2013 HANDICAPPOLITIK 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 HANDICAPPOLITIK 2015"

Transkript

1 2013 HANDICAPPOLITIK 2015

2

3 Indhold FORORD INDLEDNING HANDICAPPOLITIKKENS VÆRDIGRUNDLAG 07 Formål 07 Definition af handicapbegrebet- målgruppe for Handicappolitikken 07 Generelle principper 07 Principper i dansk handicappolitik HANDICAPPOLITIKKENS MISSION HANDICAPPOLITIKKENS VISIONER 09 Udvikling - tidlig og forebyggende indsats 09 Skole og uddannelse 09 Arbejde 09 Sundhed og rehabilitering 09 Bolig 09 Fritid 09 Tilgængelighed HANDICAPPOLITIKKENS UDVALGTE TEMAER FOR PERIODEN HANDICAPPOLITIKKENS HANDLEPLAN FOR Tema 1. Skole og uddannelse 10 Tema 2. Sektoransvar 12 Tema 3. Helhedsorienteret sagsbehandling og indsat 12 Tema 4. Tilgængelighed 13 Tema 5. Handicappede og job 14

4 04

5 Forord Kære borgere i Slagelse Kommune. Det er med glæde vi nu kan præsentere anden generation af Slagelse Kommunes Handicappolitik. Formålet med Handicappolitikken er at sikre mennesker med handicap samme rettigheder og muligheder som alle andre borgere i kommunen. Handicappolitiken angiver derfor den retning, vi som politikere i Slagelse Kommune ønsker på handicapområdet. Udformning af en Handicappolitik kræver først og fremmest inddragelse og dialog med de mennesker, som politiken handler om. Det er her, vi som kommune kan hente viden om, hvor der er behov for at løfte den kommunale indsats. Inddragelse af borgerne kan gribes an på mange måder. Ved udformningen af Handicappolitikken for har vi valgt at lytte til Handicaprådet, som i samarbejde med Udvalget for Handicap og Socialpsykiatri er ansvarlige for at udmønte kommunens vedtagne politik. Handicaprådet har ønsket, at anden generation af Handicappolitikken har fokus på udvalgte temaer. Disse temaer er udvalgt i samarbejde med de lokale handicaporganisationer og kommunale nøglepersoner. Herudover har forslag til Handicappolitikken været i offentlig høring. Det fritager dog ikke Slagelse Kommune for at forholde sig til alle handicappolitiske spørgsmål, men ved at fokusere på særligt udvalgte og aktuelle temaer, målrettes indsatsen på de initiativer der ifølge politikken skal iværksættes. Vi vil gerne sige tak til alle som har bidraget til Handicappolitikken med deres viden og erfaringer, og dermed til en Handicappolitik med fokus på de mest aktuelle udfordringer i Slagelse Kommune. Lis Tribler Borgmester Jørgen Andersen Formand Handicap og Socialpsykiatriudvalget

6 1. Indledning Slagelse Kommunes Handicappolitik har overordnet det formål, at sikre mennesker med handicap samme rettigheder og muligheder som alle andre borgere i kommunen. Handicappolitikken indeholder visioner (overordnede mål) for den kommunale indsats, som skal sikre opfyldelse af Handicappolitikkens formål. Handicappolitikken indeholder desuden målsætninger for udvalgte temaer, samt en handleplan med konkrete initiativer, som ønskes iværksat for at realisere de målsætninger der er angivet under de enkelte temaer. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt Handicaprådets medlemmer gennemført i november 2009, har Handicaprådet ønsket, at der i anden generation af Handicappolitikkens handleplan fokuseres på udvalgte temaer, der får en særlig opmærksomhed i den kommende periode. Handicaprådet afholdte derfor et Fremtidsværksted i november 2011, hvor deltagerne havde til opgave at udvælge de temaer der særligt skal arbejdes med i denne udgave af Handicappolitikken. Endvidere bidrog deltagerne med en række forslag til, hvilke konkrete initiativer der kunne iværksættes. I Fremtidsværkstedet deltog repræsentanter fra Handicaprådet, lokale handicaporganisationer samt kommunale nøglepersoner. Handicappolitikkens værdigrundlag bygger derpå udover FN s standardregler om lige muligheder for mennesker med handicap fra 1993 og naturligvis også på FN s Handicap konvention. Når et land først har ratificeret konventionen, er det forpligtiget til at sikre handicappedes rettigheder, sådan som konventionen foreskriver. Det indebærer på den ene side, at eksisterende love, som diskriminerer handicappede skal fjernes, og på den anden side, at nye love, der sikrer at handicappede ikke diskrimineres skal vedtages. Handicapkonventionens borgerlige og politiske rettigheder trådte i kraft samtidig med konventionen, hvorimod de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder kan gennemføres over tid i overensstemmelse med landets økonomiske bæreevne (det vil sige i videst muligt omfang inden for de ressourcer der er til rådighed) og den sociale udvikling. Dette gælder også på det kommunale niveau og dermed for de visioner og målsætninger, som er opstillet for Handicappolitikken i Slagelse Kommune. 06 Siden Slagelse Kommunes første Handicappolitik blev vedtaget i Byrådet i 2008 har Danmark tiltrådt FN s Handicapkonvention. Handicapkonventionen blev ratificeret (tiltrådt) af Folketinget den 23. august 2009.

7 Handicappolitikkens 2.værdigrundlag FORMÅL Handicapkonventionen formål er, at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. For at sikre at personer med handicap kan nyde eller udøve menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre: Vil Slagelse Kommune i overensstemmelse med konventionens formål sikre nødvendige og passende ændringer og justeringer, som ikke indebærer en uforholdsmæssig stor eller unødvendig byrde, men som er en rimelig tilpasning i forhold til konkrete tilfælde. DEFINITION AF HANDICAPBEGREBET - målgruppe for Handicappolitikken Handicapkonventionen definerer mennesker med handicap som: Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk (sansemæssig) funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre personen i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. I Slagelse Kommunes Handicappolitik anvendes konventionens definition, og er dermed også en afgrænsning af målgruppen for Handicappolitikken. Det skal bemærkes at Byrådet i Slagelse Kommune har vedtaget en særskilt Sindslidendepolitik og handleplan for indsatsen på det socialpsykiatriske område. Både Handicappolitikken og Sindslidendepolitikken skal ses som et supplement til - og i et samspil med kommunens øvrige politikker. GENERELLE PRINCIPPER Handicappolitikken har som værdigrundlag FN s Handicapkonventions generelle principper om: Respekt for menneskets naturlige værdighed og personlig autonomi, herunder friheden til at træffe egne valg og uafhængighed af andre personer Ikke-diskrimination Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeligheden Lige muligheder Tilgængelighed Ligestilling mellem mænd og kvinder Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt for deres ret til at bevare deres identitet 07

8 PRINCIPPER I DANSK HANDICAPPOLITIK Handicappolitikkens værdigrundlag bygger desuden på de fire grundlæggende principper, som har været bærende for dansk handicappolitik siden 1980`erne. Kompensationsprincippet betyder, at der skal skabes så lige et udgangspunkt som muligt. Der skal tilbydes ydelser og hjælpemidler, som afhjælper eller begrænser følger af en nedsat funktionsevne. Men det er ikke kun individet, der skal fokuseres på - der skal bygges bro fra både individ siden og samfundssiden. Det betyder en kompenserende indsats kan være flere ting fx. de individuelle personlige ydelser, men også etablering af parallelle tilbud og kollektive tiltag. 08 Sektoransvarlighedsprincippet indebærer, at handicappede borgere får samme rettigheder som alle andre. Det betyder at hver enkelt sektor, myndighed eller virksomhed, som leverer ydelser eller service til borgerne i almindelighed, skal levere de samme ydelser til personer med handicap på en tilgængelig og brugbar måde. Solidaritetsprincippet betyder, at støtteforanstaltninger og merudgifter som følge af en funktionsnedsættelse ikke påhviler den enkelte, men betales af det offentlige i henhold til den relevante lovgivning. Ligebehandling indebærer at, hvis det ikke er muligt at skabe lige muligheder for det handicappede menneske, trods anvendelse af de muligheder der ligger i kompensationsprincippet, sektoransvarlighedsprincippet og solidaritetsprincippet, så er ligebehandling at sikre det gode liv, ved at sikre det handicappede menneske et så værdigt og rigt liv som muligt. 3. Handicappolitikkens mission Handicappolitikkens formål er: at sikre mennesker med handicap samme rettigheder og muligheder som alle andre borgere i kommunen. Slagelse Kommune vil derfor sikre: at nødvendige og passende ændringer og justeringer som ikke indebærer en uforholdsmæssig stor eller unødvendig byrde, men som anses for en rimelig tilpasning i de konkrete tilfælde iværksættes for, at sikre at personer med handicap kan nyde eller udøve menneskeret tigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre.

9 4. Handicappolitikkens visioner Handicappolitikkens visioner angiver de langsigtede mål, som ønskes opnået og angiver retningen for indsatsen. Menneskets liv består af en række faser; barn, ung, voksen, ældre, og i de forskellige faser af livet, er tilknyttet flere livsområder. Blandt andet skole og uddannelse, arbejde, fritid, bolig og familie. De følgende visioner for Handicappolitikken tager udgangspunkt i de forskellige livsfaser og livsområder, og er baseret på en opsamling fra Handicaprådets Fremtidsværksted og sammenkoblet med formuleringer og holdninger fra Handicapkonventionen. Visionerne skal afspejles i den indsats og service der leveres fra de enkelte sektorer i den kommunale organisation. DET ER SLAGELSE KOMMUNES VISION : Udvikling - tidlig og forebyggende indsats alle har lige adgang til omsorg og støtte i børneårene, og der skal ydes en tidlig og omfattende oplysning om tilbud og støtte til børn med handicap, og deres familier Skole og uddannelse alle har lige adgang til skolegang og uddannelse i et inkluderende undervisningsog uddannelsessystem, der gør det muligt at udvikle den enkeltes personlighed, evner og kreativitet Arbejde alle har lige adgang til, at kunne tjene til livets ophold ved at arbejde. Et arbejde den enkelte selv vælger eller påtager sig på et arbejdsmarked og i et arbejdsmiljø, der er åbent, inkluderende og tilgængeligt for mennesker med handicap Sundhed og rehabilitering alle har lige adgang til sundhedsydelser og sundhedsfremmende forebyggelse, herunder tidlig udredning og indgriben, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til, at opnå - eller opretholde den størst mulige uafhængighed, både fysisk, psykisk, socialt og erhvervsmæssigt Bolig alle har lige adgang til, at vælge en passende bolig, samt hvor, hvordan og med hvem de vil bo Fritid alle har lige adgang til, at deltage i kulturlivet, de rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt, og til at udvikle og udnytte den enkeltes potentiale Tilgængelighed alle har lige adgang til bygninger, byrum, parker, natur og transportmidler og til alle former for information og kommunikation Muligheder og tilbud kan kun benyttes af alle, hvis de er tilgængelige. Visionen om tilgængelighed er derfor og i vid udstrækning en forudsætning for de øvrige visioner. 09

10 5. Handicappolitikkens udvalgte temaer for perioden Handicappolitikkens Handleplan for I forbindelse med det afholdte Fremtidsværksted var det en del af processen, at foretage en udvælgelse af de temaer, som deltagerne fandt mest relevante og aktuelle at fokusere på i den kommende periode. De udvalgte temaer er: Skole og uddannelse - med fokus på inklusion og udvikling af specialpædagogisk bistand Sektoransvar Helhedsorienteret sagsbehandling og indsats Tilgængelighed - med fokus på digitalisering, viden og information Handicappede og job TEMA 1. SKOLE OG UDDANNELSE Indledning I første generation af Handicappolitikken var et af målene omkring uddannelse og undervisning, at man ønskede en større integration af børn med handicap i kommune-skolerne. Fokus er ikke længere på integration, men på inklusion. Begrebet inklusion er mere vidtrækkende end integration og rummelighed. I den inkluderende skole er der plads til alle elever. Man gør op med den traditionelle opdeling i almen- og specialundervisning. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i at alle elever er forskellige. Man sikrer en differentieret undervisning, og dermed får elever hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte den undervisning de har brug for. Inklusion er derfor en dynamisk proces, hvor skolen hele tiden skal tilpasse sig eleverne. Ansvaret for succesfuld inklusion placeres i læringsmiljøet og ikke hos individet selv. Inklusion handler således om accept, respekt og lige muligheder. Og det handler om at sikre, at alle bliver aktive deltagere i fællesskabet. Der er stor forskel på, om man taler inklusion som mål eller ideal, eller som middel til at fremme lige muligheder i praksis. 10 Der er mange forskellige opfattelser af om der ideelt set skal være fuld inklusion på en sådan måde, at alle elever eksempelvis skal gå i samme folkeskole.

11 Eller om visionen er, at den ordinære skole skal inkludere flest mulige og at der samtidig er mere specialiserede skoletilbud for eksempel i specialskoler. Et vigtigt element i den vision er spørgsmålet om forældrenes og elevernes eget valg mellem et inkluderende tilbud og et specialtilbud. I Kvalitetsrapporten for skoleområdet i 2010 i Slagelse Kommune, konstateres det, at der er sket en positiv udvikling i retning af et mere inkluderende skolevæsen i forhold til elever med særlige behov. Der er afsat øgede ressourcer til understøttelse af inklusion, specialpædagogisk bistand i nærmiljøet og kompetence-udvikling af lærerne. En udvikling der er helt i tråd med Handicappolitikkens vision for området og med Handicapkonventionen. En inkluderende skole og læringsmiljø er kendetegnet ved: en fysisk tilstedeværelse af elever med en funktionsnedsættelse accept og anerkendelse aktiv deltagelse/delagtighed udvikling af et positivt selvbillede - både fagligt og personligt. Mål Det er Slagelse Kommunes mål, at sikre alle har lige adgang til skolegang og uddannelse i et inkluderende undervisnings- og uddannelsessystem, der gør det muligt at udvikle den enkeltes personlighed, evner og kreativitet. For elever med behov for et specialiseret tilbud som ligger udenfor det ordinære skole- og uddannelsessystem skal denne mulighed fortsat være et reelt tilvalg. Initiativer Det undersøges hvorvidt børn og unge med en funktionsnedsættelse føler sig inkluderet eller bare tilstedeværende i Slagelse Kommunes folkeskoler og ungdomsuddannelsessystem Der laves en årlig opgørelse over ansøgninger om specialpædagogisk bistand på den enkelte skole. Af undersøgelsen skal fremgå, hvilken bistand der er ansøgt om, hvor lang sagsbehandlingstid der har været og om ansøgningen er imødekommet Der afgives en årlig statusrapport til Handicaprådet fra Center for Skole om; a. hvordan den enkelte skole arbejder med en inkluderende undervisning, b. hvor mange børn der er, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, c. og hvilke typer af særlig hensyntagen eller støtte der er tale om Der oprettes et Videnscenter der har til opgave at opsamle og formidle viden og erfaringer om anvendt specialpædagogik samt udvikle nye fremgangsmåder. 11

12 12 TEMA 2. SEKTORANSVAR Indledning Principperne om sektoransvar er et af de bærende principper i Dansk Handicappolitik. Dette princip indebærer, at ansvaret for ligebehandlingen af handicappede inden for et givent samfundsmæssigt område placeres hos den myndighed, der i øvrigt har ansvaret for det pågældende område. Kommunen har således specifikke ansvarsområder, hvor den skal sikre, at handicappede behandles lige med ikke-handicappede borgere. I praksis betyder det ofte at kommunen først opdager en handicaprelateret problemstilling, når den dukker op, hvis handicapaspektet i alle beslutningsprocesser ikke er indtænkt fra starten af. Det er ikke blot en bedre stil, men også en økonomisk fordel, fordi det ofte er en meget omkostningsfuld affære at tilføje handicaptilgængelighed til en bygning, en bydel, en transportform, en webside osv. efter den er færdigkonstrueret - frem for at indtænke den fra begyndelsen. Derfor giver det god mening, at der i lighed med stillingtagen til de økonomiske og personalemæssige konsekvenser, at indføje handicapaspektet i den kommunale skabelon til udarbejdelse af dagsordenspunkter til det politiske niveau. Et øget politisk fokus på handicapområdet vil samtidig sikre, at de bærende principper i dansk handicappolitik er synlige og medtænkt i beslutninger på alle områder af den kommunale indsats i Slagelse Kommune. Mål Det er Slagelse Kommunes mål at håndhæve de bærende principper i dansk handicappolitik. Dette gøres ved at styrke det handicappolitiske fokus i beslutninger på det politiske niveau, i alle sektorer og på tværs af sektorer. Initiativer Handicaprådet fremsætter forslag til Byrådet om, at der i sagsfremstillinger til fagudvalg og Byråd skal tages stilling til konsekvenser for handicapområdet. Handicaprådet sikrer igennem dialog med de enkelte sektorer i kommunen, at principperne i sektoransvaret fremmes og understøttes. TEMA 3. HELHEDSORIENTERET SAGSBEHANDLING OG INDSATS Indledning I arbejdet med handleplanen og de konkrete initiativer til både første og anden generation af Handicappolitikken peges der, fra både organisationsrepræsentanter og kommunale deltagere på behovet for initiativer der fremmer en helhedsorienteret sagsbehandling og indsats for borgere med en funktionsnedsættelse. Det samme tema fremhæves også i kommunens Sindslidendepolitik og Udsattepolitik, og har gennem tiden givet anledning til nedsættelse af flere arbejdsgrupper. Fx. omkring overgange fra Børn og Unge til Voksne, koordinering af indsatsen mellem kommunale enheder og overgange mellem de regionale behandlingstilbud og den kommunale indsats etc. Antagelsen er, at en helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret sagsbehandling og indsats vil give betydelig mere kvalitet i tilbuddene til borgerne. Samtidig med, at det vil betyde en

13 bedre udnyttelse af både de personalemæssige og økonomiske ressourcer - alene med den begrundelse, at borgerne bringes videre i deres liv mod en mere selvstændig og uafhængig tilværelse. Spørgsmålet om: Hvorfor gør man det så ikke bare? trænger sig på, men det er åbenbart ikke så enkelt, for så må det formodes, at problemet ville være løst for længst! Problematikkerne der skitseres under temaet syntes at være mange, og kan relateres til flere niveauer i organisationen. De mange problematikker der skitseres rejser samtidig en lang række ubesvarede spørgsmål. Handler det fx. om: At den organisatoriske opbygning i kommunen ikke understøtter en koordineret og sammenhængende indsats? At kommunen rent faktisk ikke kender omfanget af sagsforløb, hvor borgere uhensigtsmæssigt hænger fast i systemet, og dermed også opnår en livssituation med større afhængighed af offentlig hjælp? At det gode sagsforløb er personbåret? At der reelt ikke er ressourcer nok til at løse mængden af opgaver? At de økonomiske forudsætninger for at løse de lovpligtige opgaver ikke er til stede? På baggrund af de mange ubesvarede spørgsmål vil det give god mening, at igangsætte en analyse af, hvilke organisatoriske rammer og faglige forudsætninger der skal være til stede, for at Slagelse Kommune kan yde en helhedsorienteret sagsbehandling og indsats i forhold til borgere med en funktionsnedsættelse. Ved at opnå en mere konkret viden om problemets karakter og omfang, vil det give Slagelse Kommune en mulighed for, at iværksætte målrettede initiativer der på sigt vil/kan skabe den ønskede forandring. Mål Det er Slagelse Kommunes mål, at sikre borgere med en funktionsnedsættelse en helhedsorienteret sagsbehandling, samt et koordineret og sammenhængende forløb. Initiativ Der iværksættes en analyse af Slagelse Kommunes organisatoriske rammer og faglige forudsætninger, i forhold til at kunne understøtte målet om en helhedsorienteret sags behandling, samt et koordineret og sammenhængende forløb. Undersøgelsen skal udfærdiges i en form, så det efterfølgende giver Slagelse Kommune forslag til konkrete handlinger Der nedsættes et tværgående team der har kompetence til at iværksætte indsatser overfor borgere, hvor kompleksiteten af behov fordrer en indsats der går på tværs af sektorer i kommunen TEMA 4. TILGÆNGELIGHED Indledning Tilgængelighed er et omfattende tema, der omhandler en lige adgang for alle til bygninger, byrum, parker, natur og transportmidler og til alle former for information og kommunikation der giver mulighed for inkludering og deltagelse på alle livsområder. I første generation af Handicappolitikken har der været et særligt fokus på den fysiske tilgængelighed. 13

14 14 Handicaprådet har på denne baggrund taget initiativ til, at der er udarbejdet en Tilgængelighedsplan og en Handicapguide for kommunen. Tilgængelighedsplanen er et værktøj, som målretter kommunens arbejde med at skabe større tilgængelighed for alle i det offentlige rum. Handicapguiden er en udførlig oversigt over tilgængeligheden i kommunens byliv. (forretninger, spisesteder, banker m.m.) I anden generation af Handicappolitikken sættes der særligt fokus på tilgængeligheden for borgere med handicap til den øgede digitalisering af borgerservicen i kommunen. I forhold til den digitaliserede borgerservice, er der behov for, at der i handleplanen fokuseres på tilgængeligheden for handicappede borgere der har: en hørenedsættelse eller er døve et synshandicap læsevanskeligheder eller er ordblinde Mål Der tilstræbes en lige adgang for alle til den digitaliserede borgerservice. Initiativer Der nedsættes arbejdsgrupper inden for de ovennævnte handicapgrupper. Arbejdsgrupperne udarbejder forslag til hvordan der i forhold til det enkelte handicapområde kan sikres tilgængelighed til den digitaliserede borgerservice. Det skal være muligt for borgere der er døve eller har svær hørenedsættelse, at kommunikere med sagsbehandlere i forskellige sektorer i kommunen via mail. Information på kommunens hjemmeside skal gøres overskuelig og tilgængelig for alle, herunder at der på hjemmesiden er adgang til et samlet overblik over tilbud til borgere med handicap. Der skal opbygges søgekriterier der let bringer borgerne frem til de oplysninger de søger. Det skal tilstræbes at informationer på kommunens hjemmeside gøres tilgængelig med lydgengivelse for borgere med et synshandicap eller læsevanskeligheder. TEMA 5. HANDICAPPEDE OG JOB Indledning Hvis de initiativer der er beskrevet i første udgave af Handicappolitikken under Arbejdsmarkedet sammenholdes med forslagene til indsatsområder i nærværende Handicappolitik, er der reelt ingen forskel. Der peges fortsat på to aktuelle spor: Flere og bedre muligheder for at handicappede kan opnå tilknytning eller fastholdelse af job på det ordinære arbejdsmarked Større overskuelighed/synliggørelse af den eksisterende lovgivnings muligheder på beskæftigelsesområdet, i forhold til kompenserende foranstaltninger Det er ikke ensbetydende med, at der ikke er sket noget på beskæftigelsesområdet. Som led i realiseringen af beskæftigelsespolitikken Værdi for alle, er iværksat en strategi, som bygger på en vision, om at alle borgere med en sindslidelse eller et handicap får et meningsfyldt arbejdsliv på lige fod med andre borgere i samfundet. Denne strategi har bl.a. betydet at der kom ca. 80 personer med udviklingshæmning i job med løntilskud i 2011.

15 Handicappede og job, vil altid være et aktuelt tema for en hver Handicappolitisk indsats. Et tema der konstant vil være under forandring og påvirket af de aktuelle vilkår på det ordinære arbejdsmarked, den hertil tilknyttede lovgivning og den socialpolitiske dagsorden. I kommunerne og blandt Handicaporganisationerne er der generelt en stigende interesse for socialøkonomiske virksomheder. Øget satsning på etablering af socialøkonomiske virksomheder kan både bidrage til at skabe et meningsfyldt arbejdsliv for borgere, der ikke umiddelbart lader sig placere på det ordinære arbejdsmarked. Samtidig findes der nye velfærdsløsninger, skabes nye jobs og vækst i kommunen. En socialøkonomisk virksomhed er kendetegnet ved: At fremme et socialt formål Overskuddet investeres i virksomhedens formål Nye løsninger Brugerdrevne løsninger Flere steder i Danmark er der gennem det seneste årti etableret socialøkonomiske virksomheder med stor succes. Blandt andet kan nævnes hjemløseavisen Hus Forbi, Muhabet, som er et værested for psykisk syge indvandre, Huset Venture, der er landets første socialøkonomiske virksomhed, hvis formål er at skaffe mennesker med handicap i job, og Specialisterne, der er en virksomhed der anvender autismens karaktertræk positivt. Initiativ Der nedsættes en arbejdsgruppe der samler allerede igangværende initiativer i kommunen i forhold til socialøkonomiske virksomheder, samt undersøger muligheder for iværksættelse af nye socialøkonomiske virksomheder. I arbejdsgruppen deltager repræsentanter fra erhvervslivet, de frivillige organisationer, kommunens forvaltninger og jobcenter. Mål Det er Slagelse Kommunes mål, at der i perioden gennemføres en oplysningskampagne om Handicappedes støttemuligheder i forhold til arbejdsmarkedet. Initiativ I samarbejde med Handicaprådet i Slagelse Kommune tilrettelægges en oplysningskampagne om den eksisterende lovgivnings muligheder på beskæftigelsesområdet og i forhold til kompenserende støtteforanstaltninger. Kampagnen skal både være målrettet borgere med en funktionsnedsættelse og erhvervslivet. Mål Det er Slagelse Kommunes mål, at der inden udgangen af 2015 er etableret minimum fem socialøkonomiske virksomheder, der kan bringe flere mennesker i beskæftigelse, som ellers ville have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. 15

16 Center for Handicap socialpsykiatri og misbrug- Slagelse Kommune Torvegade 15, 4200 Slagelse Tlf.: Redaktion: Center for Handicap socialpsykiatri og misbrug- Slagelse Kommune Design & Tryk: Medieshoppen- VASAC Slagelse, Slagelse Kommune Godkendt af Byrådet den 25. juni 2012

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv - et meningsfyldt arbejdsliv Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter Værdi for alle - et meningsfyldt arbejdsliv Værdi for alle Slagelse Kommunes beskæftigelsespolitik for mennesker med sindslidelser og handicap

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

Handicappolitik i Helsingør Kommune

Handicappolitik i Helsingør Kommune Handicappolitik i Helsingør Kommune Vedtaget af Byrådet i Helsingør Kommunes den 21. januar 2008 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 2 1. Forord 3 2. Indledning 3 3. Værdier og målsætninger på handicapområdet:

Læs mere

Handicapbegrebet i dag

Handicapbegrebet i dag Handicapbegrebet i dag Elisabeth Kampmann sociolog www.elisabethkampmann.dk Det medicinske handicapbegreb Klinisk perspektiv med fokus på den enkeltes defekt eller funktionsnedsættelse Funktionsnedsættelsen

Læs mere

FN s handicapkonvention

FN s handicapkonvention PÆDAGOGISK FN s handicapkonvention Rettigheder for personer med handicap Indhold Indledning 3 Artikel 1 5 Formål Artikel 3 6 Gererelle principper 6 Artikel 19 8 Retten til et selvstændigt liv og til at

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd Refleksionspapir om inklusion Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Kira Hallberg Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10 44 Fax: 33 11 10

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret

Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret Handicappolitik Forord Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret og fornyet. Favrskov Kommune vil med handicappolitikken skabe et fundament, der sikrer

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

GUIDEN / TIL INTERNE STYRINGSREDSKABER

GUIDEN / TIL INTERNE STYRINGSREDSKABER GUIDEN / TIL INTERNE STYRINGSREDSKABER VÆRKTØJET TIL INTERNE STYRINGSREDSKABER CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET GUIDENS FORMÅL INTRODUKTION Hvad er et

Læs mere

FN s Handicapkonvention

FN s Handicapkonvention FN s Handicapkonvention Hvorfor er konventionen vigtig og hvordan? 4. februar 2012 Knud Kristensen Mit indlæg Hvorfor er konventionen vigtig for os? Er vi handicappede? Hvilke konsekvenser har det? Påvirkningen

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Socialt Lederforum 29. marts 2012 Delforedrag - Salon 22 Birgitte Kofod Olsen Menneskerettighedsrådgiver, PhD Før man har rettigheder, kan

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

1. FORORD. Handicappolitikken er vedtaget af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

1. FORORD. Handicappolitikken er vedtaget af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune. HANDICAPPOLITIK 1. FORORD Handicappolitikken er vedtaget af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune. Efter oprettelsen af Furesø Kommune den 1. januar 2007 tog Byrådet initiativ til

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Esbjerg Kommunes. Handicappolitik. Esbjerg Kommunes Handicappolitik

Esbjerg Kommunes. Handicappolitik. Esbjerg Kommunes Handicappolitik Esbjerg Kommunes Handicappolitik Esbjerg Kommunes Handicappolitik 1 2 Esbjerg Kommunes Handicappolitik Handicappolitik på forkant med udviklingen Handicappolitikken er ledelinje for fremtidens indsats

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 Forord I Gladsaxe Komwr vi tradition for at være på forkant med udviklingen ikke mindst på handicapområdet. Vi etablerede således bruger- og

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Svend.e.gertz@udst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Handicappolitik Silkeborg Kommune

Handicappolitik Silkeborg Kommune Handicappolitik Silkeborg Kommune Indhold: Forord...3 Handicapbegrebet...4 Mission...4 Vision...5 Menneskesyn...5 Samfundssyn...6 Værdigrundlag...6 Kompensationsprincippet...6 Solidaritetsprincippet...7

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Handicappolitik December 2015 BRØNDBY KOMMUNE

Handicappolitik December 2015 BRØNDBY KOMMUNE Handicappolitik December 2015 BRØNDBY KOMMUNE Indhold Forord Forord 2 Formål 3 Målgruppe 3 Centrale principper 4 Mission og vision 6 Handicappolitikkens handleplan 7 Indsatsområde 1-5: 1) Tilgængelighed

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Sorø Kommune. Handicappolitik

Sorø Kommune. Handicappolitik Sorø Kommune Handicappolitik INDHOLD Forord af borgmester Ivan Hansen Side 5 DEL 1 Baggrund og fundament for handicappolitikken Indledning og baggrund Side 8 Tidsplan og proces for handicappolitikken

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Kognition og Indlæring - udredning af elever med epilepsi. Jesper Thor Olsen oktober /november 2014

Kognition og Indlæring - udredning af elever med epilepsi. Jesper Thor Olsen oktober /november 2014 Kognition og Indlæring - udredning af elever med epilepsi Jesper Thor Olsen oktober /november 2014 Hvem er vi? Alle børn vil, hvis de kan Filadelfia Skole- og Specialrådgivningscenter Landsdækkende rådgivning

Læs mere

HANDICAPPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

HANDICAPPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE HANDICAPPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE FORORD D. 1. januar 2007 overtog landets kommuner en række vigtige opgaver på handicapområdet, som før blev varetaget af amterne. Det giver nu kommunerne større mulighed

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

THISTED KOMMUNE HANDICAPPOLITIK

THISTED KOMMUNE HANDICAPPOLITIK THISTED KOMMUNE HANDICAPPOLITIK Handicappolitik Thisted Kommune, vedtaget i Thisted Byråd den 15. maj 2012 Politikken er tilgængelig på kommunens hjemmeside www.thisted.dk eller kan rekvireres hos Thisted

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Forslag til handicap- og psykiatripolitik

ALLERØD KOMMUNE. Forslag til handicap- og psykiatripolitik ALLERØD KOMMUNE Forslag til handicap- og psykiatripolitik Allerød Kommune 2016-2019 Indhold Forord...3 Indledning...5 Værdigrundlag...7 Vision...8 kens indsatsområder...9 1. Forebyggelse og tidlig indsats...10

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Specialpædagogisk rådgivning og støtte i videregående uddannelse

Specialpædagogisk rådgivning og støtte i videregående uddannelse Specialpædagogisk rådgivning og støtte i videregående uddannelse Dette er en redigeret og forkortet version af redegørelse, som jeg udarbejdede ved DPU i 2009 Det følgende omhandler specialpædagogisk rådgivning

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Handicap-politik og handleplan

Handicap-politik og handleplan Håndarbejdets Fremme Professionshøjskolen UCC Frederiksborggade 32, 1. sal. 1360 K Handicap-politik og handleplan Indhold Forord s. 2 Håndarbejdets Fremmes handicappolitik s. 3 Forudsætninger for en handicappolitik

Læs mere

Efterskole for alle - også for unge med opmærksomhedsforstyrrelse

Efterskole for alle - også for unge med opmærksomhedsforstyrrelse Efterskole for alle - også for unge med opmærksomhedsforstyrrelse Økonomi og støttemuligheder Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Grundlag for handicappolitik Ligebehandlingsprincippet

Læs mere

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Vedtaget i Fanø Byråd den 21. januar 2008 revideret udgave vedtaget den 11. april 2011 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011 2015 Indholdsfortegnelse Forord/Indledning...

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien

Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien Odense Kommune, Handicap- og psykiatriafdelingen Et eksempel på hvordan man kan arbejde med at virkeliggøre intentionerne Oplæggets struktur

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere