PTU den 9. juni 2015: Anbefales

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PTU den 9. juni 2015: Anbefales"

Transkript

1 Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg PTU den 9. juni 2015: Anbefales 500 Busskure Vejnettet, udmatrikulering Omfartsvej Strøby Egede Hotherskolen - delprojekter Energibesparende foranstaltninger Seas Investeringsbidrag Strøbyskolen, isolering, tagbelægning m.m PTU den 9. juni 2015: Anbefales 510 Oversvømmelser Renovering fortove Renovering af kantsten og fortove Vedligeholdelse stisystem Ikke kontraktbundne opgaver Vedskøllevejens Allebeplantning Vejtræer Cykelsti Klippinge til Magleby Cykelsti Store Heddinge til Sigerslev Cykelsti Hårlev - Endeslev - Himlingøje Tilskud cykelpulje Store Heddinge Skole - Udskiftning beklædningsplader 1.540

2 Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg 521 Store Heddinge Skole - Renovering tag Strøbyskolen - Udskift. facader indskoling Strøbyskolen - Nye solafskærmninger Lodbjerggård - Ændring af ovenlys Materielgården - Opbevaringsplads Materielgården - Diverse renovering Trafiksikkerhedsråd Trafiksikkerhedsplan Etablering af Gyldenrisvej, Strøby Egede Kystvejen/Stevnsvejen - aflastningsvej Nedrivning ejendomme Renovering af elevatorer Pulje udenomsarealer kom. ejendomme Stevns Fyr - Renovering af kloak Hårlev Bibliotek - udskiftning af vinduer Undersøg./udbedring korroderede murbind Ældre og handicapboliger I alt anlæg - PTU

3 Igangværende anlæg 500 Renovering af busskure 300 I 2013 blev det besluttet at igangsætte en udskiftning af buslæskurene i Stevns Kommune således, at alle buslæskure på sigt bliver ens i kommunen. kr pr. år i 4 år for årene

4 Igangværende anlæg 501 Vejnettet, udmatrikulering I dagligdagen har såvel administrationen, matrielgården som nogle borgere problemer, når man ikke ved, hvor skellet er. Det er ikke altid det naturlige skel, der er det matrikulære skel. I henhold til lov om offentlige veje er det vejmyndighedens pligt at sørge for at vejarealerne er udmatrikulerede.

5 Igangværende anlæg 502 Omfartsvej Strøby Egede Sagen ligger stille efter seneste afgørelse i Natur og miljøklagenævnte. Sagens tidligere budgetbemærkninger: Omfartsvejen er et projekt der har været undervejs/planlagt igennem mange år. Roskilde Amt meddelte i juni 2006 tilladelse til det ansøgte vejprojekt, under forudsætning af, at der udlægges et erstatningsareal og etableres en faunapassage under broen over selve åen. Det har haft betydning, at vurderingen i VVMredegørelsen konkluderer, at projektet ikke vurderes at ville påvirke de prioriterede naturtyper og arter, som området er udpeget for, væsentligt. Projektet vurderes ikke at være til skade for habitatområdet. Det vurderes også at vejføringen vil udgøre et begrænset visuelt indgreb i ådalen på et af de steder, der landskabeligt set er relativt mindst følsom overfor indgrebet. "2010 er igangsat opdatering af allerede udført VVM undersøgelse udarbejdet af Roskilde Amt i 2006 med henblik på meddelelse af ny VVM-tilladelse. Når forbelastningen er igangsat skal vejanlægget detailprojekteres. Vejanlægget omfatter udover selve omfartsvejen, etablering af en bro henover Tryggevælde Å og etablering af en rundkørsel på Køgevej ved Vindsebæk. Der er meddelt nye tilladelser, som er påklaget til Natur og Miljøklagenævnet. Anlægsarbejderne herunder forkonsolideringen kan ikke igangsættes før klagesagerne er afgjort (til fordel for Stevns Kommune). " Natur og Miljøklagenævnet har i april 2013 afsagt kendelse og har hjemvist sagen til fornyet behandling i kommunen. Spørgsmålet om tilstedeværelsen af rigkær i og omkring vejens tracé ligger i al væsentlighed til grund for afgørelsen, og det er derfor besluttet at iværksætte en undersøgelse af området for at fastlægge, om der er grundlag for at udpege området som naturtypen rigkær. Når dette er afklaret træffes beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes en ny VVM-redegørelse og meddeles nye tilladelser. Teknik og Miljø har i maj 2014 igangsat de førnævnte undersøgelser. På baggrund af resultatet af undersøgelserne skal der til efteråret træffes politisk beslutning om det videre forløb. Undersøgelsen af om der er grundlag for at udpege området som rigkær skønnes at koste omkring ,- kr. incl. rådgivning og advokatbistand. Besluttes det herefter, at der skal udarbejdes en ny VVM-redegørelse, vil dette formentlig koste 1,5-1,75 mio. kr. incl. rådgivning og advokatbistand. Et efterfølgende klageforløb vil med advokatbistand vil skønsmæssigt beløbe sig til ,- kr. "Mht. økonomien skal der påregnes en anlægsum for de resterende arbejder alt inkl. med ca. 39 mio. fordelt på 25 mio. til vejanlæg og rundkørsel og 14 mio til bro over åen. Tallene er indexreguleret i forhold til index 170 i 2010 til index 180 i Denne anlægssum skal yderligere indexreguleres, idet de nye kommunale afgørelser efter al sandsynlighed vil blive påklaget. Den samlede tidshorisont må forventes at blive 4-5 år." Der budgetteres med 1,750 mio. kr i 2015 til udarbejdelse af ny VVM-redegørelse og 0,250 mio. kr. i 2016 til advokatbistand. Beløbet afsat i 2017 er til forbelastning under forudsætning af, at klagesagen er afgjort til kommunens fordel.

6 Historik Der blev i 2010 givet en anlægsbevilling på 11,9 mio. kr. til forbelastning og forberedende arbejder. Af den bevilling er der i årene brugt 2,4 mio. kr. til rådgivning, arealerhvervelser og juridisk bistand. Tidsplan Arbejdet kan tidligst igangsættes i forlængelse af forkonsolideringen. Opstarten er imidlertid afhængig af om Natur og miljøklagenævnet på baggrund af en ny VVM-redegørelse og fornyede tilladelser og dispensationer siger ja til at projektet kan gennemføres. Med detailprojektering for hele projektet omfattende vejanlæg, bro og rundkørsel i og udbud som delentrepriserne vejanlæg, bro og rundkørsel medio 2018, kan arbejdet forsætte med udførelse af vejanlæg i 2019, rundkørsel i 2020 og etablering af bro i Afledt drift: kr. i 2020, kr. i 2021 og kr. i 2022

7 Igangværende anlæg 503 Hotherskolen delprojekter i alt Projekt 4 Projekt 8 Projekt 3 Projekt 6 Bygning H og bygning E Udskiftning af brandøre til klasserum 220 Indskoling/SFO Udskiftning af vinduespartier. Store utætheder og begyndende råd 385 Bygning H Udskiftning af vinduer. Store utætheder og risiko for at de falder ud. 660 Bygning E opsætning af markiser på grund af solblæning 330 I alt 1.595

8 Igangværende anlæg 504 Energibesparende foranstaltninger Den generelle energipuljen ønskes benyttet til bl.a. diverse CTS-styringsoptimeringer, pumpeudskiftninger, ventilationsmotoreudskiftninger til mere rentable, forbedringer af mindre varmeinstallationer med dårlige virkningsgrad, nye og mere rentable fyr, opgraderinger af små ventilationsudsugninger til nogle med genvinding. Der er også en del lysinstallationer i smårum i institutioner/skoler m.v. samt generelle forbedringer af indeklimaet i diverse rum via forbedret småventilationssystemer Erikstrup Skole Ventilation,udskiftning yderdøre, CTS-styring(driftstid 2000 timer) kr Birkehøj Udskiftning af ventilationsanlæg, efterisolering kr Hotherskolen Montering af fortsatsrude på ovenlys kr Hårlev Bibliotek Udskiftning af gaskedel kr Klippinge Børneins. Udskiftning af ventialtionsanlæg til nye decentrale kr Lodbjerggård Indregulering af 5 bladekredse kr Generel energipulje kr I alt i 2016 kr Estimeret besparelse i 2017 og frem kr Acaciebo Børnehave Solcelleanlæg 56 m² kr Beredskab og Efterisolering af hule ydervægge, solcelleanlæg kr Hotherskolen Solcelleanlæg, ventilation og CTS styring kr Humlebien Udskiftning af ventialtionsanlæg, solcelleanlæg kr Lærkehuset Solcelleanlæg 200 m² kr St. Heddinge bib. Solcelleanlæg 18 m² kr Strøbyskolen Efterisolering af hanebåndsloft og solcelleanlæg kr Erikstrup skole Solcelleanlæg 600 m² kr Generel energipulje kr I alt i 2017 kr Estimeret besparelse i 2018 og frem kr

9 Igangværende anlæg 505 Seas Investeringsbidrag for Bidraget er på grundlag af indgået kontrakt med SEAS-NVE om drift og vedligeholdelse af det meste af gadebelysningen i Stevns Kommune. Investeringsbidraget for 2016 er kr., og reguleres med kr. i de følgende år. Det endelig beløb er afhængig af til- eller afgang af lysanlæg. Der skal ske udskiftning til LED-belysning i 2015 som vil påvirke investeringen i de kommende år.

10 Igangværende anlæg 506 Strøbyskolen, isolering, tagbelægning m.m. Etape 1,2,4 og : I budget 2014 og 2015 er der givet anlægsbevilling på 4,0 mio. til etape 3. Under gennemgangen af tagbelægningen samt konstruktionen, har vi konstareret at opbygningen ikke opfylder de gældende regler for isoleringsgraden i dag. I dag ligger der kun 150 mm isolering i tagkonstruktionen på hele skolen. For at opfylde kravet, skal der yderligere udlægges 225 mm isolering samt kiler, så der ikke kommer til at stå lunker på tagfladen, som det gør i dag. Skolen har i flere år klaget over kulde-varme-problemer, hvilket udløste en APV sag på dette fra Ved at isolere tagfladerne, kan vi efterkomme nogle af problemerne i APV'en. De 4 lave skolebygninger benævnes etape 1,2,4 og 5. Disse bygninger isoleres og de udtjente ovenlysvinduer udskiftes. Etape 1, 2, 4, 5 incl udskiftning af ovenlysvinduer forventes at koste 3,8 mio (4000 m2) Tidsplan Opstart 2. kvt forventes afsluttet 3. kvt. 2016

11 510 Oversvømmelser Der har de forgangne år været flere tilfælde, hvor ekstreme vejrsituationer med store nedbørsmængder kombineret med ældre, underdimensionerede og dårligt vedligeholdte ledningsanlæg og markdræn har resulteret i oversvømmelser af kommunens veje og de tilstødende ejendomme. Ofte er der tale om vand, som på grund af dårlig gennemstrømning i ledningsanlægget og stort vandpres opstrøms, kommer ovenud af brønde eller i nogel tilfælde af dårlige rørsamlinger. For at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling har Teknik og Miljø udarbejdet en procedure for, hvordan sådanne henvendelser skal håndteres. Det er forvaltningens vurdering, at der bør sættes øget fokus på udbedring af ældre utidssvarende rørføringer langs med og under vores veje. Det vil i den sammenhæng være nødvendigt at afsætte et årligt rådighedsbeløb på anlægskontoen, som PTU og Teknik & Miljø kan disponere over til gennemførelse af akut, kort og langsigtede løsninger på problemer med oversvømmelser. Der anbefales, at de i budget 2015 afsatte kr også fremadrettet afsættes som et rådighedsbeløb.

12 511 Renovering fortove I Materielgårdens budgetramme er der ikke indregnet midler til større renoveringsopgaver af fortovene, hvorfor der årligt plejer at blive afsat en ramme til renovering af fortove under anlæg.

13 512 Renovering af kantsten og fortove I forbindelse med kommende slidlagsarbejder i byområderne vil der være omkostninger forbundet med følgearbejder. Følgearbejder kan omfatte kantstensarbejder, udskiftning af fortov og vejbrønde. De omtalte følgearbejder er påkrævet for at opretholde funktionsdygtige vejbrønde, kantsten og fortove i byområderne. Arbejderne er ikke en del af kontrakten med NCC. Mest optimale situation for NCC er muligheden for at udfører arbejder svarende til følgeudgifter på kr. 4.3 mio. kr. i 2015 og 4.3 mio. kr. i 2016, men med muligheden for at udsætte slidslagsarbejder helt eller delvist jf. kontrakten lægges op til nedennævnte plan. Afledte følgeomkostninger: Estimeret udgift ,3 mio. kr. Der blev udført arbejder for 1 mio. kr. i 2015 og derfor udskudt 3,3 mio. kr. Også arbejderne i 2016 kan skydes 2 år, hvorfor forvaltningen foreslår arbejderne udført iht. nedennævnte estimerede udgifter ,3 mio. kr estimerede udgifter ,0 mio. kr estimerede udgifter ,3 mio. kr Tidsplan Arbejderne fordeles over de enkelte år iht. NCCs tidsplan som annonceres via hjemmesiden.

14 513 Vedligeholdelse af stisystem I alle de større bysamfund som Hårlev, Strøby Egede, Strøby og Vallø By er der et godt, funktionelt og vidt forgrenet stisystem. Systemet gør at cyklister/fodgængere ikke færdes sammen med bilerne, endvidere er der en sti fra Vallø By til Strøby/ Strøby Egede, hvilket er hensigtsmæssigt for skolebørnene. Derudover er der to stisystemer, der fører over Tryggevælde Å, nemlig via broen i Solgårdsparken og broen bag Præstegården i Strøby. Generelt gælder det for stierne, at slidlagene er meget slidte og trænger til fornyelse. Der er ikke tegn på, at stiernes fundering er dårlig, hvilket stemmer godt overens med den ringe belastning. Den største belastning er om vinteren, når der saltes (en del af vinteren er bærelagene frosne og kan sagtens modstå belastningen) samt de to gange om året hvor stisystemet fejes, alt i alt en ringe belastning. Kapitalbevillingen er et supplement til den normale driftsbevilling, som ikke kan dække de udgifter, der er forbundet med, at forny slidlagene i et omfang, der kan sikre en rimelig vedligeholdelsesstandard. Da Materielgården drives ved kontraktsstyring er der ikke i deres budgetramme indregnet midler til større renoveringsopgaver af stierne.

15 514 Ikke kontraktbundne opgaver Til brug for finansiering af ad hoc opgaver som følge af velbegrundede ønsker fra borgerne eller andre interessenter, ønskes der en pulje til imødekommelse af disse, da det er opgaver, der kan være svære at tage højde for indenfor daglig drift og derfor ikke er omfattet af årets budget.

16 515 Vedskøllevejens Allebeplantning Der er indhentet tilbud på hvad det vil koste at forny Vedskøllevejens Allebeplantning mellem Vallø Slot og Vedskølle. Det er et arbejde, som ikke behøver blive bragt til udførelse for nærværende, da målet absolut må være at få en så lang levetid ud af den eksisterende Allè som muligt også selv om der må fældes et træ indi mellem. Der er estimeret med en udgift til udskiftning af allén fra 2016.

17 516 Plantning og vedligehold af vejtræer Der er udarbejdet en træpolitik for vejtræer i Stevns Kommune. Denne træpolitik lægger op til genplantning når der fældes vejtræer, hvis det giver mening, så plantning af nye etaper. For at kunne efterleve træpolitikkens krav er der behov for en årlig anlægsbevilling. Plantning af nye vejtræer og drift af disse er ikke en del af materielgårdens nuværende driftsbudget. Der er derfor behov for denne anlægsbevilling for at kunne opfylde træpolitikkens krav. Tidsplan Arbejdet vil foregå løbende. Plantning vil hovedsageligt finde sted i forårs og efterårsmånederne.

18 517 Cykelsti klippinge til Magleby Cykelstien er opbygget med SF-sten og uden sidestøtte, trænger til renovering. Det er mest optimalt at afgrave eksisterende SF-sten og afrette underbund samt opbygge 25 cm sidestøtte i hver side, således at der er garanti for den nye belægning kan ligge i minimum 15 år. Påregnes projekteret sammen med cykelstien Store Heddinge til Sigerslev Cykelsti 2 meter bred og 1550 m lang Afgravning af SF-sten, afretning af underbund, Etablering af cykelsti GAB 0, afgravning muld i hver side, levering og udlægning af komprimering SG11 Total inc. 15 % uforudsigelige udgifter og rådgivning Afledt drift fra 2017 og frem udgør årligt kr.

19 518 Cykelsti Store Heddinge til Sigerslev Cykelstien er opbygget med SF-sten og uden sidestøtte, trænger til renovering. Det er mest optimalt at afgrave eksisterende SF-sten og afrette underbund samt opbygge 25 cm sidestøtte i hver side, således at der er garanti for den nye belægning kan ligge i minimum 15 år. Påregnes projekteret sammen med cykelstien Klippinge til Magleby Cykelsti 2 meter bred og 1550 m lang Afgravning af SF-sten, afretning af underbund, Etablering af cykelsti GAB 0, afgravning muld i hver side, levering og udlægning af komprimering SG11 Total inc. 15 % uforudsigelige udgifter og rådgivning Afledt drift fra 2017 og frem udgør årligt kr.

20 519 Cykelsti Endeslev - Hårlev Tilskud cykelpulje En cykelstiforbindelse mellem Endeslev og Hårlev kan udføres som en ca. 2,4 km lang, dobbeltrettet cykelsti på vejens vestlige/sydlige side. Der skal etableres sikre stikrydsninger i Endeslev og Hårlev. Stien vil give bedre trafiksikkerhed og tryghed for de bløde trafikanter, som færdes mellem de to byer. Forvaltningen har ansøgt om tilskud til projektet fra Cykelpuljen. Her kan der opnås tilskud på op til 40% af anlægsudgifterne. Projektet omfatter ca. 2,4 km dobbeltrettet cykelsti og 2 stikrydsninger og anlægsudgifterne hertil vil være: Tilskud fra cykelpuljen såfremt der opnås tilsagn, 40 % af 8,2 mio Afledt drift i 2017 er og fra årligt Årlig afledt drift: fejning, klipning af rabatter, asfaltrep. og vinter

21 522 Store Heddinge skole - Udskriftning beklædningsplader Beklædningsplader på skolen er slidte og er flere steder begyndt at korrodere. Dette kan både medføre følgeskader på bygningerne i form af indtrængende vand, samt det giver skolen et nedslidt udseende. Nye beklædningsplader på hallen, skolen og "tårnene" på taget.

22 521 Renovering af tag, blå bygning Store Heddinge skole 572 Tagbeklædningen fremstår i meget dårlig stand og tagpladerne er ved at være nedbrudte og med revner og huller. Dette medfører en risiko for vand- og rådskader i tagkonstruktionen. Tagrender og tagnedløbsrør, bør skiftes i forbindelse med tagarbejdet og loftsrummet bør efterisoleres. Renoveringsoverslag 517 Uforudsete udgifter 55 I alt udgifter 572

23 522 Strøbyskolen udskiftning facader indskolingshus Der er store problemer med varmen i indskolingshuset ved Strøbyskolen. Facader er dårligt isolerede så huset er næsten umuligt at varme op om vinteren og er også koldt om sommeren. I denne vinter har det været nødvendigt at opstille varmekanoner for at holde bygningen varm nok. Der ønskes et anlæg til udskiftning af facadeelementerne, på samme måde som de er skiftet på selve skolen for få år siden. Priserne er indhentet fra projekt vedr. udskiftning af facader på Strøbyskolen.

24 523 Strøbyskolen - Nye solafskærmninger 528 De eksisterende solafskærmninger på bygn. 1, 2, 4 og 5 er rådne og falder til tider ned. Der har også været problemer med sne som samler sig ovenpå dem. Derfor bør der findes en ny løsning eller de skal fjernes. Beløbet som er sat af i overslaget dækker nye afskærmninger i vedligeholdelsesfrie materialer. Demontering og bortskaffelse af gemle rammer, nye rammer og skyggeblade i aluminiumskvalitet monteret 528

25 524 Lodbjergård - Ændring af ovenlys 550 Huset er opført med en meget lav taghældning samt ovenlys-vinduer. Desværre har det vist sig at ovenlysene ikke kan holde tæt ved så lav taghældning, så det drypper ind ved regnvejr, primært når det er slagregn. Der skal derfor laves en ændring omkring/i ovenlysene så vandet ikke kan komme ind. Der påtænkes løsning med at hæve ovenlysene via en "krave". Arbejdet bør udføres da problemet er tilbagevendende og da bygningen er helt ny, for at huset ikke vil tage skade på længere sigt. Der er indhentet overslagspris fra tømrer.

26 525 Materielgården - Opbevaringsplads 484 Der er knapt med plads på udenomsarealer ved materielgården i Store For at optimere arealet, er der omplaceret på pladsen med ny indhegnet areal, Arealet befestiges med stabil og der udlægges 150m2 sf sten til containerarealet. Overskuds jord benyttes til jordvold og muld udlægges på vold. Arbejdsløn incl. Maskiner 85 Flytning af eks. jord + opbygningsmatriale 310 SF sten til container plads 150 m2 45 Uforudset 10 % I alt

27 527 Materielgården - Diverse renovering 634 Ovenlyspladerne er nedbrudt af solen og muligvis ikke trædefaste og rygningerne er flere steder revnede og hullede, hvorfor både en del af rygningerne og ovenlyspladerne bør skiftes. Et fladt tag på bygningen er nedbrudt og der bør laves ny kileisolering og ny tagpap. Gavltrekanter, underslag, vindskeder og stern har udstået sin levetid og bør udskites til vedligeholdelesesfri materialer i forbindelse med tagarbejdet. Murværket på Materielgården bærer flere steder præg af at være i et aggressivt miljø, både i forhold til påkørsler og salt fra maskinerne. Murværket bør repareres og der bør etableres afskærmning i portåbningerne. Tagrenovering 209 Gavltrekanter, underslag, vindskeder og stern 298 Murværk og portåbninger 72 Uforudsete udgifter 55 I alt 634

28 528 Trafiksikkerhedsråd Der afsættes midler til trafikkerhedsrådets prioriteringer til kampagner m.m.

29 529 Trafiksikkerhedsplan PTU ønsker der afsættes puljemidler til udmøntning af trafiksikkerhedsplanen.

30 Dato 530 Etablering af Gyldenrisvej, Strøby Egede I forbindelse med byggemodningen af "Amerikanergården" Strøby Egede blev der i lokalplan nr indarbejdet en vejforbindelse fra området ud til Hybenrosevej via Gyldenrisvej. Gyldenrisvej ligger på naboarealer, som er omfattet af lokalplan 101 til boligbyggeri, men byggemodningen af dette areal er ikke i gangsat blandt andet på grund af afmatningen i byggeriet. Stevns Kommune har modtaget henvendelser fra beboere i Amerikanergårds-udstykningen samt plejeboligerne i Egehaven 30, om ikke den pågældende vejforbindelse kan blive etableret. Begrundelsen er, at det vil minimere trafikken på Opalvej, Ellevej og Valnøddevej væsentligt, da det er den eneste mulighed for adgang til Stevnsvej. Endvidere vil det give en bedre og hurtigere adgangsmulighed for ambulance m.v. til de 40 plejeboliger på Egehaven 30. Den samlede udgift til anlægget er anslået til 1,5 mio. kr. der skal tages kontakt til ejeren af området for lokalplan 101, da arealet også skal være adgangsvej for denne udstykning, og det betyder, at anlægsudgiften skal delvis betales af denne. Tidsplan Snarest

31 531 Kystvejen/Stevnsvejen - aflastningsvej Mellem Kystvejen og Stevnsvejen skal der etableres en vej, som giver mulighed for at trafikken på Kystvjen bliver formindsket ved at trafikken fra Kystvejen undgår at skulle passere igennem den inderste del af Kystvejen i Strøby Egede. Linieføringen af aflastningsvejen er ikke fastlagt. På sigt er det meningen, at aflastningsvejen skal have forbindelse til omfartsvejen i Strøby Egede, hvorfor det er en forudsætning at omfartsvejen gennemføres. Tilbage i 2008 har der været drøftet og skitseret forskellige vejforløb i området.

32 Nedrivning af ejendomme Politisk ønskes der afsat en pulje til nedrivning af ejendomme.

33 533 Renovering af elevatorer Forvaltningen har fået lavet en vurdering af kommunens elevatorers stand. Der er tre elevatorer som der indenfor en nærmere årrække skal renoveres, for fortsat at kunne fungere og for at mindske riskikoen for store uforudsete reperationer. I 2016 bør elevatoren på Strøbyhjemmet have renoveret kabler, kontakter, døre indvendigt og udvendigt, udskiftet to motorer til dørene mm. I 2017 bør elevatoren på Strøbyskolen have renoveret styring, stempel, hydraulikpumpe mm. I 2018 bør elevatoren på Birkehøj have renoveret styring, spil, paneler mm.

34 534 Pulje, udenomsarealer kommunens ejendomme Puljen skal bruges til større engangsudgifter bl.a. beskæring af beplantning (herunder ifb med naboskel), opretning af asfalt en belægning i større omfang, samt udskiftning af hegn eller plankeværk. Puljens størrelse tager udgangspunkt i 2-3 større sager vedr hegn og plankeværk udført af D&V de seneste år. Det er derfor forvaltningens vurdering at puljens størrelse ikke er for lille, om end det kan være, at der i enkelte år ikke er behov for tiltag. Der afsættes årligt kr.

35 536 Stevns Fyr - Renovering af kloak 275 Den gamle fyrmesterbolig samt udskigsposten er kloakeret til septiktank, hvilket er en utidssvarende form for kloakering. Da de gule administrationsbygninger allerede er kloakeret er det hensigtsmæssigt at koble de nævnte bygninger op den eksisterende kloak. I forbindelse med tilslutning af kloakken skal 2 septiktanke sløjfes. Der afsættes pr. septiktank ,- til opgravning af gl. rør og lægning af nye, samt ,- til uforudsete udgifter.

36 537 Hårlev Bibliotek, udskiftning af vinduer 165 Vinduerne i sydfacaden på Hårlev Bibliotek er udskiftet for nogle år tilbage. De øvrige vinduer er nu slidte og bør udskiftes til nye. Der udskiftes til træ-alu vinduer, som ikke slides udvendigt i samme omfang som trævinduer. Der afsættes ,- til nye vinduer og ,- til tilstødende arbejder.

37 538 Undersøgelse og udbedring - korroderede murbindere Det har vist sig, at facader og gavle opført med skalmure eller hulmure udført med bindere af jern ikke altid har den fornødne styrke, da murbinderne kan være korroderede. Derfor kan det ske at forsikringsselskaberne ikke vil yde dækning for nedstyrtende mure på grund af skader, hvis ikke ejerne af bygningerne kan dokumentere, at de har fået lavet en teknisk gennemgang, hvor man undersøger, hvorvidt murbinderene er i en forsvarlig stand. Følgende bygninger er i faregruppen: Ydermure i øverste etage på bygninger opført før 1984 med 2 etager Gavlmure uden eller med få muråbninger i bygninger med mere end 2 etager opført før 1969 Ydermure med rent løberforbandt i bygninger opført før 1969 Det skønnes at af Kommunens ejendomme er i denne faregruppe. De steder hvor det evt. viser sig at der er et problem med murbinderene skal der eftermonteres korrionsfaste trådbindere. Teknisk gennemgang af kommunens bygninger 110 Skønnet overslag til udbedringer I alt 2.200

38 538 Ældre- og handicapboliger Jfr. KB-sag nr. 395 den 21. maj 2015 fremgår det at der skal afsættes 5,6 mio. kr. over en 5 åreig periode til dækning af udgifter i forbindelse med afhændelse af ældreboliger. Anlægsrammen skal dække udgifter til indfielse af lån(kommunale boliger), handelsomkostninger, huslejetab i afviklingsperioden samt eventuelle genhusnings-/flytteomkostninger. Der er i driftsbudgettet indarbejdet at budgettet til huslejetab kan nedsættes med -0,2 mio kr. om året fra 2016 stigende til 0,8 i 2019.

Nr. Funktion Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Funktion Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Funktion Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg PTU 10/6: Drøftet 500 Busskure 300 300 501 Brorapport 395 502 Rottebekæmpelse 200 503 Vejnettet,

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015:

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015: IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 PTU den : 50.000 Materielgården af gadekær, herunder

Læs mere

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 Økonomiudvalget i alt 21.985 2.335 6.310 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 22.485 3.435 6.810 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11.

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11. Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Bruttoanlægsudgifter Bruttoanlægsindtægter SSU 4.6.14: Nr. 200-202 anbefales. 11.211

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

TAGRENOVERING OG NYE PLANKEVÆRK

TAGRENOVERING OG NYE PLANKEVÆRK Afdeling 13 Afdeling 14 1 DAGSORDEN Valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Forelæggelse af projekt, og omfang af udskiftning v/rambøll Forelæggelse af økonomi, herunder huslejestigning v/vojens

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold:

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold: Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Projektleder Per Bager Vedr.: Hejrevangens Boligselskab afd. 6 og 5 11. februar 2014 I fortsættelse

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården Gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 1. etape medfører, at beboerne på plejehjemmet

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Til stede: 3 husstande ud af 6 husstande Afdelingsbestyrelsen. - IB Pedersen (IP) - Rosa Melgaard (RM) Hovedbestyrelsen.

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Strynøvej 7, 4700 Næstved 18. maj 2015 H-15-02034-0160 370-020870 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B.

Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B. Dato Sagsbehandler J.nr. 31. januar 2013 jkwit 002610-2013 Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B. Kirkegade 34A-B,

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere