SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN"

Transkript

1 SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

2 KOLOFON Udgivet af: Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Ejendomme Tekst og redigering: Arkitema k/s Alectia a/s Københavns Kommune Layout: Arkitema k/s Foto: Luftfoto side 14: kkkort Foto side 6 og 17, Arkitema k/s Øvrige foto: Sundhedscenter for Kræftramte, Ryesgade 27 Tryk: Vester Kopi

3 SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 00 FORORD OG INDBYDELSE side 7 01 INDLEDNING Baggrund og målsætning side 8 02 IDÉ & VISION Arkitektur og rehabilitering side FORUDSÆTNINGER Myndigheder side Konkurrenceområdet side KRAV OG ØNSKER TIL BYGGERIET Arealbehov (rumprogram) side Funktionsbeskrivelser (rumforbindelser, indre og ydre fremtræden, bygningsudformning, bygningshøjder) side Tilgængelighed side Materialer side Inventar og udstyr side Brand side Tekniske forhold side Bæredygtighed side ØKONOMI Anlægsøkonomi side TIDSPLAN Tidsplan for byggesagens forskellige faser side TILDELING Generelt side Delkriterium: Kvalitet side Delkriterium: Økonomi side Delkriterium: Organisation side 59 4

5 08 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER Udbuddets form side Dialogproces i konkurrencefasen side Konkurrenceforslagets omfang side Aflevering side Forespørgsler side Dommerkomité side Vederlag side Afsluttende praktiske foranstaltninger (offentliggørelse, rettigheder, returnering, forsikring mv.) side BYGGESAGENS ORGANISATION Byggesagens organisation side BILAG 01 Situationsplan 1: Respektafstande i forhold til bygning 03 Facader med Nørre Allé 04 Billededokumentation 05 GEO Projekt nr Støj ved vejtrafik 07 Situationsplan med koter 08 Billededokumentation, bygning og installationer 09 Rapport, Sundhedscenter for Kræftramte, Rehabiliteringsenhedens studiebesøg i Edinburgh, Dundee, Fife 10 Inventarliste (eksisterende inventar) 11 Tilbudsliste 12 Kontrakt 5

6

7 00 FORORD OG INDBYDELSE Det er mig en stor glæde, at Københavns Kommune har bevilliget midler til byggeri af et nyt Sundhedscenter for Kræftramte. Det er første gang i Danmark, at der nyopføres et sundhedscenter, der alene er målrettet rehabilitering af kræftramte. Dette er først og fremmest et vigtigt skridt for de af Københavns borgere, der har fået en kræftdiagnose, men centeret er også vigtigt for deres familier. Med det nye sundhedscenter vil der blive sikret de bedste forhold for kræftpatienterne. Rehabilitering af kræftpatienter er en meget vigtig opgave, og i København vil vi sikre, at der er optimale forhold tilstede for, at kommunen kan opfylde sin del af opgaven. Rehabilitering dækker over mange indsatser, der alle har det til fælles mål, at støtte borgeren i at opnå det bedst mulige hverdags- og arbejdsliv på trods af kræftsygdommen. Borgerne rådgives og støttes i at mestre og leve med deres sygdom. Borgerne tilbydes eksempelvis fysisk træning afhængigt af funktionsniveau og behov. Sundhedscenter for Kræftramte bliver kendt i København, også for sit bygningsmæssige udtryk. Ved sin unikke arkitektur skal centeret signalere et ikke-institutionelt, hyggeligt og hjemligt miljø med rum, hvor lysindfald, farver og akustik bidrager til en venlig, imødekommende og afslappet atmosfære. Brugerne af sundhedscenteret skal opleve, at de her har et frirum, hvor de kan slappe af og møde andre kræftpatienter, der går igennem det samme som dem selv. Med sine fysiske rammer skal sundhedscenteret skabe nysgerrighed om stedets funktion, og tiltrække kræftramte og deres familier. Bygningen skal være spændende og med sit arkitektoniske udtryk åbne op for den dialog, der er udgangspunktet for sundhedscenteret. Med venlig hilsen Sundheds- og omsorgsborgmester Mogens Lønborg Det er helt afgørende, at borgeren oplever en sammenhængende indsats i sit kræftforløb. Vi skal fortsætte det gode samarbejde, vi har i dag med Kræftens Bekæmpelse, og det er vigtigt med et stærkt samarbejde til Københavns hospitaler, herunder Rigshospitalet, men også til de praktiserende læger. Jeg har store forventninger til processen, og jeg glæder mig til at se de forskellige forslag, der kommer af udbudskonkurrencen. Det er ønsket, at 7

8 01 INDLEDNING BAGGRUND OG MÅLSÆTNING BAGGRUND Københavns Kommune tilbyder rehabilitering til borgere diagnosticeret med en kræftsygdom og som er eller har været i behandling for denne. Sundhedscentret for Kræftramte skal skabe rammerne for denne opgave. Rehabilitering som kommunal opgave udspringer af kommunalreformen og en ændret sundhedslov. Sundhedscenter for Kræftramte arbejder med kommunal rehabilitering som patientrettet forebyggelse og definerer rehabilitering som en tværfaglig og tværsektoriel samarbejdsproces. Rehabiliteringsindsatsen foregår i tæt samarbejde med patienter, pårørende, hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Det overordnede formål med et rehabiliteringsforløb er tilpasning til det hverdags- og arbejdsliv, patienten ønsker på trods af begrænsninger som følge af sygdom og/eller behandling. Målet er desuden at skabe sammenhængende patientforløb mellem hospital og primærsektor og sikre bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedssektoren. 8 Sundhedscenter for Kræftramte udspringer af et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse. Med nyopførelsen af et Sundhedscenter for Kræftramte i De Gamles By, vil sundhedscentret blive oprette af og ejet af Københavns Kommune, som derfor vil varetage ledelsen af centret. Som der er tilfældet i dag, vil der være et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, og dette vil blive reguleret af en samarbejdsaftale. Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune) har tilbud, der retter sig mod kræftramte med bopæl i Københavns og Frederiksberg Kommune. Tilbudene gælder i løbet af 2009 for patienter med alle kræftdiagnoser og sker i et formelt samarbejde med de hospitaler, der betjener patienter fra de to kommuner og med de praktiserende læger. Interventionen omfatter bl.a. kostvejledning, patientundervisning (omhandlende bivirkninger og senfølger efter sygdom og behandling, sociale-, fysiske-, seksuelle- og psykiske problemstillinger), rygestopkurser, fysisk træning, afspænding og vejrtrækningsøvelser. Derudover tilbydes samtalegrupper, som dog foreløbigt er målrettet yngre kvinder med brystkræft. Rådgivningsenheden (Kræftens Bekæmpelses Kræftrådgivning) har tilbud til alle patienter, pårørende og efterladte med bopæl i Københavns Kommune eller på Frederiksberg. Tilbuddene omfatter bl.a. personlige afklarende rådgivningssamtaler, deltagelse i professionelt ledede grupper og selvhjælpsgrupper, kortere forløb for par- og familiesamtaler, visualisering, træffested for mænd, foredrag, kurser og aktivitet ledet af professionelle og ikke-professionelle frivillige. En fælles café (sundhedscentrets hjerte) er det centrale og uformelle mødested for centrets brugere og personale. Hver dag mellem kl. 10 og 15 er caféen betjent af en frivillig medarbejder fra Kræftens Bekæmpelse, som modtager patienter, der kommer enten med eller uden en fast aftale. MÅLSÆTNING Sundhedscenter for Kræftramte skal være kendt lokalt, nationalt og internationalt for resultater af en kommunal rehabiliteringsindsats af høj kvalitet udviklet i dialog med borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere Dette betyder, at Sundhedscenter for Kræftramte skal: tilbyde et evidensbaseret individuelt, fleksibelt rehabiliteringsforløb til alle borgere med kræft i Københavns Kommune. bidrage til, at kræftpatienter og deres pårørende bevarer og fremmer livskvalitet under og efter kræftsygdom og behandling ved at tilbyde rehabilitering med fysiske, psykiske og sociale elementer levere en rehabiliteringsindsats baseret på kontinuitet, tværfaglighed, empati, tryghed og et tæt samarbejde tværfagligt og tværsektorielt

9 være kendt i København og ved sin unikke arkitektur signalere et ikke-institutionelt miljø med rum, hvor lysindfald, farver og akustik bidrager til en venlig, imødekommende og afslappet atmosfære ved sine fysiske rammer skabe nysgerrighed om stedets funktion, tiltrække kræftramte familier og åbne op for dialog. rumme dilemmaer som livsglæde og sorg, latter og tavshed, aktivitet og afslapning, mand og kvinde, gammel og ung, fattig og rig (kræft rammer alle sociale lag og nationaliteter). 9

10 02 IDÉ & VISION ARKITEKTUR OG REHABILITERING Projektet omhandler København Kommunes nyopførelse af et Sundhedscenter for Kræftramte, som er det første sundhedscenter i Danmark, der alene fokuserer på kræftrehabilitering. Arkitektoniske dilemmaer Arkitekturen i Sundhedscenter for Kræftramte skal imødekomme nogle væsentlige krav, der kan betegnes som dilemmaer for bygningens udtryk. Centret tager imod mennesker berørt af kræft, som oplever sig selv som både syge og raske på samme tid, og som både oplever sorg og livsglæde. Centret skal derfor kunne understøtte og tillade både snak/ samtale og latter, tavshed og gråd. De kræftramte vil, når de kommer til centret, have behov for og et ønske om at blive inspireret til social interaktion og forskellige aktiviteter, men også brug for at kunne finde ro og afslapning i bygningen. De kræftramte er både mænd og kvinder, hvorfor bygningen skal indeholde forskellige typer af rum, der appelerer til begge køn. Udformningen af de fysiske rammer skal skabe en oplevelse af noget hjemligt og sanseligt, både i valget af materialer, farver og inventar, og også i 10 den overordnede indretning og disponering af de fysiske rammer. De kræftramte er både unge og gamle og kommer fra alle sociale lag og mange nationaliteter. Bygningen skal derfor have et arkitektonisk udtryk, der fremstår imødekommende og appellerer bredt til alle grupper af kræftramte - også de ressourcesvage og socialt udsatte borgere, som har en større risiko for at udvikle en række kræftsygdomme. Arkitektur som en aktiv del af rehabilitering af kræftpatienter Kræft er en livstruende sygdom, hvorfor det at få stillet en kræftdiagnose kan medføre angst og frygt for, at sygdommen har spredt sig eller kommer igen. Den kræftramte kan opleve psykisk sårbarhed, tab af kontrol over eget liv, social isolation og stigmatisering samt trussel på egen identitet. Disse problemer kan medføre en lavere livskvalitet flere år efter diagnosen. Borgere, der har fået en kræftdiagnose, har derfor brug for en psykosocial indsats med støtte og rådgivning samt viden, omsorg og redskaber, der støtter og fremmer egne handlemuligheder. De fleste kræftpatienter skal i en eller anden udstrækning rehabiliteres under og efter kræftbehandling, og uanset det ønskede niveau herfor skal de i videst muligt omfang vedligeholde en optimal egenomsorg. Det nyopførte sundhedscenter skal udmærke sig ved en arkitektur, der skaber lysten til social interaktion, fysisk bevægelse, og personlig forandring. Begrebet beriget miljø er udtryk for miljøer, hvor det helende miljø er gjort mere potent og mere målrettet i forhold til konkrete menneskers behov. Et beriget miljø har både direkte og indirekte indflydelse på menneskers tilstand og formåen. Fælles gælder, at et beriget miljø i højere grad engagerer til menneskelig aktivitet og skaber mulighed for fysisk aktivitet. At få diagnosticeret en kræftsygdom medfører, at den enkelte stilles over for problemer af både fysisk, psykisk, social og eksistentiel karakter. Fra diagnosen stilles til behandlingen afsluttes, eller der sker en overgang til et kronisk behandlingsforløb, er der mange udfordringer for både patient og pårørende. Det gælder derfor om, at sundhedsprofessionelle har fokus på borgeren som en ressource. Udgangspunktet for Sundhedscenter for Kræftramte er, at kræftsygdom og behandling også rækker ud over det rent fysiske. Således har sygdom og behandling stor indflydelse på den kræftramtes psykologiske, familiemæssige og sociale forhold. Det er fundamentalt at give mulighed for at adressere alle disse problemfelter sideløbende med den fysiske indsats. Sundhedscenter for Kræftramte tilbyder rehabilitering til kræftramte, der er eller har været i behandling for en kræftsygdom. Langt størstedelen af borgerne er patienter, der er i behandling på enten Rigshospitalet eller et af de øvrige Københavnske

11 hospitaler. Det er især Finsencentret på Rigshospitalet, der er sundhedscentrets tætte samarbejdspartner, både på det organisatoriske plan og på det individuelle plan. fysisk bevægelse social interaktion rehabiliterende miljø personlig forandring Rehabiliteringsenheden tilbyder en kontaktperson, som i samarbejde med den enkelte har fokus på borgerens egne ressourcer, som understøttes ved valget af netop de tilbud, borgeren har brug for: Patientundervisning, fysisk aktivitet, kostvejledning, rygestopbehandling, dans, tai chi, samtalegruppe mm. Sundhedscenter for Kræftramte ønsker at have fokus på sundhedsfremmende aktiviteter og mestring af de situationer, der uvilkårligt opstår som følge af den kræftramtes ændrede hverdag og livssituation. Borgerens selvstændighed skal understøttes i størst muligt omfang, og formålet er, at den enkelte mobiliserer ressourcer, erhverver handlekompetencer og styrkes i egenomsorg og selvstændighed. Målet er, at de kræftramte både patienter og deres pårørende - oplever, at deres livskvalitet bevares og fremmes gennem størst mulig tilpasning til et aktivt hverdagsliv med eller efter kræftsygdom og behandling. Sundhedscenter for Kræftramte mener, at troen på og tilliden til at kunne ændre eller håndtere forhold, der har betydning for den enkeltes oplevelse af sundhed, sker gennem samvær og dialog med andre, både medpatienter og fagprofessionelle. Tilbudene i sundhedscentret er derfor baseret på grupper og hold, hvor der tages afsæt i den enkeltes situation samt gives mulighed for at erfaringsudveksle med 11

12 02 IDÉ & VISION andre i samme situation. Dette kan enten ske via en henvisning til et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb, eller gennem sundhedscentrets åbne cafe, der faciliterer lyst og mulighed for samvær og samtale enten planlagt eller spontant mellem de kræftramte. Sundhedscenter for Kræftramte huser desuden en rådgivningsenhed, der drives af Kræftens Bekæmpelse. Rådgivningsenheden tilbyder psykologisk og social rådgivning til kræftpatienter, deres pårørende og efterladte for enkeltpersoner, par, familier og grupper. Derudover tilbydes der aktiviteter for og med patientforeninger og netværk. Der er tilknyttet et stort netværk af frivillige støttepersoner til Sundhedscentret, som Rådgivningsenheden rekrutterer, kvalificerer og superviserer. Bygningens arkitektur skal derfor tage udgangspunkt i borgernes behov for at blive mødt på en professionel og omsorgsfuld måde, når de ankommer til sundhedscentret. Bygningen skal være livsbekræftende, fremtidsorienteret, imødekommende, udviklende, bæredygtig, opgaveløsende, sund, rummelig, driftig og helende, og den må ikke ligne en institution. Bygningen skal kunne tilbyde oplevelsen af glæde, kreativitet, latter, tværfaglighed, aktivitet, fleksibilitet og tænksomhed. Indretningen skal være fleksibel, og de enkelte rum skal have en høj udnyttelsesgrad og multifunktionalitet. Formsprog, materialevalg og farver skal befordre liv og relationer mellem bygningens brugere. Det skal være et lyst, levende og inspirerende hus, som henvender sig til alle borgere, uanset alder, køn, etnisk og social baggrund. Sundhedscentret skal endvidere have plads til et muligt kommende videnscenter for rehabilitering af mennesker med en kræftsygdom eller andre kroniske sygdomme. Videnscentret vil have fokus på forskning og udnyttelsen af ny viden på området i samarbejde med kommunale, regionale, og private samarbejdspartnere. Maggie centrene i Skotland et forbillede Maggie centrene er et fænomen, der er startet i Skotland af landskabsarkitekten Maggie Jencks efter hun selv fik konstateret kræft. Maggie argumenterede engageret for arkitekturens helende egenskaber baseret på enkelte kerneelementer indenfor arkitekturen, og ideen var at skabe nogle fysiske ramme, der kunne forbedre livskvaliteten for den kræftsyge, som dermed kunne komme lettere igennem sygdomsforløbet. Maggie Jencks mente, at centret skulle ligge i umiddelbar nærhed af hospitalet, eller på hospitalets grund, men som en selvstændig bygning. Denne balance mellem nærhed og autonomi skal give kræftramte og pårørende let adgang i pauserne mellem behandlinger og konsultationer på kræftafdelingen, samt et tydeligt helle, hvor hospitalet er nedtonet i videst muligt omfang. Bygningen skal kunne tilbyde oplevelsen af glæde, kreativitet, latter, tværfaglighed, aktivitet, fleksibilitet & tænksomhed. Indretningen skal være fleksibel, & de enkelte rum skal have en høj udnyttelsesgrad & multifunktionalitet. Formsprog, materialevalg & farver skal befordre liv & relationer mellem bygningens brugere. Det skal være et lyst, levende og inspirerende hus, som henvender sig til alle borgere, uanset alder, køn, etnisk og social baggrund. 12

13 Efter Maggie Jencks faglige vurdering bør en bygnings ydre og indgangsparti være inviterende, og det indre skal gøre, at man føler sig bedre tilpas, end man gjorde, før man kom ind. Skala og perspektiver er centrale og skal være forholdsvis beskedne for at adskille sig fra de store hospitaler. Bygningen bør rumme masser af dagslys og med sin specielle arkitektur pirre nysgerrigheden og opfordre til optimisme. Bygningen skal få mennesker til at føle sig velkomne og trygge og opfordre til social interaktion, så man gennem sine egne erfaringer kan hjælpe andre og blive hjulpet. Rummene bør opfordre til uformel kreativitet og nysgerrighed samtidig med, at det skal være muligt at trække sig tilbage og være privat. Maggie s centre har tilbud, der minder om det, der varetages af Kræftens Bekæmpelses Rådgivningsenhed i Sundhedscenter for Kræftramte. Samtlige ansatte i Rehabiliteringsenheden i Sundhedscenter for Kræftramte deltog i en studietur til Maggie centrene i Edinburgh, Dundee og Fife efteråret Maggie centrenes arkitektur har opmærksomheden rettet mod lys, farver og mulighed for fleksible rum, hvor der kan skabes små grupperinger. Naturen kommer ind i bygningerne i form af glaspartier med udsigt til grønne områder, og arealerne udenom bygningen indbyder til at samtaler også kan foregå udendørs. Centrene har stor succes med en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige brugere. Årsagen, mener de, er den lette adgang for brugerne til selv at kunne gå ind og søge oplysninger fx i et bibliotekshjørne med pjecer og bøger eller på en computer. Dette bliver meget brugt af de mandlige klienter. Maggies erfaringer er, at et vær til stede køkken, hvor både brugere og ansatte kan lave kaffe, bage boller etc., skaber en stemning og lyst til at være til stede i caféen. Helbredende arkitektur Der er en stigende erkendelse af, at de fysiske omgivelser som arkitektur, indretning og de sociale interaktioner i rummene, har indflydelse på menneskers mulighed for at opnå sundhed og helbredelse. Desuden foreligger der en del forskningsresultater, som specifikt anerkender, at arkitektur og indretning kan skabe, eller forhindre, en helende og helbredende effekt på mennesker. Helbredende arkitektur handler både om patienters og pårørendes muligheder for privatliv og kontrol over de nærmeste omgivelser. Men det handler i lige så høj grad om personalets fysiske arbejdsmiljø, deres arbejdstilfredshed, og deres muligheder for praktisk arbejdstilrettelæggelse, vidensdeling og udvikling. Sundhedscenter for Kræftramte skal udformes, så arkitekturen er en aktiv del af rehabiliteringen af den kræftramte. Bygningen er en offentlig bygning til borgere i Københavns Kommune, der er eller har været behandlet for kræft. Bygningen skal derfor udformes ud fra viden om healing architecture og derved understøtte patienters helbredelsesproces og lindre deres gener og følger til sygdom og behandling. 13

14 03 FORUDSÆTNINGER MYNDIGHEDER Bygningsanlægget skal projekteres i overensstemmelse med kravene i BR08, DIF-normer samt øvrige myndigheders krav til brandsikring, ventilation samt indretning og drift af byggeri til kulturformål. Rigshospitalet (Finsens centret) Nyt Sundhedscenter for Kræftramte Sundheds - og omsorgsforvaltningen Panuminstituttet (Det sundhedsvidensskabelige fakultet) Eksisterende Sundhedscenter for Kræftramte 14 Der er afholdt orienterende møder med bygningsmyndighederne vedrørende byplanmæssige og bygningsmæssige forhold. Der skal ikke udarbejdes lokalplan for området, såfremt det nye Sundhedscenters areal ikke overstiger 1800 m2 bruttoetageareal. På møderne med Teknik og Miljøforvaltningen er følgende retningslinier for placering og udseende af det nye Sundhedscenter for Kræftramte givet: De myndighedsmæssige krav til materialer er, at nybygninger skal udvise form- og materialmæssig respekt for øvrige bygninger i De gamles by. Der skal holdes en respektafstand på 10 meter til nærmeste eksisterende gavlbygning. Der skal holdes en respektafstand på 5 meter til skel mod Nørre Allé. Den maksimalt tilladte højde i indtil 20 meter fra eksisterende gavlbygning er 9 m over terræn, svarende til sternhøjde på eksisterende bygning. Herefter tillades, at nybygningen opføres i 3 etager og en højde fra terræn på ca. 12 meter. Se bilag nr. 2

15 Myndighedskrav til P-pladser: Da det nye Sundhedscenter for kræftramte bygges på matriklen for De Gamles By, skal omfanget af parkeringpladser opgøres samlet for hele området. Det skal fremgå af besvarelsen, hvorledes der etableres det fornødne antal P-pladser, til brug for Sundhedscentret KONKURRENCEOMRÅDET Byggefeltets størrelse og placering Sundhedshuset skal opføres i De gamles By på hjørnet af Tagensvej og Nørre Allé. Bygningen får en ideel placering: Tæt på Rigshospitalet, som i dag varetager al af kemoterapi- og strålebehandling for borgere i Københavns Kommune, tæt på offentlig transport og samtidig placeret i den smukke og rekreative oase midt i byen, som De Gamles By er. Placeringen betyder, at der skabes geografisk sammenhæng i patientforløbet fra hospital til de kommunale rehabiliteringstilbud og private rådgivningstilbud. Placeret mellem byens trafik og de afskærmende haver i De Gamles By skal bygningen forholde sig både til byen og naturen. Ankomsten fra byen vil danne rammen om brugerens første møde med Sundhedshuset. Her skal der tages højde for, at kræftpatienten ofte har et ønske om privathed i forhold til sin sygdom. Bygningen bør mod gaden fremstå udramatisk og imødekommende og åbne sig op mod de grønne arealer i De Gamles By og på den måde inddrage naturen i sin æstetik og sit udtryk. Rundt om bygningen vil der kunne etableres små rekreative oaser, som fx blomster- og sansehaver, hvor patienter, pårørende og personale vil kunne finde et vigtigt åndehul. Byggefeltets størrelse er på ca m². Grunden er en forholdsvis flad græsflade og med to store bevaringsværdige træer. Ved udformning af bygninger skal der tages hensyn til disse træers rødder og krone, så de ikke tager skade. Naboforhold / Eksisterende bebyggelse De fleste bygninger i De gamles By er markante rødstensbygninger med granit detaljer. Bygningerne er generelt opført i to etager, med fuld kælder og med udnyttet tagetage. Tage er for de flestes vedkommende som sorte skifertage og med Velux vinduer i tagfladen. Vest for byggefeltet ligger en børneinstitution i en rødmalet træbygning. Institutionen og dennes have skal bevares. På modsat side af Nørre Allé ligger Panum Instituttet. Der er i dag et trådhegn langs Nørre Allé og det skal fremgå af besvarelsen, hvordan man i en eller anden form fortsat har et hegn omkring De Gamles By. Nedrivninger Den gule, pudsede enetages murstensbygning midt på byggefeltet skal rives ned for at give plads til sundhedscentret. Tilkørselsforhold, vejforhold og P-arealer Der er tilkørsel fra Nørre Allé via portåbning i hovedindgangsbygningen til Henrik Pontoppidansvej. Denne indkørsel skal også fremover være adgangvejen for kørende trafik. Interne veje er asfaltbelagte og med fortove. P-pladserne forefindes langs Henrik Pontoppidans vej og langs øvrige veje. Adgang til det nye Sundhedscenter kan ske både fra Nørre Allé og fra Henrik Pontoppidansvej. I nær tilknytning til ankomstarealet til det nye Sundhedscenter for Kræftramte skal der etableres cykelparkering til ca 30 cykler. Denne cykelparkering skal indpasses på grunden på en nænsom måde. Evt. kan denne cykelparkering samordnes med børneinstitutionen. Jordbundsforhold Der er foretaget jordbundsforholdsundersøgelser for at fastlægge evt. forurening, opfyld, grundvandniveau samt funderingsdybde. Se bilag nr. 5. Støj Da Tagensvej og den nordlige del af Nørre Allé er nogle af de store indfaldsveje til København med meget og tung trafik, er der en kraftig vejstøj stort set hele døgnet. Der skal ved placering og udformning af det nye Sundhedscenter tages højde for dette forhold. I besvarelsen skal redegøres for, hvordan støjniveauet kan dæmpes såvel indendørs, som udenfor i haverne. 15

16 03 FORUDSÆTNINGER Der er udført støjberegninger. Se bilag nr. 6. Nivellementsplaner Der er foretaget nivelleringer af grunden samt stueetagekote på de bygninger der ligger tættest på. Se bilag nr. 7. meter fra skel) Den eksisterende forsyning mellem hovedbly på bygningens østfacade og T-muffe i fortov fjernes. Tilslutningsmuligheder til forsynings- og afløbsforhold Se vedlagte tegninger for kloak i terræn. Vandforsyningsselskabet er Københavns Energi. Det forudsættes, at den nye bygning tilsluttes vand og varme i nabobygningen. Elforsyningsselskabet er Dong Energy. Der etableres nyt tilslutningsskab i offentlig areal (max m 10 m 12 m 9 10 m 16 set fra nørre allé 16

17 byggegrunden 17

18 04 KRAV OG ØNSKER TIL BYGGERIET NYT SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE AREALBEHOV (rumprogram) Rumtyper Antal rum Netto-m2/rum Netto-m2 i alt Antal pers./rum Bemærkninger Ankomst og Fællesområde: Ankomst, køkken/alrum og lounge Biblioteksområde/computerrum Børnelegeområde Værksted Aktivitetsrum Klublokale - unge Garderobe Toiletter Fysisk aktivitet: Træningssale Omklædningsrum, bad og toilet Stoledepot Redskabsdepot Til brugernes søgen på nettet. Kan være del af fællesområdet Skal være del af fællesområdet Smykker, hatte, syning etc. Kan være en del af fællesområdet Fjernsyn, kortspil, billard, bordfodbold, bordtennis etc. Høj musik, netcafé m.m. - lydafskærmet Patientgarderobe, garderobe til foredragssal Personaletoiletter og patienttoiletter -herunder handicaptoiletter 1 træningssal med maskiner og 2 træningssale for gulvøvelser, som kan opdeles/sammenlægges til foredragssal Placeres ved træningssale Placeres ved træningssale Placeres ved træningssale Samtale og behandling: Behandlingsrum Samtalerum (KK) Skal rumme en siddegruppe. Nærhed til fællesområdet Kombirum (KK) Skal anvendes til samtalerum (KK) og interne møder (KK) Samtalerum (KB) Arbejdsplads til rådgiver, samt en siddegruppe. Nærhed til fællesområdet Grupperum (KB) Folk skal kunne sidde i rundkreds Undervisningscenter: Undervisningskøkken/patientudd Køkkendepot Møderum Foredragssal Nærhed til undervisningskøkken To træningssale kan slås sammen til en foredragssal 18

19 NYT SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE Videnscenter: Leder af videnscenter Kontor til medarbejdere Deltidsmedarbejdere Møde Ledelse, kontorer, personale: Centerchef Sekretærkontor m.m Kontor til studerende KK Leder af KB Sekretærkontor KB Frivillige KB KK-medarbejdere Kopirum og nærdepot Personalespiserum/gæstespiserum Anretterkøkken Rummet opdeles i 2 mindre møderum med foldevæg 2 arbejdspladser + aflåselige skuffedarier Arbejder i teams, hvert storrum skal indeholde et stillerum Skal kunne bruges til møderum Nærhed til undervisningsrum/personalerum Andet: Trapperum Elevator Rengøringsrum Teknikskakte Netto-m2 i alt 1403 Brutto-m2 (B/N-faktor 1,3) 1800 Kælder: Personalegarderobe Personale - bad Personale -toiletter Depoter Teknik: Varmecentral Ventilation Tavlerum Cykelparkering medarbejdere i alt Heraf et handicaptoilet kontor, frivillige, materiel, møbler, patientorg., behandlere, køkken og rengøring I terræn skal der indrettes cykelparkering til 30 cykler Kælder, netto-m2 i alt 330 Kælder brutto-m2 (B/N-faktor 1,3)

20 04 KRAV OG ØNSKER TIL BYGGERIET FUNKTIONSBESKRIVELSE Anvendte forkortelser KK Københavns Kommune KB Kræftens Bekæmpelse Rummene og deres indbyrdes relationer Nedenfor er en gennemgang af mulige rum og steder, som ønskes etableret i Sundhedscenter for Kræftramte. Som et grundlæggende vilkår gælder det, at rummene forholder sig til hinanden på en måde, som understøtter visionen for sundhedscentret. Dette betyder, at sundhedscentrets brugere skal stimuleres af rummenes formsprog og indretninger med henblik på at skabe en oplevelse af professionalisme, imødekommenhed, overskuelighed og genkendelighed. Nærhedsdiagrammer for funktioner De følgende diagrammer er en grafisk afbildning af de funktioner, som Sundhedscenter for Kræftramte optimalt set bør indeholde, samt deres relation til hinanden. Funktionerne henviser ikke nødvendigvis til enkelte rum, f.eks. kan funktionen grupperum omfatte flere rum i den endelige udformning. samtale administration behandling & samtale grillplads uderum fællesområde fysisk aktivitet fordybelse klatrevæg sansehave uddannelsescenter møder De følgende nærhedsdiagrammer understøtter grafisk anbefalingerne til de enkelte funktioner, så man kan orientere sig om funktionernes placering i helheden. I visse tilfælde viser nærhedsdiagrammerne endvidere støttefunktioner til de enkelte funktioner. walk & talk ankomst udendørs træning 20

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivninger i det 21. århundrede - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Arkitema K/S 2008 Trykkeri Damgaard-Jensen A/S Sat med Foundry Sans ISBN 978-87-7064-035-0 1. udgave,

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Sygeplejerske Karin Birtø 1, sygeplejerske Anne Friis 2 og centerchef Jette Vibe-Petersen

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Rehabiliteringsbehov for unge med kræft

Rehabiliteringsbehov for unge med kræft Rehabiliteringsbehov for unge med kræft Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft (MBH, TSN) Styregruppen/13.04.2015

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune Kræftens Bekæmpelse Sundheds- eller træningstilbud? Her kan du læse om tilbud, der giver: Syddjurs Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i fællesskab udarbejde denne

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Forår 2015 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

SAMMENFATNING SAMMENFATNING

SAMMENFATNING SAMMENFATNING SAMMENFATNING SAMMENFATNING Evaluering af rehabili tering i Sundhedscenter for Kræftramte Kommunal indsats 2007 2009 1 Evaluering af rehabilitering i Sundhedscenter for Kræftramte Evaluering af rehabilitering

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Frivillig. Lungekræftlinien 7021 0104 Vi håber også at kommunerne efterhånden kommer i gang med rehabilitering. www.lungekraeft.dk

Frivillig. Lungekræftlinien 7021 0104 Vi håber også at kommunerne efterhånden kommer i gang med rehabilitering. www.lungekraeft.dk april 2007 Nr. 2, 3 årgang Køb støttearmbåndet 20 kr. Kære Medlem, Foråret så sagte kommer! www.lunglife.dk eller på tlf. 4649 1067 Frivillig til foreningsarbejde? Kontakt sekretariatet. Og hvor er det

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1 GENEREL INFORMATION OM KEMOTERAPI At få en kræftsygdom kan vende op og ned på mange forhold i livet. Mange spørgsmål melder sig og det er helt almindeligt, at de dukker op, når du har forladt lægen og

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2014

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2014 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2014 2 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald,

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling 22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling Engstien 9, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010. Udgiver RehabiliteringsCenter Dallund Dallundvej 63 5471 Søndersø

Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010. Udgiver RehabiliteringsCenter Dallund Dallundvej 63 5471 Søndersø Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010 Kræftrehabilitering på RehabiliteringsCenter Dallund 2001-2010 Udgiver RehabiliteringsCenter Dallund Dallundvej 63 5471 Søndersø Forfattere

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa.

Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa. Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa. Omplacering af dele af træning/hjælpemidler ØST fra Hedebo- Centret til Posthaven. 03 Den 10. april 2008 1 Indledning Plejeforvaltningen

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 y istandsat kontor til leje fra 157 m² 2.184 m². Kan lejes etagevis eller som et domicil med mulighed for butik. Se indretningsforslag. fred

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

DEMENS OG ARKITEKTUR

DEMENS OG ARKITEKTUR DEMENS OG ARKITEKTUR - endnu et felt i gråzoner Kathrine Godtkjær Lauritsen og Pernille Weiss Terkildsen Demensplejehjemmet Aalborg Øst Demensplejehjemmet Aalborg Øst PROJEKTETS RAMMEVILKÅR 72 boliger

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Træningsafdelingen er presset lokalemæssigt i forhold til at kunne tilbyde genoptræning og vedligeholdende træning på flere af kommunens nuværende

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere