Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser"

Transkript

1 Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

2 Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner Undersøgelsen er udført under ledelse af seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau Desuden har Susanne Pade og Kathrina Martinsen, Bureau 2000, medvirket. Undersøgelsen er udført på bestilling af FOA Fag og Arbejde Henvendelser: Tlf.: Forældrenes Landsforening - FOLA Henvendelser: Tlf.: Henvendelser vedr. undersøgelsens tekniske indhold til: Bureau 2000 Tlf.: Copyright: Bureau 2000 EAN:

3 Indhold Forord Hovedresultater Metode og målgruppe Indflydelse Samtaler om det enkelte barn Tilfredshed Mad Ekstrabetaling og medvirken Forældreindflydelsens organisering Forældrenes indflydelse Det kommunale tilsyn Forældrenævn for hele kommunen Samtaler om det enkelte barn Tilfredshed med daginstitutionen Introduktion til bestyrelsesarbejde Mad Ekstrabetaling Forældrenes medvirken Metode Bilag 1. Kommentarer om indflydelse Bilag 2. Kommentarer om kvalitet

4 4

5 Forord Langt de fleste forældre slutter op om deres daginstitution. Det fremgår klart af denne undersøgelse, som bygger på en rundspørge til formændene for alle landets forældrebestyrelser. I en tid, hvor der tales meget om at fremme frivilligt arbejde, er det bemærkelsesværdigt, som det fremgår af undersøgelsen, at det store flertal af daginstitutioner alle i dag nyder godt af forældrenes arbejdskraft. Måske også ud over, hvad der er rimeligt, når man tager den høje forældrebetaling og børnefamiliernes travle hverdag i betragtning. Undersøgelsen viser også, at der overvejende er tilfredshed med det arbejde, de ansatte udfører med børnene. Derimod er der utilfredshed med personalenormeringen. Det kan ikke undre på baggrund af de forringelser børnene har været udsat for gennem de senere år. Når man ser på forældrenes engagement er det imidlertid slående, hvor mange steder, forældrene mangler reel indflydelse. Det gælder både i forhold til institution og kommune, og det gælder i forhold til eget barn, hvor man i de fleste institutioner må undvære regelmæssige samtaler med medarbejderne om éns eget barn. Det skal understreges, at forholdene, når det gælder indflydelse, er vidt forskellige fra institution til institution og fra kommune til kommune. Det er noget, der må rettes op på. Hvis vi vil styrke den læring og udvikling, der sker i daginstitutionerne, må det ske i et samarbejde mellem medarbejdere og forældre. Det er helt uforståeligt, at denne erkendelse ikke er slået bedre igennem. Undersøgelsen er resultat af et samarbejde mellem Forældrenes Landsforening - FOLA og FOA og er gennemført af Bureau Vi vil gerne takke de mange ledere og formænd, som har medvirket til en god undersøgelse gennem deres besvarelser og kommentarer. Dorthe Boe Danbjørg Næstformand Forældrenes Landsforening - FOLA Jakob Sølvhøj Formand pædagogisk sektor FOA - Fag og Arbejde 5

6 6

7 1. Hovedresultater 1.1. Metode og målgruppe Denne rapport er et led i den undersøgelse, Bureau 2000 udfører for FOA Fag og Arbejde og Forældrenes Landsforening FOLA omkring daginstitutionernes hverdag og kvalitet. Her er tidligere offentliggjort undersøgelsen Daginstitutionernes hverdag Denne delundersøgelse drejer sig om forældrenes indflydelse via forældrebestyrelserne og om forældrenes medvirken og eventuelle ekstrabetaling i forhold til aktiviteter i institutionens dagligdag. En anmodning om deltagelse i undersøgelsen er udsendt til ledere af områdeinstitutioner, lokale daginstitutioner, der er med i en områdeinstitution, og daginstitutioner, der er selvstændige enheder. Det bemærkes, at betegnelsen områdeinstitution også omfatter de klynger, man fx finder i Københavns kommune. Lederne har givet anmodningen om deltagelse videre til formanden for forældrebestyrelsen i den pågældende institution 1. Der er udsendt 3170 invitationer til kommunale og selvejende institutioner og indkommet 956 udfyldte spørgeskemaer, hvilket svarer til, at 30 pct. har svaret. Det er Bureau 2000s opfattelse, at undersøgelsen giver et pålideligt billede af forældrebestyrelsernes arbejde, sådan som dette vurderes af formændene. Når det gælder spørgsmål om holdninger og vurderinger, må det fra starten understreges, at man ikke med sikkerhed kan sige, om undersøgelsen ville give de samme resultater, hvis man spurgte de menige forældre. Alt andet lige kan man nok forvente, at formændene for forældrebestyrelserne i høj grad vil identificere sig med de institutioner, de føler sig medansvarlige for. Hertil kommer, at forældres udsagn om fx kvaliteten i deres børns liv har en særlig karakter og dermed ikke uden videre kan sammenlignes med andre undersøgelser af brugertilfredshed. Hvis man spørger en forbruger, om hun er tilfreds med sin støvsuger, vil det normalt ikke udløse det store følelsesregister at sige, at støvsugeren er dårlig. Det er støvsugerfabrikkens ansvar, og man kan bare købe en anden. Hvis man derimod spørger om, hvordan éns barn har det i hverdagen, vil ethvert forældresvar være præget af forældrenes håb om, at barnet har det godt, når man som ansvarlig forælder overlader det til andre. Derfor kan et udsagn om, at man fx er overvejende enig i, at der er god kvalitet, i virkeligheden godt afspejle en vis tvivl om, hvorvidt det er godt nok. 1 Eller til bestyrelsesformanden, hvis det er en selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen. 7

8 Det betyder ikke, at besvarelserne er værdiløse. De må blot ikke overfortolkes eller tages som udtryk for et absolut kvalitetsmål. Svarpersonerne fordeler sig således: - 22 pct. repræsenterer en forældrebestyrelse for en områdeinstitution - 30 pct. repræsenterer en forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i en områdeinstitution - 15 pct. repræsenterer en forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse - 4 pct. repræsenterer bestyrelsen for en selvejende institution, hvor forældrene har flertal i bestyrelsen - 29 pct. repræsenterer lokale forældreråd under en områdeinstitution 1.2. Indflydelse Figur 1 viser hvilken formel kompetence, forældrebestyrelserne har. Figur 1 Forældrebestyrelsens formelle kompetence Om der skal anvendes lønmidler på fastansatte hhv. vikar Om driftsmidler skal bruges til løn eller anden drift Om der skal ske overførsel af midler til næste år for at spare op til investering Om antal og placering af lukkedage Om åbningstider Kan træffe beslutning Kan ikke træffe beslutning Ved ikke Forældrenes formelle indflydelse varierer afhængig af institutionsform og -struktur. De fleste forældreråd i lokalinstitutioner under en områdeinstitution har begrænset formel indflydelse. 8

9 68 pct. af svarpersonerne oplyser, at forældrerepræsentanterne er med til ansættelsessamtaler, når der skal ansættes fast personale. Den endelige beslutning om ansættelse træffes dog de fleste steder af andre. Ser man på det kommunale tilsyn, er der omkring en tredjedel af svarpersonerne, der har oplevet, at der er blevet udarbejdet en tilsynsrapport, og at institutionen har fået den til drøftelse. Svarpersonerne er blevet bedt om deres vurdering af den faktiske indflydelse på en række enkeltområder og af, hvilken indflydelse, de oplever alt i alt. Dette fremgår af Figur 2. Figur 2 Vurderer bestyrelsesformanden, at bestyrelsen alt i alt har indflydelse? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forældrebestyrelse for en klynge/område Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en klynge/område Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Kun i beskedent omfang Nej I alt Omkring 300 svarpersoner har benyttet muligheden for at skrive supplerende kommentarer omkring forældreindflydelse. En del af disse gengives i Bilag 1. Disse kommentarer er med til at give et mere nuanceret billede af forældreindflydelsen. Det fremgår først og fremmest, at forældrerepræsentanternes oplevelse af at have indflydelse er meget forskellig. En del steder føler man sig sat helt uden for indflydelse af leder og/eller kommune. Andre steder oplever man et tæt samarbejde. Det fremgår også, at forældreindflydelsen er mindst i kommunale institutioner. Især områdeledelse vurderes af mange som et tilbageskridt i forhold til forældreindflydelse. 9

10 23 pct. af forældrebestyrelsesformændene har været på kurser i dette arbejde. Blandt de, der ikke har været på kursus, kunne 58 pct. godt tænke sig et sådant tilbud. Nogle steder har man et fælles forældrenævn eller lignende for forældrebestyrelserne i kommunen, men langt de fleste svarpersoner er enten er uvidende om, hvorvidt der er et fælles forældrenævn eller ved, at det ikke findes. 29 pct. ved, at der er en fælles repræsentation, men kun 12 pct. af alle svarpersoner vurderer, at det i høj grad eller i nogen grad har indflydelse. Eftersom det er formændene for de lokale forældrebestyrelser, der udtaler sig, må konklusionen blive, at forældrenævnene sjældent udøver en synlig indflydelse Samtaler om det enkelte barn Langt de fleste steder er der samtaler med forældrene om det enkelte barn, når de begynder i institutionen, og når det forlader institutionen igen. Men derudover er det kun et mindretal af institutionerne, der tilbyder regelmæssige forældresamtaler. Figur 3 belyser dette. Figur 3 Er der regelmæssige samtaler om det enkelte barn? Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution Hvert halve år eller hyppigere Ca. en gang om året Kun hvis der er behov Nej Det ses, at regelmæssige forældresamtaler er mindst udbredt i områdeinstitutioner. 10

11 1.4. Tilfredshed Som det fremgår af Figur 4 er de fleste svarpersoner enige eller meget enige i en række udsagn, der peger i retning af god kvalitet. Dette gælder dog ikke personalenormeringen, hvor de fleste er utilfredse. 125 svarpersoner har benyttet muligheden for at komme med uddybende kommentarer om, hvordan de oplever kvaliteten i daginstitutionen. I Bilag 2 er udvalgt 87 karakteristiske kommentarer. Mange kommentarer følger modellen: Personalet arbejder godt, men vilkårene er for dårlige. På alle parametre er der en tydelig tendens til, at forældrerepræsentanterne er mest negative over for kvaliteten i områdeinstitutioner og i de tilknyttede lokalinstitutioner. Figur 4 Bestyrelsesformændenes tilfredshed Helt enig Overvejende enig Der er tilstrækkelige personaleressourcer Personalet arbejder godt med de givne ressourcer Der er tilstrækkeligt varierede tilbud til børnene Der ydes en effektiv indsats i forhold til børn med Forældrene får en god forklaring på, hvordan de Der er en god og varm atmosfære Forældrene mødes med respekt Der er respekt for børnene Det er sjældent, at planlagte aktiviteter aflyses Alle børn får en personlig modtagelse om morgenen Der er rart og roligt når børnene hentes Man oplever ikke børn, der er uden for legen Børnene har let ved at finde en hyggekrog Institutionen har tilstrækkelig indendørs plads Der er en fri og åben diskussion med personalet om de

12 1.5. Mad 41 pct. af svarpersonerne oplyser, at institutionen sørger for frokost til børnene. Som det fremgår af Figur 5, er der stor forskel især på vuggestuer og børnehaver. Figur 5 90 Sørger institutionen for frokost til børnene? Pct Vuggestue Børnehave 0-6 år Også skolebørn Der er også stor forskel på, om institutionen sørger for mellemmåltider. I Figur 6 belyses det gennem yderpunkterne i den ene ende vuggestuer; i den anden ende børnehaver. 12

13 Figur 6 Mellemmåltider i vuggestuer og børnehaver Institutionen tilbyder morgenmad Institutionen tilbyder mellemmåltid om formiddagen Institutionen tilbyder mellemmåltid om eftermiddagen Forældrene betaler til fælleskasse til frugt, boller m.v Forældrene skiftes til at medbringe frugt, boller m.v. Børnene kan gå i køleskabet Børnene medbringer selv mad til mellemmåltider 3 47 Vuggestue Børnehave Det ses, at kun ca. 1/3 af børnehaverne tilbyder mellemmåltider om eftermiddagen. De fleste steder må forældrene selv sørge for dette Ekstrabetaling og medvirken Undersøgelsen sætter fokus på spørgsmålene, om forældrene skal betale ekstra for nogle ydelser, om de selv skal medbringe materialer, og om de opfordres til at levere arbejdskraft i forhold til institutionen. I forhold til direkte ekstrabetaling er dette ikke så udbredt. Der er dog 14 pct., som oplyser, at forældrene bliver bedt om ekstrabetaling i forbindelse med højtidsarrangementer. Når det gælder spørgsmålet om at medbringe materialer, er dette langt mere udbredt. I vuggestuerne skal 25 pct. selv medbringe bleer, og i børnehaverne oplyser et flertal, at forældrene skal have bleer med, hvis barnet ikke er renligt. 37 pct. oplyser, at forældrene selv skal have solcreme med 2. 2 Yderligere et antal oplyser, at børnene skal være smurt ind i solcreme af forældrene, når de kommer om morgenen. 13

14 Ser vi endelig på, om forældrene bidrager med arbejdskraft, viser Figur 7, at dette finder sted langt de fleste steder. Det gælder også i forhold til opgaver, som ville kunne være varetaget af håndværkere, fx udvendig vedligeholdelse. Figur 7 Ved hvilke opgaver bidrager forældrene med arbejdskraft? Pct. af svarpersoner 10 pct. af svarpersonerne oplyser, at man lader forældre arbejde som frivillige vikarer i forbindelse med pædagogiske dage, sygdom m.v. 14

15 2. Forældreindflydelsens organisering Ifølge dagtilbudsloven har forældrene ret til at få oprettet en forældrebestyrelse for hvert kommunalt dagtilbud. Hvis et dagtilbud er en områdeinstitution med flere lokale børnehuse/daginstitutioner, er der kun lovkrav om en forældrebestyrelse for det samlede dagtilbud. Mange steder har man alligevel fastsat retningslinjer for forældreråd i de enkelte lokalinstitutioner. Områdelederne oplyser, at - 36 pct. af de dagtilbud, der omfatter flere lokalinstitutioner, har lokale forældreråd med beslutningskompetence - 43 pct. har lokale forældreråd med rådgivende kompetence - 21 pct. har ingen lokale forældreråd. Har man selvejende daginstitutioner, er der to muligheder: - Hvis valgte forældrerepræsentanter udgør et flertal i bestyrelsen, behøver man ikke en forældrebestyrelse ved siden af - Hvis de valgte forældrerepræsentanter ikke har flertal, skal der ud over bestyrelsen være en forældrebestyrelse. Nogle ganske få selvejende institutioner er organiseret i områdeinstitutioner. Disse vil i det følgende blive behandlet sammen med kommunale områdeinstitutioner. 15

16 Figur 8 viser, hvilke forældrebestyrelser/bestyrelser/forældreråd, svarpersonerne repræsenterer. Figur 8 Hvem repræsenterer svarpersonerne? 4% 29% 22% 15% 30% Forældrebestyrelse for en klynge/område Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en klynge/område Ifølge dagtilbudsloven er det kommunen, der bestemmer, om personalerepræsentanterne i forældrebestyrelserne skal have stemmeret. Tabel 2.1. viser, hvem der har stemmeret i de forskellige typer af forældrerepræsentation. Tabel 2.1. Hvem har stemmeret? Kun forældrene Forældre og personale Forældre og andre Forældre, personale og andre I alt Pct. af svarpersoner Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i en områdeinstitution Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt

17 Tabellen viser, at det typiske er, at der er stemmeret til forældre- og personalerepræsentanter. Lidt overraskende er der en fjerdedel af områdeinstitutionerne, der angiver, at andre end forældre og personale har stemmeret. Dette er der næppe hjemmel til i kommunale dagtilbud. Så måske går man i praksis ikke så meget op i, hvem der har stemmeret og hvem der ikke har. Tabel 2.2. viser, hvor mange repræsentanter for de forskellige grupper, der er i gennemsnit i de forskellige typer af forældrebestyrelser m.v. Tabel 2.2. Gennemsnitligt antal repræsentanter i forskellige typer af forældrerepræsentation Forældrerep. Personalerep. Andre Uden Med Uden Med stemmerereret stemme- stemme- stemmeret Med stemmeret Uden stemmeret I alt Gennemsnitligt antal personer Forældrebestyrelse for en 6,1 0,7 2,4 0,7 0,4 0,3 10,6 områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke 5,4 1 1,9 0,5 0,1 0,1 9 er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både 5 0,8 1,2 0,6 0,6 0 8,2 bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med 4,6 0,5 1,7 0,4 0,9 0,1 8,2 forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en 5,9 1 1,7 0,5 0,2 0,1 9,4 områdeinstitution I alt 5,6 0,9 1,8 0,6 0,3 0,1 9,3 Det ses, at en typisk forældrebestyrelse har 5-6 forældrerepræsentanter og et par personalerepræsentanter. I 41 pct. af de institutioner, der ikke er med i en områdeinstitution, har man lokale vedtagelser om, at man søger at have alle stuer repræsenteret i forældrebestyrelsen, når denne sammensættes. Tilsvarende gælder 43 pct. af de lokale forældreråd, som virker under en samlet forældrebestyrelse for en områdeinstitution. Ser vi på de fælles forældrebestyrelser for områdeinstitutioner, har 74 pct. lokale vedtagelser om, at man søger at have alle de enkelte lokalinstitutioner/børnehuse repræsenteret i forældrebestyrelsen, når denne sammensættes. Som nævnt er der i de fleste dagtilbud, der er organiseret i områder, oprettet lokale forældreråd for de enkelte børnehuse/lokalinstitutioner. 17

18 Figur 9 viser, hvilken beslutningskompetence, disse lokale forældreråd har. Figur 9 Hvor har de lokale forældreråd beslutningskompetence? Pct. af svar Principper for det pædagogiske arbejde 31 Anvendelse af budgettet 19 Ansættelse af personale 26 Udarbejdelse, evaluering og opfølgning af læreplan 19 Organisering af eller tilvalg/fravalg af frokostmåltid 41 Det ses, at de lokale forældreråd som hovedregel har begrænset beslutningskompetence. 18

19 Figur 10 viser, hvilke aldersgrupper, forældrebestyrelsen repræsenterer. Det ses, at over halvdelen repræsenterer 0-6 års institutioner. Figur 10 Også andre aldersgrupper 8% Hvilke aldersgrupper repræsenterer forældrebestyrelsen? Rene vuggestuer 7% Rene børnehaver 26% 0-6 års institutioner 59% 19

20 3. Forældrenes indflydelse Ifølge dagtilbudsloven fastsætter forældrebestyrelsen principper for daginstitutionens arbejde herunder de pædagogiske principper - og en budgetramme. Forældrebestyrelsen har indstillingsret i forbindelse med ansættelse og forældrebestyrelsen skal inddrages i arbejdet med den pædagogiske læreplan. Ud over denne minimumskompetence har kommunen mulighed for at lade forældrebestyrelserne være medbestemmende om en række andre forhold. Tabel viser, hvilken formel kompetence forældrenes repræsentanter har i de forskellige former for forældrebestyrelser m.v. Tabel 3.1. Forældrebestyrelser fordelt efter type og efter om de kan beslutte, om der skal anvendes lønmidler på fastansatte hhv. vikar Kan træffe beslutning Kan ikke træffe beslutning Ved ikke I alt Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt Tabel 3.2. Forældrebestyrelser fordelt efter type og efter om de kan beslutte, om driftsmidler skal bruges til løn eller anden drift Kan træffe beslutning Kan ikke træffe beslutning Ved ikke I alt Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt

21 Tabel 3.3. Forældrebestyrelser fordelt efter type og efter om de kan beslutte, om der skal ske overførsel af midler til næste år for at spare op til investering Kan træffe beslutning Kan ikke træffe beslutning Ved ikke I alt Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt Tabel 3.4. Forældrebestyrelser fordelt efter type og efter om de træffe beslutning om antal og placering af lukkedage Kan træffe beslutning Kan ikke træffe beslutning Ved ikke I alt Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt

22 Tabel 3.5. Forældrebestyrelser fordelt efter type og efter om de kan træffe beslutning om åbningstider Kan træffe beslutning Kan ikke træffe beslutning Ved ikke I alt Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt Det ses, at forældrenes formelle indflydelse som hovedregel er størst i de selvejende institutioner. De fleste forældreråd i lokalinstitutioner under en områdeinstitution har begrænset formel indflydelse. Der er desuden en betragtelig del, som ikke ved, om de har indflydelse på åbningstider. I de kommunale institutioner synes man de fleste steder ikke at have meget mere formel kompetence end minimumskompetencen. En undtagelse er spørgsmålet om daglig åbningstid, hvor omtrent halvdelen kan træffe beslutning 3. Figur 11 viser, hvilken indflydelse forældrerepræsentanterne har på ansættelse af fast personale 4. 3 Kritikere vil i den forbindelse sige, at netop dette spørgsmål er mindre egnet til beslutning i den enkelte institution, fordi forældre fra forskellige grupper på arbejdsmarkedet kan have forskellige interesser ligesom enlige og parfamilier. 4 8 pct. af svarpersonerne svarer ved ikke på spørgsmålet om indflydelse på ansættelse. De er taget fra i figuren. 22

23 Figur Hvilken indflydelse har forældrerepræsentanterne på ansættelser Pct. af svarpersoner Udvælger ansøgere Med til ansættelsessamtaleindstiller til ansættelse Beslutter ansættelse Det ses, at forældrerepræsentanterne typisk er med til ansættelsessamtaler, mens den endelige beslutning om ansættelse de fleste steder træffes af andre. I Tabel 3.6. er spørgsmålet om indflydelse på ansættelse sammenholdt med type af forældrerepræsentation. Tabel 3.6. Indflydelse på ansættelse af personale fordelt på type af forældrerepræsentation. Udvælger ansøgere Med til ansættelsessamtale Indstiller til ansættelse Beslutter ansættelse Pct. af svarpersoner, der har indflydelse her Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt

24 Det ses, at forældrenes formelle indflydelse på ansættelse er mindst i kommunale institutioner og i lokale forældreråd under en områdeinstitution. 22 pct. af svarpersonerne angiver, at de ingen indflydelse har på ansættelser. Tabel 3.7 viser, hvor hyppigt de pædagogiske principper drøftes i forældrebestyrelsen. Tabel 3.7. Forældrebestyrelser fordelt efter type og hvor hyppigt de pædagogiske principper drøftes Ca. en gang om året Ca. hvert andet år Hvert halve år eller hyppigere Sjældnere/ aldrig Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt Ved ikke I alt Det ses, at et (lille) flertal har drøftelser af de pædagogiske principper hvert halve år eller hyppigere. 24

25 Figur 12 viser, hvordan forældrebestyrelsesformændene oplever samarbejdet. Figur 12 Vi får oplæg om de pædagogiske principper, som åbner for gode drøftelser og reel medindflydelse Vi får oplæg, der giver gode muligheder for at bedømme virkningerne for børnenes hverdag af de forskellige muligheder Vi har et værdigrundlag som forældrene har indflydelse på, som er synligt for alle forældre Vi får oplæg om anvendelse af budgettet, som åbner for gode drøftelser og reel forældreindflydelse Udmøntning af forældrebestyrelsens beslutninger sker med respekt for vor indflydelse Vurdering af samarbejde 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig Finder ikke sted Ved ikke Det ses, at langt de fleste forældrebestyrelsesformænd har en positiv oplevelse af samarbejdet og de oplæg, man får som regel fra lederen. 25

26 Figur 13 viser oplevelsen af indflydelse på den pædagogiske læreplan 5. Figur 13 Indflydelse på den pædagogiske læreplan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Når læreplanen udarbejdes får vi oplæg om de forskellige muligheder for at påvirke indholdet Vi inddrages i evalueringen af læreplanen Vi er med til at følge op på de vedtagelser, der sker med hensyn til læreplanen Forældrene oplever en tydelig sammenhæng mellem hverdagens pædagogiske praksis og læreplanen Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig Finder ikke sted Ved ikke Figuren viser, at oplevelsen af indflydelse er knap så stor, når det gælder den pædagogiske læreplan. Under halvdelen oplever fx, at de får mulighed for at påvirke indholdet i den pædagogiske læreplan ved, at de præsenteres for forskellige muligheder. Endelig sammenfatter Tabel 3.8 forældrenes bedømmelse. Her er bestyrelsesformændene blevet spurgt, om de alt i alt mener, at forældrene via bestyrelsen har indflydelse på institutionens arbejde. 5 Der er ikke den store forskel mellem de forskellige typer af forældreindflydelse i forhold til disse spørgsmål eller i forhold til oplevelse af indflydelse på læreplan. 26

27 Tabel 3.8. Forældrebestyrelser fordelt på type og spørgsmålet, om formanden vurderer, at man alt i alt har indflydelse på institutionens arbejde Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Kun i beskedent omfang Nej I alt Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt Ved ikke Det ses, at vurderingen af indflydelse er klart højest i selvejende institutioner. I de kommunale institutioner er det kun godt en fjerdedel, der oplever, at de i høj grad har indflydelse. 280 svarpersoner har valgt at benytte muligheden for at skrive kommentarer om mulighederne for indflydelse. Knap halvdelen af disse gengives i Bilag 1. Kommentarerne peger i retning af, at der er meget stor forskel institutionerne imellem. Meget synes at afhænge af, hvilken indstilling til forældreindflydelse den enkelte leder har. Nogle steder synes forældrene slet ikke at have nogen indflydelse. Andre steder er der et tæt samspil med det pædagogiske personale. Mange af de mest kritiske kommentarer kommer fra institutioner med områdeledelse, hvor en del svarpersoner oplever, at alle vigtige beslutninger træffes i et parløb mellem leder og kommune. 27

28 4. Det kommunale tilsyn Ifølge dagtilbudsloven er det kommunen, der har ansvaret for at føre tilsyn med dagtilbuddene. Det hedder i loven: 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter 3, efterleves. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet. I mange kommuner har man derfor pædagogiske konsulenter, der besøger institutionerne og efterfølgende udfærdiger en rapport om tilsynet. Det er naturligt, at forældrebestyrelserne får muligheder for at drøfte disse rapporter og give deres vurdering. Dette vil kunne give en god mulighed for dialog med kommunen om, hvordan man sikrer kvaliteten. Tabel 4.1 viser, om der er udarbejdet tilsynsrapporter for daginstitutionerne. Tabel 4.1. Daginstitutioner fordelt på spørgsmålet, om der er udarbejdet en kommunal tilsynsrapport Ja Nej Ved ikke I alt Pct. af svar Forældrebestyrelse for en områdeinstitution Forældrebestyrelse for en kommunal institution, der ikke er med i et område Forældrebestyrelse i en selvejende institution med både bestyrelse og forældrebestyrelse Selvejende institution med forældreflertal i bestyrelsen Lokalt forældreråd i en områdeinstitution I alt Det ses, at halvdelen af svarpersonerne mener, der er udarbejdet en kommunal tilsynsrapport. Men knap halvdelen svarer Ved ikke. Det er rimeligt at antage, at man for langt de fleste af disse institutioner enten ikke får udarbejdet en tilsynsrapport, eller i hvert fald ikke får den til drøftelse. Tabel 4.2 viser, hvad forældrebestyrelsesformændene svarer på spørgsmålet, om de faktisk får rapporten til drøftelse. Tabellen bygger alene på de svarpersoner, der har svaret, at der faktisk udarbejdes en tilsynsrapport. 28

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Daginstitutionernes hverdag 2015 PÆDAGOGISK SEKTOR

Daginstitutionernes hverdag 2015 PÆDAGOGISK SEKTOR Daginstitutionernes hverdag 2015 PÆDAGOGISK SEKTOR Daginstitutionernes hverdag 2015 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, Bureau 2000. Desuden har Benedikte Ask

Læs mere

Daginstitutionernes hverdag 2013. FOA Bureau 2000

Daginstitutionernes hverdag 2013. FOA Bureau 2000 Daginstitutionernes hverdag 2013 FOA Bureau 2000 Maj 2013 Daginstitutionernes hverdag 2013 Undersøgelsen er udført under ledelse af seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000. Desuden har Susanne Pade

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen Sammenlægning D. 30/5 var forældrerådene fra begge institutioner samlet for at høre, hvad der er af tanker og idéer ang. sammenlægningen af Skattekisten og Vingesuset. Referatet er vedhæftet. Her er en

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

NYHEDSBREV 11. juni 2010. Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd

NYHEDSBREV 11. juni 2010. Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd NYT FRA NYHEDSBREV 11. juni 2010 Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd Økonomiforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi er endelig kommet i

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne?

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? - åbningstider - børn der hentes sent - kostforplejning - fysiske rammer for en lang dag - modulordninger FOA Bureau 2000 - november 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen)

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Referat Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Indkaldt af: Maria Tørnsø Østergaard Indkaldt: Ida Rønne Antonsen, Maria Tørnsø Østergaard,

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS Forældreundersøgelse Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2 ApS Indhold Forord...3 Læsevejledning til grafik og tabeller...4 Overordnet tilfredshed...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks:

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE En positiv forskel der giver mangfoldighed Selvejende daginstitutioner drives på nogle områder efter samme regler som de kommunale daginstitutioner. Men

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Daginstitutionernes hverdag 2010 Del 1: Bemanding, aktiviteter og omsorg

Daginstitutionernes hverdag 2010 Del 1: Bemanding, aktiviteter og omsorg Daginstitutionernes hverdag 2 Del : Bemanding, aktiviteter og omsorg Maj 2 DAGINSTITUTIONERNES HVERDAG 2 Daginstitutionernes hverdag 2 Undersøgelsen er udført under ledelse af seniorkonsulenterne Niels

Læs mere

Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1

Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1 Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1 Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 2 Skal frokostordninger blot stille sult? Nej frokostordninger skal kunne mange ting! Og der er

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere