nye private job med anlægsinvesteringer. i BYENS ØKONOMI ØKONOMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.400. nye private job med anlægsinvesteringer. i 2012-2015 BYENS ØKONOMI ØKONOMI"

Transkript

1 BYENS ØKONOMI ØKONOMI Københavns Kommunes økonomi er stærk. Vi fortsætter det ansvarlige spor og fremtidssikrer byen med sunde økonomiske dispositioner og langtidsplanlægning. Vi fortsætter de seneste års høje niveau og investerer med Budget12 samlet 10,4 mia. kr. i anlæg i perioden , heraf 5,1 mia. kr. i Det understøtter økonomisk vækst og modvirker den stigende ledighed ved at skabe ca arbejdspladser frem mod Vi fastholder personskatten i 2012 på 23,8 % landets 9. laveste. Grundskyldspromillen er også uændret i 2012 på 34. Vi sænker dækningsafgiften på forretningsejendomme fra 10 til 9,8 i Det bidrager til, at kommunerne samlet set kan overholde skattestoppet, fordi andre kommuner så kan hæve skatterne. Igen i år afdrager vi på Københavns Kommunes gæld med ca. 200 mio. kr. Vi fastholder fokus på løbende effektiviseringer og frigør netto ca. 250 mio. kr. til kerneydelser de kommende år. Vi udarbejder en 2025-plan, så vi kender økonomien også langt ud i fremtiden. Det giver et solidt beslutningsgrundlag for langsigtede investeringer og prioriteringer af velfærden. Vi intensiverer fokus på at sikre en hurtig og effektiv implementering af politiske beslutninger, så de hurtigere omsættes til virkelighed til gavn for københavnere og virksomheder. Vi skaber yderligere sammenhæng i byen, også med fokus på de udsatte byområder. Med handleplaner for bydelene sikrer vi private og kommunale investeringer i takt med udviklingen i befolkningen og efterspørgslen. ANLÆGSINVESTERINGER SKABER NYE PRIVATE JOB I Nye job som følge af Budget12 Nye job som følge af tidligere aftaler nye private job med anlægsinvesteringer i København er en af verdens bedste storbyer at leve i det skal den blive ved med at være. Med denne budgetaftale forbedrer vi fortsat livskvalitet, vækst og kerneydelser i København. De senere år er indbyggertallet steget markant: Vi bliver flere københavnere hver eneste måned. I 2025 forventer vi, at København har omkring flere indbyggere end i dag. Den positive situation giver os mulighed for at skabe målrettet byudvikling, effektiv service og bedre kerneydelser til københavnerne. Københavns Kommune har en sund og stærk økonomi og en offensiv effektiviseringsstrategi, der hvert år muliggør udvikling af service til københavnere og virksomheder. Med Budget12 forbedrer vi effektiviseringerne og forbereder vi effektiviteten af kommunens administration med en halv milliard kr. frem mod Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

2 BUSINESS I BYEN BUSINESS Vi vil øge væksten i København. Ifølge OECD kaster 100 nye arbejdspladser i hovedstaden 20 nye arbejdspladser af sig i resten af landet. Men København sakker bagud sammenlignet med andre storbyer i Europa, f.eks. Stockholm. Nu får byen en offensiv erhvervsstrategi. Vi giver virksomhederne én indgang til kommunen med Copenhagen Business Service. Der kan virksomhederne få hjælp til at løse deres udfordringer og søge kommunale tilladelser. Vi opstiller ambitiøse mål for kortere sagsbehandlingstider, så virksomhederne hurtigere får svar på deres ansøgninger, og vi øger hastigheden ved Københavns Kommunes byggerier. Vi letter skatten for erhvervslivet med 20 mio. kr. fra 2012 ved at sænke dækningsafgiften for erhvervsejendomme fra 10 til 9,8. Det fremmer vækst og beskæftigelse. Vi satser på kreativ vækst. Copenhagen Business Service skal forbedre rammevilkårene ved bl.a. at videreudvikle Københavns kreative zoner, der tilbyder attraktive lokaliseringsmuligheder. Vi etablerer sammen med andre aktører en regional filmfond, som støtter internationale filmproduktioner. Vi finansierer filmfondens driftsudgifter og opretter en pulje til at støtte filmproduktioner. Forudsat minimum tilsvarende ekstern finansiering. Vi ønsker at starte en Europaskole i København i tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium. Vi viderefører det succesrige Q-iværksætterprojekt for kvinder med international baggrund og afsætter 0,9 mio. kr. i drift årligt i 2012 og frem. KØBENHAVN ER DANMARKS VÆKSTMOTOR, MEN VI SAKKER BAGUD INTERNATIONALT 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 2,1 % 2,8 % 4,1 % Gennemsnitlig årlig vækst i BNP , i % indgang: Copenhagen Business Service I Budget12 tilgodeser vi erhvervslivet. Vi arbejder videre med i alt 52 af Copenhagen Business Task Forces 77 anbefalinger. Anbefalingerne fra Copenhagen Business Task Force kan bidrage til at nå vækstmålene frem mod 2020: 5 % årlig gennemsnitlig vækst i BNP 4 % stigning i produktiviteten 8,5 % vækst i befolkningen nye private arbejdspladser. Tilsammen skal initiativerne rykke Københavns Kommune minimum 10 pladser op ad DI s rangliste Lokalt Erhvervsklima hvert år. Med Budget12 udvikler vi kommunens servicekultur over for erhvervslivet og styr-ker internationalisering og åbenhed over for virksomheder og arbejdskraft fra udlandet. Og så skærper vi Københavns Kommunes rolle som indkøber og bygherre for at understøtte nytænkning, produktivitet og konkurrence i erhvervslivet. 0 % Danmark København Stockholm Kilde: McKinsey & Company p.b.a. data fra OECD, Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

3 GRØN VÆKST I BYEN GRØN VÆKST København vil i 2025 være en CO2-neutral hovedstad, som er førende inden for grøn teknologi og bæredygtige byløsninger. Vi styrker fortsat Københavns status som grøn metropol: - En offensiv indsats under det danske EU-formandskab i Aktivt værtskab for eksportrettede kongresser - Medfinansiering af EU Smart Cities-projektet. Vi styrker indsatsen for eksport af grønne byløsninger ved at øge fokus på de nye vækstmarkeder, herunder Kina. Vi skaber nye offentlig/private partnerskaber inden for grøn vækst med bl.a. Nordhavn Energipartnerskabet, og vi indgår i fælles projekter med Hamborg om hurtigere togforbindelse over Femern Bælt og samarbejder mellem relevante erhvervsklynger, forskningsinstitutioner m.fl. Vi energirenoverer, etablerer solceller, klimatilpasser svømmehaller og idrætsanlæg og afsætter i alt 10 mio. kr. i anlæg i Vi gør Rådhuset attraktivt for gæster og events med en fornyelse af Rådhushallen mv Kbh CO2 - neutral hovedstad Klimaløsninger og grøn teknologi bliver fremtidens afgørende konkurrenceparametre, og i København vil vi fortsat skabe løsninger, som rækker langt ud over byens grænser, og som er efterspurgt af verdens største byer. EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI ER VEJEN FREM Udvikling i eksport af cleantech og den samlede vareeksport. København skal være verdens første CO2- neutrale hovedstad i Vi udvikler de banebrydende projekter, der realiserer målet. Derfor skal kommunen blive bedre til at synliggøre og markedsføre vores grønne ambitioner nationalt og internationalt. Det er afgørende for, at virksomheder ønsker at investere i København Index 1999 = 100 Danmark cleantech Danmark total EU27 cleantech EU27 total Byens mange svømmehaller, idrætsanlæg og institutioner har generelt et stort energiforbrug, som bl.a. skyldes de mange særlige tekniske anlæg. Derfor vil København investere for at få energibesparelser Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen, Eurostats Comtext database

4 BØRN I BYEN BØRN Med Budget12 sikrer vi ro om økonomien og fortsætter de senere års historiske udbygning af daginstitutioner, så vi får plads til alle byens børn. Vi skaber nye pladser ved at udvide daginstitutionernes kapacitet med i alt 114 grupper. Siden 2004 har vi i øvrigt færdigbygget nye daginstitutionspladser og yderligere finansieret med de sidste års budgetaftaler. Vi udbygger yderligere institutionsområdet til at kunne imødekomme behov, hvis vi bliver flere børn i byen. Vores frokostordning i daginstitutionerne er meget populær. Vi dækker de øgede udgifter på ca. 14 mio. kr. om året, som følger af den store tilslutning til ordningen. Københavns børn skal kunne lege og bevæge sig. Det er afgørende for deres sundhed og motorik. Vi renoverer derfor eksisterende legepladser på daginstitutioner og folkeskoler ved at afsætte 8 mio. kr. i anlæg i Vi vil se på et kvalitativt løft af daginstitutionsområdet samt fritidshjem og klubber i Budget13. Vi skal udvikle og understøtte det pædagogiske arbejde i alle aldersgrupper, så vi får et større fokus på det hele børneliv. VI SKABER PLADS TIL ALLE BYENS BØRN Dagtilbudspladser Kapacitet med Budget12 Kapacitet før Budget12 Behov mia. kr. til børn i Kbh København er en god by for småbørnsfamilier, der både flytter til og bliver i byen. Det er glædeligt, og det forpligter os til at sikre gode rammer, så familiernes hverdag kan hænge sammen. De mange nye børnefamilier betyder, at der er behov for nye daginstitutionspladser og skoler. Vi vil sikre, at pladserne står klar, når der er brug for dem, og at institutionerne er så effektive at drive som muligt. Vi kan spare på driften i institutionerne ved bl.a. at bygge energioptimerende. Det kan være med til at sikre, at der er råd til at bibeholde det høje kvalitetsniveau i København med flere pædagoger pr. barn end i sammenlignelige kommuner. Det giver børnene de bedste indlæringsmuligheder. Mange af de eksisterende daginstitutioner trænger til et løft. En investering i dem skaber mere holdbare og bæredygtige daginstitutioner jun/11 jun/12 jun/13 jun/14 jun/15 Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

5 SKOLEBØRN I BYEN SKOLEBØRN Flere timer, høj faglighed og trivsel giver de unge muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og sikrer en god københavnsk folkeskole. Vi indfører en ekstra dansktime om ugen i 4. og 7. klasse og en ekstra idrætstime om ugen i 8. klasse. Vi indfører turboforløb i forskellige fag, som sikrer et højt niveau og mulighed for fleksibel undervisning. Vi etablerer 7 nye profilskoler, der styrker skolernes udviklingsmuligheder og elevrekruttering: Blågård Skole, Katrinedals Skole, Ellebjerg Skole, Bavnehøj Skole, Ørestad Skole, Tagensbo Skole samt skolen i Sydhavnen. Vi sikrer, at alle skoler har it-løsninger, der muliggør moderne it-baseret undervisning med bl.a. interaktive tavler og trådløst netværk. Det styrker interessen hos en stor del af eleverne og betyder, at læreren kan inddrage elektroniske medier i undervisningen. Vi afsætter 77,2 mio. i 2012 og Vi styrker kerneydelsen ved at forbedre ledelse og faglig/pædagogisk udvikling for lærerne med bl.a. et sommeruniversitet. Vi etablerer skolesamarbejder med virksomheder og kulturinstitutioner, bl.a. Det Kongelige Teater. Vi udvider kapaciteten på Københavns skoler. Vi bygger en ny skole på Østerbro og udbygger Katrinedals Skole i Vanløse og Vigerslev Allés Skole i Valby med et spor. Vi etablerer også en ny idrætshal på den nye Østerbro skole. Vi afsætter 12,5 mio. kr. i anlæg i 2012 til enkeltprojekter, som skal forbedre eksisterende skoler, og 10 mio. kr. til øget fokus på sikre skoleveje. FLERE TIMER STYRKER FAGLIGHEDEN 7nye profilskoler i Kbh I København skal vi leve op til målsætningen om, at 95 % af alle elever får en ungdomsuddannelse, og vi skal sikre, at alle lærer det, de skal. Det kræver de rette rammer og det rette indhold. Kerneydelsen på skoleområdet er undervisning og faglighed. Vi sikrer flere timer og moderne it. Vi ansætter en skolepædagog på alle Københavns folkeskoler til at tage hånd om elever, der har behov for en ekstra socialpædagogisk indsats. Vi sikrer, at vores skoler kan rumme alle de mange nye københavnske elever. Med Budget12 gør vi klar til at videreføre arbejdet med at renovere skolerne. Og vi udvider eksisterende skoler og bygger en helt ny skole. Timer i folkeskolen fra klasse Ekstra timer som følge af Budget11 Ekstra timer som følge af Budget /11 11/12 12/13 Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

6 PLADS TIL ALLE I BYEN RUMMELIGHED København kåres år efter år til en af verdens bedste storbyer at leve i. Vi vil sikre, at alle er en del af byens vækst og udvikling. København skal være en by med plads til alle også dem, der stikker ud. Vi bygger nye almene boliger ved at afsætte 65 mio. kr., der sikrer mulighed for at igangsætte byggeri af almene familieboliger, bl.a. i Nordhavn. Nye boligsociale helhedsplaner og byfornyelsesindsatsen styrker de udsatte områder med i alt 90 mio. kr. i anlæg i Vi etablerer Green Teams, der både skaber nye beskæftigelsesmuligheder til borgere på kanten af arbejdsmarkedet og giver et løft til renholdet af de udsatte boligområder. Vi bringer 135 københavnere med sindslidelser hjem fra bostedet Ringbo i Gladsaxe og skaber moderne rammer med større rum og moderne bad og køkken til alle. Vi muliggør også etablering af 30 boliger til unge med sindslidelse på Dagmargården. Vi afsætter i alt 142,8 mio. kr. til aktiviteterne. Vi udvider beskæftigelsesindsatsen for borgere med handicap, så de får hjælp til en mere aktiv hverdag og vi øger også beskæftigelsesindsatsen for københavnere i udsatte boligområder. Vi fortsætter med at understøtte en positiv udvikling for Ydre Nørrebros unge med etnisk minoritetsbaggrund og afsætter 5 mio. kr. i drift fra 2012 og frem til den fortsatte drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro. Vi skaber bl.a. bedre forhold på Vesterbro med fleksibelt renhold på baggrund af beboerhenvendelse og videreførelse af sundhedsrummet og Café D. VI OPFYLDER VORES MÅL OM 20 % ALMENE BOLIGER I KØBENHAVN 90mio. kr. til udsatte boligområder Med Budget12 forstærker vi indsatsen over for bl.a. psykisk syge københavnere, og vi skaber bedre levevilkår for københavnere på Vesterbro, der lever med storbyproblematikker som narkomisbrug, prostitution og hjemløshed. Vi skaber øget sammenhæng i byen på tværs af sociale og geografiske skel. Vi vil sikre lige muligheder for alle og skabe gode fysiske og sociale rammer i byområder, hvor mange socialt udsatte københavnere bor. Med byfornyelsesindsatsen forbedrer vi fortsat de fysiske rammer. De boligsociale helhedsplaner styrker udsatte byområder, og vi fastholder, at ca. hver femte bolig i København er almen. Det er afgørende for byens sammenhængskraft. Fordeling af boliger på ejerform pr. januar % almene boliger 2 % off. ejede boliger 26 % privat udlejning 20 % ejerboliger 32 % andelsboliger Vi styrker også sundhedsplejen i udsatte byområder. Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE I BYEN BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Den økonomiske krise har medført stigende ledighed, og København er hårdere ramt end landet som helhed. Vi giver den enkelte ledige mulighed for medindflydelse og øget selvbetjening ved at sætte borgeren ved roret i beskæftigelsesindsatsen. Vi intensiverer indsatsen for at gøre flere eksisterende boliger i byen egnede for unge. Og vi udarbejder en boligstrategi for unge og studerende. Vi viderefører AC-virksomhedskampagnen og intensiverer kontaktforløb og korte kompetenceudviklingskurser målrettet ansættelse i private virksomheder, særligt for dimittender. Vi styrker indsatsen for langtidsledige med midler til ordinær uddannelse og intensiveret kontaktforløb. Vi løfter kvaliteten i sagsbehandlingen i myndighedsopgaverne på beskæftigelsesområdet. Vi sikrer, at Københavns Kommune opfylder målet om flere praktikpladser med 96 pladser fordelt i hele kommunen. LEDIGHEDEN I KØBENHAVN ER HØJERE END I RESTEN AF LANDET 52mio. kr. ekstra til bekæmpelse af ledighed i 2012 Det er afgørende for både Københavns vækst og københavnernes livskvalitet, at flest mulige københavnere er i beskæftigelse eller under uddannelse. Med Budget12 fastholder vi prioriteringen af beskæftigelsesindsatserne over for ledige akademikere og langtidsledige dagpengemodtagere. Hver fjerde dagpengemodtager i København er akademiker. Vi viderefører den indsats over for de ledige akademikere, som blev igangsat med aftalen KBH i Vækst i Bruttoledighed i % af arbejdsstyrken 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % København Hele landet Mange unge københavnere oplever stadig, at det er svært at få den praktikplads, som er en forudsætning for, at de kan gennemføre deres uddannelse. Derfor investerer vi i oprettelse af praktikpladser. 0 % jan/09 jan/10 jan/11 Kilde: Danmarks Statistik

8 SUNDHED OG BEVÆGELSE I BYEN SUNDHED OG BEVÆGELSE København skal være en international metropol for grøn vækst og livskvalitet. Med Budget12 styrker vi københavnernes sundhed og skaber en by i bevægelse. Vi understøtter et aktivt og trygt liv hele livet ved at udrulle telemedicin til behandling af kroniske sygdomme i borgernes eget hjem og etablerer nye teknologiske løsninger, der skal gøre de ældre borgere mere selvhjulpne og forebygge nedslidning af kommunens medarbejdere. Derudover udvider vi den borgerrettede forebyggelse og etablerer fire nye sundhedsklinikker i bydelene Amager, Brønshøj-Husum, Indre By og Valby. Vi tager hul på et reformprogram i ældreomsorgen og styrker den faglige ledelse i hjemmeplejen og vejledningen og kompetenceudviklingen af medarbejderne i forhold til træning og sårpleje. Derudover sætter vi ind overfor ensomhed blandt ældre og giver mulighed for flere udflugter og aktiviteter for de ældre på plejehjemmene. Vi sikrer med 5 mio. kr. om året, at hjemmeboende ældre i København kan få bragt mad ud til en billigere pris. Vi fortsætter renovering af byens idrætsanlæg og afsætter i alt 48 mio. kr. i 2012 og Vi etablerer også et lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark, nye kunstgræsbaner i Bispebjerg og Kgs. Enghave og forbedrer Valby Idrætspark. Vi laver en ny hal på den nye Østerbro skole og udvider Sundbyøsterhallen. Københavnere skal have mulighed for at være aktive i byen. Vi etablerer aktivitetslegepladser, en vandlegeplads, dansescene, to fitness-pladser og en klatrehal på Refshaleøen. SUNDHED ER ULIGE FORDELT Middellevetid i København 82 år 80 år 78 år 76 år 74 år 72 år Indre By Østerbro Nørrebro Vesterbro/ Kgs. Enghave Valby Vanløse Brønshøj / Husum Bispebjerg Amager Øst Amager Vest 93mio. kr. til bevægelse i byen i 2012 Vi tager hul på at føre visionerne i Københavns Kommunes sundhedspolitik Længe Leve København ud i livet. Sundhedspolitikken adresserer københavnernes korte middellevetid, den høje forekomst af kroniske sygdomme blandt københavnerne og den sociale ulighed på sundhedsområdet. Vi vil integrere sundhed i alle kerneopgaver og forpligter os til, at København når målet om at blive blandt de sundeste storbyer i Europa. Alle københavnere skal have gode muligheder for rådgivning og støtte til at leve sundt. Her spiller idrætten en central rolle. Hvis idrætten skal have lov til at blomstre, skal de rigtige rammer være til stede. Siden 2006 er der blevet investeret 460 mio. kr. i genopretning af Københavns idrætsanlæg. København vil være landets førende by, når det gælder brug af velfærdsteknologi på ældreområdet. Vi ønsker at øge livskvaliteten i den enkelte ældre københavners hverdag. Derfor giver vi hjemmeplejen et fagligt løft, som kommer både borgerne og medarbejderne til gode. Kilde: Københavns Kommune, Koncern Service-statistik

9 TRYGHED I BYEN TRYGHED København er blevet en tryggere by, men trygheden er ulige fordelt. Tryghedsindekset for 2011 viser, at utryghed og kriminalitet fortsat belaster nogle boligområder og bydele mere end andre. Vi viderefører exit-programmet og drift af 18+ centrene for kriminalitetstruede unge i Tingbjerg og Husum/Voldparken. Vi starter en særlig udgående beskæftigelses- og uddannelsesindsats målrettet de unge, som benytter 18+ centrene, og hjælper dømte og varetægtsfængslede unge med uddannelses- og jobsøgning. Vi styrker formidlingen af fritidsjob til udsatte børn og unge, så endnu flere unge på 8. og 9. klassetrin, som har tabt kontakten til folkeskolen, får adgang til alternative skoleforløb. Vi udvider åbningstider i fritidsklubberne og på udvalgte idrætsanlæg i de mest udsatte bydele og sikrer driften af to nye fritidsklubber på Nørrebro og i Bispebjerg. Flere udsatte børn og unge får mulighed for mentorstøtte fra frivillige voksne. Vi styrker beredskabet og den ordinære drift i SSP-organisationen og støtter etablering af professionelle ungenetværk i alle 10 bydele. Vi afsætter midler, der bl.a. kan bruges, hvis vi igen oplever skudepisoder og uroligheder i byen, og en pulje til etablering af tv-overvågning i områder med særligt behov. SIGTEDE PÅ UDVALGTE TYPER AF KRIMINALITET I KØBENHAVN Antal sigtede år år Kilde: Nøgletal for kriminalitet Københavns Kommune og Københavns Politi. Sigtelser på udvalgte typer af kriminalitet: Indbrud, vold, røveri, tyveri og overtrædelse af våbenloven 1.halvår halvår mio. kr. ekstra til at hjælpe udsatte unge i job eller uddannelse Livskvaliteten og trygheden i de udsatte boligområder skal løftes til samme høje niveau som for København i øvrigt. Med Budget12 målretter vi indsatsen mod særligt udsatte områder. Kriminaliteten falder for unge under 18 år, mens der er flere unge over 18 år, som begår kriminalitet. Der er behov for en fortsat målrettet indsats over for de årige. Vi viderefører og styrker de velfungerende Sikker By-aktiviteter og igangsætter målrettede tiltag, som understøtter livskvalitet og tryghed for alle københavnere med godt 100 mio. kr. i Vi måler på effekten af investeringerne. I de udsatte boligområder er der en tydelig sammenhæng mellem utryghed, kriminalitet og kriminelle ungegrupperinger. Ofte er der tale om unge, der er vokset op under vanskelige vilkår, og som i dag mangler uddannelse og job. De risikerer at blive tiltrukket af livsstilen i banderne. Det er vores mål, at alle unge i København skal rummes i Københavns uddannelses- og beskæftigelsestilbud. Men vi skal handle hurtigt og insisterende for at sikre uddannelse og job også til de mest udsatte unge.

10 RUNDT I BYEN TRANSPORT København skal være åben og tilgængelig. Vi styrker den kollektive trafik og forholdene for cyklisterne. Det skaber sammenhæng til glæde for både københavnerne og erhvervslivet. mio. km. Vi mener, at der bør etableres en metrolinje med to stationer til Nordhavn. Yderligere reserverer vi 2 mio. kr. til forberedelse til en afgrening mod Sydhavn. Vi forbedrer forholdene for cyklister med Cykelpakke V til 75 mio. kr. i Vi etablerer nye cykel- og gangstier, støtter frivillige foreninger og bevægelsesfremmende byrums- og idrætsfaciliteter. Vi sikrer bedre snerydning og saltning af byens cykelstier, så cyklisterne også om vinteren kan komme hurtigt frem og føle sig trygge på byens cykelstier. Vi sikrer attraktive og funktionelle byrum i forbindelse med udbygningen af Metro Cityringen og afsætter 51,6 mio. kr. i anlæg i Pladserne anlægges af Metroselskabet. Vi sikrer, at bydelene forbindes og integreres med en aktiv betjening af byens broer. Med åbningen af Torvehallerne er første del af Israels Plads færdigrenoveret. Nu går vi i gang med den anden, sydlige del af pladsen og forstærker parkeringsanlægets konstruktion Vi omlægger byens busser, så de betjener flere københavnere og vi forlænger havnebussen til Refshaleøen. KØBENHAVNERE CYKLER MERE 1,25 1,20 1,15 1,10 CYKLEDE KM. PR. HVERDAG I KØBENHAVN 75mio. kr. til bedre forhold for cyklister i 2012 Den kollektive transport skal være et reelt alternativ til bilen. Målet er, at der samlet set skal flere passagerer i bus, tog og metro. Københavns Kommune bruger mange penge på busdriften til glæde for københavnerne. Passagertallet på de mange buslinjer varierer dog meget. Derfor flyttes busdrift fra buslinjer, hvor der i dag er få brugere, til buslinjer i områder, hvor der er behov for forstærkning. Eksempelvis i Nordhavn, Husum og Flintholm. København vil fortsat være verdens bedste cykelby. Vi har allerede afsat 124 mio. kr. i , og vi vil styrke indsatsen yderligere. Vandet og havnen er med til at gøre byen attraktiv at leve og bo i. I 2012 overtager Københavns Kommune det fulde ansvar for drift og vedligeholdelse af Knippelsbro og Langebro. Derudover forventes de nye broforbindelser over Inderhavnen, Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven at stå klar i ,05 1, Kilde: Cykelregnskabet 2010, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

11 EN EFFEKTIV ARBEJDSPLADS I BYEN EFFEKTIV ARBEJDSPLADS Københavns Kommune har igennem de senere år reduceret udgifterne til administration via effektiviseringer. Det har vi gjort for at skabe økonomisk råderum til bedre service og nye initiativer. Vi udarbejder en 2025-plan, hvor vi vurderer Københavns Kommunes økonomi frem mod Det giver et solidt beslutningsgrundlag for langsigtede investeringer og prioriteringer af velfærden. Vi arbejder frem mod Budget13 på et samlet oplæg til politisk beslutning om nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. frem mod Vi vil hurtigere og mere effektivt eksekvere de politiske beslutninger i Københavns Kommune. Bl.a. sikrer vi, at en række anlægsprojekter og driftsprojekter kan startes umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet. Vi sikrer, at der fremover sker en kontinuerlig udvikling af ledertalenter ved at gøre kommunens eget ledertalentprogram LUP permanent. Vi fortsætter arbejdet med Styr på Økonomien 4 og sikrer dermed, at der er råd til kernedriften. Vi sætter fokus på at mindske kontrol og bureaukrati og øge tilliden til medarbejderne. Institutioner skal have større handlerum og mulighed for at eksperimentere med forskellige former for ledelse, organisering og styring af deres arbejde. VI SÆNKER VORES ADMINISTRATIONSUDGIFTER Driftsudgifter til sekretariat og forvaltninger Kr. pr. indbygger (2011- pl) by-gennemsnit (ekskl. København) København mio. kr. mindre på administration i Kbh frem mod 2015 I Københavns Kommune bruger vi ca kr. mere på administration pr. indbygger end gennemsnittet af de fem øvrige store byer i Danmark. Med Budget12 viderefører vi arbejdet med effektiviseringsstrategien i årene frem. Vi har fokus på de administrative aktiviteter. Københavns Kommunes økonomi har udviklet sig positivt over de senere år. Det stærke økonomistyringsfokus, som Borgerrepræsentationen har vedtaget i Styr på Økonomien 1-3 i de seneste fire budgetår, har båret frugt. Med en kvalitetspakke sætter vi fokus på kvaliteten i kerneydelserne og på mulighederne for at udvikle radikale kvalitetsforbedringer. Forslagene i kvalitetspakken bygger på ny viden og teknologi, der gør det muligt at skabe øget kvalitet for borgeren, uden at det medfører øgede omkostninger. Kilde: Danmarks Statistik og Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune 6-byerne er: København, Odense, Esbjerg, Aarhus, Randers og Aalborg

12 SKYBRUDSPLAN FOR BYEN SKYBRUDSPLAN De kraftige skybrud over København det seneste år har medført store skader og omkostninger for både københavnere, virksomheder og kommunens bygninger. Med en skybrudsplan tager vi hånd om problemerne med oversvømmelser i byen. Vi anskaffer store pumper og sikrer tværgående forretningskritiske it-systemer mod nedbrud i forbindelse med oversvømmelser. Vi afsætter 24 mio. kr. i 2012 og Vi afsætter en pulje på 50 mio. kr. i 2012 til initiativer på Østerbro, Emdrup, Ryparken, Harrestrup Å m.fl. Vi styrker klima- og terrorberedskabet og giver et løft til beredskabets kvalitet og robusthed. Vi afsætter i alt 22,3 mio. kr. i 2012 og 2013 til Københavns Brandvæsen. Vi samarbejder med omegnskommunerne om fælles vandforsyning. Herunder løsninger på kloak- og spildevandsområdet. Vi tester konkrete løsninger i samarbejde med eksterne parter, f.eks. test af håndtering af regnvandet i samarbejde med lokale parter og vidensinstitutioner. Vi igangsætter et Nordhavns Vandpartnerskab med det formål at udvikle og teste intelligente og fremtidssikrede vandløsninger i Nordhavn. Vi har fokus på håndtering af ekstreme regnmængder, vejvand og reduktion af drikkevandsforbruget. 96 mio. kr. til Kbh s skybrudsplan Københavns Kommunes klimatilpasningsplan håndterer de langsigtede udfordringer. En skybrudsplan øger sikkerheden og minimerer skadesrisikoen og -omkostningerne ved fremtidige skybrud. København skal være på forkant med de udfordringer, klimaændringer medfører, så københavnernes sikkerhed fortsat er i top, og skaderne minimeres. Det sikres på den lange bane med initiativer i klimatilpasningsplanen, men det er også nødvendigt med øjeblikkelig handling, der håndterer de aktuelle klimaudfordringer, København står over for i dag. Derfor fastlægger vi en skybrudsplan, der styrker vores beredskab. KRAFTIGERE SKYBRUD UDVIKLING I SKYBRUDSINTENSITET 3,5 3,0 2,5 2,0 Millimeter nedbør per minut under skybrud Københavns Energi (KE) er som Københavns Kommunes vandselskab den primære aktør på regn- og spildevandsområdet med ekspertisen og kompetencerne til at løse klimatilpasningstiltagene på en optimal måde for byen. Det er i mange tilfælde hensigtsmæssigt, at Københavns Kommune engagerer sig i disse projekter og søger at opnå en synergi med kommunens egne aktiviteter. 1,5 1, Kilde: DMI

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

[ ] AFTALE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI KK.DK/BUDGET

[ ] AFTALE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI KK.DK/BUDGET AFTALE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI KK.DK/BUDGET KØBENHAVN I VÆKST København er en af verdens bedste storbyer at leve og bo

Læs mere

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 1. Tema/Indsatsområde 2. Mål 3. Aktiviteter 4. Ressourcer 5. Succeskriterier for aktiviteter 6. Hvordan dækker aktiviteterne

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Den sammenhængende by

Den sammenhængende by Den sammenhængende by Anne Skovbro // Direktør, Økonomiforvaltningen Indhold Første resultater af bosætningsanalyser (færdig oktober) Den sammenhængende by Indspil til Budget 2014 Tendenser, befolkningsudvikling

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel?

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Program 13:00 Velkomst ved Finn Christensen, formand for KAB s bestyrelse 13.10 Socialminister Benedikte Kiær 13.20 Overborgmester Frank Jensen,

Læs mere

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling og trafik 18. juni 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3 cykel trafik Minimum 1/3 kollektiv

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune 19. september 2011 Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune København er en by i rivende udvikling. De senere år er indbyggertallet vokset markant vi bliver 1.000 flere københavnere hver eneste måned.

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Bilag X. Den decentrale organisering

Bilag X. Den decentrale organisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget 02-11-2012 Sagsnr. 2012-162993 Bilag X. Den decentrale organisering Indholdet i nærværende notat svarer til indholdet

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Det politiske partnerskab om beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Lone Englund Stjer, KL Arbejdsmarked og Erhverv Den 27. februar 2014 1 Partnerskabets formål At kommunerne skal være stærke

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR 2025 Københavns Kommune Teknik og Miljø En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Byudvikling og Letbaner

Byudvikling og Letbaner Byudvikling og Letbaner 1 2 Odense Letbane Overordnet proces v/mh Visionen for Odense Vision for Odense Letbane Linjeføring Proces 3 Odense fra stor dansk by til dansk storby Vision Odense fra stor dansk

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

København den 2. juli 2011

København den 2. juli 2011 København den 2. juli 2011 Lykke Leonardsen Områdechef Teknik- og Miljøforvaltningen Sonia Sørensen Sektionsleder Københavns Energi Skybrud Hvad gør vi nu? 2011-10-06 Ekstrem skybrud lørdag aften 2. juli

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Opfølgning på Strukturudvalget møde 8. november 2012, dagsordenspunkt 2: Fremtidige vilkår og krav for kommunens opgaveløsning

Opfølgning på Strukturudvalget møde 8. november 2012, dagsordenspunkt 2: Fremtidige vilkår og krav for kommunens opgaveløsning KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT 13-11-2012 Opfølgning på Strukturudvalget møde 8. november 2012, dagsordenspunkt 2: Fremtidige vilkår og krav for kommunens opgaveløsning

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere