Årsrapporten er godkendt af SNYKs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. august 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapporten er godkendt af SNYKs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. august 2014."

Transkript

1 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Att. Jan Ole Traasdahl H.C. Andersens Boulevard København V København den 26. august 2014 SNYK Årsrapport 2013 Kære Jan Ole Traasdahl, Hermed følger SNYKs årsrapport for 2013 med følgende bilag: 1. Kulturstyrelsens Tjekliste 2. Revideret årsregnskab og ledelsesberetning 3. Revisionsprotokollat 4. Bilag 1: Wundergrund Evaluering & Regnskab 5. Bilag 2: Nøgletal og indikatorer Årsrapporten er godkendt af SNYKs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. august Med venlig hilsen Thorbjørn Tønder Hansen Leder Snyk DK-1154 København K E: T: Gråbrødretorv 16 Denmark W:

2 Tjekliste for aflæggelse af årsrapport Version Tjeklisten er udarbejdet i tilknytning til driftstilskudsloven (lov nr af 21. december 2010) og driftstilskudsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 21. december 2010) med henblik på at sikre, at årsrapporten opfylder kravene i lovgivningen. Tjeklisten bedes underskrevet af institutionens daglige leder og returneret sammen med årsrapporten. Institutionens navn: Regnskabsperiode: Leders underskrift Dato Kontrolpunkt Ja Nej Bemærkninger Formkrav og årsrapportens indhold 1. Institutionens navn, organisationsform og regnskabsperioden er anført. 2. Årsregnskabet er underskrevet af institutionens ledelse og samlede bestyrelse. 3. Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, der redegør for årets aktiviteter og forventningerne til det kommende års aktiviteter samt øvrige forhold af betydning, som ikke direkte fremgår af det øvrige årsregnskab. 4. Ledelsesberetningen indeholder en redegørelse for, hvorvidt aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med tilsagnsbrev og budget. 5. Ledelsesberetningen indeholder en rapportering af institutionens målopfyldelse i forhold til indgået rammeaftale. 6. Ledelsesberetningen indeholder en redegørelse for eller en opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet. Underskriftsdato:

3 Kontrolpunkt Ja Nej Bemærkninger 7. Der er i årsregnskabet redegjort for anvendt regnskabspraksis. 8. Er der sket et skift i regnskabsprincipperne? Hvis ja; hvorfor? Hvordan påvirker skiftet institutionens balance? 9. Årsregnskabet omfatter institutionens samlede virksomhed og indeholder resultatopgørelse, balance og en underskrevet revisionspåtegning. 10. Resultatopgørelsen i årsregnskabet indeholder budget- og regnskabstal for regnskabsåret og til sammenligning regnskabstal for mindst ét forudgående regnskabsår. 11. Tilskud fra Kulturministeriet/Kulturstyrelsen samt evt. andre offentlige tilskudsydere er specificeret og indtægtsført i overensstemmelse med bevillingsperioden (regnskabsåret). 12. Årsregnskabet indeholder fyldestgørende noter, herunder specifikationer af væsentlige poster i resultatopgørelsen og balancen (dvs. en opgørelse af aktiver og passiver). 13. Finansiering af underskud eller anvendelse af overskud er beskrevet. 14. Balancen indeholder en opgørelse over omsætnings- og anlægsaktiver, kort og langfristet gæld samt en opgørelse af egenkapitalen. 15. Er der indkøbt nye omsætnings- og / eller anlægsaktiver af væsentlig værdi / betydning? 16. Er evt. afskrivninger specificeret og afskrivningsmetoden anført? 17. Er evt. lejeudgifter hhv. afdrag på prioritetsgæld specificeret? 18. Er hensættelser og eventualforpligtelser specificeret? 19. Institutionen gør sin godkendte årsrapport offentligt tilgængelig på sin hjemmeside eller på anden vis. 2

4 Kontrolpunkt Ja Nej Bemærkninger Revisionspåtegningen i årsregnskabet samt revisionsprotokollatet 20. Revisionen er udført af en statsautoriseret eller registreret revisor. 21. Har der fundet revisorskift sted? Hvis ja, hvorfor? 22. Det fremgår af revisors påtegning til årsregnskabet, at revisor har påset, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt de(n) offentlige tilskudsyderes udfyldende krav til opstilling, har påset, at det ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, har påset, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis ved stikprøver har efterprøvet, at evt. projekttilskud og øremærkede tilskud, der indgår i institutionens regnskab, er anvendt til formålet. 23. Det reviderede årsregnskab er forsynet med en underskrevet revisionspåtegning, hvoraf det fremgår, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (Driftstilskudsbekendtgørelsen). 24. Revisor har i sin påtegning i årsregnskabet og/eller revisionsprotokollatet redegjort for den udførte forvaltningsrevision. Der er især fokus på revisors undersøgelse af, vurdering af og konklusioner om tilskudsmodtagerens sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om eventuelle dispositioner uden for tilskudsmodtagerens formål. 25. Forvaltningsrevisionen har ikke givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger. 26. Har revisor taget forbehold i forbindelse med revisionspåtegningen i årsregnskabet? Hvilke(t) forbehold er der i givet fald tale om? 27. Der er i revisionsprotokollatet indført oplysninger om, hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf. 3

5 Kontrolpunkt Ja Nej Bemærkninger 28. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at der er foretaget revision i årets løb, hvor revisor har undersøgt de eksisterende forretningsgange for at sikre, at den interne kontrol er betryggende. 29. Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedr. institutionens bogholderi, regnskabsvæsen og interne kontrol? 30. Det er i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser. 31. Det er i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. 32. Det er i revisionsprotokollatet oplyst, hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår. 33. Bestyrelsen og ledelsen har redegjort for initiativer som følge af revisors eventuelle bemærkninger og / eller eventuelle forbehold. 34. Revisionsprotokollatet er underskrevet af den samlede bestyrelse og revisor. Underskriftsdato: a. revisor: Bestyrelse:

6 SNYK Gråbrødretorv 16, st København K CVR-nr Årsrapport for 2013 Rustenborgvej 7A 2800 Kgs. Lyngby Telefon

7 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab 1. januar december 2013 Balance pr. 31. december 2013 Noter

8 1 Virksomhedsoplysninger Den selvejende institution SNYK Gråbrødretorv 16, st København K Bestyrelse Leder Niels Rosing-Schow, formand. Udpeget af DKF Sanne Kofod Olsen. Valgt af SNYK's repræsentantskab Anders Laursen. Udpeget af DMF Tine Birger Christensen. Udpeget af DMFF Bent Grønholdt, Udpeget af DR Katrine Ganer Skaug. Valgt af SNYK's repræsentantskab Andreas Borregaard. Valgt af SNYK's repræsentantskab Maj-Britt Kramer. Valgt af SNYK's repræsentantskab Allan Gravgaard Madsen. Suppleant Thorbjørn Tønder Hansen Revision Pengeinstitut Revisorfællesskabet i Lyngby MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Rustenborgvej 7A 2800 Kgs. Lyngby Nordea Nørreport Afdeling Frederiksborggade København K

9

10 3 Den uafhængige revisors påtegning Til ledelsen i SNYK: Revisionspåtegning Vi har revideret årsregnskabet for SNYK for regnskabsåret 1. januar - 31 december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i henhold til Lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (Driftstilskudsloven) og er opstillet efter det gældende regelgrundlag, som fremgår af institutionens tilsagnsbrev. Vor revision har ikke omfattet de i årsregnskabet indeholdte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Driftstilskudsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for udformning, implementering og opretholdelse af den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse internationale standarder om revision, god offentlig revisionsskik, jf. Driftstilskudsloven, og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

11 4 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Den uafhængige revisors påtegning Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af SNYKs aktiver, passiver og finasielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Driftstilskudsloven. Udtalelse om ledelseserklæringen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Kgs. Lyngby, 4. april 2014 Revisorfællesskabet i Lyngby MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Michael Bo Andersen statsautoriseret revisor ul/- 415/13årsrapport01

12 5 Hovedaktivitet og redegørelse for årets drift Formidling Tilskudsvirksomhed Projektvirksomhed Ledelsesberetning 2013 har været det første år i en ny 4-årig rammeaftale for med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, og Snyk har i 2013 udviklet sit arbejde ud fra en tværgående, integreret tilgang til at opfylde resultatmålene i de fem hovedopgaver: Projektvirksomhed Netværksvirksomhed Rådgivning I løbet af året har SNYK samarbejdet med festivaler som SPOT og SPOR festivalerne i Århus, Click Festivalen i Helsingør og PULSAR og Klang festivalerne i København. Ligeledes har SNYK samarbejdet med nationale koncertarrangører som Aarhus Unge Tonekunstnere, Louisiana Kunstmuseum og Satellit i Odense, og udvidet sit samarbejde med de øvrige genreorganisationer, bl.a. gennem aktiviteter på Folkemødet på Bornholm Årets største samarbejdsprojekt i Danmark var præsentationen af Ensemble intercontemporain, der i marts måned gav tre koncerter med uropførelser af unge danske komponister og præsentation af etablerede danske og udenlandske komponister på Louisiana muséet og på DKDM, i et samarbejde med PULSAR festivalen og Dansk Komponist Forening 100 år var også det første år i en 4-årig rammeaftale for med Københavns Kommunes Kulturog Fritidsudvalg om afholdelse af Wundergrund festivalen. I henhold til denne rammeaftale og for at styrke SNYKs arbejde indenfor rammeaftalen med Statens Kunstfond, var arbejdet med Wundergrund i 2013 delt i to: For det første en koncertrække i København med to afstikkere til Århus i løbet af året under paraplyen Wundergrund on Tour, med det formål at udvikle samarbejdet med andre aktører i København og præsentere ny, eksperimenterende musik og lydkunst i nye sammenhænge. Og for det andet afholdelsen af selve Wundergrund festivalen fra den 26. oktober til den 2. november. Wundergrund afholdt i alt 35 koncerter i løbet af I SNYKs internationale arbejde markerede samarbejdet med Huddersfield Comtemporary Music Festival i november afslutningen på et 3-årigt forløb med fokus på dansk musikliv på festivalen. Komponister som Hans Abrahamsen, Simon Steen-Andersen og Bent Sørensen profileret, lydkunstneren Hans Sydow præsenteret med en installation i løbet af ugen, Mark Solborg Trio medvirkende som årets danske improvisationssamarbejde og Trio Gáman med flere medvirkende på festivalens afslutningsdag med fokus på spændet mellem ny musik og folkemusik. Herudover var der i 2013 et forberedende samarbejde mellem genreorganisationerne omkring udvikling af internationale samarbejdsprojekter, som vil finde sted i løbet af Netværksvirksomhed En integreret del af projektvirksomheden er at styrke og udvikle SNYKs netværksvirksomhed, som på et overordnet plan opfylder SNYKs formål om at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Wundergrund festivalen gør det muligt for SNYK at være medlem af det europæiske festivalnetværk Network of International Curators and Festivals, og SNYK kan både bruge sit medlemskab til at styrke Wundergrunds arbejde såvel som det danske ny musikliv i øvrigt.

13 6 I løbet af 2013 blev der afholdt en række møder i netværket, ligesom SNYK har haft en dialog med udvalgte medlemmer om konkrete samarbejdsprojekter for 2014 og frem. SNYK organiserede endvidere en række besøgsprogrammer i 2013, hvor udenlandske festivalchefer, koncertarrangører og kunstnere mødte aktører i det danske ny musikliv med tanke på at udvikle nye samarbejdsrelationer og projekter. På SNYKs årlige dialogmøde i september var der fokus på publikumsudvikling, ligesom SNYK i løbet af året har deltaget i en række konferencer og seminarer om publikumsudvikling. Dette arbejde har SNYK integreret i en række af projektvirksomheds-aktiviteterne og i formidlingsarbejdet i øvrigt. Rådgivning Rådgivningsarbejdet er en integreret del af SNYKs projektvirksomhed, netværksvirksomhed og formidling. I løbet af året har SNYK, udover det rådgivende arbejde som er integreret i SNYKs øvrige arbejde, rådgivet en række komponister, lydkunstnere, udøvere og arrangører om aktivitetsfremmende udvikling af deres arbejde og nystartede initativer. Herudover har SNYK gennem afholdelsen af en række workshops haft fokus på at rådgive om og udbrede kendskabet til digitale formidlingsværktøjer til lydbaseret webformidling ved brug af det dansk udviklede Hindenburg radio-redigeringsprogram. Formidling SNYK udviklede i løbet af 2013 sit formidlingsarbejde på flere fronter i ind- og udland. Udover at styrke SNYKs egen formidling gennem artikler på SNYK.dk, nyhedsbrev og formidlingsarbejde på de sociale medier, indgik SNYK bl.a. samarbejde om strategisk kommunikation og pressearbejde med Figura Festspiele såvel som med PULSAR og Dansk Komponistforening 100 år i forbindelse med præsentation af Ensemble intercontemporain i marts. SNYK videreudviklede i 2013 sit arbejde med SNYKradio med selvstændig hjemmeside, podcasts og mixtapes på dansk og engelsk. Arbejdet med SNYKradio har udvidet målgruppen for SNYKs formidling i både Danmark og udlandet, og styrket SNYKs synlighed og strategiske netværksarbejde overfor aktører og danske og udenlandske medier. I det internationale formidlingsarbejde har SNYK i 2013 bl.a. styrket samarbejdet med det engelske magasin The Wire, som kulminerede i magasinets augustnummer med det første store engelsksprogede portræt af Else Marie Pade. Formidlingsarbejdet over for Børn og Unge blev i 2013 styrket gennem den foreløbige kulmination på undervisningsprojektet Nye Lyde i Gymnasiet med undervisningsmateriale på SNYKs hjemmeside. Tilskudsvirksomhed SNYK har i 2013 fortsat arbejdet med at forvalte den internationale transportstøtte. I tråd med udvekslingstanken i SNYKs internationale arbejde har SNYK bevilget støtte både til danske udøveres aktiviteter i udlandet og til danske arrangørers præsentation af udenlandske udøvere.

14

15 8 Generelt Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for SNYK er aflagt i overensstemmelse med Driftstilskudsloven (bekendtgørelse nr af 21 december 2010). Rapporteringsvaluta Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. Resultatopgørelsen Driftstilskud og øvrige tilskud fra staten Tilskud er fra Kunststyrelsen. Egenindtægter Egenindtægter omfatter egenindtægter, f.eks. i form af salg af varer og ydelser. Administration Administrationsudgifter omfatter udgifter til varer og tjenesteydelser af administrativ art, f.eks. udgifter til kontorudstyr, revision, abonnementer og lign. Produktion Produktionsudgifter omfatter udgifter til produktion som ikke er opgjort under lønposter. Det kan f.eks. være udgifter til varer eller tjenesteydelser, projektledere, specialister, kunstnere, teknikere mv. Lokale Lokaleudgifter omfatter udgifter til husleje, forbrugsudgifter til el, varme mv. Øvrige udgifter Øvrige udgifter omfatter udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, som ikke kan henføres til ovenstående udgiftsposter. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver samt afskrivninger på finansielle leasingkontrakter.

16 9 Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: Driftsmidler og inventar 3-5 år Anskaffelser under den skattemæssige beløbsgrænse afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Udenlandsk valuta Poster i udenlandsk valuta er optaget til valutakurs pr. 31. december Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Balancen Gæld Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, som i al væsentlighed svarer til dagsværdien. Budget Vedtaget budget er anvendt. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Materielle anlægsaktiver omfatter driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien er reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

17 10 Driftsregnskab 1. januar december 2013 Noter Indtægter Realiseret 2013 Budget 2013 Realiseret 2012 Realiseret Driftstilskud fra staten Øvrige tilskud fra staten Tilskud fra kommuner og regioner Fonde Sponsorer Egenindtægter Indtægter i alt Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle indtægter Indtægter, total Udgifter 9 Løn fast ansatte Løn løst ansatte Administration Produktion Tilskudsudbetaling Lokaleudgifter Øvrige udgifter Udgifter i alt Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle udgifter Udgifter, total Årets resultat Nøgletal Personale Personale, fastansatte årsværk: 3,4 3,7 3,7 3,7 Personale, midlertidigt ansatte årsværk: 3,2 2,8 2,5 2,2 Personale, frivillige årsværk: 2,5 2,6 2,6 2,6 Personale, årsværk i alt 9,1 9,1 8,8 8,5

18 11 Balance pr. 31. december 2013 Aktiver Noter Anlægsaktiver EDB-udstyr Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender 19 Andre tilgodehavender Deposita Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

19 12 Balance pr. 31. december 2013 Passiver Noter Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital i alt pr. 31. december Hensættelser Hensættelse vedr. projekter Hensættelser i alt Gældsforpligtelser, kortfristede Leverandører af varer og tjenesteydelser Forudbetalt vedr. projekter Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Passiver i alt Kautions-, garanti- og andre eventualforpligtelser

20 13 Noter Realiseret 2013 Budget 2013 Realiseret 2012 Realiseret Driftstilskud fra staten Øvrige tilskud fra staten Kulturstyrelsen Diva residency Det Flyvende Spillested Nxt Steps Fluxus projekt Tips- og lottemidler Besøgsprogrammer Øvrige tilskud fra staten i alt Tilskud fra kommuner og regioner Københavns Kommune, Wundergrund Københavns Kommune, lokaludvalg projekttilskud Region Hovedstaden, 1-årige udvikl.midler, Wundergrund Tilskud fra kommuner og regioner i alt Fonde SNYK Radio Wundergrund Nationale projekter og netværk Internationale projekter og netværk Børn&Unge projekter Music Around, afsluttet Øvrige projekter (historik) Fonde i alt

21 14 5 Sponsorer Noter Realiseret 2013 Budget 2013 Realiseret 2012 Realiseret 2011 Wundergrund Sponsorer i alt Egenindtægter Billetindtægter Wundergrund Billetindtægter øvrige projekter Annonceindtægter Wundergrund Øvrige indtægter Egenindtægter i alt Indtægter som vedrører 7 andre virksomhedsområder Finansielle indtægter i alt Løn fastsatte Løn leder Bestyrelseshonorar Løn øvrigt fastansat personale Pension Atp bidrag Feriepengeforpligtelse forskydning Andre sociale omkostninger Personaleforsikringer Lønrefusion Løn fastansatte i alt Løn løst ansatte Løst ansatte Andre honorarer i administrationen 0 Løn løst ansatte i alt

22 15 Noter (fortsat) Realiseret 2013 Budget 2013 Realiseret 2012 Realiseret Administration Personalepleje og personaleaktiviteter Medarbejderes efteruddannelse Mødeudgifter Repræsentation - ekstern Repræsentation - egen kantine Repræsentation - gaver Kontorartikler og småinventar IT- leje og support IT- anskaffelser Telefon og internet Porto og gebyrer Revisionshonorar og regnskab Bogholderi og regnskabsassistance Konsulentbistand Lønservicegebyr Øvrige gebyrer Forsikringer Aviser og tidsskrifter Kontingenter mm Rejseudgifter, overnatning og bespisning Transport Lokaleleje eksternt Leje af teknik Materialer Web, grafisk design, tryk etc Diverse Administration i alt

23 16 Noter (fortsat) 12 Produktion Realiseret 2013 Budget 2013 Realiseret 2012 Realiseret 2011 Wundergrund SNYK Radio Nationale projekter og netværk Internationale projekter og netværk Børn&Unge projekter og netværk International transportstøtte Music Around (afsluttet 2012) Øvrige (til og med 2012) Produktion i alt Tilskudsudbetaling International transportstøtte, Danmark International transportstøtte, udlandet Tilskudsudbetaling i alt Lokaleudgifter Husleje incl. Varme og el Vedligeholdelse Rengøring Lokaleudgifter i alt Øvrige udgifter Afskrivninger Diverse Øvrige udgifter i alt Udgifter som vedrører andre 16 virksomhedsområder Finansielle udgifter i alt

24 17 Noter (fortsat) Materielle anlægsaktiver EDB-udstyr Anskaffelsessum Saldo 1. januar Tilgang i året Saldo 31. december Afskrivninger Saldo 1. januar Årets afskrivninger Saldo 31. december Bogført værdi 31. december Andre tilgodehavender Tilskud Moms Likvide beholdninger Kasse Bank Anden gæld A-skat - AM-bidrag Feriepenge ATP og FIB Hensættelse feriepenge Skyldig moms Skyldig pension Kautions-, garanti- og andre eventualforpligtelser Institutionen har ikke påtaget sig forpligtelser, udover det for branchen almindelige.

25 SNYK Gråbrødretorv 16, st København K CVR. nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013

26 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 for SNYK Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for Konklusion på revision af årsrapporten for Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen Interne kontroller og forretningsgange Drøftelser med ledelsen om besvigelser 9 4. Kommentarer til årsrapporten Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Anlægsaktiver, t. kr Omsætningsaktiver Gæld, t. kr Forvaltningsrevision Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring og ikke korrigerede fejl i årsrapporten Lovpligtige oplysninger Andre arbejder Revisors erklæring i forbindelse med årsrapporten for

27 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 for SNYK 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2013 Vi har revideret den af bestyrelsen udarbejdede årsrapport for SNYK for Årsrapporten viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Resultat kr Aktiver kr Egenkapital kr Konklusion på revision af årsrapporten for 2013 Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Vores bemærkninger vedrørende revisionen af årsrapporten fremgår af afsnit 3. Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores tiltrædelsesprotokollat af Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil vi forsyne den med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 3. Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen I forbindelse med vores revision af årsrapporten skal vi fremhæve følgende forhold: 3.1. Interne kontroller og forretningsgange Det er vor opfattelse, at virksomhedens interne forretningsgange og kontroller under hensyntagen til virksomhedens størrelse er forsvarligt og hensigtsmæssigt tilrettelagt Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsrapporten kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsrapporten. 4. Kommentarer til årsrapporten I lighed med tidligere år er årsrapporten for SNYK aflagt i overensstemmelse med Lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Opstillingen er i overensstemmelse med Kunststyrelsens vejledning Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er oplyst i årsrapporten. 9

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage, 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2012 21. regnskabsår Godkendt på generalforsamling

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere