Adresse Gl. Kongevej 39 G 1610 København V Ansvarlig person Randi Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresse Gl. Kongevej 39 G 1610 København V Ansvarlig person Randi Jensen 3333 0666 rj@daghojskoler.dk"

Transkript

1 Ansøgningsskema til Pulje B Projekttitel Projektets titel Flex Aarhus Beløb, der søges: I alt kroner: kr. Beløbet skal specificeres i punktet: Budget (Se nedenfor) Ansøger (DFS-medlemsorganisation) Organisation Daghøjskoleforeningen Adresse Gl. Kongevej 39 G 1610 København V Ansvarlig person Randi Jensen Kontaktperson Randi Jensen Samarbejdsorganisationer Organisation Daghøjskolerne i Aarhus v/steen Devantier, Kompetencehuset Adresse Søren Frichs Vej 40D 8230 Åbyhøj Kontaktperson Steen Devantier Organisation AOF-Danmark Adresse Teglværksgade 27, København Ø Kontaktperson Hafida Bouylud Organisation CARMA, Center for Arbejdsmarkedsforskning/ FCE, ForskningsCenter for Evaluering Adresse Fibigerstræde Aalborg Ø Kontaktperson Thomas Bredgaard

2 Projektresumé Projektresumé (10-15 linier) Herunder sammenhæng mellem projektets formål, organisering og budget Daghøjskolerne i Aarhus har i fællesskab formuleret et projekt, Flex Aarhus, der går ud på at udvikle og afprøve hvordan daghøjskolerne som lokale folkeoplysende aktører kan fungere som uddannelsesansvarlige skoler for fleksuddannelsesforløb i relation til unge kontanthjælpsmodtagere, der tilhører målgruppen for uddannelsen. Projektet gennemføres i samarbejde med jobcenteret og UU, med udgangspunkt i den skitse der er beskrevet i fleksuddannelses-arbejdspapiret. Det fokuserer især på den gennemgående vejledning og uddannelsesansvaret. Endvidere udvikles og afprøves modeller for etablering og fastholdelse af et fleksibelt holdfællesskab samt håndtering af behov for rådgivning, behandling mv. ift. til personlige, sociale og helbredsmæssige problemer. Projektet evalueres med anvendelse af den realistiske evalueringsmetode/virkningsevaluering med henblik på at synliggøre, systematisere og teste antagelser om, hvad der virker i det folkeoplysende aktører gør, for hvem og under hvilke omstændigheder. Evalueringen er helt integreret i udviklingsprojektet og fungerer løbende som en udviklingsmotor. Der er søgt tilskud til den indholdsmæssige del af udviklingsprojektet hos LBR Aarhus/Samsø. DFS søges om tilskud til evalueringsdelen, der altså nærmest har karakter af et følgeforskningsprojekt. Projekttype Forsøgs- og udviklingsprojektet er primært et der: Udvikler eller videreudvikler nyskabende folkeoplysende aktiviteter x (sæt kryds) Afprøver nyskabende folkeoplysende aktiviteter x Projektindhold 1 Aktiviteter, der vil kunne komme folkeoplysningen som helhed til gode x 2 Aktiviteter med en international dimension 3 Aktiviteter der retter sig mod målgrupper, som sjældent deltager i folkeoplysning. x 4 Aktiviteter igangsat af en eller flere medlemsorganisationer i samarbejde eller i x samarbejde med eksterne relevante samarbejdspartnere 5 Aktiviteter der falder sammen med Samrådets aktuelle prioriterede områder x (årlige handlingsplan) (sæt kryds) Projektets formål og indhold Projekt start: April 2012 Projekt slut: December 2013 a. Baggrund for projektet Hvilken udvikling eller hvilke forhold, behov mv. ligger til grund for projektet? Baggrunden for projektet på det generelle niveau er regeringens fleksuddannelsesforslag samt DFS og medlemsorganisationers arbejde med fleksuddannelsen, vejledning, IFU, brobygning og motivation. behovet for at synliggøre, systematisere og teste antagelser og forestillinger om, hvad der virker i en folkeoplysende tilgang og praksis. Dette behov har ikke mindst været et tema i forbindelse med DFS seneste motivationsprojekt, hvor det har været diskuteret, hvordan de resultater, der har udkrystalliseret sig via kvalitative undersøgelsesmetoder baseret på et anerkendende forskningsperspektiv, kan afprøves/verificeres med andre metoder.

3 På det lokale niveau er baggrunden, at daghøjskolerne i Aarhus i forvejen arbejder med uddannelsesforberedende forløb for unge kontanthjælpsmodtagere, der tilhører målgruppen for fleksuddannelsen. Disse forløb har afklarende og motiverende karakter med tydeligt sigte på at den enkelte unge hjælpes frem til formulering af et slutmål/uddannelsesmål, der er motiverende og realistisk for den pågældende. Disse forløb er finansieret i henhold til rammeaftale eller enkeltpladskontrakter med jobcenteret. Forløbene er forskellige og er tilsammen repræsentative for forløb, der omfatter fleksmålgruppen på daghøjskoler og i oplysningsforbund i hele landet. Daghøjskolerne har således i forvejen kompetencer og erfaringer, der er meget relevante ift. fleksuddannelsen, hvad angår den første del af uddannelsesforløbet. Det er imidlertid et problem, at der ikke under det nuværende regelsæt er midler til og muligheder for at følge deltagerne, støtte dem og skabe helhed og sammenhæng i et længere uddannelsesforløb/under efterfølgende uddannelse. Det betyder erfaringsmæssigt, at der er stor risiko for at de resultater, der er opnået under daghøjskoleforløbet, smuldrer, når den unge overgår til ordinær uddannelse. Fleksuddannelsen, som den er skitseret i det foreløbige arbejdspapir, ses som en løsning på dette problem. Der er imidlertid behov for at udvikle og afprøve, hvordan daghøjskoler m.fl. kan fungere som uddannelsesansvarlige skoler med gennemgående vejledning og støtte til unge under fleksuddannelseslignende vilkår. Flex Aarhus handler konkret om daghøjskoler men erfaringerne fra projektet må forventes at være relevante og mere eller mindre direkte overførbare til andre folkeoplysende skoleformer Flere andre steder i landet er der projekter i støbeskeen, som sigter på at afprøve fleksformatet, og som har folkeoplysende aktører involveret som centrale parter. Der er behov for at en platform for udveksling og koordination mellem disse initiativer med henblik på kvalificering af folkeoplysningens forskellige bestræbelserne i feltet som helhed. Problemet med dokumentation/resultatmålinger i forhold til indsatser i folkeoplysningen er, at målinger med metoder, der anses valide, ofte vil være irrelevante (man måler på det der kan måles i stedet for at måle på det, indsatsen reelt handler om). Omvendt vil forsøg på at belyse resultater, der er relevante ift. indsatsens formål, ofte ikke kunne anses for valide. Vi har bl.a. haft diskussionen i forbindelse med DFS motivationsprojekter, ligesom daghøjskolernes skæbne gennem de seneste 15 år i høj grad har sammenhæng med denne problemstilling skoleformen er blevet dømt ude pga. resultatmålinger med metoder, der har meget begrænset relevans ift. målgruppen og indsatsens formål. Den realistiske evalueringsmetode/virkningsevaluering ser ud til at være et godt bud på, hvordan dette dilemma kan løses, idet metoden har fokus på at afdække, hvad der virker for hvem, hvordan det virker og under hvilke omstændigheder - så man kommer bag ved hypoteserne og indfanger den komplekse virkelighed. Metoden er for nylig anvendt af CARMA/FCE i et evaluerings- og udviklingsprojekt for Beskæftigelsesregion Nordjylland, og resultaterne er meget interessante, set fra et folkeoplysningsperspektiv og i relation til fleksuddannelsen. Der er behov for ekstern kvalitetssikring af evalueringen for at sikre, at resultaterne er så relevante og valide som muligt, både af hensyn til udviklingsperspektivet og dokumentationsperspektivet. Hvad er det folkeoplysende aspekt? Projektet går ud på at udvikle, afprøve og dokumentere hvordan folkeoplysende aktører kan fungere som uddannelsesansvarlige skoler for fleksuddannelses(lignende)forløb. Projektet bygger på forskellige udviklings- og forskningsprojekter samt oplæg, der er gennemført/formuleret i regi af DFS og medlemsorganisationer med fokus på at udvikle og beskrive en særlig folkeoplysende tilgang til at løfte samfundsmæssige opgaver. I dette projekt er der fokus på hvad der virker i en folkeoplysende tilgang til fleksuddannelsen, herunder hvad der virker i en helhedsorienteret vejledningsindsats, der i høj grad bygger på folkeoplysende værdier.

4 b. Samarbejdspartnerne og deres rolle Hvilke organisationer deltager i samarbejdet, og hvilken rolle skal de have? De fem daghøjskoler i Århus AOF-daghøjskolen, Byhøjskolen, Gimle, IDA og Kompetencehuset. Fire af daghøjskolerne i Aarhus er tilknyttet Daghøjskoleforeningen og en er tilknyttet AOF. De to landsorganisationer dækker derfor tilsammen alle de involverede daghøjskoler, ligesom de hver for sig og tilsammen har været tovholdere for en stor del af de udviklingsprojekter, der danner basis for Flex Aarhus. CARMA v. Thomas Bredgaard skal være ekstern konsulent på evalueringsprocessen og rapporten. Jobcenteret i Aarhus er en afgørende samarbejdspartner i projektet, idet dette tager udgangspunkt i aktivitet der foregår og finansieres i henhold til aftaler med jobcenteret. UU skal i projektet stå for målgruppevurdering af deltagere. UUs rolle som overordnet ansvarlig for kvalitetssikring af vejledningsforløbet samt samspillet mellem de uddannelsesansvarlige skoler og UU skal udvikles, afprøves og beskrives. På grund af en lidt komprimeret tilblivelsesproces er jobcenteret og UU ikke taget i ed på denne ansøgning, men samarbejdsforholdet fremgår at hovedansøgningen til LBR. c. Formål og resultater Redegør for projektets formål og de resultater der skal opnås i projektet. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve og synliggøre hvordan daghøjskolerne som lokale folkeoplysende aktører kan fungere som uddannelsesansvarlige skoler for fleksuddannelsesforløb. Der skal opnås følgende resultater: udvikling og kvalificering af folkeoplysende aktørers indsats som uddannelsesansvarlige skoler i fleksuddannelsen/fleksuddannelseslignende forløb afprøvning af den realistiske evalueringsmetode/virkningsevaluering som bud på et redskab til at synliggøre, systematisere og teste antagelser og forestillinger omkring, hvad det er der virker, i det som daghøjskoler/folkeoplysende aktører gør i rollen som uddannelsesansvarlige skoler for forskellige typer af unge. Beskriv de konkrete resultater/produkter, som I vil udvikle eller udarbejde i projektet undervisningsforløb, debatmateriale eller andet ). ( f.eks. aktivitet, I projektet gennemføres konkret udviklingsarbejde med daghøjskoler i rollen som uddannelsesansvarlige skoler for fleksuddannelseslignende forløb, der rækker ud over skolernes sædvanlige tilbud mhp. at understøtte den unges gennemførelse af uddannelse. Der fokuseres især på samspillet med UU, uddannelsesansvaret og den gennemgående vejledning. Projektet skal udvikle og opsamle erfaringer med en gennemgående helhedsorienteret vejledning med fokus på uddannelses- og erhvervsvejledning, livsvejledning/eksistentiel vejledning, selvtillid og selvkompetence, social kompetence, valgkompetence, udvikling af handlingskompetence og livsduelighed. Endvidere udvikles og afprøves modeller for etablering og fastholdelse af et fleksibelt holdfællesskab samt håndtering af behov for rådgivning, behandling mv. ift. til personlige, sociale og helbredsmæssige problemer. LBR Aarhus/Samsø søges om finansiering af denne del. Ansøgningen til LBR er ikke helt færdig men eftersendes til orientering i løbet af få dage. DFS pulje B søges om tilskud til evalueringsdelen: På en en-dags workshop for relevante medarbejdere fra de involverede daghøjskoler introducerer Thomas Bredgaard ved starten af projektet til den realistiske evalueringsmetode/virkningsevaluering

5 og dataindsamlingen tilrettelægges på grundlag heraf. Medarbejderne står under projektforløbet selv for dataindsamlingen. Ved jævnlige møder mellem de relevante medarbejdere fra alle daghøjskolerne samles der op på de foreløbige erfaringer med henblik på fælles/koordineret pædagogisk/vejledingsmæssig metodeudvikling samt kvalitetssikring af evalueringsprocessen. Thomas Bredgaard deltager i møderne som sparringspartner/supervisor. Evalueringsmetoden og foreløbige resultater formidles undervejs til alle interesserede i den folkeoplysende kreds via et en-dags udviklings- og formidlingsseminar En kort evalueringsrapport og håndbog, der samler op på datamateriale og anbefalinger fra projektet til brug for den videre udvikling og kvalificering af folkeoplysende aktørers bidrag til den kommende fleksuddannelse. Hvis der, mod forventning, ikke opnås tilskud fra LBR tilrettes projektet, så udviklingsarbejdet udføres på de eksisterende finansieringsvilkår så langt det er muligt og således at evalueringsdelen kan gennemføres. I givet fald søges DFS om godkendelse af ændringerne i projektet i henhold til vilkårene for pulje B. Redegør for på hvilken måde det adskiller sig eller er nyt i forhold til eksisterende tilbud, materialer eller aktiviteter. Se ovenfor. d. Indhold og aktiviteter Beskriv projektforløbet med de faser og aktiviteter det består af. Redegør for, hvordan de enkelte aktiviteter bidrager til formålet. Projektet gennemføres i perioden til Den afsluttende evaluering og udarbejdelse af rapport sker i 1. kvartal April-juli 2012: Igangsættelsesfase. Ansættelse/kvalificering af vejledere og etablering af vejledningsindsatsen. Procedure for visitation/målgruppevurdering fastlægges og visitation påbegyndes Samarbejdsmodel fastlægges Der gennemføres en workshop hvor Thomas Bredgaard introducerer til evalueringsmetoden og superviserer tilrettelæggelse af dataindsamling og evalueringsprocessen som helhed. August 2012 til december 2013: Gennemførelse og evalueringsproces Der arbejdes med vejledningsindsatsen mv. i drift med det formål at udvikle og afprøve en folkeoplysende tilgang til rollen som uddannelsesansvarlig skole. De enkelte skoler indsamler data med anvendelse af den realistiske evalueringsmetode og pædagogikken/vejledningen metodeudvikles løbende på grundlag af de foreløbige erfaringer. Formålet er at synliggøre, systematisere og afprøve antagelser og forestillinger om, hvad det er der virker for forskellige typer af målgrupper under hvilke omstændigheder. Jævnlige møder mellem daghøjskolerne fastholder fælles/koordineret perspektiv og metodeudvikling samt kvalitetssikring af evalueringsprocessen. I 2. halvår 2012 gennemføres et udviklings- og formidlingsseminar hvor målgruppen er andre i folkeoplysningen, der arbejder konkret med forsøg i relation til fleksuddannelseskonceptet samt kredsen omkring DFS brobygningsarbejde. Seminaret skal give en introduktion til Flex Aarhus, evalueringsmetoden og de foreløbige resultater samt på det grundlag facilietere erfaringsudveksling og ideudvikling omkring folkeoplysningen og fleksuddannelsen. Formålet med seminaret er at kvalificere indsatsen i Flex Aarhus og andre igangværende udviklingsprojekter på området, at skabe en platform for udveksling og koordination samt inspirere til nye projekter. Endvidere at inspirere til

6 anvendelsen af den realistiske evalueringsmetode i lignende udviklingsprojekter. I det omfang dette lykkes vil resultater fra andre projekter kunne inddrages i den afsluttende evaluering og underbygge og differentiere projektets resultater/styrke relevans og validitet. 1. kvartal 2014 Afsluttende evaluering og rapportskrivning. Se punkt e. e. Spredning af erfaringer og resultater Beskriv hvordan projektet vil blive evalueret. Hvem er målgruppen? Med anvendelse af den realistiske evalueringsmetode, faciliteret og kvalitetssikret ved ekstern konsulentbistand/thomas Bredgaard. Evalueringsprocessen er en central og integreret del af projektet. Primær målgruppe er folkeoplysende aktører, med interesse for fleksuddannelsen. Sekundære målgrupper er uddannelsesinstitutioner, UU, jobcentre m.fl., som er direkte parter i samarbejdet om fleksuddannelsen. Endvidere uddannelsesforskere, kommuner, regering/folketingspolitikere, embedsmænd, arbejdsmarkedets parter og andre med indflydelse på udformning/ gennemførelse af fleksuddannelsen. Hvordan formidles resultaterne og erfaringerne til DFS s medlemsorganisationer og den øvrige folkeoplysning? Undervejs via udviklings- og formidlingsseminar. Afsluttende via rapport/håndbog samt en pixi-udgave. Endvidere - ved efterspørgsel oplæg for interesserede. Redegør for de formidlingsaktiviteter der er søgt om tilskud til, og begrund den valgte formidlingsform. Udviklings- og formidlingsseminaret er lagt ind i projektforløbet forholdsvis tidligt med henblik på at tjene det dobbelte formål: på den ene side kvalificering og udbredelse af udviklingsarbejde omkring fleksuddannelsen i folkeoplysningen som helhed samt mulighed for samspil og koordination, på den anden side udbredelse af evalueringsmetoden til en bredere kreds og dermed styrkelse af datagrundlaget. Rapport/håndbog skal fastholde resultaterne især ift. den primære målgruppe og andre parter, der er direkte involverede i samarbejde om fleksuddannelsen. Pixi-udgave er især til brug for øvrige sekundære målgrupper.

7 6. Budget Udgifter hvortil der søges tilskud fra DFS (projektets evalueringsdel): Honorar til ekstern konsulent, Thomas Bredgaard Workshop og udviklingsseminar, 2 hele kursusdage, forberedelse og UV-materiale kr. Konsulentbistand/supervision under projektforløbet, deltagelse i møder i Flex Aarhus, i alt 25 timer a 1000 kr kr. Bidrag/kvalitetssikring ifb. rapportskrivning, 5 timer kr. Delfinansiering af daghøjskolemedarbejderes arbejde med dataindsamling, 5 skoler a 15 timer a ca. 220 kr., afrundet Projektledelse, koordinering og udarbejdelse af rapport og pixiudgave (digital publikation) Sekretariatsleder, 80 timer a 275 kr. Rejseudgifter ekstern konsulent og projektleder kr kr kr. Udviklingsseminar, en dag Ophold og fortæring oplægsholder, projektleder og repræsentanter for Flex Aarhus kr. Administration Revision I alt, ansøgt beløb fra DFS: kr kr kr. Indtægter iø. og egenfinansiering.: Til gennemførelse af det praktiske udviklingsarbejde er der ansøgt midler hos LBR Aarhus/Samsø. Ansøgningen er ikke helt færdig og eftersendes til orientering i løbet af få dage. Eget bidrag: De deltagende skoler finansierer selv arbejdstid, der medgår til workshop og møder i forbindelse med projektet samt en del af den arbejdstid, der medgår til dataindsamling. De finansierer endvidere opholds og fortæringsudgifter i forbindelse med den indledende workshop. Øvrige deltagere i udviklingsseminaret finansierer selv ophold og fortæring via deltagerbetaling. Randi Jensen København Navn på ansvarlig ansøger Sted og dato Den udfyldte formular sendes som vedhæftet Word-fil eller pdf i en til

8 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Daghøjskoleforeningen Randi Jensen Gl.Kongevej 39 G, København V Den 23. marts 2012 Danish Adult Education Association GI. Kongevej 39 E, 2.tv. DK 1610 København V Vedr. ansøgning B Flex Århus Daghøjskoleforeningen har søgt tilskud fra Dansk Folkeoplysnings Samråds tips- og lottomidler, pulje B til medlemsorganisationernes aktivitet. Ansøgningen er behandlet af Tipsudvalget den 20. marts Der er bevilget et beløb på kr. Telefon Telefax DFS vil gerne være med til at formidle erfaringerne fra projektet. Send derfor rapporten i elektronisk form, så vi kan lægge den på DFS hjemmeside og udsende det i Netavisen. Projektet skal afholdes indenfor rammerne af projektbeskrivelsen og budgettet. Regnskabsaflæggelse skal ske i henhold til reglerne for tipsmidlerne, pulje B og det færdige regnskab skal indsendes til DFS sammen med det færdige materiale. Regnskabet skal indeholde samtlige indtægter og udgifter, herunder tilskud og indtægter fra anden side. Større ændringer i forudsætningerne for dette bevillingstilsagn skal godkendes af DFS. Med venlig hilsen Trine Bendix Knudsen Sekretariatsleder

Ansøgningsskema til Pulje B

Ansøgningsskema til Pulje B Ansøgningsskema til Pulje B Projekttitel Projektetets titel Hvad gør studenter i folkeoplysningen? Beløb, der søges: I alt kroner: 71.425 kr. Beløbet skal specificeres i punktet: Budget (Se nedenfor) Ansøger

Læs mere

Ansøgningsskema til Pulje B

Ansøgningsskema til Pulje B Ansøgningsskema til Pulje B Projekttitel Projektets titel Samarbejde mellem højskoler og danske brugsråd- og FDB s lokale butiksråd og bestyrelser Beløb, der søges: I alt kroner: 116.312,50 kr. Beløbet

Læs mere

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V København, den 27.august 2010 Danish Adult

Læs mere

Ansøgningsskema til Pulje B

Ansøgningsskema til Pulje B Ansøgningsskema til Pulje B Projekttitel Projektetets titel Pilotprojekt, der skal afprøve nye metoder til at øge netværksdannelse om samfundsrelevante emner i det lokale folkeoplysningsarbejde. Beløb,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Erfaringer med anvendelse af virkningsevalueringsmetoden i forbindelse med udviklingsprojektet Flex Aarhus

Erfaringer med anvendelse af virkningsevalueringsmetoden i forbindelse med udviklingsprojektet Flex Aarhus Erfaringer med anvendelse af virkningsevalueringsmetoden i forbindelse med udviklingsprojektet Flex Aarhus Rapport Februar 2014 Forord Flex Aarhus projektet er et innovativt udviklingsprojekt, der har

Læs mere

Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Indledning Thisted Kommune og Aalborg Universitet har igangsat

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg DFS ser fremtidens folkeoplysning inden for tre søjler: Søjle 1- Søjle 2- Søjle 3- Fri Folkeoplysning

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Styrket og arbejdsmarkedsrettet ADHD-indsats. Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin Standardprogram - Trin for trin Standardprogrammet: Denne folder henvender sig til regionale og kommunale, sociale tilbud, der påbegynder arbejdet med standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Læs mere

Styrk de lokale folkeoplysende foreningers mulighed for at indgå i lokale partnerskaber

Styrk de lokale folkeoplysende foreningers mulighed for at indgå i lokale partnerskaber Styrk de lokale folkeoplysende foreningers mulighed for at indgå i lokale partnerskaber Rapport over udviklingsprojektets forløb og resultater September 2013 AOF, LOF og NETOP Indhold Resumé:... 2 Projektets

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning Tillægsansøgning 1.0 Projektnavn og journalnummer (ESFN) Ungeindsats Himmerland ESFN-10-0041 2.0 Det oprindelige projekt indeholder Formålet med projektet: - at skabe større sammenhængskraft mellem tilbud

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Ansøgningsprocedure 7. november 2012

Ansøgningsprocedure 7. november 2012 Ansøgningsprocedure 7. november 2012 2 Hvem kan søge? Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelser (herefter betegnet erhvervsskoler) kan ansøge om midler fra puljen. Det

Læs mere

Kort projektbeskrivelse:

Kort projektbeskrivelse: Kort projektbeskrivelse: 10.- klassecentret i Holbæk Kommune har udarbejdet et digitalt uddannelsesparathedsvurderingsredskab, uddannelsesparat.dk. Redskabet ønskes nu afprøvet på alle kommunens udskolingsskoler,

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Sendes til kommunen Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ringkøbing-Skjern Kommune Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi-

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund for projektet: Målgruppen for projektet:

Projektbeskrivelse. Baggrund for projektet: Målgruppen for projektet: Projektbeskrivelse Baggrund for projektet: Psykiske lidelser er en hyppig årsag til, at borgere her i landet er uden for eller forlader arbejdsmarkedet. Mange borgere med psykiske lidelser må formodes

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo,

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Evaluering: Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Lyngbyen Forfattere: Stinne Højer Mathiasen, Udviklingskonsulent Maria Arup,

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Generel information om projektet

Generel information om projektet Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 delprojekt: Håndtering af neurogen dysfagi i de midtjyske kommuner Tilskudsmodtageren

Læs mere

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Af konsulent Niels Helberg, Helberg Analyse og Planlægningsrådgivning Ingeniør Anne Mette Lundbirk, Vejsektorudvikling,Vejdirektoratet Baggrund

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation

Notat om aftenskolernes økonomiske situation Notat om aftenskolernes økonomiske situation Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført 5. april 2011 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne forskelsbehandler

Læs mere

FORANDRINGSTEORI. Gældende for:

FORANDRINGSTEORI. Gældende for: FORANDRINGSTEORI Evaluering af projekter under Region Syddanmarks uddannelsespulje Gældende for: Projektnavn: Uddannelse til Kloge Hænder Projektperiode: 01.01.2015 30.06.2017 Projektejer: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Bilag A Status på flagskibe. Netværk: Fællesskab i bevægelse

Bilag A Status på flagskibe. Netværk: Fællesskab i bevægelse Netværk: Fællesskab i bevægelse Et ønske om at nedsætte ensomhed for udviklingshæmmede i egen bolig da deres tilbud fra kommunen er begrænset til besøg i eget hjem, hvilket ikke understøtter behovet for

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Projekttitel Skole Projektleder og projektdeltagere Håndværk og design - nyt fag med ny didaktik Skolen ved Bülowsvej Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Ekstern

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Bilag 1 Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Styregruppen for AspIT har bedt Danmarks Evalueringsinstitut, EVA om at gennemføre en evaluering af afklaringsforløbene til AspIT-uddannelsen.

Læs mere

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Overgangsboliger for unge hjemløse i Horsens Kommune Kommune Vælg venligst fra listen. Horsens Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Karin Holland, Direktør

Læs mere

Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg.

Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg. Punkt 4. Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg. 2014-4855. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets drøftelse en model for, hvordan mikrolån kan etableres i Aalborg

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød Kommune Familie og Børn / Familie og Sundhed April 2004 2 Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2012 Aarhus Kommune Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Fødevareministeriet

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne hvad nu hvis borgeren er tryg i sit hjem? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk

Læs mere

Projektforslag: Målrettet ungeindsats 2

Projektforslag: Målrettet ungeindsats 2 Projekt: Målrettet ungeindsats - notat til Jobcenter N orddjurs Projektforslag: Målrettet ungeindsats 2 Indholdsfortegnelse BAGGRUND...3 FORMÅL...3 JOBCENTER NORDDJURS UDBYTTE AF PROJEKTET...4 ARBEJDSPAKKE

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014

Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014 Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014 Skriv gerne uddybende kommentarer til dine svar: (7 Svar) Nogle elever fra folkeskolen virker slet ikke motiverede,

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse

LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse Evaluering af aktiviteter under initiativet Player Social Responsibility, Spillerforeningen Baggrund Spillerforeningen i Danmark har i fem år gennemført kampagner

Læs mere

Ansøgning til Pulje til lokale sundhedsprojekter for Projekt Fokus på sundhed og job

Ansøgning til Pulje til lokale sundhedsprojekter for Projekt Fokus på sundhed og job Norddjurs Kommune Sundhedsafdelingen Att.: Malene Bach Kirkestien 1 8961 Allingåbro Ansøgning til Pulje til lokale sundhedsprojekter for Projekt Fokus på sundhed og job Ansøger: Kontaktperson: Projektansvarlig:

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNES BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om Bosætningspuljen... 3 Hvem kan søge... 3 Hvad kan støttes... 4 Prioriteringsværktøj

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter Deltagelse i STARTprojekter bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr 27109489 Intro bips har i regi af cuneco udviklet en række standarder og services, som danner

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik Side 1 af 7 Baggrund På Byrådsmødet den 17. juni 2015 drøftede Byrådet den første årlige statusredegørelse om Aarhus Kommunens Handicappolitik

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere