SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE"

Transkript

1 SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret psykoterapeutisk og sexologisk uddannelse med fokus på egenudvikling, kropsbevidsthed og parforhold

2 Indhold Indledning... 3 Idégrundlag... 3 Terapeutisk referenceramme og metode... 4 Studieplan... 5 Studietid... 5 Orlov... 6 Holddannelse og kontaktterapeut... 6 Procesgrupper og studiegrupper... 6 Uddannelsens opbygning og formål... 7 Basisuddannelsen - 1. og 2. Uddannelsesår... 7 Overbygning - 3. og 4. Uddannelsesår... 8 Supplerende terapeutisk træning:... 9 Årsoverblik Undervisningsformer Pædagogisk metode Underviserne Faglige kompetencer Fag-undervisere Procesundervisere Etiske retningslinjer Studievejledning

3 Indledning Uddannelsen henvender sig til alle, der gerne vil udvikle sig personligt og/eller arbejde professionelt på et højt fagligt niveau som psykoterapeut og sexolog. Måske arbejder du allerede med mennesker og ønsker at udvide dine kompetencer på det terapeutiske og sexologiske område. Inden du vælger din psykoterapeutiske uddannelse skal du tage stilling til, hvilken terapeutisk referenceramme den skal være baseret på. Mennesker og deres behov er forskellige, og det er vigtigt at du vælger et teoretisk fundament, der passer til dig. Titlen som psykoterapeut er ubeskyttet og det er derfor vigtigt at se sig godt om, inden du vælger uddannelse. På Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi er du sikret en højt fagligt kvalificeret uddannelse, hvor du vil møde mange dygtige undervisere med forskellige metodepræferencer, personlighed og stil. Under uddannelsen kommer du de første 2 år til at arbejde dybtgående med din personlige udvikling. På overbygningen udvikler du dit terapeutiske ståsted og din personlige stil. Sexolog- og Psykoterapeutuddannelsen varer lidt længere end de øvrige uddannelser på markedet, fordi den kombinerer to uddannelser, der indtil nu har været skarpt adskilt. Det vægtes højt, at du efter uddannelsen kan arbejde professionelt og dybdegående med individuel terapi og parterapi. Samtidig uddannes du til at være en seriøs og dygtig formidler og terapeut, også med sexologiske og parterapeutiske temaer. I slutningen af uddannelsen træner du at give og modtage supervision. Du får superviserede forløb med egne klienter, så din teoretiske viden integreres med dine praktiske færdigheder. Efter endt uddannelse er du i stand til at arbejde professionelt på et højt fagligt og etisk niveau, både som selvstændig med egne klienter, eller du kan bruge uddannelsen i dit nuværende job som en del af din kompetence- og karriereudvikling. Idégrundlag Uddannelsen til sexolog- og psykoterapeut er skabt ud fra et ønske om at uddanne højt kvalificerede psykoterapeuter der som en integreret del af deres uddannelse har solid viden om og fokus på sexologi og parforhold. Sexolog- og psykoterapeut uddannelsen er den eneste af sin slags i Danmark. Konceptet er unikt, fordi uddannelsen har til formål både at uddanne fagligt kompetente 3

4 psykoterapeuter, og sexologer der har dybtgående viden om seksuelle problemstillinger og parforholdet som basis for udvikling, stabilitet og psykisk sundhed. Uddannelsen er omfattende; 4½ år. Den er fagligt og terapeutisk funderet i den klassiske terapi-tradition, og udbygget med nyere terapeutisk, evidensbaseret viden og erfaring. Parforhold og sexologi er en stor, og ofte overset, del af dét at være menneske, og det er formålet, at de studerende efter endt uddannelse kan virke som sexologer og parterapeuter med et højt fagligt niveau og en bred vifte af relationelle og terapeutiske metoder. Terapeuten har samtidig gode muligheder for at arbejde professionelt indenfor den almene psykoterapeutiske referenceramme. Uddannelsen er opbygget med udgangspunkt i de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser, idet den ved udgangen af det 4. år umiddelbart skal kunne evalueres positivt og uden bemærkninger af Reflector. Terapeutisk referenceramme og metode Uddannelsen er integreret og udgangspunktet er den eksistentielle psykologi og gestaltterapien. Den terapeutiske tilgang er oplevelsesorienteret og metoden fænomenologisk. Der fokuseres gennem uddannelsen på egenterapi og selvfleksion med henblik på at styrke den studerendes personlige udvikling. Der tilstræbes modenhed og autencitet hos den studerende, så hun/han kan være med sin klient og støtte denne i sin udvikling. Den oplevelsesorienterede tilgang er procesorienteret og bygger på terapeutens evne til at følge klienten i en ikke-styrende tilgang. Terapeuten er nærværende og personlig, men ikke privat. Den fænomenologiske metode tager afsæt i det fordomsfrie møde med klienten i en ligeværdig og medmenneskelig kontakt. Der tages udgangspunkt i det der viser sig gennem oplevelse, tanke, fortolkning og handling. Terapeuten arbejder ud fra et ligeværdsprincip. Den fænomenologiske metode stiller krav til psykoterapeutens åbenhed og autencitet, hvilket læres gennem personligt arbejde og selvrefleksion. 4

5 Gestaltterapien beskæftiger sig med det vi sanser og oplever. Tilgangen er individ-baseret (modsat den oplevelsesorienterede tilgang, der er relationsbaseret). Der er fokus på her-ognu processer, hvor klienten gennem strukturerede øvelser (bl.a. stole- og drømmearbejde) støttes i at nuancere og integrere konfliktfyldt materiale. Mindfulness og ACT Acceptance and Commitment Therapy (ACT udtales som et helt ord, ikke som enkelt-bogstaver) er evidensbaseret og veldokumenteret som behandlingsmetode. ACT er en relationel rammeteori med en funktionel og kontekstuel tilgang (personens værdier og aktuelle sammenhæng), der indebærer, at psykologiske problemstillinger primært drejer sig om en mangel på psykologisk fleksibilitet affødt af kognitiv fusion og undgåelsesadfærd. Ved anvendelsen af ACT benyttes accept- og mindfulness-processer, samt engagements- og adfærdsændringsprocesser til at skabe større psykologisk fleksibilitet. Mentalisering og psykologisk fleksibilitet (Window of Opportunity, jf. Hart) spiller en afgørende rolle for vores psykiske og fysiske sundhed og for den måde, vi fungerer sammen med andre på. Der inddrages derfor i undervisningen elementer fra neuro-affektiv psykologi. Et vigtigt element i uddannelsen er kropsbevidsthed. Såvel generelt, som specifikt i forhold til sexologiske problemstillinger, ophobes oplevelser i kroppen, hvorfor krop, stemme og sansning er vigtige dele af det psykiske velbefindende. I undervisningen inddrages krop og sansning som ressource. I forbindelse med sexologiske problemstillinger og parterapi udvides referencerammen til også at omfatte elementer fra Den anerkendende dialog (Imago), Kognitiv Adfærdsterapi og coaching. Den studerende gives indsigt i og træner forskellen mellem psykoterapi og coaching. Studieplan Studietid Uddannelsens normerede studietid er 4½ år 9 semestre á 7 moduler - i alt 1425 timer. I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelser skal uddannelsen gennemføres indenfor en periode på 6 år. Dispensation fra den normerede studietid kan kun opnås efter ansøgning og ud fra en individuel vurdering. Uddannelsen omfatter i alt 1200 lærerbesatte undervisningslektioner á 45 minutter, fordelt på 9 semestre som følger skolernes sommerferiemønster. 5

6 Den studerende forventes derudover at afsætte i gennemsnit 20 timer om måneden til forberedelse af oplæg og indlæring af det teoretiske stof, herunder minimum 3 timer om måneden til deltagelse i gruppemøder. Den studerende skal afsætte tid til at gå i supplerende individuel terapi på minimum 30 lektioner og til at modtage supervision i minimum 35 lektioner. Det er desuden et krav, at de studerende afsætter tid til supplerende terapeutisk træning i min. 48 lektioner parallelt med sidste del af uddannelsen. Orlov Den studerende har mulighed for at få bevilget orlov fra uddannelsen, hvis der foreligger særlige forhold. Orlov vurderes individuelt. Holddannelse og kontaktterapeut Udgangspunktet er, at de studerende fortsætter på samme hold i hele studietiden. I praksis kan der dog ske ændringer bl.a. på grund af studieophør og orlov, ligesom nye studerende (der f.eks. kommer tilbage fra orlov) kan komme til. Hvert hold har tilknyttet en kontaktterapeut, som også er holdets primære metodeunderviser. Kontaktterapeuten følger de studerendes udvikling personligt og fagligt. Procesgrupper og studiegrupper Ved holdstart inddeles de studerende i mindre grupper; Procesgrupper. Procesgrupperne er et forum for socialt samspil og kommunikation og et led i den relationelle dannelsesproces. Samtidig danner de rammen omkring opgaveløsning og udarbejdelse af oplæg. Grupperne mødes min. 3 gange i løbet af et semester. I begyndelsen af det tredje uddannelsesår dannes der nye grupper; Studiegrupper. Fokus ændres nu fra at være rettet mod personlige processer til mere professions-rettet terapi. Herved bliver Studiegruppen laboratorium for terapeutisk træning, faglig refleksion og sparring. Den studerendes personlige proces er en gennemgående proces på hele uddannelsen. De sidste 2½ år forudsættes det, at den studerende gennem det personlige arbejde på basisdelen har fået et relativt solidt kendskab til sig selv og egne personlige udfordringer, mønstre og temaer. 6

7 Proces- og Studiegruppemøderne er gennem hele uddannelsen skemalagt og obligatoriske. Der føres gruppe-dagbog, der sendes elektronisk til kontaktterapeuten med henblik på at sikre studiestedets indblik i den enkelte studerendes fremmøde og proces, samt i gruppens dynamik og trivsel. Uddannelsens opbygning og formål Formålet med den 4½-årige uddannelse til sexolog- og psykoterapeut, er at uddanne psykoterapeuter, der kan udøve sexologisk terapi og psykoterapi på et højt fagligt og etisk niveau, indenfor de kvalitetskriterier som Sundhedsstyrelsen har fastlagt for private psykoterapiuddannelser. I løbet af uddannelsen vil den studerende udvikle sine personlige, relationelle, teoretiske, metodiske og refleksive kompetencer udvikle åbenhed, tolerance og solid faglig viden om seksualitet og parforhold integrere en sikkerhed og åbenhed overfor såvel almene som tabu-belagte seksuelle problemstillinger uden absolut at have prøvet alting selv. opnå en høj etisk bevidsthed i udøvelsen af psykoterapi og i al personlig kontakt med mennesker oparbejde evnen til at vælge og anvende teori og metode, så hun/han i sit professionelle virke til enhver tid inddrager og forholder sig til ny viden og erfaring. Basisuddannelsen - 1. og 2. Uddannelsesår Målet for uddannelsens første to år er, at den studerende får opmærksomhed på og opnår bevægelighed i egne psykologiske mønstre og selvorganiserende processer får kendskab til og forståelse for de dynamiske processer, der influerer på menneskesindet, og potentielt kan skabe grundlag for udvikling. udvikler evnen til at indgå i, og acceptere, følelsesmæssige situationer og tage personligt ansvar udvikler evne til at kunne forholde sig afgrænset og empatisk til andre lærer at integrere teoretisk indsigt og det konkret oplevede i det terapeutiske rum tilegner sig en forståelse af fænomenologisk dialog og empatisk kommunikation, og bliver i stand til at praktisere dette i kontakten med medstuderende og i træningssituationer For at en studerende kan udvikle sig til at blive en ansvarlig, kontaktfuld og autentisk psykoterapeut, er det en forudsætning, at hun har arbejdet grundigt og bevidst med sig selv. 7

8 At hjælpe andre mennesker igennem et terapiforløb, hvor der fokuseres på komplekse intrapsykiske, interpersonelle og eksistentielle spørgsmål fordrer et kendskab til og indsigt i egne centrale temaer, så terapeutens eget stof ikke forstyrrer og besværliggør kontakten med klienten. På de to første uddannelsesår er den studerendes personlige proces og udvikling af relationelle og kommunikative kompetencer centralt. Den studerende vil fra uddannelsens start få opmærksomhed på og indsigt i egne personlige temaer, handlingsmønstre, opvæksthistorie og måder at håndtere sine følelser på, så hun/han kan være i kontakt med og rumme andre empatisk og afgrænset, og at kunne indgå i følelsesladede situationer med åbenhed, nysgerrighed og accept. Den studerende udvikler en realistisk opfattelse af sig selv i relation til andre og bliver i stand til at forholde sig nuanceret til feed-back (tage ind reflektere sortere tage til sig eller lægge fra sig). Det første uddannelsesår vægtes kontinuitet og tryghed for de studerende højt. Der vil endvidere blive lagt stor vægt på, at de studerende får kendskab til hinanden og rystes sammen som hold. På uddannelsens andet år, vil der fortsat være fokus på den studerendes personlige og introspektive proces, så den studerende, i samspil med de øvrige studerende, får indsigt i og accept af egne og andre menneskers måde at organisere, reagere og begå sig i verden på. Såvel uddannelsens første, som andet år afsluttes med evaluering af egen-proces, samt en skriftlig eksamensopgave, der vurderes bestået/ikke-bestået. Overbygning - 3. og 4. Uddannelsesår Målet for uddannelsens sidste 2½ år er en videreudvikling af den studerendes terapeutiske kompetencer, herunder at hun/han udvikler sin forståelse af den terapeutiske relation og den terapeutiske proces udvikler evne til at anvende empatisk kommunikation bevidst og nuanceret i den terapeutiske proces udvikler evne til at påtage sig og bevare et terapeutisk lederskab tilegner sig færdigheder i at opfange markører i en terapeutisk proces, samt i at anvende, reflektere over og begrunde valg og fravalg af specifikke terapeutiske interventioner og metoder udvikler evne til at danne og håndtere faglige hypoteser og processer i det kliniske arbejde udvikler skelneevne i forhold til indikation og kontraindikation for anvendelsen af forskellige metoder i den terapeutiske proces 8

9 På uddannelsens anden del sker et fokusskifte. Hvor de første to år har haft sit særlige fokus på den studerendes bearbejdelse af egne temaer og opvæksthistorie, retter uddannelsen sig fra det tredje år mod den studerendes udvikling af terapeutiske kompetencer og identitet. De studerende træner og udvikler deres terapeutiske færdigheder under direkte supervision og reflekterer og perspektiverer over deres terapeutiske arbejde. På uddannelsens 4. uddannelsesår udvikles fokus på den studerendes terapeutiske kompetencer. Undervisningens struktur fortsætter, og de studerende vil i videst mulig omfang overtage procesrunder og reflektere over sig selv i rollen som terapeut, og de udfordringer de stilles overfor. Der undervises i etiske dilemmaer (v.h.a. vignetter fra praksis), opstart som selvstændig m.v. Det sidste halve uddannelsesår rummer et selvstændigt eksamensmodul. Ved starten af eksamensmodulet indleder den studerende to terapeutiske forløb med ukendte klienter og på baggrund heraf udarbejdes det skriftlige eksaminationsgrundlag til de afsluttende mundtlige eksaminationer. De studerende inddeles i grupper og mødes til supervision af deres klientforløb og til vejledning i den skriftlige fremstilling. Supplerende terapeutisk træning: Når den studerende har bestået såvel den skriftlige som Praktisk Kliniske Eksamen på 3. uddannelsesår, kan hun/han af den gennemgående underviser godkendes til at varetage trænings-terapeutiske forløb med fremmede klienter. Den studerende forpligter sig herved til at modtage supervision. Terapeutiske samtaler, år 3: Individuelle samtaler med 1. og 2. års studerende antal sessioner: varierende Terapeutisk træning, år 4: Træningsterapi med ukendte klienter antal sessioner: varierende Eksamensforløb: Terapiforløb med eksamensklienter antal sessioner:

10 Årsoverblik År lærerbesatte undervisningslektioner 30 timers Individuel terapi og gruppeterapi, inkl. 20 timers supervision, inkl 20 timers arbejde i procesgruppe År lærerbesatte undervisningslektioner 30 timers individuel terapi og gruppeterapi, inkl 20 timers supervision, inkl 20 timers arbejde i procesgruppe År lærerbesatte undervisningslektioner 30 timers individuel terapi og gruppeterapi, inkl 50 timers supervision, inkl 20 timers arbejde i studiegruppe År lærerbesatte undervisningslektioner 30 timers individuel terapi og gruppeterapi, inkl 50 timers supervision, inkl 25 timers arbejde i studiegruppe Eksamensmodul 140 lærerbesatte undervisningslektioner 25 timers supervision, inkl 70 timers vejledning i gruppe Lærerbesatte undervisningslektioner Arbejde i proces- og studiegrupper Samlet timetal 1200 timer 150 timer 1350 timer Individuel terapi/gruppeterapi udover ovenstående Supervision udover ovenstående 30 timer 35 timer Uddannelsens samlede omfang 1425 timer 10

11 Undervisningsformer Sexolog- og Psykoterapeutuddannelsen i Syddanmark Oplevelsesorienteret læring individuelt og i gruppe Metoden understøtter fænomenologien i undervisningen, hvorved man oplever før der beskrives og perspektiveres. Den oplevelsesbaserede læring giver plads til handling/aktiv eksperimenteren, reflekterende observation og gennemgang af teori. Praktiske øvelser individuelt og i gruppe Metoden sikrer, at den studerende opnår et grundrepertoire af terapeutiske værktøjer individuelt og i gruppe. Øvelserne er desuden en forudsætning for færdighedstræning i terapi. Der arbejdes bl.a. med psykodrama, rollespil, dans, kropslige øvelser og gruppebaseret opgaveløsning. Færdighedstræning i klinisk gestaltterapi, individuelt og i gruppe Færdighedstræningen understøtter det senere virke som terapeut. Der trænes konkret på hele eller dele af terapier, som cases eller på medstuderende. Træningen foregår under direkte supervision. Individuel terapi Den individuelle terapi sikrer, at den studerendes eget stof bliver behandlet i tilstrækkeligt omfang. Derudover fungerer individuel terapi som mesterlære, hvorved et terapiforløb og dets virkning på én selv opleves. Der er krav om minimum 30 timers individuel terapi. Gruppeterapi Der undervises og trænes i gruppedynamiske processer, sharing, encountering og feedback på et gestaltterapeutisk grundlag. Supervision Direkte supervision er afgørende i undervisningen og foregår når der er terapeutisk træning. Udover den supervision, der er indlagt i undervisningen, skal den studerende deltage i supervision, der svarer til mindst 35 individuelle supervisionstimer. Så vidt muligt prioriteres minimum halvdelen at være gruppe-supervision. Skriftlig rapportering Metoden træner de studerende i skriftlig kommunikation med henblik på faglighed og etik i arbejdet. Undervisningsformen er reflekterende. Opsamling og tilbagemelding sker i dialog. 11

12 Forelæsning Relevant teori præsenteres for at blive fulgt op af case-præsentationer, gruppearbejde og dialog. Undervisere, der forelæser, har ikke pligt til at gennemføre sharings eller procesrunder. Selvstudium Fortrinsvis læsning af pensum og anden faglitteratur, ca. 17 timer pr. måned. Pædagogisk metode Der gøres brug af en række pædagogiske metoder, som anvendes situationsbestemt i undervisningen: Procesrunder er et gennemgående undervisningselement, der anvendes i forskellige former, afhængig af, hvad målet med dem er. På basis-delen vil procesrunderne primært forestås af underviseren, eller en studerende under direkte supervision. På overbygningsdelen forestås procesrunderne primært af de studerende. Eksperimenter vokser som metode ud af øjeblikket. Målet er at fordybe og fastholde indsigt. Øvelser, individuelt eller i gruppe. Øvelser har til formål at sætte specielt fokus på særlige temaer og vil normalt være planlagt og forberedt på forhånd. Oplæg er en formidlingsform, der primært anvendes på teoretisk stof. Undervisning/formidling anvendes især på den sexologiske del af uddannelsen, i forbindelse med seksualundervisning. Refleksion trænes og anvendes løbende i undervisningen, idet det er væsentligt, at de studerende forholder sig refleksivt både til relationen og teorien. Gruppearbejde, i proces- og studiegrupper, er en integreret del af undervisningen. Grupperne mødes med jævne mellemrum, efter skema, og arbejder med beskrevne opgaver, alt efter modulernes indhold. Ad-hoc-grupper opstår og anvendes i forbindelse med eksperimenter og øvelser. Feed-back anvendes i meget høj grad i undervisningen. Feed-back differentieres i forhold til tema og fokus, men tager primært udgangspunkt i Jørgen Groths gestaltterapeutiske metode for feed-back. Den fænomenologiske metode og empatisk kommunikation er meget central i den terapeutiske tilgang, og er derfor en naturlig og væsentlig del af undervisningen. Underviserne vil i høj grad praktisere empati og fænomenologisk dialog til inspiration og genkendelse for de studerende. 12

13 Underviserne Faglige kompetencer Undervisere på Sexolog- og Psykoterapeutuddannelsen er professionelle og fagligt meget kompetente indenfor hver deres felt. Der skelnes mellem fag-undervisere og procesundervisere. Fag-undervisere er specialiserede indenfor deres professionelle felt og varetager fortrinsvis undervisningen indenfor afgrænsede emner, f.eks. tilknytningspsykologi, psykiatri, fysiologisk sexologi og anatomi, samtaler med børn, etik og ACT. Fagunderviserens primære funktion er at give de studerende viden om og indsigt i emnet. Der veksles mellem forelæsning, dialog og gruppearbejde. Fag-underviseren er ikke nødvendigvis terapeutisk uddannet og forestår derfor kun i begrænset omfang sharings og procesrunder. Procesundervisere er uddannede psykoterapeuter eller sexologer/parterapeuter med praksiserfaring indenfor den oplevelsesorienterede metode. Procesunderviserens terapeutiske referenceramme svarer til instituttets, men er vægtet forskelligt i forhold til det aktuelle emne. Procesunderviseren forestår sharings og procesrunder, hvorunder holdets og den enkeltes personlige processer kan bearbejdes. De temaer der arbejdes med trækkes ind i det lærende rum, således at de studerende gennem egen-proces og genkendelse bliver i stand til at arbejde selvstændigt med de anvendte metoder. Etiske retningslinjer Studerende ved Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi kan forvente at blive mødt med respekt, ansvarlighed og engagement af undervisere, der respekterer tavshedspligten og ikke bringer sig i et afhængighedsforhold til de studerende. De kan endvidere forvente, at underviserne holder sig opdateret på deres fagområde og løbende kvalitetssikrer deres terapeutiske praksis ved supervision og individuel terapi. Instituttet forventer af de studerende, at alle forhold de mener, ikke er i overensstemmelse med Instituttets etiske retningslinjer, bringes til ledelsens kendskab. Det er et krav, at alle undervisere tilknyttet Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi efterlever Psykoterapeutforeningens etikregler, uanset om de er medlem eller ej, ligesom det er et krav, at de studerende overholder den tavshedspligt de pålægges i forbindelse med optagelsen på studiet. 13

14 Alle studerende skal ved uddannelses-kontraktens indgåelse underskrive en tro-og-love erklæring, hvorved de forpligter sig til ikke at videregive personlige oplysninger om andre til tredjepart. Studievejledning Som studerende på SIPS, er der mulighed for at få vejledning i forbindelse med uddannelsen. Studievejlederen (evt. uddannelseslederen) kan hjælpe med: Generelle spørgsmål til uddannelsen Problemer omkring studiet Spørgsmål omkring studiegrupper eller den store gruppe Orlov fra studiet Træningsklienter Eksamen Som udgangspunkt sker henvendelse i første omgang dog til kontaktterapeuten. 14

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret psykoterapeutisk

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN Tobias-Skolens etiske retningslinjer har som formål at værne om skolens og branchens værdier samt at skærpe bevidstheden om god, etisk praksis under uddannelsen samt

Læs mere

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren Indledning Studiebeskrivelse Parterapi og sexologi er to forskellige videnskaber, som sjældent bliver forenet. I praksis er der ofte

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Moduloversigt. For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut. 1.

Moduloversigt. For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut. 1. Moduloversigt For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut 1. år (modul 1-10) 1 Introduktion til oplevelsesorienteret psykoterapi PI og

Læs mere

Center For Sexologisk Rådgivning

Center For Sexologisk Rådgivning Center For Sexologisk Rådgivning Sexologisk Rådgiver og Parterapeut-uddannelse Sexologisk Rådgiver, LifeCoach, Kognitiv terapeut og Parterapeut. Her kan du finde en udførlig beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Studieordning af august 2011

Studieordning af august 2011 Studieordning af august 2011 Den 4-årige psykoterapeutuddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi På vegne af EFT-instituttet Institutleder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion til den Emotions-Fokuserede Terapi

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Egholt miljøterapeutisk behandling

Egholt miljøterapeutisk behandling Egholt miljøterapeutisk behandling På Egholt praktiseres en miljøterapeutisk behandling. Miljøterapi er en gennemtænkt opbygning af et givent miljø fysisk, psykologisk og kulturelt så det fremmer synliggørelsen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor BILAG 1 DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation.

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation. Dance Movement Omdrejningspunktet hos Dance Movement er bevægelsespsykologien, som et afsæt til at skabe forandrings- og lærerprocesser gennem forståelse for kroppens og bevægelsens sprog. Dance Movement

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00

Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00 Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00 Til stede: Karna og Inger, Hans og Hanne C samt Stine og William. Hanne S og Lisa havde meldt afbud 1. Præsentatiosnrunde

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning MasterCoach uddannelsen Modulopbygning Modul 1: Livsformål og Enneagrammet På MasterCoach uddannelsens første modul bliver du introduceret til F.R.E.D. dit første skridt på din MasterCoach-rejse. F.R.E.D.

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Autorisationsordning for psykologer. Retningslinier for den praktiske uddannelse

Autorisationsordning for psykologer. Retningslinier for den praktiske uddannelse Autorisationsordning for psykologer Retningslinier for den praktiske uddannelse December 2002 med ændring af maj 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Formålet med den praktiske uddannelse 3 Kapitel 2:

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød T 4189 7200 www.ucc.dk Valgfaget afholdes: UCC Nord,

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 2, (Training Therapy: Group Therapy 2) 5 ECTS, HIA220003D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 2, (Training Therapy: Group Therapy 2) 5 ECTS, HIA220003D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 2, (Training Therapy: Group Therapy 2) 5 ECTS, HIA220003D SEMESTER: 2. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 15 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag BRUUNBIZ idérig kommunikation 2016 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag sosusilkeborg.dk Billedunivers i Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er skabt af fotograf Lisbeth Barfoed Skolens pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere