Personalepolitik. for. Sønderborg Kvinde- & Krisecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik. for. Sønderborg Kvinde- & Krisecenter"

Transkript

1 Personalepolitik for Sønderborg Kvinde- & Krisecenter FN s Menneske Rettigheder artikel 23, stk. 1: Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed. Personalepolitikkens opbygning: Personalepolitikken er nedfældet som egentlige politikker, mål og rammer. Det er ikke på alle områder, det er nødvendigt med detaljerede og fastlagte regler. Det forventes derimod, at centerleder og medarbejdere finder løsninger i gensidig respekt for hinanden og for de personalepolitiske mål og rammer, der udfra de givne præmisser er nødvendige. revideres hvert andet år i sammenhæng med kvalitetsstandard og driftsaftale Side 1 af 13

2 Indhold: Personalepolitik forside... 1 INDHOLD: Fundament Den værdibaserede kultur Ligestilling og rummelighed Kurser, uddannelse og supervision Introduktion til arbejdet Den lovgivningsbaserede personalepolitik Ferie, orlov og sygdom Sikkerhed og sundhed Tavshedspligt Straffeattester Anonymitet Medarbejderudviklingssamtaler Over- og merarbejde Kørsel Rygning Alkohol og andre rusmidler Socialt ansvar Mobiltelefon Runde fødselsdage og jubilæumsgratialer Fratræden Det frivillige arbejde Vagtarbejdet Øvrige arbejdsgrupper Bestyrelsen...13 revideres hvert andet år i sammenhæng med kvalitetsstandard og driftsaftale Side 2 af 13

3 1. Fundament Centrets personalepolitik har til hensigt at være et holdepunkt, der fastholder og udvikler centret som en velfungerende, kvalitetsbevidst og serviceminded moderne arbejdsplads, hvor personalepolitikken udøves med lige respekt overfor såvel den enkelte medarbejder som overfor centrets opgaveløsning. Personalepolitikken bygger både på en etisk kultur, på en værdibaseret kultur og på en lovgivningsmæssigt forankret kultur. Desuden omfatter politikken også relationer og kommunikation til eksterne samarbejdspartnere. Den værdibaserede del af personalepolitikken bygger på medarbejdernes indarbejdede forståelse af kulturen og værdierne på centret. Den tager udgangspunkt i, at medarbejderne handler i overensstemmelse med de værdier, der eksisterer på centret, hvilket giver medarbejderne råderum. Den del af personalepolitikken der derimod er baseret på regler og retningslinjer medfører stabilitet, forudsigelighed og ensformige arbejdsopgaver, der ikke giver medarbejderne råderum. Personalepolitikken ønskes implementeret på arbejdspladsen således, at denne afspejles i medarbejdernes virke. revideres hvert andet år i sammenhæng med kvalitetsstandard og driftsaftale Side 3 af 13

4 2. Den værdibaserede kultur Den værdibaserede kultur bygger på et humanistisk menneskesyn. Målet for centret er at yde den bedst mulige service omkring den rette hjælp, i en sammenhængende indsats overfor centrets brugere, inden for de gældende rammer og vilkår. Derfor ønsker ledelsen at rekruttere, fastholde og udvikle højt kvalificerede medarbejdere. Samtidig tilstræbes det, at personalesammensætningen afspejler det omgivende samfund. 2.1 Ligestilling og rummelighed Det tilstræbes, at der rekrutteres medarbejdere, som respekterer ligestilling, for så vidt angår alder, køn, handicap, race, tro, kulturel, politisk og etnisk tilhørsforhold. Ledelsen ønsker centret skal være en rummelig arbejdsplads, hvorfor der ansættes medarbejdere på såvel ordinære, som på særlige vilkår. Ledelsen ønsker en effektiv indsats i et miljø, hvor evner og muligheder udnyttes bedst muligt. Det skal være attraktivt at være medarbejder på centret. Medarbejderne skal kunne se formålet med kvindeforeningen og ledelsen vil derfor etablere arbejdsgange som enkelt og kvalitetsbevidst understøtter centrets mangfoldige ansvarsopgaver. Ledelsen vil tillid frem for kontrol og håndhæver derfor kun retningslinjer, som er absolut nødvendige for best practice og målrettet kommunikation, således at positive holdninger omsættes til handlinger i hverdagen. 2.2 Kurser, uddannelse og supervision Professionel, faglig og personlig udvikling ses som bagrunden for at kunne vedligeholde og fremme kompetencer og vilje til forandring, så ansatte får forudsætninger for at løse de til enhver tid værende opgaver på centret på selvstændig og kvalificeret vis. Ledelsen tager i videst muligt omfang hensyn til personlige forhold, der kan indvirke på den enkelte medarbejders trivsel og engagement. revideres hvert andet år i sammenhæng med kvalitetsstandard og driftsaftale Side 4 af 13

5 Ledelsen lægger stor vægt på medarbejdernes indflydelse og medbestemmelse, således at medarbejderne har mulighed for at præge arbejdssituationen. Medarbejderen vil i størst muligt omfang blive inddraget i forbindelse med planlagte ændringer af arbejdsopgaver. 2.3 Introduktion til arbejdet Der udarbejdes introduktionsforløb for nye medarbejdere, så de føler sig velkomne og klædt på til opgaven. De frivillige tilbydes passende opgaver og der sørges for tilstrækkelig oplæring og støtte, samt regelmæssig evaluering og anerkendelse af den enkeltes arbejde. revideres hvert andet år i sammenhæng med kvalitetsstandard og driftsaftale Side 5 af 13

6 3 Den lovgivningsbaserede personalepolitik Den lovgivende personalepolitik hviler på foreningens vedtægter, vores lands love, der specielt berører en arbejdsplads, det frivillige arbejde og er knyttet til et krisecenter, samt de interne retningslinier ledelsen beslutter. 3.1 Ferie, orlov og sygdom Medarbejderne har krav på 5 ugers ferie, samt 5 feriefridage. Det kan aftales, at 5 feriefridage enten kan overføres til det følgende ferieår eller komme til udbetaling. Ledelsen tilstræber løbende at evaluere omfanget af medarbejdernes sygefravær. Mange sygedage kan udspringe af det fysiske og/eller psykiske arbejdsmiljø. For såvidt sygefraværet skyldes forhold på centret, skal problemerne afdækkes og om muligt løses snarest. Orlov, baseret på gældende lovgivning, vil der blive udvist imødekommenhed overfor. Normalt kan orlov højst bevilliges i op til 2 år. 3.2 Sikkerhed og sundhed Ledelsen ønsker at støtte den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed. Det tilstræbes at sørge for tilstrækkelig dækning og beskyttelse mod de ricisi, medarbejderne måtte blive udsat for. Der forsikres mod eventuelle skader mod trejdepart. 3.3 Tavshedspligt Der arbejdes altid efter en underskrevet tavshedspligt, - som også gælder efter ophør af tilknytning til centret. revideres hvert andet år i sammenhæng med kvalitetsstandard og driftsaftale Side 6 af 13

7 3.4 Straffeattester Der fordres straffe- og børneattester. 3.5 Anonymitet Der fordres en udvidet forståelse for beboernes krav om anonymitet, - også uden for centrets rammer. 3.6 Medarbejderudviklingssamtaler Lederen afholder disse samtaler mindst en gang om året med personalet, med følgende indhold: a) Afklaring af eventuelle arbejdsmæssige problemstillinger og udfordringer. Der opstilles konkrete udviklingsmål for den enkelte. b) Afklaring af medarbejdernes uddannelsesbehov. c) Afklaring af fremtidige planer for jobindhold. Samtalerne er planlagte og ønskes afviklet i en struktureret og afslappet atmosfære efter dialog-principper. Der tages referat af samtalens indhold, som underskrives af begge parter. Referatet behandles fortroligt. 3.7 Over- og merarbejde Over- og merarbejde søges undgået ved tilrettelæggelse af arbejdet. Overarbejde afspadseres og det henstilles, at afspadsering finder sted udenfor husets spidsbelastningsperioder. Det tilstræbes, at kun én medarbejder afspadserer ad gangen. revideres hvert andet år i sammenhæng med kvalitetsstandard og driftsaftale Side 7 af 13

8 Overarbejde skal være velbegrundet og opstår typisk ved indkaldelse i fritiden i forbindelse med brugerledsagelse til retsmøder, møder med myndigheder, ledsagelse til skadestue, akutsamtaler på centret, modtagelse af nye brugere og under kollegers fravær og deltagelse i større arrangementer. I yderste konsekvens, hvor afspadsering ikke er mulig, kan overarbejde komme til udbetaling. 3.8 Kørsel Kun med passagerforsikring må brugere medtages i egen bil. Andre former for kørsel aftales i samråd med centerlederen. 3.9 Rygning Centret er røgfrit område, hvorfor rygere henvises til udendørsarealerne. Lønnede medarbejdere betaler selv rygepauser Alkohol og andre rusmidler I flg. arbejdsmiljøloven skal medarbejderne sikres en sund arbejdsplads, som forebygger, at arbejdet på skadelig måde påvirker medarbejdernes helbred. At fremstå som en professionel arbejdsplads er uforeneligt med indtagelse af rusmidler i arbejdstiden. Indtagelse af rusmidler er således ikke tilladt. Man møder ædru på arbejde og forlader arbejdspladsen ædru. Hvis der er mistanke om et misbrugsproblem hos en kollega, er det alles ansvar at medvirke til, at centerlederen tager hånd om problemet. revideres hvert andet år i sammenhæng med kvalitetsstandard og driftsaftale Side 8 af 13

9 3.11 Socialt ansvar På centret drager vi omsorg for voldsudsatte medarbejdere. Vold accepteres ikke og centret vil gerne hjælpe den voldsudsatte. Centret mener, at det er vigtigt at forebygge partnervold, stalking, mobning og chikane og at hjælpe de medarbejdere, der er blevet berørt heraf, for derved at skabe mere tryghed og trivsel på centret og i samfundet generelt. Centret mener, at partnervold er en uacceptabel adfærd og at alle har ret til at leve et liv uden frygt og vold i deres nære relationer Mobiltelefon Mobiltelefoner skal omgås med omhu. Der må eksempelvis ikke, uden forudgående tilladelse, tages foto eller video med mobiltelefon af andre Runde fødselsdage og jubilæumsgratialer Indenfor rimelighedens grænser og lovgivningens rammer aftales et økonomisk råderum i samråd med centerlederen og ved dennes fravær med formanden for bestyrelsen Fratræden Når en medarbejder opsiger sin stilling, kan det være vigtigt for ledelsen at kende årsagen hertil. Derfor skal ledelsen afholde en samtale med medarbejderen udfra ønsket om afdækning af eventuelle forhold, der kan forbedres. Afskedigelser skal så vidt muligt undgås. Ved afskedigelser begrundet i medarbejderens enten faglige eller personlige vanskeligheder, skal disse inden afskedigelse have været påpeget såvel mundtligt som revideres hvert andet år i sammenhæng med kvalitetsstandard og driftsaftale Side 9 af 13

10 skriftligt ved en advarsel, således medarbejderen har haft mulighed for at afhjælpe disse. En skriftlig advarsel skal underskrives af både medarbejder og leder. Der fordres desuden en evaluering af opsigelsesforløbet. Medarbejderreduktion begrundet i økonomi og/eller i opgaveportefølje skal altid drøftes i ledelsen. Sådanne eventuelle afskedigelser søges tilrettelagt på en sådan måde, at medarbejderen er stillet bedst muligt med hensyn til at finde nyt arbejde. Der kan f.eks. være tale om intern eller ekstern rådgivning og undervisning. revideres hvert andet år i sammenhæng med kvalitetsstandard og driftsaftale Side 10 af 13

11 4 Det frivillige arbejde Med udgangspunkt i foreningens vedtægter 1 pkt. 1 til 5 varetager frivillige ved Sønderborg Kvinde- & Krisecenter forskelligartede opgaver og er p.t. opdelt i følgende hovedgrupper: 1. Vagtarbejdet 2. Øvrige arbejdsgrupper 3. Bestyrelsen 4.1 Vagtarbejdet Frivillige i vagtarbejdet er medlem af Kvindeforeningen og udgør et beredskab, der sikrer, at centret har døgnåbent. Der arbejdes efter vagtplaner, de frivillige selv lægger. Det forventes, at den enkelte frivillige kan varetage 3 vagter over en 5 ugers periode. En vagt varer ca. fem timer, bortset fra nattevagten. Frivilligtid ligger på alle hverdage fra kl til kl , samt døgnet rundt på helligdage og i weekender. Det forventes, at den enkelte frivillige er motiveret for at deltage i gruppemøder, uddannelse, undervisning, seminarer og kurser m.m. For at blive krisevagt skal man være kvinde, fyldt 18 år og være myndig, være i besiddelse af personligt overskud, kunne dansk i skrift og tale og være fordomsfri. Fem gange om året afholdes introduktion til det frivillige arbejde. Krisevagter er opdelt i fem basisgrupper med hver deres koordinator. Der vil forsat foregå løbende introduktion, som varetages af erfarne frivillige i samarbejde med ledelsen. Ledelsen forestår indmeldelse i foreningen, introducering i vagtgruppe og koordinering med vagtgruppens koordinator. revideres hvert andet år i sammenhæng med kvalitetsstandard og driftsaftale Side 11 af 13

12 Oplæringsperioden varer typisk 5-6 måneder. Efter endt oplæring afvikles to enevagter med bagvagt, hvorefter briefing med ledelsen finder sted. På hverdage er der altid en halv times koordinering mellem ansat og frivillig. Vagtgruppernes koordinatorer har ansvaret for afvikling af arbejdsgruppemøderne. Her lægges vagtplaner, post gennemgås, nye tiltag og ideer drøftes og der skabes rum til erfaringsudveksling. Alle har ansvar for, at nye vagter integreres såvel i gruppen som i huset som sådan. Udover krisevagtarbejdet er man velkommen til at være medlemmer af husets andre arbejdsgrupper. Arbejdsopgaver for vagtarbejdet er udover det allerede beskrevne, samvær med centrets brugere, besvare telefon- og døropkald, indlogere nye beboere, ledsage til skadestue, oplære nye krisevagter osv. Man kan ved behov gå på lav profil i op til otte måneder. Ved lav profil forstås, at man ikke er aktiv på vagtplanen, men i øvrigt er velkommen til andre arrangementer. Man kan til enhver tid udmelde sig som frivillig ved henvendelse til gruppens koordinator og ledelsen. Sanktioner som bortvisning og eksklusion af foreningen varetages af ledelsen, dog orienteres bestyrelsens formand herom. Driftsudgifter til frivillige krisevagter omhandler f.eks. kørselsgodtgørelse, forsikringer, administration og uddannelse. 4.2 Øvrige arbejdsgrupper Der kan efter behov nedsættes forskellige arbejdsgrupper, både af bestyrelsen og af generalforsamlingen. Alle grupper skal efterleve gældende normer og regler, samt overholde tavshedspligt mm. revideres hvert andet år i sammenhæng med kvalitetsstandard og driftsaftale Side 12 af 13

13 4.3 Bestyrelsen Der henvises til vedtægternes 1. pkt. 3 og 4 Bestyrelsesmedlemmerne skal respektere vedtægterne, gældende etik, normer og regler, samt overholde tavshedspligt og respektere brugernes anonymitet og personlig integritet. Bestyrelsen, som ikke har direkte brugerkontakt, er underlagt samme krav som andre grupper. Udgifter til bestyrelsen kan omhandle f.eks. kørselsgodtgørelse, forsikringer, administration og uddannelse. revideres hvert andet år i sammenhæng med kvalitetsstandard og driftsaftale Side 13 af 13

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere