Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1"

Transkript

1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Fraværende Daniel Nørhave (DN) O Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsordenen september Orientering om tidsplan for indgåelse af sundhedsaftaler Virksomhedsrapport for skolevæsenet 09/ Orientering om tidsplan for forældrenes fravalg af frokostordninger i daginstitutioner Dagtilbudsområdet - status september 2010 og beslutning om ventelister Godkendelse af høringsmateriale vedr. ny struktur på Børne- og Ungeområdet Genopretning Folkeskoler Forslag til Rammeaftale for Orientering fra formand og forvaltning...15

3 1. Godkendelse af dagsordenen september 2010 Sagsid: 10/14850 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Indstillingen tiltrådt. Ej til stede: Daniel Nørhave 2. Orientering om tidsplan for indgåelse af sundhedsaftaler Sagsid: 10/17664 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget - Åben: Referat pdf - Åben: Status på sundhedsaftalerne pdf - Åben: Politisk vision.pdf Indledning Orientering om at der nu er en foreløbig tidsplan for indgåelse af de administrative sundhedsaftaler og den politiske overligger hertil. Beskrivelse af sagen Sundhedsaftaler mellem Region og kommune skal være indgået senest 31. januar Der har været afholdt en politisk konference 29. marts 2010 om sundhedsaftaler og hvilke udfordringer der er i forbindelse med indgåelse af dem. Sundhedsaftalerne skal sikre et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum, være med til at styrke og udvikle den tværsektionelle indsats og sikre gennemsigtighed i opgavefordelingen. Det er et forpligtende samarbejde mellem almen praksis, sygehus og kommune med fokus på dokumentation og kommunikation. Der skal samarbejdes om fælles målgrupper, børn, borgere med længerevarende sygdomme, den ældre sårbare patient, menneske med sindslidelser, borgere med komplekse og sammensatte sundhedsproblemer og en fælles indsats for lighed i sundhed. Sundhedsaftalerne skal bestå af en politisk overligger og 6 administrative aftaler. 1. generation af sundhedsaftaler danner udgangspunkt for de nye sundhedsaftaler herunder også de frivillige aftaler og et nyt område er blevet til følgende 6 aftaler: 1. Indlæggelses- og udskrivningsforløb 2. Træningsområdet 3. Behandlingsredskaber og hjælpemidler 4. Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder den patientrettet forebyggelse

4 5. Indsatsen for sindslidelser 6. Utilsigtede hændelser Høring Til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Tids- og handleplan Den politiske overligger til sundhedsaftalerne drøftes i KKR Sjælland den 24. august 2010, derefter vil relevante kommunale politikkere blive inddraget og endeligt udkast vil komme på mødet KKR den 9. november. De administrative sundhedsaftaler er under udarbejdelse i de nedsatte arbejdsgrupper. De behandles af den administrative styregruppe på møde den 2. september 2010, hvorefter de sendes i høring i kommunerne til administrativ og politisk behandling i september og oktober måned. Alle 6 sundhedsaftaler vil blive behandlet i Socialudvalget. Sundhedsaftalerne 1 og 4 vil blive behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget og sundhedsaftale 4 i Kultur- og Trivselsudvalget. Sundhedsaftalerne skal være endeligt godkendt d. 31. januar Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den Social- og sundhedsdirektørens indstilling taget til efterretning Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Referat fra mødet i KKR den 24. august 2010 rundsendes til udvalgets medlemmer. Udvalget ønsker at sagen tages op igen i septembermødet. Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Til efterretning. Ej til stede:thorkil Mølgaard, Klaus Hansen Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Indstilling tiltrådt. På udvalgets septembermøde drøftes den politiske sundhedsaftale og på oktobermødet de administrative sundhedsaftaler Ej til stede: Kisser Lehnert og Johnny Dahlgaard Beslutning i Ældreudvalget den Taget til efterretning. Supplerende sagsfremstilling Sagen genoptages, da der nu foreligger referat fra møde i KKR d. 24. august, hvor den

5 politiske overligger blev drøftet, vedlagt som bilag. Der blev konkluderet følgende på baggrund af drøftelsen: Der er opbakning til indholdet i det vedlagte udkast til politisk over-ligger på sundhedsaftalen Det tværsektorielle samarbejde på det børnepsykiatriske område skal forbedres, idet kommunerne oplever, at der ikke sker den fornødne koordination mellem den regionale udredning af børnene og den ef-terfølgende kommunale iværksættelse. De praktiserende læger er en helt central samarbejdspartner i relation til sundhedsaftalerne, idet lægen i mange tilfælde er borgernes anker-person i relation sygdomsforløb. IT understøttelsen af samarbejdet mellem aktørerne skal udvikles. En bedre IT understøttelse vil være værktøjet til et smidigere samarbejde mellem aktørerne til gavn for borgerne og ressourceudnyttelsen. Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. Fraværende: Jan Jakobsen, Hanne Hyldgaard og Kim Bonde. Beslutning i Socialudvalget den Til efterretning. Ej til stede: Thorkil Mølgaard Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Indstillingen tiltrådt. Ej til stede: Daniel Nørhave 3. Virksomhedsrapport for skolevæsenet 09/10 Sagsid: 09/33371 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Virksomhedsrapport 09/10 - Åben: Bilag 1 diverse elevtal - Åben: Bilag 2 planlagte timer - Åben: Bilag 3 - liniefagsdækning - Lukket: Bilag 4 - lukket bilag - resultater af de nationale obligatoriske test Indledning Folkeskolerne skal udarbejde en årlig virksomhedsrapport, der bl.a. indeholder den lovpligtige kvalitetsrapport og den enkelte skoles virksomhedsplan og handleplaner. Beskrivelse af sagen Byrådet godkendte maj 2010 indholdskrav og tidsplan for rapporten. Formålet med rapporten (bilag) er gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke Byrådets mulighed for at varetage dets ansvar for folkeskolen.

6 Hvis rapporten viser, at det faglige niveau på en skole ikke er tilfredsstillende, kan Byrådet bede om, at der udarbejdes en handlingsplan med henblik på at forbedre det faglige niveau. Rapporten og eventuelle handlingsplaner samt skolebestyrelsernes udtalelser herom skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Høring Rapporten skal i høring i skolebestyrelserne efter Børne- og Undervisningsudvalgets 1. behandling. Hvis Byrådet ønsker udarbejdet handlingsplaner, skal disse ligeledes i høring i de relevante skolebestyrelser inden Byrådets endelige beslutning om rapporten og handlingsplaner. Økonomi Intet. Tids- og handleplan 27. september behandling i Børne- og Undervisningsudvalget 28. september oktober høring i skolebestyrelserne 22. november behandling i Børne- og Undervisningsudvalget 7. december Byrådet behandler rapporten 8. december januar 2011 skoler udarbejder handlingsplaner, hvis Byrådet anmoder herom 20. januar behandling i Børne- og Undervisningsudvalget af eventuelle handlingsplaner 21. januar - 1. februar høring om handlingsplanerne i de relevante skolebestyrelser 24. februar behandling i Børne- og Undervisningsudvalget af handlingsplaner og eventuelle høringssvar 8. marts Byrådet tager stilling til rapport og eventuelle handlingsplaner Vurdering Det vurderes, at rapporten giver Byrådet grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og til at træffe eventuelle beslutninger om opfølgning herpå. Rapporten tilvejebringer oplysninger, der giver mulighed for at vurdere skolernes aktuelle udfordringer og resultater med henblik på eventuelle politiske beslutninger om regulering af mål og rammer for folkeskolerne. Rapporten bidrager til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i skolevæsenet. Rapporten bidrager endvidere til åbenhed omkring skolevæsenets kvalitet. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at rapporten drøftes og sendes i høring i skolebestyrelserne med høringsfrist d. 29. oktober 2010 med henblik på drøftelse af høringssvar på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet d. 22. november Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Indstillingen tiltrådt. Ej til stede: Daniel Nørhave 4. Orientering om tidsplan for forældrenes fravalg af frokostordninger i daginstitutioner Sagsid: 09/2823

7 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Udvalget besluttede d. 30. august 2010, at den nye fleksible frokostordning skal etableres ved en tillægstakst. Det betyder, at forældrene inden årets udgang skal have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid. Beskrivelse af sagen I Loven om fleksible frokostordninger står der, at alle børn i daginstitutioner senest d. 1. august 2011 skal have et sundt frokostmåltid i daginstitutionen, og loven angiver tillige, at kommunalbestyrelsen har ansvar for at sikre, at alle forældrebestyrelser og alle forældre i de enheder får mulighed for at træffe beslutning om at fravælge et sundt frokostmåltid inden d. 31. december Forvaltningen arbejder derfor nu med at tilvejebringe det materiale, der skal danne udgangspunkt for bestyrelsernes mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid inden årsskiftet. Tidsplanen for arbejdet frem til årsskiftet er tilrettelagt jf. nedenstående plan. Institutionerne får besked om tidsplanen således, at den enkelte institution kan nå at give tilbagemelding på deres til- eller fravalg på frokostordningen senest d. 26. november 2010 Høring Ingen Økonomi Ingen Tids- og handleplan Tidsplan for arbejdet med fleksible frokostordninger: Udvalgsmøde d. 27. september - orientering om tidsplan Daginstitutionslederne orienteres om tidsplanen, således at de kan planlægge bestyrelsesmøder i den 4 uger lange høringsfase. Uge forestår forvaltningen arbejdet med revurdering af budget for frokostordning, beregning af tillægstakst, retningslinjer og procedurer for forældrenes fravalg og gennemskrivning af model for frokostordningen jf. ny lovgivning. Udvalgsmøde d. 28. oktober - fremlæggelse af forvaltningens arbejde som grundlag for forældrenes fravalg Forældrebestyrelserne behandler til- og fravalg af sundt frokostmåltid i en 4 ugers periode fra d. 1. november til 26. november 2010 Udvalgsmøde d. 16. december - orientering om status på forældrebestyrelsernes til- og fravalg til fleksibel frokostordning. Vurdering Forvaltningen vurderer, at fristen for forældrenes eventuelle fravalg af frokostordning med den skitserede tidsplan kan ske inden for de rammer loven beskriver. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orientering om tidsplan for forældrenes eventuelle fravalg af frokostordning pr. 1. august 2011 tages til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Indstillingen tiltrådt med den bemærkning, at det er institutionernes bestyrelser, der træffer

8 beslutning om evt. fravalg. Ej til stede: Daniel Nørhave 5. Dagtilbudsområdet - status september 2010 og beslutning om ventelister Sagsid: 08/23043 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Sagen om status på dagtilbudsområdet giver udvalget løbende orientering om børnetal og efterspørgsel både på kommuneplan og i lokalområderne, herunder aktuelle problemstillinger og løsningsforslag til, hvorledes pasningsgarantien overholdes. Derudover bringes spørgsmålet om, hvorvidt ventelisterne til kommunens dagtilbud fremover skal være åbne eller lukkede til beslutning i udvalget, sådan som Dagtilbudsloven foreskriver. På kommuneplan er der tilstrækkeligt med kapacitet til at efterleve efterspørgslen nu og et år frem. Den nuværende befolkningsprognose viser et let vigende antal 0-5 årige børn frem mod Hvis det nuværende tilflytningsmønster forandres, kan der blive behov for en revurdering både i opad- og nedadgående retning. Beskrivelse af sagen Det kommende år er der jf. efterspørgselsoversigten pr. september 2010 væsentligt flere 0-6 årige børn både i Jystrup og Vigersted, end det er muligt at indskrive og passe i de nuværende fysiske rammer i Søholmen Børnehave og Vigersted Børnehus. Forvaltningen har taget initiativ til møder med lederne i Jystrup og Vigersted for at finde løsninger, så lokalområdets børn på ventelisten, frem til næste sommer kan passes lokalt, sådan som forældrene har ønsket det. I Sneslev lokalområde er der lavet en aftale om merindskrivning i forårsmånederne i 2011 i Sneslev Landbørnehave, der kan rumme børnene i de nyligt ombyggede lokaler. Der er søgt flere dagplejere i Benløse og Ringsted centrum. Ansøgerfeltet er yderst begrænset og foreløbigt tyder det på, at det er muligt at ansætte 2-3 dagplejere til oktober. Det skal dog understreges, at der som nævnt på kommuneplan er ledig kapacitet, men det varierer imidlertid fra distrikt til distrikt, hvorfor der fortsat af hensyn til et nærhedsprincip kan være behov for initiativer i enkelte distrikter. Udvalget skal på ny tage stilling til, hvorvidt kommunens ventelister til dagtilbud skal være åbne eller lukkede for den kommende 3 måneders periode fra 1. oktober til 31. december Siden nytår har kommunen haft delvis åbne ventelister til børnepasning. Konkret betyder det, at borgere fra andre kommuner kan få deres børn optaget på venteliste til dagpleje og til de fleste "rene" børnehaver i kommunen. Aktuelt er der 11 børn fra andre kommuner, der er skrevet på venteliste til børnepasning i Ringsted Kommunes dagtilbud frem til årsskiftet. Af de 11 børn ønsker de 8 dagpleje, og 3 ønsker børnehave. De fleste af de 11 har overfor institutionskontoret har oplyst, at de på sigt er tilflyttere til kommunen. Høring Ingen

9 Økonomi Hvis der aftales lokale initiativer til børnepasning i form af udflyttergrupper i Jystrup og Vigersted, vil det være nødvendigt at tilføre ordningen en lidt højere ressourcetildeling pr. barn i den givne periode samt eventuelle transportudgifter dækket. Midlerne tilføres institutionerne fra rammekontoen til fleksibel indskrivning via styresystemet. Tids- og handleplan Ingen Vurdering Forvaltningen vurderer, at det er muligt at lave lokale løsninger i både Jystrup og Vigersted, så børnene på venteliste til disse områder kan passes lokalt. Hvis forældrene ikke kan få passet deres børn i det lokalområde, hvor de er bosiddende, vil det dels betyde, at forældrene skal køre relativt langt for en plads, dels at børnene skal skifte institution til næste sommer, når der bliver plads i den oprindeligt ønskede institution, i forlængelse af at de kommende børnehaveklassebørn er flyttet til skolen. I Ringsted centrum og i Benløse er der efterspørgsel til børnehavepladser således, at en visitering hertil fra Jystrup og Vigersted af en lidt større børnegruppe vil betyde, at disse området kan få kapacitetsproblemer i forhold til de børn, der efterspørger pladser der. Forvaltningen har for år tilbage i samarbejde med institutioner lavet udflyttergrupper for de ældste børnehavebørn i forårsmånederne. En udflyttergruppe tilføres lidt flere ressourcer i den afgrænsede periode, og der kan tillige aftales busture og lign. Børnetallet i Jystrup har gennem en årrække svinget meget, men særligt de sidste 3 år har efterspørgslen til børnehaveplads i området været større, end de fysiske rammer i Søholmen tillader. Forvaltningen vil derfor anbefale, at der på sigt overvejes en udvidelse af pladser til børnehavebørn i området. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt ventelisterne til kommunens børnepasning fortsat skal være delvist åbne for børn fra andre kommuner, er det forvaltningens vurdering, at den nuværende ordning kan fortsætte i perioden 1. oktober til 31. december Det er relativt få borgere fra andre kommuner, der ønsker børnepasning i Ringsted Kommune, og hovedparten tilkendegiver at være tilflyttere til kommunen. Det er således et godt signal at sende til kommende borgere i kommunen. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: orienteringen om status på efterspørgsel og kapacitetsudnyttelse på dagtilbudsområdet tages til efterretning ventelisten for børn fra andre kommuner er åbne for dagpleje og de fleste "rene" børnehaver i kommunen. Den delvise åbning til børnepasning gælder for perioden 1. oktober til og med 31. december Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Indstillingen tiltrådt. Ej til stede: Daniel Nørhave

10 6. Godkendelse af høringsmateriale vedr. ny struktur på Børne- og Ungeområdet Sagsid: 08/20135 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget - Åben: UDKAST Styrelsesvedtægt for skolerne - Åben: UDKAST Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet - Åben: UDKAST Styrelsesvedtægt for daginstitution - Åben: Høringsmateriale - forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune pdf - Høringsmateriale - forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune pdf Indledning Byrådet besluttede den 28. juni 2010, at distriktsmodellen skal være princippet for organiseringen af dagtilbud og skoler. Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte med enkelte ændringer forvaltningens udkast til styrelsesvedtægter den 30. august 2010 Distriktsmodellen er karakteriseret ved: At skoler og dagtilbud organiseres ens i fem geografiske distrikter. At hvert distrikt består af én skole med en række afdelinger og én daginstitution med en række afdelinger. At hver af skolens afdelinger har mindst indskoling (BH kl. - 3.kl). Derudover vælger skolen selv, hvilke undervisningstilbud, der afvikles hvor. At der i hver fysisk afdeling etableres et afdelingsråd af forældrerepræsentanter. I hver skole og i hver daginstitution etableres henholdsvis en skolebestyrelse og en forældrebestyrelse, som består af formændene for afdelingsrådene. I skolerne vil forældrebestyrelsen desuden bestå af et antal direkte valgte forældrerepræsentanter. At hver af de fem skoler og de fem daginstitutioner har en leder og at hver afdeling har en daglig leder, som refererer til skole- / daginstitutionslederen. Det er Byrådets kompetence at oprette og nedlægge afdelinger i distrikterne. Nedlægning af en afdeling skal for skolernes vedkommende ske efter folkeskolelovens regler om høring og tidsfrister m.v. ifm. skolelukninger. På den baggrund har forvaltningen nu udarbejdet et forslag til høringsmateriale. Beskrivelse af sagen Forslaget til organisering af børne- og ungeområdet vedlægges sagen som bilag. Forslaget indeholder bl.a.: Målet med omorganiseringen af skoler og dagtilbud. En beskrivelse af distriktsmodellen, som den kunne forme sig i virkeligheden. En redegørelse for forvaltningens bud på, hvordan overgangen til den nye struktur kan forme sig og set i relation til gældende lovgivning, aftaler og regler. Udkastene til styrelsesvedtægter, tilrettet efter de tilkendegivelser udvalget gav i augustmødet. Forvaltning gør opmærksom på, at de to afsnit i materialet, som er placeret under overskrifterne "Den nye skolestruktur og overgangen til den" og "Den nye daginstitutionsstruktur og overgangen til den", er forvaltningens bud på, hvordan implementeringen af distriktsmodellen kunne gøres. Forvaltningens bud bygger på inspiration

11 fra andre kommuner, granskning af love og aftaler, samt en tolkning af de drøftelser som er foregået i udvalget og Byrådet. Det er bl.a. konkretiseret: at der i den nye model sker i fusion af ledelse, hvor bl.a. de nuværende funktioner som souschef/viceinspektør udfases, at børn som udgangspunkt forbliver i samme fysiske enhed det første år, at der vil blive udarbejdet en beskrivelse af, hvordan børn herefter placeres på de konkrete afdelinger. Det er dog beskrevet, at det overordnede princip vil være, at der skal tages hensyn til den enkeltes families ønsker, og til hvilken afdeling der ligger tættest på hjemmet, at der kan opstilles tre mål for udførelsen af distriktsmodellen: Højere grad af faglighed, bedre ledelse og bedre økonomi, at der vil blive evalueret og fulgt op på såvel disse mål, som de udfordringer som indførelsen af modellen giver og at eventuelle ændringer som følge af budget 2011 ikke er indarbejdet i høringen om ny struktur for skoler og dagtilbud. I høringsmaterialet er der også foreslået et offentligt debatmøde med deltagelse af alle interesserede og Børn- og Undervisningsudvalget i høringsperioden. Høring Lederne for henholdsvis skoler og dagtilbud har bidraget med ideer til de emner, som bør beskrives i høringsmaterialet. Økonomi ingen Tids- og handleplan 12. oktober 2010: Høringsmateriale udsendes. 8. december 2010: Sidste frist for svar. 5. januar 2011: Den obligatoriske frist ved indsigelser ifm. skolenedlæggelser udløber. Ultimo januar 2011: Børne- og Undervisningsudvalget behandler sagen. Primo februar 2011: Økonomiudvalg og Byråd behandler sagen. 1. august 2011: Den nye struktur er gældende. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at høringsmaterialet beskriver de forhold, der vil være stor interesse i at få belyst og diskuteret gennem høringsfasen. Fordi det er forventingen, at der vil være stor offentlig interesse omkring strukturændringen, kan det foreslås, at der afholdes borgermøde med en debat om emnet. Hvis udvalget kan tiltræde forslaget til høringsmateriale, skal der inden høringsperioden udarbejdes en "light-version" af materialet, hvor indholdet formidles lettilgængeligt og målrettet de forskellige interessentgrupper. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: forslaget til høringsmateriale tiltrædes der udarbejdes en lettilgængelig version af materialet på baggrund af udvalgets godkendelse af det samlede materiale udvalget tiltræder, at der afholdes et offentligt debatmøde i høringsperioden.

12 Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Indstillingen tiltrædes. Der afholdes et offentligt møde til information om og drøftelse af distriktsmodellen. Høringsmaterialet suppleres med en oversigt over de økonomiske konsekvenser i f.t. ledelseslaget i ny struktur. Udvalget ønsker en drøftelse af den fremtidige håndtering af de akkumulerede underskud på enkeltinstitutioner forud for strukturændringen på de to områder Ej til stede: Daniel Nørhave 7. Genopretning Folkeskoler Sagsid: 10/3336 Lukket sag Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget 8. Forslag til Rammeaftale for 2011 Sagsid: 10/2415 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet - Åben: Forslag til Rammeaftale for 2011 til kommunernes politiske godkendelse - Endelig_forslag_til_rammeaftale_2011.pdf - Åben: Forslag til Rammeaftale for 2011 til kommunernes politiske godkendelse - Takstaftale 2011.pdf Indledning Sagen vedrører vedtagelse af Forslag til Rammeaftale for Med henblik på at understøtte koordineringen af udbud og efterspørgsel på det sociale område og specialundervisningsområdet, indgås der hvert år en rammeaftale mellem kommunerne i regionen og Regionsrådet. Rammeaftalen indgås på baggrund af en lovpligtig indberetning fra kommunerne, som for Ringsteds vedkommende blev vedtaget af Byrådet i april Beskrivelse af sagen Rammeaftalen bygger på redegørelser fra de 17 kommuner og er en aftale, der dækker ca pladser. Rammeaftale 2011 Rammeaftalen for 2011 bygger i lighed med aftalen for 2010 på forenklede kommunale redegørelser, hvor fokus er viden om behov for samarbejde, omstilling og udvikling. Kommunernes indberettede data er efterfølgende forelagt de 7 faglige netværk med henblik på vurdering af udviklingstendenser og data. I processen op til udfærdigelse af det foreliggende forslag til rammeaftale er der afholdt en politikertemadag for at få afstemt, at aftalen også indeholder de emner og områder, der

13 politisk er i fokus. De væsentlige konklusioner fra temadagen er indarbejdet i det foreliggende oplæg til rammeaftale. Overordnet konklusion omkring kapaciteten De kommunale redegørelser for 2011 tegner et billede af udviklingen på det specialiserede socialområde, hvor efterspørgsel af pladser i det store og hele er dækket af tilbuddene på området. Der sker dog flere tilpasninger/justeringer af pladser, som er udførligt beskrevet i opsummeringen i kapitel 1 i Rammeaftalen; men følgende skal nævnes: Handicappede Børn og Unge Døgntilbud til børn og unge blev i rammeaftalen for 2010 udpeget som fokusområde, da der tilsyneladende var et pladsunderskud, fordi forbruget af pladser til børn med autisme og ADHD steg mere end det faldende forbrug af traditionelle pladser til børn fx med downs syndrom. En opfølgende undersøgelse viste, at der målt i antal ikke var grundlag for at etablere ny pladser; men at der er brug for en omlægning af pladser til flere pladser til børn med autisme og ADHD og færre pladser til de traditionelle målgrupper. Sikrede institutioner I 2010 er etableret 5 nye pladser og ventelisten er elimineret. I forbindelse med sænkning af den kriminelle lavalder til 14 år planlægges etablering af yderligere 10 sikrede pladser, der skal ibrugtages i Personer med misbrug Området er kendetegnet af stor dynamik og af, at mange opgaver løses i privat regi. På grund af vigende efterspørgsel til Misbrugscenter Sæbyhus har Kalundborg besluttet at afvikle tilbuddet som kommunal institution pr. 31. december Videre ønsker Roskilde og Køge at trække deres tilbud på området ud af rammeaftalen, idet tilbuddene stort set alene bruges af kommunerne selv. Voksne handicappede Den generelle faldende efterspørgsel på området dækker over forskydninger, hvor behov for pladser til voksne med psykiske og fysiske handicap falder, mens behovet for pladser til voksne med autisme og ADHD er voksende. Til voksne med autisme og ADHD planlægges der etablering af mellem nye pladser i henholdsvis Vordingborg, Slagelse og Region Sjælland. Nogle af de personer, der skal ind i de nyoprettede tilbud, har i dag en plads i systemet. For at undgå, at de efterlader en overkapacitet, får netværksgruppen på området til opgave løbende at følge med i og skal forholde sig til hvordan, en eventuel overkapacitet på det samlede område for voksne handicappede skal håndteres. Voksne sindslidende På botilbudsområdet forandres udbuddet både med etablering af nye pladser og nedlæggelse af gamle, idet der etableres pladser med det specialiserede indhold, som kommunerne konkret efterspørger, samtidig med at almene pladser nedlægges i forbindelse med planlagte renoveringer. Netværksgruppen for Sindslidende under Rammeaftalen mellem kommunerne i Region

14 Sjælland har efterlyst specialtilbud til dobbeltdiagnosticerede borgere med udadreagerende adfærd. Slagelse er gået ind i planlægning af etablering af 5 pladser i ledige almene boliger i nær tilknytning til det socialpsykiatriske botilbud Østergården i Rude i 2011 til denne målgruppe. Endvidere arbejdes der i Region Sjælland med etablering af pladser til unge med spiseforstyrrelser. Herberg og forsorgshjem Med konsekvenser for udbud på området oplyser Guldborgsund, at der er igangsat en politisk proces for stillingtagen til såvel struktur som pladstal på forsorgshjemmet Saxenhøj. Specialundervisningsområdet Der er en bæredygtighedsproblematik, særligt på børn- og ungeområdet, der har baggrund i, at flere kommuner hjemtager de relativt mindre specialiserede undervisningsopgaver på tale-høre-området. Derved fjernes driftsgrundlaget for de mere specialiserede undervisningsopgaver. Slagelse oplyser således, at kommunernes hjemtagelse af de mindre specialiserede opgave på tale-høre-området for børn fjerner driftsgrundlaget for de mere specialiserede undervisningsopgaver, der forudsætter stor specialviden, som eksempelvis: Stammen, læbe-gane-anomali, oralmotoriske forstyrrelser og cochlear-implantering. Baggrunden herfor er, at omfanget af brugen af specialviden ikke løbende kan udfylde hele stillinger og derfor kræver andre mindre specialiserede opgaver ved siden af. Slagelse Kommune har undersøgt muligheden for at skabe forskellige driftsmodeller for videreførelsen af de små specialer, men der har ikke været tilstrækkelig interesse herfor og Slagelse frasiger sig derfor forsyningsforpligtelsen på område også hvad angår de meget smalle specialer. Kommunen løser nu flest mulige opgaver i eget regi og kan indgå i bilaterale aftaler om specifikke ydelser, men må i øvrigt henvise kommunerne til at købe ydelser i København eller Odense. Hjælpemidler Også på dette område er der en bæredygtighedsproblematik, idet et fald i efterspørgsel efter de ydelser, der udbydes af Specialrådgivningen i Holbæk, truer forsyningssikkerheden på området. For 2011 er driftsunderlaget imidlertid sikret; men Holbæk vil indlede drøftelser af muligheden for et tættere samarbejde mellem kommunerne om den fremtidige udvikling og styring af Specialrådgivningen herunder afdække mulighederne og interessen for at nedsætte en fælleskommunal styregruppe ved Specialrådgivningen. Styregruppen har taget sagerne til efterretning. Generelt Kommunerne gør opmærksom på, at analyser af struktur og indhold af pladser i forbindelse med den igangværende budgetlægning kan resultere i ændringer både i forbrug af pladser og i udbud af pladser ud over de ændringer, der allerede er indmeldt med de kommunale redegørelser. Nye fokusområder

15 De dyreste særforanstaltninger Et landsdækkende vidensteam vedrørende problemskabende adfærd har i foråret 2010 gennemført en kortlægning af tilbud til borgere med problemskabende adfærd inden for områderne udviklingshæmning, senhjerneskade og autismespektrumforstyrrelse. Kortlægningen omfatter personer, der benytter tilbud, hvor de årlige udgifter ligger på mellem ca. 1,8 mio. kr. til 6,9 mio. kr. årligt. Kortlægningen omfatter i alt 171 sager fra 71 kommuner, heraf 17 sager region Sjælland. Vidensteamet anbefaler, at der indsamles erfaringer med etablering af specialboenheder, herunder hvordan økonomiske fordele kan høstes. Kortlægningen tyder på, at der kan skabes en positiv udvikling for borgeren i form af bl.a. en reduktion i den problemskabende adfærd ved at etablere tilbuddene i sammenhæng med andre tilbud hvorved der kan sikres et faglige indhold er af høj kvalitet og intensitet. I regi af styregruppen for rammeaftalen iværksættes i 2011 en indsamling af erfaringer med etablering af de dyreste særforanstaltninger med henblik på at beskrive løsninger, der både fagligt og økonomisk sikrer den bedste udnyttelse af de ressourcer, der anvendes på området. Takstudvikling KKR anbefaler, at taksterne for 2011, i lighed med 2010, maximalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. KKR og Kommunekontaktudvalget har behandlet sagen den 24. august 2011, hvor man anbefalede Rammeaftalen for 2011 godkendt i kommunalbestyrelserne og regionsrådet. Høring Ingen. Økonomi Sagens budgetmæssige konsekvenser - dvs. indstillingen om taksterne for 2011, i lighed med 2010, maximalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint - er inddraget i budgetprocessen. Tids- og handleplan Rammeaftalen skal være vedtaget senest den 15. oktober hvert år. Sagen fremlægges samtidig i Børne- og Undervisningsudvalget og Socialudvalget. Vurdering Det er Byrådet, der efter lovgivningen har kompetence til at indgå Rammeaftaler. Aftalen afspejler indberetninger fra regionens kommuner herunder også fra Ringsted, og aftalen afspejler efter forvaltningen vurdering kommunernes indberetninger. På den baggrund fremlægges sagen til Byrådets godkendelse. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalgene indstiller det foreliggende forslag til Byrådets vedtagelse. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales. Ej til stede: Thorkil Mølgaard

16 Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Indstilling anbefales. Ej til stede: Daniel Nørhave 9. Orientering fra formand og forvaltning Sagsid: 09/34063 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Orientering om henvendelse til udvalget fra nogle medlemmer af Allindelille skoles bestyrelse Om indbydelse til Tårnborgkonferencen Indbydelse i fyraftensmøde om Barnets Reform Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Til efterretning. Ej til stede: Daniel Nørhave

17 Underskriftsside Sadik Topcu (ST) A Lisbeth Andersen (LA) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Daniel Nørhave (DN) O Klaus Hansen (KH) V Britta Nielsen (BN) F

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere