INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING"

Transkript

1 VEJLEDNING 1. UDGAVE FEBRUAR 2015 INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING

2

3 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING INDHOLD 1. INDLEDNING TERMINOLOGI INDBERETNING AF DATA FOR KVALITET I LEVERING INDBERETNINGSFRIST OVERSIGT OVER INDBERETNINGSSKEMAER INDBERETNING AF STAMDATA SKEMA 1: AFBRUDSHYPPIGHED- OG VARIGHED PÅ AGGREGERET NIVEAU SKEMA 2: AFBRUDSHYPPIGHED PÅ ENKELTKUNDENIVEAU SKEMA 3: AFBRUDSVARIGHED PÅ ENKELTKUNDENIVEAU UDFORDRINGER VEDR. INDBERETNING AF AFBRUDSDATA... 20

4

5 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING Side 1/21 1. INDLEDNING Denne vejledning beskriver, hvornår og hvorledes indberetningen af afbrudsdata til Energitilsynets årlige benchmarking af elnetselskabernes kvalitet i levering, skal foretages. Afbrudsdata skal indberettes årligt for, at energitilsynet kan træffe afgørelse om effektiviseringskrav, der fremkommer ved benchmarkingen af kvalitet i leveringen, der gennemføres som en procentvis 1-årig reduktion af den enkelte virksomheds reguleringspris eller rådighedsbeløb, jf. 27, stk. 2, i Indtægtsrammebekendtgørelse, nr. 335/2011. Fristen er den 31. marts, jf. 26, stk. 2 i Indtægtsrammebekendtgørelse nr. 335 af 15. april Såfremt en virksomheds for sent indsendte oplysninger giver anledning til en ændring af udmeldte effektiviseringskrav, vil justeringen først finde sted i forbindelse med Energitilsynets fastsættelse af virksomhedens indtægtsramme for det næstfølgende reguleringsår. For sent indsendte oplysninger giver ikke anledning til genberegning af benchmarkingen, jf. 27, stk. 3, i Indtægtsrammebekendtgørelse, nr. 335/2011. Benchmarkingen baseres på oplysninger fra elnetselskaberne, der indsendes til Sekretariatet for Energitilsynet, efter regler fastsat af Energitilsynet, jf. 26, stk. 2 i Indtægtsrammebekendtgørelse nr. 335 af 15. april Der er inddraget en række fiktive eksempler med henblik på at anskueliggøre forståelsen af vejledningen. Eksemplerne er ikke udtømmende, og der vil givet opstå situationer, som ligger ud over det beskrevne, og som heller ikke kan fortolkes analogt. Vejledningen er i et vist omfang baseret på og erstatter Indrapportering af data på kvalitet i levering, 1. udgave marts Nærværende vejledning er gældende for de indberetninger, der skal foretages i 2015 og fremadrettet. Det betyder konkret, at afbrud, der finder sted fra og med 1. januar 2014, skal indrapporteres i henhold til nærværende vejledning. Forekommer der spørgsmål i forbindelse med indberetningen, som der ikke kan findes svar på i vejledningen, må Sekretariatet for Energitilsynet kontaktes for yderligere vejledning.

6 Side 2/21 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING 2. TERMINOLOGI Bevillingsområde Det beskrevne område som er fastsat i bevillingen for netvirksomheden udstedt i medfør af elforsyningslovens kapitel 8. ENAO ENergiAnmeldelse Online er Energitilsynets elektroniske anmeldelsessystem til el- og varmeforsyningsvirksomheder - deraf navnet ENAO. Forbruger Forbruger af elektricitet, der mod betaling, er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet. Følgeafbrud En afbrudshændelse kan udvides i omfang i tilfælde af f.eks. fejlkoblinger, latente fejl i nettet, nødvendige udkoblinger i forbindelse med fejlsøgning eller lignende, og dermed ramme (medføre følgeafbrud af) en eller flere kunder, som ikke var berørt af den initierende hændelse. Kunde Forbruger eller producent af elektricitet, der mod betaling er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet. Som kunde betragtes enhver, der disponerer over en installation identificeret ved et aftagenummer. I forbindelse med indberetningen bør indberetter være særlig opmærksom på følgende: Kunder er opdelt i hhv. forbrugere og producenter, jf. definitioner heraf i indeværende afsnit. Flere kunder forsynet via samme stikledning optælles som flere kunder. En kunde med f.eks. to aftagenumre (købs- og salgsmåler) er at betragte i denne sammenhæng som to kunder. Kunder, der er tilsluttet med en midlertidig tilslutning til det kollektive elforsyningsnet i mindre end 1 uge (7 x 24 timer), fritages som kunde i afbrudsstatistikken, idet det vil være af stor administrativ byrde at redegøre for alle sådanne midlertidige tilslutninger. Derved er denne type midlertidige kundetilslutninger således ikke omfattet indberetning iht. denne vejledning. Kundeafbrud Manglende forsyning af el til én kunde. Én afbrydelse af forsyningen til én kunde svarer således til ét afbrud. To uafhængige hændelser, hvor samme kunde mister forsyningen, svarer til to afbrud. Én hændelse, hvor forsyningen forsvinder til 10 forskellige kunder, svarer til 10 afbrud. Kundetal Kundetallet er det samlede antal kunder pr. statistikområde. Kundetallet opgøres både samlet og opdelt for hhv. forbrugere og producenter.

7 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING Side 3/21 Netvirksomhed (elnetselskab) Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet, jf. 5, nr. 13 i elforsyningsloven. Producent Ved producenter forstås elproducerende kunder, der ikke har forbrug ud over det, der normalt er nødvendigt for drift, eftersyn og vedligeholdelse af det elproducerende anlæg. Kunder med husstandsbaserede produktionsanlæg (fx nettoafregnede solcelleanlæg eller husstandsvindmøller) regnes ikke som producenter. Producenter blev tidligere af Sekretariatet for Energitilsynet betegnet som Kunder med særlige vilkår. Statistikområde Geografisk og teknisk afgrænset område inden for netvirksomhedens bevillingsområde, for hvilket der føres selvstændig statistik. Der skelnes mellem følgende statistikområder: kv 1-24 kv Lavspænding (0,4 kv) Den geografiske grænse mellem to statistikområder går ved ejergrænsen til en nabovirksomheds bevillingsområde eller ved overgang til kundeinstallationer på samme spændingsniveau. Den tekniske grænse går normalt ved transformation til højere eller lavere spændingsniveau. Hvis det samme selskab f.eks. har bevilling til et 1-24 kv og et kv net i samme geografiske område, betragtes dette som to statistikområder 1. Stamdata Elnetselskabets navn og nummer 2 samt kundetal og km elnet for hvert statistikområde i selskabets bevillingsområde. 3. INDBERETNING AF DATA FOR KVALITET I LEVERING Hvert elnetselskab indberetter data for alle statistikområder i selskabets bevillingsområde for det seneste hele kalenderår. Elnetselskabet indberetter stamdata samt kundeafbrud elektronisk i ENAO, som beskrives i dette afsnit. Sekretariatet for Energitilsynet skal på forlangende have udskrift eller elektronisk dataudtræk af samtlige oplysninger i de detaljerede afbrudsrapporter. 1 For en mere detaljeret beskrivelse henvises til Energitilsynets vejledning for indberetning af netkomponenter. 2 L.nr. er en fælles nummerering af netselskaberne struktureret efter deres geografiske placering i landet startende i Nordjylland og sluttende på Bornholm.

8 Side 4/21 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING Uanset om et elnetselskab i et år ikke oplever afbrudshændelser/kundeafbrud, skal virksomehden foretage indberetning af stamdata til Sekretariatet for Energitilsynet, jf. afsnit 3.3. Tilgang til indberetning i ENAO findes på følgende link: INDBERETNINGSFRIST Indberetningsfristen for indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering er som angivet på Energitilsynets hjemmeside (Forsiden / El / Selvbetjening / Benchmark - Kvalitet i levering) d. 31. marts OVERSIGT OVER INDBERETNINGSSKEMAER Når indberetningsblanketten for kvalitet i levering er valgt 3, fremkommer der en oversigt over de underliggende skemaer i panelet til venstre på skærmen. I panelet kan selskabets indberetter ligeledes følge med i, hvilke skemaer der er udfyldt og se, hvis der opstår fejl. Indberetningsblanketten omhandler 3 forskellige skemaer: hhv. skema 1, som bruges til indberetning for afbrudshyppighed og varighed på aggregeret niveau, skema 2, der anvendes til afbrudshyppighed på enkeltkundeniveau samt skema 3, som bruges til indberetning af afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau. Skema 1: a) Lavspænding (0,4 kv) b) 1-24 kv c) kv Skema 2: d) Lavspænding (0,4 kv) e) kv Skema 3: f) Lavspænding (0,4 kv) g) 1-24 kv Kun de relevante skemaer skal udfyldes. Dette medfører, at et selskab, som kun har net i statistikområdet kv, skal udfylde ét skema (punkt c i listen ovenfor). Har selskabet net i statistikområderne Lavspænding (0,4 kv) og 1-24 kv, vil det betyde, at 6 skemaer skal udfyldes (punkt a, b og d-g i listen ovenfor). 3 For nærmere beskrivelse henvises til vejledningen Kom godt i gang med ENAO.

9 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING Side 5/ INDBERETNING AF STAMDATA Stamdata er oplysninger om selskabets navn og nummer, samt generelle oplysninger om forbrugere og antal km net på det pågældende spændingsniveau. Oplysninger om selskabets navn og nummer, er på forhånd indtastet i ENAO. Disse felter vil automatisk være udfyldt i alle skemaer. Stamdata for kategorierne forbrugere i alt, producenter i alt og antal km net skal udfyldes for de pågældende spændingsniveauer. Udfyldes disse felter eksempelvis i skema 1 for Lavspænding (0,4kV), så vil disse oplysninger automatisk overføres til skema 2 og skema 3 for dette spændingsniveau, og så fremdeles. TABEL 1. STAMDATA KUNDETAL I forbindelse med den årlige indrapportering til Sekretariatet for Energitilsynet oplyses det samlede antal kunder, som er tilsluttet nettet i hvert statistikområde. Kundetallet skal indberettes for hvert af de statistikområder, hvor selskabet har net. Kundetallet opgøres aggregeret. Kundetallet for et givet statistikområde skal således indeholde alle kunder, der er tilsluttet nettet i det pågældende statistikområde samt alle kunder, der er tilsluttet de hertil underliggende net og som vil blive berørt af et eventuelt afbrud på det pågældende net. Har et selskab f.eks. net på Lavspænding (0,4 kv) samt 1-24 kv, skal der således i kundetallet for 1-24 kv som hovedregel medtælles kunderne fra Lavspænding (0,4 kv). Ligeledes skal et selskab, som eksempelvis kun har net på kv, i kundetallet medtælle alle kunder på underliggende net uafhængigt af bevillingsindehavende selskab.

10 Side 6/21 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING I praksis betyder dette: at en indberetning af 0 kunder samt km net >0 for et givet statistikområde i hovedreglen vil være forkert. Hvis et selskab f.eks. har net i statistikområdet 1-24 kv uden at have nogle kunder tilsluttet direkte på dette statistikområde, vil kundetallet for 1-24 kv som udgangspunkt svare til kundetallet på Lavspænding (0,4 kv). at kundetallet, som udgangspunkt altid vil være mindst lige så højt for overliggende statistikområder i selskabets bevillingsområde 4. Kundetallet på 1-24 kv vil således f.eks. være mindst lige stort som kundetallet på Lavspænding (0,4 kv). I det samlede kundetal indgår alle kunder, dvs. både forbrugere og producenter. Derudover skal fordelingen af det samlede antal kunder på forbrugere og producenter også indberettes. Dette angives i indberetningsskemaet ud for heraf antal forbrugere i alt samt heraf antal producenter i alt. Det samlede kundetal pr. år i hvert statistikområde opgøres som antallet af kunder pr. 31. december KILOMETER NET Km net beregnes ud fra summen af netkomponenterne 5 på de enkelte spændingsniveauer, som det er angivet i nedenstående. For Lavspænding (0,4 kv) findes det samlede antal km net ud fra summen af km net for følgende netkomponenter: - 0,4 kv kabel - 0,4 kv luftledning For 1-24 kv findes det samlede antal km net ud fra summen af km net for følgende netkomponenter: - 10 kv kabel - 10 kv søkabel - 10 kv luftledning For kv findes det samlede antal km net ud fra summen af km net for følgende netkomponenter: - 50 kv kabel - 50 kv søkabel - 50 kv luftledning 4 Dette vil dog ikke altid være tilfældet. Hvis eksempelvist et elnetselskab med net på Lavspænding (0,4 kv) samt 1-24 kv kun ejer en del af de overliggende 1-24 kv-net (f.eks. pga. en fusion), kan kundetallet på Lavspænding (0,4 kv) godt være højere end på 1-24 kv. 5 De enkelte netkomponenter indberettes til Sekretariatet for Energitilsynet ifm. benchmarkingen af elnetselskabernes økonomiske effektivitet. Se Energitilsynets hjemmeside under Forsiden / El / Selvbetjening / Benchmark - Netkomponenter for information herom.

11 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING Side 7/ SKEMA 1: AFBRUDSHYPPIGHED- OG VARIGHED PÅ AGGREGERET NIVEAU Elnetselskabet indberetter i skema 1 det samlede antal kundeafbrud samt afbrudte minutter fordelt på fem afbrudskategorier, se afsnit Indberetningen foretages særskilt for forbrugere og producenter. TABEL 2. INDBERETNINGSSKEMA FOR AFBRUDSHYPPIGHED- OG VARIGHED PÅ AGGREGERET NIVEAU For hvert af selskabets egne statistikområder udfyldes de tomme felter, jf. tabel 2. Felterne hvori der står 0 er alle beregningsfelter, som der automatisk beregnes værdier for. Skemaet vist i tabel 2 er til indberetning af data for forbrugerne. I ENAO er der et tilsvarende skema for producenterne i forlængelse af det ovenstående KATEGORISERING AF AFBRUD I skema 1 inddeles de enkelte afbrudshændelser (med tilhørende kundeafbrud samt kundeafbrudsminutter) i følgende fem kategorier: 1. Uvarslede afbrud i eget statistikområde 2. Varslede afbrud i eget statistikområde 3. Afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde 4. Afbrud i eget statistikområde som følge af hændelser, som angivet i punktet om force majeure nedenfor

12 Side 8/21 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING 5. Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde De fem kategorier defineres i denne sammenhæng på følgende måde: 1. Uvarslede afbrud i eget statistikområde Afbrud af en kunde, som hverken kan henføres til andet statistikområde, force majeure, tredjepartspåvirkning eller som har været varslet. 2. Varslede afbrud i eget statistikområde Afbrud af en kunde annonceret over for kunden i tilstrækkelig god tid gennem et egnet medie forud for afbruddet med angivelse af dato, klokkeslæt og forventet varighed af afbruddet. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at et afbrud anses som varslet i tilstrækkelig god tid, når varslingen sker mindst 48 timer før afbruddet/arbejdet planlægges påbegyndt, således at alle berørte kunder har mulighed for at indrette sig efter den manglende forsyning. Sekretariatet finder, at varsling kan foregå ved: fremsendelse af brev eller varslingskort til installationsadressen eller SMS såfremt kunden har tilmeldt sig denne service og accepteret denne form for varsling opslag på installationsadressen Ved personlig henvendelse og ved aftale direkte med kunden anses det også som varsling i tilstrækkelig god tid, når varslingen sker på selve dagen umiddelbart inden afbrydelsen. Såfremt et elnetselskab oplever en situation, hvor en afbrudsvarsling ikke omfatter samtlige kunder, som berøres af hændelsen, er afbruddet som udgangspunkt at betragte som uvarslet i forhold til alle kunderne. Udgør de uvarslede kunder en meget lille andel af de berørte kunder, og kunne elnetselskabet ikke under normale omstændigheder forventes at være bekendt med, at disse kunder ville blive afbrudt, kan afbrudshændelsen dog betragtes som varslet. I tilfælde af at selskab oplever en sådan situation, bedes det henvende sig til Sekretariatet for Energitilsynet på Sekretariatet vil således tage særskilt stilling til, hvordan det specifikke afbrud skal håndteres. 3. Afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde Afbrud som følge af tredjepart er afbrud i eget statistikområde forårsaget af ydre påvirkning(er), der er menneskeskabt(e), og som hverken direkte eller indirekte kan tilskrives elnetselskabet eller underentreprenører til elnetselskabet. Tredjepartpåvirkninger kan f.eks. skyldes: påkørsler hærværk træfældning eller træbeskæring

13 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING Side 9/21 grave- og jordarbejde (herunder beskadigelse af kabler, der over tid udvikler sig til en fejl) Hvis et kabel overgraves af en tredjepart, hvor entreprenøren har indhentet ledningsoplysning hos det berørte elnetselskab, og denne viser sig at være fejlbehæftet (f.eks. at ledningsoplysning om kablets placering i jord ikke stemmer overens), kan afbrudshændelsen ikke kategoriseres som afbrud som følge af tredjepart. I tilfælde af varslede afbrud, som alene kan tilskrives påvirkning som følge af tredjepart, kan afbrud som følge af tredjepart også angives. 4. Afbrud som følge af force majeure i eget statistikområde Under denne afbrudskategori indgår afbrud der opstår som følge af ekstreme vejrforhold eller enkeltstående hændelser af fuldstændig uforudsigelig karakter. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at et specifikt afbrud kun kan falde under denne kategori, såfremt det specifikke afbrud er forårsaget af en hændelse, som elnetselskabet ikke kunne have forudset, og som selskabet ikke har haft mulighed for at gardere sig i mod. I tilfælde af at elnetselskabet kunne have forhindret materielle skader, som følge af ekstreme vejrforhold, betragter sekretariatet generelt ikke dette afbrud som forårsaget af force majeure. Såfremt et selskab ønsker at få betegnet et afbrud som force majeure, skal der i tillæg til indberetningsskemaet indsendes en særskilt begrundet ansøgning herom til Sekretariatet for Energitilsynet, der herefter træffer konkret afgørelse. Henvendelsen skal ske på mail til 5. Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde Fejl og driftsforstyrrelser initieret af hændelser indtruffet uden for eget statistikområde, når disse fører til kundeafbrud i eget statistikområde, kan f.eks. skyldes: manglende levering til egne kunder som følge af fejl/arbejde i overliggende statistikområde i andet eller i eget bevillingsområde. fejl i samme statistikområde i andet netselskabs bevillingsområde. fejl i kundeinstallationer (evt. i et andet netselskabs bevillingsområde), herunder fejl/arbejde på stikledninger eller stikledningssikringer, når hændelsen fører til yderligere kundeafbrud AFBRUDSHYPPIGHED Til beregning af afbrudshyppigheden indberetter elnetselskaberne det samlede antal kundeafbrud 6. Under Samlet antal kundeafbrud pr. år i skema 1 angives det samlede antal kundeafbrud pr. år fordelt på de fem afbrudskategorier, jf. afsnit Hver gang én 6 Til beregning af afbrudshyppighed indgår gentagende følgeafbrud, hvor én eller flere kunder oplever to eller flere afbrud initieret af samme årsag (fx intermitterende fejl, udkobling i forbindelse med fejlsøgning, til- /frakobling af mobilt elværk etc.) ikke i beregningen. Ved følgeafbrud er det altså kun 1. følgeafbrud, som indgår i indberetningen af afbrudshyppighed.

14 Side 10/21 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING kunde afbrydes, tæller det som ét kundeafbrud. En afbrudshændelse, hvor 100 kunder afbrydes, svarer således til 100 kundeafbrud. Et selskab, som er ansvarlig for en afbrudshændelse, registrerer dette som afbrud i eget statistikområde og optæller det samlede antal afbrudte kunder i forbindelse med hændelsen. I antal kundeafbrud medtælles således såvel selskabets egne afbrudte kunder (uafhængigt af statistikområde) som eventuelle afbrudte kunder i andre bevillingsområder, dvs. afbrud af et andet elnetselskabs kunder. I sidstnævnte tilfælde vil det andet elnetselskab registrere kundeafbruddene som afbrud som følge af fejl uden for eget statistikområde. Afbrudshyppigheden indberettes for alle statistikområder i selskabets bevillingsområde. Hvis et selskab ikke har oplevet afbrud i et givet statistikområde, angives der blot 0 ved Samlet antal kundeafbrud pr. år. Når selskabet indberetter afbrudsstatistik er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan forekomme forskellige scenarier i forbindelse med afbrud i over- og underliggende net. ILLUSTRATION 1 EKSEMPEL PÅ AFBRUDSSAMMENHÆNGE MELLEM STATISTIK- OMRÅDER I illustration 1 ses et eksempel på sammenhængen mellem et statistikområde på 1-24 kv (overliggende net) og et på 0,4 kv (underliggende net). I dette eksempel kan der overordnet set forekomme afbrud fire steder i de to statistikområder, jf. de røde linjer i figuren. For det første kan der ske et afbrud i det overliggende net (1-24 kv), dette vil medføre, at alle tilsluttede kunder på de to spændingsniveauer vil opleve afbrud. Der kan ligeledes ske et afbrud på det underliggende net (0,4 kv), hvor alle tilsluttede

15 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING Side 11/21 kunder på dette niveau vil opleve afbrud. Et tredje scenarie er, at der sker et afbrud på det overliggende net, men kun på den tilslutning, som fører ud til de slutbrugere, som anvender det højere spændingsniveau her illustreret ved industrikunder. Det sidste scenarie er et afbrud på det høje spændingsniveau, men hvor kun kunder på det underliggende spændingsniveau rammes. Der kan således forekomme en situation, hvor antal afbrud på lavspændingsnettet ikke er en delmængde af antal afbrud på det overliggende net. I boks 1 er der gennemgået et eksempel på, hvordan indberetning af afbrudshyppighed skal foregå.

16 Side 12/21 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING BOKS 1 EKSEMPEL PÅ INDBERETNING AF AFBRUDSHYPPIGHED Et elnetselskab ejer net i statistikområderne lavspænding (0,4 kv) samt 1-24 kv. Kundetallet på lavspænding (0,4 kv) er 990 og kundetallet på 1-24 kv er (hvoraf de 990 er kunderne fra det underliggende net). I løbet af et år sker der fire afbrudshændelser i selskabets net: 1. Uvarslet afbrud på lavspænding (0,4 kv) som følge af en fejl i eget net. 200 kunder berøres. 2. Uvarslet afbrud på lavspænding (0,4 kv) som følge af fejl i eget net. 20 kunder berøres. 3. Varslet afbrud på 1-24 kv i forbindelse med vedligeholdelse. Afbruddet berører 5 kunder på 1-24 kv. 4. Afbrud af alle selskabets kunder på lavspænding (0,4 kv) samt 1-24 kv som følge af manglende levering fra det overliggende net. I skema 1 udfyldes afbrudshyppigheden som følgende: Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet, fiktivt eksempel.

17 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING Side 13/ AFBRUDSVARIGHED Under afbrudsvarighed indberettes summen af afbrudsminutterne for alle selskabets kundeafbrud i løbet af det pågældende år 7. I tilfælde af at et elnetselskab f.eks. har haft to afbrudshændelser i løbet af et år, hvor hhv. 10 og 20 kunder bliver afbrudt i hhv. 2 og 30 minutter, er det samlede antal kundeafbrudsminutter: 10*2 + 20*30 = 620 minutter. Afbrudsvarigheden indberettes i hele antal minutter. Ved afbrud af mere end 1 minuts varighed, afrundes til nærmeste hele minutantal. Et afbrud med en varighed på x minutter og 30 sekunder rundes op til (x+1) minutter, hvor x er større end 0. Kunder med afbrud på 59 sekunder og derunder skal således ikke registreres i afbrudsvarighedsstatistikken. Den indberettede afbrudsvarighed skal i videst mulig omfang afspejle den afbrudsvarighed, som kunderne under hvert leveringspunkt/lavspændingsudføring reelt har oplevet. Afbrudsvarigheden pr. leveringspunkt eller pr. udføring beregnes, med mindre anden og mere detaljeret og/eller præcis opgørelsesmetode er mulig, som tiden fra afbruddet indtræffer, til alle kunder under det pågældende leveringspunkt atter har varig forsyning. I boks 2 er der gennemgået et eksempel på, hvordan indrapportering af afbrudshyppighed skal foregå. 7 Til beregning af afbrudsvarighed indgår gentagende følgeafbrud, hvor én eller flere kunder oplever to eller flere afbrud initieret af samme årsag (fx intermitterende fejl, udkobling i forbindelse med fejlsøgning, til-/frakobling af mobilt elværk etc.). Ved følgeafbrud indberettes således både 1. afbrud, 2. afbrud og evt. yderligere afbrud, og alle afbrud indgår i beregningen af afbrudsvarighed.

18 Side 14/21 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING BOKS 2 EKSEMPEL PÅ INDBERETNING AF AFBRUDSVARIGHED For samme selskab som i boks 1, oplyses nu også varigheden for de fire afbrudshændelser: 1. Uvarslet afbrud på Lavspænding (0,4 kv) som følge af en fejl i eget net. 200 kunder berøres i tre minutter. 2. Uvarslet afbrud på Lavspænding (0,4 kv) som følge af en fejl i eget net. 20 kunder berøres i to timer. 3. Varslet afbrud på 1-24 kv i forbindelse med vedligeholdelse. Afbruddet berører 5 kunder på 1-24 kv. Afbruddets varighed er 25 minutter. 4. Afbrud af alle selskabets kunder på Lavspænding (0,4 kv) samt 1-24 kv som følge af manglende levering fra det overliggende net. Varigheden er 10 minutter. I skema 1 udfyldes afbrudsvarigheden som følgende: Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet, fiktivt eksempel SKEMA 2: AFBRUDSHYPPIGHED PÅ ENKELTKUNDENIVEAU Formålet med den aggregerede afbrudsstatistik har været at finde de aggregerede antal afbrud samt det aggregerede antal minutter, som et givent selskabs kunder har været afbrudt i det forgangne år. Statistikken for enkeltkundeniveau har derimod til hensigt at belyse, hvorledes den enkelte kunde berøres af afbruddene i selskabets bevillingsområde. Alle elnetselskaber, der er statistikførende i statistikområderne lavspænding (0,4 kv) og/eller 1-24 kv, skal derfor indberette enkeltkundeafbrud.

19 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING Side 15/21 Tabel 3 viser indberetningsblankettens skema 2. Skemaet omhandler kun statistikområderne lavspænding (0,4 kv) og 1-24 kv. Der skelnes fortsat mellem kundetyperne forbruger og producenter, men ikke som i skema 1 mellem afbrudstyper. Skema 2, skal udfyldes for hvert af selskabets statistikområder. TABEL 3. INDBERETNINGSSKEMA FOR AFBRUDSHYPPIGHED PÅ ENKELTKUNDENI- VEAU Antal berørte kunder angiver, hvor mange kunder, der samlet set har oplevet hhv. 0,1,2,, >10 afbrud i løbet af året. Felterne skal dermed udfyldes således, at hvis f.eks. 20 kunder har oplevet i alt 3 afbrud, så skal der anføres 20 i feltet ud for 3 afbrud.

20 Side 16/21 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING Antallet af kunder, som ikke har oplevet afbrud i perioden, skal anføres i feltet for 0 antal afbrud. Således vil summen I alt altid svare til det samlede kundetal for den pågældende kundetype. I opgørelsen indgår alle afbrudshændelser, dvs. uvarslede og varslede afbrud i eget statistikområde, afbrud som følge af tredjepart, afbrud som følge af force majeure samt afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde 8. Forekommer der flere følgeafbrud efter hinanden er det kun 1. følgeafbrud, som indgår i indberetningen af afbrudshyppighed SKEMA 3: AFBRUDSVARIGHED PÅ ENKELTKUNDENIVEAU Tilsvarende foretages i indberetningsblankettens skema 3, en opgørelse for enkeltkundeafbrud opdelt på afbrudsvarighed. Som det fremgår af tabel 4, er dette en opgørelse over, hvor mange afbrudsminutter den enkelte kunde samlet set oplever i løbet af et år. Indberetningsblanketten indeholder som for afbrudshyppigheden et skema 3 for hvert af statistikområderne lavspænding (0,4 kv) og 1-24 kv. Der skelnes fortsat mellem kundetyperne forbrugere og producenter. Skema 3 udfyldes for hvert af de statistikområder, hvor selskabet har net. 8 Ved benchmarkingen af elnetselskaberne på enkeltkundeniveau foretages der en vægtning med fordelingen af afbrudsformer fra indberetningen af afbrud på aggregeret niveau. Vægtningen er som følger: Uvarslede: 1. Varslede: 0,5. 3. part: 0,1. Force majeure: 0. Uden for eget statistikområde: 0.

21 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING Side 17/21 TABEL 4. INDBERETNINGSSKEMA FOR AFBRUDSVARIGHED PÅ ENKELTKUNDENI- VEAU Antal berørte kunder i skema 3 angiver, hvor mange af selskabets kunder, der samlet set i årets løb har oplevet de forskellige afbrudsvarigheder målt i minutter. Afbrudsvarighederne er opdelt i 14 tidsintervaller gående fra 0-1 minutter op til >720 minutter. Hvis f.eks. én kunde oplever et afbrud af 40 min. og et afbrud af 60 min., så skal der ved intervallet min. noteres én berørt kunde. Har et afbrud af 2 timers varighed berørt 10 kunder, som ikke i øvrigt er blevet afbrudt i løbet af året, anføres der 10 berørte kunder ud for minutter.

22 Side 18/21 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING Det samlede antal kunder, som ikke har oplevet afbrud i løbet af året, anføres ud for 0-1 min. Således vil summen I alt altid svare til det samlede kundetal for den pågældende kundetype i det givne statistikområde. Afbrudsvarigheden ved gentagende følgeafbrud indgår i opgørelsen på lige vilkår med andre kundeafbrud. I boks 3 er der gennemgået et eksempel på, hvordan indberetning af afbrudshyppighed- og varighed på enkeltkundeniveau skal foregå.

23 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING Side 19/21 BOKS 3 EKSEMPEL PÅ INDBERETNING FOR ENKELTKUNDENIVEAU Et elnetselskab med kunder, som kun har net på lavspænding (0,4 kv), oplever i løbet af et år to afbrudshændelser. Ved den ene hændelse afbrydes 500 af selskabets kunder i 5 minutter som følge af en fejl uden for eget statistikområde. Ved den anden hændelse medfører en fejl i selskabets eget net, at 50 af de samme kunder som ved første afbrudshændelse afbrydes i 15 minutter. Der er ikke tale om et følgeafbrud. Alle kunderne er forbrugere. I skema 2 anføres: I skema 3 anføres: Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet, fiktivt eksempel.

24 Side 20/21 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING 3.7. UDFORDRINGER VEDR. INDBERETNING AF AFBRUDSDATA I forbindelse med indberetning af afbrudsdata i ENAO kan der forekomme nogle uhensigtsmæssigheder, som indberetningssystemet ikke kan håndtere. Disse uhensigtsmæssigheder kan både opstå i forbindelse med indberetning af kundeafbrud på aggregeret niveau samt enkeltkundeniveau UHENSIGTSMÆSSIGHEDER VEDR. DATAUDTRÆK FRA ELFAS Såfremt et selskabs indberetning af afbrudsdata til Sekretariatet for Energitilsynet sker på baggrund af afbrudsstatistiske udtræk fra ELFAS 9, kan der forekomme uoverensstemmelser mellem de to systemer. Hvis der f.eks. har været tre afbrud på en lavspændingsudføring i løbet af et år, da kan der løbende være sket en tilvækst eller et frafald i forbrugerne, således at der er 10 kunder, som bliver ramt af det første afbrud, 11 kunder der bliver ramt ved andet afbrud og igen 10 kunder ved det tredje afbrud. Dette vil i skema 1 noteres som = 31 kundeafbrud. I skema 2 er det dog besluttet at anvende en tilnærmelsesvis størrelse, hvilket medfører at der rundes op til antal hele forbruger, dvs. 31/3 = 10, Når skema 2 herefter regnes igennem, forekommer der 11 kunder, som har oplevet 3 afbrud, hvilket i skema 1 bliver 3*11 = 33 kundeafbrud. Begge tal er per definition rigtige, men der forekomme en afvigelse på 2 kundeafbrud. Denne afvigelse vil dog have betydning, når selskabet indberetter afbrudsstatistik på enkeltkundeniveau, hvor antal kunder fordelt på hhv. afbrud og varighed skal summere til det samlede antal kunder i det pågældende statistikområde. I tilfælde af at selskabet oplever denne fejl i indberetningsprocessen, bedes det kontakte Sekretariatet for Energitilsynet på forud for indberetningsfristen og oplyse, hvor stor en difference, der er tale om. Sekretariatet vil således tage særskilt stilling til, hvorledes den pågældende difference skal håndteres UHENSIGTSMÆSSIGHED VEDR. ENKELTKUNDENIVEAU Sekretariatet for Energitilsynet blev i forbindelse med benchmarkingafgørelsen i 2014 opmærksom på, at der kan forekomme uhensigtsmæssigheder i modellen for kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. Problematikken tager udgangspunkt i den beregningsmetode, der anvendes i Sekretariatet for Energitilsynets model for benchmarking af kvalitet i levering. 9 Elforsyningens Fejl- og Afbrudsstatistik heraf ELFAS er en frivillig ordning, som Dansk Energi har administreret siden 1960 erne. Ordningen benyttes af størstedelen af de danske elforsyninger.

25 ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING Side 21/21 Konkret omhandler dette forhold, at et selskab kan pålægges et etårigt krav som følge af hyppigt og/eller langvarigt afbrudte enkeltkunder på trods af, at elnetselskabernes overskridelse af tærskelværdien imidlertid skyldes driftsforstyrrelser uden for selskabernes forsyningsområde (fra overliggende net, Energinet.dk eller Svenska Kraftnät). Selskabernes korrektionsfaktor 10 for afbrud på enkeltkundeniveau beregnes med udgangspunkt i den procentuelle fordeling af afbrudstyper på aggregerede niveau. Korrektionsfaktoren tager bl.a. højde for afbrud som følge af force majeure og UFES (uden for eget statistikområde) ved, at afbruddene vægtes med 0. Korrektionsfaktoren tager endvidere afsæt i et vægtet antal kunder med hhv. 1,2,>10 afbrud. Dette medfører, at hvis et selskab f.eks. oplever, at en meget stor procentdel af afbruddene kommer fra force majeure og UFES, og at der på samme tid forekommer flere afbrud på de samme kunder, kan modellens opsætning resultere i, at det vægtede antal kunder korrigeres for lidt i forhold til, hvad der er korrekt. På den måde kommer force majeure og UFES afbrud til at tælle med, hvilket i givet fald kan medfører, at et selskab pålægges et etårigt krav, uden at det er berettet. Sekretariatet for Energitilsynet opfordrer selskaberne til fremadrettet at kontakte sekretariatet på forud for årets benchmarking, såfremt dette fænomen opstår. Sekretariatet vil korrigere selskabernes afbrud på enkeltkundeniveau, hvis selskabet indsender oplysninger omkring de særskilte afbrud, hvor kunder berøres af afbrud som følge af force majeure og UFES. 10 Korrektionsfaktoren beregnes ud fra vægtningen og fordelingen af de fem forskellige afbrudstyper på aggregeret niveau.

ENERGITILSYNET. Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering

ENERGITILSYNET. Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering ENERGITILSYNET Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering 1. udgave Marts 2013 2/21 1 INDLEDNING... 3 2 TERMINOLOGI... 4 3 INDBERETNING AF DATA FOR KVALITET I LEVERING...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af excelskemaer ved indberetning af data for kvalitet i levering

Vejledning til udfyldelse af excelskemaer ved indberetning af data for kvalitet i levering 12. marts 2012 Sag 4/0706-0300-0082 / MBK og TS Deres ref. Vejledning til udfyldelse af excelskemaer ved indberetning af data for kvalitet i levering Data for kvalitet i levering for 2011 skal indberettes

Læs mere

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006 ENERGITILSYNET Bilag til Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 17. december 2007 12-12-2007 ENR 4/0720-0200-0065 /TNE,CJU Punkt B Benchmarking af kvalitet i levering

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011 Maj 2011 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi Nyropsgade

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, NOVEMBER 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF 8 INDHOLD ANSØGNINGSPROCEDURE... 2 MÅLERE OMFATTET AF BEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag til punkt 5. Energitilsynets møde den 18. december 2012. Bilag Bilagsside

Bilagsoversigt. Bilag til punkt 5. Energitilsynets møde den 18. december 2012. Bilag Bilagsside ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 18. december 2012 18. december 2012 DETAIL 12/10309 /LIC, KHRI, TS, HBL Bilagsoversigt Bilag Bilagsside nr. 1 1-12 Detaljeret gennemgang af model

Læs mere

Driftsoptimering af distributionsnettet

Driftsoptimering af distributionsnettet Driftsoptimering af distributionsnettet v/ Allan Norsk Jensen, DEFU Dansk Energi Net temadag, 25. november 2010 3 arbejdsgrupper 9 netselskaber er repræsenteret i projektet Formål med Driftoptimeringsprojektet:

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Afbrudsstatistik og forsyningssikkerhed i historisk perspektiv 1. Indledning Dette notat er et baggrundsnotat til Energinet.dk

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål:

Ofte stillede spørgsmål: 14.01.08 Ofte stillede spørgsmål: De årlige kommunale indberetninger om værdier modtaget fra el- og varmevirksomheder Spørgsmål: Hvornår, til hvem, hvordan, reglerne, fra hvem, og hvilke virksomheder:

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. DECEMBER 2017 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST 23. oktober 2017 Detail & Distribution 17/00437 KPH, LAA, RSHA 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand)

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand) Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Drikkevand) Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING

INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING VEJLEDNING, APRIL 2015 INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Side 1/1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 2. TERMINOLOGI... 2

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Spilleregler for. BingoBoxen

Spilleregler for. BingoBoxen Spilleregler for BingoBoxen gældende fra 05. marts 2014 1 Generelt 1. BingoBoxen er betegnelsen på et talspil, hvor de vindende kombinationer fremkommer ved udtrækningen af en talrække. Trækningen eller

Læs mere

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Anmeldelsespligt for fjernvarmepriser Alle kollektive varmeforsyninger skal til Energitilsynet anmelde fjernvarmepriser og grundlaget for

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

ENERGITILSYNET. Indrapportering af data på kvalitet i levering

ENERGITILSYNET. Indrapportering af data på kvalitet i levering ENERGITILSYNET Indrapportering af data på kvalitet i levering 4. udgave af 9. september 2009 2/45 1 INDLEDNING... 4 2 TERMINOLOGI... 5 3 OMFANG OG TIDSFRISTER... 14 4 AFBRUDSRAPPORTERING... 16 4.1 Løbenummer...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,87 16,87 Transportbetaling, 4,30 4,30 Systemtarif,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

Benchmarking. Maj 2014

Benchmarking. Maj 2014 Maj 2014 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter og ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MARTS 2016 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 3 DOKUMENTATION...

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MAJ 2017 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 2 DOKUMENTATION...

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg Bilag 3 Beskrivelse af betalingsmekanisme 18. november 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål... 4 2. Definitioner...

Læs mere

Guide eindkomst og SLS

Guide eindkomst og SLS Guide eindkomst og SLS Håndtering af henvendelser fra medarbejdere Her beskrives, hvordan arbejdsgiver kan håndtere henvendelser fra lønmodtagere der mener at der er differencer mellem SLS-lønseddel og

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Nets nr. 00882887 Debitorgruppe 0001. Pengeinstitutter: Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals Reg.nr. 9212 Konto nr. 0640000546

Nets nr. 00882887 Debitorgruppe 0001. Pengeinstitutter: Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals Reg.nr. 9212 Konto nr. 0640000546 Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

Galten Elværk Net A/S

Galten Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Galten Elværk Net A/S 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelle bestemmelser.... 1 2. Definitioner... 1 3. Forsyningsanlæg... 3 4. Tilslutning, ændring og udvidelse...

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Bilag 4. Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar

Bilag 4. Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar Bilag 4. Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar Dansk Energi indgav høringssvar ved 1. høringsrunde, jf. bilag 5, og 3. høringsrunde, jf. bilag 11. Energitilsynet sekretariat

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser For AURA El-net 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsanlæg... 4 4. Tilslutning, ændring og udvidelse... 4 5. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Beregningsmodel for udligning af nettab I forbindelse med nye nettabssager Gældende fra den 1.7.2009 for hele Danmark

Beregningsmodel for udligning af nettab I forbindelse med nye nettabssager Gældende fra den 1.7.2009 for hele Danmark OTAT 02-004a Dok. ansvarlig: ROL Sekretær: sls Sagsnr: 07/452 Doknr: 6 22-6-2009 Beregningsmodel for udligning af nettab I forbindelse med nye nettabssager Gældende fra den 1.7.2009 for hele Danmark OTAT

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

Høringsnotat over vejledning til indsamling af leveringssikkerhedsdata

Høringsnotat over vejledning til indsamling af leveringssikkerhedsdata 12-12-2005 E2 3/1320-0200-0065 /TNE Høringsnotat over vejledning til indsamling af leveringssikkerhedsdata Som det fremgår af Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 skal elnetselskaberne fra og med

Læs mere

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet Til Energitilsynet Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I 18. september 2012 HSF/GEE/HBK Indhold 1. Anmeldelse og baggrund... 1 2. Hjemmelsmæssig sanktionering

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energitilsynet Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 7. og 8. oktober 2015 Marianne Larsson Spørgsmål: MEL@energitilsynet.dk Prisdifferentiering vfl. 20, stk. 5: Hanne Lundgaard og Christian Meyer Prisdifferentiering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne Til elnetselskaberne 30. oktober 2014 Deres ref. / LIC 2. høring af udkast til afgørelse om til elnetselskaberne for 2015 Sekretariatet for Energitilsynet sendte udkast til afgørelse om " til elnetselskaberne

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ Reglerne er godkendt af Erstatningsfondens bestyrelse og træder i kraft den 25. august 1998. Erstatningsfonden for markfrø c/o Brancheudvalget for Frø Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Spørgsmål og svar - Systemudbydere...

Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Hvilke medarbejdere skal der indberettes data på til ACF? Nettobeløb Som udgangspunkt skal der KUN indberettes beskattede feriepenge. Det svarer til, at I skal indberette

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere