PTU den 9. juni 2015: Anbefales

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PTU den 9. juni 2015: Anbefales"

Transkript

1 Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg PTU den 9. juni 2015: Anbefales 500 Busskure Vejnettet, udmatrikulering Omfartsvej Strøby Egede Hotherskolen - delprojekter Energibesparende foranstaltninger Seas Investeringsbidrag Strøbyskolen, isolering, tagbelægning m.m PTU den 9. juni 2015: Anbefales 510 Oversvømmelser Renovering fortove Renovering af kantsten og fortove Vedligeholdelse stisystem Ikke kontraktbundne opgaver Vedskøllevejens Allebeplantning Vejtræer Cykelsti Klippinge til Magleby Cykelsti Store Heddinge til Sigerslev Cykelsti Hårlev - Endeslev - Himlingøje Tilskud cykelpulje Store Heddinge Skole - Udskiftning beklædningsplader 1.540

2 Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg 521 Store Heddinge Skole - Renovering tag Strøbyskolen - Udskift. facader indskoling Strøbyskolen - Nye solafskærmninger Lodbjerggård - Ændring af ovenlys Materielgården - Opbevaringsplads Materielgården - Diverse renovering Trafiksikkerhedsråd Trafiksikkerhedsplan Etablering af Gyldenrisvej, Strøby Egede Kystvejen/Stevnsvejen - aflastningsvej Nedrivning ejendomme Renovering af elevatorer Pulje udenomsarealer kom. ejendomme Stevns Fyr - Renovering af kloak Hårlev Bibliotek - udskiftning af vinduer Undersøg./udbedring korroderede murbind Ældre og handicapboliger I alt anlæg - PTU

3 Igangværende anlæg 500 Renovering af busskure 300 I 2013 blev det besluttet at igangsætte en udskiftning af buslæskurene i Stevns Kommune således, at alle buslæskure på sigt bliver ens i kommunen. kr pr. år i 4 år for årene

4 Igangværende anlæg 501 Vejnettet, udmatrikulering I dagligdagen har såvel administrationen, matrielgården som nogle borgere problemer, når man ikke ved, hvor skellet er. Det er ikke altid det naturlige skel, der er det matrikulære skel. I henhold til lov om offentlige veje er det vejmyndighedens pligt at sørge for at vejarealerne er udmatrikulerede.

5 Igangværende anlæg 502 Omfartsvej Strøby Egede Sagen ligger stille efter seneste afgørelse i Natur og miljøklagenævnte. Sagens tidligere budgetbemærkninger: Omfartsvejen er et projekt der har været undervejs/planlagt igennem mange år. Roskilde Amt meddelte i juni 2006 tilladelse til det ansøgte vejprojekt, under forudsætning af, at der udlægges et erstatningsareal og etableres en faunapassage under broen over selve åen. Det har haft betydning, at vurderingen i VVMredegørelsen konkluderer, at projektet ikke vurderes at ville påvirke de prioriterede naturtyper og arter, som området er udpeget for, væsentligt. Projektet vurderes ikke at være til skade for habitatområdet. Det vurderes også at vejføringen vil udgøre et begrænset visuelt indgreb i ådalen på et af de steder, der landskabeligt set er relativt mindst følsom overfor indgrebet. "2010 er igangsat opdatering af allerede udført VVM undersøgelse udarbejdet af Roskilde Amt i 2006 med henblik på meddelelse af ny VVM-tilladelse. Når forbelastningen er igangsat skal vejanlægget detailprojekteres. Vejanlægget omfatter udover selve omfartsvejen, etablering af en bro henover Tryggevælde Å og etablering af en rundkørsel på Køgevej ved Vindsebæk. Der er meddelt nye tilladelser, som er påklaget til Natur og Miljøklagenævnet. Anlægsarbejderne herunder forkonsolideringen kan ikke igangsættes før klagesagerne er afgjort (til fordel for Stevns Kommune). " Natur og Miljøklagenævnet har i april 2013 afsagt kendelse og har hjemvist sagen til fornyet behandling i kommunen. Spørgsmålet om tilstedeværelsen af rigkær i og omkring vejens tracé ligger i al væsentlighed til grund for afgørelsen, og det er derfor besluttet at iværksætte en undersøgelse af området for at fastlægge, om der er grundlag for at udpege området som naturtypen rigkær. Når dette er afklaret træffes beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes en ny VVM-redegørelse og meddeles nye tilladelser. Teknik og Miljø har i maj 2014 igangsat de førnævnte undersøgelser. På baggrund af resultatet af undersøgelserne skal der til efteråret træffes politisk beslutning om det videre forløb. Undersøgelsen af om der er grundlag for at udpege området som rigkær skønnes at koste omkring ,- kr. incl. rådgivning og advokatbistand. Besluttes det herefter, at der skal udarbejdes en ny VVM-redegørelse, vil dette formentlig koste 1,5-1,75 mio. kr. incl. rådgivning og advokatbistand. Et efterfølgende klageforløb vil med advokatbistand vil skønsmæssigt beløbe sig til ,- kr. "Mht. økonomien skal der påregnes en anlægsum for de resterende arbejder alt inkl. med ca. 39 mio. fordelt på 25 mio. til vejanlæg og rundkørsel og 14 mio til bro over åen. Tallene er indexreguleret i forhold til index 170 i 2010 til index 180 i Denne anlægssum skal yderligere indexreguleres, idet de nye kommunale afgørelser efter al sandsynlighed vil blive påklaget. Den samlede tidshorisont må forventes at blive 4-5 år." Der budgetteres med 1,750 mio. kr i 2015 til udarbejdelse af ny VVM-redegørelse og 0,250 mio. kr. i 2016 til advokatbistand. Beløbet afsat i 2017 er til forbelastning under forudsætning af, at klagesagen er afgjort til kommunens fordel.

6 Historik Der blev i 2010 givet en anlægsbevilling på 11,9 mio. kr. til forbelastning og forberedende arbejder. Af den bevilling er der i årene brugt 2,4 mio. kr. til rådgivning, arealerhvervelser og juridisk bistand. Tidsplan Arbejdet kan tidligst igangsættes i forlængelse af forkonsolideringen. Opstarten er imidlertid afhængig af om Natur og miljøklagenævnet på baggrund af en ny VVM-redegørelse og fornyede tilladelser og dispensationer siger ja til at projektet kan gennemføres. Med detailprojektering for hele projektet omfattende vejanlæg, bro og rundkørsel i og udbud som delentrepriserne vejanlæg, bro og rundkørsel medio 2018, kan arbejdet forsætte med udførelse af vejanlæg i 2019, rundkørsel i 2020 og etablering af bro i Afledt drift: kr. i 2020, kr. i 2021 og kr. i 2022

7 Igangværende anlæg 503 Hotherskolen delprojekter i alt Projekt 4 Projekt 8 Projekt 3 Projekt 6 Bygning H og bygning E Udskiftning af brandøre til klasserum 220 Indskoling/SFO Udskiftning af vinduespartier. Store utætheder og begyndende råd 385 Bygning H Udskiftning af vinduer. Store utætheder og risiko for at de falder ud. 660 Bygning E opsætning af markiser på grund af solblæning 330 I alt 1.595

8 Igangværende anlæg 504 Energibesparende foranstaltninger Den generelle energipuljen ønskes benyttet til bl.a. diverse CTS-styringsoptimeringer, pumpeudskiftninger, ventilationsmotoreudskiftninger til mere rentable, forbedringer af mindre varmeinstallationer med dårlige virkningsgrad, nye og mere rentable fyr, opgraderinger af små ventilationsudsugninger til nogle med genvinding. Der er også en del lysinstallationer i smårum i institutioner/skoler m.v. samt generelle forbedringer af indeklimaet i diverse rum via forbedret småventilationssystemer Erikstrup Skole Ventilation,udskiftning yderdøre, CTS-styring(driftstid 2000 timer) kr Birkehøj Udskiftning af ventilationsanlæg, efterisolering kr Hotherskolen Montering af fortsatsrude på ovenlys kr Hårlev Bibliotek Udskiftning af gaskedel kr Klippinge Børneins. Udskiftning af ventialtionsanlæg til nye decentrale kr Lodbjerggård Indregulering af 5 bladekredse kr Generel energipulje kr I alt i 2016 kr Estimeret besparelse i 2017 og frem kr Acaciebo Børnehave Solcelleanlæg 56 m² kr Beredskab og Efterisolering af hule ydervægge, solcelleanlæg kr Hotherskolen Solcelleanlæg, ventilation og CTS styring kr Humlebien Udskiftning af ventialtionsanlæg, solcelleanlæg kr Lærkehuset Solcelleanlæg 200 m² kr St. Heddinge bib. Solcelleanlæg 18 m² kr Strøbyskolen Efterisolering af hanebåndsloft og solcelleanlæg kr Erikstrup skole Solcelleanlæg 600 m² kr Generel energipulje kr I alt i 2017 kr Estimeret besparelse i 2018 og frem kr

9 Igangværende anlæg 505 Seas Investeringsbidrag for Bidraget er på grundlag af indgået kontrakt med SEAS-NVE om drift og vedligeholdelse af det meste af gadebelysningen i Stevns Kommune. Investeringsbidraget for 2016 er kr., og reguleres med kr. i de følgende år. Det endelig beløb er afhængig af til- eller afgang af lysanlæg. Der skal ske udskiftning til LED-belysning i 2015 som vil påvirke investeringen i de kommende år.

10 Igangværende anlæg 506 Strøbyskolen, isolering, tagbelægning m.m. Etape 1,2,4 og : I budget 2014 og 2015 er der givet anlægsbevilling på 4,0 mio. til etape 3. Under gennemgangen af tagbelægningen samt konstruktionen, har vi konstareret at opbygningen ikke opfylder de gældende regler for isoleringsgraden i dag. I dag ligger der kun 150 mm isolering i tagkonstruktionen på hele skolen. For at opfylde kravet, skal der yderligere udlægges 225 mm isolering samt kiler, så der ikke kommer til at stå lunker på tagfladen, som det gør i dag. Skolen har i flere år klaget over kulde-varme-problemer, hvilket udløste en APV sag på dette fra Ved at isolere tagfladerne, kan vi efterkomme nogle af problemerne i APV'en. De 4 lave skolebygninger benævnes etape 1,2,4 og 5. Disse bygninger isoleres og de udtjente ovenlysvinduer udskiftes. Etape 1, 2, 4, 5 incl udskiftning af ovenlysvinduer forventes at koste 3,8 mio (4000 m2) Tidsplan Opstart 2. kvt forventes afsluttet 3. kvt. 2016

11 510 Oversvømmelser Der har de forgangne år været flere tilfælde, hvor ekstreme vejrsituationer med store nedbørsmængder kombineret med ældre, underdimensionerede og dårligt vedligeholdte ledningsanlæg og markdræn har resulteret i oversvømmelser af kommunens veje og de tilstødende ejendomme. Ofte er der tale om vand, som på grund af dårlig gennemstrømning i ledningsanlægget og stort vandpres opstrøms, kommer ovenud af brønde eller i nogel tilfælde af dårlige rørsamlinger. For at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling har Teknik og Miljø udarbejdet en procedure for, hvordan sådanne henvendelser skal håndteres. Det er forvaltningens vurdering, at der bør sættes øget fokus på udbedring af ældre utidssvarende rørføringer langs med og under vores veje. Det vil i den sammenhæng være nødvendigt at afsætte et årligt rådighedsbeløb på anlægskontoen, som PTU og Teknik & Miljø kan disponere over til gennemførelse af akut, kort og langsigtede løsninger på problemer med oversvømmelser. Der anbefales, at de i budget 2015 afsatte kr også fremadrettet afsættes som et rådighedsbeløb.

12 511 Renovering fortove I Materielgårdens budgetramme er der ikke indregnet midler til større renoveringsopgaver af fortovene, hvorfor der årligt plejer at blive afsat en ramme til renovering af fortove under anlæg.

13 512 Renovering af kantsten og fortove I forbindelse med kommende slidlagsarbejder i byområderne vil der være omkostninger forbundet med følgearbejder. Følgearbejder kan omfatte kantstensarbejder, udskiftning af fortov og vejbrønde. De omtalte følgearbejder er påkrævet for at opretholde funktionsdygtige vejbrønde, kantsten og fortove i byområderne. Arbejderne er ikke en del af kontrakten med NCC. Mest optimale situation for NCC er muligheden for at udfører arbejder svarende til følgeudgifter på kr. 4.3 mio. kr. i 2015 og 4.3 mio. kr. i 2016, men med muligheden for at udsætte slidslagsarbejder helt eller delvist jf. kontrakten lægges op til nedennævnte plan. Afledte følgeomkostninger: Estimeret udgift ,3 mio. kr. Der blev udført arbejder for 1 mio. kr. i 2015 og derfor udskudt 3,3 mio. kr. Også arbejderne i 2016 kan skydes 2 år, hvorfor forvaltningen foreslår arbejderne udført iht. nedennævnte estimerede udgifter ,3 mio. kr estimerede udgifter ,0 mio. kr estimerede udgifter ,3 mio. kr Tidsplan Arbejderne fordeles over de enkelte år iht. NCCs tidsplan som annonceres via hjemmesiden.

14 513 Vedligeholdelse af stisystem I alle de større bysamfund som Hårlev, Strøby Egede, Strøby og Vallø By er der et godt, funktionelt og vidt forgrenet stisystem. Systemet gør at cyklister/fodgængere ikke færdes sammen med bilerne, endvidere er der en sti fra Vallø By til Strøby/ Strøby Egede, hvilket er hensigtsmæssigt for skolebørnene. Derudover er der to stisystemer, der fører over Tryggevælde Å, nemlig via broen i Solgårdsparken og broen bag Præstegården i Strøby. Generelt gælder det for stierne, at slidlagene er meget slidte og trænger til fornyelse. Der er ikke tegn på, at stiernes fundering er dårlig, hvilket stemmer godt overens med den ringe belastning. Den største belastning er om vinteren, når der saltes (en del af vinteren er bærelagene frosne og kan sagtens modstå belastningen) samt de to gange om året hvor stisystemet fejes, alt i alt en ringe belastning. Kapitalbevillingen er et supplement til den normale driftsbevilling, som ikke kan dække de udgifter, der er forbundet med, at forny slidlagene i et omfang, der kan sikre en rimelig vedligeholdelsesstandard. Da Materielgården drives ved kontraktsstyring er der ikke i deres budgetramme indregnet midler til større renoveringsopgaver af stierne.

15 514 Ikke kontraktbundne opgaver Til brug for finansiering af ad hoc opgaver som følge af velbegrundede ønsker fra borgerne eller andre interessenter, ønskes der en pulje til imødekommelse af disse, da det er opgaver, der kan være svære at tage højde for indenfor daglig drift og derfor ikke er omfattet af årets budget.

16 515 Vedskøllevejens Allebeplantning Der er indhentet tilbud på hvad det vil koste at forny Vedskøllevejens Allebeplantning mellem Vallø Slot og Vedskølle. Det er et arbejde, som ikke behøver blive bragt til udførelse for nærværende, da målet absolut må være at få en så lang levetid ud af den eksisterende Allè som muligt også selv om der må fældes et træ indi mellem. Der er estimeret med en udgift til udskiftning af allén fra 2016.

17 516 Plantning og vedligehold af vejtræer Der er udarbejdet en træpolitik for vejtræer i Stevns Kommune. Denne træpolitik lægger op til genplantning når der fældes vejtræer, hvis det giver mening, så plantning af nye etaper. For at kunne efterleve træpolitikkens krav er der behov for en årlig anlægsbevilling. Plantning af nye vejtræer og drift af disse er ikke en del af materielgårdens nuværende driftsbudget. Der er derfor behov for denne anlægsbevilling for at kunne opfylde træpolitikkens krav. Tidsplan Arbejdet vil foregå løbende. Plantning vil hovedsageligt finde sted i forårs og efterårsmånederne.

18 517 Cykelsti klippinge til Magleby Cykelstien er opbygget med SF-sten og uden sidestøtte, trænger til renovering. Det er mest optimalt at afgrave eksisterende SF-sten og afrette underbund samt opbygge 25 cm sidestøtte i hver side, således at der er garanti for den nye belægning kan ligge i minimum 15 år. Påregnes projekteret sammen med cykelstien Store Heddinge til Sigerslev Cykelsti 2 meter bred og 1550 m lang Afgravning af SF-sten, afretning af underbund, Etablering af cykelsti GAB 0, afgravning muld i hver side, levering og udlægning af komprimering SG11 Total inc. 15 % uforudsigelige udgifter og rådgivning Afledt drift fra 2017 og frem udgør årligt kr.

19 518 Cykelsti Store Heddinge til Sigerslev Cykelstien er opbygget med SF-sten og uden sidestøtte, trænger til renovering. Det er mest optimalt at afgrave eksisterende SF-sten og afrette underbund samt opbygge 25 cm sidestøtte i hver side, således at der er garanti for den nye belægning kan ligge i minimum 15 år. Påregnes projekteret sammen med cykelstien Klippinge til Magleby Cykelsti 2 meter bred og 1550 m lang Afgravning af SF-sten, afretning af underbund, Etablering af cykelsti GAB 0, afgravning muld i hver side, levering og udlægning af komprimering SG11 Total inc. 15 % uforudsigelige udgifter og rådgivning Afledt drift fra 2017 og frem udgør årligt kr.

20 519 Cykelsti Endeslev - Hårlev Tilskud cykelpulje En cykelstiforbindelse mellem Endeslev og Hårlev kan udføres som en ca. 2,4 km lang, dobbeltrettet cykelsti på vejens vestlige/sydlige side. Der skal etableres sikre stikrydsninger i Endeslev og Hårlev. Stien vil give bedre trafiksikkerhed og tryghed for de bløde trafikanter, som færdes mellem de to byer. Forvaltningen har ansøgt om tilskud til projektet fra Cykelpuljen. Her kan der opnås tilskud på op til 40% af anlægsudgifterne. Projektet omfatter ca. 2,4 km dobbeltrettet cykelsti og 2 stikrydsninger og anlægsudgifterne hertil vil være: Tilskud fra cykelpuljen såfremt der opnås tilsagn, 40 % af 8,2 mio Afledt drift i 2017 er og fra årligt Årlig afledt drift: fejning, klipning af rabatter, asfaltrep. og vinter

21 522 Store Heddinge skole - Udskriftning beklædningsplader Beklædningsplader på skolen er slidte og er flere steder begyndt at korrodere. Dette kan både medføre følgeskader på bygningerne i form af indtrængende vand, samt det giver skolen et nedslidt udseende. Nye beklædningsplader på hallen, skolen og "tårnene" på taget.

22 521 Renovering af tag, blå bygning Store Heddinge skole 572 Tagbeklædningen fremstår i meget dårlig stand og tagpladerne er ved at være nedbrudte og med revner og huller. Dette medfører en risiko for vand- og rådskader i tagkonstruktionen. Tagrender og tagnedløbsrør, bør skiftes i forbindelse med tagarbejdet og loftsrummet bør efterisoleres. Renoveringsoverslag 517 Uforudsete udgifter 55 I alt udgifter 572

23 522 Strøbyskolen udskiftning facader indskolingshus Der er store problemer med varmen i indskolingshuset ved Strøbyskolen. Facader er dårligt isolerede så huset er næsten umuligt at varme op om vinteren og er også koldt om sommeren. I denne vinter har det været nødvendigt at opstille varmekanoner for at holde bygningen varm nok. Der ønskes et anlæg til udskiftning af facadeelementerne, på samme måde som de er skiftet på selve skolen for få år siden. Priserne er indhentet fra projekt vedr. udskiftning af facader på Strøbyskolen.

24 523 Strøbyskolen - Nye solafskærmninger 528 De eksisterende solafskærmninger på bygn. 1, 2, 4 og 5 er rådne og falder til tider ned. Der har også været problemer med sne som samler sig ovenpå dem. Derfor bør der findes en ny løsning eller de skal fjernes. Beløbet som er sat af i overslaget dækker nye afskærmninger i vedligeholdelsesfrie materialer. Demontering og bortskaffelse af gemle rammer, nye rammer og skyggeblade i aluminiumskvalitet monteret 528

25 524 Lodbjergård - Ændring af ovenlys 550 Huset er opført med en meget lav taghældning samt ovenlys-vinduer. Desværre har det vist sig at ovenlysene ikke kan holde tæt ved så lav taghældning, så det drypper ind ved regnvejr, primært når det er slagregn. Der skal derfor laves en ændring omkring/i ovenlysene så vandet ikke kan komme ind. Der påtænkes løsning med at hæve ovenlysene via en "krave". Arbejdet bør udføres da problemet er tilbagevendende og da bygningen er helt ny, for at huset ikke vil tage skade på længere sigt. Der er indhentet overslagspris fra tømrer.

26 525 Materielgården - Opbevaringsplads 484 Der er knapt med plads på udenomsarealer ved materielgården i Store For at optimere arealet, er der omplaceret på pladsen med ny indhegnet areal, Arealet befestiges med stabil og der udlægges 150m2 sf sten til containerarealet. Overskuds jord benyttes til jordvold og muld udlægges på vold. Arbejdsløn incl. Maskiner 85 Flytning af eks. jord + opbygningsmatriale 310 SF sten til container plads 150 m2 45 Uforudset 10 % I alt

27 527 Materielgården - Diverse renovering 634 Ovenlyspladerne er nedbrudt af solen og muligvis ikke trædefaste og rygningerne er flere steder revnede og hullede, hvorfor både en del af rygningerne og ovenlyspladerne bør skiftes. Et fladt tag på bygningen er nedbrudt og der bør laves ny kileisolering og ny tagpap. Gavltrekanter, underslag, vindskeder og stern har udstået sin levetid og bør udskites til vedligeholdelesesfri materialer i forbindelse med tagarbejdet. Murværket på Materielgården bærer flere steder præg af at være i et aggressivt miljø, både i forhold til påkørsler og salt fra maskinerne. Murværket bør repareres og der bør etableres afskærmning i portåbningerne. Tagrenovering 209 Gavltrekanter, underslag, vindskeder og stern 298 Murværk og portåbninger 72 Uforudsete udgifter 55 I alt 634

28 528 Trafiksikkerhedsråd Der afsættes midler til trafikkerhedsrådets prioriteringer til kampagner m.m.

29 529 Trafiksikkerhedsplan PTU ønsker der afsættes puljemidler til udmøntning af trafiksikkerhedsplanen.

30 Dato 530 Etablering af Gyldenrisvej, Strøby Egede I forbindelse med byggemodningen af "Amerikanergården" Strøby Egede blev der i lokalplan nr indarbejdet en vejforbindelse fra området ud til Hybenrosevej via Gyldenrisvej. Gyldenrisvej ligger på naboarealer, som er omfattet af lokalplan 101 til boligbyggeri, men byggemodningen af dette areal er ikke i gangsat blandt andet på grund af afmatningen i byggeriet. Stevns Kommune har modtaget henvendelser fra beboere i Amerikanergårds-udstykningen samt plejeboligerne i Egehaven 30, om ikke den pågældende vejforbindelse kan blive etableret. Begrundelsen er, at det vil minimere trafikken på Opalvej, Ellevej og Valnøddevej væsentligt, da det er den eneste mulighed for adgang til Stevnsvej. Endvidere vil det give en bedre og hurtigere adgangsmulighed for ambulance m.v. til de 40 plejeboliger på Egehaven 30. Den samlede udgift til anlægget er anslået til 1,5 mio. kr. der skal tages kontakt til ejeren af området for lokalplan 101, da arealet også skal være adgangsvej for denne udstykning, og det betyder, at anlægsudgiften skal delvis betales af denne. Tidsplan Snarest

31 531 Kystvejen/Stevnsvejen - aflastningsvej Mellem Kystvejen og Stevnsvejen skal der etableres en vej, som giver mulighed for at trafikken på Kystvjen bliver formindsket ved at trafikken fra Kystvejen undgår at skulle passere igennem den inderste del af Kystvejen i Strøby Egede. Linieføringen af aflastningsvejen er ikke fastlagt. På sigt er det meningen, at aflastningsvejen skal have forbindelse til omfartsvejen i Strøby Egede, hvorfor det er en forudsætning at omfartsvejen gennemføres. Tilbage i 2008 har der været drøftet og skitseret forskellige vejforløb i området.

32 Nedrivning af ejendomme Politisk ønskes der afsat en pulje til nedrivning af ejendomme.

33 533 Renovering af elevatorer Forvaltningen har fået lavet en vurdering af kommunens elevatorers stand. Der er tre elevatorer som der indenfor en nærmere årrække skal renoveres, for fortsat at kunne fungere og for at mindske riskikoen for store uforudsete reperationer. I 2016 bør elevatoren på Strøbyhjemmet have renoveret kabler, kontakter, døre indvendigt og udvendigt, udskiftet to motorer til dørene mm. I 2017 bør elevatoren på Strøbyskolen have renoveret styring, stempel, hydraulikpumpe mm. I 2018 bør elevatoren på Birkehøj have renoveret styring, spil, paneler mm.

34 534 Pulje, udenomsarealer kommunens ejendomme Puljen skal bruges til større engangsudgifter bl.a. beskæring af beplantning (herunder ifb med naboskel), opretning af asfalt en belægning i større omfang, samt udskiftning af hegn eller plankeværk. Puljens størrelse tager udgangspunkt i 2-3 større sager vedr hegn og plankeværk udført af D&V de seneste år. Det er derfor forvaltningens vurdering at puljens størrelse ikke er for lille, om end det kan være, at der i enkelte år ikke er behov for tiltag. Der afsættes årligt kr.

35 536 Stevns Fyr - Renovering af kloak 275 Den gamle fyrmesterbolig samt udskigsposten er kloakeret til septiktank, hvilket er en utidssvarende form for kloakering. Da de gule administrationsbygninger allerede er kloakeret er det hensigtsmæssigt at koble de nævnte bygninger op den eksisterende kloak. I forbindelse med tilslutning af kloakken skal 2 septiktanke sløjfes. Der afsættes pr. septiktank ,- til opgravning af gl. rør og lægning af nye, samt ,- til uforudsete udgifter.

36 537 Hårlev Bibliotek, udskiftning af vinduer 165 Vinduerne i sydfacaden på Hårlev Bibliotek er udskiftet for nogle år tilbage. De øvrige vinduer er nu slidte og bør udskiftes til nye. Der udskiftes til træ-alu vinduer, som ikke slides udvendigt i samme omfang som trævinduer. Der afsættes ,- til nye vinduer og ,- til tilstødende arbejder.

37 538 Undersøgelse og udbedring - korroderede murbindere Det har vist sig, at facader og gavle opført med skalmure eller hulmure udført med bindere af jern ikke altid har den fornødne styrke, da murbinderne kan være korroderede. Derfor kan det ske at forsikringsselskaberne ikke vil yde dækning for nedstyrtende mure på grund af skader, hvis ikke ejerne af bygningerne kan dokumentere, at de har fået lavet en teknisk gennemgang, hvor man undersøger, hvorvidt murbinderene er i en forsvarlig stand. Følgende bygninger er i faregruppen: Ydermure i øverste etage på bygninger opført før 1984 med 2 etager Gavlmure uden eller med få muråbninger i bygninger med mere end 2 etager opført før 1969 Ydermure med rent løberforbandt i bygninger opført før 1969 Det skønnes at af Kommunens ejendomme er i denne faregruppe. De steder hvor det evt. viser sig at der er et problem med murbinderene skal der eftermonteres korrionsfaste trådbindere. Teknisk gennemgang af kommunens bygninger 110 Skønnet overslag til udbedringer I alt 2.200

38 538 Ældre- og handicapboliger Jfr. KB-sag nr. 395 den 21. maj 2015 fremgår det at der skal afsættes 5,6 mio. kr. over en 5 åreig periode til dækning af udgifter i forbindelse med afhændelse af ældreboliger. Anlægsrammen skal dække udgifter til indfielse af lån(kommunale boliger), handelsomkostninger, huslejetab i afviklingsperioden samt eventuelle genhusnings-/flytteomkostninger. Der er i driftsbudgettet indarbejdet at budgettet til huslejetab kan nedsættes med -0,2 mio kr. om året fra 2016 stigende til 0,8 i 2019.

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

mit HUS 38. ÅRG. NR. 3 - EFTERÅR 2014 PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING

mit HUS 38. ÅRG. NR. 3 - EFTERÅR 2014 PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING HUS mit 38. ÅRG. NR. 3 - EFTERÅR 2014 PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING Modtagernavn Selv om der måtte være mere end én ejer af en ejendom, så kan PL på grund af postvæsnets regler for magasinpost kun anføre

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere