Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010"

Transkript

1 Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Deltagere: Torben Stensdal, formand Flemming Eismark, næstformand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie Hellebek, bestyrelsesmedlem Jane Isdal, bestyrelsesmedlem udpeget af Furesø byråd Marianne Haarsted, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Anders Lassen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Frank Christensen, rektor Helle B. Degn, hovedskoleleder Lars Holm-Nielsen, økonomichef Nanna Beiter, elevrådsformand Forhindret: Richard Sand, bestyrelsesmedlem Signe Thomsen, vicerektor Gæst: Camilla Schmidt, kommende elevrådsformand Referent: Anja Enderslev Agenda 1. Valg af dirigent Rektor bød velkommen til de fremmødte forældre og medarbejdere, samt tilsynsførende Otto Strange Møller fra Ingrid Jespersens Skole Helle Jørgsholm blev foreslået og valgt som dirigent med akklamation. Dirigenten konstaterede at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet med 14 dages varsel og derfor var beslutningsdygtig. Herefter fik bestyrelsesmedlemmerne på dirigentens opfordring lejlighed til at præsentere sig enkelvis overfor de fremmødte. Herefter blev ordet givet videre til formanden. 2. Beretning ved bestyrelsens formand Kære generalforsamling Vi startede skoleåret med en nyskabelse nemlig en halvdags bestyrelses- og ledelseskonference på Marie Kruses Skole torsdag den 20. august. Konferencen indeholdt fremlæggelse og drøftelse af de væsentlige fokuspunkter, som var forelagt bestyrelsen i udkast inden sommerferien.

2 Mødet var en stor succes, som udmøntede sig i den første resultatlønsaftale mellem skolens bestyrelse og skolens ledelse. Vi har siden 2005 årligt indgået resultataftale med rektor. Siden da er det blevet lovkrav at indgå en decideret resultatlønsaftale, hvor der bliver sat beløb på belønning af skolens ledelse for målopfyldelse. Denne ændring falder helt i tråd med bestyrelsens holdning om, at det er resultaterne, der belønnes i stedet for en traditionel tankegang om at belønne merarbejde. Merarbejde kan være nødvendigt, men er ikke noget succeskriterie. Det er ledelsens ansvar at lede og fordele arbejdet på skolen så skolen opfylder sine mål. Indsatspunkterne i resultatlønsaftalen 2009/2010 blev områderne: Elevtrivsel, medarbejdertrivsel, kompetenceudvikling blandt medarbejderne, æstetik/udsmykning af skolen samt 4 fyldte gymnasieklasser fra august I den kommende tid skal områderne evalueres jeg har tillid til, at ledelsen har skabt gode resultater i indeværende skoleår. Fundats bestyrelsessammensætning På sidste års generalforsamling lovede jeg at skolens nye fundats ville komme på plads. Det er endelig lykkedes at afslutte flere års dialog med Undervisningsministeriet og derfor skal vi i år vælge en 1. suppleant og en 2. suppleant for bestyrelsens forældrevalgte medlemmer og ikke som tidligere, hvor hver valgt havde sin egen suppleant. Samtidig har bestyrelsen udarbejdet en formel forretningsorden for bestyrelsens virke, som kan ses på skolens hjemmeside. Der er sket den ændring i bestyrelsessammensætningen, at Jane Isdal, formand for Børne- og Skoleudvalget i Furesø byråd ved årsskiftet har erstattet Wagner Jensen som kommunens repræsentant. Desuden genopstiller Richard Sand ikke som forældrevalgt bestyrelsesmedlem og fratræder sin post i bestyrelsen efter sommerferien. Richard har været en god juridisk støtte i bestyrelsen og vil fortsat stille sin ekspertise velvilligt til rådighed for bestyrelsen omkring juridiske spørgsmål. I stedet opstiller bestyrelsen Jan Kyse Andersen. Jan går til valg på at bidrage til en videreudvikling af skolens science-profil ved hjælp af sit netværk og sine relationer hos erhvervslivet og de højere læreanstalter. Økonomi og likviditet Sidste år var økonomi og likviditet et hovedtema i min beretning. I år vil jeg blot berøre emnet ved at sige, at skolens økonomiske styring fungerer meget tilfredsstillende. Regnskabet for 2009 er godkendt af revisor med rosende bemærkninger.

3 Parkeringspladser Skolen erhvervede efter udbud et tilliggende jordareal mellem Marie Kruses Skole og Stavnsholt Kirke og anlagde for egen regning et antal parkeringspladser for at opfylde et kommunalt krav om flere parkeringspladser på egen grund for at opnå ibrugtagnings- tilladelse til Sciencebygningen. Vi har fulgt alle kommunens pålæg til punkt og prikke. Endeligt skøde på grunden er desværre gået i hårdknude pga. strid mellem kommunen og kirken. Skolens bestyrelse regner fortsat med at sagen kan løses i mindelighed men da vi mener at have retten på vor side, har vi for en sikkerheds skyld afsat et beløb til advokatomkostninger i budget 2010 ifald de øvrige parter i sagen ønsker sagen for retten. Generationsskifte i ledelsen. Vicerektor Signe Thomsen har besluttet sig for at trække sig tilbage med udgangen af skoleåret 2009/2010. Fra hele bestyrelsen skal lyde en stor og varm tak for en stor og dygtig arbejdsindsats gennem mange år. Vi besluttede derfor i efteråret at indlede en ansættelsesproces af ny vicerektor i samarbejde med konsulentfirmaet Amalie Search & Selection. Resultatet blev, at vi med virkning fra det kommende skoleår har ansat gymnasielærer Søren Helstrup som ny vicerektor. Søren bor i Ganløse og har arbejdet på Marie Kruses Skole siden 2004 og har de seneste 3 år været tillidsrepræsentant for gymnasielærerne samt været aktiv i mange udviklingsprocesser på skolen. Herfra skal lyde et tillykke til Søren Helstrup, som vi er sikre på kan bidrage væsentligt til at løse skolens fremtidige udfordringer. Endelig har vi styrket ledelsesfunktionen ved at ansætte ledelsessekretær Anja Toft Enderslev i efteråret Anja har allerede vist sig at være meget effektiv i det daglige arbejde Fremtiden Søgetallene til gymnasiet er fortsat tilfredsstillende og der er pæne ventelister til grundskolen. Men de kommende år vil det samlede elevpotentiale i skolens markedsområde være faldende. Bestyrelsen vil derfor fortsætte arbejdet i samarbejde med skolens ledelse på at fastholde og udvikle skolens gode image. Elevtrivsel og medarbejdertilfredshed vil fortsat have meget høj prioritet tilligemed et fortsat højt fagligt niveau. Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sige tak til skolens ledelse og medarbejdere for en god indsats og et godt samarbejde i det forløbne år. Dirigenten gav herefter ordet til økonomichef Lars Holm-Nielsen

4 3. Årsrapport for 2009 ved økonomichef Lars Holm- Nielsen Økonomichefen gennemgik herefter hovedtrækkene i årsrapporten for Skolens indtægter, der i hovedsagen består af offentlige tilskud og forældrebetaling er steget med 8 % til 68 millioner. Dette dækker over dels inflationsregulering af satserne, dels en pæn stigning i antallet af elever i gymnasiet. Undervisningsudgifter, der jo er de væsentligste udgifter på en skole, er tilsvarende steget med 8 % til 50 millioner. Skolens produktionsomkostninger er således ikke steget mere end det kan forklares med almindelige prisstigninger og øget aktivitet. Ejendomsudgifterne steget med 30 % til 9,8 million. Det skyldes naturligvis den flotte bygning vi opholder os i, samt en meget flot SFO-bygning. Disse bygninger, som vi betragter som en vigtig investering i fremtiden, har i 2008 kostet os afskrivninger, renter, rengøring, el og varme i hele året. El og varme har været dyrere end sædvanligt i sidste halvdel af Skolens administrationsomkostninger er reduceret med 850 tusinde, denne post består udover egentlig administration, af skolens IT-udgifter, visse biblioteksudgifter og driften af skolens kantine. Dette er absolut områder som skolen vil investere mere i de kommende år, så posten vil atter stige i fremtiden. Skolens renteudgifter er faldet en smule, hvilket skyldes at skolen har fastfrosset kreditforeningsrenten på et fornuftigt tidspunkt. Skolen er således ikke i 2009 ramt af den stigende rente. Renteindtægterne er også faldet, hvilket skyldes at vi i 2007 havde en del penge stående til byggeriet. Det har vi ikke længere, så nu får vi kun renteindtægt af skolens normale likviditetsoverskud Skolens aktiver består overvejende af bygninger, inventar og andet udstyr for knap 96 mio. Dertil kommer skolens likviditet på 5,7 mio, et beløb der ikke alene er tilstrækkeligt til at betale udgifterne efterhånden som de forfalder, men giver også mulighed for at skolen fortsat investerer i fremtiden uden at skulle låne flere penge. Skolens egenkapital udgør ved årsskiftet tilfredsstillende kr. 26,7 mio. kr. Dirigenten gav herefter ordet videre til tilsynsførende Otto Strange Møller

5 4. Beretning fra Hovedskolens tilsynsførende rektor Otto Strange Møller fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole 5. Rektors redegørelse Tilsynsførende forklarede sit virke som tilsynsfører på Marie Kruses Skole. Han gav udtryk for at observere en velfungerende skole med god undervisningsindsats. Marie Kruses Skole opfylder alle kvalitetskrav med bravour. I næste uge skal tilsynsførende på tilsyn igen og vil under besøget have samtale med 3 hovedskolelærere blandt andet vedrørende emnet den internationale dimension, for at få en føling med skolens daglige gang og udvikling. Dirigenten takkede tilsynsførende og gav herefter ordet videre til rektor Frank Christensen Marie Kruses Skole værdigrundlag bygger på tre hovedprincipper: Faglighed, fordybelse og samarbejde Omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet Udvikling og fornyelse med afsæt i traditioner Inden for nævnte rammer har skolen udviklet sig i Hovedskolen I hovedskolen har vi etableret et mellemtrinsråd i stil med indskolingsrådet. Mellemtrinsrådet består af forældre til elever fra 4-6.klasse, samt lærere fra disse klassetrin og en hovedskoleleder. Disse råd har vist sig at være et særdeles godt forum til drøftelse af principielle sager, samt idè-udvikling. Vi har taget en principiel beslutning om, til næste år, at oprette et udskolingsråd. I indskolingen I indskolingen har arbejdet med elevernes trivsel fyldt meget. I denne forbindelse har vi blandt andet iværksat venskabsgrupper/klasser. Dette vil sige, at når der starter en ny bh. Klasse får hver klasse en 5. klasse som venskabsklasse næste år bliver det så 2. klasse og 6. klasse osv. Klasserne laver mange arrangementer sammen. F.eks. har de store læst for de små. Og de store har lavet rundvisning på skolen for de små. Vi iværksætter uddannelse af eleverne som elev/konfliktmæglere. Undervisningsmæssigt har vi i indeværende skoleår indført svømmeundervisning for 2. klasse med to lektioner om ugen.

6 Hovedskolen Halvdelen af hovedskolelærerne har gennemgået et kursus i cooperative learning. Det er planen at alle lærere i Hovedskolen skal gennemgå dette kursus. Jeg tror Cooperative Learning er kommet for at blive. Jeg vil derfor kort orientere om principperne for Cooperative Learning: Cooperative Learning er en elev-aktiverende undervisningsmetode: Cooperative Learning (CL) er en række strukturer, som alle lærere kan bruge i sin undervisning for at fremme høj faglighed såvel som sociale kompetencer. Eleverne samarbejder således i mere eller mindre faste strukturer, omkring eksempelvis vidensdeling inden for et felt eller refleksioner over faste regler i fx grammatik eller matematik. Forskellen på CL og almindelig gruppearbejde er, at i CL s strukturer, har hver elev har fået tildelt en særlig rolle i gruppen, hvilket medfører en indbyrdes afhængighed i gruppen. Det er således slut med, at en elev altid kan være den styrende og en anden elev altid den passive i gruppen. Læreren har på den måde også strukturer for, hvordan samtalen mellem lærer og elever foregår i plenum i klasserummet således, at det ikke altid er de samme elever, som får taletid. De stille eller svage elever kommer på den måde også til orde. Det er vigtigt at understrege, at Coorporative Learning ikke afløser lærerens rolle som underviser Sundhedspolitik Skolen har også arbejdet med forsat udbygning af sundhedspolitikken. Vores vision er: At fremme trivsel, sunde bevægelses- og madvaner hos børnene og fremme deres kompetencer til at træffe sunde valg. Vi har gennemført en respektkampagne med henblik på at eleverne behandler hinanden og skolens inventar med respekt. Der kan læses nærmere herom på skolens hjemmeside. Vi har indført frugtkvarter kl. 10 og indført skole-madpakkeordning. Desuden sættes nu koldvandsautomater op flere steder på skolen. For at fremme børnenes lyst til bevægelse har vi bl.a. indført en legelærer ordning. Det vil sige, at der er en lærer der hjælper eleverne til at alle får bevæget sig i frikvarteret Derudover har vi indført en frokostordning. Vi har en bevægelsespolitik og en trivselspolitik.

7 For 7. klasse Vi arbejder på at udvikle konceptet for 7. klasserne således, at de får mere bevægelse og andre arbejdsformer arbejdet ind i dette år hvor mange af eleverne ommøbleres som lærerne kalder det. Derudover har vi for udskolingen indført en kontrakt for 8. og 9. klasse hvor eleven og forældrene skriver under på en aftale om at overholde de mest almindelige skoleregler som at møde til tiden, være forberedt til timen mv. Dette er for at sikre en dialog i hjemmet mellem elev og forældre om forventninger til skolearbejdet. Gymnasiet Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag har gymnasiet udviklet et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Kvalitetssystemet på Marie Kruses skole omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer af centrale områder med henblik på at sikre uddannelsens kvalitet og udvikling. Gymnasiet foretager undervisningsevaluering og elevundersøgelser, Som viser at eleverne generelt er særdeles tilfreds med undervisningen og det sociale miljø på skolen. Gymnasiet har foretaget mange nyansættelser og skal igen ansætte nye lærere i det kommende skoleår. Skolen har ved alle stillingsopslag fået et stort antal kvalificerede ansøgere. Ud over medarbejder udviklingssamtaler har ledelsen også udviklet fag udviklings samtaler (FUS) hvor hele faggruppen sammen med ledelsen drøfter hvor faggruppen skal efteruddannes og kompetenceudvikles. FUS-samtalerne har ført til meget bredere efteruddannelse af alle lærere I gymnasiet arbejdes der også forbedring af elevernes skriftlighed i samtlige fag Medarbejderne I 2009 er der gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse som viser at medarbejderne generelt er meget tilfredse med at arbejde på Marie Kruses Skole. Derudover har alle medarbejdere deltaget i et kursus om hvordan vi bedst tackler det stigende antal børn der får en diagnose skolen skal forholde sig til (dette være sig diagnoser som ADHD, asperger mm.) Eleverne Elevrådet har taget initiativ til at arbejde for en grøn skole med henblik på at gøre Marie Kruses Skole mere miljøog klimavenlig. Skolen har fulgt op på dette initiativ med energibesparende investeringer. F.eks. automatisk slukning af bruserne i omklædningsrummene. Derudover iværksatte skolen to klimadage i forbindelse med klimatopmødet i København.

8 Elevtilfredshed Generelt er eleverne særdeles tilfredse. - En del gymnasieelever føler sig dog stresset på grund af den store arbejdsbyrde. Særligt de mange skriftlige afleveringer. For at afhjælpe denne stress, har vi i vores nye planlægnings-system LUDUS sikret at eleverne i lang tid i forvejen ved hvornår de skal aflevere skriftlige opgaver. Vi vil om kort tid evaluere om dette nye planlægningssystem hjælper eleverne i gymnasiet. Skolens elever klarer sig særdeles godt til eksamen og enkelte elever er helt i top. I år har vi gymnasieelever der er med i såkaldte olympiader i udlandet, i fagene matematik, fysik, biologi og geografi, hvor de skal kæmpe mod unge fra resten af verden. Generelt har vi nogle fremragende elever. Som nævnt tidligere har vi i de seneste år konstateret et stigende antal elever der får stillet en psykisk diagnose som ADHD, depression, Asperger eller lign. Denne stigning kan skyldes 2 ting: - større fokus og en super kvalificeret psykolog på skolen til at stille diagnoser - eller en faktisk stigning af antallet af elever med psykiske diagonoser Men svaret på om det er det ene eller andet tør jeg ikke give. Uanset, så fylder disse elever meget hos lærerne og ledelsen. Derfor valgte skolen at afholde et heldags personaleseminar om stressede og sårbare børn, hvor bl.a. psykiatrifonden og kommunens skolepsykolog underviste. Forældrene Afslutningsvis vil jeg gerne sige noget om forældrene. Uden den utrolige forældre opbakning vi har fra bh. Kl. til 3.G. ville vi ikke kunne nå de resultater vi gør. Forældretilfredshed I 2009 er der gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse for forældre til elever fra Børnehaveklasse til 10. klasse. Generelt var resultaterne overordentlig positive, således ville 97 % af alle forældrene anbefale skolen til andre. På baggrund af undersøgelsen vil ledelse have fokus på mobning, idet 20 % af forældrene fandt at deres barn på et eller andet tidspunkt i deres skoletid havde været udsat for mobning. I resultataftalen mellem bestyrelse og ledelse er mobning således et indsatsområde.

9 Skilsmisseforældre Jeg vil omtale et område som i stigende grad fylder en del for lærere og ledelse: Skilsmisseforældre der ikke kan håndtere den fælles forældremyndighed. Jeg vil derfor præcisere hvilke forventninger skolen har på dette område. Når forældrene har fælles forældremyndighed, forventer skolen, at forældremyndigheden, som loven foreskriver, udøves i FÆLLESSKAB. Dette gælder hvad enten forældrene stadig er gift eller de er skilt. Det sker ofte at, skolen i den ene eller anden forbindelse, kun har kontakt med den ene af barnets forældre. Skolen må gå ud fra at den forælder, skolen har kontakt med, handler på begge forældres vegne. Begge forældre har rettigheder som forældremyndighedsindehavere. De træffer deres beslutninger i fællesskab. Skolen har ingen pligt til at orientere forældrene hver for sig. Skolen KAN vidergive oplysninger om barnet til BEGGE forældre. Ovenstående er citeret fra en jurist med kendskab til dette område. Jeg nævner dette, da skolen, og ikke mindst børnene, ofte ender med at blive en brik i et spil, som forældrene under/i skilsmisse udøver. Vi tager altid udgangspunkt i det bedste for barnet og undgår derfor helst, at blive en del af konflikten. Dette har i praksis vist sig at være svært. Til slut kan jeg sige at vi i morgen har forskønnelsesdag og en 2.g klasse bliver i den grad forskønnet, da de er strandet i Nice. De nyder, at der ikke flyves, men det er arrangeret at de bliver kørt hjem i busser om et par dage. 6. Valg til bestyrelsen Dirigenten gik herefter videre til næste punkt. Da vi har 2 bestyrelsesmedlemmer der er på valg til bestyrelsen, spurgte dirigenten formanden om der rettidigt var fremkommet andre kandidater til bestyrelsesposterne i henhold til fundats. Formanden kunne fortælle, at Jan K. Andersen er indstillet af bestyrelsen for en 3-årig periode for Richard Sand der ikke ønsker at genopstille. Derudover er der ikke fremkommet andre kandidater til bestyrelsesposterne. Dirigenten kunne herefter konstatere, at Jan K. Andersen vil træde ind i bestyrelsen i stedet for Richard Sand og Annemarie Hellebek er genvalgt til bestyrelsen. Denne ændring træder i kraft pr. 1. august 2010.

10 7. Valg af suppleanter Dirigenten spurgte formanden om der rettidigt var fremkommet andre kandidater som suppleant til bestyrelsesposterne i henhold til fundats. Formanden kunne fortælle, at Lena Høgh Eichler er indstillet af bestyrelsen som første suppleant og Michael Hauskou er indstillet som anden suppleant. Dirigenten kunne herefter konstatere, at Lena Høgh Eichler og Michael Hauskou er valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant til bestyrelsen med virkning fra 1. august Dirigenten gik herefter videre til næste punkt. 8. Eventuelt Dirigenten spurgte forsamlingen om der var punkter under eventuelt. Det var ikke tilfældet. Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere