Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2."

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen Praktiske oplysninger Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Overordnet bedømmelsesplan Eksamensregler Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 og trin Praktiske oplysninger Didaktiske og metodiske overvejelser Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Undervisning i hovedforløbet Bedømmelsesplan Prøver i Social- og Sundhedsuddannelsen Samarbejde med det faglige udvalg og virksomheder om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Overgangsordninger Læringsaktiviteter Læringsaktiviteter på trin 1, social- og sundhedshjælper Det gode liv Tema 1 1 uge Det gode liv tema 2 2 uger Det gode liv Tema 3 2 uger Livet med hjælp Tema 4 2 uger Livet med hjælp Tema 5 2 uger SSH erens rolle og rammer Tema 6 2 uger SSH erens rolle og rammer Tema 7 2 uger Projektskrivning Praktik Læringsaktiviteter Social- og sundhedsuddannelsen, trin Tema A: Kroppens opbygning og funktion i sundhed og sygdom Tema B: Kultur og levevilkår Tema C: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Tema D: Arbejdsmiljø Tema E: Kommunikation og formidling Tema F: Menneskets udvikling og identitet Afsluttende projektopgave Praktik

3 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger SOSU Sjælland Næstved afdelingen Troensevej Næstved Tlf Hjemmeside: SOSU-Sjælland er en uddannelsesinstitution, hvor vi tilbyder erhvervsuddannelser, der er rettet mod et arbejde med og for mennesker. På SOSU Sjælland er vores mål at tilbyde uddannelser af høj kvalitet, hvor elevers og deltageres oplevelser er tilfredsstillende. Vi ønsker at skabe en ramme for uddannelse, hvor elever og deltagere er i centrum og hvor vi møder dem, hvor de er. Vi ønsker at være et sted, hvor såvel elever, deltagere og medarbejdere trives, og hvor der er fællesskab, respekt og medindflydelse. Vi ønsker at være en sundhedsfremmende og bæredygtig institution, der sætter det sundhedsfremmende perspektiv på dagsordnen, og som arbejder bevidst med holdning til valg af forbrug. Det er i princippet muligt at starte på SOSU Sjælland lige efter folkeskolen og tage én eller flere uddannelser, der giver forskellige jobmuligheder og udfordringer på forskellige niveauer. SOSU Sjælland, Næstved afdelingen, udbyder følgende uddannelser indenfor den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik: Grundforløbspakker indenfor fælles indgangen sundhed, omsorg og pædagogik. Grundforløbspakkerne er beskrevet i den lokale undervisningsplan for grundforløbet. Hovedforløbet: social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 og trin 2 beskrevet i denne lokale undervisningsplan. Hovedforløbet: den pædagogiske assistent uddannelse beskrevet i den lokale undervisningsplan for den pædagogiske assistent uddannelse. Foruden disse uddannelser udbyder SOSU Sjælland en lang række kurser: Arbejdsmarkedskurser indenfor social- og sundhedsområdet (AMU) Arbejdsmarkedskurser indenfor det pædagogiske område (AMU) Rekvirerede kurser Den videregående voksenuddannelse i sundhedspraksis (VVU) Test til forberedende voksenundervisning (FVU) 2

4 Den lokale undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Den lokale undervisningsplan er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser, BEK nr af 15/12/2010, bekendtgørelse om uddannelser i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, BEK nr. 149 af 25/02/2011 og uddannelsesordningen for social- og sundhedsuddannelsen af 1. juli 2011 udsendt af det faglige udvalg for sundhed, omsorg og pædagogik. Den lokale undervisningsplan er udarbejdet på baggrund af vejledning udsendt af Undervisningsministeriet. Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det Lokale Uddannelsesudvalg for SOSU området. Den lokale undervisningsplan er gældende fra d. 1. april Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser SOSU Sjælland, Næstved afdelingen uddanner til et arbejdsmarked indenfor social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område på erhvervsskoleniveau. Ved uddannelsesstart udarbejder SOSU Sjælland, Næstved afdelingen i samarbejde med den enkelte elev en individuel uddannelsesplan, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige kunnen samt tidligere praktiske erfaringer. Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og trin 2 samt den pædagogiske assistent uddannelse er vekseluddannelser, der socialiserer eleven ind i det faglige felt gennem teoretisk og praktisk læring. Læringen har som målsætning, at eleven udvikler handlekompetence indenfor fagenes kompetenceområder. På SOSU Sjælland, Næstved afdelingen undervises i de kundskabsområder, der er fastsat i gældende lovgivning for uddannelserne samt i uddannelsesordningerne udstedt af det faglige udvalg. I undervisningen vægtes både det faglige, teoretiske indhold samt valget af arbejds- og undervisningsformer. Det faglige, teoretiske indhold udvælges på baggrund af overvejelser om tematiseret og eksemplarisk læring, og valget af arbejds- og undervisningsformer udvælges med henblik på at eleven udvikler såvel de faglige som de personlige kompetencer. Samarbejde mellem skolen og praktikvirksomhederne For at understøtte elevernes læring bedst mulig samarbejder SOSU Sjælland, Næstved afdelingen med praktikvirksomhederne på flere niveauer. Bestyrelsen: I SOSU Sjællands bestyrelse sidder blandt andet repræsentanter fra både fra den politiske side og fra embedsmandssiden i praktikvirksomhederne. De Lokale Uddannelsesudvalg for henholdsvis SOSU området og det pædagogiske område: I udvalget sidder ledere og praktikansvarlige fra praktikvirksomhederne, medarbejderrepræsentanter fra de faglige organisationer, jobkonsulenter og repræsentanter fra skolens ledelse og undervisere. 2 gange årligt afholdes der praktikmøder for hele SOSU Sjælland. Her mødes repræsentanter fra praktikken og skolen for at informerer hinanden om nye tiltag, samt deltage i workshops. De daglige kontaktlærere, de daglige praktikvejledere og uddannelsesvejlederne. Samarbejder ad hoc om konkrete elevsager. 3

5 Praktikpladsgodkendelse: Godkendelse af det enkelte praktiksted ligger formelt hos fagligt udvalg. I praksis er godkendelsen videregivet til SOSU-Sjælland direktør. På SOSU-Sjæland godkender uddannelsesvejlederne praktikpladserne. I praktikgodkendelsen fremgår elevens rettigheder i forhold til bl.a. afholdelse af ugentlig samtaler med egen vejleder, samt mulighed for refleksion i studietimer Overordnet bedømmelsesplan Den løbende bedømmelse er et centralt element i skolens kvalitetssikring. Bedømmelsen består af bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer og bedømmelse af elevens personlige kompetencer. Bedømmelse af faglige og almene kompetencer Eleverne bliver løbende bedømt i forhold til den teoretiske viden indenfor de forskellige fagområder. Den løbende bedømmelse forekommer f.eks. i forbindelse med klasseundervisningen, ved fremlæggelser, i værkstedsundervisningen samt i skriftlige opgaver. Underviserne giver gennem skoleperioden eleverne evalueringsopgaver samt gennemfører evalueringssamtaler, hvor elev og underviser diskuterer forløb, metoder og udbytte af undervisningen. Formålet med denne evaluering er at hjælpe og vejlede eleven, at give grundlag for udstedelse af skolevejledning samt evaluere undervisningens metode og indhold. Den løbende evaluering gennemføres mindst én gang under et skoleforløb ved en kontaktlærersamtale. Evalueringen ved samtalen har form af en verbal tilkendegivelse af elevens faglige niveau i forhold til tidspunktet i uddannelsen. Ved afslutningen af en læringsaktivitet foretager læreren en bedømmelse af elevens arbejdsproces og standpunkt. Bedømmelse af de personlige kompetencer Evalueringen af de personlige kompetencer indgår i den løbende evaluering som en del af dialogen mellem elev og underviser. Udvalgte personlige kompetencer med særlig erhvervsfaglig relevans indgår som en del af bedømmelsesgrundlaget. I vurderingen af de personlige kompetencer tages der højde for elevens motivation og vilje til at udvikle disse gennem hele uddannelsen. De personlige kompetencer omfatter: Initiativ, selvstændighed og ansvarlighed Udvikle empati for at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde Evnen til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde Forståelse for kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis Evnen til at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning Indsigt i læreprocesser og egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer Nysgerrighed, kreativitet og åbenhed Lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser samt til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Afsluttende bedømmelse Når et fag afsluttes, og faget ikke er trukket til prøve, får eleven en standpunktsbedømmelse. Hvis et fag fortsætter i en senere skoleperiode, får eleven en delkarakter, som angiver elevens standpunkt i forhold til den del af faget, der er gennemført. Underviseren vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål 4

6 Den afsluttende bedømmelse omfatter: Standpunktskarakter i de fag i skoleperioden der ikke er trukket til prøve. Karakteren gives efter 7-trinsskalaen. Standpunktsbedømmelse i praktikken. Bedømmelsen er Bestået/Ikke bestået Eksamen i et grundfag og/eller områdefag jf. reglerne for de enkelte fag og regler for eksamensudtrækning på den enkelte uddannelse Afsluttende prøve der gennemføres af skolen 1.4. Eksamensregler Der gives delkarakter og standpunktskarakter i den undervisning og praktikuddannelse, som eleven ifølge den personlige uddannelsesplan skal gennemføre jf. afsnit 2.5. Bedømmelsesplan. Delkarakter og standpunktskarakter i teoridelene afgives efter gældende karakterskala. Der tilbydes kontaktlærersamtale i forbindelse med delkarakter med henblik på at nye aftaler om elevens fortsatte uddannelse. Delkarakter og standpunktskarakter afgives og offentliggøres i Elevplan, umiddelbart efter afsluttet teori/prøveforløb. Ved undervisningens afslutning afholdes prøve i det eller de udtrukne fag, og derefter udleveres endelige standpunktskarakterer i de fag, der ikke afholdes prøve i. Prøvefag trækkes af Undervisningsministeriet og offentliggøres for eleven og underviserne 3 uger før prøvedatoen ekskl. ferieuger. Hvilket prøvefag den enkelte elev er udtrukket til offentliggøres elektronisk i holdets mappe på Fronter. Retningslinjer for grundfagsprøve, områdefagsprøve og afsluttende eksamen er beskrevet i afsnit 2.6. Prøver i Social- og Sundhedsuddannelsen Prøver afholdes iht. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 836 af 16/08/2012. Adgang til eksamen Elever, der har fulgt undervisningen jf. den personlige uddannelsesplan i det pågældende undervisningsforløb, eller som har opnået godskrivning herfor, indstilles automatisk til prøve med mindre særlige forhold gør sig gældende. Elever, der ikke afleverer skriftlige opgaver i relation til en prøve til aftalt tid, kan ikke indstilles til prøve. Eleven kan deltage i samme prøve 2 gange. Skolen kan tillade deltagelse i 1 prøvegang mere, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Hvis en elev bliver forhindret i at deltage i en prøve på grund af sygdom, betragtes prøven med hensyn til antallet af prøvegange ikke som brugt. Skolen kan ved sygdom anmode eleven om en lægeerklæring. En elev, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. En prøvegang er brugt, når prøven er begyndt. Det betyder, at prøven er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, når forberedelsesmateriale eller opgavetitel er udleveret til eleven, eller når eleven er blevet bekendt med prøvespørgsmål eller lignende. For elever, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve jf. den udarbejdende tidsplan, betragtes den planlagte prøve som 1 prøvegang. En elev, der kommer for sent til en mundtlig prøve, kan få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt, hvis skolen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. 5

7 En elev, der under prøve skaffer sig uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal bortvises fra prøven. En bortvisning medfører, at den eventuelle karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at eleven har brugt en prøvegang. Censor Uddannelseschefen har ansvaret for at vælge censorer, der opfylder kravene. Undervisningsministeriet kan udpege censor til prøver i Social- og sundhedsuddannelsen. En censor skal have: indgående kendskab til faget eller fagområdets forudsætninger, mål og metoder, specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov. Censor må ikke være ansat på SOSU Sjælland. Det tilstræbes at censor ikke kender eleven og ikke har undervist eleven. Det er censors pligt at melde fra ved inhabilitet. Det er skolens opgave, at give censor de nødvendige oplysninger om prøven fx mål, cases og lignende. Censor må selv henvende sig til eksaminator, hvis der er behov for uddybning af retningslinjerne. Eksaminator Uddannelseschefen er ansvarlig for afholdelse af prøver, herunder for udvælgelse af eksaminatorer. Eksaminator er den eller de lærere, der han undervist eleven. Foreligger der særlige omstændigheder fx sygdom, kan skolen udpege en anden eksaminator. Udarbejdelse af case, spørgsmål m.m. Eksaminator udarbejder cases, spørgsmål m.m. på en måde, så spørgsmålene tilsammen dækker det enkelte fags eller uddannelsens mål, og i øvrigt så kriterierne for det enkelte fag og for prøveafholdelse kan overholdes. Censor er garant for, at samtlige mål i faget kan dækkes ved hjælp af cases, spørgsmål m.m. Eksamination Det skal tilstræbes, at eksamensforløbet foregår med størst mulig aktivitet fra elevens side og videst muligt som en samtale mellem elev og eksaminator, men med mulighed for censor til at deltage i eksaminationen med uddybende spørgsmål. Forløbet aftales med censor inden den enkelte prøves afholdelse. Eksaminationen forgår på undervisningssproget dansk. Elever kan efter ansøgning gå til prøve på særlige vilkår. Det vil normalt være en forudsætning, at eleven har modtaget specialepædagogisk bistand i forbindelse med pågældende fag. En sådan dispensation kan alene meddeles af uddannelsesvejleder, koordinator eller uddannelseschef. Det er eksaminators pligt at forsøge at højne niveauet. Det er censors opgave at sikre, at tidsrammen overholdes, og at samtlige målområder for prøven indgår i eksaminationen. 6

8 Hvis der opstår mistanke om, at eleven ikke selv har produceret en opgave eller at eleven på anden måde uretmæssigt har skaffet sig hjælp eller ydet hjælp kontaktes uddannelseschefen. Eleven kan i sådanne tilfælde bortvises fra skolen i kortere eller længere tid. Principielt kan eleven medbringe alle de hjælpemidler, der har været anvendt i undervisningen til såvel forberedelse som eksamination. Der kan i enkelte fag være begrænsninger, der så fremgår af kriterier for prøveafholdelse i det enkelte fag. Både censor og eksaminator gør notater angående eksaminationen, besvarelser og karakterfastsættelse. Disse notater er de hver især ansvarlige for at gemme i et år. Karakterfastsættelsen Ved karaktergivning anvendes 7-trinsskalaen se bekendtgørelse nr. 262 om karakterskala og anden bedømmelse på Undervisningsministeriets hjemmeside. Eleven og evt. tilhørere forlader lokalet, mens censor og eksaminator voterer. Karakteren fastsættes af censor og eksaminator. Censor og eksaminator giver først hver en overordnet bedømmelse af elevens præstation, idet censors karakter oplyses først. Herefter forhandler censor og eksaminator sig til enighed om den endelige karakter. Det er lærerens opgave at oplyse eleven om karakteren. Karakteren noteres i karakterlisten. Karakterlisten underskrives af såvel censor som eksaminator efter nøje kontrol. Karakterlisten afleveres i administrationen samme dag. Arkivering Ved beståede prøver arkiveres case og spørgsmål i eksamensmappen. Ved ikke beståede prøver arkiveres elevens evt. skriftlige materiale i elevsagen. Offentlighed ved mundtlige prøver Principielt er der offentlighed ved mundtlige prøver, men tilhørerne skal forlade lokalet under voteringen. Tilhørerne må ikke på nogen måde give deres opfattelse af præstationen til kende i eksamenslokalet. Kommende eksaminatorer kan efter aftale med uddannelseschefen overvære såvel eksamination som votering. Elev, eksaminator og censor skal være orienteret herom forud for eksaminationen. For at sikre en rimelig eksamination af eleven kan borger, patient og dennes pårørende ikke overvære eksaminationen. Elevens skriftlige materiale er ikke tilgængelig for borger, patient eller dennes pårørende, da elevens materiale angiver hans/hendes viden og holdninger på det givne tidspunkt, og disse er ikke nødvendigvis fyldestgørende. Karakterskala og anden bedømmelse jf. BEK nr. 262 af 20/03/2007 1: Uddannelsessøgende skal ved prøver og eksamener, som efter reglerne om de enkelte uddannelser mv. dokumenteres ved prøve-, eksamens- eller afgangsbeviser, bedømmes efter følgende karakterskala (7-trins-skalaen), jf. dog kapitel 2: 12: For den fremragende præstation. 10: For den fortrinlige præstation. 7: For den gode præstation. 4: For den jævne præstation. 02: For den tilstrækkelige præstation. 7

9 Ikke bestået karakter Bestået karakter 00: For den utilstrækkelige præstation. -3: For den ringe præstation. Beståkrav 17. Hvis der er beståkrav ved en eksamen, prøve eller en standpunktsbedømmelse, er kravet opfyldt, hvis den uddannelsessøgende opnår mindst karakteren 02 eller bedømmelsen Bestået. Stk. 2. Indgår der flere karakterer, er kravet i stk. 1 opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 2,0. Kravet om et gennemsnit på mindst 2,0 kan ikke opfyldes ved afrunding. Der skal være opnået Bestået ved alle prøver mv., hvor bedømmelsen Bestået/Ikke bestået er anvendt. Der kan endvidere i reglerne for den enkelte uddannelse være fastsat krav om, at der ved en eller flere prøver mv., som indgår i gennemsnittet, skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen. 12 For den fremragende præstation 10 For den fortrinlige præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 7 For den gode præstation 4 For den jævne præstation 02 For den tilstrækkelige præstation 00 For den utilstrækkelig e præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 For den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Klager over forhold ved prøver Oplysninger om klagemulighed over forhold ved prøver kan indhentes fra Elevklager på skolens hjemmeside: KLIK HER 8

10 2. Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 og trin Praktiske oplysninger Trin 1. Social- og sundhedshjælper Afdelingens pædagogiske ansvarlige er Uddannelseschef Helle Kok Til uddannelsen er tilknyttet flg. fastholdelsesvejledere: Eva Kold træffes på telefonnummer eller Lone Rasmussen træffes på telefonnummer eller Trin 2. Social- og sundhedsassistent Afdelingens pædagogiske ansvarlige er Uddannelseschef Helle Kok Til uddannelsen er tilknyttet fastholdelsesvejledere: Lone Rasmussen træffes på telefonnummer eller Eva Kold træffes på telefonnummer eller Formelle kompetencer for undervisere Alle undervisere har enten en mellemlang videregående uddannelse som f.eks. folkeskolelærer, ergoterapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere, professionsbachelor i ernæring og sundhed eller en lang videregående uddannelse, som f.eks. Cand. Scient., Cand. Mag i dansk og engelsk, Cand. Scient. adm. En stor del af underviserne har pædagogisk efteruddannelse på diplom- eller masterniveau. 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser På SOSU Sjælland, Næstved afdelingen tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger ved at integrere forskellige læringsprocesser. I de individuelle læringsprocesser tilstræbes det, at eleven udvikler evner til at lære og tage selvstændigt initiativ ved at eleven kontinuerligt sætter personlige og faglige mål, eleven udarbejder problemformuleringer, eleven udvikler evne til kritisk refleksion og eleven arbejder med holdningstilkendegivelse. 9

11 I gruppeprocesser vægter skolen, at eleven udviser initiativ og kreativitet, eleven udvikler samarbejdsevne og metoder for konfliktløsning, eleven udviser ansvar for gruppeprocessen og eleven er aktiv i målrettet løsning af konkrete opgaver. I værkstedsundervisning arbejdes med kortere og længerevarende kreative, fysiske, psykiske, kulturelle og håndværksmæssige emner og projekter. Det tilstræbes at eleven øver færdigheder, samt får mulighed for at reflektere over de faglige metoder. 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Ved uddannelsesstart på Social- og sundhedsuddannelsen udarbejder skolens uddannelsesvejledere en individuel kompetencevurdering. Kompetencevurderingen udarbejdes på baggrund af elevens reelle kompetencer jf. afsnit 1.4. og kan medføre godskrivning for både grundfags- eller områdefagsundervisning samt for praktik. Kompetencevurderingen indgår som en del af elevens personlige uddannelsesplan, der indeholder følgende oplysninger: 1. Elevens personlige formål med uddannelsesforløbet. 2. Elevens reel kompetencevurdering med beskrivelse af godskrivning og evt. afkortning. Ved godskrivning uden afkortning skal der indgå en handleplan for elevens valg af undervisning på højere niveau eller supplerende undervisning indenfor fagrækken Den undervisning og praktikuddannelse, som eleven skal gennemføre. 4. Valg af valgfag. 5. Valg af valgfri specialefag Oplysninger om elevens valg af supplerende undervisning (påbygning) 7. Oplysninger om eventuelt særligt forløb. Ved hvert skoleforløbs afslutning vurderer underviserne, om eleven har nået målene. Hvis målene ikke er nået aftales det i samråd med elev og praktikvirksomhed, om eleven skal deltage i supplerende undervisning, gentage dele af en skoleperiode, eller om de manglende kompetencer kan opnås i praktikvirksomheden. Ændringer i uddannelsesforløbet indføjes i elevens personlige uddannelsesplan. Hvis en elev har påbegyndt sin uddannelse i ny mesterlære, fremgår det af elevens uddannelsesplan, om der er flyttet undervisning fra grundforløb til hovedforløb. Denne undervisning gennemføres så vidt muligt inden for rammerne af valgfag, som hjemmearbejde og ved ekstra lærerdækning i udvalgte timer i den ordinære undervisning. Den konkrete model fastsættes individuelt for hver elev. 1 Ved godskrivning af mere end 4 uges teoriundervisning kan der indgås aftale med ansøgeren om afkortning af den samlede uddannelseslængde. Hvis godskrivning af teoriundervisning ikke udløser afkortning af den samlede uddannelseslængde, skal skolen tilbyde eleven supplerende undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning indenfor fagrækken. Aftale med eleven om undervisning på et højere niveau eller anden supplerende undervisning indenfor fagrækken indskrives af skolens uddannelsesvejledere i elevens personlige uddannelsesplan. Ved aftale om undervisning på højere grundfagsniveau end C-niveau henviser skolen eleven til en anden uddannelsesinstitution, der er godkendt til at udbyde fag på højere niveau. Ved afkortning af praktikuddannelsen skal skolen inddrage praktikvirksomheden. 2 Eleverne på trin 2, SSA uddannelsen vælger først valgfri specialefag ved afslutningen af teoriperiode 3. 10

12 2.4 Undervisning i hovedforløbet Undervisning er tematiseret i forhold til områder/emner eller problemstillinger, der er relevante for arbejdet indenfor social- og sundhedsområdet. Der arbejdes tværfagligt i de forskellige temaer. Hvordan eleverne arbejder med temaerne står beskrevet i 3.0 Læringsaktiviteter. Trin 1, Social- og sundhedshjælper Uddannelsens fag er fordelt på teoriperioder som angivet i skemaet nedenunder Fagfordeling Trin 1, social og sundhedshjælper Hovedforløbet Grundfag Teori 1A Teori 1B Teori 2A Naturfag 2 uger inkl. vejledning x x x Dansk 4 uger inkl. vejledning x x x Engelsk 2 uger inkl. vejledning x x x Områdefag Sundhedsfag 3 uger inkl. vejledning x x x Social- og samfundsfag Aktivitets- og praktisk fag Pædagogik med psykologi Projektvejledning Valgfag Valgfrit specialefag 3 uger inkl. vejledning x x x 5 uger inkl. vejledning x x x 3 uger inkl. vejledning x x x 1 uge x Valgfag 1 uge x Prøver Grundfag Områdefag Afsluttende prøve x x Teori 2B x x 11

13 Trin 2, Social- og sundhedsassistent Uddannelsens fag er fordelt på teoriperioder som angivet i skemaet nedenunder Fagfordeling Trin 2, social- og sundhedsassistent Hovedforløbet Grundfag Naturfag, C- niveau Teori 3 4 uger x Dansk, C-niveau 2 uger x Engelsk, D- niveau Områdefag Sundheds- og Sygepleje Teori 4 Teori 5 2 uger x x 6 uger inkl. vejledning x x x Medicinske fag 4 uger inkl. vejledning x x x Social- og samfundsfag Pædagogik med psykologi Kultur- og aktivitet Projektvejledning Valgfag Valgfrit specialefag 4 uger inkl. vejledning x x x 4 uger inkl. vejledning x x x 3 uger inkl. vejledning x x x 2 uger x x Valgfag 1 uge x Prøver Grundfag Områdefag Afsluttende prøve Teori 6 X X X x Valgfag Skolen tilbyder følgende valgfag: Studiekompetencegivende grundfag F-C niveau (f.eks. naturfag, IT, tysk og engelsk) Fagligt rettede valgfag Etablering af selvstændig virksomhed, herunder innovation Kreative valgfag 12

14 Bedømmelse af valgfag De valgfag, der udbydes og som er hentet fra Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne (BEK nr af 16/11/2010) følger de regler om bedømmelse, som er fastsat i den nævnte bekendtgørelse. De øvrige valgfag bedømmes ved afslutningen af faget med: gennemført/ikke gennemført. Valgfrit specialefag Skolen udbyder de valgfri specialefag der er beskrevet i uddannelsesordningen for Social- og sundhedsuddannelsen af 16. april Elever på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 vælger valgfrit specialefag ved uddannelsesstart. Elever på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2, vælger valgfrit specialefag ved udgangen af teoriperiode 3. Eleverne orienteres om de forskellige valgfri specialefag og vælger på baggrund heraf hvilket fag, som de ønsker at deltage i. Eleverne på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 skal vælge og gennemføre 1 ud af 5 mulige valgfri specialefag, mens eleverne på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 skal vælge og gennemføre 2 ud af 6 mulige fag. Valgfri specialefag Trin 1 SSH Trin 2 SSA Psykiatri x Socialpædagogik x x Ældrepædagogik x x Folkesundhed- og sundhedsfremme x x Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen x x Ledelse og organisation Rehabilitering x x De valgfri specialefag udbydes som 1 uges kursus i en kombination af lærestyret undervisning og selvstændigt gruppe-/casearbejde. Bedømmelse af valgfri specialefag Eleven vurderes bestået/ikke bestået af underviserne den sidste dag i det valgfri specialefag. Bestået valgfri specialefag indskrives i og fremgår af elevens eksamensbevis. Påbygning Elever på Social- og sundhedsuddannelsen skal kunne supplere erhvervskompetencen gennem valg af yderligere undervisning inden for de valgfri specialefag i uddannelsen i et omfang af indtil 4 uger jf. 30 i BEK nr af 15/12/2010. Ved uddannelsesstart kan eleven i samarbejde med arbejdsgiverne afklare, om eleven ønsker erhvervsrettet påbygning. Påbygningen er frivillig og finder sted i tilknytning til undervisningen på et hovedforløb. Hvis valget af påbygning forlænger uddannelsen skal det fremgå af elevens uddannelsesaftale med arbejdsgiveren. Valget og varigheden af påbygning skal ligeledes fremgå af elevens individuelle uddannelsesplan, der udarbejdes af skolens uddannelsesvejledere. 13

15 Elever med godskrivning for dele af praktikken kan tilbydes påbygning af valgfri specialefag i et omfang af indtil 4 uger. Eleven træffer aftale herom med skolens uddannelsesvejleder, der indføjer valget og varigheden af påbygning i elevens uddannelsesplan. Valget af supplerende undervisning inden for de valgfri specialefag indskrives i og fremgår af elevens uddannelsesbevis. Vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og trin 2 er vekseluddannelser bestående af teori- og praktikperioder. Trin 1 består af 3 teoriperioder og 2 praktikperioder. Trin 2 består af 4 teoriperioder og 3 praktikperioder. Skolevejledning Ved hver skoleperiodes afslutning udarbejder kontaktlærer samt faglærere en skolevejledning jf. afsnit 2.5, der er en samlet vurdering af elevernes faglige og personlige kompetencer. Elev og kontaktlærer udvælger sammen nogle områder som eleven med fordel kan arbejde videre med i praktikuddannelsen. Områderne skal være relateret til de mål der forekommer i den kommende praktikperiode. Praktikerklæring Ved hver praktikperiodes afslutning udarbejder praktikvejleder og elev en praktikerklæring. Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Praktik 1A og 1B Praktik 2 (afsluttende praktikerklæring) Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Praktik 3 Praktik 4 Praktik 5 G/IG= Godkendt/Ikke godkendt Praktikerklæring G/IG G/IG G/IG G/IG Praktikerklæringen indeholder oplysninger om hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i praktikvirksomheden om eleven har nået målene for praktikperioden og angivelse af praktikvirksomhedens vurdering af elevens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse. I 3.0 Læringsaktiviteter fremgår det hvilke mål der arbejdes med i de forskellige skoleperioder. Målene for praktikperioderne står ligeledes skitseret under 3.0 Læringsaktiviteter. 14

16 Oversigt over læringsaktiviteter Målet for undervisningen og for de enkelte læringsaktiviteter står beskrevet i 3.0 Læringsaktiviteter. Obligatoriske læringsaktiviteter Valgfri Specialefag Valgfag Trin 1. social- og sundhedshjælper Fagrelaterede fag Introduktionsperioden Tema 1: Det gode liv Tema 2: Det gode liv Tema 3: Det gode liv Tema 4: Livet med hjælp Tema 5: Livet med hjælp Tema 6: SSH erens rolle og rammer Tema 7: SSH erens rolle og rammer Projektskrivning Monofaglig undervisning Psykiatri Etablering af egen virksomhed, herunder innovation Kreative valgfag Studierettede fag Naturfag Informationsteknologi Tysk Engelsk Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og trin 2 Socialpædagogik Ældrepædagogik Folkesundheds- og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Trin 2. social- og sundhedsassistent Tema 1: Kroppens opbygning og funktion i sundhed og sygdom Ledelse og organisation Tema 2: Kultur og levevilkår Rehabilitering Tema 3: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Tema 4: Arbejdsmiljø Tema 5: Kommunikation og formidling Tema 6: Menneskets udvikling og identitet Projektarbejde Monofaglig undervisning 15

17 Elevens arbejdstid Elevens undervisnings- og arbejdstid er gennem hele uddannelsesforløbet 37 timer/uge. I teoriperioderne skemalægges i gennemsnit 30 lektioner/uge heraf 2 lektioner/uge i fælles aktiviteter. 2.5 Bedømmelsesplan Faglæreren foretager en løbende bedømmelse af den enkelte elevs skriftlige og mundtlige præstationer i et fagområde. Eleven bedømmes op imod målene for hvert af fagene i pågældende teoriperiode samt op imod de personlige kompetencemål i uddannelse. Oversigt over bedømmelsesform og bedømmelsestidspunkt. Bedømmelse finder sted ved udgangen af et teoriforløb. Trin 1, social og sundhedshjælper Hovedforløbet Teori 1 Teori 2A Teori 2B Grundfag Naturfag D S/E Dansk D S/E Engelsk D S Områdefag Sundhedsfag D S/E Social- og samfundsfag D S/E Aktivitets- og praktisk fag D S/E Pædagogik med psykologi D S/E Valgfrit Specialefag Valgfag G/IG B/IB Afsluttende prøve E E= Eksamen, D= Delkarakter, S= Standpunktskarakter, B/IB= Bestået/Ikke bestået G= Gennemført, IG= Ikke gennemført 16

18 Trin 2, social- og sundhedsassistent Hovedforløbet Teori 3 Teori 4 Teori 5 Teori 6 Grundfag Naturfag Dansk S/E S/E Engelsk D S Områdefag Sundheds- og sygepleje D D D S/E Medicinske fag D D D S/E Social- og samfundsfag D D D S/E Pædagogik med psykologi D D D S/E Kultur- og aktivitet D D D S/E Valgfrit specialefag Valgfrit specialefag Valgfag G/IG B/IB B/IB Afsluttende prøve E E= Eksamen, D= Delkarakter, S= Standpunktskarakter, B/IB= Bestået/Ikke bestået G= Gennemført, IG= Ikke gennemført Prøver i Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 1. Social- og sundhedshjælper Ved afslutningen af teori 2A udtrækkes et områdefag eller et grundfag til prøve. Grundfaget engelsk afsluttes ikke med prøve. Prøven i et udtrukket områdefag er mundtlig. Prøvens tilrettelæggelse fremgår af nedenstående retningslinjer for afholdelse af områdefagsprøve samt af afsnit 1.5 Eksamensregler. Øvrige områdefag afsluttes med standpunktskarakter. Prøve i Dansk og Naturfag er beskrevet i Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag (BEK nr af 16/11/2010), ikke udtrukne grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Uddannelsen til Social- og Sundhedshjælper afsluttes med den afsluttende prøve. Trin 2, Social- og sundhedsassistent Ved starten af teori 6 udtrækkes et grundfag og et områdefag til prøve. Grundfaget engelsk afsluttes ikke med prøve. Prøve i Dansk og Naturfag er beskrevet i Bekendtgørelse nr af 16/11/2010 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag. Prøven i et udtrukket områdefag er mundtlig. Prøvens tilrettelæggelse fremgår af retningslinjer for afholdelse af områdefagsprøver samt i afsnit 1.5 Eksamensregler. Ikke udtrukne grundfag og områdefag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Uddannelsen til Social- og Sundhedsassistent afsluttes med den afsluttende prøve. 17

19 Retningslinjer for afholdelse af områdefagsprøver Mål for områdefagsprøven: At eleven gennem den mundtlige fremlæggelse og besvarelse kan redegøre for sin viden i relation til målene for det udtrukne områdefag. Prøven er individuel og der eksamineres op imod mål for det udtrukne hoved- og fokusområde. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen jvf. Bekendtgørelse nr. 262 af om karakterskala Udtrækning af områdefag: Det udtrukne områdefag offentliggøres normalt til lærere og elever 3 uger før prøvens afholdelse. Trækning af Fokusområde. Eksaminator udarbejder fokusområder for områdefagsprøven, som eleven trækker 2 hverdage før prøve. Fokusområdet skal være udformet så eleven har mulighed for at dække alle mål til prøven. Fokusområdet kan være en problemstilling, en case, en film, en artikel eller lign. Antal af fokusområder er afhængig af antallet af elever. Der skal mindst være 4 muligheder at vælge imellem for eksaminanden. Trækning af hovedområder og fokusområder en leder skal være til stede. fokusområdet trækkes 2 hverdage før prøven. Vejledning: Eleverne tilbydes vejledning på prøveforløbets første dag og anden dag er studiedag. Prøvens varighed: 20 minutter inkl. 5 min s. votering Afsluttende prøve på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og trin 2. Social- og sundhedshjælper samt Social- og sundhedsassistent afsluttes med en individuel mundtlig prøve, der har til formål at vurdere og dokumentere elevens tilegnelse af de faglige og personlige kompetencer, som uddannelsen har som formål. For at eleven kan indstilles til afsluttende prøve kræves, at: Eleven ved praktikkens afslutning opnår bedømmelse godkendt Eleven har bestået alle områdefag og naturfag med mindst karakteren 02 (prøve eller standpunktsbedømmelse). Elevens gennemsnit af karakterer ved prøver og standpunktsbedømmelser i område- og grundfag er mindst 02 og at ingen af karaktererne er -3 og at Det/de valgfri specialefag er vurderet bestået. Eleven udarbejder individuelt eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for den afsluttende prøve. Ved den afsluttende prøve skal eleven mindst opnå karakteren 02. Retningslinjer for afholdelse af afsluttende prøve Målet med afsluttende prøve for trin 1, Social- og sundhedshjælper er, at eleven kan demonstrere forudsætninger for: At udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson, i samarbejde med borgeren at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende, 18

20 at observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand samt udføre elementære sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, at vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, i et tværfagligt samarbejde at arbejde støttende, vejledende og aktiverende i forhold til borgerens ønsker, dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes, at arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt vise forståelse for at forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen, at formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt, alene og i samarbejde med andre at tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, at anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde, Målet med den afsluttende prøve for trin 2, Social- og sundhedsassistent er, at eleven kan demonstrere forudsætninger for: at udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson, at identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre, evaluere og udvikle grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner, selvstændigt og i samarbejde med andre at varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration samt observere virkningen af den igangsatte behandling med henblik på at yde en kvalificeret sundheds- og sygepleje, at planlægge, igangsætte, evaluere og udvikle sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper med sigte på borgerens rehabiliteringsproces ud fra en aktivitetsanalyse, alene og i samarbejde med kollegaer og borgere, at indhente og formidle informationer om statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere samt med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, vejlede borgerne i at anvende tilbuddene og at selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende, samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold bliver et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere. at formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt, alene og i samarbejde med andre at tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, at anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde, 19

21 Prøvens forløb: Optakt til afsluttende projekt gives på teoridag i sidste praktik. Eleverne vælger om de vil udarbejde projektet i gruppe eller individuelt. Valget er bindende og foretages senest i forbindelse med godkendelse af problemformuleringen. Problemformuleringen godkendes senest i begyndelsen af afsluttende teoriperiode. Såfremt problemformuleringen ikke er godkendt kan eleven ikke indstilles til prøve. Projektopgaven må have følgende omfang: Ved 1 elev max. 8 A4 sider Ved 2 elever max. 10 A4 sider Ved 3 elever max. 12 A4 sider Projektet udarbejdes i henhold til institutionens tekniske retningslinjer. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med. Projektet afleveres i 3 eksemplarer senest 7 dage før prøvens afholdelse inden kl Hvis projektet ikke er afleveret rettidigt, kan eleven/gruppen normalt ikke indstilles til prøve. Elev(er) og vejleder aftaler selv vejledningsforløbet. Prøvens varighed: 30 minutter incl. 5 min s votering Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen jvf. Bekendtgørelse nr. 262 af om karakterskala og anden bedømmelse. Eleven kan ikke overvære voteringen mellem eksaminator og censor. Såfremt en elev ikke opnår mindst karakteren 02 aftales nyt prøveforløb med institutionens ledelse. Eleven udarbejder normalt et nyt projekt. Eksaminator: Vejleder, der er underviser fra henholdsvis trin 1, Social- og sundhedshjælper eller trin 2, Social- og sundhedsassistent. Censor: udpeges af institutionen eller undervisningsministeriet og er repræsentant fra praktikken. 2.6 Samarbejde med det faglige udvalg og virksomheder om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Skolen afholder den afsluttende prøve. Eleven kan indstilles til prøve hvis de gældende regler for indstilling til prøve, jf. BEK nr. 149 af 25/02/2011 bilag 3 henholdsvis pkt. 6.6 og pkt. 6.7, er overholdt. For at der kan udstedes skolebevis skal den afsluttende prøve være bestået Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen, efter det faglige udvalgs retningslinjer, et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence indenfor uddannelsen. 2.7 Overgangsordninger Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og trin 2 i perioden 1. april 2012 til 15. juli

22 3. Læringsaktiviteter 3.1 Læringsaktiviteter på trin 1, social- og sundhedshjælper Udover den tematiserede undervisning indgår projektarbejde, monofaglig klasseundervisning, valgfag og valgfrit specialefag. Generelt for alle temaerne er følgende: Elevens arbejdstid Aktiviteten er planlagt til at foregå i ugens områdefagslektioner Elevforudsætninger Eleven forventes at have læst den litteratur der er angivet i temaskemaet. Samtidig forventes det, at eleven har deltaget aktivt i de forskellige praktikker samt i tidligere temaer. Lærerrolle Undervisere vil støtte og vejlede undervejs i aktiviteterne i det enkelte tema. Elevrolle Eleven skal være aktiv i alle temaerne. I temaer med gruppearbejde skal eleven yde sit bedste i forhold til, at få gruppearbejdet til at fungere. Eleven skal engagere sig i undervisningen og være åben overfor at prøve nye ting. Eleven skal deltage i praktiske øvelser og forsøg. Evaluering Eleven vil løbende blive evalueret i de forskellige temaer. Nogle former for evaluering vil foregå i forbindelse med fremlæggelser i grupper. I andre temaer vil evaluering foregå i forbindelse med det enkelte undervisningsforløb. Faglige kompetencer Elevens faglige kompetencer bliver vurderet efter, i hvor høj grad eleven opfylder de mål, der er aktuelle for det enkelte områdefag. Personlige kompetencer Elevens personlige kompetencer bliver evalueret i forhold til, hvordan eleven fungerer i de forskellige læringssituationer. Eleven bliver også evalueret i forhold til de læringskompetencer og sociale kompetencer, der er beskrevet i dennes uddannelsesbog. I nogle temaer bliver eleven evalueret i forhold til hvordan denne samarbejder, giver plads til sine gruppekammerater samt overholde de aftaler, gruppen har indgået. Lærerkvalifikationer Undervisningen varetages af undervisere med en relevant faglig grunduddannelse. Monofaglig undervisning i uddannelsen til Social- og Sundhedshjælper Dansk, E-niveau: I dansk arbejder eleverne med fagets mål jf. bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne, BEK nr af 16/11/2010. Faget dansk afvikles som monofaglig undervisning men valg af tekster mv. relateres til de temaer der arbejdes med i de enkelte teoriperioder. Varighed: i alt 4 uger inkl. arbejde med problemformulering, eksamensforberedelse og grundfagseksamen. 21

23 Engelsk, D-niveau: I engelsk arbejder eleverne med fagets mål jf. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne, BEK nr af 16/11/2010. Lektionerne afvikles som monofaglige lektioner men valg af tekster mv. relateres til de temaer der arbejdes med i de enkelte teoriperioder. Varighed: 2 uger Introduktionsperioden 2uger I introduktionsperioden introduceres eleven til uddannelsen og uddannelsesstedet. Eleven arbejder med sin personlige uddannelsesplan og bliver realkompetencevurderet. Eleverne introduceres til skolens Learning Management system fronter. Herudover arbejder eleverne blandt andet med emnerne levevilkår, livsformer og tavshedspligt. Som en del af introduktionsperioden afholdes en værkstedsdag hvor eleverne arbejder med forflytning samt aktivering af borgeren. Den generelle introduktion bidrager alle faggrupperne til timemæssigt. I introduktionsperioden arbejdes der desuden særskilt med fagene: Social- og samfundsfag, Sundhedsfag og Aktivitets- og praktiskfag. - I Social- og samfundsfag arbejdes med følgende mål: o Mål A: At eleven opnår indsigt i ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse medudøvelse af arbejdet som Social- og sundhedshjælper, herunder viden om andre faggrupper og deres betydning for samarbejdet omkring borgeren. o Mål C: At eleven opnår viden om det sociale netværks betydning for det enkelte menneskes livskvalitet for at kunne samarbejde med de pårørende o Mål F: At eleven opnår kendskab til betydningen af menneskets forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at kunne forholde sig til den enkelte med respekt for vedkommendes baggrund. o Mål G: At eleven opnår færdighed i at benytte redskaber til elektronisk kommunikation og informationssøgning og udvikler evnen til at forholde sig kritisk til informationerne og deres kilder. - I Sundhedsfag arbejdes med følgende mål: o Mål A. Eleven opnår kendskab til sammenhængen mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom for at kunne tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende - I Aktivitets- og praktisk fag arbejdes med følgende mål: o Mål A: At eleverne opnår indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for, at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse. o Mål C: Opnår indsigt i praktisk hjælp, herunder hygiejnens betydning i hjemmet, for at kunne planlægge, udføre og evaluere denne samt være bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens vaner, behov og holdninger. o Mål D: opnår indsigt i, hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver, 22

24 3.1.1 Det gode liv Tema 1 1 uge I Det gode liv tema 1 arbejder eleven med betydningen af menneskers forskellige levevilkår, livsstil, kulturelle baggrund og almindelig daglig livsførelse (ADL). Eleverne arbejder med en case i grupper. I forbindelse med opgaveløsningen arbejder eleverne med begreber som livshistorie, den store historie, netværk og den almindelige aldring. Casen er tværfaglig og indeholder kompetencemål fra flere fag. Temaperioden afsluttes med en mundtlig fremstilling af gruppens arbejde. - I Social- og samfundsfag arbejdes der med følgende mål: o Mål C: At eleven opnår viden om det sociale netværks betydning for det enkelte menneskes livskvalitet for at kunne samarbejde med de pårørende o Mål F: At eleven opnår kendskab til betydningen af menneskets forskellige levevilkår, kulturelle baggrund livsanskuelser og religion for at kunne forholde sig til den enkelte med respekt for vedkommendes baggrund - I Aktivitets- og praktiskfag arbejdes der med følgende mål: o Mål A: opnår indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse, o Mål F: opnår viden om ernæringslære, kostsammensætning og hygiejniske principper ved tilberedning af mad, herunder viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom, for at kunne arbejde forebyggende og sundhedsfremmende samt for at kunne støtte borgeren ved tilberedning og valg af mad. - I Sundhedsfag arbejdes der med følgende mål: o Mål A. Eleven opnår kendskab til sammenhængen mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom for at kunne tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende o Mål B. Eleven opnår viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov for at være bevidst om betydningen af at igangsætte tiltag, der under-støtter det enkelte menneskes livsudfoldelse og livskvalitet - I pædagogik med psykologi arbejdes der med følgende mål: o Mål F. Eleven opnår kendskab til menneskets udvikling, herunder aldringsprocesser, for at kunne forholde sig til og reagere på de hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale forhold og forandringer. - I Naturfag arbejdes der med følgende mål: o Med baggrund i naturfagsundervisningens overordnede mål (niveau E), skal eleven opnå viden om kostens sammensætning ud fra menneskets behov Det gode liv tema 2 2 uger I Social- og samfundsfag arbejder eleverne med forskellige emner relateret til pensionisters økonomi. Eleverne arbejder med de givne opgaver i grupper og tema 2 munder ud i en mundtlig fremlæggelse i Social- og samfundsfag 23

25 - I Social- og samfundsfag arbejdes der med følgende mål: o Mål B: At eleven opnår viden om samfundets politiske, økonomiske og sociale strukturer med vægt på social og sundhedssektoren for at kunne forklare beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og samfundet I Aktivitets- og praktisk fag arbejder eleverne med den enkelte borgers livskvalitet, vaner og interesser. Eleverne arbejder med aktivitetsbegrebet og koblingen mellem dette og den enkelte borgers behov. Eleverne arbejder med kost og kostsammensætning, samt korrekt opbevaring af levnedsmidler. - I Aktivitets- og praktisk fag arbejdes der med følgende mål: o Mål A: opnår indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse. o Mål B: opnår indsigt i, hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende, for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse og for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysisk udviklende aktiviteter. o Mål D: opnår indsigt i, hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver. o Mål F: opnår viden om ernæringslære, kostsammensætning og hygiejniske principper ved tilberedning af mad, herunder viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom, for at kunne arbejde forebyggende og sundhedsfremmende samt for at kunne støtte borgeren ved tilberedning og valg af mad. I Sundhedsfag er omdrejningspunktet emner som personlig pleje, egen omsorg, kroppens opbygning og funktion samt elementære sygeplejeopgaver. Eleverne deltager desuden i en værkstedsdag hvor teorien omsættes til praksis. - I Sundhedsfag arbejdes der med følgende mål: o Mål B. Eleven opnår viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov for at være bevidst om betydningen af at igangsætte tiltag, der understøtter det enkelte menneskes livsudfoldelse og livskvalitet, o Mål C. Eleven opnår kendskab til kroppens opbygning, funktion og viden om aldringsprocesser for at kunne observere forandringer samt planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver, o Mål E. Eleven kan forholde sig til betydningen af professionel omsorg i udøvelsen af arbejdet som Social- og sundhedshjælper, I Pædagogik med psykologi arbejder eleverne bl.a. med begrebet normalitet samt kommunikation. Eleverne introduceres til udviklingspsykologiske teorier og arbejder med disse i forhold til borgerens holdninger, normer og behov. - I pædagogik med psykologi arbejdes der med følgende mål: o A. Eleven opnår viden om udvikling af normer, holdninger og fordomme for at kunne vurdere og reflektere over egne og andres normer og holdninger samt være i stand til at udvikle egne holdninger, o B. Eleven opnår viden om og færdighed i kommunikation for at opnå indsigt i egen rolle i kommunikationen med borgeren med henblik på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde 24

26 o o D. Eleven opnår viden om pædagogiske arbejdsmetoder for at kunne arbejde vejledende i samarbejdet med borgeren, pårørende og kollegaer, G. Eleven opnår viden om og færdigheder i voldsforebyggende og konfliktdæmpende kommunikation og adfærd I Naturfag arbejder eleverne med kost og kostens betydning for den enkelte borger. Eleverne opnår viden om næringsdeklarationer og mærkning af fødevarer, samt vitaminer og mineralers virkning, forekomst. I Naturfag arbejdes der med følgende mål: Med baggrund i naturfagsundervisningens overordnede mål, skal eleven opnå viden om kostens betydning for udvikling af livsstilssygdomme Det gode liv Tema 3 2 uger I Tema 3 arbejder eleverne blandt andet med konflikthåndtering teoretisk og praktisk. Eleverne får kendskab til betydningen af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder kendskab til voldspolitik og konflikthåndtering på arbejdspladsen. Eleverne deltager desuden i en værkstedsdag hvor der gennem rollespil arbejdes med konflikthåndtering. - I Social- og samfundsfag arbejdes der med følgende mål: o Mål D: At eleven opnår viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljøs betydning og kan anvende denne viden i tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaverne samt opnår kendskab til relevant arbejdsmiljølovgivning. o Mål I: At eleven får kendskab til faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold og har kendskab til principperne om voldspolitik og kriseberedskab. - I Pædagogik med psykologi arbejdes der med følgende mål: o Mål G: konflikthåndtering I Tema 3 arbejdes der i Aktivitet- og praktisk fag med Maslovs behovspyramide, mestring og sanserne. Eleverne opnår indsigt i menneskets døgnrytme. Eleverne får teoretisk viden i forhold til Bobaths principper og om borgere med halvsidig lammelse. Eleverne afprøver deres teoretiske viden om Bobath i praksis. - I Aktivitets- og praktisk fag arbejdes der med følgende mål: o Mål A: opnår indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse. o Mål D: opnår indsigt i, hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver. I Naturfag arbejdes der i Tema 3 med beregning og vurdering af kostens indhold af energi, vitaminer og mineraler og væske. Eleverne arbejder med en case der fremlægges ved afslutningen af naturfagslektionerne i Tema 3. - I naturfag arbejdes der med følgende mål: o At eleven kan beregne og vurdere kostens indhold ved hjælp af IT-baseret beregningsprogram o At eleven opnår viden om væske og væskebalance i forhold til mennesket 25

27 3.1.4 Livet med hjælp Tema 4 2 uger Tema 4 er tværfagligt. Eleverne arbejder med cases omhandlende borgere med behov for pleje og omsorg. Områdefagene bidrager med forskellige teoretiske perspektiver og eleverne skal bruge alle delelementerne for at skabe en helhed. Eleverne arbejder i grupper og hvert enkelt gruppe fremlægger for de undervisere, der er en del af temaet. Eleverne arbejder med bl.a. magtanvendelse, det aktiverende arbejdsprincip, demens, sorg og krise. - I Social- og samfundsfag arbejdes der med følgende mål: o Mål A: At eleven opnår indsigt i ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse medudøvelse af arbejdet som Social- og sundhedshjælper, herunder viden om andre faggrupper og deres betydning for samarbejdet omkring borgeren. o Mål D: At eleven opnår viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljøs betydning og kan anvende denne viden i tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaverne samt opnår kendskab til relevant arbejdsmiljølovgivning. o Mål E: At eleven opnår viden om såvel kommunale som private servicetilbud og den enkeltes demokratiske rettigheder for at kunne vejlede den enkelte borger, patient eller klient ud fra muligheder, ønsker og behov. - I Aktivitets- og praktisk fag arbejdes der med følgende mål: o Mål A: opnår indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse. o Mål C. opnår indsigt i praktisk hjælp, herunder hygiejnens betydning i hjemmet, for at kunne planlægge, udføre og evaluere denne samt være bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens vaner, behov og holdninger. - I Sundhedsfag arbejdes der med følgende mål: o A. Eleven opnår kendskab til sammenhængen mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom for at kunne tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende, o B. Eleven opnår viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov for at være bevidst om betydningen af at igangsætte tiltag, der understøtter det enkelte menneskes livsudfoldelse og livskvalitet o D. Eleven opnår kendskab til de hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand, herunder mulige årsager til deres opståen for at kunne observere, vurdere, formidle og alternativt planlægge og udføre elementære syge-plejeopgaver hos borgeren, o E. Eleven kan forholde sig til betydningen af professionel omsorg i udøvelsen af arbejdet som Social- og sundhedshjælper - I Pædagogik arbejdes der med følgende mål: o C. Eleven opnår viden om forskellige former for dokumentation og formidling for at kunne modtage, videregive og dokumentere sine faglige overvejelser i forhold til borgere, pårørende, kollegaer og andre faggrupper, o D. Eleven opnår viden om pædagogiske arbejdsmetoder for at kunne arbejde vejledende i samarbejdet med borgeren, pårørende og kollegaer, o E. Eleven opnår kendskab til fysiske, psykiske og sociale handicap for at kunne arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte og i forhold til den enkeltes trivsel og livskvalitet, o F. Eleven opnår kendskab til menneskets udvikling, herunder aldringsprocesser, for at kunne forholde sig til og reagere på de hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale forhold og forandringer. 26

28 - I Naturfag arbejdes der med følgende mål: o At eleven opnår viden om mikroorganismers livsbetingelser o At eleven opnår viden om smitteveje, og hvordan overførelse af smitte forebygges, i forbindelse med indkøb, opbevaring og tilberedning af fødevarer i borgerens hjem o At eleven opnår viden om mikroorganismer i forbindelse med rengøring og vask i borgerens hjem o At eleven opnår viden om indeklima og kan beregne luftens fugtighed Livet med hjælp Tema 5 2 uger I Tema 5 arbejdes der i Social- og samfundsfag med kulturbegrebet, herunder etniske minoriteter og misbrugskultur. Eleverne opnår kendskab til andre kulturer og opnår respekt for andre måder at leve på. - I Social- og samfundsfag arbejdes der med følgende mål: o Mål F: At eleven opnår kendskab til betydningen af menneskets forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at kunne forholde sig til den enkelte med respekt for vedkommendes baggrund. I aktivitets- og praktisk fag opnår eleven færdigheden i rollen som social- og sundhedshjælper. Eleverne arbejder med en case. - I aktivitets- og praktiskfag arbejdes der med følgende mål: o Mål A: opnår indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse. o Mål B: opnår indsigt i, hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende, for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse og for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysisk udviklende aktiviteter. o Mål D: opnår indsigt i, hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver. o Mål E: opnår viden om personlig hjælp og observationer i forbindelse dermed samt bliver bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov, o Mål G. opnår viden om miljøets betydning for sundhed og trivsel for selvstændigt at kunne vurdere hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til udførelsen af praktisk og personlig hjælp. o Mål H: opnår kendskab til generelle og lokale aktiviteter for at kunne motivere og igangsætte borgeren til aktiv deltagelse med sigte på at bevare identitet og livsudfoldelse. I Sundhedsfag opnår eleverne kendskab til symptomer fra bevægeapparatet, kredsløb, åndedræt, urinveje og fordøjelsen. De opnår kendskab af betydningen for planlægning og udførelse af elementære sygeplejeopgaver. Eleverne gennemfører ligeledes et førstehjælpskursus og et brandbekæmpelseskursus. - I Sundhedsfag arbejdes der med følgende mål: o C. Eleven opnår kendskab til kroppens opbygning, funktion og viden om aldringsprocesser for at kunne observere forandringer samt planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver, 27

29 o D. Eleven opnår kendskab til de hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand, herunder mulige årsager til deres opståen for at kunne observere, vurdere, formidle og alternativt planlægge og udføre elementære syge-plejeopgaver hos borgeren o F. Eleven opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder på niveau svarende til grundfaget Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse I Tema 5 arbejdes der i Pædagogik med psykologi med handicapbegrebet og livskvalitet. Eleverne arbejder med forholdet mellem borger og social- og sundhedshjælper. Et vigtigt element i undervisningen er at eleverne får teoretisk viden om baggrunden for stress og udbrændt hed. - I Pædagogik med psykologi arbejdes der med følgende mål: o A. Eleven opnår viden om udvikling af normer, holdninger og fordomme for at kunne vurdere og reflektere over egne og andres normer og holdninger samt være i stand til at udvikle egne holdninger, o E. Eleven opnår kendskab til fysiske, psykiske og sociale handicap for at kunne arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte og i forhold til den enkeltes trivsel og livskvalitet, og o F. Eleven opnår kendskab til menneskets udvikling, herunder aldringsprocesser, for at kunne forholde sig til og reagere på de hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale forhold og forandringer. I Naturfag arbejder eleven med iltoptag, kuldioxid, salte og mineraler i relation til menneskets fysiske funktionsevne. Eleven får også kendskab til enzymer og deres virkning i forbindelse med menneskets fordøjelse og vaske/rengøringsmidler - I Naturfag arbejdes der med følgende mål: o At eleven opnår kendskab til enkle kemiske forbindelser og enzymer At eleven opnår kendskab til enkle kemiske forbindelser og enzymer SSH erens rolle og rammer Tema 6 2 uger I Social- og samfundsfag arbejder eleverne med serviceloven samt borgerens og social- og sundhedshjælperens rettigheder. Eleven opnår viden om borgerens demokratiske og kommunale rettigheder. - I Social- og samfundsfag arbejdes der med følgende fag: o Mål A: At eleven opnår indsigt i ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse medudøvelse af arbejdet som Social- og sundhedshjælper, herunder viden om andre faggrupper og deres betydning for samarbejdet omkring borgeren. o Mål E: At eleven opnår viden om såvel kommunale som private servicetilbud og den enkeltes demokratiske rettigheder for at kunne vejlede den enkelte borger, patient eller klient ud fra muligheder, ønsker og behov. o Mål H: At eleven opnår færdighed i at søge informationer om relevante love, regler, lokale og samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren, samt tilegner sig kendskab til disse for at kunne forholde sig til, hvordan de påvirker social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. o Mål F: At eleven opnår kendskab til betydningen af menneskets forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at kunne forholde sig til den enkelte med respekt for vedkommendes baggrund. I Aktivitets- og praktisk fag arbejder eleverne mere indgående med aktivitetsbegrebet og social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til aktiveringen af borgeren. Eleverne arbejder med aktivitetsanalyser og arbejdsprocesser. 28

30 - I Aktivitets- og praktisk fag arbejdes der med følgende mål: o Mål A: opnår indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse. o Mål C. opnår indsigt i praktisk hjælp, herunder hygiejnens betydning i hjemmet, for at kunne planlægge, udføre og evaluere denne samt være bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens vaner, behov og holdninger. o Mål E: opnår viden om personlig hjælp og observationer i forbindelse dermed samt bliver bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov. o Mål H: opnår kendskab til generelle og lokale aktiviteter for at kunne motivere og igangsætte borgeren til aktiv deltagelse med sigte på at bevare identitet og livsudfoldelse. I Tema 6 arbejdes der i Sundhedsfag med omsorg/pleje af den døende og pårørende, smerter, indtagelse af medicin. Eleverne opnår kendskab til omsorgen for den døende samt pleje og omsorg til mennesker med smerter, samt social- og sundhedshjælperens kompetencer indenfor dette område. - I Sundhedsfag arbejdes der med følgende mål: o B. Eleven opnår viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov for at være bevidst om betydningen af at igangsætte tiltag, der under-støtter det enkelte menneskes livsudfoldelse og livskvalitet, o C. Eleven opnår kendskab til kroppens opbygning, funktion og viden om aldringsprocesser for at kunne observere forandringer samt planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver, o D. Eleven opnår kendskab til de hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand, herunder mulige årsager til deres opståen for at kunne observere, vurdere, formidle og alternativt planlægge og udføre elementære syge-plejeopgaver hos borgeren, o E. Eleven kan forholde sig til betydningen af professionel omsorg i udøvelsen af arbejdet som Social- og sundhedshjælper I Pædagogik med psykologi opnår eleverne kendskab til arbejdet med mennesker med psykiske lidelser og/ eller misbrug. - I Pædagogik med psykologi arbejdes der med følgende mål: o A. Eleven opnår viden om udvikling af normer, holdninger og fordomme for at kunne vurdere og reflektere over egne og andres normer og holdninger samt være i stand til at udvikle egne holdninger, o B. Eleven opnår viden om og færdighed i kommunikation for at opnå indsigt i egen rolle i kommunikationen med borgeren med henblik på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde, o E. Eleven opnår kendskab til fysiske, psykiske og sociale handicap for at kunne arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte og i forhold til den enkeltes trivsel og livskvalitet, og o F. Eleven opnår kendskab til menneskets udvikling, herunder aldringsprocesser, for at kunne forholde sig til og reagere på de hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale forhold og forandringer. I Naturfag skal eleverne undersøge ph og udvælge og dosere korrekte midler til rengøring og vask i borgerens hjem. Eleverne skal tilegne sig viden, så de kan arbejde sikkert og forsvarligt med rengøringsmidler, vaskemidler og redskaber. 29

31 - I Naturfag arbejdes der med følgende mål: o At eleven opnår kendskab til syrer og baser, ph måling og dosering af vaske/rengøringsmidler o At eleven opnår viden om sikkerhed og arbejdsmiljø ved arbejde i borgerens hjem SSH erens rolle og rammer Tema 7 2 uger I Social- og samfundsfag arbejder eleverne med politiske og demokratiske beslutningsproces, med fokus på social- og sundhedssektoren. Centrale emner er demokrati, folkestyre og statsapparatets opbygning, pensionisters klagemuligheder, og Socialpolitik. - I Social- og samfundsfag arbejdes der med følgende mål: o Mål B: opnår viden om samfundets politiske, økonomiske og sociale strukturer med vægt på social og sundhedssektoren for at kunne forklare beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og samfundet I Aktivitets- og praktisk fag arbejdes der med cases, der på forskellig vis har fokus på socialog sundhedshjælperens rolle i det aktiverende arbejde med borgeren. - I Aktivitets- og praktiskfag arbejdes der med følgende mål: o Mål A: opnår indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse. o Mål B: opnår indsigt i, hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende, for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse og for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysisk udviklende aktiviteter. o Mål D: opnår indsigt i, hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver. o Mål E: opnår viden om personlig hjælp og observationer i forbindelse dermed samt bliver bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov. o Mål H: opnår kendskab til generelle og lokale aktiviteter for at kunne motivere og igangsætte borgeren til aktiv deltagelse med sigte på at bevare identitet og livsudfoldelse. I Naturfag arbejdes der med Mærkning af rengøringsmidler og vaskemidler, miljøhensyn og bortskaffelse af affald. Eleverne opnår viden om faremærkning, R og S sætninger, miljømærkning for rengøringsmidler og vaskemidler. Eleverne opnår viden om miljømæssig forsvarlig adfærd i forbindelse med forbrug af el, vand, varme og bortskaffelse af affald - I Naturfag arbejdes der med følgende mål: o At eleven opnår viden om sikkerhed og arbejdsmiljø ved arbejde i borgerens hjem De resterende områdefag arbejder med forskellige cases, der alle inddrager samtlige mål for faget Afsluttende projektopgave Alle faggrupper undtagen engelsk deltager i projektskrivningsugerne. Der er ikke decideret undervisning i de 2 uger, eleverne arbejder i grupper og vælger efter eget valg et emne at 30

32 skrive om. Eleverne skal udarbejde en problemformulering, der er relevant i forhold til deres kommende arbejdsområde. Grupperne afleverer et skriftligt produkt og fremlægger deres viden for undervisere og de andre elever i klassen. Varighed 2 uger Praktik Den samlede praktikuddannelse på trin 1 består af praktikperioder inden for det primærkommunale område. Ved afslutningen af en praktikperiode 1B på trin 1 afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen indeholder oplysninger om hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i praktikvirksomheden om eleven har nået målene for praktikperioden og angivelse af praktikvirksomhedens vurdering af elevens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse. Ved afslutningen af praktik 2 afgiver praktikvirksomheden den afsluttende praktikerklæring. Praktikerklæringen skal ud over det i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser anførte, tillige indeholde virksomhedens vurdering af, hvorvidt eleven har nået målene for praktikperioden. I praktikerklæringen anvendes bedømmelsen Godkendt/Ikke godkendt. Praktiksteder og elev skal i forbindelse med planlægning af praktikperioderne medtænke elevens muligheder for udvikling af personlige kompetencer. 31

33 Mål for praktikperiode 1a, 1b og 2 Praktik 1a & 1b Praktik 2 A. Opnår øvelse i at arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes B. Opnår øvelse i at observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgeren, samt opnår øvelse i at vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og selvbestemmelsesret. C. Opnår øvelse i at vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp ud fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer og i den sammenhæng forholde sig til kommunens kvalitetsstandarder D. Opnår øvelse i at formidle informationer om såvel kommunale som private servicetilbud, samt øvelse i at vejlede den enkelte borger om tilbud i nærmiljøet ud fra borgerens muligheder, ønsker og behov E. Opnår øvelse i at arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag og voldspolitik samt forholde sig til disses betydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedshjælperens rolle og arbejdsområde F. Under vejledning arbejde med redskaber til elektronisk kommunikation der anvendes lokalt, med henblik på kommunikation, formidling og vidensøgning, og udvikler færdigheder i at forholde sig kritisk til informationer A. Opnår færdigheder i at samarbejde med borgeren at arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes B. Opnår færdighed i at observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgeren samt vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og selvbestemmelsesret. C. Opnår færdigheder i at vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp ud fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer og i den sammenhæng forholde sig til kommunens kvalitetsstandarder D. Opnår færdigheder i at formidle informationer om såvel kommunale som private servicetilbud, samt i at vejlede den enkelte borger om tilbud i nærmiljøet ud fra borgerens muligheder, ønsker og behov E. Opnår færdigheder i at arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag og voldspolitik samt forholde sig til disses betydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedshjælperens rolle og arbejdsområde F. Opnår færdighed i at arbejde med redskaber til elektronisk kommunikation der anvendes lokalt, med henblik på kommunikation, formidling og vidensøgning, og udvikler færdigheder i at forholde sig kritisk til informationer G. G. 32

34 Opnår øvelse i at kommunikere og dokumentere faglige overvejelser og begrundelser til borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere, samt indgå i tværfagligt samarbejde H. Opnår øvelse i alene og i samarbejde med andre at tilrettelægge, udføre og reflektere over arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder med særlig henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen og I. Opnår øvelse i at vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og i forhold til regler og lovgivning på området Opnår færdigheder i at kommunikere og dokumentere faglige overvejelser og begrundelser til borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere, samt indgå i tværfagligt samarbejde H. Opnår færdigheder i alene og i samarbejde med andre at tilrettelægge, udføre og reflektere over arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder med særlig henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen og I. Opnår færdigheder i at vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytning og hjælpermidler i forhold til den enkelte borger og i forhold til regler 33

35 3.2 Læringsaktiviteter Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Udover den tværfaglige tematiserede undervisning indgår projektarbejde og monofaglig klasseundervisning, valgfag og valgfrit specialefag. Tematiseringer Uddannelsen består primært af tematiserede forløb, hvor fagene understøtter hinanden. Forskellige faglærere underviser inden for hvert tema. Et tema, der fx omhandler arbejdsmiljø, kan således have bidrag fra både medicinske fag, social- og samfundsfag samt pædagogik med psykologi. Den tematiserede arbejdsform medvirker til at styrke såvel mono- som tværfagligheden. Det er desuden hensigten, at elevernes forandringsparathed og ansvarlighed i forhold til fremtidig praksis styrkes. Endelig er det målet, at den enkelte elev oplever en større sammenhæng i egen uddannelse. Hvert tema har en varighed på 2 til 3 uger, idet der på enkelte temaer er indlagt mindre projekter. Generelt for alle temaer Elevens arbejdstid er i gennemsnit planlagt med 30 lektioner pr. uge. Derudover forventes det, at eleven anvender svarende til i gennemsnit 7 timer/uge til egen forberedelse, skriftlige opgaver samt til efterbehandling af undervisningen. Læringsmiljø: Temaerne er tværfaglige og indeholder således mål fra flere fag. Arbejdet kan foregå som undervisning, gruppearbejde og vejledning. IT indgår naturligt i undervisningen og i elevens arbejde. Uddannelsen går ind for eksemplarisk læring. Deri ligger en erkendelse af læringen som en bestandig proces. Det er underviserens opgave at bidrage til at lære vores elever at lære, dvs. udstyre dem med metoder til tilegnelse af viden. Ansvar for egen læring står centralt. Lærerrolle: Læreren forestår undervisning og vejledning. Elevrolle: Elevens arbejde og læring tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde. Undervisningen organiseres, så den styrker elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder og bidrager til udviklingen af personlige kompetencer. Det forventes, at eleven deltager aktivt og fx selv har ansvar for overholdelse af tidsplaner og deadlines. Desuden skal eleven medvirke til at håndtere evt. konflikter i gruppearbejdet. Evaluering: Den enkelte elev vurderes efter hvert tema af faglæreren: Godkendt/Ikke godkendt. Vurderingen af temaerne indgår i den samlede delkarakter for hvert enkelt fag på hvert enkelt teoriforløb. Den faglige kompetence vurderes af faglæreren efter i hvor høj grad eleven opfylder fagets mål. Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr Undervisningen varetages af kvalificerede lærerkræfter. Skolen stiller computere til rådighed efter behov. Arbejdet foregår i klasseværelser, grupperum og faglokaler. Ved planlægning af undervisningen tilstræbes det, at der i 10 % af lektionerne er mere end 1 undervisere tilstede i klasserummet. 34

36 Projektarbejde I projektarbejdet tilegner eleven sig det faglige stof i forhold til praksis og øver sig i at gå i dybden. Desuden forbereder projektarbejdet eleven til den afsluttende eksamen. Inden den afsluttende eksamen laves projektet som gruppearbejde, så deltagerne ikke bare udvikler faglige kompetencer, men også de personlige. De involverede fag bidrager relativt med lektioner til tværfaglige projektopgaver. Læringsmiljø: Eleverne arbejder i grupper og der forekommer såvel proces- som fagvejledning. Projektet skal overholde de til enhver tid gældende tekniske retningslinjer. Monofaglig undervisning i uddannelsen til Social- og Sundhedsassistent Dansk, C-niveau: I dansk arbejder eleverne med fagets mål jf. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne, BEK nr af 16/11/2010 Faget dansk afvikles som monofaglig undervisning bortset ved opstart af temaprojektet Kost og ernæring I dette temaprojekt deltager dansk faget i opstartsfasen af projektarbejdet, hvor eleverne arbejder med at udforme en problemformulering. Varighed: i alt 2 uger inkl. arbejde med problemformulering, eksamensforberedelse og grundfagseksamen. Engelsk, D-niveau: I engelsk arbejder eleverne med fagets mål jf. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne, BEK nr af 16/11/2010 Lektionerne afvikles som monofaglige lektioner på teori 4 og 5. Varighed: 2 uger Temaer i uddannelsen til Social- og Sundhedsassistent Uddannelsen opererer med forskellige temaer, hvor der i flere af temaerne er mulighed for at anlægge forskellige optiker. Hvert tema er nærmere beskrevet i en temapjece, som udleveres til eleven i forbindelse med at temaet startes op. Temapjecen indeholder foruden oplysninger om temaets indhold og mål også oplysninger om den anbefalede litteratur. Temapjecerne betragtes som et dynamisk værktøj, der kontinuerligt er underlagt evaluering og opfølgning. Inden for temaerne kan der i uddannelsen arbejdes med flg. optiker: Introduktion: På teamet introduceres eleverne til skolen og til uddannelsen - herunder skolens organisering, det anvendte learning managementsystem Fronter samt skolens infotek. Der arbejdes med læringsbegrebet og læringsstile. Der tilrettelægges en introtur ud af huset af 1 dags varighed. Alle fag bidrager. Varighed: 1 uge. 35

37 3.2.1 Tema A: Kroppens opbygning og funktion i sundhed og sygdom Kroppens opbygning/indre organer Med udgangspunkt i kroppens opbygning og funktion arbejdes der med lunger, hjerte, kredsløb og nyrer. Der vil indgå nogen sygdomslære i relation til disse organer. Mestring af sygdom og plejen af borgere med lidelser i hjerte, lunge, kredsløb og nyreurinvejslidelser er det centrale i sundheds- sygeplejefaget. Derudover vil der i nærmere detaljer blive fokuseret på de enkelte cellers funktion, kroppens transportmekanismer, herunder væske og saltes betydningen for kroppens funktion samt syre/basebalancen i kroppen. Naturfag vil for så vidt muligt tage udgangspunkt i eksperimenter og konkrete eksempler. Varighed: 2 uger Kost og ernæring I dette tema arbejdes med kost, ernæring og livsstil hos borgere med forskellige lidelser. Temaet tager udgangspunkt i social- og sundhedsassistentens opgaver, og arbejdsformen er en kombination af klasserumsundervisning, dataindsamling og projektarbejde. Temaet afvikles i samspil med intropraktikperiode 3, hvor dataindsamlingen finder sted. I naturfag vil der under projektskrivningen også være undervisning omhandlende cellernes funktion, kroppens transportmekanismer, herunder væske og saltes betydningen for kroppens funktion. Energi og kost vil ligeledes blive gennemgået. I medicinske fag vil der i projektperioden være undervisning i mave-tarmkanalens fysiologi. Varighed: 3 uger inkl. projektopgave. Perioden opdeles af en 2-ugers intropraktikperiode. I tema A arbejdes med fagene: sundheds- og sygepleje, medicinske fag og naturfag. Fagene dækker hver 1/3 af undervisningen i temaet. I sundheds- og sygeplejefaget arbejdes med følgende mål: o Opnår viden om opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom, med henblik på vurdering, tilrettelæggelse, udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver. o Opnår indsigt i miljøets betydning for sundhed og trivsel for at kunne vurdere samt vejlede og rådgive om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til det enkelte menneske og i forhold til arbejdsstedets miljøpolitik. o Opnår indsigt i principper for udførelsen af grundlæggende sundheds- og sygepleje for selvstændigt at kunne varetage den grundlæggende pleje af borgere med somatiske og psykiatriske sygdomme samt mentale og fysiske handicaps. o Opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld pleje og omsorg. I medicinske fag arbejdes med følgende mål: o Opnår viden om menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer. o Opnår viden om de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner herunder mikroorganismernes betydning for sundhed og sygdom samt kan redegøre for, hvordan der aktivt kan medvirkes til forebyggelsen og behandlingen heraf. o Opnår indsigt i sansernes betydning i forbindelse med at observere for at kunne danne sig et helhedsindtryk af borgerens situation, samt kunne vurdere og redegøre for observationerne I naturfaget arbejdes med følgende mål: o I naturfag er målet her at opnå forståelse for ekspotentiel udvikling, f.eks. i forbindelse med af ph-begrebet. 36

38 o o o o I skal få indsigt i blodets betydning og funktion i forbindelse med stoftransport mellem kapillæret og vævsvæsken (kolloidosmotisk tryk og hydrostatisk tryk) og stoftransport mellem vævsvæsken og cellen. I skal få indsigt i mekanismerne bag regulering og stabilisering af blodets ph værdi. I skal få viden om kroppens væskebalance og temperaturregulering samt hvilke fysiske faktorer, der spiller ind i forbindelse med varmeafgivelse og varmedannelse. I skal arbejde med, og dokumentere metodisk og eksperimentelt arbejde og kunne arbejde med det på en sikker og forsvarlig måde Tema B: Kultur og levevilkår Sociale relationer Temaet omhandler kulturens betydning i forhold til eksempelvis levevilkår, livsformer, livsstil, netværk, familiestruktur og livskvalitet. Desuden beskæftiger eleverne sig med social- og sundhedspolitik, etik samt udviklingspsykologi med udgangspunkt i Mahler, Stern, Bowlby, Freud og Ericsson samt med fysiske, psykiske og sociale handicaps. Herudover forudsætningerne for aktivitet og udvikling gennem aktivitet og introduktion til aktivitetsredskaber. Varighed: 2 uger Den aktive patient, klient og borger Her vil blive arbejdet med kulturens betydning i forhold til eks levevilkår, livsstil, netværk, aktivitet, familiestruktur og livskvalitet. Der vil blive arbejdet med de lokale /generelle aktivitetstilbud. Teorierne om menneskets psykiske og sociale udvikling vil blive brugt som udgangspunkt for arbejdet i temaet. Der bliver arbejdet med aktivitetsteorier og analyseredskaber samt betydningen for at skabe rammer for oplevelser og aktiviteter. Varighed: 2 uger I temaet arbejdes med fagene: pædagogik med psykologi, kultur- og aktivitetsfaget samt social og samfundsfag. Fagene dækker hver 1/3 af undervisningen i temaet. I pædagogik med psykologi arbejdes med følgende mål: o Opnår viden om menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, evaluere og reflektere over den enkeltes forudsætninger og udviklingsmuligheder. o Opnår viden om psykiske lidelsers påvirkning af den enkelte og de pårørende for at kunne støtte og vejlede såvel borger som pårørende. o Opnår viden om fysiske, psykiske og sociale handicap, herunder betydningen af kriser for at kunne arbejde støttende og vejledende. o Opnår viden om mellemmenneskelige relationer og forstår sig selv i forhold hertil for at kunne kommunikereprofessionelt. 37

39 I kultur- og aktivitetsfaget arbejdes med følgende mål: o Opnår indsigt i et stimulerende miljøs betydning for at kunne arbejde sundhedsfremmende med at bevare og styrke det enkeltes menneskes ressourcer, individualitet, integritet og selvbestemmelse. o Opnår viden om generelle og lokale aktivitetstilbud for at kunne iværksætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter i samarbejde med det enkelte menneske eller en gruppe af mennesker. o Opnår viden om, hvad nedsat funktionsniveau betyder for det enkelte menneskets daglige tilværelse for at kunne iværksætte rehabiliterende, støttende og udviklende aktiviteter. Opnår forståelse for menneskers forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at vælge og iværksætte aktiviteter, der tager udgangspunkt i respekten for det enkeltes menneskes behov og holdninger. I social- og samfundsfaget arbejdes med følgende mål: o Opnår indsigt i samfundets politiske, økonomiske og sociale struktur, herunder forhold i social- og sundhedssektoren for at kunne vurdere og redegøre for beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og for samfundet som helhed, o Opnår indsigt om social- og sundhedspolitik herunder samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren for at kunne arbejde med disse i forhold til social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, o Opnår indsigt om forskellige samfundsgruppers levevilkår og livsformer, herunder kulturelle og religiøse baggrunde for at opnå forståelse for disse forholds betydning for den enkelte, o Opnår færdighed i at indsamle, bearbejde og vurdere data, som anvendes til belysning af samfundsforhold og opnår øvelse i at arbejde selvstændigt, herunder beskrive løsninger på samfundsmæssige problemer, Tema C: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Sundhedsomsorg, pleje og livskvalitet og personlige sundhedsvalg indgår som en naturlig del i dette tema. Vi arbejder med definition af sundhedsbegrebet, kost og ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom. Miljøets betydning fysisk, psykisk og socialt for sundhed og betydningen af god fysisk form og nedsat funktionsevne for sundhedstilstanden. Teorier omkring arbejdsstillinger, person-forflytninger og hjælpemidler indgår i kultur- og aktivitetsfaget og suppleres af naturfag. Derudover vil der i nærmere detaljer blive fokuseret på lys og lyd, herunder hvordan lys og lyd udbredes. Endeligt vil hygiejne, mikroorganismer og mulige smitteveje vil blive gennemgået. Naturfag vil for så vidt muligt tage udgangspunkt i eksperimenter og konkrete eksempler. I temaet arbejdes med fagene: naturfag, sundheds- og sygeplejefaget og kultur- og aktivitetsfaget. Fagene dækker hver 1/3 af undervisningen i temaet. Varighed: 2 uger I naturfag arbejdes med følgende mål: o I naturfag er målet at I opnår forståelse for ekspotentiel udvikling, f.eks. i forbindelse med mikroorganismers vækst og ved måling af lydstyrken i db. o I skal få viden om mikroorganismer, deres levevis, udbredelse og betydning i sundhedsmæssig sammenhæng, bl.a. hvordan man kan forebygge smitte og epidemier. 38

40 o o o I skal få viden om de fysiske teorier omkring kraft og arbejde, som har betydning for forflytning og muskel arbejde. I skal opnå forståelse for lys og lydbølger, og hvordan de aktiverer henholdsvis øjet og øret. Øjet og ørets opbygning indgår som pensum. I skal arbejde med, og dokumentere metodisk og eksperimentelt arbejde og kunne arbejde med det på en sikker og forsvarlig måde I Sundheds- og sygeplejefaget arbejdes med følgende mål: o Opnår viden om opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom, med henblik på vurdering, tilrettelæggelse, udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver. o Opnår viden om fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for at kunne rådgive om, vejlede og støtte sundhedsfremmende aktiviteter. o Opnår viden om betydningen af det enkeltes menneske indflydelse på egen hverdag, trivsel og udvikling med henblik på at kunne vurdere, respektere og forholde sig til enkeltes menneskes forståelse af livskvalitet. o Opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje. I kultur- og aktivitetsfaget arbejdes med følgende mål: o Opnår indsigt i et stimulerende miljøs betydning for at kunne arbejde sundhedsfremmende med at bevare og styrke det enkelte menneskes ressourcer, individualitet, integritet og selvbestemmelse. o Opnår viden om, hvad nedsat funktionsevne betyder for det enkelte menneskets daglige tilværelse for at kunne iværksætte rehabiliterende, støttende og udviklende aktiviteter. o Opnår indsigt i og kan forholde sig bevidst til principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personflytninger og hjælpemidler for at anvende disse i arbejdsudøvelsen. o Opnår indsigt i hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse for at kunne medvirke aktivt til at igangsættelse af fysiske udviklende aktiviteter Tema D: Arbejdsmiljø Med udgangspunkt i en arbejdspladsvurdering og den gode arbejdsplads skal eleven arbejde med det fysiske arbejdsmiljø. Eleven stifter bl.a. bekendtskab med flg.: smittespredning, hygiejne, kemikalier og lægemiddeladministration, døgnrytmens betydning for arbejdsmiljø og kroppens reaktioner på stress, udbrændthed og konflikter. Eleven arbejder med ledelsesformer samt teorier for samarbejde med fokus på kommunikationens og dokumentationens betydning for kontinuerligt og vellykket samarbejde, der fremmer trivsel og fælles opgaveløsning. Ydermere arbejdes der med arbejdsmiljøloven. I temaet arbejdes med fagene: social- og samfundsfag, medicinske fag og pædagogik med psykologi. Fagene dækker hver 1/3 af undervisningen i temaet. Varighed: 2 uger I social- og samfundsfag arbejdes med følgende mål: o opnår viden om relevant arbejdsmiljølovgivning for at kunne anvende denne viden i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne 39

41 o opnår viden om dokumentations- og styringsværktøjer, herunder informationsteknologiske værktøjer, der finder anvendelse ved løsningen af omsorgs- og sygeplejeopgaver samt såvel lokalt som nationalt. I medicinske fag arbejdes med følgende mål: o Opnår viden om de hyppigst forekommende somatiske og psykiatriske sygdommes symptomer, mulige årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer. o Opnår viden om menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer. o Opnår viden om de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner herunder mikroorganismernes betydning for sundhed og sygdom samt kan redegøre for, hvordan der aktivt kan medvirkes til forebyggelsen og behandlingen heraf. o Opnår viden om de almindeligst forekommende psykiske lidelser, herunder demens, psykosociale og psykosomatiske reaktioner o Opnår indsigt i almen lægemiddellære, herunder indtagelse, omsætning og udskillelse af lægemidler for at kunne varetage sygeplejemæssige opgaver medicinadministration. I pædagogik med psykologi arbejdes med følgende mål: o Opnår viden om mellemmenneskelige relationer og forstår sig selv i forhold hertil for at kunne kommunikereprofessionelt. o Opnår færdigheder i mundtlig og skriftlig formidling for at kunne dokumentere og videregive sine faglige overvejelser i forhold til borgeren, pårørende og samarbejdspartnere. o Opnår indsigt i pædagogiske principper for tilrettelæggelse af læringsmuligheder for at kunne vurdere og anvende disse ved koordinering, undervisning, vejledning og rådgivning af borgere, pårørende, medarbejdere og elever. o Opnår viden om og kan vurdere principper for ledelse og samarbejde, herunder arbejdstilrettelæggelse og evaluering af eget og andres arbejde, samt viden om det psykiske arbejdsmiljøs betydning for trivsel og samarbejde for at kunne fremme fælles opgaveløsning Tema E: Kommunikation og formidling Vi arbejder med skriftlig og mundtlig kommunikation såvel i relation til borgere, hvor eksempler på borgerbog/samarbejdsbog kan inddrages. Begreberne subjektivt og objektivt er ord, der går igen såvel i samarbejde med borger som kollegaer. I pædagogik med psykologi vil vi analysere og øve kommunikation i relation til at udvikle en professionel praksis og dermed også den svære samtale. I temaet arbejdes med fagene: pædagogik med psykologi og sundheds- og sygeplejefaget. Fagene dækker hver 1/2 af undervisningen i temaet. Varighed: 1½ uge I pædagogik med psykologi arbejdes med følgende mål: o Opnår viden om psykiske lidelsers påvirkning af den enkelte og de pårørende for at kunne støtte og vejlede såvel borger som pårørende. o Opnår viden om fysiske, psykiske og sociale handicap, herunder betydningen af kriser for at kunne arbejde støttende og vejledende. o Opnår viden om mellemmenneskelige relationer og forstår sig selv i forhold hertil for at kunne kommunikereprofessionelt. o Opnår færdigheder i mundtlig og skriftlig formidling for at kunne dokumentere og videregive sine faglige overvejelser i forhold til borgeren, pårørende og samarbejdspartnere. 40

42 o Opnår indsigt i pædagogiske principper for tilrettelæggelse af læringsmuligheder for at kunne vurdere og anvende disse ved koordinering, undervisning, vejledning og rådgivning af borgere, pårørende, medarbejdere og elever. o Opnår viden om og kan vurdere principper for ledelse og samarbejde, herunder arbejdstilrettelæggelse og evaluering af eget og andres arbejde, samt viden om det psykiske arbejdsmiljøs betydning for trivsel og samarbejde for at kunne fremme fælles opgaveløsning. I sundheds- og sygeplejefaget arbejdes med følgende mål: o Opnår viden om opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom, med henblik på vurdering, tilrettelæggelse, udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver. o Opnår viden om fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for at kunne rådgive om, vejlede og støtte sundhedsfremmende aktiviteter. o Opnår indsigt i miljøets betydning for sundhed og trivsel for at kunne vurdere samt vejlede og rådgive om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til det enkelte menneske og i forhold til arbejdsstedets miljøpolitik. o Opnår viden om betydningen af det enkeltes menneske indflydelse på egen hverdag, trivsel og udvikling med henblik på at kunne vurdere, respektere og forholde sig til enkeltes menneskes forståelse af livskvalitet. o Opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje Tema F: Menneskets udvikling og identitet Vi arbejder med menneskets fysiske, psykiske og sociale udvikling og identitet på tværs af alle faggrupper. Med udgangspunkt i forsvarsmekanismer ser vi på, hvordan mennesker udvikler sig og hvordan de indgår i sammenspillet med hinanden. Denne udvikling har betydning for den enkeltes livskvalitet og mestringsevne her taler vi også om borgerens retssikkerhed samt serviceloven. Vi belyser SSA s rolle med henblik på tavshedspligt og magtanvendelse. Tillige undervises der i sansernes betydning for SSA`s observationer samt anatomi og fysiologi i forhold til det overordnede emne. Vi kommer indenom psykiatriloven og arbejder med netværk og tilbud. I temaet arbejdes med fagene: naturfaget, medicinske fag, sundheds- og sygeplejefaget, kultur- og aktivitetesfag samt social- og samfundsfaget. Hvert fag dækker ca. 1/5 af undervisningen i temaet. Varighed: 2 uger. I naturfaget arbejdes med følgende mål: o I naturfag er målet at få indsigt i nervesystemets opbygning, med fokus på den enkelte nervecelles funktion. Herunder hvordan en nerveimpuls opstår, bevæger sig og videregives til en anden nervecelle. o I skal lære at foretage faglige beregninger som i forbindelse med udmåling af medicin og beregning af medicinens halveringstid i kroppen. Herunder også lidt om ekspotentielfunktion i forhold til halveringstid af medicin. o I skal slutteligt arbejde med, og dokumentere metodisk og eksperimentelt arbejde og kunne arbejde med det på en sikker og forsvarlig måde I kultur og aktivitetsfaget arbejdes med følgende mål: o Opnår indsigt i et stimulerende miljøs betydning for at kunne arbejde sundhedsfremmende med at bevare og styrke det enkelte menneskes ressourcer, individualitet, integritet og selvbestemmelse. 41

43 o o o o o Opnår viden om generelle og lokale aktivitetstilbud for at kunne iværksætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter i samarbejde med det enkelte menneske eller en gruppe af mennesker. Opnår viden om, hvad nedsat funktionsevne betyder for det enkelte menneskes daglige tilværelse for at kunne iværksætte rehabiliterende, støttende og udviklende aktiviteter. Opnår forståelse for menneskers forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at vælge og iværksætte aktiviteter, der tager udgangspunkt i respekten for det enkelte menneskes behov og holdninger. Opnår indsigt i hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysiske udviklende aktiviteter Opnår indsigt i betydningen af at arbejde med at skabe rammer for oplevelser og aktiviteter, som udfordrer den enkeltes fantasi, kreativitet og æstetiske sans I sundheds- og sygeplejefaget arbejdes med følgende mål: o Opnår viden om fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for at kunne rådgive om, vejlede og støtte sundhedsfremmende aktiviteter. o Opnår viden om betydningen af det enkeltes menneske indflydelse på egen hverdag, trivsel og udvikling med henblik på at kunne vurdere, respektere og forholde sig til enkeltes menneskes forståelse af livskvalitet. o Opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje. I medicinske fag arbejdes med følgende mål: o Opnår viden om de hyppigst forekommende somatiske og psykiatrisk sygdommes symptomer, mulige årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer. o Opnår viden om menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer o Opnår indsigt i sansernes betydning i forbindelse med at observere for at kunne danne sig et helhedsindtryk af borgerens situation, samt kunne vurdere og redegøre for observationerne. Opnår viden om de almindeligst forekommende psykiske lidelser, herunder demens, psykosociale og psykosomatiske reaktioner I social- og samfundsfag arbejdes med følgende mål: o opnår indsigt i relevante love og regler indenfor bistands- pleje- og omsorgsområdet for at kunne vurdere, hvordan disse kan anvendes i samarbejdet med borgeren o opnår forudsætninger for at søge viden om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud herunder de demokratiske rettigheder som den enkelte har for at kunne rådgive og vejlede den enkelte, pårørende og brugergrupper ud fra muligheder, ønsker og behov o opnår indsigt i og udvikler bevidsthed om sit ansvar og rettigheder som fag person og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse arbejdet som social- og sundhedsassistent Afsluttende projektopgave Ved afslutning af uddannelsen udarbejder eleverne et afsluttende projekt jf. afsnit 2.6. Alle områdefag bidrager med lektioner til det afsluttende projekt. Hver elev tilknyttes en vejleder. Varighed: 4 uger inkl. optakt til eksamen, eksamen og afslutning af uddannelsen. 42

44 3.2.8 Praktik Den samlede praktikuddannelse på trin 2 består af 3 obligatoriske praktikker af hver 13 ugers varighed inden for følgende områder: Det somatiske, det psykiatriske og det primærkommunale område. Hver praktik er opdelt i en 2 ugers intropraktik samt en 11- ugers længerevarende praktik på samme praktiksted. Derudover har eleverne en valgfri praktik af 5 ugers varighed. Ved afslutningen af de 3 obligatoriske praktikperioder afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen skal ud over det i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser anførte, tillige indeholde virksomhedens vurdering af, hvorvidt eleven har nået målene for praktikperioden. I praktikerklæringen anvendes bedømmelsen Godkendt/Ikke godkendt. Praktikperioden i henholdsvis primær sundhedstjeneste, somatisk område og psykiatri skal godkendes hver for sig. Den valgfri praktikperiode har til formål, at den enkelte elev får mulighed for at foretage relevante observationer indenfor praktikområder, som enten ikke indgår i de obligatoriske praktikperioder eller som kan supplere disse. Det kan dreje sig om specialafdelinger - eller institutioner i Danmark eller i et udland. Perioden kan evt. deles i kortere perioder. Den enkelte elev formulerer i sin personlige uddannelsesplan mål for den valgfrie praktik. Udvælgelsen af praktikområder sker i samråd med institutionen, og eleven forventes selv at være opsøgende i forbindelse med planlægningen af forløbet. Praktiksteder og elev skal i forbindelse med planlægning af praktikperioderne medtænke elevens muligheder for udvikling af personlige kompetencer. 43

45 SSA Praktikmål Praktik 3 PSU Somatik - psykiatri Praktik 4 PSU Somatik - psykiatri Praktik 5 PSU Somatik - psykiatri Kompetenceniveau: Begynder At eleven under vejledning kan løse en opgave eller et problem ud fra en foruddefineret opgave eller kendt situation A. Eleven kan arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i et samarbejde med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet, samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder der understøtter og styrker borgerens/borgernes selvværd B. Eleven kan observere fysiske, psykiske og socialbetingede sygdommes symptomer og vurdere og redegøre for sine observationer i forbindelse dermed. Kompetenceniveau: Rutine At eleven alene eller i samarbejde med andre kan planlægge og gennemføre en opgave eller løse et problem i rutine- eller kendte situationer og omgivelser A. Eleven kan arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i et samarbejde med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet, samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder der understøtter og styrker borgerens/borgernes selvværd B. Eleven kan observere fysiske, psykiske og socialbetingede sygdommes symptomer og vurdere og redegøre for sine observationer i forbindelse dermed Kompetenceniveau: Avanceret At eleven alene eller i samarbejde med andre kan vurdere, planlægge og gennemføre en opgave eller løse et problem også i ikkerutine situationer under hensyntagen til opgavens art A. Eleven kan selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i et samarbejde med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet, samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder der understøtter og styrker borgerens/borgernes selvværd B. Eleven kan selvstændigt observere fysiske, psykiske og socialbetingede sygdommes symptomer og vurdere og redegøre for sine observationer i forbindelse dermed. C. Eleven kan identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer og selvbestemmelsesret. D. Eleven kan arbejde sundhedsfremmende og C. Eleven kan identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer og selvbestemmelsesret. D. Eleven kan arbejde sundhedsfremmende og C. Eleven kan identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer og selvbestemmelsesret. D. Eleven kan arbejde sundhedsfremmende og 44

46 sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner. E. Eleven kan identificere uhensigtsmæssigheder i miljøet, der har betydning for sundhed og trivsel, samt vurdere og vejlede om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til borgeren og under hensyntagen til arbejdsstedets miljøpolitik F. Eleven kan i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration. G. Eleven kan formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp, samt i at vejlede borgerne i at anvende tilbuddene med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret H. Eleven kan arbejde ud fra overordnede målsætninger, det lokale værdigrundlag og voldspolitik samt formulere og vurdere disses betydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde og på den baggrund vejlede borgeren/borgere. sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner. E. Eleven kan identificere uhensigtsmæssigheder i miljøet, der har betydning for sundhed og trivsel, samt vurdere og vejlede om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til borgeren og under hensyntagen til arbejdsstedets miljøpolitik F. Eleven kan i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration. G. Eleven kan formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp, samt i at vejlede borgerne i at anvende tilbuddene med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret H. Eleven kan arbejde ud fra overordnede målsætninger, det lokale værdigrundlag og voldspolitik samt formulere og vurdere disses betydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde og på den baggrund vejlede borgeren/borgere. sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner. E. Eleven kan identificere uhensigtsmæssigheder i miljøet, der har betydning for sundhed og trivsel, samt vurdere og vejlede om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til borgeren og under hensyntagen til arbejdsstedets miljøpolitik F. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vare-tage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration. G. Eleven kan formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp, samt i at vejlede borgerne i at anvende tilbuddene med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret H. Eleven kan arbejde ud fra overordnede målsætninger, det lokale værdigrundlag og voldspolitik samt formulere og vurdere disses betydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde og på den baggrund vejlede borgeren/borgere. 45

47 I. Eleven kan anvende elektroniske kommunikationssysteme r til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation J. Eleven kan planlægge, vurdere, vejlede og evaluere vejledningen og samarbejdet med borgere og andre samarbejdspartnere K. Eleven kan vælge og igangsætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borgere med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes psykiske og fysiske sundhed. L. Eleven kan indsamle information om, vurdere og igangsætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter for den enkelte borger eller for grupper af borgere i forhold til de generelle og lokale aktivitetstilbud samt efterfølgende reflektere over aktivitetens betydning for borgeren. M. Eleven kan vurdere, anvende og redegøre for hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og egen fysiske formåen. N. Eleven kan arbejde alene og kan tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle I. Eleven kan anvende elektroniske kommunikationssysteme r til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation J. Eleven kan planlægge, vurdere, vejlede og evaluere vejledningen og samarbejdet med borgere og andre samarbejdspartnere K. Eleven kan vælge og igangsætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borgere med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes psykiske og fysiske sundhed L. Eleven kan indsamle information om, vurdere og igangsætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter for den enkelte borger eller for grupper af borgere i forhold til de generelle og lokale aktivitetstilbud samt efterfølgende reflektere over aktivitetens betydning for borgeren. M. Eleven kan vurdere, anvende og redegøre for hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og egen fysiske formåen N. Eleven kan arbejde alene og kan tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle I. Eleven kan anvende elektroniske kommunikationssysteme r til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation J. Eleven kan planlægge, vurdere, vejlede og evaluere vejledningen og samarbejdet med borgere og andre samarbejdspartnere K. Eleven kan vælge og igangsætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borgere med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes psykiske og fysiske sundhed L. Eleven kan indsamle information om, vurdere og igangsætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter for den enkelte borger eller for grupper af borgere i forhold til de generelle og lokale aktivitetstilbud samt efterfølgende reflektere over aktivitetens betydning for borgeren. M. Eleven kan selvstændigt vurdere, anvende og redegøre for hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og egen fysiske formåen. N. Eleven kan arbejde alene og kan tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle 46

48 samt støtte og vejlede elever og andre samarbejdspartnere i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen. O. Eleven i samarbejde med andre at udføre omsorgsrettet og sygeplejemæssige opgaver, herunder udvikle bevidsthed om og åbenhed over for at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde. samt støtte og vejlede elever og andre samarbejdspartnere i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen. O. Eleven i samarbejde med andre at udføre omsorgsrettet og sygeplejemæssige opgaver, herunder udvikle bevidsthed om og åbenhed over for at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde. samt støtte og vejlede elever og andre samarbejdspartnere i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen. O. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre at udføre omsorgsrettet og sygeplejemæssige opgaver, herunder udvikle bevidsthed om og åbenhed over for at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde. 47

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

assistent Mundtlige prøver

assistent Mundtlige prøver Mundtlige prøver Undervisningsministeriet udtrækker ét af områdefagene og ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Før Undervisningsministeriet

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Juni 2011 s. 1 rev. aug. 2012 Prøver og standpunktsbedømmelser i uddannelsen Standpunktsbedømmelse i uddannelserne Der afgives

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger...2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...2 1.3 Underviserkvalifikationer...3

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 683 af 08/06/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i områdefag, Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx af yy om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelserne rev 13.februar 2008 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen Januar 2017 1 Regler for fagprøve på social- og sundhedshjælper uddannelsen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Grundforløb 2, Social- og Sundhedsuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2015 Prøvebestemmelser for prøve i det uddannelsesspecifikke

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser... 2 2.2 Kriterier for vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger...

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere