Formidlingscenter i Ulbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidlingscenter i Ulbjerg"

Transkript

1 Formidlingscenter i Ulbjerg Natur, geologi og kulturmiljøer Projektbeskrivelse 22. dec Ulbjerg Klint 1

2 Indledning Med etableringen af et formidlingscenter ønsker borgerne og foreningerne i Ulbjergområdet at sætte fokus på de mange naturgivne ressourcer, som findes i området, bl.a. Ulbjerg Klint, Hjarbæk Fjord, Louns Bredning, Borup Hede og ådalene ved Simested og Skals åer og benytte disse som løftestang for udviklingen af lokalsamfundene i bl.a. Ulbjerg, Sundstrup, Låstrup og Nr. Rind. Der vil med udgangspunkt i et nyt kultur- og fritidscenter i Ulbjerg blive etableret en række inden- og udendørs faciliteter, der samlet set skal danne rammen om et spændende og levende udgangspunkt for formidlingen af områdets natur, geologi og kulturmiljøer. Målgruppen er områdets borgere og foreningsliv, cykel- og naturturister samt regionens skoler, daginstitutioner mv. Baggrund Ulbjerg er en landsby med ca. 250 husstande. Landsbyen er smukt beliggende i den nordvestlige del af Møldrup Kommune tæt på Limfjorden og op ad det enestående naturområde ved Ulbjerg Klint. På trods af en generel stagnation i landdistrikterne igennem de senere årtier har Ulbjerg sammen med de nærliggende landsbyer Sundstrup, Låstrup og Nr. Rind formået at bevare levende og åbne lokalsamfund med en tilfredsstillende udvikling. Det skyldes ikke mindst en aktiv lokalbefolkning. Ulbjerg- området har således stadig sin egen skole, gode indkøbsmuligheder, og flere erhvervsdrivende har endnu deres udkomme med udgangspunkt i Ulbjerg. Det gælder bl.a. campingpladsen, der hvert år bringer hundredvis af turister til byen, der tiltrækkes af områdets mange naturog kulturhistoriske kvaliteter. Ulbjerg set fra vest Ulbjerg-området har en meget vigtig ressource i et rigt foreningsliv, der igennem årene har ydet en stor indsats for at fastholde og udvikle de kvaliteter, som kendetegner landsbymiljøerne i Ulbjerg, Nr. Rind. Låstrup og Sundstrup. En lang række aktiviteter og anlægsprojekter er blevet gennemført med frivillig arbejdskraft af foreningerne i fællesskab eksempelvis etablering af forsamlingshus, stadion, klubhus og svømmebassin ved skolen. Senest er legepladsen ved skolen blevet renoveret, og omkring Ulbjerg Sø er der etableret et rekreativt område for byens borgere, hvor der i sommeren 2004 har været afholdt Ulbjergs første musikfestival: En Søndag på Bakken, med deltagelse af udelukkende lokale kunstnere og ca. 700 besøgende! Byen har altid været kendt for sit blomstrende musikliv, revy og dilettant samt vores byfest Kringle Festen, der nu har været afholdt i mere end 30 år. Alle aktiviteter skyldes frivillige initiativer taget af borgere og foreninger i Ulbjergområdet, der desuden har været aktive mht. fremskaffelse af den nødvendige finansiering til projekterne. I 2001 dannede foreningerne i Ulbjergområdet et foreningssamråd, der efterfølgende har gennemført en række mere overordnede udviklingsprojekter i lokalområdet. Formålet 2

3 med disse har først og fremmest været at sætte fokus på Ulbjerg-områdets ressourcer og udviklingsmuligheder nu og i fremtiden. I 2001 drejede det sig om byfornyelse. I 2002/3 blev der sat fokus på markedsføring af området, etablering af integration af nytilflyttere, heriblandt en særlig indsats for integration af nydanskere i lokalsamfundet, samt idé udvikling blandt områdets borgere. Her i 2004 er samrådet initiativtager til et projekt, der har til formål at udvikle og synliggøre Ulbjergområdets kulturhistoriske spor. I takt med den øgede fokus på Ulbjergområdets udviklingspotentiale er ideen om et kultur- og fritidscenter vokset frem og modnet blandt byens borgere og foreninger. Der er således stor enighed om, at et aktivt kultur- og fritidsliv kan medvirke til at styrke sammenholdet og den lokale identitet, og dermed også medvirke til at fastholde og udbygge områdets bosætning og erhvervsliv. Et vigtigt element bliver at få dokumenteret, at få informeret om og ikke mindst aktivt at få anvendt områdets særkender og værdier, herunder den storslåede natur, de let tilgængelige geologiske spor samt områdets talrige historiske og nutidige kulturmiljøer. I den forbindelse er det blevet besluttet, at man vil etablere et informationscenter, hvor Ulbjerg-områdets borgere og gæster kan samles, bydes velkommen og informeres om de mange oplevelsesmuligheder og seværdigheder. Det kunne eksempelvis være historieinteresserede, der vil besøge de spændende vikinge- og bronzealderudgravninger tæt på byen, skolebørn, der vil besøge og lære om Ulbjerg Klint eller turister, der ønsker at kombinere campingferien med fysiske aktiviteter og/eller kulturelle oplevelser i og ved kultur- og fritidscentret. Samtidig er der et ønske om, at der etableres et værested med primitive udendørs faciliteter til lokalområdets institutioner og foreninger samt til områdets gæster, eksempelvis de mange cykelturister, der kører direkte igennem Ulbjerg via cyklerute 12 (Limfjordsruten). I dag tilbyder ruten kun tilsvarende faciliteter ved Vesløs i Han Herred. En projektgruppe bestående af repræsentanter fra områdets foreninger, institutioner og erhvervsliv har siden efteråret 2002 arbejdet med at afdække, sammenstykke og beskrive de mange ønsker og interesser, der er i lokalområdet til et kultur- og fritidscenter. I marts 2004 resulterede dette i dannelsen af Den selvejende institution Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter. Projektgruppen er nu klar med tegningsforslag og udkast til anlægs- og driftsbudgetter for det overordnede projekt, ligesom der er indledt en positiv dialog med bl.a. Møldrup Kommune vedr. økonomisk støtte. Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med Viborg Stiftsmuseum, Viborg Amts forvaltning for Miljø og Teknik og Ulbjerg-Lynderup Lokalhistoriske Arkiv arbejder med detailprojektering, udformning og etablering af et informationscenter med tilhørende udendørs faciliteter og aktiviteter. I nærværende projektbeskrivelse er formidlingscentrets formål, fysiske rammer og aktiviteter, organisering samt budget beskrevet. Lynderupgård ved Hjarbæk Fjord 3

4 Formål Formålet med Formidlingscentret i Ulbjerg er at etablere et startpunkt for oplevelser og aktiviteter, der tager udgangspunkt i de mange naturmæssige, geologiske og kulturhistoriske ressourcer i Ulbjerg-området samt i de levende kulturmiljøer. Desuden skal formidlingscentret fungere som et inden- og udendørs værested for bl.a.: områdets børn og unge, heriblandt spejderne borgere og områdets foreningsliv natur- og kulturinteresserede turister cykelturister fra Limfjordsruten skoleekskursioner naturvejlederture lystfiskere mv. Det er således tanken, at formidlingscentret skal udgøre hjertet i kultur- og fritidscentret, som det der samler borgere, foreninger og områdets gæster omkring fælles oplevelser og aktiviteter. Det kommer bl.a. til udtryk i fritids- og kulturcentrets store indgangsfoyer, som i realiteten bliver en stor udstilling over områdets natur, kultur og geologi med udstillingsplancher, ITfaciliteter, landskabsmodeller og forskellige forundringsaktiviteter. I tilknytning til kultur- og fritidscentret etableres terrasser og friluftsområder, som med udstilling, værksteder og værestedfaciliteter kommer til at udgøre udendørsdelen af formidlingscentret. Tegningsskitser over kultur- og fritidscentret og formidlingscentret forefindes i bilagsmaterialet. Formidlingscentrets elementer og aktiviteter Det er intentionen, at flest mulige borgere og gæster på tværs af alder skal kunne få glæde af formidlingscentret. Det skal være stedet, hvor man søger viden om områdets natur, geologi og kulturmiljøer, inden man bevæger sig ud i naturen og kulturlandskaberne for at opleve og være aktiv. Simested Å s udløb i Hjarbæk Fjord Fysiske rammer Formidlingscentret vil blive placeret fysisk i og ved et nyt kultur- og fritidscenter, som forventes opført i tilknytning til Ulbjerg Skole i løbet af Den selvejende institution Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter vil stille bygningsmæssige rammer til rådighed og i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv forestå den daglige drift af formidlingscentret. Formidlingscentret vil blive funderet på tre hovedtemaer: 1) Vikingegravpladsen og bronzealderbopladsen: Viborg Stiftsmuseum har for få år siden undersøgt en stor vikingegravplads umiddelbart vest for Ulbjerg. 75 grave blev afdækket, og der har muligvis været flere. Stedet kan ses fra formidlingscentret, men er nu bebygget med parcelhuse. Desuden er Ulbjerg Skole bygget lige ved siden af (og muligvis oven på!?) en boplads fra bronzealderen, og i området er der mange 4

5 velbevarende gravhøje, som formodentlig er fra samme tid. Området byder således på forskelligartede arkæologiske spor, der kan relateres til områdets helt specielle geologiske udvikling. Gravhøjene Marens Patter ved Sundstrup 2) Landskabsdannelse og istidens sten: Området omkring Ulbjerg med ådalene, Hjarbæk Fjord og Ulbjerg Klint er et skoleeksempel på landskabsdannelse i forbindelse med den sidste istid. Indenfor ganske få kilometer har man således let adgang til en række spændende og smukke oplevelser, der fortæller om, hvordan landskabet blev dannet, og hvordan vore forfædre efter istiden formåede at værdsatte og udnytte områdets naturgivne ressourcer og skabe det kulturlandskab, som vi kender i dag. Store stenbunker på markerne, historiske diger, ledeblokke ved klintens fod og Ulbjerg Kirkes smukke kvadersten er blandt de mange synlige vidnesbyrd om samspillet mellem mennesker og istidens sten i Ulbjerg-området. Et andet eksempel er sagnet om Klintekongen, der stod på Ulbjerg Klint og smed stenblokke tværs over Louns Bredning mod kirken i Alstrup. 3) Kulturmiljøer og landsbyudvikling: Området byder på en lang række spændende historier og kulturmiljøer, som den dag i dag stadig udgør en vigtig del af den lokale identitet. Ledeblokke ved foden af Ulbjerg Klint Som bosat i området er man således naturligt en del af naturen og historien, hvilket kommer til udtryk i de levede landsbymiljøer og en aktiv lokalbefolkning, der formår at holde fast i de lokale traditioner, eksempelvis et særdeles aktivt musikliv. En god historie er de fede bønder i Skals Å dalen, der formåede at udbytte kvægdriverne langs hærvejen ved at udleje græsning på engarealerne. Fra det gamle færgested i Sundstrup Der er historien om færgeriet i Sundstrup, der fik brat ophør med etableringen af Virksund- 5

6 dæmningen i 1966 et anlægsprojekt, der betød, at 65 erhvervsfiskere i Hjarbæk Fjord fra den ene dag til den anden fik fjernet deres levebrød pga. af et biologisk kollaps af fjorden, da saltet forsvandt. Der er historien om menneskets hårde udbytte af landskabet: mergelgravningen, Borup Hede, sandflugten og plantagetilplantningen. historier hentet i de historiske og nutidige kulturmiljøer i området. Informationsskranke/hylde samt IT faciliteter, hvor der kan hentes tur- og landskabsbeskrivelser samt diverse informationer om områdets seværdigheder og faciliteter i øvrigt. De indendørs faciliteter vil blive suppleret med etableringen af et udendørs værested og aktivitetsområde, der blandt andet vil indeholde: Stenværksted, hvor hjembragte sten fra ture i området/ved klinten kan bestemmes og evt. bearbejdes. Stenkastebane, hvor børn under overvågning af voksne kan øve sig i længdekast med sten, jf. sagnet om Klintekongen. Borup Hede De tre temaer vil blive formidlet via udstillinger og en række aktiviteter både i og ved kultur- og fritidscentret. Indendørs, i centrets store foyer, vil formidlingscentret blandt andet byde på: 3 landskabsmodeller, der fortæller om istiden og landskabsdannelsen. En af modellerne vil vise landskabet omkring år På den måde kan der drages en direkte sammenhæng til områdets arkæologiske spor. Udstillingsplancher (arkæologi), dels en stor, der informerer om vikingetiden og vikingegravpladsen samt en mindre, der beskæftiger sig med bronzealderbopladsen. Bålplads/ madpakkeplads, opbygget af ledeblokke hentet ved Ulbjerg Klint. De enkelte sten markeres med et nummer, der henviser til en beskrivelse af de mange forskellige stenarter, der kan findes ved klinten. Udendørs vask og bruser til vask af sten og som servicefacilitet til spejdere. institutioner, cykelturister mfl.. 2 stk. shelters til spejdere, cykelturister, skoleklasser mv. samt borde og bænke i naturtræ. Markeringer i gulvbelægningen (klinker), der giver et samlet overblik over vikingegravpladsen, der jo ikke er synlig i landskabet. En fast udstilling om landsbyudviklingen i området samt løbende udstillinger med Landsbyen Nr. Rind 6

7 Organisering Etableringen af formidlingscentret ledes af en projektgruppe under Den selvejende institution Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter. Kontaktperson er: Kurt Johansen Løgstørvej 42, St. Torup 8832 Skals Tlf Projektgruppen har indgået et meget konstruktivt samarbejde med bl.a.: - Viborg Stiftsmuseum: Formidling af arkæologi (vikingegravplads/ bronzealderboplads). - Viborg Amts forvaltning for Miljø og Teknik: Formidling af geologi, landskabsdannelse. - Ulbjerg-Lynderup Lokalhistoriske Arkiv: Formidling af landbyudvikling og kulturmiljøer. Samarbejdspartnerne har i sensommeren 2004 afholdt en række møder med henblik på udarbejdelse af nærværende projektbeskrivelse. Louns Bredning med Ulbjerg Klint i baggrunden Projektets praktiske arbejde vil i høj grad blive udført med frivillig arbejdskraft. Det er tanken, at en stor del af formidlingscentret udendørsfaciliteter og beplantning skal etableres af borgerne og foreningerne selv, ikke mindst af områdets spejdere, som er tiltænkt en vigtig rolle i fremskaffelsen af ledeblokke fra stranden ved klinten, etablering af bålplads, stenkastebane, stenværksted, shelters mv. Desuden vil spejderne sammen med skolens ældste klasser i sommeren 2005 indgå i et naturprojekt, der får til formål at beskrive de forskellige stenarter i samarbejde med en naturvejleder, en geolog eller lign. med den rette faglige ekspertise. Der vil selvfølgelig blive ansøgt om dispensation til at fjerne store sten fra stranden nedenfor Ulbjerg Klint! Formidlingscentrets indendørsfaciliteter vil i højere grad blive etableret med professionel hjælp. Dog vil Lokalhistorisk Arkiv med frivillig arbejdskraft forestå udarbejdelsen af den faste udstilling om landsbyudviklingen i området. Kulturlandskab nord for Sundstrup Lokalhistorisk Arkiv vil efter etableringen af formidlingscentret ligeledes på frivillig basis forestå den daglige drift og vedligeholdelse af formidlingscentret og være initiativtager til løbende udstillinger med fokus på de gode historier og kulturmiljøerne i Ulbjerg området. 7

8 Projektets økonomi Budget (inkl. moms): kr. Projektering: Faglig bistand/udstilling (Viborg Stiftsmuseum): IT-udstyr: Udstillingsmaterialer: (Landskabsmodeller, plancher mv.) Honorar til designer (Udstilling): Anlægsarbejde, belægninger mv. (Udendørs): Udendørs faciliteter, beplantning mv. til friluftsareal: I alt: I alt (ekskl. moms): Alle bygningsmæssige elementer, herunder indendørs belægninger, stilles til rådighed af Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter og er således ikke omfattet af ovenstående budget. Finansieringsplan: kr. Friluftsrådet (ansøgt): Lokale og Anlægsfonden/Værestedspuljen (ansøgt): Egenfinansiering: I alt: Møldrup Kommune har stillet en bevilling på kr. 1-1,5 mio. i udsigt til etablering af Ulbjerg Kulturog Fritidscenter, ligesom en igangværende lokal indsamling allerede har indbragt kr (pr. 21/12-04) på godt 1½ måned! Desuden er der igangværende forhandlinger med en række puljer og fonde. Det samlede anlægsbudget for Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter er ca. 6,2 mio. kr. ekskl. moms. Desuden har Leader+ (Limfjordsgruppen) sammen med Møldrup Kommune bevilget kr til et udviklingsprojekt, der skal medvirke til at udvikle og markedsføre Ulbjerg med udgangspunkt i Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter og Formidlingscenter i Ulbjerg. 8

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Mellerup frem mod 2015

Mellerup frem mod 2015 Mellerup frem mod 2015 Mål og initiativer Mellerup er en af de mange "levende landsbyer" i Nørhald Kommune. Den er befolket med aktive indbyggere, som er klar til at videreføre og forny traditionerne i

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan

SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan SLUTRAPPORT for projekt Mandemarke Grøn Plan Naturgenopretning og etablering af rekreativt fællesområde på arealer omkring landsbyen Mandemarke, Østmøn Mandemarke Bylaug Juni 2011 1. Introduktion Denne

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Udvikling i din by GUDUMHOLM

Udvikling i din by GUDUMHOLM Udvikling i din by GUDUMHOLM Ungdomsforord Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme

Læs mere

Natur- og lokalsamfundsudvikling i Halkær Ådal

Natur- og lokalsamfundsudvikling i Halkær Ådal Natur- og lokalsamfundsudvikling i Halkær Ådal EN RAPPORT FRA ET AKTIONSFORSKNINGSPROJEKT OM DEMOKRATISK NATURFORVALTNING Af Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen Institut for Miljø teknologi og

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Juli 2013 et innovativt udviklingsprojekt i den nye skole i i Næstved. Projektbeskrivelse Et treårigt forsøgsprojekt med fokus på udvikling af

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere