Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl Pkt. Tekst Side 102 Likviditet og resultater pr. 31. august Første behandling af budget Revisionsberetning nr. 37 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskab 2011 samt byrådets endelige godkendelse af regnskabet Revisionsberetning vedr. byfornyelse i Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 30. juni Fleksibel frokostordning i daginstitutioner Energistyring af kommunale bygninger Mødekalender Orientering 11

2 Indholdsfortegnelse 112 Salg af areal Salg af ejendom 13 Økonomiudvalg, 11. september 2012 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 31. august 2012 Bilag Likviditet og resultater pr. 31. august 2012 Sagsfremstilling Økonomi og Løn sender Likviditet og resultater pr. 31. august 2012 til orientering for økonomiudvalget. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 11. september 2012 Side 1

4 P Første behandling af budget Økonomi og Løn sender sagen til behandling i byrådet. Sagsfremstilling Forslag til budget for år 2013 og budgetoverslag for 2014, 2015 og 2016 for Struer Kommune sendes til første behandling i byrådet. Forslaget udsendes til byrådets medlemmer fra Økonomi og Løn den 7. september Budgetbemærkningerne vil kunne ses på intranettet fra samme dato kl Økonomiudvalget sender sagen til behandling i byrådet. Økonomiudvalg, 11. september 2012 Side 2

5 K Revisionsberetning nr. 37 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Bilag Revisionsberetning nr. 37 sociale områder 2011 Økonomi og Løn sender sagen til byrådet med indstilling om: godkendelse af forslag til besvarelse af bemærkningen godkendelse af beretningen som helhed. Sagsfremstilling Deloitte sender revisionsberetning nr. 37 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, til byrådet. Beretningen er sendt via mail til samtlige byrådsmedlemmer den 2. juli Den udførte revision har givet anledning til én bemærkning: Revisionsbemærkning nr. 1, Boliglånesystemet På tidspunktet for revisionens afslutning er det vores vurdering, at dokumentationen for afstemning af boliglånesystemet ikke er tilstrækkelig. Der foreligger således en mindre uafklaret difference. Kommunen har oplyst, at afklaring af differencerne er i gang, men det er historisk set et område, som har haft udfordringer med afklaring af differencer. Ligeledes har vi konstateret, at der foreligger flere afstemninger med mellemregningskonti vedrørende boliglån, der ikke er up-to-date. Infocenter Struers forslag til besvarelse: Infocenter Struer har taget bemærkningen til efterretning og kan i den forbindelse oplyse, at der tidligere er hentet konsulentbistand fra revisionen for at fremfinde differencerne samt sætte medarbejdere på boligstøtteområdet ind i en metode til afstemning af mellemregningskonti, men det har ikke givet det forventede resultat, som kunne løse problemet. Der er mindre differencer hver gang, der afstemmes. Infocenter Struer vil snarest med bistand fra Økonomi og Løn forsøge at få afklaret differencerne. Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse forslag til besvarelse af bemærkningen beretningen som helhed. Økonomiudvalg, 11. september 2012 Side 3

6 K Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskab 2011 samt byrådets endelige godkendelse af regnskabet Bilag Revisionsberetning nr regnskab 2011 Revisorerklæring til Byrådet Økonomi og Løn sender sagen til byrådet med indstilling om: at revisionsberetningen godkendes at årsregnskabet for 2011 hermed godkendes endeligt. Sagsfremstilling Byrådet fik (29. maj 2012, pkt. 35) forelagt kommunens regnskab for 2011, som blev besluttet oversendt til revisionen i den foreliggende form. Efterfølgende har kommunens revision, Deloitte, sendt revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet Beretningen er sendt via mail til samtlige byrådsmedlemmer den 14. august Revisionen har resulteret i, at kommunens årsregnskab 2011 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at revisionsberetningen godkendes at årsregnskabet for 2011 godkendes endeligt. Økonomiudvalg, 11. september 2012 Side 4

7 K Revisionsberetning vedr. byfornyelse i 2011 Bilag Beretning - Byforbyelse Struer Erklæring - Byfornyelse Struer Økonomi og Løn sender sagen til byrådet med indstilling om, at beretningen godkendes. Sagsfremstilling Deloitte sender revisionsberetning om revision af kommunens administration af byfornyelsesområdet for året Beretningen er udsendt via mail til samtlige byrådsmedlemmer den 22. august Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at beretningen godkendes. Økonomiudvalg, 11. september 2012 Side 5

8 A Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 30. juni 2012 Bilag Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. juni 2012.pdf Økonomi og Løn sender sagen til økonomiudvalgets orientering. Sagsfremstilling Det blev med økonomiaftalen 2011 aftalt, at det er centralt, at økonomiske ubalancer erkendes og håndteres hurtigt i regionerne og på sygehusene. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er grundlaget for, at regionsrådene i tide kan foretage de nødvendige budgetændringer og omprioriteringer, der eventuelt er nødvendige i lyset af den konstaterede udgifts- og indtægtsudvikling i den enkelte region. Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet udsendes i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4) til medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland. Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget inklusiv aftalte korrektioner og dermed også eksklusiv overførsler mellem årene mv., som er indeholdt i det korrigerede budget. Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2012 vil blive forelagt regionsrådet den 26. september Den næste standardiserede økonomiopfølgning, med tallene for 3. kvartal 2012, forventes udsendt den 31. oktober Økonomiudvalget fremsender Region Midtjyllands økonomiopfølgning til byrådets orientering. Økonomiudvalg, 11. september 2012 Side 6

9 A Fleksibel frokostordning i daginstitutioner Resumé Den 4. juni 2010 blev loven om fleksibel frokostordning i daginstitutioner vedtaget i Folketinget. Struer Byråd godkendte (31. august 2010) "Retningslinjer for fleksibel frokostordning i Struer Kommunes daginstitutioner". Bilag Udkast til nye Retningslinjer for fleksibel frokostordning Retningslinjer for fleksibel frokostordning (ny) Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (13. august 2012, pkt. 53) at de reviderede "Retningslinjer for fleksibel frokostordning i Struer Kommunes daginstitutioner" godkendes og fremsendes med anbefaling til byrådet. Sagsfremstilling I forbindelse med beslutningen om ny organisation og ledelse af skole- og dagtilbud, skal retningslinjerne have tilføjet et nyt afsnit med overskriften "Daginstitutioner med flere enheder". I lovteksten står følgende: "I daginstitutioner med flere enheder/afdelinger, er det et simpelt flertal blandt forældrene i den pågældende enhed/afdeling, der beslutter, hvorvidt enheden/afdelingen skal fravælge frokostordningen. En daginstitution med flere enheder er kendetegnet ved at være fysisk adskilte i det daglige, f.eks. ved at være placeret på forskellige matrikler." Ud over det nye afsnit, er der foretaget nogle få redaktionelle ændringer i teksten. Administrationen indstiller, at de reviderede "Retningslinjer for fleksibel frokostordning i Struer Kommunes daginstitutioner" godkendes og fremsendes med anbefaling til byrådet. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at de reviderede "Retningslinjer for fleksibel frokostordning i Struer Kommunes daginstitutioner" godkendes. Økonomiudvalg, 11. september 2012 Side 7

10 P Energistyring af kommunale bygninger Resumé Etablering af elektronisk/automatisk energistyring på Bremdal Skole hvor nøglesystemet er med til at styre varme og ventilation, så når bygningen er låst af skrues der ned for energiforbruget. Samtidig følges styring og forbrug meget nøje bl.a. over servicelederens iphone. Forsøgsperioden er overstået med meget positivt resultat, og vi er klar til at rulle systemet ud i resten af kommunens institutioner. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at der frigives kr. fra konto for energibesparende foranstaltninger og at de forventede afledte driftsbesparelser indarbejdes i budgettet. Sagsfremstilling Tomgangsforbruget (når der ikke er personer i bygningen) i de kommunale bygninger udgør idag 64 % af det samlede energiforbrug. Ved at installere automatisk styring af energiforbruget med tilhørende adgangskontrol, vil det blive reduceret. Udfra de første beregnigner vil energiforbruget på alle kommunale bygninger reduceres med ca kr. pr. år. I alt en tilbagebetalingtid på ca. 6,3 år. Den endelige besparelse for den enkelte kommunale bygning ved installationen, kan først oplyses når alle endelige energiberegninger er foretaget. Systemet indføres på : Størsteparten af kommunens daginstitutioner Alle SFO er Alle skoler Størrer Plejehjem/plejecentre Alle sognegårde Relevante kulturelle bygninger Alle adm. bygninger Økonomiske beregninger kan ses i nedenstående tabel: Emne: Pris i KR. Adgangskontrol kr. Uforudsete udgifter kr. adgangskontrol ca. 15 % Energistyring (Lontech) kr. Uforudsete udgifter kr. Energistyring ca. 15 % Energisystem (lontech) kr. Uforudsete udgifter kr. Energisystem ca. 15% Honorar 8% kr. I alt kr. Projektet forventes at være afsluttet til næste fyringssæson (september 2013). Økonomiudvalg, 11. september 2012 Side 8

11 Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at der på anlægsbudget 2012 er afsat kr. (heraf er kr. overført fra 2011) til energibesparende foranstaltninger. I Budgetforslag 2013 er der afsat kr. Der er indregnet lånefinansiering af investeringerne i budgettet. For at kunne gennemføre projektet skal der således frigives kr. i 2012 og resten, kr., i Som nævnt ovenfor er den afledte driftsbesparelse ved investeringen vurderet til kr. pr. år. Beløbet fordeles forholdsvis ud på de berørte ejendommes budgetter til varme og el fra 2013 (nedjustering af budgetterne). Sagen sendes til behandling i Byrådet. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at der frigives kr. fra konto for energibesparende foranstaltninger og at de forventede afledte driftsbesparelser indarbejdes i budgettet. Økonomiudvalg, 11. september 2012 Side 9

12 A Mødekalender 2013 Resumé Forslag til mødekalender 2013 sendes til økonomiudvalget med henblik på godkendelse af udvalgets møder. Bilag Forslag mødekalender 2013 Direktionen sender mødekalender 2013 til økonomiudvalgets godkendelse. Økonomiudvalget godkender mødekalender Økonomiudvalg, 11. september 2012 Side 10

13 A Orientering Borgmesteren deltog i møde 10/9 i det regionale kontaktudvalg vedrørende infrastruktur. Træskibstræf i Struer 12/9 Nordvestjysk Erhvervsråd afholder møde 20/9 vedrørende Det Nordvestjyske Hus i København. Lemvig, Holstebro og Struer Kommune sender fælles meddelelse til initiativtagerne med budskab om, at kommunerne ikke forventer at deltage med speciel ekstra finansiering. Claus Damgaard har været i dialog med Jens Rysgaard vedrørende kurbadet. Claus Damgaard orienterede om forhandlinger på tværs af kommunerne vedrørende koordinering af det samlede drifts- og anlægsbudget for alle landets kommuner. Spørgsmål vedrørende Grøn Vækst midler og muligheder for projekter i områderne, hvor vindmøllerne er sat op. Orientering om møde i Karup Lufthavn. Økonomiudvalg, 11. september 2012 Side 11

14 G Salg af areal Økonomiudvalg, 11. september 2012 Side 12

15 G Salg af ejendom Økonomiudvalg, 11. september 2012 Side 13

16 «Underskriftsark» Økonomiudvalg, 11. september 2012 Side 14

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere