Handlingsplan Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen."

Transkript

1 Handlingsplan 2010 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2010 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2010: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Digitalisering - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen. I Sø- og Handelsrettens handlingsplan for 2010 nogle mål særligt fremhævet: - Forny strategi og målsætninger - Analyse af sagsaktivitet og Nøgleresultater - Kvalitetssikring og Leanprojekt - Trivselsprojekter - Hjemmeside og Bygninger, herunder skiltning - Teknologi i retssale - Videndeling og Brugerfokus, herunder Dialogforum

2 I den grafiske version af handlingsplanen er disse mål fremhævet med gult og de er alle beskrevet nærmere i tekstversionen af handlingsplanen. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke også er fokus på de øvrige områder og projekter i handlingsplanen. Om opbygning af handlingsplanen: Sø- og Handelsrettens handlingsplan 2010 er opbygget i 9 hovedområder, svarende til de ni områder i kvalitetsmodellen KVIK (se nærmere Domstolenes nye kvalitetsmodel "Domhuset" bygger på KVIK-modellen og tages i brug fra handlingsplan Sø- og Handelsrettens handlingsplan for 2010 er rent teknisk udarbejdet, så handlingsplanen både kan ses grafisk (som en mind map), som en tekstversion (i Word) og som arbejdsredskab (projektstyring). En langt mere detaljeret version af handlingsplanen ligger således på rettens intranet og bruges løbende som projektstyringsværktøj. I Lederskab Henrik Rothe tiltrådte som ny retspræsident i Sø- og Handelsretten den 1. januar Det giver en naturlig og oplagt anledning til at foretage et eftersyn og en fornyelse af rettens strategier og målsætninger, som med fåændringer og tilpasninger har været gældende siden Endvidere er der nu gået et par år efter indholdsreformerne, som også ændrede Sø- og Handelsrettens sagsområder. En del konsekvenser af reformen er først for alvor begyndt at vise sig nu, blandt andet den øgede tilgang af mere principielle og tidsskrævende sager, herunder 3-dommersager. I.1 Forny strategi og målsætninger Årets temadag i september har fået overskriften "SH efter reformen - hvad nu?". Vi vil fokusere på hvilke krav og ønsker rettens brugere har til Sø- og Handelsretten og hvordan vi bedst kan opfylde dem samt hvilken position og rolle i det samlede retssystem som Sø- og Handelsretten meningsfuldt kan udfylde. En målsætning i tilknytning til strategiarbejdet er at implementere domstolenes nye kvalitetsmodel "Domhuset". I.2 Én samlet ret Målsætningen om én samlet ret er udtryk for at vi vil skabe synergi på tværs af de to afdelinger og huse. Fokus er på en kritisk gennemgang af vores ressourceudnyttelse og de muligheder der er for yderligere effektivisering af sagsgange m.v.. Se også under området Processer, bl.a. om Lean-projekt og Telefonprojekt Endvidere vil vi i forbindelse med en generel gennemgang af alle interne møder (se nærmere under Mødeplan) kigge nærmere på Sø- og Handelsrettens ledelsesmøder og hvordan vi kan optimere den koordinering på tværs af afdelinger og arbejdsopgaver, som er formålet med disse møder.

3 II Strategi og planlægning Sø- og Handelsretten har i 2010 sat fokus på en fornyelse og opdatering af rettens overordnede strategier og målsætninger - se herom under området Lederskab. Under dette område - Strategi og planlægning - beskrives forskellige praktiske forhold. Handlingsplanen vil i 2010 fungere direkte som et redskab for projektstyring, En interaktiv udgave af planen lægges på rettens intranet og bliver løbende opdateret med status på de forskellige aktiviteter og projekter. Endvidere udarbejdes årsplan og mødeplan med henblik på at skabe bedre overblik over årets aktiviteter, ikke mindst fordi retten samtidig planlægger at udvide de eksterne aktiviteter - se under Brugerfokus og Videndeling. II.1 Årsplan Der udarbejdes en mere detaljeret årsplan, som tager højde for alle tilbagevendende møder og andre aktiviteter. Det har bl.a. vist sig, at det på grund af fremadrettede berammelser er meget svært at finde mødetidspunkter som passer alle, hvis ikke møderne afsættes i meget god tid. Målet med årsplanen er at skabe klarhed og overblik, samt understøtte planlægning og forberedelse af de forskellige aktiviteter og møder. II.2 Mødeplan Der holdes mange interne møder i SH. På den ene side er det vigtigt at information når ud til alle og at der er rum til fælles drøftelser. På den anden side er det samlede tidsforbrug ikke ubetydeligt og i flere sammenhænge kommer de samme personer til at modtage samme information flere gange. I 2010 vil vi derfor analysere vores interne mødeplan og fastlægge hvilke tilbagevendende interne møder det er vigtigt at holde, hvilke emner og hvilken personkreds som hører til det enkelte møde, og hvilken mødeform som er hensigtsmæssig for det enkelte møde. Se også særligt punkt om Ledelsesmøder. II.3 Time/Sag Sø- og Handelsretten indfører i 2010, på linie med alle øvrige retter, Time/Sag-systemet til registrering af ferie- og sygefravær samt arbejdstid/flex. Systemet vil give alle medarbejdere bedre overblik over egne data og når systemet er implementeret forventes en arbejdsmæssig lettelse i forbindelse med planlægning og administrative indberetninger.

4 III Medarbejdere I forhold til medarbejderne er de særlige indsatsområder i 2010 trivsel og kompetenceudvikling. III.1 Trivselsprojekter I 2008 fokuserede vi på "God Tone", bl.a. i forbindelse med en temadag, hvor vi i fællesskab drøftede og besluttede retningslinier for vores indbyrdes omgangsform. Samarbejdsudvalget har besluttet, at vi i 2010 følger op på dette projekt. Gode rammer for daglig fælles frokost på tværs af afdelingerne er et vigtigt mål i Projektet omfatter også at undersøge mulighederne for en frokostordning, III.2 Kompetencestrategi I 2009 vedtog retten en kompetencestrategi, som vi samtidig med vedtagelsen besluttede at videreudvikle i Dette kædes sammen med implementering af domstolenes nye MUSkoncept, der er bygget op omkring et sæt kompetenceprofiler. Endvidere vil vi i 2010 have fokus på målrettet kompetenceudvikling af særlig betydning for opgaverne i SH. Se også punkt om Lederuddannelse og om Domerfuldmægtiges grunduddannelse. III.3 MUS Danmarks Domstoles nye koncept for MUS tages i brug i forbindelse med rettens medarbejderudviklingssamtaler i Konceptet har særligt fokus på medarbejderkompetencer, og der er således nær sammenhæng til punktet om videreudvikling af rettens kompetencestrategi. III.4 Dfm - grunduddannelse Danmarks Domstole foretager i 2010 en generel revision af retningslinierne for dommerfuldmægtiges grunduddannelse. Sø- og Handelsretten følger dette arbejde tæt og har særligt fokus på hvorledes det uddannelsesforløb dommerfuldmægtige gennemgår i Sø- og Handelsretten kan blive en naturlig del af grunduddannelsen - og for visse deles vedkommende et supplement til den generelle grunduddannelse.

5 IV Partnerskaber og ressourcer Det er vigtigt for retten løbende at leve op til brugernes behov og forventninger. Dette kræver, at vi også løbende er i systematisk dialog med brugerne. Som specialret, både for insolvensskiftesager og indenfor erhvervssager, er det naturligt for Sø- og Handelsretten at øge fokus på videndeling, både internt og eksternt. IV.1 Brugerfokus I 2004 oprettede SH et dialogforum med advokater der i særlig grad møder i retsafdelingen. Et vigtigt mål i 2010 er at intensivere samarbejdet, ikke kun i form af møder, men også ved udsendelse af information og nyhedsbreve. Endvidere vil retten i 2010 etablere et tilsvarende dialogforum for advokater som jævnligt møder i skifteafdelingen. I forbindelse med reformen blev Sø- og Handelsretten landsdækkende og vi vil gerne afholde domsforhandlinger udenfor hovedtingstedet i København, når dette er praktisk i forhold til den enkelte sag. Retten vil i 2010 nærmere undersøge behov og muligheder herfor. Der afholdes løbende møder med forskellige brugerrepræsentanter, organisationer og foreninger, som har særlig interesse i Sø- og Handelsrettens forhold. I forbindelse med Henrik Rothes tiltræden som ny retspræsident har dette punkt naturligt særlig høj prioritet i IV.2 Videndeling Videndeling, både intern og ekstern, bliver et særligt indsatsområde i Sø- og handelsrettens sagsområde er med indholdsreformerne blevet mere specialiseret og med øget internationalt fokus. Retten har i mange år deltaget i forskellige faglige fora og internationalt samarbejde. I 2010 vil vi have fokus på mere systematisk at videreformidle udbyttet af dette samarbejde og information fra de møder, konferencer mv., som rettens ansatte deltagere i. Eksternt vil det fx ske i form af artikler og nyhedsbreve/info på hjemmesiden. Internt vil vi opprioritere faglig videndeling på vores juristmøder og påintranettet. Et særligt projekt vil være revision af rettens sagsbehandlingsvejledninger (interne og eksterne). I den seneste brugerundersøgelse ligger Sø- og Handelsretten helt i top ved bedømmelse af retternes hjemmesider. Dette skyldes navnlig den store brugertilfredshed med domsoversigten, hvor alle domme fra retsafdelingen lægges på hjemmesiden straks ved afsigelsen. Denne succes, der også er positivt omtalt i artikler både i pressen og Ugeskrift for Retsvæsen, vil vi gerne bygge videre på. I 2010 planlægger vi således øget fokus påafgørelser fra skifteafdelingen i domsoversigten og i øvrigt en generel revision af hjemmesiden - se nærmere under punkt om hjemmesideprojekt. IV.3 Bygninger I 2010 skal det afklares, om Sø- og Handelsretten skal flytte til nyt domicil eller forblive på adresserne i Bredgade. De nuværende bygningsmæssige rammer for SH er historiske og centralt beliggende, men på flere punkter problematiske. Generelt er det ikke hensigtsmæssigt at retten er delt op i to huse, med retsafdelingen i Bredgade 70 og skifteafdelingen i Bredgade 66 (og med fællesarkivet i Hammerensgade 4). Hertil kommer, at skifteafdelingen lider af pladsmangel. Flere og flere må dele kontorer og nogle mødelokaler har måttet konverteres til mødelokale og kontor.

6 Adgangs- og parkeringsforholdene lever ikke op til nutidens krav, hvilket også kan aflæses i den seneste brugerundersøgelse (se denne). Også skiltning, akustikforhold og indeklimaet i mødelokaler kommenteres og der er ønske om forbedrede forhold for advokater, herunder advokatværelser. Der er medtaget initiativer på en del af disse områder i handlingsplanen. Projekterne under overskriften "Bygninger" i handlingsplanen iværksættes (i det omfang økonomien tillader) såfremt retten ikke flytter. Dette overordnede spørgsmål forventes afklaret i løbet af første halvår V Processer Området "Processer" er omfattende, da det inkluderer både vores kerneydelse, den egentlige sagsbehandling i rets- og skifteafdelingen, og de tilknyttede serviceopgaver. Nogle af projekterne for 2010 tager afsæt i brugerundersøgelsen fra herunder også påområder hvor evalueringen for så vidt er særdeles positiv, eksempelvis rettens hjemmeside, men hvor vi selv synes der er udviklingsmuligheder, som bør udnyttes. V.1 Leanprojekt Det planlagte Lean-projekt hænger sammen med det overordnede mål om løbende at forbedre sagsbehandlingstider og -rutiner. Det er en opfølgning pådet Bedste Praksis-projekt SH gennemførte i V.2 Kvalitetssikring Sø- og Handelsretten har i sine handlingsplaner løbende haft projekter til kvalitetssikring af rettens ydelser. I 2010 har vi sat fokus på anker og kæremål samt på en gennemgang af vores retningslinier for sagsbehandling, både internt og på hjemmesiden. V.3 Intranet Nye medarbejdere har brug for hurtigt at kunne overskue de store mængder af information som findes på rettens og Danmarks Domstoles intranet, og det har også stor betydning i relation til kvalitetssikring af rettens ydelser. I 2010 udarbejdes en særlig velkomstmappe til nye medarbejdere, med tilhørende særligt område på rettens intranet. V.4 Hjemmeside Der skal foretages en fuldstændig gennemgang af Sø- og Handelsrettens hjemmeside, både med hensyn til struktur og (opdatering af) indhold. Målet er at vores brugere i højere grad kan få svar på deres spørgsmål via hjemmesiden, da vi generelt forventer og gerne vil understøtte, at brugerne i stigende grad søger information på hjemmesiden frem for ved telefonisk henvendelse. Endvidere er det et mål at SH i 2010 lancerer en engelsk version af hjemmesiden, især med fokus på retsafdelingens brugere. Dette har en naturlig sammenhæng med, at rettens sagsområde nu er internationale erhvervssager, hvor udenlandske brugere, herunder andre retter, har behov for at kunne søge information om Sø- og Handelsretten og rettens arbejde. I sammenhæng med indsatsområderne brugerfokus og videndeling skal hjemmesiden udvides med forbedret mulighed for abonnement på nyhedsbreve.

7 V.5 Telefonprojekt I 2003 fik Sø- og Handelsretten et nyt fælles telefonsystem - dog desværre ikke IP-telefoni. Vi vil undersøge hvilke uudnyttede muligheder systemet har for forbedret telefonbetjening, herunder fx. ensartet fraværsmarkering, så der kan gives bedre brugerbetjening. V.6 IT-projekter Også for 2010 er der særlige IT-projekter. Et væsentligt projekt omfatter outsourcing af drift, som er et fælles projekt for alle retter. Endvidere deltager retten i adskille delprojekter i forbindelse med de JFS - udviklingen af nye fælles juridiske fagsystemer i projekter under Domstolsstyrelsen. VI Bruger- og Borgerresultater Resultaterne af brugerundersøgelsen er modtaget i starten af året og indgår helt naturligt under flere forskellige indsatspunkter for Resultatet af brugerundersøgelsen kan ses på hjemmesiden. I handlingsplanen for 2010 indgår også en målsætning om nærmere analyse af rettens sagsaktivitet, der har ændret sig i forbindelse med reformen og som følge af finanskrisen. VI.1 Brugerundersøgelse opfølgning Resultatet af brugerundersøgelsen 2009 er for Sø- og Handelsrettens vedkommende særdeles positiv, bortset fra forskellige bygningsmæssige forhold (parkering, adgangsforhold, skiltning). Vi har i handlingsplanen 2010 besluttet at arbejde videre med forbedringer på følgende områder: skiltning trådløst netværk videoafhøringer hjemmeside telefonbetjening VI.2 Analyse af sagsaktivitet Et særligt indsatsområde i 2010 vil være analyse af sagstilgang og sagssammensætning samt sagsproduktion og ressourceforbrug. Dette arbejde vanskeliggøres af, at de eksisterende ledelsesinformationssystemer desværre kun i begrænset omfang understøtter dette, idet de ikke er udviklet/tilpasset til Sø- og Handelsrettens specielle sagskategorier.

8 VII Medarbejderresultater Ved alle retter foretages med faste mellemrum trivselsundersøgelser, ledelsesevalueringer og APV (arbejdspladsvurdering). Sø- og Handelsretten har i 2009 fulgt op på de seneste undersøgelser, men god trivsel og god ledelse er en løbende proces, som der skal være i fokus hele tiden. Der vil således også i 2010 være projekter på dette område: VII.1 APV afsluttende opfølgning System for løbende APV (arbejdspladsvurdering) mv implementeres, herunder løbende ajourføring af handlingsplan løbende tilbud om ergonomisk gennemgang af arbejdspladser ajourføring af ambulancebreve VII.2 Trivselsundersøgelse opfølgning Samarbejdsudvalget har besluttet, at retten i 2010 foretager en opfølgning på projektet "God Tone" fra Baggrunden for at genoptage arbejdet er, at vi siden 2008 har fået en lang række nye medarbejdere, som skal inddrages i tankesættet bag projektet og de trivsels- og samarbejdsresultater som God Tone 2008 resulterede i. Endvidere skal trivselsundersøgelsen VII.3 Trivselsundersøgelse 2010 (efterår) Samarbejdsudvalget skal forberede den kommende trivselsundersøgelse i efteråret 2010, idet der denne gang bliver mulighed for at stille lokale spørgsmål i tilslutning til den generelle undersøgelse, som er fælles for alle retter. VII.4 Ledelsesevaluering afsluttende opfølgning Sø- og Handelsretten har også i 2010 et antal medarbejdere som deltager i forskellige udviklingsforløb, herunder coachforløb, masteruddannelse, afdelingslederkursus og førlederkursus for dommerfuldmægtige. Endvidere er der udarbejdet individuelle opfølgningsplaner i tilknytning til seneste ledelsesevaluering.

9 VIII Samfundsresultater I sammenhæng med en del af de øvrige aktiviteter - fx. dem der nævnes under Partnerskaber og ressourcer - vil SH gerne opsætte mere fokuserede mål, for derved tillige at opnå større indsigt i hvor vores bidrag kan gøre en forskel. Sø- og Handelsretten har generelt som mål at stille vores viden og ekspertise til rådighed for samfundet, fx i forbindelse med besøg i retten, foredrag, og samarbejde med inden- og udenlandske besøgende. Også i sammenhæng med bilaterale udviklingsprojekter i udlandet har SH bistået, fx ved støtte til oprettelse af Commercial Courts i Tanzania og Ghana, i forbindelse med kapacitetsopbygning vedrørende erhvervsretlige sager Vietnam og i forbindelse med EUprojekter på det varemærkeretlige område. Resultatet af disse indsatsområder måles ikke i forbindelse med de eksisterende brugerundersøgelser mv., så vi vil i 2010 prøve at finde relevante målepunkter, der kan synliggøre denne indsats og resultaterne af samme. IX Nøgleresultater Sø- og Handelsretten har i en årrække måttet leve med statistik- og brugerinformationssystemer, som desværre ikke kan leve op til de stigende krav til afrapportering og ressourceforbrugsberegninger, da de er centralt udviklet med fokus på de øvrige retters behov og ikke efterfølgende er tilstrækkeligt tilpasset Sø- og Handelsrettens sagstyper. Situationen kan ikke forventes forbedret fra centralt hold før i forbindelse med implementeringen af JFS (de nye Juridiske FagSystemer), hvilket realistisk set for Sø- og Handelsrettens vedkommende ligger nogle år ude i fremtiden. Det er imidlertid vigtigt også for Sø- og Handelsretten at kunne vise den reelle udvikling i sagsbehandlingstid, ressourceforbrug og produktivitet. I 2010 vil vi derfor analysere de nuværende muligheder, herunder undersøge om der med en begrænset udgift/indsats kan ske forbedring og kvalitetssikring af de nuværende systemer.

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere