SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE"

Transkript

1 SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret psykoterapeutisk og sexologisk uddannelse med fokus på egenudvikling, kropsbevidsthed og parforhold

2 Indhold Indledning... 3 Idégrundlag... 3 Terapeutisk referenceramme og metode... 4 Studieplan... 5 Studietid... 5 Orlov... 6 Holddannelse og kontaktterapeut... 6 Procesgrupper og studiegrupper... 6 Uddannelsens opbygning og formål... 7 Basisuddannelsen - 1. og 2. Uddannelsesår... 7 Overbygning - 3. og 4. Uddannelsesår... 8 Supplerende terapeutisk træning:... 9 Årsoverblik Undervisningsformer Pædagogisk metode Underviserne Faglige kompetencer Fag-undervisere Procesundervisere Etiske retningslinjer Studievejledning

3 Indledning Uddannelsen henvender sig til alle, der gerne vil udvikle sig personligt og/eller arbejde professionelt på et højt fagligt niveau som psykoterapeut og sexolog. Måske arbejder du allerede med mennesker og ønsker at udvide dine kompetencer på det terapeutiske og sexologiske område. Inden du vælger din psykoterapeutiske uddannelse skal du tage stilling til, hvilken terapeutisk referenceramme den skal være baseret på. Mennesker og deres behov er forskellige, og det er vigtigt at du vælger et teoretisk fundament, der passer til dig. Titlen som psykoterapeut er ubeskyttet og det er derfor vigtigt at se sig godt om, inden du vælger uddannelse. På Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi er du sikret en højt fagligt kvalificeret uddannelse, hvor du vil møde mange dygtige undervisere med forskellige metodepræferencer, personlighed og stil. Under uddannelsen kommer du de første 2 år til at arbejde dybtgående med din personlige udvikling. På overbygningen udvikler du dit terapeutiske ståsted og din personlige stil. Sexolog- og Psykoterapeutuddannelsen varer lidt længere end de øvrige uddannelser på markedet, fordi den kombinerer to uddannelser, der indtil nu har været skarpt adskilt. Det vægtes højt, at du efter uddannelsen kan arbejde professionelt og dybdegående med individuel terapi og parterapi. Samtidig uddannes du til at være en seriøs og dygtig formidler og terapeut, også med sexologiske og parterapeutiske temaer. I slutningen af uddannelsen træner du at give og modtage supervision. Du får superviserede forløb med egne klienter, så din teoretiske viden integreres med dine praktiske færdigheder. Efter endt uddannelse er du i stand til at arbejde professionelt på et højt fagligt og etisk niveau, både som selvstændig med egne klienter, eller du kan bruge uddannelsen i dit nuværende job som en del af din kompetence- og karriereudvikling. Idégrundlag Uddannelsen til sexolog- og psykoterapeut er skabt ud fra et ønske om at uddanne højt kvalificerede psykoterapeuter der som en integreret del af deres uddannelse har solid viden om og fokus på sexologi og parforhold. Sexolog- og psykoterapeut uddannelsen er den eneste af sin slags i Danmark. Konceptet er unikt, fordi uddannelsen har til formål både at uddanne fagligt kompetente 3

4 psykoterapeuter, og sexologer der har dybtgående viden om seksuelle problemstillinger og parforholdet som basis for udvikling, stabilitet og psykisk sundhed. Uddannelsen er omfattende; 4½ år. Den er fagligt og terapeutisk funderet i den klassiske terapi-tradition, og udbygget med nyere terapeutisk, evidensbaseret viden og erfaring. Parforhold og sexologi er en stor, og ofte overset, del af dét at være menneske, og det er formålet, at de studerende efter endt uddannelse kan virke som sexologer og parterapeuter med et højt fagligt niveau og en bred vifte af relationelle og terapeutiske metoder. Terapeuten har samtidig gode muligheder for at arbejde professionelt indenfor den almene psykoterapeutiske referenceramme. Uddannelsen er opbygget med udgangspunkt i de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser, idet den ved udgangen af det 4. år umiddelbart skal kunne evalueres positivt og uden bemærkninger af Reflector. Terapeutisk referenceramme og metode Uddannelsen er integreret og udgangspunktet er den eksistentielle psykologi og gestaltterapien. Den terapeutiske tilgang er oplevelsesorienteret og metoden fænomenologisk. Der fokuseres gennem uddannelsen på egenterapi og selvfleksion med henblik på at styrke den studerendes personlige udvikling. Der tilstræbes modenhed og autencitet hos den studerende, så hun/han kan være med sin klient og støtte denne i sin udvikling. Den oplevelsesorienterede tilgang er procesorienteret og bygger på terapeutens evne til at følge klienten i en ikke-styrende tilgang. Terapeuten er nærværende og personlig, men ikke privat. Den fænomenologiske metode tager afsæt i det fordomsfrie møde med klienten i en ligeværdig og medmenneskelig kontakt. Der tages udgangspunkt i det der viser sig gennem oplevelse, tanke, fortolkning og handling. Terapeuten arbejder ud fra et ligeværdsprincip. Den fænomenologiske metode stiller krav til psykoterapeutens åbenhed og autencitet, hvilket læres gennem personligt arbejde og selvrefleksion. 4

5 Gestaltterapien beskæftiger sig med det vi sanser og oplever. Tilgangen er individ-baseret (modsat den oplevelsesorienterede tilgang, der er relationsbaseret). Der er fokus på her-ognu processer, hvor klienten gennem strukturerede øvelser (bl.a. stole- og drømmearbejde) støttes i at nuancere og integrere konfliktfyldt materiale. Mindfulness og ACT Acceptance and Commitment Therapy (ACT udtales som et helt ord, ikke som enkelt-bogstaver) er evidensbaseret og veldokumenteret som behandlingsmetode. ACT er en relationel rammeteori med en funktionel og kontekstuel tilgang (personens værdier og aktuelle sammenhæng), der indebærer, at psykologiske problemstillinger primært drejer sig om en mangel på psykologisk fleksibilitet affødt af kognitiv fusion og undgåelsesadfærd. Ved anvendelsen af ACT benyttes accept- og mindfulness-processer, samt engagements- og adfærdsændringsprocesser til at skabe større psykologisk fleksibilitet. Mentalisering og psykologisk fleksibilitet (Window of Opportunity, jf. Hart) spiller en afgørende rolle for vores psykiske og fysiske sundhed og for den måde, vi fungerer sammen med andre på. Der inddrages derfor i undervisningen elementer fra neuro-affektiv psykologi. Et vigtigt element i uddannelsen er kropsbevidsthed. Såvel generelt, som specifikt i forhold til sexologiske problemstillinger, ophobes oplevelser i kroppen, hvorfor krop, stemme og sansning er vigtige dele af det psykiske velbefindende. I undervisningen inddrages krop og sansning som ressource. I forbindelse med sexologiske problemstillinger og parterapi udvides referencerammen til også at omfatte elementer fra Den anerkendende dialog (Imago), Kognitiv Adfærdsterapi og coaching. Den studerende gives indsigt i og træner forskellen mellem psykoterapi og coaching. Studieplan Studietid Uddannelsens normerede studietid er 4½ år 9 semestre á 7 moduler - i alt 1425 timer. I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelser skal uddannelsen gennemføres indenfor en periode på 6 år. Dispensation fra den normerede studietid kan kun opnås efter ansøgning og ud fra en individuel vurdering. Uddannelsen omfatter i alt 1200 lærerbesatte undervisningslektioner á 45 minutter, fordelt på 9 semestre som følger skolernes sommerferiemønster. 5

6 Den studerende forventes derudover at afsætte i gennemsnit 20 timer om måneden til forberedelse af oplæg og indlæring af det teoretiske stof, herunder minimum 3 timer om måneden til deltagelse i gruppemøder. Den studerende skal afsætte tid til at gå i supplerende individuel terapi på minimum 30 lektioner og til at modtage supervision i minimum 35 lektioner. Det er desuden et krav, at de studerende afsætter tid til supplerende terapeutisk træning i min. 48 lektioner parallelt med sidste del af uddannelsen. Orlov Den studerende har mulighed for at få bevilget orlov fra uddannelsen, hvis der foreligger særlige forhold. Orlov vurderes individuelt. Holddannelse og kontaktterapeut Udgangspunktet er, at de studerende fortsætter på samme hold i hele studietiden. I praksis kan der dog ske ændringer bl.a. på grund af studieophør og orlov, ligesom nye studerende (der f.eks. kommer tilbage fra orlov) kan komme til. Hvert hold har tilknyttet en kontaktterapeut, som også er holdets primære metodeunderviser. Kontaktterapeuten følger de studerendes udvikling personligt og fagligt. Procesgrupper og studiegrupper Ved holdstart inddeles de studerende i mindre grupper; Procesgrupper. Procesgrupperne er et forum for socialt samspil og kommunikation og et led i den relationelle dannelsesproces. Samtidig danner de rammen omkring opgaveløsning og udarbejdelse af oplæg. Grupperne mødes min. 3 gange i løbet af et semester. I begyndelsen af det tredje uddannelsesår dannes der nye grupper; Studiegrupper. Fokus ændres nu fra at være rettet mod personlige processer til mere professions-rettet terapi. Herved bliver Studiegruppen laboratorium for terapeutisk træning, faglig refleksion og sparring. Den studerendes personlige proces er en gennemgående proces på hele uddannelsen. De sidste 2½ år forudsættes det, at den studerende gennem det personlige arbejde på basisdelen har fået et relativt solidt kendskab til sig selv og egne personlige udfordringer, mønstre og temaer. 6

7 Proces- og Studiegruppemøderne er gennem hele uddannelsen skemalagt og obligatoriske. Der føres gruppe-dagbog, der sendes elektronisk til kontaktterapeuten med henblik på at sikre studiestedets indblik i den enkelte studerendes fremmøde og proces, samt i gruppens dynamik og trivsel. Uddannelsens opbygning og formål Formålet med den 4½-årige uddannelse til sexolog- og psykoterapeut, er at uddanne psykoterapeuter, der kan udøve sexologisk terapi og psykoterapi på et højt fagligt og etisk niveau, indenfor de kvalitetskriterier som Sundhedsstyrelsen har fastlagt for private psykoterapiuddannelser. I løbet af uddannelsen vil den studerende udvikle sine personlige, relationelle, teoretiske, metodiske og refleksive kompetencer udvikle åbenhed, tolerance og solid faglig viden om seksualitet og parforhold integrere en sikkerhed og åbenhed overfor såvel almene som tabu-belagte seksuelle problemstillinger uden absolut at have prøvet alting selv. opnå en høj etisk bevidsthed i udøvelsen af psykoterapi og i al personlig kontakt med mennesker oparbejde evnen til at vælge og anvende teori og metode, så hun/han i sit professionelle virke til enhver tid inddrager og forholder sig til ny viden og erfaring. Basisuddannelsen - 1. og 2. Uddannelsesår Målet for uddannelsens første to år er, at den studerende får opmærksomhed på og opnår bevægelighed i egne psykologiske mønstre og selvorganiserende processer får kendskab til og forståelse for de dynamiske processer, der influerer på menneskesindet, og potentielt kan skabe grundlag for udvikling. udvikler evnen til at indgå i, og acceptere, følelsesmæssige situationer og tage personligt ansvar udvikler evne til at kunne forholde sig afgrænset og empatisk til andre lærer at integrere teoretisk indsigt og det konkret oplevede i det terapeutiske rum tilegner sig en forståelse af fænomenologisk dialog og empatisk kommunikation, og bliver i stand til at praktisere dette i kontakten med medstuderende og i træningssituationer For at en studerende kan udvikle sig til at blive en ansvarlig, kontaktfuld og autentisk psykoterapeut, er det en forudsætning, at hun har arbejdet grundigt og bevidst med sig selv. 7

8 At hjælpe andre mennesker igennem et terapiforløb, hvor der fokuseres på komplekse intrapsykiske, interpersonelle og eksistentielle spørgsmål fordrer et kendskab til og indsigt i egne centrale temaer, så terapeutens eget stof ikke forstyrrer og besværliggør kontakten med klienten. På de to første uddannelsesår er den studerendes personlige proces og udvikling af relationelle og kommunikative kompetencer centralt. Den studerende vil fra uddannelsens start få opmærksomhed på og indsigt i egne personlige temaer, handlingsmønstre, opvæksthistorie og måder at håndtere sine følelser på, så hun/han kan være i kontakt med og rumme andre empatisk og afgrænset, og at kunne indgå i følelsesladede situationer med åbenhed, nysgerrighed og accept. Den studerende udvikler en realistisk opfattelse af sig selv i relation til andre og bliver i stand til at forholde sig nuanceret til feed-back (tage ind reflektere sortere tage til sig eller lægge fra sig). Det første uddannelsesår vægtes kontinuitet og tryghed for de studerende højt. Der vil endvidere blive lagt stor vægt på, at de studerende får kendskab til hinanden og rystes sammen som hold. På uddannelsens andet år, vil der fortsat være fokus på den studerendes personlige og introspektive proces, så den studerende, i samspil med de øvrige studerende, får indsigt i og accept af egne og andre menneskers måde at organisere, reagere og begå sig i verden på. Såvel uddannelsens første, som andet år afsluttes med evaluering af egen-proces, samt en skriftlig eksamensopgave, der vurderes bestået/ikke-bestået. Overbygning - 3. og 4. Uddannelsesår Målet for uddannelsens sidste 2½ år er en videreudvikling af den studerendes terapeutiske kompetencer, herunder at hun/han udvikler sin forståelse af den terapeutiske relation og den terapeutiske proces udvikler evne til at anvende empatisk kommunikation bevidst og nuanceret i den terapeutiske proces udvikler evne til at påtage sig og bevare et terapeutisk lederskab tilegner sig færdigheder i at opfange markører i en terapeutisk proces, samt i at anvende, reflektere over og begrunde valg og fravalg af specifikke terapeutiske interventioner og metoder udvikler evne til at danne og håndtere faglige hypoteser og processer i det kliniske arbejde udvikler skelneevne i forhold til indikation og kontraindikation for anvendelsen af forskellige metoder i den terapeutiske proces 8

9 På uddannelsens anden del sker et fokusskifte. Hvor de første to år har haft sit særlige fokus på den studerendes bearbejdelse af egne temaer og opvæksthistorie, retter uddannelsen sig fra det tredje år mod den studerendes udvikling af terapeutiske kompetencer og identitet. De studerende træner og udvikler deres terapeutiske færdigheder under direkte supervision og reflekterer og perspektiverer over deres terapeutiske arbejde. På uddannelsens 4. uddannelsesår udvikles fokus på den studerendes terapeutiske kompetencer. Undervisningens struktur fortsætter, og de studerende vil i videst mulig omfang overtage procesrunder og reflektere over sig selv i rollen som terapeut, og de udfordringer de stilles overfor. Der undervises i etiske dilemmaer (v.h.a. vignetter fra praksis), opstart som selvstændig m.v. Det sidste halve uddannelsesår rummer et selvstændigt eksamensmodul. Ved starten af eksamensmodulet indleder den studerende to terapeutiske forløb med ukendte klienter og på baggrund heraf udarbejdes det skriftlige eksaminationsgrundlag til de afsluttende mundtlige eksaminationer. De studerende inddeles i grupper og mødes til supervision af deres klientforløb og til vejledning i den skriftlige fremstilling. Supplerende terapeutisk træning: Når den studerende har bestået såvel den skriftlige som Praktisk Kliniske Eksamen på 3. uddannelsesår, kan hun/han af den gennemgående underviser godkendes til at varetage trænings-terapeutiske forløb med fremmede klienter. Den studerende forpligter sig herved til at modtage supervision. Terapeutiske samtaler, år 3: Individuelle samtaler med 1. og 2. års studerende antal sessioner: varierende Terapeutisk træning, år 4: Træningsterapi med ukendte klienter antal sessioner: varierende Eksamensforløb: Terapiforløb med eksamensklienter antal sessioner:

10 Årsoverblik År lærerbesatte undervisningslektioner 30 timers Individuel terapi og gruppeterapi, inkl. 20 timers supervision, inkl 20 timers arbejde i procesgruppe År lærerbesatte undervisningslektioner 30 timers individuel terapi og gruppeterapi, inkl 20 timers supervision, inkl 20 timers arbejde i procesgruppe År lærerbesatte undervisningslektioner 30 timers individuel terapi og gruppeterapi, inkl 50 timers supervision, inkl 20 timers arbejde i studiegruppe År lærerbesatte undervisningslektioner 30 timers individuel terapi og gruppeterapi, inkl 50 timers supervision, inkl 25 timers arbejde i studiegruppe Eksamensmodul 140 lærerbesatte undervisningslektioner 25 timers supervision, inkl 70 timers vejledning i gruppe Lærerbesatte undervisningslektioner Arbejde i proces- og studiegrupper Samlet timetal 1200 timer 150 timer 1350 timer Individuel terapi/gruppeterapi udover ovenstående Supervision udover ovenstående 30 timer 35 timer Uddannelsens samlede omfang 1425 timer 10

11 Undervisningsformer Sexolog- og Psykoterapeutuddannelsen i Syddanmark Oplevelsesorienteret læring individuelt og i gruppe Metoden understøtter fænomenologien i undervisningen, hvorved man oplever før der beskrives og perspektiveres. Den oplevelsesbaserede læring giver plads til handling/aktiv eksperimenteren, reflekterende observation og gennemgang af teori. Praktiske øvelser individuelt og i gruppe Metoden sikrer, at den studerende opnår et grundrepertoire af terapeutiske værktøjer individuelt og i gruppe. Øvelserne er desuden en forudsætning for færdighedstræning i terapi. Der arbejdes bl.a. med psykodrama, rollespil, dans, kropslige øvelser og gruppebaseret opgaveløsning. Færdighedstræning i klinisk gestaltterapi, individuelt og i gruppe Færdighedstræningen understøtter det senere virke som terapeut. Der trænes konkret på hele eller dele af terapier, som cases eller på medstuderende. Træningen foregår under direkte supervision. Individuel terapi Den individuelle terapi sikrer, at den studerendes eget stof bliver behandlet i tilstrækkeligt omfang. Derudover fungerer individuel terapi som mesterlære, hvorved et terapiforløb og dets virkning på én selv opleves. Der er krav om minimum 30 timers individuel terapi. Gruppeterapi Der undervises og trænes i gruppedynamiske processer, sharing, encountering og feedback på et gestaltterapeutisk grundlag. Supervision Direkte supervision er afgørende i undervisningen og foregår når der er terapeutisk træning. Udover den supervision, der er indlagt i undervisningen, skal den studerende deltage i supervision, der svarer til mindst 35 individuelle supervisionstimer. Så vidt muligt prioriteres minimum halvdelen at være gruppe-supervision. Skriftlig rapportering Metoden træner de studerende i skriftlig kommunikation med henblik på faglighed og etik i arbejdet. Undervisningsformen er reflekterende. Opsamling og tilbagemelding sker i dialog. 11

12 Forelæsning Relevant teori præsenteres for at blive fulgt op af case-præsentationer, gruppearbejde og dialog. Undervisere, der forelæser, har ikke pligt til at gennemføre sharings eller procesrunder. Selvstudium Fortrinsvis læsning af pensum og anden faglitteratur, ca. 17 timer pr. måned. Pædagogisk metode Der gøres brug af en række pædagogiske metoder, som anvendes situationsbestemt i undervisningen: Procesrunder er et gennemgående undervisningselement, der anvendes i forskellige former, afhængig af, hvad målet med dem er. På basis-delen vil procesrunderne primært forestås af underviseren, eller en studerende under direkte supervision. På overbygningsdelen forestås procesrunderne primært af de studerende. Eksperimenter vokser som metode ud af øjeblikket. Målet er at fordybe og fastholde indsigt. Øvelser, individuelt eller i gruppe. Øvelser har til formål at sætte specielt fokus på særlige temaer og vil normalt være planlagt og forberedt på forhånd. Oplæg er en formidlingsform, der primært anvendes på teoretisk stof. Undervisning/formidling anvendes især på den sexologiske del af uddannelsen, i forbindelse med seksualundervisning. Refleksion trænes og anvendes løbende i undervisningen, idet det er væsentligt, at de studerende forholder sig refleksivt både til relationen og teorien. Gruppearbejde, i proces- og studiegrupper, er en integreret del af undervisningen. Grupperne mødes med jævne mellemrum, efter skema, og arbejder med beskrevne opgaver, alt efter modulernes indhold. Ad-hoc-grupper opstår og anvendes i forbindelse med eksperimenter og øvelser. Feed-back anvendes i meget høj grad i undervisningen. Feed-back differentieres i forhold til tema og fokus, men tager primært udgangspunkt i Jørgen Groths gestaltterapeutiske metode for feed-back. Den fænomenologiske metode og empatisk kommunikation er meget central i den terapeutiske tilgang, og er derfor en naturlig og væsentlig del af undervisningen. Underviserne vil i høj grad praktisere empati og fænomenologisk dialog til inspiration og genkendelse for de studerende. 12

13 Underviserne Faglige kompetencer Undervisere på Sexolog- og Psykoterapeutuddannelsen er professionelle og fagligt meget kompetente indenfor hver deres felt. Der skelnes mellem fag-undervisere og procesundervisere. Fag-undervisere er specialiserede indenfor deres professionelle felt og varetager fortrinsvis undervisningen indenfor afgrænsede emner, f.eks. tilknytningspsykologi, psykiatri, fysiologisk sexologi og anatomi, samtaler med børn, etik og ACT. Fagunderviserens primære funktion er at give de studerende viden om og indsigt i emnet. Der veksles mellem forelæsning, dialog og gruppearbejde. Fag-underviseren er ikke nødvendigvis terapeutisk uddannet og forestår derfor kun i begrænset omfang sharings og procesrunder. Procesundervisere er uddannede psykoterapeuter eller sexologer/parterapeuter med praksiserfaring indenfor den oplevelsesorienterede metode. Procesunderviserens terapeutiske referenceramme svarer til instituttets, men er vægtet forskelligt i forhold til det aktuelle emne. Procesunderviseren forestår sharings og procesrunder, hvorunder holdets og den enkeltes personlige processer kan bearbejdes. De temaer der arbejdes med trækkes ind i det lærende rum, således at de studerende gennem egen-proces og genkendelse bliver i stand til at arbejde selvstændigt med de anvendte metoder. Etiske retningslinjer Studerende ved Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi kan forvente at blive mødt med respekt, ansvarlighed og engagement af undervisere, der respekterer tavshedspligten og ikke bringer sig i et afhængighedsforhold til de studerende. De kan endvidere forvente, at underviserne holder sig opdateret på deres fagområde og løbende kvalitetssikrer deres terapeutiske praksis ved supervision og individuel terapi. Instituttet forventer af de studerende, at alle forhold de mener, ikke er i overensstemmelse med Instituttets etiske retningslinjer, bringes til ledelsens kendskab. Det er et krav, at alle undervisere tilknyttet Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi efterlever Psykoterapeutforeningens etikregler, uanset om de er medlem eller ej, ligesom det er et krav, at de studerende overholder den tavshedspligt de pålægges i forbindelse med optagelsen på studiet. 13

14 Alle studerende skal ved uddannelses-kontraktens indgåelse underskrive en tro-og-love erklæring, hvorved de forpligter sig til ikke at videregive personlige oplysninger om andre til tredjepart. Studievejledning Som studerende på SIPS, er der mulighed for at få vejledning i forbindelse med uddannelsen. Studievejlederen (evt. uddannelseslederen) kan hjælpe med: Generelle spørgsmål til uddannelsen Problemer omkring studiet Spørgsmål omkring studiegrupper eller den store gruppe Orlov fra studiet Træningsklienter Eksamen Som udgangspunkt sker henvendelse i første omgang dog til kontaktterapeuten. 14

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o-

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1 Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1) Vedfelt Instituttets formål, menneskesyn og værdigrundlag 2) Optagelseskriterier 3) Uddannelsens struktur og indhold a) Videnskabeligt udgangspunkt,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut STUDIEHÅNDBOG Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Indholdsfortegnelse Velkommen til Life Academy... 3 Uddannelsens formål... 4 Optagelseskriterier... 8 Uddannelsens

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi 2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi August 2014 Maj 2006 Specialistuddannelse for psykologer, læger, psykiatere og andre akademikere, der arbejder med samtaler

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010 Nr. 1 Februar 2010 Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen

Læs mere