Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland"

Transkript

1 Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland

2 I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest den 12. januar 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB!: Sekretariatet for rammeaftaler Besvarelsen bedes fremsendt: i word-format med angivelse af kommunens navn i dokumentets filnavn som én samlet koordineret besvarelse per kommune SPØRGSMÅL TIL BESVARELSEN KAN RETTES TIL: Sekretariatet for rammeaftaler Mette Vest Hansen Tlf.: OPBYGNING AF SPØRGESKEMAET Spørgeskemaet består af 19 sider inddelt i 4 dele, henholdsvis: Del 1: Målgruppen Del 2: Højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og tilbud på det sociale område Del 3: Eventuelle udfordringer på området Del 4: Kommunernes fremadrettede tilrettelæggelse og koordinering side 3-4 side 5-14 side side (Bemærk at sidetallene forskubbes, når skemaet udfyldes) Relevante bilag kan findes på Sekretariatet for rammeaftalers hjemmeside: (under fanen National Koordination) - herunder Socialstyrelsens Centrale Udmelding og Socialstyrelsens Nationale Retningslinjer for den sociale rehabilitering for borgere med svære spiseforstyrrelser. Det anbefales at danne sig et overblik over hver af de 4 dele og indholdet i bilagene før besvarelsen påbegyndes. Kommunen bedes uddybe besvarelsen med eksempler eller lignende i de bemærkningsfelter, der er under hvert spørgsmål. Bemærk, at der ikke er begrænset antal anslag i felterne. 1

3 KONTAKTOPLYSNINGER BESVARELSEN ER FORETAGET FOR: (ANGIV KOMMUNENS NAVN) Syddjurs Kommune BESVARELSEN ER FORETAGET AF: (ANGIV KONTAKTPERSON(ER) HOS KOMMUNE, OG TELEFONNUMMER) For voksenområdet: Maria R. Sørensen, For børneområdet: Karsten Bay Den centrale udmelding omfatter både børn og unge samt voksne med svære spiseforstyrrelser. Da de to områder er underlagt forskellige rammer, tilgange og udfordringer, er spørgeskemaet derfor opbygget, så hvert spørgsmål skal besvares separat for henholdsvis børn/unge og voksne. Kommunen bedes dog samle besvarelserne i ét skema, således der fremsendes én samlet besvarelse per kommune. 2

4 1. Målgruppen I den centrale udmelding er en spiseforstyrrelse afgrænset til anorexia nervosa (anoreksi) og bulimia nervosa (bulimi). Både i typiske og atypiske former. Målgruppen af borgere med svære spiseforstyrrelser afgrænses ud fra en række sundhedsfaglige kriterier kombineret med borgernes funktionsevnenedsættelse og behov for en højt specialiseret social rehabiliteringsindsats. I den centrale udmelding defineres en borger med en svær spiseforstyrrelse, som en borger, der har en grad 3, 4 og 5 jf. Sundhedsstyrelsens vejledende kriterier for behandlingsindsats for henholdsvis anoreksi og bulimi. Borgere med en grad 3, 4 og 5 kan både være indlagte, gå i (intensiv) ambulant behandling, eller være blevet udskrevet fra behandling i den regionale psykiatri og være blevet overdraget til egen læge. I den centrale udmelding fremgår det endvidere, at borgere med svære spiseforstyrrelser ofte har en psykisk komorbiditet, som kan være med til at komplicere deres rehabiliteringsforløb. Ifølge den centrale udmelding vurderes behovet for en højt specialiseret rehabiliteringsindsats på baggrund af omfanget og typen af funktionsevnenedsættelser samt sværhedsgraden og kombinationen af de forskellige funktionsevnenedsættelser. Den centrale udmelding oplister en række funktionsevnenedsættelser, som er afgørende for, om borgere med svære spiseforstyrrelser har behov for en højt specialiseret rehabiliteringsindsats på det sociale område, og dermed falder inden for målgruppen. Før besvarelsen af spørgsmål 1a er det således vigtigt at orientere sig i disse tabeller, som er baseret på temaerne i henholdsvis ICS for børn og unge og Voksenudredningsmetoden (VUM) for voksne (tabel 1 og 2 på hhv. side 8 og 9 i den centrale udmelding). Borgere med følgende problemstillinger er ikke omfattet af målgruppen i den centrale udmelding: Borgere med en kombination af svære spiseforstyrrelser og enten infantil autisme, atypisk autisme eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret, og som vurderes ikke at kunne profitere af de højt specialiserede indsatser, som skitseres i den centrale udmelding (i udgangspunkt er borgere med svære spiseforstyrrelser og mildere former for autisme, eksempelvis Asperger, omfattet af målgruppen). Borgere der lider af tvangsoverspisning (Binge Eating Disorder, BED). 3

5 Spørgsmål: 1a Hvor mange borgere med både svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område, skønnes der samlet set at være i kommunen? Angiv antal borgere med både svære spiseforstyrrelser i 2014 og 2015 (både nytilkomne og eksisterende borgere, skal medregnes) fordelt på aldersgruppe, som havde behov for en højt specialiseret rehabiliteringsindsats på det sociale område. Børn og unge med svære spiseforstyrrelser Antal børn og unge (under 18 år) med både svære spiseforstyrrelser og behov for en højt specialiseret rehabiliteringsindsats på det sociale område (se tabel 1 i den centrale udmelding samt afgrænsning af målgruppe) - både nytilkomne og eksisterende borgere, skal medregnes Antal i Antal i Voksne med svære spiseforstyrrelser Antal voksne (18 år og derover) med både svære spiseforstyrrelser og behov for en højt specialiseret rehabiliteringsindsats på det sociale område (se tabel 2 i den centrale udmelding samt afgrænsning af målgruppe) - både nytilkomne og eksisterende borgere, skal medregnes Antal i Antal i

6 2. Højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og tilbud på det sociale område Spørgsmål: 2a Hvilke tilbud, som tilbyder højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område, anvender og planlægger kommunen at anvende til målgruppen (i 2014, 2015 og fremadrettet)? Angiv tilbudsnavn, driftsherre og paragraf for anvendte tilbud i 2014 og/eller 2015 fordelt på børn og unge samt voksne (både kommunale, regionale og private). Bemærk: For børn og unge (under 18 år) skal alene angives opholdssteder og døgninstitutioner efter Servicelovens 66 nr For voksne (18 år og derover) skal alene angives botilbud efter Servicelovens 107 og 108. Endvidere angives for hvert tilbud hvilke indsatser (én eller flere), der benyttes herunder: - Netværksintervention, måltidsstøtte, motion og genoptræning, træning af dagligdagskompetencer, træning af psykologiske kompetencer, træning af sociale kompetencer, fritidsaktiviteter, botilbud og beskæftigelses- eller uddannelsesrettet indsats. Endvidere følgende indsatser særligt for børn og unge med svære spiseforstyrrelser: - Familieintervention, anbringelsessted og skolerettet indsats Indsatserne er nærmere beskrevet i bilag 1 til den centrale udmelding. Endelig skal kommunen angive, såfremt kommunen i 2016 og fremadrettet planlægger at anvende andre tilbud end de tilbud, som er anvendt i enten 2014 eller

7 Tilbud til målgruppen børn og unge (under 18 år) med både svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område: Ikke relevant Angiv hvilke opholdssteder og døgninstitutioner efter SEL 66 nr. 5-6 til børn og unge inden for målgruppen, kommunen har anvendt i 2014 og/eller 2015: Tilbudsnavn Driftsherre Paragraf Indsatser (med udgangspunkt i de nævnte indsatser ovenfor) Planlægger kommunen at anvende andre opholdssteder eller døgninstitutioner efter SEL 66 nr. 5-6 end ovenstående til børn og unge i 2016 og fremadrettet? Sæt ét kryds (x) Ja Nej X Ved ikke Hvis ja, angiv da hvilke(t) tilbud Tilbudsnavn Driftsherre Paragraf Indsatser (med udgangspunkt i de nævnte indsatser ovenfor) Tilbud til voksne (18 år og derover) både med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område: Angiv hvilke botilbud efter SEL 107 og 108 til voksne (18 år og derover) inden for målgruppen, kommunen har anvendt i 2014 og/eller 2015: Tilbudsnavn Driftsherre Paragraf Indsatser (med udgangspunkt i de nævnte indsatser ovenfor) Windsor Aarhus Kommune 107 Bostøtte, træning, psykolog 6

8 Planlægger kommunen at anvende andre botilbud efter SEL 107 og 108 end ovenstående til voksne (18 år og derover) i 2016 og fremadrettet? Sæt ét kryds (x) Ja Nej x Ved ikke Hvis ja, angiv da hvilke(t) tilbud Tilbudsnavn Driftsherre Paragraf Indsatser (med udgangspunkt i de nævnte indsatser ovenfor) 2b Hvilke højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område anvender kommunen i årene 2014 og 2015 ud over de beskrevne tilbud (se 2a). Af øvrige højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område fremhæver den centrale udmelding matrikelløse indsatser. Den centrale udmelding indeholder dog ikke en nærmere definition af matrikelløse indsatser. I nærværende spørgeskema forstås en matrikelløs indsats som en højt specialiseret social rehabiliteringsindsats individuelt tilrettelagt for den enkelte borger og sammensat af delindsatser, der sikrer en koordineret, multidisciplinær tilgang med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. De højt specialiserede sociale delindsatser kan leveres af kommunen selv, af eksterne tilbud, eksempelvis i form af udkørende funktioner, eller som ambulante ydelser, eller en kombination heraf. For børn og unge (under 18 år) kan indsatserne eksempelvis leveres som familiebehandling eller anden behandling af barnet eller den unges problemer (SEL 52, stk. 3). For voksne (18 år og derover) kan indsatserne eksempelvis leveres i borgerens eget hjem i form af socialpædagogisk støtte (SEL 85), eller genoptræning og vedligeholdelse (SEL 86). 7

9 Matrikelløse indsatser omfatter således ikke indsatser, hvor borgeren er indskrevet på opholdssteder/døgninstitutioner til børn og unge (SEL 66 nr. 5-6) eller et botilbud til voksne (SEL 107, 108). Dvs. at der skal anføres de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område, som kommunen anvender ud over de anførte opholdssteder, døgninstitutioner og botilbud i spg 2a. Såfremt et opholdssted/døgninstitution eller botilbud leverer højt specialiserede delindsatser, eksempelvis i form af udkørende indsatser, skal disse indsatser medtages i skemaet efter den paragraf, de er leveret efter (fx 85). Børn og unge (under 18 år) med både svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område: Nedenfor bedes kommunen angive, hvilke indsatstyper, jf. bilag 1 til den centrale udmelding, kommunen har anvendt i forbindelse med matrikelløse indsatser til børn og unge med både svære spiseforstyrrelser og med behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område i årene 2014 og 2015? Ikke relevant For hver indsats, der anvendes, bedes kommunen angive: hvem der leverer indsatsen, efter hvilken paragraf, et skøn over antallet af borgere, som har modtaget den konkrete delindsats samt om muligt hvilke kompetencer og uddannelser, der anvendes i indsatsen. 8

10 Nedenstående spørgsmål besvares kun for de indsatstyper, som kommunen anvender. Beskriv hvilke relevante kompetencer og uddannelser, der er anvendt i indsatsen? (se relevante kompetencer beskrevet i den centrale udmeldings bilag 1) Indsatstype (delindsats i en matrikelløs indsats. Se beskrivelse af indsatser i bilag 1 til den centrale udmelding) Netværksintervention Måltidsstøtte Motion og genoptræning Træning af dagligdagskompetencer Træning af psykologiske kompetencer Træning af sociale kompetencer Fritidsaktiviteter Botilbud Beskæftigelses- eller uddannelsesrettet Sæt kryds X, hvis kommunen har anvendt nedenstående indsatstyper i en matrikelløs indsats i 2014 eller 2015 Hvilken driftsherre(r)/ tilbud leverede indsatsen? Efter hvilken paragraf blev indsatsen leveret? Skøn over antal borgere årligt, der har modtaget indsats i 2014 og 2015? 9

11 indsats Familieintervention Anbringelsessteder Skolerettet indsats Andet (angiv andre typer af indsatser, som kommunen anvender i rækkerne nedenfor) Evt. bemærkninger: Angiv minimum et eksempel på, hvordan kommunen sammensætter en matrikelløs eller udkørende indsats til den enkelte borger inden for målgruppen børn og unge (under 18 år) med både svære spiseforstyrrelser og med behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område. 10

12 Voksne (18 år og derover) med både svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område: Nedenfor bedes kommunen angive, hvilke indsatstyper, jf. bilag 1 til den centrale udmelding, kommunen har anvendt i forbindelse med matrikelløse indsatser til voksne med både svære spiseforstyrrelser og med behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område i årene 2014 og 2015? For hver indsats, der anvendes, bedes kommunen angive: hvem der leverer indsatsen, efter hvilken paragraf, et skøn over antallet af borgere, samt om muligt hvilke kompetencer og uddannelser, der anvendes i indsatsen. Nedenstående spørgsmål besvares kun for de indsatstyper, som kommunen anvender. Beskriv hvilke relevante kompetencer og uddannelser, der er anvendt i indsatsen? (se relevante kompetencer beskrevet i den centrale udmeldings bilag 1) Indsatstype (delindsats i en matrikelløs indsats. Se beskrivelse af indsatser i bilag 1 til den centrale udmelding) Netværksintervention Måltidsstøtte Motion og genoptræning Træning af dagligdagskompetencer Sæt kryds X, hvis kommunen har anvendt nedenstående indsatstyper i en matrikelløs indsats i 2014 eller 2015 x Hvilken driftsherre(r)/ tilbud leverede indsatsen? Syddjurs Kommune, SYBO 85 Efter hvilken paragraf blev indsatsen leveret? Skøn over antal borgere årligt, der har modtaget indsats i 2014 og 2015? 1 og 1 Pædagog, sygeplejerske, SOSU og socialrådgiver 11

13 Træning af psykologiske kompetencer Træning af sociale kompetencer Fritidsaktiviteter Botilbud Beskæftigelses- eller uddannelsesrettet indsats Familieintervention Anbringelsessteder Skolerettet indsats Andet (angiv andre typer af indsatser, som kommunen anvender i rækkerne nedenfor) Evt. bemærkninger: Angiv minimum et eksempel på, hvordan kommunen sammensætter en matrikelløs eller udekørende indsats til den enkelte borger inden for målgruppen voksne (18 år og derover) med både svære spiseforstyrrelser og med behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område. Bostøtteindsats efter individuel vurdering. Tværfaglig koordineret indsats: psykolog, eggen læge, jobcenter, lokal psykiatrien og sundhedshuset (efter henvisning fra 12

14 jobcenter mhp træning, fysioterapeut, coach og mindfulness) 2c Hvordan samarbejder kommunen om de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og tilbud til målgruppen på det sociale område, herunder hvilke tværkommunale og tværregionale aftaler om samarbejde er der etableret? Børn og unge (under 18 år) med både svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område Angiv typer af formelle samarbejdsaftaler med de højt specialiserede indsatser og tilbud til børn og unge (under 18 år) med svære spiseforstyrrelser: Bemærk: Formelle samarbejdsaftaler forstås i denne sammenhæng som generelle aftaler, der ikke vedrører konkrete, individuelle aftaler i forhold til specifikke borgere. De generelle aftaler kan eksempelvis være abonnementsaftaler eller samarbejder, hvor kommunerne forpligter sig på at anvende bestemte tilbud. Ingen formelle samarbejdsaftaler Angiv andre relevante aftaler om samarbejde til børn og unge (under 18 år) med både svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område: Der var én sag for ca. 3 år siden, hvor en pige havde svære spiseforstyrrelser. Indsatsen bestod i, at hun først blev anbragt på et regionstilbud og udredt hos BUC. Derefter blev der ydet pædagogisk støtte i hjemmet via Syddjurs Kommunes egen udførerenhed på børneområdet, Familieværket. Det er vores eneste erfaring med denne målgruppe. Vi har ingen særlige abonnementsordninger på området 13

15 Voksne (18 år og derover) med både svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område Angiv typer af formelle samarbejdsaftaler med de højt specialiserede indsatser og tilbud til voksne (18 år og derover) med svære spiseforstyrrelser: Bemærk: Formelle samarbejdsaftaler forstås i denne sammenhæng som generelle aftaler, der ikke vedrører konkrete, individuelle aftaler i forhold til specifikke borgere. De generelle aftaler kan eksempelvis være abonnementsaftaler eller samarbejder, hvor kommunerne forpligter sig på at anvende bestemte tilbud. - Der bliver udpeget en koordinerende sagsbehandler som koordinerer den samlede tværfaglige indsats for borgeren. - Aftaleark til brug for koordinerende sagsbehandler-funktion. Angiv andre relevante aftaler om samarbejde til voksne (18 år og derover) med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område: 14

16 3. Eventuelle udfordringer i forhold til at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og tilbud på det sociale område Spørgsmål: Børn og unge (under 18 år) med både svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område 3a I hvilken grad oplever kommunen, at udbuddet af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på socialområdet til børn og unge med svære spiseforstyrrelser er tilstrækkeligt til at dække kommunens behov? Ikke relevant Bemærk: Opfyldelsesgrad efter skala fra 1-5 (1=mindst grad og 5= højest grad) Angiv svar med ét X for hver af nedenstående kategorier Ved ikke Udbud af antal pladser Udbud af indsatser (indhold og faglighed) Hvis kommunen svarer 1-2, uddyb da svar med beskrivelse af, hvor kommunen oplever, at behovet i mindre grad bliver dækket, eksempelvis ved nærmere specifikation af tilbudstype ( ), hvilket indhold/faglighed, der savnes m.v. 15

17 3b Opleves der andre udfordringer for børn og unge (under 18 år) med både svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område? Herunder også i relation til behandlingsmæssige indsatser i den regionale psykiatri. Ikke relevant Nedenfor beskrives eventuelle øvrige udfordringer ud over eventuelle udfordringer med udbuddet, jf. spørgsmål 3a Voksne (18 år og derover) med både svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område 3c. I hvilken grad oplever kommunen, at udbuddet af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på socialområdet til voksne (18 år og derover) med svære spiseforstyrrelser er tilstrækkeligt til at dække kommunens behov? Bemærk: Opfyldelsesgrad efter skala fra 1-5 (1=mindst grad og 5= højest grad) Angiv svar med ét X for hver af nedenstående kategorier Ved ikke Udbud af antal pladser Udbud af indsatser (indhold og faglighed) Hvis kommunen svarer 1-2, uddyb da svar med beskrivelse af, hvor kommunen oplever, at behovet i mindre grad bliver dækket, eksempelvis ved nærmere specifikation af tilbudstype ( ), hvilket indhold/faglighed, der savnes m.v. x x 16

18 3d Oplever kommunen andre udfordringer for voksne (18 år og derover) med både svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område? Herunder også i relation til behandlingsmæssige indsatser i den regionale psykiatri. Nedenfor beskrives eventuelle øvrige udfordringer ud over eventuelle udfordringer med udbuddet, jf. spørgsmål 3c. Nej. 4. Kommunernes fremadrettede tilrettelæggelse og koordinering af de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og tilbud til målgruppen på det sociale område Spørgsmål: Børn og unge (under 18 år) med både svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område 4a. Planlægger kommunen nye tiltag (tilbud, indsatser eller lign.) til børn og unge med svære spiseforstyrrelser og med behov for højt specialiserede sociale rehabiliteringsindsatser, herunder også gennem samarbejde med andre? Sæt ét Kryds X Ja Nej X Ved ikke Hvis ja, beskriv da hvilke nye tiltag: 17

19 4b. Planlægger kommunen ændringer såsom overtagelse af tilbud, afvikling af tilbud eller lignende til børn og unge (under 18 år) med svære spiseforstyrrelser og med behov for højt specialiserede sociale rehabiliteringsindsatser? Sæt ét Kryds X Ja Nej X Ved ikke Hvis ja, beskriv da hvilke ændringer: Voksne (18 år og derover) med både svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område 4c. Planlægger kommunen nye tiltag (tilbud, indsatser eller lign.) til voksne (18 år og derover) med svære spiseforstyrrelser og med behov for højt specialiserede sociale rehabiliteringsindsatser, herunder også gennem samarbejde med andre? Sæt ét Kryds X Ja Nej x Ved ikke Hvis ja, beskriv da hvilke nye tiltag: 18

20 4d. Planlægger kommunen ændringer såsom overtagelse af tilbud, afvikling af tilbud eller lignende til voksne (18 år og derover) med svære spiseforstyrrelser og med behov for højt specialiserede sociale rehabiliteringsindsatser? Sæt ét Kryds X Ja Nej x Ved ikke Hvis ja, beskriv da hvilke ændringer: 19

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination - Socialstyrelsen KKR Syddanmark I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland INDLEDENDE OPLYSNINGER FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 19.

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER PROCES. v. Rammeaftale Sjælland

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER PROCES. v. Rammeaftale Sjælland SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER PROCES v. Rammeaftale Sjælland Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Målgruppen for den centrale udmelding er børn, unge, voksne med en svær spiseforstyrrelse(dvs.

Læs mere

Afrapportering KKR Sjælland

Afrapportering KKR Sjælland Afrapportering KKR Sjælland Central udmelding 2016 Borgere med svære spiseforstyrrelser Indhold 0. Sammenfatning... 2 0a. Indledning... 3 0b. Baggrund: Afrapporteringens metodiske grundlag og validitet...

Læs mere

Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser AFRAPPORTERING FOR HOVEDSTADSREGIONEN MAJ 2016 INDHOLD Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Målgruppen... 6 3. Højt specialiserede indsatser og tilbud...

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsen den nationale koordinationsstruktur

Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsen den nationale koordinationsstruktur Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Bilag 1 Til central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 1 Til central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 1 Til central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Baggrund for den centrale

Læs mere

Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016

Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016 Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016 Automatisk godkendelse Automatisk godkendelse af oplysninger Hvad skal tilsynskonsulenten gøre? Når man tilføjer eller opdaterer

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Afrapportering Central Udmelding

Afrapportering Central Udmelding KKR NORDJYLLAND Afrapportering Central Udmelding 25. august 2016 Socialstyrelsen udsendte den 1. november 2015 en central udmelding på målgruppen børn, unge og vokse med svære spiseforstyrrelser. De nordjyske

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen 1 Parter og lovgivning Nærværende overenskomst er indgået mellem skole, Søstjerneskolen

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Afrapportering KKR Nordjylland

Afrapportering KKR Nordjylland Afrapportering KKR Nordjylland Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National koordination Socialstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Socialstyrelsen udsendte den 1. november

Læs mere

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje.

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje. Specialiseringsniveauer og genoptræningsplaner gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger og Faglig Visitationsretningslinje 1997 Kommunalreformen 2007 Notat Vedr. præcisering af visse begreber

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser

Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser INDLEDNING: FORMÅL NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR CENTRALE UDMELDINGER PROGRAM Workshoppens formål Behandling af Socialstyrelsens centrale

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Asger Krogager Kjellerup, specialkonsulent, Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark Udgangspunktet

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Langeland kommunes redegørelse 2007

Langeland kommunes redegørelse 2007 Langeland kommunes redegørelse 2007 - til brug for rammeaftalen for specialundervisning i Region Syddanmark OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 1

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Bilag 1 Udkast til afrapportering ift. den centrale udmelding vedrørende voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Bilag 1 Udkast til afrapportering ift. den centrale udmelding vedrørende voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.00.00-P07-2-14 Dato: 16.12.2015 Bilag 1 Udkast til afrapportering ift. den centrale udmelding vedrørende voksne

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Nye tendenser i psykiatrien

Nye tendenser i psykiatrien Nye tendenser i psykiatrien - fra en kommunal vinkel Jens Peter Hegelund Jensen Direktør Silkeborg Kommune 1 Indhold Udfordringer og tendenser Lokale udfordringer Særligt i forhold til samarbejdet i Psykiatriens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

De kommunale redegørelser forud for Rammeaftale 2009

De kommunale redegørelser forud for Rammeaftale 2009 I denne del skal der svares på spørgsmål, der vedrører: samarbejdet om indgåelse af Rammeaftale 2008 evt. problemer med at finde tilstrækkelige og egnede tilbud altså udmøntningen af Rammeaftale 2008 akutte

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

SPECIALISERET REHABILITERING FOR BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER BOTILBUD, DAGTILBUD, TERAPI OG BESKÆFTIGELSESFORLØB

SPECIALISERET REHABILITERING FOR BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER BOTILBUD, DAGTILBUD, TERAPI OG BESKÆFTIGELSESFORLØB SPECIALISERET REHABILITERING FOR BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER BOTILBUD, DAGTILBUD, TERAPI OG BESKÆFTIGELSESFORLØB 107 BOTILBUD 104 DAGTILBUD AMBULANTE TILBUD Botilbud er for dig, som lider af en spiseforstyrrelse

Læs mere

Årsrapport for Enterne

Årsrapport for Enterne Årsrapport for Enterne 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Enterne Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter... 3 2. Formål med

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om yderligere tiltag Forebyggelse og sundhed - voksne Skal/kan indsatser i henhold til rammepapir Kommunen skal

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: D R I F T S H E R R E S I N D S T I L L I N G A F T I L B U D T I L D E T F O R S T Æ R K E D E S A M A R B E J D E ( I N D M E L D I N G A F N Y E T I L B U D ) FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser. Indhold

Ydelsesbeskrivelser. Indhold Ydelsesbeskrivelser Indhold Ydelsen Indledningsvist beskrives ydelsen og målgruppen ifølge lovgrundlaget, og målgruppen afgrænses nærmere. Herefter skitseres kort hvordan ydelsesbeskrivelsen og den vedlagte

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 14. BELÆGNING. 56921272 michael.mogensen@brk.dk

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 14. BELÆGNING. 56921272 michael.mogensen@brk.dk Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 14. Skema sæt til kommunens oplysniner om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Bornholm Kontaktperson: Tlf.

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Skovvængets Virksomhedsplan 2012

Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Driftsenhedens navn Skovvænget Adresse Ballerup Boulevard 2 Post nr. og by 2750 Ballerup Ejerforhold Region Hovedstadens Psykiatri Leder Forstander Bo Christoffersen Telefon

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser Private aktører og 50 undersøgelser e te 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Private aktører og 50 undersøgelser Udgiver Ankestyrelsen, september 2010 ISBN

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere

Indledning Specifikation vedr. autisme EFTERSPØRGSEL

Indledning Specifikation vedr. autisme EFTERSPØRGSEL Indledning Bilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tlf. nr. Side 1. Mappen indeholder følgende ark: Mail: specifikation af autisme skemaerne i skabelonen om

Læs mere

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach BØRN OG UNGE Dato: 5. Marts 2008 NOTAT Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet Sagsbehandler: Birgitte Bach Sagsnummer: 2007120306E Børn og Unge Rådhuset Torvet, Afd. B1 7400

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Midtjylland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv.

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 26. maj 2016 Titel: Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Halsnæs Kommune er i gang med

Læs mere

Forskellige behov forskellige indsatser

Forskellige behov forskellige indsatser 1 Forskellige behov forskellige indsatser I Ikast-Brande Kommune er tilgangen at borgerne skal opleve et ensartet serviceniveau. Da borgerne har forskellige behov skal de have forskellige indsatser for

Læs mere