Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013"

Transkript

1 Bilag 6 Rubrik på GPS-mål 2013 TU-a 31

2 Politikområde 01 Demokrati Igangsatte driftsmål Kvartalsvis afrapportering fra Borgerrådgiveren Sker kvartalsvis Der er etableret en Demokratipulje og ansøgning hertil kan foretages to gange årligt Gennemførte driftsmål Årsrapportering fra Borgerrådgiveren Udvalget har på mødet den 4. april 2013 bevilget til et projekt "at uddybe og formidle samt udbrede kendskabet til den lokale kommunalevalgkamp i 2013 blandt læsesvage og synshandicappede i Sønderborg Kommune Byrådet har på mødet den 20. marts 2013 godtkendt Borgerrådgveres årsberetning. Fortsat drift af borgerpanel og udbud i f. m. kontraktophør i 2013 Udvalget har på mødet den 7. februar godkendt at der indgås kontrakt med Promonitor fra den 1. marts 2013 Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2012 Udvalget har deltaget i og evalueret oplevelserne på Folkemødet Folkemødet 2013 er planlagt og gennemføres med 27 deltagere i dagene den juni UDVIKLINGSMÅL Igangsat udviklingsmål Tilrettelæggelse og udsendelse af nyhedsbrev Fortsat udvikling og sparring med andre kommuner om demokrati Der er jævnlig kontakt til Viborg og Næstved kommuner. Udvikling af tilflytterservice SET har ansat en bosætningskoordinator i rammen af "Bedst brains" prokjektet bla. med opgave at udarbejde velkomstmateriale sammen med BorgerService. Udvikling af IT-arbejdspladsen for de nuværende byrådsmedlemmer Der arbejdes fortsat med open sourceunderstøttet dagsordens modul der især kan bruges på ipads. Fremme initiativer der kan hæve stemmeprocenten til kommunalvalget i november 2013 Implementering af ungdomspolitikken og en afsøgning af mulighederne for en ungekoordinator (FRA KEU) Udvalget har som fast pkt. på dagsordnen sagen vedr. initiativer der kan hæve stemmeprocenten til kommunalvalget i november 2013 Byrådet har på møde den 29. maj 2013 besluttet finansiering af ungekoordinator og den organisatoriske placering. Udarbejdelse af ungdomspolitikken sker når 32

3 ungekoordinatoren er tiltrådt. Videreføres til Gennemførte udviklingsmål Politikområde 02 Personale Igangsatte driftsmål Sikre, at kommunen lever op til lovgivningen om hhv. senior-og akutjob. Foreløbig status er blevet forelagt økonomiudvalget - der arbejdes fortsat med ansættelsen af seniorjobsmedarbejdere, tilgangen er imidlertid meget begrænset Gennemføre hhv. leder-og talentudviklingsforløb Dette arbejdes der med løbende i Udviklingshuset Fortsætte indsatsen for at reducere sygefraværet blandt medarbejderen i kommunen. Tidligere fokus udvides med særlig fokus på længerevarende fravær Gennemførte driftsmål UDVIKLINGSMÅL Igangsat udviklingsmål Implementering af HR strategien i Sønderborg Kommune. Processen er i gangsat Implementering af HR partnerskaber som samarbejdsform. HR partnerne har arbejdet sammen med de respektive forvaltninger gennem hele Ved udgangen af 2013 er der gennemført en evaluering, der vil danne baggrund for den fortsatte udvikling af partnerskabssamarbejdet. Gennemførte udviklingsmål Gennemføre organisatoriske ændringer som følge af beslutningen om nedlæggelse af Intern Stab Er gennemført Flytning af Udviklingshuset HR fra nuværende placering på Nordborg Rådhus. Udviklingshuset HR flyttede til Havnbjerg Skole i uge 42 33

4 Politikområde 03 Økonomi Ikke igangsatte driftsmål Igangsatte driftsmål Garantiprovision fra forsyningsområderne : Der i budgettet fra år 2013 er indarbejdet garantiprovisioner på i alt 6,5 mio. kr. Der er en igangværende retssag omkring kommunens mulighed for at opkræve provision af tidligere ydede garantier. Gennemførte driftsmål UDVIKLINGSMÅL Igangsat udviklingsmål Gennemførte udviklingsmål Analyse af mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget : Er gennemført. Analysen samt fremadrettede anbefalinger er blevet præsenteret på 1. og 2. budgetseminar 2013 Politikområde 04 Klima og Energi Ikke igangsatte driftsmål Energistrategien : Opgaven påbegyndes i april 2014 Igangsatte driftsmål Udarbejde tildelingsmodeller til kommunernes institutioner for el, vand og varme. Skolernes tildelingsmodel er færdig og børnehavernes tildelingsmodel bliver det i uge uge 12 Fortsætte arbejdet i ZeroCampany og Adviseryboard (ProjektZero). Deltagelse i Partnerskabet for offentlige grønne indkøb. Gennemførte driftsmål Adviseryboard er opløst i sin oprindelig form, men ZeroCompany fortsætter som hidtil Flere møder i året i arbejdsgruppen om energi 34

5 Info på hjemmesiden. Den nye hjemmeside er blevet opdateret med info UDVIKLINGSMÅL Ikke igangsatte udviklingsmål Elbilalliance for Region Syd. Der er underskrevet hensigtserklæring og Energistyrelsen støtter projektet. Der forventes at der bliver leaset 4 elbiler (3-generation) 2014 Igangsat udviklingsmål Udarbejde grønt regnskab (baseline) for kommunen som virksomhed. Opgaven er udført og ekstern rådgiver afslutter opgaven i marts Det forventes at Sønderborg Kommune når sit første delmål om en reduktion af CO2 inden 2015 i forhold til 2007 Fortsætte i det grænseoverskridende samarbejde, Sønderborg Kommune deltager sammen med Aabenraa og Flensborg Kommune i "Grænsetrekanten". Flere arbejdsgrupper arbejder med emner, der omhandler klima og energi. Borgmestrene i Grænsetrekanten har besluttet, at de tre kommuner skal samarbejde om temaet klima. Det første møde er afholdt i juni Der har været afholdt flere møder i gruppen. Transformer. Sønderborg Kommune deltager i Transformer, der er et EU projekt for innovative løsninger for mikrovirksomheder. Der er blevet afholdt 2 worhshops, hvor emnet er energirenovering i bevaringsværdige bygninger. Sønderborg Kommune byder ind med Foreningshuset i Ballebro, hvor vi forventer nogle meget spændende grønne løsninger der bliver ført ud i livet og kan være et 1-1 demostrationsprojekt Adfærdskampagne på Sønderskovskolen Keep Focus laver et pilotprojekt om elbesparelser på Sønderskovskolen Gennemførte udviklingsmål Færdiggøre udarbejdelsen af Klima- og Energipolitikken Den blev godkendt af Byrådet den 27. februar Den er blevet oversat til engelsk Fortsætte deltagelsen i projektet "Test en elbil". Projektet foregår i samarbejde med ChooseEV, som Sønderborg Kommune har underskrevet en samarbejdsaftale med. Erfaringer med elbiler og infrastruktur for el-standere skal samles fra de 80 testbrugere, der medvirker i projektet i en periode på 2 år. Projektet afsluttet i foråret Projektet har fået en meget positiv modtagelse af testkørerne. 35

6 Fortsætte projektet "Energirigtig kørsel og flådestyring i Sønderborg Kommune", der får midler fra Trafikstyrelsen. Projektet kører som planlagt med gode resultater for brændstoføkonomi. Projektet er afsluttet som planlagt den 1/9. Politikområde 05 Bosætning og byggeri Igangsatte driftsmål Screening af fælles sager inden for Teknik og Miljø Forvaltningen, for smidiggørelse af sagsbehandlingen Igangsat Byg og Miljø digital byggeansøgning tages efter planen i brug ultimo året Byg og Miljø tages i brug 1. april 2014 Igangsætning af opgaven omkring Grunddata programmet Opgaven omkring grunddata programmet igangsættes 1. januar 2014 Nyt byggesagsstyringssystem tages i brug Afventer endelig afklaring af hvilket fagsystem afdelingen vil gør brug af pr. 1. april der arbejdes på at gøre ESDH systemet til fagsystem og udfase byggesagsstyringssystemet WebLager NG tages i brug og gøres tilgængeligt for borgerne Weblageret er taget i brug og der arbejdes på at gøre det tilgængeligt for borgerne. Digitalisering af kommuneplanen og lokalplaner. Kommuneplanen gennemført, lokalplaner igangsættes nu. Gennemførte driftsmål UDVIKLINGSMÅL Ikke igangsatte udviklingsmål Bevarende lokalplaner for Nystaten Sønderborg, samt Gråsten bymidte. Igangsat udviklingsmål Der arbejdes videre med landskabskarakteranalysen. Der arbejdes videre og Jyllandssiden er stort set gennemført. Als bliver kun overordnet kortlagt foreløbigt. Arbejdet med bymidteprojektet er udbudt 1., 2. og 3. etape er gennemført. Dog afventer 2. etape, Apotekerhaven, en endelig færdiggørelse. Kommuneplanen Forslaget er sendt i offentlig høring indtil den 13. nov. 36

7 2013. Behandles i Byrådet d. 19. december Der arbejdes for at få skabt flere parcelhusgrunde i de efterspurgte områder 30 grunde bliver primo 2014 klar til salg i Vollerup og Dybbøl. Lokalplan for et erhvervsområde ved Ragebøl ud til motorvejen Der arbejdes med lokalplanen, som forventes behandlet i Byggesagsarkivet lægges på Webbaseret løsning Kører løbende Byg og Miljø implementering af digitale miljø- og byggeansøgninger ( ) Er under udvikling - forventes i brugtaget 1. april 2014 Grunddata programmet Grunddata samles ét sted herunder Bygnings- og Boligregistret (BBR), personregistret (CPR), adresser/husnumre og veje, ejendomme (ESR), virksomhedsregistret (CVR) og geografiske kort i årene 2013 til 2016 Er under udvikling Byggesagsstyringssystem sendes i udbud Sendes i udbud ultimo 2013 WebLager NG elektronisk byggesagsarkiv valideres og implementeres Systemet er implementeret - der foretages løbende validering Digitalisering af Kommune- og lokalplaner Kommuneplanen ligger i digital udgave. Lokalplanerne digitaliseres fra Gennemførte udviklingsmål Kommuneplanens strategiplan sendes i offentlig høring 1. kvartal 2012 Kommuneplanstrategien er endligt vedtaget i april 13. Der arbejdes videre med salg af Mommark havn og efterfølgende planlægning Solgt pr. 1. april 2013 Politikområde 06 Erhverv og turisme Igangsatte driftsmål Driftsaftale mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter revideres. Driftsaftalen er gældende for to år og beskriver de årlige driftsmål for området. Den eksisterende driftsaftale er godkendt af Byrådet den 17. december Driftsaftalen forventes revideret efter vedtagelsen af ny erhvervsfremmestrategi og masterplan for iværksætteri. Videreføres til

8 Erhvervspolitik og Erhvervsfremmestrategi for udarbejdes. Den nuværende politik og strategi udløber 31. december Udkast til erhvervsfremmestrategi er udarbejdet ultimo 2013 og blev forelagt til drøftelse i økonomiudvalget. Erhvervsfremmestrategien blev videregivet til politisk behandling i erhvervsudvalget. Videreført til 2014 Gennemførte driftsmål UDVIKLINGSMÅL Ikke igangsatte udviklingsmål Analyse af snitfladerne mellem Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter og kommunens forvaltninger Videreføres til 2014 Igangsat udviklingsmål Gennemførte udviklingsmål Politikområde 07 Natur og Miljø Igangsatte driftsmål Affaldsplan har følgende målsætninger o Mindske stigning i affaldsmængder med 1 % pr. år for både husholdning og erhverv ifl o Forbedre kvaliteten af det affald, der dannes o Øge genanvendelsen o Holde kommunen ren Målsætninger i affaldsplanen implementeres løbende. Der foretages en status ifm den nye affaldsplan der er under udarbejdelse. Fokus på energi i forbindelse med tilsyn for at bakke op om Projekt Zero visionen Der er indgået aftale med SE Big Blue om kompetenceudvikling af tilsynsmedarbejdere. Det er desværre svært at finde virksomheder der vil deltage i projektet. Der er dialog med Projekt Zero om hvordan vi får virksomhederne i tale. Revurdering af Danfoss miljøgodkendelse Igangsat, forventes sendt i høring hos Danfoss medio Udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen i perioden (Byrådet, februar 2009) Vandsamarbejdet mellem vandværkerne har været på byrådsmødet den 11. september Anmodning sendt til Miljøstyrelsen. Nordals foreligger i udkast, men afventer bl.a. en vejledning og udfaldet af planerne for vandsamarbejdet. Arbejdet fortsætter i

9 Vandforsyningsplan udarbejde plan for drikkevandshåndteringen i Sønderborg Kommune Planforslag fremlagt til politisk behandling i november/december Endelig plan til godkendelse fremlægges i Fokus på indsatsområder i henhold til Byrådets vision : Byrådet vil arbejde for, at vandforbruget reduceres i kommunen Renovering af spildevandssystemet fremskyndes, nyanlæg af ledninger i fælleskloakerede områder separeres Fokus på håndtering af spildevand i det åbne land Der fokuseres på øget nedsivning, og regnvand indtænkes som en ressource og som et element i bybilledet Indarbejdes i kommende spildevands-, vandforsyningsog klimatilpasningsplan. Gennemførte driftsmål Antallet af badestrande/badevandsanalyser reduceres med 10 lokaliteter i forhold til 2012 Afsluttet Vandkvaliteten i private brønde undersøges hvert fjerde år. Hvis husstanden har dagplejebørn, undersøges vandkvaliteten hvert år. (Teknik- og Miljøudvalget, februar 2007) Gennemført påbudsrunde for enkeltindvindere i gl. Gråsten og Sundeved kommune. Drive og vedligeholde kvalitetsstyringssystem efter Lov om kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Kvalitetspolitikken er godkendt og audit er gennemført d. 13. oktober Arbejde for bedre erhvervsklima Erhvervskontakten (En indgang) blev indviet den 11. oktober. Opfylde minimumsfrekvenser for tilsyn med virksomheder og landbrug efter Tilsynsbekendtgørensen Gennemført Opfylde tidsfrister for anmeldelser efter Husdyrloven Overholdt i indeværende år. Udarbejde revurderinger af miljøgodkendelser til husdyrbrug efter Direktiv om Industriel Emission Gennemført for 2013 UDVIKLINGSMÅL Igangsat udviklingsmål Udarbejde handleplaner for vandløb og søer i henhold til vandplanerne Forelagt TMU. Udsat på grund af kendelse i Natur- og miljøklagenævn Kortlægge og håndhævelse af spildevandsforhold ved spredt bebyggelse i det åbne land inden 2015 (Vandplan) De første påbud er udsendt. Opgaven fortsætter i

10 Udarbejde ny spildevandsplan (Vandplan) Udarbejde ejerstrategi og samarbejdsaftale mellem kommunen og Sønderborg Forsyning på vand og spildevandsområdet Igangsat, konsulent er tilknyttet opgaven og indsamling af data er påbegyndt. Planforslag forventes fremlagt i Tilbud indhentet - afventer udarbejdelsen af ejerstrategi. Gennemføres i 2014 Udarbejde en klimatilpasningsplan I samarbejde med Project Zero at se på mulighederne for vandbesparende tiltag Kortlægning er udarbejdet. Udkast til plan foreligges politisk i marts Første møde er afholdt Renovering af nedslidte rør og installationer på vandløbsområdet Påbegyndt - ca. 75 % er udført og projektering og tilbudsindhentning på de øvrige er pågebyndt. Udarbejdelse af udbudsmateriale for vandløbvedligeholdelsen Færdig primo februar Anlæg af nye naturstier i henhold til den politisk vedtagne stihandleplan Gennemførelse af projekter i henhold til vandhandleplanen Ny affaldsplan Gennemførte udviklingsmål Digitalisering af spildevandsarkiv Nedklassificering af ca. 140 km. Kommunevandløb Nybøl nord stien 1. etape blev indviet 3. november Alssund stien 2. etape er udsat pga. klage over ekspropriation. Forundersøgelser på 34 delprojekter er igangsat. Projektrealisering i 2014 i henhold til handleplan. Affaldsplanen er påbegyndt. Udkast til politisk behandling forventes klar i april : Alle gamle ikke digitaliserede spildevandsarkiver er allerede flyttet til historisk arkiv i Haderslev, hvorfor vi ikke kan gøre yderligere. Afsluttet, enkelte strækninger afventer klagesager. Følgende initiativer fra affaldsplanen videreføres Initiativerne er gennemført og evalueres i forbindelse Kortlægning af affald i kommunens egne institutioner med affaldsplanen. Informationskampagne bl.a. om forebyggelse af affaldsproduktion (og klima) og sortering af affald Kampagne om affald i naturen Kontakt til nyetablerede virksomheder Grønne indkøb Sortering i gademiljøet 40

11 Politikområde 08 Veje og Trafik Igangsatte driftsmål Vinterberedskab: Vinterberedskabet optimeres så der til en hver tid sikres den bedste og billigst mulige glatførebekæmpelse samt snerydning. Der er nedsat et arbejdsudvalg som skal udarbejde et nyt vinterregulativ til politisk godkendelse primo Veje & Trafik: Trafikplan for hele Sønderborg Kommune med særlig fokus på Sønderborg By med hensyn til Borgen og byens havn. Der er lavet trafikmodel og Trafikplanen udsendes til høring i første halvdel af Veje & Trafik: Opsætte intellegent parkeringshenvisning i Sønderborg by Der laves i forbindelse med trafikplanen forslag til placering af P-henvisningsskilte. Opgaven er udbudt og skal være færdig afleveret inden 1. april Veje og Trafik: Udvikle samarbejdet med Vej & Park, således at der opnås bedst og billigst drift af de kommunale opgaver indenfor veje og grønne områder. Der er indgået samarbejdsaftale. Yderligere analysering af området er igangsat og vil blive forelagt Teknik og Miljøudvalget i starten af Brand og Redning - Lovpligtig og generel forebyggelse/brandforebyggelse i en helhedsorienteret sammenhæng. Sammentænkning af brandforebyggelse, risikostyring, arbejdsmiljø, arbejdsskader og forsikring. Dette er en del af virksomhedensplanen, og disse arbejdsopgaver er stort set placeret hvor det er mest hensigtsmæssigt. Brand & Redning: Justering af det operative grundlag, herunder inddragelse af nye og ændrede risici. Implemtentering af den vedtagne dimensionering samt inddragelse af nye og ændrede risici. Risikobilledet skal justeres hver gang der måtte være ændringer, og dette et kan have betydning for dimensioeringen, som skal revideres minimum en gang i hver valgperiode. Brand & Redning: At afdække muligheder for samordning af opgaver med andre interessenter på tværs af forvaltninger og tværkommunalt. Der arbejds på et samarbejde med flere forvaltninger, bla. Ældre med tunge løft, og nabokommuner. Brand & Redning: At optimere arbejdsprocesser under udnyttelse af mulighed for øget digitalisering. Selvbetjening til borgere på internettet og udbygge hjemmesiden. Der arbejds på en bedreudnyttelse af bla. Hjemmesiden. Brand & Redning: At skabe robusthed ved at undersøge og evt. påtage os alternative opgaver, her tænkes på servicering af øvrige forvaltninger med serviceopgaver. Brand & Redning har allerede nu påtaget sig opgaver rundt omkring i kommune, bla. Vejhjælp, afhentning af trafikdræbte dyr mv. Brand & Redning: At tilpasse organisationen til de ændrede krav, såvel organisatorisk som operativt Brand & Redning er blevet til 2 afdelinger fremfor 3 afdelinger, for at gøre det mere sammenhængende og 41

12 effektivt. Brand & Redning: At søge og fremme såvel faglig som personlig kompetenceudvikling Medarbejderne opfordres til løbende at deltage i kompetenceudviklingskurser. Maritimt område - Hardeshøj-Ballebro: Færgen skal sejle hver dag og driftsprocenten skal tilstræbes over 97,5 % Driftsprocenten for 2012 var 98 % Maritimt område - Hardeshøj-Ballebro: Antallet af overførte enheder er faldet med 20 % efter motorvejsåbningen. Vi vil med målrettet indsats tilstræbe at minimere dette tab til 10 % i forhold til De 3. første kvartaler viser samme tendens, som ultimo 2012 Gennemførte driftsmål Gadelys: I 2012 er der igangsat en udbudsproces omkring gadelys efter en ESCO model. Transportkontoret: Der udarbejdes plan over materiel, herunder for udskiftning af materiel. Vurdering af behov for antal chauffører. Løbende vurdering af, hvor tilkomne opgaver til Transportkontoret bedst løses, herunder om de kan løses med egne vogne. Transportkontoret: Tilstræbe indkøb af biler med så lav CO2 udslip som muligt, herunder biler med alternative drivmidler (gas, el), samt reduktion af bilparken jævnfør behov. Afdække muligheder for at søge pulje- og projektmidler. Der er gennemført et udbud, og der er skrevet kontrakt med entreprenør. Fornyelse og energirenovering er startet på i Sundeved. Egen kørselsenhed er under afvikling, en stor del af kørslen er allerede udbudt (pr. 1/9-2013) og resten udbydes pr. 1/ Afsluttet. Er iværksat. NB. Indkøb af køretøjer under 2 T ligger hos Indkøb. Vognpa Klimasekretariatet. Ældre biler er udskiftet med nye miljørigtige dieselbi De indledende undersøgelser viser, at teknologien i forhold til alternativ rentabelt. Der foretages endvidere løbende vurdering omkring diesel/be arbejdsopgaver, målet er opfyldt og afsluttet. Vej & Park: Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Vej & Park og Vej & Trafik, hvor driftsmidlerne til det grønne og sort/grå område tilføres Vej & Park i januar Det giver Vej & Park muligheden for bedre at kunne administrere arbejdets udførelse og tidspunktet for udførelse, men henblik på en optimal drift fordelt over hele året. Der afholdes løbende driftsmøder indenfor det grønne og sort/grå område, for at sikre optimal anvendelse af driftsmidlerne og derved yde bedre service til kommunens borgere. Kontrakten er lavet og igangsat. Derudover har vi indgået driftsaftaler med: Kultur og Fritid på idrætsanlæg, Naturafdelingen på vandløb og Naturafdelingen på rottebekæmpelse. Maritimt område - Sønderborg Havne: Forsøge fastholdelse af erhvervsrelaterede opgaver/indtjening i Nordhavnen i 2013 Sønderborg Havn er stadig en ISPS havn og kan derfor modtage skibe, der kræver dette. Vi undersøger muligheden for at modtage biomasse til Sønderborg forsyning i 2013/14. Det er ikke lykkedes at tilføre gods 42

13 til havnen, hvorfor ISPS lukkes ned ved udgangen af 1. kvartal UDVIKLINGSMÅL Ikke igangsatte udviklingsmål Vejanlæg i Vollerup. Etablering af de nødvendige overordnede veje i forbindelse med lokalplanlægning og byggemodning i området ved Vollerup og vest for Hørup. Igangsat udviklingsmål Den kollektive trafiks tilgængelighed og sammenbindingskraft skal analyseres. Veje og cykelstier, hvor børn færdes, skal prioriteres højt. Al sammenhæng til den nye motorvej skal planlægges. Der skal fortsat være udvikling af cykelstinet også med fokus på turisme. Trafikløsninger i lokalområderne og i forbindelse til motorvejen skal lægges ind i en samlet planlægning. Fokus på etablering af busterminal og center uden for Sønderborg Centrum som aflastning af midtbyen. Fokus på trafikplanlægning i Sønderborg By Der foreligger et skitseforslag til en overordnet plan. Der skal arbejdes med mere konkrete forslag i Der er udarbejdet en cykelhandlingsplan og stiplan. Kirke Hørup-Tandslet og Skovby-Lysabild er færdig. Hundslev- Guderup gennemføres i Projektering er igangsat og jordkøb er sket. Dels ud fra ovenstående er der valgt følgende udviklingsmål i 2013 for at optimere området: Cykelstier. Anlæg af cykelstier Skovby-Lysabild, Hundslev-Guderup og Kirkehørup-Tandslet. Transportkontoret: Revidering samt politisk godkendelse af kvalitetsstandarder Veje & Trafik: Parkeringsforhold og parkeringsbehov i Sønderborg Kommune, herunder specielt i Sønderborg midtby, analyseres og der arbejdes i sammenhæng med Trafikplanen mod en plan for henvisning af parkeringspladser, samt en fremadrettet plan for placering af parkeringsarealer. Brand & Redning: Fortsætte implementering af den godkendte risikobaserede dimensioneri Maritimt område Hardeshøj-Ballebro: Udskiftning af døre M/f Bitten Clausen Afventer andre beslutninger i forhold til arbejdet med fundamentet. Gennemføres i 2014 Trafikplan er under udarbejdelse og kommer i høring i Der er udført tællinger på parkeringspladser for at registrere belægningsprocent og hvor der er størst søgning på p-pladser. Parkeringsstrategi udarbejdes efterfølgende. Der arbejdes løbende med implimenteringen af den godkendte risikobaserede dimensionering. Køretøjsinvesteringsplanen følges årligt, og køretøjerne vil derfor løbende blive mere tidssvarende og ikke så omkostningsrige. Projektet er planlagt i

14 Lufthavnen: Ønsker at fastholde og udbygge ruten til København i et, i øvrigt, meget presset marked. Siden Cimber Sterlings krak mistede lufthavnen i første omgang omkring 70 % af alle passagerer, nu er situationen minus 26%. Forklaringen er dels afmatning i dansk økonomi og dels det oprindelige, men nu væsentlig forbedrede trafikprogram. Med udsigten til et udvidet trafikprogram samt anden operatør på ruten mellem Sønderborg/København forventes stigende trafikrelaterede indtægter. Der er i gang sat markedsføring af Sønderborg Lufthavn i Nordtyskland, der er et stort potentiale. Kun 2,5% af vores passagerer er fra Nordtyskland. Lufthavnen: Ønsker at fastholde de nuværende baseselskaber (Skyways og Air Alsie) og dermed 250 arbejdspladser. Lufthavnen vil tilbyde de bedst mulige vækstbetingelser til baseselskaberne via et højt serviceniveau, hensigtsmæssige åbningstider og et prisniveau der afspejler den nuværende konkurrencesituation i luftfartsbranchen. Stigende antal arbejdspladser i lufthavnen. Interessen for en måske kommende langtidsparkering på 7000 m2 er stor, både Air Alsie og SkyWays afventer spændt, og glædes over mulighederne en sådan udvidelse vil medføre. Lufthavnen: Ønsker at fastholde de nuværende selskaber i Sønderborg Aviation Park (Amicos, Promonitor, Top Rejser og CP Avia Support) og dermed ca. 15 arbejdspladser. Lufthavnen vil også her tilbyde et højt serviceniveau og konkurrencedygtige betingelser. Uændret Lufthavnen: Ønsker i lighed med tidligere år at pleje vores forbindelser med luftfartsselskaberne og holde kontakten til relevante flyselskaber, idet lufthavnen afventer bedre tider. I en markedssituation hvor luftfartsselskaberne (Lufthansa, Air Berlin, SAS, KLM, Air France og mange flere) dagligt taber millioner, afskediger tusinder og lukker ruter, er det ikke i 2013 udsigt til at etablere nye ruter fra Sønderborg Lufthavn. Amsterdam og Berlin bobler stadig. Lufthavnen: Ønsket om at ændre lufthavnens status til bi-national er uændret. Imidlertid hænger den binationale strategi tæt sammen med etablering af en eller flere nye ruter. En succesfuld bi-national lufthavn skal således kunne tilbyde nordtyskerne tyske indenrigsruter og ruter til skandinaviske hovedstæder. Uændret Gennemførte udviklingsmål Sydtrafik. Der arbejdes med mål, der skal være medvirkende til at den kollektive trafik bidrager til CO2 sænkning på transportområdet samt mål der skal skaber passagervækst og gøre det mere attraktivt at benytte kollektiv trafik. Der arbejdes løbende på optimering af den kollektive trafik, herunder reduktion af CO2, som anses som en naturlig del af den daglige drift. Transportkontoret mindske administrationsomkostninger: Transportkontoret har i Påbegyndt og fortsættes under ændret definition i Der er påbegyndt arbejde med datagrundlag og analyse 44

15 løbet af året 2011 haft en meget stor tilgang af transportopgaver, hvilket har medført at Transportkontoret er nødsaget til at ændre strategisk målsætning set i forhold til styring samt databehandling af de tilgåede kørselsopgaver, udviklingsmål for 2012 er at få etableret et booking/styringssystem som gør at Sønderborg gør sig fri af eksterne systemer og de dermed høje administrationsomkostninger. Kollektiv trafik: Effektivisering af skolebusruterne generelt over alle Transportkontorets opgaver, samt kortlægning af potentielle opgaver i andre forvaltninger. Analysen er gennemført. Afsluttet. Igennem samarbejde med skolerne samt Børn og Uddannelsesforvaltningen foretages der effektiviseringer og ændringer i skolebuskørslen fra sommeren 2013 med virkning fra skoleårets start. Er gennemført. Kollektiv trafik: Indførsel af Flextrafik Flextrafik indføres i forbindelse med køreplanskiftet den 30. juni Er gennemført Transportkontoret: Forøgelse af kørsel med egne vogne med 10 % i forhold til 2012 tal Egen kørselsenhed afvikles pr , en stor del af kørslen er allerede udbudt (pr. 1/9-2013) og resten udbydes pr. 1/ Afsluttet. Transportkontoret: Identificering af system der kan håndtere visiterede borgere samt kommunens bilpark Lige pt. er vi i gang med at kortlægge organiseringen og ser det som en forudsætning for at kunne identificere dét system, der vil kunne opfylde vores behov. Konklussionen er at Transportkontoret ikke pt. ønsker et særskilt system til håndtering af dette, vi benytter os af kommunens allerede eksisterende systemer. Afsluttet. Transportkontoret: Udbud af lægekørsel og anden variabel kørsel Udbudsrunde er i gang og det forventes at kørselen er etableret med ny udbyder senest den Afsluttet. Transportkontoret: Reducere CO2 udslippet på den kommunale vognpark med 5 % i forhold til det aktuelle forbrug i Der er opnået en besparelse på ca. 12% i forhold til Er gennemført. Afsluttet. Havneomdannelse. Etablering af nye kajindfatninger og nedbrydning af kajanlæg inden opførelse af bygninger og etablering af p-pladser samt friarealer. Omlægning og nyprofilering af Nørre Havnegade. På den sydlige del af Storkajen, ud for Havbogade, er der etableret ny spuns. Ved den tidligere Kulkaj, er der udført kajrenovering og der er etableret en ny stenkastning. Nørre Havnegade er omlagt på den nordlige del. Ny spuns og kajrenovering ved og nord for havnekontoret er i gang. Maritimt område Hardeshøj-Ballebro Færgefart: Nyt billetsystem på Hardeshøj Ballebro Færgefart. Systemet er implementeret. Maritimt område Sønderborg Havne: Salg af Mommark Havn. Havnen er solgt og overdraget pr. 1. april Uddybning af sejlrenden er gennemført. 45

16 Maritimt område Sønderborg Havne: Fjernelse af pælebundter i Nordhavnen Er gennemført. Maritimt område Hardeshøj-Ballebro: Udbedring af færgelejet i Ballebro Projektet er udført og færdigt. Politikområde 10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter Ikke igangsatte driftsmål Brugerundersøgelse af hallerne i kommunen Ikke iværksat. Indsatsområde ønskes fjernet. Revision og udarbejdelse af nye udviklingsplaner Igangsatte driftsmål Finde egnede lokaler til lokalhistoriske arkiver og folkeoplysende foreninger på Jyllandssiden. Det lokalhistoriske arkiv i Broager forbliver på nuværende adresse. Sundeved lokalhistoriske arkiv flyttet til Bakkensbro Skole, hvis denne godkendes som foreningshus. Forberede flytning af fodboldbanerne fra Notmark til Fynshav i 2014 og 2015 Arbejdet er i gang i samarbejde med bestyrelsen for Diamanten og Planafdelingen, og kører planmæssigt. Driftsmålet fortsætter i Forberede ny boldbane til DIU. Arbejdet er i gang i samarbejde med DIU. Der er foretaget støjmåling, og Museum Sønderjylland har lavet prøveudgravning i oktober 2013, der viser, at der skal udgraves yderligere i foråret Det har Kultur-, Borger- og Fritidsudvalget bevilget kr. til på mødet den 18. februar Driftsmålet fortsætter i Indgå partnerskaber og brugeraftale på de anlæg og bygninger, hvor der ikke er aftaler endnu. Der er skabt overblik over eksisterende aftaler, og en række nye er indgået i 2013 (Naverne, det lille hus i Broager m.v.). Der vil snarest blive indgået yderligere aftaler (SFS, Adsbøl Klubhus m.v.). Gennemførte driftsmål At forberede processen i forbindelse med etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek. Biblioteket har etableret adgang til DBC s databrønd og ligeledes etableret adgang til et testsite med cms systemet ding2tal. Biblioteket indgår fortsat i det nationale Ting-samarbejde, som vil blive grundstammen i DDB s IT arkitektur. Biblioteket har indgået aftale med DDB pr. 1. september 2013 og udrulles

17 At biblioteksbussen etableres og indgår i nye samarbejdsrelationer. Der er indgået aftale med +65 digitaliseringsprojektet om 2 kampagne uger i uge 16 og 36, hvor forskellige digitale løsninger bliver præsenteret fra bussen og på 8 holdepladser i kommunen. Der er endvidere indgået samarbejdsaftaler med Statsbiblioteket om en sommerkampagne for musiksitet Bibzoom.dk, hvor sitet præsenteres på lokale musikfestivaler. Fortsat indgå nye partnerskaber med IT-undervisning som omdrejningspunkt og i forhold til den offentlige digitaliserings strategi. Der er indgået aftale med +65 digitaliseringsprojekt om udlån og administration af IT trolleys til frivillighedsgrupper i kommunen. Disse IT-trolleys udlånes fra Gråsten, Nordborg og Sønderborg. Udlån fra Gråsten og Sønderborg er etableret. Renovere Humlehøj svømmehal jf. anlægsbudget Ibrugtaget den 16. september 2013 UDVIKLINGSMÅL Ikke igangsatte udviklingsmål Udvikle en overordnet strategi for eliteidræt i Sønderborg Kommune. Ikke igangsat. Overført til At organiseringen af studiemiljøet revitaliseres og hjemmesidens sociale del udbygges. At udvikle nye tiltag som giver de studerende merværdi Overført til 2014 At udvikle og gennemføre en ungdomskamp om demokrati og miljø sammen med relevante partnere. Projektete gennemføres med betydelig støtte fra eksterne. Overført til 2014 At Landdistriktsarbejdet evalueres med henblik på at fremkomme med forslag til organisering og indhold som optimerer ressourceforbrug, borgerdemokratiet og valg af løsninger. Forslag til organisering fremsendes til politisk niveau med henblik på implementering i den nye valgperiode. Overført til 2014 At landsbylaugene bliver inddraget i udviklingen af en ny kommuneplan. Overført til 2014 At projekt bæredygtige landsbyer videreudvikles - fase 2 til1 bil, fødevarer, energi produktion, vidensdeling. Overført til 2014 At gennemføre et projekt med eksterne midler som Overført til

18 omfatter: nedrivning af mindst en faldefærdig bolig og genbruge materialerne herfra i nye innovative design som vil komme landsbyen til gode. At der bliver indgået aftaler med ikke kommunale lejere Overført til 2014 At der bliver ansat ekstern bygherre rådgiver (marts) Overført til 2014 At der udfra en politisk valg udbudsform igangsættes et udbud ultimo 2013 Overført til 2014 At de partnere, der skal konstituere multikulturhuset i samarbejde med deres nære naboer (Kunsthallen og Havneselskabet) gennemfører mindst et fælles projekt på havnefronten. Projektets formål er at synliggøre projektet overfor borgerne og lægge kimen til det fremtidigt samarbejde. Overført til 2014 At kunstfondens arbejde evalueres med henblik på at fremkomme med forslag til organisering og indhold som optimerer ressourceforbrug. Forslag til organisering fremsendes til politisk niveau med henblik på implementering i den nye valgperiode. Overført til 2014 At der udvikles modeller for Augustianas fremtid. Modeller som fremlægges til politisk beslutning. Overført til 2014 Igangsat udviklingsmål Samarbejde med ProjectZero, foreninger og haller om energirenoveringer. Energi styring 2013: Styring af varme, varmt vand, udsugning og banelys på SFS, Kærvej stadion, Dybbøl stadion, Sønderborg stadion omk., Sønderborg stadion klubhus, Broager idrætscenter og Skovvej 4. Besparelse i 2013: 330 GJ = kw/h = 16 t. CO2. Besparelsen er 14-61% pr. sted. Indsatsområdet ønskes fortsat i Igangsætte tiltag, hvor frivillige inddrages yderligere i løsningen af opgaver på idræts- og fritidsområdet. Der er iværksat en række aktiviteter: o Afviklet SFO-floorball april/maj i samarbejde med Sønderborg Floorball Forening. o Afsendt ansøgning om Breddeidrætskommune til et projekt om involvering af foreninger. o Foreningerne deltager i metodeudviklingen af fordeling af haltimer. o Hørup Skaterpark etableret af en arbejdsgruppe bestående af brugere, naboer og forvaltning. o Anskaffelse af digitalt bookingsystem (Webbook) har lagt initiativ og ansvar over på foreningerne. 48

19 o Samarbejder med B&U om implementering af frivilligheds-delen i skolereformen. o Samarbejder med Direktionen om det strategiske indsatsområde om inddragelse af frivillige. o Fast samarbejde med kommunens frivillighedskonsulent. Indsatsområdet ønskes fortsat i At udvikle en overordnet Biblioteksplan, som indeholder en formidlingsstrategi for de fysiske og digitale materialer. Planen skal fastholde fokus på udviklingen af fremtidens bibliotek i multikulturhusets ramme på havnen. Arbejdet er igangsat og videreføres i 2014 og indeholder forslag til moderniseret biblioteksstruktur At initiere andre og nye formidlingsformer i bibliotekerne, herunder med en særlig vægtning på de 5 selvbetjente biblioteker i Hørup, Vester Sottrup, Dybbøl, Broager og Gråsten. Projektet implementeres under overskriften Digital formidling i de selvbetjente biblioteker i foråret i At udvikle muligheder for et større samarbejde mellem biblioteket og de lokalhistoriske arkiver på en fælles Itplatform, som indeholder en digital formidlingsdel Sikre fødekæden af elever til Musikskolen, så andelen af børn og unge i Sønderborg Kommune, der går i Musikskolen, øges, og så Musikskolen fortsat kan udbyde undervisning i den brede portefølje af instrumenter, der p.t. udbydes. Dette skal bl.a. ske gennem øget samarbejde med skolerne samt gennem en gradvis tilpasning af undervisningsformen og -tilbuddet. Styrke den rytmiske afdeling af Musikskolen gennem flere arrangementer og et tættere samarbejde med skolerne. Blive en endnu mere synlig aktør i det lokale kulturliv med 120+ koncerter pr sæson. Gennemførte udviklingsmål Samarbejde med Planafdelingen og Bygninger & Energi om forslag til en ny stadionportal som budgetforslag Arbejdet er igangsat i et samarbejde mellem biblioteket og fritidsafdelingen. Der udarbejdes en analyse og forslag til en strategi for området som forelægges K og E udvalg i foråret Konkrete projekter: - Projekt "Spillelyst" lancerer første pilot i løbet af foråret 2014 på Sønde - Ifm implementering af folkeskolereformen er der udarbejdet et konkret katalog med undervisningstilbud som Musikskolen vil kunne indgå et samarbejde omkring fra skoleåret 14/15. Etableret "kodex for bands" i Musikskolen, udnævnt en rytmisk koordinator og styrket faggruppen af rytmiske undervisere. Opgaven med skolerne har været sat i bero pga. skolereformen. Tilfredsstillende samarbejde med Sønderborg Handel samt Kultur i Syd om bl.a. opvarmningsmusik ifm. koncerter i Mølleparken samt endnu flere bands og grupper på gaden i forbindelse med aktiviteter i byen. Målrettet indsats mod byens ældre borgere med præsentation af hvad Musikskolen kan tilbyde netop denne målgruppe. Kultur- og Erhvervsudvalget besluttede den 27. november 2013, at der ikke etableres en ny stadionportal på nuværende tidspunkt. 49

20 Videreudvikle talentarbejdet, så vi styrker MGK Syds afdeling i Sønderborg yderligere. MGK i Søndeborg er nu fuldt udbygget med tre årgange. Løbende udvikling, justeringer og fokus på Musik Akademiet, der er Musikskolens talentlinie Styrket samarbejde med Aabenraa Musikskole omkring elevudveksning. Politikområde 11 Integration Igangsatte driftsmål Gennemførte driftsmål Der tilbydes integrationsprogrammer til de 37 nye kvoteflygtninge som Udlændingestyrelsen har tildelt Sønderborg Kommune i : Jobcentret sikrer løbende, at nyankomne flygtninge, der visiteres til kommunen, tilbydes danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie samt beskæftigelsesrettet aktiviteter. Jobcentret har medio oktober modtaget 27 af de 37 kvoteflygtninge, som Udlændingestyrelsen har meldt ud, vil blive visiteret til Sønderborg i Danskuddannelse til voksne udlændinge, Intro-dansk samt Kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie sættes i udbud, da nuværende kontrakt med Dansk Flygtningehjælp udløber 31. dec : Udbuddet er gennemført. Dansk Flygtningehjælp (Lærdansk Sønderborg) har skrevet kontrakt med Sønderborg kommune vedr. levering af danskuddannelse i perioden 1. jan dec Fokus på at nyankomne består danskuddannelse og/eller kommer i job indenfor den 3-årige integrationsperiode. Indikator herfor vil være antallet af resultatstilskud, som kommunen hjemtager. : 2014 vil det kunne opgøres, om kommunen har hjemhentet flere resultatstilskud i 2013 end UDVIKLINGSMÅL Igangsatte udviklingsmål Gennemførte udviklingsmål Integrationsrådets funktionsperiode evalueres inden gennemførelse af valg i 2014 (jf. Byrådsbeslutning ultimo 2009). Evalueringen foreligges Arbejdsmarkedsudvalget og Integrationsrådet. : Evalueringer er gennemført og forlagt Arbejdsmarkedsudvalget d. 22. oktober og 26. november 2013 samt byrådet d. 18. december Planlægning af Integrationsrådsvalg : Byrådet besluttede på sit møde 18. december 2013, at der skal etableres et nyt Integrationsråd. Etableringen er påbegyndt. Fokus på en eventuel forestående implementering af et nationalt integrationsbarometer, der gør det muligt at benchmarke kommunerne med udgangspunkt i nationalt opsatte mål med dertilhørende indikatorer. : Der har været gennemført et temamøde med byrådet d. 27. maj 2013 omkring den kommunale integrationsindsats og den nationale benchmarking. 50

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014 på Vækstplan 2018 1. kvartal 2014 1 Sammenfatning og anbefaling Byrådet har med Vækstplan 2018 prioriteret at igangsætte en række projekter, der frem mod 2018 bidrager til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat,

Læs mere

Regnskabspraksis...3. Investeringsoversigt... 51

Regnskabspraksis...3. Investeringsoversigt... 51 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis...3 Målopfølgning...9 Center for Borgerservice... 11 Jobcenteret... 16 Center for Social Service... 19 Center for Sundhed og Omsorg... 25 Center

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Værebro Å Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis... 3 Målopfølgning... 9 Miljøcenteret... 11 Bygge- og plancenteret... 13 Center for Borgerservice...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G ÅRS BER ETN NG ÅRSBERETNING 2012 Indhold Borgmesterens forord 3 Politisk organisation 4 Administrativ organisation 5 Serviceområder Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 6-7 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 14. april 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Henrik Mott Frandsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/32720 Budget

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Regnskab 2012. Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2

Regnskab 2012. Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2 Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget Side 9 Erhvervsudvalget Side 18 Kultur- og Planlægningsudvalget

Læs mere