Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til institutter, centre og andre disponerende enheder S A G S N O T A T 14. APRIL 2011 Vedr.: Disponering på udvalgte udgiftsområder FAKULTETSSEKRETARIATET, Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen Det har af og til været efterspurgt, hvordan man kan disponere på forskellige udvalgte udgiftsområder, der potentielt kan udnyttes til privat brug. I dette notat gives, efter en generel introduktion til dispositioner, en vejledning vedr.: Repræsentation... 3 Transport, tjenesterejser og andre rejser Hotelophold... 4 Drikkepenge... 5 Gaver til samarbejdspartnere og medarbejdere... 5 Mødekaffe... 5 Køb og udskænkning af drikkevarer (Møde)forplejning til medarbejdere Mindre indkøb til kontorarealet, blomster samt aviser... 6 ØKONOMI BLEGDAMSVEJ 3B 2200 COPENHAGEN N TLF DIR FAX MOB +45 MINMOBILE REF: PRNI Tabel over hovedtal, beløbsgrænser. Middag inkl. drikkevarer 600 kr. pr. kuvert Frokost inkl. drikkevarer 400 kr. pr. kuvert Reception inkl. drikkevarer 75 kr. pr. kuvert Gaver, blomster, kranse o.l. 500 kr. pr. person Personaleforplejning, middag 500 kr. pr. kuvert Note: De angivne beløbsgrænser kan i særlige tilfælde fraviges efter skriftlig tilladelse fra nærmeste chef.

2 Generelt. Ved dispositioner, hvor den disponerende ville kunne have privat udbytte og vinding af dispositionen gælder særligt restriktive og præcise regler. Målet med disse regler er dels at beskytte den disponerende mod utilsigtet at gøre noget, der ikke er regelmedholdeligt, dels at sikre, at de givne midler anvendes hensigtsmæssigt. SIDE 2 AF 6 Denne vejledning er behandlet og tiltrådt af Fakultetsledelsesteamet og Dekanatet og vejledningen er retningsgivende for dispositioner på hele fakultetet - institutter, centre og andre enheder - under såvel ordinær virksomhed (VT10), indtægtsdækket virksomhed og retsmedicinske ydelser samt ekstern virksomhed (VT50) og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60). Der er således ikke et sæt dispositionsregler for den ordinære virksomhed og et andet for fx eksternt finansieret forskning eller indtægtsdækket virksomhed. Midler, der disponeres af SUND ansatte og er en del af KUs regnskab og virksomhed, disponeres alle efter samme regelsæt. Bortset fra på enkelte områder, der er angivet i tekstboksen ovenfor er det ikke ønsket at sætte faste regler og beløbsgrænser op for disponeringen af disse udgiftstyper. Disponeringen indenfor denne gruppe udgifter er et ledelsesmæssigt ansvar for den enkelte leder og budgetansvarlige medarbejder. Som disponerende kan du bruge denne vejledning til at afprøve, hvad ledelsen har besluttet der er det normale niveau og hvor vi synes grænserne er for bestemte typer af dispositioner. De vejledende grænser kan dog fraviges, hvis det er begrundet og der foreligger en skriftlig tilladelse fra nærmeste chef i hvert enkelt tilfælde. Man skal i disponeringen være sig bevidst, at Udgifter, der disponeres af tildelte midler, skal generelt gå til at virkeliggøre de mål og opgaver, der ligger bag bevillingen. Generelt skal vi søge at opnå vore mål og løse vore opgaver med den mindst mulige ressourceindsats. Der skal derfor være en direkte og synlig relation mellem udgiften og SUNDs opgavevaretagelse og dispositionen skal være velbegrundet. I en åben organisation som SUND vil dispositioner på et institut/center meget ofte og hurtigt få afsmittende virkning i andre afdelinger. Når du disponerer en mindre udgift i din sektion/afdeling på et evt. nyt udgiftsområde skal du overveje, at udgiften på fakultetsniveau altså kan sætte nye standarder og økonomisk blive mange gange større. Det er også en af begrundelserne for dette notat. Omvendt er målet med denne vejledning ikke at vi skal være og opføre os ens i hele organisationen. Særpræg og individuelle prioriteringer er også en del af vores kultur. Vejledningen er ikke udtømmende. Denne vejledning uddyber blot generelle vejledninger på områder, der traditionelt har givet anledning til mistolkninger. Der henvises til KUs officielle vejledninger, der ligger på intranettet.

3 Repræsentation Repræsentationsudgifter er udgifter, der afholdes når man repræsenterer institutionen udadtil og for at fremme universitetets aktiviteter. Der skal derfor være ekstern deltagelse for at man taler om repræsentation. Bespisning af egne medarbejdere er ikke repræsentation (men personaleforplejning se nedenfor). Det samme gælder forplejning i forbindelse med personaleseminarer, kompetenceudvikling o.l. Der ligger en fyldig beskrivelse af repræsentationsreglerne på intranettet 1. Den er opdateret i september 2010 og således fortsat gældende, både fsva adfærdsregler som beløbsgrænser. Se under intranettet-> administrationen -> bilagsbehandling -> Repræsentation -> Vejledning om repræsentationsudgifter og personaleforplejning Beløbsgrænserne er her: Middag inkl. drikkevarer 600 kr. pr. kuvert Frokost inkl. drikkevarer 400 kr. pr. kuvert Reception inkl. drikkevarer 75 kr. pr. kuvert Gaver, blomster, kranse o.l. 500 kr. pr. person SIDE 3 AF 6 Hvis man har et begrundet ønske om at fravige disse beløbsgrænser skal det som nævnt ske med nærmeste leders skriftlige godkendelse i hvert enkelt tilfælde, og tilladelsen (samt oplysninger om anledning og deltagernavne) skal oploades sammen med udgiftsbilaget. Beløbsgrænserne gælder for arrangementet/begivenheden i sin helhed. Vær også opmærksom på, at regningen ikke bør betales over kreditkort, men fremsendes elektronisk som ved ethvert andet køb. Det kan fx aftales med restauranten, når der bestilles bord. Gør da opmærksom på at faktura skal fremsendes elektronisk, og opgiv enhedens EAN-nummer, referencenavn/nummer og evt. konteringsforslag. Det er alt andet lige det administrativt enkleste og giver mindre administrativt arbejde med bilag og dokumentation. Vær endelig opmærksom på, at repræsentationsbilaget skal påføres formål/anledning samt navne på alle deltagere (bortset fra ved receptioner) Kontering: Mødebespisning udenfor KU Transport, tjenesterejser og andre rejser. KU (og SUND) følger statens almindelige regler 2. Generelt skal man anvende billigste offentlige transportmulighed og en rejseform, der samlet set giver den laveste omkostning for SUND og/eller projektet. Tjenesterejse- og Satsreguleringscirkulærerne er formuleret meget dækkende og giver i realiteten kun meget begrænsede muligheder for institutionens egen videregående fortolkning. Enhver afvigelse fra tjenesterejse- og satsreguleringscirkulæ- 1 Rektors brev af 26. marts 2008 om Interne regler for omkostninger til Repræsentation og personaleforplejning 2 Personaleadministrativ vejledning (PAV) kapitel 21 Personalestyrelsens hjemmeside, Cirkulære om tjenesterejseaftalen af 30/ med senere ændringer og Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2010 for tjenesterejser af 18. december 2009.

4 ret bør derfor i hvert eneste tilfælde på forhånd og skriftligt være godkendt af en leder/chef på højere niveau. 3 Medarbejdere på SUND bør rejse på 2. klasse fsva transport med tog, og økonomiklasse fsva flyrejser, med mindre andet er skriftligt aftalt og begrundet. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan leje af personbil være et muligt alternativ på destinationen. Kontering: Tjenesterejser SIDE 4 AF 6 Hotelophold Ved hotelophold i udlandet skal Danish Mission anvendes. Danish Mission er en fortegnelse over hoteller, som staten har indgået aftale med. Derudover har Økonomistyrelsen/SKI indgået aftaler med en række hoteller i Danmark 4. Aftalerne sikrer fordelagtige priser for statens ansatte på tjenesterejse. Hvor det ikke er muligt at anvende indgået aftale bør overnatningsprisen holdes indenfor det hoteldispositionsbeløb, der er angivet i tjenesterejse cirkulæret (bilag 5). For danske hoteller ligger hoteldispositionsbeløbet mellem 805 og 970 kr., for EU-landene ca. 120 EUR (svarende til ca. 900kr.) 5 Det er alene den ansatte, der er omfattet af reglerne om tjenesterejser. Ledsagende børn, slægtninge, ægtefælle m.m. uden ansættelsesmæssig tilknytning til universitetet kan normalt ikke få rejse- og opholdsudgifter dækket. Regning for transport bør vedhæftes grunddokumentation for anledningen. Der bør vedhæftes/uploades en invitation, et program eller lignende. Og anledningen til rejsen skal altid noteres på regningen. Ikke-ansatte Tjenesterejsecirkulæret omfatter naturligvis kun ansatte på KU. Udgifter til transport og overnatning for ikke-ansatte følger de almindelige regler for dispositioner i staten. Det følger heraf, at der kan afholdes udgifter, hvor det tjener opgavevaretagelse og mål for KU. Det er de almindelige regler for indkøb, der finder anvendelse, herunder indkøbsaftaler og SKI-aftaler samt krav om bilagsdokumentation og sparsommelighed. Eksempler på at vi betaler for en ikke-ansats rejseudgifter kunne være enkeltstående tilfælde, hvor vi ønske at give en jobansøger, der bor langt væk, mulighed for at komme til ansættelses-samtale på samme vilkår som en nærboende. Et andet eksempel er hvor KU fx ønsker at invitere en foredragsholder, der ikke skal have honorar for et foredrag 6. Transport af en ansats ægtefælde eller familie er ikke 3PAV er affattet således: Transportmiddel og rejseklasse. Både ved valg af transportmiddel og rejseklasse skal der alene lægges vægt på, hvad der i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet. Valget skal foretages af tjenestestedet. Sigtet er at tilpasse transportforholdene, sådan at de er passende set i relation til såvel arbejdssituationen som den ansatte. 4 Se KUs intranet > indkøbsgruppen, hvortil den indkøbsansvarlige har adgang, er der en fortegnelse over aftalehoteller i Danmark 5 Cirkulære af 18. december 2009 om Satsregulering pr. 1. januar 2010 for tjenesterejser 6 Husk i øvrigt, at den automatiske rejseforsikring gælder alene for ansatte.

5 omfattet af denne mulighed. Rejsende ikke ansatte oppebærer naturligvis ikke diæter eller time-dagpenge. Kontering: Ophold + forplejning udland Ophold + forplejning Danmark SIDE 5 AF 6 Betaling af minibar er ikke foreneligt med statens dispositionsregler, og bør være afregnet med hotellet uden om betaling for overnatning. Er morgenmåltid inkluderet i overnatningens pris, skal der ske fradrag herfor på rejseafregningen, Det samme er tilfældet, hvis der under et møde eller lignende stilles frokost gratis til rådighed. Drikkepenge Drikkepenge, der ikke er en del af fast lokal praksis og som ikke er en del af regningen, kan ikke refunderes. Det skyldes, at drikkepenge er en udbetaling uden modydelse. Drikkepenge i Danmark kan generelt ikke refunderes. Gaver til samarbejdspartnere og medarbejdere Gaver til samarbejdspartnere, betalt af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet bør holdes på et absolut minimum. 2 flasker rødvin eller en bog i forbindelse med en reception er det normale niveau. Fødselsdags- og julegaver til medarbejdere, ligger udenfor, hvad vi bør afholde over de statslige eller eksterne bevillinger. Gaver til medarbejdere ved arbejdsjubilæer må ikke overstige 500 kr. pr. anledning. Kontering: Gaver, blomster o.l. Mødekaffe Det er naturligt, at man byder gæster på kaffe. Ved planlagte møder med ekstern deltagelse serveres normalt kaffe med brød eller lidt frugt og/eller mødevand efter konkret vurdering. Ved længerevarende møder med ekstern deltagelse kan man servere en arbejdsfrokost eller sandwich. Ved interne møder (indenfor så vel som mellem afdelinger/institutter/enheder) anvendes normalt kun/blot kaffe, fremstillet på stedet. Kontering: Mødebespisning KU Mødebespisning udenfor KU Mødebespisning på/udenfor KU (ej faglig karakter) Køb og udskænkning af drikkevarer. Der kan være god grund til at fejre en særlig begivenhed i afdelingen/sektionen. Ud over, at vi fejrer medarbejderes jubilæer og giver tilskud til afholdelse af julefrokost.

6 Afdelingen/sektionen kan ved særlig anledning (fx ved afslutning af et stort projekt, indgåelse af en ekstern kontrakt af stor betydning for afdelingens/sektionens virke) købe øl/vand/vin, svarende til ca. 1 genstand pr. deltager, (husk et alkoholfrit tilbud). Der kan ligeledes købes snacks eller lignende i beskedent omfang. Ligeledes kan der arrangeres morgen- /kaffebrød i sektionen, betalt over basisbudgettet, når nye medarbejdere tiltræder. Der kan ikke indkøbes spiritus (fx til udskænkning ved frokoster, morgenbord eller under julefrokost) for SUNDs midler. Kontering: Mødebespisning KU SIDE 6 AF 6 (Møde)forplejning til medarbejdere. Det er almindeligt, at arbejdsstedet yder forplejning ved overarbejde eller mødevirksomhed, der går væsentligt ud over almindelig arbejdstid. Der kan ligeledes ved langvarige møder med andre afdelinger serveres kage og/eller frugt til møder. Omfanget og frekvens af disse dispositioner bør holdes på et lavt og beskedent niveau. Mødeforplejning af denne art kan (også) bestilles gennem kantinen. Medarbejdernes almindelige forplejning, frokost, evt. fortæring i pauser o.l. kan fyldestgørende ske ifm SUNDs kantine, hvortil fakultetet yder et driftstilskud. Der kan derfor ikke gives tilskud til andre frokostordninger el. lign. af midler fra SUND, uanset om midlerne kommer fra den ordinære eller den eksterne virksomhed. Forplejning til eksaminatorer og censorer ifm med afholdelse af mundtlige eksaminer afholdes af det institut, der forestår den pågældende eksamen. Kontering: Mødebespisning KU Mindre indkøb til kontorarealet, blomster samt aviser SUND lægger vægt på, at arbejdspladserne og de fælles møde- og funktionsarealer fremtræder indbydende. Det har betydning for arbejdsglæde og udførelsen af funktionerne m.m. Institutter og centre kan indenfor egen bevilling anvende midler til køb af mindre potteplanter som man selv vander og vedligeholder til placering i enhedens fællesarealer. køb af plakater og reproduktioner Indkøb af afskårne blomster uden ved særlig anledning bør normalt ikke finde sted. Derudover kan den enkelte medarbejder sætte præg på sin arbejdsplads for egen regning. Kontering: Diverse kontorhold ---*---

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Velkommen. 16.00 Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen. 16.15 Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler

Velkommen. 16.00 Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen. 16.15 Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler Velkommen 16.00 Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen 16.15 Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler samarbejdet mellem universitetet og regionen, v. Kristjar Skajaa 16.35 Regulativet

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V 2/20 INDLEDNING Reglerne er tilegnet nye og kommende medarbejdere i Lassen Ricard. Nuværende medarbejdere og klienter er også velkomne til at læse med. Reglerne er

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune omfatter Politik om fleksibel arbejdstid og tjenestefrihed Vejledning om tjenestefrihed med og uden løn Rådhusgruppens forslag til Flexordning på Laksetorvet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus juli 2012 Nr. 88 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Brevet til Astrid Krag Kommisoriet Møde Folketingets Sundhedsudvalg Problematikken for de grønlandske bistandsværger Møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008 Forord I henhold til 12 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne skal alle universiteter udarbejde

Læs mere