Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg"

Transkript

1 KARAKTEROMRÅDER

2 Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet, ud for øen Als. Landskabet er meget præget af de store svinegårde i området, men er på trods af en meget intensiv svineavl et område der byder på et landskab med nogle smukke kig bl.a. gennem de forholdsvis uberørte og værdifulde lavninger (tunneldal og dalstrøg) i landskabet samt enkelte værdifulde kig til vandet. Landskabskarakteranalysen tager, som beskrevet i indledningen, udgangspunkt i landskabet omkring Ullerup landsby. Analysen inddeler landskabet i ét karakterområde, Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg, samt fire delområder, Skov, Avnbøl Mark, Tunneldal og dalstrøg samt Blans Slagteri. Ladkær Skov Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg 10Bølget landbrugsflade Karakterområde Delområde - skov Delområde - Avnbøl Mark Delområde - tunneldal og dalstrøg Grænse på karakteromåde ikke endeligt defineret

3 Nøglekarakter Store gårde på bølget dyrket flade langs nyere vejnet samt mindre og ældre gårde, husmandssteder og villaer langs ældre vejnet. Punktvise beplantninger, stedvist mange linjeformede hegn samt tunneldal og dalstrøg med naturområder. Bølget landbrugsflade 11 Øverst: Store gårde på bølget landbrugsflade. Nederst: Linjeformede hegn.

4 1. Landskabskarakterbeskrivelse Ullerup Skov Ladkær Skov Avnbøl Sned Blans Knarhøj Bugt Beliggenhed og afgrænsning Karakterområdet omfatter arealerne omkring Ullerup landsby. Mod nord afgrænses området af Blans og kystlandskabet mod Knarhøj Bugt dog strækker karakterområdet sig helt ned til kysten gennem tunneldalen ved Knarhøj. Mod vest fortsætter landskabskarakteren gennem de dyrkede kiler mellem Ullerup Skov og Avnbøl Sned, Avnbøl Mark og Ladkær Skov. Mod syd og øst er der ligesom ved de nævnte kiler ikke defineret en endelig grænse på karakterområdet da karakteren omfatter arealer, som ligger uden for opgaveområdet. 12Bølget landbrugsflade Tunneldal og dalstrøg Avnbøl Mark Skov Karakterområdets grænse Grænse på karakterområde ikke endeligt defineret Planlagt motorvej

5 Landskabskarakteren De karaktergivende elementer i området er den åbne, blødt bakkede, intensivt dyrkede flade med punktvis og linjeformet beplantning samt store gårde der primært knytter sig til det nyere retlinjede vejnet. Tilknyttet det gamle vejnet ligger husmandssteder, mindre ældre gårde og enkelte villaer. Karakteristisk for området er også tunneldalen i områdets nordlige del samt dalstrøgene syd og øst for Ullerup. Tunneldal og dalstrøg deler landskabet, og adskiller sig ved ikke at være dyrket, men udnyttes primært til græsning, og rummer desuden vådområder og gamle levende hegn. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Bølget landbrugsflade 13 Tunneldal udnyttet til græsning.

6 1. Landskabskarakterbeskrivelse Lundgårdsmark Landskabstype Morænelandskab med dyrket landbrugsland, tunneldal og dalstrøg samt vådområder. Naturgrundlag Geomorfologi Området er et morænelandskab fra sidste istid, overvejende lerbund. Jordtype Sandblandet lerjord. Terræn Blødt bakket morænelandskab med tunneldal og dalstrøg samt dødisrelief. Kompleksitet Ingen særlige forhold mht. kompleksitet. Hydrologi Der findes flere beskyttede vandløb og vådområder i de lavere dele af terrænet i tunneldal og dalstrøg samt en sø på Lundgårdsmark. 14Bølget landbrugsflade Tunneldal og dalstrøg Vådområder, vandløb og sø Planlagt motorvej

7 1. Landskabskarakterbeskrivelse Bølget landbrugsflade 15 Blødt bakket morænelandskab.

8 Arealanvendelse og landskabselementer 1. Landskabskarakterbeskrivelse Ullerup Skov Avnbøl Sned Ladkær Skov Avnbøl Filipsborg Dyrkningsform Område med intensivt opdyrkede marker på den bølgede flade. I tunneldal og dalstrøg udnyttes arealerne primært til græsning. Bevoksning Linjeformede levende hegn og punktvis beplantning omkring gårde og husmandssteder nogen steder står beplantningen omkring gårdene meget markant i landskabet. Der findes enkelte alleer i området samt vejtræer og hegn langs veje. Der er stedvist mange levende hegn, særligt markant syd og øst for Ullerup samt på fladearealet nordøst for Ullerup. I områdets vestlige del ligger Ullerup Skov, Avnbøl Sned og Ladkær Skov. Bebyggelse Store gårde af nyere dato (der er mange svinebønder i området), mindre og ældre gårde, husmandssteder samt enkelte villaer. 16Bølget landbrugsflade Tunneldal og dalstrøg Skov Jernbane Højspændingsledning Levende hegn Planlagt motorvej Tekniske anlæg Der løber to højspændingstraceer gennem landskabet i øst-vestgående retning, henholdsvis mellem Ullerup og Avnbøl og syd for Avnbøl. Traceet mellem Ullerup og Avnbøl tegner sig tydeligst i landskabet. Umiddelbart nord for Avnbøl løber en jernbane og syd for Avnbøl er der planlagt en ny motorvej.

9 1. Landskabskarakterbeskrivelse Bølget landbrugsflade 17 Venstre: Hegn langs vej. Højre: Allé til gård.

10 1. Landskabskarakterbeskrivelse Kulturhistoriske mønstre og anlæg Landskabet har engang været præget af store godser og herregårde, men pga. af en omfattende udstykning er herregårdslandskaberne i Sønderjylland næsten helt udvisket. Herregårdslandskabet er i dag således ikke et dominerende element i landskabet, men sammenhængen mellem godser, ladegårde og husmandsudstykninger er et væsentligt karaktertræk i områdets kulturhistorie. Filipsborg som har været et af de større bygningsværker i området blev bygget i 1633 på et kunstigt voldsted, omgivet af ti favne brede grave. I en af fløjene blev et slotskapel indviet i Kirken havde et tårn med to klokker, hvis klang kunne høres helt til Blans strand. Det nuværende stuehus er en enkel gulstensbygning med skifertag og frontispice mod gården opført i Den store have strækker sig hen til voldstedet, som stadig kan ses i terrænet, og som i dag er udpeget som et fredet område med fredet fortidsminde med en 100 meters beskyttelseslinje. 18Bølget landbrugsflade Historisk kort Filipsborg

11 Brådeborg er en middelalderlig borg, der formentlig blev ødelagt i begyndelsen af 1400-tallet (se kort s. 24 for Brådeborgs placering). Voldstedet er en oval, afrundet banke, ca. 80 m lang, nu overpløjet. Mod syd og øst begrænses banken af en tør grav med skrånende bund, mod vest af en lille, naturlig kløft, mod nord af Bovrup bæk. Brådeborg er ligesom Filipsborg et fredet område med fredet fortidsminde med en 100 meters beskyttelseslinje. På det historiske kort fra (jf. modsatte side) kan man se, at der har været mange små markparceller inddelt med levende hegn. Mange af de levende hegn er med sammenlægningen af markerne stærkt reduceret frem til i dag, formentlig pga. de mange større svineproducenter i området. Samtidig er der etableret et nyt vejnet, som er større og mere retlinjet end det gamle. Landskabet fremstår derfor i dag som et landskab, der kan deles op i to lag. Et lag med de ældre og lidt mindre gårde, husmandssteder og enkelte villaer knyttet til det gamle vejnet, og et andet lag med de store svinegårde knyttet til det nye større og mere retlinjede vejnet. Nyere vejnet Ældre vejnet 1. Landskabskarakterbeskrivelse Bølget landbrugsflade 19 Filipsborg Kort over Ullerup Nyere vejnet Ældre vejnet

12 1. Landskabskarakterbeskrivelse Ullerup Skov Ladkær Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Avnbølvej Rumlige og visuelle forhold Karaktergivende landskabselementer og rumlige visuelle forhold. De karaktergivende elementer i området er den åbne, blødt bølgede, intensivt dyrkede flade med linjer af levende hegn og med meget store gårde knyttet til det nyere vejnet samt ældre mindre gårde, husmandssteder og enkelte villaer knyttet til det gamle vejnet. Beplantningen sammen med de store markfelter og gårde skaber et landskab i stor skala. Det er karakteristisk, at der stedvis er mange hegn og at tunneldal og dalstrøg deler landskabet. Tunneldal og dalstrøg står klart i kontrast til det ellers dyrkede landskab. Det er tydeligt, at der er disharmoni mellem de meget store gårde og den noget mindre ældre bebyggelse som harmonerer med det gamle vejnet, dalstrøg mv. Markante delområder og enkeltelementer. Blans Slagteri i områdets nordlige del skiller sig ud som et stykke industri, i det ellers åbne og blødt bølgende landbrugsområde, hvorfor det er udpeget som delområde. 20Bølget landbrugsflade Avnbøl Mark Skov Tunneldal og dalstrøg Vådområder Blans Slagteri Levende hegn Planlagt motorvej Besigtigelsespunkt Udsigt Tunneldalen samt dalstrøg er også udpeget som delområde da disse, med græsningsarealer og gamle levende hegn samt vådområder, står i kontrast til det ellers dyrkede landskab.

13 1. Landskabskarakterbeskrivelse Ullerup Skov, Avnbøl Sned og Ladkær Skov er også udpeget som delområder. Derudover er Avnbøl Mark udpeget som delområde da området skiller sig ud som et kuperet dødislandskab i forhold til den bølgede moræneflade. Påvirkninger. Området er meget påvirket af de mange svineproducenter i området. De meget store gårde er i disharmoni med det oprindelige landskab som er af mindre skala. Samtidig er området og selve Ullerup landsby præget af det nyere og mere retlinjede vejnet, der betyder meget og ofte også tung og hurtigtkørende trafik i området. Avnbølvej, der løber igenenm Ullerup, påvirker byen meget, og medvirker til at byen i nogen henseender er delt i to halvdele, f.eks. i forhold til børnenes muligheder for at færdes frit i området. Visuelle relationer til naboområder Skovene Ullerup Skov, Avnbøl Skov og Ladkær Skov står meget markant i landskabet. Avnbøl Mark danner pga. af terrænet også en naturlig grænse i området. I områdets nordlige del danner terrænet en naturlig grænse til kystlandskabet, og mod øst og syd er der lange kig gennem landskabet. Bølget landbrugsflade Skovbryn markerer sig i landskabet. 21

14 Landskabskarakterens oprindelse 1. Landskabskarakterbeskrivelse Blans Slagteri Ullerup Kirke Landskabet kan beskrives som et landskab bestående af to lag. Et lag med de mindre ældre gårde, husmandssteder og enkelte villaer, der knytter sig til det gamle vejnet og et lag med de store nyere gårde heraf mange svinefarme, som knytter sig til det nyere større og mere retlinjede vejnet. Det første lag har sin oprindelse fra omkring udskiftningen, hvor landsbyernes gårde blev flyttet ud i landskabet med markerne knyttet omkring dem. Det andet lag er af nyere dato. Nøglefunktioner, udviklingstendenser og planlægning Nøglefunktioner For opretholdelsen af landskabskarakteren i området er det nødvendigt, at der fortsat dyrkes landbrug. Samtidig er det vigtig, at tunneldal og dalstrøg opretholdes som de fine naturområder de er, med græsningsarealer, gamle levende hegn, vandløb og vådområder. 22Bølget landbrugsflade Tunneldal Vådområder Ullerup Kirke Levende hegn Planlagt motorvej Kirkelandskab

15 Udviklingstendenser De mange store gårde på den åbne bølgede flade skaber et landskab i en meget stor skala. Gårdene og det nye vejnet er i disharmoni med det oprindelige landskab, hvor de mindre gårde er knyttet til det mindre og mere snoede vejnet i harmoni med landskabet, tunneldal og dalstrøg. Der planlagt en ny motorvej mellem Kliplev og Sønderborg som kommer til at løbe syd for Ullerup og Avnbøl. Motorvejen kan betyde, at trafikken øges gennem Ullerup, da en del af trafikken vil gå til og fra Blans Slagteri. Planlægning Området er udpeget som kirkelandskab, der ifølge retningslinjerne i regionplanen ikke må forstyrres, så kirken mister sin dominans i landskabet, og kirkernes betydning som værdifulde kulturhistoriske monumenter og markante kendingsmærker i landskabet forringes. I kirkernes nære omgivelser, kirkelandskabet, kan der kun opføres bygninger eller tekniske anlæg m.m., hvis det er påvist, at byggeriet eller anlægget ikke visuelt slører eller forringer indblikket til kirken eller virker forstyrrende på kirkens nære omgivelser. Samtidig må der efter naturbeskyttelseslovens 19 ikke opføres bebyggelse med en højde på over 8,5 meter inden for en afstand af 300 meter fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Bølget landbrugsflade 23 Øverst: Det nye vejnet i disharmoni med det oprindelige landskab. Nederst: Kirken som kulturhistorisk monument. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

16 Bovrup Bæk Knarhøj Knarhøj Bugt Arealerne omkring Ullerup er i regionplanen udpeget som et område, hvor skovrejsning er uønsket. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Brådeborg Ullerup Skov Ladkær Skov Junker Dam Avnbøl Sned Lundgårdsmark Blans Østermark Filipsborg Snogbæk Hele området er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser og særligt værdifulde landbrugsområder. Der findes flere beskyttede vandløb og vådområder i tunneldal og dalstrøg samt beskyttede jord- og stendiger i området. Søen på Lundgårdsmark er omgivet af en søbeskyttelseslinje og Avnbøl Sned, Ullerup Skov og Ladkær Skov er omgivet af en skovbyggelinje. Filipsborg og Brådeborg er udpeget som fredede områder med fredede fortidsminder med en 100 meter beskyttelseslinje. Arealerne omkring Ullerup betragtes som opland til særligt sårbare vandløb som Bovrup Bæk og Snogbæk. Tunneldalen i områdets nordlige del ved Junker Dam, Blans Østermark osv. samt Knarhøj er udpeget som værdifulde landskaber og kystlandskabet er udpeget som værdifuldt kystlandskab. 24Bølget landbrugsflade Tunneldal og dalstrøg Skov Vådområder Kytsnærhedszone Planlagt motorvej Skovrejsning uønsket Beskyttede jord- og stendiger Søbeskyttelseslinje Skovbyggelinje

17 En stor del af arealerne omkring Ullerup er omfattet af kystnærhedszonen. I Kystnærhedszonen skal bebyggelse og anlæg begrænses. Der må ikke udlægges nye sommerhusområder, og eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål. Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, medmindre den rekreative færdsel og anvendelse truer plante- og dyreliv i værdifulde naturområder. Den planlagte motorvej mellem Kliplev og Sønderborg vil løbe syd for Ullerup og Avnbøl, og mellem Ladkær Skov og Avnbøl Sned. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Bølget landbrugsflade 25 Øverst: Filipsborg voldgrav. Nederst: Vandløb i tunneldal mod kystlandskabet.

18 Landskabskarakterens styrke 2. Landskabsvurdering Blans Slagteri Tankstation Erhverv Karakteristisk Det er karakteristisk, at landskabet kan deles i to lag. Et lag i meget stor skala med store gårde og svineproducenter, som knytter sig til det nyere vejnet, og et andet lag i en noget mindre skala med de ældre og noget mindre gårde og husmandssteder, der knytter sig til det gamle vejnet. Karakteristisk for området er også tunneldal og dalstrøg, som deler området, og står i kontrast til det ellers dyrkede landskab. Karaktersvagt Blans slagteri skiller sig ud fra det øvrige landskab, og der er disharmoni mellem på den ene side de meget store gårde og det nyere vejnet, og på den anden side de mindre og ældre gårde og husmandssteder ved det mindre og snoede vejnet. Erhvervsbygningerne Dansk Dæk Service og SAF samt tankstationen ved den nordlige indgang til Ullerup står i stil og skala i kontrast til landsbyen som netop her, har en meget fin indgang med kig til kirken over græsarealer. 26Bølget landbrugsflade Tunneldal og dalstrøg Planlagt motorvej Nyere vejnet Ældre vejnet

19 Særlige visuelle oplevelsesmuligheder Tunneldalen fra Junker Dam over Knarhøj, forbi Snøgbækgård og i dalstrøget mellem Ullerup og Avnbøl ved Trænekær eng er udpeget som områder med særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Områderne er udpeget pga. af naturværdien og udsigten. Derudover er indgangen til Ullerups nordlige del udpeget som en særlig visuel oplevelsesværdi med kig til kirken. Junker Dam Tranekær eng Ullerup kirke Knarhøj Snogbækgård 2. Landskabsvurdering Avnbøl Bølget landbrugsflade 27 Tunneldal og dalstrøg Planlagt motorvej Indgang til Ullerup og kig til kirke

20 Landskabskarakterens tilstand 2. Landskabsvurdering De store gårde, der er knyttet til det nyere og mere retlinjede vejnet, er i disharmoni med det oprindelige landskab med ældre gårde langs ældre vejnet samt tunneldal og dalstrøg. Landskabskarakterens tilstand vurderes derfor at være middel til dårlig. 28Bølget landbrugsflade Tunneldal Nyere vejnet Ældre vejnet Planlagt motorvej Tilstand middel til dårlig

21 Landskabskarakterens sårbarhed Sårbarhed Karakterområdet er i sin egenskab af dyrket åbent land generelt sårbart overfor nye ændringer i arealanvendelse eller nye elementer og bebyggelser. Samtidig betyder den disharmoni, der findes i landskabet i dag, at landskabet er særligt sårbart overfor ændringer, der kan understrege eller styrke denne. Tunneldal og dalstrøg er særligt sårbare områder dels pga. af naturværdien og dels pga. af den visuelle værdi. Samtidig bør den rumlige intime karakter i tunneldal og dalstrøg beskyttes, så kontrasten til den dyrkede og mere åbne landbrugsfalde bevares. Kapacitet Området har ringe kapacitet i forhold til ændringer, da den oprindelige skala og karakter i området allerede er stærkt påvirket af nyere store gårde og veje. 2. Landskabsvurdering Bølget landbrugsflade 29 Sårbart Særligt sårbart Planlagt motorvej

22 Beskrivelse af landskabet 3. Landskabsstrategi Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet ud for øen Als. Landskabet er meget præget af de store svinegårde i området, som er i klar disharmoni med det oprindelige landskab, hvor gårdene er mindre og knyttet til et mindre snoet vejnet. På trods af en meget intensiv svineavl byder landskabet på smukke kig, bl.a. gennem nogle forholdsvis uberørte og værdifulde lavninger i landskabet, en tunneldal og et dalstrøg, samt enkelte kig til vandet. Strategiske mål for landskabet Strategien for landskabet bør være, at der fortsat dyrkes landbrug, men at udviklingen i området for fremtiden respekterer det oprindelige landskab og dets skala. Yderligere industrialisering i området bør undgås, og nye ændringer som f.eks. byudvikling bør overvejes nøje i forhold til den oprindelige bebyggelsesstruktur herunder også landsbyerne i området. 30Bølget landbrugsflade Bevar og styrk tunneldal og dalstrøg Bevar landbrug Planlagt motorvej Samtidig er det vigtigt, at tunneldal og dalstrøg holdes i den ekstensive drift de er i idag, så de fortsat kan fungere som græsningsarealer med levende hegn, vandløb og vådområder. De er vigtige naturområder i et ellers intensivt dyrket landskab.

23 Forslag til handlinger og initiativer Bevar den rumlige kontrast mellem de åbne dyrkede arealer og den mere intime tunneldal og dalstrøg. Undgå f.eks. skovrejsning på de dyrkede arealer, etabler nye levende hegn omkring bebyggelse og bevar de gamle levende hegn i tunneldal og dalstrøg. Nedton erhvervsbygningerne ved Ullerups nordlige indgang, da indgangen til Ullerup by på dette sted er særlig værdifuld pga. af udsigten til kirken. Undgå yderligere industrialisering af området. Bevar og evt. styrk den nuværende tilstand i tunneldal og dalstrøg, så disse i fremtiden fortsat kan fungere som vigtige naturområder. 3. Landskabsstrategi Bevar udsigterne fra landskabet til kirken. Bevar udsigterne til vandet samt andre værdifulde udsigter i landskabet. Styrk og udvid den rekreative brug af området. Området har mange rekreative muligheder i forhold til besøg og evt. ophold i området f.eks i skovene samt i tunneldal og dalstrøg. Bølget landbrugsflade 31 Planlagt motorvej Værdifulde udsigter Tunneldal og dalstrøg Erhvervsbygninger Tankstation

24

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Søgaards Mark Kværs Løkke Tørsbøl Gejl Å Nøglekarakter Området er kendetegnet ved at være sammensat af flere værdifulde naturtyper, eng, mose, sø, skov, hede, overdrev, vandløb samt brakarealer og dyrkede

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området indeholder en større og markant randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700)

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Faaborg Kommune. Horne Sommerland.

Faaborg Kommune. Horne Sommerland. Faaborg Kommune Horne Sommerland. 1 Horne Sommerland Udvidelsesområdet ligger i Faaborg Kommune på den sydlige side af halvøen Horne Land umiddelbart bag ved det nuværende Horne Sommerland. Horne Sommerland

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Sag: 04.18.10-P15-1-14 Henriette Rantzau Almtorp Plan og kultur

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

LKM metoden og Haderslev kommune. Poul Jørgen Christensen

LKM metoden og Haderslev kommune. Poul Jørgen Christensen d1 LKM metoden og Haderslev kommune Poul Jørgen Christensen Erfaring Lokalplanlægning Kommuneplanlægning Regionplanlægning Sektorplanlægning Administration af landskabsudpegninger mmmm Ingen erfaring (før

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

De små godshuse til gårdens folk og særlige funktioner Småbebyggelser langs skove og kyster samt ved Havnemark og Forskov

De små godshuse til gårdens folk og særlige funktioner Småbebyggelser langs skove og kyster samt ved Havnemark og Forskov Titel Lerchenborg området Tema Sted Tid Beskrivelse Hovedgården blev oprettet under navnet Østergård i 1704 ved nedlæggelse af landsbyen Østrups 8 gårde og blev senere udvidet med anden jord. Gården indgik

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN

LANDSKABSKARAKTERMETODEN LANDSKABSKARAKTERMETODEN Erfaringer med brug af metoden Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS HVORFOR LAVE EN LANDSKABSANALYSE - ny viden, nye muligheder Landskabskarakteranalyse Kommuneplan / lokalplan / temaplan

Læs mere

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5.

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5. Byg og Ejendom Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2011-289 Den 5. juli 2011 INTERNT NOTAT Præstemosevej 28, matr. nr. 9 ad Asminderød By, Asminderød

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K. Att. Tove Kjeldsen Nykøbing F. den 28.11.2014 J.nr.: MLF01254 AJN, KQ Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 20: Parforcevejene

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 20: Parforcevejene Kortlægning af kulturmiljøer 2014 20: Parforcevejene Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

500 meter øst på. Diger og levende hegn skal bevares i vides muligt omfang. Hop Sø

500 meter øst på. Diger og levende hegn skal bevares i vides muligt omfang. Hop Sø Sønderballe landdistrikt - Topografi & natur En af de største ressourcer i Sønderballe Landdistrikt er landskabet, som udgøres af topografi, kultur og natur. I det følgende ses nærmere på topografien og

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1046. Køge Nord

Lokalplan 1046. Køge Nord Lokalplan 1046 Køge Nord 2015 2 Indhold Lokalplan 1046 Køge Nord Redegørelse Lokalplanens formål og baggrund Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Grundvandsbeskyttelse og -produktion Trafikplan Landskabskarakteranalyse

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere