BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : Slut kl. : 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18."

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(O) Valdemar Haumand (A) Deltog x x x x x x x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet kommissorium Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter Regnskab 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter DSI Grenaa Idrætscenter. Budget 2010 og budget 2011 samt overslagsår Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo april Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo april Likviditetsoversigt pr. 31. maj 2010 beregnet efter kassekreditreglen Budget 2011 og overslagsårene Budget , Beredskabskommissionen Djursland Indkøb af køretøjer og materiel til Station Hornslet og Rønde Vintervedligeholdelse i Norddjurs Kommune Revurdering af priserne på kommunale byggegrunde Resultatrevision for Djursland for Fuld Damps økonomi Vedtægter for Foreningen Djursland for fuld Damp Konkurrencestyrelsens redegørelse om anskaffelse af KMD OPUS Anbringelses- og forebyggelsesområdet handlingsplan, milepælsplan og økonomiske måltal Plan for lukning af Unghjemmet i Ørum Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet Lokalplan for jordbrugsparceller i Enslev Udarbejdelse af ny lokalplan samt kommuneplantillæg for Grenen Dalstrup Ansøgning om opførelse af almene boliger i Auning Norddjurs Kommune

3 23. Anlægsprojekt vedrørende Randers Fjord Færgefart, kabelfærgen Udbyhøj Frigivelse af anlægsbevilling Dokning, Grenaa-Anholt færgen Renovering af hjælpemiddeldepotet Genudbud af fagentrepriser Violskrænten og Glesborg Plejecenter Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til oprettende bygningsvedligehold Udbud af projekter energibesparende foranstaltninger, Mølleskolen Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til energibesparende, Grenaa Bibliotek Kvalitetskontrakt Norddjurs Kommune

4 1. Servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet kommissorium Socialforvaltningen har udarbejdet et forslag til et kommissorium for det kommende arbejde med udformningen af en servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet. Formålet med servicepolitikken er at få fastlagt omfanget og typen af de servicetilbud, der fremover skal være i Norddjurs Kommune. Servicepolitikken skal også skabe et grundlag for at tage stilling til hvilke muligheder, der skal være for at borgere, der på nuværende tidspunkt er bosat på institutioner i andre kommuner, kan modtage et botilbud i deres hjemkommune. Desuden skal en servicepolitik fungere som et grundlag for samarbejde og dialog mellem de mange interessenter på handicap- og psykiatriområdet, og den kan medvirke til at skabe forståelse for og afstemme forventningerne til serviceniveauet og den fremtidige udvikling på området. Endelig kan servicepolitikken indgå som en del af grundlaget for den evaluering af kommunens overordnede handicappolitik, der skal finde sted i løbet af Forslaget til kommissorium har været sendt til høring i handicaprådet og ældrerådet../. Kommissoriet med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Socialdirektøren indstiller, at forslaget til kommissorium for arbejdet med udformningen af en servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet godkendes. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i sit møde den 10. juni 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 1

5 2. Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. september 2009, at kommunen overtog alle aktiver og passiver pr. 1. oktober 2009 fra foreningen GIS. Derudover blev der oprettet en selvejende institution med 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer som bestyrelsesmedlemmer. Derudover blev det aftalt, at der skulle oprettes et brugerråd og idrætscentret skulle drives i henhold til den udarbejdede virksomhedsprofil. Der blev desuden på kommunalbestyrelsesmødet den 30. juni 2010 besluttet, at der senere skulle tages stilling til, om driften af centret skulle sendes i udbud. Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Kirsten Jensen (V), formand, Pia Bjerregaard (A), næstformand, Inger K. Andersen (DF), Lars Møller (A) og Jens Meilvang (V). Overdragelsesaftalen er underskrevet den 27. april 2010, og GIC Wellness Aps er opløst ved erklæring den 26. april På bestyrelsesmødet i Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter (GIS) den 26. maj 2010 vedtog bestyrelsen følgende: Bestyrelsen anbefaler, at idrætscentret ikke sendes i udbud. Bestyrelsen er af den holdning, at idrætscentret drives optimalt ved at bibeholde den nuværende drifts- og ledelsesform, netop med henblik på at styrke og udvikle idrætscentret. Den nuværende bestyrelse anbefaler en ændret bestyrelsessammensætning, en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, heraf 3 medlemmer som er udpeget af kommunalbestyrelsen, efterfølgende udpeger de 3 medlemmer yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer heraf 1 fra fritidslivet og 1 fra erhvervslivet. Det anbefales, at bestyrelsen skal have fokus på kerneydelserne, som bl.a. er at stille faciliteter til rådighed, sikre at idrætscentret sørger for faciliteterne er i god stand, at der er åbent og klargjort til brugerne, samt at være åben overfor nye aktiviteter og brugergrupper. 2

6 Det kan anbefales, at bestyrelsessammensætningen ændres, så der sikres at fritidslivets interesser sammen med mere erhvervsmæssige og kommercielle kompetencer er tilstede i bestyrelsen. I den nuværende konstruktion fungerer kommunaldirektøren som direktør for idrætscentret. Det forslås, at vedtægterne med virkning fra 1. juli 2010 ændres, så direktør-stillingen nedlægges. Samtidig kommer Grenaa idrætscenter til at refererer til kultur- og udviklingsudvalget på samme måde som andre selvejende institutioner som modtager tilskud fra Norddjurs Kommune. Der har været afholdt et møde med brugerne, og der er interesse for at der afholdes 1-2 årlige dialogmøder med bestyrelsen. Der blev ikke ytret ønske om, at der etableres et brugerråd. Det kan ligeledes anbefales, at driften af idrætscentret ikke sendes i udbud. Det er vurderingen, at der for øjeblikket ikke er et marked for at kunne drive centret. Samtidig vil det også kræve en længere proces med bl.a. udarbejdelse af udbudsmateriale m.v. Økonomien i Centret er tilfredsstillende, og den nye konstruktion med en samlet enhed (svømmehal, badstue og halle/baner) viser, at der er mulige stordriftsfordele. Samtidig er cafeteriet forpagtet ud, og dermed givet centret en driftsmæssig sikkerhed. Lejeaftalen med Fitness-centret er udvidet, så de har haft mulighed for at lave en udvidelse. Det har været forsøgt at udleje hele eller dele af den eksisterende til private aktører på wellnessmarkedet, men det har p.t. ikke været muligt at finde en samarbejdspartner. Regnskabsresultatet for 2009 viser et positivt driftsresultat på kr. I 2010 er udarbejdet et budget i balance../. Vedlagt statusbeskrivelse. Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. Grenaa Idrætscenter fortsætter i den nuværende konstruktion, og driften dermed ikke sendes i udbud 3

7 2. vedtægterne ændres, så stillingen som direktør nedlægges 3. vedtægterne ændres, så bestyrelsessammensætningen ændres så der fremover er 3 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, og at bestyrelsen finder 1 medlem fra erhvervslivet og 1 medlem fra fritidslivet 4. bestyrelsen beslutter hvordan dialogen med brugerne fremover skal organiseres 5. bestyrelsen fastlægger virksomhedsprofilen inden for rammerne af driftsaftalen Valdemar Haumand gør opmærksom på at han er inhabil i sagens behandling. Økonomiudvalget erklærer Valdemar Haumand inhabil. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 4

8 3. Regnskab 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter P24 10/13495 Bestyrelsen for Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter fremsender regnskab for perioden 1. september 31. december I henhold til institutionens vedtægter, 11, skal bestyrelsen senest 31. marts fremsende revideret regnskab til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. september 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven./. Regnskabet vedlægges. Sekretariatschefen indstiller, at regnskabet godkendes. Valdemar Haumand gør opmærksom på at han er inhabil i sagens behandling. Økonomiudvalget erklærer Valdemar Haumand inhabil. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 5

9 4. DSI Grenaa Idrætscenter. Budget 2010 og budget 2011 samt overslagsår P24 10/13500 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter (DSI Grenaa Idrætscenter) har fremsendt budget for 2010 samt budget 2011 og overslagsår. Bestyrelsen for DSI Grenaa Idrætscenter har godkendt budget 2010 den 16. marts 2010 og budget 2011 den 26. maj Det fremgår af institutionens vedtægter at: 10 stk. 2. Bestyrelsen udarbejder i maj måned et budgetforslag for det kommende regnskabsår og et budgetoverslag for de efterfølgende 3 år. 10 stk. 3. Budgetforslaget sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune senest den 1. juli i året forud for budgetåret. Budgettet danner grundlag for det i 4, stk., 1 og 2, nævnte kommunale driftstilskud. I hovedtal kan driftsbudgettet for 2010 specificeres således (budgetforslag 2011 er budget 2010 fremskrevet med 1,8 % svarende til kommunes fremskrivning af tilskuddet til institutionen): Hovedkonto i hele kr. Idrætscentret Svømmehal og Fælles udgifter Total budget Total budget badstue og indtægter mv Indtægter Omkostninger: Lønninger m.v Driftsudgifter maskiner og inventar Lokaleomkostninger Varekøb/Fremmed arbejde Salgsomkostninger Rejseudgifter Øvrige omkostninger Finansielle poster og henlæggelser: 6

10 Finansielle indtægter og udgifter Hensættelser Overskud Af de samlede indtægter på 9,670 mio. kr. (i 2010 prisniveau) Norddjurs Kommunes tilskud til institutionen 5,628 mio. kr., heraf lokaletilskud på 3,703 mio. kr. og driftstilskud på 1,925 mio. kr. Der er i budgetteret med et overskud på 0,086 mio. kr. i 2010 og 0,088 mio. kr. i /. Budgetterne vedlægges. Sekretariatschefen indstiller, at budgetterne godkendes. Valdemar Haumand gør opmærksom på at han er inhabil i sagens behandling. Økonomiudvalget erklærer Valdemar Haumand inhabil. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 7

11 5. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo april Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Den samlede budgetopfølgning pr. ultimo april 2010 viser en forventet merudgift på økonomiudvalgets område på 1,522 mio. kr. samt en række forventede afvigelse indenfor områder med overførselsadgang. Der kan dog findes reduktioner på 1,343 mio. kr. indenfor områder med overførselsadgang. Der arbejdes fortsat på tilretninger i det nye økonomisystem samt omplaceringer af beløb. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: Drift: Områder uden overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. april 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kommunaldirektørområdet: Der forventes en afvigelse på samlet set 1,522 mio. kr. som følge af merudgifter til følgende områder: fratrædelsesvederlag til afgående borgmester og udvalgsformænd på 0,971 mio. kr., kursus- 8

12 virksomhed mm. for kommunalbestyrelsen på ca. 0,176 mio. kr., udgifter til valg afholdt i 2009 på ca. 0,110 mio. kr., lejetab ved fraflytning 0,075 mio. kr. og ikke realiserede besparelser på 0,190 mio. kr. på den politiske organisation. Det vurderes ikke muligt at finde tilsvarende besparelser indenfor kommunaldirektørens område. Øvrige områder uden overførselsadgang: På de øvrige områder under økonomiudvalget forventes det på nuværende tidspunkt, at budgettet overholdes. Områder med overførselsadgang: På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år, og der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen. Dog vil der på disse områder kunne søges tillægsbevillinger begrundet i konstaterede fejl i forudsætninger ved budgetlægningen eller hvor omfanget af opgavens udførelse afviger fra det ved budgetvedtagelsen forudsatte. Overførsler fra regnskab 2009 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 4. maj 2010, og vil blive indberettet i økonomisystemet inden næste budgetopfølgning. Områder med overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget ekskl. overførsel "år" Overførsler fra tidligere år Forbrug ultimo april 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Det vedtagne besparelseskrav til økonomiudvalgets område er opfyldt i For 2011 og overslagsår er besparelseskravet stort set udmøntet. Der resterer et beløb på 0,400 mio. kr., hvor bespa- 9

13 relsen er afhængig af implementeringen af nye systemer. Såfremt implementeringen forsinkes, skal der findes alternative reduktioner. Under økonomidirektørområdet er der en varig reduktion på IT området, der skyldes, at FAS er taget ud af betalingsaftalen med KMD. Budgettet skal derfor nedskrives med 1,444 mio. kr. vedrørende 2009 og Til gengæld skal miljø- og teknikdirektørområdet have tildelt budgetmidler på 0,342 mio. kr. til dækning af FAS udgifter, som betales til Aqua Djurs. På børne- og ungedirektørområdet forventes merforbrug på 0,230 mio. kr. hovedsageligt vedr. løn og personalerelaterede udgifter samt ikke opnået reduktioner. Der arbejdes på at finde en løsning indenfor området. I forbindelse med budget 2010 blev der givet en tekniske korrektion på ½ stilling på undervisningsområdet, som efterfølgende blev overflyttet til børne- og ungdomsudvalget. Budgetbeløbet på 0,241 mio. kr. er ved en fejl indsat på begge udvalg. Budgettet på økonomiudvalget skal derfor nedskrives med beløbet både i 2010 og overslagsår. På øvrige områder forventes budgettet overholdt. Områder med budgetpres: Der sker løbende ændringer af udbetaling af tjenestemandspensioner, hvorfor området vil være under bevågenhed med henblik på et eventuelt tillægsbevillingsbehov i Borgerservice har fokus på udgifterne til befordring til speciallæge mv., som udviste et stort merforbrug i Det er tvivlsomt, om budgettet på 0,928 mio. kr. vedrørende reklameindtægt overholdes. Der arbejdes på en samlet vurdering af mulighederne for reklameindtægter til næste store budgetopfølgning. 10

14 Anlæg: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. april 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Grønne områder og naturpladser Sekretariat og forvaltninger Turisme Salg af ejendomme** I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** budgetoverførsel fra MTU. Det er meget usikkert, hvorvidt det er muligt at opnå det budgetterede salg af grunde på jordforsyningsområdet. Den økonomiske krise samt renteniveauet kan have stor indflydelse herpå. Der er primo maj indgået salgsaftaler på bolig- og erhvervsgrunde for i alt 1,231 mio. kr., ud af et samlet budget til salg af byggegrunde på 14,233 mio. kr. Der forventes pt. et samlet grundsalg i 2010 på 8,693 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 4,540 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at salget fortsætter med nuværende intensitet året ud. Herudover er der indregnet et salg af en storparcel i Åbyen. Det er samtidig forudsat i beregningen, at det afsatte beløb på 1,000 mio. kr. til arealerhvervelser ikke anvendes. Mindreindtægter vedrørende salg af jord til bolig- og erhvervsformål skal ses i sammenhæng med budgettet til byggemodning, som henhører under miljø- og teknikudvalget. Her vil budgettet kunne reduceres med 5,590 mio. kr. ved at stoppe alle ikke igangværende eller aftalte projekter. Dette betyder, at jordforsyningen samlet udviser en merindtægt på 1,050 mio. kr. Indtægtsbudget for salg af ejendomme er på 5,000 mio. kr. Som det fremgår af anden sag på dagsordenen, arbejdes der på at opfylde budgettet. Såfremt det ikke lykkedes at gennemføre salg af ejendomme i 2010, må der forventes et samlet merforbrug, inkl. reduktionerne fra miljø- og teknikudvalget på 3,950 mio. kr. 11

15 Renter og balanceforskydninger: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 ekskl. overførsler Forbrug ultimo april 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Renter Afdrag på lån Optagne lån I alt Renter og afdrag på eksisterende lån overholder budgettet. I årsbudget 2010 er der budgetteret med en låneoptagelse på 35,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har herudover bevilliget låneoptagelse på 9,9 mio. kr. i sammenhæng med nye anlægsprojekter, som følge af regeringens særlige lånepuljer. Den samlede budgetterede lånoptagelse er herefter 44,9 mio. kr. En foreløbig opgørelse over de udgifter der give låneadgang, kan opgøres til 35,4 mio. kr. Dette betyder, at der ikke er låneadgang til en budgetteret låneoptagelse på 9,5 mio. kr. Beløbet er nedsat i forhold til tidligere skøn pga. udsættelse af yderligere skolerenoveringsprojekter. I forbindelse med opgørelsen er det forudsat, at indenrigs- og sundhedsministeriet ikke vil dispensere for ændringer i karakteren af projekterne, i forhold til den oprindelige låneadgang. Norddjurs Kommune har overtaget kreditforeningslån fra bokollektiv i Ørsted, Sygehusvej 27. Renter og afdrag forventes at udgøre 0,719 mio. kr. i Beløbet finansieres via beboernes huslejeindbetaling på driften. Midtvejsreguleringen indgår i forhandlingerne om kommuneaftalen mellem KL og regeringen. Forhandlingerne som er afsluttet den 12. juni 2010 viser, at kommunerne samlet midtvejsreguleres med i alt 1,5 mia. kr. Såfremt beløbet fordeles mellem kommunerne efter samme model som bloktilskuddet, vil Norddjurs kommune blive kompenseret med 10,350 mio. kr. Det endelige beløb vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. juli

16 Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. januar 2010, at bevillige 0,468 mio. kr. vedr. sanktionen for de kommunale skatteforhøjelser i Beløbet blev finansieret af kommunens likvide aktiver. I forbindelse med budget 2011 skal sanktionsbeløbet på 0,936 mio. kr. vedr og 1,872 mio. kr. for indarbejdes. Forvaltningen fremsender teknisk korrektion på beløbene. Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Kommunaldirektøren foreslår, at følgende bliver budgetomplaceret til dækning af forventet merforbrug på områder uden overførselsadgang: - mindreforbruget på IT området fratrukket beløbet til dækning af FAS udgift til Aqua Djurs i alt 1,102 mio. kr. - fejlbudget på 0,241 mio. kr. vedr. ½ stilling på undervisningsområdet - ressourcer svarende til ca.1. årsværk flyttes fra konto 6 til konto 5. Derudover skal alle genbesættelser af stillinger i administrationen godkendes af kommunaldirektøren samt næstformand i Områdeudvalg administration. Det kan aftales, at stillinger som er vakante i en periode kan indgå til finansiering af evt. yderligere merforbrug i den resterende del af Endelig skal der ske en vurdering af, om stillinger under økonomiudvalget reelt vedrører administration, eller om nogle bør flyttes til fagudvalgenes områder. Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. der tages stilling til, hvordan det videre arbejde med at skabe balance i budgettet kan gennemføres 2. renter og afdrag på 0,719 mio. kr. finansieres af den på driften optaget huslejeindtægt 3. der gives negativ tillægsbevilling på i alt 1,102 mio. kr. vedr. IT området, fratrukket beløbet til dækning af FAS udgift til Aqua Djurs 4. der gives negativ tillægsbevilling 0,241 mio. kr. vedr. en fejlbudgetteret ½ stilling på undervisningsområdet. Ad1) Økonomiudvalget godkender at genbesættelser af alle stillinger i administrationen skal godkendes af kommunaldirektøren samt næstformand i Områdeudvalg administration. Det kan aftales, at stillinger som er vakante i en periode kan indgå til finansiering af evt. yderlige- 13

17 re merforbrug i den resterende del af Endelig skal der ske en vurdering af, om stillinger under økonomiudvalget reelt vedrører administration, eller om nogle bør flyttes til fagudvalgenes områder. Ad 2,3 og 4) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 14

18 6. Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo april Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune er der foretaget budgetopfølgning pr. ultimo april Budgetsituation før kompenserende besparelser. Budgetopfølgningen udviser en forventet merudgift på 41,663 mio kr. på driften på områder uden overførselsadgang. Derudover er der en forventet merudgift på 1,724 mio. kr. på områder med overførselsadgang. Alle udvalg arbejder fortsat på at finde yderligere muligheder for at finansiere det samlede merforbrug. På anlæg forventes en merudgift på 9,540 mio. kr., som skyldes, manglende salg af grunde og bygninger. Det finansielle område viser en merudgifter på 0,719 mio. kr. til afdrag og renter på et lån som Norddjurs Kommune har overtaget. Budgetsituation efter kompenserende besparelser. Såfremt indstillingerne om kompenserende besparelser fra de enkelte udvalg følges, vil det samlede merforbrug udgøre 18,533 mio. kr., jf. nedenstående tabel. En væsentlig andel heraf skyldes, at der er givet dispensation til lånefinansiering af anlæg som forslås udskudt. Dette betyder, at en forventet låneoptagelse på 9,483 mio. kr. ikke kan gennemføres i De enkelte besparelsesforslag, som samlet kan opgøres til 44,596 mio. kr., er beskrevet i afsnittet tiltag til nedbringelse af merforbrug. Det forventede regnskab 2010 kan hermed ikke leve op til den langsigtede målsætning i den økonomiske politik, om at overskuddet på den skattefinansierede drift skal dække anlæg, og afdrag på lån. Samtidig påvirker dette kraftigt kassebeholdningen i negativ retning. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: 15

19 Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 ekskl. overførsler Forbrug ultimo april 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 * Indtægter: Skatter Generelle tilskud Drift uden overførselsadgang: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Drift med overførselsadgang Anlæg: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Renter Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Optagne lån I alt * Kun områder med bevillingsbehov medtages i regnearket *- =mindreforbrug/merindtægt, + = merudgift/mindreindtægt Generelle forhold: Budgetopfølgningen bygger på direktørområdernes afrapportering fra fagudvalgene. Oversigten indeholder fagudvalgenes indstillede kompenserende besparelser. På to udvalgsområder er der et stort udgiftspres. Der er tale om børne- og ungdomsudvalget samt miljø- og teknikudvalget. På anlægssiden er forventningen, at ikke hele anlægsprogrammet på skole- og dagsinstitutionsområdet kan gennemføres i 2010, samt at en række af miljø og teknikudvalgets projekter udsættes. Det er samtidig meget usikkert, hvorvidt det er muligt at opnå det budgetterede salg af grunde på jordforsyningsområdet. Den økonomiske krise samt renteniveauet kan have stor indflydelse herpå. 16

20 Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Økonomiudvalget: Kommunaldirektøren foreslår, at følgende bliver budgetomplaceret til dækning af forventet merforbrug på områder uden overførselsadgang: - mindreforbruget på IT området fratrukket beløbet til dækning af FAS udgift til Aqua Djurs i alt 1,102 mio. kr. - fejlbudget på 0,241 mio. kr. vedr. ½ stilling på undervisningsområdet - ressourcer svarende til ca.1. årsværk flyttes fra konto 6 til konto 5. Derudover skal alle genbesættelser af stillinger i administrationen godkendes af kommunaldirektøren samt næstformand i Områdeudvalg administration. Det kan aftales, at stillinger som er vakante i en periode kan indgå til finansiering af evt. yderligere merforbrug i den resterende del af Endelig skal der ske en vurdering af, om stillinger under økonomiudvalget reelt vedrører administration, eller om nogle bør flyttes til fagudvalgenes områder. Børne- og ungdomsudvalget: Børne- og familieområdet Der blev i 2009 iværksat en handleplan som bl.a. indbefattede en analyse udarbejder af KLK. Umiddelbart i forlængelse af denne budgetopfølgning er der besluttet en intensiverende handleplan, som omfatter en gennemgribende analyse af området, bl.a. med tilknytning af en tværfaglig styregruppe, og en koordinering af økonomiopgaven fra den centrale økonomiafdeling. Der er iværksat initiativer vedr. økonomistyringen på hele Børne- og ungdomsudvalgets område med henblik på en minimering af merforbruget. Der er stor aktivitet på omlægning af egne tilbud, således at tilbuddene kan tilpasses efterspørgslen. En omlægning betyder ofte i første omgang en udgiftsforøgelse, men på sigt forventes en udgiftsnedgang. Kontaktpersonordningen har også været under en omlægning med det formål at nedbringe udgifterne. Egne tilbud samt opholdssteder og institutioner beliggende i kommunen forventes på sigt at kunne dække behovene for anbringelser. 17

21 Daginstitutionsområdet Den del af dagplejens merforbrug der vedrører manglende kompensation i forhold til overenskomstaftalen 2008 samt urealistiske budgetforudsætninger med hensyn til sygefravær. Der kan arbejdes aktivt med optimering af personaletilpasning og pladsudnyttelse i forbindelse med ledig kapacitet. Undervisningsområdet Der er stærk bevågenhed på specialundervisningsområdet og Norddjurs Kommune er deltager i en analyse af udgiftsudviklingen på området som er iværksat af Finansministeriet, Undervisningsministeriet og KL. Samtidig er opmærksomheden skærpet på visitationen. Kultur- og udviklingsudvalget: Udvalget har på sit møde i juni besluttet en række reduktioner. Dette sker primært på en række puljekonti svarende til 0,500 mio kr. vedr. drift og 0,800 mio kr. på anlæg. Miljø- og teknikudvalget: Miljø og teknikdirektøren har til mødet i juni indstillet besparelser på driften på samlet 4,980 mio. kr. Udvalget har i deres indstilling endvidere indstillet kompenserende besparelser på i alt 9,056 mio. kr. Dette sker ved udskydelse af anlægsprojekter. Områder med budgetpres: Indenfor to udvalg er der beskrevet en række områder, som på sigt kan udvise budgetoverskridelser, såfremt der ikke bliver iværksat foranstaltninger for at imødegå dette. Økonomiudvalget: Tjenestemandspension er under bevågenhed, da der løbende sker ændringer på området. Borgerservice har særlig fokus på befordringsudgifter til lægeundersøgelser. Endelig er det tvivlsomt, om budget for reklameindtægter overholdes. Børne- og ungdomsudvalget: Både det forebyggende og anbringende område samt specialundervisningsområdet er under budgetpres, hvilket er en generel tendens i hele landet. Der opleves markante udgiftsstigninger på området. 18

22 Syge- og hjemmeundervisning ser det seneste år ud til at være inde i en fase med udgiftsglidning, og kan være et område under budgetpres, hvis denne udvikling fortsætter. I dagplejens budget er det budgetterede udgiftsniveau i uoverensstemmelse med det faktiske udgiftsniveau. Årsagen er dels manglende kompensation i lønsummen i forhold til den faktiske effekt af overenskomstaftalen 2008, dels forskelle mellem den i budgettet forudsatte pladsudnyttelsesgrad og den faktuelle pladsudnyttelsesgrad../. Samlet specificeret bilag over budgetopfølgningen inkl. områder med budgetpres og iværksatte tiltag vedlægges. Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. der ikke gives tillægsbevillinger på merforbruget, da udvalgene arbejder videre med at finde de sidste kompenserende besparelser på møderne i august måned. 2. renter og afdrag på 0,719 mio. kr. finansieres af den på driften optaget huslejeindtægt 3. som kompenserede besparelse på i alt 44,596 mio. kr., skal følgende beløb tilgå kommunens kassebeholdning a. på økonomiudvalgets område gives en negativ tillægsbevilling på 1,343 mio. kr. vedr. drift. b. på børne- og ungdomsudvalget gives der en negativ tillægsbevilling på 8,434 mio. kr. vedr. drift, samt 19,483 mio. kr. vedr. anlæg c. på kultur- og udviklingsudvalget gives der en negativ tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. vedr. drift, samt 0,800 mio. kr. vedr. anlæg d. på miljø- og teknikudvalget gives der en negativ tillægsbevilling på 4,980 mio. kr. vedr. drift, samt 9,056 mio. kr. vedr. anlæg. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2009 Sted : Mødelokale 03, Rådhuset Grenå Dato : 9. juni 2009 Start kl. : 13:45 Slut kl. : 14.50 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Notat vedrørende Foreningen Djursland For Fuld Damp (DFFD)

Notat vedrørende Foreningen Djursland For Fuld Damp (DFFD) Norddjurs Kommune Økonomi- og Lønafdelingen Kultur- og Udviklingsafdelingen 17. maj 2010. Notat vedrørende Foreningen Djursland For Fuld Damp (DFFD) Djursland For Fuld Damp, efterfølgende benævnt DFFD,

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

BESLUTNINGSPROTOKOL. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 1/2012 Sted : Allingåbro Brandstation, A.L. Pedersens Vej 5, 8961 Allingåbro Dato : 8. februar 2012 Start kl. : 14.00

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.27. december 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat åben dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag d.17.12.2009 kl. 16.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Mødelokale 3 på rådhuset i Grenaa. Dato : 11. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 17:00 Medlemmer John Saaby Jensen (A), formand

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.16. marts 2010 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Dagsorden fra bestyrelsesmødet tirsdag d.16.3.2010 kl. 15.30. Mødet afholdes i Grenaa Idrætscenters mødelokale 4,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

DAGSORDEN. Kultur- og Udviklingsudvalget. Møde nr. : 13/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 2 Dato : 11. oktober 2007 Start kl. : 13.00 Slut kl.

DAGSORDEN. Kultur- og Udviklingsudvalget. Møde nr. : 13/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 2 Dato : 11. oktober 2007 Start kl. : 13.00 Slut kl. Kultur- og Udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 13/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 2 Dato : 11. oktober 2007 Start kl. : 13.00 Slut kl. : Medlemmer Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM Valdemar Haumand side 1 d.1. oktober 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.30.9.2009 kl. 15.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters klubsekretariat,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K.

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg. Mødelokale 13 Dato : 18. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere