Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder"

Transkript

1 Miljø- og Fødevareministeriet Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyresundhed/HEHE/EVAH Sagsnr.: Dato: Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Resumé Animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug til foder Registrering Hvilke animalske biprodukter må anvendes til foder Behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug til foder Omsætning indenfor EU af mælkeprodukter og valle behandlet i overensstemmelse med de generelle krav i gennemførelsesforordningen Omsætning i Danmark af mælkeprodukter og valle behandlet i overensstemmelse med nationale normer Omsætning i Danmark af mælkeprodukter behandlet i overensstemmelse med de nationale normer i gennemførelsesforordningen Omsætning i Danmark af valle behandlet ved en metode der er vurderet at være mindst ligeså sikker som de nationale normer beskrevet for mælkeprodukter i afsnit Omsætning i Danmark af mælkeprodukter og valle til et begrænset antal godkendte husdyrbrug jf. gennemførelsesforordningen Omsætning af centrifuge- eller separatorslam Omsætning af colostrum og colostrumprodukter Transport af mælkeprodukter og valle fra mejerier til husdyrbrug til foder Identifikation og sporbarhed... 9 Bilag 1: Skematisk oversigt over sammenhæng mellem produkters behandling og omsætning fra mejerier til foderbrug Bilag 2: Flowdiagram med eksempler på kombinationen af produkter, behandlinger og omsætning fra mejerier til foderbrug Resumé Inden et mejeri afsender animalske biprodukter (f.eks. mælkeprodukter og valle) til husdyrbrug til foder, skal mejeriet sørge for at blive registreret til dette, efter foderhygiejneforordningen, hos Fødevarestyrelsen. Kun animalske biprodukter, der er kategori 3 materiale, må anvendes til foder. Når animalske biprodukter afsendes fra mejerier til husdyrbrug til foder, skal biproduktforordningens 2 og 1 Husdyrbrug som defineret i Bekendtgørelse nr af 15. december 2014 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, 1, stk. 1, nr. 2)

2 gennemførelsesforordningens 3 bestemmelser vedrørende behandling, omsætning, transport og sporbarhed være opfyldt. I lovgivningen skelnes mellem tre forskellige behandlingsniveauer for produkterne. Behandlingsniveauet er afgørende for i hvilken udstrækning de animalske biprodukter kan omsættes. Afhængig af sikkerheden af behandlingen kan produkterne: 1) omsættes indenfor EU 2) omsættes i Danmark 3) omsættes i Danmark med særlig tilladelse og kun til et begrænset antal husdyrbrug 1. Animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug til foder Dette notat beskriver reglerne for mejerier, der omsætter produkter til husdyrbrug til fodring. Notatet omhandler beskrivelse af: reglerne for hvad mejeriet skal leve op til i forhold til registrering, hvilke animalske biprodukter, der kan anvendes til foder, hvordan de animalske biprodukter skal være behandlet for at kunne omsættes direkte til husdyrbrug til fodring, reglerne for hvordan de animalske biprodukter kan omsætning afhængig af behandlingen, reglerne om transport af animalske biprodukter samt reglerne om identifikation og sporbarhed af animalske biprodukter Bestemmelserne findes i forordningerne om animalske biprodukter, biproduktforordningen 1069/2009 og gennemførelsesforordningen 142/2011. Der er risiko for, at smitsomme husdyrsygdomme (f.eks. Mund- og klovesyge) kan spredes via animalske biprodukter fra mejerierne, der leveres til husdyrbrug til anvendelse som foder. Det er derfor vigtigt, at de animalske biprodukter behandles korrekt, inden de anvendes til foder. Mund- og klovesyge er meget smitsom. Smittede dyr udskiller virus bl.a. i deres ånde, spyt, savl, mælk, sæd, gødning og urin. Derfor kan sygdommen smitte ved direkte kontakt fra dyr til dyr, men også via produkter fra smittede dyr. Alle arter af kvæg, svin, vilde drøvtyggere samt får og geder er modtagelige for mund- og klovesyge. Dyr af kamelfamilien har dog kun en lav modtagelighed. Undtagelse Når et mejeri er beliggende på et husdyrbrug, og mejeriet udelukkende modtager mælk fra dette husdyrbrug og efterfølgende anvender mælkeprodukter og valle til foder på samme hus- 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter). 3 Kommissionens forordning (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelses af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv. Side 2/13

3 dyrbrug, er mejeriet undtaget fra bestemmelserne efter biproduktforordningens artikel 2, stk. 2, litra e). Artikel 2, stk. 2, litra e) er indsat nedenfor: 2. Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende animalske biprodukter: e) rå mælk, colostrum og produkter afledt heraf, der frembringes, opbevares, bortskaffes eller anvendes på oprindelsesbedriften. 1.1 Registrering Mejerier, der afsender animalske biprodukter (f.eks. mælkeprodukter og valle) til husdyrbrug til foder, skal være registreret til dette efter foderhygiejneforordningen 4 hos Fødevarestyrelsen, og bestemmelserne i foderlovgivningen skal være opfyldt. Læs mere i Vejledning om foder og fodervirksomheder på dette link: Vejledning om foder og fodervirksomheder. 1.2 Hvilke animalske biprodukter må anvendes til foder Kun animalske biprodukter (f.eks. mælkeprodukter og valle), der er kategori 3 materiale jf. artikel 10 e), f) og h) i biproduktforordningen, må anvendes til foder. I visse tilfælde er mælkeprodukter kategori 2 materiale, som ikke kan anvendes til foder. For eksempel er mælk, der indeholder restkoncentrationer af antibiotika eller andre veterinære lægemidler, kategori 2 materiale, hvis grænseværdierne er overskredet. Denne mælk skal anvendes eller bortskaffes som kategori 2 materiale i henhold til biproduktforordningen. Ved mælkeprodukter der kan anvendes til foder, menes herefter følgende typer kategori 3 materiale, jf. artikel 10 i biproduktforordningen: Animalske biprodukter fra fremstilling af produkter bestemt til konsum, herunder centrifuge- eller separatorslam (litra e) Animalske produkter, eller fødevarer indeholdende animalske produkter, som ikke længere er bestemt til konsum af kommercielle grunde eller pga. fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, der ikke indebærer nogen risiko for folkeeller dyresundheden (litra f) Rå mælk fra levende dyr, som ikke udviste nogle tegn på sygdom, der via dette produkt kan overføres til mennesker eller dyr (litra h) - (N.B. Der er en oversættelsesfejl i teksten Der står råmælk i stedet for rå mælk. På engelsk står der raw milk ). Eksempler på mælkeprodukter kan være mælk, ost, yoghurt, smør, is, fløde m.m. Dog er der specifikke krav til følgende produkter: Valle Colostrum Centrifuge- eller separatorslam. 2. Behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug til foder Når animalske biprodukter afsendes fra mejerier til husdyrbrug til foder, skal biproduktforordningens og gennemførelsesforordningens bestemmelser vedrørende behandling være opfyldt. Hvis kravene til behandling af produkterne ikke er opfyldt, må de ikke omsættes til husdyrbrug til foder. 4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne. Side 3/13

4 Bestemmelserne fremgår af biproduktforordningens artikel 31 og gennemførelsesforordningens artikel 21 og bilag X, Kapitel II, Afsnit 4. Bestemmelserne er beskrevet nedenfor. Ved pasteurisering menes behandling i overensstemmelse med kravene i hygiejneforordningen for animalske fødevarer 5, bilag III, afsnit IX, kapitel II, del II, punkt 1. litra a). Ved UHT menes behandling i overensstemmelse med kravene i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kapitel II, del II, punkt 1. litra b). I bilag 1 er en skematisk oversigt over sammenhæng mellem behandling og omsætning af produkter fra mejerier til foderbrug. I bilag 2 er flowdiagram med eksempler på kombinationen af produkter, behandlinger og omsætning fra mejerier til foderbrug. Generelle mikrobiologiske krav vedrørende fodermidler Jf. gennemførelsesforordningens bilag X, Kapitel I skal produkter, der skal anvendes til foder, leve op til følgende mikrobiologiske normer: salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 enterobakterier: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g hvor: n = antallet af udtagne prøver, der skal undersøges m = tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m M = maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover c = antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder. Prøverne af slutprodukterne, udtages under oplagringen eller ved udlagringen. Produkternes omsætningsmulighed afhængig af behandlingsniveau I lovgivningen skelnes mellem tre forskellige behandlingsniveauer for produkterne. Behandlingsniveauet er afgørende for i hvilken udstrækning de animalske biprodukter kan omsættes. Afhængig af sikkerheden af behandlingen kan produkterne: 1) omsættes indenfor EU 2) omsættes i Danmark 3) omsættes i Danmark med særlig tilladelse og kun til et begrænset antal husdyrbrug Hvis produkter med forskellig omsætningsmulighed sammenblandes, vil det være produktet med den mest restriktive omsætningsmulighed, der afgør hvordan blandingen må omsættes. Det vil sige at hvis produkter der må omsættes indenfor EU blandes sammen med produkter der må omsættes i Danmark med særlig tilladelse og kun til et begrænset antal husdyrbrug, vil hele blandingen skulle omsættes som sidstnævnte. 5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer. Side 4/13

5 2.1 Omsætning indenfor EU af mælkeprodukter og valle behandlet i overensstemmelse med de generelle krav i gennemførelsesforordningen Dette afsnit omhandler gennemførelsesforordningens bilag X, kapitel II, afsnit 4, Del I. Mælkeprodukter: Mælkeprodukter, der er behandlet på en af følgende måder, kan omsættes indenfor EU som foder: 1. Sterilisering ved en F 0 værdi på 3 eller mere, 2. Pasteurisering eller UHT kombineret med: en tørringsproces og yderligere opvarmning til mindst 72 C at ph værdien sænkes og holdes under ph 6 i mindst 1 time, eller at mælkeproduktet er fremstillet mindst 21 dage inden afsendelsen, og at der i det tidsrum ikke er konstateret tilfælde af mund- og klovesyge i oprindelsesmedlemsstaten. 3. Pasteurisering i to omgange Valle: Valle fremstillet af mælkeprodukter, der er behandlet som beskrevet ovenfor, skal, inden det omsættes indenfor EU til husdyrbrug til fodring af dyr, der er modtagelige for mund- og klovesyge, være 1. indsamlet mindst 16 timer efter koagulering af mælken, og hvor ph-værdien skal være under ph 6 inden den transporteres til husdyrbrug, eller 2. fremstillet mindst 21 dage inden afsendelsen, hvor der i det tidsrum ikke er konstateret tilfælde af mund- og klovesyge i oprindelsesmedlemsstaten 2.2 Omsætning i Danmark af mælkeprodukter og valle behandlet i overensstemmelse med nationale normer Dette afsnit omhandler gennemførelsesforordningens bilag X, kapitel II, afsnit 4, Del II. Mælkeprodukter og valle, der ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med afsnit 2.1, kan anvendes til foder i Danmark i overensstemmelse med de nationale normer beskrevet nedenfor. Da produkterne ikke er frit omsættelige skal produkterne afsendes direkte fra mejerierne til husdyrbrugene, hvor de anvendes til foder. Mælkeprodukter og valle omhandlet i dette afsnit skal stamme fra danske mejerier og må udelukkende omsættes til husdyrbrug til foder i Danmark Omsætning i Danmark af mælkeprodukter behandlet i overensstemmelse med de nationale normer i gennemførelsesforordningen Dette afsnit omhandler gennemførelsesforordningens bilag X, kapitel II, afsnit 4, Del II, 3. a). Dette afsnit omhandler mælkeprodukter (herunder skyllemælk), der har været i kontakt med: rå mælk (herunder termiseret mælk), pasteuriserede mælkeprodukter eller UHT behandlede mælkeprodukter. Mælkeprodukter kan omsættes fra danske mejerier til husdyrbrug til foder i Danmark, efter de har været underkastet en af følgende behandlinger: Side 5/13

6 1. UHT 2. Sterilisering, hvorved der enten opnås en Fc 6 værdi på 3 eller derover, som foretages ved en temperatur på mindst 115 C i 15 minutter, eller ved en tilsvarende kombination af temperatur og tid 3. Pasteurisering eller anden sterilisering end den i nr. 2 beskrevne, efterfulgt af: En tørringsproces, hvis der er tale om tørmælk, tørmælksprodukter eller produkter afledt af mælk En proces hvorved ph-værdien er blevet sænket og holdt under ph 6 i mindst 1 time, hvis der er tale om et mælkeprodukt, der er tilsat syre - (NB! Der er en oversættelsesfejl i teksten der står syrnet mælkeprodukt i stedet for mælkeprodukt, der er tilsat syre. På engelsk står acidified milk product ) Omsætning i Danmark af valle behandlet ved en metode der er vurderet at være mindst ligeså sikker som de nationale normer beskrevet for mælkeprodukter i afsnit I gennemførelsesforordningen er ikke beskrevet behandlingsmetoder for valle til omsætning i Danmark. Mejerierne i Danmark ønsker at omsætte behandlet valle. DTU-veterinærinstituttet har foretaget en risikovurdering af visse behandlingsmetoder, og har konkluderet at hvad angår inaktivering af mund- og klovesyge er disse behandlingsmetoder mindst lige så sikre som metoderne beskrevet for mælkeprodukter i afsnit Behandlingsmetoderne er beskrevet nedenfor: Valle der er fremstillet af rå mælk Valle der er fremstillet af rå mælk (herunder termiseret mælk) kan omsættes fra danske mejerier til husdyrbrug til foder i Danmark, efter det har været underkastet følgende behandling: 1. Vallen pasteuriseres og syrnes til ph<6 i mindst 1 time Valle der er fremstillet af pasteuriseret mælk Valle der er fremstillet af pasteuriseret mælk kan omsættes fra danske mejerier til husdyrbrug til foder i Danmark, efter det har været underkastet en af følgende behandlinger: 1. Vallen pasteuriseres og syrnes til ph<6 i mindst 1 time 2. Vallen syrnes til ph<6 i mindst 1 time Omsætning i Danmark af mælkeprodukter og valle til et begrænset antal godkendte husdyrbrug jf. gennemførelsesforordningen Dette afsnit omhandler gennemførelsesforordningens bilag X, kapitel II, afsnit 4, Del II, 3. b) i). Dette afsnit omhandler; produkter afledt af mælk (herunder skyllemælk), der har været i kontakt med pasteuriseret mælk eller valle, der er fremstillet af ikke varmebehandlede mælkeprodukter, som er indsamlet mindst 16 timer efter koagulering af mælken, og hvor ph-værdien er under ph 6 6 I gennemførelsesforordningen er angivet Fc, men da denne term ikke er defineret, antages at der menes F 0 Side 6/13

7 Mejerierne skal have en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen til omsætning af produkterne. Produkterne må omsættes fra danske mejerier til et begrænset antal godkendte husdyrbrug i Danmark i overensstemmelse med betingelserne beskrevet nedenfor. Godkendte husdyrbrug Fødevarestyrelsen har på baggrund af den dyresundhedsmæssige status i Danmark vurderet, at husdyrbrugenes godkendelse kan bestå i, at modtagerhusdyrbruget registrerer i landbrugsindberetning.dk at der modtages mælk fra et eller flere navngivne mejerier. Fødevarestyrelsen har ligeledes vurderet, at et mejeri må sende disse mælkeprodukter/valle til maksimalt 15 husdyrbrug. Denne vurdering er foretaget på baggrund af det opsporings- og bekæmpelsesarbejde, som vil følge af et evt. udbrud af mund- og klovesyge i Danmark. Mejeriets tilladelse Mejeriet skal jf. artikel 21, stk. 2 i gennemførelsesforordningen have en tilladelse fra Fødevarestyrelsen til at afsende de i dette afsnit omhandlede produkter til foder. Mejeriet må afsende produkterne til foder til maksimalt 15 registrerede husdyrbrug. Produkterne må kun afsendes til husdyrbrug, som har registreret i landbrugsinberetning.dk, at de modtager de omhandlede produkter. Mejeriet skal opbevare en liste over modtagerhusdyrbrugene, hvor følgende oplysninger om husdyrbrugene som minimum skal fremgå: o CHR nummer o Navn o Adresse Enhver ændring i listen skal meddeles til Fødevarestyrelsen. Mejeriet skal være registreret til levering af mælkeprodukter og valle til husdyrbrug til foder efter foderhygiejneforordningen 7 Det er forudsætning, at de generelle regler i bilag VIII i gennemførelsesforordningen om identifikation, sporbarhed og transport af animalske biprodukter overholdes. Desuden er der følgende særlige krav til handelsdokumentet: o Det skal fremgå af handelsdokumentet, at det ikke er tilladt at bringe produkterne i omsætning, og at produkterne udelukkende må anvendes på modtagerhusdyrbruget. o Det skal fremgå, om der er tale om Produkter afledt af mælk (herunder skyllemælk), der har været i kontakt med pasteuriseret mælk jf. gennemførelsesforordningen 142/2011, bilag X, kapitel II, afsnit 4, Del II, 3. b) i), eller valle, der er fremstillet af ikke varmebehandlede mælkeprodukter, som er indsamlet mindst 16 timer efter koagulering af mælken, og hvor ph værdien er under ph 6 gennemførelsesforordningen 142/2011, bilag X, kapitel II, afsnit 4, Del II, 3. b) i). Fødevarestyrelsen har udarbejdet en skabelon til et nationalt handelsdokument til ledsagelse af visse mælkeprodukter/valle, der afsendes til foder i Danmark på særlige betingelser, hvor alle oplysninger fremgår. Skabelonen kan anvendes ved afsendelsen. Se link til skabelonen her: 7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne. Side 7/13

8 Det er endvidere en betingelse for tilladelsen, at produkterne ikke afsendes, hvis der er mistanke om eller udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme som f.eks. mund- og klovesyge. Fødevarestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre tilladelsen, hvis den dyresundhedsmæssige situation ændres. 2.3 Omsætning af centrifuge- eller separatorslam Dette afsnit omhandler gennemførelsesforordningens bilag X, kapitel II, afsnit 4, Del III. Centrifuge- eller separatorslam er defineret i biproduktforordningens artikel 3, nr. 26: Centrifuge- eller separatorslam : materiale, der opstår som biprodukt ved rensning af råmælk og separering af råmælk i skummet mælk og fløde (N.B. Der er oversættelsesfejl i teksten På engelsk står der material collected as a by-product after purification of raw milk and separation of skimmed milk and cream from raw milk ) En mere korrekt oversættelse vil derfor være Materiale opsamlet som et biprodukt efter rensning af rå mælk og separering af rå mælk i skummet mælk og fløde. Kategori 3 materiale bestående af centrifuge- eller separatorslam skal være blevet underkastet varmebehandling ved mindst 70 C i 60 minutter eller mindst 80 C i 30 minutter, inden det kan bringes i omsætning som foder til opdrættede dyr. Der er mulighed for at Fødevarestyrelsen kan godkende alternative parametre for varmebehandlingen forudsat at driftslederne kan dokumentere, at den varmebehandling, der udføres i henhold til de alternative parametre, garanterer mindst den samme risikoreduktion som den behandling, der udføres i henhold til de allerede fastsatte parametre, der gælder for omsætning. Dette centrifuge- eller separatorslam må kun anvendes i medlemsstater der har godkendt disse alternative parametre. Da definitionen af centrifuge- eller separatorslam udelukkende omfatter rensning og separering af rå mælk, vil produkter der opstår ved rensning og separering af varmebehandlet mælk ikke være omfattet af dette afsnit, men vil være omfattet af afsnit der omhandler mælkeprodukter (afsnit 2.1, og 2.2.3). 2.4 Omsætning af colostrum og colostrumprodukter Dette afsnit omhandler gennemførelsesforordningens bilag X, kapitel II, afsnit 4, Del I, B. 6. samt bilag X, kapitel II, afsnit 4, Del II, 4. Colostrum (råmælk) må kun anvendes, hvis det stammer fra levende dyr, der ikke udviste tegn på sygdom, der via colostrum kan overføres til mennesker eller dyr. Colostrum og colostrumprodukter skal: stamme fra kvæg på et husdyrbrug, hvor alle kvægbesætninger er anerkendt som officielt tuberkulosefrie, officielt brucellosefrie og officielt frie for enzootisk kvægleukose, jf. gennemførelsesforordningen bilag X, kapitel II, afsnit 4, Del I, pkt. 6.1, være fremstillet mindst 21 dage inden afsendelsen, og hvor der i det tidsrum ikke er konstateret tilfælde af mund- og klovesyge i oprindelsesmedlemsstaten og være pasteuriseret Side 8/13

9 Fødevarestyrelsen kan i Danmark tillade levering af colostrum, der ikke opfylder ovenstående betingelser, fra et husdyrbrug til et andet husdyrbrug til foder under betingelser, der hindrer overførsel af sundhedsrisici. 3. Transport af mælkeprodukter og valle fra mejerier til husdyrbrug til foder Transport af foder skal foregå i henhold til bilag II i foderhygiejneforordningen. Læs mere om transport af foder i Vejledning om foder og fodervirksomheder på dette link: Vejledning om foder og foderstofvirksomheder. Mælkeprodukter og valle til foder er animalske biprodukter og transporten af dem skal derfor også opfylde bestemmelserne vedrørende transport i biproduktforordningens artikel 21 samt gennemførelsesforordningens artikel 17 og bilag VIII. Animalske biprodukter skal transporteres i tankvogne forbeholdt dette formål. En tankbil må derfor ikke anvendes til transport af både fødevarer og foder. Det er derfor ikke acceptabelt, at der anvendes løse skilte mærket med kun til levnedsmidler eller ikke til konsum, afhængigt af, hvad der findes i tanken. Dog må en tankbil anvendes til transport af fødevarer og mælkeprodukter/valle til foder, hvis mælkeprodukterne/vallen til foder er pasteuriserede og er af fødevarekvalitet. Det er en forudsætning, at mælkeprodukterne/vallen opfylder kravene om behandling i henhold til afsnit 1 eller 2, før de afsendes fra mejeriet. Hvis mælkeprodukter og valle til foder ikke er behandlet efter reglerne i fødevarelovgivningen, f.eks. hvis der er tilsat myresyre, er produkterne animalske biprodukter og må ikke transporteres i en tankbil beregnet til fødevarer. Mælkeprodukter og valle der transporteres til foder skal altid transporteres i en tankbil der er rengjort og desinficeret for at undgå krydskontaminering jf. gennemførelsesforordningens bilag VIII, Kapitel I, afsnit 1, pkt. 2. Hvis der f.eks. er transporteret rå mælk til mejeriet, skal tankbilen rengøres og desinficeres for at forhindre kontaminering af de behandlede mælkeprodukter/valle, der kan anvendes til foderformål. Dette gør sig også gældende hvis der skal transporteres mælkeprodukter/valle omhandlet i pkt. 2.3 og der efterfølgende skal transporteres mælkeprodukter/valle omhandlet i pkt Identifikation og sporbarhed Når mælkeprodukter og valle afsendes fra mejerier til husdyrbrug til foder, skal biproduktforordningens og gennemførelsesforordningens bestemmelser vedrørende identifikation og sporbarhed være opfyldt. Bestemmelserne fremgår af biproduktforordningens artikel 21 og 22 samt gennemførelsesforordningens artikel 17 og bilag VIII. Mejeriet skal sikre, at produkter til foder kan spores. Produkterne skal identificeres og sporbarheden sikres i overensstemmelse med kravene i bilag VIII i gennemførelsesforordningen. Under oplagring og transport skal en etiket eller skilt, der Side 9/13

10 er anbragt på containeren eller køretøjet klart angive ordene Kategori 3-materiale og ikke til konsum. Under transporten skal produkterne, være ledsaget af et handelsdokument, der som minimum angiver: Dato for udvejning fra mejeriet Beskrivelse af produktet, herunder kategori og beskrivelse af behandling For kategori 3-materiale og deraf afledte produkter, der skal anvendes til fodringsformål, skal desuden angives: o dyreart o henvisning til det relevante punkt i artikel 10 i Biproduktforordningen Produktmængde Oplysning om oprindelsesvirksomheden, inkl. mejeriets autorisations nr. Transportørens navn og adresse, inkl. registreringsnummer (eller mejeriets autorisationsnummer, hvis det er mejeriet, der er transportør) Modtagerens navn og adresse inkl. registreringsnummer eller CHR-nummer Den ansvarlige persons underskrift farven skal afvige fra påtrykkets farve. Der skelnes mellem produkter "til foder" og produkter "til teknisk brug" (teknisk brug er alt andet end foder). For animalske biprodukter og afledte produkter, der skal anvendes til foder, er det vigtigt, at de krævede oplysninger fremgår af handelsdokumentet, ellers må produkterne ikke anvendes til foder. Produkter, der er til teknisk brug, må ikke komme ind i foderkæden. Handelsdokumentet udleveres til modtageren sammen med leverancen og kopier heraf opbevares af hhv. mejeriet og transportøren. Handelsdokumenterne og kopier heraf kan udgøre optegnelserne jf. gennemførelsesforordningen, bilag VIII, kapitel III. Handelsdokumenter og kopier heraf skal opbevares i mindst 2 år. På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan hentes et handelsdokument der kan anvendes ved national transport i Danmark. Link til Fødevarestyrelsens hjemmeside om animalske biprodukter, herunder handelsdokumenter: Direkte link til skabelon til handelsdokument til national transport: nload/01kontor/biprodukter/nationalt%20dansk%20handelsdokument%20-%20formular.doc Side 10/13

11 Bilag 1: Skematisk oversigt over sammenhæng mellem produkters behandling og omsætning fra mejerier til foderbrug Produkt Behandlingsmuligheder Mælkeprodukter Mælkeprodukter der kan omsættes indenfor EU (se afsnit 2.1) Mælkeprodukter Sterilisering ved en F 0 værdi på 3 eller mere Pasteurisering eller UHT kombineret med en tørringsproces og yderligere opvarmning til mindst 72 C Pasteurisering eller UHT kombineret med at ph værdien sænkes og holdes under ph 6 i mindst 1 time Pasteurisering eller UHT kombineret med at mælkeproduktet er fremstillet mindst 21 dage inden afsendelsen, og at der i det tidsrum ikke er konstateret tilfælde af mund- og klovesyge i oprindelsesmedlemsstaten Pasteurisering i to omgange Mælkeprodukter der kan omsættes i Danmark (se afsnit 2.2.1) Produkter afledt af mælk (herunder skyllemælk), der har været i kontakt med UHT Sterilisering hvorved der opnås en Fc værdi på 3 eller derover rå mælk (herunder termiseret mælk), Sterilisering, som foretages ved en temperatur på mindst 115 C i 15 minutter Sterilisering, ved en tilsvarende kombination af temperatur og tid pasteuriserede mælkeprodukter eller Pasteurisering eller anden sterilisering end ovenfor nævnte, efterfulgt af: en tørringsproces, UHT behandlede mælkeprodukter hvis der er tale om tørmælk, tørmælksprodukter eller produkter afledt af mælk Pasteurisering eller anden sterilisering end ovenfor nævnte, efterfulgt af en proces hvorved ph-værdien er blevet sænket og holdt under ph 6 i mindst 1 time, hvis der er tale om et mælkeprodukt, der er tilsat syre. Mælkeprodukter der kan omsættes i Danmark med særlig tilladelse begrænset antal husdyrbrug 1) (se afsnit 2.2.3) Produkter afledt af mælk (herunder skyllemælk), - der har været i kontakt med pasteu- riseret mælk Valle Valle der kan omsættes indenfor EU (se afsnit 2.1) Valle fremstillet af mælkeprodukter, der er behandlet som beskrevet ovenfor (under mælkeprodukter der kan omsættes indenfor EU ), skal, inden det afsendes til husdyrbrug indsamlet mindst 16 timer efter koagulering af mælken, og hvor ph-værdien skal være under ph 6 inden den transporteres til husdyrbrug fremstillet mindst 21 dage inden afsendelsen, og at der i det tidsrum ikke er konstateret tilfælde af mund- og klovesyge i oprindelsesmedlemsstaten til fodring af dyr, der er modtagelige for mund- og klovesyge, være Valle der kan omsættes i Danmark (se afsnit 2.2.2) Valle fremstillet af rå mælk (herunder termiseret mælk) Side 11/13 Pasteurisering, efterfulgt af en proces hvorved ph-værdien er blevet sænket og holdt under ph 6 i mindst 1 time

12 Produkt Behandlingsmuligheder Valle fremstillet af pasteuriseret mælk Pasteurisering, efterfulgt af en proces hvorved ph-værdien er blevet sænket og holdt under ph 6 i mindst 1 time Valle fremstillet af pasteuriseret mælk Proces hvorved ph-værdien er blevet sænket og holdt under ph 6 i mindst 1 time Valle der kan omsættes i Danmark med særlig tilladelse begrænset antal husdyrbrug 1) (se afsnit 2.2.3) Valle, der er fremstillet af ikke varmebehandlede mælkeprodukter Skal være indsamlet mindst 16 timer efter koagulering af mælken, og hvor ph-værdien er under ph 6 Colostrum Colostrum der kan omsættes indenfor EU (se afsnit 2.4) Colostrum (råmælk) fra levende dyr, der ikke udviste tegn på sygdom, der via colostrum stamme fra kvæg på et husdyrbrug, hvor alle kvægbesætninger er anerkendt som officielt tuberkulosefrie, officielt brucellosefrie og officielt frie for enzootisk kvægleukose, kan overføres til mennesker eller dyr skal være fremstillet mindst 21 dage inden afsendelsen, hvor der i det tidsrum ikke er konstateret tilfælde af mund- og klovesyge i oprindelsesmedlemsstaten og være pasteuriseret Colostrum 2) der kan omsættes i Danmark med særlig tilladelse begrænset antal husdyrbrug 1) (se afsnit 2.4) Colostrum (råmælk) fra levende dyr, der - ikke udviste tegn på sygdom, der via colostrum kan overføres til mennesker eller dyr Centrifuge- eller separatorslam Centrifuge- eller separatorslam der kan omsættes indenfor EU (se afsnit 2.3) Kategori 3 materiale bestående af centrifuge- eller separatorslam (af rå mælk) varmebehandling ved mindst 70 C i 60 minutter varmebehandling ved mindst 80 C i 30 minutter 1) Produkterne kan afsendes fra danske mejerier til maks. 15 godkendte husdyrbrug i Danmark. Fødevarestyrelsen har på baggrund af den dyresundhedsmæssige status i Danmark vurderet, at husdyrbrugenes godkendelse kan bestå i, at modtagerhusdyrbruget registrerer i landbrugsindberetning.dk at der modtages mælk fra et eller flere navngivne mejerier. Mejeriet skal have en tilladelse fra Fødevarestyrelsen til at afsende de omhandlede produkter til foder på maksimalt 15 registrerede husdyrbrug. Mejeriet skal opbevare en liste over modtagerhusdyrbrugene, hvor følgende oplysninger om husdyrbrugene som minimum skal fremgå: CHR nummer Navn Adresse Enhver ændring i listen skal meddeles til Fødevarestyrelsen. 2) Fødevarestyrelsen kan i Danmark tillade levering af colostrum, der ikke opfylder ovenstående betingelser, fra en landmand til en anden landmand til foder under betingelser, der hindrer overførsel af sundhedsrisici. Side 12/13

13 Bilag 2: Flowdiagram med eksempler på kombinationen af produkter, behandlinger og omsætning fra mejerier til foderbrug Rå mælk Transport til mejeri Rå mælk Skyllemælk med kontakt til rå mælk Rå mælk Transport til mejeri Rå mælk Pasteurisering min. 72 C/15 sek Ostning Rå valle Pasteurisering min. 72 C/15 sek Skyllemælk med kontakt til pasteuriseret mælk Past. mælk Ostning Past. valle Pasteurisering min. 72 C/15 sek Pasteurisering min. 72 C/15 sek Pasteurisering min. 72 C/15 sek PH sænkning (<6.0 i mindst 1 time) Opbevaring i mindst 16 timer Rå r sur valle PH sænkning (<6.0 i mindst 1 time) Past. sur valle PH sænkning (<6.0 i mindst 1 time) Past. sur skyllemælk PH sænkning (<6.0 i mindst 1 time) Opbevaring i mindst 16 timer Past sur valle r PH <6.0 inden afsendelse Opbevaring i mindst 16 timer r Db.past sur valle PH sænkning (<6.0 i mindst 1 time) Db.past sur valle PH sænkning (<6.0 i mindst 1 time) Past. sur valle Kan omsættes i DK med særlig tilladelse, og kun til et begrænset antal husdyrbrug Kan omsættes i DK Kan omsættes i DK Kan omsættes i EU Kan omsættes i EU Kan omsættes i DK Kan omsættes i DK Se afsnit Se afsnit Se afsnit Se afsnit 2.1 Se afsnit 2.1 Se afsnit Se afsnit Side 13/13

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.9.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 237/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 790/2010 af 7. september 2010 om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder J. nr.: 2014-14-60-00048 15. juni 2016 Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder INDLEDNING Der er risiko for, at smitsomme

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Uddrag af lovstof EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Kapitel II Artikel 5 Egenkontrol Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter

Læs mere

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor NOTAT KONTOR FOR KONTROLSTYRING 1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor Vejledning om kontrol af bi- og restprodukter fra fødevareproduktion, der anvendes

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold International Handel J.nr. 2016-30-59-01628 Den 15. december 2016 Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder Indhold Indledning... 2 Definitioner...

Læs mere

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1)

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1) BEK nr 558 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrlsen, j.nr. 2011-20-2301-00719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2008/0110(COD) 10.11.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK nr 1355 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-30-00028 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1)

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) Page 1 of 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) I medfør af 44, stk. 1, 45, og 70, stk. 3 og 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 1181 af 15/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00086 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

FORORDNINGER. Den Europæiske Unions Tidende L 300/1

FORORDNINGER. Den Europæiske Unions Tidende L 300/1 Den Europæiske Unions Tidende L 300/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002

Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002 Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002 Udarbejdet af Kontoret for Biologiske Risici i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1.

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1. Lovtidende A Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0142 DA 19.08.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R0605 DA 07.11.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer PlantedirektoratetSFG Den 27. februar 2006 Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer Indhold: 1. Indledning 2. Fuldfoder, tilskudsfoder og diætetisk foder (kan bruges med basis)

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

Bilag 3 Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer

Bilag 3 Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer Bilag 3 Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer Dette bilag giver overblik over temperaturkravene i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, i hygiejnebekendtgørelsen og i dybfrostbekendtgørelsen,

Læs mere

AT HOLDE HØNS. Få inspiration og viden om hønsehold. - sammen med din nabo eller i din egen have WWW.HOENSPAASAMSOE.DK WWW.DN.DK

AT HOLDE HØNS. Få inspiration og viden om hønsehold. - sammen med din nabo eller i din egen have WWW.HOENSPAASAMSOE.DK WWW.DN.DK AT HOLDE HØNS - sammen med din nabo eller i din egen have Få inspiration og viden om hønsehold WWW.HOENSPAASAMSOE.DK Hønsefolder.indd 1 WWW.DN.DK 06/01/15 10.48 INDHOLD AT HOLDE HØNS sammen med din nabo

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget - Europaudvalget København, den 12. april 2007 Sagsnr.: 2153 FVM 434 Folketinget Europaudvalget har i skrivelse af 31. januar 2007

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 13. februar 2004 PE 337.066/12-17 ÆNDRINGSFORSLAG 12-17 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 337.066)

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontor for husdyrsundhed/ Dep. 3.1 og 2.1 Sagsnr.: 2008-20-762-01640/ Dep sagsnr. 13650 Den 20. november 2008 Initialer HCHR/MBG/TAER FVM 607 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68 De Europæiske Fællesskabers Tidende 481 21 10 68 Nr L 258/ 1 RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr 1619/68 af 15 oktober 1968 om handelsnormer for æg RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. september 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. september 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. september 2014 (OR. en) 13239/14 AGRILEG 180 VETER 85 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 12. september 2014 til: Komm. dok. nr.: D033683/04

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 317 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 6. kontor / Sagsnr.: 2004-20-24-01595 Dep. sagsnr. 14890 Den 7. april 2009 FVM 649 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Indsamling og transport. køkken-og madaffald og tidligere fødevarer, biogasanlæg. Information til transportører, lagre, håndteringsanlæg

Indsamling og transport. køkken-og madaffald og tidligere fødevarer, biogasanlæg. Information til transportører, lagre, håndteringsanlæg Indsamling og transport af køkken- og madaffald og tidligere fødevarer til biogasanlæg Marts 2017 Information til transportører, lagre, håndteringsanlæg og biogasanlæg om Fødevarestyrelsens krav til indsamling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 388. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69, stk. 3, i anordning

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder Vejledning Indberetning og betaling 2016 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Muligheder for reduktion/rabat... 4 4.

Læs mere

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Transport af fisk, dyreetiske og zoosanitære regler m.v.

Transport af fisk, dyreetiske og zoosanitære regler m.v. Transport af fisk, dyreetiske og zoosanitære regler m.v. Dyrlæge Morten Fruergaard - Andreasen Akvakultur, Vejle Fødevarestyrelsen Silkeborg d.28. januar 2016 Program Dyreetiske regler Transportmiddel

Læs mere

KAP. II BORTSKAFFELSE OG ANVENDELSE AF ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AFLEDTE PRODUKTER

KAP. II BORTSKAFFELSE OG ANVENDELSE AF ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AFLEDTE PRODUKTER INDHOLDSFORTEGNELSE TIL GENNEMFØRELSESFORORDNINGEN KOMMISSIONENES FORORDNING (EU) nr. 142/2011 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1)

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1) BEK nr 307 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-6022-000002 Senere ændringer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE. Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i. forordning (EF) nr.

EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE. Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i. forordning (EF) nr. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE Bruxelles, den 16. februar 2009 Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne Dette

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger BEK nr 1112 af 21/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 08-0116-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004R0854 DA 01.07.2013 009.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 854/2004 af 29. april

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26424 GUH Den 6. juni 2014 FVM 285 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag III

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdees tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2008 Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2008 Sagsnr.: 39 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. juli 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere