Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer"

Transkript

1 Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros SA Referencer: 1. motorkøretøjsforsikringsdirektiv Afsagt af: afdelingsformanden, J.N. Cunha Rodrigues, og dommerne A. Arabadjiev (refererende dommer), A. Rosas, A. Ó Caoimh og P. Lindh Resume Præjudiciel forelæggelse - direktiv 72/166/EØF - artikel 3, stk. 1 - direktiv 84/5/EØF - artikel 2, stk. 1 - direktiv 90/232/EØF - artikel 1 - ret til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer - betingelser for begrænsning - medvirken til skaden - ingen skyld udvist af førere - ansvar for risikoen I sag C-484/09, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tribunal da Relação do Porto (Portugal) ved afgørelse af 24. november 2009, indgået til Domstolen den 30. november 2009, i sagen: Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros SA, har DOMSTOLEN (Anden Afdeling) sammensat af afdelingsformanden, J.N. Cunha Rodrigues, og dommerne A. Arabadjiev (refererende dommer), A. Rosas, A. Ó Caoimh og P. Lindh, generaladvokat: V. Trstenjak justitssekretær: A. Calot Escobar, på grundlag af den skriftlige forhandling, efter at der er afgivet indlæg af: - den portugisiske regering ved L. Inez Fernandes, som befuldmægtiget - den tyske regering ved T. Henze og J. Möller, som befuldmægtigede - den italienske regering ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato L. Ventrella - den østrigske regering ved C. Pesendorfer, som befuldmægtiget - Europa-Kommissionen ved N. Yerrell og M. Telles Romão, som befuldmægtigede, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 7. december 2010, afsagt følgende Dom 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 72/166/EØF af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EFT 1972 II, s. 345, herefter "første direktiv"), artikel 2, stk. 1, i Rådets andet direktiv 84/5/EØF af 30. december 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (EFT 1984 L 8, s. 17, herefter "andet direktiv") og artikel 1 i Rådets tredje direktiv 90/232/EØF af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (EFT L 129, s. 33, herefter "tredje direktiv"). 2 Anmodningen er indgivet under en sag mellem Manuel Carvalho Ferreira Santos (herefter "Manuel Carvalho") og Companhia Europeia de Seguros SA (herefter "Europeia de Seguros") vedrørende erstatning fra sidstnævnte på grundlag af erstatningsansvaret for motorkøretøjer for skader, som Manuel Carvalho havde lidt ved sammenstød mellem hans og en andens køretøj, som var ansvarsforsikret hos Europeia de Seguros. Retsforskrifter EU-retten 3 Første direktivs artikel 3, stk. 1, bestemmer: "Hver medlemsstat træffer [...] alle formålstjenlige foranstaltninger for at sikre, at erstatningsansvaret for køretøjer, der er hjemmehørende i det pågældende land, er dækket af en forsikring. Der træffes inden for rammerne af disse foranstaltninger bestemmelse om, hvilke skader der dækkes samt om forsikringens nærmere indhold."

2 4 Andet direktivs artikel 2, stk. 1, bestemmer: "Ved gennemførelsen af [første direktivs] artikel 3, stk. 1, [...] skal de enkelte medlemsstater træffe passende foranstaltninger for at sikre, at enhver lovbestemmelse eller enhver klausul i en forsikringspolice, der er udstedt i overensstemmelse med [første direktivs] artikel 3, stk. 1, [...] og som bestemmer, at forsikringen ikke dækker nedenstående personers anvendelse af eller kørsel med køretøjet, ikke har nogen indvirkning på krav fra tredjemand, der lider skade ved et uheld: - personer, som hverken udtrykkeligt eller stiltiende har tilladelse hertil, eller - personer, som ikke har et kørekort, der giver dem ret til at føre det pågældende køretøj, eller - personer, som ikke efterlever retsforskrifterne vedrørende køretøjets tekniske og sikkerhedsmæssige stand. Den i første led omhandlede bestemmelse eller klausul kan imidlertid gøres gældende over for personer, der frivilligt har taget plads i det skadevoldende køretøj, såfremt forsikringsselskabet kan bevise, at de vidste, at køretøjet var stjålet. Medlemsstaterne kan - for så vidt angår skader, der indtræffer på deres område - undlade at anvende bestemmelsen i første afsnit, såfremt og i det omfang den skadelidte kan opnå dækning af den lidte skade i medfør af regler om social sikkerhed." 5 Tredje direktivs artikel 1 bestemmer: "Med forbehold af [andet direktivs] artikel 2, stk. 1, andet afsnit, [...] skal den i [første direktivs] artikel 3, stk. 1, [...] omhandlede forsikring dække ansvaret for personskader, der ved færdsel med et køretøj forvoldes på andre passagerer end føreren. [...]" 6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF (EFT L 149, s. 14) bestemmer i artikel 4, der har overskriften "Ændringer af direktiv 90/232/EØF": "Direktiv 90/232/EØF ændres således: [...] 2) Følgende artikel indsættes: "Artikel 1a Den forsikring, der er omhandlet i [første direktivs] artikel 3, stk. 1, [...] skal dække person- og tingsskade på fodgængere, cyklister og andre ikke-motoriserede trafikanter, der som følge af en ulykke, hvori et motorkøretøj er involveret, har ret til erstatning i henhold til den nationale civilret. Nærværende artikel berører hverken erstatningsansvaret eller skadesbeløbet." [...]" 7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EUT L 263, s. 11) bestemmer i artikel 12 under overskriften "Særlige kategorier af skadelidte": "1. Med forbehold af artikel 13, stk. 1, andet afsnit, skal den i artikel 3 omhandlede forsikring dække ansvaret for personskader, der ved færdsel med et køretøj forvoldes på andre passagerer end føreren. [...] 3. Den forsikring, der er omhandlet i artikel 3, skal dække person- og tingsskade på fodgængere, cyklister og andre ikke-motoriserede trafikanter, der som følge af en ulykke, hvori et motorkøretøj er involveret, har ret til erstatning i henhold til den nationale civilret. Nærværende artikel berører hverken erstatningsansvaret eller skadesbeløbet." Nationale bestemmelser 8 Artikel 503, stk. 1, i den portugisiske borgerlige lovbog bestemmer: "Enhver, der faktisk har rådighed over et landgående køretøj og anvender det i egen interesse, selv hvis det sker gennem en befuldmægtiget, er ansvarlig for skader, der forårsages af køretøjet, selv hvis dette ikke er i brug." 9 Samme lovbogs artikel 504, stk. 1, bestemmer: "Erstatningsansvar for skader forårsaget af køretøjet gælder over for tredjemand samt passagerer i køretøjet." 10 Den portugisiske lovbogs artikel 506 bestemmer: "1. I tilfælde af, at et sammenstød mellem to køretøjer resulterer i skader på begge eller et af disse, og ingen af førerne er skyld i uheldet, fordeles ansvaret i forhold til, hvor meget hvert køretøj har medvirket til skaderne. Hvis skaderne alene er forårsaget af et af køretøjerne, uden at nogen af førerne er skyld heri, er det kun den person, der er ansvarlig for dette køretøj, der skal betale erstatning. 2. I tvivlstilfælde anses hvert køretøj for at have medvirket i lige omfang til skaderne, ligesom hver fører anses for i lige omfang at være skyld heri." Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål 11 Den 5. august 2000 stødte Manuel Carvalho med sin motorcykel sammen med en personbil, ført af Américo Paulo Nogueira Teixeira. Manuel Carvalho, der fik en læsion af kraniet, kom på hospitalet og var sengeliggende i flere måneder. Siden da har han ikke været i stand til at udøve noget erhverv. 12 Manuel Carvalho lagde på grund af dette trafikuheld sag an mod Europeia de Seguros, som er Américo Paulo Nogueira Teixeiras ansvarsforsikringsselskab for motorkøretøjer. Manuel Carvalho søgte med denne sag at få en erstatning på ,36 EUR for økonomisk og ikke-økonomisk skade, som han havde lidt ved trafikuheldet. 13 Den forelæggende ret har konstateret, at ingen af førerne er skyld i uheldet. Da der er tvivl om, hvor meget hvert af de køretøjer, der var impliceret i uheldet, har medvirket til skaderne, finder den portugisiske lovbogs artikel 506, stk. 2, anvendelse, og efter denne bestemmelse fastsættes hver førers erstatningsansvar til 50 % i et sådant tilfælde.

3 14 Ifølge den forelæggende ret begrænses erstatningsansvaret for føreren af den bil, der har forårsaget skaderne, i forhold til skadelidtes køretøjs medvirken til de nævnte skader. Begrænsningen af dette erstatningsansvar medfører en forholdsmæssig begrænsning af den erstatning, som Europeia de Seguros skal udbetale til skadelidte i henhold til ansvarsforsikringen for motorkøretøjer. 15 Den forelæggende ret er af den opfattelse, at den omstændighed, at en skadelidt fører selv har medvirket til skaderne som følge af sammenstødet, ikke fratager ham hans egenskab af skadelidt som omhandlet i første direktivs artikel 1, stk. 2. Derfor er en skadelidt fører for så vidt angår personskader omfattet af princippet om beskyttelse af ofre for uheld forvoldt af motorkøretøjer, der er fastslået af Domstolen i dom af 30. juni 2005, Candolin m.fl. (sag C-537/03, Sml. I, s. 5745). 16 Domstolen har på grundlag af dette princip fastslået, at de nationale lovgivninger ikke er forenelige med EUretten, hvis de giver mulighed for at nedsætte eller begrænse erstatning til ofre for uheld forvoldt af motorkøretøjer, når de har medvirket til skaden, idet de fratager den effektive virkning af første direktivs artikel 3, stk. 1, andet direktivs artikel 2, stk. 1, og tredje direktivs artikel Den forelæggende ret har navnlig anført, at Domstolen under anerkendelse af, at erstatningsansvarsområdet henhører under medlemsstaternes kompetence, har præciseret, at medlemsstaterne skal udøve denne kompetence under overholdelse af EU-retten, der kun tillader, at erstatningen til skadelidte i henhold til den lovpligtige ansvarsforsikring for motorkøretøjer nedsættes under særlige omstændigheder efter en individuel vurdering. 18 Henset til Domstolens praksis som nævnt ovenfor er den forelæggende ret i tvivl om, hvorvidt den erstatningsansvarsordning, der finder anvendelse på tvisten i hovedsagen, er forenelig med de ovennævnte EUretlige bestemmelser. 19 Tribunal da Relação do Porto har under disse omstændigheder besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: "I tilfælde af et sammenstød mellem køretøjer, som ingen af førerne kan anses for at være skyld i, og som medfører person- og tingsskade for en af førerne (den skadelidte, der har fremsat erstatningskrav), er da den omstændighed, at der kan fastslås en fordeling af ansvaret for risiko (lovbogens artikel 506, stk. 1 og 2), som direkte afspejler sig i den erstatning, der skal tilkendes skadelidte for økonomisk og ikke-økonomisk skade, der følger af personskade, han har lidt (idet denne fordeling af ansvaret for risiko indebærer en forholdsmæssig nedsættelse af erstatningsbeløbet), i strid med fællesskabsretten, særligt [første direktivs] artikel 3, stk. 1, [andet direktivs] artikel 2, stk. 1, og [tredje direktivs] artikel 1, således som [Domstolen] har fortolket disse bestemmelser?" Om det præjudicielle spørgsmål 20 Den forelæggende ret ønsker med det præjudicielle spørgsmål nærmere bestemt oplyst, om første direktivs artikel 3, stk. 1, andet direktivs artikel 2, stk. 1, og tredje direktivs artikel 1 skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, der, hvor et sammenstød mellem to køretøjer forårsager skader, som ingen af førerne kan anses for at være skyld i, fordeler ansvaret i forhold til, hvor meget hvert køretøj har medvirket til de nævnte skader, og i tvivlstilfælde på dette punkt fastsætter, at hvert køretøj har medvirket i lige omfang til skaderne, ligesom at hver fører i lige omfang har været skyld heri. 21 Den portugisiske regering har præciseret, at skadelidtes ret til erstatning i henhold til den portugisiske lovbogs artikel 483 og 499 er direkte og forholdsmæssigt forbundet med omfanget af det erstatningsansvar, der er fastslået i henhold til lovbogens artikel Den tyske, den italienske og den østrigske regering har gjort gældende, at det både fremgår af første og andet direktivs formål og ordlyd, at de ikke tilsigter en harmonisering af erstatningsansvarsordningerne i medlemsstaterne. EU-lovgivers formål har været at regulere omfanget af den lovpligtige ansvarsforsikring for motorkøretøjer, og ikke den erstatningsansvarsordning, der skal anvendes i tilfælde af uheld, der involverer disse køretøjer. 23 Det følger heraf, at foreneligheden af de kriterier for at pålægge erstatningsansvar, der er fastsat i national ret, med EU-retten ikke er omfattet af første og andet direktivs anvendelsesområde. Anvendelsen af disse direktiver forudsætter desuden, at spørgsmålet om omfanget af de skader, der kan erstattes, allerede er løst ved erstatningsretten. 24 I denne henseende bemærkes, at det fremgår af præamblen til første og andet direktiv, at deres formål dels er at sikre den frie bevægelighed både for køretøjer, der er hjemmehørende på Unionens område, og for personer, der kører i dem, dels at sikre personer, der lider skade ved uheld forvoldt af disse motorkøretøjer, ensartet behandling, uanset hvor i Unionen uheldet finder sted (dom af , sag C-129/94, Ruiz Bernáldez, Sml. I, s. 1829, præmis 13, og af , sag C-348/98, Mendes Ferreira og Delgado Correia Ferreira, Sml. I, s. 6711, præmis 24). 25 Med henblik herpå har første direktiv, jf. dets ottende betragtning, indført en ordning, der bygger på den forudsætning, at de motorkøretøjer, der er hjemmehørende i Unionen, er dækket af en forsikring. Det bestemmes således i direktivets artikel 3, stk. 1, at medlemsstaterne skal træffe alle formålstjenlige foranstaltninger for at sikre, at erstatningsansvaret for køretøjer, der er hjemmehørende i det pågældende land, er dækket af en forsikring (dommen i sagen Mendes Ferreira og Delgado Correia Ferreira, præmis 25). 26 I den oprindelige affattelse overlod denne artikel det imidlertid til medlemsstaterne at træffe bestemmelse om, hvilke skader der blev dækket, samt om de nærmere vilkår for den lovpligtige ansvarsforsikring for motorkøretøjer. For at begrænse de forskelle, der bestod mellem medlemsstaternes lovgivninger med hensyn til omfanget af den lovpligtige forsikring, jf. tredje betragtning til andet direktiv, indeholder andet direktivs artikel 1 vedrørende erstatningsansvar bestemmelse om lovpligtig dækning af tingsskade og personskade op til nærmere fastsatte beløb, og ved tredje direktivs artikel 1 er denne forpligtelse blevet udstrakt til også at dække ansvaret for personskader, der forvoldes på andre passagerer end føreren (dommen i sagen Mendes Ferreira og Delgado Correia Ferreira, præmis 26). 27 Første direktivs artikel 3, stk. 1, således som nærmere præciseret og suppleret i andet og tredje direktiv, pålægger således medlemsstaterne en forpligtelse til at sikre, at erstatningsansvaret for køretøjer, der er hjemmehørende i det pågældende land, er dækket af en forsikring, og angiver bl.a., hvilke typer skade og hvilke skadelidte tredjemænd forsikringen skal dække (dommen i sagen Mendes Ferreira og Delgado Correia Ferreira, præmis 27).

4 28 Domstolen har allerede udtalt sig om, hvilke konsekvenser der kan drages af denne forpligtelse med hensyn til den erstatning, som skal udbetales fra den lovpligtige ansvarsforsikring for motorkøretøjer for skader påført skadelidte tredjemænd på grundlag af den forsikredes erstatningsansvar. 29 Således har Domstolen henset til formålet om beskyttelse af de skadelidte, som til stadighed er blevet bekræftet i de omhandlede direktiver, fastslået, at første direktivs artikel 3, stk. 1, er til hinder for, at det selskab, hvor der er tegnet ansvarsforsikring for motorkøretøjer, kan påberåbe sig lovbestemmelser eller aftaleklausuler til støtte for ikke at yde erstatning til personer, der lider skade ved et uheld forvoldt af det forsikrede køretøj (jf. i denne retning Ruiz Bernáldez-dommen, præmis 20, og dommen i sagen Candolin m.fl., præmis 18). 30 Domstolen har endvidere fastslået, at andet direktivs artikel 2, stk. 1, første afsnit, alene understreger denne forpligtelse for så vidt angår bestemmelser eller klausuler i en forsikringspolice, hvorefter ansvarsforsikringen for motorkøretøjer ikke dækker skader påført tredjemænd på grund af, at det forsikrede køretøj anvendes eller køres af personer, som ikke har tilladelse til at føre køretøjet, personer, som ikke har et kørekort, eller personer, som ikke efterlever retsforskrifterne vedrørende køretøjets tekniske og sikkerhedsmæssige stand (Ruiz Bernáldez-dommen, præmis 21, og dommen i sagen Candolin m.fl., præmis 19). 31 Det bemærkes imidlertid, at forpligtelsen til ansvarsforsikringsdækning af skader påført tredjemænd med motorkøretøjer må holdes adskilt fra omfanget af erstatningspligten over for disse i medfør af den forsikredes erstatningsansvar. Den førstnævnte forpligtelse er sikret og nærmere fastlagt i EU-bestemmelserne, hvorimod den anden forpligtelse i det væsentlige er reguleret af national ret (jf. i denne retning dom af , sag C- 356/05, Farrell, Sml. I, s. 3067, præmis 32). 32 I denne henseende har Domstolen allerede fastslået, at det fremgår af formålet med første, andet og tredje direktiv og af disses ordlyd, at de ikke tilsigter en harmonisering af erstatningsansvarsordningerne i medlemsstaterne, og at medlemsstaterne på EU-rettens nuværende udviklingstrin frit kan fastsætte, hvilken erstatningsansvarsordning der skal gælde for skader, der forvoldes ved færdsel med motorkøretøjer (dommen i sagen Candolin m.fl., præmis 24, og Farrell-dommen, præmis 33). 33 Det fremgår således af ordlyden af første direktivs artikel 3, stk. 1, at EU-lovgiver ikke har villet fastsætte hvilken type erstatningsansvar - culpaansvar eller objektivt ansvar - ved færdsel med køretøjer, som den lovpligtige forsikring skal dække. 34 Medlemsstaterne er dog forpligtet til at sikre, at det erstatningsansvar, der gælder i henhold til deres nationale ret, er dækket af en forsikring i overensstemmelse med bestemmelserne i de tre nævnte direktiver (Farrelldommen, præmis 33). 35 Hvad angår erstatningsretten har Domstolen endvidere ligeledes fastslået, at medlemsstaterne skal udøve deres kompetence på dette område under overholdelse af EU-retten, og navnlig første direktivs artikel 3, stk. 1, andet direktivs artikel 2, stk. 1, og tredje direktivs artikel 1 (dommen i sagen Candolin m.fl., præmis 27, og Farrell-dommen, præmis 34). 36 Nationale bestemmelser om erstatning af skader som følge af trafikuheld kan således ikke fratage disse artiklers effektive virkning (dommen i sagen Candolin m.fl., præmis 28, og Farrell-dommen, præmis 34). 37 Dette vil imidlertid være tilfældet, hvis den skadelidtes ansvar for de skader, som han har lidt, som det følger af vurderingen ifølge den nationale erstatningsret af hans medvirken til de nævnte skaders indtræden, har som konsekvens uden videre at udelukke eller uforholdsmæssigt begrænse hans ret til erstatning fra den lovpligtige ansvarsforsikring for motorkøretøjer for skader, som den forsikrede er ansvarlig for. 38 Domstolen har i denne henseende fastslået, at en national lovgivning, som er udformet på grundlag af generelle og abstrakte kriterier, ikke må indebære, at en passagers ret til erstatning fra den lovpligtige ansvarsforsikring for motorkøretøjer udelukkes eller begrænses uforholdsmæssigt alene af den grund, at den pågældende har medvirket til de nævnte skaders indtræden. Det er kun under særlige omstændigheder, efter en individuel vurdering under overholdelse af EU-retten, at omfanget af en sådan ret kan begrænses forholdsmæssigt (jf. dommen i sagen Candolin m.fl., præmis 30, og Farrell-dommen, præmis 35). 39 I det foreliggende tilfælde omhandler hovedsagen erstatning i medfør af erstatningsansvaret for skader, som føreren af et motorkøretøj har lidt ved sammenstød mellem dette køretøj og et andet motorkøretøj, hvori ingen af førerne er skyldige. Til forskel fra de omstændigheder, der gav anledning til dommen i sagen Candolin m.fl. og Farrell-dommen, følger nedsættelsen af erstatningen for de skader, som føreren har lidt, ikke af en begrænsning af ansvarsforsikringsdækningen, men af en begrænsning af den forsikredes erstatningsansvar i henhold til den anvendelige erstatningsansvarsordning. 40 Det følger således af den portugisiske lovbogs artikel 506, stk. 1, at i tilfælde af, at et sammenstød mellem to køretøjer resulterer i skader, og ingen af førerne er skyld i uheldet, fordeles erstatningsansvaret for disse i forhold til, hvor meget hvert køretøj har medvirket til de nævnte skader. I tvivlstilfælde med hensyn til, hvor meget hvert køretøj har medvirket til skaderne, bestemmer stk. 2 i den nævnte artikel, at hvert køretøj anses for at have medvirket i lige omfang til skaderne, ligesom hver fører anses for i lige omfang at være skyld heri. 41 Med andre ord tilsigter den nationale lovgivning, der finder anvendelse på tvisten i hovedsagen, at fordele erstatningsansvaret for skader forvoldt ved sammenstød mellem to motorkøretøjer, hvori ingen af førerne er skyldige. 42 Som det er blevet anført af den portugisiske regering, vil denne ansvarsfordeling bestemme den erstatning, hver af førerne skal betale i medfør af deres respektive erstatningsansvar for skaderne forvoldt ved sammenstødet. 43 I modsætning til de retlige omstændigheder, der gav anledning til henholdsvis dommen i sagen Candolin m.fl. og Farrell-dommen, bevirker den portugisiske lovbogs artikel 506 ikke i tilfælde af, at det er føreren af et motorkøretøj, der har lidt personskader ved sammenstød med et andet motorkøretøj, at skadelidtes ret til erstatning fra den lovpligtige ansvarsforsikring for motorkøretøjer uden videre udelukkes eller begrænses uforholdsmæssigt. Denne bestemmelse begrænser sig til at fastsætte, at erstatningsansvaret fordeles i forhold til, hvor meget hvert køretøj har medvirket til skaderne, hvilket følgelig har indflydelse på erstatningsbeløbet. 44 Det konstateres derfor, at denne bestemmelse ikke indvirker på den i EU-retten fastsatte sikring af, at den erstatningsansvarsordning, der finder anvendelse ifølge national ret, dækkes af en forsikring i overensstemmelse med bestemmelserne i de tre nævnte direktiver. 45 Denne konklusion støttes desuden af tredje direktivs artikel 1a, der blev indsat i direktivet ved direktiv

5 2005/14, som indeholder en henvisning for så vidt angår dækning af person- og tingsskade på fodgængere, cyklister og andre ikke-motoriserede trafikanter til den nationale civilret. Da bestemmelsen fastsætter, at de nævnte skader skal dækkes af en lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer i det omfang skadelidte har ret til erstatning i henhold til national ret, kan det ikke forholde sig anderledes for så vidt angår en fører af et motorkøretøj, der på en gang er skadelidt og medansvarlig for de personskader, som han har lidt som følge af et uheld, der involverer et andet køretøj. I denne henseende fremgår det af artikel 12 i direktiv 2009/103, at den lovpligtige forsikringsdækning af skader påført særlige kategorier af skadelidte, navnlig ikke-motoriserede trafikanter og passagerer, hverken berører erstatningsansvaret eller skadesbeløbet. 46 Henset til de ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at første direktivs artikel 3, stk. 1, andet direktivs artikel 2, stk. 1, og tredje direktivs artikel 1 skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning, der, hvor et sammenstød mellem to køretøjer forårsager skader, som ingen af førerne kan anses for at være skyld i, fordeler ansvaret i forhold til, hvor meget hvert køretøj har medvirket til de nævnte skader, og i tvivlstilfælde på dette punkt fastsætter, at hvert køretøj har medvirket i lige omfang til skaderne, ligesom at hver fører i lige omfang har været skyld heri. Sagens omkostninger 47 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. Afgørelse På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret: Artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 72/166/EØF af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse, artikel 2, stk. 1, i Rådets andet direktiv 84/5/EØF af 30. december 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og artikel 1 i Rådets tredje direktiv 90/232/EØF af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning, der, hvor et sammenstød mellem to køretøjer forårsager skader, som ingen af førerne kan anses for at være skyld i, fordeler ansvaret i forhold til, hvor meget hvert køretøj har medvirket til de nævnte skader, og i tvivlstilfælde på dette punkt fastsætter, at hvert køretøj har medvirket i lige omfang til skaderne, ligesom at hver fører i lige omfang har været skyld heri. Underskrifter * Processprog: portugisisk.

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere