BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : Slut kl. : 18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18."

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(O) Valdemar Haumand (A) Deltog x x x x x x x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet kommissorium Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter Regnskab 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter DSI Grenaa Idrætscenter. Budget 2010 og budget 2011 samt overslagsår Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo april Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo april Likviditetsoversigt pr. 31. maj 2010 beregnet efter kassekreditreglen Budget 2011 og overslagsårene Budget , Beredskabskommissionen Djursland Indkøb af køretøjer og materiel til Station Hornslet og Rønde Vintervedligeholdelse i Norddjurs Kommune Revurdering af priserne på kommunale byggegrunde Resultatrevision for Djursland for Fuld Damps økonomi Vedtægter for Foreningen Djursland for fuld Damp Konkurrencestyrelsens redegørelse om anskaffelse af KMD OPUS Anbringelses- og forebyggelsesområdet handlingsplan, milepælsplan og økonomiske måltal Plan for lukning af Unghjemmet i Ørum Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet Lokalplan for jordbrugsparceller i Enslev Udarbejdelse af ny lokalplan samt kommuneplantillæg for Grenen Dalstrup Ansøgning om opførelse af almene boliger i Auning Norddjurs Kommune

3 23. Anlægsprojekt vedrørende Randers Fjord Færgefart, kabelfærgen Udbyhøj Frigivelse af anlægsbevilling Dokning, Grenaa-Anholt færgen Renovering af hjælpemiddeldepotet Genudbud af fagentrepriser Violskrænten og Glesborg Plejecenter Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til oprettende bygningsvedligehold Udbud af projekter energibesparende foranstaltninger, Mølleskolen Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til energibesparende, Grenaa Bibliotek Kvalitetskontrakt Norddjurs Kommune

4 1. Servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet kommissorium Socialforvaltningen har udarbejdet et forslag til et kommissorium for det kommende arbejde med udformningen af en servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet. Formålet med servicepolitikken er at få fastlagt omfanget og typen af de servicetilbud, der fremover skal være i Norddjurs Kommune. Servicepolitikken skal også skabe et grundlag for at tage stilling til hvilke muligheder, der skal være for at borgere, der på nuværende tidspunkt er bosat på institutioner i andre kommuner, kan modtage et botilbud i deres hjemkommune. Desuden skal en servicepolitik fungere som et grundlag for samarbejde og dialog mellem de mange interessenter på handicap- og psykiatriområdet, og den kan medvirke til at skabe forståelse for og afstemme forventningerne til serviceniveauet og den fremtidige udvikling på området. Endelig kan servicepolitikken indgå som en del af grundlaget for den evaluering af kommunens overordnede handicappolitik, der skal finde sted i løbet af Forslaget til kommissorium har været sendt til høring i handicaprådet og ældrerådet../. Kommissoriet med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Socialdirektøren indstiller, at forslaget til kommissorium for arbejdet med udformningen af en servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet godkendes. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i sit møde den 10. juni 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 1

5 2. Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. september 2009, at kommunen overtog alle aktiver og passiver pr. 1. oktober 2009 fra foreningen GIS. Derudover blev der oprettet en selvejende institution med 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer som bestyrelsesmedlemmer. Derudover blev det aftalt, at der skulle oprettes et brugerråd og idrætscentret skulle drives i henhold til den udarbejdede virksomhedsprofil. Der blev desuden på kommunalbestyrelsesmødet den 30. juni 2010 besluttet, at der senere skulle tages stilling til, om driften af centret skulle sendes i udbud. Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Kirsten Jensen (V), formand, Pia Bjerregaard (A), næstformand, Inger K. Andersen (DF), Lars Møller (A) og Jens Meilvang (V). Overdragelsesaftalen er underskrevet den 27. april 2010, og GIC Wellness Aps er opløst ved erklæring den 26. april På bestyrelsesmødet i Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter (GIS) den 26. maj 2010 vedtog bestyrelsen følgende: Bestyrelsen anbefaler, at idrætscentret ikke sendes i udbud. Bestyrelsen er af den holdning, at idrætscentret drives optimalt ved at bibeholde den nuværende drifts- og ledelsesform, netop med henblik på at styrke og udvikle idrætscentret. Den nuværende bestyrelse anbefaler en ændret bestyrelsessammensætning, en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, heraf 3 medlemmer som er udpeget af kommunalbestyrelsen, efterfølgende udpeger de 3 medlemmer yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer heraf 1 fra fritidslivet og 1 fra erhvervslivet. Det anbefales, at bestyrelsen skal have fokus på kerneydelserne, som bl.a. er at stille faciliteter til rådighed, sikre at idrætscentret sørger for faciliteterne er i god stand, at der er åbent og klargjort til brugerne, samt at være åben overfor nye aktiviteter og brugergrupper. 2

6 Det kan anbefales, at bestyrelsessammensætningen ændres, så der sikres at fritidslivets interesser sammen med mere erhvervsmæssige og kommercielle kompetencer er tilstede i bestyrelsen. I den nuværende konstruktion fungerer kommunaldirektøren som direktør for idrætscentret. Det forslås, at vedtægterne med virkning fra 1. juli 2010 ændres, så direktør-stillingen nedlægges. Samtidig kommer Grenaa idrætscenter til at refererer til kultur- og udviklingsudvalget på samme måde som andre selvejende institutioner som modtager tilskud fra Norddjurs Kommune. Der har været afholdt et møde med brugerne, og der er interesse for at der afholdes 1-2 årlige dialogmøder med bestyrelsen. Der blev ikke ytret ønske om, at der etableres et brugerråd. Det kan ligeledes anbefales, at driften af idrætscentret ikke sendes i udbud. Det er vurderingen, at der for øjeblikket ikke er et marked for at kunne drive centret. Samtidig vil det også kræve en længere proces med bl.a. udarbejdelse af udbudsmateriale m.v. Økonomien i Centret er tilfredsstillende, og den nye konstruktion med en samlet enhed (svømmehal, badstue og halle/baner) viser, at der er mulige stordriftsfordele. Samtidig er cafeteriet forpagtet ud, og dermed givet centret en driftsmæssig sikkerhed. Lejeaftalen med Fitness-centret er udvidet, så de har haft mulighed for at lave en udvidelse. Det har været forsøgt at udleje hele eller dele af den eksisterende til private aktører på wellnessmarkedet, men det har p.t. ikke været muligt at finde en samarbejdspartner. Regnskabsresultatet for 2009 viser et positivt driftsresultat på kr. I 2010 er udarbejdet et budget i balance../. Vedlagt statusbeskrivelse. Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. Grenaa Idrætscenter fortsætter i den nuværende konstruktion, og driften dermed ikke sendes i udbud 3

7 2. vedtægterne ændres, så stillingen som direktør nedlægges 3. vedtægterne ændres, så bestyrelsessammensætningen ændres så der fremover er 3 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, og at bestyrelsen finder 1 medlem fra erhvervslivet og 1 medlem fra fritidslivet 4. bestyrelsen beslutter hvordan dialogen med brugerne fremover skal organiseres 5. bestyrelsen fastlægger virksomhedsprofilen inden for rammerne af driftsaftalen Valdemar Haumand gør opmærksom på at han er inhabil i sagens behandling. Økonomiudvalget erklærer Valdemar Haumand inhabil. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 4

8 3. Regnskab 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter P24 10/13495 Bestyrelsen for Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter fremsender regnskab for perioden 1. september 31. december I henhold til institutionens vedtægter, 11, skal bestyrelsen senest 31. marts fremsende revideret regnskab til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. september 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven./. Regnskabet vedlægges. Sekretariatschefen indstiller, at regnskabet godkendes. Valdemar Haumand gør opmærksom på at han er inhabil i sagens behandling. Økonomiudvalget erklærer Valdemar Haumand inhabil. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 5

9 4. DSI Grenaa Idrætscenter. Budget 2010 og budget 2011 samt overslagsår P24 10/13500 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter (DSI Grenaa Idrætscenter) har fremsendt budget for 2010 samt budget 2011 og overslagsår. Bestyrelsen for DSI Grenaa Idrætscenter har godkendt budget 2010 den 16. marts 2010 og budget 2011 den 26. maj Det fremgår af institutionens vedtægter at: 10 stk. 2. Bestyrelsen udarbejder i maj måned et budgetforslag for det kommende regnskabsår og et budgetoverslag for de efterfølgende 3 år. 10 stk. 3. Budgetforslaget sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune senest den 1. juli i året forud for budgetåret. Budgettet danner grundlag for det i 4, stk., 1 og 2, nævnte kommunale driftstilskud. I hovedtal kan driftsbudgettet for 2010 specificeres således (budgetforslag 2011 er budget 2010 fremskrevet med 1,8 % svarende til kommunes fremskrivning af tilskuddet til institutionen): Hovedkonto i hele kr. Idrætscentret Svømmehal og Fælles udgifter Total budget Total budget badstue og indtægter mv Indtægter Omkostninger: Lønninger m.v Driftsudgifter maskiner og inventar Lokaleomkostninger Varekøb/Fremmed arbejde Salgsomkostninger Rejseudgifter Øvrige omkostninger Finansielle poster og henlæggelser: 6

10 Finansielle indtægter og udgifter Hensættelser Overskud Af de samlede indtægter på 9,670 mio. kr. (i 2010 prisniveau) Norddjurs Kommunes tilskud til institutionen 5,628 mio. kr., heraf lokaletilskud på 3,703 mio. kr. og driftstilskud på 1,925 mio. kr. Der er i budgetteret med et overskud på 0,086 mio. kr. i 2010 og 0,088 mio. kr. i /. Budgetterne vedlægges. Sekretariatschefen indstiller, at budgetterne godkendes. Valdemar Haumand gør opmærksom på at han er inhabil i sagens behandling. Økonomiudvalget erklærer Valdemar Haumand inhabil. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 7

11 5. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo april Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Den samlede budgetopfølgning pr. ultimo april 2010 viser en forventet merudgift på økonomiudvalgets område på 1,522 mio. kr. samt en række forventede afvigelse indenfor områder med overførselsadgang. Der kan dog findes reduktioner på 1,343 mio. kr. indenfor områder med overførselsadgang. Der arbejdes fortsat på tilretninger i det nye økonomisystem samt omplaceringer af beløb. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: Drift: Områder uden overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. april 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kommunaldirektørområdet: Der forventes en afvigelse på samlet set 1,522 mio. kr. som følge af merudgifter til følgende områder: fratrædelsesvederlag til afgående borgmester og udvalgsformænd på 0,971 mio. kr., kursus- 8

12 virksomhed mm. for kommunalbestyrelsen på ca. 0,176 mio. kr., udgifter til valg afholdt i 2009 på ca. 0,110 mio. kr., lejetab ved fraflytning 0,075 mio. kr. og ikke realiserede besparelser på 0,190 mio. kr. på den politiske organisation. Det vurderes ikke muligt at finde tilsvarende besparelser indenfor kommunaldirektørens område. Øvrige områder uden overførselsadgang: På de øvrige områder under økonomiudvalget forventes det på nuværende tidspunkt, at budgettet overholdes. Områder med overførselsadgang: På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år, og der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen. Dog vil der på disse områder kunne søges tillægsbevillinger begrundet i konstaterede fejl i forudsætninger ved budgetlægningen eller hvor omfanget af opgavens udførelse afviger fra det ved budgetvedtagelsen forudsatte. Overførsler fra regnskab 2009 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 4. maj 2010, og vil blive indberettet i økonomisystemet inden næste budgetopfølgning. Områder med overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget ekskl. overførsel "år" Overførsler fra tidligere år Forbrug ultimo april 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Det vedtagne besparelseskrav til økonomiudvalgets område er opfyldt i For 2011 og overslagsår er besparelseskravet stort set udmøntet. Der resterer et beløb på 0,400 mio. kr., hvor bespa- 9

13 relsen er afhængig af implementeringen af nye systemer. Såfremt implementeringen forsinkes, skal der findes alternative reduktioner. Under økonomidirektørområdet er der en varig reduktion på IT området, der skyldes, at FAS er taget ud af betalingsaftalen med KMD. Budgettet skal derfor nedskrives med 1,444 mio. kr. vedrørende 2009 og Til gengæld skal miljø- og teknikdirektørområdet have tildelt budgetmidler på 0,342 mio. kr. til dækning af FAS udgifter, som betales til Aqua Djurs. På børne- og ungedirektørområdet forventes merforbrug på 0,230 mio. kr. hovedsageligt vedr. løn og personalerelaterede udgifter samt ikke opnået reduktioner. Der arbejdes på at finde en løsning indenfor området. I forbindelse med budget 2010 blev der givet en tekniske korrektion på ½ stilling på undervisningsområdet, som efterfølgende blev overflyttet til børne- og ungdomsudvalget. Budgetbeløbet på 0,241 mio. kr. er ved en fejl indsat på begge udvalg. Budgettet på økonomiudvalget skal derfor nedskrives med beløbet både i 2010 og overslagsår. På øvrige områder forventes budgettet overholdt. Områder med budgetpres: Der sker løbende ændringer af udbetaling af tjenestemandspensioner, hvorfor området vil være under bevågenhed med henblik på et eventuelt tillægsbevillingsbehov i Borgerservice har fokus på udgifterne til befordring til speciallæge mv., som udviste et stort merforbrug i Det er tvivlsomt, om budgettet på 0,928 mio. kr. vedrørende reklameindtægt overholdes. Der arbejdes på en samlet vurdering af mulighederne for reklameindtægter til næste store budgetopfølgning. 10

14 Anlæg: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. april 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Grønne områder og naturpladser Sekretariat og forvaltninger Turisme Salg af ejendomme** I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** budgetoverførsel fra MTU. Det er meget usikkert, hvorvidt det er muligt at opnå det budgetterede salg af grunde på jordforsyningsområdet. Den økonomiske krise samt renteniveauet kan have stor indflydelse herpå. Der er primo maj indgået salgsaftaler på bolig- og erhvervsgrunde for i alt 1,231 mio. kr., ud af et samlet budget til salg af byggegrunde på 14,233 mio. kr. Der forventes pt. et samlet grundsalg i 2010 på 8,693 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 4,540 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at salget fortsætter med nuværende intensitet året ud. Herudover er der indregnet et salg af en storparcel i Åbyen. Det er samtidig forudsat i beregningen, at det afsatte beløb på 1,000 mio. kr. til arealerhvervelser ikke anvendes. Mindreindtægter vedrørende salg af jord til bolig- og erhvervsformål skal ses i sammenhæng med budgettet til byggemodning, som henhører under miljø- og teknikudvalget. Her vil budgettet kunne reduceres med 5,590 mio. kr. ved at stoppe alle ikke igangværende eller aftalte projekter. Dette betyder, at jordforsyningen samlet udviser en merindtægt på 1,050 mio. kr. Indtægtsbudget for salg af ejendomme er på 5,000 mio. kr. Som det fremgår af anden sag på dagsordenen, arbejdes der på at opfylde budgettet. Såfremt det ikke lykkedes at gennemføre salg af ejendomme i 2010, må der forventes et samlet merforbrug, inkl. reduktionerne fra miljø- og teknikudvalget på 3,950 mio. kr. 11

15 Renter og balanceforskydninger: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 ekskl. overførsler Forbrug ultimo april 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Renter Afdrag på lån Optagne lån I alt Renter og afdrag på eksisterende lån overholder budgettet. I årsbudget 2010 er der budgetteret med en låneoptagelse på 35,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har herudover bevilliget låneoptagelse på 9,9 mio. kr. i sammenhæng med nye anlægsprojekter, som følge af regeringens særlige lånepuljer. Den samlede budgetterede lånoptagelse er herefter 44,9 mio. kr. En foreløbig opgørelse over de udgifter der give låneadgang, kan opgøres til 35,4 mio. kr. Dette betyder, at der ikke er låneadgang til en budgetteret låneoptagelse på 9,5 mio. kr. Beløbet er nedsat i forhold til tidligere skøn pga. udsættelse af yderligere skolerenoveringsprojekter. I forbindelse med opgørelsen er det forudsat, at indenrigs- og sundhedsministeriet ikke vil dispensere for ændringer i karakteren af projekterne, i forhold til den oprindelige låneadgang. Norddjurs Kommune har overtaget kreditforeningslån fra bokollektiv i Ørsted, Sygehusvej 27. Renter og afdrag forventes at udgøre 0,719 mio. kr. i Beløbet finansieres via beboernes huslejeindbetaling på driften. Midtvejsreguleringen indgår i forhandlingerne om kommuneaftalen mellem KL og regeringen. Forhandlingerne som er afsluttet den 12. juni 2010 viser, at kommunerne samlet midtvejsreguleres med i alt 1,5 mia. kr. Såfremt beløbet fordeles mellem kommunerne efter samme model som bloktilskuddet, vil Norddjurs kommune blive kompenseret med 10,350 mio. kr. Det endelige beløb vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. juli

16 Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. januar 2010, at bevillige 0,468 mio. kr. vedr. sanktionen for de kommunale skatteforhøjelser i Beløbet blev finansieret af kommunens likvide aktiver. I forbindelse med budget 2011 skal sanktionsbeløbet på 0,936 mio. kr. vedr og 1,872 mio. kr. for indarbejdes. Forvaltningen fremsender teknisk korrektion på beløbene. Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Kommunaldirektøren foreslår, at følgende bliver budgetomplaceret til dækning af forventet merforbrug på områder uden overførselsadgang: - mindreforbruget på IT området fratrukket beløbet til dækning af FAS udgift til Aqua Djurs i alt 1,102 mio. kr. - fejlbudget på 0,241 mio. kr. vedr. ½ stilling på undervisningsområdet - ressourcer svarende til ca.1. årsværk flyttes fra konto 6 til konto 5. Derudover skal alle genbesættelser af stillinger i administrationen godkendes af kommunaldirektøren samt næstformand i Områdeudvalg administration. Det kan aftales, at stillinger som er vakante i en periode kan indgå til finansiering af evt. yderligere merforbrug i den resterende del af Endelig skal der ske en vurdering af, om stillinger under økonomiudvalget reelt vedrører administration, eller om nogle bør flyttes til fagudvalgenes områder. Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. der tages stilling til, hvordan det videre arbejde med at skabe balance i budgettet kan gennemføres 2. renter og afdrag på 0,719 mio. kr. finansieres af den på driften optaget huslejeindtægt 3. der gives negativ tillægsbevilling på i alt 1,102 mio. kr. vedr. IT området, fratrukket beløbet til dækning af FAS udgift til Aqua Djurs 4. der gives negativ tillægsbevilling 0,241 mio. kr. vedr. en fejlbudgetteret ½ stilling på undervisningsområdet. Ad1) Økonomiudvalget godkender at genbesættelser af alle stillinger i administrationen skal godkendes af kommunaldirektøren samt næstformand i Områdeudvalg administration. Det kan aftales, at stillinger som er vakante i en periode kan indgå til finansiering af evt. yderlige- 13

17 re merforbrug i den resterende del af Endelig skal der ske en vurdering af, om stillinger under økonomiudvalget reelt vedrører administration, eller om nogle bør flyttes til fagudvalgenes områder. Ad 2,3 og 4) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 14

18 6. Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo april Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune er der foretaget budgetopfølgning pr. ultimo april Budgetsituation før kompenserende besparelser. Budgetopfølgningen udviser en forventet merudgift på 41,663 mio kr. på driften på områder uden overførselsadgang. Derudover er der en forventet merudgift på 1,724 mio. kr. på områder med overførselsadgang. Alle udvalg arbejder fortsat på at finde yderligere muligheder for at finansiere det samlede merforbrug. På anlæg forventes en merudgift på 9,540 mio. kr., som skyldes, manglende salg af grunde og bygninger. Det finansielle område viser en merudgifter på 0,719 mio. kr. til afdrag og renter på et lån som Norddjurs Kommune har overtaget. Budgetsituation efter kompenserende besparelser. Såfremt indstillingerne om kompenserende besparelser fra de enkelte udvalg følges, vil det samlede merforbrug udgøre 18,533 mio. kr., jf. nedenstående tabel. En væsentlig andel heraf skyldes, at der er givet dispensation til lånefinansiering af anlæg som forslås udskudt. Dette betyder, at en forventet låneoptagelse på 9,483 mio. kr. ikke kan gennemføres i De enkelte besparelsesforslag, som samlet kan opgøres til 44,596 mio. kr., er beskrevet i afsnittet tiltag til nedbringelse af merforbrug. Det forventede regnskab 2010 kan hermed ikke leve op til den langsigtede målsætning i den økonomiske politik, om at overskuddet på den skattefinansierede drift skal dække anlæg, og afdrag på lån. Samtidig påvirker dette kraftigt kassebeholdningen i negativ retning. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: 15

19 Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 ekskl. overførsler Forbrug ultimo april 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 * Indtægter: Skatter Generelle tilskud Drift uden overførselsadgang: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Drift med overførselsadgang Anlæg: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Renter Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Optagne lån I alt * Kun områder med bevillingsbehov medtages i regnearket *- =mindreforbrug/merindtægt, + = merudgift/mindreindtægt Generelle forhold: Budgetopfølgningen bygger på direktørområdernes afrapportering fra fagudvalgene. Oversigten indeholder fagudvalgenes indstillede kompenserende besparelser. På to udvalgsområder er der et stort udgiftspres. Der er tale om børne- og ungdomsudvalget samt miljø- og teknikudvalget. På anlægssiden er forventningen, at ikke hele anlægsprogrammet på skole- og dagsinstitutionsområdet kan gennemføres i 2010, samt at en række af miljø og teknikudvalgets projekter udsættes. Det er samtidig meget usikkert, hvorvidt det er muligt at opnå det budgetterede salg af grunde på jordforsyningsområdet. Den økonomiske krise samt renteniveauet kan have stor indflydelse herpå. 16

20 Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Økonomiudvalget: Kommunaldirektøren foreslår, at følgende bliver budgetomplaceret til dækning af forventet merforbrug på områder uden overførselsadgang: - mindreforbruget på IT området fratrukket beløbet til dækning af FAS udgift til Aqua Djurs i alt 1,102 mio. kr. - fejlbudget på 0,241 mio. kr. vedr. ½ stilling på undervisningsområdet - ressourcer svarende til ca.1. årsværk flyttes fra konto 6 til konto 5. Derudover skal alle genbesættelser af stillinger i administrationen godkendes af kommunaldirektøren samt næstformand i Områdeudvalg administration. Det kan aftales, at stillinger som er vakante i en periode kan indgå til finansiering af evt. yderligere merforbrug i den resterende del af Endelig skal der ske en vurdering af, om stillinger under økonomiudvalget reelt vedrører administration, eller om nogle bør flyttes til fagudvalgenes områder. Børne- og ungdomsudvalget: Børne- og familieområdet Der blev i 2009 iværksat en handleplan som bl.a. indbefattede en analyse udarbejder af KLK. Umiddelbart i forlængelse af denne budgetopfølgning er der besluttet en intensiverende handleplan, som omfatter en gennemgribende analyse af området, bl.a. med tilknytning af en tværfaglig styregruppe, og en koordinering af økonomiopgaven fra den centrale økonomiafdeling. Der er iværksat initiativer vedr. økonomistyringen på hele Børne- og ungdomsudvalgets område med henblik på en minimering af merforbruget. Der er stor aktivitet på omlægning af egne tilbud, således at tilbuddene kan tilpasses efterspørgslen. En omlægning betyder ofte i første omgang en udgiftsforøgelse, men på sigt forventes en udgiftsnedgang. Kontaktpersonordningen har også været under en omlægning med det formål at nedbringe udgifterne. Egne tilbud samt opholdssteder og institutioner beliggende i kommunen forventes på sigt at kunne dække behovene for anbringelser. 17

21 Daginstitutionsområdet Den del af dagplejens merforbrug der vedrører manglende kompensation i forhold til overenskomstaftalen 2008 samt urealistiske budgetforudsætninger med hensyn til sygefravær. Der kan arbejdes aktivt med optimering af personaletilpasning og pladsudnyttelse i forbindelse med ledig kapacitet. Undervisningsområdet Der er stærk bevågenhed på specialundervisningsområdet og Norddjurs Kommune er deltager i en analyse af udgiftsudviklingen på området som er iværksat af Finansministeriet, Undervisningsministeriet og KL. Samtidig er opmærksomheden skærpet på visitationen. Kultur- og udviklingsudvalget: Udvalget har på sit møde i juni besluttet en række reduktioner. Dette sker primært på en række puljekonti svarende til 0,500 mio kr. vedr. drift og 0,800 mio kr. på anlæg. Miljø- og teknikudvalget: Miljø og teknikdirektøren har til mødet i juni indstillet besparelser på driften på samlet 4,980 mio. kr. Udvalget har i deres indstilling endvidere indstillet kompenserende besparelser på i alt 9,056 mio. kr. Dette sker ved udskydelse af anlægsprojekter. Områder med budgetpres: Indenfor to udvalg er der beskrevet en række områder, som på sigt kan udvise budgetoverskridelser, såfremt der ikke bliver iværksat foranstaltninger for at imødegå dette. Økonomiudvalget: Tjenestemandspension er under bevågenhed, da der løbende sker ændringer på området. Borgerservice har særlig fokus på befordringsudgifter til lægeundersøgelser. Endelig er det tvivlsomt, om budget for reklameindtægter overholdes. Børne- og ungdomsudvalget: Både det forebyggende og anbringende område samt specialundervisningsområdet er under budgetpres, hvilket er en generel tendens i hele landet. Der opleves markante udgiftsstigninger på området. 18

22 Syge- og hjemmeundervisning ser det seneste år ud til at være inde i en fase med udgiftsglidning, og kan være et område under budgetpres, hvis denne udvikling fortsætter. I dagplejens budget er det budgetterede udgiftsniveau i uoverensstemmelse med det faktiske udgiftsniveau. Årsagen er dels manglende kompensation i lønsummen i forhold til den faktiske effekt af overenskomstaftalen 2008, dels forskelle mellem den i budgettet forudsatte pladsudnyttelsesgrad og den faktuelle pladsudnyttelsesgrad../. Samlet specificeret bilag over budgetopfølgningen inkl. områder med budgetpres og iværksatte tiltag vedlægges. Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. der ikke gives tillægsbevillinger på merforbruget, da udvalgene arbejder videre med at finde de sidste kompenserende besparelser på møderne i august måned. 2. renter og afdrag på 0,719 mio. kr. finansieres af den på driften optaget huslejeindtægt 3. som kompenserede besparelse på i alt 44,596 mio. kr., skal følgende beløb tilgå kommunens kassebeholdning a. på økonomiudvalgets område gives en negativ tillægsbevilling på 1,343 mio. kr. vedr. drift. b. på børne- og ungdomsudvalget gives der en negativ tillægsbevilling på 8,434 mio. kr. vedr. drift, samt 19,483 mio. kr. vedr. anlæg c. på kultur- og udviklingsudvalget gives der en negativ tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. vedr. drift, samt 0,800 mio. kr. vedr. anlæg d. på miljø- og teknikudvalget gives der en negativ tillægsbevilling på 4,980 mio. kr. vedr. drift, samt 9,056 mio. kr. vedr. anlæg. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere