Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder."

Transkript

1 Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle arbejdspladser og medarbejdere i Assens Kommune. Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Det er nu op til lederne og medarbejderne at virkeliggøre de gode intentioner i personalepolitikken, så personalepolitikken bliver et nærværende og konstruktivt arbejdsredskab, der medvirker til skabelsen af et godt og inspirerende arbejdsmiljø. Byrådet opfordrer alle arbejdssteder til at tage de enkelte politikker op til drøftelse udfra spørgsmålene: Hvad betyder personalepolitikken for vores arbejdssted? Hvordan skal de personalepolitiske værdier, holdninger og målsætninger komme til udtryk her hos os? Det er Byrådets håb, at personalepolitikken kan medvirke til at skabe gode, udviklende og trygge rammer for alle medarbejdere, således at den enkelte og Assens Kommune som helhed kan matche borgernes og virksomhedernes forventninger til os. Finn Brunse Borgmester Henning Qvick Kommunaldirektør Personalepolitikken i Assens Kommune Personalepolitikkens formål Personalepolitikken i Assens Kommune angiver den overordnede ramme for udviklingen af kommunens arbejdspladser og gælder for samtlige ansatte. Formålet med personalepolitikken er at skabe attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække og fastholde dygtige ledere og medarbejdere. Formålet er imidlertid også at understøtte udvikling af kommunens arbejdspladser og udvikling af den enkelte, så organisationen er fleksibel overfor stadige forandringer. Kommunens vigtigste ressource er de ansatte. Det er afgørende for Assens Kommune at have ansatte, der både er fagligt og personligt kvalificerede til at løse nuværende og fremtidige opgaver. Gode personalepolitiske rammer er en forudsætning herfor. Assens Kommune vil fremstå som en attraktiv arbejdsplads med velkvalificerede og udviklingsorienterede ansatte. Opgaveløsningen i Assens Kommune er fremtidssikret og præget af kvalitet, smidighed og effektivitet til gavn for brugere og borgere. Den værdibaserede personalepolitik Fundamentet i personalepolitikken er værdierne. Den værdibaserede personalepolitik er således et centralt ledelsesværktøj i udviklingen af kommunens arbejdspladser. Værdierne udtrykker, hvad

2 der i Assens Kommune opleves som værdifuldt og ønskværdigt. Alle kommunens ansatte skal kende og efterleve de holdninger og værdier, der udtrykkes i personalepolitikken. Personalepolitikken skal gøre en forskel. Der ligger således en klar forpligtigelse og et fælles ansvar for alle om at efterleve personalepolitikkens budskaber. Personalepolitikken i Assens Kommune hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed. Værdierne sætter fokus på trivsel og udvikling, og den måde hvorpå Assens Kommune styres. Værdierne afspejler sig klart og entydigt i overvejelser, beslutninger og handlinger i den enkelte leder og medarbejders hverdag. Respekt: Vi udviser hensyn og forståelse for hinanden som mennesker. Vi tror på, at alle har et grundlæggende ønske om at tage aktivt del i arbejdet, i opgaverne og i samarbejdet på arbejdspladsen. - Vi har fokus på det enkelte menneske. Vi optræder alle ansvarligt og respektfuldt i sær i de svære situationer. - Vi giver plads til forskellighed. Forskellighed er en styrke. - Vi lytter til hinandens synspunkter og søger at bøje os mod hinanden. Åbenhed: Det gode samarbejde er vores fundament. Vi indgår alle i samarbejdet med en åben og konstruktiv indstilling og ud fra en holdning om, at vi gensidigt har brug for hinanden. Vi respekterer og er lydhøre overfor hinanden som kolleger og som ledere. - Information er en ret og pligt for alle. - Vores kommunikation er ærlig, troværdig og forståelig. - Vi udtrykker os åbent, og forpligter hinanden på at skabe en kultur, hvor alle kan komme til orde. Udvikling: Alle ansatte bidrager aktivt til udviklingen af Assens Kommune. Alle kan udvikle sig gennem arbejdet, og alle har kapacitet til at vokse med opgaverne. - Vi er åbne overfor nye ideer og nye måder at tænke og handle på. - Der gives mulighed for faglig og personlig udvikling i takt med at arbejdets metoder og indhold ændres. - Vores succeser er udgangspunkt for vidensdeling. Vores fejl er udgangspunkt for konstruktiv ny læring. Arbejdsglæde: Vi sætter fokus på arbejdsglæde, da vores humør og engagement har stor betydning for vores produktivitet og opgaveløsning. - Vi sikres størst mulig indflydelse på eget arbejde bl.a. ved uddelegering af ansvar og kompetence og ved at vise tillid. - Indflydelse på eget arbejde, meningsfulde job, feedback og anerkendelse prioriteres højt i

3 Assens Kommune. - Vi tager ansvar for os selv og for andre ved at sætte fokus på sundhed og trivsel. Ordentlighed: Vi indgår alle i et forpligtende og professionelt arbejdsfællesskab, hvor vi taler til og med hinanden ikke om hinanden. - Vi oplever hinanden som positive og aftaleholdende medspillere til trods for forskellige roller. - Saglig og faglig uenighed og kritik er legalt. Vi fremfører kritik overfor rette vedkommende. - Alle ansatte omtaler Assens Kommune på en konstruktiv måde. Rekruttering & introduktion Professionelle ansættelsesforløb Rekruttering og ansættelse er vigtige processer i Assens Kommune. Rekrutteringsprocessen giver altid anledning til at overveje, om der skal ske omlægninger i strukturen, i organiseringen af arbejdet eller om der er behov for andre jobprofiler. Assens Kommune skal tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede ledere og medarbejdere for at løse kommunens opgaver effektivt og professionelt. I Assens Kommune: Arbejdes der bl.a. gennem en forpligtende og nærværende personalepolitik aktivt med at skabe attraktive arbejdspladser. Gennemføres professionelle og ordentlige ansættelsesforløb, hvor flest mulige kvalificerede og motiverede ansøgere tiltrækkes, så et bredt fundament for udvælgelsen sikres. Deltager ledere og medarbejdere fra den respektive arbejdsplads aktivt i hele ansættelsesprocessen. Udarbejdes stillingsopslag, der er enkle og informative og giver et klart billede af arbejdssted, jobindhold samt krav til jobbet. Opslås ledige stillinger samtidigt såvel internt som eksternt. Såfremt dette princip fraviges, sker det i samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Ansættes altid den ansøger der, ud fra et helhedsperspektiv, vurderes som den bedst kvalificerede. Afholdes senest 4 uger før prøvetidens udløb en samtale mellem den nyansatte og vedkommendes leder. Mangfoldighed og rummelighed Mangfoldighed er en grundlæggende værdi for Assens Kommune, hvilket også skal afspejle sig i personalesammensætningen.

4 Det betyder bl.a. at Assens Kommune: ser det som en forpligtigelse at ansætte og uddanne elever, studerende og praktikanter tager det sociale medansvar alvorligt og søger at skabe beskæftigelsesmuligheder for særligt udsatte grupper ønsker arbejdspladser bestående af begge køn vil have fokus på, at personalesammensætningen i Assens Kommune som arbejdsplads afspejler den etniske befolkningssammensætning i kommunen. Introduktion Introduktionsforløb er en vigtig del af rekrutteringsprocessen. Såvel ledere som medarbejdere er forpligtet til at prioritere introduktionen højt. I Assens Kommune: Bydes alle ordentligt velkommen og tages godt i mod den 1. arbejdsdag. Gennemføres en individuel introduktion, hvor den nyansatte får indblik i arbejdsstedets opgaver, samarbejdsrelationer, arbejdsmiljø mv. Udarbejdes lokale retningslinier for introduktion så det sikres, at der tages vare på den nye kollega i den første tid på arbejdspladsen. Gennemføres en overordnet introduktion, hvor der informeres om Assens Kommune som arbejdsplads. Læring & udvikling Systematisk og strategisk kompetenceudvikling Uddannelse af ledere og medarbejdere har høj politisk og økonomisk prioritet i Assens Kommune. Assens Kommune skal have en tidssvarende og veluddannet stab af ledere og medarbejdere. En løbende udvikling af de ansattes kompetencer og kvalifikationer er en forudsætning for en effektiv opgaveløsning af høj kvalitet. Læring og kompetenceudvikling er strategiske indsatsområder og skal betragtes som både et gode og en forpligtelse for ansatte i Assens Kommune. I Assens Kommune: Gennemføres kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning systematisk. Er ledere og medarbejdere i fællesskab ansvarlige for at arbejde systematisk med kompetenceudvikling. Er den enkelte leder og medarbejders kompetenceudvikling tilrettelagt i et samspil mellem: Assens Kommunes strategiske behov for kompetenceudvikling de konkrete behov i forhold til aktuelle opgaver

5 den enkelte leder/medarbejders egne ønsker og planer for sit fremtidige arbejdsliv i eller uden for Assens Kommune. Prioriteres intern uddannelsesplanlægning og uddannelse. Livslang læring Livslang læring og livslang uddannelse bidrager til at sikre Assens Kommunes behov for kompetente ansatte. Hermed sikres også den enkelte ansattes fortsatte værdi på arbejdsmarkedet. Assens Kommune vil fremme et visionært og nytænkende miljø, hvor ansatte udvikler sig sammen med jobbet. der arbejdes aktivt med vidensdeling og erfaringsudveksling på den enkelte arbejdsplads samt på tværs af institutioner, områder og forvaltninger ansvar og kompetencer delegeres for at sikre gunstige betingelser for den ansattes fortsatte udvikling kompetenceudvikling sker såvel gennem læring og udvikling i det daglige arbejde som gennem efter- og videreuddannelse ny viden som følge af kompetenceudvikling skal videreformidles på arbejdspladsen. Udviklingssamtaler Udviklingssamtalen er et væsentligt redskab til at skabe rammer for den enkeltes løbende udvikling på jobbet. Samtalen er af stor værdi for såvel ledere som medarbejdere og for Assens Kommune i forhold til at skabe udvikling og fælles retning. Hyppighed, form og indhold i udviklingssamtalen aftales i dialog mellem leder og medarbejdere. I Assens Kommune: Har lederne pligt til at gennemføre udviklingssamtaler, hvor der opstilles udviklingsmål for den enkelte ansatte. Hvor det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan der gennemføres gruppe- eller teamudviklingssamtaler. Benyttes målrettet jobudvikling som et redskab til at skabe læring og udvikling. Arbejdes aktivt med talentpleje, der sikrer at kompetencer udvikles og udfoldes til såvel den enkeltes som kommunens gensidige fordel. Personaleudviklingsværktøjer: Jobudvidelse/jobberigelse eksisterende job udvides med nye arbejdsopgaver og/eller andre funktioner Jobrokering og jobbytte Kortere og længerevarende kurser og uddannelser Team- og projektarbejde Supervision Sidemandsoplæring Jobpraktik Fjernundervisning og E-læring Vidensdeling Undervisning af kolleger og andre relevante faggrupper

6 Udviklingssamtaler Lønsamtaler Systematisk lederevaluering Sundhed & trivsel Assens Kommune ønsker sunde og attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives. Assens Kommune sætter fokus på sundhed og trivsel. Der er en god økonomi i, at kommunens ansatte trives og dermed har færre sygedage. Samtidig er det værdifuldt med glade ledere og medarbejdere. Assens Kommune har fokus på sygefravær og på, hvordan det kan reduceres. Assens Kommune anerkender vigtigheden af at have et positivt sigte og har derfor fokus på nærvær frem for fravær. De overordnede målsætninger er derfor at: Assens Kommune er et sikkert og sundt sted at arbejde der dagligt er fokus på den enkeltes og på arbejdspladsens samlede trivsel alle ansatte har en stolt arbejdsidentitet og et positivt tilhørsforhold der er rig mulighed for såvel faglig som personlig udvikling alle succesoplevelser fejres der sættes fokus på sygefraværet på de enkelte arbejdspladser Trivsel (fysisk/psykisk arbejdsmiljø): Assens Kommune forventer, at der på alle kommunens arbejdspladser arbejdes aktivt og forebyggende med såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Lederne har det overordnede ansvar for at sikre rammer og vilkår, men det påhviler alle at tage del i ansvaret for den samlede trivsel. I Assens Kommune: Skal arbejdsmiljøet til stadighed være på dagsordenen, ligesom hele MED- og sikkerhedsorganisationen arbejder aktivt og forebyggende med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Sikres et godt fysisk arbejdsmiljø, hvor sygdom og nedslidning forebygges Sættes der fokus på arbejdsglæde bl.a. ved at: være præget af holdningen Alle vil det bedste og Det er sjovt at gå på arbejde være modige og kreative og afprøve nye arbejdsmetoder, mødeformer og sociale påhit. Går man aktivt ind i konfliktløsning. Drages der omsorg for kommunens ansatte. I Assens Kommune er man bevidste om, at alle på forskellig vis kommer ud for hændelser, der påvirker den enkeltes arbejdsindsats i en kortere eller længere periode. der bliver taget vare på ansatte der kommer ud for voldsomme oplevelser som f.eks. vold eller trusler om vold

7 Assens Kommune ikke accepterer mobning og chikane der tilbydes hjælp til kriser uanset om det er af privat eller arbejdsmæssig karakter. Sundhed: Assens Kommune vil være en sund kommune. Kommunen arbejder aktivt med at fremme de ansattes generelle sundhed og velvære. Det betyder bl.a., at Assens Kommune: fremmer forebyggende og behandlingsmæssige initiativer til gavn for personalet har formuleret en politik omkring rygning og misbrug jf. delpolitikken prioriterer vigtigheden af at holde et pusterum fra arbejdet. Alle ansatte opfordres derfor til at benytte deres ret til at holde al optjent ferie Stress: Assens Kommune tager initiativer, der forebygger stress. Der må forventes at være perioder, hvor der er travlt. Der må aldrig være så travlt, at kommunens ansatte bliver syge af det. Assens Kommune gør det legalt at snakke om stress. Sygefravær: Assens Kommune har fokus på sygefravær og på, hvordan man kan reducere antallet af sygedage og mindske det arbejdsbetingede sygefravær. Det betyder, at Assens Kommune: anvender retningslinier for håndtering af sygefravær, jf. delpolitikken indgår i en respektfuld dialog, når en medarbejder er sygemeldt og derved medvirker til hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen understøtter og tager initiativ til projekter, der kan reducere sygefraværet. Assens Kommune vil positivt arbejde for at fastholde en sygemeldt medarbejder. Det betyder, at Assens Kommune: anerkender fravær på grund af sygdom indgår individuelle handleplaner, så den sygemeldte kan genoptage arbejdet helt eller delvist så tidligt som muligt er i dialog med den sygemeldte, så åbenhed, forståelse, omsorg og fleksibilitet sikres forventer interesse fra den sygemeldte i at deltage i dialog og holde kontakt til arbejdspladsen og kollegaer. Generationerne på arbejdspladsen Arbejdsliv Assens Kommune ønsker arbejdspladser, hvor der er balance mellem arbejde og fritid. Den enkeltes behov for fleksibilitet i forskellige livsfaser skal tilgodeses på en sådan måde, at hensynet til arbejdsopgaverne afbalanceres med de arbejdsmæssige og personlige forhold. Frihed under ansvar og fleksibilitet og indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse fremmer arbejdsglæde og trivsel for kommunens ansatte.

8 Assens Kommune: Prioriterer at ledere og medarbejdere i fællesskab tilstræber en fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Giver mulighed for fleksibel planlægning af egen arbejdstid med afsæt i den enkeltes og arbejdspladsens behov. Understøtter den fleksible arbejdstilrettelæggelse gennem udnyttelse af IT-udviklingens muligheder. Er imødekommende overfor at vise særlige hensyn til ansatte i situationer, hvor den enkelte har øget behov for fleksible løsninger for at kunne forene arbejde og privatliv. Forventer at såvel leder som medarbejdere bakker op om ansatte med pludseligt opståede særlige behov, og forventer derfor en villighed til i fællesskab at finde de fleksible og gode løsninger for alle parter. Seniorer Assens Kommune vil være en arbejdsplads, hvor seniorerne har lyst til at blive, og hvor kommunen får ekstra glæde af, at de bliver længere. Assens Kommune: Værdsætter ældre ansattes særlige erfaringer og viden, og ønsker at disse fastholdes og videregives til yngre kolleger gennem eksempelvis etablering af mentorordninger og faglige netværk. Vil i dialog med den ansatte tilbyde fortsat faglig og personlig udvikling og samtidig motivere til et længere arbejdsliv. Sikrer at seniorspørgsmål indgår som en naturlig del af den enkelte ansattes karriereplanlægning og livsforløb. Indgår individuelle seniorordninger indenfor rammerne af Rammeaftalen om seniorpolitik. Betragter seniorpolitikken som et personalegode og ikke som en aftrapningsordning. Individuelle seniorordninger er til fordel for både den ansatte og for kommunen. Orlov Orlov skal som udgangspunkt tjene såvel den ansattes som Assens Kommunes interesser. Orlov kan bidrage til såvel faglig som personlig udvikling, og kan dermed tilføre arbejdspladsen inspiration og nye måder at løse opgaver på. Assens Kommune: Er derfor positiv overfor orlov, og vil når det er foreneligt med tjenestens tarv, imødekomme den ansattes anmodning om orlov uden løn. Orlov til ansatte, der har søgt og fået nyt varigt job udenfor Assens Kommune, imødekommes dog ikke.

9 Aftaler betingelser for tilbagevenden ved orlovens bevilling. Det tilstræbes, at den ansatte kan vende tilbage til egen, tilsvarende eller anden faglig relevant stilling efter endt orlov. Lønpolitik Lønpolitikken gælder for samtlige ansatte i Assens Kommune, og er sammen med visionen, personalepolitikken, overenskomster og aftaler den overordnede ramme for løndannelsen i kommunen. Et aktivt ledelsesredskab Assens Kommune ønsker at bruge lønpolitikken og løndannelsen som et aktivt ledelsesredskab til at realisere kommunens mål på ethvert niveau. Lønpolitikken skal således medvirke til at sikre: rekruttering, fastholdelse og udvikling af ledere og medarbejdere engagerede og dygtige ansatte, så borgerne ydes den bedste service indenfor de givne rammer udvikling af kommunens ansatte, så organisationen er fleksibel og forandringsparat Assens Kommunes lønniveau skal være i balance med det omgivende arbejdsmarked såvel det offentlige som det private og vil påvirkes af udbud og efterspørgsel. Synlige kriterier Løndannelsen i Assens Kommune sker ud fra gennemsigtige og synlige kriterier. Der skabes en klar sammenhæng mellem den ansattes aflønning og vedkommendes ansvarsområder, opgaver og kvalifikationer. Den enkeltes særlige indsats, initiativ og udvikling kan belønnes. Assens Kommune tilgodeser ansatte, der skal tiltrækkes eller fastholdes hvad enten det skyldes særlige kvalifikationer, specielle konkurrenceforhold eller ansættelse på et område, der er prioriteret som et særligt indsatsområde Såvel udviklingsopgaver som driftsopgaver, der får hverdagen til at hænge sammen, honoreres ligeværdigt. Lønnen afspejler indsatsen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap mv. Resultatløn baseret på konkrete og målbare mål bruges som et naturligt element i kommunens løndannelse. Kompetence Ledelseskompetencen til den individuelle lønfastlæggelse placeres decentralt i henhold til kommunens kompetenceplan. Formålet er at sikre sammenhæng mellem den konkrete lønfastlæggelse og arbejdspladsens mål. Økonomi Byrådet afsætter ved budgetvedtagelsen midler til at opfylde mål og principper i lønpolitikken. Lønpolitikken udmøntes indenfor det til enhver tid vedtagne budget. Evaluering Lønpolitikken evalueres efter behov.

10 Fratrædelse Ansatte der forlader Assens Kommune skal føle sig ordentligt og respektfuldt behandlet. Det gælder ved såvel ansøgt som uansøgt afsked. Assens Kommune vil være en tryg arbejdsplads hvor ansatte, der udfører deres job tilfredsstillende og gennem faglig og personlig udvikling opfylder nuværende og kommende krav til jobbet, normalt ikke behøver at frygte afskedigelse. Reduktioner blandt såvel ledere som medarbejdere gennemføres så vidt muligt ved naturlig afgang og ved omplacering. organisationsændringer, budgetreduktioner og andre personalemæssige ændringer indarbejdes så tidligt, at en omhyggelig personaleplanlægning kan gennemføres og afskedigelser så vidt muligt undgås lederen ved uansøgt afsked handler professionelt og følger alle gældende love og regler. lederen er opmærksom på og tager højde for de naturlige menneskelige reaktioner, en afskedigelse er forbundet med Et personalepolitisk mål er at skabe attraktive arbejdspladser, så dygtige ledere og medarbejdere kan fastholdes. Når en ansat opsiger sin stilling, er det derfor vigtigt at følge op og afklare baggrunden for opsigelsen. Fratrædelsessamtalen kan i den forbindelse tages i anvendelse.

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Høringssvar personalepolitik

Høringssvar personalepolitik Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere