REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet"

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 15 til pkt. til pkt. 29.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Anmodning om udtrædelse af byrådet Planlægning af politiske møder for Samlet økonomivurdering - ultimo juni ØKV Budget midtvejsregulering af tilskud og udligning Mål for konkurrenceudsættelse i Rebild Kommune Indberetning vedrørende det specialiserede socialområde Rørbæk Omsorgshjem Ansøgning om ombygning, udvidelse og opnormering af bo-, arbejds- og undervisningstilbuddet Bækkebo Kvalitetsstandard for 85 Bostøtte efter høring Principper for koordinering på det specialiserede område Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 - Skørping og Rebild Belægningsarbejder i Rebild Kommune frigivelse af bevilling Genindførelse af aftenkørsel på NT-rute nr NT s budgetforslag for 2011 samt regnskab for 2009 og regnskabsrapport for 2010 fremsendes til Rebild Kommunes udtalelse Endelig vedtagelse af 2. forslag til lokalplan nr. 241 for centerområde i Bælum samt forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 243 for et boligområde, Jyllandsgade 21 i Skørping Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 246 for erhvervsområdet Industriparken, Haverslev Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 247 og kommuneplantillæg nr. 5 for et erhvervsområde ved Skørping Station Godkendelse af skema C, byggeregnskab, for renovering af Skørping Boligselskabs afd., Enggården Forlængelse af høringsperiode for lokalplan 244 og Kommuneplantillæg nr. 9, Vindmøller i Brorstrup Det Grønne Råd - revideret forretningsorden Licitation på ny daginstitution i Skørping Fleksibel frokostordning i dagtilbud Forslag til kommissorium vedr. samling af 10. klasse

3 25. Nyvalg til fælles skolebestyrelser i henholdsvis Bælum og Øster Hornum Ansøgning om delvis dispensation i forhold til aktuelle indgreb i Bælum-Solbjerg Skoles økonomiske råderum Orientering Økonomiudvalget Lukket - Låneoptagelse 2010 Fejl! Bogmær 29. Lukket - Udvidelse af dagligvarebutik Fejl! Bogmær Underskriftsside

4 1. Anmodning om udtrædelse af byrådet J.nr.: A30. Sagsnr.: 10/12010 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Byrådsmedlem Solveig Værum Nørgaard har ved mail den 8. august 2010, anmodet om tilladelse til at udtræde af byrådet begrundet i arbejdsmæssige forhold. Jfr. Lov om Kommunale og Regionale Valg 103, stk. 1, skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen. Af valgbestyrelsens opgørelse af personlige stemmer samt kandidatudvælgelse fremgår det, at 1. stedfortræder for partiet Venstre er Birgitte Juel Nielsen. Solveig Værum Nørgaard er af udpeget til følgende udvalg og bestyrelser: Børne- og Ungdomsudvalget HMN Naturgas Rebild Kommunale Ungdomsskole Handicaprådet Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Det indstilles at anmodningen om at udtræde af byrådet imødekommes at 1. stedfortræder for Venstre, Birgitte Juel Nielsen, indkaldes at Birgitte Juel Nielsen varetager Solveig Værum Nørgaards udvalgspost i BU at der tages stilling til varetagelsen af øvrige udvalgs- og bestyrelsesposter, der hidtil er varetaget af Solveig Værum Nørgaard. Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Til øvrige poster udpeges Til Handicaprådet Birgitte Juel Nielsen Til Rebild Kommunes Ungdomsskoles bestyrelse Birgitte Juel Nielsen 447

5 Som Formand for valgsted i Nørager Birgitte Juel Nielsen. Som valgtilforordnet Nørager Henrik Buus. Medlem af repræsentantskabet for HMN Naturgas Mogens Schou Andersen Gert Jensen og Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. 448

6 2. Planlægning af politiske møder for 2011 J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/6312 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2011 har forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper der også ligger til grund for mødeplanlægningen i 2010 således: Det tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og Fagudvalg. Der kan herudover ved særlige behov tilrettelægges supplerende møder herunder temamøder. Sidstnævnte mødetilrettelæggelse kan ske løbende. Byrådsmøderne fastlægges som udgangspunkt sidste torsdag i måneden kl , idet der i mødeplanlægningen tages hensyn til ferier og konkrete behov i forbindelse med budgetlægningen. Der planlægges med temamøder forud for hver Byrådsmøde fra kl Møderne i Økonomiudvalget afvikles som udgangspunkt i ugen forud for byrådsmøderne. Møderne afholdes som udgangspunkt på onsdage. Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i Økonomiudvalget således at disse for så vidt angår sager der skal viderebehandles i Økonomiudvalget tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet. Ugerne 8 vinterferie og 42 efterårsferie søges holdt mødefri. Tilsvarende er juli måned samt sidste del af december måned mødefri. Specifikt for 2011 kan nævnes: At s visionsseminar fastlægges til den marts 2011 At s budgetseminar foreslås til den 16. august 2011, hvorfor Økonomiudvalgsmødet af hensyn til evt. efterfølgende møder i de politiske grupper er fastlagt til den 19. august. At s budgetaften foreslås til den 5. oktober 2011 efterfulgt af et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 6. oktober kl Generelt sigtes der mod, at den samlede mødevirksomhed tilrettelægges således, at der dels sikres den fornødne sagsbehandling og sagsforberedelse i forvaltningen og dels en beslutningsproces uden unødig forsinkelse i forhold til behandlingen af de enkelte sager. Desuden anmodes byrådet om en drøftelse af, hvor byrådsmøderne i 2011 skal afholdes. 449

7 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At principperne for mødeplanlægningen og den skitserede mødeplan for 2011 godkendes At fagudvalgene anmodes om at tilrettelægge deres mødeplan for 2011 med udgangspunkt i vedlagte udkast At der tages stilling til placeringen af byrådsmøderne i Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet med justering vedr. juni Der udsendes revideret kalender til BY. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Politisk mødekalender forslag Forslag politisk mødekalender pdf 450

8 3. Samlet økonomivurdering - ultimo juni ØKV2 J.nr.: S00. Sagsnr.: 10/2611 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2. Generelt er det opfattelsen, at økonomien og budgetoverholdelsen i lighed med vurderingen med udgangen af 1. kvartal er presset. Det procentuelle forbrug er relativt højt og skal reduceres en del i de sidste måneder af 2010 for at det besluttede måltal på kr. 7 mio. kr. i tilladt merforbrug kan overholdes. Vurderingen af den enkelte fagområders findes i det vedlagte bilagsmateriale. Nedenfor er vurderingen af de enkelte udvalgsområders afvigelse opstillet i skema i forhold til såvel oprindeligt, som korrigeret budget. Afvigelserne skal ses i relation til det politisk besluttede måltal på 7 mio. kr., som er i forhold til det oprindelige budget. Det korrigerede budget indeholder blandt andet overførsler fra 2009 på nettomerforbrug på 38,4 mio. kr., samt øvrige politiske bevillinger i I vurderingerne er de konstaterede virkninger af de iværksatte initiativer indregnet i det omfang at det er muligt at se resultaterne i talmaterialet med udgangen af juni. Der er på nogle områder iværksat nye initiativer, med henblik på at opnå de besluttede måltal, men det er ikke muligt at se virkningerne heraf endnu. Udvalg Forventet afvigelse i forhold til korr. budget 2010 Forventet afvigelse i forhold til opr. Budget 2010 Måltal i forhold til opr. Budget 2010 Arbejdsmarked -8,0-6,9 0,0 Børn- og Ungdom -48,6-19,4-10,0 Sundhed -20,7-6,3-5,0 Teknik og Miljø 3,7 2,3 3,5 Kultur og Fritid 1,3 1,1 1,0 Økonomiudvalg 6,9 3,5 3,5 I alt -65,4-25,7-7,0 På driften viser den seneste vurdering således et merforbrug på 25,7 mio. kr. mod et måltal på 7 mio. kr. Samlet set er derfor vurderingen, at det med det nuværende forbrugsmønster, ikke er muligt, at nå de politiske måltal på driften. På anlæg forventes der netto mindre udgifter i 2010 ud fra en vurdering af, at der blandt andet er en række projekter, der først igangsættes i efteråret 2010 og derfor finansieringsmæssigt først afsluttes i For projekter med lånemulighed kan der søges dispensation til overførsel til 2011, såfremt projekterne er igangsat senest 1. oktober. Der skønnes på blandt andet denne baggrund et mindreforbrug i 2010 på samlet 20 mio. kr. 451

9 På finansiering er den seneste vurdering således at der kan forventes en nettomerindtægt på kr. 12,5 mio. kr. I denne vurdering indgår mindre udgifter på 1,5 mio. kr. på renter til lån, samt en højere forrentning af obligationsbeholdningen, merudgifter til landsbyggefonden vedr. Ådalscentret på 1 mio. kr., samt en skattebøde 1,4 mio. kr. som følge af at kommunerne under et ikke overholdt skatteaftalen for 2008 og sidst er der en midtvejsregulering af 2010 på 17,7 mio. kr. jf. anden sag på dagsorden. Den samlede bundlinje vurderes at ende med et likviditetsforbedring på 3,6 mio. kr. mod en budgetteret likviditetsforbedring på 14,2 mio. kr. Heri er der ikke taget højde for eventuelle tekniske finansforskydninger mellem årerne ikke indregnet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Teknik- og Miljøudvalget konstaterer, at de besluttede tiltag er iværksat og vurderer, at tiltagene gør, at måltallene på området holder. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den Godkendt som indstillet, idet økonomivurderingen tages til efterretning. De politiske måltal forventes nået. Arbejdsmarkedsudvalget har noteret sig de af KL udmeldte midtvejsreguleringer. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget forventer måltallet nået via fuld implementering af de opstillede handleplaner. Indstillingen godkendt. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den ØKV2 indstilles godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget konstaterer, at de besluttede tiltag er iværksat og vurderer, at tiltagene gør, at måltallene på området holder Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den Udvalget udtrykker det beklagelige i, at økonomistyringen ikke på et tidligere tidspunkt har synliggjort problemstillingernes omfang. Forvaltningen anmodes om at indhente ekstern bistand til at vurdere den eksisterende styring og det udmøntede foranstaltningsniveau herunder komme med forslag til alternative handlemuligheder på det socialfaglige felt set i forhold til økonomi og lovgivning. Regnskabstallene på specialundervisningsområdet og det sociale børne/ungeområde for de seneste tre år ønskes analyseret herunder også en sammenligning med andre kommuner. Udvalget indstiller, at der tages stilling til den særlige økonomiske situation for Suldrup skole i forbindelse med lukningen af Sønderup og Kirketerp skoler. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt de besluttede måltal ikke nås blandt andet via de iværksatte tiltag vil der opstå et 452

10 yderligere merforbrug på driften udover måltallet på 7 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller At økonomivurderingen drøftes, At der jf. øvrige økonomisager på dagsorden iværksættes initiativer med henblik på at det politisk fastsatte måltal på 7 mio. kr. realiseres Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkninger som anført af Fagudvalgene. Herudover indstilles indstillingerne fra økonomiforum jf. Øk. d pkt. 04. vedr. - det specialiserede socialområde under BU - administreret ansættelses- og forbrugsstop. Godkendt. Søren Søe-Larsen tilkendegav følgende: Rebild Kommune står overfor at implementere en ny administrativ struktur pr. 01. jan Derfor finder Søren Søe-Larsen det ikke hensigtsmæssig at benytte sig af eksterne konsulentbistand på det specialiserede socialområde under BU. Beslutning i den : Søren Søe-Larsens tilkendegivelse fra ØK blev begæret til afstemning. For stemte 2 Oplandslisten. Imod stemte 20 Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne. Hverken for eller imod stemte 2 Dansk Folkeparti. Tilkendegivelsen blev således ikke tiltrådt og indstillingen fra ØK var hermed godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Samlet økonomivurdering ultimo juni ØK

11 4. Budget midtvejsregulering af tilskud og udligning J.nr.: Ø36. Sagsnr.: 10/11689 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indeholder udover forhold, der vedrører 2011 ligeledes forhold vedrørende 2010-budgettet. Det er aftalt, at kommunernes tilskud skal reguleres i 2010, hvilket kommer Rebild Kommune til gode. Netto reguleres kommunens tilskud med 16,3 mio.kr. i Dette er sammensat af bloktilskudsreguleringer på 10,4 mio.kr., finansiering på -1,4 mio.kr. samt regulering af beskæftigelsestilskuddet på 7,3 mio.kr. Det foreslås, at der sker en fordeling af tilskuddet, således at tilskudsbeløbene - stort set i overensstemmelse med reguleringen - tilføres de områder, der administrerer udgifterne. Der er i den forbindelse anlagt en betragtning om en bagatelgrænse på ± kr. Samlet set fordeler bloktilskudsreguleringen sig således: 2010 AM BU 423 KF 0 SU TM 0 ØK 0 Finans I alt Beskæftigelsestilskud Samlet regulering Specifikationen kan ses af bilaget. Af større regulering kan nævnes et øget tilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet (1,6 mio.kr.) samt ændringer i lov om dagpenge (1,1 mio.kr.). Hertil kommer reguleringen af budgetgarantien på 6,4 mio.kr. Følgende udgiftsområder indgår i budgetgarantien: Kontanthjælp 454 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Kommunal aktivering af ikke-forsikrede ledige Førtidspension Ledighedsydelse Danskundervisning af udlændinge samt introduktionsydelse og aktivering efter integrationsloven

12 Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Budgetgarantien vedrører særligt kontanthjælp og førtidspensioner. Budgetreguleringen er fordelt med 3,9 mio.kr. til SU og 2,5 til AM. Udover bloktilskudsreguleringen får Rebild Kommune en regulering på beskæftigelsesområdet på 7,3 mio.kr. Indenfor AM-området viser ØKV2 et forventet merforbrug på 6,9 mio.kr. Der er primært tale om udgifter, der dækkes af midtvejsreguleringen samt det øgede beskæftigelsestilskud. Det foreslås derfor, at reguleringen til AM fastsættes til samme 6,9 mio.kr. og ikke 11,4 mio.kr. som skemaet antyder. Tilskud til pilotjobcenteret er fra 2010 overgået fra konkret tilskud til at være en del af bloktilskuddet. Der er i budgettet optaget en indtægtspost på 4,3 mio.kr. som foreslås udlignet via midtvejsreguleringen. Finansieringssiden Samlet set modtager Rebild Kommune 17,7 mio.kr. i regulering. Dette er sammensat af 7,3 mio.kr. til beskæftigelsesområdet samt 10,4 mio.kr. vedr. aktstykket. I modsat retning trækker den individuelle modregning som følge af, at en række kommuner uden dispensation valgte at hæve skatten i Som følge heraf skal Rebild Kommune bidrage med 1,4 mio.kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Midtvejsreguleringen og tilskuddet til beskæftigelsesområdet styrker Rebild Kommunes likviditet. Det øgede tilskud udbetales sammen med 12-delsafregningerne i sidste kvartal af Det foreslås, at der i lighed med tidligere år sker en budgetregulering som følge af midtvejsreguleringen, men samtidig fastholdes de allerede udmeldte måltal set i forhold til det oprindelige budget som styringsgrundlag. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der meddeles en tillægsbevilling (indtægt) på kr. vedr. midtvejsreguleringen At der meddeles en tillægsbevilling kr. fagudvalgene (AM: kr., BU: kr. samt SU: kr.) At der gives en tillægsbevilling på kr. til udligning af indtægt vedr. pilotjobcenter. At der gives en tillægsbevilling på kr. afregning af sanktionerne vedr. andre kommuners skattestigning At tillægsbevillingerne reguleres via hovedkassen 455

13 At de allerede udmeldte måltal i forhold til det oprindelige budget fastholdes som styringsgrundlag Bilag: Se bilag vedr. sag omkring regulering af budget 2011 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. 456

14 5. Mål for konkurrenceudsættelse i Rebild Kommune J.nr.: P22. Sagsnr.: 10/10354 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Økonomiaftalen 2011 mellem regeringen og KL indeholder en tilkendegivelse fra regeringen om, at andelen af kommunale driftsopgaver der konkurrenceudsættes øges fra de nuværende ca. 25 % til 31,5 % i KL og regeringen drøfter i efteråret 2010 de nærmere forhold omkring denne målsætning. Rebild Kommune har i dagkonkurrenceudsat ca. 25 % af sine driftsopgaver. Indikatoren opgøres som kommunens udgifter til tjenesteydelser tillagt værdien af de udbudte områder, hvor kommunens selv har vundet udbuddet (fx rengøring i administration og driftsenheden) set for forhold til de samlede driftsudgifter. 1 %-point svarer til ca. 10 mio.kr. Såfremt andelen skal op på 31,5 % skal der således ske konkurrenceudsættelse af driftsopgaver for yderligere mio.kr. Procentdelen (R2009) afviger en del mellem hovedområderne: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58% 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 67% 02 Transport og infrastruktur 25% 03 Undervisning og kultur 19% 04 Sundhedsområdet 68% 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 20% 06 Fællesudgifter og administration m.v 18% I alt 25% Note: Tallene er omtrentlige. Som det fremgår, er det særligt indenfor kt. 00, 01 og 04, der er en høj andel af konkurrenceudsættelse. Konkurrenceudsættelse er typisk karakteriseret ved og påvirkes af - følgende elementer: Udbud og eventuel udlicitering (outsourcing) Frit valgs-ordninger Offentlige-private partnerskaber (OPP-partnerskaber) 457

15 Der er således flere veje til at øge andelen af opgaver, hvoraf nogle hjælpes på vej af konkret lovgivning (frit-valg), mens andre kræver en konkret handling fra kommunens side. Der er således behov for en konkret stillingstagen til retningen for konkurrenceudsættelse i Rebild Kommune dvs. stillingstagen til, i hvilket omfang Rebild Kommune skal søge at nå måltallet på 31,5 % i Formålet med konkurrenceudsættelse defineres ofte således at kommunens skal have mest værdi for sine penge dette kan ses både ud fra en økonomisk og en kvalitetsmæssig synsvinkel. Øget konkurrence og bidrag fra private leverandører øget omkostningsbevidstheden og innovation indenfor de kommunale driftsområder. Konkrete eksempler fra Rebild Kommune (rengøring på 11 institutioner og dele af driftsenheden i 2009) viser, at der vil kunne opnås væsentligt økonomiske rationaler ved konkurrenceudsættelse. Disse rationaler vil dog variere og kan først opgøres efter udbud. Der er omkostninger forbundet ved udbud (typisk størst ved førstegang udbud), ligesom efterfølgende monitorering medfører øgede omkostninger. Ved udvælgelsen af områder, der konkurrenceudsættes bør der derfor udpeges de områder, hvor forventningen til rationalet er størst. Såfremt beslutter at øge andelen af opgaver der konkurrenceudsættes er der behov for en stillingstagen til hvilke områder konkurrenceudsættelse kan finde sted. Som hovedregel kan alle opgaver, der ikke betegnes som myndighedsopgaver konkurrenceudsættes. Men selvom opgaver indeholder et element af myndighedsudøvelse, er det ikke nødvendigvis en hindring for gennemførelsen af et udbud. Spørgsmålet er om opgaven kan afgrænses på en måde, så myndighedsdelen udskilles. Der er en række administrative områder, hvor konkurrenceudsættelse kan finde sted (IT, løn, bogholderi, omstilling, udbetalingsfunktioner, tilbud til ledige, pedel, rengøring etc.). Indenfor driftsområderne vil konkurrenceudsættelse også kunne finde sted i stort omfang (daginstitutioner, ældreplejen, skolerne (her er der et stort marked for privatskoler), grønne områder, vejvedligeholdelse etc.). Forvaltningen foreslår, at der til Økonomiudvalgets møde i september med udgangspunkt i s målsætning for området - udarbejdes et forslag til en udbudsplan for områder der konkurrenceudsættes i de kommende år. Efterfølgende til der skulle gennemføres en hørings- og dialogproces med MED-organisationen, de faglige organisationer og berørte medarbejdere. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der vil skulle afholdes udgifter til udbud og efterfølgende monotorering/tilsyn. Det økonomiske rationale vil kunne opgøres efter afholdelse af udbud. Det forventes, at rationalet er størst ved førstegangs udbud. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der opstilles mål for omfanget af konkurrenceudsatte kommunale driftsopgaver frem til 458

16 2015 At forvaltningen - med udgangspunkt i disse mål - til ØK-mødet i september fremlægger forslag til konkurrenceudsættelsesplan for perioden. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning at der sigtes mod at opfylde konkurrenceudsættelsesmålet på 31,5% i Beslutning i den : Indstillingen fra ØK blev begæret til afstemning. For stemte 15 Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Søren Søe-Larsen. Imod stemte 8 Socialdemokraterne og SF. Hverken for eller imod stemte 1 Axel Rene Aubertin. Indstillingen fra ØK var hermed godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. 459

17 6. Indberetning vedrørende det specialiserede socialområde J.nr.: P17. Sagsnr.: 09/13096 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i udgifterne på området. Den enkelte kommunalbestyrelse har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af det specialiserede socialområde under hensyntagen til den samlede kommunale økonomi. For at sikre, at den enkelte kommunalbestyrelse har den fornødne information om udgiftsudviklingen, er regeringen og KL blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling. De kvartalsvise oversigter vil danne afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, samt eventuelt at iværksætte yderligere initiativer. Kvartalsoversigterne, der for at sikre sammenlignelighed er defineret efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan, skal forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest en måned efter kvartalets udløb, det vil sige senest den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Indberetningen omfatter hovedområderne udsatte børn og unge og udsatte voksne og handicappede, der tilsammen udgør det specialiserede socialområde. Herudover skal der foretages indberetning på pleje og omsorgsområdet, da dele af udgifterne her kan henføres til det specialiserede område. Der skal indberettes nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Normal anvendes nettoudgifter inkl. refusion så derfor er der forskel til de tal der eksempelvis præsenteres i disponeringsregnskab og økonomivurderinger. Bortset fra de tal der ikke skal oprettes er der naturligvis overensstemmelse mellem indberetningen og økonomivurderingen. Der er i % refusion for udgifter over kr. og 50 % refusion for udgifter over kr. Opgørelsen her for 2. kvartal 2010 er opgjort med baggrund i de faktiske borgere, der modtager hjælp på nuværende tidspunkt, dog er der på voksenområdet taget højde for unge der bliver voksne og dermed flyttes til en anden forvaltning. Der er herudover ikke taget højde for eventuelle tilgange og afgange eller ændringer i hjælpen der ydes og udgifterne hertil. Opgørelsen er sammenholdt med det korrigerede budget. Den samlede afvigelse for de områder der skal ske indberetning på udgør 46,8 mio. kr. Tallene i medfølgende bilag er indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at overholde fristen pr. 1. august. På udsatte børn og unge forventes der et samlet merforbrug på 33,1 mio. kr. ekskl. stats- 460

18 refusion på særligt dyre enkeltsager og inkl. overførsel fra 2009 på 18,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af sager primært på forebyggende foranstaltninger. På udsatte voksne og handicappede forventes der et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. ekskl. statsrefusion. Merforbruget skyldes en stigning i antal og hjælpen der ydes efter SEL 85. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen konsekvenser for såvidt angår indberetningen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forbruget og den vedhæftede økonomiske oversigt drøftes, samt at indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde for kvartal - ØK

19 7. Rørbæk Omsorgshjem J.nr.: K09. Sagsnr.: 10/2543 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Sagen vedrørende Rørbæk Omsorgshjem er senest behandlet på s møde den 24. juni 2010, hvor med 17 stemmer for (Socialdemokratiet, SF og Venstre) og 7 stemmer imod (alle øvrige) besluttede at godkende flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget om, - At Rebild Kommunes advokat i samarbejde med Sundhedsforvaltningen og Rebild Kommunes juridiske konsulent iværksætter den i henhold til lovgivningen nødvendige proces med sigte på at tilbagekalde godkendelsen til at drive det private bosted Rørbæk Omsorgshjem begrundet i o En utilstrækkelig ledelse o o En mangelfuld økonomisk styring En sammenblanding af Rørbæk Omsorgshjems og forstanderens/dennes selskabs økonomi og forvaltningen af beboernes midler. - At tilbagekaldelsen søges indgået via frivillig tilbagekaldelse af godkendelsen til at drive det private bosted Rørbæk Omsorgshjem, jfr. bestyrelsens skrivelse af 9. juni At fristen for partshøring fastsættes til den 30. august 2010 hvorefter spørgsmålet om tilbagekaldelse af godkendelse behandles på ny. - At Rebild Kommune ikke indgår i drøftelser med bestyrelsen omkring bygningernes fremtidige drift til andre målgrupper. Høringsfristen ændres til 31. juli 2010 med henblik på ny politisk behandling i august Det Radikale Venstre, Oplandslisten, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ønskede følgende holdning til sagen tilført protokollen: Med henblik på at sikre den fortsatte drift af Rørbæk Omsorgshjem anmodes bestyrelsen om inden den 31. juli 2010 at aflevere en redegørelse for hvordan ledelsesforhold og den økonomiske styring tænkes tilrettelagt, så en gentagelse af den seneste tids kritiserede forhold ikke gentages. Herudover ønskes en redegørelse om og i givet fald hvordan den hidtidige forstanders tilknytning definitivt kan bringes til ophør. Såfremt redegørelsen ikke sandsynliggør at de påtalte forhold er genoprettet vil der blive iværksat de fornødne tiltag med henblik på tilbagekaldelse af godkendelsen. Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling. Bestyrelsen fremsender ved skrivelse af 30. juni 2010, der er vedlagt sagen som bilag, redegørelse vedrørende Rørbæk omsorgshjem. Sammen med redegørelsen er der fremsendt 3 bilag, henholdsvis foreløbig redegørelse vedrørende regnskabs- og bilagsgennemgang for Rørbæk Omsorgshjem udarbejdet af REVAS Aps, bestyrelsesformandens skrivelse 462

20 til Rebild Kommune af 9. juni 2010 og skrivelse til Borgmesteren af 18. juni Redegørelsen er opbygget med udgangspunkt i de fremsatte kritikpunkter og indeholder: Utilstrækkelig ledelse. Bestyrelsen oplyser, at den er enig i, at der burde have været taget fat om problemerne i relation til forstanderens økonomiske dispositioner og styring i det hele taget, og med hensyn til den daglige ledelse erkender bestyrelsen, at den har haft for stor tillid til forstanderens evner og ansvarlighed, og at den måde ledelsesfunktionen blev varetaget på ikke var tilfredsstillende. Bestyrelsen har afskediget og bortvist den tidligere forstander med virkning fra 23. marts 2010, og har som følge heraf valgt at konstituere den konsulent der udarbejdede den rapport om forholdende på Rørbæk Omsorgshjem, som blev fremsendt til Sundhedsudvalget dateret 9. april Det er bestyrelsens opfattelse, at den konstituerede leder har et godt kendskab til institutionen, og at denne sammen med stedfortræderen på Rørbæk Omsorgshjem varetager ledelsen af hjemmet på fuld betryggende vis. Bestyrelsen tilkendegiver i relation til en mere permanent bemanding af ledelsesfunktionen på Rørbæk Omsorgshjem, at beslutning herom vil blive truffet, når overvejelserne vedrørende en ny struktur og en justering af den samlede kapacitet er afsluttet. Det bemærkes hertil, at bestyrelsen i et afsnit i redegørelsen benævnt Ny struktur henviser til skrivelse af 9. juni 2010 hvoraf fremgår, at bestyrelsen er opmærksom på de ændringer der er i forhold til omsorgshjemmets tjenester, herunder de konsekvenser ændrede krav i relation til personer der har eller søger mere permanent ophold, kan få for omsorgshjemmet fremtidige drift. Bestyrelsen oplyser, at der ønskes en drøftelse med relevante kommunale instanser om, hvorledes den fremtidige drift kan indpasses i en ny forenklet struktur hvor muligheden for at samle omsorgshjemmene i henholdsvis Stenild, Støvring og Rørbæk i én institution, med nye vedtægter, én bestyrelse og en fælles budget- og økonomifunktion overvejes, ligesom bestyrelsen vil tage initiativ til en drøftelse af, i hvilket omfang den samlede kapacitet på de tre omsorgshjem skal reduceres fra de nuværende 68 pladser. Bestyrelsen oplyser afslutningsvis, at den allerede nu agter at søge de gældende vedtægter ændret, således at Bent Friis-Jeppesen ikke længere skal have ret til at udpege et medlem af bestyrelsen. Mangelfuld økonomisk styring. Bestyrelsen indleder med at beklage det negative resultat for 2009, herunder de svagheder i den økonomiske styring og kontrol der er påpeget af REVAS Aps og management Partners A/S. Det er bestyrelsens opfattelse, at med de ledelsesmæssige ændringer der er gennemført ved bl.a. konstituering i forstanderstillingen, så lever Rørbæk Omsorgshjem i dag op til bestyrelsens forventninger og krav til økonomisk styring og kontrol. Herefter gennemgår bestyrelsen i redegørelsen de af revisor fremførte bemærkninger til 463

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere