opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres"

Transkript

1 Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og tilfredsstillende for medarbejderne, og som engagerer den enkelte. Skolebestyrelsen ønsker en lederstil, der bygger på den grundlæggende filosofi i synlig ledelse. Både Skolebestyrelsens og den administrative ledelses overordnede mål og handlingsplaner skal være synlige og kendt af alle. De overordnede mål og holdninger skal føres ud i livet i et konstruktivt samarbejde på alle niveauer i den Skole organisation. Der skal lægges vægt på en åben kommunikation og information begge veje i organisationen, samt smidige og effektive arbejdsgange. Personalepolitikkens grundholdninger Følgende grundholdninger er gældende for Al Quds Skoles personalepolitik respekt for den enkelte person og jobbet gunstige vilkår for medarbejdernes engagement åben information til alle udbredelse af ansvar og kompetence arbejdsopgaverne skal være varierede, udfordrende og udviklende Skolen er en samlet helhed målsætninger og handlingsplaner skal være synlige samarbejdet skal udvikles, så Skolebestyrelsens målsætninger nemmere kan virkelig gøres det skal være klart for alle, hvilke mål og fremtidsplaner der gælder for skolen opgaverne skal kunne løses fleksibelt et godt samarbejde mellem ledelsen, medarbejderne samt Forældrene, skal sikre - tillid - gensidig respekt - aktivt samspil - anerkendelse og accept af fælles ansvar - samarbejdsmiljøet skal i alle tilfælde være åbent og trygt. Ansvar for personalepolitikken Skolebestyrelsen har det overordnede ansvar for personalepolitikken. Skolebestyrelsen har delegeret kompetencen til Skolelederen, der udmelder de overordnede personalepolitiske mål. Samarbejdsgruppen har ansvaret for i et samarbejde med medarbejderne at få de overordnede politiske målsætninger omsat til konkret handling. Udarbejdes der særlige retningslinjer for specielle delområder, ligger ansvaret hos lederen af det pågældende område. Ansættelse Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ansættelsespolitikken.

2 Som udgangspunkt skal normerede ledige stillinger besættes. Ledige stillinger kan ikke besættes uden stillingsopslag. For at give mulighed for jobrotation opslås stillinger så vidt muligt internt blandt det fast ansatte personale. Der nedsættes ansættelsesudvalg så decentralt som muligt. Ansvarlig leder og medarbejderrepræsentant(er) deltager. Under ansættelsessamtaler skal ansøgere gøres bekendt med oplysninger der er relevante for stillingen, herunder såvel interne som overordnede målsætninger for Al Quds Skole. Stillinger skal besættes med den ansøger, der alt taget i betragtning anses for at være bedst kvalificeret. Efter ansættelsen er det den ansvarlige leders ansvar, at tilrettelægge introduktionsforløbet for den nye medarbejder. Af hensyn til såvel ledelse som medarbejdere giver den ansvarlige leder efter et aftalt tidsrum en vurdering af den nyansattes mulighed for at fortsætte i stillingen. Fratrædelse Formål Formålet med fratrædelsespolitikken er at sikre at arbejdsstyrken løbende tilpasses udviklingen og at sikre de ansatte mod usaglige og vilkårlige afskedigelser. Tryghed i ansættelsen anses for et vigtigt princip, og derfor bør uansøgt afsked være en undtagelse. Ansøgt afsked Ansøgt afsked behandles efter gældende aftaler og overenskomster og efter de af Skolebestyrelsen udstukne retningslinjer. Uansøgt afsked Uansøgt afsked søges så vidt muligt undgået f.eks. ved langtidsplanlægning. Afskedigelse foretages ud fra en helhedsvurdering af kvalifikationer og arbejdsopgaver, og skal respektere gældende aftaler og overenskomster. Det er en ledelsesopgave at foretage vurderingen af hvilke medarbejdere, der i den givne situation skal afskediges. I forbindelse med afskedigelsen tilbydes den afskedigede en samtale om medarbejderens fremtidige muligheder. Det er den pågældende leder, der er ansvarlig for at samtalen tilbydes. Samarbejde Samtlige ansatte ved Al Quds Skole bidrager til - ved god ånd og tone at styrke og udvikle samarbejdet på tværs af Skolens alle øvrige niveauer ved: at samarbejdet sker ud fra den holdning, at delegering og selvstændighed fremmer motivation at samarbejdet sikrer smidige og effektive arbejdsgange og informationsveje, såvel formelt som uformelt at fagpolitisk arbejde sidestilles med andet fagligt arbejde, f.eks. samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg m.v. at der skabes respekt omkring deltagelse i opgaver for samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg og lignende at ledelse og medarbejdere opfanger signaler, tolker udviklingen og videregiver oplysningerne indenfor fagområdet således, at alle er på forkant med udviklingen at arbejdsopgaverne udføres i et samarbejde mellem medarbejderne og den leder, der har ansvaret for

3 opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres højt. Samarbejdet skal medvirke til at skabe et godt arbejdsklima og baggrund for gode relationer til Al Quds Skoles elever/forældre. Organisationsudvikling Samfundet omkring Al Quds Skolen er under stadig forandring. Ledelsen og medarbejderne må derfor være indstillet på en løbende tilpasning til de aktuelle krav og udfordringer. Alle beslutninger om organisationsudvikling søges centralt samarbejde med bestyrelse, ledelse og ansatte sammen. Det er leders ansvar, at der jævnligt foretages vurdering af opgavernes omfang i forhold til anvendelse af ressourcer og placering i Skolens organisation. Det er et bærende princip, at den enkelte gruppe i Skolen - inden for de fastlagte rammer - har frihed til selv at tilrettelægge og justere arbejdsopgaver og arbejdsrutiner i et samarbejde mellem leder og medarbejder. De berørte ledere og medarbejdere skal inddrages i vurderingen af strukturændringer og udarbejdelse af løsninger. Personaleudvikling Personaleudviklingen skal kvalificere alle Skolens medarbejdere til at medvirke til at opfylde skolens mål. Alle medarbejdere skal kende de overordnede må. Medarbejderne skal kunne identificere sig med disse mål. For at sikre den enkelte medarbejders inspiration og motivation skal det tilstræbes, at de medarbejdere, der kan og vil, får lejlighed til at deltage i projekter og tiltag, der ligger udenfor deres normale arbejdsområde. Jobudvikling I personaleudviklingen indgår den enkelte medarbejders mulighed for at påvirke sit eget job. For at skabe baggrund for denne indflydelse vil der ske en høj grad af delegering af kompetence og ansvar til den enkelte medarbejder. Uddannelse/udvikling Uddannelse skal kvalificere medarbejderne såvel på det faglige som på det personlige niveau til at leve op til Skolens mål. Det skal ske ved en uddannelses/kursusplan for den enkelte medarbejder, således at der sikres den rigtige uddannelse til de rigtige personer. Der skal satses på interne uddannelsesprogrammer. Jobrotation I Al Quds Skole skal jobrotation være en naturlig ting. Gennem jobrotation skal den enkelte medarbejder have mulighed for at afprøve nye udfordringer. Udveksling med ansatte fra andre arbejdspladser end Al Quds Skole kan komme på tale. Ledelsen betragter jobrotation som et instrument i personaleudviklingen. Medarbejdersamtaler Medarbejdersamtaler skal bruges til at holde sammen på og fremme helheden. Samtalerne skal ske mindst en gang hvert andet år. De skal som hovedregel afvikles mellem medarbejderen og

4 dennes umiddelbart overordnede. Information Ved hjælp af aktiv information åben information tidlig information målrettet information konstruktiv kritik vil Skolebestyrelsen skabe forståelse for helheden i og medansvar for vores fælles arbejdsplads styrke samarbejdet mellem de enkelte medarbejdere skabe et realistisk grundlag for pædagogiske og administrative beslutninger styrke den enkelte medarbejders faglige og personlige sikkerhed, udvikling og engagement forebygge mytedannelser, fejlslutninger og oplevelse af ikke at være informeret om egen arbejdssituation ved at; Lederen har ansvaret for målrettet information til berørte medarbejdere om pædagogiske og overordnede administrative beslutninger lederen har ansvaret for information til beslutningstagerne om, hvad der rører sig blandt personale og forældre lederen har ansvaret for tidlig information til medarbejderne om ting, som har personalemæssige konsekvenser lederen har ansvaret for information på tværs af Skolens virksomhed om nye tiltag enhver medarbejder har ansvaret for, at informationen med fagligt og pædagogisk indhold videregives til andre, som må antages at have brug for det enhver medarbejder har ansvaret for selv at søge informationer det for enhver medarbejder er legalt at fremkomme med konstruktiv kritik og gode ideer, og har ansvaret for, at det drøftes i relevante kredse Det er informationsformidlerens pligt at vælge den form og det omfang samt det tidspunkt, som er bedst egnet i forhold til informationens karakter, konsekvenser og målgruppe. Ledelse Al Quds Skoles politik på ledelsesområdet bygger på den overordnede holdning at medarbejderne er Skolens vigtigste ressource. Heri ligger at lederen skal udøve ledelse på en sådan måde, at medarbejdernes ressourcer benyttes optimalt til at opnå de fastsatte mål. Det betyder, at lederen til stadighed skal stræbe efter: at sætte mål i en dialog med de berørte parter at skabe klarhed over mål og delmål at skabe grobund for engagement, interesse og tillid hos medarbejderne gennem delegering og tildeling af: - kompetence og ansvar og - de rette værktøjer og muligheder at sikre helheden og sammenhængen gennem: åbenhed

5 dialog og prioritering at øge kvaliteten i løsningen gennem: - uddannelse såvel fagligt som menneskeligt af såvel medarbejdere som lederen selv - tildeling af afstemte ressourcer for dermed at fremme en positiv udvikling af opgaveløsningerne. Dette forenes i begrebet synlig ledelse, der indebærer: synlighed i beslutninger synlighed i holdninger og synlighed i det daglige arbejde og som samtidig har det menneskesyn, der grundlæggende bygger på: ærlighed loyalitet åbenhed tillid og ansvar Arbejdsmiljø Skolebestyrelsen er indstillet på at skabe trygge og sikre ansættelses- og arbejdsforhold for de ansatte. Derfor skal såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø sikres bedst muligt. Gennem sikkerhedsrepræsentanten føres løbende kontrol med arbejdsmiljøet. For at sikkerhedsorganisationen kan fungere optimalt, sørger ledelsen for, at sikkerhedsrepræsentanten får den relevante uddannelse ved at bevilge de fornødne kurser. Der skal gives sikkerhedsrepræsentanten mulighed for, ved en opsøgende indsats, at forebygge arbejdsskader og arbejdsulykker. Skolebestyrelsen og ledelsen er indstillet på at foretage de ændringer, der er nødvendige, hvis sikkerhedsrepræsentanten konstaterer fejl og mangler, eller på anden måde kan påvise risikofaktorer i arbejdsmiljøet. Personalegoder Orlov Orlov uden løn er et personalegode, der kan imødekommes under hensyn til arbejdets tarv.

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere