Nasalt administreret steroids plads i behandlingen af akut sinuitis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nasalt administreret steroids plads i behandlingen af akut sinuitis."

Transkript

1 Nasalt administreret steroids plads i behandlingen af akut sinuitis. Nasal sprays are very harmful to your sinuses. From now on I want you to use this tiny plumber s helper. Forskningsprojekt vinter 2011/2012. Udarbejdet af Line Skipper, Tina Mark Høst og Maria Nielsen

2 BAGGRUND: Patienter med symptomer på akut sinuitis er hyppige gæster i almen praksis især i vinterhalvåret. Sygdommen er en af de ti hyppigste diagnoser, der stilles i almen praksis. Det er den 5. hyppigste lidelse, der udskrives antibiotika til, hvilket svarer til 16% af det samlede antibiotikaforbrug til voksne i Danmark(1). Ydermere viser studier fra almen praksis at mellem 37-63% af de patienter der møder op i praksis med symptomer på sinuitis ikke får diagnosen bekræftet(2). Akut sinuitis er en inflammatorisk tilstand i en eller flere af næsens bihuler, oftest sinus maxillaris, med slimhindehævelse og nedsat eller ophævet drænage med varighed mindre end 30 dage (3). I forbindelse med inflammationen i sini er der også inflammation af næsens slimhinder, hvorfor tilstanden mere korrekt betegnes rhinosinuitis. De symptomer patienterne præsenterer sig med i praksis er tiltagende gener over flere dage af 1) Nasal obstruktion 2) Purulent nasal sekretion 3) Sekretnedløb i svælget 4) Smerter over sini 5) Hoste 6) Nedsat lugtesans 7) Forværring ved foroverbøjning(3,4). Patienten kommer ofte med en forventning om at få en recept på antibiotikum. En relativ stor del af patienterne får deres forventning indfriet. Akut sinuitis er forudgået af en viral øvre luftvejsinfektion hyppigst betinget af rhino-, adeno-, corona-, eller influenzavirus. Heraf udvikler 0.5 2% sinuitis acuta (3), hvoraf de fleste fortsat er viralt betinget. I de tilfælde hvor tilstanden kompliceres af sekundær bakteriel infektion er ætiologien oftest pneumokokker, H. influenza, anaerobe bakterier, Moraxella Catarralis og gruppe A streptokokker. Diagnosen stilles som golden standard via kæbepunktur og dyrkning (4). Dette er dog ikke realistisk at udføre hos patienter i almen praksis pga risici ved undersøgelsen samt af samfundsøkonomiske årsager. Diagnosen baseres derfor i daglig klinisk praksis på en kombination af symptomer, og derved er der ikke nogle entydige objektive mål fo,r hvornår man har sinuitis. Ydermere er der udfordringer i forbindelse med skelnen mellem viral og bakteriel betinget sinuitis American Rhinologic Society har opstillet følgende diagnostiske kriterier for diagnosen akut sinuitis. Hvis patienten opfylder to majorsymptomer eller et major- og to minorsymptomer, giver det mistanke om akut sinuitis(4) Sinuitissymptomer Majorsymptomer Ansigtsstmerter eller trykken Hovedpine Ødem Træthed Nasalstenose Tandsmerter Purulent sekret fra næsen (tykt og farvet) Hoste Nedsat lugtesans Øresmerter Feber Minorsymptomer

3 (4) Berg og Carenfelt fra Karolinska Hospital i Stockholm har også opstillet diagnostiske kriterier, hvor patienten skal opfylde to ud af 4 kriterier. Berg og Carenfelt's kriterier Purulent sekret fra næsebor, hovedsagelig unilateralt Lokale smerter, hovedsagelig unilateralt Purulent sekret fra begge næsebor Purulent sekret ved rhinoskopi Diagnosen kan understøttes af billeddiagnostiske undersøgelser, såsom konventionel røntgen samt CT-scanning og nasal endoskopi, hvilket dog kun undtagelsesvis finder sted i daglig klinisk praksis. I Danmark stiller vi diagnosen bakteriel sinuitis acuta i almen praksis ud fra patientens symptomatologi og ofte suppleret med CRP måling. Symptomer, der taler for at patienten har en bakteriel infektion, er varighed over 7 dage, forværring på 5.-7.dagen, purulent sekret, tandsmerter, pus i næsen ved nasal inspektion og forværring af symptomer ved foroverbøjning. Crp bruges som rettesnor for, hvornår infektionen er purulent. Lægehåndbogen.dk karakteriserer infektionen som purulent ved crp > 50 mg/l (3). Der er dog ikke konsensus om denne grænse i litteraturen, da purulent sinuit praktisk taget er et empyem, og dermed ikke altid påvirker crp i svær grad. Diagnose baseret på klinisk undersøgelse er usikker, men kliniske kriterier er alligevel i de fleste tilfælde mest hensigtsmæssig. Akut sinuit er i de fleste tilfælde en selvlimiterende sygdom. I sjældne tilfælde udvikles alvorlige komplikationer som orbital cellulitis, subperiostal absces, intraorbital absces, osteomyelitis, meningitis, intrakraniel absces og sinus cavernosus trombose (5). Behandlingen af sinuitis acuta har igennem årerne været kontroversiel, og har været associeret med et overforbrug af antibiotika. Resistensudvikling er et stigende problem, hvorfor der er kommet fokus på andre behandlingsmetoder (6) Nasalt administreret steroid har igennem en årrække været brugt i behandlingen af allergisk samt kronisk rhinosinuitis. Baggrunden for at anvende nasalt administreret steroid er dets antiinflammatoriske effekt, der virker ved at reducere mucosatykkelsen, og dermed øge afløbet fra sini igennem ostierne, nedsætter sekretionen og mindsker nasalstenosen. Det er erfaringen at nasalt administreret steroid har få og milde bivirkninger (7). Som tidligere nævnt er mange af symptomerne ved akut sinuitis betinget af det inflammatoriske respons, hvorfor det synes relevant at undersøge om nasal steroid også kunne have en plads i behandling af akut sinuitis. Formålet med denne opgave er gennem litteratursøgning at undersøge, om der er evidens for behandling med nasalt administreret steroid ved akut sinuitis hos voksne. Vi vil således undersøge om sygdomsvarigheden nedsættes, om der er signifikant symptomlindring og om behovet for antibiotika nedsættes.

4 METODE: Denne forskningsopgave er et litteraturstudie, som har taget udgangspunkt i artikler søgt i den internationale medicinske database pubmed.gov. Den 6/ søgte vi i PubMed med søgeordene acute sinuitis corticosteroid hvilket gav 132 resultater. For at begrænse vores søgning søgte vi samme dag på MESH-ordene : Acute Sinuitis AND corticosteroid, dette gav 36 resultater. Ved en kort gennemgang af flere reviews og artikler i denne søgning kunne vi se, at mange henviste til de samme randomiserede kontrollerede undersøgelser. Den 12/ begrænsede vi søgningen yderligere ved at søge i PubMed med søgeordene Sinusitis[MESH] AND Acute Disease[MESH] AND "Nasal Steroid". Under limits søgte vi i "Randomiserede Kontrollerede Undersøgelser" (RCT). Dette gav 8 resultater, hvoraf vi kunne se, at flere omhandlede sinuitis hos børn. Vi afgrænsede søgningen yderligere under limits ved at begrænse til adults. Herefter havde vi 5 søgeresultater, hvoraf de 4 var velegnede RCT, der omhandlede vores emne, og den sidste omhandlede komplikationer i forbindelse med brug af nasal steroid efter polypektomi, hvorfor vi udelukkede denne. De 4 relevante studier vi fandt var : Williamson IG, Rumsby K, Benge S et al. Antibiotics and Topical Nasal Steroid for Treatment of Acute Maxillary Sinusitis: A Randomized Controlled Trial. JAMA 2007;298(21): (2). Meltzer EO, Bachert C, Staudinger H. Treating acute rhinosinusitis. Comparing efficiacy and safety of mometasone furoate nasal spray, amoxicillin andplacebo. J. Allergy Clin. Immunol. 2005;116(6): (8). Nayak AS, Settipane GA, Pedinoff A et al. Effective dose range of mometasone furoate spray in the treatment of acute rhinosinusitis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2002;89(3):271-8 (9). Dolor RJ, Witsell DL, Hellkamp AS et al. Comparison of Cefuroxime With or Without Intranasal Fluticasone for the Treatment of Rhinosinusitis. The CAFFS Trial: A Randomized Controlled Trial. JAMA 2001;286: (10). Ved at bruge samme søgeord og udvide til metaanalyser og reviews samt fjerne grænsen "adult" fik vi 18 resultater. Udover de 5 ovenfor nævnte var der 3, vi udelukkede, fordi de udelukkende beskæftigede sig med børn, 2 var fra før år 2000, 1 omhandlede otitis media, 2 omhandlede kronisk sinuitis eller hvor nasal steroid primært var nævnt i forbindelse med kronisk sinuitis. 1 viste sig ved nærmere gennemlæsning kun at berøre emnet i forbindelse med allergisk rhinitis. Efter eksklusion af ovennævnte var der følgende tilbage: -Ovennævnte RCT-studier. -2 Cochrane reviews, der var næsten identiske, men med forskellig udgivelsesår, hvoraf vi valgte den seneste udgivelse: Zalmanovici A, Yaphe J. Intranasal steroids for acute sinuitis. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(4):CD (1). -Et dansk review, der kommenterer cochrane analysen: Lous J. Nasal steroids for acute sinusitis. A survey of a cochrane review. Ugeskrift for læger 2008;170(37): (11). -Ah-See KW, Evans AS. Sinusitis and its management. BMJ 2007;334(7589): (5). Da vores mål var at sammenligne med de generelle danske anbefalinger vedrørende behandling af akut sinuitis, søgte vi på lægehåndbogen.dk, hvor vi fandt en vejledning til håndtering af akut

5 sinuitis. Desuden søgte vi på IRF, hvor vi fandt 2 relevante artikler: a) Behandling af sinuitis (4). b) Antibiotika og nasal steroid ved akut maxillær sinuitis: Ingen gevinst (12). Desuden fandt vi anbefalinger til behandling af akut sinuitis på (7). RESULTATER: Der blev i dette litteraturstudie inkluderet fire randomiserede kontrollerede studier, der har undersøgt om nasal steroid har en plads i behandlingen af akut sinuitis. Samlet set viser 3 af de 4 artikler en effekt af nasalt administreret steroid i behandlingen af akut sinuitis, dog undersøger to af disse studier effekten af nasalt administreret steroid i kombination med antibiotika. To af studierne undersøger effekten af steroid som monoterapi, heraf viser det ene studie effekt og det andet viser ingen effekt. Et af vores formål var at undersøge om sygdomsvarigheden blev reduceret ved anvendelse af nasalt administreret steroid. Kun to af studierne måler direkte på sygdomsvarigheden, heraf viser et studie ingen effekt (2) mens det andet studie viser effekt (10). De to øvrige studier vurderer forekomst og sværhedsgraden af symtomer, men har ikke defineret hvor lav symptomscore skal være, før man vurderes at være rask. De viser dog en faldende symptomscore i behandlingsforløbet, hvilket tyder på at sygdomsvarigheden mindskes (8,9). Behandlingsvarigheden varierede fra 10 til 21 dage i de 4 studier. Det studie med den korteste behandlingsvarighed havde ingen effekt af nasalt administreret steroid, hvorimod de studier med behandlingsvarighed på 15 og 21 dage viste effekt. Et andet af vores formål vedrører symptomlindring. Her påviser 3 af de 4 studier symptomlindring (8,9,10), mens det sidste studie ikke viser effekt på symptomlindring (2). Herudover var formålet også at vurdere om behovet for antibiotika kunne nedsættes ved anvendelse af nasalt administreret steroid. Et studie (8) viste, at nasalt administreret steroid havde større behandlingseffekt end behandling udelukkende med amoxicillin. Et andet studie (2) viste at hverken nasalt administreret steroid eller antibiotika havde signifikant behandlingseffekt i forhold til placebo. De 2 øvrige studier undersøgte kun nasalt steroid som adjuverende behandling til antibiotika og kan derfor ikke besvare spørgsmålet, om antibiotikaforbruget kan nedsættes (9,10). I forhold til dosering af nasalt administreret steroid benytter de 4 studier 3 forskellige steroidpræparater, der er nogenlunde ækvipotente. I studierne anvendes tre forskellige doseringer på hhv. 200, 400 og 800 µg. To af studierne sammenligner forskellige doser (200 µg vs 400 µg samt 400 µg vs 800 µg)(8,9). Dosering med 400 µg har bedre effekt end behandling med 200 µg, hvorimod der ikke er den store gevinst ved at øge doseringen til 800 µg. Nedenfor findes en kort gennemgang af disse artikler. Yderligere beskrivelse kan findes i bilag 1. Antibiotics and Topical Nasal Steroid for Treatment of Acute Maxillary Sinusitis

6 (Williamson, JAMA, December 5, 2007-vol 298, No. 21 Formål: At undersøge effekten af både amoxicillin og nasalt administreret budesonid hos voksne med akut sinuitis i primærsektoren. Metode: Dobbeltblindet RCT med 4 interventionsarme. I perioden nov til nov blev 240 patienter inkluderet i studiet af 74 praktiserende læger i det sydvestlige England. Inklusionskriterier var voksne > 15 år, der præsenterede sig med symptomer på akut sinuit i almen praksis med symptomvarighed < 28 dage og minimum 2 af Berg og Carenfelts kriterier. ( IRF 2003) Eksklusionskriterier er < 2 af Berg og Carenfelts kriterier, recidiverende sinuitis defineret ved 2 eller flere tilfælde det sidste år, antibiotika eller steroid indenfor den sidste måned og alvorlig komorbiditet (dårlig reguleret diabetes eller hjerteinsufficiens, graviditet, amning, og allergi eller bivirkninger til de to medikamina). De 4 interventionsarme bestod af : 1) antibiotika i kombination med nasal steroid, 2) antibiotika og placebo næsespray, 3) placebo tabletter og nasal steroid og 4) placebo tabletter og placebo næsespray. Antibiotisk behandling var T. amoxicillin 500 mg 3 gange dagligt i 7 dage og nasal steroid i form af budesonid 200 µg 1 gang dagligt i hvert næsebor i 10 dage. Ved inklusionen udfyldte lægen spørgeskema og lavede en objektiv undersøgelse. Patienterne udfyldte symptomdagbog i 14 dage med daglig vurdering af 11 symptomer på en skala fra 0-6. Helbredelse var defineret ved en score på 0-1 ved alle 11 symptomer. Primære endemål var andelen af helbredte efter 10 dage ud fra patientdagbøgerne Resultater: N = faldt fra (6-12 i hver gruppe). Af de resterende havde 14 ikke afleveret dagbog, men blev fulgt op med telefoninterview efterfølgende. Ift. antibiotika havde 29 % i antibiotikagruppen efter 10 dage stadig symptomer mod 33,6 % i placebogruppen, hvilket gav OR på 0,99 med 95% CI på 0,57-1,73. Ift. steroid havde 31,4 % i steroidgruppen stadig symptomer efter 10 dage mod 31,4 % i placebogruppen, hvilket gav OR på 0,95 med 95% CI på 0,54-1,62. Der ses også på TSS (Total Symptoms Severity) score, og efter 10 dage er differensen i grupperne = 0 med 95% CI på -0,7-0,7 for både antibiotika og nasal steroid. Således ingen signifikans for behandling med begge medikamina. Man fandt dog ved sekundær analyse signifikant bedring i symptomer ved behandling med nasal steroid hos patienter med lette symptomer på sinuit ved inklusionen, men derimod forværring hos patienter med svære symptomer. Konklusion: Hverken amoxicillin eller nasalt administreret budesonid har signifikant effekt i behandlingen af akut sinuit i primærsektoren, hverken alene eller i kombination. Endemålet der som omtalt er defineret ved andelen af helbredte på 10. dag ud fra symptomscore betyder at undersøgelsen hverken kan påvise nedsat sygdomsvarighed eller symptomlindring. Undersøgelsen giver ikke svar på om behovet for antibiotika kan nedsættes. Studiet anvender 1 dosering af steroid (budesonid 200 µg), der er dermed ikke undersøgt om doseringens størrelse har betydning for effekten. Treating acute rhinosinusitis: Comparing efficacy and safety of mometasone furoate nasal spray, amoxicillin and placebo.

7 (Meltzer EO, J Allergy Clin. Immunology 2005) Formål: At vurdere effektiviteten og sikkerheden af mometasone furoat nasal spray (MFNS) versus amoxicillin og placebo hos patienter med akut ukompliceret rhinosinuitis. Metode: RCT. Dobbelt-blindet studie med 4 interventionsarme. Undersøgelsen blev udført i 71 medicinske centre fra 14 lande fra januar til september Inklusionskriterier var patienter over 12 år med symptomer på akut rhinosinuitis med sygdomsvarighed mellem 7 og 28 dage. I inklusionen anvendtes Major symptom score (MSS), hvor symptomerne a) forkølelse b) sekretnedløb i svælget c) nasal obstruktion d) hovedpine samt e) ansigtssmerter/smerter ved palpation over sini hver især blev graderet fra 0 = ingen til 3 = alvorlig. For at blive inkluderet i studiet skulle MSS ligge fra 5 til 12. Eksklusionskriterier: Tegn på fulminant bakteriel rhinosinuitis, kronisk rhinosinuitis, otitis media, atrofisk rhinitis, polypper, symptomatisk sæsonbetinget allergisk rhinitis, allergi overfor corticosteroid eller ustabil astma. I studiet blev 981 patienter inkluderet. Deltagerne blev randomiseret i 4 behandlingsarme: a) MFNS 200 µg x 1 daglig i 15 dage. b) MFNS 200 µg x 2 daglig i 15 dage. c) T. amoxicillin 500 mg x 3 daglig i 10 dage. d) placebo. Patienterne registrerede 2 gange daglig graden af de ovenfor nævnte 5 symptomer. Undersøgelsens primære mål var at sammenligne den daglige gennemsnits-mss fra dag 2 til 15. Sekundært at sammenligne de individuelle symptomers udvikling samt sammenligne Total symptom score (TSS, som er defineret ved MSS samt hoste). Samtidig registreredes eventuelle bivirkninger. Resultater: N= 981. Frafald på 96 patienter, flest i placebo-gruppen. MFNS x 2 daglig havde signifikant større effekt på middel MSS end amoxicillin (P = 0,002) og placebo (P < 0,001). I forhold til placebo gav MFNS x 2 daglig 9 % relativ bedring i MSS. Middel TSS gav samme resultater. MFNS x 1 daglig var signifikant bedre end placebo (P = 0,025), men ikke bedre end amoxicillinbehandling. I de individuelle symptom-score var MFNS x 2 daglig signifikant bedre end amoxicillin og placebo indenfor 4 (Forkølelse (P < 0,001), nasal obstruktion (P < 0,001), hovedpine (P < 0,01), ansigtssmerter/trykken over sini (P < 0,05)) af de 6 symptomgrupper. MFNS x 1 daglig var signifikant bedre end placebo i 2 (Forkølelse (P < 0,001) og nasal obstruktion (P < 0,001)) af de 6 undergrupper. Amoxicillin havde signifikant effekt ift. placebo indenfor forkølelse (P < 0,032) og hoste (P < 0,032). Bivirkninger til behandlingen var milde/moderate og vurderedes ikke at have relation til studiemedicinen. Konklusion: Intranasal behandling med corticosteroid har signifikant effekt som monoterapi ved akut rhinosinuitis. Undersøgelsen har vurderet effekten ud fra symptomscore og påviser effekt i relation til symptomlindring. Der er ikke ud fra symptomscore vurderet hvornår patienterne er raske, hvilket betyder, at undersøgelsen ikke direkte vurderer, om der er en nedsættelse af sygdomsvarighed. Med henblik på om antibiotikaforbruget kan nedsættes vurderer undersøgelsen at nasalt administreret steroid har bedre effekt på akut sinuitis end amoxicillin, hvilket indikerer at antibiotikaforbruget vil kunne nedsættes. Undersøgelsen har anvendt 2 forskellige doseringer af MFNS og det konkluderes at dosering på

8 MFNS 200 µg x 2 daglig havde større signifikans i forhold til de øvrige grupper, men der var ikke signifikant forskel ved direkte sammenligning imellem de 2 steroidgrupper. Effective dose range of mometasone furoate nasal spray in treatment of acute rhinosinusitis (Nayak, Ann. Allergy Asthma Immunol. 2002) Formål: At undersøge effekten og sikkerheden af mometasone furoate nasal spray (MFNS), som tillæg til peroral antibiotika ved akut rhinosinuitis. Metode: Dobbeltblindet placebo-kontrolleret RCT med 3 interventionsarme. Patienter fra 61 behandlingscentre i USA (periode ukendt). Inklusionskriterier var patienter 12 år eller derover med symptomer på akut rhinosinuitis. Eksklusionskriterier: Patienter, der behøvede akut nasal operation, CF, nasalpolypper, Kartagener Syndrom, glaucom, subkapsulær katarakt eller patienter i behandling med influerende medicin (systemisk steroid, detumescerende næsespray, peroral antibiotika). Patienterne blev klinisk gennemundersøgt incl. diverse prøver. Ved inklusionen scorede både patient og undersøger 6 hovedsymptomer fra 0-3, som gav TSS (total symptoms score). Dette tal skulle være 6 eller derover for at patienten kunne indgå i randomiseringen. Der blev foretaget paranasal CT, der skulle være positiv for, at patienten kunne inkluderes. Patienterne blev randomiseret i 3 grupper: a) placebospray + ACP (amoxicillin/clavulanate potassium 875 mg) x 2, b) MFNS 200 µg x 2 + ACP x 2, c) MFNS 400 µg x 2 + ACP x 2. Behandlingsvarighed var 21 dage. 2 gange dagligt skulle patienterne evaluere deres individuelle symptomscore (ISS) i en dagbog. På dag 21 blev TSS og CT-scanning gentaget, og man foretog en general evaluering af behandlingsresponset. Som udtryk for sikkerheden af brug af MFNS måltes plasmacortisol før og efter iv. cosyntropin på dag 1 og 21. Effekt blev målt ved TSS, ISS, responset på dag 21, dagen for symptomlindring og CT forandringer. Sikkerhed blev målt ved bivirkninger og cosyntropin-test. Resultat: N=967. Frafald på 103 patienter pga. afkræftet diagnose ved CT, mangelfuld udfyldt dagbog, manglende medicinsk compliance eller mindre end 7 dages behandling. Frafaldet var ligeligt fordelt i de 3 grupper. På dag 1 til 15 var der signifikant forbedring i TSS ved behandling med MFNS 200 µg x 2 og 400 µg x 2 på hhv. 50% og 51% i forhold til placebo på 44% (P=0.014 og P=0.017). Der fandtes også signifikant forbedring af TSS hos de steroidbehandlede allerede på 4. dag, som udtryk for hurtig lindring, og tendensen fortsatte i alle 21 dage. Både patienter og læger evaluerede det generelle behandlingsrespons, og her sås også markant forbedret tilstand hos de steroidbehandlede. Begge doser af MFNS var veltålte, og der var ingen forskel i bivirkninger ift. placebogruppen. Der var heller ikke signifikant påvirkning af plasmacortisol hos de steroidbehandlede. Konklusion: Kombinationsbehandling af ACP og MFNS er signifikant bedre end ACP alene, og behandlingen er veltålt. Undersøgelsen tager udgangspunkt i symptomscore og vurderer at der er signifikant symptomlindring ved behandling med både steroid og antibiotika i forhold til behandling med antibiotika alene. Undersøgelsen vurderer ikke direkte effekten på sygdomsvarigheden, da de ikke

9 vurderer hvor lav symptomscore skal være før patienten vurderes at være rask. Undersøgelsen undersøger kun behandling med intranasal steroid i kombinationsbehandling med antibiotika og vurderer dermed ikke om behovet for antibiotika kan reduceres. Der er ikke signifikant forskel mellem de 2 forskellige doseringer af steroid. Comparison of Cefuroxime With or Without Intranasal Fluticasone for the Treatment of Rhinosinusitis (Dolor, JAMA, 2001) Formål: At undersøge om supplement af intranasal corticosteroid til antibiotisk behandling af akut rhinosinuitis påvirker helbredelseshastighed samt andelen af patienter med klinisk succes (helbredt eller meget bedret). Metode: RCT. Double-blindet undersøgelse med 2 interventionsarme. 95 patienter. Patienter fra 22 forskellige praksis (12 almen praksis, 10 ØNH-klinikker) fra oktober 1998 til april Inklusionskriterierne var: a) 18 år og ældre med tidligere tilbagevendende/kronisk sinuitis behandlet med antibiotika, b) min. 2 symptomer på rhinosinuitis (1. hovedpine, 2. ansigtssmerter/trykken i ansigtet, 3. nasal tilstopning, 4. tyktflydende purulent sekret, 5. nedsat lugtesans), c) alle patienter skulle have påvist infektion i sinus enten ved røntgen eller nasal endoskopi. Eksklusionskriterier: Tidligere sinuskirurgi, skylning af bihulerne de seneste 7 dage, nasal polypose, gentagen moderat epistaxis, kronisk bakteriel sinuitis med mislykket antibiotisk behandling, intranasal corticosteroid de seneste 14 dage, kronisk forbrug af corticosteroider eller immunsupprimerende midler, immunkomprommiterede patienter, allergi overfor cephalosporiner eller penicillin, ingen hjemmetelefon, antibiotika de seneste 7 dage eller 21 dage for stoffer med lang halveringstid, gravide og ammende. Patienterne blev randomiseret i 2 grupper: a. T. cefuroxim 250 mg x 2 daglig i 10 dage samt xylometazolin hydrochlorid 2 pust i hvert næsebor x 2 daglig i 3 dage 10 minutter før studiespray + næsespray med fluticasonpropionat 200 µg i hvert næsebor x 1 daglig i 21 dage. b. T. cefuroxim 250 mg x 2 daglig i 10 dage samt xylometazolin hydrochlorid 2 pust i hvert næsebor x 2 daglig i 3 dage 10 minutter før studiespray + placebo nasal spray x 1 daglig i 21 dage. Patienterne registrerede daglig symptom status, tilstedeværelse på arbejde samt performance på arbejde. Der blev afholdt telefonisk follow-up på dag 10, 21 og 56. På forhånd blev det besluttet, at den primære undersøgelse skulle sammenligne andelen af patienter i de 2 grupper, der oplevede klinisk succes (helbredt eller meget bedret) sv.t. dag 10, 21 og 56. Desuden blev tiden fra optagelse i studie til klinisk succes i de 2 grupper sammenlignet. Resultater: N=95. Heraf modtog 47 fluticason og 48 modtog placebo. 6 personer faldt fra, 3 i hver gruppe. Telefon-follow-up blev gennemført i 88 tilfælde (93 %), dagbog blev gennemført af 67 patienter (71 %). Sv.t. dag 10 var der klinisk effekt hos 32 patienter (69.6 %) i fluticason-gruppen sammenlignet med 24 (52.2 %) i placebo-gruppen. Undersøgelsen arbejder med begrebet Absolut benefit increase der svarer til risikodifferensen. Denne er sv.t. dag % (95 % CI på -1.9 % %). Sv.t. dag 21 var der klinisk effekt hos 39 patienter (84.8 %) i fluticason-gruppen sammenlignet med 30 (65.2 %) i placebo-gruppen. Risikodifferens: 19.6 % (95% CI på 2.7 % %). Sv.t dag 56 var der klinisk effekt hos 43 patienter (93.5 %) i fluticason-gruppen sammenlignet med 34 (73.9 %) i placebogruppen. Risikodifferens 19.6 % (95% CI på 5.3 % %). NNT var 6 i alle 3 grupper. Mediantiden til helbredelse var 6 dage i fluticason-gruppen

10 sammenlignet med 9.5 dage hos de patienter i placebogruppen. Konklusion: Undersøgelsen konkluderer, at der er effekt af kombinationsbehandling med fluticason nasal spray og cefuroxim samt detumescerende næsespray i forhold til behandling med cefuroxim og detumescerende næsespray alene. Undersøgelsen vurderer at der er signifikant effekt på både sygdomsvarighed og symptomlindring. Undersøgelsen vurderer kun effekten af steroid i forbindelse med behandling med antibiotika og undersøger dermed ikke om behovet for antibiotika kan nedsættes. Der blev anvendt en fast dosering af steroid, hvorfor undersøgelsen ikke giver vejledning til den optimale dosering af steroid. Udover de fire beskrevne studier er der i 2011 lavet et Cochrane review med titlen "Intranasal steroids for acute sinusitis".(cochrane). Dette Cochrane review var baseret på 4 undersøgelser og indeholdt en metaanalyse, hvor 3 af vores primære artikler indgår (Meltzer 2005, Nayak 2002, Dolor 2001). Resultaterne af denne metaanlyse viser signifikant effekt på symptomlindring og helbredelse ved behandling med intranasal steroid med RR = 1,11 ( 95% CI 1,04-1,18). Ved separat metaanalyse af de forskellige doser MFNS var der stærkere signifikant effekt ved behandling med 400 µg ift 200 µg ( RR = 1,10 (95% CI 1,02-1,18) ved 400 µg og RR 1,04 (95% CI 0,98-1,11) ved 200 µg). Cochrane finder RD på 0,07, og ud fra dette beregnes NNT = 14. DISKUSSION: Resultatet af vores litturaturstudie viste, at der er en effekt af nasalt administreret steroid i behandlingen af akut sinuitis, dog baseres dette resultat på gennemgang af kun fire studier, hvoraf der er behandlingeffekt i de tre. (2,8,9,10). De fire inkluderede studier er alle velopbyggede RCTstudier,men med meget forskellige design. Spørgsmålet er, om fire studier er nok, til at konkludere noget på, set i lyset af, at de har så forskellige design. Cochrane reviewet (1) bestod også kun af fire studier, hvoraf de tre var inkluderet i dette litteraturstudie (8,9,10), mens det sidste udelukkende var baseret på børn, og derfor ikke inkluderet i dette studie (13). Vi havde inkluderet en indersøgelse af Williamsons et al.(2), der ikke var en del af Cochrane reviewet, da der ikke blev brugt billeddiagnostik i inklusionen. Styrker og svagheder ved de inkluderede studier En udfordring i fortolkningen af undersøgelsesresultaterne er, at diagnosen akut sinuitis ikke kan stilles ud fra globalt vedtagne kriterier, hvilket tydeligt ses i de meget forskellige inklusionkriterier, der anvendes i studierne. Kun Williamson et al.(2) benytter sig udelukkende af kliniske kriterier, hvorimod de øvrige anvender billeddiagnostik eller nasal endoskopi (8,9,10). I almen praksis i Danmark er disse undersøgelser ikke tilgængelige, hvorfor diagnosen baseres på en kombination af symptomer og crp. De tre af studierne er svære at overføre til danske forhold. De to er lavet i USA (9,10) og i det tredje er data indsamlet i 14 unavngivne lande(8). Kun Williamson et al.(2) er umiddelbart sammenligneligt med danske forhold. Dette studie er lavet i Sydengland og inddrager kun patienter fra almen praksis. Mens de øvrige studier også indrager patienter fra ØNH-klinikker og medicinske behandlingscentre. Størrelsen af studierne er også meget forskellig. Der er 2 studier på knap 1000 inkluderede, 1 mellemstort med 240 inkluderede og 1 lille med kun 95 inkluderede. Det kan være svært at opnå signifikante resultater i de to mindste studier, men det mindste studie finder dog signifikant effekt af nasalsteroid i kombination med antibiotika. En anden udfordring er den store variation i behandlingsvarighed, der varierer fra 10 til 56 dage.

11 Endvidere bruges forskellige steroidpræparater i forskellig dosering. Tre af studierne (8,9,10) bruger hurtigtvirkende steroidpræparater, mens et studie (2) anvender budesonid, der har mere langsomt indsættende effekt. I budesonid studiet er behandlingsvarigheden af nasal steroid kun 10 dage, i modsætning til de andre studier, der behandler i 15 eller 21 dage. Dette kan være medvirkende årsager til, at dette studie i modsætning til de øvrige studier, ikke kan påvise nogen signifikant effekt af steroid. Der anvendes i studierne tre forskellige doseringer af steroid på henholdsvis 200 µg, 400 µg og 800 µg. I alle studierne bruges 400 µg, hvoraf tre viste effekt ved denne dosis, mens et studie (2) ikke finder signifikant effekt, som beskrevet ovenfor. De to studier (8,9), der sammenligner forskellige doseringer viste ikke signifikant forskel på doseringerne indbyrdes, men der er en tendens til at 400 µg har en større effekt end 200 µg, hvorimod 800 µg ikke ser ud til at øge effekten yderligere. Alle studierne finder, at behandlingen med nasal steroid er veltålt. Ydermere adskiller studiernes design sig ved, at kun to af studierne undersøger effekten af nasal steroid som monoterapi, mens de andre to af studierne undersøger effekten af nasal steroid som adjuverende behandling til antibiotika. I Danmark er vi restriktive i forhold til brug af antibiotika, men vi bruger det. Williamson et al (2) finder ingen effekt af antibiotika i forhold til placebo, hvilket yderligere understøtter vores restriktive holdning til brugen af antibiotika. Valget af antibiotika i studierne er ikke fuldt sammenligneligt med danske forhold, hvor 1. valg er V- penicillin. Formålet i studierne er meget forskellige. I to af studierne (2,10) er målet defineret ved andelen af helbredte, mens de andre to (8,9) er baserede på symptomlindring. Dette vanskeliggør yderligere sammenligningen af studierne. Et studie kontrollerer behandlingseffekt med CT-scanning efter endt behandling, hvilket ikke er realistisk i almen praksis, og heller ikke strålehygiejnisk korrekt. Efter gennemgang af artiklerne finder vi, at Williamson et al.(2) studie er mest repræsentativ i forhold til almen praksis i Danmark. Vi finder dog svagheder i relation til behandlingsvalget i dette studie i forhold til de øvrige. Kliniske anbefalinger i Danmark I Danmark diagnosticeres akut sinuitis ud fra kombination af symptomer og crp. I gentagne eller svære tilfælde af akut sinuitis henvises til ØNH-læge mhp yderligere undersøgelse og behandling. Den primære behandling af akut sinuitis er ifølge: 1.Medicin.dk: Detumescerende næsespray og analgetika. I de tilfælde, hvor antibiotika er indiceret, anbefales penicillin V 1 MIE x 3 i 7 dage. 2. Laegehaandbogen.dk: Symptomatisk behandling med detumescerende næsespray, analgetika og højt hovedleje. Evt steroid næsespray ved recidiverende sinuitis. Ved mistanke om purulent sinuit > 7 dage eller ved høj feber, stærke smerter og/eller påvirket almentilstand anbefales behandling med penicillin V 1-2 MIE x 3-4 i 7-10 dage. 3. IRF: Saltvandsskylning. Detumescerende næsespray. Nasal steroid blev i 2003 (4) anbefalet som behandling, men dette er senere ændret (12), og nu anbefales større tilbageholdenhed, hvilket er på baggrund af Williamsons studie fra Ved den påvirkede patient anbefales V-penicillin i 7-10 dage. Nasal steroid er således ikke anbefalet i de danske retningslinier på nuværende tidspunkt. Resultatet af denne litteraturgennemgang betyder dog, at man kan overveje at behandle patienter

12 med akut sinuitis med nasal steroid. Ingen af de fire studier påviste bivirkninger af nasal steroid sammenlignet med placebo. Forhold, der taler for behandling med nasal steroid er netop den gunstige bivirkningsprofil og effekt i form af symptomlindring. NNT på 14 er relativt højt taget i betragtning af, at akut sinuitis er en forholdsvis benign og selvlimiterende lidelse. Det kan således overvejes at anvende nasal steroid i de tilfælde, hvor sygdomsvarigheden er over 7 dage, og hvor detumescerende næsespray ikke har haft tilstrækkelig effekt på symptomerne, forudsat at patienterne er alment upåvirkede, da de ellers skal behandles med antibiotika. Det bør haves in mente, at behandlingen kun er symptomlindrende. Patienter med langvarige symptomer kommer ofte med et krav om behandling, og ved anvendelse af nasal steroid kan forbruget af antibiotika måske nedsættes. Som det fremgår af vores litteratursøgning, findes der begrænset forskning på området, og det er ønskeligt med yderligere belysning heraf. Bl.a. forskning, der primært tager udgangspunkt i de forudsætninger, der er mulige i almen praksis, herunder klinik og crp.

13 Bilag 1. Oversigt over artikler Artikel Design Inklusion Ekslusion Intervention Resultater Vurdering Antibiotics abd topical nasal steroid for treatment of acute maxillary sinusitis Williamson et al JAMA 2007 Treating acute rhinosinusitis: Comparing efficacy and safety of mometasone furoate nasal spray, amoxicillin and placebo. Meltzer et al. J Allergy Clin. Immunology 2005 Effective dose range of mometason furoate nasalspray in treament of acute rhinosinusitis. Nayak et al. Ann. Allergy Asthma Immunol Comparison of cefuroxime with or without intranasal fluticasone for the treatment of rhinosinusitis Dolor et al JAMA 2001 RCT Dobbelt blindet 58 almen praksis i England. Us.effekten af amoxicillin og nasal budesonid til beh. af akut sinuit. Endemål er andelen af helbredte efter 10 dg. RCT Dobbelt blindet 71 medicinske centre i 14 lande. Vurdere effekten og sikkerheden af MFNS vs amoxicillin og placebo hos ptt med akut ukompliceret rhinosinuit. Primære endemål var at sammenligne effekten på symptomer fra dag 2 til 15 ud fra MSS. Registrering af bivirkninger. RCT Dobbelt blindet 61 behandlingscentre i USA. Undersøge effekten og sikkerheden af MFNS som tillægsbehandling til antibiotika i behandlingen af akut rhinosinuit sammenlignet med placebo. Studievarighed 21 dage. RCT Dobbelt blindet. 12 almen og 10 ØNHklinikker i USA. Undersøge om MFNS som tillægsbehandling til antibiotika i behandlingen af akut rhinosinuit påvirker helbredelseshastighed og andelen af patienter med klinisk succes. Primære endemål var sammenligning af andelen af patienter i de to grupper med klinisk succes dag 10, 21 og 56. N=240 Voksne > 15 år med min. 2 af Berg og Carenfelts kriterier og varighed < 28 dg. N = 981 Patienter > 12 år med akut rhinosinutit med sygdomsvarighed fra 7-28 dg. MSS 5-12 N = 967 Patienter 12 år med symptomer på akut rhinosinuit. N = 95 Patienter 18 år med recidiverende/ kronisk sinuit behandlet med antibiotika. Min. to symptomer på rhinosinuit. Påviselig sinuit ved røntgen eller nasal endoskopi. < 2 af B og G's kriterier, recidiverende sinuit, antibiotika/steroid indenfor den sidste måned, alvorlig komorbiditet. Fulminant rhinosinuit Kronisk rhinosimuit Otitis media Atrofisk rhinosinuit Polypper Symptomatisk allergisk rhinit Allergi for corticosteroid Ustabil astma Behov for akut nasal kirurgi. CF Nasalpolypper Kartageners syndrom Glaukom Subkapsulær katarakt Behandling med influerende medicin. Tidl. sinuskirurgi Skylning af bihuler indenfor 7 dage. Nasalpolypper. Gentagen moderat epistaxis Kronisk bakteriel sinuit med mislykket antibiotisk beh. Intranasal steroid indenfor 14 dg. kronisk brug af corticosteroid eller immunsupprimerende midler. Immunkompromiterede ptt. Allergi (antibiotika) Ingen hjemmetlf. Antibiotika indenfor 7 (21) dg. Gravide og ammende. 1. Amoxicillin 500 mg x 3 + nasal budesonid 400 µg x 1 2. Amoxicillin 500 mg x 3 + placebo næsespray 3. Placebo tabletter + nasal budesonid 400 µg x 1 4. Placebo tabletter + placebo næsespray 1. MFNS 200 µg x 1 2. MFNS 200 µg x 2 3. Amoxicillin 500 mg x 3 4. Placebo 1. Placebo næsespray + ACP x 2 2. MFNS 200 µg x 2 + ACP x 2 3. MFNS 400 µg x 2 + ACP x 2 Cosyntropin iv dag 1 og 21 med efterflg. måling af P- cortisol. ACP = amoxicillin/ clavulanate potassium 875 mg 1. Cefuroxim 250 mg x 2 + XH 2 x 2 + Fluticason propionat 400 µg x 1 2. Cefuroxim 250 mg x 2 + XH 2 x 2 + placebo næsespray XH = xylometazolin hydrochlorid Ingen signifikant effekt for behandling med hverken amoxicillin eller nasal budesonid. Sekundært dog effekt af nasal budesonid ved patienter med lette symptomer ved inklusionen. MFNS x 2 havde signifikant større effekt på MSS ift. amoxillin og placebo. MFNS x 1 havde signifikant større effekt ift. placebo, men ikke ift amoxicillin. Amoxicillin havde ikke signifikant større effekt på MSS ift. placebo, men på 3 individuelle symptom scores. Signifikant effekt af MFNS i begge doser på middel-tss for perioden dag Signifikant effekt på TSS allerede fra dag 4. Ingen signifikant påvirkning af plasmacortisol. Signifikant effekt af fluticason på dag 10, 21 og 56. NNT = 6 Mediantiden til helbredelse var 6 dg i behandlingsgruppen sammenlignet med 9,5 dg i placebogruppen. Mellemstort studie med godt design. God intern og ekstern validitet dog med forbehold for, at nogle patienter er inkluderet med meget kort sygdomsvarighed, og inklusionskriterierne er ikke primært designet til anvendelse i almen praksis. Stort studie med godt design. God intern og ekstern validitet. Eneste problem er, at det i artiklen ikke er nævnt, hvilke 14 lande undersøgelserne er foretaget i. Stort studie med godt design. God intern validitet, men dog med forbehold for mulig informationsbias. Manglende klare endemål. Den eksterne validitet er ringe grundet brug af CT-scanning ved inklusionen, og undersøgelsen er amerikansk. Lille studie med godt design. God intern validitet. Ekstern validitet mindre god pga. valget af antibiotika samt inklusionskriterier. Formateret: Venstre Formateret: Top: 0,8 cm, Bund: 0,8 cm, Bredde 29,7 cm, Højde 21 cm, Sidehovedets afstand fra kanten: 1,25 cm, Sidefodens afstand fra kanten: 1,25 cm

14 Litteraturliste 1) Zalmanovici A, Yaphe J. Intranasal steroids for acute sinusitis. Cochrane Database Syst Rev Oct 7;(4);CD ) Williamson IG, Rumsby K, Benge S et al. Antibiotics and topical nasal steroid for treatment of acute maxillary sinusitis. JAMA Dec 5;298(21): ) / 23/ ) Ørntoft S. Behandling af sinusitis. Rationel Farmakoterapi 2003;10;1-3. 5) Ah-See KW, Evans AS. Sinusitis and its management. BMJ Feb 17;334(7589): ) / 23/ ) / 23/ ) Meltzer EO, Bachert C, Staudinger H. Treating acute rhinosinusitis: comparing efficacy and safety of mometasone furoate masal spray, amoxicillin, and placebo. J Allergy Clin Immunol Dec;116(6): ) Nayak AS, Settipane GA, Pedinoff A et al. Effective dose og mometasone furoate nasal spray in treatment of acute rhinosinusitis. Ann Allergy Asthma Immunol Sep;89(3): ) Dolor RJ, Witsell DL, Hellkamp AS et al. Comparison of cefuroxime with or without intrnasal fluticasone for the treatment of rhinosinusitis. JAMA Dec 26;286(24): ) Lous J. Nasal steroidbehandling ved akut sinuit. Ugeskrift for Læger sep 8;170(37): ) Ukendt forfatter. Antibiotika og nasal steroid ved akut maxillær sinuitis: ingen gevindst. (artikel fundet på / 7/ ) Barlan IB, Erkan E, Bakir M et al. Intranasal budesonide spray as an adjunct to oral antibiotic therapy for acute sinusitis in children. Ann Allergy Asthma Immunol Feb;80(2): ) Starke PR, Chowdhury BA, Efficacy of intranasal corticosteroids for acute sinusitis. JAMA Mar 13;287(10): ) Rosenfeld RM. Antibiotics and nasal steroids for acute sinusitis. JAMA Mar 26;299(12): ) Lindbaek M. Acute sinusitis-to treat or not to treat? JAMA Dec 5;298(21): ) Venekamp RP, Sachs AP, Bonten MJ et al. Intranasal corticosteroid monotherpy in acute rhinosinusitis. Otolaryngo-Head and Neck Surgery 2010 Jan 26;142:

Er der evidens for brug af nasal steroid til sinuit?

Er der evidens for brug af nasal steroid til sinuit? Er der evidens for brug af nasal steroid til sinuit? Forskningstræningsopgave af Morten Beith, Louise Lilleholt Schjørring og Martin Simonsen Januar 2017, hold FT32 Vejleder: Mogens Vestergaard. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS

EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS VEJLEDER HANS CHRISTIAN KJELDSEN UDARBEJDET AF MARICICA LARSEN OG VIBEKE EMTKJÆR BYSKOV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Baggrund side 3 Patofysiologi

Læs mere

Diagnostik og behandling af akut sinuitis i almen praksis

Diagnostik og behandling af akut sinuitis i almen praksis Diagnostik og behandling af akut sinuitis i almen praksis - et litteraturstudie Vejleder Kaj Sparle Christensen Udarbejdet af Inger Staugaard, Charlotte Holm og Nikolai Hoffmann-Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bihulernes sygdomme. Inflammatoriske næselidelser 07/05/13. Allergisk rhinit. Akut rhinosinuitis Kronisk rhinosinuitis

Bihulernes sygdomme. Inflammatoriske næselidelser 07/05/13. Allergisk rhinit. Akut rhinosinuitis Kronisk rhinosinuitis Bihulernes sygdomme Per Friis Overlæge, Øre-,næse- og halsafdeling H Speciale: næse- og bihulekirurgi Inflammatoriske næselidelser Allergisk rhinit Nasalstenose Sekretion (vandigt) Kløe Nysen Lugtesans

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Baggrund.. side 3. Formål...side 6. Materiale og metode..side 6. Resultater.. side 7. Diskussion...side 16. Konklusion.. side 20

Baggrund.. side 3. Formål...side 6. Materiale og metode..side 6. Resultater.. side 7. Diskussion...side 16. Konklusion.. side 20 Indholdsfortegnelse Baggrund.. side 3 Formål...side 6 Materiale og metode..side 6 Resultater.. side 7 Diskussion...side 16 Konklusion.. side 20 Perspektivering side 20 Referencer... side 22 Bilag 1.side

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis Resultater fra 12 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 28. Results from 12 doctors in Denmark A European project supported by EU (work package 5): Intervention material

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

1. Titel Akut bakteriel rhinosinuitis med orbital involvering også benævnt akut ethmoiditis (AE)

1. Titel Akut bakteriel rhinosinuitis med orbital involvering også benævnt akut ethmoiditis (AE) Dokumentegenskaber: udkast 2014 ver.2 Gældende for Udarbejdet af Opdateringsdato Faglig ansvarlig Nøgleord Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi Dansk Rhinologisk Selskab Dansk Selskab

Læs mere

Kronisk rhinosinuitis

Kronisk rhinosinuitis Øre-næse-hals-serie Kronisk rhinosinuitis Diagnosen bihulebetændelse er udryddet Af Thomas Qvist Barrett og Claus Gregers Petersen Biografi Thomas Qvist Barrett er kandidat fra Aarhus Universitet 1997.

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis 2. registrering 29 Resultater fra 78 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 29. Results from 78 doctors in Denmark A European project supported by EU (FP6): Intervention

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Lommeguide EPOS. Europæisk Position Paper om Rhinosinuitis og Næsepolypper 2007. 0752_lommeguide07.indd 1 13-03-2008 15:54:57

Lommeguide EPOS. Europæisk Position Paper om Rhinosinuitis og Næsepolypper 2007. 0752_lommeguide07.indd 1 13-03-2008 15:54:57 Lommeguide EPOS 3 Europæisk Position Paper om Rhinosinuitis og Næsepolypper 2007 0752_lommeguide07.indd 1 13-03-2008 15:54:57 DELTAGERE INDHOLDSFORTEGNELSE Wytske Fokkens Formand Department of Otorhinolaryngology

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Akut bronkitis og antibiotika

Akut bronkitis og antibiotika Akut bronkitis og antibiotika Almenmedicinsk forskningstræningsopgave ÅRHUS, November 2010-Marts 2011 Hold 12 Tanja Nygaard Henriksen Lise Bøg Christoffersen Christina Kaas Løber Vejleder: Morten Charles

Læs mere

ModicTeamet og Antibiotika behandling

ModicTeamet og Antibiotika behandling Rygcenter Syddanmark ModicTeamet og Antibiotika behandling Patientinformation Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Du er blevet henvist til Modic teamet af din kontaktperson

Læs mere

Sinus Maxillaris. - anatomi og patologi. Anatomi. Sinus Concha nasalis Superior Medius Inferior Meatus nasi Superior Medius Inferior

Sinus Maxillaris. - anatomi og patologi. Anatomi. Sinus Concha nasalis Superior Medius Inferior Meatus nasi Superior Medius Inferior Sinus Maxillaris - anatomi og patologi Sinus Concha nasalis Superior Medius Inferior Meatus nasi Superior Medius Inferior Anatomi 1 Sinus maxillaris Undersøgelse af sinus maxillaris Palpation Gennemskylning

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA)

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) Version af 2016 1. HVAD ER PFAPA 1.1 Hvad er det? PFAPA er en forkortelse for Periodisk Feber Aftøs

Læs mere

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD COPSAC Copenhagen Studies on Asthma in Childhood Astma og immundefekt hos børn Klaus Bønnelykke Læge, PhD Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital Program Sammenhængen mellem astma og immundefekt Hvordan

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Behcets Sygdom Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen er primært klinisk. Det kan tage mellem 1 til 5 år før et

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og detaljeret redegørelse for den videnskabelige begrundelse for afvigelserne fra PRAC s anbefaling

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og detaljeret redegørelse for den videnskabelige begrundelse for afvigelserne fra PRAC s anbefaling Bilag II Videnskabelige konklusioner og detaljeret redegørelse for den videnskabelige begrundelse for afvigelserne fra PRAC s anbefaling 32 Videnskabelige konklusioner og detaljeret redegørelse for den

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Mavesår Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Mavesår Hvad er et mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår, fordi den er modstandsdygtig

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Svarrapport 23 læger i Region Syddanmark 21 Audit om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Region Syddanmark 21 Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling?

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Klaus Johansen RATIONEL FARMAKOTERAPI 1105 Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Man kan fremover ikke nøjes med at meddele patienten, at kolesteroltallet er for højt, udskrive en

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin 2014 Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin, 2014 1. udgave, 1. oplag, 2014 ISBN (trykt version):

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS) 2015 National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris?

Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris? FORSKNINGSTRÆNINGSOPGAVE HOLD 001 Af lægerne Susanne Top og Peer Gregersen Kirkebjerg Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris? Baggrund/introduktion Undersøgelsen

Læs mere

Øjenbetændelse hos børn, skal det behandles med antibiotika?

Øjenbetændelse hos børn, skal det behandles med antibiotika? Øjenbetændelse hos børn, skal det behandles med antibiotika? Forskningstræningsopgave af Pia Bach Olsen og Rie (Karen Marie) Bennedsgaard Hold 9 Afleveret Marts 2010 Vejleder: Merethe Kousgaard Andersen

Læs mere

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Jeg tåler ikke mælk men er det proteinerne eller mælkesukkeret, der er skurken? Betina Hjorth, Rådgivningschef,

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen

Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen Luftvejsinfektion Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen Af Rune Aabenhus og Lars Bjerrum Biografi Rune Aabenhus er læge og under hoveduddannelsen

Læs mere

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Astma hos voksne I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Målet er, at du kan leve frit, og gøre det du har lyst til. Astma-Allergi Danmark Universitetsparken

Læs mere

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden EMA/CVMP/259397/2006 EMEA/V/C/000033 EPAR - sammendrag for offentligheden meloxicam Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn Baggrund og formål Mellemørebetændelse kaldes også otitis media. Akut otitis

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009 Audit om luftvejsinfektioner Island 29 Resultater fra 21 læger i Island Registrering som i HAPPY AUDIT 2 Audit om luftvejsinfektioner i almen praksis - Island 1. registrering januar/februar 29 Denne rapport

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Audit efter APO-metoden om

Audit efter APO-metoden om Audit efter APO-metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i Region Syddanmark 21/211 Projektrapport Audit efter APO metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i november 211 Forfattere:

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Fysisk træning som behandling www.inflammation-metabolism.dk

Fysisk træning som behandling www.inflammation-metabolism.dk Fysisk træning som behandling www.inflammation-metabolism.dk Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) Rigshospitalet, Københavns

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Organkirurgisk Afdeling Mavesår Patientinformation www.koldingsygehus.dk Hvad er et mavesår? Sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og

Læs mere

Smertebehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Referensgruppen för tonsilloperation.

Smertebehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Referensgruppen för tonsilloperation. Smertebehandling Her får du information om medicinsk smertebehandling efter mandeloperationen. Du kan beregne den rette dosis smertestillende medicin til dit barn. Bemærk, at denne anvisning om smertebehandling

Læs mere

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge program Indledning - ADHD og forekomst INCA-Studiet nyt stort Hollandsk studie af sammenhæng mellem kost og ADHD Andre

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer cochrane Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer Der er et stort behov for RCT-studier af høj kvalitet, der undersøger, hvilken fysioterapi der er den bedste til hoftenære frakturer

Læs mere

Hypo- og hyperthyreose hos voksne. - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning

Hypo- og hyperthyreose hos voksne. - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning Hypo- og hyperthyreose hos voksne - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning Stofskiftelidelser hvordan finder vi dem? Symptomer Kold, træt, tyk, træg mave, tør hud, trist Tænk lavt stofskifte

Læs mere

Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II

Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II vfl.dk 1 / 8 Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II Udgivet: Marts 2011 Rapporten er udarbejdet af: Dyrlægerne Lis Olesen & Susanne Kabell Videncentret for Landbrug

Læs mere

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1 Side 1 af 5 Sygehus Lillebælt - Kl. Mikrobiologi, VS - 10 Registreringer og arkivering - 10. 1 Laboratorieinformationssystem Dokumentbrugere: SLB/Mikrobiolo Læseadgang: Alle Kl. Mikrobiologi, VS Udskrevet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til Gigtmedicin Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til lindre og behandle gigt. Der findes mange former for gigt. Her omtales medicin til slidgigt og leddegigt. SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste

Læs mere

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter Kæbeled Akut luksation og displacering af discus Farmakologisk behandling af post-operative smerter Diskus displacering u. reduktion med nedsat gabeevne (Dislocatio disci (ad ant.) art. temp. mand.) Oplysning

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt REDEGØRELSE Smitterisici mv. i forbindelse med piercing Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har anmodet om bidrag til opfølgning på beslutningsforslag

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

Øjenafdelingen. Jørgen E. Villumsen. Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital VOS 3-2007

Øjenafdelingen. Jørgen E. Villumsen. Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital VOS 3-2007 Af MORTEN DORNONVILLE DE LA COUR Overlæge, dr.med., FEBO Øjenafdelingen Glostrup Hospital Af Jørgen E. Villumsen Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital 10 Er behandling af øjensygdomme vigtig?

Læs mere