Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser"

Transkript

1 Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

2 Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner Undersøgelsen er udført under ledelse af seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau Desuden har Susanne Pade og Kathrina Martinsen, Bureau 2000, medvirket. Undersøgelsen er udført på bestilling af FOA Fag og Arbejde Henvendelser: Tlf.: Forældrenes Landsforening - FOLA Henvendelser: Tlf.: Henvendelser vedr. undersøgelsens tekniske indhold til: Bureau 2000 Tlf.: Copyright: Bureau 2000 EAN:

3 Indhold Forord Hovedresultater Metode og målgruppe Indflydelse Samtaler om det enkelte barn Tilfredshed Mad Ekstrabetaling og medvirken Forældreindflydelsens organisering Forældrenes indflydelse Det kommunale tilsyn Forældrenævn for hele kommunen Samtaler om det enkelte barn Tilfredshed med daginstitutionen Introduktion til bestyrelsesarbejde Mad Ekstrabetaling Forældrenes medvirken Metode Bilag 1. Kommentarer om indflydelse Bilag 2. Kommentarer om kvalitet

4 4

5 Forord Langt de fleste forældre slutter op om deres daginstitution. Det fremgår klart af denne undersøgelse, som bygger på en rundspørge til formændene for alle landets forældrebestyrelser. I en tid, hvor der tales meget om at fremme frivilligt arbejde, er det bemærkelsesværdigt, som det fremgår af undersøgelsen, at det store flertal af daginstitutioner alle i dag nyder godt af forældrenes arbejdskraft. Måske også ud over, hvad der er rimeligt, når man tager den høje forældrebetaling og børnefamiliernes travle hverdag i betragtning. Undersøgelsen viser også, at der overvejende er tilfredshed med det arbejde, de ansatte udfører med børnene. Derimod er der utilfredshed med personalenormeringen. Det kan ikke undre på baggrund af de forringelser børnene har været udsat for gennem de senere år. Når man ser på forældrenes engagement er det imidlertid slående, hvor mange steder, forældrene mangler reel indflydelse. Det gælder både i forhold til institution og kommune, og det gælder i forhold til eget barn, hvor man i de fleste institutioner må undvære regelmæssige samtaler med medarbejderne om éns eget barn. Det skal understreges, at forholdene, når det gælder indflydelse, er vidt forskellige fra institution til institution og fra kommune til kommune. Det er noget, der må rettes op på. Hvis vi vil styrke den læring og udvikling, der sker i daginstitutionerne, må det ske i et samarbejde mellem medarbejdere og forældre. Det er helt uforståeligt, at denne erkendelse ikke er slået bedre igennem. Undersøgelsen er resultat af et samarbejde mellem Forældrenes Landsforening - FOLA og FOA og er gennemført af Bureau Vi vil gerne takke de mange ledere og formænd, som har medvirket til en god undersøgelse gennem deres besvarelser og kommentarer. Dorthe Boe Danbjørg Næstformand Forældrenes Landsforening - FOLA Jakob Sølvhøj Formand pædagogisk sektor FOA - Fag og Arbejde 5

6 6

7 1. Hovedresultater 1.1. Metode og målgruppe Denne rapport er et led i den undersøgelse, Bureau 2000 udfører for FOA Fag og Arbejde og Forældrenes Landsforening FOLA omkring daginstitutionernes hverdag og kvalitet. Her er tidligere offentliggjort undersøgelsen Daginstitutionernes hverdag Denne delundersøgelse drejer sig om forældrenes indflydelse via forældrebestyrelserne og om forældrenes medvirken og eventuelle ekstrabetaling i forhold til aktiviteter i institutionens dagligdag. En anmodning om deltagelse i undersøgelsen er udsendt til ledere af områdeinstitutioner, lokale daginstitutioner, der er med i en områdeinstitution, og daginstitutioner, der er selvstændige enheder. Det bemærkes, at betegnelsen områdeinstitution også omfatter de klynger, man fx finder i Københavns kommune. Lederne har givet anmodningen om deltagelse videre til formanden for forældrebestyrelsen i den pågældende institution 1. Der er udsendt 3170 invitationer til kommunale og selvejende institutioner og indkommet 956 udfyldte spørgeskemaer, hvilket svarer til, at 30 pct. har svaret. Det er Bureau 2000s opfattelse, at undersøgelsen giver et pålideligt billede af forældrebestyrelsernes arbejde, sådan som dette vurderes af formændene. Når det gælder spørgsmål om holdninger og vurderinger, må det fra starten understreges, at man ikke med sikkerhed kan sige, om undersøgelsen ville give de samme resultater, hvis man spurgte de menige forældre. Alt andet lige kan man nok forvente, at formændene for forældrebestyrelserne i høj grad vil identificere sig med de institutioner, de føler sig medansvarlige for. Hertil kommer, at forældres udsagn om fx kvaliteten i deres børns liv har en særlig karakter og dermed ikke uden videre kan sammenlignes med andre undersøgelser af brugertilfredshed. Hvis man spørger en forbruger, om hun er tilfreds med sin støvsuger, vil det normalt ikke udløse det store følelsesregister at sige, at støvsugeren er dårlig. Det er støvsugerfabrikkens ansvar, og man kan bare købe en anden. Hvis man derimod spørger om, hvordan éns barn har det i hverdagen, vil ethvert forældresvar være præget af forældrenes håb om, at barnet har det godt, når man som ansvarlig forælder overlader det til andre. Derfor kan et udsagn om, at man fx er overvejende enig i, at der er god kvalitet, i virkeligheden godt afspejle en vis tvivl om, hvorvidt det er godt nok. 1 Eller til bestyrelsesformanden, hvis det er en selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen. 7

8 Det betyder ikke, at besvarelserne er værdiløse. De må blot ikke overfortolkes eller tages som udtryk for et absolut kvalitetsmål. Svarpersonerne fordeler sig således: - 22 pct. repræsenterer en forældrebestyrelse for en områdeinstitution - 30 pct. repræsenterer en forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i en områdeinstitution - 15 pct. repræsenterer en forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse - 4 pct. repræsenterer bestyrelsen for en selvejende institution, hvor forældrene har flertal i bestyrelsen - 29 pct. repræsenterer lokale forældreråd under en områdeinstitution 1.2. Indflydelse Figur 1 viser hvilken formel kompetence, forældrebestyrelserne har. Figur 1 Forældrebestyrelsens formelle kompetence Om der skal anvendes lønmidler på fastansatte hhv. vikar Om driftsmidler skal bruges til løn eller anden drift Om der skal ske overførsel af midler til næste år for at spare op til investering Om antal og placering af lukkedage Om åbningstider Kan træffe beslutning Kan ikke træffe beslutning Ved ikke Forældrenes formelle indflydelse varierer afhængig af institutionsform og -struktur. De fleste forældreråd i lokalinstitutioner under en områdeinstitution har begrænset formel indflydelse. 8

9 68 pct. af svarpersonerne oplyser, at forældrerepræsentanterne er med til ansættelsessamtaler, når der skal ansættes fast personale. Den endelige beslutning om ansættelse træffes dog de fleste steder af andre. Ser man på det kommunale tilsyn, er der omkring en tredjedel af svarpersonerne, der har oplevet, at der er blevet udarbejdet en tilsynsrapport, og at institutionen har fået den til drøftelse. Svarpersonerne er blevet bedt om deres vurdering af den faktiske indflydelse på en række enkeltområder og af, hvilken indflydelse, de oplever alt i alt. Dette fremgår af Figur 2. Figur 2 Vurderer bestyrelsesformanden, at bestyrelsen alt i alt har indflydelse? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forældrebestyrelse for en klynge/område Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en klynge/område Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Kun i beskedent omfang Nej I alt Omkring 300 svarpersoner har benyttet muligheden for at skrive supplerende kommentarer omkring forældreindflydelse. En del af disse gengives i Bilag 1. Disse kommentarer er med til at give et mere nuanceret billede af forældreindflydelsen. Det fremgår først og fremmest, at forældrerepræsentanternes oplevelse af at have indflydelse er meget forskellig. En del steder føler man sig sat helt uden for indflydelse af leder og/eller kommune. Andre steder oplever man et tæt samarbejde. Det fremgår også, at forældreindflydelsen er mindst i kommunale institutioner. Især områdeledelse vurderes af mange som et tilbageskridt i forhold til forældreindflydelse. 9

10 23 pct. af forældrebestyrelsesformændene har været på kurser i dette arbejde. Blandt de, der ikke har været på kursus, kunne 58 pct. godt tænke sig et sådant tilbud. Nogle steder har man et fælles forældrenævn eller lignende for forældrebestyrelserne i kommunen, men langt de fleste svarpersoner er enten er uvidende om, hvorvidt der er et fælles forældrenævn eller ved, at det ikke findes. 29 pct. ved, at der er en fælles repræsentation, men kun 12 pct. af alle svarpersoner vurderer, at det i høj grad eller i nogen grad har indflydelse. Eftersom det er formændene for de lokale forældrebestyrelser, der udtaler sig, må konklusionen blive, at forældrenævnene sjældent udøver en synlig indflydelse Samtaler om det enkelte barn Langt de fleste steder er der samtaler med forældrene om det enkelte barn, når de begynder i institutionen, og når det forlader institutionen igen. Men derudover er det kun et mindretal af institutionerne, der tilbyder regelmæssige forældresamtaler. Figur 3 belyser dette. Figur 3 Er der regelmæssige samtaler om det enkelte barn? Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution Hvert halve år eller hyppigere Ca. en gang om året Kun hvis der er behov Nej Det ses, at regelmæssige forældresamtaler er mindst udbredt i områdeinstitutioner. 10

11 1.4. Tilfredshed Som det fremgår af Figur 4 er de fleste svarpersoner enige eller meget enige i en række udsagn, der peger i retning af god kvalitet. Dette gælder dog ikke personalenormeringen, hvor de fleste er utilfredse. 125 svarpersoner har benyttet muligheden for at komme med uddybende kommentarer om, hvordan de oplever kvaliteten i daginstitutionen. I Bilag 2 er udvalgt 87 karakteristiske kommentarer. Mange kommentarer følger modellen: Personalet arbejder godt, men vilkårene er for dårlige. På alle parametre er der en tydelig tendens til, at forældrerepræsentanterne er mest negative over for kvaliteten i områdeinstitutioner og i de tilknyttede lokalinstitutioner. Figur 4 Bestyrelsesformændenes tilfredshed Helt enig Overvejende enig Der er tilstrækkelige personaleressourcer Personalet arbejder godt med de givne ressourcer Der er tilstrækkeligt varierede tilbud til børnene Der ydes en effektiv indsats i forhold til børn med Forældrene får en god forklaring på, hvordan de Der er en god og varm atmosfære Forældrene mødes med respekt Der er respekt for børnene Det er sjældent, at planlagte aktiviteter aflyses Alle børn får en personlig modtagelse om morgenen Der er rart og roligt når børnene hentes Man oplever ikke børn, der er uden for legen Børnene har let ved at finde en hyggekrog Institutionen har tilstrækkelig indendørs plads Der er en fri og åben diskussion med personalet om de

12 1.5. Mad 41 pct. af svarpersonerne oplyser, at institutionen sørger for frokost til børnene. Som det fremgår af Figur 5, er der stor forskel især på vuggestuer og børnehaver. Figur 5 90 Sørger institutionen for frokost til børnene? Pct Vuggestue Børnehave 0-6 år Også skolebørn Der er også stor forskel på, om institutionen sørger for mellemmåltider. I Figur 6 belyses det gennem yderpunkterne i den ene ende vuggestuer; i den anden ende børnehaver. 12

13 Figur 6 Mellemmåltider i vuggestuer og børnehaver Institutionen tilbyder morgenmad Institutionen tilbyder mellemmåltid om formiddagen Institutionen tilbyder mellemmåltid om eftermiddagen Forældrene betaler til fælleskasse til frugt, boller m.v Forældrene skiftes til at medbringe frugt, boller m.v. Børnene kan gå i køleskabet Børnene medbringer selv mad til mellemmåltider 3 47 Vuggestue Børnehave Det ses, at kun ca. 1/3 af børnehaverne tilbyder mellemmåltider om eftermiddagen. De fleste steder må forældrene selv sørge for dette Ekstrabetaling og medvirken Undersøgelsen sætter fokus på spørgsmålene, om forældrene skal betale ekstra for nogle ydelser, om de selv skal medbringe materialer, og om de opfordres til at levere arbejdskraft i forhold til institutionen. I forhold til direkte ekstrabetaling er dette ikke så udbredt. Der er dog 14 pct., som oplyser, at forældrene bliver bedt om ekstrabetaling i forbindelse med højtidsarrangementer. Når det gælder spørgsmålet om at medbringe materialer, er dette langt mere udbredt. I vuggestuerne skal 25 pct. selv medbringe bleer, og i børnehaverne oplyser et flertal, at forældrene skal have bleer med, hvis barnet ikke er renligt. 37 pct. oplyser, at forældrene selv skal have solcreme med 2. 2 Yderligere et antal oplyser, at børnene skal være smurt ind i solcreme af forældrene, når de kommer om morgenen. 13

14 Ser vi endelig på, om forældrene bidrager med arbejdskraft, viser Figur 7, at dette finder sted langt de fleste steder. Det gælder også i forhold til opgaver, som ville kunne være varetaget af håndværkere, fx udvendig vedligeholdelse. Figur 7 Ved hvilke opgaver bidrager forældrene med arbejdskraft? Pct. af svarpersoner 10 pct. af svarpersonerne oplyser, at man lader forældre arbejde som frivillige vikarer i forbindelse med pædagogiske dage, sygdom m.v. 14

15 2. Forældreindflydelsens organisering Ifølge dagtilbudsloven har forældrene ret til at få oprettet en forældrebestyrelse for hvert kommunalt dagtilbud. Hvis et dagtilbud er en områdeinstitution med flere lokale børnehuse/daginstitutioner, er der kun lovkrav om en forældrebestyrelse for det samlede dagtilbud. Mange steder har man alligevel fastsat retningslinjer for forældreråd i de enkelte lokalinstitutioner. Områdelederne oplyser, at - 36 pct. af de dagtilbud, der omfatter flere lokalinstitutioner, har lokale forældreråd med beslutningskompetence - 43 pct. har lokale forældreråd med rådgivende kompetence - 21 pct. har ingen lokale forældreråd. Har man selvejende daginstitutioner, er der to muligheder: - Hvis valgte forældrerepræsentanter udgør et flertal i bestyrelsen, behøver man ikke en forældrebestyrelse ved siden af - Hvis de valgte forældrerepræsentanter ikke har flertal, skal der ud over bestyrelsen være en forældrebestyrelse. Nogle ganske få selvejende institutioner er organiseret i områdeinstitutioner. Disse vil i det følgende blive behandlet sammen med kommunale områdeinstitutioner. 15

16 Figur 8 viser, hvilke forældrebestyrelser/bestyrelser/forældreråd, svarpersonerne repræsenterer. Figur 8 Hvem repræsenterer svarpersonerne? 4% 29% 22% 15% 30% Forældrebestyrelse for en klynge/område Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en klynge/område Ifølge dagtilbudsloven er det kommunen, der bestemmer, om personalerepræsentanterne i forældrebestyrelserne skal have stemmeret. Tabel 2.1. viser, hvem der har stemmeret i de forskellige typer af forældrerepræsentation. Tabel 2.1. Hvem har stemmeret? Kun forældrene Forældre og personale Forældre og andre Forældre, personale og andre I alt Pct. af svarpersoner Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i en områdeinstitution Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt

17 Tabellen viser, at det typiske er, at der er stemmeret til forældre- og personalerepræsentanter. Lidt overraskende er der en fjerdedel af områdeinstitutionerne, der angiver, at andre end forældre og personale har stemmeret. Dette er der næppe hjemmel til i kommunale dagtilbud. Så måske går man i praksis ikke så meget op i, hvem der har stemmeret og hvem der ikke har. Tabel 2.2. viser, hvor mange repræsentanter for de forskellige grupper, der er i gennemsnit i de forskellige typer af forældrebestyrelser m.v. Tabel 2.2. Gennemsnitligt antal repræsentanter i forskellige typer af forældrerepræsentation Forældrerep. Personalerep. Andre Uden Med Uden Med stemmerereret stemme- stemme- stemmeret Med stemmeret Uden stemmeret I alt Gennemsnitligt antal personer Forældrebestyrelse for en 6,1 0,7 2,4 0,7 0,4 0,3 10,6 områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke 5,4 1 1,9 0,5 0,1 0,1 9 er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både 5 0,8 1,2 0,6 0,6 0 8,2 bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med 4,6 0,5 1,7 0,4 0,9 0,1 8,2 forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en 5,9 1 1,7 0,5 0,2 0,1 9,4 områdeinstitution I alt 5,6 0,9 1,8 0,6 0,3 0,1 9,3 Det ses, at en typisk forældrebestyrelse har 5-6 forældrerepræsentanter og et par personalerepræsentanter. I 41 pct. af de institutioner, der ikke er med i en områdeinstitution, har man lokale vedtagelser om, at man søger at have alle stuer repræsenteret i forældrebestyrelsen, når denne sammensættes. Tilsvarende gælder 43 pct. af de lokale forældreråd, som virker under en samlet forældrebestyrelse for en områdeinstitution. Ser vi på de fælles forældrebestyrelser for områdeinstitutioner, har 74 pct. lokale vedtagelser om, at man søger at have alle de enkelte lokalinstitutioner/børnehuse repræsenteret i forældrebestyrelsen, når denne sammensættes. Som nævnt er der i de fleste dagtilbud, der er organiseret i områder, oprettet lokale forældreråd for de enkelte børnehuse/lokalinstitutioner. 17

18 Figur 9 viser, hvilken beslutningskompetence, disse lokale forældreråd har. Figur 9 Hvor har de lokale forældreråd beslutningskompetence? Pct. af svar Principper for det pædagogiske arbejde 31 Anvendelse af budgettet 19 Ansættelse af personale 26 Udarbejdelse, evaluering og opfølgning af læreplan 19 Organisering af eller tilvalg/fravalg af frokostmåltid 41 Det ses, at de lokale forældreråd som hovedregel har begrænset beslutningskompetence. 18

19 Figur 10 viser, hvilke aldersgrupper, forældrebestyrelsen repræsenterer. Det ses, at over halvdelen repræsenterer 0-6 års institutioner. Figur 10 Også andre aldersgrupper 8% Hvilke aldersgrupper repræsenterer forældrebestyrelsen? Rene vuggestuer 7% Rene børnehaver 26% 0-6 års institutioner 59% 19

20 3. Forældrenes indflydelse Ifølge dagtilbudsloven fastsætter forældrebestyrelsen principper for daginstitutionens arbejde herunder de pædagogiske principper - og en budgetramme. Forældrebestyrelsen har indstillingsret i forbindelse med ansættelse og forældrebestyrelsen skal inddrages i arbejdet med den pædagogiske læreplan. Ud over denne minimumskompetence har kommunen mulighed for at lade forældrebestyrelserne være medbestemmende om en række andre forhold. Tabel viser, hvilken formel kompetence forældrenes repræsentanter har i de forskellige former for forældrebestyrelser m.v. Tabel 3.1. Forældrebestyrelser fordelt efter type og efter om de kan beslutte, om der skal anvendes lønmidler på fastansatte hhv. vikar Kan træffe beslutning Kan ikke træffe beslutning Ved ikke I alt Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt Tabel 3.2. Forældrebestyrelser fordelt efter type og efter om de kan beslutte, om driftsmidler skal bruges til løn eller anden drift Kan træffe beslutning Kan ikke træffe beslutning Ved ikke I alt Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt

21 Tabel 3.3. Forældrebestyrelser fordelt efter type og efter om de kan beslutte, om der skal ske overførsel af midler til næste år for at spare op til investering Kan træffe beslutning Kan ikke træffe beslutning Ved ikke I alt Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt Tabel 3.4. Forældrebestyrelser fordelt efter type og efter om de træffe beslutning om antal og placering af lukkedage Kan træffe beslutning Kan ikke træffe beslutning Ved ikke I alt Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt

22 Tabel 3.5. Forældrebestyrelser fordelt efter type og efter om de kan træffe beslutning om åbningstider Kan træffe beslutning Kan ikke træffe beslutning Ved ikke I alt Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt Det ses, at forældrenes formelle indflydelse som hovedregel er størst i de selvejende institutioner. De fleste forældreråd i lokalinstitutioner under en områdeinstitution har begrænset formel indflydelse. Der er desuden en betragtelig del, som ikke ved, om de har indflydelse på åbningstider. I de kommunale institutioner synes man de fleste steder ikke at have meget mere formel kompetence end minimumskompetencen. En undtagelse er spørgsmålet om daglig åbningstid, hvor omtrent halvdelen kan træffe beslutning 3. Figur 11 viser, hvilken indflydelse forældrerepræsentanterne har på ansættelse af fast personale 4. 3 Kritikere vil i den forbindelse sige, at netop dette spørgsmål er mindre egnet til beslutning i den enkelte institution, fordi forældre fra forskellige grupper på arbejdsmarkedet kan have forskellige interesser ligesom enlige og parfamilier. 4 8 pct. af svarpersonerne svarer ved ikke på spørgsmålet om indflydelse på ansættelse. De er taget fra i figuren. 22

23 Figur Hvilken indflydelse har forældrerepræsentanterne på ansættelser Pct. af svarpersoner Udvælger ansøgere Med til ansættelsessamtaleindstiller til ansættelse Beslutter ansættelse Det ses, at forældrerepræsentanterne typisk er med til ansættelsessamtaler, mens den endelige beslutning om ansættelse de fleste steder træffes af andre. I Tabel 3.6. er spørgsmålet om indflydelse på ansættelse sammenholdt med type af forældrerepræsentation. Tabel 3.6. Indflydelse på ansættelse af personale fordelt på type af forældrerepræsentation. Udvælger ansøgere Med til ansættelsessamtale Indstiller til ansættelse Beslutter ansættelse Pct. af svarpersoner, der har indflydelse her Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt

24 Det ses, at forældrenes formelle indflydelse på ansættelse er mindst i kommunale institutioner og i lokale forældreråd under en områdeinstitution. 22 pct. af svarpersonerne angiver, at de ingen indflydelse har på ansættelser. Tabel 3.7 viser, hvor hyppigt de pædagogiske principper drøftes i forældrebestyrelsen. Tabel 3.7. Forældrebestyrelser fordelt efter type og hvor hyppigt de pædagogiske principper drøftes Ca. en gang om året Ca. hvert andet år Hvert halve år eller hyppigere Sjældnere/ aldrig Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt Ved ikke I alt Det ses, at et (lille) flertal har drøftelser af de pædagogiske principper hvert halve år eller hyppigere. 24

25 Figur 12 viser, hvordan forældrebestyrelsesformændene oplever samarbejdet. Figur 12 Vi får oplæg om de pædagogiske principper, som åbner for gode drøftelser og reel medindflydelse Vi får oplæg, der giver gode muligheder for at bedømme virkningerne for børnenes hverdag af de forskellige muligheder Vi har et værdigrundlag som forældrene har indflydelse på, som er synligt for alle forældre Vi får oplæg om anvendelse af budgettet, som åbner for gode drøftelser og reel forældreindflydelse Udmøntning af forældrebestyrelsens beslutninger sker med respekt for vor indflydelse Vurdering af samarbejde 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig Finder ikke sted Ved ikke Det ses, at langt de fleste forældrebestyrelsesformænd har en positiv oplevelse af samarbejdet og de oplæg, man får som regel fra lederen. 25

26 Figur 13 viser oplevelsen af indflydelse på den pædagogiske læreplan 5. Figur 13 Indflydelse på den pædagogiske læreplan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Når læreplanen udarbejdes får vi oplæg om de forskellige muligheder for at påvirke indholdet Vi inddrages i evalueringen af læreplanen Vi er med til at følge op på de vedtagelser, der sker med hensyn til læreplanen Forældrene oplever en tydelig sammenhæng mellem hverdagens pædagogiske praksis og læreplanen Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig Finder ikke sted Ved ikke Figuren viser, at oplevelsen af indflydelse er knap så stor, når det gælder den pædagogiske læreplan. Under halvdelen oplever fx, at de får mulighed for at påvirke indholdet i den pædagogiske læreplan ved, at de præsenteres for forskellige muligheder. Endelig sammenfatter Tabel 3.8 forældrenes bedømmelse. Her er bestyrelsesformændene blevet spurgt, om de alt i alt mener, at forældrene via bestyrelsen har indflydelse på institutionens arbejde. 5 Der er ikke den store forskel mellem de forskellige typer af forældreindflydelse i forhold til disse spørgsmål eller i forhold til oplevelse af indflydelse på læreplan. 26

27 Tabel 3.8. Forældrebestyrelser fordelt på type og spørgsmålet, om formanden vurderer, at man alt i alt har indflydelse på institutionens arbejde Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Kun i beskedent omfang Nej I alt Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt Ved ikke Det ses, at vurderingen af indflydelse er klart højest i selvejende institutioner. I de kommunale institutioner er det kun godt en fjerdedel, der oplever, at de i høj grad har indflydelse. 280 svarpersoner har valgt at benytte muligheden for at skrive kommentarer om mulighederne for indflydelse. Knap halvdelen af disse gengives i Bilag 1. Kommentarerne peger i retning af, at der er meget stor forskel institutionerne imellem. Meget synes at afhænge af, hvilken indstilling til forældreindflydelse den enkelte leder har. Nogle steder synes forældrene slet ikke at have nogen indflydelse. Andre steder er der et tæt samspil med det pædagogiske personale. Mange af de mest kritiske kommentarer kommer fra institutioner med områdeledelse, hvor en del svarpersoner oplever, at alle vigtige beslutninger træffes i et parløb mellem leder og kommune. 27

28 4. Det kommunale tilsyn Ifølge dagtilbudsloven er det kommunen, der har ansvaret for at føre tilsyn med dagtilbuddene. Det hedder i loven: 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter 3, efterleves. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet. I mange kommuner har man derfor pædagogiske konsulenter, der besøger institutionerne og efterfølgende udfærdiger en rapport om tilsynet. Det er naturligt, at forældrebestyrelserne får muligheder for at drøfte disse rapporter og give deres vurdering. Dette vil kunne give en god mulighed for dialog med kommunen om, hvordan man sikrer kvaliteten. Tabel 4.1 viser, om der er udarbejdet tilsynsrapporter for daginstitutionerne. Tabel 4.1. Daginstitutioner fordelt på spørgsmålet, om der er udarbejdet en kommunal tilsynsrapport Ja Nej Ved ikke I alt Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt Det ses, at halvdelen af svarpersonerne mener, der er udarbejdet en kommunal tilsynsrapport. Men knap halvdelen svarer Ved ikke. Det er rimeligt at antage, at man for langt de fleste af disse institutioner enten ikke får udarbejdet en tilsynsrapport, eller i hvert fald ikke får den til drøftelse. Tabel 4.2 viser, hvad forældrebestyrelsesformændene svarer på spørgsmålet, om de faktisk får rapporten til drøftelse. Tabellen bygger alene på de svarpersoner, der har svaret, at der faktisk udarbejdes en tilsynsrapport. 28

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Begrebsafklaring: Områdebestyrelse: En områdebestyrelse er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, der er repræsenteret

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Alle børn i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn 10 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn i Høje Taastrup Kommune Disse vedtægter er besluttet af Byrådet 08.11.2011 og

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution og i dagplejen oprettes

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus

Læs mere

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 I dag har jeg fået broccoli til frokost, og det kan jeg faktisk godt li. Vi fik rugbrød igen i dag. Supperne smager godt, og så er der ærter i. Vi

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2017 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? De overordnede linjer i kravene er, at: I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2.

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2. Vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune 1 Stk. 1. For hvert kommunalt dagtilbud skal vælges en forældrebestyrelse bestående af forældre til børn i tilbuddet og en eller

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

April Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

April Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune April 2016 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag.

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Århus Kommune,

Læs mere

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger Retningslinjer for valg af frokostordninger 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningen... 3 2. Kommunalt arrangeret frokostordning... 4 2.1. Kommunalt arrangeret frokostordning (2.10-6

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken.

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken. 1 - Vedtægter Skovlunde sogns menighedsbørnehave 12091 Hører til journalnummer: 28.03.04-G00-2-16 Vedtægter for institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen ved Skovlunde sogns menighedsbørnehave, Torvevej

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD - din rolle som forældre i bestyrelsen i dit barns dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Dagtilbudsloven Det fremgår af dagtilbudsloven, at forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området.

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området. Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Godkendt af Byrådet den 28.01.2009 Ændret af Byrådet den 24.06.2009 Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø

Læs mere

Forældrenes tilfredshed med børnehuset Troldehøj 2009

Forældrenes tilfredshed med børnehuset Troldehøj 2009 1 Forældrenes tilfredshed med børnehuset Troldehøj 2009 2 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED BØRNEHUSET TROLDEHØJ Indledning Rudersdal Kommune har besluttet at gennemføre brugerundersøgelser blandt alle forældre

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner

THISTED KOMMUNE. Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner THISTED KOMMUNE Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner Styrelsesvedtægt for områdeforældrebestyrelser og forældreråd i Thisted Kommune gældende fra 1. maj 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION THY PRIVATSKOLE. Cvr.nr Vedtægtsbilag vedr. Børnehaven/Vuggestuen

DEN SELVEJENDE INSTITUTION THY PRIVATSKOLE. Cvr.nr Vedtægtsbilag vedr. Børnehaven/Vuggestuen j.nr. 48.719/JS/LM DEN SELVEJENDE INSTITUTION THY PRIVATSKOLE Cvr.nr. 37 36 23 87 Vedtægtsbilag vedr. Børnehaven/Vuggestuen 1.0 Etablering af børnehave og vuggestue 1.1 I henhold til pkt. 3 i Thy Privatskoles

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter.

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Forslag til tilretninger og ændringer til ny styrelsesvedtægt

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år)

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Denne vedtægt er gældende for 0-6 års området (dagtilbud) i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommunens kommunale børnehuse er opdelt i 5

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Undersøgelse af tilfredshed blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje

Undersøgelse af tilfredshed blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje Undersøgelse af tilfredshed blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje september 2006 1 Forord Er forældrene virkelig så tilfredse med deres børns daginstitutioner og dagpleje, som blandt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune er revideret i forbindelse

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Virksomhedsplan 2013-2014

Virksomhedsplan 2013-2014 Virksomhedsplan 2013-2014 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Indhold Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 5 Personale 6 Økonomi 7 Indsatsområder 8 Bestyrelsens

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner)

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Indledning Nedenfor gennemgås hvilke lovgivningskrav, der er til det pædagogiske tilsyn samt de principper og rammer

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring Sagsnr. 28.09.16-P24-1-14 Dato 6-11-2014 Sagsbehandler Bente Møller Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring 1 Lovgrundlag, mål og rammer Styrelsesvedtægten er gældende for

Læs mere

Bestyrelsen i selvejende daginstitutioner i Aalborg kommune

Bestyrelsen i selvejende daginstitutioner i Aalborg kommune Bestyrelsen i selvejende daginstitutioner i Aalborg kommune SOLEN SKINNER PÅ ALLE BØRN 1 Bestyrelsens ansvar og arbejde i selvejende daginstitutioner Selvejende daginstitutioner adskiller sig på mange

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Daginstitutionernes hverdag 2013. FOA Bureau 2000

Daginstitutionernes hverdag 2013. FOA Bureau 2000 Daginstitutionernes hverdag 2013 FOA Bureau 2000 Maj 2013 Daginstitutionernes hverdag 2013 Undersøgelsen er udført under ledelse af seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000. Desuden har Susanne Pade

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere