Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 Budgetforslag 2014

2 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget i hovedtal s. 8 Rødovre Kommunes bevillingsregler s. 10 Teknik- og Miljøudvalget Forsyningsvirksomheder s. 16 Affaldshåntering s. 17 Jordforsyning s. 22 Faste ejendomme s. 20 Fritidsområder s. 20 Naturbeskyttelse s. 21 Vandløbsvæsen s. 21 Miljøbeskyttelse s. 22 Redningsberedskab s. 23 Fælles funktioner s. 25 Kommunale veje s. 26 Kollektiv trafik s. 27 Politisk organisation, Hyrevognsnævnet s. 27 Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning s. 30 Rådgivning s. 31 Kommissioner, råd og nævn s. 31 Folkeskolen s. 31 Sundhedsudgifter, den kommunale tandpleje s. 34 Dagtilbud til børn og unge s. 34

3 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter s. 39 Undervisning og kultur s. 40 Folkebiblioteker s. 40 Kulturel virksomhed s. 41 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. s. 43 Politisk organisation, folkeoplysningsudvalget s. 44 Social- og Sundhedsudvalget Faste ejendomme s. 47 Undervisning og kultur s. 47 Ungdomsuddannelser s. 47 Tilbud til børn og unge med særlige behov s. 48 Tilbud til voksne med særlige behov s. 50 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s. 51 Fællesudgifter og administration mv. s. 52 Sundhedsområdet s. 52 Tilbud til ældre og handicappede s. 56 Førtidspensioner og personlige tillæg s. 61 Kontante ydelser s. 62 Beskæftigelsesudvalget Ungdomsuddannelser s. 65 Erhvervsgrunduddannelser s. 65 Tilbud til udlændinge s. 65 Kontante ydelser s. 66 Sygedagpenge s. 66 Passiv kontanthjælp s. 67 Aktiv kontanthjælp s. 67 Dagpenge til forsikrede ledige s. 67 Revalidering mv. s. 67 Arbejdsmarkedsforanstaltninger s. 69

4 Økonomiudvalget Rengøring s. 73 Udendørs vedligeholdelse s. 73 Ejendomsskatter s. 74 Forsikringer s. 74 Vagtkorps s. 74 Politisk organisation s. 75 Administrationsbygninger s. 75 Sekretariat og forvaltninger, ekskl. tværgående områder s. 75 Lønpuljer m.v. s. 77 Finansiering hovedkonto 07 og 08 s. 78 Tilskud og udligning s. 79 Skatter s. 80 Likvide aktiver s. 81 Langfristet gæld s. 83 Oversigter Takster s. 85 Hovedoversigt s. 96 Sammendrag af budget s. 99 Bevillingsoversigt s. 106 Tværgående artsoversigt s. 110 Investeringsoversigt s. 112

5 Generelle bemærkninger

6 Generelle bemærkninger Budgettet er først og fremmest et styringsinstrument for kommunens virksomhed. Det årlige budget er et udtryk for Kommunalbestyrelsens overordnede prioritering af serviceydelser og anlægsinvesteringer og afbalancering af kommunens indtægter og udgifter. Med budgettet tages derfor overordnet stilling til kommunens virksomhed i sin helhed. De generelle bemærkninger beskriver de overordnede forudsætninger i budgetforslaget/budgettet. Regler for budgetlægningen Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven, Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012). Nærmere regler om budgetlægningen, herunder budgettets form og indhold er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 387 af 14/04/2013). Af ministeriets Budget- og Regnskabssystem fremgår det blandt andet, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og i de flerårige budgetoverslag. Budgettet skal omfatte samtlige drifts- og anlægsposter samt kapitalbevægelser, som vedrører det pågældende budgetår. Det fremgår tillige, at årsbudgettet og budgetoverslagene ikke må indeholde poster, der savner nærmere forklaring eller begrundelse. Det vedtagne budget skal være udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter, og det vedtagne budget skal være umiddelbart egnet til realisering. Der er mulighed for at afsætte en generel reserve til uforudsete udgifter. Endelig fremgår det af Budget- og Regnskabssystemet, at budgettet skal opbygges som et flerårigt totalbudget efter bruttoposteringsprincippet. Det betyder, at budgettet består af et årsbudget samt 3 budgetoverslagsår, at alle udgifter finansieres af alle indtægter, samt at udgifter og indtægter er opført hver for sig. Rødovre Kommunes budgetlægningsproces Økonomiudvalget har den 20. februar 2013 godkendt de generelle retningslinjer og tidsplan for budget Retningslinjerne fastlægger, at administrationen fremlægger et budgetoplæg til Økonomiudvalget i junimøderækken. Budgetoplægget for 2014 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne Budget 2013, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af Budget 2013 samt forslag til effektiviseringer/servicereduktioner. Disse ændringer bliver således beskrevet i såkaldte grå bokse i budgetforslaget. Derudover er der i budgetforslaget indarbejdet en række hvide bokse, som viser større justeringer, såvel mer- som mindreudgifter som er indarbejdet med henblik på fastholdelse af serviceniveauet. Budgetoplæggets driftsudgifter udarbejdes efter budgetrammeprincipper, hvis sigte blandt andet er at give mulighed for uændret serviceniveau. Budgetoplæggets anlægsudgifter udarbejdes ligeledes på baggrund af sidste års budget. Forslag til investeringsoversigten udarbejdes på grundlag af investeringsoversigten i Budget Administrationen indarbejder forslag som følge af politisk vedtagne planer og andre politiske beslutninger, samt ny viden, der har afledte virkninger på investeringsaktiviteterne. 6

7 Budgetoplæggets indtægtsside beregnes på baggrund af selvbudgetterede skatteindtægter samt foreløbige beregninger af tilskuds- og udligningsordningerne. Udgangspunktet er uændrede skattesatser. Se også de specielle bemærkninger til indtægtssiden under afsnittet med Økonomiudvalget. Budgetforslag 2014 ( ) bliver 1. behandlet i Økonomiudvalget den 21. august 2013, og efterfølgende 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 3. september Administrationens ændringsforslag til budgetforslaget afleveres til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 4. september De politiske partier afleverer deres ændringsforslag den 16. september 2013 kl Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget er den 2. oktober 2013, og Kommunalbestyrelsens 2. behandling er den 8. oktober Befolkningsprognose Danmarks Statistiks kommunale befolkningsfremskrivning er udgangspunkt for udarbejdelse af budgetoplægget. På visse områder suppleres med andre befolkningsprognoser (småbørnsprognose og skoleprognose). Befolkningsprognose Befolkningstal primo året Faktisk Faktisk Prognose Absolutte tal år år år år år år år I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tilpasset Rødovre-forhold. I alt kan afvige fra summen af tallene på grund af afrundinger. Konjunkturer Konjunkturerne påvirker kommunens udgifter og indtægter. Skatteindtægterne formindskes ved højere ledighed, mens de offentlige udgifter til forsørgelse stiger. Kommunerne kompenseres i et vist omfang via statens ordninger for budgetgaranti og tilskudsordninger. De såkaldte overførsler er områder, der er kendetegnet ved i relativt stor grad at afhænge af konjunkturerne. Det er områder som kontante ydelser, arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspensioner mv. Udgangspunktet for budgetoplægget er seneste budget, fremskrevet med den landsgennemsnitlige udvikling skønnet af Finansministeriet i Økonomisk Redegørelse. Hertil kommer en konkret vurdering af udviklingen i Rødovre Kommune. Pris- og lønfremskrivning KL s seneste skøn for pris- og lønudviklingen er udgangspunkt for udarbejdelse af budgettet. Niveauet i Budget 2013 korrigeres for at bringe niveauet i overensstemmelse med den nu forventede udvikling. Det korrigerede 2013-niveau fremskrives herefter med de seneste skøn for budgetårene 2014 og frem, jf. nedenfor. 7

8 KL skønner i marts 2013, at den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra er på 1,3 pct. Den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra , og er på 1,80 pct. Lønudviklingen fra er skønnet til 1,2 pct. Den årlige lønudvikling fra , og er skønnet til 1,80 pct. Prisudviklingen fra er skønnet til 1,7 pct. Den årlige prisudvikling fra , og er ligeledes skønnet til 1,7 pct. Budget i hovedtal Driftsvirksomhed Der afsættes netto 2.481,1 mio. kr. til driftsvirksomhed i Nettodriftsudgifternes fordeling på udvalg fremgår af nedenstående oversigt: Nettodriftsudgifter i budget Mio. kr., 2014-P/L Teknik- og Miljøudvalget 109,9 110,0 110,0 110,0 Børne- og Skoleudvalget 576,8 576,9 578,1 578,1 Kultur- og Fritidsudvalget 73,5 73,5 73,5 73,5 Social- og Sundhedsudvalget 996,7 999, , ,9 Beskæftigelsesudvalget 373,9 371,1 369,1 365,9 Økonomiudvalget 350,3 349,3 345,1 346,0 I alt 2.481, , , ,4 Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonti fremgår af Hovedoversigten under afsnittet Oversigter. Anlægsvirksomhed Der afsættes netto 73,9 mio. kr. til anlægsvirksomhed i Nettoanlægsudgifterne fordelt på udvalg fremgår af nedenstående oversigt: 8

9 Nettoanlægsudgifter i budgetforslag Mio. kr., 2013-P/L Teknik- og Miljøudvalget 36,9 36,9 45,3 33,5 Børne- og Skoleudvalget 2,6 0,0 10,8 9,0 Kultur- og Fritidsudvalget 2,5 7,1 23,2 28,3 Social- og Sundhedsudvalget 0,0 0,5 0,5 0,0 Økonomiudvalget 31,9 50,3 20,4 20,9 I alt 73,9 94,8 100,2 91,7 Nettoanlægsudgifternes fordeling på hovedkonto fremgår af Hovedoversigten under afsnittet Oversigter. Kasseopbygning Der budgetteres med en kasseopbygning på 4,9 mio. kr. i 2014, et kassetræk på 7,3 mio. kr. i 2015, en kasseopbygning på 4,3 mio. kr. i 2016 samt en kasseopbygning på 38,3 mio. kr. i Strukturel balance Den strukturelle balance er vist i tabellen nedenfor. Den strukturelle balance viser summen af driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomhed), pris- og lønfremskrivning, nettorenteudgifter, afdrag på lån og låneoptag, og indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Den strukturelle balance kan fortolkes sådan, at den viser hvad der er tilovers til skattefinansiering af anlægsprojekter, kasseopbygning og øvrige balanceforskydninger. Strukturel balance i Budget 2014 ( ) År Mio. kr , , , ,4 Note: - = overskud til finansiering af anlæg og kasseopbygning, inkl. afdrag på lån og lånoptag. Servicevækst Rødovre Kommunes andel af serviceudgifterne kan beregnes nærmere, når de økonomiske forudsætninger bag økonomiaftalen er afklaret nærmere, herunder kommunernes samlede indmeldinger omkring forventningerne til budgettet Betinget balancetilskud I 2014 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for En eventuel regnskabssanktion vedrørende 2014 tager afsæt i det udgiftsniveau, som er aftalt mellem KL og regeringen i økonomiaftalen for Det er forudsat i budgettet, at det betingede balancetilskud bliver udbetalt til kommunerne. Det svarer til en indtægt på op mod 20 mio. kr. for Rødovre Kommune. Derudover er der med økonomiaftalen finansiering til et anlægsniveau på 18,1 mia. kr. Kvalitets- 9

10 fondsmidlerne vedr. anlæg på 2 mia. kr. videreføres som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves. Rødovre Kommunes bevillingsregler Bevillingsreglerne vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen. Reglerne er gengivet nedenfor. Der henvises endvidere til Rødovre Kommunes Principper for økonomistyring (regulativ for kasseog regnskabsvæsen). Bevillingsregler Overordnede begreber Bevilling En bevilling er en bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. En bevilling gives altid til en bevillingshaver. I Rødovre Kommune er bevillingshaverne de politiske udvalg. Bevillingsniveau Bevillingsniveauet angiver den dispositionsfrihed, som bevillingshaverne (de politiske udvalg) har ifht. udmøntningen af budgettet. Hermed fastlægges også bevillingshavernes mulighed for at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Bevillingsniveauet er i Rødovre Kommune på udvalgsniveau, og udgangspunktet er fra og med budget 2011 nettobevillinger. Bevillingsniveauet fremgår af bevillingsoversigten i budgettet, jf. nedenfor. Bevillingsoversigten Bevillingsoversigten i budgettets afsnit oversigter viser kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen, udvalg og administrationen, udtrykt i de to kolonner i oversigten med hhv. overskriften Bevilling og overskriften Budget : Bevillingskolonnen viser de af Kommunalbestyrelsen givne bevillinger, som de er besluttet ved budgetvedtagelsen. Det er alene Kommunalbestyrelsen der gennem tillægsbevillinger kan meddele tilladelse til ændringer af enkelte bevillinger i bevillingskolonnen. Styrelseslovens 40 giver dog mulighed for en bemyndigelse til Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder. Budgetkolonnen viser hvilke budgetposter (hovedfunktioner), der ligger under den enkelte bevilling. Det enkelte udvalg kan disponere over, og foretage omplaceringer imellem, hovedfunktionerne, så længe det sker inden for rammen af den til udvalget givne bevilling. Med mindre andet er besluttet af udvalget, kan administrationen disponere inden for den enkelte hovedfunktion i budgetkolonnen. Administrationen kan ikke disponere på tværs af beløbene under de enkelte hovedfunktioner uden udvalgets godkendelse i form af en omplacering. Bevillingsmæssige bindinger For samtlige bevillinger gælder, at bevillingen dels omfatter et beløb, dels kan være omfattet af nogle bevillingsmæssige bindinger, der fremgår af budgetbemærkningerne eller af en politisk beslutning. Budgetbemærkningerne har en bevillingsmæssig funktion, såfremt de indeholder oplysninger om bevillingens materielle indhold eller forbehold og betingelser for bevillingens udnyttelse. Bevillingsmæssige bindinger for anlægsbevillinger kan endvidere fremgå ved meddelelse af anlægsbevillingen i mødesagen. Bevillingsmæssige bindinger kan kun fraviges efter beslutning i Kommunalbestyrelsen. 10

11 3 typer bevillinger Driftsbevillinger Hvert udvalg har én eller flere nettobevillinger på driften, hvor udgifter og indtægter ses under ét. Der sondres generelt mellem brutto og nettobevillinger. En nettobevilling vil sige, at Kommunalbestyrelsen alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen. Der skal dog altid tages hensyn til budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion, jf. afsnittet ovenfor. En bruttobevilling vil sige, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter, gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen anvendes til forøgelse af udgifterne. Der er som udgangspunkt ikke afgivet bruttobevillinger i de senere år. Anlægsbevillinger De udvalg der har anlægsbevillinger har rådighedsbeløb til anlægsudgifter og indtægter set under ét. De anlægsudgifter/indtægter der fremgår af bevillingsoversigten er altså rådighedsbeløb, som skal frigives ved særskilte anlægsbevillinger. Såfremt et rådighedsbeløb ønskes bevilget og frigivet ved budgetvedtagelsen skal det fremgå tydeligt af bemærkningerne til bevillingsoversigten. I forbindelse med etablering af et anlægsarbejde udarbejder forvaltningen en udvalgssag, der beskriver de beløbsmæssige og materielle forudsætninger for anlægsarbejdet og søger den fornødne anlægsbevilling med henvisning til det rådighedsbeløb der er afsat i anlægsbudgettet. Er der ikke afsat fornødent rådighedsbeløb til anlægsarbejdet, skal dette tillige søges. Gives en anlægsbevilling til et anlægsprojekt der strækker sig over flere år, skal der i de efterfølgende års budgetter afsættes fornødne rådighedsbeløb før den resterende bevilling kan udnyttes. Anlægsprojekter, der strækker sig over en længere årrække (ud over 4 år) vil med fordel kunne etapeopdeles, således at der løbende aflægges anlægsregnskab ved en etapes afslutning. Hvis bevillinger har afledte sammenhænge, skal de søges i samme møderække (f.eks. anlægsbevilling til indtægt ved salg af fast ejendom og anlægsbevilling til de udgifter der er forbundet med handlen). Der aflægges anlægsregnskab for hvert anlægsprojekt i en særskilt mødesag til Kommunalbestyrelsen, når anlægget er afsluttet, dog kun for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Evt. overskydende midler tilfalder kassen, med mindre Kommunalbestyrelsen beslutter andet. Bevillinger på de finansielle konti For nogle udvalg er fastsat en eller flere bevillinger på de finansielle konti. Rødovre Kommunes styringsområder Styringsområder på driften På driftssiden sondres mellem Aktivitetsstyret service, Demografistyret service og Overførsler. Aktivitetsstyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet ikke som udgangspunkt reguleres, fordi der kommer flere eller færre brugere/borgere. Eksempler på aktivitetsstyrede områder er fx idræts- og kulturområdet, vejområdet og administration. Demografistyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet som udgangspunkt reguleres for udviklingen i antallet af brugere/borgere. Eksempler på demografistyrede områder er fx dagpasning, skoler og ældreomsorg. Overførsler 11

12 er den resterende del af driftsudgifterne, og er kendetegnet ved at områderne som udgangspunkt har sammenhæng med den generelle konjunkturudvikling og kan være umiddelbart vanskeligere at styre end de øvrige driftsudgifter. Eksempler på overførsler er kontante ydelser m.v. Anlæg Anlæg betragtes som et særskilt styringsområde. Der sondres af styringsmæssige årsager mellem Anlæg indenfor kvalitetsfonden og Anlæg udenfor kvalitetsfonden. Anlæg indenfor kvalitetsfonden er anlægsprojekter på dagpasnings-, skole-, ældre- og idrætsområdet, som i nogen udstrækning medfinansieres af tilskud fra staten, under bestemte betingelser. Anlægsområdet fastlægges i investeringsoversigten i budgettet. Finansiering De finansielle konti betragtes som et særskilt styringsområde. Tillægsbevillinger og overførselsadgang Tillægsbevillinger Enhver bevilling, som gives efter budgetvedtagelsen, er en tillægsbevilling. Det er alene Kommunalbestyrelsen, der kan beslutte tillægsbevillinger. (Styrelseslovens 40 giver dog mulighed for en bemyndigelse til Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder). Tillægsbevillinger kan være positive (fx til igangsættelse af nye aktiviteter eller ekstraordinære uforudsete udgifter) - negative (fx til uforudsete indtægter, se tillige afsnit 5.1), eller budgetneutrale omplaceringer. Tillægsbevillinger, der overfører midler fra et budgetår til et andet kaldes også overførsler. Nærmere omkring tillægsbevillinger uddybes i de nedenstående afsnit. Omplaceringer Der er generelt adgang til at forelægge ansøgninger om tillægsbevillinger i løbet af et budgetår. Overførselsadgang Bevillinger er et-årige. En overførsel til næstkommende regnskabsår kræver derfor en særskilt tillægsbevilling, kaldet en overførsel. Én gang årligt, typisk i martsmøderækken, fremlægges en overførselssag vedr. drift og en overførselssag vedr. anlæg for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. På en række områder er der en tilkendegivelse af, at der kan forventes tilladelse til overførsel i henhold til de fastsatte overførselsregler, jf. nedenfor. Muligheden for tilladelse til overførsel skal først og fremmest sikre en hensigtsmæssig økonomisk adfærd. Der kan i forbindelse med fremlæggelse af overførselssagerne søges om overførsler på områder, hvor der ikke er tilkendegivet forventning om tilladelse til overførsel. Overførselsregler på driftsområder der er omfattet af reglerne for overførsler Overskud (mindreforbrug) på højst 3 pct. i alt af budgetrammen kan overføres til efterfølgende regnskabsår, overskud på op til kr. kan dog overføres fuldt ud. Der kan højst lånes 3 pct. af næste års budgetramme. Der skal udarbejdes en genopretningsplan, hvis en enhed låner over 3 pct. af næste års budget (underskud). Såvel overførsel af overskud som underskud kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse hvert år i forbindelse med overførselssagen, som bliver fremlagt i martsmøderækken. Overførselsregler vedr. anlæg Rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der ikke er afsluttede ved årets udgang, kan søges overført til næste år. 12

13 Løbende budgetopfølgning Løbende budgetopfølgning Økonomiudvalget modtager 11 gange årligt Økonomisk Oversigt, der viser mer- og mindreforbrug i forhold til de givne bevillinger. Områder omfattet af overførselsreglerne samt anlæg, indtægtsside og porteføljepleje rapporteres 4 gange årligt. I 2010 er foretaget en justering af budgetopfølgningen, sådan at der i den månedlige opfølgning af driften alene rapporteres på såkaldte fokusområder, som er områder, hvor der traditionelt er mer- /mindreforbrug, eller hvor der aktuelt er opstået et væsentligt merforbrug. Som noget nyt udarbejdes tillige en handpleplan for afvikling af merforbruget på de fokusområder, hvor der rapporteres om merforbrug. 4 gange årligt i de sager, hvor der sker opfølgning på decentral drift og anlæg bilægges sagen de enkelte fagudvalgs opfølgninger. Udvalgene og administrationen har dog generelt løbende mulighed for at foretage budgetneutrale omplaceringer, så længe det er inden for udvalgenes hhv. administrationens bevillingsmæssige rammer, jf. afsnit 1. I praksis er det dog i måneder med løbende budgetopfølgning, hvor der fremlægges fagudvalgene sager med omplacering af bevillinger. Uforudsete udgifter og indtægter, Leasing mv. Uforudsete udgifter og indtægter Uforudsete udgifter og indtægter, der opstår af udefrakommende årsager, skal som hovedregel afholdes indenfor budgettet. Såfremt dette ikke er muligt, kan udgifterne afholdes indenfor andre dele af administrationens budget. Såfremt dette ikke er muligt, kan administrationen søge om udvalgets tilladelse, til at afholde udgiften indenfor andre dele af udvalgets budget. I ekstraordinære situationer kan søges en tillægsbevilling. Se endvidere afsnit 3 om tillægsbevillinger. Leasing For at sikre, at kommunen til alle tider køber til de mest fordelagtige priser, er det fastsat i indkøbspolitikken, at leje- og leasingaftaler kun kan indgås gennem Indkøbskontoret. Det er Indkøbskontorets opgave i denne forbindelse at foretage en økonomisk vurdering af køb kontra leje eller leasing. Leasingaftaler skal underskrives efter følgende regler: Aftaler under 5 år og under kr. i årlig ydelse underskrives af Borgmesteren. Aftaler over 5 år eller på mere end kr. i årlig ydelse forelægges Økonomiudvalget, og underskrives efterfølgende af Borgmesteren. Repeterende leje/leasingaftaler, der tidligere er godkendt (kopimaskiner, biler o.l.) kan underskrives ved Indkøbskontoret. Opgørelsen af leasingforpligtelsen bygger på forvaltningernes forventninger til videreførelse af de gældende aftaler. Indberetninger af gældende forpligtelser er sket i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Der er aktuelt indgået leasingaftaler for 2013 svarende til i alt 6,2 mio. kr. Heraf vedrører de 3,9 mio. kr. finansiel leasing og de 2,3 mio. kr. vedrører operationel leasing. 13

14 Teknik- og Miljøudvalget

15 Teknik- og Miljøudvalget, samlede driftsbevillinger kr., 2014-P/L Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Forsyningsvirksomheder m.v Aktivitetsstyret service Bevillinger i alt Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Forsyningsvirksomheder m.v kr., 2014-P/L Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Bevillingen i alt Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Aktivitetsstyret service kr., 2014-P/L Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Redningsberedskab Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Politisk organisation Bevillingen i alt

16 Forsyningsvirksomhed, Rødovre Kommune Fjernvarme kr., 2014-P/L Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Varmeforsyning Rødovre Kommunale Fjernvarme driver og vedligeholder fjernvarmesystemet i Rødovre. Budgettet dækker udgifter til: Køb af varme Løn til teknisk og administrativt personale Drift og vedligeholdelse af tekniske installationer, ledningsnet og forbrugeranlæg Økonomi og regnskabsfunktioner, herunder varmeafregning og selskabsøkonomi Administrationsbidrag til Rødovre Kommune Energibesparelser pålagt af Energistyrelsen Renter af mellemregning med Rødovre Kommune. Udgifter dækkes af indtægter ved varmesalg. Indtægtens størrelse bestemmes ved fastsættelse af taksten. Taksten beregnes på basis af budget for ovennævnte driftsudgifter samt afskrivninger og henlæggelser til nyanlæg. Fjernvarmesystemet forventes udbygget i de kommende år ved konvertering af områder, der pt. er udlagt til kollektiv forsyning med naturgas. Der er ikke tilslutningspligt i disse nye fjervarmeområder, så i budgettet er indregnet en forventet udbygning. Budgettet er endvidere baseret på et forventet varmesalg, men da dette er afhængigt af udetemperaturerne, vil det endelige regnskab være afhængigt af de konstaterede udetemperaturer. Denne usikkerhed søges dog minimeret med tilnærmelsesvis kostægte takster. Tilgodehavende/gæld til varmeforsyningen opsamles på en særlig mellemregningskonto i status. Mellemregning med varmeforsyningen: Kommunens gæld pr. 31. december 2012 Budgetteret underskud i 2013 Budgetteret underskud i 2014 Kommunens tilgodehavende pr. 31. december kr kr kr kr. 16

17 Forsyningsvirksomhed, Affaldshåndtering kr., 2014-P/L Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Erhvervsaffald Affaldshåndtering i alt Affaldshåndtering Budgettet dækker hele renovationsområdet, herunder dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald samt driften af genbrugsstationen. Dertil kommer administrationen af indsamlingsordningerne. Budgettet omfatter indtægterne fra de opkrævede affaldsgebyrer fra borgere og virksomheder. Affaldsgebyrerne opkræves med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48. Gebyrordningen er indrettet efter "hvile-i-sig-selv" princippet og skal dække omkostninger til de lovpligtige indsamlinger og registreringer af oplysninger, planlægning, etablering og administration af affaldsordninger, herunder anvisningsordningen, samt lønninger i forbindelse hermed. Gebyrerne og dermed de budgetterede indtægter beregnes med udgangspunkt i de budgetterede udgifter på de forskellige områder. Indtægterne fra affaldsgebyrerne er i 2014 indregnet i de enkelte områder. De primære udgifter på området vedrører udgifter til bortskaffelsen af affaldet samt til de renovatører, der indsamler affaldet. Indtægterne på området stammer fra renovationsgebyrerne samt salg af genanvendelige materialer. I budget 2013 har der været budgetteret med overskud på driften af renovationsområdet. I 2014 er der budgetteret med at indtægter og udgifter går i nul. Dette bevirker i sammenhæng med de faldende driftsudgifter at renovationsgebyrerne for de private husstande falder. Fælles formål Budgettet omfatter administration af affaldsområdet, herunder blandt andet udgifter til: Løn, information, IT, administrationsbidrag og forsikring. Ordninger for dagrenovation restaffald Budgettet omfatter udgifter til indkøb af sække, forbrænding af dagrenovation samt transport og indsamling. Endvidere omfatter budgettet udgifterne til indkøb af nyt materiel samt udgifter til indsamling og bortskaffelse af bioaffald. I 2012 blev der indsamlet omkring tons dagrenovation og i alt udført omkring dagrenovationstømninger. 17

18 Ordninger for storskrald og haveaffald Budgettet omfatter følgende: Udgifter til renovatøren for indsamling af storskrald og haveaffald fra boligselskaber og villaer Indkøb af haveaffaldssække Bortskaffelse af storskrald og haveaffald Salg af genanvendelige materialer. I 2012 blev der indsamlet omkring tons storskrald og haveaffald. Ordninger for glas, papir og pap Budgettet omfatter følgende: Udgifter til Vestforbrænding for tømning af genbrugscontainere til papir og glas Udgifter til renovatør for tømning af papcontainere ved boligselskaber Indkøb og opsætning af genbrugscontainere til papir og glas Indtægter fra salg af genanvendelige materialer I 2012 blev der indsamlet omkring tons papir og glas i genbrugscontainerne. Ordninger for farligt affald Budgettet omfatter udgifter til behandling og indsamling af farligt affald fra viceværtordningen samt udgifter til indsamling af klinisk risikoaffald. I 2012 blev der indsamlet omkring 21 tons farligt affald fra boligselskaber og større etageejendomme. Genbrugsstationer Budgettet omfatter følgende: Lønudgifter til personalet på genbrugsstationen Udgifter til Vestforbrænding for bortskaffelse af affaldet samt tømning af containerne Drifts- og vedligeholdelsesudgifter til genbrugsstationen Indtægter for salg af genanvendelige materialer I 2012 blev der håndteret omkring tons affald fra omkring besøgende. I diagram nedenfor er vist affaldsmængderne for genbrugsstationen for 2008 til

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere