Magi & Magikere. C.W. Leadbeater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Magi & Magikere C.W. Leadbeater 2

3 Magi & Magikere Af C. W. Leadbeater Fra Some Glimpses of Occultism (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvis man slår op i et leksikon, kan man se, at ordet magi som regel defineres som brugen af overnatur lige metoder til at skabe fænomener. Åndsvidenskaben er ikke enig i denne definition, fordi udgangspunktet er, at intet er overnaturligt, og at uanset hvor exceptionelt og anderledes et fænomen umiddelbart ser ud til at være, er det altid i overensstemmelse med naturens love. Til gengæld er det en kendsgerning, at mennesket endnu kun har kendskab til få af naturens mange lovmæssigheder, og at der derfor eksisterer meget, som ikke kan forklares. Uanset om man anvender sandsynlighedsberegninger eller direkte iagttagelse, er udgangspunktet, at lovene er uforanderlige, og når noget er uforklarligt for mennesket, skyldes det uundgåeligt menneskets uvidenhed om naturens love og ikke, at naturlovene er overtrådt, unaturlige eller overnaturlige. Menneskets viden er endnu så begrænset på så mange områder, at det ikke bør overraske, at forskerne af og til kommer i kontakt med naturfænomener, som de ikke forstår. Mennesket kender kun en meget lille del af den verden, det lever i. Faktisk er kun den laveste fysiske del kendt, og kendskabet til selv denne lille del er meget begrænset og i høj grad overfladisk. Men gennemsnitsmennesket er ikke bevidst om sin egen uvidenhed, og det bliver derfor chokeret og overrasket over enhver begivenhed, der overskrider erfaringens grænser ikke naturens grænser. 3

4 Når man taler om magi, giver langt de fleste mennesker udtryk for nøjagtig den samme tvivl som forskerne. De afviser, at magi overhovedet eksisterer. Der findes altid mennesker, som benægter eksistensen af noget, der overgår deres egen forstand og deres egne erfaringer. Når de ikke selv har erfaret fænomenerne, konkluderer de, at alle, der har erfaret dem, enten er naive eller fupmagere eller enten løgnagtige eller fantaster. I et forsøg på at forbedre leksikonets definition kan magi beskrives som anvendelsen af endnu ukendte naturkræfter til skabelse af synlige virkninger. I mange tilfælde er der tale om, at disse naturkræfter kontrolleres ved hjælp af menneskets vilje. Igen vil der være mennesker, som benægter, at naturens kræfter kan styres direkte af menneskets vilje, og igen er det simpelthen et spørgsmål om, hvor stor eller lille indsigt dette menneske er i besiddelse af. Det uerfarne, uintelligente og arrogante menneske vil ofte benægte alting. Det mere erfarne, intelligente og uddannede menneske har lært at være mere forsigtig. I stedet for nytteløse påstande, vil dette menneske kræve en undersøgelse. Hvis man kan blive enig om den sidstnævnte holdning, der kræver fysiske beviser for de endnu ukendte kræfters eksistens, vil en nærmere undersøgelse hurtigt vise, at der findes subtile overgange mellem de fysiske og de ikke-fysiske fænomener, som naturvidenskaben og åndsvidenskaben nemt kan blive enige om, fordi fænomenerne er identiske. Hvis man kan acceptere denne definition af magi, dukker næste spørgsmål op: Hvad menes der med hvid og sort magi? I denne sammenhæng er de simpelthen ensbetydende med godt og ondt. De ukendte naturkræfter er hverken gode eller onde i sig selv. De kan sammenlignes med kendte kræfter, der stammer fra elektricitet, damp og dynamit. Elektricitet, damp og dynamit repræsenterer godt og ondt afhængig af den moralske holdning hos det menneske, der benytter dem. På samme måde som dynamit med fordel kan anvendes til at sprænge klipper væk 4

5 for at bygge en kanal, der fører ind til en sikker havn, kan dynamit også anvendes af ondsindede mennesker til at myrde andre mennesker, der betragtes som fjender. På tilsvarende måde kan de ukendte magiske kræfter anvendes af onde mennesker til egoistiske formål eller af gode mennesker til hjælp og beskyttelse. Ukendte kræfter i naturen Det er nu hensigten at beskrive nogle af disse ukendte kræfter. Først og fremmeste er der nerveæteren og strømmen af prana (vital energi) langs denne nerveæter. Begge energiformer kan underlægges menneskets vilje, og derfor kan man sige, at hypnose er en form for magi, for det er disse usynli ge kræfter, der manipuleres af hypnotisørens vilje, og dermed skabes der synlige virkninger. Patientens eller forsøgspersonens tilstand kan i høj grad påvirkes. Det er ikke alene muligt at udløse forskellige former for illusioner, men lemmer kan også gøres stive og ufølsomme over for smerte, og et menneske kan bringes i dyb trance. Det er årsagen til, at man kan betragte disse to kræfter nerveæter og prana som magiske kræfter. En anden stor kraft, der sandsynligvis anvendes oftere end de andre, er Prana-udstråling fra en healers hånd. elementalessensen. Det er imidlertid ikke muligt at forlade emnet for at give en detaljeret beskrivelse af, hvad elementalessens er, for det vil kræve et helt foredrag. Her er det kun muligt at give en skitse og i øvrigt henvise til den esoteriske litteratur. Når man taler om reinkarnation og om menneskets forskellige legemer, beskriver åndsvidenskaben, hvordan sjælen under nedstigningen til den nye fødsel tiltrækker stof fra de forskellige planer. Ved hjælp af dette stof er sjælen i stand til at forme de legemer, der muliggør livet på hvert eksistensplan. Det er vigtigt at forstå, at planets stof både det, som sjælen tiltrækker til eget brug og det enorme omgivende hav af stof uden for sjælen ikke er dødt stof. Stoffet er levende og med instinktiv bevidsthed. Dette liv er dybest set guddommeligt, for der findes intet liv, som ikke er guddommelig, men det befinder sig på et langt tidligere stadie af evolutionen end det liv, der manifesterer sig via menneskeriget, dyreriget og planteriget. Udgangspunktet er derfor, at alt dette stof er ladet med en form for levende essens, og studiet af åndsvidenskab gør det muligt at skelne mellem de mange typer af denne mystiske levende essens og at erfare, at disse forskellige typer kan anvendes til forskellige magiske formål. Disse uhyre fine og plastiske astrale og mentale stofformer er meget følsomme over for den menneskelige vilje, og derfor er de i høj grad til disposition for enhver, der lærer at anvende dem. Nogle gange kan man læse om elementaler i esoterisk litteratur. Sædvanligvis henviser ordet alene til en midlertidig skabelse, der er opbygget af denne levende essens ved hjælp af menneskets vilje. Disse enheder er midlertidige, og de er ikke egentlige væsener under udvikling. Den guddommelige essens, som enhederne 5

6 er skabt af, har sin egen udvikling som essens, men enheden, der midlertidigt er opbygget af essensen, har ingen evolution som selvstændig enhed, og den har ikke tilstrækkelig kraft til at reinkarnere. Elementalen kan snarere beskrives som et væsen, der for en tid består af liv og legeme, for stoffet og dets levende essens udgør et redskab, der er belivet af en tankeform. Elementalen fungerer som en separat enhed, og hvor længe den er i stand til at fungere selvstændigt, afhænger af den tankekraft, der er lagt i skabelse af tankeformen, for tankekraften er dens besjælende princip, og det er alene den, der opretholder formen. Et eksempel på en tankeform (fra Thought-Forms). Så snart tankeformens kraft toner ud, vil elementalens form, der består af astralt eller mentalt stof, (der er belivet af elementalessensen), gå i opløsning, og både essensen og stoffet vil vende tilbage til det omgivende reservoir, som det blev hentet fra. Mens de eksisterer, er disse tankeformer imidlertid særdeles faktuelle og kraftfulde, og den viljestærke tænker er i stand til at bruge dem i det magiske arbejde. Elementaler er en af de mest almindelige og samtidig en af de mest effektive kræfter i de magiske processer. Hvis man ønsker yderligere oplysninger om dette vigtige emne, anbefales det at læse Thought-Forms (Tankeformer) af Annie Besant og C.W. Leadbeater. Det anbefales at studere denne bog grundigt, fordi farveillustrationerne hjælper til en klarere forståelse af den måde, kræfterne arbejder på. Naturånder Herefter skal opmærksomheden rettes mod en anden type, der er ofte indgår i magiske processer. Denne gang er der tale om virkelige skabninger, der er under udvikling, og ikke blot midlertidige skabelser. Der er tale om et helt rige af levende eksistenser, som ikke tilhører den menneskelige evolutionslinje, men løber parallelt med den, og som benytter den samme verden som mennesket. Denne evolution rummer alle niveauer af intelligenser, lige fra enheder, der svarer til dyreriget, til andre, der er på niveau med og endda i høj grad over menneskets højeste intellektuelle formåen. Denne udviklingslinje når sædvanligvis ikke helt ned til det fysiske plan, og medlemmerne af dette naturrige ifører sig aldrig lige så tætte fysisk 6

7 legemer som mennesket. De fleste af de eksistenser, mennesket har kontakt med, er kun i besiddelse af astrale legemer, selvom mange bevæger sig helt ned til den æteriske del af det fysiske plan, hvor de iklæder sig æterisk stof, og det bringer dem meget tæt på grænsen af den menneskelige synsevne. Der er store skarer af disse væsener, og der findes en næsten uendelig række af forskellige typer, kategorier og grupper blandt dem. Ildsalamander og landskabsdeva (Geoffrey Hodson: Clairvoyant Investigations). Overordnet kan man opdele dem i to store kategorier: a) naturånder eller feer og b) engle eller som de kaldes i Østen devaer. Den anden kategori devaerne begynder på et niveau, der svarer til menneskets, men devaerne når op til højder langt ud over, hvad menneskeheden endnu har haft kontakt med, og forbindelsen til magi er derfor begrænset, og den hører udelukkende til en meget speciel type i forhold til det emne, der behandles her. Naturånder er blevet kaldt ved mange forskellige navne i forskellige perioder i forskellige lande. Man kender eksempelvis betegnelserne feer, alfer, nisser, sylfer, salamandre, undiner, gnomer og godtfolk, og i enhver nation er der traditioner, som beskriver deres udseende. Sædvanligvis betragtes de som fantasier og populær overtro, og det er uden tvivl korrekt, at det meste af det, der fortælles om dem, aldrig ville klare en videnskabelig undersøgelse. Det er imidlertid sandt, at der findes en sådan udvikling, og at dets medlemmer lejlighedsvis men sjældent kan iagttages med det menneskelige syn. Normalt har de overhovedet ingen forbindelse med menneskeheden, og de fleste af dem er temmelig frygtsomme, når der er mennesker til stede. Årsagen er, at menneskets ukontrollerede følelser, begær og ønsker virker meget forstyrrende på dem og skaber stærkt ubehag. Men nu og da under ekstraordinære omstændigheder har nogle af dem været i direkte og endda venskabelig kontakt med mennesket. 7

8 Na turligvis bruger de deres energier til egne formål, men nogle gange kan de overtales eller tvinges til at stille deres kræfter til rå dighed. Selvom de endnu ikke er individualise rede og derfor mere svarer til dyr end til mennesker, er deres intelligens i mange tilfælde på højde med menneskets. Det ser imidlertid ud til, at de sædvanligvis kun har meget lidt ansvarsfølelse, og viljen er som regel ikke så udviklet som hos gennemsnitsmennesket. Derfor kan de let domineres med hypnotiske kræfter og drives til at realisere magikerens ønsker. De kan bruges til mange magiske formål, og så længe de opgaver, man giver dem, ikke overstiger deres kræfter, vil de trofast og sikkert opfylde dem. Hvis der skulle gives en komplet redegørelse for de mange kategorier af naturånder, ville det svare til at skrive en slags doktorafhandling om astralplanet, og for at beskrive dem alle, ville man få brug for mange og tykke bind. Men den, der ønsker at beskæftige sig fuldt ud og effektivt med såkaldt praktisk magi, skal ikke alene være i stand til umiddelbart og ved hjælp af æterisk syn at identificere disse tusindvis af arter det er også nødvendigt at vide hvilke af dem, der egner sig til at indgå i det aktuelle magiske arbejde. Menneskets faste fysiske (tv.) og æteriske legeme (th.) De omtalte kræfter er de kræfter, der overvejende anvendes i forbin delse med almindelige former for magi, men derudover findes der enorme kraftreserver af forskellig salgs, som naturvidenskaben end nu ikke har kendskab til. Der findes et æterisk tryk på sam me måde, som der findes et atmosfærisk tryk, men forskerne vil ikke være i stand til at bruge denne kraft eller bevise dens eksistens, før de har opfundet et stof, der er uigennemtrængeligt for æter. Og når de ved hjælp af det har bygget en beholder, skal æteren pumpes ud af beholderen, nøjagtig som man pumper luft ud af en beholder. Men det er muligt ved hjælp af esoteriske teknikker, og på den måde kan det enor me æteriske tryk kontrolleres og anvendes. 8

9 Der findes desuden kolossale elektriske og magnetiske strømme, som kan tappes og føres ned på det fysiske plan af det menneske, der har kendskab til dem. Enorme energimængder kan frigøres alene ved at overføre stof fra en tilstand til en anden. På forskellige områder er gigantiske mængder af energi tilgængelig i naturen for det menneske, der ved, hvordan man skal bruge den og alle energiformerne kan kontrolleres med den udviklede men neskelige vilje. Det må heller ikke glemmes, at der i den fysiske verden findes mennesker, der kaldes de døde mennesker, der for nylig har aflagt deres fysiske legemer, men stadig befinder sig i nærheden af det fysiske plan i deres astrallegemer. De såkaldt døde kan også hyp notiseres eller overtales nøjagtig som fysisk inkarnerede mennesker, og der findes mange tilfælde, hvor deres handlinger spiller ind, og hvor deres kontrol med astrale kræfter kan bruges i magien. Befalende magi Det er formålstjenligt at opdele emnet magi i to overordnede kategorier i forhold til de metoder, der anvendes, og man kan karakterisere disse metoder som henholdsvis evokative og invokative det vil sige befalende og påkaldende. Bag alle former for magi af denne type findes der én stor kraft menneskets vilje og den kan komme til udtryk gennem mange forskellige kanaler. Pranaen (vitaliteten) og nerveæteren kan styres ved hjælp af menneskets vilje. Med viljens kraft kan de mange former for elementales sens udvælges og bygges til former enkle eller komplicerede afhængig af det arbejde, der skal udføres. Med viljens kraft kan man få mag netisk kontrol over alle former for naturvæsener. Med viljen kan man også beherske andre menneskers vilje. Og uanset om de er fysisk levende eller fysisk døde, bliver de medgørlige redskaber i hænderne på magikeren. Det er i det hele taget vanskeligt at sætte grænser for den menneskelige viljes kraft, når den anbruges på den rigtige måde. Den er langt mere effektfuld, end gennemsnitsmennesket tror, og de resulta ter, der kan opnås ved hjælp af viljen, betragter de fleste som usandsynlige og overnaturlige. Studiet af dette emne afslører efterhånden, hvad der menes med bemærkningen: At hvis troen bare er stor nok, kan den flytte bjerge og kaste dem i havet. Og selv dette orientalske ordsprog virker ikke overdrevet, når man undersøger autentiske eksempler på, hvad denne utrolige kraft faktisk kan præstere. Nerveæteren strømmer langs meridianer i menneskets æteriske legeme. 9 Men hvis den kraftfulde mekanisme, som viljen er, skal fungere effektivt, må magikeren have perfekt selvtillid. Den opnås på for skellige måder afhængig af den type bevidsthed, magikeren er udstyret med. I store

10 træk kan man opdele magikerne i fire grupper selvom man i en mere detaljeret beskrivelse ville være nødt til at tage hensyn til forskellige underdelinger og modifikationer af de fire grupper. Fire slags magikere For det første findes der en magikertype, der er i besiddelse af en ekstrem jern vilje kombineret med total tillid til egne evner til at beherske naturen med ren og skær viljesstyrke. Denne type når sine mål alene i kraft af beslutsomhed. Magikeren har indset, at viljen er den egentlige drivkraft og bekymrer sig ikke om hvilke mellemled, der anvendes. Denne magikertype er hensynsløs og kan endda være uvidende om de metoder, der anvendes, og al mod stand tromles ned. Med rå kraft opnås de ønskede resultater alene i kraft af den enorme styrke, der ligger i den faste overbevisning om, at det kan gøres og skal gøres. Der eksisterer kun få af denne type magikere, men de findes. Og hvis de er ondsindede, kan de være uhyre frygtindgydende. De har ikke behov for teknikker til at opbygge selvtillid den er simpelthen en del af deres karakter. Den anden type opbygger den nødvendige selvtillid i kraft af stor viden om det aktuelle emne og de kræfter, der anvendes. En passende betegnelse kunne være den videnskabelige magiker, for grundlaget for magien er omhyggelige studier af astral og mental fysik, der hviler på et indgående kendskab til de mange former for elementalessens og de forskellige kategorier af naturvæsener. Derfor er det muligt i de enkelte tilfælde at vælge netop den metode, der er bedst egnet til at opnå det ønskede resultat med mindst mulig brug af energi. Magikerens store viden om emnet medfører, at der arbejdes hjemmevant med processerne, og den gør det muligt at afværge eventuelle krisesituationer. Mange af disse magikere studerer desuden timing og vigtige rytmer samt hensigtsmæssig brug af kræfterne. De kender de tidspunkter, hvor det vil være nemmest at opnå et bestemt resultat. Og de når deres mål med anvendelse af mindst mulig energi. Hele spørgsmålet om timing, rytmer og cykliske påvirkninger, som tiltager og aftager, er af ekstrem vigtighed. Men et nærmere studie vil føre ud på et sidespor i forhold til emnet, for det ville betyde, at der tages hul på et dybere studie af videnskaben om astrologi. Lige nu er det tilstrækkeligt at forstå, at der findes tidspunkter, som repræsenterer betingelser, hvor det er nemmere at udføre de magiske processer, mens andre tidspunkter vil besværliggøre arbejdet. Dette indebærer naturligvis eksistensen af påvirkninger fra planeterne eller fra andre kilder som har indflydelse på menneskets verden. Et indgående kendskab til de 10

11 forskellige påvirkninger og deres kombinationer er naturligvis nødvendig for det menneske, der arbejder med praktisk magi. En tredje type magiker opnår den nødvendige selvtillid gennem tro eller hengivenhed. Tilliden til mesteren eller guddommen er så urokkelig, at magikeren er sikker på, at enhver befaling, der udtales i dennes navn, øje blikkelig bliver efterkommet. Der er ikke kun tale om virkninger på mentalplanet og astralplanet, men om synlige fysiske virkninger. Man behøver bare at læse i Bibelen for at finde beskrivelser af mirakuløse helbredelser, der er resultatet af dyb overbevisning eller tro. Ethvert menneske, der har opbygget tilstrækkelig selvtillid gennem tro, vil opdage, at viljen er blevet styrket i en sådan grad, at mennesket er i stand til at opnå de mest overraskende resultater. Det er vigtigt at understrege, at det er magikerens egen vilje, der skaber det ønskede resultat. Det skyldes ikke indgriben fra Gud eller andre ophøjede skikkelser, fordi deres navn påkaldes. Det er almindelig kendt, at mange kristne er overbeviste om, at en helbredelse må stamme direkte fra Kristus, når helbredelsen udføres i Kristi navn. En dybere undersøgelse vil imidlertid afsløre, at lignende helbredelser er blevet udført med samme alvor og overraskende resultater i Herrens Buddhas navn eller under påkaldelse af Mithra eller andre af verdens store og hellige skikkelser. Det er den stærke tro, der leverer den helbredende kraft, men i hvis navn eller i hvilken tro helbredelsen udføres, betyder kun lidt eller slet intet. Den guddommelige skikkelse, der påkaldes, er sandsynligvis ikke engang opmærksom på de aktuelle omstændigheder, men hvis det skulle være tilfældet, og hvis der skulle ske en indgriben, vil det snarere ske ved en styrkelse af troen og viljen hos magikeren, end gennem en direkte indsats fra en højere kilde. Den fjerde type magiker er overbevist om virkningen af bestemte ceremonier eller magiske formler. Og formlerne eller ceremonierne er faktisk effektive i hænderne på disse magikere men i de fleste tilfælde skyldes det ikke en eller anden mystisk kraft ved formlerne, men magikerens tillid til anvendelsen af dem, der er årsagen til, at resultatet uundgåeligt viser sig. Hvis man læser beretninger om de middelalderlige alkymisters arbejde, vil man se, at de havde utallige af disse ceremonier. Og resultaterne af de fleste ceremonier anså de som umulige at opnå uden de omstændigheder, der blev betragtet som nødvendige forudsætninger. De bar særlige kapper, brugte kabbalistiske tal, svingede magnetiserede sværd over hovedet, brændte medikamenter eller stænkede med destillater. Det er sandt, at nogle af disse handlinger virkelig havde en vis kraft, men i de fleste tilfælde medførte de ikke andet end at give magikeren selvtillid og dermed styrke viljen i tilstrækkelig grad. Alkymisterne lærte af deres lærere eller fra okkulte skrif ter at alle disse remedier er virkningsfulde, og at man kan være sik ker på resultatet, hvis man bruger dem rigtigt. Alkymisten 11

12 selv ville måske tvivle eller være frygtsom, men med den rigtige kappe og det rigtige tegn og våben var man så sikker på succes, at man gik direkte til målet uden af tøve. Tre slags kræfter Magikerne af alle fire typer har kræfter på de tre planer mentalplanet, astralplanet og det fysisk-æteriske plan til deres rådighed. Disse kræfter kan alle styres ved hjælp af menneskets vilje. Når magikeren anvender kræfter ne på et af planerne, skabes der ifølge sagens natur også svingninger på de øvrige planer. Den videnskabelige magiker vil foretage et valg blandt kræfterne og på den måde spare sig selv mange anstrengelser. Blandt de andre magikertyper er det mest sandsynligt, at magikeren aktiverer flere kræfter og bruger meget mere energi, end der kræves til den aktuelle opgave. Disse magikere når imidlertid også deres mål, selvom det skaber unødig forstyr relse og fører til unødvendig udmattelse af magikeren selv. Uden af gå i detaljer er det ikke vanskeligt at forstå, hvordan et menne ske med indsigt vil vælge blandt de forskellige muligheder, der er til rådighed. Hvis magikeren arbejder med en person med et skarpt intellekt og stor sensitivitet på mentalplanet, er det oplagt at nærme sig dette menneske på dette plan ved hjælp af klare tanker eller de naturvæsener, som lever dér. Hvis per sonen er stærkt følelsesbetonet, er det sandsynligvis lettere at nå dette menneske på astralplanet, og derfor vil magikeren sende tankeformer iklædt astralt stof eller anvende en lavere type naturvæsener, hvis legeme består af stof fra dette plan. Hvis magikeren beskæftiger sig med en overvejende materialistisk person et menneske, der er dybt forankret i den fysiske verden er det fornuftigt at anvende de kræfter og intelligenser, der let iklæder sig æterisk stof. Men i alle disse tilfælde er drivkraften magikerens klippefaste vilje, uanset hvilken kanal der benyttes. 12

13 Magi i religion Der findes mange eksempler på befalende magi i ceremonierne i stort set alle religioner i verden. Der er eksempelvis mange tegn på det i de gamle egyptiske ceremonier. Men det er ikke nødvendigt at gå så langt tilbage i tiden, for befalende magi indgår igen og igen i ritualerne i den kristne kirke. For eksempel er det velkendt for mennesker, der studerer åndsvidenskab, at vand er det fysiske materiale, der nemmest oplades med kraft. Det er let at få vand til at optage bestemte former for indflydelser, og det vil bevare kraften usvækket i lang tid. Man kender det fra det daglige liv, for det er almindelig kendt, at vand, der har stået utildækket i et soveværelse i løbet af natten, er uegnet til drikkevand, fordi det har absorberet urenheder, der er afsondret fra de sovende menneskers fysiske organer. Man ved, at vand lige så let kan blive tilført alle former for magnetisme til positive eller negative formål. Det er almindelig kendt i forbindelse med forskellige mesmeriske eksperimenter, og det er beskrevet i stort set alle bøger om dette emne. Dette forhold har tilsyneladende også været kendt af de, der indstiftede ceremonierne i den tidlige kristne kirke. Ved indgangen til ethvert romersk-katolsk kirkerum finder man den dag i dag et vievandskar med vievand, og det forventes, at alle trofaste kirkegængere dypper fingrene i vievandet, og med det på fingrene gør de korsets tegn foran panden eller brystet. Hvis man spørger om betydningen af vievandsritualet, fortæller katolikkerne, at formålet er at jage onde tanker eller følelser bort, sådan at deltagerne bliver renset inden ceremonien, som de er på vej til at deltage i. De uvidende protestanter vil sandsynligvis betragte denne handling som et udtryk for primitiv overtro, men det afslører bare manglende indsigt i emnet. Enhver, der vil gøre sig den ulejlighed at læse om tilberedelsen af det hellige vievand i den katolske bønnebog, kan ikke undgå at bemærke, at der er tale om en magisk ceremoni. Når præsten foretager indvielsen af vievandet, skal han benytte rent vand og ren salt, og handlingen indledes med en proces, der kaldes rensning af salt og vand. Han reciterer visse formler, som selvom de kaldes bønner i virkeligheden er kraftige besværgelser. Først foretages der uddrivelser i forhold til salt, og derefter kommer turen til vand. Der benyttes et særdeles målbevidst sprog, idet præsten beordrer, at alle onde indflydelser skal drives ud fra salt og vand, sådan at de bliver rene og klare. Og mens han gør det, er det pålagt ham, at han igen og igen lægger sin hånd på de kar, der indeholder salt og vand. 13

14 Det er indlysende, at ceremonien er mesmerisk, 1 og de urene kræfter hvis der er nogen vil være fordrevet, når præsten har gennemført ritualet. Når de to grundelementer er renset det vil sige, at alt uønsket er fordrevet fra dem går han videre med en magnetisering af dem med stor energi og med et bestemt formål. Igen reciterer han bestemte besværgelser, og igen og igen slår han korsets tegn over saltet og vandet, mens han fremsiger ritualets stærke kraftord. Samtidig er han i tanken stærkt fokuseret på viljen til at velsigne. Det betyder, at han mætter både salt og vand med sin egen magnetiske indflydelse, som er specifikt ladet og styret af hans vilje mod dette klart definerede mål. Målet er, at uanset hvor dette vand stænkes, skal alle onde tanker eller følelse jages bort. Til sidst kaster han salt i vandet i form af et kors og ceremonien er fuldført. Der er ingen tvivl om, at mange præster udfører dette ritual som ren rutine uden fokuseret tanke og med viljens fulde kraft bag. Men der findes også præster, der oplever ritualet som både kraftfuldt og virkeligt. Det er præster, der brænder for sagen. Og i deres tilfælde vil vandet være stærkt opladet og kraftigt magnetiseret og resultatet vil være et særdeles magnetisk produkt. Indviet vand indgår i mange andre af kirkens ceremonier. I dåben er vandet eksempelvis omhyggeligt velsignet før ceremonien begynder. Præsten beder til, at vandet må være helliget den mystiske afvaskning af synder, og idet disse ord udtales, gøres korsets tegn i dåbsvandet. Kirker indvies, og det samme gælder kirkegårde. Dermed adskiller de sig fra andre bygninger og anden jord, fordi de er indviet til hellige formål. Denne særlige handling har til formål at opbygge positive påvirkninger, sådan at alle, der bevæger sig ind på et indviet område, kommer i en passende og hengiven sindsstemning. Næsten hver eneste genstand, der benyttes i gudstjenesten, blev oprindeligt indviet på samme måde remedierne ved alteret, præstens klædning, kirkeklokkerne, røgelsen alle havde tidligere deres særlige velsignelsesritual. Klokkerne blev præget med bestemte vibrationer og en bestemt type magnetisme. Ideen var, at de tanker og følelser, som klokkerne blev præget med, skulle spredes til hele det område, som tonerne kunne nå i virkeligheden en korrekt videnskabelig tanke set fra et højere åndsvidenskabeligt synspunkt. På samme måde fik røgelsen en særlig velsignelse, og hensigten var, at velsignelsen skulle nå lige så langt ud som duften af røgelsen, og denne duft skulle drive alle negative tanker og påvirkninger væk fra kirken og menigheden. 1 Mesmerisme er en retning inden for medicinsk behandling, der blev udviklet af Franz Anton Mesmer ( ), og derefter yderligere udviklet af Puységur ( ). Mesmer mente, at der eksisterer en universel grundkraft, som kan forklare fænomener som magnetisme og elektricitet, og at den desuden påvirker folks helbred. 14

15 Mesmerisk indflydelse er tydeligst i åbningsceremonien ved ordination af en ny præst. Her er det ikke alene biskoppen, der lægger hænderne på hovedet af novicen. Samtlige præster, der er til stede, overfører deres styrke til novicen ved at lægge deres hænder på hans hoved. Der er ingen tvivl om, at hvis alle tilstedeværende dybt i hjertet tager ritualet alvorligt, er der ikke kun tale om en ydre handling. Fra den ene til den anden vil der strømme en stærk bekræftelse på hengivenhed og loyalitet, og denne påvirkning vil bidrage til at skabe tillid hos den nyligt ordinerede præst. Enhver, der studerer åndsvidenskab, kan se, at disse ritualer er nedarvet fra en tid, hvor kirken havde dyb indsigt i praktisk magi. Der findes sandsynligvis ikke en eneste ceremoni blandt dem, der blev anvendt i de græske, romerske eller anglikanske kirker, som ikke har et reelt esoterisk og magisk indhold, men i nutiden betragter de fleste mennesker alene disse ceremonier som et spørgsmål om ydre form. De forestiller sig ikke, at der kan ligge noget virkeligt og kraftfuldt til grund for dem. Tidligere var mennesker ikke alene mindre skeptiske de var også mindre uvidende. De præster, der organiserede kirkens ritualer, vidste udmærket, hvad de gjorde. Talismaner Dette fører naturligt til at overvejelse af spørgsmålene om talismaner. Der er en generel tro på, at en juvel eller stort set alle objekter kan blive opladet mesmerisk med positive eller negative indflydelser. Selvom denne ide i dag betragtes som ren og skær overtro af stadig flere, er det ikke desto mindre et faktum, at en positiv og negativ kraft kan opbevares i en fysisk genstand og den kan blive dér i meget lang tid. Et menneske kan lade sin magnetisme strømme ind i et objekt, sådan at de indprægede vibrationer vil udstråle fra det, som lyset udstråler ud fra Solen. De indprægede vibrationer kan være enten positive eller negative nyttige eller skadelige. I mange tilfælde kan hensigten med magnetiseringen være kærlig det vil sige, at påvirkningen vil virke stimulerende. I andre tilfælde er magnetiseringen sket med henblik på at berolige og lindre, sådan at 15

16 et menneske får nemmere ved at overvinde frygt eller ophidselse. Denne form for talisman kan eksempelvis magnetiseres for at styrke et menneske til at modstå en bestemt fristelse eller en bestemt form for begær. Og der er ingen tvivl om, at hvis talismanen er korrekt opladet, vil den have en stærk indflydelse i forhold til den indprægede hensigt. Her er ideen bag relikvier og her er sandheden bag den udbredte ærefrygt for relikvier og troen på deres kraft. Ethvert menneske har mentale og astrale vibrationer i overensstemmelse med sine egne særlige frekvenser, og enhver genstand, der i længere tid har været i kontakt med et menneske, vil være gennemsyret af dette menneskes vibrationer og frekvenser, og genstanden vil være i stand til at udstråle dem igen. Den kan udsende koncentreret energi til ethvert menneske, der bærer genstanden eller kommer inden for rækkevidde af dens udstråling. Alle genstande, som har været i nær kontakt med en helgen eller hengiven person, vil indeholde meget af personens individuelle magnetisme, og de vil have en tilbøjelighed til at reproducere den tidligere ejers følelsesmæssige kvalitet i det menneske, der bærer dem. Der findes utallige eksempler på, at denne form for talismaner kan være effektive. Det må ikke glemmes, at brugerens tillid til talismanens virkning i mange tilfælde også spiller ind, og troen bidrager således med sin andel til effekten. Hvis et menneske har stor tillid til en person, som med stor overbevisning oplyser, at en bestemt talisman utvivlsomt vil have en bestemt virkning, vil alene forventningen om virkningen have en tendens til at skabe det ønskede resultat. Men bortset fra menneskets tro på virkningen, er det faktisk muligt for en talisman at skabe en ønsket virkning selv på mennesker, der intet kender til talismanens tilstedeværelse. Når talismaner er opladet ved hjælp af kraftig mesmerisme, vil visse genstande beholde magnetismen i meget lang tid. I British Museum findes der gnostiske amuletter, som stadig udstråler en temmelig kraftig og mærkbar påvirkning, selvom de må være magnetiseret for mindst år siden. Og nogle egyptiske skarabæer er stadig aktive og effektive, selvom de er væsentligt ældre. Og naturligvis er det muligt at oplade et objekt til såvel gode som til onde formål. 16

17 Amuletter og mantraer Amuletter og mantraer hører også til emnet. Det findes formler af ord og sætninger, der angiveligt gør det muligt at skabe bestemte virkninger. Her som i tilfældet med talismaner er der ingen tvivl om, at visse virkninger faktisk er opnået, og på samme måde som med talismanerne, kan resultaterne opnås på en af to måder eller de kan begge bidrage til det. I de fleste tilfælde gør et mantra intet ud over at styrke viljen hos det menneske, der anvender det. Desuden indprenter mantraet det ønskede resultat i sindet. Den, der intonerer mantraet, har en stærk tillid til, at den anvendte formel uundgåeligt vil producere sin virkning, og troens styrke er tilstrækkelig kraft til at få ønsket til at gå i opfyldelse. Der findes en anden og meget sjælden type mantraer, hvor lydene i sig selv fremkalder en bestemt virkning. Hver lyd skaber sin egen vibration, og en bevidst sammensætning og rækkefølge af disse vibrationer, kan fremkalde bestemte emotioner, følelser eller tanker i et menneske. Mange af de sanskrit-mantraer, der anvendes i Indien, er af denne type. Betydningen er ofte umulig at oversætte. Man skal være dybt inde i forståelsen af originalsproget, og sanskritordene skal være korrekt udtalt af én, der ved, hvordan de skal intoneres. På den anden side er det ikke nødvendigt, at den person, der intonerer mantraet, forstår betydningen af ordene og heller ikke lydene for at skabe resultater med denne form for mantraer. Det er vigtigt at forstå, at uanset hvilken linje magikeren følger i sit arbejde, og uanset hvordan selvtilliden opbygges, kan de kræfter, der er i magikerens varetægt, altid anvendes positivt eller negativt i overensstemmelse med det motiv, der har frembragt dem. Foreløbig er det den positive side af emnet, der er behandlet her, for der er fokuseret på at anvende kræfterne til at hjælpe. Men der har været og der findes stadig eksempler på magi motiveret af ond vilje, og det er vigtigt at huske dette, for ond vilje praktiseres ofte ubevidst. Påkaldende magi Herefter skal der fokuseres på den form for magi, hvor der anvendes påkaldende eller invoka tive metoder det vil sige, at magikeren ikke beordrer men påkalder. Som det vil fremgå, har denne type magi mindre kraft til sin rådighed end de øvrige. Her gør den, der påkalder, intet af egen kraft. Magikeren be der eller overtaler simpelt hen en anden, og derfor er der ikke kon trol over tankeformerne eller andre kræfter som for eksempel det æteriske tryk el ler elementalessensen. Magikeren 17

18 begrænser sig til at modtage hjælp fra bestemte væsener menneskelige eller ikke-menneskelige. Forsøg i den retning er mere almindelige end man tror, for hver gang et menneske forsøger at opnå et resultat at få noget til sig selv eller påvirke forholdene omkring sig ved hjælp af kræfter eller væsener, der ikke hører hjemme på det fysiske plan bruger det i vir keligheden påkaldende magi, selvom det intet kender til denne betegnelse. En stor del af den almindelige form for bønner, der anvendes til egoistiske formål, er eksempler på påkaldende magi. Hermed menes der kun de forskellige lavere former for bønner, hvor der klart bedes om noget. Ordet bøn stammer fra sanskritordet prashna, som via det latinske precor er forbundet med det tyske fragen (at spørge), og deraf kan man se, at den oprindelige betydning af ordet er at spørge eller at bede om noget. Mange mennesker tror fejlagtigt, at når de anvender ordet bøn, menes der i virkeligheden meditation eller gudsdyrkelse i betydningen kontemplation på det højeste ideal, som den tilbedende kender, og at man i bønnen forsøger at løfte sind og hjerte mod genstanden for tilbedelsen. Men den helt almindelige bøn, hvor man beder om konkret og ofte fysisk belønning, er helt sikkert et forsøg på at trække indflydelse fra højere planer ned på lavere planer for at skabe synlige resultater, og dermed kommer bønnen klart inden for definitionen af magi. Det sker ofte, når to nationer er i krig med hinanden. Begge parter beder for sin egen sejr og for udslettelse af modpartens hære. Det er helt klart et forsøg på at få usynlige kræfter på sin side. Men heldigvis kan denne ide om at påkalde skjulte indflydelser anvendes til gode såvel som onde formål, og ved hjælp af denne form for påkaldelse gøres der en stor indsats for at påkalde sjælen og få hjælp fra de indre planer. 18

19 Måske findes det mest påfaldende eksempel på dette i indernes fortælling om Brahmans liv. Hele Brahmans liv er stort set én kontinuerlig bøn. For hver eneste af hans handlinger selv de allermindste kræves der en særlig form for bøn. Selvom denne livsførelse naturligvis er langt mere omfattende og detaljeret, er det alligevel i stil med den form for bønnepraksis, der anvendes i nogle katolske klostre. Her bliver novicer instrueret om at bede, hver gang de spiser, sådan at deres sjæle kan blive næret med livets brød. Hver gang de vasker hænder, skal de bede om, at deres sjæle holdes rene. Hver gang de træder ind i en kirke, skal de bede om, at hele livet bliver én lang gudstjeneste. Hver gang de sår frø i haven, skal de tænke på Guds ord som sædekorn, der først skal sås i deres egne hjerter af de øvrige og så videre. Brahmans liv er helt det samme bortset fra at hans hengivenhed befinder sig på et dybere plan og kommer til udtryk i langt flere detaljer. Ingen kan betvivle, at det menneske, som ægte og ærligt adlyder alle disse retningslinjer, vil blive dybt og permanent påvirket af handlingerne. Men selvom den påkaldende magiker er langt mere begrænset i sin praksis end den, der bruger befalende magi, er der ikke desto mindre adskillige grupper af væsener, der kan appelleres til. Magikeren kan for eksempel bede devaerne, naturvæsnerne eller de fysisk døde om hjælp. Det er almindeligt kendt, at katolikker ofte henvender sig til deres skytsengle om hjælp. Det er et forsøg på påkaldende magi, som i nogle tilfælde kan give posi tiv respons. Selvom det ikke altid lykkes, vil nogle resultater uundgåeligt være skabt af menneskets tillid til bønnens virkning. Onde invokationer Det var den gode side af denne magi men der findes også særdeles virkelige og alvorlige sider, som eksempelvis kommer tydeligt til udtryk i voodoo- eller obeahceremonier 2 blandt andet i Afrika. Under disse ceremonier prøver magiker ne at påkalde hjælp udefra til onde formål på det fysiske plan, og det er hævet over enhver tvivl, at de faktisk har held med deres frastødende intentioner. Det samme forekommer af og til i Indien især blandt bjergstammer. Det er ikke ualmindeligt, at det sker i forbindelse med dyrkelse af en stammegud, og dyrkelsen består ofte i forsoningsofre, der får stammeguden til at skabe virkninger på det fysiske plan. Man hører om landsbyer, hvor livet går godt så længe landsbyguden mod tager 2 Obeah (staves nogle gange obi ) anvendes i Vestindien og betragtes som magi og trolddom. Den religiøse praksis stammer fra Centralafrika og Vestafrika. 19

20 sine regelmæssige ofre, men hvis ofrene indstilles, opstår der problemer af en eller anden art. I et kendt tilfælde udbrød der spontant brande i forskellige hytter i en landsby, fordi man undlod at dyrke stammeguden på den sædvanlige måde. I disse tilfælde er det en elemental, der udgør guddommen en elemental, der belives af den energi, der rettes imod den eller som på anden måde har glæde af de ofre, der tilbydes. Der er ofte to slags ofre. Enten ofrer man et levende væsen på en måde, der skaber store mængder blod, eller også afbrændes der føde (som regel kød), på en måde, der skaber kraftige køddampe. Det viser, at stammeguden er et meget lavtstående væsen med et legeme af æterisk stof et legeme, der er i stand til at optage fysiske dampe og indtage næring fra dampene eller føle nydelse ved at indtage dem. Det er indlysende, at ethvert væsen uanset hvad det kaldes der kræver blod- eller brændofre, er et naturvæsen af en meget lav og dyrisk type. Det er forhåbentlig unødvendigt at understrege, at intet udviklet væsen ingen deva kunne drømme om at modtage ofre, der kræver død og lidelse. Sort magi Det, der er karakteristisk ved såkaldt sort magi, er, at for målet er egoistisk. Der er mange tilfælde, hvor den ikke er mere end det det vil sige, at formålet ikke er at gøre ondt for det ondes egen skyld, men at det menneske, der udøver magien, ganske enkelt ønsker noget til sig selv. Heksekunst i primitive stammer har ofte denne karakter, og der er ingen tvivl om, at magikeren ofte har held med sin magi. Forfatteren har ikke alene selv erfaret eksempler på denne magi, men blev desuden instrueret i et udførligt ritual, og hvis det var blevet praktiseret, ville det have medført, at et væsen ville blive stillet til rådighed et væsen, der kunne benyttes til at realisere magikerens krav. Ikke alene kunne det have givet stor rigdom, men det ville også kunne udføre magikerens ønsker i forhold til venner og fjender. Ved at iagttage andre magikere, der benyttede ritualet, blev det klart demonstreret, at det i høj grad er muligt, men betingelserne er af en sådan art, at et men neske med en sund moral umuligt vil kunne acceptere dem. Ritualet er nemt at udføre, men pagten med væsenet skal først besegles med menneskeblod, og herefter kræves der regelmæssige ofring af lavere livsformer. Der findes andre eksempler på denne form for magi rundt om i verden, end man regner med. Det er dog ikke alle former for sort magi, der kræver ofre af denne art. 20

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner De Okkulte Rundt om på kontinentet Falthea findes der individer der har særlige evner som ingen andre end dem selv helt ved hvor kommer fra. Disse individer siges at være i kontakt med overnaturlige væsner

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Magi, magiske væsner og fortryllede genstande

Magi, magiske væsner og fortryllede genstande Magi, magiske væsner og fortryllede genstande Dette system giver oplysninger omkring magiske genstande, magiske væsner, og en lang række andre fænomener man kan støde på i Niraham. Det adskiller sig fra

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

TIL SØRGENDE MENNESKER

TIL SØRGENDE MENNESKER 1 TIL SØRGENDE MENNESKER C.W. Leadbeater Oversættelse: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Sorgen Et menneske, du holdt meget af, er afgået ved døden. Et menneske, der måske var hele din verden. Og nu

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Clairvoyance C.W. Leadbeater Original titel: Clairvoyance Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel: Hvad er clairvoyance? 2. kapitel: Almindelig clairvoyance:

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

CITATER på VisdomsNettet

CITATER på VisdomsNettet 1 CITATER på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 CITATER på VisdomsNettet Bedøm din succes på hvad du måtte opgive for at få den. Dalai Lama Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre vi har lånt den

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder.

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder. R 1 For at kunne kaste ritualer skal man have evnerne Magibruger og Ritual som står beskrevet i Regelsættet. Her er en oversigt over de ritualer man kan lære, efterfulgt af en liste med detaljerede beskrivelser

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

fantasiens hersker Indholdsfortegnelse Indledning Mesterevner og multiclass version 2,0

fantasiens hersker Indholdsfortegnelse Indledning Mesterevner og multiclass version 2,0 fantasiens hersker Mesterevner og multiclass version 2,0 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Ekstra professioner...2 XP pris...3 Mester evner...4 Efterskrift...8 Indledning Dette hæfte er skrevet til de

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Hvad er drømme, og hvordan opstår de?

Hvad er drømme, og hvordan opstår de? 1 DRØMME Hvad er drømme, og hvordan opstår de? C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold I. Indledning II. Mekanismen: 1. Fysisk 2. Æterisk 3. Astral III. Sjælen

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere