SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE"

Transkript

1 SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret psykoterapeutisk og sexologisk uddannelse med fokus på egenudvikling, kropsbevidsthed og parforhold

2 Indhold Indledning... 3 Idégrundlag... 3 Terapeutisk referenceramme og metode... 4 Studieplan... 5 Studietid... 5 Orlov... 6 Holddannelse og kontaktterapeut... 6 Procesgrupper og studiegrupper... 6 Uddannelsens opbygning og formål... 7 Basisuddannelsen - 1. og 2. Uddannelsesår... 7 Overbygning - 3. og 4. Uddannelsesår... 8 Supplerende terapeutisk træning:... 9 Årsoverblik Undervisningsformer Pædagogisk metode Underviserne Faglige kompetencer Fag-undervisere Procesundervisere Etiske retningslinjer Studievejledning

3 Indledning Uddannelsen henvender sig til alle, der gerne vil udvikle sig personligt og/eller arbejde professionelt på et højt fagligt niveau som psykoterapeut og sexolog. Måske arbejder du allerede med mennesker og ønsker at udvide dine kompetencer på det terapeutiske og sexologiske område. Inden du vælger din psykoterapeutiske uddannelse skal du tage stilling til, hvilken terapeutisk referenceramme den skal være baseret på. Mennesker og deres behov er forskellige, og det er vigtigt at du vælger et teoretisk fundament, der passer til dig. Titlen som psykoterapeut er ubeskyttet og det er derfor vigtigt at se sig godt om, inden du vælger uddannelse. På Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi er du sikret en højt fagligt kvalificeret uddannelse, hvor du vil møde mange dygtige undervisere med forskellige metodepræferencer, personlighed og stil. Under uddannelsen kommer du de første 2 år til at arbejde dybtgående med din personlige udvikling. På overbygningen udvikler du dit terapeutiske ståsted og din personlige stil. Sexolog- og Psykoterapeutuddannelsen varer lidt længere end de øvrige uddannelser på markedet, fordi den kombinerer to uddannelser, der indtil nu har været skarpt adskilt. Det vægtes højt, at du efter uddannelsen kan arbejde professionelt og dybdegående med individuel terapi og parterapi. Samtidig uddannes du til at være en seriøs og dygtig formidler og terapeut, også med sexologiske og parterapeutiske temaer. I slutningen af uddannelsen træner du at give og modtage supervision. Du får superviserede forløb med egne klienter, så din teoretiske viden integreres med dine praktiske færdigheder. Efter endt uddannelse er du i stand til at arbejde professionelt på et højt fagligt og etisk niveau, både som selvstændig med egne klienter, eller du kan bruge uddannelsen i dit nuværende job som en del af din kompetence- og karriereudvikling. Idégrundlag Uddannelsen til sexolog- og psykoterapeut er skabt ud fra et ønske om at uddanne højt kvalificerede psykoterapeuter der som en integreret del af deres uddannelse har solid viden om og fokus på sexologi og parforhold. Sexolog- og psykoterapeut uddannelsen er den eneste af sin slags i Danmark. Konceptet er unikt, fordi uddannelsen har til formål både at uddanne fagligt kompetente 3

4 psykoterapeuter, og sexologer der har dybtgående viden om seksuelle problemstillinger og parforholdet som basis for udvikling, stabilitet og psykisk sundhed. Uddannelsen er omfattende; 4½ år. Den er fagligt og terapeutisk funderet i den klassiske terapi-tradition, og udbygget med nyere terapeutisk, evidensbaseret viden og erfaring. Parforhold og sexologi er en stor, og ofte overset, del af dét at være menneske, og det er formålet, at de studerende efter endt uddannelse kan virke som sexologer og parterapeuter med et højt fagligt niveau og en bred vifte af relationelle og terapeutiske metoder. Terapeuten har samtidig gode muligheder for at arbejde professionelt indenfor den almene psykoterapeutiske referenceramme. Uddannelsen er opbygget med udgangspunkt i de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser, idet den ved udgangen af det 4. år umiddelbart skal kunne evalueres positivt og uden bemærkninger af Reflector. Terapeutisk referenceramme og metode Uddannelsen er integreret og udgangspunktet er den eksistentielle psykologi og gestaltterapien. Den terapeutiske tilgang er oplevelsesorienteret og metoden fænomenologisk. Der fokuseres gennem uddannelsen på egenterapi og selvfleksion med henblik på at styrke den studerendes personlige udvikling. Der tilstræbes modenhed og autencitet hos den studerende, så hun/han kan være med sin klient og støtte denne i sin udvikling. Den oplevelsesorienterede tilgang er procesorienteret og bygger på terapeutens evne til at følge klienten i en ikke-styrende tilgang. Terapeuten er nærværende og personlig, men ikke privat. Den fænomenologiske metode tager afsæt i det fordomsfrie møde med klienten i en ligeværdig og medmenneskelig kontakt. Der tages udgangspunkt i det der viser sig gennem oplevelse, tanke, fortolkning og handling. Terapeuten arbejder ud fra et ligeværdsprincip. Den fænomenologiske metode stiller krav til psykoterapeutens åbenhed og autencitet, hvilket læres gennem personligt arbejde og selvrefleksion. 4

5 Gestaltterapien beskæftiger sig med det vi sanser og oplever. Tilgangen er individ-baseret (modsat den oplevelsesorienterede tilgang, der er relationsbaseret). Der er fokus på her-ognu processer, hvor klienten gennem strukturerede øvelser (bl.a. stole- og drømmearbejde) støttes i at nuancere og integrere konfliktfyldt materiale. Mindfulness og ACT Acceptance and Commitment Therapy (ACT udtales som et helt ord, ikke som enkelt-bogstaver) er evidensbaseret og veldokumenteret som behandlingsmetode. ACT er en relationel rammeteori med en funktionel og kontekstuel tilgang (personens værdier og aktuelle sammenhæng), der indebærer, at psykologiske problemstillinger primært drejer sig om en mangel på psykologisk fleksibilitet affødt af kognitiv fusion og undgåelsesadfærd. Ved anvendelsen af ACT benyttes accept- og mindfulness-processer, samt engagements- og adfærdsændringsprocesser til at skabe større psykologisk fleksibilitet. Mentalisering og psykologisk fleksibilitet (Window of Opportunity, jf. Hart) spiller en afgørende rolle for vores psykiske og fysiske sundhed og for den måde, vi fungerer sammen med andre på. Der inddrages derfor i undervisningen elementer fra neuro-affektiv psykologi. Et vigtigt element i uddannelsen er kropsbevidsthed. Såvel generelt, som specifikt i forhold til sexologiske problemstillinger, ophobes oplevelser i kroppen, hvorfor krop, stemme og sansning er vigtige dele af det psykiske velbefindende. I undervisningen inddrages krop og sansning som ressource. I forbindelse med sexologiske problemstillinger og parterapi udvides referencerammen til også at omfatte elementer fra Den anerkendende dialog (Imago), Kognitiv Adfærdsterapi og coaching. Den studerende gives indsigt i og træner forskellen mellem psykoterapi og coaching. Studieplan Studietid Uddannelsens normerede studietid er 4½ år 9 semestre á 7 moduler - i alt 1425 timer. I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelser skal uddannelsen gennemføres indenfor en periode på 6 år. Dispensation fra den normerede studietid kan kun opnås efter ansøgning og ud fra en individuel vurdering. Uddannelsen omfatter i alt 1200 lærerbesatte undervisningslektioner á 45 minutter, fordelt på 9 semestre som følger skolernes sommerferiemønster. 5

6 Den studerende forventes derudover at afsætte i gennemsnit 20 timer om måneden til forberedelse af oplæg og indlæring af det teoretiske stof, herunder minimum 3 timer om måneden til deltagelse i gruppemøder. Den studerende skal afsætte tid til at gå i supplerende individuel terapi på minimum 30 lektioner og til at modtage supervision i minimum 35 lektioner. Det er desuden et krav, at de studerende afsætter tid til supplerende terapeutisk træning i min. 48 lektioner parallelt med sidste del af uddannelsen. Orlov Den studerende har mulighed for at få bevilget orlov fra uddannelsen, hvis der foreligger særlige forhold. Orlov vurderes individuelt. Holddannelse og kontaktterapeut Udgangspunktet er, at de studerende fortsætter på samme hold i hele studietiden. I praksis kan der dog ske ændringer bl.a. på grund af studieophør og orlov, ligesom nye studerende (der f.eks. kommer tilbage fra orlov) kan komme til. Hvert hold har tilknyttet en kontaktterapeut, som også er holdets primære metodeunderviser. Kontaktterapeuten følger de studerendes udvikling personligt og fagligt. Procesgrupper og studiegrupper Ved holdstart inddeles de studerende i mindre grupper; Procesgrupper. Procesgrupperne er et forum for socialt samspil og kommunikation og et led i den relationelle dannelsesproces. Samtidig danner de rammen omkring opgaveløsning og udarbejdelse af oplæg. Grupperne mødes min. 3 gange i løbet af et semester. I begyndelsen af det tredje uddannelsesår dannes der nye grupper; Studiegrupper. Fokus ændres nu fra at være rettet mod personlige processer til mere professions-rettet terapi. Herved bliver Studiegruppen laboratorium for terapeutisk træning, faglig refleksion og sparring. Den studerendes personlige proces er en gennemgående proces på hele uddannelsen. De sidste 2½ år forudsættes det, at den studerende gennem det personlige arbejde på basisdelen har fået et relativt solidt kendskab til sig selv og egne personlige udfordringer, mønstre og temaer. 6

7 Proces- og Studiegruppemøderne er gennem hele uddannelsen skemalagt og obligatoriske. Der føres gruppe-dagbog, der sendes elektronisk til kontaktterapeuten med henblik på at sikre studiestedets indblik i den enkelte studerendes fremmøde og proces, samt i gruppens dynamik og trivsel. Uddannelsens opbygning og formål Formålet med den 4½-årige uddannelse til sexolog- og psykoterapeut, er at uddanne psykoterapeuter, der kan udøve sexologisk terapi og psykoterapi på et højt fagligt og etisk niveau, indenfor de kvalitetskriterier som Sundhedsstyrelsen har fastlagt for private psykoterapiuddannelser. I løbet af uddannelsen vil den studerende udvikle sine personlige, relationelle, teoretiske, metodiske og refleksive kompetencer udvikle åbenhed, tolerance og solid faglig viden om seksualitet og parforhold integrere en sikkerhed og åbenhed overfor såvel almene som tabu-belagte seksuelle problemstillinger uden absolut at have prøvet alting selv. opnå en høj etisk bevidsthed i udøvelsen af psykoterapi og i al personlig kontakt med mennesker oparbejde evnen til at vælge og anvende teori og metode, så hun/han i sit professionelle virke til enhver tid inddrager og forholder sig til ny viden og erfaring. Basisuddannelsen - 1. og 2. Uddannelsesår Målet for uddannelsens første to år er, at den studerende får opmærksomhed på og opnår bevægelighed i egne psykologiske mønstre og selvorganiserende processer får kendskab til og forståelse for de dynamiske processer, der influerer på menneskesindet, og potentielt kan skabe grundlag for udvikling. udvikler evnen til at indgå i, og acceptere, følelsesmæssige situationer og tage personligt ansvar udvikler evne til at kunne forholde sig afgrænset og empatisk til andre lærer at integrere teoretisk indsigt og det konkret oplevede i det terapeutiske rum tilegner sig en forståelse af fænomenologisk dialog og empatisk kommunikation, og bliver i stand til at praktisere dette i kontakten med medstuderende og i træningssituationer For at en studerende kan udvikle sig til at blive en ansvarlig, kontaktfuld og autentisk psykoterapeut, er det en forudsætning, at hun har arbejdet grundigt og bevidst med sig selv. 7

8 At hjælpe andre mennesker igennem et terapiforløb, hvor der fokuseres på komplekse intrapsykiske, interpersonelle og eksistentielle spørgsmål fordrer et kendskab til og indsigt i egne centrale temaer, så terapeutens eget stof ikke forstyrrer og besværliggør kontakten med klienten. På de to første uddannelsesår er den studerendes personlige proces og udvikling af relationelle og kommunikative kompetencer centralt. Den studerende vil fra uddannelsens start få opmærksomhed på og indsigt i egne personlige temaer, handlingsmønstre, opvæksthistorie og måder at håndtere sine følelser på, så hun/han kan være i kontakt med og rumme andre empatisk og afgrænset, og at kunne indgå i følelsesladede situationer med åbenhed, nysgerrighed og accept. Den studerende udvikler en realistisk opfattelse af sig selv i relation til andre og bliver i stand til at forholde sig nuanceret til feed-back (tage ind reflektere sortere tage til sig eller lægge fra sig). Det første uddannelsesår vægtes kontinuitet og tryghed for de studerende højt. Der vil endvidere blive lagt stor vægt på, at de studerende får kendskab til hinanden og rystes sammen som hold. På uddannelsens andet år, vil der fortsat være fokus på den studerendes personlige og introspektive proces, så den studerende, i samspil med de øvrige studerende, får indsigt i og accept af egne og andre menneskers måde at organisere, reagere og begå sig i verden på. Såvel uddannelsens første, som andet år afsluttes med evaluering af egen-proces, samt en skriftlig eksamensopgave, der vurderes bestået/ikke-bestået. Overbygning - 3. og 4. Uddannelsesår Målet for uddannelsens sidste 2½ år er en videreudvikling af den studerendes terapeutiske kompetencer, herunder at hun/han udvikler sin forståelse af den terapeutiske relation og den terapeutiske proces udvikler evne til at anvende empatisk kommunikation bevidst og nuanceret i den terapeutiske proces udvikler evne til at påtage sig og bevare et terapeutisk lederskab tilegner sig færdigheder i at opfange markører i en terapeutisk proces, samt i at anvende, reflektere over og begrunde valg og fravalg af specifikke terapeutiske interventioner og metoder udvikler evne til at danne og håndtere faglige hypoteser og processer i det kliniske arbejde udvikler skelneevne i forhold til indikation og kontraindikation for anvendelsen af forskellige metoder i den terapeutiske proces 8

9 På uddannelsens anden del sker et fokusskifte. Hvor de første to år har haft sit særlige fokus på den studerendes bearbejdelse af egne temaer og opvæksthistorie, retter uddannelsen sig fra det tredje år mod den studerendes udvikling af terapeutiske kompetencer og identitet. De studerende træner og udvikler deres terapeutiske færdigheder under direkte supervision og reflekterer og perspektiverer over deres terapeutiske arbejde. På uddannelsens 4. uddannelsesår udvikles fokus på den studerendes terapeutiske kompetencer. Undervisningens struktur fortsætter, og de studerende vil i videst mulig omfang overtage procesrunder og reflektere over sig selv i rollen som terapeut, og de udfordringer de stilles overfor. Der undervises i etiske dilemmaer (v.h.a. vignetter fra praksis), opstart som selvstændig m.v. Det sidste halve uddannelsesår rummer et selvstændigt eksamensmodul. Ved starten af eksamensmodulet indleder den studerende to terapeutiske forløb med ukendte klienter og på baggrund heraf udarbejdes det skriftlige eksaminationsgrundlag til de afsluttende mundtlige eksaminationer. De studerende inddeles i grupper og mødes til supervision af deres klientforløb og til vejledning i den skriftlige fremstilling. Supplerende terapeutisk træning: Når den studerende har bestået såvel den skriftlige som Praktisk Kliniske Eksamen på 3. uddannelsesår, kan hun/han af den gennemgående underviser godkendes til at varetage trænings-terapeutiske forløb med fremmede klienter. Den studerende forpligter sig herved til at modtage supervision. Terapeutiske samtaler, år 3: Individuelle samtaler med 1. og 2. års studerende antal sessioner: varierende Terapeutisk træning, år 4: Træningsterapi med ukendte klienter antal sessioner: varierende Eksamensforløb: Terapiforløb med eksamensklienter antal sessioner:

10 Årsoverblik År lærerbesatte undervisningslektioner 30 timers Individuel terapi og gruppeterapi, inkl. 20 timers supervision, inkl 20 timers arbejde i procesgruppe År lærerbesatte undervisningslektioner 30 timers individuel terapi og gruppeterapi, inkl 20 timers supervision, inkl 20 timers arbejde i procesgruppe År lærerbesatte undervisningslektioner 30 timers individuel terapi og gruppeterapi, inkl 50 timers supervision, inkl 20 timers arbejde i studiegruppe År lærerbesatte undervisningslektioner 30 timers individuel terapi og gruppeterapi, inkl 50 timers supervision, inkl 25 timers arbejde i studiegruppe Eksamensmodul 140 lærerbesatte undervisningslektioner 25 timers supervision, inkl 70 timers vejledning i gruppe Lærerbesatte undervisningslektioner Arbejde i proces- og studiegrupper Samlet timetal 1200 timer 150 timer 1350 timer Individuel terapi/gruppeterapi udover ovenstående Supervision udover ovenstående 30 timer 35 timer Uddannelsens samlede omfang 1425 timer 10

11 Undervisningsformer Sexolog- og Psykoterapeutuddannelsen i Syddanmark Oplevelsesorienteret læring individuelt og i gruppe Metoden understøtter fænomenologien i undervisningen, hvorved man oplever før der beskrives og perspektiveres. Den oplevelsesbaserede læring giver plads til handling/aktiv eksperimenteren, reflekterende observation og gennemgang af teori. Praktiske øvelser individuelt og i gruppe Metoden sikrer, at den studerende opnår et grundrepertoire af terapeutiske værktøjer individuelt og i gruppe. Øvelserne er desuden en forudsætning for færdighedstræning i terapi. Der arbejdes bl.a. med psykodrama, rollespil, dans, kropslige øvelser og gruppebaseret opgaveløsning. Færdighedstræning i klinisk gestaltterapi, individuelt og i gruppe Færdighedstræningen understøtter det senere virke som terapeut. Der trænes konkret på hele eller dele af terapier, som cases eller på medstuderende. Træningen foregår under direkte supervision. Individuel terapi Den individuelle terapi sikrer, at den studerendes eget stof bliver behandlet i tilstrækkeligt omfang. Derudover fungerer individuel terapi som mesterlære, hvorved et terapiforløb og dets virkning på én selv opleves. Der er krav om minimum 30 timers individuel terapi. Gruppeterapi Der undervises og trænes i gruppedynamiske processer, sharing, encountering og feedback på et gestaltterapeutisk grundlag. Supervision Direkte supervision er afgørende i undervisningen og foregår når der er terapeutisk træning. Udover den supervision, der er indlagt i undervisningen, skal den studerende deltage i supervision, der svarer til mindst 35 individuelle supervisionstimer. Så vidt muligt prioriteres minimum halvdelen at være gruppe-supervision. Skriftlig rapportering Metoden træner de studerende i skriftlig kommunikation med henblik på faglighed og etik i arbejdet. Undervisningsformen er reflekterende. Opsamling og tilbagemelding sker i dialog. 11

12 Forelæsning Relevant teori præsenteres for at blive fulgt op af case-præsentationer, gruppearbejde og dialog. Undervisere, der forelæser, har ikke pligt til at gennemføre sharings eller procesrunder. Selvstudium Fortrinsvis læsning af pensum og anden faglitteratur, ca. 17 timer pr. måned. Pædagogisk metode Der gøres brug af en række pædagogiske metoder, som anvendes situationsbestemt i undervisningen: Procesrunder er et gennemgående undervisningselement, der anvendes i forskellige former, afhængig af, hvad målet med dem er. På basis-delen vil procesrunderne primært forestås af underviseren, eller en studerende under direkte supervision. På overbygningsdelen forestås procesrunderne primært af de studerende. Eksperimenter vokser som metode ud af øjeblikket. Målet er at fordybe og fastholde indsigt. Øvelser, individuelt eller i gruppe. Øvelser har til formål at sætte specielt fokus på særlige temaer og vil normalt være planlagt og forberedt på forhånd. Oplæg er en formidlingsform, der primært anvendes på teoretisk stof. Undervisning/formidling anvendes især på den sexologiske del af uddannelsen, i forbindelse med seksualundervisning. Refleksion trænes og anvendes løbende i undervisningen, idet det er væsentligt, at de studerende forholder sig refleksivt både til relationen og teorien. Gruppearbejde, i proces- og studiegrupper, er en integreret del af undervisningen. Grupperne mødes med jævne mellemrum, efter skema, og arbejder med beskrevne opgaver, alt efter modulernes indhold. Ad-hoc-grupper opstår og anvendes i forbindelse med eksperimenter og øvelser. Feed-back anvendes i meget høj grad i undervisningen. Feed-back differentieres i forhold til tema og fokus, men tager primært udgangspunkt i Jørgen Groths gestaltterapeutiske metode for feed-back. Den fænomenologiske metode og empatisk kommunikation er meget central i den terapeutiske tilgang, og er derfor en naturlig og væsentlig del af undervisningen. Underviserne vil i høj grad praktisere empati og fænomenologisk dialog til inspiration og genkendelse for de studerende. 12

13 Underviserne Faglige kompetencer Undervisere på Sexolog- og Psykoterapeutuddannelsen er professionelle og fagligt meget kompetente indenfor hver deres felt. Der skelnes mellem fag-undervisere og procesundervisere. Fag-undervisere er specialiserede indenfor deres professionelle felt og varetager fortrinsvis undervisningen indenfor afgrænsede emner, f.eks. tilknytningspsykologi, psykiatri, fysiologisk sexologi og anatomi, samtaler med børn, etik og ACT. Fagunderviserens primære funktion er at give de studerende viden om og indsigt i emnet. Der veksles mellem forelæsning, dialog og gruppearbejde. Fag-underviseren er ikke nødvendigvis terapeutisk uddannet og forestår derfor kun i begrænset omfang sharings og procesrunder. Procesundervisere er uddannede psykoterapeuter eller sexologer/parterapeuter med praksiserfaring indenfor den oplevelsesorienterede metode. Procesunderviserens terapeutiske referenceramme svarer til instituttets, men er vægtet forskelligt i forhold til det aktuelle emne. Procesunderviseren forestår sharings og procesrunder, hvorunder holdets og den enkeltes personlige processer kan bearbejdes. De temaer der arbejdes med trækkes ind i det lærende rum, således at de studerende gennem egen-proces og genkendelse bliver i stand til at arbejde selvstændigt med de anvendte metoder. Etiske retningslinjer Studerende ved Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi kan forvente at blive mødt med respekt, ansvarlighed og engagement af undervisere, der respekterer tavshedspligten og ikke bringer sig i et afhængighedsforhold til de studerende. De kan endvidere forvente, at underviserne holder sig opdateret på deres fagområde og løbende kvalitetssikrer deres terapeutiske praksis ved supervision og individuel terapi. Instituttet forventer af de studerende, at alle forhold de mener, ikke er i overensstemmelse med Instituttets etiske retningslinjer, bringes til ledelsens kendskab. Det er et krav, at alle undervisere tilknyttet Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi efterlever Psykoterapeutforeningens etikregler, uanset om de er medlem eller ej, ligesom det er et krav, at de studerende overholder den tavshedspligt de pålægges i forbindelse med optagelsen på studiet. 13

14 Alle studerende skal ved uddannelses-kontraktens indgåelse underskrive en tro-og-love erklæring, hvorved de forpligter sig til ikke at videregive personlige oplysninger om andre til tredjepart. Studievejledning Som studerende på SIPS, er der mulighed for at få vejledning i forbindelse med uddannelsen. Studievejlederen (evt. uddannelseslederen) kan hjælpe med: Generelle spørgsmål til uddannelsen Problemer omkring studiet Spørgsmål omkring studiegrupper eller den store gruppe Orlov fra studiet Træningsklienter Eksamen Som udgangspunkt sker henvendelse i første omgang dog til kontaktterapeuten. 14

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Center For Sexologisk Rådgivning

Center For Sexologisk Rådgivning Center For Sexologisk Rådgivning Sexologisk Rådgiver og Parterapeut-uddannelse Sexologisk Rådgiver, LifeCoach, Kognitiv terapeut og Parterapeut. Her kan du finde en udførlig beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Studieordning af august 2011

Studieordning af august 2011 Studieordning af august 2011 Den 4-årige psykoterapeutuddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi På vegne af EFT-instituttet Institutleder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion til den Emotions-Fokuserede Terapi

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00

Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00 Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00 Til stede: Karna og Inger, Hans og Hanne C samt Stine og William. Hanne S og Lisa havde meldt afbud 1. Præsentatiosnrunde

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen.

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 106 Offentlig Oplæg om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen Juli 2004 Side 1 af

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut NAVN ANSØGNINGSSKEMA Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Ansøgningsskema Ansøgning om optagelse til Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut samt Integrativ

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Mindfulnessinstruktør

Mindfulnessinstruktør Mindfulnessinstruktør Bliv mindfulnessinstruktør for erhvervslivet Bag om uddannelsen som mindfulnessinstruktør MINDFULNESSINSTRUKTØR I ERHVERVSLIVET Vores instruktørprogram er for dig, som ønsker at gøre

Læs mere

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE 4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE Coach & Psykoterapeut Skolens tilbyder et tværfagligt studie, som kombinerer de bedste metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en kompetent

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk SEXOLOG og PARterapeut Skolen Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk Sexolog uddannelse Max. 14 elever. 8 weekender og et ugekursus inkl. kost, logi og materialer.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Din guide til konkrete terapeutiske metoder

Din guide til konkrete terapeutiske metoder Din guide til konkrete terapeutiske metoder En E-bog skrevet af Tanja Rahm Tanja Rahm er centerleder hos Center For Sexologisk Rådgivning Introduktion til Coaching, Kognitiv terapi, Imagoterapi, Skyggearbejde,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier - med mulighed for certificering Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er

Læs mere