Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 1996D0603 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over byggevarer, der henhører under klasse A»intet bidrag til brand«, der er omhandlet i beslutning 94/611/EF om gennemførelse af artikel 20 i Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer (Tekst af betydning for EØS) (96/603/EF) (EFT L 267 af , s. 23) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens beslutning 2000/605/EFaf 26. september 2000 L M2 Kommissionens beslutning 2003/424/EFaf 6. juni 2003 L

2 1996D0603 DA KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over byggevarer, der henhører under klasse A»intet bidrag til brand«, der er omhandlet i beslutning 94/611/EF om gennemførelse af artikel 20 i Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer (Tekst af betydning for EØS) (96/603/EF) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØFaf 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer ( 1 ), ændret ved direktiv 93/68/EØF( 2 ), under henvisning til Kommissionens beslutning 94/611/EFaf 9. september 1994 om gennemførelse af artikel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer ( 3 ), særlig artikel 1, stk. 1, og ud fra følgende betragtninger: Ifølge artikel 3, stk. 2, i direktiv 89/106/EØFkan der i basisdokumenter og tekniske specifikationer for hvert væsentligt kravs vedkommende opstilles klasser for de krav, der skal opfyldes, for at tage hensyn til eventuelle forskelle med hensyn til beskyttelsesniveauer på nationalt, regionalt eller lokalt plan; ifølge punkt i basisdokument nr. 2,»Brandsikring«, jf. Kommissionens meddelelse om basisdokumenterne i Rådets direktiv 89/106/ EØFom byggevarer ( 4 ), kan niveauer for det væsentlige krav udtrykkes som funktion af bygværkets type, anvendelse og beliggenhed, bygværkets planudformning og muligheden for at benytte nødfaciliteter; i punkt 2.2 i basisdokument nr. 2 er der anført en række indbyrdes forbundne foranstaltninger, der tilsigter opfyldelse af det væsentlige krav»brandsikring«, og som tilsammen bidrager til at fastlægge en brandsikringsstrategi, der kan videreudvikles på forskellig vis i medlemsstaterne; i punkt i basisdokument nr. 2 identificeres en af de foranstaltninger, som er fremherskende i medlemsstaterne, og som består i begrænsning af ildens og røgens udvikling og spredning i det lokale, hvor branden er opstået (eller inden for et nærmere bestemt område), ved at begrænse byggevarers bidrag til en fuldt udviklet brand; afgrænsningen af klasser inden for de væsentlige krav er delvis afhængig af niveauet af en sådan begrænsning; niveauet af en sådan begrænsning kan kun udtrykkes ved hjælp af forskellige niveauer for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand under de faktiske anvendelsesvilkår; punkt i basisdokument nr. 2 fastslår, at der vil blive udviklet en harmoniseret løsning til vurdering af byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand, og at denne løsning kan indebære anvendelse af prøvninger i fuld skala eller i reduceret skala, korreleret med scenarier for virkelige brande; en sådan løsning falder inden for et klassificeringssystem, som ikke indgår i basisdokumentet, men som er fastlagt ved beslutning 94/611/ EF; ( 1 ) EFT nr. L 40 af , s. 12. ( 2 ) EFT nr. L 220 af , s. 1. ( 3 ) EFT nr. L 241 af , s. 25. ( 4 ) EFT nr. C 62 af , s. 1.

3 1996D0603 DA i det klassificeringssystem, der indgår i beslutning 94/611/EF, blev kategorien»intet bidrag til brand«fastlagt med henblik på at dække byggevarer, der ikke behøver at blive prøvet med hensyn til deres reaktion ved brand, og som betegnes som klasse A i tabel 1 og 2 og desuden i tabel 1 som»liste over ikke-brændbare stoffer«; i artikel 20, stk. 2, i direktiv 89/106/EØFer det fastsat hvilken procedure, der skal følges ved vedtagelse af bestemmelser om fastlæggelse af klasser af krav, som ikke måtte være medtaget i basisdokumenterne; de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING: M1 Artikel 1 De materialer, og byggevarer fremstillet af dem, der er anført i bilaget til nærværende beslutning, klassificeres på grund af deres lave brændbarhed og på de betingelser, der er anført i bilaget i klasse A1 og klasse A1 FL (»intet bidrag til brand«), jf. tabel 1 og 2 i bilaget til beslutning 2000/147/EF. Disse materialer, og byggevarer fremstillet af dem, behøver ikke at blive prøvet med hensyn til reaktion ved brand med henblik på denne klassifikation. Artikel 2 Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

4 1996D0603 DA BILAG M1 Materialer, der uden prøvning skal anses for at tilhøre den i beslutning 2000/147/EF omhandlede klasse A1 og A1 FL med hensyn til reaktion ved brand Generelle bemærkninger Byggevarerne bør være fremstillet udelukkende af et eller flere af de nedenfor anførte materialer, hvis de skal kunne betragtes som tilhørende M1 klasse A1 og A1 FL uden prøvning. Byggevarer, der er fremstillet ved sammenlimning af et eller flere af følgende materialer, vil blive anset for at tilhøre M1 klasse A1 og A1 FL uden prøvning, hvis limen højst udgør 0,1 % af byggevaren efter vægt eller volumen M1 (den mest krævende af disse værdier anvendes). Pladeformede byggevarer (f.eks. isoleringsmateriale) med et eller flere organiske lag, som ikke er ensartet fordelt (bortset fra lim), er ikke omfattet af denne liste. Byggevarer, der er fremstillet ved belægning af et eller flere af følgende materialer med et uorganisk lag (f.eks. belagte metalbyggevarer), kan også betragtes som tilhørende M1 klasse A1 og A1 FL uden prøvning. Ingen af materialerne i tabellen må indeholde over 1,0 % efter vægt eller volumen M1 (den mest krævende af disse værdier anvendes) ensartet fordelt organisk materiale. Materiale Bemærkninger Klinkerbeton Glasperler (ekspanderet perlit) Ekspanderet glimmer (vermiculit) Mineraluld Skumglas Beton Beton med tilslagsmateriale (tætte og lette mineralske tilslagsmaterialer, dog ikke integreret varmeisolering) Autoklaverede porebetonsten Herunder færdigblandet beton samt færdigstøbte armerede og forspændte byggevarer Kan indeholde tilsætningsmidler og tilsætningsstoffer (f.eks. pulveriseret flyveaske), farvestoffer og andre materialer. Omfatter også færdigstøbte elementer Elementer, der er fremstillet ved hjælp af hydrauliske bindemidler som f.eks. cement og/eller kalk i kombination med finkornede materialer (kiselholdigt materiale, pulveriseret flyveaske, højovnsslagge) samt skum- eller poredannende materiale. Omfatter også færdigstøbte elementer Fiberciment Cement Kalk Højovnsslagge/pulveriseret flyveaske (PFA) Mineralske tilslagsmaterialer Jern, stål og rustfrit stål Kobber og kobberlegeringer Zink og zinklegeringer Aluminium og aluminiumlegeringer Bly

5 1996D0603 DA Materiale Bemærkninger Gips og gipsmørtler Kan omfatte tilsætningsstoffer (retarderende stoffer, fillere, fibre, farvestoffer, hydratkalk, luft- og vandbaserede stoffer og plastificeringsstoffer), tætte tilslagsmaterialer (f.eks. naturligt eller knust sand) eller lette tilslagsmaterialer (f.eks. perlit eller vermiculit) Mørtel med uorganiske bindemidler M2 Puds og mørtler, herunder mørtler til gulvafretning samt murmørtler, baseret på et eller flere uorganiske bindemidler, f.eks. cement, kalk, murcement og gips Lerbaserede byggesten Kalksandsten Byggevarer af natursten eller skifer Gipselementer Terrazo Glas Glaskeramik Byggesten af ler eller andre lerholdige materialer, med eller uden sand, brændbart organisk materiale eller andre tilsætningsmaterialer. Omfatter mursten, tagsten, fliser og ildfaste lerblokke (f.eks. til skorstensforing) Elementer fremstillet af en blanding af kalk og naturligt forekommende kiselholdige materialer (sand, kiselholdig grus eller sten eller blandinger heraf). Kan også indeholde farvestoffer En forarbejdet eller uforarbejdet byggesten fremstillet af naturligt forekommende sten (magnetiske, sedimentære eller metamorfe bjergarter) eller skifer Omfatter blokke og andre elementer af calciumsulfat og vand, som kan indeholde fibre, fillere, tilslagsmaterialer og andre tilsætningsstoffer samt farvestoffer Omfatter færdigstøbte terrazzofliser og in situstøbt gulvbelægning Omfatter varmeforstærket glas, kemisk hærdet glas, lamineret glas og trådglas Glaskeramik bestående af en krystallinsk fase og en restglasfase Keramik Omfatter tørpressede og ekstruderede byggevarer, glaserede eller uglaserede

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993L0068 DA 01.04.1998 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor "B RÅDETS DIREKTIV 93/68/EØF af 22. juli 1993 om ændring af direktiv 87/404/EØF

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 331/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 2455/2001/EF af 20. november 2001 om vedtagelse af en liste over prioriterede stoffer inden for

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

3.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. maj 2000

3.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. maj 2000 3.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 162/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/14/EF af 8. maj 2000 om indbyrdes tilnærmelse af

Læs mere

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1. www.parlament.gv.

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1. www.parlament.gv. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET 30. 7. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 199/59 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS HENSTILLING af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering

Læs mere