resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi"

Transkript

1 resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010

2 2 indhold

3 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar 14 Viden og innovation 15 Samarbejde om viden og uddannelse 17 Strategiske indsatser 18 innovation og iværksætteri 20 Strategiske indsatser 22 Kultur og oplevelser 24 Strategiske indsatser 26 sammanhållen och varierad arbetsmarknad 29 Strategiska insatser 30 tillgänglighet och mobililitet 30 klimatvänliga transporter, hållbar stadsutveckling och grön tillväxt 33 den internationella tillgängligheten 33 den inomregionala tillgängligheten 34 öresundsregionen som transitområde 35 den digitala infrastrukturen 37 Strategiska insatser 3

4 Forord Med sine 3,7 millioner indbyggere er Øresundsregionen en af Nordeuropas mest betydningsfulde og dynamiske regioner. Efter Öresundskomiteens mening er det vigtigt at sikre og udbygge denne position for fremtiden. Det er af betydning både for regionen og for Danmark og Sverige. For at løse denne opgave er det nødvendigt med en vision og en strategi som vejledning for de beslutninger, der skal træffes, og de tiltag, som skal gennemføres. På denne baggrund har Öresundskomiteen udarbejdet en udviklingsstrategi for Øresundsregionen (ØRUS). Udviklingsstrategien har et perspektiv, der strækker sig til Arbejdet med strategien er udført sammen med mange forskellige aktører i regionen. Selvstændige virksomheder, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, kommuner, regioner, højere læreanstalter, forskere og kulturrepræsentanter har på forskellig vis bidraget med deres erfaringer og synspunkter om Øresundsregionens fremtid. Udviklingsstrategien er endvidere baseret på et bredt fundament af forskellige analyser, der strækker sig fra det kommunale niveau til undersøgelser gennemført af OECD. Der er også taget hensyn til EU s Lissabonstrategi, Østersøstrategien samt EU ØRUS er et politisk dokument, som Öresundskomiteen samlet står bag. Gennem denne første udviklingsstrategi vil komiteen skabe en fælles arena, skabe fælles fokus og styrke det brede samarbejde i regionen samt integrationen til gavn for hele regionens udvikling. Det er hensigten, at strategien skal være et levende, aktivt redskab, der revideres årligt for at tage højde for udviklingen i omverdenen og for at følge op på implementeringen. Udviklingsstrategien fremhæver og tydeliggør forskellige øresundsregionale udviklingsperspektiver, som forhåbentlig også vil bidrage til øget opmærksomhed omkring Øresundsspørgsmålene ved udarbejdelsen af planer på europæisk niveau, samt på nationalt, regionalt og lokalt niveau i Danmark og Sverige. Det er af stor betydning, at alle vigtige aktører og parter i Øresundsregionen, sammen med nationale parter, arbejder for at visionen og udviklingsstrategierne bliver taget op, og de strategiske indsatser gennemføres. 4

5 Den viden og kompetence, som findes hos de forskellige parter, inklusive Öresundskomiteens medlemmer, sammen med de økonomiske muligheder, som Interreg-programmet tilbyder, giver særdeles gode forudsætninger for at realisere udviklingsstrategien. Mange udfordringer kan løses af eksisterende regionale aktører indenfor rammen af de gældende regler og lovgivninger, men der vil være behov for et fælles engagement og vilje, og en fælles dagsorden. Andre udfordringer skal løses gennem samarbejde mellem de ansvarlige nationale myndigheder, ministerier og frem for alt de to regeringer. Der er derfor behov for at de to stater fører en politisk dialog med Öresundskomiteen, regioner og kommuner, og med udgangspunkt i ØRUS strategier, starter udviklingsarbejdet af hele Øresundsregionen, som en tværnational strategi. Mulighederne for at anvende Interreg IV A-midler til dette arbejde skal pointeres. Med ØRUS som grundlag indbyder Öresundskomiteen alle til at medvirke i den fortsatte udvikling af hele regionen for at gøre den endnu bedre for borgerne og virksomhederne, samtidig med at man fremrykker regionens position i den nationale og internationale konkurrence. Jerker Swanstein, Öresundskomiteens ordf.och Regionstyrelsens ordf., Region Skåne Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune Katarina Erlingson, Regionstyrelsens 1:e vice ordf., Region Skåne Bent Larsen, Regionrådsmedlem, Region Hovedstaden Henrik Holmer, Formand, KKR Sjælland Vibeke Storm Rasmussen, Öresundskomiteens vice ordf. och Regionrådsformand, Region Hovedstaden Ilmar Reepalu, Kommunstyrelsens ordf., Malmö stad Steen Bach Nielsen, Regionrådsformand, Region Sjælland Uno Aldegren, Regionstyrelsens 2:e vice ordf., Region Skåne Kjeld Hansen, Formand, KKR Hovedstaden Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordf., Helsingborgs stad Cecilia Brorsson, Kommunalråd, Landskrona stad Mats Helmfrid Kommunstyrelsens ordf., Lunds kommun 5

6 bakgrund År 1991 undertecknade Sveriges och Danmarks regeringar avtalet om att bygga en fast förbindelse över Öresund, mellan Malmö och Köpenhamn. Då var Öresundsegionen i ekonomisk kris. Bron började byggas Den 1 juli år 2000 invigdes bron. Nu, år 2010, är det tio år sedan trafiken började flöda och det är lämpligt att synliggöra Öresundsregionen med en gemensam utvecklingsstrategi, som går tvärs över nationsgränsen, vilket gör ÖRUS till ett unikt dokument. Staterna måste undanröja de olikheter mellan länderna som blir till oöverstigliga hinder för den enskilda människan. Eva Östling Ollén, regionchef, Svenskt Näringsliv. Den fasta förbindelsen blev snabbt en regional länk och inte bara den transportkorridor för långväga trafik som tanken ursprungligen var. Som regional trafikåder för bilar och tåg blev förbindelsen den avgörande förutsättningen och verktyget för att möjliggöra en förening av den själländska och skånska delen av Öresundsområdet. En integration som har skapat en ny stark tillväxtregion, Öresundsregionen, i den norra delen av Europa. Med etableringen av den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält år 2018 blir det en väsentlig förbättring av tillgängligheten mellan Skandinavien och övriga Europa, vilket ytterligare stärker Öresundsregionens ställning. Trots stora likheter mellan Sverige och Danmark vad gäller samhällsstruktur, sociala förhållanden, språk, kultur etc., har integrationsarbetet uppenbarat många skillnader som påverkar människors och företags vardag. Därför har det varit en av huvuduppgifterna att lyfta fram och försöka åtgärda de hinder och barriärer som upptäckts. Syftet har bland annat varit att underlätta utvecklingen av en gemensam arbetsmarknad och bostadsmarknad, men även ett ökat utbyte kring innovationer, handel, utbildning, kultur, sport och rekreation. För att åstadkomma förändringar när det gäller problem kopplade till främst bostadsmarknaden och arbetsmarknaden, har det varit viktigt att föra en kontinuerlig dialog med statsmakten i båda länderna. Öresundsregionens många invånare och regionens ekonomiska betydelse för Danmark och Sverige har blivit ett allt tyngre argument för att staterna ska göra förändringar som underlättar för medborgarna och företagen. Som exempel kan nämnas att Öresundsregionen svarar för cirka 26 procent av Danmarks och Sveriges samlade bruttonationalprodukt och att regionen årligen lämnar ett viktigt bidrag till ländernas ekonomiska tillväxt. År 1993 var Öresundskomiteen den enda öresundsregionala organisationen. I det sammanhanget blev kommittén en initiativtagare, sluss, mäklare, katalysator och pådrivare för initiativ och åtgärder som bidrog till utvecklingen av samarbetet i regionen och därmed också till integrationen. Kommittén har även blivit en betydelsefull lobbyorganisation. Under perioden blev tillgången till strukturfondsmedlen genom Interreg II och III strategiskt mycket viktig. Dessa pengar (med motfinansiering cirka 750 MSEK) har varit avgörande som smörjmedel i integrationsarbetet. 6

7 Att Öresundsregionen har en mångfald i strukturer, organisering, naturupplevelser, kultur, rekreation och dess fantastiska vatten är i själva verket en av regionens stora styrkor. Öresund det vatten som ligger som ett central sea i Öresundsregionen är en rekreativ tillgång. Men det är även en levande testplats för Cleantech, miljökunskap, hållbarhet, Life Science och grön tillväxt. Något som även kan bli en global fördel när det gäller attraktivitet. Flera viktiga samarbeten över Sundet har startat med mer eller mindre hjälp av medel från Interregprogrammen. Medicon Valley Allliance är ett exempel. Med sina 270 medlemmar är detta kluster ett av de bästa exemplen på omfattande och lyckosamt samarbete i regionen mellan näringslivet, universiteten och universitetssjukhusen inom Life Science. Det mest långtgående gränsöverskridande samarbetet så här långt är fusionen av Malmö hamn och Københavns havn till Copenhagen Malmö Port. Samarbete har etablerats mellan näringslivets organisationer. Även olika föreningar har funnit sina systerorganisationer på andra sidan Sundet. Andra exempel är fackliga organisationer, politiska partier och andra intresseorganisationer. Kampen om stora utländska investeringar och ekonomisk tillväxt är en fråga för regionen. En interaktion över Öresund mellan kunskapsinstitutioner, privata investerare och det offentliga, har gett och kommer även i framtiden att ge lyckade resultat, för Life Science och folkhälsa, under förutsättning av ytterligare investeringar. Men regionen måste ha fler liknande kunskapstunga näringslivskluster. Öresundsregionen ska vara ett Green Valley, där vi kombinerar stadsutveckling med investeringar i grön stadsteknologi som kan skapa en grogrund för tillväxtföretag. Region Hovedstaden Region Sjælland Region Skåne Alla dessa omfattande förändringar som har ägt rum gör det angeläget att formulera en ny vision och utvecklingsstrategi för Öresundsregionen. I det sammanhanget är det viktigt att belysa å ena sidan regionens inre liv och integrationsprocessen, å andra sidan regionens internationella konkurrensläge och position i den globala kontexten. Öresundskomiteen bildades 1993 och etablerades som en viktig politisk plattform för arbetet med att integrera den skånska och själländska delen av Öresundsregionen. Kommittén består av följande medlemmar: Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs stad, Region Hovedstaden (inklusive Bornholms Regionskommune), Region Sjælland, Københavns Kommune, Fredriksbergs Kommune samt Kommmunekontaktråden i Region Hovedstaden och Region Sjælland. 7

8 8 Vision og strategi

9 I 2020 skal Øresundsregionen være Europas mest attraktive og klimasmarte region for borgere, erhvervsliv og besøgende takket være en effektiv udnyttelse af integrationen og den grænseregionale dynamik. Det indebærer, at regionen i 2020: Er en verdensførende region for holdbar udvikling og klimavenlige transporter. Regionen er blevet et internationalt laboratorium for grøn teknologi, og klimaarbejdet er samordnet regionalt for at sprede erfaringer og gode eksempler globalt. Har et attraktivt og fælles arbejdsmarked, hvor man uden formelle hindringer giver personer med forskellige uddannelser, faglige kompetencer og praktik adgang til alle regionens arbejdspladser, uanset om færdighederne er erhvervet i Sverige eller Danmark, eller andre lande. Er et forbillede, når det gælder evnen til at udnytte de betydelige ressourcer, som arbejdskraft med udenlandsk baggrund udgør, ikke mindst de unge, uanset om rekrutteringen sker i eller uden for regionen. Er en region som kan sikre det fælles overblik over muligheder, regler og rammer for, samt tilbyder ligeværdig informationsservice gennem Øresunddirekt, både til jobsøgende og virksomheder på begge sider af Sundet. Er en lettilgængelig nordisk storbyregion, baseret på en miljøvenlig infrastruktur med en stærk kollektiv trafik på tværs mellem regionerne og over Øresund. Attraktive havne samt høj international tilgængelighed via Københavns Lufthavn og en fremtidig opkobling på det europæiske højhastighedsnet med forbindelser til Berlin, Hamburg, Stockholm og Oslo. Er en modelregion i verden for digital integration og ITinfrastruktur, hvor borgere og virksomheder har tilgang til bredbånd med høj kvalitet, hastighed og mobilitet. Er en region med et mangfoldigt og inkluderende kulturliv af høj kvalitet, med flere stærke kulturelle områder og en høj innovationsgrad baseret på kultur. Er en region med en markant fælles satsning på kultur for, med og af børn og unge, på blandt andet skoler og i idrætsklubber som skal stimulere, at børn og unge tidligt får kendskab til kulturen på begge sider af Sundet og herigennem bliver ambassadører for dialog og samarbejde på tværs af Øresund. Er en region, som har flere store internationale og prestigefyldte arrangementer, og som er blevet et attraktivt og populært besøgsmål for turister fra alle dele af verden, og en region hvor borgerne helt naturligt udnytter udbuddet af kultur og oplevelser i hele regionen, uanset hvor de bor. En region som udvikler cleantech og holdbar byudvikling på en så omfattende måde, at hele regionen kan arbejde hen imod en øresundsregional EXPO Har et sammenhængende og internationalt konkurrencedygtigt uddannelsesmarked, som uddanner de bedste kandidater og i stort omfang tiltrækker udenlandske studerende og forskere. Er en innovationstæt region med mange iværksættere og stærke synergieffekter mellem regionens videninstitutioner og erhvervslivet i hele regionen. En region som har en fælles strategi for hvordan Øresundsregionens samlede vidensresourcer kan anvendes mere effektivt, for at skabe vækst og videnstunge arbejdspladser. Har et stærkt triple helix samarbejde mellem erhvervsliv, forskningsinstitutioner og hospitaler samt offentlige myndigheder inden for regionale styrkeområder som Life Science, Cleantech, IKT, mv. Er en region hvor borgerne i Øresundsregionen forholder sig naturligt til at udnytte hele regionens udbud og potentiale. 9

10 Øresundsregionens danske og svenske del har tilsammen 3,7 millioner indbyggere. Hvilket betyder, at regionen kan måle sig med andre regioner i Norden og Nordeuropa. Hver for sig er Sjælland og Skåne for små til at tage konkurrencen op med regioner i Europa, Asien og Nordamerika. Den kritiske masse og det marked, som den forenede Øresundsregion har, giver langt bedre forudsætninger for erhvervslivet, arbejdsmarkedet, boligmarkedet, forskning og uddannelse, handel, kultur og rekreation. Her ligger den store fordel ved en integreret region. En vellykket integration giver igen gode muligheder for Øresundsregionen for at møde den internationale konkurrence fra andre storbyregioner. Dette understreges blandt andet i en OECD-rapport fra Initiativet til en ny vision og udviklingsstrategi for Øresundsregionen skal ses på baggrund af den hidtidige udvikling, behovet for en fortsat stærk integration og en forstærkning af regionens internationale position. Det vigtigste særtræk i en vision for Øresundsregionen er den kendsgerning, at regionen er en grænseregion, hvor København og Malmö udgør regionens naturlige omdrejningspunkt. Heri ligger både en dynamik og en komplicerende faktor i mødet mellem forskellige systemer, traditioner, kulturer, love, regler mv. Men det er frem for alt dynamikken, som er den mulighed, der skal udnyttes. I forskellene ligger der en energi, som allerede har været en vigtig motor i regionens hidtidige udvikling, og som også fremover skal udnyttes på optimal vis. Horisontåret 2020 er valgt ud fra den betragtning, at hovedparten af udfordringerne og de strategiske investeringer skal kunne klares inden for denne tidsperiode. Det er dog ingen absolut grænse. Vi er bevidste om, at visse udfordringer og indsatser skal ses i et længere tidsperspektiv, som for eksempel store investeringer i infrastruktur. For at realisere visionen er det nødvendigt med en udviklingsstrategi, som beskriver de udfordringer og strategiske indsatser, der kræves for en fortsat vellykket udvikling. OECD peger på to hovedudfordringer, for at Øresundsregionen skal få succes med sit fortsatte udviklingsarbejde. For det første skal regionen etablere en god dialog og et godt samarbejde med de to stater. For det andet skal man skabe en fælles dagsorden for parterne i Øresundsregionen, en dagsorden som alle står bag. Udviklingsstrategien fokuserer på fire områder for samarbejde og integration: Viden og innovation Kultur og oplevelser Sammenhængende og varieret arbejdsmarked Tilgængelighed og mobilitet Der er flere årsager til valget af netop disse indsatsområder. Generelt gælder det, at disse områder er centrale for storbyregioners evne til at konkurrere med andre regioner. Mange regioner rundt om i verden foretager store investeringer i at højne viden- og kompetenceniveauet hos befolkningen og fremme innovationer for at styrke erhvervsliv og tilvækst. Det stiller tilsvarende krav til Øresundsregionen. Begrundelsen for at satse på kultur og oplevelser i strategien er, at dette område er et fundament i dannelsen af den livskvalitet som ligger til grund for en regions integration og attraktionskraft. Der, hvor borgeren trives, øges tolerancen, viljen til at skabe, samt lysten til at bo, leve og arbejde. En region med kreative miljøer har lettere ved at tiltrække både virksomheder og mennesker. Større begivenheder som for eksempel EXPO er vigtige i den internationale konkurrence om opmærksomhed mellem forskellig storbyregioner. En veluddannet og kompetent arbejdskraft og et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft er meget betydningsfuldt for Øresundsregionens udvikling og konkurrenceevne. Det er et stærkt argument for at koncentrere sig om spørgsmål vedrørende arbejdsmarkedet. Tilgængelighed og mobilitet, både internt i regionen og i interregionalt perspektiv, er afgørende for Øresundsregionens funktionalitet og i mange henseender en forudsætning for, at de øvrige områder skal udvikle sig positivt. Det er begrundelse nok til at prioritere infrastrukturen og dermed forbundne spørgsmål. 10

11 At t r a k t i v i t e t, å b e n h e d, k l i m a, folkesundhed og holdbar udvikling På tværs af de fire tematiske områder i udviklingsstrategien går vigtige udfordringer som attraktivitet og åbenhed, klima og bæredygtighed og faktorer, som vedrører menneskers sundhed og livsstil, hvilket er vigtigt for Øresundsregionens fremtid. Dette er på den ene hånd udfordringer, som Øresundsregionen deler med mange andre internationale regioner; men samtidig er det områder, hvor regionen i forvejen står stærkt, og som med en målrettet indsats på tværs af de fire temaer kan udnyttes til regionens fordel i den globale konkurrence og styrke sin globale attraktivitet. Målet er, at Øresundsregionen i 2020 skal være et forbillede for andre europæiske grænseregioner med et fælles arbejdsmarked, hvor fri bevægelighed hersker uden formelle og institutionelle forhindringer og barrierer, som gør det vanskeligt for arbejdstagere at bo og arbejde på forskellige sider af Øresund eller for virksomheder at ansætte personer fra den anden side. Og at holdbarhedsspørgsmålene er kommet så langt i hele Øresundsregionen, at arbejdet med at gennemføre en øresundsregional EXPO 2022 er i gang. Det är ett enormt plus att ha den befolkningsmix som vi har i regionen. Människor med olika bakgrund behövs för att utveckla nytt innehåll och för att hitta de nya historierna. Carina Brorman, varumärkes- och kommunikationsdirektör E.ON Nordic 11

12 Öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar Öresund - en attraktiv och klimatsmart region Ett förverkligande av visionen om Öresundsregionen 2020 kräver en väl förankrad och genomarbetad utvecklingsstrategi. Det innebär också att vi alla målmedvetet måste arbeta med de stora utmaningar som ligger i framtiden. Utmaningarna är kopplade till de fyra prioriterade områden som tidigare har nämnts kunskap och innovation, kultur och upplevelser, sammanhållen och varierad arbetsmarknad samt tillgänglighet och mobilitet. Dessutom tillkommer andra tvärgående teman med klimat och hälsa som också spelar en viktig roll för Öresundsregionens framtid. Det är viktigt att understryka att det finns starka kopplingar och samband mellan dessa områden. Goda utbildningsmöjligheter ger en välutbildad arbetskraft och kan även locka utländska studenter som tillför regionen nya värden. En framgångsrik forskning och en hög grad av kunskapsanvändning kan leda till innovationer och nya företag, vilket i sin tur ger ett tillskott av arbetstillfällen. En förstärkning och utveckling av olika kulturbranscher och upplevelseindustrin höjer regionens status som boende- och företagsmiljö, vilket också ökar Öresundsregionens internationella dragningskraft. Ett vidgat samarbete mellan kultur och näringsliv kan leda till fler stora evenemang och i förlängningen fler jobb. En viktig förutsättning för allt detta är välfungerande kommunikationer inom hela regionen liksom till och från regionen. Samtidigt är det av stor betydelse att den digitala infrastrukturen är väl utbyggd och av högsta kvalitet var man än befinner sig i regionen. Öresundsregionen är idag i stor utsträckning en väl fungerande, hållbar och trygg region där ingen stad är så globalt stor att den inte har 12

13 fördelen av att ha nära till det mesta, till stor del även med cykel. En stor övergripande utmaning är att värna dessa kvaliteter samtidigt med en ökande befolkning och fortsatt ekonomisk tillväxt. En ökande befolkning kräver ett hållbart byggande och hållbara transporter, för att attraktiviteten ska bibehållas. Att strategiskt arbeta för kollektivtrafik med förnyelsebar energi och som strävar efter att vara CO2-neutral, skapar inte bara global uppmärksamhet, det ger också attraktivitet lokalt och möjlighet för företag i Öresundsregionen att visa upp sig och sina produkter. Viktiga gemensamma utmaningar är att säkerställa en attraktiv region med internationella utblickar, genom att stötta en hållbar utveckling med fokus på klimat, grön tillväxt och hälsa som gemensamma insatsområden. Hållbar stadsutveckling är ett område där Öresundsregionen redan idag har fått internationell uppmärksamhet. Regionens medvetna satsningar på klimatsmart byggande och samhällsplanering är inte bara en innovativ del av regionen, men även en del av en attraktiv internationell uppmärksamhet. Därför är det ett viktigt område att fördjupa, eftersom det även leder till demonstrationsanläggningar inom miljöteknik och klimatteknik det vill säga Cleantech. Utmaningarna måste mötas med ett antal strategiska satsningar med det uttalade målet att förbättra förhållandena för människor och företag i regionen. Samtidigt som detta görs måste Öresundsregionen bibehålla och förbättra sin förmåga att klara konkurrensen från andra storstadsregioner, främst i Europa. Ett avgörande och unikt verktyg för regionens utveckling är möjligheten att använda den gränsöverskridande dynamiken genom att dra nytta av varierande synsätt, olika erfarenheter, nya samarbeten och oväntade synergier. Ett fördjupat samarbete mellan Öresundsregionens olika aktörer sinsemellan och med de två staterna är en viktig grundförutsättning för en framgångsrik utveckling. Den andra grundförutsättningen är att man på ett klokt och effektivt sätt använder den potential och dynamik som ligger i det gränsregionala spänningsfältet. Som den samlande politiska kraften i regionen har Öresundskomiteen ett särskilt ansvar för att driva på utvecklingen. Det måste ske i samspel med andra nyckelaktörer som kommitténs medlemmar, staterna, näringslivet, utbildningsinstitutionerna, olika organisationer, arbetsmarknadens parter med flera. Utvecklingsstrategin ska vara en gemensam plattform för det gemensamma utvecklingsarbetet. Utvecklingsstrategin bör följas av en fördjupad diskussion mellan regionens aktörer. Denna diskussion ska leda fram till en ytterligare konkretisering av utvecklingsinsatserna som kan formaliseras i flera gemensamma handlingsplaner inom olika teman. I punkterna som följer redovisas ett antal utmaningar och de strategiska initiativ och insatser som är viktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet för att uppnå visionen Det gäller både den fortsatta integrationen av regionen och regionens förmåga att konkurrera med andra regioner i ett globalt sammanhang. För att snabbt komma igång med implementeringen av ÖRUS föreslås att arbetet med följande sex punkter snarast ska sjösättas: Att för framtiden säkerställa möjligheter till regler och ramar för att erbjuda kvalificerad informationsservice, genom Öresunddirekt, till både jobbsökande och företag på båda sidor av Sundet Att det skapas en gemensam handlingsplan för hur Öresundsregionens samlade kunskapsresurser kan utnyttjas mer effektivt för att skapa tillväxt och kunskapsintensiva arbetsplatser Att det görs insatser för att barn och unga ska få kännedom om kulturen på båda sidor av Sundet Att stödja förutsättningarna till att förbättra villkoren för att koppla samman kreativa näringar, konstnärer och kunskapsbaserade verksamheter över Öresund Att förstärka dialogen med de två staterna om nödvändiga nationella utredningar om långsiktiga behov av investeringar i vägar, järnvägar, hamnar och flyg Att Öresundsregionen utvecklar Cleantech och hållbar stadsutveckling på ett så omfattande sätt att hela regionen kan arbeta för en öresundsregional EXPO 2022 Vi kan få en kulturel klynge af international standard i Øresundsregionen. Klynger kræver de rette kompetencer som uddannelser på et højt niveau og dem har Øresundsregionen. Men før klynger virker, skal der være global forankring til finansiering og distribution. Rasmus Wiinstedt Tscherning, direktør for Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) 13

14 Viden og innovation Videnudvikling og innovation bliver i stigende omfang afgørende for regioners konkurrenceevne. Vi kan også notere os, at viden og innovation har været i fokus gennem relativ lang tid hos den danske og svenske regering. Mens andre regioner satser på forskning og innovation, lykkes det ikke for Øresundsregionen i tilstrækkelig høj grad at udnytte de styrker, som findes på begge sider af Sundet. Et eksempel på det er, at Øresundsregionen producerer færre patenter end sammenlignelige regioner. Det er derfor en vigtig udfordring at samle regionens ressourcer inden for viden- og innovationsområdet. Kun med en samlet indsats har regionen den kritiske masse, som skal til for at kunne konkurrere med andre europæiske lande og USA, samt ikke mindst med vækstlandene i Asien. Vi har allerede i dag forudsætninger, som udgør et godt grundlag for fortsat udvikling. En fleksibel og ganske veluddannet arbejdsstyrke, en stor og effektiv offentlig sektor med højt serviceniveau, gode forskningsmiljøer inden for eksempelvis Life Science og miljøteknologi er alle er eksempler på Øresundsregionens stærke sider. Men vi står over for en række udfordringer, som skal overvindes, for at viden- og innovationsområdet i højere grad skal kunne bidrage til den regionale udvikling. Regionen er blot en gennemsnitsregion blandt OECD-regionerne, hvis man anvender indikatorer som andel af BNP investeret i forskning og udvikling, tiltrækning af udenlandske studerende og forskere, antal ansatte i højteknologiske virksomheder samt antal patenter per indbygger 1. På disse punkter halter vi efter de regio- FoU-udgifter som andel af BNP inden for OECD i ,0 0,50 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Israel Sverige Finland Sydkorea Japan Island USA Østrig Danmark Tyskland Frankrig Canada Storbritannien Norge Tjekkiet Kina Spanien Rusland Italien EU-25 EU-15 OECD Andel af befolkning med højere udannelse Boston Tokyo New York Stockholm Helsinki Chicago Oslo Los Angeles Budapest Paris Toronto Sydney Madrid København Houston Bruxelles Vancouver London Berlin Zürich Hamborg Dublin Frankfurt München Wien Milano Istanbul Kilde: TendensØresund 2010 og OECD 2009 Kilde: TendensØresund 2010 og OECD (OECD Territorial Review of Copenhagen, OECD:2009) OECD har analyseret Hovedstadsregionen (Region Hovedstaden og Region Sjælland), og resultaterne anses her for også at være gældende for den svenske del af Øresundsregionen. 2 (OECD Territorial Review of Copenhagen, OECD:2009) 3 Det høje investeringsniveau for Sverige afspejler en investeringsstruktur, hvor hovedparten lægges i Stockholm, efterfulgt af Västra Götalands Län og herefter Skåne (TendensØresund 2010).

15 ner og lande, vi konkurrerer med. Således angiver OECD, at der kun registreres 400 patenter i Hovedstadsregionen, hvilket er halvt så mange som i Stockholmsregionen. Også andelen af højtuddannede er under niveauet for både Stockholm og Helsinki. Samtidig er mange virksomheder i en af Øresundsregionens stærkeste erhvervsklynger, Medicon Valley indenfor området Life Science, kommet under massivt pres i den finansielle krise. Samarbejde om viden og uddannelse For bedre at drage fordel af de ressourcer, vi har, er det nødvendigt at udnytte synergieffekter og samarbejde i hele Øresundsregionen. Øresundsregionens uddannelsessystem skal fungere godt, lige fra folkeskole til universitet. Man bør også så vidt muligt sikre smidighed i det øresundsregionale uddannelsesmarked med henblik på både universiteter og højere læreanstalter og forskellige ikke-akademiske professions- og erhvervsuddannelser. Alle involverede parter bør derfor medvirke til, at der løbende er opmærksomhed herpå, og at hver og en på sit niveau bidrager til, at uddannelsessystemet i sin helhed udvikles og forbedres. I dette afsnit har vi valgt at koncentrere interessen om de højere uddannelser. Øresundsregionen har elleve universiteter og højere læreanstalter med i alt studerende. De er i dag i stadig større udstrækning udsat for konkurrence, både nationalt og internationalt. Regionen har potentiale til at udvikle et fælles grænseoverskridende uddannelsesmarked, hvor universiteternes og de højere læreanstalters specialer udnyttes, således at det fælles udbytte bliver større end i dag. Gennem samarbejde kan man tilbyde et bredere udbud af uddannelser, som samtidig er internationalt konkurrencedygtige. Dette kan det bevirke, at regionens studerende i langt større omfang udnytter uddannelsesudbuddet på begge sider af Øresund. I 2009 modtog kun ca svenske studerende studiestøtte til en uddannelse i den danske del af Øresundsregionen, mens antallet af danskere der modtog støtte til en uddannelse i den svenske del af regionen, var endnu lavere med under 200 studerende. Konkurrencedygtige uddannelser vil endvidere fungere som et trækplaster for flere internationale studerende og være til gavn for de studerende. Bedre og mere konkurrencedygtig uddannelse vil således være til gavn for hele Øresundsregionen. Antal danske og svenske studerende på en videregående uddannelse på den anden side af Øresund med studiestøtte fra hjemlandet Danske studerende i Øresund SE Svenske studerende i Øresund DK Kilde: Tendens Øresund 2010, på basis af tal fra CSN og SU-Styrelsen, (de danske tal er et estimat og forbundet med stor usikkerhed). 3 Det har ikke været muligt at finde data om danske studerende før

16 Udfordringer Der er flere vigtige udfordringer, når det gælder om at styrke de videregående uddannelser i Øresundsregionen Den nationale og internationale konkurrence i kombination med arbejdsmarkedets øgede krav indebærer, at kvaliteten på mange uddannelser skal hæves, og at der skal introduceres nye uddannelser. Forudsætningerne for samarbejde mellem universiteter og højere læreanstalter skal forbedres og kunne betale sig, så de studerendes bevægelighed mellem læreanstalterne stiger, og udenlandske studerende og internationale forskere i større udstrækning søger til regionen. Forskningssamarbejde mellem de højere læreanstalter i regionen skal stimuleres og gøres lettere, for på en mere effektiv måde at udnytte både personalemæssige og økonomiske ressourcer og de muligheder, som tilbydes indenfor EU. ESS - European Spallation Source i Lund - er så stort, at vi skal samle vores kræfter over Sundet for at få maksimalt udbytte af det. Det skal ikke først ske fra indvielsen i Det skal ske nu. Inge Mærkedahl, direktør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen 16

17 Strategiske indsatser For at møde udfordringerne på uddannelsesområdet er det nødvendigt med en række strategiske initiativer og indsatser. En diskussion skal indledes med de to stater og relevante øresundsregionale aktører om, hvordan regionens studerende kan opmuntres til bedre at udnytte hele regionens udbud af uddannelser og forskningsmuligheder. Samtidig bør spørgsmålet om, hvordan man bliver bedre til at tiltrække udenlandske studerende og internationale forskere, behandles. Dette kan eksempelvis ske ved: 1. At harmonisere vurderingen af meritter og deres gyldighed ved overgang mellem forskellige universiteter og højere læreanstalter. Sammen med Øresundsuniversitetet bør Öresundskomiteen aktualisere dette spørgsmål med de berørte ministerier i de to stater. 2. At forbedre informationen til de både de lokale og internationale studerende og forskere om uddannelses- og forskningsmuligheder, eksempelvis inden for miljøområdet og Cleantech. 3. At etablere grænseoverskridende projektarbejder, praktikmuligheder, flere uddannelser og enkelt kurser, som kan bidrage til flere kontakter og øget udveksling mellem de studerende og universiteterne i hele regionen. Initiativet er et middel til at indføre en international dimension i uddannelser og projektarbejder. Hensigten er, at det skal blive både spændende og attraktivt for studerende at anvende uddannelsesudbuddet i hele Øresundsregionen. Her kan Öresundskomiteens medlemsorganisationer som aftagere spille en vigtig rolle med støtte fra Øresundsuniversitetet i rollen som koordinator. Øresundsuniversitetet skal indlede en diskussion med de to stater for at søge at ændre forholdene, så det bliver muligt at anvende nationale forskningsmidler på den anden side af Sundet. Det ville fremme forskningssamarbejdet og mulighederne for mere effektivt at udnytte de forskningsressourcer, som findes i regionen. Dette kunne eksempelvis ske gennem en fælles øresundsregional forskningsfond. Studenterna är vår framtid. Låter vi dem bygga upp samarbetet över Öresund starkt, då sker integrationen naturligt i kommande generationsväxling. Per Eriksson, rektor, Lunds universitet 17

18 Innovation og iværksætteri Det andet strategiske område, som behandles i dette afsnit er innovationsspørgsmålene. Innovationer og iværksætteri er vigtige værktøjer, når det gælder om at udnytte regionens forskning, skabe øget økonomisk vækst og flere arbejdspladser. Øresundsregionen har en veludbygget infrastruktur for innovationsfremmende virksomhed på begge sider af Sundet. Brancher af stor betydning for regionen er Life Science, Cleantech, Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) samt fødevarer. Med etableringen af forskningsfaciliteterne ESS og Max IV i Lund er der endvidere basis for udviklingen af en styrkeposition indenfor materialevidenskab i Øresundsregionen. For at sikre øget innovation og iværksætteri, er det vigtigt, at anvendelsen af ny viden gøres tilgængelig for, og kan anvendes af alle regionens virksomheder. Øresundsregionen skal være kendetegnet af samarbejde og integration for at udnytte de synergieffekter, som findes mellem alle regionens forsknings- og videnbaserede institutioner og virksomheder på tværs af Øresund. Samarbejdet kan med fordel fokusere på grøn vækst. Øresundsregionen har flere organisationer, som direkte støtter iværksætteri og innovationer som for eksempel regionale væksthuse og forskerparker Scion DTU, Symbion, CAT, IT-Væksthuset 5 te, COBIS, Ideon, Medeon, Minc og VentureLab. Dertil kommer regionale Vækstråd og Væksthuse samt Øresund Entrepreneurship Academy. Ranking af iværksætteri i udvalgte OECD-storbyområder Chicago Auckland Los Angeles Toronto Melbourne Sydney New York Hamborg Frankfurt Berlin München London Madrid Barcelona København Amsterdam Stockholm Paris Helsinki Rotterdam Bryssel Milano Tokyo Kilde: OECD 2009 ESS og MAX IV European Spallation Source (ESS) og MAX IV er nye forskningsfaciliteter inden for materialevidenskab, der opføres i Lund. ESS er et europæisk forskningsanlæg for videnskabelige gennembrud inden for materialer, medicin, mad og miljø. ESS producerer neutronstråler til udforskning af materialer og bliver opført fra 2013 til MAX IV er et nordisk forskningsanlæg for videnskabelige gennembrud inden for medicin, teknik og naturvidenskab. MAX IV producerer røntgenstråler til udforskning af materialer og bliver opført fra 2010 til ESS forventes at beskæftige 500 forskere og teknikere, mens MAX IV vil beskæftige yderligere 200 forskere og teknikere, hertil kommer ca årligt tilrejsende gæsteforskere. Datahåndteringen for ESS placeres i København. Etableringen af de nye internationale forskningsanlæg, kan blive en løftestang for udviklingen af viden og innovation i Øresundsregionen både i forhold til forskning, iværksætteri og netværksdannelse. Dette kræver dog, at anlæggene integreres Øresundsregionalt. Et initiativ i denne forbindelse er Interreg projektet MIC (Øresund Materials Innovation Community), der med Øresundsuniversitetet i spidsen fokuserer på at udvikle Øresundsregionen til en ledende region indenfor materialevidenskab. 18 Kilde: European Spallation Source Scandinavia

19 Trods disse ressourcer når antallet af iværksættere i regionen ikke på niveau med udlandet. Både Danmark og Sverige er dårlige til at etablere nye virksomheder sammenlignet med vore konkurrentlande. Der er dog forskelle mellem den danske og svenske side af regionen. Mangel på viden om virksomhedsopstart hos iværksættere på den danske side er et problem, men det gælder ikke på den svenske side. Samtidig har forskerparkerne og de regionale væksthuse forskellige kompetencer og erfaringer, når det gælder arbejdet med at støtte iværksætterne. Det er vigtigt, at denne viden udnyttes optimalt over hele regionen, så vi kan lære af hinandens erfaringer. Endvidere skal viden og spidskompetence i øget omfang spredes til virksomheder i hele Øresundsregionen for at øge den kritiske masse og muligheden for at kommercialisere regionens videnbase. Iværksætteri er dyrt og ressourcekrævende. Ofte er det en hindring for at starte virksomhed, at der ikke er risikovillig kapital. Det er et problem for både Danmark og Sverige. Ligeledes har den finansielle krise kastet mange etablerede virksomheder indenfor eksempelvis Life Science ud i en akut finansiel krise. Det danske og svenske marked er hver for sig ofte for små til at tiltrække større udenlandske investorer. Derfor er det vigtigt at handle i fællesskab. L i f e s c i e n c e k ly n g e n i Ø r e s u n d s r e g i o n e n består af: Ca ansatte indenfor den private Life Science sektor Ca forskere i den private og offentlige Life Science sektor Ca studerende indenfor Life Science Ca indskrevne PhD studerende indenfor Life Science ved Københavns Universitet og Lund Universitet Cleantech: Cleantech er en sektor i vækst. En vækst hvor ønsket om en økonomisk udvikling baseres på ny teknologi, der kan støtte kampen mod klimaforandringer og miljøproblemer. I Øresundsregionen skal vi anvende vores styrkeposition indenfor Cleantech til at skabe grøn vækst. Initiativer i denne forbindelse er eksempelvis Copenhagen Cleachtech Cluster og Cleantech City Malmö. Kilde: Medicon Valley Alliance, 2009 Kilde: Öresundskomiteen, Copenhagen Cleantech Cluster og Cleantech City Malmö 19

20 Udfordringer Udfordringerne på området innovation og iværksætteri er først og fremmest følgende: Den globale konkurrence skærper kravene til både eksisterende og fremvoksende brancher, hvilket kræver, at Øresundsregionens samlede ressourcer på innovationsområdet anvendes på en bedre koordineret og mere effektiv måde. Det nordiske velfærdssystem har brug for sociale innovationer og socialt iværksætteri for at imødekomme fremtidens krav, og dette skal stimuleres og støttes. Den omfattende sundheds- og sygeplejesektor samt en stor kommunal velfærdssektor på begge sider af Sundet udgør et godt grundlag for det. Samarbejdet mellem erhvervslivet og forskersamfundet skal forbedres, så videnoverføringen og kommercialisering af viden fra universiteter, højere læreanstalter og hospitaler kan bidrage til at understøtte eksisterende erhvervsklynger samt skabe grundlag for nye vækstvirksomheder inden for regionens styrkeområder, som fx Cleantech og Life Science. Der er mangel på risikovillig kapital Strategiske indsatser For at klare de udfordringer, som er identificeret i relation til innovation og iværksætteri, kræves der flere initiativer, hvor forskellige aktører i regionen spiller sammen. Initiativerne skal fremme sundhed og attraktivitet i regionen og bidrage til at skabe grøn vækst. Følgende indsatser på området prioriteres: Öresundskomiteen skal sammen med regionerne og Øresundsuniversitetet samle de berørte organisationer om udarbejdelse af en fælles strategi for, hvordan regionens samlede videnressourcer kan udnyttes på en mere effektiv måde til at skabe vækst og videntunge arbejdspladser. Dette kan eksempelvis ske ved: 1. At styrke triple-helix samarbejdet mellem erhvervsliv, forskningsinstitutioner og hospitaler samt offentlige myndigheder inden for regionale styrkeområderne som Life Science, fødevarer, Cleantech, IKT, mv. Regioner og kommuner har som slutbrugere af produkter og løsninger indenfor både styrkeområderne og iværksætteri generelt en vigtig rolle at spille som aktiv samarbejdspartner. Ligeledes er Vækstforum i både Hovedstaden og Sjælland centrale spillere på området. 2. At forbedre systemet så flere af de ideer, som udvikles i de forskellige forskningsmiljøer i Øresundsregionen, kan blive kommercialiseret gennem nye eller eksisterende virksomheder i regionen, eksempelvis indenfor forskningsområder, der fremmer sundhed og attraktivitet som Cleantech og Life Science. Dette kan være med til at skabe grøn vækst. 3. At sikre at gode erfaringer og etableret kompetence til støtte af iværksættere nyttiggøres på tværs af Øresund. 4. At forbedre innovationsraten i etablerede virksomheder. Dette kunne eksempelvis ske gennem etablering af samarbejde mellem regionale væksthuse på tværs af Øresund om støtte og udvikling af etablerede virksomheder. Et projekt kunne eksempelvis fokusere på vidensoverførsel mellem videninstitutioner og etablerede virksomheder på tværs af Øresund. Projektet kunne med fordel gennemføres med støtte af Interreg IV A midlerne. 5. At sikre at iværksættere og etablerede virksomheder kan udnytte de grænseregionale fordele, for eksempel via adgangen til større markeder og erfaringerne med at starte virksomhed i udlandet. 6. Sammen med Copenhagen Capacity, Invest in Skåne og de to stater at finde metoder, som kan lette adgangen til risikovillig kapital i hele Øresundsregionen. 8. At aktørerne i Øresundsregionen samarbejder om at etablere flere test- og demonstrationsanlæg for udvikling af ny teknologi, ikke mindst inden for vedvarende energi og Cleantech, hvor regionen har gode forudsætninger. Testcentrene kunne eksempelvis omfatte vind- og solenergi, samt biobrændsel. Øresundsuniversitetet, staterne og regionerne på begge sider af Øresund bør tage et samlet initiativ for at forsøge at få etableret EU-programmer i regionen som eksempelvis KIC (Knowledge and Innovation Communities). De styrkeområder, som i første omgang kan prioriteres, er Life Science, fødevarer, Cleantech og materialevidenskab. 20

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN. Side 2 Prisar til ungt design

EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN. Side 2 Prisar til ungt design EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN Side 2 Prisar til ungt design IndholdsfortegneLSE 3 Forord 20 9. Finansiering 4 4 4 4 5 5 5 1. Resumé 1.1 Vision 1.2 Øresundsregionens generelle styrker 1.3 Succeskriterier

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Öresundskomiteens Kulturforum Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Kompetenceudvikling for kulturlivets ledere Juli 2002 VERSION 04 4. juli 2002 Öresundskomiteens

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen 04/05/15 Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ANP 2014:742 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ISBN 978-92-893-3779-3

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere