Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 Budgetforslag 2014

2 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget i hovedtal s. 8 Rødovre Kommunes bevillingsregler s. 10 Teknik- og Miljøudvalget Forsyningsvirksomheder s. 16 Affaldshåntering s. 17 Jordforsyning s. 22 Faste ejendomme s. 20 Fritidsområder s. 20 Naturbeskyttelse s. 21 Vandløbsvæsen s. 21 Miljøbeskyttelse s. 22 Redningsberedskab s. 23 Fælles funktioner s. 25 Kommunale veje s. 26 Kollektiv trafik s. 27 Politisk organisation, Hyrevognsnævnet s. 27 Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning s. 30 Rådgivning s. 31 Kommissioner, råd og nævn s. 31 Folkeskolen s. 31 Sundhedsudgifter, den kommunale tandpleje s. 34 Dagtilbud til børn og unge s. 34

3 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter s. 39 Undervisning og kultur s. 40 Folkebiblioteker s. 40 Kulturel virksomhed s. 41 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. s. 43 Politisk organisation, folkeoplysningsudvalget s. 44 Social- og Sundhedsudvalget Faste ejendomme s. 47 Undervisning og kultur s. 47 Ungdomsuddannelser s. 47 Tilbud til børn og unge med særlige behov s. 48 Tilbud til voksne med særlige behov s. 50 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s. 51 Fællesudgifter og administration mv. s. 52 Sundhedsområdet s. 52 Tilbud til ældre og handicappede s. 56 Førtidspensioner og personlige tillæg s. 61 Kontante ydelser s. 62 Beskæftigelsesudvalget Ungdomsuddannelser s. 65 Erhvervsgrunduddannelser s. 65 Tilbud til udlændinge s. 65 Kontante ydelser s. 66 Sygedagpenge s. 66 Passiv kontanthjælp s. 67 Aktiv kontanthjælp s. 67 Dagpenge til forsikrede ledige s. 67 Revalidering mv. s. 67 Arbejdsmarkedsforanstaltninger s. 69

4 Økonomiudvalget Rengøring s. 73 Udendørs vedligeholdelse s. 73 Ejendomsskatter s. 74 Forsikringer s. 74 Vagtkorps s. 74 Politisk organisation s. 75 Administrationsbygninger s. 75 Sekretariat og forvaltninger, ekskl. tværgående områder s. 75 Lønpuljer m.v. s. 77 Finansiering hovedkonto 07 og 08 s. 78 Tilskud og udligning s. 79 Skatter s. 80 Likvide aktiver s. 81 Langfristet gæld s. 83 Oversigter Takster s. 85 Hovedoversigt s. 96 Sammendrag af budget s. 99 Bevillingsoversigt s. 106 Tværgående artsoversigt s. 110 Investeringsoversigt s. 112

5 Generelle bemærkninger

6 Generelle bemærkninger Budgettet er først og fremmest et styringsinstrument for kommunens virksomhed. Det årlige budget er et udtryk for Kommunalbestyrelsens overordnede prioritering af serviceydelser og anlægsinvesteringer og afbalancering af kommunens indtægter og udgifter. Med budgettet tages derfor overordnet stilling til kommunens virksomhed i sin helhed. De generelle bemærkninger beskriver de overordnede forudsætninger i budgetforslaget/budgettet. Regler for budgetlægningen Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven, Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012). Nærmere regler om budgetlægningen, herunder budgettets form og indhold er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 387 af 14/04/2013). Af ministeriets Budget- og Regnskabssystem fremgår det blandt andet, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og i de flerårige budgetoverslag. Budgettet skal omfatte samtlige drifts- og anlægsposter samt kapitalbevægelser, som vedrører det pågældende budgetår. Det fremgår tillige, at årsbudgettet og budgetoverslagene ikke må indeholde poster, der savner nærmere forklaring eller begrundelse. Det vedtagne budget skal være udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter, og det vedtagne budget skal være umiddelbart egnet til realisering. Der er mulighed for at afsætte en generel reserve til uforudsete udgifter. Endelig fremgår det af Budget- og Regnskabssystemet, at budgettet skal opbygges som et flerårigt totalbudget efter bruttoposteringsprincippet. Det betyder, at budgettet består af et årsbudget samt 3 budgetoverslagsår, at alle udgifter finansieres af alle indtægter, samt at udgifter og indtægter er opført hver for sig. Rødovre Kommunes budgetlægningsproces Økonomiudvalget har den 20. februar 2013 godkendt de generelle retningslinjer og tidsplan for budget Retningslinjerne fastlægger, at administrationen fremlægger et budgetoplæg til Økonomiudvalget i junimøderækken. Budgetoplægget for 2014 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne Budget 2013, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af Budget 2013 samt forslag til effektiviseringer/servicereduktioner. Disse ændringer bliver således beskrevet i såkaldte grå bokse i budgetforslaget. Derudover er der i budgetforslaget indarbejdet en række hvide bokse, som viser større justeringer, såvel mer- som mindreudgifter som er indarbejdet med henblik på fastholdelse af serviceniveauet. Budgetoplæggets driftsudgifter udarbejdes efter budgetrammeprincipper, hvis sigte blandt andet er at give mulighed for uændret serviceniveau. Budgetoplæggets anlægsudgifter udarbejdes ligeledes på baggrund af sidste års budget. Forslag til investeringsoversigten udarbejdes på grundlag af investeringsoversigten i Budget Administrationen indarbejder forslag som følge af politisk vedtagne planer og andre politiske beslutninger, samt ny viden, der har afledte virkninger på investeringsaktiviteterne. 6

7 Budgetoplæggets indtægtsside beregnes på baggrund af selvbudgetterede skatteindtægter samt foreløbige beregninger af tilskuds- og udligningsordningerne. Udgangspunktet er uændrede skattesatser. Se også de specielle bemærkninger til indtægtssiden under afsnittet med Økonomiudvalget. Budgetforslag 2014 ( ) bliver 1. behandlet i Økonomiudvalget den 21. august 2013, og efterfølgende 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 3. september Administrationens ændringsforslag til budgetforslaget afleveres til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 4. september De politiske partier afleverer deres ændringsforslag den 16. september 2013 kl Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget er den 2. oktober 2013, og Kommunalbestyrelsens 2. behandling er den 8. oktober Befolkningsprognose Danmarks Statistiks kommunale befolkningsfremskrivning er udgangspunkt for udarbejdelse af budgetoplægget. På visse områder suppleres med andre befolkningsprognoser (småbørnsprognose og skoleprognose). Befolkningsprognose Befolkningstal primo året Faktisk Faktisk Prognose Absolutte tal år år år år år år år I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tilpasset Rødovre-forhold. I alt kan afvige fra summen af tallene på grund af afrundinger. Konjunkturer Konjunkturerne påvirker kommunens udgifter og indtægter. Skatteindtægterne formindskes ved højere ledighed, mens de offentlige udgifter til forsørgelse stiger. Kommunerne kompenseres i et vist omfang via statens ordninger for budgetgaranti og tilskudsordninger. De såkaldte overførsler er områder, der er kendetegnet ved i relativt stor grad at afhænge af konjunkturerne. Det er områder som kontante ydelser, arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspensioner mv. Udgangspunktet for budgetoplægget er seneste budget, fremskrevet med den landsgennemsnitlige udvikling skønnet af Finansministeriet i Økonomisk Redegørelse. Hertil kommer en konkret vurdering af udviklingen i Rødovre Kommune. Pris- og lønfremskrivning KL s seneste skøn for pris- og lønudviklingen er udgangspunkt for udarbejdelse af budgettet. Niveauet i Budget 2013 korrigeres for at bringe niveauet i overensstemmelse med den nu forventede udvikling. Det korrigerede 2013-niveau fremskrives herefter med de seneste skøn for budgetårene 2014 og frem, jf. nedenfor. 7

8 KL skønner i marts 2013, at den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra er på 1,3 pct. Den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra , og er på 1,80 pct. Lønudviklingen fra er skønnet til 1,2 pct. Den årlige lønudvikling fra , og er skønnet til 1,80 pct. Prisudviklingen fra er skønnet til 1,7 pct. Den årlige prisudvikling fra , og er ligeledes skønnet til 1,7 pct. Budget i hovedtal Driftsvirksomhed Der afsættes netto 2.481,1 mio. kr. til driftsvirksomhed i Nettodriftsudgifternes fordeling på udvalg fremgår af nedenstående oversigt: Nettodriftsudgifter i budget Mio. kr., 2014-P/L Teknik- og Miljøudvalget 109,9 110,0 110,0 110,0 Børne- og Skoleudvalget 576,8 576,9 578,1 578,1 Kultur- og Fritidsudvalget 73,5 73,5 73,5 73,5 Social- og Sundhedsudvalget 996,7 999, , ,9 Beskæftigelsesudvalget 373,9 371,1 369,1 365,9 Økonomiudvalget 350,3 349,3 345,1 346,0 I alt 2.481, , , ,4 Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonti fremgår af Hovedoversigten under afsnittet Oversigter. Anlægsvirksomhed Der afsættes netto 73,9 mio. kr. til anlægsvirksomhed i Nettoanlægsudgifterne fordelt på udvalg fremgår af nedenstående oversigt: 8

9 Nettoanlægsudgifter i budgetforslag Mio. kr., 2013-P/L Teknik- og Miljøudvalget 36,9 36,9 45,3 33,5 Børne- og Skoleudvalget 2,6 0,0 10,8 9,0 Kultur- og Fritidsudvalget 2,5 7,1 23,2 28,3 Social- og Sundhedsudvalget 0,0 0,5 0,5 0,0 Økonomiudvalget 31,9 50,3 20,4 20,9 I alt 73,9 94,8 100,2 91,7 Nettoanlægsudgifternes fordeling på hovedkonto fremgår af Hovedoversigten under afsnittet Oversigter. Kasseopbygning Der budgetteres med en kasseopbygning på 4,9 mio. kr. i 2014, et kassetræk på 7,3 mio. kr. i 2015, en kasseopbygning på 4,3 mio. kr. i 2016 samt en kasseopbygning på 38,3 mio. kr. i Strukturel balance Den strukturelle balance er vist i tabellen nedenfor. Den strukturelle balance viser summen af driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomhed), pris- og lønfremskrivning, nettorenteudgifter, afdrag på lån og låneoptag, og indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Den strukturelle balance kan fortolkes sådan, at den viser hvad der er tilovers til skattefinansiering af anlægsprojekter, kasseopbygning og øvrige balanceforskydninger. Strukturel balance i Budget 2014 ( ) År Mio. kr , , , ,4 Note: - = overskud til finansiering af anlæg og kasseopbygning, inkl. afdrag på lån og lånoptag. Servicevækst Rødovre Kommunes andel af serviceudgifterne kan beregnes nærmere, når de økonomiske forudsætninger bag økonomiaftalen er afklaret nærmere, herunder kommunernes samlede indmeldinger omkring forventningerne til budgettet Betinget balancetilskud I 2014 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for En eventuel regnskabssanktion vedrørende 2014 tager afsæt i det udgiftsniveau, som er aftalt mellem KL og regeringen i økonomiaftalen for Det er forudsat i budgettet, at det betingede balancetilskud bliver udbetalt til kommunerne. Det svarer til en indtægt på op mod 20 mio. kr. for Rødovre Kommune. Derudover er der med økonomiaftalen finansiering til et anlægsniveau på 18,1 mia. kr. Kvalitets- 9

10 fondsmidlerne vedr. anlæg på 2 mia. kr. videreføres som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves. Rødovre Kommunes bevillingsregler Bevillingsreglerne vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen. Reglerne er gengivet nedenfor. Der henvises endvidere til Rødovre Kommunes Principper for økonomistyring (regulativ for kasseog regnskabsvæsen). Bevillingsregler Overordnede begreber Bevilling En bevilling er en bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. En bevilling gives altid til en bevillingshaver. I Rødovre Kommune er bevillingshaverne de politiske udvalg. Bevillingsniveau Bevillingsniveauet angiver den dispositionsfrihed, som bevillingshaverne (de politiske udvalg) har ifht. udmøntningen af budgettet. Hermed fastlægges også bevillingshavernes mulighed for at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Bevillingsniveauet er i Rødovre Kommune på udvalgsniveau, og udgangspunktet er fra og med budget 2011 nettobevillinger. Bevillingsniveauet fremgår af bevillingsoversigten i budgettet, jf. nedenfor. Bevillingsoversigten Bevillingsoversigten i budgettets afsnit oversigter viser kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen, udvalg og administrationen, udtrykt i de to kolonner i oversigten med hhv. overskriften Bevilling og overskriften Budget : Bevillingskolonnen viser de af Kommunalbestyrelsen givne bevillinger, som de er besluttet ved budgetvedtagelsen. Det er alene Kommunalbestyrelsen der gennem tillægsbevillinger kan meddele tilladelse til ændringer af enkelte bevillinger i bevillingskolonnen. Styrelseslovens 40 giver dog mulighed for en bemyndigelse til Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder. Budgetkolonnen viser hvilke budgetposter (hovedfunktioner), der ligger under den enkelte bevilling. Det enkelte udvalg kan disponere over, og foretage omplaceringer imellem, hovedfunktionerne, så længe det sker inden for rammen af den til udvalget givne bevilling. Med mindre andet er besluttet af udvalget, kan administrationen disponere inden for den enkelte hovedfunktion i budgetkolonnen. Administrationen kan ikke disponere på tværs af beløbene under de enkelte hovedfunktioner uden udvalgets godkendelse i form af en omplacering. Bevillingsmæssige bindinger For samtlige bevillinger gælder, at bevillingen dels omfatter et beløb, dels kan være omfattet af nogle bevillingsmæssige bindinger, der fremgår af budgetbemærkningerne eller af en politisk beslutning. Budgetbemærkningerne har en bevillingsmæssig funktion, såfremt de indeholder oplysninger om bevillingens materielle indhold eller forbehold og betingelser for bevillingens udnyttelse. Bevillingsmæssige bindinger for anlægsbevillinger kan endvidere fremgå ved meddelelse af anlægsbevillingen i mødesagen. Bevillingsmæssige bindinger kan kun fraviges efter beslutning i Kommunalbestyrelsen. 10

11 3 typer bevillinger Driftsbevillinger Hvert udvalg har én eller flere nettobevillinger på driften, hvor udgifter og indtægter ses under ét. Der sondres generelt mellem brutto og nettobevillinger. En nettobevilling vil sige, at Kommunalbestyrelsen alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen. Der skal dog altid tages hensyn til budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion, jf. afsnittet ovenfor. En bruttobevilling vil sige, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter, gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen anvendes til forøgelse af udgifterne. Der er som udgangspunkt ikke afgivet bruttobevillinger i de senere år. Anlægsbevillinger De udvalg der har anlægsbevillinger har rådighedsbeløb til anlægsudgifter og indtægter set under ét. De anlægsudgifter/indtægter der fremgår af bevillingsoversigten er altså rådighedsbeløb, som skal frigives ved særskilte anlægsbevillinger. Såfremt et rådighedsbeløb ønskes bevilget og frigivet ved budgetvedtagelsen skal det fremgå tydeligt af bemærkningerne til bevillingsoversigten. I forbindelse med etablering af et anlægsarbejde udarbejder forvaltningen en udvalgssag, der beskriver de beløbsmæssige og materielle forudsætninger for anlægsarbejdet og søger den fornødne anlægsbevilling med henvisning til det rådighedsbeløb der er afsat i anlægsbudgettet. Er der ikke afsat fornødent rådighedsbeløb til anlægsarbejdet, skal dette tillige søges. Gives en anlægsbevilling til et anlægsprojekt der strækker sig over flere år, skal der i de efterfølgende års budgetter afsættes fornødne rådighedsbeløb før den resterende bevilling kan udnyttes. Anlægsprojekter, der strækker sig over en længere årrække (ud over 4 år) vil med fordel kunne etapeopdeles, således at der løbende aflægges anlægsregnskab ved en etapes afslutning. Hvis bevillinger har afledte sammenhænge, skal de søges i samme møderække (f.eks. anlægsbevilling til indtægt ved salg af fast ejendom og anlægsbevilling til de udgifter der er forbundet med handlen). Der aflægges anlægsregnskab for hvert anlægsprojekt i en særskilt mødesag til Kommunalbestyrelsen, når anlægget er afsluttet, dog kun for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Evt. overskydende midler tilfalder kassen, med mindre Kommunalbestyrelsen beslutter andet. Bevillinger på de finansielle konti For nogle udvalg er fastsat en eller flere bevillinger på de finansielle konti. Rødovre Kommunes styringsområder Styringsområder på driften På driftssiden sondres mellem Aktivitetsstyret service, Demografistyret service og Overførsler. Aktivitetsstyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet ikke som udgangspunkt reguleres, fordi der kommer flere eller færre brugere/borgere. Eksempler på aktivitetsstyrede områder er fx idræts- og kulturområdet, vejområdet og administration. Demografistyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet som udgangspunkt reguleres for udviklingen i antallet af brugere/borgere. Eksempler på demografistyrede områder er fx dagpasning, skoler og ældreomsorg. Overførsler 11

12 er den resterende del af driftsudgifterne, og er kendetegnet ved at områderne som udgangspunkt har sammenhæng med den generelle konjunkturudvikling og kan være umiddelbart vanskeligere at styre end de øvrige driftsudgifter. Eksempler på overførsler er kontante ydelser m.v. Anlæg Anlæg betragtes som et særskilt styringsområde. Der sondres af styringsmæssige årsager mellem Anlæg indenfor kvalitetsfonden og Anlæg udenfor kvalitetsfonden. Anlæg indenfor kvalitetsfonden er anlægsprojekter på dagpasnings-, skole-, ældre- og idrætsområdet, som i nogen udstrækning medfinansieres af tilskud fra staten, under bestemte betingelser. Anlægsområdet fastlægges i investeringsoversigten i budgettet. Finansiering De finansielle konti betragtes som et særskilt styringsområde. Tillægsbevillinger og overførselsadgang Tillægsbevillinger Enhver bevilling, som gives efter budgetvedtagelsen, er en tillægsbevilling. Det er alene Kommunalbestyrelsen, der kan beslutte tillægsbevillinger. (Styrelseslovens 40 giver dog mulighed for en bemyndigelse til Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder). Tillægsbevillinger kan være positive (fx til igangsættelse af nye aktiviteter eller ekstraordinære uforudsete udgifter) - negative (fx til uforudsete indtægter, se tillige afsnit 5.1), eller budgetneutrale omplaceringer. Tillægsbevillinger, der overfører midler fra et budgetår til et andet kaldes også overførsler. Nærmere omkring tillægsbevillinger uddybes i de nedenstående afsnit. Omplaceringer Der er generelt adgang til at forelægge ansøgninger om tillægsbevillinger i løbet af et budgetår. Overførselsadgang Bevillinger er et-årige. En overførsel til næstkommende regnskabsår kræver derfor en særskilt tillægsbevilling, kaldet en overførsel. Én gang årligt, typisk i martsmøderækken, fremlægges en overførselssag vedr. drift og en overførselssag vedr. anlæg for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. På en række områder er der en tilkendegivelse af, at der kan forventes tilladelse til overførsel i henhold til de fastsatte overførselsregler, jf. nedenfor. Muligheden for tilladelse til overførsel skal først og fremmest sikre en hensigtsmæssig økonomisk adfærd. Der kan i forbindelse med fremlæggelse af overførselssagerne søges om overførsler på områder, hvor der ikke er tilkendegivet forventning om tilladelse til overførsel. Overførselsregler på driftsområder der er omfattet af reglerne for overførsler Overskud (mindreforbrug) på højst 3 pct. i alt af budgetrammen kan overføres til efterfølgende regnskabsår, overskud på op til kr. kan dog overføres fuldt ud. Der kan højst lånes 3 pct. af næste års budgetramme. Der skal udarbejdes en genopretningsplan, hvis en enhed låner over 3 pct. af næste års budget (underskud). Såvel overførsel af overskud som underskud kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse hvert år i forbindelse med overførselssagen, som bliver fremlagt i martsmøderækken. Overførselsregler vedr. anlæg Rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der ikke er afsluttede ved årets udgang, kan søges overført til næste år. 12

13 Løbende budgetopfølgning Løbende budgetopfølgning Økonomiudvalget modtager 11 gange årligt Økonomisk Oversigt, der viser mer- og mindreforbrug i forhold til de givne bevillinger. Områder omfattet af overførselsreglerne samt anlæg, indtægtsside og porteføljepleje rapporteres 4 gange årligt. I 2010 er foretaget en justering af budgetopfølgningen, sådan at der i den månedlige opfølgning af driften alene rapporteres på såkaldte fokusområder, som er områder, hvor der traditionelt er mer- /mindreforbrug, eller hvor der aktuelt er opstået et væsentligt merforbrug. Som noget nyt udarbejdes tillige en handpleplan for afvikling af merforbruget på de fokusområder, hvor der rapporteres om merforbrug. 4 gange årligt i de sager, hvor der sker opfølgning på decentral drift og anlæg bilægges sagen de enkelte fagudvalgs opfølgninger. Udvalgene og administrationen har dog generelt løbende mulighed for at foretage budgetneutrale omplaceringer, så længe det er inden for udvalgenes hhv. administrationens bevillingsmæssige rammer, jf. afsnit 1. I praksis er det dog i måneder med løbende budgetopfølgning, hvor der fremlægges fagudvalgene sager med omplacering af bevillinger. Uforudsete udgifter og indtægter, Leasing mv. Uforudsete udgifter og indtægter Uforudsete udgifter og indtægter, der opstår af udefrakommende årsager, skal som hovedregel afholdes indenfor budgettet. Såfremt dette ikke er muligt, kan udgifterne afholdes indenfor andre dele af administrationens budget. Såfremt dette ikke er muligt, kan administrationen søge om udvalgets tilladelse, til at afholde udgiften indenfor andre dele af udvalgets budget. I ekstraordinære situationer kan søges en tillægsbevilling. Se endvidere afsnit 3 om tillægsbevillinger. Leasing For at sikre, at kommunen til alle tider køber til de mest fordelagtige priser, er det fastsat i indkøbspolitikken, at leje- og leasingaftaler kun kan indgås gennem Indkøbskontoret. Det er Indkøbskontorets opgave i denne forbindelse at foretage en økonomisk vurdering af køb kontra leje eller leasing. Leasingaftaler skal underskrives efter følgende regler: Aftaler under 5 år og under kr. i årlig ydelse underskrives af Borgmesteren. Aftaler over 5 år eller på mere end kr. i årlig ydelse forelægges Økonomiudvalget, og underskrives efterfølgende af Borgmesteren. Repeterende leje/leasingaftaler, der tidligere er godkendt (kopimaskiner, biler o.l.) kan underskrives ved Indkøbskontoret. Opgørelsen af leasingforpligtelsen bygger på forvaltningernes forventninger til videreførelse af de gældende aftaler. Indberetninger af gældende forpligtelser er sket i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Der er aktuelt indgået leasingaftaler for 2013 svarende til i alt 6,2 mio. kr. Heraf vedrører de 3,9 mio. kr. finansiel leasing og de 2,3 mio. kr. vedrører operationel leasing. 13

14 Teknik- og Miljøudvalget

15 Teknik- og Miljøudvalget, samlede driftsbevillinger kr., 2014-P/L Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Forsyningsvirksomheder m.v Aktivitetsstyret service Bevillinger i alt Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Forsyningsvirksomheder m.v kr., 2014-P/L Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Bevillingen i alt Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Aktivitetsstyret service kr., 2014-P/L Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Redningsberedskab Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Politisk organisation Bevillingen i alt

16 Forsyningsvirksomhed, Rødovre Kommune Fjernvarme kr., 2014-P/L Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Varmeforsyning Rødovre Kommunale Fjernvarme driver og vedligeholder fjernvarmesystemet i Rødovre. Budgettet dækker udgifter til: Køb af varme Løn til teknisk og administrativt personale Drift og vedligeholdelse af tekniske installationer, ledningsnet og forbrugeranlæg Økonomi og regnskabsfunktioner, herunder varmeafregning og selskabsøkonomi Administrationsbidrag til Rødovre Kommune Energibesparelser pålagt af Energistyrelsen Renter af mellemregning med Rødovre Kommune. Udgifter dækkes af indtægter ved varmesalg. Indtægtens størrelse bestemmes ved fastsættelse af taksten. Taksten beregnes på basis af budget for ovennævnte driftsudgifter samt afskrivninger og henlæggelser til nyanlæg. Fjernvarmesystemet forventes udbygget i de kommende år ved konvertering af områder, der pt. er udlagt til kollektiv forsyning med naturgas. Der er ikke tilslutningspligt i disse nye fjervarmeområder, så i budgettet er indregnet en forventet udbygning. Budgettet er endvidere baseret på et forventet varmesalg, men da dette er afhængigt af udetemperaturerne, vil det endelige regnskab være afhængigt af de konstaterede udetemperaturer. Denne usikkerhed søges dog minimeret med tilnærmelsesvis kostægte takster. Tilgodehavende/gæld til varmeforsyningen opsamles på en særlig mellemregningskonto i status. Mellemregning med varmeforsyningen: Kommunens gæld pr. 31. december 2012 Budgetteret underskud i 2013 Budgetteret underskud i 2014 Kommunens tilgodehavende pr. 31. december kr kr kr kr. 16

17 Forsyningsvirksomhed, Affaldshåndtering kr., 2014-P/L Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Erhvervsaffald Affaldshåndtering i alt Affaldshåndtering Budgettet dækker hele renovationsområdet, herunder dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald samt driften af genbrugsstationen. Dertil kommer administrationen af indsamlingsordningerne. Budgettet omfatter indtægterne fra de opkrævede affaldsgebyrer fra borgere og virksomheder. Affaldsgebyrerne opkræves med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48. Gebyrordningen er indrettet efter "hvile-i-sig-selv" princippet og skal dække omkostninger til de lovpligtige indsamlinger og registreringer af oplysninger, planlægning, etablering og administration af affaldsordninger, herunder anvisningsordningen, samt lønninger i forbindelse hermed. Gebyrerne og dermed de budgetterede indtægter beregnes med udgangspunkt i de budgetterede udgifter på de forskellige områder. Indtægterne fra affaldsgebyrerne er i 2014 indregnet i de enkelte områder. De primære udgifter på området vedrører udgifter til bortskaffelsen af affaldet samt til de renovatører, der indsamler affaldet. Indtægterne på området stammer fra renovationsgebyrerne samt salg af genanvendelige materialer. I budget 2013 har der været budgetteret med overskud på driften af renovationsområdet. I 2014 er der budgetteret med at indtægter og udgifter går i nul. Dette bevirker i sammenhæng med de faldende driftsudgifter at renovationsgebyrerne for de private husstande falder. Fælles formål Budgettet omfatter administration af affaldsområdet, herunder blandt andet udgifter til: Løn, information, IT, administrationsbidrag og forsikring. Ordninger for dagrenovation restaffald Budgettet omfatter udgifter til indkøb af sække, forbrænding af dagrenovation samt transport og indsamling. Endvidere omfatter budgettet udgifterne til indkøb af nyt materiel samt udgifter til indsamling og bortskaffelse af bioaffald. I 2012 blev der indsamlet omkring tons dagrenovation og i alt udført omkring dagrenovationstømninger. 17

18 Ordninger for storskrald og haveaffald Budgettet omfatter følgende: Udgifter til renovatøren for indsamling af storskrald og haveaffald fra boligselskaber og villaer Indkøb af haveaffaldssække Bortskaffelse af storskrald og haveaffald Salg af genanvendelige materialer. I 2012 blev der indsamlet omkring tons storskrald og haveaffald. Ordninger for glas, papir og pap Budgettet omfatter følgende: Udgifter til Vestforbrænding for tømning af genbrugscontainere til papir og glas Udgifter til renovatør for tømning af papcontainere ved boligselskaber Indkøb og opsætning af genbrugscontainere til papir og glas Indtægter fra salg af genanvendelige materialer I 2012 blev der indsamlet omkring tons papir og glas i genbrugscontainerne. Ordninger for farligt affald Budgettet omfatter udgifter til behandling og indsamling af farligt affald fra viceværtordningen samt udgifter til indsamling af klinisk risikoaffald. I 2012 blev der indsamlet omkring 21 tons farligt affald fra boligselskaber og større etageejendomme. Genbrugsstationer Budgettet omfatter følgende: Lønudgifter til personalet på genbrugsstationen Udgifter til Vestforbrænding for bortskaffelse af affaldet samt tømning af containerne Drifts- og vedligeholdelsesudgifter til genbrugsstationen Indtægter for salg af genanvendelige materialer I 2012 blev der håndteret omkring tons affald fra omkring besøgende. I diagram nedenfor er vist affaldsmængderne for genbrugsstationen for 2008 til

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budget 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Store besparelser og fuldtidsstillinger

Store besparelser og fuldtidsstillinger Store besparelser og 18.000 fuldtidsstillinger på spil frem mod 2019 Udgiftslofterne, der er vedtaget ved lov, betyder besparelser på 7 mia. kr. i kommunerne frem mod 2019. Det er meldt ud, at besparelserne

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Hvad er et budget i regionerne?

Hvad er et budget i regionerne? Inspirationsnotat nr. 2cc til arbejdet i MED-Hovedudvalg 3. juli 2007 Hvad er et budget i regionerne? Hvad er et budget - kort fortalt? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.1 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere