REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet"

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 15 til pkt. til pkt. 29.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Anmodning om udtrædelse af byrådet Planlægning af politiske møder for Samlet økonomivurdering - ultimo juni ØKV Budget midtvejsregulering af tilskud og udligning Mål for konkurrenceudsættelse i Rebild Kommune Indberetning vedrørende det specialiserede socialområde Rørbæk Omsorgshjem Ansøgning om ombygning, udvidelse og opnormering af bo-, arbejds- og undervisningstilbuddet Bækkebo Kvalitetsstandard for 85 Bostøtte efter høring Principper for koordinering på det specialiserede område Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 - Skørping og Rebild Belægningsarbejder i Rebild Kommune frigivelse af bevilling Genindførelse af aftenkørsel på NT-rute nr NT s budgetforslag for 2011 samt regnskab for 2009 og regnskabsrapport for 2010 fremsendes til Rebild Kommunes udtalelse Endelig vedtagelse af 2. forslag til lokalplan nr. 241 for centerområde i Bælum samt forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 243 for et boligområde, Jyllandsgade 21 i Skørping Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 246 for erhvervsområdet Industriparken, Haverslev Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 247 og kommuneplantillæg nr. 5 for et erhvervsområde ved Skørping Station Godkendelse af skema C, byggeregnskab, for renovering af Skørping Boligselskabs afd., Enggården Forlængelse af høringsperiode for lokalplan 244 og Kommuneplantillæg nr. 9, Vindmøller i Brorstrup Det Grønne Råd - revideret forretningsorden Licitation på ny daginstitution i Skørping Fleksibel frokostordning i dagtilbud Forslag til kommissorium vedr. samling af 10. klasse

3 25. Nyvalg til fælles skolebestyrelser i henholdsvis Bælum og Øster Hornum Ansøgning om delvis dispensation i forhold til aktuelle indgreb i Bælum-Solbjerg Skoles økonomiske råderum Orientering Økonomiudvalget Lukket - Låneoptagelse 2010 Fejl! Bogmær 29. Lukket - Udvidelse af dagligvarebutik Fejl! Bogmær Underskriftsside

4 1. Anmodning om udtrædelse af byrådet J.nr.: A30. Sagsnr.: 10/12010 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Byrådsmedlem Solveig Værum Nørgaard har ved mail den 8. august 2010, anmodet om tilladelse til at udtræde af byrådet begrundet i arbejdsmæssige forhold. Jfr. Lov om Kommunale og Regionale Valg 103, stk. 1, skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen. Af valgbestyrelsens opgørelse af personlige stemmer samt kandidatudvælgelse fremgår det, at 1. stedfortræder for partiet Venstre er Birgitte Juel Nielsen. Solveig Værum Nørgaard er af udpeget til følgende udvalg og bestyrelser: Børne- og Ungdomsudvalget HMN Naturgas Rebild Kommunale Ungdomsskole Handicaprådet Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Det indstilles at anmodningen om at udtræde af byrådet imødekommes at 1. stedfortræder for Venstre, Birgitte Juel Nielsen, indkaldes at Birgitte Juel Nielsen varetager Solveig Værum Nørgaards udvalgspost i BU at der tages stilling til varetagelsen af øvrige udvalgs- og bestyrelsesposter, der hidtil er varetaget af Solveig Værum Nørgaard. Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Til øvrige poster udpeges Til Handicaprådet Birgitte Juel Nielsen Til Rebild Kommunes Ungdomsskoles bestyrelse Birgitte Juel Nielsen 447

5 Som Formand for valgsted i Nørager Birgitte Juel Nielsen. Som valgtilforordnet Nørager Henrik Buus. Medlem af repræsentantskabet for HMN Naturgas Mogens Schou Andersen Gert Jensen og Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. 448

6 2. Planlægning af politiske møder for 2011 J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/6312 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2011 har forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper der også ligger til grund for mødeplanlægningen i 2010 således: Det tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og Fagudvalg. Der kan herudover ved særlige behov tilrettelægges supplerende møder herunder temamøder. Sidstnævnte mødetilrettelæggelse kan ske løbende. Byrådsmøderne fastlægges som udgangspunkt sidste torsdag i måneden kl , idet der i mødeplanlægningen tages hensyn til ferier og konkrete behov i forbindelse med budgetlægningen. Der planlægges med temamøder forud for hver Byrådsmøde fra kl Møderne i Økonomiudvalget afvikles som udgangspunkt i ugen forud for byrådsmøderne. Møderne afholdes som udgangspunkt på onsdage. Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i Økonomiudvalget således at disse for så vidt angår sager der skal viderebehandles i Økonomiudvalget tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet. Ugerne 8 vinterferie og 42 efterårsferie søges holdt mødefri. Tilsvarende er juli måned samt sidste del af december måned mødefri. Specifikt for 2011 kan nævnes: At s visionsseminar fastlægges til den marts 2011 At s budgetseminar foreslås til den 16. august 2011, hvorfor Økonomiudvalgsmødet af hensyn til evt. efterfølgende møder i de politiske grupper er fastlagt til den 19. august. At s budgetaften foreslås til den 5. oktober 2011 efterfulgt af et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 6. oktober kl Generelt sigtes der mod, at den samlede mødevirksomhed tilrettelægges således, at der dels sikres den fornødne sagsbehandling og sagsforberedelse i forvaltningen og dels en beslutningsproces uden unødig forsinkelse i forhold til behandlingen af de enkelte sager. Desuden anmodes byrådet om en drøftelse af, hvor byrådsmøderne i 2011 skal afholdes. 449

7 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At principperne for mødeplanlægningen og den skitserede mødeplan for 2011 godkendes At fagudvalgene anmodes om at tilrettelægge deres mødeplan for 2011 med udgangspunkt i vedlagte udkast At der tages stilling til placeringen af byrådsmøderne i Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet med justering vedr. juni Der udsendes revideret kalender til BY. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Politisk mødekalender forslag Forslag politisk mødekalender pdf 450

8 3. Samlet økonomivurdering - ultimo juni ØKV2 J.nr.: S00. Sagsnr.: 10/2611 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2. Generelt er det opfattelsen, at økonomien og budgetoverholdelsen i lighed med vurderingen med udgangen af 1. kvartal er presset. Det procentuelle forbrug er relativt højt og skal reduceres en del i de sidste måneder af 2010 for at det besluttede måltal på kr. 7 mio. kr. i tilladt merforbrug kan overholdes. Vurderingen af den enkelte fagområders findes i det vedlagte bilagsmateriale. Nedenfor er vurderingen af de enkelte udvalgsområders afvigelse opstillet i skema i forhold til såvel oprindeligt, som korrigeret budget. Afvigelserne skal ses i relation til det politisk besluttede måltal på 7 mio. kr., som er i forhold til det oprindelige budget. Det korrigerede budget indeholder blandt andet overførsler fra 2009 på nettomerforbrug på 38,4 mio. kr., samt øvrige politiske bevillinger i I vurderingerne er de konstaterede virkninger af de iværksatte initiativer indregnet i det omfang at det er muligt at se resultaterne i talmaterialet med udgangen af juni. Der er på nogle områder iværksat nye initiativer, med henblik på at opnå de besluttede måltal, men det er ikke muligt at se virkningerne heraf endnu. Udvalg Forventet afvigelse i forhold til korr. budget 2010 Forventet afvigelse i forhold til opr. Budget 2010 Måltal i forhold til opr. Budget 2010 Arbejdsmarked -8,0-6,9 0,0 Børn- og Ungdom -48,6-19,4-10,0 Sundhed -20,7-6,3-5,0 Teknik og Miljø 3,7 2,3 3,5 Kultur og Fritid 1,3 1,1 1,0 Økonomiudvalg 6,9 3,5 3,5 I alt -65,4-25,7-7,0 På driften viser den seneste vurdering således et merforbrug på 25,7 mio. kr. mod et måltal på 7 mio. kr. Samlet set er derfor vurderingen, at det med det nuværende forbrugsmønster, ikke er muligt, at nå de politiske måltal på driften. På anlæg forventes der netto mindre udgifter i 2010 ud fra en vurdering af, at der blandt andet er en række projekter, der først igangsættes i efteråret 2010 og derfor finansieringsmæssigt først afsluttes i For projekter med lånemulighed kan der søges dispensation til overførsel til 2011, såfremt projekterne er igangsat senest 1. oktober. Der skønnes på blandt andet denne baggrund et mindreforbrug i 2010 på samlet 20 mio. kr. 451

9 På finansiering er den seneste vurdering således at der kan forventes en nettomerindtægt på kr. 12,5 mio. kr. I denne vurdering indgår mindre udgifter på 1,5 mio. kr. på renter til lån, samt en højere forrentning af obligationsbeholdningen, merudgifter til landsbyggefonden vedr. Ådalscentret på 1 mio. kr., samt en skattebøde 1,4 mio. kr. som følge af at kommunerne under et ikke overholdt skatteaftalen for 2008 og sidst er der en midtvejsregulering af 2010 på 17,7 mio. kr. jf. anden sag på dagsorden. Den samlede bundlinje vurderes at ende med et likviditetsforbedring på 3,6 mio. kr. mod en budgetteret likviditetsforbedring på 14,2 mio. kr. Heri er der ikke taget højde for eventuelle tekniske finansforskydninger mellem årerne ikke indregnet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Teknik- og Miljøudvalget konstaterer, at de besluttede tiltag er iværksat og vurderer, at tiltagene gør, at måltallene på området holder. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den Godkendt som indstillet, idet økonomivurderingen tages til efterretning. De politiske måltal forventes nået. Arbejdsmarkedsudvalget har noteret sig de af KL udmeldte midtvejsreguleringer. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget forventer måltallet nået via fuld implementering af de opstillede handleplaner. Indstillingen godkendt. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den ØKV2 indstilles godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget konstaterer, at de besluttede tiltag er iværksat og vurderer, at tiltagene gør, at måltallene på området holder Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den Udvalget udtrykker det beklagelige i, at økonomistyringen ikke på et tidligere tidspunkt har synliggjort problemstillingernes omfang. Forvaltningen anmodes om at indhente ekstern bistand til at vurdere den eksisterende styring og det udmøntede foranstaltningsniveau herunder komme med forslag til alternative handlemuligheder på det socialfaglige felt set i forhold til økonomi og lovgivning. Regnskabstallene på specialundervisningsområdet og det sociale børne/ungeområde for de seneste tre år ønskes analyseret herunder også en sammenligning med andre kommuner. Udvalget indstiller, at der tages stilling til den særlige økonomiske situation for Suldrup skole i forbindelse med lukningen af Sønderup og Kirketerp skoler. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt de besluttede måltal ikke nås blandt andet via de iværksatte tiltag vil der opstå et 452

10 yderligere merforbrug på driften udover måltallet på 7 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller At økonomivurderingen drøftes, At der jf. øvrige økonomisager på dagsorden iværksættes initiativer med henblik på at det politisk fastsatte måltal på 7 mio. kr. realiseres Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkninger som anført af Fagudvalgene. Herudover indstilles indstillingerne fra økonomiforum jf. Øk. d pkt. 04. vedr. - det specialiserede socialområde under BU - administreret ansættelses- og forbrugsstop. Godkendt. Søren Søe-Larsen tilkendegav følgende: Rebild Kommune står overfor at implementere en ny administrativ struktur pr. 01. jan Derfor finder Søren Søe-Larsen det ikke hensigtsmæssig at benytte sig af eksterne konsulentbistand på det specialiserede socialområde under BU. Beslutning i den : Søren Søe-Larsens tilkendegivelse fra ØK blev begæret til afstemning. For stemte 2 Oplandslisten. Imod stemte 20 Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne. Hverken for eller imod stemte 2 Dansk Folkeparti. Tilkendegivelsen blev således ikke tiltrådt og indstillingen fra ØK var hermed godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Samlet økonomivurdering ultimo juni ØK

11 4. Budget midtvejsregulering af tilskud og udligning J.nr.: Ø36. Sagsnr.: 10/11689 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indeholder udover forhold, der vedrører 2011 ligeledes forhold vedrørende 2010-budgettet. Det er aftalt, at kommunernes tilskud skal reguleres i 2010, hvilket kommer Rebild Kommune til gode. Netto reguleres kommunens tilskud med 16,3 mio.kr. i Dette er sammensat af bloktilskudsreguleringer på 10,4 mio.kr., finansiering på -1,4 mio.kr. samt regulering af beskæftigelsestilskuddet på 7,3 mio.kr. Det foreslås, at der sker en fordeling af tilskuddet, således at tilskudsbeløbene - stort set i overensstemmelse med reguleringen - tilføres de områder, der administrerer udgifterne. Der er i den forbindelse anlagt en betragtning om en bagatelgrænse på ± kr. Samlet set fordeler bloktilskudsreguleringen sig således: 2010 AM BU 423 KF 0 SU TM 0 ØK 0 Finans I alt Beskæftigelsestilskud Samlet regulering Specifikationen kan ses af bilaget. Af større regulering kan nævnes et øget tilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet (1,6 mio.kr.) samt ændringer i lov om dagpenge (1,1 mio.kr.). Hertil kommer reguleringen af budgetgarantien på 6,4 mio.kr. Følgende udgiftsområder indgår i budgetgarantien: Kontanthjælp 454 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Kommunal aktivering af ikke-forsikrede ledige Førtidspension Ledighedsydelse Danskundervisning af udlændinge samt introduktionsydelse og aktivering efter integrationsloven

12 Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Budgetgarantien vedrører særligt kontanthjælp og førtidspensioner. Budgetreguleringen er fordelt med 3,9 mio.kr. til SU og 2,5 til AM. Udover bloktilskudsreguleringen får Rebild Kommune en regulering på beskæftigelsesområdet på 7,3 mio.kr. Indenfor AM-området viser ØKV2 et forventet merforbrug på 6,9 mio.kr. Der er primært tale om udgifter, der dækkes af midtvejsreguleringen samt det øgede beskæftigelsestilskud. Det foreslås derfor, at reguleringen til AM fastsættes til samme 6,9 mio.kr. og ikke 11,4 mio.kr. som skemaet antyder. Tilskud til pilotjobcenteret er fra 2010 overgået fra konkret tilskud til at være en del af bloktilskuddet. Der er i budgettet optaget en indtægtspost på 4,3 mio.kr. som foreslås udlignet via midtvejsreguleringen. Finansieringssiden Samlet set modtager Rebild Kommune 17,7 mio.kr. i regulering. Dette er sammensat af 7,3 mio.kr. til beskæftigelsesområdet samt 10,4 mio.kr. vedr. aktstykket. I modsat retning trækker den individuelle modregning som følge af, at en række kommuner uden dispensation valgte at hæve skatten i Som følge heraf skal Rebild Kommune bidrage med 1,4 mio.kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Midtvejsreguleringen og tilskuddet til beskæftigelsesområdet styrker Rebild Kommunes likviditet. Det øgede tilskud udbetales sammen med 12-delsafregningerne i sidste kvartal af Det foreslås, at der i lighed med tidligere år sker en budgetregulering som følge af midtvejsreguleringen, men samtidig fastholdes de allerede udmeldte måltal set i forhold til det oprindelige budget som styringsgrundlag. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der meddeles en tillægsbevilling (indtægt) på kr. vedr. midtvejsreguleringen At der meddeles en tillægsbevilling kr. fagudvalgene (AM: kr., BU: kr. samt SU: kr.) At der gives en tillægsbevilling på kr. til udligning af indtægt vedr. pilotjobcenter. At der gives en tillægsbevilling på kr. afregning af sanktionerne vedr. andre kommuners skattestigning At tillægsbevillingerne reguleres via hovedkassen 455

13 At de allerede udmeldte måltal i forhold til det oprindelige budget fastholdes som styringsgrundlag Bilag: Se bilag vedr. sag omkring regulering af budget 2011 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. 456

14 5. Mål for konkurrenceudsættelse i Rebild Kommune J.nr.: P22. Sagsnr.: 10/10354 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Økonomiaftalen 2011 mellem regeringen og KL indeholder en tilkendegivelse fra regeringen om, at andelen af kommunale driftsopgaver der konkurrenceudsættes øges fra de nuværende ca. 25 % til 31,5 % i KL og regeringen drøfter i efteråret 2010 de nærmere forhold omkring denne målsætning. Rebild Kommune har i dagkonkurrenceudsat ca. 25 % af sine driftsopgaver. Indikatoren opgøres som kommunens udgifter til tjenesteydelser tillagt værdien af de udbudte områder, hvor kommunens selv har vundet udbuddet (fx rengøring i administration og driftsenheden) set for forhold til de samlede driftsudgifter. 1 %-point svarer til ca. 10 mio.kr. Såfremt andelen skal op på 31,5 % skal der således ske konkurrenceudsættelse af driftsopgaver for yderligere mio.kr. Procentdelen (R2009) afviger en del mellem hovedområderne: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58% 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 67% 02 Transport og infrastruktur 25% 03 Undervisning og kultur 19% 04 Sundhedsområdet 68% 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 20% 06 Fællesudgifter og administration m.v 18% I alt 25% Note: Tallene er omtrentlige. Som det fremgår, er det særligt indenfor kt. 00, 01 og 04, der er en høj andel af konkurrenceudsættelse. Konkurrenceudsættelse er typisk karakteriseret ved og påvirkes af - følgende elementer: Udbud og eventuel udlicitering (outsourcing) Frit valgs-ordninger Offentlige-private partnerskaber (OPP-partnerskaber) 457

15 Der er således flere veje til at øge andelen af opgaver, hvoraf nogle hjælpes på vej af konkret lovgivning (frit-valg), mens andre kræver en konkret handling fra kommunens side. Der er således behov for en konkret stillingstagen til retningen for konkurrenceudsættelse i Rebild Kommune dvs. stillingstagen til, i hvilket omfang Rebild Kommune skal søge at nå måltallet på 31,5 % i Formålet med konkurrenceudsættelse defineres ofte således at kommunens skal have mest værdi for sine penge dette kan ses både ud fra en økonomisk og en kvalitetsmæssig synsvinkel. Øget konkurrence og bidrag fra private leverandører øget omkostningsbevidstheden og innovation indenfor de kommunale driftsområder. Konkrete eksempler fra Rebild Kommune (rengøring på 11 institutioner og dele af driftsenheden i 2009) viser, at der vil kunne opnås væsentligt økonomiske rationaler ved konkurrenceudsættelse. Disse rationaler vil dog variere og kan først opgøres efter udbud. Der er omkostninger forbundet ved udbud (typisk størst ved førstegang udbud), ligesom efterfølgende monitorering medfører øgede omkostninger. Ved udvælgelsen af områder, der konkurrenceudsættes bør der derfor udpeges de områder, hvor forventningen til rationalet er størst. Såfremt beslutter at øge andelen af opgaver der konkurrenceudsættes er der behov for en stillingstagen til hvilke områder konkurrenceudsættelse kan finde sted. Som hovedregel kan alle opgaver, der ikke betegnes som myndighedsopgaver konkurrenceudsættes. Men selvom opgaver indeholder et element af myndighedsudøvelse, er det ikke nødvendigvis en hindring for gennemførelsen af et udbud. Spørgsmålet er om opgaven kan afgrænses på en måde, så myndighedsdelen udskilles. Der er en række administrative områder, hvor konkurrenceudsættelse kan finde sted (IT, løn, bogholderi, omstilling, udbetalingsfunktioner, tilbud til ledige, pedel, rengøring etc.). Indenfor driftsområderne vil konkurrenceudsættelse også kunne finde sted i stort omfang (daginstitutioner, ældreplejen, skolerne (her er der et stort marked for privatskoler), grønne områder, vejvedligeholdelse etc.). Forvaltningen foreslår, at der til Økonomiudvalgets møde i september med udgangspunkt i s målsætning for området - udarbejdes et forslag til en udbudsplan for områder der konkurrenceudsættes i de kommende år. Efterfølgende til der skulle gennemføres en hørings- og dialogproces med MED-organisationen, de faglige organisationer og berørte medarbejdere. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der vil skulle afholdes udgifter til udbud og efterfølgende monotorering/tilsyn. Det økonomiske rationale vil kunne opgøres efter afholdelse af udbud. Det forventes, at rationalet er størst ved førstegangs udbud. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der opstilles mål for omfanget af konkurrenceudsatte kommunale driftsopgaver frem til 458

16 2015 At forvaltningen - med udgangspunkt i disse mål - til ØK-mødet i september fremlægger forslag til konkurrenceudsættelsesplan for perioden. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning at der sigtes mod at opfylde konkurrenceudsættelsesmålet på 31,5% i Beslutning i den : Indstillingen fra ØK blev begæret til afstemning. For stemte 15 Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Søren Søe-Larsen. Imod stemte 8 Socialdemokraterne og SF. Hverken for eller imod stemte 1 Axel Rene Aubertin. Indstillingen fra ØK var hermed godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. 459

17 6. Indberetning vedrørende det specialiserede socialområde J.nr.: P17. Sagsnr.: 09/13096 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i udgifterne på området. Den enkelte kommunalbestyrelse har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af det specialiserede socialområde under hensyntagen til den samlede kommunale økonomi. For at sikre, at den enkelte kommunalbestyrelse har den fornødne information om udgiftsudviklingen, er regeringen og KL blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling. De kvartalsvise oversigter vil danne afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, samt eventuelt at iværksætte yderligere initiativer. Kvartalsoversigterne, der for at sikre sammenlignelighed er defineret efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan, skal forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest en måned efter kvartalets udløb, det vil sige senest den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Indberetningen omfatter hovedområderne udsatte børn og unge og udsatte voksne og handicappede, der tilsammen udgør det specialiserede socialområde. Herudover skal der foretages indberetning på pleje og omsorgsområdet, da dele af udgifterne her kan henføres til det specialiserede område. Der skal indberettes nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Normal anvendes nettoudgifter inkl. refusion så derfor er der forskel til de tal der eksempelvis præsenteres i disponeringsregnskab og økonomivurderinger. Bortset fra de tal der ikke skal oprettes er der naturligvis overensstemmelse mellem indberetningen og økonomivurderingen. Der er i % refusion for udgifter over kr. og 50 % refusion for udgifter over kr. Opgørelsen her for 2. kvartal 2010 er opgjort med baggrund i de faktiske borgere, der modtager hjælp på nuværende tidspunkt, dog er der på voksenområdet taget højde for unge der bliver voksne og dermed flyttes til en anden forvaltning. Der er herudover ikke taget højde for eventuelle tilgange og afgange eller ændringer i hjælpen der ydes og udgifterne hertil. Opgørelsen er sammenholdt med det korrigerede budget. Den samlede afvigelse for de områder der skal ske indberetning på udgør 46,8 mio. kr. Tallene i medfølgende bilag er indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at overholde fristen pr. 1. august. På udsatte børn og unge forventes der et samlet merforbrug på 33,1 mio. kr. ekskl. stats- 460

18 refusion på særligt dyre enkeltsager og inkl. overførsel fra 2009 på 18,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af sager primært på forebyggende foranstaltninger. På udsatte voksne og handicappede forventes der et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. ekskl. statsrefusion. Merforbruget skyldes en stigning i antal og hjælpen der ydes efter SEL 85. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen konsekvenser for såvidt angår indberetningen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forbruget og den vedhæftede økonomiske oversigt drøftes, samt at indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde for kvartal - ØK

19 7. Rørbæk Omsorgshjem J.nr.: K09. Sagsnr.: 10/2543 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Sagen vedrørende Rørbæk Omsorgshjem er senest behandlet på s møde den 24. juni 2010, hvor med 17 stemmer for (Socialdemokratiet, SF og Venstre) og 7 stemmer imod (alle øvrige) besluttede at godkende flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget om, - At Rebild Kommunes advokat i samarbejde med Sundhedsforvaltningen og Rebild Kommunes juridiske konsulent iværksætter den i henhold til lovgivningen nødvendige proces med sigte på at tilbagekalde godkendelsen til at drive det private bosted Rørbæk Omsorgshjem begrundet i o En utilstrækkelig ledelse o o En mangelfuld økonomisk styring En sammenblanding af Rørbæk Omsorgshjems og forstanderens/dennes selskabs økonomi og forvaltningen af beboernes midler. - At tilbagekaldelsen søges indgået via frivillig tilbagekaldelse af godkendelsen til at drive det private bosted Rørbæk Omsorgshjem, jfr. bestyrelsens skrivelse af 9. juni At fristen for partshøring fastsættes til den 30. august 2010 hvorefter spørgsmålet om tilbagekaldelse af godkendelse behandles på ny. - At Rebild Kommune ikke indgår i drøftelser med bestyrelsen omkring bygningernes fremtidige drift til andre målgrupper. Høringsfristen ændres til 31. juli 2010 med henblik på ny politisk behandling i august Det Radikale Venstre, Oplandslisten, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ønskede følgende holdning til sagen tilført protokollen: Med henblik på at sikre den fortsatte drift af Rørbæk Omsorgshjem anmodes bestyrelsen om inden den 31. juli 2010 at aflevere en redegørelse for hvordan ledelsesforhold og den økonomiske styring tænkes tilrettelagt, så en gentagelse af den seneste tids kritiserede forhold ikke gentages. Herudover ønskes en redegørelse om og i givet fald hvordan den hidtidige forstanders tilknytning definitivt kan bringes til ophør. Såfremt redegørelsen ikke sandsynliggør at de påtalte forhold er genoprettet vil der blive iværksat de fornødne tiltag med henblik på tilbagekaldelse af godkendelsen. Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling. Bestyrelsen fremsender ved skrivelse af 30. juni 2010, der er vedlagt sagen som bilag, redegørelse vedrørende Rørbæk omsorgshjem. Sammen med redegørelsen er der fremsendt 3 bilag, henholdsvis foreløbig redegørelse vedrørende regnskabs- og bilagsgennemgang for Rørbæk Omsorgshjem udarbejdet af REVAS Aps, bestyrelsesformandens skrivelse 462

20 til Rebild Kommune af 9. juni 2010 og skrivelse til Borgmesteren af 18. juni Redegørelsen er opbygget med udgangspunkt i de fremsatte kritikpunkter og indeholder: Utilstrækkelig ledelse. Bestyrelsen oplyser, at den er enig i, at der burde have været taget fat om problemerne i relation til forstanderens økonomiske dispositioner og styring i det hele taget, og med hensyn til den daglige ledelse erkender bestyrelsen, at den har haft for stor tillid til forstanderens evner og ansvarlighed, og at den måde ledelsesfunktionen blev varetaget på ikke var tilfredsstillende. Bestyrelsen har afskediget og bortvist den tidligere forstander med virkning fra 23. marts 2010, og har som følge heraf valgt at konstituere den konsulent der udarbejdede den rapport om forholdende på Rørbæk Omsorgshjem, som blev fremsendt til Sundhedsudvalget dateret 9. april Det er bestyrelsens opfattelse, at den konstituerede leder har et godt kendskab til institutionen, og at denne sammen med stedfortræderen på Rørbæk Omsorgshjem varetager ledelsen af hjemmet på fuld betryggende vis. Bestyrelsen tilkendegiver i relation til en mere permanent bemanding af ledelsesfunktionen på Rørbæk Omsorgshjem, at beslutning herom vil blive truffet, når overvejelserne vedrørende en ny struktur og en justering af den samlede kapacitet er afsluttet. Det bemærkes hertil, at bestyrelsen i et afsnit i redegørelsen benævnt Ny struktur henviser til skrivelse af 9. juni 2010 hvoraf fremgår, at bestyrelsen er opmærksom på de ændringer der er i forhold til omsorgshjemmets tjenester, herunder de konsekvenser ændrede krav i relation til personer der har eller søger mere permanent ophold, kan få for omsorgshjemmet fremtidige drift. Bestyrelsen oplyser, at der ønskes en drøftelse med relevante kommunale instanser om, hvorledes den fremtidige drift kan indpasses i en ny forenklet struktur hvor muligheden for at samle omsorgshjemmene i henholdsvis Stenild, Støvring og Rørbæk i én institution, med nye vedtægter, én bestyrelse og en fælles budget- og økonomifunktion overvejes, ligesom bestyrelsen vil tage initiativ til en drøftelse af, i hvilket omfang den samlede kapacitet på de tre omsorgshjem skal reduceres fra de nuværende 68 pladser. Bestyrelsen oplyser afslutningsvis, at den allerede nu agter at søge de gældende vedtægter ændret, således at Bent Friis-Jeppesen ikke længere skal have ret til at udpege et medlem af bestyrelsen. Mangelfuld økonomisk styring. Bestyrelsen indleder med at beklage det negative resultat for 2009, herunder de svagheder i den økonomiske styring og kontrol der er påpeget af REVAS Aps og management Partners A/S. Det er bestyrelsens opfattelse, at med de ledelsesmæssige ændringer der er gennemført ved bl.a. konstituering i forstanderstillingen, så lever Rørbæk Omsorgshjem i dag op til bestyrelsens forventninger og krav til økonomisk styring og kontrol. Herefter gennemgår bestyrelsen i redegørelsen de af revisor fremførte bemærkninger til 463

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-08-2010. Mødetidspunkt: 17:00.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-08-2010. Mødetidspunkt: 17:00. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 241 2. Orientering 252

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:00. Sted: Rebild Produktionsskole, Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juni 2010

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskabsorientering - opgjort 27.01.09 vedr. 08 13 2. Kontrakt

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere