REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet"

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 15 til pkt. til pkt. 29.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Anmodning om udtrædelse af byrådet Planlægning af politiske møder for Samlet økonomivurdering - ultimo juni ØKV Budget midtvejsregulering af tilskud og udligning Mål for konkurrenceudsættelse i Rebild Kommune Indberetning vedrørende det specialiserede socialområde Rørbæk Omsorgshjem Ansøgning om ombygning, udvidelse og opnormering af bo-, arbejds- og undervisningstilbuddet Bækkebo Kvalitetsstandard for 85 Bostøtte efter høring Principper for koordinering på det specialiserede område Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 - Skørping og Rebild Belægningsarbejder i Rebild Kommune frigivelse af bevilling Genindførelse af aftenkørsel på NT-rute nr NT s budgetforslag for 2011 samt regnskab for 2009 og regnskabsrapport for 2010 fremsendes til Rebild Kommunes udtalelse Endelig vedtagelse af 2. forslag til lokalplan nr. 241 for centerområde i Bælum samt forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 243 for et boligområde, Jyllandsgade 21 i Skørping Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 246 for erhvervsområdet Industriparken, Haverslev Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 247 og kommuneplantillæg nr. 5 for et erhvervsområde ved Skørping Station Godkendelse af skema C, byggeregnskab, for renovering af Skørping Boligselskabs afd., Enggården Forlængelse af høringsperiode for lokalplan 244 og Kommuneplantillæg nr. 9, Vindmøller i Brorstrup Det Grønne Råd - revideret forretningsorden Licitation på ny daginstitution i Skørping Fleksibel frokostordning i dagtilbud Forslag til kommissorium vedr. samling af 10. klasse

3 25. Nyvalg til fælles skolebestyrelser i henholdsvis Bælum og Øster Hornum Ansøgning om delvis dispensation i forhold til aktuelle indgreb i Bælum-Solbjerg Skoles økonomiske råderum Orientering Økonomiudvalget Lukket - Låneoptagelse 2010 Fejl! Bogmær 29. Lukket - Udvidelse af dagligvarebutik Fejl! Bogmær Underskriftsside

4 1. Anmodning om udtrædelse af byrådet J.nr.: A30. Sagsnr.: 10/12010 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Byrådsmedlem Solveig Værum Nørgaard har ved mail den 8. august 2010, anmodet om tilladelse til at udtræde af byrådet begrundet i arbejdsmæssige forhold. Jfr. Lov om Kommunale og Regionale Valg 103, stk. 1, skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen. Af valgbestyrelsens opgørelse af personlige stemmer samt kandidatudvælgelse fremgår det, at 1. stedfortræder for partiet Venstre er Birgitte Juel Nielsen. Solveig Værum Nørgaard er af udpeget til følgende udvalg og bestyrelser: Børne- og Ungdomsudvalget HMN Naturgas Rebild Kommunale Ungdomsskole Handicaprådet Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Det indstilles at anmodningen om at udtræde af byrådet imødekommes at 1. stedfortræder for Venstre, Birgitte Juel Nielsen, indkaldes at Birgitte Juel Nielsen varetager Solveig Værum Nørgaards udvalgspost i BU at der tages stilling til varetagelsen af øvrige udvalgs- og bestyrelsesposter, der hidtil er varetaget af Solveig Værum Nørgaard. Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Til øvrige poster udpeges Til Handicaprådet Birgitte Juel Nielsen Til Rebild Kommunes Ungdomsskoles bestyrelse Birgitte Juel Nielsen 447

5 Som Formand for valgsted i Nørager Birgitte Juel Nielsen. Som valgtilforordnet Nørager Henrik Buus. Medlem af repræsentantskabet for HMN Naturgas Mogens Schou Andersen Gert Jensen og Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. 448

6 2. Planlægning af politiske møder for 2011 J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/6312 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2011 har forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper der også ligger til grund for mødeplanlægningen i 2010 således: Det tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og Fagudvalg. Der kan herudover ved særlige behov tilrettelægges supplerende møder herunder temamøder. Sidstnævnte mødetilrettelæggelse kan ske løbende. Byrådsmøderne fastlægges som udgangspunkt sidste torsdag i måneden kl , idet der i mødeplanlægningen tages hensyn til ferier og konkrete behov i forbindelse med budgetlægningen. Der planlægges med temamøder forud for hver Byrådsmøde fra kl Møderne i Økonomiudvalget afvikles som udgangspunkt i ugen forud for byrådsmøderne. Møderne afholdes som udgangspunkt på onsdage. Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i Økonomiudvalget således at disse for så vidt angår sager der skal viderebehandles i Økonomiudvalget tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet. Ugerne 8 vinterferie og 42 efterårsferie søges holdt mødefri. Tilsvarende er juli måned samt sidste del af december måned mødefri. Specifikt for 2011 kan nævnes: At s visionsseminar fastlægges til den marts 2011 At s budgetseminar foreslås til den 16. august 2011, hvorfor Økonomiudvalgsmødet af hensyn til evt. efterfølgende møder i de politiske grupper er fastlagt til den 19. august. At s budgetaften foreslås til den 5. oktober 2011 efterfulgt af et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 6. oktober kl Generelt sigtes der mod, at den samlede mødevirksomhed tilrettelægges således, at der dels sikres den fornødne sagsbehandling og sagsforberedelse i forvaltningen og dels en beslutningsproces uden unødig forsinkelse i forhold til behandlingen af de enkelte sager. Desuden anmodes byrådet om en drøftelse af, hvor byrådsmøderne i 2011 skal afholdes. 449

7 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At principperne for mødeplanlægningen og den skitserede mødeplan for 2011 godkendes At fagudvalgene anmodes om at tilrettelægge deres mødeplan for 2011 med udgangspunkt i vedlagte udkast At der tages stilling til placeringen af byrådsmøderne i Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet med justering vedr. juni Der udsendes revideret kalender til BY. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Politisk mødekalender forslag Forslag politisk mødekalender pdf 450

8 3. Samlet økonomivurdering - ultimo juni ØKV2 J.nr.: S00. Sagsnr.: 10/2611 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2. Generelt er det opfattelsen, at økonomien og budgetoverholdelsen i lighed med vurderingen med udgangen af 1. kvartal er presset. Det procentuelle forbrug er relativt højt og skal reduceres en del i de sidste måneder af 2010 for at det besluttede måltal på kr. 7 mio. kr. i tilladt merforbrug kan overholdes. Vurderingen af den enkelte fagområders findes i det vedlagte bilagsmateriale. Nedenfor er vurderingen af de enkelte udvalgsområders afvigelse opstillet i skema i forhold til såvel oprindeligt, som korrigeret budget. Afvigelserne skal ses i relation til det politisk besluttede måltal på 7 mio. kr., som er i forhold til det oprindelige budget. Det korrigerede budget indeholder blandt andet overførsler fra 2009 på nettomerforbrug på 38,4 mio. kr., samt øvrige politiske bevillinger i I vurderingerne er de konstaterede virkninger af de iværksatte initiativer indregnet i det omfang at det er muligt at se resultaterne i talmaterialet med udgangen af juni. Der er på nogle områder iværksat nye initiativer, med henblik på at opnå de besluttede måltal, men det er ikke muligt at se virkningerne heraf endnu. Udvalg Forventet afvigelse i forhold til korr. budget 2010 Forventet afvigelse i forhold til opr. Budget 2010 Måltal i forhold til opr. Budget 2010 Arbejdsmarked -8,0-6,9 0,0 Børn- og Ungdom -48,6-19,4-10,0 Sundhed -20,7-6,3-5,0 Teknik og Miljø 3,7 2,3 3,5 Kultur og Fritid 1,3 1,1 1,0 Økonomiudvalg 6,9 3,5 3,5 I alt -65,4-25,7-7,0 På driften viser den seneste vurdering således et merforbrug på 25,7 mio. kr. mod et måltal på 7 mio. kr. Samlet set er derfor vurderingen, at det med det nuværende forbrugsmønster, ikke er muligt, at nå de politiske måltal på driften. På anlæg forventes der netto mindre udgifter i 2010 ud fra en vurdering af, at der blandt andet er en række projekter, der først igangsættes i efteråret 2010 og derfor finansieringsmæssigt først afsluttes i For projekter med lånemulighed kan der søges dispensation til overførsel til 2011, såfremt projekterne er igangsat senest 1. oktober. Der skønnes på blandt andet denne baggrund et mindreforbrug i 2010 på samlet 20 mio. kr. 451

9 På finansiering er den seneste vurdering således at der kan forventes en nettomerindtægt på kr. 12,5 mio. kr. I denne vurdering indgår mindre udgifter på 1,5 mio. kr. på renter til lån, samt en højere forrentning af obligationsbeholdningen, merudgifter til landsbyggefonden vedr. Ådalscentret på 1 mio. kr., samt en skattebøde 1,4 mio. kr. som følge af at kommunerne under et ikke overholdt skatteaftalen for 2008 og sidst er der en midtvejsregulering af 2010 på 17,7 mio. kr. jf. anden sag på dagsorden. Den samlede bundlinje vurderes at ende med et likviditetsforbedring på 3,6 mio. kr. mod en budgetteret likviditetsforbedring på 14,2 mio. kr. Heri er der ikke taget højde for eventuelle tekniske finansforskydninger mellem årerne ikke indregnet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Teknik- og Miljøudvalget konstaterer, at de besluttede tiltag er iværksat og vurderer, at tiltagene gør, at måltallene på området holder. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den Godkendt som indstillet, idet økonomivurderingen tages til efterretning. De politiske måltal forventes nået. Arbejdsmarkedsudvalget har noteret sig de af KL udmeldte midtvejsreguleringer. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget forventer måltallet nået via fuld implementering af de opstillede handleplaner. Indstillingen godkendt. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den ØKV2 indstilles godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget konstaterer, at de besluttede tiltag er iværksat og vurderer, at tiltagene gør, at måltallene på området holder Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den Udvalget udtrykker det beklagelige i, at økonomistyringen ikke på et tidligere tidspunkt har synliggjort problemstillingernes omfang. Forvaltningen anmodes om at indhente ekstern bistand til at vurdere den eksisterende styring og det udmøntede foranstaltningsniveau herunder komme med forslag til alternative handlemuligheder på det socialfaglige felt set i forhold til økonomi og lovgivning. Regnskabstallene på specialundervisningsområdet og det sociale børne/ungeområde for de seneste tre år ønskes analyseret herunder også en sammenligning med andre kommuner. Udvalget indstiller, at der tages stilling til den særlige økonomiske situation for Suldrup skole i forbindelse med lukningen af Sønderup og Kirketerp skoler. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt de besluttede måltal ikke nås blandt andet via de iværksatte tiltag vil der opstå et 452

10 yderligere merforbrug på driften udover måltallet på 7 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller At økonomivurderingen drøftes, At der jf. øvrige økonomisager på dagsorden iværksættes initiativer med henblik på at det politisk fastsatte måltal på 7 mio. kr. realiseres Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkninger som anført af Fagudvalgene. Herudover indstilles indstillingerne fra økonomiforum jf. Øk. d pkt. 04. vedr. - det specialiserede socialområde under BU - administreret ansættelses- og forbrugsstop. Godkendt. Søren Søe-Larsen tilkendegav følgende: Rebild Kommune står overfor at implementere en ny administrativ struktur pr. 01. jan Derfor finder Søren Søe-Larsen det ikke hensigtsmæssig at benytte sig af eksterne konsulentbistand på det specialiserede socialområde under BU. Beslutning i den : Søren Søe-Larsens tilkendegivelse fra ØK blev begæret til afstemning. For stemte 2 Oplandslisten. Imod stemte 20 Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne. Hverken for eller imod stemte 2 Dansk Folkeparti. Tilkendegivelsen blev således ikke tiltrådt og indstillingen fra ØK var hermed godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Samlet økonomivurdering ultimo juni ØK

11 4. Budget midtvejsregulering af tilskud og udligning J.nr.: Ø36. Sagsnr.: 10/11689 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indeholder udover forhold, der vedrører 2011 ligeledes forhold vedrørende 2010-budgettet. Det er aftalt, at kommunernes tilskud skal reguleres i 2010, hvilket kommer Rebild Kommune til gode. Netto reguleres kommunens tilskud med 16,3 mio.kr. i Dette er sammensat af bloktilskudsreguleringer på 10,4 mio.kr., finansiering på -1,4 mio.kr. samt regulering af beskæftigelsestilskuddet på 7,3 mio.kr. Det foreslås, at der sker en fordeling af tilskuddet, således at tilskudsbeløbene - stort set i overensstemmelse med reguleringen - tilføres de områder, der administrerer udgifterne. Der er i den forbindelse anlagt en betragtning om en bagatelgrænse på ± kr. Samlet set fordeler bloktilskudsreguleringen sig således: 2010 AM BU 423 KF 0 SU TM 0 ØK 0 Finans I alt Beskæftigelsestilskud Samlet regulering Specifikationen kan ses af bilaget. Af større regulering kan nævnes et øget tilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet (1,6 mio.kr.) samt ændringer i lov om dagpenge (1,1 mio.kr.). Hertil kommer reguleringen af budgetgarantien på 6,4 mio.kr. Følgende udgiftsområder indgår i budgetgarantien: Kontanthjælp 454 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Kommunal aktivering af ikke-forsikrede ledige Førtidspension Ledighedsydelse Danskundervisning af udlændinge samt introduktionsydelse og aktivering efter integrationsloven

12 Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Budgetgarantien vedrører særligt kontanthjælp og førtidspensioner. Budgetreguleringen er fordelt med 3,9 mio.kr. til SU og 2,5 til AM. Udover bloktilskudsreguleringen får Rebild Kommune en regulering på beskæftigelsesområdet på 7,3 mio.kr. Indenfor AM-området viser ØKV2 et forventet merforbrug på 6,9 mio.kr. Der er primært tale om udgifter, der dækkes af midtvejsreguleringen samt det øgede beskæftigelsestilskud. Det foreslås derfor, at reguleringen til AM fastsættes til samme 6,9 mio.kr. og ikke 11,4 mio.kr. som skemaet antyder. Tilskud til pilotjobcenteret er fra 2010 overgået fra konkret tilskud til at være en del af bloktilskuddet. Der er i budgettet optaget en indtægtspost på 4,3 mio.kr. som foreslås udlignet via midtvejsreguleringen. Finansieringssiden Samlet set modtager Rebild Kommune 17,7 mio.kr. i regulering. Dette er sammensat af 7,3 mio.kr. til beskæftigelsesområdet samt 10,4 mio.kr. vedr. aktstykket. I modsat retning trækker den individuelle modregning som følge af, at en række kommuner uden dispensation valgte at hæve skatten i Som følge heraf skal Rebild Kommune bidrage med 1,4 mio.kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Midtvejsreguleringen og tilskuddet til beskæftigelsesområdet styrker Rebild Kommunes likviditet. Det øgede tilskud udbetales sammen med 12-delsafregningerne i sidste kvartal af Det foreslås, at der i lighed med tidligere år sker en budgetregulering som følge af midtvejsreguleringen, men samtidig fastholdes de allerede udmeldte måltal set i forhold til det oprindelige budget som styringsgrundlag. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der meddeles en tillægsbevilling (indtægt) på kr. vedr. midtvejsreguleringen At der meddeles en tillægsbevilling kr. fagudvalgene (AM: kr., BU: kr. samt SU: kr.) At der gives en tillægsbevilling på kr. til udligning af indtægt vedr. pilotjobcenter. At der gives en tillægsbevilling på kr. afregning af sanktionerne vedr. andre kommuners skattestigning At tillægsbevillingerne reguleres via hovedkassen 455

13 At de allerede udmeldte måltal i forhold til det oprindelige budget fastholdes som styringsgrundlag Bilag: Se bilag vedr. sag omkring regulering af budget 2011 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. 456

14 5. Mål for konkurrenceudsættelse i Rebild Kommune J.nr.: P22. Sagsnr.: 10/10354 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Økonomiaftalen 2011 mellem regeringen og KL indeholder en tilkendegivelse fra regeringen om, at andelen af kommunale driftsopgaver der konkurrenceudsættes øges fra de nuværende ca. 25 % til 31,5 % i KL og regeringen drøfter i efteråret 2010 de nærmere forhold omkring denne målsætning. Rebild Kommune har i dagkonkurrenceudsat ca. 25 % af sine driftsopgaver. Indikatoren opgøres som kommunens udgifter til tjenesteydelser tillagt værdien af de udbudte områder, hvor kommunens selv har vundet udbuddet (fx rengøring i administration og driftsenheden) set for forhold til de samlede driftsudgifter. 1 %-point svarer til ca. 10 mio.kr. Såfremt andelen skal op på 31,5 % skal der således ske konkurrenceudsættelse af driftsopgaver for yderligere mio.kr. Procentdelen (R2009) afviger en del mellem hovedområderne: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58% 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 67% 02 Transport og infrastruktur 25% 03 Undervisning og kultur 19% 04 Sundhedsområdet 68% 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 20% 06 Fællesudgifter og administration m.v 18% I alt 25% Note: Tallene er omtrentlige. Som det fremgår, er det særligt indenfor kt. 00, 01 og 04, der er en høj andel af konkurrenceudsættelse. Konkurrenceudsættelse er typisk karakteriseret ved og påvirkes af - følgende elementer: Udbud og eventuel udlicitering (outsourcing) Frit valgs-ordninger Offentlige-private partnerskaber (OPP-partnerskaber) 457

15 Der er således flere veje til at øge andelen af opgaver, hvoraf nogle hjælpes på vej af konkret lovgivning (frit-valg), mens andre kræver en konkret handling fra kommunens side. Der er således behov for en konkret stillingstagen til retningen for konkurrenceudsættelse i Rebild Kommune dvs. stillingstagen til, i hvilket omfang Rebild Kommune skal søge at nå måltallet på 31,5 % i Formålet med konkurrenceudsættelse defineres ofte således at kommunens skal have mest værdi for sine penge dette kan ses både ud fra en økonomisk og en kvalitetsmæssig synsvinkel. Øget konkurrence og bidrag fra private leverandører øget omkostningsbevidstheden og innovation indenfor de kommunale driftsområder. Konkrete eksempler fra Rebild Kommune (rengøring på 11 institutioner og dele af driftsenheden i 2009) viser, at der vil kunne opnås væsentligt økonomiske rationaler ved konkurrenceudsættelse. Disse rationaler vil dog variere og kan først opgøres efter udbud. Der er omkostninger forbundet ved udbud (typisk størst ved førstegang udbud), ligesom efterfølgende monitorering medfører øgede omkostninger. Ved udvælgelsen af områder, der konkurrenceudsættes bør der derfor udpeges de områder, hvor forventningen til rationalet er størst. Såfremt beslutter at øge andelen af opgaver der konkurrenceudsættes er der behov for en stillingstagen til hvilke områder konkurrenceudsættelse kan finde sted. Som hovedregel kan alle opgaver, der ikke betegnes som myndighedsopgaver konkurrenceudsættes. Men selvom opgaver indeholder et element af myndighedsudøvelse, er det ikke nødvendigvis en hindring for gennemførelsen af et udbud. Spørgsmålet er om opgaven kan afgrænses på en måde, så myndighedsdelen udskilles. Der er en række administrative områder, hvor konkurrenceudsættelse kan finde sted (IT, løn, bogholderi, omstilling, udbetalingsfunktioner, tilbud til ledige, pedel, rengøring etc.). Indenfor driftsområderne vil konkurrenceudsættelse også kunne finde sted i stort omfang (daginstitutioner, ældreplejen, skolerne (her er der et stort marked for privatskoler), grønne områder, vejvedligeholdelse etc.). Forvaltningen foreslår, at der til Økonomiudvalgets møde i september med udgangspunkt i s målsætning for området - udarbejdes et forslag til en udbudsplan for områder der konkurrenceudsættes i de kommende år. Efterfølgende til der skulle gennemføres en hørings- og dialogproces med MED-organisationen, de faglige organisationer og berørte medarbejdere. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der vil skulle afholdes udgifter til udbud og efterfølgende monotorering/tilsyn. Det økonomiske rationale vil kunne opgøres efter afholdelse af udbud. Det forventes, at rationalet er størst ved førstegangs udbud. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der opstilles mål for omfanget af konkurrenceudsatte kommunale driftsopgaver frem til 458

16 2015 At forvaltningen - med udgangspunkt i disse mål - til ØK-mødet i september fremlægger forslag til konkurrenceudsættelsesplan for perioden. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning at der sigtes mod at opfylde konkurrenceudsættelsesmålet på 31,5% i Beslutning i den : Indstillingen fra ØK blev begæret til afstemning. For stemte 15 Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Søren Søe-Larsen. Imod stemte 8 Socialdemokraterne og SF. Hverken for eller imod stemte 1 Axel Rene Aubertin. Indstillingen fra ØK var hermed godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. 459

17 6. Indberetning vedrørende det specialiserede socialområde J.nr.: P17. Sagsnr.: 09/13096 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i udgifterne på området. Den enkelte kommunalbestyrelse har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af det specialiserede socialområde under hensyntagen til den samlede kommunale økonomi. For at sikre, at den enkelte kommunalbestyrelse har den fornødne information om udgiftsudviklingen, er regeringen og KL blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling. De kvartalsvise oversigter vil danne afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, samt eventuelt at iværksætte yderligere initiativer. Kvartalsoversigterne, der for at sikre sammenlignelighed er defineret efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan, skal forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest en måned efter kvartalets udløb, det vil sige senest den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Indberetningen omfatter hovedområderne udsatte børn og unge og udsatte voksne og handicappede, der tilsammen udgør det specialiserede socialområde. Herudover skal der foretages indberetning på pleje og omsorgsområdet, da dele af udgifterne her kan henføres til det specialiserede område. Der skal indberettes nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Normal anvendes nettoudgifter inkl. refusion så derfor er der forskel til de tal der eksempelvis præsenteres i disponeringsregnskab og økonomivurderinger. Bortset fra de tal der ikke skal oprettes er der naturligvis overensstemmelse mellem indberetningen og økonomivurderingen. Der er i % refusion for udgifter over kr. og 50 % refusion for udgifter over kr. Opgørelsen her for 2. kvartal 2010 er opgjort med baggrund i de faktiske borgere, der modtager hjælp på nuværende tidspunkt, dog er der på voksenområdet taget højde for unge der bliver voksne og dermed flyttes til en anden forvaltning. Der er herudover ikke taget højde for eventuelle tilgange og afgange eller ændringer i hjælpen der ydes og udgifterne hertil. Opgørelsen er sammenholdt med det korrigerede budget. Den samlede afvigelse for de områder der skal ske indberetning på udgør 46,8 mio. kr. Tallene i medfølgende bilag er indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at overholde fristen pr. 1. august. På udsatte børn og unge forventes der et samlet merforbrug på 33,1 mio. kr. ekskl. stats- 460

18 refusion på særligt dyre enkeltsager og inkl. overførsel fra 2009 på 18,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af sager primært på forebyggende foranstaltninger. På udsatte voksne og handicappede forventes der et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. ekskl. statsrefusion. Merforbruget skyldes en stigning i antal og hjælpen der ydes efter SEL 85. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen konsekvenser for såvidt angår indberetningen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forbruget og den vedhæftede økonomiske oversigt drøftes, samt at indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde for kvartal - ØK

19 7. Rørbæk Omsorgshjem J.nr.: K09. Sagsnr.: 10/2543 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Sagen vedrørende Rørbæk Omsorgshjem er senest behandlet på s møde den 24. juni 2010, hvor med 17 stemmer for (Socialdemokratiet, SF og Venstre) og 7 stemmer imod (alle øvrige) besluttede at godkende flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget om, - At Rebild Kommunes advokat i samarbejde med Sundhedsforvaltningen og Rebild Kommunes juridiske konsulent iværksætter den i henhold til lovgivningen nødvendige proces med sigte på at tilbagekalde godkendelsen til at drive det private bosted Rørbæk Omsorgshjem begrundet i o En utilstrækkelig ledelse o o En mangelfuld økonomisk styring En sammenblanding af Rørbæk Omsorgshjems og forstanderens/dennes selskabs økonomi og forvaltningen af beboernes midler. - At tilbagekaldelsen søges indgået via frivillig tilbagekaldelse af godkendelsen til at drive det private bosted Rørbæk Omsorgshjem, jfr. bestyrelsens skrivelse af 9. juni At fristen for partshøring fastsættes til den 30. august 2010 hvorefter spørgsmålet om tilbagekaldelse af godkendelse behandles på ny. - At Rebild Kommune ikke indgår i drøftelser med bestyrelsen omkring bygningernes fremtidige drift til andre målgrupper. Høringsfristen ændres til 31. juli 2010 med henblik på ny politisk behandling i august Det Radikale Venstre, Oplandslisten, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ønskede følgende holdning til sagen tilført protokollen: Med henblik på at sikre den fortsatte drift af Rørbæk Omsorgshjem anmodes bestyrelsen om inden den 31. juli 2010 at aflevere en redegørelse for hvordan ledelsesforhold og den økonomiske styring tænkes tilrettelagt, så en gentagelse af den seneste tids kritiserede forhold ikke gentages. Herudover ønskes en redegørelse om og i givet fald hvordan den hidtidige forstanders tilknytning definitivt kan bringes til ophør. Såfremt redegørelsen ikke sandsynliggør at de påtalte forhold er genoprettet vil der blive iværksat de fornødne tiltag med henblik på tilbagekaldelse af godkendelsen. Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling. Bestyrelsen fremsender ved skrivelse af 30. juni 2010, der er vedlagt sagen som bilag, redegørelse vedrørende Rørbæk omsorgshjem. Sammen med redegørelsen er der fremsendt 3 bilag, henholdsvis foreløbig redegørelse vedrørende regnskabs- og bilagsgennemgang for Rørbæk Omsorgshjem udarbejdet af REVAS Aps, bestyrelsesformandens skrivelse 462

20 til Rebild Kommune af 9. juni 2010 og skrivelse til Borgmesteren af 18. juni Redegørelsen er opbygget med udgangspunkt i de fremsatte kritikpunkter og indeholder: Utilstrækkelig ledelse. Bestyrelsen oplyser, at den er enig i, at der burde have været taget fat om problemerne i relation til forstanderens økonomiske dispositioner og styring i det hele taget, og med hensyn til den daglige ledelse erkender bestyrelsen, at den har haft for stor tillid til forstanderens evner og ansvarlighed, og at den måde ledelsesfunktionen blev varetaget på ikke var tilfredsstillende. Bestyrelsen har afskediget og bortvist den tidligere forstander med virkning fra 23. marts 2010, og har som følge heraf valgt at konstituere den konsulent der udarbejdede den rapport om forholdende på Rørbæk Omsorgshjem, som blev fremsendt til Sundhedsudvalget dateret 9. april Det er bestyrelsens opfattelse, at den konstituerede leder har et godt kendskab til institutionen, og at denne sammen med stedfortræderen på Rørbæk Omsorgshjem varetager ledelsen af hjemmet på fuld betryggende vis. Bestyrelsen tilkendegiver i relation til en mere permanent bemanding af ledelsesfunktionen på Rørbæk Omsorgshjem, at beslutning herom vil blive truffet, når overvejelserne vedrørende en ny struktur og en justering af den samlede kapacitet er afsluttet. Det bemærkes hertil, at bestyrelsen i et afsnit i redegørelsen benævnt Ny struktur henviser til skrivelse af 9. juni 2010 hvoraf fremgår, at bestyrelsen er opmærksom på de ændringer der er i forhold til omsorgshjemmets tjenester, herunder de konsekvenser ændrede krav i relation til personer der har eller søger mere permanent ophold, kan få for omsorgshjemmet fremtidige drift. Bestyrelsen oplyser, at der ønskes en drøftelse med relevante kommunale instanser om, hvorledes den fremtidige drift kan indpasses i en ny forenklet struktur hvor muligheden for at samle omsorgshjemmene i henholdsvis Stenild, Støvring og Rørbæk i én institution, med nye vedtægter, én bestyrelse og en fælles budget- og økonomifunktion overvejes, ligesom bestyrelsen vil tage initiativ til en drøftelse af, i hvilket omfang den samlede kapacitet på de tre omsorgshjem skal reduceres fra de nuværende 68 pladser. Bestyrelsen oplyser afslutningsvis, at den allerede nu agter at søge de gældende vedtægter ændret, således at Bent Friis-Jeppesen ikke længere skal have ret til at udpege et medlem af bestyrelsen. Mangelfuld økonomisk styring. Bestyrelsen indleder med at beklage det negative resultat for 2009, herunder de svagheder i den økonomiske styring og kontrol der er påpeget af REVAS Aps og management Partners A/S. Det er bestyrelsens opfattelse, at med de ledelsesmæssige ændringer der er gennemført ved bl.a. konstituering i forstanderstillingen, så lever Rørbæk Omsorgshjem i dag op til bestyrelsens forventninger og krav til økonomisk styring og kontrol. Herefter gennemgår bestyrelsen i redegørelsen de af revisor fremførte bemærkninger til 463

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere