Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg"

Transkript

1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 11. januar Jytte Groth Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl Sted Søren Nymarksvej 3 Mødetidspunkt Mødedeltagere Ledersiden: Jens Erik Sørensen, Merete Lundgaard Nielsen og Lise Terkildsen. Medarbejdersiden: Flemming Mogensen, Anders Winkler Rasmussen, Anders Brogaard, Henrik Jørgensen, Thomas Nielsen, Bettina Bonde, Charlotte Dalby Pedersen, Kirsten Schjødt, Adam Søe Hansen Referent: Jytte Groth Afbud Søren Bastholm, Jette Ulfkjær og John Kristensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 23. september Referatet blev godkendt. Jens Erik bemærkede, at Kommunikationsgruppen er bedt om et oplæg om, hvorvidt vi kommunikerer på den mest hensigtsmæssige måde, herunder hvilke elektroniske medier, der bør anvendes. 3. Opfølgning på temadagen. I forbindelse med målarbejdet på LMU s temadag forelagde de enkelte grupper deres oplæg til det videre arbejde med de enkelte mål. Det blev aftalt, at gruppen, som arbejdeder med LMU s kommunikation og baglandets inddragelse i LMUarbejdet, skal fremlægge deres oplæg på dette LMU-møde. Henrik præsenterede på gruppens vegne følgende forslag: Når dagsordenen er udsendt og umiddelbart inden LMU-mødet stiller LMUrepræsentanterne sig til disposition i en frokostpause for at drøfte dagsordenen og få input fra kollegerne. Frokostmøderne er iværksat og kollegerne opfordres til at møde frem. Afdelingerne bør forpligte sig til på deres møder at orientere om LMUarbejdet. LMU-repræsentanterne har en særligt pligt til orientere. LMU bakkede op om forslagene.

2 Jens Erik opfordrede i øvrigt HR-afdelingen til at lave et oplæg med emner og forslag til frokostmøder, fyraftensmøder mv. De udarbejdede noter fra temadagen blev godkendt. Under evalueringen af temadagen den 13. november 2009 blev det tilkendegivet, at dagen havde været god og udbytterig. Det var dejligt at temadage holdes uden for huset. Det valgte sted Koldkærgård er et fint sted med gode faciliteter. Vi nåede en del på temadagen, men flere fandt, at en 4 timers temadag var for lidt. Lidt mere tid havde bl.a. betydet mulighed for at gå lidt mere i dybden med de enkelte emner. Derfor var der også en opfordring til, at vi fremover afsætter en hel dag, når vi har temadage. 4. Procedure vedrørende lokal løndannelse pr. 1. april Jytte gennemgik kort processen for lokal løndannelse i De 1,25 %, der er afsat til lokal løndannelse i 2010 beløber sig til kr. Beløbet dækker både ledergruppen og medarbejderne. Som noget nyt deltager de enkelte afdelingsledere i lønforhandlingerne. HRafdelingen bliver gennemgående figur i alle forhandlinger. Forhandlingerne foregår organisationsvis. Parterne udveksler forslag senest den 29. januar 2010 og der afholdes forhandling i uge 5 og 6, hvis en af parterne fremsætter ønske herom. Den udarbejdede proces for lokallønsforhandlingerne i 2010 blev godkendt. 5. Trivselsundersøgelsen. Midttrafik har i perioden december 2009 gennemført en trivselsundersøgelse. Formålet har været at få et billede af, hvordan medarbejdere og ledere oplever trivslen i Midttrafik. Lise bemærkede indledningsvist, at der har været en svarprocent på 82,6. Svarprocenten er denne gang højere end sidst vi gennemførte en mini-trivselsundersøgelse. Lise gennemgik kort baggrunden, herunder tilblivelsen af de særligt valgte spørgsmål, samt indhold og form. Hovedtemaer: Score: Motivation: 5,97 Samarbejde: 5,75 Engagement: 5,67 Job og organisering: 5,38 Læring og udvikling: 5,29 Indflydelse: 5,24 Tilfredshed: 5,20 Ledelse: 5,12 Krav i arbejdet: 2,62 Der er opnået pæne resultater på ovennævnte hovedtemaer, dog skiller temaet krav i arbejdet sig voldsomt ud. 2

3 Ud over hovedtendensen blev særligt 2 delemner fremhævet. Der er lav score på dels it- og telefoni dels på løndannelsen i Midttrafik. Når lønforhandlingerne for 2010 er afsluttet, vil HR-afdelingen sætte sig sammen med tillidsrepræsentanterne dels for at evaluere processen, dels for at drøfte, hvordan vi fremadrettet kan tydeliggøre løndannelsen i Midttrafik. Bettina bemærkede, at hun har haft henvendelser fra kolleger omkring anonymiteten i forbindelse med besvarelse af trivselsundersøgelsen. Det har skabt utryghed, at HR-afdelingen kan se, hvad den enkelte medarbejder har svaret. Det er bekymrende, at nogle kolleger føler sig utrygge. Endvidere bemærkede Bettina, at man ikke på forhånd har haft lejlighed til at drøfte de baggrundsoplysninger, der skulle angives i forbindelse med besvarelserne. Der skulle angives oplysninger om køn, alder og anciennitet i jobbet. Adam gav ligeledes udtryk for at den manglende anonymitet skabte utryghed og mistillid. Det har været vanskeligt at få kolleger til at besvare trivselsundersøgelsen. Hertil bemærkede Jens Erik, at det ikke er et generelt problem, at medarbejdere er utrygge. Men det signalerer en grundlæggende holdning til organisationen. Lise opfordrede sikkerhedsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter til at få afklaret årsagen til utrygheden. Lise understregede, at besvarelserne er anonyme. Dels har HR-afdelingen absolut ingen interesse i at undersøge, hvad den enkelte medarbejder har svaret, dels har HR-afdelingen tavshedspligt, så oplysninger, der måtte komme til HR-afdelingens kendskab, vil ikke blive videregivet. Bettina bemærkede, at det var overraskende og positivt med så høj svarprocent. Der blev aftalt at holde et ekstraordinært LMU-møde den 18. januar 2010, hvor trivselsundersøgelsen behandles særskilt. 6. Mobbe- og chikanepolitik. I henhold til den mellem KL og KTO indgåede Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne er arbejdspladsen forpligtet til at udarbejde en politik for identifikation, håndtering og forebyggelse af vold, mobning og chikane, herunder seksuel chikane. For at leve op til denne forpligtelse mangler Midttrafik en mobbe- og chikanepolitik. Sikkerhedsrepræsentanterne bemærkede, at det udarbejdede forslag skal omkring sikkerhedsgrupperne inden det kan behandles i LMU. Punktet blev derefter udskudt til næste møde. 7. Spørgeskemaundersøgelse fra HMU. HMU har aftalt at undersøge, hvordan MED-aftalen fungerer i Midttrafik. Det sker ved en spørgeskemaundersøgelse i de enkelte lokale MED-udvalg. LMU blev præsenteret for et udkast til spørgeskema. Det synes uklart, hvad HMU ønsker at høre de enkelte lokale MED-udvalg om. Det blev opfordret til mere præcision i spørgeskemaet. Endvidere opfordrede man til at udforme spørgeskemaet, således at man angiver 3

4 sin tilfredshed i forhold til en række fakta om LMU-arbejdet. 8. Kompetenceoversigter På LMU s temadag blev det aftalt, at der skal præsenteres et overblik over kompetencer i organisationen i 1. møde i I forlængelse heraf har medarbejdersiden foreslået, at der udarbejdes en samlet oversigt over de enkelte medarbejderes uddannelsesmæssige baggrund, særlige kompetencer, herunder sprog mv. Flemming orienterede nærmere om baggrunden for forslaget og nævnte, at formålet med oversigten er at få en vidensdatabase. Det vil være også et brugbart værktøj i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Jens Erik bemærkede, at en oversigt i givet fald skal balancere mellem formelle og personlige kompetencer. Inden der tages stilling til, om der skal udarbejdes kompetenceoversigter, skal det også overvejes, hvordan den i givet fald skal vedligeholdes. Lise stillede forslag om at lade Kommunikationsafdelingen arbejde videre med forslaget. 9. Kantineordning. Midttrafiks arrangement med Tamu er ophørt ultimo november Midttrafik har arbejdet på at få etableret en ny frokostordning. Charlotte redegjorde nærmere for det arbejdet med at få etableret en ny kantineordning. Man har nu valgt Stibo, som leverandør. 1 dag i løbet af januar 2010 vil der blive arrangeret en prøvespisning. Den nye kantineordning starter 1. februar 2010 og der leveres mad mandag torsdag. Midttrafik giver tilskud til kantineordningen og medarbejderens betaling udgør 400 kr. pr. måned. Betalingen sker forud via løntræk. Medarbejderne udtrykte overvejende tilfredshed med den nye kantineordning, men det kan være vanskeligt for de medarbejdere, som ikke har deres daglige gang i huset, at benytte sig af tilbuddet. Man ønskede mulighed for en delvis tilmelding til ordningen. Anders Brogaard fandt, at der er tale om en skrævvridning, at ikke alle kan benytte sig af kantineordningen. Hertil bemærkede Jens Erik, at der ikke er mulighed for at kompensere de medarbejdere som ikke kan benytte kantineordningen. Der er heller ikke mulighed for at lave en ordning, hvor man kan købe mad, de dage man er på Søren Nymarksvej. 10. Sygefravær. HK-tillidsrepræsentanten har oplyst, at medarbejdere i Variabel Kørsel har lavet oversigter over, hvilke kolleger man gerne vil kontaktes af i forbindelse med sygefravær. Formålet er at sikre, at kontakten med arbejdspladsen opretholdes. LMU fandt, at det er en god ide med kollegakontakt frem for kontakten til arbejdspladsen alene er mellem den sygemeldte og dennes nærmeste leder. LMU anbefalede de enkelte afdelinger at benytte samme model. 4

5 Adam bemærkede, at man har haft en tilsvarende ordning i Billetkontrollen i flere år. Samtidig har man også en oversigt over pårørende, der skal kontaktes i tilfælde af tilskadekomst i tjenesten. Vedrørende den med dagsordenen vedlagte sygefraværsstatistik bemærkede Bettina, at vi skal hæfte os ved, at fraværsprocenten bevæger sig i den rigtige retning og det ser ud til at iværksatte tiltag har virket. 11. Orientering fra direktøren om organisationen Udliciteringen af intern service mv. er afsluttet. ISS har vundet licitationen både i forhold til rengøring, vinduespudsning og de funktioner, servicemedarbejderen har varetaget. Der er indgået en 3-årig kontrakt med ISS. Servicemedarbejderen er virksomhedsoverdraget. Der forventes en besparelse i størrelsesordenen kr. En del af besparelsen vil bl.a. gå til finansieringen af kantineordningen. På forespørgsel kunne Jens Erik oplyse, at arbejdsområdet for servicemedarbejderen vil blive tydeliggjort. Der var op til LMU-mødet ikke afklaret, hvornår på dagen rengøringen vil blive foretaget. Jens Erik opfordrede afdelingen for Intern Service til at orientere nærmere herom. Jens Erik orienterede om X-bussekretariatets nedlæggelse med udgangen af Opgaverne videreføres af de 3 jyske trafikselskaber i samarbejde med den forretningsudvikler, som ansættes i Nordjyllands Trafikselskab. Den 18. december 2009 skal direktørerne i de 3 trafikselskaber drøfte, hvad der skal ske med X-bus i fremtiden. F.eks. hvad skal være særlig kendetegnede for X- bus, f.eks. komfort mv. Herefter skal der holdes møde med Regionen, som skal finansiere X-bus. Rejsegarantien for X-bus gøres ens i de 3 trafikselskaber. Thomas gjorde opmærksom på, at X-bussekretariatet har en række ting i kælderen, f.eks. særlige klippekort og køreplaner. Hertil bemærkede Jens Erik, at han forventer, at der er taget hånd om det i forbindelse med opgaveoverdragelsen til Nordjyllands Trafikselskab. Letbanesekretariatet forventes udvidet i en tidsbegrænset periode. Sammenlægningen af Pass og Planet forventes at frigive kontorer på 1. sal. 12. Orientering fra Sikkerhedsgrupperne Sikkerhedsgrupperne har ikke holdt møde siden sidste LMU-møde. Adam orienterede om overvejelserne om civil billetkontrol. En mindre delegation har været i København for at indhente erfaringer med civil billetkontrol. Her udskriver man ikke flere kontrolafgifter, men registrerede voldstilfælde er ikke eksisterende. 5

6 13. Fastsættelse af mødedatoer i Det blev besluttet, at LMU-møderne i 2010 afvikles på følgende dage: 18. januar 2010 afholdes et ekstraordinært møde med henblik på behandling af trivselsundersøgelsen. De ordinære møder afholdes 8. marts, 8. juni, 13. september og 13. december Evaluering af mødet Der var enighed om, at det har været et godt møde med en god dialog. 15. Eventuelt. Jens Erik orienterede om, at en grænseaftale mellem FOA og Dansk Jernbaneforbund forhindrer, at der kan indgås aftale mellem Midttrafik og Dansk Jernbaneforbund om, at togrevisorerne ved Odderbanen overflyttes til Afdelingen for Trafik og Drift. Sidste MED-kursus blev afholdt for 2 år siden. Siden da har der været udskiftning. HR-afdelingen undersøger muligheden for suppleringskursus for nye medlemmer. 6

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 35 29 81 00 Fax: 35 29 83 00 E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.dk Løngangsstræde 25 1468 København K Tlf.: 33 11 97 00 Fax: 33 11 97 07 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere