nye private job med anlægsinvesteringer. i BYENS ØKONOMI ØKONOMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.400. nye private job med anlægsinvesteringer. i 2012-2015 BYENS ØKONOMI ØKONOMI"

Transkript

1 BYENS ØKONOMI ØKONOMI Københavns Kommunes økonomi er stærk. Vi fortsætter det ansvarlige spor og fremtidssikrer byen med sunde økonomiske dispositioner og langtidsplanlægning. Vi fortsætter de seneste års høje niveau og investerer med Budget12 samlet 10,4 mia. kr. i anlæg i perioden , heraf 5,1 mia. kr. i Det understøtter økonomisk vækst og modvirker den stigende ledighed ved at skabe ca arbejdspladser frem mod Vi fastholder personskatten i 2012 på 23,8 % landets 9. laveste. Grundskyldspromillen er også uændret i 2012 på 34. Vi sænker dækningsafgiften på forretningsejendomme fra 10 til 9,8 i Det bidrager til, at kommunerne samlet set kan overholde skattestoppet, fordi andre kommuner så kan hæve skatterne. Igen i år afdrager vi på Københavns Kommunes gæld med ca. 200 mio. kr. Vi fastholder fokus på løbende effektiviseringer og frigør netto ca. 250 mio. kr. til kerneydelser de kommende år. Vi udarbejder en 2025-plan, så vi kender økonomien også langt ud i fremtiden. Det giver et solidt beslutningsgrundlag for langsigtede investeringer og prioriteringer af velfærden. Vi intensiverer fokus på at sikre en hurtig og effektiv implementering af politiske beslutninger, så de hurtigere omsættes til virkelighed til gavn for københavnere og virksomheder. Vi skaber yderligere sammenhæng i byen, også med fokus på de udsatte byområder. Med handleplaner for bydelene sikrer vi private og kommunale investeringer i takt med udviklingen i befolkningen og efterspørgslen. ANLÆGSINVESTERINGER SKABER NYE PRIVATE JOB I Nye job som følge af Budget12 Nye job som følge af tidligere aftaler nye private job med anlægsinvesteringer i København er en af verdens bedste storbyer at leve i det skal den blive ved med at være. Med denne budgetaftale forbedrer vi fortsat livskvalitet, vækst og kerneydelser i København. De senere år er indbyggertallet steget markant: Vi bliver flere københavnere hver eneste måned. I 2025 forventer vi, at København har omkring flere indbyggere end i dag. Den positive situation giver os mulighed for at skabe målrettet byudvikling, effektiv service og bedre kerneydelser til københavnerne. Københavns Kommune har en sund og stærk økonomi og en offensiv effektiviseringsstrategi, der hvert år muliggør udvikling af service til københavnere og virksomheder. Med Budget12 forbedrer vi effektiviseringerne og forbereder vi effektiviteten af kommunens administration med en halv milliard kr. frem mod Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

2 BUSINESS I BYEN BUSINESS Vi vil øge væksten i København. Ifølge OECD kaster 100 nye arbejdspladser i hovedstaden 20 nye arbejdspladser af sig i resten af landet. Men København sakker bagud sammenlignet med andre storbyer i Europa, f.eks. Stockholm. Nu får byen en offensiv erhvervsstrategi. Vi giver virksomhederne én indgang til kommunen med Copenhagen Business Service. Der kan virksomhederne få hjælp til at løse deres udfordringer og søge kommunale tilladelser. Vi opstiller ambitiøse mål for kortere sagsbehandlingstider, så virksomhederne hurtigere får svar på deres ansøgninger, og vi øger hastigheden ved Københavns Kommunes byggerier. Vi letter skatten for erhvervslivet med 20 mio. kr. fra 2012 ved at sænke dækningsafgiften for erhvervsejendomme fra 10 til 9,8. Det fremmer vækst og beskæftigelse. Vi satser på kreativ vækst. Copenhagen Business Service skal forbedre rammevilkårene ved bl.a. at videreudvikle Københavns kreative zoner, der tilbyder attraktive lokaliseringsmuligheder. Vi etablerer sammen med andre aktører en regional filmfond, som støtter internationale filmproduktioner. Vi finansierer filmfondens driftsudgifter og opretter en pulje til at støtte filmproduktioner. Forudsat minimum tilsvarende ekstern finansiering. Vi ønsker at starte en Europaskole i København i tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium. Vi viderefører det succesrige Q-iværksætterprojekt for kvinder med international baggrund og afsætter 0,9 mio. kr. i drift årligt i 2012 og frem. KØBENHAVN ER DANMARKS VÆKSTMOTOR, MEN VI SAKKER BAGUD INTERNATIONALT 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 2,1 % 2,8 % 4,1 % Gennemsnitlig årlig vækst i BNP , i % indgang: Copenhagen Business Service I Budget12 tilgodeser vi erhvervslivet. Vi arbejder videre med i alt 52 af Copenhagen Business Task Forces 77 anbefalinger. Anbefalingerne fra Copenhagen Business Task Force kan bidrage til at nå vækstmålene frem mod 2020: 5 % årlig gennemsnitlig vækst i BNP 4 % stigning i produktiviteten 8,5 % vækst i befolkningen nye private arbejdspladser. Tilsammen skal initiativerne rykke Københavns Kommune minimum 10 pladser op ad DI s rangliste Lokalt Erhvervsklima hvert år. Med Budget12 udvikler vi kommunens servicekultur over for erhvervslivet og styr-ker internationalisering og åbenhed over for virksomheder og arbejdskraft fra udlandet. Og så skærper vi Københavns Kommunes rolle som indkøber og bygherre for at understøtte nytænkning, produktivitet og konkurrence i erhvervslivet. 0 % Danmark København Stockholm Kilde: McKinsey & Company p.b.a. data fra OECD, Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

3 GRØN VÆKST I BYEN GRØN VÆKST København vil i 2025 være en CO2-neutral hovedstad, som er førende inden for grøn teknologi og bæredygtige byløsninger. Vi styrker fortsat Københavns status som grøn metropol: - En offensiv indsats under det danske EU-formandskab i Aktivt værtskab for eksportrettede kongresser - Medfinansiering af EU Smart Cities-projektet. Vi styrker indsatsen for eksport af grønne byløsninger ved at øge fokus på de nye vækstmarkeder, herunder Kina. Vi skaber nye offentlig/private partnerskaber inden for grøn vækst med bl.a. Nordhavn Energipartnerskabet, og vi indgår i fælles projekter med Hamborg om hurtigere togforbindelse over Femern Bælt og samarbejder mellem relevante erhvervsklynger, forskningsinstitutioner m.fl. Vi energirenoverer, etablerer solceller, klimatilpasser svømmehaller og idrætsanlæg og afsætter i alt 10 mio. kr. i anlæg i Vi gør Rådhuset attraktivt for gæster og events med en fornyelse af Rådhushallen mv Kbh CO2 - neutral hovedstad Klimaløsninger og grøn teknologi bliver fremtidens afgørende konkurrenceparametre, og i København vil vi fortsat skabe løsninger, som rækker langt ud over byens grænser, og som er efterspurgt af verdens største byer. EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI ER VEJEN FREM Udvikling i eksport af cleantech og den samlede vareeksport. København skal være verdens første CO2- neutrale hovedstad i Vi udvikler de banebrydende projekter, der realiserer målet. Derfor skal kommunen blive bedre til at synliggøre og markedsføre vores grønne ambitioner nationalt og internationalt. Det er afgørende for, at virksomheder ønsker at investere i København Index 1999 = 100 Danmark cleantech Danmark total EU27 cleantech EU27 total Byens mange svømmehaller, idrætsanlæg og institutioner har generelt et stort energiforbrug, som bl.a. skyldes de mange særlige tekniske anlæg. Derfor vil København investere for at få energibesparelser Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen, Eurostats Comtext database

4 BØRN I BYEN BØRN Med Budget12 sikrer vi ro om økonomien og fortsætter de senere års historiske udbygning af daginstitutioner, så vi får plads til alle byens børn. Vi skaber nye pladser ved at udvide daginstitutionernes kapacitet med i alt 114 grupper. Siden 2004 har vi i øvrigt færdigbygget nye daginstitutionspladser og yderligere finansieret med de sidste års budgetaftaler. Vi udbygger yderligere institutionsområdet til at kunne imødekomme behov, hvis vi bliver flere børn i byen. Vores frokostordning i daginstitutionerne er meget populær. Vi dækker de øgede udgifter på ca. 14 mio. kr. om året, som følger af den store tilslutning til ordningen. Københavns børn skal kunne lege og bevæge sig. Det er afgørende for deres sundhed og motorik. Vi renoverer derfor eksisterende legepladser på daginstitutioner og folkeskoler ved at afsætte 8 mio. kr. i anlæg i Vi vil se på et kvalitativt løft af daginstitutionsområdet samt fritidshjem og klubber i Budget13. Vi skal udvikle og understøtte det pædagogiske arbejde i alle aldersgrupper, så vi får et større fokus på det hele børneliv. VI SKABER PLADS TIL ALLE BYENS BØRN Dagtilbudspladser Kapacitet med Budget12 Kapacitet før Budget12 Behov mia. kr. til børn i Kbh København er en god by for småbørnsfamilier, der både flytter til og bliver i byen. Det er glædeligt, og det forpligter os til at sikre gode rammer, så familiernes hverdag kan hænge sammen. De mange nye børnefamilier betyder, at der er behov for nye daginstitutionspladser og skoler. Vi vil sikre, at pladserne står klar, når der er brug for dem, og at institutionerne er så effektive at drive som muligt. Vi kan spare på driften i institutionerne ved bl.a. at bygge energioptimerende. Det kan være med til at sikre, at der er råd til at bibeholde det høje kvalitetsniveau i København med flere pædagoger pr. barn end i sammenlignelige kommuner. Det giver børnene de bedste indlæringsmuligheder. Mange af de eksisterende daginstitutioner trænger til et løft. En investering i dem skaber mere holdbare og bæredygtige daginstitutioner jun/11 jun/12 jun/13 jun/14 jun/15 Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

5 SKOLEBØRN I BYEN SKOLEBØRN Flere timer, høj faglighed og trivsel giver de unge muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og sikrer en god københavnsk folkeskole. Vi indfører en ekstra dansktime om ugen i 4. og 7. klasse og en ekstra idrætstime om ugen i 8. klasse. Vi indfører turboforløb i forskellige fag, som sikrer et højt niveau og mulighed for fleksibel undervisning. Vi etablerer 7 nye profilskoler, der styrker skolernes udviklingsmuligheder og elevrekruttering: Blågård Skole, Katrinedals Skole, Ellebjerg Skole, Bavnehøj Skole, Ørestad Skole, Tagensbo Skole samt skolen i Sydhavnen. Vi sikrer, at alle skoler har it-løsninger, der muliggør moderne it-baseret undervisning med bl.a. interaktive tavler og trådløst netværk. Det styrker interessen hos en stor del af eleverne og betyder, at læreren kan inddrage elektroniske medier i undervisningen. Vi afsætter 77,2 mio. i 2012 og Vi styrker kerneydelsen ved at forbedre ledelse og faglig/pædagogisk udvikling for lærerne med bl.a. et sommeruniversitet. Vi etablerer skolesamarbejder med virksomheder og kulturinstitutioner, bl.a. Det Kongelige Teater. Vi udvider kapaciteten på Københavns skoler. Vi bygger en ny skole på Østerbro og udbygger Katrinedals Skole i Vanløse og Vigerslev Allés Skole i Valby med et spor. Vi etablerer også en ny idrætshal på den nye Østerbro skole. Vi afsætter 12,5 mio. kr. i anlæg i 2012 til enkeltprojekter, som skal forbedre eksisterende skoler, og 10 mio. kr. til øget fokus på sikre skoleveje. FLERE TIMER STYRKER FAGLIGHEDEN 7nye profilskoler i Kbh I København skal vi leve op til målsætningen om, at 95 % af alle elever får en ungdomsuddannelse, og vi skal sikre, at alle lærer det, de skal. Det kræver de rette rammer og det rette indhold. Kerneydelsen på skoleområdet er undervisning og faglighed. Vi sikrer flere timer og moderne it. Vi ansætter en skolepædagog på alle Københavns folkeskoler til at tage hånd om elever, der har behov for en ekstra socialpædagogisk indsats. Vi sikrer, at vores skoler kan rumme alle de mange nye københavnske elever. Med Budget12 gør vi klar til at videreføre arbejdet med at renovere skolerne. Og vi udvider eksisterende skoler og bygger en helt ny skole. Timer i folkeskolen fra klasse Ekstra timer som følge af Budget11 Ekstra timer som følge af Budget /11 11/12 12/13 Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

6 PLADS TIL ALLE I BYEN RUMMELIGHED København kåres år efter år til en af verdens bedste storbyer at leve i. Vi vil sikre, at alle er en del af byens vækst og udvikling. København skal være en by med plads til alle også dem, der stikker ud. Vi bygger nye almene boliger ved at afsætte 65 mio. kr., der sikrer mulighed for at igangsætte byggeri af almene familieboliger, bl.a. i Nordhavn. Nye boligsociale helhedsplaner og byfornyelsesindsatsen styrker de udsatte områder med i alt 90 mio. kr. i anlæg i Vi etablerer Green Teams, der både skaber nye beskæftigelsesmuligheder til borgere på kanten af arbejdsmarkedet og giver et løft til renholdet af de udsatte boligområder. Vi bringer 135 københavnere med sindslidelser hjem fra bostedet Ringbo i Gladsaxe og skaber moderne rammer med større rum og moderne bad og køkken til alle. Vi muliggør også etablering af 30 boliger til unge med sindslidelse på Dagmargården. Vi afsætter i alt 142,8 mio. kr. til aktiviteterne. Vi udvider beskæftigelsesindsatsen for borgere med handicap, så de får hjælp til en mere aktiv hverdag og vi øger også beskæftigelsesindsatsen for københavnere i udsatte boligområder. Vi fortsætter med at understøtte en positiv udvikling for Ydre Nørrebros unge med etnisk minoritetsbaggrund og afsætter 5 mio. kr. i drift fra 2012 og frem til den fortsatte drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro. Vi skaber bl.a. bedre forhold på Vesterbro med fleksibelt renhold på baggrund af beboerhenvendelse og videreførelse af sundhedsrummet og Café D. VI OPFYLDER VORES MÅL OM 20 % ALMENE BOLIGER I KØBENHAVN 90mio. kr. til udsatte boligområder Med Budget12 forstærker vi indsatsen over for bl.a. psykisk syge københavnere, og vi skaber bedre levevilkår for københavnere på Vesterbro, der lever med storbyproblematikker som narkomisbrug, prostitution og hjemløshed. Vi skaber øget sammenhæng i byen på tværs af sociale og geografiske skel. Vi vil sikre lige muligheder for alle og skabe gode fysiske og sociale rammer i byområder, hvor mange socialt udsatte københavnere bor. Med byfornyelsesindsatsen forbedrer vi fortsat de fysiske rammer. De boligsociale helhedsplaner styrker udsatte byområder, og vi fastholder, at ca. hver femte bolig i København er almen. Det er afgørende for byens sammenhængskraft. Fordeling af boliger på ejerform pr. januar % almene boliger 2 % off. ejede boliger 26 % privat udlejning 20 % ejerboliger 32 % andelsboliger Vi styrker også sundhedsplejen i udsatte byområder. Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE I BYEN BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Den økonomiske krise har medført stigende ledighed, og København er hårdere ramt end landet som helhed. Vi giver den enkelte ledige mulighed for medindflydelse og øget selvbetjening ved at sætte borgeren ved roret i beskæftigelsesindsatsen. Vi intensiverer indsatsen for at gøre flere eksisterende boliger i byen egnede for unge. Og vi udarbejder en boligstrategi for unge og studerende. Vi viderefører AC-virksomhedskampagnen og intensiverer kontaktforløb og korte kompetenceudviklingskurser målrettet ansættelse i private virksomheder, særligt for dimittender. Vi styrker indsatsen for langtidsledige med midler til ordinær uddannelse og intensiveret kontaktforløb. Vi løfter kvaliteten i sagsbehandlingen i myndighedsopgaverne på beskæftigelsesområdet. Vi sikrer, at Københavns Kommune opfylder målet om flere praktikpladser med 96 pladser fordelt i hele kommunen. LEDIGHEDEN I KØBENHAVN ER HØJERE END I RESTEN AF LANDET 52mio. kr. ekstra til bekæmpelse af ledighed i 2012 Det er afgørende for både Københavns vækst og københavnernes livskvalitet, at flest mulige københavnere er i beskæftigelse eller under uddannelse. Med Budget12 fastholder vi prioriteringen af beskæftigelsesindsatserne over for ledige akademikere og langtidsledige dagpengemodtagere. Hver fjerde dagpengemodtager i København er akademiker. Vi viderefører den indsats over for de ledige akademikere, som blev igangsat med aftalen KBH i Vækst i Bruttoledighed i % af arbejdsstyrken 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % København Hele landet Mange unge københavnere oplever stadig, at det er svært at få den praktikplads, som er en forudsætning for, at de kan gennemføre deres uddannelse. Derfor investerer vi i oprettelse af praktikpladser. 0 % jan/09 jan/10 jan/11 Kilde: Danmarks Statistik

8 SUNDHED OG BEVÆGELSE I BYEN SUNDHED OG BEVÆGELSE København skal være en international metropol for grøn vækst og livskvalitet. Med Budget12 styrker vi københavnernes sundhed og skaber en by i bevægelse. Vi understøtter et aktivt og trygt liv hele livet ved at udrulle telemedicin til behandling af kroniske sygdomme i borgernes eget hjem og etablerer nye teknologiske løsninger, der skal gøre de ældre borgere mere selvhjulpne og forebygge nedslidning af kommunens medarbejdere. Derudover udvider vi den borgerrettede forebyggelse og etablerer fire nye sundhedsklinikker i bydelene Amager, Brønshøj-Husum, Indre By og Valby. Vi tager hul på et reformprogram i ældreomsorgen og styrker den faglige ledelse i hjemmeplejen og vejledningen og kompetenceudviklingen af medarbejderne i forhold til træning og sårpleje. Derudover sætter vi ind overfor ensomhed blandt ældre og giver mulighed for flere udflugter og aktiviteter for de ældre på plejehjemmene. Vi sikrer med 5 mio. kr. om året, at hjemmeboende ældre i København kan få bragt mad ud til en billigere pris. Vi fortsætter renovering af byens idrætsanlæg og afsætter i alt 48 mio. kr. i 2012 og Vi etablerer også et lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark, nye kunstgræsbaner i Bispebjerg og Kgs. Enghave og forbedrer Valby Idrætspark. Vi laver en ny hal på den nye Østerbro skole og udvider Sundbyøsterhallen. Københavnere skal have mulighed for at være aktive i byen. Vi etablerer aktivitetslegepladser, en vandlegeplads, dansescene, to fitness-pladser og en klatrehal på Refshaleøen. SUNDHED ER ULIGE FORDELT Middellevetid i København 82 år 80 år 78 år 76 år 74 år 72 år Indre By Østerbro Nørrebro Vesterbro/ Kgs. Enghave Valby Vanløse Brønshøj / Husum Bispebjerg Amager Øst Amager Vest 93mio. kr. til bevægelse i byen i 2012 Vi tager hul på at føre visionerne i Københavns Kommunes sundhedspolitik Længe Leve København ud i livet. Sundhedspolitikken adresserer københavnernes korte middellevetid, den høje forekomst af kroniske sygdomme blandt københavnerne og den sociale ulighed på sundhedsområdet. Vi vil integrere sundhed i alle kerneopgaver og forpligter os til, at København når målet om at blive blandt de sundeste storbyer i Europa. Alle københavnere skal have gode muligheder for rådgivning og støtte til at leve sundt. Her spiller idrætten en central rolle. Hvis idrætten skal have lov til at blomstre, skal de rigtige rammer være til stede. Siden 2006 er der blevet investeret 460 mio. kr. i genopretning af Københavns idrætsanlæg. København vil være landets førende by, når det gælder brug af velfærdsteknologi på ældreområdet. Vi ønsker at øge livskvaliteten i den enkelte ældre københavners hverdag. Derfor giver vi hjemmeplejen et fagligt løft, som kommer både borgerne og medarbejderne til gode. Kilde: Københavns Kommune, Koncern Service-statistik

9 TRYGHED I BYEN TRYGHED København er blevet en tryggere by, men trygheden er ulige fordelt. Tryghedsindekset for 2011 viser, at utryghed og kriminalitet fortsat belaster nogle boligområder og bydele mere end andre. Vi viderefører exit-programmet og drift af 18+ centrene for kriminalitetstruede unge i Tingbjerg og Husum/Voldparken. Vi starter en særlig udgående beskæftigelses- og uddannelsesindsats målrettet de unge, som benytter 18+ centrene, og hjælper dømte og varetægtsfængslede unge med uddannelses- og jobsøgning. Vi styrker formidlingen af fritidsjob til udsatte børn og unge, så endnu flere unge på 8. og 9. klassetrin, som har tabt kontakten til folkeskolen, får adgang til alternative skoleforløb. Vi udvider åbningstider i fritidsklubberne og på udvalgte idrætsanlæg i de mest udsatte bydele og sikrer driften af to nye fritidsklubber på Nørrebro og i Bispebjerg. Flere udsatte børn og unge får mulighed for mentorstøtte fra frivillige voksne. Vi styrker beredskabet og den ordinære drift i SSP-organisationen og støtter etablering af professionelle ungenetværk i alle 10 bydele. Vi afsætter midler, der bl.a. kan bruges, hvis vi igen oplever skudepisoder og uroligheder i byen, og en pulje til etablering af tv-overvågning i områder med særligt behov. SIGTEDE PÅ UDVALGTE TYPER AF KRIMINALITET I KØBENHAVN Antal sigtede år år Kilde: Nøgletal for kriminalitet Københavns Kommune og Københavns Politi. Sigtelser på udvalgte typer af kriminalitet: Indbrud, vold, røveri, tyveri og overtrædelse af våbenloven 1.halvår halvår mio. kr. ekstra til at hjælpe udsatte unge i job eller uddannelse Livskvaliteten og trygheden i de udsatte boligområder skal løftes til samme høje niveau som for København i øvrigt. Med Budget12 målretter vi indsatsen mod særligt udsatte områder. Kriminaliteten falder for unge under 18 år, mens der er flere unge over 18 år, som begår kriminalitet. Der er behov for en fortsat målrettet indsats over for de årige. Vi viderefører og styrker de velfungerende Sikker By-aktiviteter og igangsætter målrettede tiltag, som understøtter livskvalitet og tryghed for alle københavnere med godt 100 mio. kr. i Vi måler på effekten af investeringerne. I de udsatte boligområder er der en tydelig sammenhæng mellem utryghed, kriminalitet og kriminelle ungegrupperinger. Ofte er der tale om unge, der er vokset op under vanskelige vilkår, og som i dag mangler uddannelse og job. De risikerer at blive tiltrukket af livsstilen i banderne. Det er vores mål, at alle unge i København skal rummes i Københavns uddannelses- og beskæftigelsestilbud. Men vi skal handle hurtigt og insisterende for at sikre uddannelse og job også til de mest udsatte unge.

10 RUNDT I BYEN TRANSPORT København skal være åben og tilgængelig. Vi styrker den kollektive trafik og forholdene for cyklisterne. Det skaber sammenhæng til glæde for både københavnerne og erhvervslivet. mio. km. Vi mener, at der bør etableres en metrolinje med to stationer til Nordhavn. Yderligere reserverer vi 2 mio. kr. til forberedelse til en afgrening mod Sydhavn. Vi forbedrer forholdene for cyklister med Cykelpakke V til 75 mio. kr. i Vi etablerer nye cykel- og gangstier, støtter frivillige foreninger og bevægelsesfremmende byrums- og idrætsfaciliteter. Vi sikrer bedre snerydning og saltning af byens cykelstier, så cyklisterne også om vinteren kan komme hurtigt frem og føle sig trygge på byens cykelstier. Vi sikrer attraktive og funktionelle byrum i forbindelse med udbygningen af Metro Cityringen og afsætter 51,6 mio. kr. i anlæg i Pladserne anlægges af Metroselskabet. Vi sikrer, at bydelene forbindes og integreres med en aktiv betjening af byens broer. Med åbningen af Torvehallerne er første del af Israels Plads færdigrenoveret. Nu går vi i gang med den anden, sydlige del af pladsen og forstærker parkeringsanlægets konstruktion Vi omlægger byens busser, så de betjener flere københavnere og vi forlænger havnebussen til Refshaleøen. KØBENHAVNERE CYKLER MERE 1,25 1,20 1,15 1,10 CYKLEDE KM. PR. HVERDAG I KØBENHAVN 75mio. kr. til bedre forhold for cyklister i 2012 Den kollektive transport skal være et reelt alternativ til bilen. Målet er, at der samlet set skal flere passagerer i bus, tog og metro. Københavns Kommune bruger mange penge på busdriften til glæde for københavnerne. Passagertallet på de mange buslinjer varierer dog meget. Derfor flyttes busdrift fra buslinjer, hvor der i dag er få brugere, til buslinjer i områder, hvor der er behov for forstærkning. Eksempelvis i Nordhavn, Husum og Flintholm. København vil fortsat være verdens bedste cykelby. Vi har allerede afsat 124 mio. kr. i , og vi vil styrke indsatsen yderligere. Vandet og havnen er med til at gøre byen attraktiv at leve og bo i. I 2012 overtager Københavns Kommune det fulde ansvar for drift og vedligeholdelse af Knippelsbro og Langebro. Derudover forventes de nye broforbindelser over Inderhavnen, Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven at stå klar i ,05 1, Kilde: Cykelregnskabet 2010, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

11 EN EFFEKTIV ARBEJDSPLADS I BYEN EFFEKTIV ARBEJDSPLADS Københavns Kommune har igennem de senere år reduceret udgifterne til administration via effektiviseringer. Det har vi gjort for at skabe økonomisk råderum til bedre service og nye initiativer. Vi udarbejder en 2025-plan, hvor vi vurderer Københavns Kommunes økonomi frem mod Det giver et solidt beslutningsgrundlag for langsigtede investeringer og prioriteringer af velfærden. Vi arbejder frem mod Budget13 på et samlet oplæg til politisk beslutning om nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. frem mod Vi vil hurtigere og mere effektivt eksekvere de politiske beslutninger i Københavns Kommune. Bl.a. sikrer vi, at en række anlægsprojekter og driftsprojekter kan startes umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet. Vi sikrer, at der fremover sker en kontinuerlig udvikling af ledertalenter ved at gøre kommunens eget ledertalentprogram LUP permanent. Vi fortsætter arbejdet med Styr på Økonomien 4 og sikrer dermed, at der er råd til kernedriften. Vi sætter fokus på at mindske kontrol og bureaukrati og øge tilliden til medarbejderne. Institutioner skal have større handlerum og mulighed for at eksperimentere med forskellige former for ledelse, organisering og styring af deres arbejde. VI SÆNKER VORES ADMINISTRATIONSUDGIFTER Driftsudgifter til sekretariat og forvaltninger Kr. pr. indbygger (2011- pl) by-gennemsnit (ekskl. København) København mio. kr. mindre på administration i Kbh frem mod 2015 I Københavns Kommune bruger vi ca kr. mere på administration pr. indbygger end gennemsnittet af de fem øvrige store byer i Danmark. Med Budget12 viderefører vi arbejdet med effektiviseringsstrategien i årene frem. Vi har fokus på de administrative aktiviteter. Københavns Kommunes økonomi har udviklet sig positivt over de senere år. Det stærke økonomistyringsfokus, som Borgerrepræsentationen har vedtaget i Styr på Økonomien 1-3 i de seneste fire budgetår, har båret frugt. Med en kvalitetspakke sætter vi fokus på kvaliteten i kerneydelserne og på mulighederne for at udvikle radikale kvalitetsforbedringer. Forslagene i kvalitetspakken bygger på ny viden og teknologi, der gør det muligt at skabe øget kvalitet for borgeren, uden at det medfører øgede omkostninger. Kilde: Danmarks Statistik og Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune 6-byerne er: København, Odense, Esbjerg, Aarhus, Randers og Aalborg

12 SKYBRUDSPLAN FOR BYEN SKYBRUDSPLAN De kraftige skybrud over København det seneste år har medført store skader og omkostninger for både københavnere, virksomheder og kommunens bygninger. Med en skybrudsplan tager vi hånd om problemerne med oversvømmelser i byen. Vi anskaffer store pumper og sikrer tværgående forretningskritiske it-systemer mod nedbrud i forbindelse med oversvømmelser. Vi afsætter 24 mio. kr. i 2012 og Vi afsætter en pulje på 50 mio. kr. i 2012 til initiativer på Østerbro, Emdrup, Ryparken, Harrestrup Å m.fl. Vi styrker klima- og terrorberedskabet og giver et løft til beredskabets kvalitet og robusthed. Vi afsætter i alt 22,3 mio. kr. i 2012 og 2013 til Københavns Brandvæsen. Vi samarbejder med omegnskommunerne om fælles vandforsyning. Herunder løsninger på kloak- og spildevandsområdet. Vi tester konkrete løsninger i samarbejde med eksterne parter, f.eks. test af håndtering af regnvandet i samarbejde med lokale parter og vidensinstitutioner. Vi igangsætter et Nordhavns Vandpartnerskab med det formål at udvikle og teste intelligente og fremtidssikrede vandløsninger i Nordhavn. Vi har fokus på håndtering af ekstreme regnmængder, vejvand og reduktion af drikkevandsforbruget. 96 mio. kr. til Kbh s skybrudsplan Københavns Kommunes klimatilpasningsplan håndterer de langsigtede udfordringer. En skybrudsplan øger sikkerheden og minimerer skadesrisikoen og -omkostningerne ved fremtidige skybrud. København skal være på forkant med de udfordringer, klimaændringer medfører, så københavnernes sikkerhed fortsat er i top, og skaderne minimeres. Det sikres på den lange bane med initiativer i klimatilpasningsplanen, men det er også nødvendigt med øjeblikkelig handling, der håndterer de aktuelle klimaudfordringer, København står over for i dag. Derfor fastlægger vi en skybrudsplan, der styrker vores beredskab. KRAFTIGERE SKYBRUD UDVIKLING I SKYBRUDSINTENSITET 3,5 3,0 2,5 2,0 Millimeter nedbør per minut under skybrud Københavns Energi (KE) er som Københavns Kommunes vandselskab den primære aktør på regn- og spildevandsområdet med ekspertisen og kompetencerne til at løse klimatilpasningstiltagene på en optimal måde for byen. Det er i mange tilfælde hensigtsmæssigt, at Københavns Kommune engagerer sig i disse projekter og søger at opnå en synergi med kommunens egne aktiviteter. 1,5 1, Kilde: DMI

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune 19. september 2011 Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune København er en by i rivende udvikling. De senere år er indbyggertallet vokset markant vi bliver 1.000 flere københavnere hver eneste måned.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Københavns Kommunes Klimaindsats

Københavns Kommunes Klimaindsats Københavns Kommunes Klimaindsats Konference - Clean Tech Cluster Hovedstadsregionen Yderligere information: Henrik Dissing, Økonomiforvaltningen, Kbhs Kommune Klimamålsætninger Klima er et højt prioriteret

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Sankt Annæ Europaskole

Sankt Annæ Europaskole Sankt Annæ Europaskole Oplæg SAG 13. december 2011, v. sekretariatschef Thomas Hjortenberg 1 Struktur Hvorfor en Europaskole i København? Beslutningsforløbet indtil nu Hvad sker der de næste måneder? SAGs

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Et København med plads til alle Budget15

Et København med plads til alle Budget15 med plads til alle 15 Et København med plads til alle København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men København

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer?

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Norrlandsmöte 2012 d. 1. februar 2012 Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Carsten Cronqvist Københavns Energi A/S 1 Full scale test af et afløbssystem!! xx-xx-2010

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere