Kantineordninger 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kantineordninger 2012"

Transkript

1 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2 Forord I mange virksomheder er der etableret en kantineordning. Formen af kantineordningen varierer meget i forhold til virksomhedens størrelse. Det er forskelligt, om virksomheden selv ansætter køkkenpersonale og driver kantinen, eller kantinedriften udliciteres til et cateringfirma. Endvidere er der virksomheder, som køber færdigretter fra tredjemand, og hvor medarbejderne selv har ansvaret for at stille maden frem. De oftest stillede spørgsmål i forbindelse med kantineordninger er: Hvor meget skal medarbejderne betale for maden for at undgå beskatning? Kan virksomheden trække momsen fra på maden - og skal der afregnes moms af medarbejdernes betaling? Ovenstående spørgsmål er belyst i denne information og illustreret med eksempler. Informationen erstatter ikke konkret rådgivning. Ved specifikke spørgsmål i forbindelse med en kantineordning er du meget velkommen til at kontakte vores skatteafdeling eller din daglige revisor. Januar 2012 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skatteafdelingen 3

3 Indholdsfortegnelse 1. Skattemæssige forhold Vejledende værdier for kantinemad som et gode Egenbetalingen hvordan skal den opgøres? Luksusmad eller færdigmad? Bruttolønsreduktion ikke tilladt 7 2. Momsmæssige forhold Fremstillingspris Bespisning af forretningsforbindelser m.v Sædvanligt forekommende spørgsmål 14 4

4 Skattemæssige forhold 1. SKATTEMÆSSIGE FORHOLD Goder, som en arbejdsgiver stiller til rådighed for sine medarbejdere, er som udgangspunkt skattepligtige hos medarbejderne, idet de har opnået en økonomisk fordel ved at have fået stillet godet til rådighed. Hvis godet, ved at arbejdsgiveren etablerer en kantineordning, udgør en væsentlig værdi, vil godet være omfattet af de almindelige regler for beskatning af personalegoder dvs.: Medarbejderen beskattes af markedsværdien af kantinemaden Arbejdsgiveren skal foretage indberetning af markedsværdien af kantinemaden til SKAT. Ovenstående er aktuelt, hvis der er en væsentlig forskel mellem kantinemadens salgspris og kostpris. Det kan i praksis være vanskeligt for arbejdsgiveren at vurdere, hvornår der er tale om en væsentlig værdi, og dermed hvornår arbejdsgiveren er forpligtet til at indberette godets værdi til SKAT. Afgørelsen heraf har hidtil beroet på en konkret vurdering af, om godet har en væsentlig værdi eller ej for den enkelte medarbejder. I 2010 offentliggjorde SKAT et styresignal for dermed at gøre reglerne mere objektive. Her blev det fastslået, hvilken egenbetaling en medarbejder som minimum skulle betale for at være fritaget for beskatning af det gode, som tilskuddet fra arbejdsgiveren til kantinedriften repræsenterer. Mere herom nedenfor. Hvis prisen på kantinemaden mindst ligger på det niveau, som SKAT har fastsat, vil arbejdsgiveren ikke skulle indberette godets værdi til SKAT Vejledende værdier for kantinemad som et gode Hvis kantinemaden er almindelig gængs standardmad og drikke, vil det efter SKATs opfattelse ikke medføre beskatning hos medarbejderne og dermed heller ikke indberetningspligt for arbejdsgiveren, hvis medarbejderen betaler følgende beløb for maden: Et standardmåltid ekskl. drikkevarer: DKK 15 Et standardmåltid inkl. drikkevarer: DKK 20. Ved et standardmåltid forstås efter SKATs opfattelse eks. 3 almindelige stk. smørrebrød samt almindelige varme og lune retter. 5

5 Skattemæssige forhold Er der tale om luksusmad og ikke almindelig gængs mad, kan de vejledende satser ikke anvendes, og der må foretages en konkret vurdering. Det er vores opfattelse, at almindeligt postevand ikke anses for at være drikkevarer til rådighed. Såfremt der alene er stillet postevand til rådighed til maden, vil medarbejderen derfor kunne nøjes med at betale DKK 15 pr. måltid. De vejledende satser kan kun anvendes for: Medarbejdere, der betaler for kantinemaden med beskattede midler i en almindelig kantineordning. Dvs. medarbejderne kan købe tilberedt mad og drikke baseret på selvbetjening fra skranke, hvad enten virksomheden selv har ansat køkkenpersonale eller udliciteret kantinedriften, og Hvor arbejdsgiveren yder tilskud til dækning af visse udgifter, eks. rengøring og stiller lokaler til rådighed. Det er vores opfattelse, at såfremt virksomheden bestiller et fast antal kuverter hver dag hos tredjemand, og virksomheden selv anretter maden på en buffet, vil dette måltid være omfattet af de vejledende værdier. De situationer, hvor der købes mad hos tredjemand på bestilling fra medarbejderne, vil derimod ikke være omfattet af de vejledende værdier. Her vil der skulle tages udgangspunkt i markedsværdien af måltidet. Er der derimod tale om en kantineordning, hvor medarbejderne betaler et fast månedligt beløb, er ordningen omfattet af ovennævnte satser, selvom maden leveres fra en tredjemand (cateringfirma), og antallet af kuverter reduceres de dage, hvor der er få medarbejdere på arbejde. Denne fremgangsmåde er godkendt af Skatterådet i 2011, forudsat at medarbejderne ikke godtgøres besparelsen Hvis medarbejderne betaler mindre end de angivne satser? Hvis medarbejderen betaler mindre end DKK 15/20 pr. måltid, vil medarbejderen skulle beskattes af markedsværdien af maden reduceret med medarbejderens eventuelle egenbetaling. Det vil ikke i sådan en situation være tilstrækkeligt at beskatte forskellen mellem medarbejderens egenbetaling og den vejledende værdi på DKK 15/20 pr. måltid. Arbejdsgiveren vil i den situation have indberetningspligt til SKAT med angivelse af godets markedsværdi for den enkelte medarbejder. 1 SKM SR 6

6 Skattemæssige forhold Som nævnt, er satserne vejledende. Ligger prisen for maden under standardprisen på DKK 15/20 pr. måltid og kan virksomheden godtgøre dette, kan virksomheden sælge til kostprisen, uden at det medfører beskatning for medarbejderne Egenbetalingen hvordan skal den opgøres? Mange virksomheder har valgt, at medarbejderen betaler et fast månedligt beløb og ikke en betaling pr. måltid, og her ser vi desværre en række udfordringer for virksomhederne, som SKAT i styresignalet ikke umiddelbart giver et klart svar på. Med hensyn til egenbetaling på månedsbasis, så må det efter vores opfattelse accepteres, at egenbetalingen kan opgøres med udgangspunkt i 220 arbejdsdage pr. år, dvs. en betaling på DKK 275 / DKK 367 pr. måned over en 12-måneders periode (for henholdsvis uden og med drikkevarer) alternativt DKK 300 / DKK 400 i 11 måneder, hvor eksempelvis juli er betalingsfri pga. ferie Luksusmad eller færdigmad? Hvis der serveres luksusmad, eller der købes færdiglavet frokost uden for virksomheden hos tredjemand, kan de vejledende satser ikke anvendes, og der må som hidtil foretages en konkret vurdering af prisen for måltidet. Der er ikke en klar definition af, hvilken mad der omfattes af luksusmad og dermed ikke anses for at være almindelig gængs mad. Givetvis er definitionen baseret på den generelle opfattelse i samfundet af standardkantinemad. Den almindelige samfundsmæssige udvikling vil derfor påvirke grænsen for, hvornår beskatning skal ske. Det er vores opfattelse på baggrund af praksis, at det vil være de faktiske udgifter (= markedsværdi), der vil blive lagt til grund for beskatningen, hvis der serveres luksusmad, eller der købes færdiglavet frokost/sandwich fra tredjemand, dvs. at de generelle regler om personalegoder vil finde anvendelse Bruttolønsreduktion ikke tilladt De vejledende værdier kan ikke anvendes, hvis de ansattes anvendelse af kantineordningen modsvares af en reduktion i bruttolønnen hos medarbejderen. Godet er i så fald ikke længere at opfatte som et led i almindelig personalepleje, men indgår som en del af lønfastsættelsen. 7

7 Skattemæssige forhold En reduktion af bruttolønnen som betaling af kantineordningen medfører derfor, at kantinegodet ikke længere er omfattet af den lempelige praksis efter statsskatteloven. Medarbejderen vil i stedet skulle beskattes af markedsværdien af maden, der stilles til rådighed i kantineordningen. Der henvises i den forbindelse til bindende svar fra Skatterådet (SKM SR), hvor en virksomhed vil etablere en frokostordning med bruttolønsreduktion. 8

8 Momsmæssige forhold 2. MOMSMÆSSIGE FORHOLD Beregningen af momsgrundlaget ved salg af madvarer til medarbejdere skal ske på baggrund af en normalværdi, som er virksomhedens almindelige salgspris for tilsvarende salg. Virksomheder har typisk ingen almindelig salgspris til tredjemand vedrørende salg af kantinemad. Momsen skal derfor beregnes på baggrund af indkøbs- eller fremstillingsprisen inklusiv lønninger til kantinepersonale (normalværdien). Denne beskrivelse har alene betydning for de kantineordninger, hvor medarbejderne betaler mindre end normalværdien. Der er ingen sammenhæng mellem de skattemæssige regler og reglerne for kantinemoms. Selvom medarbejderen betaler standardbeløbet på DKK 15 - således at de ikke bliver beskattet af fri kost - skal arbejdsgiveren alligevel beregne kantinemoms, hvis betalingen er mindre end fremstillingsprisen Fremstillingspris Til fremstillingsprisen skal medregnes: Indkøb af råvarer til produktionen af maden, herunder transportomkostninger Lokaleomkostninger (der vedrører selve køkkenet!) Driftsudgifter, f.eks. vand, varme og el (der vedrører selve køkkenet!) Lønninger Indirekte produktionsomkostninger, f.eks. køb af maskiner m.v. Det kan være en udfordring at beregne kantinemadens faktiske fremstillingspris, idet der heri bl.a. skal indgå udgifter til lokaler, lys, vand, varme, køb af køkkenmaskiner m.v., der kan være vanskelige at opgøre. Herudover kan det være vanskeligt at vurdere, hvor meget af kantinepersonalets tid, der anvendes til fremstilling af maden. Den tid personalet anvender til opvask, afrydning, rengøring m.v. skal nemlig ikke indgå i momsberegningen, da denne udgift er en almindelig momsfradragsberettiget udgift. SKAT har derfor udmeldt en forenklet metode til beregning af kantinemomsen. Efter den forenklede metode foretages beregningen efter nedenstående principper. 9

9 Momsmæssige forhold Anvendes den forenklede metode, har virksomheden fradrag for alle momsbelagte udgifter til kantinedriften. Momsgrundlaget forenklet metode Plus Indkøbsprisen på råvarer eksklusiv moms + 5%. De 5% dækker indkøb af køkkenmaskiner, el, vand, lokaleudgifter m.v., som herefter kan fratrækkes fuldt ud Plus Lønninger til kantinepersonalet minus 25%. Hvis virksomhedens egne medarbejdere deltager i fremstilling af mad til de ansatte, skal denne lønandel indgå i momsgrundlaget. De 25% er et standardfradrag, der fragår lønudgiften til eget personale, som anses for at udgøre lønninger til afrydning m.v., der er en generel momsfradragsberettiget omkostning og derfor ikke skal indgå i momsgrundlaget for kantinemomsen. Såfremt en konkret fordeling er anderledes end 25% / 75% mellem afrydning contra fremstilling, kan den faktiske fordeling anvendes Minus Udgifter til gæstebespisning af streng erhvervsmæssig karakter samt til medarbejdere ved interne møder, hvor bespisningen opfylder arbejdsgiverens behov for at sikre, at mødet forløbet sammenhængende godt. Generelt kan virksomheden anvende en reduktionsprocent på 3%, hvis ikke der er en faktisk opgørelse. For virksomheder med delvis momsfradrag skal fradraget reduceres med virksomhedens delvise fradragsprocent = Momsgrundlaget for beregning af kantinemomsen 2.2. Bespisning af forretningsforbindelser m.v. Virksomheder med egen kantine, som har gratis servering af mad og drikkevarer til medarbejdere ved interne møder og til møder med forretningsforbindelser, kan under visse betingelser fratrække momsen af denne udgift. Derfor skal virksomheden ikke beregne kantinemoms af udgifter til bespisning, i følgende situationer: Ved møder i virksomhedens lokaler med forretningsforbindelser af streng erhvervsmæssig karakter, eller 10

10 Momsmæssige forhold Ved interne personalemøder i virksomheden, når bespisningen på mødet opfylder virksomhedens behov såsom behovet for at sikre, at mødet i arbejdet forløber sammenhængende godt, og dermed gør det nødvendigt, at arbejdsgiveren søger for bespisningen. Eksempler på situationer, hvor der er fradragsret (ikke udtømmende) Møder med forretningsforbindelser Bestyrelsesmøder Interne møder i virksomheden med fagligt indhold, herunder også temadage Interne kursusaktiviteter Bespisning af medarbejdere i forbindelse med beordret (uvarslet) overarbejde. Det skal nævnes, at SKAT i december 2011 udsendte genoptagelsescirkulære vedrørende adgangen til momsfradrag for bespisning af medarbejdere i forbindelse med beordret (uvarslet) overarbejde. 2 Eksempler, hvor der ikke er fradragsret (ikke udtømmende) Daglig bespisning af medarbejdere Gratis frugt, kaffe, te m.v., som står til rådighed for medarbejderne Sociale arrangementer (personalefester, julefrokost o.lign.) Markering af medarbejderes fødselsdage, jubilæer m.v. Generalforsamling Daglig bespisning af konsulenter tilknyttet virksomheden. Andelen til bespisning af forretningsforbindelser m.v. kan enten opgøres som en faktisk andel, eller man kan vælge at reducere kantinemomsen med en fast reduktion på 3%. Hvilken af de to metoder, det bedst kan betale sig at anvende, afhænger af de konkrete udgifter til bespisning af forretningsforbindelser m.v Virksomheder med delvis momsfradrag Virksomheder med delvis momsfradrag kan anvende den forenklede metode, men har dog ikke fuld fradragsret for udgifter til bespisning af forretningsforbindelser m.v., idet disse udgifter anses for at være generalomkostninger for virksomheden. Hvis virksomheden eksempelvis har en fradragsprocent på 50% og anvender 10% af kantineleverancerne til gratis bespisning af forretningsforbindelser m.v., har virksomheden ikke fuld fradragsret for moms af råvarer, køkkenmaskiner m.v. vedrørende den gratis bespisning af forretningsforbindelser m.v. Virksomheden kan for 90% af indkøbene til 2 SKM SKAT 11

11 Momsmæssige forhold kantinedriften fratrække 100%, men for de 10% af indkøbene kan virksomheden kun fratrække 50%. Eksempler på beregning af kantinemomsen Eksempel 1 DKK Køb af råvarer uden moms Moms af råvarer Løn til kantinepersonale til fremstilling Medarbejderbetaling uden moms Momsgrundlag Råvarer % af råvarer Løn til fremstilling % vedrørende afrydning, opvask m.v I alt % - fradrag for gæstebespisning m.v *) Momsgrundlag Momsberegning Salgsmoms - 25% af DKK Købsmoms råvarer 25% af DKK Tilsvar *) For virksomheder med delvist momsfradrag skal dette beløb reduceres med virksomhedens fradragsprocent. I ovenstående eksempel er medarbejderbetalingen lavere end fremstillingsprisen. Derfor skal virksomheden betale salgsmoms af den beregnede fremstillingspris, som vist i eksemplet. Det er virksomhedens eget valg, om virksomheden selv vil finansiere den manglende salgsmoms i forhold til medarbejderbetalingen, eller om medarbejderen skal opkræves en yderligere betaling. 12

12 Momsmæssige forhold Eksempel 2 DKK Køb af mad fra et cateringsfirma Moms af indkøb Medarbejderbetaling uden moms Momsgrundlag Køb fra cateringsfirmaet Ingen 5% tillæg *) - Løn til fremstilling **) 0 I alt % - fradrag for gæstebespisning m.v Momsgrundlag Momsberegning Salgsmoms - 25% af DKK Købsmoms 25% af DKK Tilsvar *) I dette eksempel er der ingen tillæg, idet det må antages, at der ikke er udgifter til køkkenmaskiner, el, vand, varme m.v. **) Det forudsættes endvidere, at virksomheden ikke har udgifter til løn til medarbejdere, der medvirker til fremstilling af maden eksempelvis bestilling af mad, anretning af maden på fade m.v. Hvis medarbejdere medvirker ved bestilling, anretning m.v., skal en lønandel hertil medtages i momsgrundlaget. 13

13 Momsmæssige forhold 2.3. Sædvanligt forekommende spørgsmål SKAT har i et styresignal SKM SKAT svaret på en række spørgsmål vedr. kantinemomsen: Spørgsmål Hvilke lønudgifter skal medregnes? Svar Udover lønnen skal også medregnes andre personaleudgifter, eksempelvis udgifter til: - Uddannelse - Sundhedsudgifter - Feriepenge - Sociale ydelser - Pensioner - Vikarlønninger - Lønninger til administrativt personale som vedrører kantinedriften Hvilke lokaleomkostninger skal medregnes? Kan virksomheden skifte mellem opgørelsesmetoderne? Virksomhedens opgørelse af normalværdi ved salg til eksterne Det er alene omkostninger, der vedrører selve køkkenlokalerne, der skal medtages. Der kan således ses bort fra omkostninger til frokoststue eller lign. Der skal imidlertid tages højde for omkostninger til lokaler, der ligger i fysisk tilknytning til kantinen, og som anvendes til kantinedriften eksempelvis i form af bestilling af råvarer, regnskabsførelse m.v. Dette punkt er efter vores opfattelse en meget vidtgående fortolkning af reglerne SKAT godkender, at virksomhederne frit kan vælge mellem hovedreglen og den forenklede metode (og metoderne indbyrdes) til opgørelsen af momsgrundlaget. Metodevalget kan frit ske fra periode til periode Er en virksomhed omfattet af det nye regelsæt, er momsgrundlaget normalværdien, men når der ikke findes en salgspris for en sammenlignelig leverance, er momsgrundlaget i stedet kostprisen/fremstillingsprisen. Når en virksomhed sælger kantineydelser til eksterne, opstår spørgsmålet, om denne salgspris kan anses for normalværdien. Dette vil således betyde, at salg til ansatte til priser, der er lavere end kostprisen, ikke bliver berørt af de nye regler, når salgsprisen til eksterne (ikke-interesseforbundne parter) er den samme 14

14 Momsmæssige forhold Spørgsmål Svar Det er SKATs opfattelse, at salget til eksterne skal udgøre mere end 50% af den samlede omsætning, for at denne salgspris kan lægges til grund som normalværdi. Det er endvidere en forudsætning, at prisfastsættelsen er erhvervsmæssigt begrundet, hvilket indebærer, at alle henførbare omkostninger til leverancen skal dækkes af salgsprisen. Ved at opstille den sidste betingelse opnås stort set samme resultat, som hvis virksomheden var omfattet af kantinemomsreglerne Virksomhedens fradrag for køkkenmaskiner m.v. i det tilfælde, hvor faciliteterne stilles gratis til rådighed for en ekstern kantineoperatør Hvordan håndteres management fee? Er der interessefællesskab mellem holdingselskab og dets datterselskabs ansatte? Spørgsmålet vedrører virksomhedens fradragsret for indkøb af køkkenmaskiner mm. i det tilfælde, hvor faciliteterne stilles gratis til rådighed for en ekstern kantineoperatør. Ifølge SKAT skal der skelnes mellem to situationer: 1. Managementaftaler (kantinen drives for virksomhedens regning og risiko). Her vil virksomheden have fradragsret efter momslovens almindelige bestemmelser herom 2. Driftsaftaler (kantinen drives for operatørens regning og risiko). Her vil virksomheden ikke have fradragsret, idet udgifterne ikke relaterer sig til virksomhedens momspligtige leverancer. Udgifterne vedrører derimod operatøren Ifølge SKATs udmelding er der ikke faste regler for behandlingen heraf. Hvorvidt beløbet skal indgå i beregningen af fremstillingsprisen afhænger af, hvilke leverancer der er tale om. Der skal derfor ske en konkret vurdering af, hvilke ydelser leverancen indeholder for at kunne afgøre, om beløbet (evt. kun delvist) skal medgå i beregningen af virksomhedens kostpris for kantineydelserne Ja. Det er SKATs opfattelse, at der er interessesammenfald Er der interessefællesskab mellem en personaleforening og virksomhedens ansatte? Ja. Det er SKATs opfattelse, at der er interessesammenfald 15

15 Momsmæssige forhold Spørgsmål Hvordan håndteres tilskud til nedsættelse af priserne for kantineydelser? Svar Indledningsvist fastslår SKAT, at tilskud både kan være i form af et kontant tilskud eller gratis tilrådighedsstillelse af eksempelvis lokaler eller arbejdskraft. Sådanne tilskud er momspligtige for tilskudsmodtageren, mens tilskudsgiver ikke har fradrag for momsen af tilskuddene. Tilskuddene udgør sammen med medarbejderbetalingen virksomhedens modværdi for leverancerne. Denne udmelding fra SKAT bevirker, at afregningen af salgsmomsen bliver den samme, uanset om kantinedriften er placeret i virksomheden eller i en personaleforening, som modtager tilskud fra virksomheden Eksempel: Kantinedrift i virksomhed (1) Kantinedrift i personaleforening (2) Fremstillingspris Medarbejderbetaling, ekskl. moms Tilskud 60 Kantinemoms 25 (100 x 25%) 25 ( x 25%) 16

16 Hjørring Læsøvej 5 A 9800 Hjørring Tel Dronninglund Slotsgade Dronninglund Tel Farsø Frederik IX s Plads Farsø Tel Hadsund Ringvejen 2 A 9560 Hadsund Tel Aarhus Tel Tel København Gribskovvej København Ø Tel Næstved Handelsskolevej Næstved Tel Frederikshavn Aalborg Suensonsvej 75 Voergaardvej Frederikshavn 9200 Aalborg SV Tel Tel Hobro Smedevej 1 B 9500 Hobro Tel Viborg Gl. Skivevej Viborg Tel Haderslev Gåskærgade Haderslev Tel Haslev Bregentvedvej Haslev Tel Slagelse Industrivej Slagelse Tel

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Kantineordninger S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Kantineordninger S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Kantineordninger 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? 2 Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt 18. januar 2008 J.nr. 2007-211-0005 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 32- Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Når skat kommer på besøg!

Når skat kommer på besøg! Når skat kommer på besøg! Præsentation Klaus Grønbæk Jakobsen Partner BDO huset i Herning Birk Centerpark 30 klg@bdo.dk Mobil: 29 45 42 50 1 Det fokuserer skat på. Lønbehandling og administration Kørselsregnskab

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning INDHOLD: 1. Repræsentation 2. Interne ydelser / personaleforplejning 3. Vejledning om kontering og momsafløftning

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Skat 2014. Personaleforeninger.

Skat 2014. Personaleforeninger. Skat 2014 Personaleforeninger. Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013 Innovation Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling September 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Repræsentations udgifter. Skat 2015

Repræsentations udgifter. Skat 2015 Repræsentations udgifter Skat 2015 Der er stor forskel på den skatteog momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING Aktieløn

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Bilag 3 Kalkulationsoplysninger På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune

Bilag 3 Kalkulationsoplysninger På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Bilag 3 Kalkulationsoplysninger På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Indholdsfortegnelse 1. Kalkulation af tilbud...2 2. Virksomhedsoverdragelse...2 3. Opgavebeskrivelse...2

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Repræsentationsudgifter Skat Tax

Repræsentationsudgifter Skat Tax Repræsentationsudgifter Skat 2017 Tax 2 Repræsentationsudgifter Der er stor forskel på den skatte- og momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Business Faxe Copenhagen CVR-nr

Business Faxe Copenhagen CVR-nr CVR-nr. 18 47 36 82 Skattemæssigt årsregnskab for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

XXXXX. Årsrapport 2008/09

XXXXX. Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 Uddrag kundetilfredshed og -udsagn Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår:

Læs mere

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? JUNI 2011 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indhold Indledning 3 1. Sondring mellem personaleudgifter, reklame og repræsentation 4 1.1. Personaleudgifter 4 1.2. Reklameudgifter 5 1.3. Repræsentationsudgifter

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indhold Indledning 3 1. Sondring mellem personaleudgifter, reklame og repræsentation 4 1.1. Personaleudgifter 4 1.2. Reklameudgifter 5 1.3. Repræsentationsudgifter

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Region Midtjylland Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 27 ABCD Moms sporarbejde

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Husstandsmøller - moms og skat Afdelingsleder, cand.merc.-jur. Kirsten Cato Jensen Historik vindmøller - 1983: Ingen særlige regler eller anvisninger 1984: Anvisning om skattemæssig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). GEVINST OG TAB FORDRINGER, GÆLD OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold

Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng mellem budgetmodel og

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING Aktieløn

Læs mere

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu?

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Virksomhedstjek Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Finanskrisen Den aktuelle finanskrise berører os alle i større eller mindre grad. Den vigtigste udfordring på globalt

Læs mere

Beskatning af foreningsaktiviteter

Beskatning af foreningsaktiviteter - 1 Beskatning af foreningsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uges, d. 18. juni, blev omtalt flere afgørelser fra Skatterådet om kunstværker, der uddeles fra kunstforeninger

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Personaleforeninger Skat Tax

Personaleforeninger Skat Tax Personaleforeninger Skat 2017 Tax 2 Personaleforeninger Denne publikation beskriver generelt reglerne for beskatning af medlemmer, der deltager i aktiviteter i foreningsregi. Endvidere beskrives konkret

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? Juni 2016 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Andelsselskabet Liseleje Vandværk Skovledet 95 A, 2. th., 3400 Hillerød CVR-nr

Andelsselskabet Liseleje Vandværk Skovledet 95 A, 2. th., 3400 Hillerød CVR-nr Skovledet 95 A, 2. th., 3400 Hillerød CVR-nr. 63 44 57 11 Årsregnskab for 2015 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indhold 1. Sondring mellem personaleudgifter, reklame og repræsentation 4 1.1. Personaleudgifter 4 1.2. Reklameudgifter 5 1.3. Repræsentationsudgifter 6

Læs mere

Fleksible lønpakker Skat Tax

Fleksible lønpakker Skat Tax Fleksible lønpakker Skat 2017 Tax 2 Fleksible lønpakker Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet

Læs mere