Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013"

Transkript

1 Bilag 6 Rubrik på GPS-mål 2013 TU-a 31

2 Politikområde 01 Demokrati Igangsatte driftsmål Kvartalsvis afrapportering fra Borgerrådgiveren Sker kvartalsvis Der er etableret en Demokratipulje og ansøgning hertil kan foretages to gange årligt Gennemførte driftsmål Årsrapportering fra Borgerrådgiveren Udvalget har på mødet den 4. april 2013 bevilget til et projekt "at uddybe og formidle samt udbrede kendskabet til den lokale kommunalevalgkamp i 2013 blandt læsesvage og synshandicappede i Sønderborg Kommune Byrådet har på mødet den 20. marts 2013 godtkendt Borgerrådgveres årsberetning. Fortsat drift af borgerpanel og udbud i f. m. kontraktophør i 2013 Udvalget har på mødet den 7. februar godkendt at der indgås kontrakt med Promonitor fra den 1. marts 2013 Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2012 Udvalget har deltaget i og evalueret oplevelserne på Folkemødet Folkemødet 2013 er planlagt og gennemføres med 27 deltagere i dagene den juni UDVIKLINGSMÅL Igangsat udviklingsmål Tilrettelæggelse og udsendelse af nyhedsbrev Fortsat udvikling og sparring med andre kommuner om demokrati Der er jævnlig kontakt til Viborg og Næstved kommuner. Udvikling af tilflytterservice SET har ansat en bosætningskoordinator i rammen af "Bedst brains" prokjektet bla. med opgave at udarbejde velkomstmateriale sammen med BorgerService. Udvikling af IT-arbejdspladsen for de nuværende byrådsmedlemmer Der arbejdes fortsat med open sourceunderstøttet dagsordens modul der især kan bruges på ipads. Fremme initiativer der kan hæve stemmeprocenten til kommunalvalget i november 2013 Implementering af ungdomspolitikken og en afsøgning af mulighederne for en ungekoordinator (FRA KEU) Udvalget har som fast pkt. på dagsordnen sagen vedr. initiativer der kan hæve stemmeprocenten til kommunalvalget i november 2013 Byrådet har på møde den 29. maj 2013 besluttet finansiering af ungekoordinator og den organisatoriske placering. Udarbejdelse af ungdomspolitikken sker når 32

3 ungekoordinatoren er tiltrådt. Videreføres til Gennemførte udviklingsmål Politikområde 02 Personale Igangsatte driftsmål Sikre, at kommunen lever op til lovgivningen om hhv. senior-og akutjob. Foreløbig status er blevet forelagt økonomiudvalget - der arbejdes fortsat med ansættelsen af seniorjobsmedarbejdere, tilgangen er imidlertid meget begrænset Gennemføre hhv. leder-og talentudviklingsforløb Dette arbejdes der med løbende i Udviklingshuset Fortsætte indsatsen for at reducere sygefraværet blandt medarbejderen i kommunen. Tidligere fokus udvides med særlig fokus på længerevarende fravær Gennemførte driftsmål UDVIKLINGSMÅL Igangsat udviklingsmål Implementering af HR strategien i Sønderborg Kommune. Processen er i gangsat Implementering af HR partnerskaber som samarbejdsform. HR partnerne har arbejdet sammen med de respektive forvaltninger gennem hele Ved udgangen af 2013 er der gennemført en evaluering, der vil danne baggrund for den fortsatte udvikling af partnerskabssamarbejdet. Gennemførte udviklingsmål Gennemføre organisatoriske ændringer som følge af beslutningen om nedlæggelse af Intern Stab Er gennemført Flytning af Udviklingshuset HR fra nuværende placering på Nordborg Rådhus. Udviklingshuset HR flyttede til Havnbjerg Skole i uge 42 33

4 Politikområde 03 Økonomi Ikke igangsatte driftsmål Igangsatte driftsmål Garantiprovision fra forsyningsområderne : Der i budgettet fra år 2013 er indarbejdet garantiprovisioner på i alt 6,5 mio. kr. Der er en igangværende retssag omkring kommunens mulighed for at opkræve provision af tidligere ydede garantier. Gennemførte driftsmål UDVIKLINGSMÅL Igangsat udviklingsmål Gennemførte udviklingsmål Analyse af mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget : Er gennemført. Analysen samt fremadrettede anbefalinger er blevet præsenteret på 1. og 2. budgetseminar 2013 Politikområde 04 Klima og Energi Ikke igangsatte driftsmål Energistrategien : Opgaven påbegyndes i april 2014 Igangsatte driftsmål Udarbejde tildelingsmodeller til kommunernes institutioner for el, vand og varme. Skolernes tildelingsmodel er færdig og børnehavernes tildelingsmodel bliver det i uge uge 12 Fortsætte arbejdet i ZeroCampany og Adviseryboard (ProjektZero). Deltagelse i Partnerskabet for offentlige grønne indkøb. Gennemførte driftsmål Adviseryboard er opløst i sin oprindelig form, men ZeroCompany fortsætter som hidtil Flere møder i året i arbejdsgruppen om energi 34

5 Info på hjemmesiden. Den nye hjemmeside er blevet opdateret med info UDVIKLINGSMÅL Ikke igangsatte udviklingsmål Elbilalliance for Region Syd. Der er underskrevet hensigtserklæring og Energistyrelsen støtter projektet. Der forventes at der bliver leaset 4 elbiler (3-generation) 2014 Igangsat udviklingsmål Udarbejde grønt regnskab (baseline) for kommunen som virksomhed. Opgaven er udført og ekstern rådgiver afslutter opgaven i marts Det forventes at Sønderborg Kommune når sit første delmål om en reduktion af CO2 inden 2015 i forhold til 2007 Fortsætte i det grænseoverskridende samarbejde, Sønderborg Kommune deltager sammen med Aabenraa og Flensborg Kommune i "Grænsetrekanten". Flere arbejdsgrupper arbejder med emner, der omhandler klima og energi. Borgmestrene i Grænsetrekanten har besluttet, at de tre kommuner skal samarbejde om temaet klima. Det første møde er afholdt i juni Der har været afholdt flere møder i gruppen. Transformer. Sønderborg Kommune deltager i Transformer, der er et EU projekt for innovative løsninger for mikrovirksomheder. Der er blevet afholdt 2 worhshops, hvor emnet er energirenovering i bevaringsværdige bygninger. Sønderborg Kommune byder ind med Foreningshuset i Ballebro, hvor vi forventer nogle meget spændende grønne løsninger der bliver ført ud i livet og kan være et 1-1 demostrationsprojekt Adfærdskampagne på Sønderskovskolen Keep Focus laver et pilotprojekt om elbesparelser på Sønderskovskolen Gennemførte udviklingsmål Færdiggøre udarbejdelsen af Klima- og Energipolitikken Den blev godkendt af Byrådet den 27. februar Den er blevet oversat til engelsk Fortsætte deltagelsen i projektet "Test en elbil". Projektet foregår i samarbejde med ChooseEV, som Sønderborg Kommune har underskrevet en samarbejdsaftale med. Erfaringer med elbiler og infrastruktur for el-standere skal samles fra de 80 testbrugere, der medvirker i projektet i en periode på 2 år. Projektet afsluttet i foråret Projektet har fået en meget positiv modtagelse af testkørerne. 35

6 Fortsætte projektet "Energirigtig kørsel og flådestyring i Sønderborg Kommune", der får midler fra Trafikstyrelsen. Projektet kører som planlagt med gode resultater for brændstoføkonomi. Projektet er afsluttet som planlagt den 1/9. Politikområde 05 Bosætning og byggeri Igangsatte driftsmål Screening af fælles sager inden for Teknik og Miljø Forvaltningen, for smidiggørelse af sagsbehandlingen Igangsat Byg og Miljø digital byggeansøgning tages efter planen i brug ultimo året Byg og Miljø tages i brug 1. april 2014 Igangsætning af opgaven omkring Grunddata programmet Opgaven omkring grunddata programmet igangsættes 1. januar 2014 Nyt byggesagsstyringssystem tages i brug Afventer endelig afklaring af hvilket fagsystem afdelingen vil gør brug af pr. 1. april der arbejdes på at gøre ESDH systemet til fagsystem og udfase byggesagsstyringssystemet WebLager NG tages i brug og gøres tilgængeligt for borgerne Weblageret er taget i brug og der arbejdes på at gøre det tilgængeligt for borgerne. Digitalisering af kommuneplanen og lokalplaner. Kommuneplanen gennemført, lokalplaner igangsættes nu. Gennemførte driftsmål UDVIKLINGSMÅL Ikke igangsatte udviklingsmål Bevarende lokalplaner for Nystaten Sønderborg, samt Gråsten bymidte. Igangsat udviklingsmål Der arbejdes videre med landskabskarakteranalysen. Der arbejdes videre og Jyllandssiden er stort set gennemført. Als bliver kun overordnet kortlagt foreløbigt. Arbejdet med bymidteprojektet er udbudt 1., 2. og 3. etape er gennemført. Dog afventer 2. etape, Apotekerhaven, en endelig færdiggørelse. Kommuneplanen Forslaget er sendt i offentlig høring indtil den 13. nov. 36

7 2013. Behandles i Byrådet d. 19. december Der arbejdes for at få skabt flere parcelhusgrunde i de efterspurgte områder 30 grunde bliver primo 2014 klar til salg i Vollerup og Dybbøl. Lokalplan for et erhvervsområde ved Ragebøl ud til motorvejen Der arbejdes med lokalplanen, som forventes behandlet i Byggesagsarkivet lægges på Webbaseret løsning Kører løbende Byg og Miljø implementering af digitale miljø- og byggeansøgninger ( ) Er under udvikling - forventes i brugtaget 1. april 2014 Grunddata programmet Grunddata samles ét sted herunder Bygnings- og Boligregistret (BBR), personregistret (CPR), adresser/husnumre og veje, ejendomme (ESR), virksomhedsregistret (CVR) og geografiske kort i årene 2013 til 2016 Er under udvikling Byggesagsstyringssystem sendes i udbud Sendes i udbud ultimo 2013 WebLager NG elektronisk byggesagsarkiv valideres og implementeres Systemet er implementeret - der foretages løbende validering Digitalisering af Kommune- og lokalplaner Kommuneplanen ligger i digital udgave. Lokalplanerne digitaliseres fra Gennemførte udviklingsmål Kommuneplanens strategiplan sendes i offentlig høring 1. kvartal 2012 Kommuneplanstrategien er endligt vedtaget i april 13. Der arbejdes videre med salg af Mommark havn og efterfølgende planlægning Solgt pr. 1. april 2013 Politikområde 06 Erhverv og turisme Igangsatte driftsmål Driftsaftale mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter revideres. Driftsaftalen er gældende for to år og beskriver de årlige driftsmål for området. Den eksisterende driftsaftale er godkendt af Byrådet den 17. december Driftsaftalen forventes revideret efter vedtagelsen af ny erhvervsfremmestrategi og masterplan for iværksætteri. Videreføres til

8 Erhvervspolitik og Erhvervsfremmestrategi for udarbejdes. Den nuværende politik og strategi udløber 31. december Udkast til erhvervsfremmestrategi er udarbejdet ultimo 2013 og blev forelagt til drøftelse i økonomiudvalget. Erhvervsfremmestrategien blev videregivet til politisk behandling i erhvervsudvalget. Videreført til 2014 Gennemførte driftsmål UDVIKLINGSMÅL Ikke igangsatte udviklingsmål Analyse af snitfladerne mellem Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter og kommunens forvaltninger Videreføres til 2014 Igangsat udviklingsmål Gennemførte udviklingsmål Politikområde 07 Natur og Miljø Igangsatte driftsmål Affaldsplan har følgende målsætninger o Mindske stigning i affaldsmængder med 1 % pr. år for både husholdning og erhverv ifl o Forbedre kvaliteten af det affald, der dannes o Øge genanvendelsen o Holde kommunen ren Målsætninger i affaldsplanen implementeres løbende. Der foretages en status ifm den nye affaldsplan der er under udarbejdelse. Fokus på energi i forbindelse med tilsyn for at bakke op om Projekt Zero visionen Der er indgået aftale med SE Big Blue om kompetenceudvikling af tilsynsmedarbejdere. Det er desværre svært at finde virksomheder der vil deltage i projektet. Der er dialog med Projekt Zero om hvordan vi får virksomhederne i tale. Revurdering af Danfoss miljøgodkendelse Igangsat, forventes sendt i høring hos Danfoss medio Udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen i perioden (Byrådet, februar 2009) Vandsamarbejdet mellem vandværkerne har været på byrådsmødet den 11. september Anmodning sendt til Miljøstyrelsen. Nordals foreligger i udkast, men afventer bl.a. en vejledning og udfaldet af planerne for vandsamarbejdet. Arbejdet fortsætter i

9 Vandforsyningsplan udarbejde plan for drikkevandshåndteringen i Sønderborg Kommune Planforslag fremlagt til politisk behandling i november/december Endelig plan til godkendelse fremlægges i Fokus på indsatsområder i henhold til Byrådets vision : Byrådet vil arbejde for, at vandforbruget reduceres i kommunen Renovering af spildevandssystemet fremskyndes, nyanlæg af ledninger i fælleskloakerede områder separeres Fokus på håndtering af spildevand i det åbne land Der fokuseres på øget nedsivning, og regnvand indtænkes som en ressource og som et element i bybilledet Indarbejdes i kommende spildevands-, vandforsyningsog klimatilpasningsplan. Gennemførte driftsmål Antallet af badestrande/badevandsanalyser reduceres med 10 lokaliteter i forhold til 2012 Afsluttet Vandkvaliteten i private brønde undersøges hvert fjerde år. Hvis husstanden har dagplejebørn, undersøges vandkvaliteten hvert år. (Teknik- og Miljøudvalget, februar 2007) Gennemført påbudsrunde for enkeltindvindere i gl. Gråsten og Sundeved kommune. Drive og vedligeholde kvalitetsstyringssystem efter Lov om kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Kvalitetspolitikken er godkendt og audit er gennemført d. 13. oktober Arbejde for bedre erhvervsklima Erhvervskontakten (En indgang) blev indviet den 11. oktober. Opfylde minimumsfrekvenser for tilsyn med virksomheder og landbrug efter Tilsynsbekendtgørensen Gennemført Opfylde tidsfrister for anmeldelser efter Husdyrloven Overholdt i indeværende år. Udarbejde revurderinger af miljøgodkendelser til husdyrbrug efter Direktiv om Industriel Emission Gennemført for 2013 UDVIKLINGSMÅL Igangsat udviklingsmål Udarbejde handleplaner for vandløb og søer i henhold til vandplanerne Forelagt TMU. Udsat på grund af kendelse i Natur- og miljøklagenævn Kortlægge og håndhævelse af spildevandsforhold ved spredt bebyggelse i det åbne land inden 2015 (Vandplan) De første påbud er udsendt. Opgaven fortsætter i

10 Udarbejde ny spildevandsplan (Vandplan) Udarbejde ejerstrategi og samarbejdsaftale mellem kommunen og Sønderborg Forsyning på vand og spildevandsområdet Igangsat, konsulent er tilknyttet opgaven og indsamling af data er påbegyndt. Planforslag forventes fremlagt i Tilbud indhentet - afventer udarbejdelsen af ejerstrategi. Gennemføres i 2014 Udarbejde en klimatilpasningsplan I samarbejde med Project Zero at se på mulighederne for vandbesparende tiltag Kortlægning er udarbejdet. Udkast til plan foreligges politisk i marts Første møde er afholdt Renovering af nedslidte rør og installationer på vandløbsområdet Påbegyndt - ca. 75 % er udført og projektering og tilbudsindhentning på de øvrige er pågebyndt. Udarbejdelse af udbudsmateriale for vandløbvedligeholdelsen Færdig primo februar Anlæg af nye naturstier i henhold til den politisk vedtagne stihandleplan Gennemførelse af projekter i henhold til vandhandleplanen Ny affaldsplan Gennemførte udviklingsmål Digitalisering af spildevandsarkiv Nedklassificering af ca. 140 km. Kommunevandløb Nybøl nord stien 1. etape blev indviet 3. november Alssund stien 2. etape er udsat pga. klage over ekspropriation. Forundersøgelser på 34 delprojekter er igangsat. Projektrealisering i 2014 i henhold til handleplan. Affaldsplanen er påbegyndt. Udkast til politisk behandling forventes klar i april : Alle gamle ikke digitaliserede spildevandsarkiver er allerede flyttet til historisk arkiv i Haderslev, hvorfor vi ikke kan gøre yderligere. Afsluttet, enkelte strækninger afventer klagesager. Følgende initiativer fra affaldsplanen videreføres Initiativerne er gennemført og evalueres i forbindelse Kortlægning af affald i kommunens egne institutioner med affaldsplanen. Informationskampagne bl.a. om forebyggelse af affaldsproduktion (og klima) og sortering af affald Kampagne om affald i naturen Kontakt til nyetablerede virksomheder Grønne indkøb Sortering i gademiljøet 40

11 Politikområde 08 Veje og Trafik Igangsatte driftsmål Vinterberedskab: Vinterberedskabet optimeres så der til en hver tid sikres den bedste og billigst mulige glatførebekæmpelse samt snerydning. Der er nedsat et arbejdsudvalg som skal udarbejde et nyt vinterregulativ til politisk godkendelse primo Veje & Trafik: Trafikplan for hele Sønderborg Kommune med særlig fokus på Sønderborg By med hensyn til Borgen og byens havn. Der er lavet trafikmodel og Trafikplanen udsendes til høring i første halvdel af Veje & Trafik: Opsætte intellegent parkeringshenvisning i Sønderborg by Der laves i forbindelse med trafikplanen forslag til placering af P-henvisningsskilte. Opgaven er udbudt og skal være færdig afleveret inden 1. april Veje og Trafik: Udvikle samarbejdet med Vej & Park, således at der opnås bedst og billigst drift af de kommunale opgaver indenfor veje og grønne områder. Der er indgået samarbejdsaftale. Yderligere analysering af området er igangsat og vil blive forelagt Teknik og Miljøudvalget i starten af Brand og Redning - Lovpligtig og generel forebyggelse/brandforebyggelse i en helhedsorienteret sammenhæng. Sammentænkning af brandforebyggelse, risikostyring, arbejdsmiljø, arbejdsskader og forsikring. Dette er en del af virksomhedensplanen, og disse arbejdsopgaver er stort set placeret hvor det er mest hensigtsmæssigt. Brand & Redning: Justering af det operative grundlag, herunder inddragelse af nye og ændrede risici. Implemtentering af den vedtagne dimensionering samt inddragelse af nye og ændrede risici. Risikobilledet skal justeres hver gang der måtte være ændringer, og dette et kan have betydning for dimensioeringen, som skal revideres minimum en gang i hver valgperiode. Brand & Redning: At afdække muligheder for samordning af opgaver med andre interessenter på tværs af forvaltninger og tværkommunalt. Der arbejds på et samarbejde med flere forvaltninger, bla. Ældre med tunge løft, og nabokommuner. Brand & Redning: At optimere arbejdsprocesser under udnyttelse af mulighed for øget digitalisering. Selvbetjening til borgere på internettet og udbygge hjemmesiden. Der arbejds på en bedreudnyttelse af bla. Hjemmesiden. Brand & Redning: At skabe robusthed ved at undersøge og evt. påtage os alternative opgaver, her tænkes på servicering af øvrige forvaltninger med serviceopgaver. Brand & Redning har allerede nu påtaget sig opgaver rundt omkring i kommune, bla. Vejhjælp, afhentning af trafikdræbte dyr mv. Brand & Redning: At tilpasse organisationen til de ændrede krav, såvel organisatorisk som operativt Brand & Redning er blevet til 2 afdelinger fremfor 3 afdelinger, for at gøre det mere sammenhængende og 41

12 effektivt. Brand & Redning: At søge og fremme såvel faglig som personlig kompetenceudvikling Medarbejderne opfordres til løbende at deltage i kompetenceudviklingskurser. Maritimt område - Hardeshøj-Ballebro: Færgen skal sejle hver dag og driftsprocenten skal tilstræbes over 97,5 % Driftsprocenten for 2012 var 98 % Maritimt område - Hardeshøj-Ballebro: Antallet af overførte enheder er faldet med 20 % efter motorvejsåbningen. Vi vil med målrettet indsats tilstræbe at minimere dette tab til 10 % i forhold til De 3. første kvartaler viser samme tendens, som ultimo 2012 Gennemførte driftsmål Gadelys: I 2012 er der igangsat en udbudsproces omkring gadelys efter en ESCO model. Transportkontoret: Der udarbejdes plan over materiel, herunder for udskiftning af materiel. Vurdering af behov for antal chauffører. Løbende vurdering af, hvor tilkomne opgaver til Transportkontoret bedst løses, herunder om de kan løses med egne vogne. Transportkontoret: Tilstræbe indkøb af biler med så lav CO2 udslip som muligt, herunder biler med alternative drivmidler (gas, el), samt reduktion af bilparken jævnfør behov. Afdække muligheder for at søge pulje- og projektmidler. Der er gennemført et udbud, og der er skrevet kontrakt med entreprenør. Fornyelse og energirenovering er startet på i Sundeved. Egen kørselsenhed er under afvikling, en stor del af kørslen er allerede udbudt (pr. 1/9-2013) og resten udbydes pr. 1/ Afsluttet. Er iværksat. NB. Indkøb af køretøjer under 2 T ligger hos Indkøb. Vognpa Klimasekretariatet. Ældre biler er udskiftet med nye miljørigtige dieselbi De indledende undersøgelser viser, at teknologien i forhold til alternativ rentabelt. Der foretages endvidere løbende vurdering omkring diesel/be arbejdsopgaver, målet er opfyldt og afsluttet. Vej & Park: Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Vej & Park og Vej & Trafik, hvor driftsmidlerne til det grønne og sort/grå område tilføres Vej & Park i januar Det giver Vej & Park muligheden for bedre at kunne administrere arbejdets udførelse og tidspunktet for udførelse, men henblik på en optimal drift fordelt over hele året. Der afholdes løbende driftsmøder indenfor det grønne og sort/grå område, for at sikre optimal anvendelse af driftsmidlerne og derved yde bedre service til kommunens borgere. Kontrakten er lavet og igangsat. Derudover har vi indgået driftsaftaler med: Kultur og Fritid på idrætsanlæg, Naturafdelingen på vandløb og Naturafdelingen på rottebekæmpelse. Maritimt område - Sønderborg Havne: Forsøge fastholdelse af erhvervsrelaterede opgaver/indtjening i Nordhavnen i 2013 Sønderborg Havn er stadig en ISPS havn og kan derfor modtage skibe, der kræver dette. Vi undersøger muligheden for at modtage biomasse til Sønderborg forsyning i 2013/14. Det er ikke lykkedes at tilføre gods 42

13 til havnen, hvorfor ISPS lukkes ned ved udgangen af 1. kvartal UDVIKLINGSMÅL Ikke igangsatte udviklingsmål Vejanlæg i Vollerup. Etablering af de nødvendige overordnede veje i forbindelse med lokalplanlægning og byggemodning i området ved Vollerup og vest for Hørup. Igangsat udviklingsmål Den kollektive trafiks tilgængelighed og sammenbindingskraft skal analyseres. Veje og cykelstier, hvor børn færdes, skal prioriteres højt. Al sammenhæng til den nye motorvej skal planlægges. Der skal fortsat være udvikling af cykelstinet også med fokus på turisme. Trafikløsninger i lokalområderne og i forbindelse til motorvejen skal lægges ind i en samlet planlægning. Fokus på etablering af busterminal og center uden for Sønderborg Centrum som aflastning af midtbyen. Fokus på trafikplanlægning i Sønderborg By Der foreligger et skitseforslag til en overordnet plan. Der skal arbejdes med mere konkrete forslag i Der er udarbejdet en cykelhandlingsplan og stiplan. Kirke Hørup-Tandslet og Skovby-Lysabild er færdig. Hundslev- Guderup gennemføres i Projektering er igangsat og jordkøb er sket. Dels ud fra ovenstående er der valgt følgende udviklingsmål i 2013 for at optimere området: Cykelstier. Anlæg af cykelstier Skovby-Lysabild, Hundslev-Guderup og Kirkehørup-Tandslet. Transportkontoret: Revidering samt politisk godkendelse af kvalitetsstandarder Veje & Trafik: Parkeringsforhold og parkeringsbehov i Sønderborg Kommune, herunder specielt i Sønderborg midtby, analyseres og der arbejdes i sammenhæng med Trafikplanen mod en plan for henvisning af parkeringspladser, samt en fremadrettet plan for placering af parkeringsarealer. Brand & Redning: Fortsætte implementering af den godkendte risikobaserede dimensioneri Maritimt område Hardeshøj-Ballebro: Udskiftning af døre M/f Bitten Clausen Afventer andre beslutninger i forhold til arbejdet med fundamentet. Gennemføres i 2014 Trafikplan er under udarbejdelse og kommer i høring i Der er udført tællinger på parkeringspladser for at registrere belægningsprocent og hvor der er størst søgning på p-pladser. Parkeringsstrategi udarbejdes efterfølgende. Der arbejdes løbende med implimenteringen af den godkendte risikobaserede dimensionering. Køretøjsinvesteringsplanen følges årligt, og køretøjerne vil derfor løbende blive mere tidssvarende og ikke så omkostningsrige. Projektet er planlagt i

14 Lufthavnen: Ønsker at fastholde og udbygge ruten til København i et, i øvrigt, meget presset marked. Siden Cimber Sterlings krak mistede lufthavnen i første omgang omkring 70 % af alle passagerer, nu er situationen minus 26%. Forklaringen er dels afmatning i dansk økonomi og dels det oprindelige, men nu væsentlig forbedrede trafikprogram. Med udsigten til et udvidet trafikprogram samt anden operatør på ruten mellem Sønderborg/København forventes stigende trafikrelaterede indtægter. Der er i gang sat markedsføring af Sønderborg Lufthavn i Nordtyskland, der er et stort potentiale. Kun 2,5% af vores passagerer er fra Nordtyskland. Lufthavnen: Ønsker at fastholde de nuværende baseselskaber (Skyways og Air Alsie) og dermed 250 arbejdspladser. Lufthavnen vil tilbyde de bedst mulige vækstbetingelser til baseselskaberne via et højt serviceniveau, hensigtsmæssige åbningstider og et prisniveau der afspejler den nuværende konkurrencesituation i luftfartsbranchen. Stigende antal arbejdspladser i lufthavnen. Interessen for en måske kommende langtidsparkering på 7000 m2 er stor, både Air Alsie og SkyWays afventer spændt, og glædes over mulighederne en sådan udvidelse vil medføre. Lufthavnen: Ønsker at fastholde de nuværende selskaber i Sønderborg Aviation Park (Amicos, Promonitor, Top Rejser og CP Avia Support) og dermed ca. 15 arbejdspladser. Lufthavnen vil også her tilbyde et højt serviceniveau og konkurrencedygtige betingelser. Uændret Lufthavnen: Ønsker i lighed med tidligere år at pleje vores forbindelser med luftfartsselskaberne og holde kontakten til relevante flyselskaber, idet lufthavnen afventer bedre tider. I en markedssituation hvor luftfartsselskaberne (Lufthansa, Air Berlin, SAS, KLM, Air France og mange flere) dagligt taber millioner, afskediger tusinder og lukker ruter, er det ikke i 2013 udsigt til at etablere nye ruter fra Sønderborg Lufthavn. Amsterdam og Berlin bobler stadig. Lufthavnen: Ønsket om at ændre lufthavnens status til bi-national er uændret. Imidlertid hænger den binationale strategi tæt sammen med etablering af en eller flere nye ruter. En succesfuld bi-national lufthavn skal således kunne tilbyde nordtyskerne tyske indenrigsruter og ruter til skandinaviske hovedstæder. Uændret Gennemførte udviklingsmål Sydtrafik. Der arbejdes med mål, der skal være medvirkende til at den kollektive trafik bidrager til CO2 sænkning på transportområdet samt mål der skal skaber passagervækst og gøre det mere attraktivt at benytte kollektiv trafik. Der arbejdes løbende på optimering af den kollektive trafik, herunder reduktion af CO2, som anses som en naturlig del af den daglige drift. Transportkontoret mindske administrationsomkostninger: Transportkontoret har i Påbegyndt og fortsættes under ændret definition i Der er påbegyndt arbejde med datagrundlag og analyse 44

15 løbet af året 2011 haft en meget stor tilgang af transportopgaver, hvilket har medført at Transportkontoret er nødsaget til at ændre strategisk målsætning set i forhold til styring samt databehandling af de tilgåede kørselsopgaver, udviklingsmål for 2012 er at få etableret et booking/styringssystem som gør at Sønderborg gør sig fri af eksterne systemer og de dermed høje administrationsomkostninger. Kollektiv trafik: Effektivisering af skolebusruterne generelt over alle Transportkontorets opgaver, samt kortlægning af potentielle opgaver i andre forvaltninger. Analysen er gennemført. Afsluttet. Igennem samarbejde med skolerne samt Børn og Uddannelsesforvaltningen foretages der effektiviseringer og ændringer i skolebuskørslen fra sommeren 2013 med virkning fra skoleårets start. Er gennemført. Kollektiv trafik: Indførsel af Flextrafik Flextrafik indføres i forbindelse med køreplanskiftet den 30. juni Er gennemført Transportkontoret: Forøgelse af kørsel med egne vogne med 10 % i forhold til 2012 tal Egen kørselsenhed afvikles pr , en stor del af kørslen er allerede udbudt (pr. 1/9-2013) og resten udbydes pr. 1/ Afsluttet. Transportkontoret: Identificering af system der kan håndtere visiterede borgere samt kommunens bilpark Lige pt. er vi i gang med at kortlægge organiseringen og ser det som en forudsætning for at kunne identificere dét system, der vil kunne opfylde vores behov. Konklussionen er at Transportkontoret ikke pt. ønsker et særskilt system til håndtering af dette, vi benytter os af kommunens allerede eksisterende systemer. Afsluttet. Transportkontoret: Udbud af lægekørsel og anden variabel kørsel Udbudsrunde er i gang og det forventes at kørselen er etableret med ny udbyder senest den Afsluttet. Transportkontoret: Reducere CO2 udslippet på den kommunale vognpark med 5 % i forhold til det aktuelle forbrug i Der er opnået en besparelse på ca. 12% i forhold til Er gennemført. Afsluttet. Havneomdannelse. Etablering af nye kajindfatninger og nedbrydning af kajanlæg inden opførelse af bygninger og etablering af p-pladser samt friarealer. Omlægning og nyprofilering af Nørre Havnegade. På den sydlige del af Storkajen, ud for Havbogade, er der etableret ny spuns. Ved den tidligere Kulkaj, er der udført kajrenovering og der er etableret en ny stenkastning. Nørre Havnegade er omlagt på den nordlige del. Ny spuns og kajrenovering ved og nord for havnekontoret er i gang. Maritimt område Hardeshøj-Ballebro Færgefart: Nyt billetsystem på Hardeshøj Ballebro Færgefart. Systemet er implementeret. Maritimt område Sønderborg Havne: Salg af Mommark Havn. Havnen er solgt og overdraget pr. 1. april Uddybning af sejlrenden er gennemført. 45

16 Maritimt område Sønderborg Havne: Fjernelse af pælebundter i Nordhavnen Er gennemført. Maritimt område Hardeshøj-Ballebro: Udbedring af færgelejet i Ballebro Projektet er udført og færdigt. Politikområde 10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter Ikke igangsatte driftsmål Brugerundersøgelse af hallerne i kommunen Ikke iværksat. Indsatsområde ønskes fjernet. Revision og udarbejdelse af nye udviklingsplaner Igangsatte driftsmål Finde egnede lokaler til lokalhistoriske arkiver og folkeoplysende foreninger på Jyllandssiden. Det lokalhistoriske arkiv i Broager forbliver på nuværende adresse. Sundeved lokalhistoriske arkiv flyttet til Bakkensbro Skole, hvis denne godkendes som foreningshus. Forberede flytning af fodboldbanerne fra Notmark til Fynshav i 2014 og 2015 Arbejdet er i gang i samarbejde med bestyrelsen for Diamanten og Planafdelingen, og kører planmæssigt. Driftsmålet fortsætter i Forberede ny boldbane til DIU. Arbejdet er i gang i samarbejde med DIU. Der er foretaget støjmåling, og Museum Sønderjylland har lavet prøveudgravning i oktober 2013, der viser, at der skal udgraves yderligere i foråret Det har Kultur-, Borger- og Fritidsudvalget bevilget kr. til på mødet den 18. februar Driftsmålet fortsætter i Indgå partnerskaber og brugeraftale på de anlæg og bygninger, hvor der ikke er aftaler endnu. Der er skabt overblik over eksisterende aftaler, og en række nye er indgået i 2013 (Naverne, det lille hus i Broager m.v.). Der vil snarest blive indgået yderligere aftaler (SFS, Adsbøl Klubhus m.v.). Gennemførte driftsmål At forberede processen i forbindelse med etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek. Biblioteket har etableret adgang til DBC s databrønd og ligeledes etableret adgang til et testsite med cms systemet ding2tal. Biblioteket indgår fortsat i det nationale Ting-samarbejde, som vil blive grundstammen i DDB s IT arkitektur. Biblioteket har indgået aftale med DDB pr. 1. september 2013 og udrulles

17 At biblioteksbussen etableres og indgår i nye samarbejdsrelationer. Der er indgået aftale med +65 digitaliseringsprojektet om 2 kampagne uger i uge 16 og 36, hvor forskellige digitale løsninger bliver præsenteret fra bussen og på 8 holdepladser i kommunen. Der er endvidere indgået samarbejdsaftaler med Statsbiblioteket om en sommerkampagne for musiksitet Bibzoom.dk, hvor sitet præsenteres på lokale musikfestivaler. Fortsat indgå nye partnerskaber med IT-undervisning som omdrejningspunkt og i forhold til den offentlige digitaliserings strategi. Der er indgået aftale med +65 digitaliseringsprojekt om udlån og administration af IT trolleys til frivillighedsgrupper i kommunen. Disse IT-trolleys udlånes fra Gråsten, Nordborg og Sønderborg. Udlån fra Gråsten og Sønderborg er etableret. Renovere Humlehøj svømmehal jf. anlægsbudget Ibrugtaget den 16. september 2013 UDVIKLINGSMÅL Ikke igangsatte udviklingsmål Udvikle en overordnet strategi for eliteidræt i Sønderborg Kommune. Ikke igangsat. Overført til At organiseringen af studiemiljøet revitaliseres og hjemmesidens sociale del udbygges. At udvikle nye tiltag som giver de studerende merværdi Overført til 2014 At udvikle og gennemføre en ungdomskamp om demokrati og miljø sammen med relevante partnere. Projektete gennemføres med betydelig støtte fra eksterne. Overført til 2014 At Landdistriktsarbejdet evalueres med henblik på at fremkomme med forslag til organisering og indhold som optimerer ressourceforbrug, borgerdemokratiet og valg af løsninger. Forslag til organisering fremsendes til politisk niveau med henblik på implementering i den nye valgperiode. Overført til 2014 At landsbylaugene bliver inddraget i udviklingen af en ny kommuneplan. Overført til 2014 At projekt bæredygtige landsbyer videreudvikles - fase 2 til1 bil, fødevarer, energi produktion, vidensdeling. Overført til 2014 At gennemføre et projekt med eksterne midler som Overført til

18 omfatter: nedrivning af mindst en faldefærdig bolig og genbruge materialerne herfra i nye innovative design som vil komme landsbyen til gode. At der bliver indgået aftaler med ikke kommunale lejere Overført til 2014 At der bliver ansat ekstern bygherre rådgiver (marts) Overført til 2014 At der udfra en politisk valg udbudsform igangsættes et udbud ultimo 2013 Overført til 2014 At de partnere, der skal konstituere multikulturhuset i samarbejde med deres nære naboer (Kunsthallen og Havneselskabet) gennemfører mindst et fælles projekt på havnefronten. Projektets formål er at synliggøre projektet overfor borgerne og lægge kimen til det fremtidigt samarbejde. Overført til 2014 At kunstfondens arbejde evalueres med henblik på at fremkomme med forslag til organisering og indhold som optimerer ressourceforbrug. Forslag til organisering fremsendes til politisk niveau med henblik på implementering i den nye valgperiode. Overført til 2014 At der udvikles modeller for Augustianas fremtid. Modeller som fremlægges til politisk beslutning. Overført til 2014 Igangsat udviklingsmål Samarbejde med ProjectZero, foreninger og haller om energirenoveringer. Energi styring 2013: Styring af varme, varmt vand, udsugning og banelys på SFS, Kærvej stadion, Dybbøl stadion, Sønderborg stadion omk., Sønderborg stadion klubhus, Broager idrætscenter og Skovvej 4. Besparelse i 2013: 330 GJ = kw/h = 16 t. CO2. Besparelsen er 14-61% pr. sted. Indsatsområdet ønskes fortsat i Igangsætte tiltag, hvor frivillige inddrages yderligere i løsningen af opgaver på idræts- og fritidsområdet. Der er iværksat en række aktiviteter: o Afviklet SFO-floorball april/maj i samarbejde med Sønderborg Floorball Forening. o Afsendt ansøgning om Breddeidrætskommune til et projekt om involvering af foreninger. o Foreningerne deltager i metodeudviklingen af fordeling af haltimer. o Hørup Skaterpark etableret af en arbejdsgruppe bestående af brugere, naboer og forvaltning. o Anskaffelse af digitalt bookingsystem (Webbook) har lagt initiativ og ansvar over på foreningerne. 48

19 o Samarbejder med B&U om implementering af frivilligheds-delen i skolereformen. o Samarbejder med Direktionen om det strategiske indsatsområde om inddragelse af frivillige. o Fast samarbejde med kommunens frivillighedskonsulent. Indsatsområdet ønskes fortsat i At udvikle en overordnet Biblioteksplan, som indeholder en formidlingsstrategi for de fysiske og digitale materialer. Planen skal fastholde fokus på udviklingen af fremtidens bibliotek i multikulturhusets ramme på havnen. Arbejdet er igangsat og videreføres i 2014 og indeholder forslag til moderniseret biblioteksstruktur At initiere andre og nye formidlingsformer i bibliotekerne, herunder med en særlig vægtning på de 5 selvbetjente biblioteker i Hørup, Vester Sottrup, Dybbøl, Broager og Gråsten. Projektet implementeres under overskriften Digital formidling i de selvbetjente biblioteker i foråret i At udvikle muligheder for et større samarbejde mellem biblioteket og de lokalhistoriske arkiver på en fælles Itplatform, som indeholder en digital formidlingsdel Sikre fødekæden af elever til Musikskolen, så andelen af børn og unge i Sønderborg Kommune, der går i Musikskolen, øges, og så Musikskolen fortsat kan udbyde undervisning i den brede portefølje af instrumenter, der p.t. udbydes. Dette skal bl.a. ske gennem øget samarbejde med skolerne samt gennem en gradvis tilpasning af undervisningsformen og -tilbuddet. Styrke den rytmiske afdeling af Musikskolen gennem flere arrangementer og et tættere samarbejde med skolerne. Blive en endnu mere synlig aktør i det lokale kulturliv med 120+ koncerter pr sæson. Gennemførte udviklingsmål Samarbejde med Planafdelingen og Bygninger & Energi om forslag til en ny stadionportal som budgetforslag Arbejdet er igangsat i et samarbejde mellem biblioteket og fritidsafdelingen. Der udarbejdes en analyse og forslag til en strategi for området som forelægges K og E udvalg i foråret Konkrete projekter: - Projekt "Spillelyst" lancerer første pilot i løbet af foråret 2014 på Sønde - Ifm implementering af folkeskolereformen er der udarbejdet et konkret katalog med undervisningstilbud som Musikskolen vil kunne indgå et samarbejde omkring fra skoleåret 14/15. Etableret "kodex for bands" i Musikskolen, udnævnt en rytmisk koordinator og styrket faggruppen af rytmiske undervisere. Opgaven med skolerne har været sat i bero pga. skolereformen. Tilfredsstillende samarbejde med Sønderborg Handel samt Kultur i Syd om bl.a. opvarmningsmusik ifm. koncerter i Mølleparken samt endnu flere bands og grupper på gaden i forbindelse med aktiviteter i byen. Målrettet indsats mod byens ældre borgere med præsentation af hvad Musikskolen kan tilbyde netop denne målgruppe. Kultur- og Erhvervsudvalget besluttede den 27. november 2013, at der ikke etableres en ny stadionportal på nuværende tidspunkt. 49

20 Videreudvikle talentarbejdet, så vi styrker MGK Syds afdeling i Sønderborg yderligere. MGK i Søndeborg er nu fuldt udbygget med tre årgange. Løbende udvikling, justeringer og fokus på Musik Akademiet, der er Musikskolens talentlinie Styrket samarbejde med Aabenraa Musikskole omkring elevudveksning. Politikområde 11 Integration Igangsatte driftsmål Gennemførte driftsmål Der tilbydes integrationsprogrammer til de 37 nye kvoteflygtninge som Udlændingestyrelsen har tildelt Sønderborg Kommune i : Jobcentret sikrer løbende, at nyankomne flygtninge, der visiteres til kommunen, tilbydes danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie samt beskæftigelsesrettet aktiviteter. Jobcentret har medio oktober modtaget 27 af de 37 kvoteflygtninge, som Udlændingestyrelsen har meldt ud, vil blive visiteret til Sønderborg i Danskuddannelse til voksne udlændinge, Intro-dansk samt Kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie sættes i udbud, da nuværende kontrakt med Dansk Flygtningehjælp udløber 31. dec : Udbuddet er gennemført. Dansk Flygtningehjælp (Lærdansk Sønderborg) har skrevet kontrakt med Sønderborg kommune vedr. levering af danskuddannelse i perioden 1. jan dec Fokus på at nyankomne består danskuddannelse og/eller kommer i job indenfor den 3-årige integrationsperiode. Indikator herfor vil være antallet af resultatstilskud, som kommunen hjemtager. : 2014 vil det kunne opgøres, om kommunen har hjemhentet flere resultatstilskud i 2013 end UDVIKLINGSMÅL Igangsatte udviklingsmål Gennemførte udviklingsmål Integrationsrådets funktionsperiode evalueres inden gennemførelse af valg i 2014 (jf. Byrådsbeslutning ultimo 2009). Evalueringen foreligges Arbejdsmarkedsudvalget og Integrationsrådet. : Evalueringer er gennemført og forlagt Arbejdsmarkedsudvalget d. 22. oktober og 26. november 2013 samt byrådet d. 18. december Planlægning af Integrationsrådsvalg : Byrådet besluttede på sit møde 18. december 2013, at der skal etableres et nyt Integrationsråd. Etableringen er påbegyndt. Fokus på en eventuel forestående implementering af et nationalt integrationsbarometer, der gør det muligt at benchmarke kommunerne med udgangspunkt i nationalt opsatte mål med dertilhørende indikatorer. : Der har været gennemført et temamøde med byrådet d. 27. maj 2013 omkring den kommunale integrationsindsats og den nationale benchmarking. 50

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 10:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Jan Jessen Louise Rasmussen Fraværende Side 270

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013

GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013 GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013 1 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi... 14 Politikområde 04 Klima og energi...

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Kommunale ejendomme Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) type: Fagsekretariat/Stab Kommunalbestyrelsen har i sin risikostyringspolitik vedtaget, at alle skoler skal have ABA-anlæg. De første 7 skoler har fået

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere