LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011"

Transkript

1 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

2 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning 6 4. Månedsløn og stillingsbetegnelse Rådighedstillæg, løntillæg og gratialer mv Deltidsansættelser Personalegoder og bruttolønsordninger De deltagende virksomheder 18 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 1. INDLEDNING Løn- og personalestatistikken bygger på oplysninger indhentet blandt de af DANSKE ARKs medlemsvirksomheder der har ansatte, i perioden 2. november 2011 til 8. december Virksomhederne har haft mulighed for at indberette løn- og personaleoplysningerne for deres medarbejdere enten via et elektronisk spørgeskema eller ved et Excel-udtræk fra deres lønsystem. Løn- og personalestatistikken dækker over oplysninger fra 191 virksomheder, der repræsenterer medarbejdere. Dette svarer til ca. 81 pct. af det samlede antal medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder 1. Det indsamlede data er behandlet fortroligt, og det er således kun DANSKE ARK og den enkelte virksomhed, der har adgang til de virksomhedsspecifikke data. Endvidere er oplysningerne anonymiseret således, at enkeltpersoner ikke kan genfindes i data. Løn- og personalestatistikken omfatter den fast aftalte månedsløn, individuelle løntillæg og rådighedstillæg, gratialer, bruttolønsordninger samt fleksible personalegoder. For deltidsansatte er månedslønnen omregnet til en fuldtids månedsløn. For medarbejdere med arbejdsgiveradministreret pensionsordning samt frivillig ordning, medtages medarbejderens eget men ikke arbejdsgiverens pensionsbidrag i den faste månedsløn. Ferietillæg og eventuel overarbejdsbetaling medregnes derimod ikke i den faste månedsløn, da dette ville vanskeliggøre en sammenligning med den overenskomstaftalte skalabruttoløn. For lønoplysningerne er der foruden gennemsnittet også angivet nedre, median og øvre : Nedre er den laveste observation, hvor alle de observationer der er mindre end den, udgør mindst 25 pct. af alle observationerne. Medianen er den mindste observation, hvor alle de observationer der er lavere end den, udgør mindst 50 pct. af alle observationerne. Øvre er den største observation, hvor alle de observationer der er mindre end den, udgør mindst 75 pct. af alle observationerne. Det skal endvidere bemærkes, at enkelte virksomheder ikke har opgivet alle oplysningerne for medarbejderne. Dette medfører, at der for hver kategori (fx månedsløn, personalegoder) ikke nødvendigvis er det samme antal observationer. Inden resultaterne af løn- og personalestatistikken præsenteres i afsnit 3-8, vil der i afsnit 2 blive beskrevet de deltagende medarbejders køn, alder og uddannelsesmæssig baggrund. Afsnit 3-4 har fokus på hver sin komponent i lønstatistikken. Afsnit 3 omhandler månedslønnen for udvalgte uddannelsesretninger, mens afsnit 4 omhandler månedslønnen for forskellige stillingsbetegnelser. I afsnit 5 undersøges brugen af rådighedstillæg, løntillæg og gratialer mv. Afsnit 6 omhandler brugen af deltidsansættelser, mens afsnit 7 belyser brugen af personalegoder og bruttolønsordninger. Afsnit 8 beskriver de deltagende virksomheders fordeling på region og typisk opgavetype. 1 Det præcise antal medarbejdere blandt DANSKE ARKs medlemsvirksomheder i 2011 kendes ikke. Svarprocenten er udregnet på baggrund af antallet af medarbejdere i 2008, samt en vurdering af at antallet af medarbejdere er faldet med ca. 15 pct. i perioden

4 2. DE DELTAGENDE MEDARBEJDERE I dette afsnit præsenteres de deltagende medarbejderes køn, alder og uddannelsesretning. Tabel 1 viser de deltagende medarbejders fordeling på køn og alder. Tabel 1: Fordeling på køn og alder Alder Mænd Kvinder Samlet Mænd (pct.) Kvinder (pct.) Samlet (pct.) ,3 % 0,3 % 0,6 % ,9 % 1,0 % 1,9 % ,5 % 4,2 % 8,7 % ,8 % 9,0 % 19,8 % ,6 % 9,4 % 20,0 % ,4 % 6,9 % 14,2 % ,7 % 5,6 % 12,3 % ,4 % 3,4 % 8,7 % ,9 % 0,6 % 1,5 % ,7 % 0,6 % 1,3 % ,7 % 0,4 % 1,1 % ,8 % 0,5 % 1,4 % ,7 % 0,5 % 1,2 % ,8 % 0,4 % 1,2 % ,7 % 0,7 % 1,3 % ,6 % 0,3 % 0,9 % ,7 % 0,2 % 0,9 % ,6 % 0,3 % 0,9 % ,3 % 1,0 % 2,3 % I alt ,9 % 45,1 % 100 % Note: Medarbejdernes alder er opgjort som 2011 minus medarbejdernes fødselsår. Det skal endvidere bemærkes, at der er 18 medarbejdere, hvor medarbejderens køn eller alder ikke er oplyst. Som det fremgår af tabellen, er der oplysninger om alder og køn for i alt medarbejdere, som fordeler sig med ca. 55 pct. mænd og ca. 45 pct. kvinder. Tabellen viser endvidere aldersfordelingen for de deltagende mænd og kvinder. Således er 10,8 pct. af de deltagende medarbejdere mænd i alderen 30-34, mens andelen for kvinderne i samme alders kategori er ca. 9,0 pct., jf. Tabel 1. Den sidste kolonne i tabellen viser den samlede aldersfordeling bland medarbejderne. De deltagende medarbejdere er i udpræget grad i alderen år, hvilket er gældende for ca. 66 % af det samlede antal medarbejdere. 2

5 Figur 2.1 illustrerer grafisk resultaterne fra Tabel 1. Figur 2.1: Fordelingen på køn og alder 20% 15% 10% 5% 0% Alder Mand Kvinde 3

6 Nedenfor opgøres aldersfordelingen for tre af udannelseskategorierne; akademiske arkitekt, bygningskonstruktør samt tekniske designer/assistenter. Denne opgørelse fremgår af Tabel 2. Tabel 2: Aldersfordeling for arkitekter, bygningskonstruktører og tekniske designere/assistenter Alder Arkitekter Bygningskonstruktører Tekniske designere/assistenter Arkitekter (pct.) Bygningskonstruktører (pct.) Tekniske designere/assistenter (pct.) % 0 % 0 % % 1 % 1 % % 13 % 5 % % 25 % 4 % % 18 % 10 % % 16 % 15 % % 10 % 20 % % 9 % 12 % % 1 % 3 % % 1 % 3 % % 0 % 5 % % 1 % 5 % % 0 % 2 % % 1 % 5 % % 1 % 3 % % 1 % 2 % % 1 % 3 % % 0 % 0 % % 1 % 4 % Uoplyst % 0 % 0 % I alt % 100 % 100 % For de akademiske arkitekter og bygningskonstruktører falder næsten halvdelen i alderskategorierne år og år. Til sammenligning er dette tal kun ca. 25 pct. for de tekniske designere/assistenter. 4

7 De deltagende medarbejderes uddannelse fremgår af Tabel 3. Tabel 3: Medarbejdere fordelt på uddannelse Uddannelse Antal Andel Akademisk arkitekt ,9 % Landskabsarkitekt KVL/KU LIFE 61 2,2 % Cand.polyt., cand.scient.techn. i arkitektur og design, byggeledelse 35 1,3 % Bygningskonstruktør ,5 % Teknisk designer/assistent 110 4,0 % Byggetekniker 27 1,0 % Ingeniør 39 1,4 % Anden teknisk uddannelse 28 1,0 % Anden akademisk uddannelse 54 1,9 % Kontor, regnskab, bogholderi 191 6,9 % Elev 54 1,9 % Rengøring, kantine, bud, piccolo 66 2,4 % Anden uddannelse 44 1,6 % Uoplyst* 2 0,1 % I alt % Note: "*" For 2 medarbejdere, er der ikke oplyst uddannelse. Ca. halvdelen af de deltagende medarbejdere har en uddannelse som akademisk arkitekt (ca. 49,9 pct.), jf. Tabel 3. Tabellen viser endvidere, at ca. 24,5 pct. af medarbejderne er uddannet til bygningskonstruktører, mens de øvrige uddannelsesgrupper er relative små (ca. 1,0 pct. 6,9 pct.) I de efterfølgende afsnit 3-8 præsenteres resultaterne af løn- og personalestatistikken. 5

8 3. MÅNEDSLØN OG UDDANNELSESRETNING I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn inklusiv forskellige tillæg for de forskellige uddannelsesretninger. Resultaterne præsenteres kun for de akademiske arkitekter, bygningskonstruktørerne samt for de tekniske designere/asistenter 2. Den faste månedsløn for de øvrige uddannelsesretninger præsenteres ikke på grund af for lille et datagrundlag. Det skal dog understreges, at lignende analyser kan foretages for de øvrige uddannelsesretninger, men vil på grund af det relative lille datagrundlag være behæftet med en del usikkerheder. Tabel 4 indeholder den faste månedsløn inklusiv løntillæg for de akademiske arkitekter samt den overenskomstaftalte månedsløn (skalalønnen) fordelt på løntrin. Tabel 4: Månedsløn inkl. løntillæg for akademiske arkitekter Løntrin Antal Andel Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit* ,4 % ,9 % ,6 % ,9 % ,4 % ,7 % ,3 % ,4 % ,3 % ,5 % ,0 % ,9 % ,8 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra "Arkitektforbundet - Skalabruttoløn for akademiske arkitekter d. 1. april 2011". Det skal bemærkes, at der for 131 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om fast månedsløn eller løntrin. Note *: At et gennemsnit er højere end den øvre skyldes, at langt de fleste observationer følger skalalønnen. Tabellen indeholder antal medarbejdere fordelt på løntrin samt skalalønnen, den nedre, median, øvre og den gennemsnitlige faste månedsløn fordelt på løntrin. Som det fremgår af tabellen, er de deltagende medarbejdere spredt ud over alle løntrin men den overvejende del af medarbejderne er på løntrin 13 (ca. 41,8 pct.). Den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. løntillæg for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (løntrin 2) til kr. (løntrin 13). Set over alle løntrin er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. Ved hjælp af tabellen er det endvidere muligt at sammenligne skalalønnen og den gennemsnitlige faste månedsløn. 2 På grund af populationens størrelse opgøres kun den gennemsnitlige månedsløn for de tekniske designere/assistenter. 6

9 Den gennemsnitlige månedsløn inklusiv løntillæg sammenlignet med skalalønnen er illustreret i Figur 3.1. Figur 3.1: Skalaløn og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg for akademiske arkitekter Løntrin Gennemsnit Overenskomstaf talt Figuren viser, at den gennemsnitlige faste månedsløn plus løntillæg til en hver tid er højere end skalalønnen, hvor den laveste forskel på ca. 170 kr. fremkommer ved løntrin 2. Den gennemsnitlige faste månedsløn plus løntillæg begynder især efter løntrin 5, at afvige fra skalalønnen, således stiger forskellen fra løntrin 5 til 6 med mere end det dobbelte. Tabel 5 indeholder den faste månedsløn inklusiv løn- og rådighedstillæg for de akademiske arkitekter samt den overenskomstaftalte månedsløn (skalalønnen) fordelt på løntrin. Tabel 5: Månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for akademiske arkitekter Løntrin Antal Andel Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit* ,4 % ,9 % ,6 % ,9 % ,4 % ,7 % ,3 % ,4 % ,3 % ,5 % ,0 % ,9 % ,8 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra "Arkitektforbundet - Skalabruttoløn for akademiske arkitekter d. 1. april 2011". Det skal bemærkes, at der for 131 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om fast månedsløn eller løntrin. Note *: At et gennemsnit er højere end den øvre skyldes, at langt de fleste observationer følger skalalønnen. Den gennemsnitlige faste månedsløn inklusiv løn- og rådighedstillæg for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (løntrin 2) til kr. (løntrin 13). Set over alle løntrin er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. 7

10 Den gennemsnitlige månedsløn inklusiv et evt. løn- og rådighedstillæg er her sammenholdt med skalalønnen i Figur 3.2. Figur 3.2: Skalaløn og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn og rådighedstillæg for akademiske arkitekter Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt På samme måde som for de akademiske arkitekter præsenteres den faste månedsløn for bygningskonstruktørerne i den resterende del af afsnittet. 8

11 Tabel 6 indeholder den faste månedsløn inklusiv løntillæg for bygningskonstruktørerne samt skalalønnen fordelt på løntrin. Tabel 6: Månedsløn inkl. løntillæg for bygningskonstruktører Løntrin Antal Andel Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit* ,3 % ,6 % ,5 % ,5 % ,8 % ,4 % ,3 % ,6 % ,5 % ,0 % ,6 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra " landsforbund Skalabruttoløn for bygningskonstruktører d. 1. april 2011". Det skal bemærkes, at der for 74 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om fast månedsløn eller løntrin. Note *: At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes at langt de fleste observationer følger skalalønnen. Som for de akademiske arkitekter er der en overvægt af medarbejder på det højeste løntrin (ca. 45,6 pct.), mens det mindste antal medarbejdere er på løntrin 10 (ca. 3,0 pct.), jf. Tabel 6. Den gennemsnitlige løn inkl. løntillæg for bygningskonstruktører ligger i intervallet ca kr. (løntrin 2) til ca kr. (løntrin 11), mens den gennemsnitlige faste månedsløn over alle løntrin er ca kr. Den gennemsnitlige månedsløn inklusiv evt. løntillæg sammenlignet med skalalønnen er illustreret i Figur 3.3. Figur 3.3: Skalalønnen og den gennemsnitlige månedsløn inklusiv løntillæg for bygningskonstruktører Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt 9

12 Tabel 6 indeholder den faste månedsløn inklusiv løn- og rådighedstillæg for bygningskonstruktørerne samt skalalønnen fordelt på løntrin. Tabel 7: Månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for bygningskonstruktører Løntrin Antal Andel Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit* ,3 % ,6 % ,5 % ,5 % ,8 % ,4 % ,3 % ,6 % ,5 % ,0 % ,6 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra " landsforbund Skalabruttoløn for bygningskonstruktører d. 1. april 2011". Det skal bemærkes, at der for 74 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om deres faste månedsløn eller løntrin. Note *: At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes at langt de fleste observationer følger skalalønnen. Sammenhængen mellem den faste månedsløn inklusiv alle tillæg og skalalønnen fremgår af Figur 3.4. Figur 3.4: Skalalønnen og den gennemsnitlige månedsløn inklusiv løn- og rådighedstillæg for bygningskonstruktører Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt Som det fremgår af både Figur 3.3 og Figur 3.4Figur 7.1, er den gennemsnitlige månedsløn inklusiv tillæg klart højere end den overenskomstaftalte løn ved alle løntrin. 10

13 Nedenfor præsenteres den gennemsnitlige månedsløn samt skalalønnen for de tekniske designere/assistenter fordelt på løntrin. Tabel 8: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter Løntrin Antal Andel Skalaløn Gennemsnit inkl. løntillæg Gennemsnit inkl. løntillæg og rådighedstillæg % % % % % % % % % % % Uoplyst % I alt % Note: "-" Det har ikke været muligt at udregne den gennemsnitlige løn, da der ingen observationer er indenfor det enkelte løntrin. Tabellen viser, at ca. 66 % af de tekniske designere/assistenter er på løntrin 11 og er således på det højeste løntrin. Antallet af medarbejdere på de øvrige løntrin er meget begrænset, hvorfor resultaterne i tabellen skal fortolkes med varsomhed. Endvidere er der 15 tekniske designere/assistenter, hvor løntrinnet ikke er oplyst. Overordnet set er gennemsnitslønnen for de tekniske designere/assistenter den samme som skalalønnen givet medarbejderes løntrin. For de højeste løntrin (løntrin 9-11) peger tabellens resultater dog på, at medarbejderne på disse løntrin ligger over skalalønnen. 11

14 4. MÅNEDSLØN OG STILLINGSBETEGNELSE Den gennemsnitlige månedsløn, nedre, median, øvre samt antallet af medarbejdere indenfor de forskellige stillingsbetegnelser fremgår af Tabel 9. Tabel 9: Månedsløn inklusiv løntillæg fordelt på stillingsbetegnelse I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn inklusiv løntillæg for de forskellige stillingsbetegnelser. Stillingsbetegnelse Antal Andel i pct. Nedre Median Øvre Gennemsnit Tegnestueleder/chef 81 2,9 % Afdelingsleder 37 1,3 % "Den sælgende arkitekt" 38 1,4 % Projektleder 263 9,5 % Projekteringsleder 36 1,3 % Sagsarkitekt 211 7,6 % Arkitekt ,2 % Arkitekt med særligt ansvar 196 7,1 % Konstruktør ,8 % Konstruktør med særligt ansvar 94 3,4 % Teknisk designer/anden teknisk 108 3,9 % uddannelse Teknisk designer/anden teknisk 33 1,2 % uddannelse med særligt ansvar Administrativ chefstilling f.eks. 81 2,9 % økonomi/administration/it/hr Administrativ medarbejder 203 7,3 % f.eks. bogholder/regnskabsassistent/receptio nist Øvrige f.eks. kantine/piccolo* 110 4,0 % Uoplyst 36 1,3 % I alt** % Note: Det skal bemærkes, at der for en række af medarbejderne mangler oplysninger om enten deres månedsløn eller deres stillingsbetegnelse "*" Den lave faste månedsløn for denne gruppe kan skyldes, at virksomhederne ikke har oplyst månedslønnen baseret på en ugentlig arbejdstid på 37 timer. "**" Den gennemsnitlige lønindkomst, nedre, median og øvre er eksklusiv stillingsbetegnelserne "Øvrige f.eks. kantine/piccolo" og "uoplyst" Næsten 1/3 af de deltagende medarbejdere er arkitekter, mens yderligere ca. 15 pct. er sagsarkitekter eller arkitekter med særligt ansvar, jf. Tabel 9. Herudover er der en stor gruppe af konstruktører med og uden særligt ansvar samt projektledere. Disse seks stillingsbetegnelser dækker ca. 75 pct. af de deltagende medarbejdere. Den gennemsnitlige månedlige løn er samlet set ca kr. Dette gennemsnit er eksklusiv den månedlige løn til stillingsbetegnelsen "øvrige f.eks. kantine/piccolo" og medarbejdere med uoplyst stillingsbetegnelse. Dette tal dækker over store variationer mellem de forskellige stillingsbetegnelser. Mens tegnestueleder/chef i gennemsnit har en fast månedsløn på ca kr. har en teknisk designer med særligt ansvar i gennemsnit en månedsløn på ca kr. Tabellen viser endvidere, at den nedre, median samt den øvre for de forskellige stillingsbetegnelser. 12

15 Variation i den gennemsnitlige månedsløn mellem stillingsbetegnelser er illustreret i Figur 4.1. Figur 4.1: Den gennemsnitlige månedsløn inklusiv løntillæg fordelt på stillingsbetegnelse Uoplyst Øvrige f.eks. kantine/piccolo Administrativ medarbejder Administrativ chefstilling Teknisk designer med særligt ansvar Teknisk designer Konstruktør med særligt ansvar Konstruktør Arkitekt med særligt ansvar Arkitekt Sagsarkitekt Projekteringsleder Projektleder "Den sælgende arkitekt" Afdelingsleder Tegnestueleder/chef

16 5. RÅDIGHEDSTILLÆG, LØNTILLÆG OG GRATIALER MV. I dette afsnit beskrives brugen af rådighedstillæg, løntillæg samt gratialer mv. Andelen af medarbejderne, der har disse tillæg samt deres værdi præsentes. Endvidere opdeles virksomhederne efter størrelse, hvilket gør det muligt at identificere eventuelle forskelle mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Tabel 10 indeholder informationer om rådighedstillæggene fordelt på virksomhedsstørrelse. Tabel 10: Rådighedstillæg Virksomhedens størrelse Andel Nedre Median Øvre Antal medarbejdere Gennemsnit Under 25 medarbejdere 25 2,9 % medarbejdere 50 5,1 % medarbejdere 17 6,3 % Over 75 medarbejdere ,4 % * I alt 214 7,7 % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et rådighedstillæg. Dvs. medarbejdere, der ikke modtager et rådighedstillæg indgår ikke i opgørelsen. "*" At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes enkelte meget høje observationer. I alt modtager 214 af de deltagende medarbejdere rådighedstillæg, hvilket svarer til ca. 7,7 pct., jf. Tabel 10. Endvidere viser tabellen, at de største virksomheder (over 75 medarbejdere) benytter sig mere af løntillæg end de øvrige virksomheder (ca. 18,4 pct. af medarbejderne modtager løntillæg). Tabellen indeholder ligeledes informationer om størrelsen på rådighedstillæggene. Tabellen viser, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er ca kr. om måneden. Tabellen viser endvidere, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er størst i de største virksomheder (over 75 medarbejder) (ca kr.), mens det er lavest for i virksomheder med medarbejdere (ca kr.). For løntillæggene foretages den samme analyse som for rådighedstillæggene. Resultaterne fremgår af Tabel 11. Tabel 11: Løntillæg Virksomhedens størrelse Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit Under 25 medarbejdere ,0 % medarbejdere ,7 % medarbejdere 95 35,1 % Over 75 medarbejdere ,3 % I alt ,4 % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et løntillæg. Dvs. medarbejdere, der ikke modtager et løntillæg indgår ikke i opgørelsen. 870 af de deltagende medarbejdere svarende til ca. 31 pct. modtager løntillæg, jf. Tabel 11. Løntillægget benyttes således væsentligt mere end rådighedstillægget. Endvidere er det til forskel for rådighedstillæggene ikke de største virksomheder (over 75 medarbejdere), der oftest benytter løntillæggene. Virksomhederne med medarbejdere er de flittigste brugere af dette tillæg, mens de mindste virksomheder (under 25 medarbejdere) benytter løntillæggene mindst. Den gennemsnitlige størrelse af løntillægget er ca kr. om måneden, jf. Tabel 11. Tabellen viser endvidere, at det gennemsnitlige løntillæg er størst i de store virksomheder (over 75 medarbejdere), mens det er lavest i virksomhederne med medarbejdere. 14

17 Endelig undersøges brugen af gratialer samt værdien af disse. Disse informationer fremgår af Tabel 12. Tabel 12: Gratiale mv. Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit I alt 53 1,91 % * Note: Gratiale mv. dækker over gratiale, tantieme, overskudsandel, bonus mv., som medarbejderen har modtaget i Note *: At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes enkelte meget høje observationer. Da brugen af gratialer er begrænset, er det ikke muligt at splitte brugen ud på forskellige virksomhedsstørrelser. Der er således kun 53 medarbejder, svarende til ca. 2 pct., der i 2011 har fået udbetalte gratialer mv., jf. Tabel 12. Tabellen viser endvidere, at den gennemsnitlige værdi af disse gratialer i 2011 var ca kr. Dette gennemsnit dækker over store variationer imellem de forskellige gratialer, hvilket er illustreret ved den nedre (ca kr.) og den øvre (ca kr.). 15

18 6. DELTIDSANSÆTTELSER I dette afsnit undersøges virksomhedernes brug af deltidsansættelser. Tabel 13 viser andelen af medarbejdere, der er deltidsansat samt deres ugentlige arbejdstid. Tabel 13: Deltidsansættelser fordelt på virksomhedens størrelse Virksomhedens størrelse Andel medarbejdere med deltidsansættelse Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (timer) Under 25 medarbejdere 21,2 % 24, medarbejdere 13,7 % 27, medarbejdere 30,3 % 30,0 Over 75 medarbejdere 9,5 % 30,7 I alt 16,6 % 27,2 Note: Deltidsansættelser er opgjort som medarbejdere, der har mindre end 37 timers arbejde om ugen. Samlet set er ca. 16,6 pct. af medarbejderne i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder ansat på deltid og har en ugentlig arbejdstid på ca. 27,2 timer, jf. Tabel 13. Tabellen viser endvidere, at der er stor forskel på brugen af deltidsansættelser mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Deltidsansættelser bruges mindst i de store virksomheder (over 75 medarbejdere), hvor ca. 9,5 pct. af medarbejderne er deltidsansat. I virksomheder med medarbejdere er ca. 30 pct. af medarbejdere deltidsansatte, hvilket er den højeste andel af alle virksomhedsstørrelser. 16

19 7. PERSONALEGODER OG BRUTTOLØNSORDNINGER Virksomhedernes brug af personalegoder og bruttolønsordninger undersøges nærmere i dette afsnit. Figur 7.1 viser andelen af medarbejdere med forskellige former for personalegoder. Figur 7.1: Andelen af medarbejdere med følgende personalegoder (i pct.) Andre personalegoder Kontigent til brancheforeninger Ekstra ferie/feriefridage Internet Avis/tidsskrif ter Fri bil Fri telefon/mobil Sundhedsforsikring Frokostordning Hjemmepc 0% 10% 20% 30% 40% 50% De mest populære personalegoder er frokostordninger (ca. 38 pct.), sundhedsforsikringer (ca. 31 pct.) samt fri telefon/mobil (ca. 27 pct.), jf. Figur 7.1. Figuren viser endvidere, at ca. 10 pct. har fri internet og ca. 8 pct. har hjemmepc. Kategorien "Andre personalegoder" dækker blandt andet over buskort, frugt og kaffe etc. Brugen af bruttolønsordninger undersøges ved at finde andelen af medarbejdere med en bruttolønsordning fordelt på virksomhedsstørrelse. Disse resultater fremgår af Tabel 14. Tabel 14: Bruttolønsordninger Virksomhedsstørrelse Andelen af medarbejdere med bruttolønsordning Under 25 medarbejdere 4,6 % medarbejdere 12,6 % medarbejdere 1,1 % Over 75 medarbejdere 6,8 % I alt 7,6 % Ud af de deltagende medarbejdere har ca. 7,6 pct. en bruttolønsordning, jf. Tabel 14. Tabellen viser endvidere, at der er stor variation mellem virksomhedsstørrelserne i brugen af disse. Af medarbejderne beskæftiget i virksomheder med medarbejdere har ca. 12,6 pct. en bruttolønsordning, mens andelen kun er 1,1 pct. i virksomheder med medarbejdere. 17

20 8. DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER De deltagende virksomheders fordeling på region og typiske opgavetype undersøges nærmere i dette afsnit. Tabel 15: Virksomhedsstørrelse fordelt på region Syd- og Vest- og Storkøbenhavn og Nordjylland Vestjylland jylland holm Midt- og Øst- Born- Sønderjyllanland * Nordsjælland Fyn Sydsjæl- I alt 7 % 5 % 18 % 7 % 6 % 8 % 48 % 7 % "*" Vest- og Sydsjælland er inklusiv Lolland Falster Ud af de 191 deltagende virksomheder har lidt under halvdelen (ca. 48 %) deres hovedkontor i området Storkøbenhavn og Nordsjælland, j.f. Tabel 15. Midt- og Vestjylland er den region med den laveste andel deltagende virksomheder (ca. 5 %). Tabel 16: Virksomhedernes typiske opgavetyper Byplanlægning Landskabsarkitektur Industrielt design* Byggeri og restaurering Bygherrerådgivning Energi- og huseftersyn Variation af flere opgavetyper I alt 0,5 % 1,6 % 28,8 % 0,5 % 2,1 % 1,6 % 64,9 % Note: Ingen af de deltagende virksomheder der har oplyst "Kommunikationsdesign" eller "Indretning/rumdesign" som deres typiske opgavetype. "'*" Industrielt design, produktudvikling og møbeldesign. Som det fremgår af Tabel 16 har langt størstedelen (ca. 65 %) af de deltagende virksomheder ikke en typisk specifik opgavetype, men foretager en variation af flere opgavetyper. Virksomheder med byggeri og restaurering som deres primære opgavetype udgør med ca. 29 %, dermed langt den største del af virksomheder med kun en specifik opgavetype. De resterende virksomheder med en specifik opgavetype udgør tilsammen kun lidt over 6 %, af virksomhedernes opgavetyper. 18

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN ARBEJDE I PENSIONSALDEREN Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. nr. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. Tidligere undersøgelser...

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere