Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013"

Transkript

1 Bilag 6 Rubrik på GPS-mål 2013 TU-a 31

2 Politikområde 01 Demokrati Igangsatte driftsmål Kvartalsvis afrapportering fra Borgerrådgiveren Sker kvartalsvis Der er etableret en Demokratipulje og ansøgning hertil kan foretages to gange årligt Gennemførte driftsmål Årsrapportering fra Borgerrådgiveren Udvalget har på mødet den 4. april 2013 bevilget til et projekt "at uddybe og formidle samt udbrede kendskabet til den lokale kommunalevalgkamp i 2013 blandt læsesvage og synshandicappede i Sønderborg Kommune Byrådet har på mødet den 20. marts 2013 godtkendt Borgerrådgveres årsberetning. Fortsat drift af borgerpanel og udbud i f. m. kontraktophør i 2013 Udvalget har på mødet den 7. februar godkendt at der indgås kontrakt med Promonitor fra den 1. marts 2013 Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2012 Udvalget har deltaget i og evalueret oplevelserne på Folkemødet Folkemødet 2013 er planlagt og gennemføres med 27 deltagere i dagene den juni UDVIKLINGSMÅL Igangsat udviklingsmål Tilrettelæggelse og udsendelse af nyhedsbrev Fortsat udvikling og sparring med andre kommuner om demokrati Der er jævnlig kontakt til Viborg og Næstved kommuner. Udvikling af tilflytterservice SET har ansat en bosætningskoordinator i rammen af "Bedst brains" prokjektet bla. med opgave at udarbejde velkomstmateriale sammen med BorgerService. Udvikling af IT-arbejdspladsen for de nuværende byrådsmedlemmer Der arbejdes fortsat med open sourceunderstøttet dagsordens modul der især kan bruges på ipads. Fremme initiativer der kan hæve stemmeprocenten til kommunalvalget i november 2013 Implementering af ungdomspolitikken og en afsøgning af mulighederne for en ungekoordinator (FRA KEU) Udvalget har som fast pkt. på dagsordnen sagen vedr. initiativer der kan hæve stemmeprocenten til kommunalvalget i november 2013 Byrådet har på møde den 29. maj 2013 besluttet finansiering af ungekoordinator og den organisatoriske placering. Udarbejdelse af ungdomspolitikken sker når 32

3 ungekoordinatoren er tiltrådt. Videreføres til Gennemførte udviklingsmål Politikområde 02 Personale Igangsatte driftsmål Sikre, at kommunen lever op til lovgivningen om hhv. senior-og akutjob. Foreløbig status er blevet forelagt økonomiudvalget - der arbejdes fortsat med ansættelsen af seniorjobsmedarbejdere, tilgangen er imidlertid meget begrænset Gennemføre hhv. leder-og talentudviklingsforløb Dette arbejdes der med løbende i Udviklingshuset Fortsætte indsatsen for at reducere sygefraværet blandt medarbejderen i kommunen. Tidligere fokus udvides med særlig fokus på længerevarende fravær Gennemførte driftsmål UDVIKLINGSMÅL Igangsat udviklingsmål Implementering af HR strategien i Sønderborg Kommune. Processen er i gangsat Implementering af HR partnerskaber som samarbejdsform. HR partnerne har arbejdet sammen med de respektive forvaltninger gennem hele Ved udgangen af 2013 er der gennemført en evaluering, der vil danne baggrund for den fortsatte udvikling af partnerskabssamarbejdet. Gennemførte udviklingsmål Gennemføre organisatoriske ændringer som følge af beslutningen om nedlæggelse af Intern Stab Er gennemført Flytning af Udviklingshuset HR fra nuværende placering på Nordborg Rådhus. Udviklingshuset HR flyttede til Havnbjerg Skole i uge 42 33

4 Politikområde 03 Økonomi Ikke igangsatte driftsmål Igangsatte driftsmål Garantiprovision fra forsyningsområderne : Der i budgettet fra år 2013 er indarbejdet garantiprovisioner på i alt 6,5 mio. kr. Der er en igangværende retssag omkring kommunens mulighed for at opkræve provision af tidligere ydede garantier. Gennemførte driftsmål UDVIKLINGSMÅL Igangsat udviklingsmål Gennemførte udviklingsmål Analyse af mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget : Er gennemført. Analysen samt fremadrettede anbefalinger er blevet præsenteret på 1. og 2. budgetseminar 2013 Politikområde 04 Klima og Energi Ikke igangsatte driftsmål Energistrategien : Opgaven påbegyndes i april 2014 Igangsatte driftsmål Udarbejde tildelingsmodeller til kommunernes institutioner for el, vand og varme. Skolernes tildelingsmodel er færdig og børnehavernes tildelingsmodel bliver det i uge uge 12 Fortsætte arbejdet i ZeroCampany og Adviseryboard (ProjektZero). Deltagelse i Partnerskabet for offentlige grønne indkøb. Gennemførte driftsmål Adviseryboard er opløst i sin oprindelig form, men ZeroCompany fortsætter som hidtil Flere møder i året i arbejdsgruppen om energi 34

5 Info på hjemmesiden. Den nye hjemmeside er blevet opdateret med info UDVIKLINGSMÅL Ikke igangsatte udviklingsmål Elbilalliance for Region Syd. Der er underskrevet hensigtserklæring og Energistyrelsen støtter projektet. Der forventes at der bliver leaset 4 elbiler (3-generation) 2014 Igangsat udviklingsmål Udarbejde grønt regnskab (baseline) for kommunen som virksomhed. Opgaven er udført og ekstern rådgiver afslutter opgaven i marts Det forventes at Sønderborg Kommune når sit første delmål om en reduktion af CO2 inden 2015 i forhold til 2007 Fortsætte i det grænseoverskridende samarbejde, Sønderborg Kommune deltager sammen med Aabenraa og Flensborg Kommune i "Grænsetrekanten". Flere arbejdsgrupper arbejder med emner, der omhandler klima og energi. Borgmestrene i Grænsetrekanten har besluttet, at de tre kommuner skal samarbejde om temaet klima. Det første møde er afholdt i juni Der har været afholdt flere møder i gruppen. Transformer. Sønderborg Kommune deltager i Transformer, der er et EU projekt for innovative løsninger for mikrovirksomheder. Der er blevet afholdt 2 worhshops, hvor emnet er energirenovering i bevaringsværdige bygninger. Sønderborg Kommune byder ind med Foreningshuset i Ballebro, hvor vi forventer nogle meget spændende grønne løsninger der bliver ført ud i livet og kan være et 1-1 demostrationsprojekt Adfærdskampagne på Sønderskovskolen Keep Focus laver et pilotprojekt om elbesparelser på Sønderskovskolen Gennemførte udviklingsmål Færdiggøre udarbejdelsen af Klima- og Energipolitikken Den blev godkendt af Byrådet den 27. februar Den er blevet oversat til engelsk Fortsætte deltagelsen i projektet "Test en elbil". Projektet foregår i samarbejde med ChooseEV, som Sønderborg Kommune har underskrevet en samarbejdsaftale med. Erfaringer med elbiler og infrastruktur for el-standere skal samles fra de 80 testbrugere, der medvirker i projektet i en periode på 2 år. Projektet afsluttet i foråret Projektet har fået en meget positiv modtagelse af testkørerne. 35

6 Fortsætte projektet "Energirigtig kørsel og flådestyring i Sønderborg Kommune", der får midler fra Trafikstyrelsen. Projektet kører som planlagt med gode resultater for brændstoføkonomi. Projektet er afsluttet som planlagt den 1/9. Politikområde 05 Bosætning og byggeri Igangsatte driftsmål Screening af fælles sager inden for Teknik og Miljø Forvaltningen, for smidiggørelse af sagsbehandlingen Igangsat Byg og Miljø digital byggeansøgning tages efter planen i brug ultimo året Byg og Miljø tages i brug 1. april 2014 Igangsætning af opgaven omkring Grunddata programmet Opgaven omkring grunddata programmet igangsættes 1. januar 2014 Nyt byggesagsstyringssystem tages i brug Afventer endelig afklaring af hvilket fagsystem afdelingen vil gør brug af pr. 1. april der arbejdes på at gøre ESDH systemet til fagsystem og udfase byggesagsstyringssystemet WebLager NG tages i brug og gøres tilgængeligt for borgerne Weblageret er taget i brug og der arbejdes på at gøre det tilgængeligt for borgerne. Digitalisering af kommuneplanen og lokalplaner. Kommuneplanen gennemført, lokalplaner igangsættes nu. Gennemførte driftsmål UDVIKLINGSMÅL Ikke igangsatte udviklingsmål Bevarende lokalplaner for Nystaten Sønderborg, samt Gråsten bymidte. Igangsat udviklingsmål Der arbejdes videre med landskabskarakteranalysen. Der arbejdes videre og Jyllandssiden er stort set gennemført. Als bliver kun overordnet kortlagt foreløbigt. Arbejdet med bymidteprojektet er udbudt 1., 2. og 3. etape er gennemført. Dog afventer 2. etape, Apotekerhaven, en endelig færdiggørelse. Kommuneplanen Forslaget er sendt i offentlig høring indtil den 13. nov. 36

7 2013. Behandles i Byrådet d. 19. december Der arbejdes for at få skabt flere parcelhusgrunde i de efterspurgte områder 30 grunde bliver primo 2014 klar til salg i Vollerup og Dybbøl. Lokalplan for et erhvervsområde ved Ragebøl ud til motorvejen Der arbejdes med lokalplanen, som forventes behandlet i Byggesagsarkivet lægges på Webbaseret løsning Kører løbende Byg og Miljø implementering af digitale miljø- og byggeansøgninger ( ) Er under udvikling - forventes i brugtaget 1. april 2014 Grunddata programmet Grunddata samles ét sted herunder Bygnings- og Boligregistret (BBR), personregistret (CPR), adresser/husnumre og veje, ejendomme (ESR), virksomhedsregistret (CVR) og geografiske kort i årene 2013 til 2016 Er under udvikling Byggesagsstyringssystem sendes i udbud Sendes i udbud ultimo 2013 WebLager NG elektronisk byggesagsarkiv valideres og implementeres Systemet er implementeret - der foretages løbende validering Digitalisering af Kommune- og lokalplaner Kommuneplanen ligger i digital udgave. Lokalplanerne digitaliseres fra Gennemførte udviklingsmål Kommuneplanens strategiplan sendes i offentlig høring 1. kvartal 2012 Kommuneplanstrategien er endligt vedtaget i april 13. Der arbejdes videre med salg af Mommark havn og efterfølgende planlægning Solgt pr. 1. april 2013 Politikområde 06 Erhverv og turisme Igangsatte driftsmål Driftsaftale mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter revideres. Driftsaftalen er gældende for to år og beskriver de årlige driftsmål for området. Den eksisterende driftsaftale er godkendt af Byrådet den 17. december Driftsaftalen forventes revideret efter vedtagelsen af ny erhvervsfremmestrategi og masterplan for iværksætteri. Videreføres til

8 Erhvervspolitik og Erhvervsfremmestrategi for udarbejdes. Den nuværende politik og strategi udløber 31. december Udkast til erhvervsfremmestrategi er udarbejdet ultimo 2013 og blev forelagt til drøftelse i økonomiudvalget. Erhvervsfremmestrategien blev videregivet til politisk behandling i erhvervsudvalget. Videreført til 2014 Gennemførte driftsmål UDVIKLINGSMÅL Ikke igangsatte udviklingsmål Analyse af snitfladerne mellem Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter og kommunens forvaltninger Videreføres til 2014 Igangsat udviklingsmål Gennemførte udviklingsmål Politikområde 07 Natur og Miljø Igangsatte driftsmål Affaldsplan har følgende målsætninger o Mindske stigning i affaldsmængder med 1 % pr. år for både husholdning og erhverv ifl o Forbedre kvaliteten af det affald, der dannes o Øge genanvendelsen o Holde kommunen ren Målsætninger i affaldsplanen implementeres løbende. Der foretages en status ifm den nye affaldsplan der er under udarbejdelse. Fokus på energi i forbindelse med tilsyn for at bakke op om Projekt Zero visionen Der er indgået aftale med SE Big Blue om kompetenceudvikling af tilsynsmedarbejdere. Det er desværre svært at finde virksomheder der vil deltage i projektet. Der er dialog med Projekt Zero om hvordan vi får virksomhederne i tale. Revurdering af Danfoss miljøgodkendelse Igangsat, forventes sendt i høring hos Danfoss medio Udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen i perioden (Byrådet, februar 2009) Vandsamarbejdet mellem vandværkerne har været på byrådsmødet den 11. september Anmodning sendt til Miljøstyrelsen. Nordals foreligger i udkast, men afventer bl.a. en vejledning og udfaldet af planerne for vandsamarbejdet. Arbejdet fortsætter i

9 Vandforsyningsplan udarbejde plan for drikkevandshåndteringen i Sønderborg Kommune Planforslag fremlagt til politisk behandling i november/december Endelig plan til godkendelse fremlægges i Fokus på indsatsområder i henhold til Byrådets vision : Byrådet vil arbejde for, at vandforbruget reduceres i kommunen Renovering af spildevandssystemet fremskyndes, nyanlæg af ledninger i fælleskloakerede områder separeres Fokus på håndtering af spildevand i det åbne land Der fokuseres på øget nedsivning, og regnvand indtænkes som en ressource og som et element i bybilledet Indarbejdes i kommende spildevands-, vandforsyningsog klimatilpasningsplan. Gennemførte driftsmål Antallet af badestrande/badevandsanalyser reduceres med 10 lokaliteter i forhold til 2012 Afsluttet Vandkvaliteten i private brønde undersøges hvert fjerde år. Hvis husstanden har dagplejebørn, undersøges vandkvaliteten hvert år. (Teknik- og Miljøudvalget, februar 2007) Gennemført påbudsrunde for enkeltindvindere i gl. Gråsten og Sundeved kommune. Drive og vedligeholde kvalitetsstyringssystem efter Lov om kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Kvalitetspolitikken er godkendt og audit er gennemført d. 13. oktober Arbejde for bedre erhvervsklima Erhvervskontakten (En indgang) blev indviet den 11. oktober. Opfylde minimumsfrekvenser for tilsyn med virksomheder og landbrug efter Tilsynsbekendtgørensen Gennemført Opfylde tidsfrister for anmeldelser efter Husdyrloven Overholdt i indeværende år. Udarbejde revurderinger af miljøgodkendelser til husdyrbrug efter Direktiv om Industriel Emission Gennemført for 2013 UDVIKLINGSMÅL Igangsat udviklingsmål Udarbejde handleplaner for vandløb og søer i henhold til vandplanerne Forelagt TMU. Udsat på grund af kendelse i Natur- og miljøklagenævn Kortlægge og håndhævelse af spildevandsforhold ved spredt bebyggelse i det åbne land inden 2015 (Vandplan) De første påbud er udsendt. Opgaven fortsætter i

10 Udarbejde ny spildevandsplan (Vandplan) Udarbejde ejerstrategi og samarbejdsaftale mellem kommunen og Sønderborg Forsyning på vand og spildevandsområdet Igangsat, konsulent er tilknyttet opgaven og indsamling af data er påbegyndt. Planforslag forventes fremlagt i Tilbud indhentet - afventer udarbejdelsen af ejerstrategi. Gennemføres i 2014 Udarbejde en klimatilpasningsplan I samarbejde med Project Zero at se på mulighederne for vandbesparende tiltag Kortlægning er udarbejdet. Udkast til plan foreligges politisk i marts Første møde er afholdt Renovering af nedslidte rør og installationer på vandløbsområdet Påbegyndt - ca. 75 % er udført og projektering og tilbudsindhentning på de øvrige er pågebyndt. Udarbejdelse af udbudsmateriale for vandløbvedligeholdelsen Færdig primo februar Anlæg af nye naturstier i henhold til den politisk vedtagne stihandleplan Gennemførelse af projekter i henhold til vandhandleplanen Ny affaldsplan Gennemførte udviklingsmål Digitalisering af spildevandsarkiv Nedklassificering af ca. 140 km. Kommunevandløb Nybøl nord stien 1. etape blev indviet 3. november Alssund stien 2. etape er udsat pga. klage over ekspropriation. Forundersøgelser på 34 delprojekter er igangsat. Projektrealisering i 2014 i henhold til handleplan. Affaldsplanen er påbegyndt. Udkast til politisk behandling forventes klar i april : Alle gamle ikke digitaliserede spildevandsarkiver er allerede flyttet til historisk arkiv i Haderslev, hvorfor vi ikke kan gøre yderligere. Afsluttet, enkelte strækninger afventer klagesager. Følgende initiativer fra affaldsplanen videreføres Initiativerne er gennemført og evalueres i forbindelse Kortlægning af affald i kommunens egne institutioner med affaldsplanen. Informationskampagne bl.a. om forebyggelse af affaldsproduktion (og klima) og sortering af affald Kampagne om affald i naturen Kontakt til nyetablerede virksomheder Grønne indkøb Sortering i gademiljøet 40

11 Politikområde 08 Veje og Trafik Igangsatte driftsmål Vinterberedskab: Vinterberedskabet optimeres så der til en hver tid sikres den bedste og billigst mulige glatførebekæmpelse samt snerydning. Der er nedsat et arbejdsudvalg som skal udarbejde et nyt vinterregulativ til politisk godkendelse primo Veje & Trafik: Trafikplan for hele Sønderborg Kommune med særlig fokus på Sønderborg By med hensyn til Borgen og byens havn. Der er lavet trafikmodel og Trafikplanen udsendes til høring i første halvdel af Veje & Trafik: Opsætte intellegent parkeringshenvisning i Sønderborg by Der laves i forbindelse med trafikplanen forslag til placering af P-henvisningsskilte. Opgaven er udbudt og skal være færdig afleveret inden 1. april Veje og Trafik: Udvikle samarbejdet med Vej & Park, således at der opnås bedst og billigst drift af de kommunale opgaver indenfor veje og grønne områder. Der er indgået samarbejdsaftale. Yderligere analysering af området er igangsat og vil blive forelagt Teknik og Miljøudvalget i starten af Brand og Redning - Lovpligtig og generel forebyggelse/brandforebyggelse i en helhedsorienteret sammenhæng. Sammentænkning af brandforebyggelse, risikostyring, arbejdsmiljø, arbejdsskader og forsikring. Dette er en del af virksomhedensplanen, og disse arbejdsopgaver er stort set placeret hvor det er mest hensigtsmæssigt. Brand & Redning: Justering af det operative grundlag, herunder inddragelse af nye og ændrede risici. Implemtentering af den vedtagne dimensionering samt inddragelse af nye og ændrede risici. Risikobilledet skal justeres hver gang der måtte være ændringer, og dette et kan have betydning for dimensioeringen, som skal revideres minimum en gang i hver valgperiode. Brand & Redning: At afdække muligheder for samordning af opgaver med andre interessenter på tværs af forvaltninger og tværkommunalt. Der arbejds på et samarbejde med flere forvaltninger, bla. Ældre med tunge løft, og nabokommuner. Brand & Redning: At optimere arbejdsprocesser under udnyttelse af mulighed for øget digitalisering. Selvbetjening til borgere på internettet og udbygge hjemmesiden. Der arbejds på en bedreudnyttelse af bla. Hjemmesiden. Brand & Redning: At skabe robusthed ved at undersøge og evt. påtage os alternative opgaver, her tænkes på servicering af øvrige forvaltninger med serviceopgaver. Brand & Redning har allerede nu påtaget sig opgaver rundt omkring i kommune, bla. Vejhjælp, afhentning af trafikdræbte dyr mv. Brand & Redning: At tilpasse organisationen til de ændrede krav, såvel organisatorisk som operativt Brand & Redning er blevet til 2 afdelinger fremfor 3 afdelinger, for at gøre det mere sammenhængende og 41

12 effektivt. Brand & Redning: At søge og fremme såvel faglig som personlig kompetenceudvikling Medarbejderne opfordres til løbende at deltage i kompetenceudviklingskurser. Maritimt område - Hardeshøj-Ballebro: Færgen skal sejle hver dag og driftsprocenten skal tilstræbes over 97,5 % Driftsprocenten for 2012 var 98 % Maritimt område - Hardeshøj-Ballebro: Antallet af overførte enheder er faldet med 20 % efter motorvejsåbningen. Vi vil med målrettet indsats tilstræbe at minimere dette tab til 10 % i forhold til De 3. første kvartaler viser samme tendens, som ultimo 2012 Gennemførte driftsmål Gadelys: I 2012 er der igangsat en udbudsproces omkring gadelys efter en ESCO model. Transportkontoret: Der udarbejdes plan over materiel, herunder for udskiftning af materiel. Vurdering af behov for antal chauffører. Løbende vurdering af, hvor tilkomne opgaver til Transportkontoret bedst løses, herunder om de kan løses med egne vogne. Transportkontoret: Tilstræbe indkøb af biler med så lav CO2 udslip som muligt, herunder biler med alternative drivmidler (gas, el), samt reduktion af bilparken jævnfør behov. Afdække muligheder for at søge pulje- og projektmidler. Der er gennemført et udbud, og der er skrevet kontrakt med entreprenør. Fornyelse og energirenovering er startet på i Sundeved. Egen kørselsenhed er under afvikling, en stor del af kørslen er allerede udbudt (pr. 1/9-2013) og resten udbydes pr. 1/ Afsluttet. Er iværksat. NB. Indkøb af køretøjer under 2 T ligger hos Indkøb. Vognpa Klimasekretariatet. Ældre biler er udskiftet med nye miljørigtige dieselbi De indledende undersøgelser viser, at teknologien i forhold til alternativ rentabelt. Der foretages endvidere løbende vurdering omkring diesel/be arbejdsopgaver, målet er opfyldt og afsluttet. Vej & Park: Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Vej & Park og Vej & Trafik, hvor driftsmidlerne til det grønne og sort/grå område tilføres Vej & Park i januar Det giver Vej & Park muligheden for bedre at kunne administrere arbejdets udførelse og tidspunktet for udførelse, men henblik på en optimal drift fordelt over hele året. Der afholdes løbende driftsmøder indenfor det grønne og sort/grå område, for at sikre optimal anvendelse af driftsmidlerne og derved yde bedre service til kommunens borgere. Kontrakten er lavet og igangsat. Derudover har vi indgået driftsaftaler med: Kultur og Fritid på idrætsanlæg, Naturafdelingen på vandløb og Naturafdelingen på rottebekæmpelse. Maritimt område - Sønderborg Havne: Forsøge fastholdelse af erhvervsrelaterede opgaver/indtjening i Nordhavnen i 2013 Sønderborg Havn er stadig en ISPS havn og kan derfor modtage skibe, der kræver dette. Vi undersøger muligheden for at modtage biomasse til Sønderborg forsyning i 2013/14. Det er ikke lykkedes at tilføre gods 42

13 til havnen, hvorfor ISPS lukkes ned ved udgangen af 1. kvartal UDVIKLINGSMÅL Ikke igangsatte udviklingsmål Vejanlæg i Vollerup. Etablering af de nødvendige overordnede veje i forbindelse med lokalplanlægning og byggemodning i området ved Vollerup og vest for Hørup. Igangsat udviklingsmål Den kollektive trafiks tilgængelighed og sammenbindingskraft skal analyseres. Veje og cykelstier, hvor børn færdes, skal prioriteres højt. Al sammenhæng til den nye motorvej skal planlægges. Der skal fortsat være udvikling af cykelstinet også med fokus på turisme. Trafikløsninger i lokalområderne og i forbindelse til motorvejen skal lægges ind i en samlet planlægning. Fokus på etablering af busterminal og center uden for Sønderborg Centrum som aflastning af midtbyen. Fokus på trafikplanlægning i Sønderborg By Der foreligger et skitseforslag til en overordnet plan. Der skal arbejdes med mere konkrete forslag i Der er udarbejdet en cykelhandlingsplan og stiplan. Kirke Hørup-Tandslet og Skovby-Lysabild er færdig. Hundslev- Guderup gennemføres i Projektering er igangsat og jordkøb er sket. Dels ud fra ovenstående er der valgt følgende udviklingsmål i 2013 for at optimere området: Cykelstier. Anlæg af cykelstier Skovby-Lysabild, Hundslev-Guderup og Kirkehørup-Tandslet. Transportkontoret: Revidering samt politisk godkendelse af kvalitetsstandarder Veje & Trafik: Parkeringsforhold og parkeringsbehov i Sønderborg Kommune, herunder specielt i Sønderborg midtby, analyseres og der arbejdes i sammenhæng med Trafikplanen mod en plan for henvisning af parkeringspladser, samt en fremadrettet plan for placering af parkeringsarealer. Brand & Redning: Fortsætte implementering af den godkendte risikobaserede dimensioneri Maritimt område Hardeshøj-Ballebro: Udskiftning af døre M/f Bitten Clausen Afventer andre beslutninger i forhold til arbejdet med fundamentet. Gennemføres i 2014 Trafikplan er under udarbejdelse og kommer i høring i Der er udført tællinger på parkeringspladser for at registrere belægningsprocent og hvor der er størst søgning på p-pladser. Parkeringsstrategi udarbejdes efterfølgende. Der arbejdes løbende med implimenteringen af den godkendte risikobaserede dimensionering. Køretøjsinvesteringsplanen følges årligt, og køretøjerne vil derfor løbende blive mere tidssvarende og ikke så omkostningsrige. Projektet er planlagt i

14 Lufthavnen: Ønsker at fastholde og udbygge ruten til København i et, i øvrigt, meget presset marked. Siden Cimber Sterlings krak mistede lufthavnen i første omgang omkring 70 % af alle passagerer, nu er situationen minus 26%. Forklaringen er dels afmatning i dansk økonomi og dels det oprindelige, men nu væsentlig forbedrede trafikprogram. Med udsigten til et udvidet trafikprogram samt anden operatør på ruten mellem Sønderborg/København forventes stigende trafikrelaterede indtægter. Der er i gang sat markedsføring af Sønderborg Lufthavn i Nordtyskland, der er et stort potentiale. Kun 2,5% af vores passagerer er fra Nordtyskland. Lufthavnen: Ønsker at fastholde de nuværende baseselskaber (Skyways og Air Alsie) og dermed 250 arbejdspladser. Lufthavnen vil tilbyde de bedst mulige vækstbetingelser til baseselskaberne via et højt serviceniveau, hensigtsmæssige åbningstider og et prisniveau der afspejler den nuværende konkurrencesituation i luftfartsbranchen. Stigende antal arbejdspladser i lufthavnen. Interessen for en måske kommende langtidsparkering på 7000 m2 er stor, både Air Alsie og SkyWays afventer spændt, og glædes over mulighederne en sådan udvidelse vil medføre. Lufthavnen: Ønsker at fastholde de nuværende selskaber i Sønderborg Aviation Park (Amicos, Promonitor, Top Rejser og CP Avia Support) og dermed ca. 15 arbejdspladser. Lufthavnen vil også her tilbyde et højt serviceniveau og konkurrencedygtige betingelser. Uændret Lufthavnen: Ønsker i lighed med tidligere år at pleje vores forbindelser med luftfartsselskaberne og holde kontakten til relevante flyselskaber, idet lufthavnen afventer bedre tider. I en markedssituation hvor luftfartsselskaberne (Lufthansa, Air Berlin, SAS, KLM, Air France og mange flere) dagligt taber millioner, afskediger tusinder og lukker ruter, er det ikke i 2013 udsigt til at etablere nye ruter fra Sønderborg Lufthavn. Amsterdam og Berlin bobler stadig. Lufthavnen: Ønsket om at ændre lufthavnens status til bi-national er uændret. Imidlertid hænger den binationale strategi tæt sammen med etablering af en eller flere nye ruter. En succesfuld bi-national lufthavn skal således kunne tilbyde nordtyskerne tyske indenrigsruter og ruter til skandinaviske hovedstæder. Uændret Gennemførte udviklingsmål Sydtrafik. Der arbejdes med mål, der skal være medvirkende til at den kollektive trafik bidrager til CO2 sænkning på transportområdet samt mål der skal skaber passagervækst og gøre det mere attraktivt at benytte kollektiv trafik. Der arbejdes løbende på optimering af den kollektive trafik, herunder reduktion af CO2, som anses som en naturlig del af den daglige drift. Transportkontoret mindske administrationsomkostninger: Transportkontoret har i Påbegyndt og fortsættes under ændret definition i Der er påbegyndt arbejde med datagrundlag og analyse 44

15 løbet af året 2011 haft en meget stor tilgang af transportopgaver, hvilket har medført at Transportkontoret er nødsaget til at ændre strategisk målsætning set i forhold til styring samt databehandling af de tilgåede kørselsopgaver, udviklingsmål for 2012 er at få etableret et booking/styringssystem som gør at Sønderborg gør sig fri af eksterne systemer og de dermed høje administrationsomkostninger. Kollektiv trafik: Effektivisering af skolebusruterne generelt over alle Transportkontorets opgaver, samt kortlægning af potentielle opgaver i andre forvaltninger. Analysen er gennemført. Afsluttet. Igennem samarbejde med skolerne samt Børn og Uddannelsesforvaltningen foretages der effektiviseringer og ændringer i skolebuskørslen fra sommeren 2013 med virkning fra skoleårets start. Er gennemført. Kollektiv trafik: Indførsel af Flextrafik Flextrafik indføres i forbindelse med køreplanskiftet den 30. juni Er gennemført Transportkontoret: Forøgelse af kørsel med egne vogne med 10 % i forhold til 2012 tal Egen kørselsenhed afvikles pr , en stor del af kørslen er allerede udbudt (pr. 1/9-2013) og resten udbydes pr. 1/ Afsluttet. Transportkontoret: Identificering af system der kan håndtere visiterede borgere samt kommunens bilpark Lige pt. er vi i gang med at kortlægge organiseringen og ser det som en forudsætning for at kunne identificere dét system, der vil kunne opfylde vores behov. Konklussionen er at Transportkontoret ikke pt. ønsker et særskilt system til håndtering af dette, vi benytter os af kommunens allerede eksisterende systemer. Afsluttet. Transportkontoret: Udbud af lægekørsel og anden variabel kørsel Udbudsrunde er i gang og det forventes at kørselen er etableret med ny udbyder senest den Afsluttet. Transportkontoret: Reducere CO2 udslippet på den kommunale vognpark med 5 % i forhold til det aktuelle forbrug i Der er opnået en besparelse på ca. 12% i forhold til Er gennemført. Afsluttet. Havneomdannelse. Etablering af nye kajindfatninger og nedbrydning af kajanlæg inden opførelse af bygninger og etablering af p-pladser samt friarealer. Omlægning og nyprofilering af Nørre Havnegade. På den sydlige del af Storkajen, ud for Havbogade, er der etableret ny spuns. Ved den tidligere Kulkaj, er der udført kajrenovering og der er etableret en ny stenkastning. Nørre Havnegade er omlagt på den nordlige del. Ny spuns og kajrenovering ved og nord for havnekontoret er i gang. Maritimt område Hardeshøj-Ballebro Færgefart: Nyt billetsystem på Hardeshøj Ballebro Færgefart. Systemet er implementeret. Maritimt område Sønderborg Havne: Salg af Mommark Havn. Havnen er solgt og overdraget pr. 1. april Uddybning af sejlrenden er gennemført. 45

16 Maritimt område Sønderborg Havne: Fjernelse af pælebundter i Nordhavnen Er gennemført. Maritimt område Hardeshøj-Ballebro: Udbedring af færgelejet i Ballebro Projektet er udført og færdigt. Politikområde 10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter Ikke igangsatte driftsmål Brugerundersøgelse af hallerne i kommunen Ikke iværksat. Indsatsområde ønskes fjernet. Revision og udarbejdelse af nye udviklingsplaner Igangsatte driftsmål Finde egnede lokaler til lokalhistoriske arkiver og folkeoplysende foreninger på Jyllandssiden. Det lokalhistoriske arkiv i Broager forbliver på nuværende adresse. Sundeved lokalhistoriske arkiv flyttet til Bakkensbro Skole, hvis denne godkendes som foreningshus. Forberede flytning af fodboldbanerne fra Notmark til Fynshav i 2014 og 2015 Arbejdet er i gang i samarbejde med bestyrelsen for Diamanten og Planafdelingen, og kører planmæssigt. Driftsmålet fortsætter i Forberede ny boldbane til DIU. Arbejdet er i gang i samarbejde med DIU. Der er foretaget støjmåling, og Museum Sønderjylland har lavet prøveudgravning i oktober 2013, der viser, at der skal udgraves yderligere i foråret Det har Kultur-, Borger- og Fritidsudvalget bevilget kr. til på mødet den 18. februar Driftsmålet fortsætter i Indgå partnerskaber og brugeraftale på de anlæg og bygninger, hvor der ikke er aftaler endnu. Der er skabt overblik over eksisterende aftaler, og en række nye er indgået i 2013 (Naverne, det lille hus i Broager m.v.). Der vil snarest blive indgået yderligere aftaler (SFS, Adsbøl Klubhus m.v.). Gennemførte driftsmål At forberede processen i forbindelse med etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek. Biblioteket har etableret adgang til DBC s databrønd og ligeledes etableret adgang til et testsite med cms systemet ding2tal. Biblioteket indgår fortsat i det nationale Ting-samarbejde, som vil blive grundstammen i DDB s IT arkitektur. Biblioteket har indgået aftale med DDB pr. 1. september 2013 og udrulles

17 At biblioteksbussen etableres og indgår i nye samarbejdsrelationer. Der er indgået aftale med +65 digitaliseringsprojektet om 2 kampagne uger i uge 16 og 36, hvor forskellige digitale løsninger bliver præsenteret fra bussen og på 8 holdepladser i kommunen. Der er endvidere indgået samarbejdsaftaler med Statsbiblioteket om en sommerkampagne for musiksitet Bibzoom.dk, hvor sitet præsenteres på lokale musikfestivaler. Fortsat indgå nye partnerskaber med IT-undervisning som omdrejningspunkt og i forhold til den offentlige digitaliserings strategi. Der er indgået aftale med +65 digitaliseringsprojekt om udlån og administration af IT trolleys til frivillighedsgrupper i kommunen. Disse IT-trolleys udlånes fra Gråsten, Nordborg og Sønderborg. Udlån fra Gråsten og Sønderborg er etableret. Renovere Humlehøj svømmehal jf. anlægsbudget Ibrugtaget den 16. september 2013 UDVIKLINGSMÅL Ikke igangsatte udviklingsmål Udvikle en overordnet strategi for eliteidræt i Sønderborg Kommune. Ikke igangsat. Overført til At organiseringen af studiemiljøet revitaliseres og hjemmesidens sociale del udbygges. At udvikle nye tiltag som giver de studerende merværdi Overført til 2014 At udvikle og gennemføre en ungdomskamp om demokrati og miljø sammen med relevante partnere. Projektete gennemføres med betydelig støtte fra eksterne. Overført til 2014 At Landdistriktsarbejdet evalueres med henblik på at fremkomme med forslag til organisering og indhold som optimerer ressourceforbrug, borgerdemokratiet og valg af løsninger. Forslag til organisering fremsendes til politisk niveau med henblik på implementering i den nye valgperiode. Overført til 2014 At landsbylaugene bliver inddraget i udviklingen af en ny kommuneplan. Overført til 2014 At projekt bæredygtige landsbyer videreudvikles - fase 2 til1 bil, fødevarer, energi produktion, vidensdeling. Overført til 2014 At gennemføre et projekt med eksterne midler som Overført til

18 omfatter: nedrivning af mindst en faldefærdig bolig og genbruge materialerne herfra i nye innovative design som vil komme landsbyen til gode. At der bliver indgået aftaler med ikke kommunale lejere Overført til 2014 At der bliver ansat ekstern bygherre rådgiver (marts) Overført til 2014 At der udfra en politisk valg udbudsform igangsættes et udbud ultimo 2013 Overført til 2014 At de partnere, der skal konstituere multikulturhuset i samarbejde med deres nære naboer (Kunsthallen og Havneselskabet) gennemfører mindst et fælles projekt på havnefronten. Projektets formål er at synliggøre projektet overfor borgerne og lægge kimen til det fremtidigt samarbejde. Overført til 2014 At kunstfondens arbejde evalueres med henblik på at fremkomme med forslag til organisering og indhold som optimerer ressourceforbrug. Forslag til organisering fremsendes til politisk niveau med henblik på implementering i den nye valgperiode. Overført til 2014 At der udvikles modeller for Augustianas fremtid. Modeller som fremlægges til politisk beslutning. Overført til 2014 Igangsat udviklingsmål Samarbejde med ProjectZero, foreninger og haller om energirenoveringer. Energi styring 2013: Styring af varme, varmt vand, udsugning og banelys på SFS, Kærvej stadion, Dybbøl stadion, Sønderborg stadion omk., Sønderborg stadion klubhus, Broager idrætscenter og Skovvej 4. Besparelse i 2013: 330 GJ = kw/h = 16 t. CO2. Besparelsen er 14-61% pr. sted. Indsatsområdet ønskes fortsat i Igangsætte tiltag, hvor frivillige inddrages yderligere i løsningen af opgaver på idræts- og fritidsområdet. Der er iværksat en række aktiviteter: o Afviklet SFO-floorball april/maj i samarbejde med Sønderborg Floorball Forening. o Afsendt ansøgning om Breddeidrætskommune til et projekt om involvering af foreninger. o Foreningerne deltager i metodeudviklingen af fordeling af haltimer. o Hørup Skaterpark etableret af en arbejdsgruppe bestående af brugere, naboer og forvaltning. o Anskaffelse af digitalt bookingsystem (Webbook) har lagt initiativ og ansvar over på foreningerne. 48

19 o Samarbejder med B&U om implementering af frivilligheds-delen i skolereformen. o Samarbejder med Direktionen om det strategiske indsatsområde om inddragelse af frivillige. o Fast samarbejde med kommunens frivillighedskonsulent. Indsatsområdet ønskes fortsat i At udvikle en overordnet Biblioteksplan, som indeholder en formidlingsstrategi for de fysiske og digitale materialer. Planen skal fastholde fokus på udviklingen af fremtidens bibliotek i multikulturhusets ramme på havnen. Arbejdet er igangsat og videreføres i 2014 og indeholder forslag til moderniseret biblioteksstruktur At initiere andre og nye formidlingsformer i bibliotekerne, herunder med en særlig vægtning på de 5 selvbetjente biblioteker i Hørup, Vester Sottrup, Dybbøl, Broager og Gråsten. Projektet implementeres under overskriften Digital formidling i de selvbetjente biblioteker i foråret i At udvikle muligheder for et større samarbejde mellem biblioteket og de lokalhistoriske arkiver på en fælles Itplatform, som indeholder en digital formidlingsdel Sikre fødekæden af elever til Musikskolen, så andelen af børn og unge i Sønderborg Kommune, der går i Musikskolen, øges, og så Musikskolen fortsat kan udbyde undervisning i den brede portefølje af instrumenter, der p.t. udbydes. Dette skal bl.a. ske gennem øget samarbejde med skolerne samt gennem en gradvis tilpasning af undervisningsformen og -tilbuddet. Styrke den rytmiske afdeling af Musikskolen gennem flere arrangementer og et tættere samarbejde med skolerne. Blive en endnu mere synlig aktør i det lokale kulturliv med 120+ koncerter pr sæson. Gennemførte udviklingsmål Samarbejde med Planafdelingen og Bygninger & Energi om forslag til en ny stadionportal som budgetforslag Arbejdet er igangsat i et samarbejde mellem biblioteket og fritidsafdelingen. Der udarbejdes en analyse og forslag til en strategi for området som forelægges K og E udvalg i foråret Konkrete projekter: - Projekt "Spillelyst" lancerer første pilot i løbet af foråret 2014 på Sønde - Ifm implementering af folkeskolereformen er der udarbejdet et konkret katalog med undervisningstilbud som Musikskolen vil kunne indgå et samarbejde omkring fra skoleåret 14/15. Etableret "kodex for bands" i Musikskolen, udnævnt en rytmisk koordinator og styrket faggruppen af rytmiske undervisere. Opgaven med skolerne har været sat i bero pga. skolereformen. Tilfredsstillende samarbejde med Sønderborg Handel samt Kultur i Syd om bl.a. opvarmningsmusik ifm. koncerter i Mølleparken samt endnu flere bands og grupper på gaden i forbindelse med aktiviteter i byen. Målrettet indsats mod byens ældre borgere med præsentation af hvad Musikskolen kan tilbyde netop denne målgruppe. Kultur- og Erhvervsudvalget besluttede den 27. november 2013, at der ikke etableres en ny stadionportal på nuværende tidspunkt. 49

20 Videreudvikle talentarbejdet, så vi styrker MGK Syds afdeling i Sønderborg yderligere. MGK i Søndeborg er nu fuldt udbygget med tre årgange. Løbende udvikling, justeringer og fokus på Musik Akademiet, der er Musikskolens talentlinie Styrket samarbejde med Aabenraa Musikskole omkring elevudveksning. Politikområde 11 Integration Igangsatte driftsmål Gennemførte driftsmål Der tilbydes integrationsprogrammer til de 37 nye kvoteflygtninge som Udlændingestyrelsen har tildelt Sønderborg Kommune i : Jobcentret sikrer løbende, at nyankomne flygtninge, der visiteres til kommunen, tilbydes danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie samt beskæftigelsesrettet aktiviteter. Jobcentret har medio oktober modtaget 27 af de 37 kvoteflygtninge, som Udlændingestyrelsen har meldt ud, vil blive visiteret til Sønderborg i Danskuddannelse til voksne udlændinge, Intro-dansk samt Kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie sættes i udbud, da nuværende kontrakt med Dansk Flygtningehjælp udløber 31. dec : Udbuddet er gennemført. Dansk Flygtningehjælp (Lærdansk Sønderborg) har skrevet kontrakt med Sønderborg kommune vedr. levering af danskuddannelse i perioden 1. jan dec Fokus på at nyankomne består danskuddannelse og/eller kommer i job indenfor den 3-årige integrationsperiode. Indikator herfor vil være antallet af resultatstilskud, som kommunen hjemtager. : 2014 vil det kunne opgøres, om kommunen har hjemhentet flere resultatstilskud i 2013 end UDVIKLINGSMÅL Igangsatte udviklingsmål Gennemførte udviklingsmål Integrationsrådets funktionsperiode evalueres inden gennemførelse af valg i 2014 (jf. Byrådsbeslutning ultimo 2009). Evalueringen foreligges Arbejdsmarkedsudvalget og Integrationsrådet. : Evalueringer er gennemført og forlagt Arbejdsmarkedsudvalget d. 22. oktober og 26. november 2013 samt byrådet d. 18. december Planlægning af Integrationsrådsvalg : Byrådet besluttede på sit møde 18. december 2013, at der skal etableres et nyt Integrationsråd. Etableringen er påbegyndt. Fokus på en eventuel forestående implementering af et nationalt integrationsbarometer, der gør det muligt at benchmarke kommunerne med udgangspunkt i nationalt opsatte mål med dertilhørende indikatorer. : Der har været gennemført et temamøde med byrådet d. 27. maj 2013 omkring den kommunale integrationsindsats og den nationale benchmarking. 50

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2015

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2015 Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 5 Sygefravær 5 Økonomi

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

OPGAVER FORELØBIG BESKRIVELSE Version 2.0

OPGAVER FORELØBIG BESKRIVELSE Version 2.0 OPGAVER FORELØBIG BESKRIVELSE Version 2.0 PERIODE / TIDSFRIST - FORELØBIG Farvekoder der signalerer, hvem der har en arbejdsopgave Skoleleder=skoleledelser=skolerne SB=skolebestyrelsen MED CfDS/CfBF=Center

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015 Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan UDKAST AF 10.02.2015 Strategiplan 2016-2019 Energi og Renovation Aalborg Forsyning, Renovation Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-002830

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Rebild Kommunes Dagpleje

Rebild Kommunes Dagpleje Kontrakt 2013-14 Rebild Kommunes Dagpleje Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at beslutninger og

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Strategiplan Miljø- og Energiplanlægning

Strategiplan Miljø- og Energiplanlægning Strategiplan 2017-2020 Miljø- og Energiplanlægning Udgiver: Aalborg Forsyning Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby Udgivelse: Sagsnr.: 2016-002282 Dok.nr.: 2016-002282-1 2 1 Indledning Strategiplanen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD Vi vil styrke børn sproglige kompetencer i Odder Kommune Barnets sprog er vigtigt for dets personlige og sociale udvikling. Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre, hvad vi har behov for,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål.

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere