NYHEDSBREV 11. juni Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV 11. juni 2010. Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd"

Transkript

1 NYT FRA NYHEDSBREV 11. juni 2010 Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd Økonomiforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi er endelig kommet i gang. Efter en forsinkelse, som skyldes kommunernes overskridelse af budgetterne for 2009 med næsten 5 mia. kr., inviterede Finansministeren Kommunernes Landsforening til de første forhandlinger torsdag d. 3. juni. På trods af finansministerens trusler om ikke at ville forhandle om kommunernes økonomi med henvisning til, at aftaler alligevel ikke overholdes, så er der nu kommet gang i forhandlingerne. Selvom kravet om en kommunal besparelse på 4 mia. frem til 2013 i første omgang er taget af bordet, så er der stadig udsigt til endog meget stramme kommunale budgetter i de kommende år. Frokostordninger eller madordninger. Desværre har det ikke været muligt at afholde møder med KLs formand, næstformand og Børne-og kulturudvalgsformand inden forhandlingerne gik i gang. Som den næst bedste løsning har vi sendt en skriftlig henvendelse, om at vi er mange som holder øje med forhandlingerne og dermed med de kommunale budgetter og at det er en yderst kortsigtet løsning, hvis parterne vælger at lade børnene betale i form af mindre omsorg, ringere udvikling og dårligere trivsel. D. 4. juni vedtog folketinget regeringens forslag om ændring af lovgivningen om frokostordning populært kaldet madordning. Som det næppe har forbigået nogens opmærksomhed, så har debatten om de obligatoriske og til tider yderst ringe madordninger været temmelig ophedet. Faktisk gik bølgerne så højt, at regeringen har vaklet op til flere gange i forhold til madordningen. Foreløbig er det resulteret i fremsættelse og vedtagelse af L212 (se vedhæftede forslag som fremsat samt vedhæftede forslag som vedtaget). Vedtagelsen betyder at: *Kommunerne har pligt til at tilbyde en sundt frokostmåltid i daginstitutioner på alle hverdage. *MEN forældrebestyrelsen kan fravælge madordningen. Forældrebestyrelsen skal minimum have mulighed for at fravælge ordningen hvert andet år og højeste én gang om året. Ordningen skal ophøre ½ år efter, at kommunalbestyrelsen har fået besked om forældrebestyrelsens fravalg. I selvejende institutioner med en tostrenget forældrebestyrelse er det bestyrelsen med forældreflertal, som træffer beslutningen. I en områdeinstitution, som består af flere enheder, kan det være et flertal af forældrene i den enkelte enhed, som træffer beslutningen. I en såkaldt almindelige kommunal institution træffes beslutningen af forældrebestyrelsen. *Forældrebestyrelsen er ansvarlig for, at give kommunalbestyrelsen besked om evt. fravalg. *Forældrene skal betale madordningen 100% - hvorimod madordningen under den gældende lovgivning er en integreret del af institutionens budget og forældrene betaler en procentdel svarende til maksimalt 30%.

2 *Forældrebetalingen nedsættes atter til max. 25% af institutionens driftsomkostninger. *Kommunalbestyrelsen har stadig mulighed for, at tilbyde madordning som en integreret del af dagtilbuddet (som der fx er udbredt tradition for på vuggestueområdet og som nogle enkelte kommuner har valgt at tilbyde til alle daginstitutioner). I så fald indgår madordningen i daginstitutionens budget og forældrebetalingen vil max. være 25% af driftsomkostningerne. *Kommunerne har mulighed for at beslutte, at en enkelt daginstitution eller en enkelt enhed af sociale eller sundhedsmæssige årsager skal have madordning. I det tilfælde kan forældrebestyrelsen ikke fravælge ordningen. Det fremgår ikke tydeligt af den vedtagne lov eller de tilhørende bemærkninger, hvorvidt forældrene i dette tilfælde er forpligtet til at betale 100% af omkostningen til madordningen. *Der gælder almindelige regler for økonomisk og social friplads samt søskendetilskud. *Loven træder i kraft 1. januar 2011, men allerede fra 15. juni 2010 skal forældrebestyrelserne have mulighed for at fravælge ordningen. *Dagplejen er ikke omfattet af lovændringen. Som det forhåbentlig heller ikke er forbigået jeres opmærksomhed, så fandt vi principielt det oprindelige tiltag om sund kost til alle børn yderst positivt og fremadrettet. Overvægt og fedme blandt børn er et truende sundhedsmæssigt og socialt problem både for det enkelte barn og for samfundet. Samtidig er det en tikkende bombe under udgifterne til både behandling af livsstilsbetingede fysiologiske lidelser samt psykologiske problemer. Overvægt og fedme har tilmed en social slagside (Heitmann B.L, m.fl., Sundhedsstyrelsen, 1999), så en bedre sundhedsprofil og bedre madvaner ville derfor være et stærkt redskab til at bryde den sociale arv på dette område. Derfor er det da også netop den gruppe børn, der ville have fået den største gavn af en national madordning. En national madordning kunne være én af metoderne til bedre sundhed og madvaner; både som direkte følge af den sundere mad, men også fordi en fælles madordning styrker det sociale fællesskab. Med madglæde og nysgerrigheden i fokus vil børnene samles om bordet, og som det naturligste i verden komme til at smage på andre retter, end de måske får derhjemme. Samtidig ligger der en styrke i, at barnet ved siden af også er en del af dette fællesskab og netop ikke sidder i sin egen lille madpakkeverden. Det giver mod til at eksperimentere med smagen og mod til at prøve noget nyt. Det vil kunne skabe gode madvaner, der gør børnene kræsne på den gode måde. Fællesskabsfølelsen har således maden som katalysator, og det er en fællesskabsfølelse børnene kan tage med hjem til mor og far og derigennem facilitere bedre madvaner også i hjemmet. På den baggrund støttede vi varmt dette visionære projekt, men har igennem hele processen påpeget, at forslaget var behæftet med en række problemer omkring finansiering og kvalitetssikring. Vi havde gerne set, at madordningen var blevet finansieret ud fra det potentiale, beskrevet ovenfor: en sam-

3 fundsmæssig og fremadrettet investering i børnenes sundhed og gode kostvaner. Udgangspunktet var således en underfinansieret ordning, der ikke gav en fornuftig sammenhæng mellem pris og kvalitet. Derudover var der ikke taget tilstrækkelig højde for, at forældre til vuggestuebørn, som allerede havde en kostordning, mange steder skulle betale 30% frem for 25% af driftsomkostningerne, og således var med til at finansiere andre børns mad. Derudover savnede vi en indbygget kvalitetssikring, der sikrede, at den serverede mad ikke kun ernæringsfysiologisk var korrekt, men også gav børnene en god madoplevelse, der er en forudsætning for vedvarende gode madvaner. Det oprindelige forslag kunne således have været et stort skridt i forhold til forebyggelse af overvægt og livsstilssygdomme blandt børn og unge, ligesom det kunne have givet børnene gode madoplevelser i deres daginstitution og dermed have skabt et grundlag for bedre fremtidige kostvaner. Vi har selvfølgelig været opmærksomme på de mange praktiske problemer omkring indførelsen af frokostordningen, men havde dog gerne set, at et flertal i folketinget havde lyttet til kritikken og gjort den eksisterende ordning bedre, frem for at fjerne grundlaget for en national madordning endnu inden den var trådt i kraft. Flere steder oplever vi, at både børn, forældre og personale er glade for ordningerne, at måltidet bruges som et fælles pædagogisk tiltag og at børnene er åbne og nysgerrige over for nye og mere ukendte ting. Samme erfaring har vi fra vuggestueområdet, hvor det fælles måltid gennem en årrække har været til glæde og gavn for såvel børn, som forældre og ansatte. Flere af tiltagene i det vedtagne lovforslag finder vi yderst problematiske eksempelvis at forældrebestyrelsen tillægges kompetence til at tage beslutninger, som i den grad berører den enkelte families økonomi. Se vedhæftede høringssvar som fremhæver problematikker i det vedtagne forslag. Afbureaukratisering på daginstitutionsområdet. Der er travlhed i folketinget her just inden sommerferien. Endnu et lovforslag på daginstitutionsområdet er blevet vedtaget. Med vedtagelsen af L 176 ændres dagtilbudsloven således: Den pædagogiske læreplan skal fremover kun evalueres hver andet år frem for hvert år Børnemiljøvurderingen på dagtilbudsområdet skal fremover implementeres i den pædagogiske læreplan. Kun på fritidshjemsområdet bibeholdes den selvstændige børnemiljøvurdering Sprogvurderinger skal for fremtiden målrettes enkelte børn frem for at alle 3 årige sprogvurderes. Det spreder sig som ringe i vandet..i Roskilde har de, i Århus har de, i Kalundborg har de, i Høje Taastrup har de, i København er de på vej Områdeledelse, klyngeledelse, distriktsledelse eller hvad man nu vælger at kalde de nye daginstitutionsstrukturer breder sig med hast. Såvel de bagved liggende ønsker om iværksættelse af nye strukturer som evalueringerne af de allerede eksisterende ordninger beskæftiger sig ikke nævneværdigt med børnene, som set fra en forældresynsvinkel bør være daginstitutionsområdets absolutte omdrejningspunkt. Eneste undtagelse herfra er ønsket om, at nye ledelsesstrukturer skulle generere

4 mere tid til børnene. Men desværre er der intet der tyder på, at de hidtil eksisterende ændringer har givet mere tid til børnene. Et andet vigtigt argument i.f.b.m. indførelse af nye strukturer, er nedbringelse af administrationsbyrden. Men heller ikke i forhold til at nedbringe administrationen synes der at være skabt positive resultater. Endelig anvendes argumenter om øget pædagogisk sparring og dermed øget udvikling, men også de generelt øgede dokumentationskrav og dermed det øgede pres på lederne, har været en gennemgående årsag til strukturomlægningerne. Set fra en forældre- og børnesynsvinkel er der ikke mange fordele ved områdeledelse, som generelt synes at indføre et nyt bureaukratisk ledelsesniveau og som svækker forældrebestyrelsesarbejdet. I de kommuner hvor man påtænker at ændre eller allerede har ændret strukturen til områdeledelse, er det vores anbefaling: *At det pædagogiske arbejde fastlæggelse af principper for institutionens arbejde, udarbejdelse af pædagogiske læreplan forbliver i den enkelte institution/fysiske enhed. Hvis de pædagogiske principper og den pædagogiske læreplan udarbejdes på områdeniveau er der stor risiko for, at begge dele bliver meget overordnede og dermed næsten uanvendelige. Og bliver de pædagogiske principper og læreplaner ikke overordnede, men detaljerede, så er der risiko for, at diversiteten forsvinder, at forældres og personales ejerskab til institutionen forsvinder med deraf følgende personaleflugt og problemer med rekruttering til forældrebestyrelserne. *At man bevarer en del af det økonomiske ansvar og dermed budgetansvaret i den enkelte institution, sådan at den enkelte institution/fysiske enhed som minimum har råderet over de børnerelaterede konti. * At ansættelsesretten og dermed forældrebestyrelsens ret til indstilling og medvirken i forbindelse med ansættelse af personale forbliver i den enkelte institution/fysiske enhed. * Med andre ord, så er det vores anbefaling, at der oprettes forældrebestyrelser med kompetence som i dagtilbudsloven ved hver institution/fysisk enhed og at de ledelsesfunktioner som matcher forældrebestyrelsens kompetencer forbliver i den enkelte institution/fysiske enhed. Generelt er det vores anbefaling, at størstedelen af de administrative opgaver lægges tilbage i forvaltningerne. Det synes ikke fornuftigt, at en pædagogisk uddannet leder skal lave admi-

5 nistrativt arbejde, som kan laves af en kontormedarbejder i forvaltningen. Og endelig, så er det ingen naturlov, at de administrative opgaver er bundet til budgetansvaret. Vidensdeling og pædagogisk sparring kan lige så vel foregå i forpligtende fællesskaber (netværksledelse og netværk blandt bestyrelserne) som på områdeniveau også uden at der etableres fælles ledelse. Set fra en forældresynsvinkel er det vigtigt at forældreindflydelsen sikres. Med områdebestyrelser ser vi, at nærheden og forældreengagementet forsvinder. Når der ikke længere et tale om et samarbejde og en dialog med daginstitutionen, hvor ens barn fysisk befinder sig, men med en områdeledelse for en række daginstitutioner, så daler forældrenes interesse for at være med i bestyrelsesarbejdet. Derfor skal der fra vores side lyde en kraftig opfordring til forældrebestyrelser og forældrenævn om at sikre den fortsatte indflydelse i den enkelte institution. Frem for at indføre områdeledelse, er det vores anbefaling, at man i højere grad satser på forpligtende netværkssamarbejde, som bevarer ledelse og forældrebestyrelse ved den enkelte institution/fysiske enhed. Via et forpligtende netværkssamarbejde kan såvel ledelse som ansatte og forældrebestyrelse drage fordele af erfaringsudveksling, gensidig inspiration, pædagogisk sparring, fælles indkøb, fælles administration (hvis det da ikke ligger på kommunalt plan) og fælles arrangementer. Og endelig er det forpligtende netværkssamarbejde uproblematisk i forhold til de mange selvejende institutioner, som er juridisk selvstændige enheder og derfor ikke blot kan indgå i en fælles områdeledelse. Står I overfor strukturændringer og har brug for råd og vejledning, så kontakt os endelig. Med venlig hilsen Lotte Hansen Sekretariatsleder. FOLA. Forældrenes Landforening, Postboks 148, 4760 Vordingborg * * tlf

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer 37 Projektledelse: Dorthe Nørgaard, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL Projektgruppe: Camilla Hagelund, KL Lise Balslev, KL Mikael Wennerberg

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej

Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej » Hvis det ikke kan være anderledes... Bliver overgang til Privatinstitution virkelig den eneste mulighed for selvejende daginstitutioner, der gerne vil værne om den nære og selvstændige institutionsløsning?

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere