Årsrapporten er godkendt af SNYKs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. august 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapporten er godkendt af SNYKs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. august 2014."

Transkript

1 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Att. Jan Ole Traasdahl H.C. Andersens Boulevard København V København den 26. august 2014 SNYK Årsrapport 2013 Kære Jan Ole Traasdahl, Hermed følger SNYKs årsrapport for 2013 med følgende bilag: 1. Kulturstyrelsens Tjekliste 2. Revideret årsregnskab og ledelsesberetning 3. Revisionsprotokollat 4. Bilag 1: Wundergrund Evaluering & Regnskab 5. Bilag 2: Nøgletal og indikatorer Årsrapporten er godkendt af SNYKs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. august Med venlig hilsen Thorbjørn Tønder Hansen Leder Snyk DK-1154 København K E: T: Gråbrødretorv 16 Denmark W:

2 Tjekliste for aflæggelse af årsrapport Version Tjeklisten er udarbejdet i tilknytning til driftstilskudsloven (lov nr af 21. december 2010) og driftstilskudsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 21. december 2010) med henblik på at sikre, at årsrapporten opfylder kravene i lovgivningen. Tjeklisten bedes underskrevet af institutionens daglige leder og returneret sammen med årsrapporten. Institutionens navn: Regnskabsperiode: Leders underskrift Dato Kontrolpunkt Ja Nej Bemærkninger Formkrav og årsrapportens indhold 1. Institutionens navn, organisationsform og regnskabsperioden er anført. 2. Årsregnskabet er underskrevet af institutionens ledelse og samlede bestyrelse. 3. Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, der redegør for årets aktiviteter og forventningerne til det kommende års aktiviteter samt øvrige forhold af betydning, som ikke direkte fremgår af det øvrige årsregnskab. 4. Ledelsesberetningen indeholder en redegørelse for, hvorvidt aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med tilsagnsbrev og budget. 5. Ledelsesberetningen indeholder en rapportering af institutionens målopfyldelse i forhold til indgået rammeaftale. 6. Ledelsesberetningen indeholder en redegørelse for eller en opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet. Underskriftsdato:

3 Kontrolpunkt Ja Nej Bemærkninger 7. Der er i årsregnskabet redegjort for anvendt regnskabspraksis. 8. Er der sket et skift i regnskabsprincipperne? Hvis ja; hvorfor? Hvordan påvirker skiftet institutionens balance? 9. Årsregnskabet omfatter institutionens samlede virksomhed og indeholder resultatopgørelse, balance og en underskrevet revisionspåtegning. 10. Resultatopgørelsen i årsregnskabet indeholder budget- og regnskabstal for regnskabsåret og til sammenligning regnskabstal for mindst ét forudgående regnskabsår. 11. Tilskud fra Kulturministeriet/Kulturstyrelsen samt evt. andre offentlige tilskudsydere er specificeret og indtægtsført i overensstemmelse med bevillingsperioden (regnskabsåret). 12. Årsregnskabet indeholder fyldestgørende noter, herunder specifikationer af væsentlige poster i resultatopgørelsen og balancen (dvs. en opgørelse af aktiver og passiver). 13. Finansiering af underskud eller anvendelse af overskud er beskrevet. 14. Balancen indeholder en opgørelse over omsætnings- og anlægsaktiver, kort og langfristet gæld samt en opgørelse af egenkapitalen. 15. Er der indkøbt nye omsætnings- og / eller anlægsaktiver af væsentlig værdi / betydning? 16. Er evt. afskrivninger specificeret og afskrivningsmetoden anført? 17. Er evt. lejeudgifter hhv. afdrag på prioritetsgæld specificeret? 18. Er hensættelser og eventualforpligtelser specificeret? 19. Institutionen gør sin godkendte årsrapport offentligt tilgængelig på sin hjemmeside eller på anden vis. 2

4 Kontrolpunkt Ja Nej Bemærkninger Revisionspåtegningen i årsregnskabet samt revisionsprotokollatet 20. Revisionen er udført af en statsautoriseret eller registreret revisor. 21. Har der fundet revisorskift sted? Hvis ja, hvorfor? 22. Det fremgår af revisors påtegning til årsregnskabet, at revisor har påset, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt de(n) offentlige tilskudsyderes udfyldende krav til opstilling, har påset, at det ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, har påset, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis ved stikprøver har efterprøvet, at evt. projekttilskud og øremærkede tilskud, der indgår i institutionens regnskab, er anvendt til formålet. 23. Det reviderede årsregnskab er forsynet med en underskrevet revisionspåtegning, hvoraf det fremgår, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (Driftstilskudsbekendtgørelsen). 24. Revisor har i sin påtegning i årsregnskabet og/eller revisionsprotokollatet redegjort for den udførte forvaltningsrevision. Der er især fokus på revisors undersøgelse af, vurdering af og konklusioner om tilskudsmodtagerens sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om eventuelle dispositioner uden for tilskudsmodtagerens formål. 25. Forvaltningsrevisionen har ikke givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger. 26. Har revisor taget forbehold i forbindelse med revisionspåtegningen i årsregnskabet? Hvilke(t) forbehold er der i givet fald tale om? 27. Der er i revisionsprotokollatet indført oplysninger om, hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf. 3

5 Kontrolpunkt Ja Nej Bemærkninger 28. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at der er foretaget revision i årets løb, hvor revisor har undersøgt de eksisterende forretningsgange for at sikre, at den interne kontrol er betryggende. 29. Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedr. institutionens bogholderi, regnskabsvæsen og interne kontrol? 30. Det er i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser. 31. Det er i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. 32. Det er i revisionsprotokollatet oplyst, hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår. 33. Bestyrelsen og ledelsen har redegjort for initiativer som følge af revisors eventuelle bemærkninger og / eller eventuelle forbehold. 34. Revisionsprotokollatet er underskrevet af den samlede bestyrelse og revisor. Underskriftsdato: a. revisor: Bestyrelse:

6 SNYK Gråbrødretorv 16, st København K CVR-nr Årsrapport for 2013 Rustenborgvej 7A 2800 Kgs. Lyngby Telefon

7 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab 1. januar december 2013 Balance pr. 31. december 2013 Noter

8 1 Virksomhedsoplysninger Den selvejende institution SNYK Gråbrødretorv 16, st København K Bestyrelse Leder Niels Rosing-Schow, formand. Udpeget af DKF Sanne Kofod Olsen. Valgt af SNYK's repræsentantskab Anders Laursen. Udpeget af DMF Tine Birger Christensen. Udpeget af DMFF Bent Grønholdt, Udpeget af DR Katrine Ganer Skaug. Valgt af SNYK's repræsentantskab Andreas Borregaard. Valgt af SNYK's repræsentantskab Maj-Britt Kramer. Valgt af SNYK's repræsentantskab Allan Gravgaard Madsen. Suppleant Thorbjørn Tønder Hansen Revision Pengeinstitut Revisorfællesskabet i Lyngby MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Rustenborgvej 7A 2800 Kgs. Lyngby Nordea Nørreport Afdeling Frederiksborggade København K

9

10 3 Den uafhængige revisors påtegning Til ledelsen i SNYK: Revisionspåtegning Vi har revideret årsregnskabet for SNYK for regnskabsåret 1. januar - 31 december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i henhold til Lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (Driftstilskudsloven) og er opstillet efter det gældende regelgrundlag, som fremgår af institutionens tilsagnsbrev. Vor revision har ikke omfattet de i årsregnskabet indeholdte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Driftstilskudsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for udformning, implementering og opretholdelse af den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse internationale standarder om revision, god offentlig revisionsskik, jf. Driftstilskudsloven, og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

11 4 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Den uafhængige revisors påtegning Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af SNYKs aktiver, passiver og finasielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Driftstilskudsloven. Udtalelse om ledelseserklæringen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Kgs. Lyngby, 4. april 2014 Revisorfællesskabet i Lyngby MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Michael Bo Andersen statsautoriseret revisor ul/- 415/13årsrapport01

12 5 Hovedaktivitet og redegørelse for årets drift Formidling Tilskudsvirksomhed Projektvirksomhed Ledelsesberetning 2013 har været det første år i en ny 4-årig rammeaftale for med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, og Snyk har i 2013 udviklet sit arbejde ud fra en tværgående, integreret tilgang til at opfylde resultatmålene i de fem hovedopgaver: Projektvirksomhed Netværksvirksomhed Rådgivning I løbet af året har SNYK samarbejdet med festivaler som SPOT og SPOR festivalerne i Århus, Click Festivalen i Helsingør og PULSAR og Klang festivalerne i København. Ligeledes har SNYK samarbejdet med nationale koncertarrangører som Aarhus Unge Tonekunstnere, Louisiana Kunstmuseum og Satellit i Odense, og udvidet sit samarbejde med de øvrige genreorganisationer, bl.a. gennem aktiviteter på Folkemødet på Bornholm Årets største samarbejdsprojekt i Danmark var præsentationen af Ensemble intercontemporain, der i marts måned gav tre koncerter med uropførelser af unge danske komponister og præsentation af etablerede danske og udenlandske komponister på Louisiana muséet og på DKDM, i et samarbejde med PULSAR festivalen og Dansk Komponist Forening 100 år var også det første år i en 4-årig rammeaftale for med Københavns Kommunes Kulturog Fritidsudvalg om afholdelse af Wundergrund festivalen. I henhold til denne rammeaftale og for at styrke SNYKs arbejde indenfor rammeaftalen med Statens Kunstfond, var arbejdet med Wundergrund i 2013 delt i to: For det første en koncertrække i København med to afstikkere til Århus i løbet af året under paraplyen Wundergrund on Tour, med det formål at udvikle samarbejdet med andre aktører i København og præsentere ny, eksperimenterende musik og lydkunst i nye sammenhænge. Og for det andet afholdelsen af selve Wundergrund festivalen fra den 26. oktober til den 2. november. Wundergrund afholdt i alt 35 koncerter i løbet af I SNYKs internationale arbejde markerede samarbejdet med Huddersfield Comtemporary Music Festival i november afslutningen på et 3-årigt forløb med fokus på dansk musikliv på festivalen. Komponister som Hans Abrahamsen, Simon Steen-Andersen og Bent Sørensen profileret, lydkunstneren Hans Sydow præsenteret med en installation i løbet af ugen, Mark Solborg Trio medvirkende som årets danske improvisationssamarbejde og Trio Gáman med flere medvirkende på festivalens afslutningsdag med fokus på spændet mellem ny musik og folkemusik. Herudover var der i 2013 et forberedende samarbejde mellem genreorganisationerne omkring udvikling af internationale samarbejdsprojekter, som vil finde sted i løbet af Netværksvirksomhed En integreret del af projektvirksomheden er at styrke og udvikle SNYKs netværksvirksomhed, som på et overordnet plan opfylder SNYKs formål om at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Wundergrund festivalen gør det muligt for SNYK at være medlem af det europæiske festivalnetværk Network of International Curators and Festivals, og SNYK kan både bruge sit medlemskab til at styrke Wundergrunds arbejde såvel som det danske ny musikliv i øvrigt.

13 6 I løbet af 2013 blev der afholdt en række møder i netværket, ligesom SNYK har haft en dialog med udvalgte medlemmer om konkrete samarbejdsprojekter for 2014 og frem. SNYK organiserede endvidere en række besøgsprogrammer i 2013, hvor udenlandske festivalchefer, koncertarrangører og kunstnere mødte aktører i det danske ny musikliv med tanke på at udvikle nye samarbejdsrelationer og projekter. På SNYKs årlige dialogmøde i september var der fokus på publikumsudvikling, ligesom SNYK i løbet af året har deltaget i en række konferencer og seminarer om publikumsudvikling. Dette arbejde har SNYK integreret i en række af projektvirksomheds-aktiviteterne og i formidlingsarbejdet i øvrigt. Rådgivning Rådgivningsarbejdet er en integreret del af SNYKs projektvirksomhed, netværksvirksomhed og formidling. I løbet af året har SNYK, udover det rådgivende arbejde som er integreret i SNYKs øvrige arbejde, rådgivet en række komponister, lydkunstnere, udøvere og arrangører om aktivitetsfremmende udvikling af deres arbejde og nystartede initativer. Herudover har SNYK gennem afholdelsen af en række workshops haft fokus på at rådgive om og udbrede kendskabet til digitale formidlingsværktøjer til lydbaseret webformidling ved brug af det dansk udviklede Hindenburg radio-redigeringsprogram. Formidling SNYK udviklede i løbet af 2013 sit formidlingsarbejde på flere fronter i ind- og udland. Udover at styrke SNYKs egen formidling gennem artikler på SNYK.dk, nyhedsbrev og formidlingsarbejde på de sociale medier, indgik SNYK bl.a. samarbejde om strategisk kommunikation og pressearbejde med Figura Festspiele såvel som med PULSAR og Dansk Komponistforening 100 år i forbindelse med præsentation af Ensemble intercontemporain i marts. SNYK videreudviklede i 2013 sit arbejde med SNYKradio med selvstændig hjemmeside, podcasts og mixtapes på dansk og engelsk. Arbejdet med SNYKradio har udvidet målgruppen for SNYKs formidling i både Danmark og udlandet, og styrket SNYKs synlighed og strategiske netværksarbejde overfor aktører og danske og udenlandske medier. I det internationale formidlingsarbejde har SNYK i 2013 bl.a. styrket samarbejdet med det engelske magasin The Wire, som kulminerede i magasinets augustnummer med det første store engelsksprogede portræt af Else Marie Pade. Formidlingsarbejdet over for Børn og Unge blev i 2013 styrket gennem den foreløbige kulmination på undervisningsprojektet Nye Lyde i Gymnasiet med undervisningsmateriale på SNYKs hjemmeside. Tilskudsvirksomhed SNYK har i 2013 fortsat arbejdet med at forvalte den internationale transportstøtte. I tråd med udvekslingstanken i SNYKs internationale arbejde har SNYK bevilget støtte både til danske udøveres aktiviteter i udlandet og til danske arrangørers præsentation af udenlandske udøvere.

14

15 8 Generelt Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for SNYK er aflagt i overensstemmelse med Driftstilskudsloven (bekendtgørelse nr af 21 december 2010). Rapporteringsvaluta Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. Resultatopgørelsen Driftstilskud og øvrige tilskud fra staten Tilskud er fra Kunststyrelsen. Egenindtægter Egenindtægter omfatter egenindtægter, f.eks. i form af salg af varer og ydelser. Administration Administrationsudgifter omfatter udgifter til varer og tjenesteydelser af administrativ art, f.eks. udgifter til kontorudstyr, revision, abonnementer og lign. Produktion Produktionsudgifter omfatter udgifter til produktion som ikke er opgjort under lønposter. Det kan f.eks. være udgifter til varer eller tjenesteydelser, projektledere, specialister, kunstnere, teknikere mv. Lokale Lokaleudgifter omfatter udgifter til husleje, forbrugsudgifter til el, varme mv. Øvrige udgifter Øvrige udgifter omfatter udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, som ikke kan henføres til ovenstående udgiftsposter. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver samt afskrivninger på finansielle leasingkontrakter.

16 9 Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: Driftsmidler og inventar 3-5 år Anskaffelser under den skattemæssige beløbsgrænse afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Udenlandsk valuta Poster i udenlandsk valuta er optaget til valutakurs pr. 31. december Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Balancen Gæld Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, som i al væsentlighed svarer til dagsværdien. Budget Vedtaget budget er anvendt. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Materielle anlægsaktiver omfatter driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien er reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

17 10 Driftsregnskab 1. januar december 2013 Noter Indtægter Realiseret 2013 Budget 2013 Realiseret 2012 Realiseret Driftstilskud fra staten Øvrige tilskud fra staten Tilskud fra kommuner og regioner Fonde Sponsorer Egenindtægter Indtægter i alt Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle indtægter Indtægter, total Udgifter 9 Løn fast ansatte Løn løst ansatte Administration Produktion Tilskudsudbetaling Lokaleudgifter Øvrige udgifter Udgifter i alt Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle udgifter Udgifter, total Årets resultat Nøgletal Personale Personale, fastansatte årsværk: 3,4 3,7 3,7 3,7 Personale, midlertidigt ansatte årsværk: 3,2 2,8 2,5 2,2 Personale, frivillige årsværk: 2,5 2,6 2,6 2,6 Personale, årsværk i alt 9,1 9,1 8,8 8,5

18 11 Balance pr. 31. december 2013 Aktiver Noter Anlægsaktiver EDB-udstyr Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender 19 Andre tilgodehavender Deposita Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

19 12 Balance pr. 31. december 2013 Passiver Noter Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital i alt pr. 31. december Hensættelser Hensættelse vedr. projekter Hensættelser i alt Gældsforpligtelser, kortfristede Leverandører af varer og tjenesteydelser Forudbetalt vedr. projekter Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Passiver i alt Kautions-, garanti- og andre eventualforpligtelser

20 13 Noter Realiseret 2013 Budget 2013 Realiseret 2012 Realiseret Driftstilskud fra staten Øvrige tilskud fra staten Kulturstyrelsen Diva residency Det Flyvende Spillested Nxt Steps Fluxus projekt Tips- og lottemidler Besøgsprogrammer Øvrige tilskud fra staten i alt Tilskud fra kommuner og regioner Københavns Kommune, Wundergrund Københavns Kommune, lokaludvalg projekttilskud Region Hovedstaden, 1-årige udvikl.midler, Wundergrund Tilskud fra kommuner og regioner i alt Fonde SNYK Radio Wundergrund Nationale projekter og netværk Internationale projekter og netværk Børn&Unge projekter Music Around, afsluttet Øvrige projekter (historik) Fonde i alt

21 14 5 Sponsorer Noter Realiseret 2013 Budget 2013 Realiseret 2012 Realiseret 2011 Wundergrund Sponsorer i alt Egenindtægter Billetindtægter Wundergrund Billetindtægter øvrige projekter Annonceindtægter Wundergrund Øvrige indtægter Egenindtægter i alt Indtægter som vedrører 7 andre virksomhedsområder Finansielle indtægter i alt Løn fastsatte Løn leder Bestyrelseshonorar Løn øvrigt fastansat personale Pension Atp bidrag Feriepengeforpligtelse forskydning Andre sociale omkostninger Personaleforsikringer Lønrefusion Løn fastansatte i alt Løn løst ansatte Løst ansatte Andre honorarer i administrationen 0 Løn løst ansatte i alt

22 15 Noter (fortsat) Realiseret 2013 Budget 2013 Realiseret 2012 Realiseret Administration Personalepleje og personaleaktiviteter Medarbejderes efteruddannelse Mødeudgifter Repræsentation - ekstern Repræsentation - egen kantine Repræsentation - gaver Kontorartikler og småinventar IT- leje og support IT- anskaffelser Telefon og internet Porto og gebyrer Revisionshonorar og regnskab Bogholderi og regnskabsassistance Konsulentbistand Lønservicegebyr Øvrige gebyrer Forsikringer Aviser og tidsskrifter Kontingenter mm Rejseudgifter, overnatning og bespisning Transport Lokaleleje eksternt Leje af teknik Materialer Web, grafisk design, tryk etc Diverse Administration i alt

23 16 Noter (fortsat) 12 Produktion Realiseret 2013 Budget 2013 Realiseret 2012 Realiseret 2011 Wundergrund SNYK Radio Nationale projekter og netværk Internationale projekter og netværk Børn&Unge projekter og netværk International transportstøtte Music Around (afsluttet 2012) Øvrige (til og med 2012) Produktion i alt Tilskudsudbetaling International transportstøtte, Danmark International transportstøtte, udlandet Tilskudsudbetaling i alt Lokaleudgifter Husleje incl. Varme og el Vedligeholdelse Rengøring Lokaleudgifter i alt Øvrige udgifter Afskrivninger Diverse Øvrige udgifter i alt Udgifter som vedrører andre 16 virksomhedsområder Finansielle udgifter i alt

24 17 Noter (fortsat) Materielle anlægsaktiver EDB-udstyr Anskaffelsessum Saldo 1. januar Tilgang i året Saldo 31. december Afskrivninger Saldo 1. januar Årets afskrivninger Saldo 31. december Bogført værdi 31. december Andre tilgodehavender Tilskud Moms Likvide beholdninger Kasse Bank Anden gæld A-skat - AM-bidrag Feriepenge ATP og FIB Hensættelse feriepenge Skyldig moms Skyldig pension Kautions-, garanti- og andre eventualforpligtelser Institutionen har ikke påtaget sig forpligtelser, udover det for branchen almindelige.

25 SNYK Gråbrødretorv 16, st København K CVR. nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013

26 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 for SNYK Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for Konklusion på revision af årsrapporten for Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen Interne kontroller og forretningsgange Drøftelser med ledelsen om besvigelser 9 4. Kommentarer til årsrapporten Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Anlægsaktiver, t. kr Omsætningsaktiver Gæld, t. kr Forvaltningsrevision Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring og ikke korrigerede fejl i årsrapporten Lovpligtige oplysninger Andre arbejder Revisors erklæring i forbindelse med årsrapporten for

27 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 for SNYK 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2013 Vi har revideret den af bestyrelsen udarbejdede årsrapport for SNYK for Årsrapporten viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Resultat kr Aktiver kr Egenkapital kr Konklusion på revision af årsrapporten for 2013 Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Vores bemærkninger vedrørende revisionen af årsrapporten fremgår af afsnit 3. Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores tiltrædelsesprotokollat af Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil vi forsyne den med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 3. Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen I forbindelse med vores revision af årsrapporten skal vi fremhæve følgende forhold: 3.1. Interne kontroller og forretningsgange Det er vor opfattelse, at virksomhedens interne forretningsgange og kontroller under hensyntagen til virksomhedens størrelse er forsvarligt og hensigtsmæssigt tilrettelagt Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsrapporten kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsrapporten. 4. Kommentarer til årsrapporten I lighed med tidligere år er årsrapporten for SNYK aflagt i overensstemmelse med Lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Opstillingen er i overensstemmelse med Kunststyrelsens vejledning Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er oplyst i årsrapporten. 9

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Beretning 7-18. Resultatopgørelse 19

Virksomhedsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Beretning 7-18. Resultatopgørelse 19 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6 Beretning 7-18 Resultatopgørelse 19 Balance 20-21 Pengestrømsopgørelse 22 Anvendt

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat Havnebestyrelsen Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (c) Henrik Møller

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DJBFA. CVR-nr. 65 37 59 15

DJBFA. CVR-nr. 65 37 59 15 CVR-nr. 65 37 59 15 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningens oplysninger 4 Beretning 5 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Fonden VoxHall Vester Allé 15 8000 Aarhus C Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 2 Beretning Virksomhedsoplysninger

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte. Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19

Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte. Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19 Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19 Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning... 1 Ledelsesberetning 2013... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Årsrapport 2008. Metroselskabet

Årsrapport 2008. Metroselskabet Årsrapport 2008 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail: m@m.dk Hjemmeside:

Læs mere