Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 Budgetforslag 2014

2 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget i hovedtal s. 8 Rødovre Kommunes bevillingsregler s. 10 Teknik- og Miljøudvalget Forsyningsvirksomheder s. 16 Affaldshåntering s. 17 Jordforsyning s. 22 Faste ejendomme s. 20 Fritidsområder s. 20 Naturbeskyttelse s. 21 Vandløbsvæsen s. 21 Miljøbeskyttelse s. 22 Redningsberedskab s. 23 Fælles funktioner s. 25 Kommunale veje s. 26 Kollektiv trafik s. 27 Politisk organisation, Hyrevognsnævnet s. 27 Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning s. 30 Rådgivning s. 31 Kommissioner, råd og nævn s. 31 Folkeskolen s. 31 Sundhedsudgifter, den kommunale tandpleje s. 34 Dagtilbud til børn og unge s. 34

3 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter s. 39 Undervisning og kultur s. 40 Folkebiblioteker s. 40 Kulturel virksomhed s. 41 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. s. 43 Politisk organisation, folkeoplysningsudvalget s. 44 Social- og Sundhedsudvalget Faste ejendomme s. 47 Undervisning og kultur s. 47 Ungdomsuddannelser s. 47 Tilbud til børn og unge med særlige behov s. 48 Tilbud til voksne med særlige behov s. 50 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s. 51 Fællesudgifter og administration mv. s. 52 Sundhedsområdet s. 52 Tilbud til ældre og handicappede s. 56 Førtidspensioner og personlige tillæg s. 61 Kontante ydelser s. 62 Beskæftigelsesudvalget Ungdomsuddannelser s. 65 Erhvervsgrunduddannelser s. 65 Tilbud til udlændinge s. 65 Kontante ydelser s. 66 Sygedagpenge s. 66 Passiv kontanthjælp s. 67 Aktiv kontanthjælp s. 67 Dagpenge til forsikrede ledige s. 67 Revalidering mv. s. 67 Arbejdsmarkedsforanstaltninger s. 69

4 Økonomiudvalget Rengøring s. 73 Udendørs vedligeholdelse s. 73 Ejendomsskatter s. 74 Forsikringer s. 74 Vagtkorps s. 74 Politisk organisation s. 75 Administrationsbygninger s. 75 Sekretariat og forvaltninger, ekskl. tværgående områder s. 75 Lønpuljer m.v. s. 77 Finansiering hovedkonto 07 og 08 s. 78 Tilskud og udligning s. 79 Skatter s. 80 Likvide aktiver s. 81 Langfristet gæld s. 83 Oversigter Takster s. 85 Hovedoversigt s. 96 Sammendrag af budget s. 99 Bevillingsoversigt s. 106 Tværgående artsoversigt s. 110 Investeringsoversigt s. 112

5 Generelle bemærkninger

6 Generelle bemærkninger Budgettet er først og fremmest et styringsinstrument for kommunens virksomhed. Det årlige budget er et udtryk for Kommunalbestyrelsens overordnede prioritering af serviceydelser og anlægsinvesteringer og afbalancering af kommunens indtægter og udgifter. Med budgettet tages derfor overordnet stilling til kommunens virksomhed i sin helhed. De generelle bemærkninger beskriver de overordnede forudsætninger i budgetforslaget/budgettet. Regler for budgetlægningen Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven, Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012). Nærmere regler om budgetlægningen, herunder budgettets form og indhold er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 387 af 14/04/2013). Af ministeriets Budget- og Regnskabssystem fremgår det blandt andet, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og i de flerårige budgetoverslag. Budgettet skal omfatte samtlige drifts- og anlægsposter samt kapitalbevægelser, som vedrører det pågældende budgetår. Det fremgår tillige, at årsbudgettet og budgetoverslagene ikke må indeholde poster, der savner nærmere forklaring eller begrundelse. Det vedtagne budget skal være udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter, og det vedtagne budget skal være umiddelbart egnet til realisering. Der er mulighed for at afsætte en generel reserve til uforudsete udgifter. Endelig fremgår det af Budget- og Regnskabssystemet, at budgettet skal opbygges som et flerårigt totalbudget efter bruttoposteringsprincippet. Det betyder, at budgettet består af et årsbudget samt 3 budgetoverslagsår, at alle udgifter finansieres af alle indtægter, samt at udgifter og indtægter er opført hver for sig. Rødovre Kommunes budgetlægningsproces Økonomiudvalget har den 20. februar 2013 godkendt de generelle retningslinjer og tidsplan for budget Retningslinjerne fastlægger, at administrationen fremlægger et budgetoplæg til Økonomiudvalget i junimøderækken. Budgetoplægget for 2014 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne Budget 2013, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af Budget 2013 samt forslag til effektiviseringer/servicereduktioner. Disse ændringer bliver således beskrevet i såkaldte grå bokse i budgetforslaget. Derudover er der i budgetforslaget indarbejdet en række hvide bokse, som viser større justeringer, såvel mer- som mindreudgifter som er indarbejdet med henblik på fastholdelse af serviceniveauet. Budgetoplæggets driftsudgifter udarbejdes efter budgetrammeprincipper, hvis sigte blandt andet er at give mulighed for uændret serviceniveau. Budgetoplæggets anlægsudgifter udarbejdes ligeledes på baggrund af sidste års budget. Forslag til investeringsoversigten udarbejdes på grundlag af investeringsoversigten i Budget Administrationen indarbejder forslag som følge af politisk vedtagne planer og andre politiske beslutninger, samt ny viden, der har afledte virkninger på investeringsaktiviteterne. 6

7 Budgetoplæggets indtægtsside beregnes på baggrund af selvbudgetterede skatteindtægter samt foreløbige beregninger af tilskuds- og udligningsordningerne. Udgangspunktet er uændrede skattesatser. Se også de specielle bemærkninger til indtægtssiden under afsnittet med Økonomiudvalget. Budgetforslag 2014 ( ) bliver 1. behandlet i Økonomiudvalget den 21. august 2013, og efterfølgende 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 3. september Administrationens ændringsforslag til budgetforslaget afleveres til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 4. september De politiske partier afleverer deres ændringsforslag den 16. september 2013 kl Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget er den 2. oktober 2013, og Kommunalbestyrelsens 2. behandling er den 8. oktober Befolkningsprognose Danmarks Statistiks kommunale befolkningsfremskrivning er udgangspunkt for udarbejdelse af budgetoplægget. På visse områder suppleres med andre befolkningsprognoser (småbørnsprognose og skoleprognose). Befolkningsprognose Befolkningstal primo året Faktisk Faktisk Prognose Absolutte tal år år år år år år år I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tilpasset Rødovre-forhold. I alt kan afvige fra summen af tallene på grund af afrundinger. Konjunkturer Konjunkturerne påvirker kommunens udgifter og indtægter. Skatteindtægterne formindskes ved højere ledighed, mens de offentlige udgifter til forsørgelse stiger. Kommunerne kompenseres i et vist omfang via statens ordninger for budgetgaranti og tilskudsordninger. De såkaldte overførsler er områder, der er kendetegnet ved i relativt stor grad at afhænge af konjunkturerne. Det er områder som kontante ydelser, arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspensioner mv. Udgangspunktet for budgetoplægget er seneste budget, fremskrevet med den landsgennemsnitlige udvikling skønnet af Finansministeriet i Økonomisk Redegørelse. Hertil kommer en konkret vurdering af udviklingen i Rødovre Kommune. Pris- og lønfremskrivning KL s seneste skøn for pris- og lønudviklingen er udgangspunkt for udarbejdelse af budgettet. Niveauet i Budget 2013 korrigeres for at bringe niveauet i overensstemmelse med den nu forventede udvikling. Det korrigerede 2013-niveau fremskrives herefter med de seneste skøn for budgetårene 2014 og frem, jf. nedenfor. 7

8 KL skønner i marts 2013, at den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra er på 1,3 pct. Den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra , og er på 1,80 pct. Lønudviklingen fra er skønnet til 1,2 pct. Den årlige lønudvikling fra , og er skønnet til 1,80 pct. Prisudviklingen fra er skønnet til 1,7 pct. Den årlige prisudvikling fra , og er ligeledes skønnet til 1,7 pct. Budget i hovedtal Driftsvirksomhed Der afsættes netto 2.481,1 mio. kr. til driftsvirksomhed i Nettodriftsudgifternes fordeling på udvalg fremgår af nedenstående oversigt: Nettodriftsudgifter i budget Mio. kr., 2014-P/L Teknik- og Miljøudvalget 109,9 110,0 110,0 110,0 Børne- og Skoleudvalget 576,8 576,9 578,1 578,1 Kultur- og Fritidsudvalget 73,5 73,5 73,5 73,5 Social- og Sundhedsudvalget 996,7 999, , ,9 Beskæftigelsesudvalget 373,9 371,1 369,1 365,9 Økonomiudvalget 350,3 349,3 345,1 346,0 I alt 2.481, , , ,4 Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonti fremgår af Hovedoversigten under afsnittet Oversigter. Anlægsvirksomhed Der afsættes netto 73,9 mio. kr. til anlægsvirksomhed i Nettoanlægsudgifterne fordelt på udvalg fremgår af nedenstående oversigt: 8

9 Nettoanlægsudgifter i budgetforslag Mio. kr., 2013-P/L Teknik- og Miljøudvalget 36,9 36,9 45,3 33,5 Børne- og Skoleudvalget 2,6 0,0 10,8 9,0 Kultur- og Fritidsudvalget 2,5 7,1 23,2 28,3 Social- og Sundhedsudvalget 0,0 0,5 0,5 0,0 Økonomiudvalget 31,9 50,3 20,4 20,9 I alt 73,9 94,8 100,2 91,7 Nettoanlægsudgifternes fordeling på hovedkonto fremgår af Hovedoversigten under afsnittet Oversigter. Kasseopbygning Der budgetteres med en kasseopbygning på 4,9 mio. kr. i 2014, et kassetræk på 7,3 mio. kr. i 2015, en kasseopbygning på 4,3 mio. kr. i 2016 samt en kasseopbygning på 38,3 mio. kr. i Strukturel balance Den strukturelle balance er vist i tabellen nedenfor. Den strukturelle balance viser summen af driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomhed), pris- og lønfremskrivning, nettorenteudgifter, afdrag på lån og låneoptag, og indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Den strukturelle balance kan fortolkes sådan, at den viser hvad der er tilovers til skattefinansiering af anlægsprojekter, kasseopbygning og øvrige balanceforskydninger. Strukturel balance i Budget 2014 ( ) År Mio. kr , , , ,4 Note: - = overskud til finansiering af anlæg og kasseopbygning, inkl. afdrag på lån og lånoptag. Servicevækst Rødovre Kommunes andel af serviceudgifterne kan beregnes nærmere, når de økonomiske forudsætninger bag økonomiaftalen er afklaret nærmere, herunder kommunernes samlede indmeldinger omkring forventningerne til budgettet Betinget balancetilskud I 2014 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for En eventuel regnskabssanktion vedrørende 2014 tager afsæt i det udgiftsniveau, som er aftalt mellem KL og regeringen i økonomiaftalen for Det er forudsat i budgettet, at det betingede balancetilskud bliver udbetalt til kommunerne. Det svarer til en indtægt på op mod 20 mio. kr. for Rødovre Kommune. Derudover er der med økonomiaftalen finansiering til et anlægsniveau på 18,1 mia. kr. Kvalitets- 9

10 fondsmidlerne vedr. anlæg på 2 mia. kr. videreføres som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves. Rødovre Kommunes bevillingsregler Bevillingsreglerne vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen. Reglerne er gengivet nedenfor. Der henvises endvidere til Rødovre Kommunes Principper for økonomistyring (regulativ for kasseog regnskabsvæsen). Bevillingsregler Overordnede begreber Bevilling En bevilling er en bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. En bevilling gives altid til en bevillingshaver. I Rødovre Kommune er bevillingshaverne de politiske udvalg. Bevillingsniveau Bevillingsniveauet angiver den dispositionsfrihed, som bevillingshaverne (de politiske udvalg) har ifht. udmøntningen af budgettet. Hermed fastlægges også bevillingshavernes mulighed for at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Bevillingsniveauet er i Rødovre Kommune på udvalgsniveau, og udgangspunktet er fra og med budget 2011 nettobevillinger. Bevillingsniveauet fremgår af bevillingsoversigten i budgettet, jf. nedenfor. Bevillingsoversigten Bevillingsoversigten i budgettets afsnit oversigter viser kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen, udvalg og administrationen, udtrykt i de to kolonner i oversigten med hhv. overskriften Bevilling og overskriften Budget : Bevillingskolonnen viser de af Kommunalbestyrelsen givne bevillinger, som de er besluttet ved budgetvedtagelsen. Det er alene Kommunalbestyrelsen der gennem tillægsbevillinger kan meddele tilladelse til ændringer af enkelte bevillinger i bevillingskolonnen. Styrelseslovens 40 giver dog mulighed for en bemyndigelse til Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder. Budgetkolonnen viser hvilke budgetposter (hovedfunktioner), der ligger under den enkelte bevilling. Det enkelte udvalg kan disponere over, og foretage omplaceringer imellem, hovedfunktionerne, så længe det sker inden for rammen af den til udvalget givne bevilling. Med mindre andet er besluttet af udvalget, kan administrationen disponere inden for den enkelte hovedfunktion i budgetkolonnen. Administrationen kan ikke disponere på tværs af beløbene under de enkelte hovedfunktioner uden udvalgets godkendelse i form af en omplacering. Bevillingsmæssige bindinger For samtlige bevillinger gælder, at bevillingen dels omfatter et beløb, dels kan være omfattet af nogle bevillingsmæssige bindinger, der fremgår af budgetbemærkningerne eller af en politisk beslutning. Budgetbemærkningerne har en bevillingsmæssig funktion, såfremt de indeholder oplysninger om bevillingens materielle indhold eller forbehold og betingelser for bevillingens udnyttelse. Bevillingsmæssige bindinger for anlægsbevillinger kan endvidere fremgå ved meddelelse af anlægsbevillingen i mødesagen. Bevillingsmæssige bindinger kan kun fraviges efter beslutning i Kommunalbestyrelsen. 10

11 3 typer bevillinger Driftsbevillinger Hvert udvalg har én eller flere nettobevillinger på driften, hvor udgifter og indtægter ses under ét. Der sondres generelt mellem brutto og nettobevillinger. En nettobevilling vil sige, at Kommunalbestyrelsen alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen. Der skal dog altid tages hensyn til budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion, jf. afsnittet ovenfor. En bruttobevilling vil sige, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter, gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen anvendes til forøgelse af udgifterne. Der er som udgangspunkt ikke afgivet bruttobevillinger i de senere år. Anlægsbevillinger De udvalg der har anlægsbevillinger har rådighedsbeløb til anlægsudgifter og indtægter set under ét. De anlægsudgifter/indtægter der fremgår af bevillingsoversigten er altså rådighedsbeløb, som skal frigives ved særskilte anlægsbevillinger. Såfremt et rådighedsbeløb ønskes bevilget og frigivet ved budgetvedtagelsen skal det fremgå tydeligt af bemærkningerne til bevillingsoversigten. I forbindelse med etablering af et anlægsarbejde udarbejder forvaltningen en udvalgssag, der beskriver de beløbsmæssige og materielle forudsætninger for anlægsarbejdet og søger den fornødne anlægsbevilling med henvisning til det rådighedsbeløb der er afsat i anlægsbudgettet. Er der ikke afsat fornødent rådighedsbeløb til anlægsarbejdet, skal dette tillige søges. Gives en anlægsbevilling til et anlægsprojekt der strækker sig over flere år, skal der i de efterfølgende års budgetter afsættes fornødne rådighedsbeløb før den resterende bevilling kan udnyttes. Anlægsprojekter, der strækker sig over en længere årrække (ud over 4 år) vil med fordel kunne etapeopdeles, således at der løbende aflægges anlægsregnskab ved en etapes afslutning. Hvis bevillinger har afledte sammenhænge, skal de søges i samme møderække (f.eks. anlægsbevilling til indtægt ved salg af fast ejendom og anlægsbevilling til de udgifter der er forbundet med handlen). Der aflægges anlægsregnskab for hvert anlægsprojekt i en særskilt mødesag til Kommunalbestyrelsen, når anlægget er afsluttet, dog kun for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Evt. overskydende midler tilfalder kassen, med mindre Kommunalbestyrelsen beslutter andet. Bevillinger på de finansielle konti For nogle udvalg er fastsat en eller flere bevillinger på de finansielle konti. Rødovre Kommunes styringsområder Styringsområder på driften På driftssiden sondres mellem Aktivitetsstyret service, Demografistyret service og Overførsler. Aktivitetsstyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet ikke som udgangspunkt reguleres, fordi der kommer flere eller færre brugere/borgere. Eksempler på aktivitetsstyrede områder er fx idræts- og kulturområdet, vejområdet og administration. Demografistyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet som udgangspunkt reguleres for udviklingen i antallet af brugere/borgere. Eksempler på demografistyrede områder er fx dagpasning, skoler og ældreomsorg. Overførsler 11

12 er den resterende del af driftsudgifterne, og er kendetegnet ved at områderne som udgangspunkt har sammenhæng med den generelle konjunkturudvikling og kan være umiddelbart vanskeligere at styre end de øvrige driftsudgifter. Eksempler på overførsler er kontante ydelser m.v. Anlæg Anlæg betragtes som et særskilt styringsområde. Der sondres af styringsmæssige årsager mellem Anlæg indenfor kvalitetsfonden og Anlæg udenfor kvalitetsfonden. Anlæg indenfor kvalitetsfonden er anlægsprojekter på dagpasnings-, skole-, ældre- og idrætsområdet, som i nogen udstrækning medfinansieres af tilskud fra staten, under bestemte betingelser. Anlægsområdet fastlægges i investeringsoversigten i budgettet. Finansiering De finansielle konti betragtes som et særskilt styringsområde. Tillægsbevillinger og overførselsadgang Tillægsbevillinger Enhver bevilling, som gives efter budgetvedtagelsen, er en tillægsbevilling. Det er alene Kommunalbestyrelsen, der kan beslutte tillægsbevillinger. (Styrelseslovens 40 giver dog mulighed for en bemyndigelse til Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder). Tillægsbevillinger kan være positive (fx til igangsættelse af nye aktiviteter eller ekstraordinære uforudsete udgifter) - negative (fx til uforudsete indtægter, se tillige afsnit 5.1), eller budgetneutrale omplaceringer. Tillægsbevillinger, der overfører midler fra et budgetår til et andet kaldes også overførsler. Nærmere omkring tillægsbevillinger uddybes i de nedenstående afsnit. Omplaceringer Der er generelt adgang til at forelægge ansøgninger om tillægsbevillinger i løbet af et budgetår. Overførselsadgang Bevillinger er et-årige. En overførsel til næstkommende regnskabsår kræver derfor en særskilt tillægsbevilling, kaldet en overførsel. Én gang årligt, typisk i martsmøderækken, fremlægges en overførselssag vedr. drift og en overførselssag vedr. anlæg for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. På en række områder er der en tilkendegivelse af, at der kan forventes tilladelse til overførsel i henhold til de fastsatte overførselsregler, jf. nedenfor. Muligheden for tilladelse til overførsel skal først og fremmest sikre en hensigtsmæssig økonomisk adfærd. Der kan i forbindelse med fremlæggelse af overførselssagerne søges om overførsler på områder, hvor der ikke er tilkendegivet forventning om tilladelse til overførsel. Overførselsregler på driftsområder der er omfattet af reglerne for overførsler Overskud (mindreforbrug) på højst 3 pct. i alt af budgetrammen kan overføres til efterfølgende regnskabsår, overskud på op til kr. kan dog overføres fuldt ud. Der kan højst lånes 3 pct. af næste års budgetramme. Der skal udarbejdes en genopretningsplan, hvis en enhed låner over 3 pct. af næste års budget (underskud). Såvel overførsel af overskud som underskud kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse hvert år i forbindelse med overførselssagen, som bliver fremlagt i martsmøderækken. Overførselsregler vedr. anlæg Rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der ikke er afsluttede ved årets udgang, kan søges overført til næste år. 12

13 Løbende budgetopfølgning Løbende budgetopfølgning Økonomiudvalget modtager 11 gange årligt Økonomisk Oversigt, der viser mer- og mindreforbrug i forhold til de givne bevillinger. Områder omfattet af overførselsreglerne samt anlæg, indtægtsside og porteføljepleje rapporteres 4 gange årligt. I 2010 er foretaget en justering af budgetopfølgningen, sådan at der i den månedlige opfølgning af driften alene rapporteres på såkaldte fokusområder, som er områder, hvor der traditionelt er mer- /mindreforbrug, eller hvor der aktuelt er opstået et væsentligt merforbrug. Som noget nyt udarbejdes tillige en handpleplan for afvikling af merforbruget på de fokusområder, hvor der rapporteres om merforbrug. 4 gange årligt i de sager, hvor der sker opfølgning på decentral drift og anlæg bilægges sagen de enkelte fagudvalgs opfølgninger. Udvalgene og administrationen har dog generelt løbende mulighed for at foretage budgetneutrale omplaceringer, så længe det er inden for udvalgenes hhv. administrationens bevillingsmæssige rammer, jf. afsnit 1. I praksis er det dog i måneder med løbende budgetopfølgning, hvor der fremlægges fagudvalgene sager med omplacering af bevillinger. Uforudsete udgifter og indtægter, Leasing mv. Uforudsete udgifter og indtægter Uforudsete udgifter og indtægter, der opstår af udefrakommende årsager, skal som hovedregel afholdes indenfor budgettet. Såfremt dette ikke er muligt, kan udgifterne afholdes indenfor andre dele af administrationens budget. Såfremt dette ikke er muligt, kan administrationen søge om udvalgets tilladelse, til at afholde udgiften indenfor andre dele af udvalgets budget. I ekstraordinære situationer kan søges en tillægsbevilling. Se endvidere afsnit 3 om tillægsbevillinger. Leasing For at sikre, at kommunen til alle tider køber til de mest fordelagtige priser, er det fastsat i indkøbspolitikken, at leje- og leasingaftaler kun kan indgås gennem Indkøbskontoret. Det er Indkøbskontorets opgave i denne forbindelse at foretage en økonomisk vurdering af køb kontra leje eller leasing. Leasingaftaler skal underskrives efter følgende regler: Aftaler under 5 år og under kr. i årlig ydelse underskrives af Borgmesteren. Aftaler over 5 år eller på mere end kr. i årlig ydelse forelægges Økonomiudvalget, og underskrives efterfølgende af Borgmesteren. Repeterende leje/leasingaftaler, der tidligere er godkendt (kopimaskiner, biler o.l.) kan underskrives ved Indkøbskontoret. Opgørelsen af leasingforpligtelsen bygger på forvaltningernes forventninger til videreførelse af de gældende aftaler. Indberetninger af gældende forpligtelser er sket i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Der er aktuelt indgået leasingaftaler for 2013 svarende til i alt 6,2 mio. kr. Heraf vedrører de 3,9 mio. kr. finansiel leasing og de 2,3 mio. kr. vedrører operationel leasing. 13

14 Teknik- og Miljøudvalget

15 Teknik- og Miljøudvalget, samlede driftsbevillinger kr., 2014-P/L Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Forsyningsvirksomheder m.v Aktivitetsstyret service Bevillinger i alt Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Forsyningsvirksomheder m.v kr., 2014-P/L Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Bevillingen i alt Teknik- og Miljøudvalget, driftsbevilling Aktivitetsstyret service kr., 2014-P/L Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Redningsberedskab Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Politisk organisation Bevillingen i alt

16 Forsyningsvirksomhed, Rødovre Kommune Fjernvarme kr., 2014-P/L Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Varmeforsyning Rødovre Kommunale Fjernvarme driver og vedligeholder fjernvarmesystemet i Rødovre. Budgettet dækker udgifter til: Køb af varme Løn til teknisk og administrativt personale Drift og vedligeholdelse af tekniske installationer, ledningsnet og forbrugeranlæg Økonomi og regnskabsfunktioner, herunder varmeafregning og selskabsøkonomi Administrationsbidrag til Rødovre Kommune Energibesparelser pålagt af Energistyrelsen Renter af mellemregning med Rødovre Kommune. Udgifter dækkes af indtægter ved varmesalg. Indtægtens størrelse bestemmes ved fastsættelse af taksten. Taksten beregnes på basis af budget for ovennævnte driftsudgifter samt afskrivninger og henlæggelser til nyanlæg. Fjernvarmesystemet forventes udbygget i de kommende år ved konvertering af områder, der pt. er udlagt til kollektiv forsyning med naturgas. Der er ikke tilslutningspligt i disse nye fjervarmeområder, så i budgettet er indregnet en forventet udbygning. Budgettet er endvidere baseret på et forventet varmesalg, men da dette er afhængigt af udetemperaturerne, vil det endelige regnskab være afhængigt af de konstaterede udetemperaturer. Denne usikkerhed søges dog minimeret med tilnærmelsesvis kostægte takster. Tilgodehavende/gæld til varmeforsyningen opsamles på en særlig mellemregningskonto i status. Mellemregning med varmeforsyningen: Kommunens gæld pr. 31. december 2012 Budgetteret underskud i 2013 Budgetteret underskud i 2014 Kommunens tilgodehavende pr. 31. december kr kr kr kr. 16

17 Forsyningsvirksomhed, Affaldshåndtering kr., 2014-P/L Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Erhvervsaffald Affaldshåndtering i alt Affaldshåndtering Budgettet dækker hele renovationsområdet, herunder dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald samt driften af genbrugsstationen. Dertil kommer administrationen af indsamlingsordningerne. Budgettet omfatter indtægterne fra de opkrævede affaldsgebyrer fra borgere og virksomheder. Affaldsgebyrerne opkræves med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48. Gebyrordningen er indrettet efter "hvile-i-sig-selv" princippet og skal dække omkostninger til de lovpligtige indsamlinger og registreringer af oplysninger, planlægning, etablering og administration af affaldsordninger, herunder anvisningsordningen, samt lønninger i forbindelse hermed. Gebyrerne og dermed de budgetterede indtægter beregnes med udgangspunkt i de budgetterede udgifter på de forskellige områder. Indtægterne fra affaldsgebyrerne er i 2014 indregnet i de enkelte områder. De primære udgifter på området vedrører udgifter til bortskaffelsen af affaldet samt til de renovatører, der indsamler affaldet. Indtægterne på området stammer fra renovationsgebyrerne samt salg af genanvendelige materialer. I budget 2013 har der været budgetteret med overskud på driften af renovationsområdet. I 2014 er der budgetteret med at indtægter og udgifter går i nul. Dette bevirker i sammenhæng med de faldende driftsudgifter at renovationsgebyrerne for de private husstande falder. Fælles formål Budgettet omfatter administration af affaldsområdet, herunder blandt andet udgifter til: Løn, information, IT, administrationsbidrag og forsikring. Ordninger for dagrenovation restaffald Budgettet omfatter udgifter til indkøb af sække, forbrænding af dagrenovation samt transport og indsamling. Endvidere omfatter budgettet udgifterne til indkøb af nyt materiel samt udgifter til indsamling og bortskaffelse af bioaffald. I 2012 blev der indsamlet omkring tons dagrenovation og i alt udført omkring dagrenovationstømninger. 17

18 Ordninger for storskrald og haveaffald Budgettet omfatter følgende: Udgifter til renovatøren for indsamling af storskrald og haveaffald fra boligselskaber og villaer Indkøb af haveaffaldssække Bortskaffelse af storskrald og haveaffald Salg af genanvendelige materialer. I 2012 blev der indsamlet omkring tons storskrald og haveaffald. Ordninger for glas, papir og pap Budgettet omfatter følgende: Udgifter til Vestforbrænding for tømning af genbrugscontainere til papir og glas Udgifter til renovatør for tømning af papcontainere ved boligselskaber Indkøb og opsætning af genbrugscontainere til papir og glas Indtægter fra salg af genanvendelige materialer I 2012 blev der indsamlet omkring tons papir og glas i genbrugscontainerne. Ordninger for farligt affald Budgettet omfatter udgifter til behandling og indsamling af farligt affald fra viceværtordningen samt udgifter til indsamling af klinisk risikoaffald. I 2012 blev der indsamlet omkring 21 tons farligt affald fra boligselskaber og større etageejendomme. Genbrugsstationer Budgettet omfatter følgende: Lønudgifter til personalet på genbrugsstationen Udgifter til Vestforbrænding for bortskaffelse af affaldet samt tømning af containerne Drifts- og vedligeholdelsesudgifter til genbrugsstationen Indtægter for salg af genanvendelige materialer I 2012 blev der håndteret omkring tons affald fra omkring besøgende. I diagram nedenfor er vist affaldsmængderne for genbrugsstationen for 2008 til

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring. 43 Tryk på link: Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinjer for lønsumsbudgettering Institutioner/områder

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Præsentation. Kort om Økonomisk Forvaltning. Regulativ for økonomistyring. Nogle begreber. Budget. Budgetproces

Præsentation. Kort om Økonomisk Forvaltning. Regulativ for økonomistyring. Nogle begreber. Budget. Budgetproces Præsentation Kort om Økonomisk Forvaltning Regulativ for økonomistyring Nogle begreber Budget Budgetproces Økonomisk Forvaltning Side 1 ORGANISATION Forvaltningschef Find Korsbæk Sekretariat Budget- og

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere