LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011"

Transkript

1 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

2 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning 6 4. Månedsløn og stillingsbetegnelse Rådighedstillæg, løntillæg og gratialer mv Deltidsansættelser Personalegoder og bruttolønsordninger De deltagende virksomheder 18 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 1. INDLEDNING Løn- og personalestatistikken bygger på oplysninger indhentet blandt de af DANSKE ARKs medlemsvirksomheder der har ansatte, i perioden 2. november 2011 til 8. december Virksomhederne har haft mulighed for at indberette løn- og personaleoplysningerne for deres medarbejdere enten via et elektronisk spørgeskema eller ved et Excel-udtræk fra deres lønsystem. Løn- og personalestatistikken dækker over oplysninger fra 191 virksomheder, der repræsenterer medarbejdere. Dette svarer til ca. 81 pct. af det samlede antal medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder 1. Det indsamlede data er behandlet fortroligt, og det er således kun DANSKE ARK og den enkelte virksomhed, der har adgang til de virksomhedsspecifikke data. Endvidere er oplysningerne anonymiseret således, at enkeltpersoner ikke kan genfindes i data. Løn- og personalestatistikken omfatter den fast aftalte månedsløn, individuelle løntillæg og rådighedstillæg, gratialer, bruttolønsordninger samt fleksible personalegoder. For deltidsansatte er månedslønnen omregnet til en fuldtids månedsløn. For medarbejdere med arbejdsgiveradministreret pensionsordning samt frivillig ordning, medtages medarbejderens eget men ikke arbejdsgiverens pensionsbidrag i den faste månedsløn. Ferietillæg og eventuel overarbejdsbetaling medregnes derimod ikke i den faste månedsløn, da dette ville vanskeliggøre en sammenligning med den overenskomstaftalte skalabruttoløn. For lønoplysningerne er der foruden gennemsnittet også angivet nedre, median og øvre : Nedre er den laveste observation, hvor alle de observationer der er mindre end den, udgør mindst 25 pct. af alle observationerne. Medianen er den mindste observation, hvor alle de observationer der er lavere end den, udgør mindst 50 pct. af alle observationerne. Øvre er den største observation, hvor alle de observationer der er mindre end den, udgør mindst 75 pct. af alle observationerne. Det skal endvidere bemærkes, at enkelte virksomheder ikke har opgivet alle oplysningerne for medarbejderne. Dette medfører, at der for hver kategori (fx månedsløn, personalegoder) ikke nødvendigvis er det samme antal observationer. Inden resultaterne af løn- og personalestatistikken præsenteres i afsnit 3-8, vil der i afsnit 2 blive beskrevet de deltagende medarbejders køn, alder og uddannelsesmæssig baggrund. Afsnit 3-4 har fokus på hver sin komponent i lønstatistikken. Afsnit 3 omhandler månedslønnen for udvalgte uddannelsesretninger, mens afsnit 4 omhandler månedslønnen for forskellige stillingsbetegnelser. I afsnit 5 undersøges brugen af rådighedstillæg, løntillæg og gratialer mv. Afsnit 6 omhandler brugen af deltidsansættelser, mens afsnit 7 belyser brugen af personalegoder og bruttolønsordninger. Afsnit 8 beskriver de deltagende virksomheders fordeling på region og typisk opgavetype. 1 Det præcise antal medarbejdere blandt DANSKE ARKs medlemsvirksomheder i 2011 kendes ikke. Svarprocenten er udregnet på baggrund af antallet af medarbejdere i 2008, samt en vurdering af at antallet af medarbejdere er faldet med ca. 15 pct. i perioden

4 2. DE DELTAGENDE MEDARBEJDERE I dette afsnit præsenteres de deltagende medarbejderes køn, alder og uddannelsesretning. Tabel 1 viser de deltagende medarbejders fordeling på køn og alder. Tabel 1: Fordeling på køn og alder Alder Mænd Kvinder Samlet Mænd (pct.) Kvinder (pct.) Samlet (pct.) ,3 % 0,3 % 0,6 % ,9 % 1,0 % 1,9 % ,5 % 4,2 % 8,7 % ,8 % 9,0 % 19,8 % ,6 % 9,4 % 20,0 % ,4 % 6,9 % 14,2 % ,7 % 5,6 % 12,3 % ,4 % 3,4 % 8,7 % ,9 % 0,6 % 1,5 % ,7 % 0,6 % 1,3 % ,7 % 0,4 % 1,1 % ,8 % 0,5 % 1,4 % ,7 % 0,5 % 1,2 % ,8 % 0,4 % 1,2 % ,7 % 0,7 % 1,3 % ,6 % 0,3 % 0,9 % ,7 % 0,2 % 0,9 % ,6 % 0,3 % 0,9 % ,3 % 1,0 % 2,3 % I alt ,9 % 45,1 % 100 % Note: Medarbejdernes alder er opgjort som 2011 minus medarbejdernes fødselsår. Det skal endvidere bemærkes, at der er 18 medarbejdere, hvor medarbejderens køn eller alder ikke er oplyst. Som det fremgår af tabellen, er der oplysninger om alder og køn for i alt medarbejdere, som fordeler sig med ca. 55 pct. mænd og ca. 45 pct. kvinder. Tabellen viser endvidere aldersfordelingen for de deltagende mænd og kvinder. Således er 10,8 pct. af de deltagende medarbejdere mænd i alderen 30-34, mens andelen for kvinderne i samme alders kategori er ca. 9,0 pct., jf. Tabel 1. Den sidste kolonne i tabellen viser den samlede aldersfordeling bland medarbejderne. De deltagende medarbejdere er i udpræget grad i alderen år, hvilket er gældende for ca. 66 % af det samlede antal medarbejdere. 2

5 Figur 2.1 illustrerer grafisk resultaterne fra Tabel 1. Figur 2.1: Fordelingen på køn og alder 20% 15% 10% 5% 0% Alder Mand Kvinde 3

6 Nedenfor opgøres aldersfordelingen for tre af udannelseskategorierne; akademiske arkitekt, bygningskonstruktør samt tekniske designer/assistenter. Denne opgørelse fremgår af Tabel 2. Tabel 2: Aldersfordeling for arkitekter, bygningskonstruktører og tekniske designere/assistenter Alder Arkitekter Bygningskonstruktører Tekniske designere/assistenter Arkitekter (pct.) Bygningskonstruktører (pct.) Tekniske designere/assistenter (pct.) % 0 % 0 % % 1 % 1 % % 13 % 5 % % 25 % 4 % % 18 % 10 % % 16 % 15 % % 10 % 20 % % 9 % 12 % % 1 % 3 % % 1 % 3 % % 0 % 5 % % 1 % 5 % % 0 % 2 % % 1 % 5 % % 1 % 3 % % 1 % 2 % % 1 % 3 % % 0 % 0 % % 1 % 4 % Uoplyst % 0 % 0 % I alt % 100 % 100 % For de akademiske arkitekter og bygningskonstruktører falder næsten halvdelen i alderskategorierne år og år. Til sammenligning er dette tal kun ca. 25 pct. for de tekniske designere/assistenter. 4

7 De deltagende medarbejderes uddannelse fremgår af Tabel 3. Tabel 3: Medarbejdere fordelt på uddannelse Uddannelse Antal Andel Akademisk arkitekt ,9 % Landskabsarkitekt KVL/KU LIFE 61 2,2 % Cand.polyt., cand.scient.techn. i arkitektur og design, byggeledelse 35 1,3 % Bygningskonstruktør ,5 % Teknisk designer/assistent 110 4,0 % Byggetekniker 27 1,0 % Ingeniør 39 1,4 % Anden teknisk uddannelse 28 1,0 % Anden akademisk uddannelse 54 1,9 % Kontor, regnskab, bogholderi 191 6,9 % Elev 54 1,9 % Rengøring, kantine, bud, piccolo 66 2,4 % Anden uddannelse 44 1,6 % Uoplyst* 2 0,1 % I alt % Note: "*" For 2 medarbejdere, er der ikke oplyst uddannelse. Ca. halvdelen af de deltagende medarbejdere har en uddannelse som akademisk arkitekt (ca. 49,9 pct.), jf. Tabel 3. Tabellen viser endvidere, at ca. 24,5 pct. af medarbejderne er uddannet til bygningskonstruktører, mens de øvrige uddannelsesgrupper er relative små (ca. 1,0 pct. 6,9 pct.) I de efterfølgende afsnit 3-8 præsenteres resultaterne af løn- og personalestatistikken. 5

8 3. MÅNEDSLØN OG UDDANNELSESRETNING I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn inklusiv forskellige tillæg for de forskellige uddannelsesretninger. Resultaterne præsenteres kun for de akademiske arkitekter, bygningskonstruktørerne samt for de tekniske designere/asistenter 2. Den faste månedsløn for de øvrige uddannelsesretninger præsenteres ikke på grund af for lille et datagrundlag. Det skal dog understreges, at lignende analyser kan foretages for de øvrige uddannelsesretninger, men vil på grund af det relative lille datagrundlag være behæftet med en del usikkerheder. Tabel 4 indeholder den faste månedsløn inklusiv løntillæg for de akademiske arkitekter samt den overenskomstaftalte månedsløn (skalalønnen) fordelt på løntrin. Tabel 4: Månedsløn inkl. løntillæg for akademiske arkitekter Løntrin Antal Andel Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit* ,4 % ,9 % ,6 % ,9 % ,4 % ,7 % ,3 % ,4 % ,3 % ,5 % ,0 % ,9 % ,8 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra "Arkitektforbundet - Skalabruttoløn for akademiske arkitekter d. 1. april 2011". Det skal bemærkes, at der for 131 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om fast månedsløn eller løntrin. Note *: At et gennemsnit er højere end den øvre skyldes, at langt de fleste observationer følger skalalønnen. Tabellen indeholder antal medarbejdere fordelt på løntrin samt skalalønnen, den nedre, median, øvre og den gennemsnitlige faste månedsløn fordelt på løntrin. Som det fremgår af tabellen, er de deltagende medarbejdere spredt ud over alle løntrin men den overvejende del af medarbejderne er på løntrin 13 (ca. 41,8 pct.). Den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. løntillæg for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (løntrin 2) til kr. (løntrin 13). Set over alle løntrin er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. Ved hjælp af tabellen er det endvidere muligt at sammenligne skalalønnen og den gennemsnitlige faste månedsløn. 2 På grund af populationens størrelse opgøres kun den gennemsnitlige månedsløn for de tekniske designere/assistenter. 6

9 Den gennemsnitlige månedsløn inklusiv løntillæg sammenlignet med skalalønnen er illustreret i Figur 3.1. Figur 3.1: Skalaløn og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg for akademiske arkitekter Løntrin Gennemsnit Overenskomstaf talt Figuren viser, at den gennemsnitlige faste månedsløn plus løntillæg til en hver tid er højere end skalalønnen, hvor den laveste forskel på ca. 170 kr. fremkommer ved løntrin 2. Den gennemsnitlige faste månedsløn plus løntillæg begynder især efter løntrin 5, at afvige fra skalalønnen, således stiger forskellen fra løntrin 5 til 6 med mere end det dobbelte. Tabel 5 indeholder den faste månedsløn inklusiv løn- og rådighedstillæg for de akademiske arkitekter samt den overenskomstaftalte månedsløn (skalalønnen) fordelt på løntrin. Tabel 5: Månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for akademiske arkitekter Løntrin Antal Andel Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit* ,4 % ,9 % ,6 % ,9 % ,4 % ,7 % ,3 % ,4 % ,3 % ,5 % ,0 % ,9 % ,8 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra "Arkitektforbundet - Skalabruttoløn for akademiske arkitekter d. 1. april 2011". Det skal bemærkes, at der for 131 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om fast månedsløn eller løntrin. Note *: At et gennemsnit er højere end den øvre skyldes, at langt de fleste observationer følger skalalønnen. Den gennemsnitlige faste månedsløn inklusiv løn- og rådighedstillæg for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (løntrin 2) til kr. (løntrin 13). Set over alle løntrin er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. 7

10 Den gennemsnitlige månedsløn inklusiv et evt. løn- og rådighedstillæg er her sammenholdt med skalalønnen i Figur 3.2. Figur 3.2: Skalaløn og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn og rådighedstillæg for akademiske arkitekter Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt På samme måde som for de akademiske arkitekter præsenteres den faste månedsløn for bygningskonstruktørerne i den resterende del af afsnittet. 8

11 Tabel 6 indeholder den faste månedsløn inklusiv løntillæg for bygningskonstruktørerne samt skalalønnen fordelt på løntrin. Tabel 6: Månedsløn inkl. løntillæg for bygningskonstruktører Løntrin Antal Andel Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit* ,3 % ,6 % ,5 % ,5 % ,8 % ,4 % ,3 % ,6 % ,5 % ,0 % ,6 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra " landsforbund Skalabruttoløn for bygningskonstruktører d. 1. april 2011". Det skal bemærkes, at der for 74 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om fast månedsløn eller løntrin. Note *: At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes at langt de fleste observationer følger skalalønnen. Som for de akademiske arkitekter er der en overvægt af medarbejder på det højeste løntrin (ca. 45,6 pct.), mens det mindste antal medarbejdere er på løntrin 10 (ca. 3,0 pct.), jf. Tabel 6. Den gennemsnitlige løn inkl. løntillæg for bygningskonstruktører ligger i intervallet ca kr. (løntrin 2) til ca kr. (løntrin 11), mens den gennemsnitlige faste månedsløn over alle løntrin er ca kr. Den gennemsnitlige månedsløn inklusiv evt. løntillæg sammenlignet med skalalønnen er illustreret i Figur 3.3. Figur 3.3: Skalalønnen og den gennemsnitlige månedsløn inklusiv løntillæg for bygningskonstruktører Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt 9

12 Tabel 6 indeholder den faste månedsløn inklusiv løn- og rådighedstillæg for bygningskonstruktørerne samt skalalønnen fordelt på løntrin. Tabel 7: Månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for bygningskonstruktører Løntrin Antal Andel Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit* ,3 % ,6 % ,5 % ,5 % ,8 % ,4 % ,3 % ,6 % ,5 % ,0 % ,6 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra " landsforbund Skalabruttoløn for bygningskonstruktører d. 1. april 2011". Det skal bemærkes, at der for 74 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om deres faste månedsløn eller løntrin. Note *: At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes at langt de fleste observationer følger skalalønnen. Sammenhængen mellem den faste månedsløn inklusiv alle tillæg og skalalønnen fremgår af Figur 3.4. Figur 3.4: Skalalønnen og den gennemsnitlige månedsløn inklusiv løn- og rådighedstillæg for bygningskonstruktører Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt Som det fremgår af både Figur 3.3 og Figur 3.4Figur 7.1, er den gennemsnitlige månedsløn inklusiv tillæg klart højere end den overenskomstaftalte løn ved alle løntrin. 10

13 Nedenfor præsenteres den gennemsnitlige månedsløn samt skalalønnen for de tekniske designere/assistenter fordelt på løntrin. Tabel 8: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter Løntrin Antal Andel Skalaløn Gennemsnit inkl. løntillæg Gennemsnit inkl. løntillæg og rådighedstillæg % % % % % % % % % % % Uoplyst % I alt % Note: "-" Det har ikke været muligt at udregne den gennemsnitlige løn, da der ingen observationer er indenfor det enkelte løntrin. Tabellen viser, at ca. 66 % af de tekniske designere/assistenter er på løntrin 11 og er således på det højeste løntrin. Antallet af medarbejdere på de øvrige løntrin er meget begrænset, hvorfor resultaterne i tabellen skal fortolkes med varsomhed. Endvidere er der 15 tekniske designere/assistenter, hvor løntrinnet ikke er oplyst. Overordnet set er gennemsnitslønnen for de tekniske designere/assistenter den samme som skalalønnen givet medarbejderes løntrin. For de højeste løntrin (løntrin 9-11) peger tabellens resultater dog på, at medarbejderne på disse løntrin ligger over skalalønnen. 11

14 4. MÅNEDSLØN OG STILLINGSBETEGNELSE Den gennemsnitlige månedsløn, nedre, median, øvre samt antallet af medarbejdere indenfor de forskellige stillingsbetegnelser fremgår af Tabel 9. Tabel 9: Månedsløn inklusiv løntillæg fordelt på stillingsbetegnelse I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn inklusiv løntillæg for de forskellige stillingsbetegnelser. Stillingsbetegnelse Antal Andel i pct. Nedre Median Øvre Gennemsnit Tegnestueleder/chef 81 2,9 % Afdelingsleder 37 1,3 % "Den sælgende arkitekt" 38 1,4 % Projektleder 263 9,5 % Projekteringsleder 36 1,3 % Sagsarkitekt 211 7,6 % Arkitekt ,2 % Arkitekt med særligt ansvar 196 7,1 % Konstruktør ,8 % Konstruktør med særligt ansvar 94 3,4 % Teknisk designer/anden teknisk 108 3,9 % uddannelse Teknisk designer/anden teknisk 33 1,2 % uddannelse med særligt ansvar Administrativ chefstilling f.eks. 81 2,9 % økonomi/administration/it/hr Administrativ medarbejder 203 7,3 % f.eks. bogholder/regnskabsassistent/receptio nist Øvrige f.eks. kantine/piccolo* 110 4,0 % Uoplyst 36 1,3 % I alt** % Note: Det skal bemærkes, at der for en række af medarbejderne mangler oplysninger om enten deres månedsløn eller deres stillingsbetegnelse "*" Den lave faste månedsløn for denne gruppe kan skyldes, at virksomhederne ikke har oplyst månedslønnen baseret på en ugentlig arbejdstid på 37 timer. "**" Den gennemsnitlige lønindkomst, nedre, median og øvre er eksklusiv stillingsbetegnelserne "Øvrige f.eks. kantine/piccolo" og "uoplyst" Næsten 1/3 af de deltagende medarbejdere er arkitekter, mens yderligere ca. 15 pct. er sagsarkitekter eller arkitekter med særligt ansvar, jf. Tabel 9. Herudover er der en stor gruppe af konstruktører med og uden særligt ansvar samt projektledere. Disse seks stillingsbetegnelser dækker ca. 75 pct. af de deltagende medarbejdere. Den gennemsnitlige månedlige løn er samlet set ca kr. Dette gennemsnit er eksklusiv den månedlige løn til stillingsbetegnelsen "øvrige f.eks. kantine/piccolo" og medarbejdere med uoplyst stillingsbetegnelse. Dette tal dækker over store variationer mellem de forskellige stillingsbetegnelser. Mens tegnestueleder/chef i gennemsnit har en fast månedsløn på ca kr. har en teknisk designer med særligt ansvar i gennemsnit en månedsløn på ca kr. Tabellen viser endvidere, at den nedre, median samt den øvre for de forskellige stillingsbetegnelser. 12

15 Variation i den gennemsnitlige månedsløn mellem stillingsbetegnelser er illustreret i Figur 4.1. Figur 4.1: Den gennemsnitlige månedsløn inklusiv løntillæg fordelt på stillingsbetegnelse Uoplyst Øvrige f.eks. kantine/piccolo Administrativ medarbejder Administrativ chefstilling Teknisk designer med særligt ansvar Teknisk designer Konstruktør med særligt ansvar Konstruktør Arkitekt med særligt ansvar Arkitekt Sagsarkitekt Projekteringsleder Projektleder "Den sælgende arkitekt" Afdelingsleder Tegnestueleder/chef

16 5. RÅDIGHEDSTILLÆG, LØNTILLÆG OG GRATIALER MV. I dette afsnit beskrives brugen af rådighedstillæg, løntillæg samt gratialer mv. Andelen af medarbejderne, der har disse tillæg samt deres værdi præsentes. Endvidere opdeles virksomhederne efter størrelse, hvilket gør det muligt at identificere eventuelle forskelle mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Tabel 10 indeholder informationer om rådighedstillæggene fordelt på virksomhedsstørrelse. Tabel 10: Rådighedstillæg Virksomhedens størrelse Andel Nedre Median Øvre Antal medarbejdere Gennemsnit Under 25 medarbejdere 25 2,9 % medarbejdere 50 5,1 % medarbejdere 17 6,3 % Over 75 medarbejdere ,4 % * I alt 214 7,7 % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et rådighedstillæg. Dvs. medarbejdere, der ikke modtager et rådighedstillæg indgår ikke i opgørelsen. "*" At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes enkelte meget høje observationer. I alt modtager 214 af de deltagende medarbejdere rådighedstillæg, hvilket svarer til ca. 7,7 pct., jf. Tabel 10. Endvidere viser tabellen, at de største virksomheder (over 75 medarbejdere) benytter sig mere af løntillæg end de øvrige virksomheder (ca. 18,4 pct. af medarbejderne modtager løntillæg). Tabellen indeholder ligeledes informationer om størrelsen på rådighedstillæggene. Tabellen viser, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er ca kr. om måneden. Tabellen viser endvidere, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er størst i de største virksomheder (over 75 medarbejder) (ca kr.), mens det er lavest for i virksomheder med medarbejdere (ca kr.). For løntillæggene foretages den samme analyse som for rådighedstillæggene. Resultaterne fremgår af Tabel 11. Tabel 11: Løntillæg Virksomhedens størrelse Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit Under 25 medarbejdere ,0 % medarbejdere ,7 % medarbejdere 95 35,1 % Over 75 medarbejdere ,3 % I alt ,4 % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et løntillæg. Dvs. medarbejdere, der ikke modtager et løntillæg indgår ikke i opgørelsen. 870 af de deltagende medarbejdere svarende til ca. 31 pct. modtager løntillæg, jf. Tabel 11. Løntillægget benyttes således væsentligt mere end rådighedstillægget. Endvidere er det til forskel for rådighedstillæggene ikke de største virksomheder (over 75 medarbejdere), der oftest benytter løntillæggene. Virksomhederne med medarbejdere er de flittigste brugere af dette tillæg, mens de mindste virksomheder (under 25 medarbejdere) benytter løntillæggene mindst. Den gennemsnitlige størrelse af løntillægget er ca kr. om måneden, jf. Tabel 11. Tabellen viser endvidere, at det gennemsnitlige løntillæg er størst i de store virksomheder (over 75 medarbejdere), mens det er lavest i virksomhederne med medarbejdere. 14

17 Endelig undersøges brugen af gratialer samt værdien af disse. Disse informationer fremgår af Tabel 12. Tabel 12: Gratiale mv. Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit I alt 53 1,91 % * Note: Gratiale mv. dækker over gratiale, tantieme, overskudsandel, bonus mv., som medarbejderen har modtaget i Note *: At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes enkelte meget høje observationer. Da brugen af gratialer er begrænset, er det ikke muligt at splitte brugen ud på forskellige virksomhedsstørrelser. Der er således kun 53 medarbejder, svarende til ca. 2 pct., der i 2011 har fået udbetalte gratialer mv., jf. Tabel 12. Tabellen viser endvidere, at den gennemsnitlige værdi af disse gratialer i 2011 var ca kr. Dette gennemsnit dækker over store variationer imellem de forskellige gratialer, hvilket er illustreret ved den nedre (ca kr.) og den øvre (ca kr.). 15

18 6. DELTIDSANSÆTTELSER I dette afsnit undersøges virksomhedernes brug af deltidsansættelser. Tabel 13 viser andelen af medarbejdere, der er deltidsansat samt deres ugentlige arbejdstid. Tabel 13: Deltidsansættelser fordelt på virksomhedens størrelse Virksomhedens størrelse Andel medarbejdere med deltidsansættelse Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (timer) Under 25 medarbejdere 21,2 % 24, medarbejdere 13,7 % 27, medarbejdere 30,3 % 30,0 Over 75 medarbejdere 9,5 % 30,7 I alt 16,6 % 27,2 Note: Deltidsansættelser er opgjort som medarbejdere, der har mindre end 37 timers arbejde om ugen. Samlet set er ca. 16,6 pct. af medarbejderne i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder ansat på deltid og har en ugentlig arbejdstid på ca. 27,2 timer, jf. Tabel 13. Tabellen viser endvidere, at der er stor forskel på brugen af deltidsansættelser mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Deltidsansættelser bruges mindst i de store virksomheder (over 75 medarbejdere), hvor ca. 9,5 pct. af medarbejderne er deltidsansat. I virksomheder med medarbejdere er ca. 30 pct. af medarbejdere deltidsansatte, hvilket er den højeste andel af alle virksomhedsstørrelser. 16

19 7. PERSONALEGODER OG BRUTTOLØNSORDNINGER Virksomhedernes brug af personalegoder og bruttolønsordninger undersøges nærmere i dette afsnit. Figur 7.1 viser andelen af medarbejdere med forskellige former for personalegoder. Figur 7.1: Andelen af medarbejdere med følgende personalegoder (i pct.) Andre personalegoder Kontigent til brancheforeninger Ekstra ferie/feriefridage Internet Avis/tidsskrif ter Fri bil Fri telefon/mobil Sundhedsforsikring Frokostordning Hjemmepc 0% 10% 20% 30% 40% 50% De mest populære personalegoder er frokostordninger (ca. 38 pct.), sundhedsforsikringer (ca. 31 pct.) samt fri telefon/mobil (ca. 27 pct.), jf. Figur 7.1. Figuren viser endvidere, at ca. 10 pct. har fri internet og ca. 8 pct. har hjemmepc. Kategorien "Andre personalegoder" dækker blandt andet over buskort, frugt og kaffe etc. Brugen af bruttolønsordninger undersøges ved at finde andelen af medarbejdere med en bruttolønsordning fordelt på virksomhedsstørrelse. Disse resultater fremgår af Tabel 14. Tabel 14: Bruttolønsordninger Virksomhedsstørrelse Andelen af medarbejdere med bruttolønsordning Under 25 medarbejdere 4,6 % medarbejdere 12,6 % medarbejdere 1,1 % Over 75 medarbejdere 6,8 % I alt 7,6 % Ud af de deltagende medarbejdere har ca. 7,6 pct. en bruttolønsordning, jf. Tabel 14. Tabellen viser endvidere, at der er stor variation mellem virksomhedsstørrelserne i brugen af disse. Af medarbejderne beskæftiget i virksomheder med medarbejdere har ca. 12,6 pct. en bruttolønsordning, mens andelen kun er 1,1 pct. i virksomheder med medarbejdere. 17

20 8. DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER De deltagende virksomheders fordeling på region og typiske opgavetype undersøges nærmere i dette afsnit. Tabel 15: Virksomhedsstørrelse fordelt på region Syd- og Vest- og Storkøbenhavn og Nordjylland Vestjylland jylland holm Midt- og Øst- Born- Sønderjyllanland * Nordsjælland Fyn Sydsjæl- I alt 7 % 5 % 18 % 7 % 6 % 8 % 48 % 7 % "*" Vest- og Sydsjælland er inklusiv Lolland Falster Ud af de 191 deltagende virksomheder har lidt under halvdelen (ca. 48 %) deres hovedkontor i området Storkøbenhavn og Nordsjælland, j.f. Tabel 15. Midt- og Vestjylland er den region med den laveste andel deltagende virksomheder (ca. 5 %). Tabel 16: Virksomhedernes typiske opgavetyper Byplanlægning Landskabsarkitektur Industrielt design* Byggeri og restaurering Bygherrerådgivning Energi- og huseftersyn Variation af flere opgavetyper I alt 0,5 % 1,6 % 28,8 % 0,5 % 2,1 % 1,6 % 64,9 % Note: Ingen af de deltagende virksomheder der har oplyst "Kommunikationsdesign" eller "Indretning/rumdesign" som deres typiske opgavetype. "'*" Industrielt design, produktudvikling og møbeldesign. Som det fremgår af Tabel 16 har langt størstedelen (ca. 65 %) af de deltagende virksomheder ikke en typisk specifik opgavetype, men foretager en variation af flere opgavetyper. Virksomheder med byggeri og restaurering som deres primære opgavetype udgør med ca. 29 %, dermed langt den største del af virksomheder med kun en specifik opgavetype. De resterende virksomheder med en specifik opgavetype udgør tilsammen kun lidt over 6 %, af virksomhedernes opgavetyper. 18

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

SKAL IKKE UDFYLDES. Statistikken giver indsigt i branchens løn- og personaleforhold, samt giver klarhed om virksomhedens position i forhold hertil.

SKAL IKKE UDFYLDES. Statistikken giver indsigt i branchens løn- og personaleforhold, samt giver klarhed om virksomhedens position i forhold hertil. Løn- og personalestatistikken 2013 Spørgeskemaet ligger til grund for den løn- og personalestatistik, som DANSKE ARK udarbejder i samarbejde med ARKITEKTFORBUNDET, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund.

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2009. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7. Signaturforklaring

Løn- og personalestatistikken 2009. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7. Signaturforklaring Løn- og personalestatistikken 2009 Foreløbig udgave Hermed præsenteres en foreløbig udgave af løn- og personalestatistikken 2009, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato April 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 OFFENTLIGT ANSATTE Orlov eller deltid. Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2015. Spørgsmålene omhandler

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2015 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2015 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2005 LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for

Læs mere

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse LØNSTATISTIK 2016 Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse MEDLEMSFORDELE Som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017 Under 2. 2.-3. 3.-6. 6.-9. 9.-12. 12.-15. 15.-18. 18..21. 21.-24. Over 24. Notat 29. oktober 217 Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen For

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 13. juni 2013 Statistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse i kommuner og regioner med hensyn til bl.a. omfang af ansættelse, beskæftigelse, fordeling

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Sammenfatning Denne analyse af -ordningen i 1997 beskæftiger sig med udbudssiden i, det vil sige -virksomhederne og især virksomhedernes ejere og deres ansatte.

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job.

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job. LØNSTATISTIK 2016 Sammenfatning Kost & Ernæringsforbundet har udarbejdet denne lønstatistik. Det er sket på baggrund af spørgeskema, der er sendt ud til forbundets medlemmerne i november 2016. 1584 medlemmer

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige

LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige 27 l ø n s t a t i s t i k 2 7 Kære IDA-medlem Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2004

IDA LØNSTATISTIK 2004 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Mona Larsen Anders Bruun Jonassen Lise Sand Ellerbæk LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE - BEREGNINGER FOR 9 UDVALGTE FAGGRUPPER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

Læs mere

LØNSTATISTIK Mere end bare tal

LØNSTATISTIK Mere end bare tal LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1 Lønpolitik i arkitektvirksomhederne Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning Del 1 Om lønpolitik Overenskomstens rammer Lønpolitikkens

Læs mere