BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : Slut kl. : 18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18."

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(O) Valdemar Haumand (A) Deltog x x x x x x x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet kommissorium Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter Regnskab 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter DSI Grenaa Idrætscenter. Budget 2010 og budget 2011 samt overslagsår Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo april Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo april Likviditetsoversigt pr. 31. maj 2010 beregnet efter kassekreditreglen Budget 2011 og overslagsårene Budget , Beredskabskommissionen Djursland Indkøb af køretøjer og materiel til Station Hornslet og Rønde Vintervedligeholdelse i Norddjurs Kommune Revurdering af priserne på kommunale byggegrunde Resultatrevision for Djursland for Fuld Damps økonomi Vedtægter for Foreningen Djursland for fuld Damp Konkurrencestyrelsens redegørelse om anskaffelse af KMD OPUS Anbringelses- og forebyggelsesområdet handlingsplan, milepælsplan og økonomiske måltal Plan for lukning af Unghjemmet i Ørum Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet Lokalplan for jordbrugsparceller i Enslev Udarbejdelse af ny lokalplan samt kommuneplantillæg for Grenen Dalstrup Ansøgning om opførelse af almene boliger i Auning Norddjurs Kommune

3 23. Anlægsprojekt vedrørende Randers Fjord Færgefart, kabelfærgen Udbyhøj Frigivelse af anlægsbevilling Dokning, Grenaa-Anholt færgen Renovering af hjælpemiddeldepotet Genudbud af fagentrepriser Violskrænten og Glesborg Plejecenter Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til oprettende bygningsvedligehold Udbud af projekter energibesparende foranstaltninger, Mølleskolen Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til energibesparende, Grenaa Bibliotek Kvalitetskontrakt Norddjurs Kommune

4 1. Servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet kommissorium Socialforvaltningen har udarbejdet et forslag til et kommissorium for det kommende arbejde med udformningen af en servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet. Formålet med servicepolitikken er at få fastlagt omfanget og typen af de servicetilbud, der fremover skal være i Norddjurs Kommune. Servicepolitikken skal også skabe et grundlag for at tage stilling til hvilke muligheder, der skal være for at borgere, der på nuværende tidspunkt er bosat på institutioner i andre kommuner, kan modtage et botilbud i deres hjemkommune. Desuden skal en servicepolitik fungere som et grundlag for samarbejde og dialog mellem de mange interessenter på handicap- og psykiatriområdet, og den kan medvirke til at skabe forståelse for og afstemme forventningerne til serviceniveauet og den fremtidige udvikling på området. Endelig kan servicepolitikken indgå som en del af grundlaget for den evaluering af kommunens overordnede handicappolitik, der skal finde sted i løbet af Forslaget til kommissorium har været sendt til høring i handicaprådet og ældrerådet../. Kommissoriet med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Socialdirektøren indstiller, at forslaget til kommissorium for arbejdet med udformningen af en servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet godkendes. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i sit møde den 10. juni 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 1

5 2. Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. september 2009, at kommunen overtog alle aktiver og passiver pr. 1. oktober 2009 fra foreningen GIS. Derudover blev der oprettet en selvejende institution med 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer som bestyrelsesmedlemmer. Derudover blev det aftalt, at der skulle oprettes et brugerråd og idrætscentret skulle drives i henhold til den udarbejdede virksomhedsprofil. Der blev desuden på kommunalbestyrelsesmødet den 30. juni 2010 besluttet, at der senere skulle tages stilling til, om driften af centret skulle sendes i udbud. Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Kirsten Jensen (V), formand, Pia Bjerregaard (A), næstformand, Inger K. Andersen (DF), Lars Møller (A) og Jens Meilvang (V). Overdragelsesaftalen er underskrevet den 27. april 2010, og GIC Wellness Aps er opløst ved erklæring den 26. april På bestyrelsesmødet i Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter (GIS) den 26. maj 2010 vedtog bestyrelsen følgende: Bestyrelsen anbefaler, at idrætscentret ikke sendes i udbud. Bestyrelsen er af den holdning, at idrætscentret drives optimalt ved at bibeholde den nuværende drifts- og ledelsesform, netop med henblik på at styrke og udvikle idrætscentret. Den nuværende bestyrelse anbefaler en ændret bestyrelsessammensætning, en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, heraf 3 medlemmer som er udpeget af kommunalbestyrelsen, efterfølgende udpeger de 3 medlemmer yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer heraf 1 fra fritidslivet og 1 fra erhvervslivet. Det anbefales, at bestyrelsen skal have fokus på kerneydelserne, som bl.a. er at stille faciliteter til rådighed, sikre at idrætscentret sørger for faciliteterne er i god stand, at der er åbent og klargjort til brugerne, samt at være åben overfor nye aktiviteter og brugergrupper. 2

6 Det kan anbefales, at bestyrelsessammensætningen ændres, så der sikres at fritidslivets interesser sammen med mere erhvervsmæssige og kommercielle kompetencer er tilstede i bestyrelsen. I den nuværende konstruktion fungerer kommunaldirektøren som direktør for idrætscentret. Det forslås, at vedtægterne med virkning fra 1. juli 2010 ændres, så direktør-stillingen nedlægges. Samtidig kommer Grenaa idrætscenter til at refererer til kultur- og udviklingsudvalget på samme måde som andre selvejende institutioner som modtager tilskud fra Norddjurs Kommune. Der har været afholdt et møde med brugerne, og der er interesse for at der afholdes 1-2 årlige dialogmøder med bestyrelsen. Der blev ikke ytret ønske om, at der etableres et brugerråd. Det kan ligeledes anbefales, at driften af idrætscentret ikke sendes i udbud. Det er vurderingen, at der for øjeblikket ikke er et marked for at kunne drive centret. Samtidig vil det også kræve en længere proces med bl.a. udarbejdelse af udbudsmateriale m.v. Økonomien i Centret er tilfredsstillende, og den nye konstruktion med en samlet enhed (svømmehal, badstue og halle/baner) viser, at der er mulige stordriftsfordele. Samtidig er cafeteriet forpagtet ud, og dermed givet centret en driftsmæssig sikkerhed. Lejeaftalen med Fitness-centret er udvidet, så de har haft mulighed for at lave en udvidelse. Det har været forsøgt at udleje hele eller dele af den eksisterende til private aktører på wellnessmarkedet, men det har p.t. ikke været muligt at finde en samarbejdspartner. Regnskabsresultatet for 2009 viser et positivt driftsresultat på kr. I 2010 er udarbejdet et budget i balance../. Vedlagt statusbeskrivelse. Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. Grenaa Idrætscenter fortsætter i den nuværende konstruktion, og driften dermed ikke sendes i udbud 3

7 2. vedtægterne ændres, så stillingen som direktør nedlægges 3. vedtægterne ændres, så bestyrelsessammensætningen ændres så der fremover er 3 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, og at bestyrelsen finder 1 medlem fra erhvervslivet og 1 medlem fra fritidslivet 4. bestyrelsen beslutter hvordan dialogen med brugerne fremover skal organiseres 5. bestyrelsen fastlægger virksomhedsprofilen inden for rammerne af driftsaftalen Valdemar Haumand gør opmærksom på at han er inhabil i sagens behandling. Økonomiudvalget erklærer Valdemar Haumand inhabil. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 4

8 3. Regnskab 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter P24 10/13495 Bestyrelsen for Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter fremsender regnskab for perioden 1. september 31. december I henhold til institutionens vedtægter, 11, skal bestyrelsen senest 31. marts fremsende revideret regnskab til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. september 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven./. Regnskabet vedlægges. Sekretariatschefen indstiller, at regnskabet godkendes. Valdemar Haumand gør opmærksom på at han er inhabil i sagens behandling. Økonomiudvalget erklærer Valdemar Haumand inhabil. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 5

9 4. DSI Grenaa Idrætscenter. Budget 2010 og budget 2011 samt overslagsår P24 10/13500 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter (DSI Grenaa Idrætscenter) har fremsendt budget for 2010 samt budget 2011 og overslagsår. Bestyrelsen for DSI Grenaa Idrætscenter har godkendt budget 2010 den 16. marts 2010 og budget 2011 den 26. maj Det fremgår af institutionens vedtægter at: 10 stk. 2. Bestyrelsen udarbejder i maj måned et budgetforslag for det kommende regnskabsår og et budgetoverslag for de efterfølgende 3 år. 10 stk. 3. Budgetforslaget sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune senest den 1. juli i året forud for budgetåret. Budgettet danner grundlag for det i 4, stk., 1 og 2, nævnte kommunale driftstilskud. I hovedtal kan driftsbudgettet for 2010 specificeres således (budgetforslag 2011 er budget 2010 fremskrevet med 1,8 % svarende til kommunes fremskrivning af tilskuddet til institutionen): Hovedkonto i hele kr. Idrætscentret Svømmehal og Fælles udgifter Total budget Total budget badstue og indtægter mv Indtægter Omkostninger: Lønninger m.v Driftsudgifter maskiner og inventar Lokaleomkostninger Varekøb/Fremmed arbejde Salgsomkostninger Rejseudgifter Øvrige omkostninger Finansielle poster og henlæggelser: 6

10 Finansielle indtægter og udgifter Hensættelser Overskud Af de samlede indtægter på 9,670 mio. kr. (i 2010 prisniveau) Norddjurs Kommunes tilskud til institutionen 5,628 mio. kr., heraf lokaletilskud på 3,703 mio. kr. og driftstilskud på 1,925 mio. kr. Der er i budgetteret med et overskud på 0,086 mio. kr. i 2010 og 0,088 mio. kr. i /. Budgetterne vedlægges. Sekretariatschefen indstiller, at budgetterne godkendes. Valdemar Haumand gør opmærksom på at han er inhabil i sagens behandling. Økonomiudvalget erklærer Valdemar Haumand inhabil. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 7

11 5. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo april Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Den samlede budgetopfølgning pr. ultimo april 2010 viser en forventet merudgift på økonomiudvalgets område på 1,522 mio. kr. samt en række forventede afvigelse indenfor områder med overførselsadgang. Der kan dog findes reduktioner på 1,343 mio. kr. indenfor områder med overførselsadgang. Der arbejdes fortsat på tilretninger i det nye økonomisystem samt omplaceringer af beløb. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: Drift: Områder uden overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. april 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kommunaldirektørområdet: Der forventes en afvigelse på samlet set 1,522 mio. kr. som følge af merudgifter til følgende områder: fratrædelsesvederlag til afgående borgmester og udvalgsformænd på 0,971 mio. kr., kursus- 8

12 virksomhed mm. for kommunalbestyrelsen på ca. 0,176 mio. kr., udgifter til valg afholdt i 2009 på ca. 0,110 mio. kr., lejetab ved fraflytning 0,075 mio. kr. og ikke realiserede besparelser på 0,190 mio. kr. på den politiske organisation. Det vurderes ikke muligt at finde tilsvarende besparelser indenfor kommunaldirektørens område. Øvrige områder uden overførselsadgang: På de øvrige områder under økonomiudvalget forventes det på nuværende tidspunkt, at budgettet overholdes. Områder med overførselsadgang: På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år, og der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen. Dog vil der på disse områder kunne søges tillægsbevillinger begrundet i konstaterede fejl i forudsætninger ved budgetlægningen eller hvor omfanget af opgavens udførelse afviger fra det ved budgetvedtagelsen forudsatte. Overførsler fra regnskab 2009 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 4. maj 2010, og vil blive indberettet i økonomisystemet inden næste budgetopfølgning. Områder med overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget ekskl. overførsel "år" Overførsler fra tidligere år Forbrug ultimo april 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Det vedtagne besparelseskrav til økonomiudvalgets område er opfyldt i For 2011 og overslagsår er besparelseskravet stort set udmøntet. Der resterer et beløb på 0,400 mio. kr., hvor bespa- 9

13 relsen er afhængig af implementeringen af nye systemer. Såfremt implementeringen forsinkes, skal der findes alternative reduktioner. Under økonomidirektørområdet er der en varig reduktion på IT området, der skyldes, at FAS er taget ud af betalingsaftalen med KMD. Budgettet skal derfor nedskrives med 1,444 mio. kr. vedrørende 2009 og Til gengæld skal miljø- og teknikdirektørområdet have tildelt budgetmidler på 0,342 mio. kr. til dækning af FAS udgifter, som betales til Aqua Djurs. På børne- og ungedirektørområdet forventes merforbrug på 0,230 mio. kr. hovedsageligt vedr. løn og personalerelaterede udgifter samt ikke opnået reduktioner. Der arbejdes på at finde en løsning indenfor området. I forbindelse med budget 2010 blev der givet en tekniske korrektion på ½ stilling på undervisningsområdet, som efterfølgende blev overflyttet til børne- og ungdomsudvalget. Budgetbeløbet på 0,241 mio. kr. er ved en fejl indsat på begge udvalg. Budgettet på økonomiudvalget skal derfor nedskrives med beløbet både i 2010 og overslagsår. På øvrige områder forventes budgettet overholdt. Områder med budgetpres: Der sker løbende ændringer af udbetaling af tjenestemandspensioner, hvorfor området vil være under bevågenhed med henblik på et eventuelt tillægsbevillingsbehov i Borgerservice har fokus på udgifterne til befordring til speciallæge mv., som udviste et stort merforbrug i Det er tvivlsomt, om budgettet på 0,928 mio. kr. vedrørende reklameindtægt overholdes. Der arbejdes på en samlet vurdering af mulighederne for reklameindtægter til næste store budgetopfølgning. 10

14 Anlæg: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. april 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Grønne områder og naturpladser Sekretariat og forvaltninger Turisme Salg af ejendomme** I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** budgetoverførsel fra MTU. Det er meget usikkert, hvorvidt det er muligt at opnå det budgetterede salg af grunde på jordforsyningsområdet. Den økonomiske krise samt renteniveauet kan have stor indflydelse herpå. Der er primo maj indgået salgsaftaler på bolig- og erhvervsgrunde for i alt 1,231 mio. kr., ud af et samlet budget til salg af byggegrunde på 14,233 mio. kr. Der forventes pt. et samlet grundsalg i 2010 på 8,693 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 4,540 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at salget fortsætter med nuværende intensitet året ud. Herudover er der indregnet et salg af en storparcel i Åbyen. Det er samtidig forudsat i beregningen, at det afsatte beløb på 1,000 mio. kr. til arealerhvervelser ikke anvendes. Mindreindtægter vedrørende salg af jord til bolig- og erhvervsformål skal ses i sammenhæng med budgettet til byggemodning, som henhører under miljø- og teknikudvalget. Her vil budgettet kunne reduceres med 5,590 mio. kr. ved at stoppe alle ikke igangværende eller aftalte projekter. Dette betyder, at jordforsyningen samlet udviser en merindtægt på 1,050 mio. kr. Indtægtsbudget for salg af ejendomme er på 5,000 mio. kr. Som det fremgår af anden sag på dagsordenen, arbejdes der på at opfylde budgettet. Såfremt det ikke lykkedes at gennemføre salg af ejendomme i 2010, må der forventes et samlet merforbrug, inkl. reduktionerne fra miljø- og teknikudvalget på 3,950 mio. kr. 11

15 Renter og balanceforskydninger: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 ekskl. overførsler Forbrug ultimo april 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Renter Afdrag på lån Optagne lån I alt Renter og afdrag på eksisterende lån overholder budgettet. I årsbudget 2010 er der budgetteret med en låneoptagelse på 35,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har herudover bevilliget låneoptagelse på 9,9 mio. kr. i sammenhæng med nye anlægsprojekter, som følge af regeringens særlige lånepuljer. Den samlede budgetterede lånoptagelse er herefter 44,9 mio. kr. En foreløbig opgørelse over de udgifter der give låneadgang, kan opgøres til 35,4 mio. kr. Dette betyder, at der ikke er låneadgang til en budgetteret låneoptagelse på 9,5 mio. kr. Beløbet er nedsat i forhold til tidligere skøn pga. udsættelse af yderligere skolerenoveringsprojekter. I forbindelse med opgørelsen er det forudsat, at indenrigs- og sundhedsministeriet ikke vil dispensere for ændringer i karakteren af projekterne, i forhold til den oprindelige låneadgang. Norddjurs Kommune har overtaget kreditforeningslån fra bokollektiv i Ørsted, Sygehusvej 27. Renter og afdrag forventes at udgøre 0,719 mio. kr. i Beløbet finansieres via beboernes huslejeindbetaling på driften. Midtvejsreguleringen indgår i forhandlingerne om kommuneaftalen mellem KL og regeringen. Forhandlingerne som er afsluttet den 12. juni 2010 viser, at kommunerne samlet midtvejsreguleres med i alt 1,5 mia. kr. Såfremt beløbet fordeles mellem kommunerne efter samme model som bloktilskuddet, vil Norddjurs kommune blive kompenseret med 10,350 mio. kr. Det endelige beløb vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. juli

16 Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. januar 2010, at bevillige 0,468 mio. kr. vedr. sanktionen for de kommunale skatteforhøjelser i Beløbet blev finansieret af kommunens likvide aktiver. I forbindelse med budget 2011 skal sanktionsbeløbet på 0,936 mio. kr. vedr og 1,872 mio. kr. for indarbejdes. Forvaltningen fremsender teknisk korrektion på beløbene. Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Kommunaldirektøren foreslår, at følgende bliver budgetomplaceret til dækning af forventet merforbrug på områder uden overførselsadgang: - mindreforbruget på IT området fratrukket beløbet til dækning af FAS udgift til Aqua Djurs i alt 1,102 mio. kr. - fejlbudget på 0,241 mio. kr. vedr. ½ stilling på undervisningsområdet - ressourcer svarende til ca.1. årsværk flyttes fra konto 6 til konto 5. Derudover skal alle genbesættelser af stillinger i administrationen godkendes af kommunaldirektøren samt næstformand i Områdeudvalg administration. Det kan aftales, at stillinger som er vakante i en periode kan indgå til finansiering af evt. yderligere merforbrug i den resterende del af Endelig skal der ske en vurdering af, om stillinger under økonomiudvalget reelt vedrører administration, eller om nogle bør flyttes til fagudvalgenes områder. Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. der tages stilling til, hvordan det videre arbejde med at skabe balance i budgettet kan gennemføres 2. renter og afdrag på 0,719 mio. kr. finansieres af den på driften optaget huslejeindtægt 3. der gives negativ tillægsbevilling på i alt 1,102 mio. kr. vedr. IT området, fratrukket beløbet til dækning af FAS udgift til Aqua Djurs 4. der gives negativ tillægsbevilling 0,241 mio. kr. vedr. en fejlbudgetteret ½ stilling på undervisningsområdet. Ad1) Økonomiudvalget godkender at genbesættelser af alle stillinger i administrationen skal godkendes af kommunaldirektøren samt næstformand i Områdeudvalg administration. Det kan aftales, at stillinger som er vakante i en periode kan indgå til finansiering af evt. yderlige- 13

17 re merforbrug i den resterende del af Endelig skal der ske en vurdering af, om stillinger under økonomiudvalget reelt vedrører administration, eller om nogle bør flyttes til fagudvalgenes områder. Ad 2,3 og 4) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 14

18 6. Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo april Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune er der foretaget budgetopfølgning pr. ultimo april Budgetsituation før kompenserende besparelser. Budgetopfølgningen udviser en forventet merudgift på 41,663 mio kr. på driften på områder uden overførselsadgang. Derudover er der en forventet merudgift på 1,724 mio. kr. på områder med overførselsadgang. Alle udvalg arbejder fortsat på at finde yderligere muligheder for at finansiere det samlede merforbrug. På anlæg forventes en merudgift på 9,540 mio. kr., som skyldes, manglende salg af grunde og bygninger. Det finansielle område viser en merudgifter på 0,719 mio. kr. til afdrag og renter på et lån som Norddjurs Kommune har overtaget. Budgetsituation efter kompenserende besparelser. Såfremt indstillingerne om kompenserende besparelser fra de enkelte udvalg følges, vil det samlede merforbrug udgøre 18,533 mio. kr., jf. nedenstående tabel. En væsentlig andel heraf skyldes, at der er givet dispensation til lånefinansiering af anlæg som forslås udskudt. Dette betyder, at en forventet låneoptagelse på 9,483 mio. kr. ikke kan gennemføres i De enkelte besparelsesforslag, som samlet kan opgøres til 44,596 mio. kr., er beskrevet i afsnittet tiltag til nedbringelse af merforbrug. Det forventede regnskab 2010 kan hermed ikke leve op til den langsigtede målsætning i den økonomiske politik, om at overskuddet på den skattefinansierede drift skal dække anlæg, og afdrag på lån. Samtidig påvirker dette kraftigt kassebeholdningen i negativ retning. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: 15

19 Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 ekskl. overførsler Forbrug ultimo april 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 * Indtægter: Skatter Generelle tilskud Drift uden overførselsadgang: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Drift med overførselsadgang Anlæg: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Renter Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Optagne lån I alt * Kun områder med bevillingsbehov medtages i regnearket *- =mindreforbrug/merindtægt, + = merudgift/mindreindtægt Generelle forhold: Budgetopfølgningen bygger på direktørområdernes afrapportering fra fagudvalgene. Oversigten indeholder fagudvalgenes indstillede kompenserende besparelser. På to udvalgsområder er der et stort udgiftspres. Der er tale om børne- og ungdomsudvalget samt miljø- og teknikudvalget. På anlægssiden er forventningen, at ikke hele anlægsprogrammet på skole- og dagsinstitutionsområdet kan gennemføres i 2010, samt at en række af miljø og teknikudvalgets projekter udsættes. Det er samtidig meget usikkert, hvorvidt det er muligt at opnå det budgetterede salg af grunde på jordforsyningsområdet. Den økonomiske krise samt renteniveauet kan have stor indflydelse herpå. 16

20 Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Økonomiudvalget: Kommunaldirektøren foreslår, at følgende bliver budgetomplaceret til dækning af forventet merforbrug på områder uden overførselsadgang: - mindreforbruget på IT området fratrukket beløbet til dækning af FAS udgift til Aqua Djurs i alt 1,102 mio. kr. - fejlbudget på 0,241 mio. kr. vedr. ½ stilling på undervisningsområdet - ressourcer svarende til ca.1. årsværk flyttes fra konto 6 til konto 5. Derudover skal alle genbesættelser af stillinger i administrationen godkendes af kommunaldirektøren samt næstformand i Områdeudvalg administration. Det kan aftales, at stillinger som er vakante i en periode kan indgå til finansiering af evt. yderligere merforbrug i den resterende del af Endelig skal der ske en vurdering af, om stillinger under økonomiudvalget reelt vedrører administration, eller om nogle bør flyttes til fagudvalgenes områder. Børne- og ungdomsudvalget: Børne- og familieområdet Der blev i 2009 iværksat en handleplan som bl.a. indbefattede en analyse udarbejder af KLK. Umiddelbart i forlængelse af denne budgetopfølgning er der besluttet en intensiverende handleplan, som omfatter en gennemgribende analyse af området, bl.a. med tilknytning af en tværfaglig styregruppe, og en koordinering af økonomiopgaven fra den centrale økonomiafdeling. Der er iværksat initiativer vedr. økonomistyringen på hele Børne- og ungdomsudvalgets område med henblik på en minimering af merforbruget. Der er stor aktivitet på omlægning af egne tilbud, således at tilbuddene kan tilpasses efterspørgslen. En omlægning betyder ofte i første omgang en udgiftsforøgelse, men på sigt forventes en udgiftsnedgang. Kontaktpersonordningen har også været under en omlægning med det formål at nedbringe udgifterne. Egne tilbud samt opholdssteder og institutioner beliggende i kommunen forventes på sigt at kunne dække behovene for anbringelser. 17

21 Daginstitutionsområdet Den del af dagplejens merforbrug der vedrører manglende kompensation i forhold til overenskomstaftalen 2008 samt urealistiske budgetforudsætninger med hensyn til sygefravær. Der kan arbejdes aktivt med optimering af personaletilpasning og pladsudnyttelse i forbindelse med ledig kapacitet. Undervisningsområdet Der er stærk bevågenhed på specialundervisningsområdet og Norddjurs Kommune er deltager i en analyse af udgiftsudviklingen på området som er iværksat af Finansministeriet, Undervisningsministeriet og KL. Samtidig er opmærksomheden skærpet på visitationen. Kultur- og udviklingsudvalget: Udvalget har på sit møde i juni besluttet en række reduktioner. Dette sker primært på en række puljekonti svarende til 0,500 mio kr. vedr. drift og 0,800 mio kr. på anlæg. Miljø- og teknikudvalget: Miljø og teknikdirektøren har til mødet i juni indstillet besparelser på driften på samlet 4,980 mio. kr. Udvalget har i deres indstilling endvidere indstillet kompenserende besparelser på i alt 9,056 mio. kr. Dette sker ved udskydelse af anlægsprojekter. Områder med budgetpres: Indenfor to udvalg er der beskrevet en række områder, som på sigt kan udvise budgetoverskridelser, såfremt der ikke bliver iværksat foranstaltninger for at imødegå dette. Økonomiudvalget: Tjenestemandspension er under bevågenhed, da der løbende sker ændringer på området. Borgerservice har særlig fokus på befordringsudgifter til lægeundersøgelser. Endelig er det tvivlsomt, om budget for reklameindtægter overholdes. Børne- og ungdomsudvalget: Både det forebyggende og anbringende område samt specialundervisningsområdet er under budgetpres, hvilket er en generel tendens i hele landet. Der opleves markante udgiftsstigninger på området. 18

22 Syge- og hjemmeundervisning ser det seneste år ud til at være inde i en fase med udgiftsglidning, og kan være et område under budgetpres, hvis denne udvikling fortsætter. I dagplejens budget er det budgetterede udgiftsniveau i uoverensstemmelse med det faktiske udgiftsniveau. Årsagen er dels manglende kompensation i lønsummen i forhold til den faktiske effekt af overenskomstaftalen 2008, dels forskelle mellem den i budgettet forudsatte pladsudnyttelsesgrad og den faktuelle pladsudnyttelsesgrad../. Samlet specificeret bilag over budgetopfølgningen inkl. områder med budgetpres og iværksatte tiltag vedlægges. Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. der ikke gives tillægsbevillinger på merforbruget, da udvalgene arbejder videre med at finde de sidste kompenserende besparelser på møderne i august måned. 2. renter og afdrag på 0,719 mio. kr. finansieres af den på driften optaget huslejeindtægt 3. som kompenserede besparelse på i alt 44,596 mio. kr., skal følgende beløb tilgå kommunens kassebeholdning a. på økonomiudvalgets område gives en negativ tillægsbevilling på 1,343 mio. kr. vedr. drift. b. på børne- og ungdomsudvalget gives der en negativ tillægsbevilling på 8,434 mio. kr. vedr. drift, samt 19,483 mio. kr. vedr. anlæg c. på kultur- og udviklingsudvalget gives der en negativ tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. vedr. drift, samt 0,800 mio. kr. vedr. anlæg d. på miljø- og teknikudvalget gives der en negativ tillægsbevilling på 4,980 mio. kr. vedr. drift, samt 9,056 mio. kr. vedr. anlæg. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.27. december 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat åben dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag d.17.12.2009 kl. 16.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM Valdemar Haumand side 1 d.1. oktober 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.30.9.2009 kl. 15.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters klubsekretariat,

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Administrationsbygningen, Allingåbro Dato : 30. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen. Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige.

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Referent Valdemar Haumand side 1 d.26. maj 2010

Referent Valdemar Haumand side 1 d.26. maj 2010 Referent Valdemar Haumand side 1 d.26. maj 2010 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.26.5.2010 kl. 15.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters mødelokale

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.23, side 1 d.29.maj 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.28.5.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere