Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010"

Transkript

1 Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Deltagere: Torben Stensdal, formand Flemming Eismark, næstformand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie Hellebek, bestyrelsesmedlem Jane Isdal, bestyrelsesmedlem udpeget af Furesø byråd Marianne Haarsted, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Anders Lassen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Frank Christensen, rektor Helle B. Degn, hovedskoleleder Lars Holm-Nielsen, økonomichef Nanna Beiter, elevrådsformand Forhindret: Richard Sand, bestyrelsesmedlem Signe Thomsen, vicerektor Gæst: Camilla Schmidt, kommende elevrådsformand Referent: Anja Enderslev Agenda 1. Valg af dirigent Rektor bød velkommen til de fremmødte forældre og medarbejdere, samt tilsynsførende Otto Strange Møller fra Ingrid Jespersens Skole Helle Jørgsholm blev foreslået og valgt som dirigent med akklamation. Dirigenten konstaterede at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet med 14 dages varsel og derfor var beslutningsdygtig. Herefter fik bestyrelsesmedlemmerne på dirigentens opfordring lejlighed til at præsentere sig enkelvis overfor de fremmødte. Herefter blev ordet givet videre til formanden. 2. Beretning ved bestyrelsens formand Kære generalforsamling Vi startede skoleåret med en nyskabelse nemlig en halvdags bestyrelses- og ledelseskonference på Marie Kruses Skole torsdag den 20. august. Konferencen indeholdt fremlæggelse og drøftelse af de væsentlige fokuspunkter, som var forelagt bestyrelsen i udkast inden sommerferien.

2 Mødet var en stor succes, som udmøntede sig i den første resultatlønsaftale mellem skolens bestyrelse og skolens ledelse. Vi har siden 2005 årligt indgået resultataftale med rektor. Siden da er det blevet lovkrav at indgå en decideret resultatlønsaftale, hvor der bliver sat beløb på belønning af skolens ledelse for målopfyldelse. Denne ændring falder helt i tråd med bestyrelsens holdning om, at det er resultaterne, der belønnes i stedet for en traditionel tankegang om at belønne merarbejde. Merarbejde kan være nødvendigt, men er ikke noget succeskriterie. Det er ledelsens ansvar at lede og fordele arbejdet på skolen så skolen opfylder sine mål. Indsatspunkterne i resultatlønsaftalen 2009/2010 blev områderne: Elevtrivsel, medarbejdertrivsel, kompetenceudvikling blandt medarbejderne, æstetik/udsmykning af skolen samt 4 fyldte gymnasieklasser fra august I den kommende tid skal områderne evalueres jeg har tillid til, at ledelsen har skabt gode resultater i indeværende skoleår. Fundats bestyrelsessammensætning På sidste års generalforsamling lovede jeg at skolens nye fundats ville komme på plads. Det er endelig lykkedes at afslutte flere års dialog med Undervisningsministeriet og derfor skal vi i år vælge en 1. suppleant og en 2. suppleant for bestyrelsens forældrevalgte medlemmer og ikke som tidligere, hvor hver valgt havde sin egen suppleant. Samtidig har bestyrelsen udarbejdet en formel forretningsorden for bestyrelsens virke, som kan ses på skolens hjemmeside. Der er sket den ændring i bestyrelsessammensætningen, at Jane Isdal, formand for Børne- og Skoleudvalget i Furesø byråd ved årsskiftet har erstattet Wagner Jensen som kommunens repræsentant. Desuden genopstiller Richard Sand ikke som forældrevalgt bestyrelsesmedlem og fratræder sin post i bestyrelsen efter sommerferien. Richard har været en god juridisk støtte i bestyrelsen og vil fortsat stille sin ekspertise velvilligt til rådighed for bestyrelsen omkring juridiske spørgsmål. I stedet opstiller bestyrelsen Jan Kyse Andersen. Jan går til valg på at bidrage til en videreudvikling af skolens science-profil ved hjælp af sit netværk og sine relationer hos erhvervslivet og de højere læreanstalter. Økonomi og likviditet Sidste år var økonomi og likviditet et hovedtema i min beretning. I år vil jeg blot berøre emnet ved at sige, at skolens økonomiske styring fungerer meget tilfredsstillende. Regnskabet for 2009 er godkendt af revisor med rosende bemærkninger.

3 Parkeringspladser Skolen erhvervede efter udbud et tilliggende jordareal mellem Marie Kruses Skole og Stavnsholt Kirke og anlagde for egen regning et antal parkeringspladser for at opfylde et kommunalt krav om flere parkeringspladser på egen grund for at opnå ibrugtagnings- tilladelse til Sciencebygningen. Vi har fulgt alle kommunens pålæg til punkt og prikke. Endeligt skøde på grunden er desværre gået i hårdknude pga. strid mellem kommunen og kirken. Skolens bestyrelse regner fortsat med at sagen kan løses i mindelighed men da vi mener at have retten på vor side, har vi for en sikkerheds skyld afsat et beløb til advokatomkostninger i budget 2010 ifald de øvrige parter i sagen ønsker sagen for retten. Generationsskifte i ledelsen. Vicerektor Signe Thomsen har besluttet sig for at trække sig tilbage med udgangen af skoleåret 2009/2010. Fra hele bestyrelsen skal lyde en stor og varm tak for en stor og dygtig arbejdsindsats gennem mange år. Vi besluttede derfor i efteråret at indlede en ansættelsesproces af ny vicerektor i samarbejde med konsulentfirmaet Amalie Search & Selection. Resultatet blev, at vi med virkning fra det kommende skoleår har ansat gymnasielærer Søren Helstrup som ny vicerektor. Søren bor i Ganløse og har arbejdet på Marie Kruses Skole siden 2004 og har de seneste 3 år været tillidsrepræsentant for gymnasielærerne samt været aktiv i mange udviklingsprocesser på skolen. Herfra skal lyde et tillykke til Søren Helstrup, som vi er sikre på kan bidrage væsentligt til at løse skolens fremtidige udfordringer. Endelig har vi styrket ledelsesfunktionen ved at ansætte ledelsessekretær Anja Toft Enderslev i efteråret Anja har allerede vist sig at være meget effektiv i det daglige arbejde Fremtiden Søgetallene til gymnasiet er fortsat tilfredsstillende og der er pæne ventelister til grundskolen. Men de kommende år vil det samlede elevpotentiale i skolens markedsområde være faldende. Bestyrelsen vil derfor fortsætte arbejdet i samarbejde med skolens ledelse på at fastholde og udvikle skolens gode image. Elevtrivsel og medarbejdertilfredshed vil fortsat have meget høj prioritet tilligemed et fortsat højt fagligt niveau. Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sige tak til skolens ledelse og medarbejdere for en god indsats og et godt samarbejde i det forløbne år. Dirigenten gav herefter ordet til økonomichef Lars Holm-Nielsen

4 3. Årsrapport for 2009 ved økonomichef Lars Holm- Nielsen Økonomichefen gennemgik herefter hovedtrækkene i årsrapporten for Skolens indtægter, der i hovedsagen består af offentlige tilskud og forældrebetaling er steget med 8 % til 68 millioner. Dette dækker over dels inflationsregulering af satserne, dels en pæn stigning i antallet af elever i gymnasiet. Undervisningsudgifter, der jo er de væsentligste udgifter på en skole, er tilsvarende steget med 8 % til 50 millioner. Skolens produktionsomkostninger er således ikke steget mere end det kan forklares med almindelige prisstigninger og øget aktivitet. Ejendomsudgifterne steget med 30 % til 9,8 million. Det skyldes naturligvis den flotte bygning vi opholder os i, samt en meget flot SFO-bygning. Disse bygninger, som vi betragter som en vigtig investering i fremtiden, har i 2008 kostet os afskrivninger, renter, rengøring, el og varme i hele året. El og varme har været dyrere end sædvanligt i sidste halvdel af Skolens administrationsomkostninger er reduceret med 850 tusinde, denne post består udover egentlig administration, af skolens IT-udgifter, visse biblioteksudgifter og driften af skolens kantine. Dette er absolut områder som skolen vil investere mere i de kommende år, så posten vil atter stige i fremtiden. Skolens renteudgifter er faldet en smule, hvilket skyldes at skolen har fastfrosset kreditforeningsrenten på et fornuftigt tidspunkt. Skolen er således ikke i 2009 ramt af den stigende rente. Renteindtægterne er også faldet, hvilket skyldes at vi i 2007 havde en del penge stående til byggeriet. Det har vi ikke længere, så nu får vi kun renteindtægt af skolens normale likviditetsoverskud Skolens aktiver består overvejende af bygninger, inventar og andet udstyr for knap 96 mio. Dertil kommer skolens likviditet på 5,7 mio, et beløb der ikke alene er tilstrækkeligt til at betale udgifterne efterhånden som de forfalder, men giver også mulighed for at skolen fortsat investerer i fremtiden uden at skulle låne flere penge. Skolens egenkapital udgør ved årsskiftet tilfredsstillende kr. 26,7 mio. kr. Dirigenten gav herefter ordet videre til tilsynsførende Otto Strange Møller

5 4. Beretning fra Hovedskolens tilsynsførende rektor Otto Strange Møller fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole 5. Rektors redegørelse Tilsynsførende forklarede sit virke som tilsynsfører på Marie Kruses Skole. Han gav udtryk for at observere en velfungerende skole med god undervisningsindsats. Marie Kruses Skole opfylder alle kvalitetskrav med bravour. I næste uge skal tilsynsførende på tilsyn igen og vil under besøget have samtale med 3 hovedskolelærere blandt andet vedrørende emnet den internationale dimension, for at få en føling med skolens daglige gang og udvikling. Dirigenten takkede tilsynsførende og gav herefter ordet videre til rektor Frank Christensen Marie Kruses Skole værdigrundlag bygger på tre hovedprincipper: Faglighed, fordybelse og samarbejde Omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet Udvikling og fornyelse med afsæt i traditioner Inden for nævnte rammer har skolen udviklet sig i Hovedskolen I hovedskolen har vi etableret et mellemtrinsråd i stil med indskolingsrådet. Mellemtrinsrådet består af forældre til elever fra 4-6.klasse, samt lærere fra disse klassetrin og en hovedskoleleder. Disse råd har vist sig at være et særdeles godt forum til drøftelse af principielle sager, samt idè-udvikling. Vi har taget en principiel beslutning om, til næste år, at oprette et udskolingsråd. I indskolingen I indskolingen har arbejdet med elevernes trivsel fyldt meget. I denne forbindelse har vi blandt andet iværksat venskabsgrupper/klasser. Dette vil sige, at når der starter en ny bh. Klasse får hver klasse en 5. klasse som venskabsklasse næste år bliver det så 2. klasse og 6. klasse osv. Klasserne laver mange arrangementer sammen. F.eks. har de store læst for de små. Og de store har lavet rundvisning på skolen for de små. Vi iværksætter uddannelse af eleverne som elev/konfliktmæglere. Undervisningsmæssigt har vi i indeværende skoleår indført svømmeundervisning for 2. klasse med to lektioner om ugen.

6 Hovedskolen Halvdelen af hovedskolelærerne har gennemgået et kursus i cooperative learning. Det er planen at alle lærere i Hovedskolen skal gennemgå dette kursus. Jeg tror Cooperative Learning er kommet for at blive. Jeg vil derfor kort orientere om principperne for Cooperative Learning: Cooperative Learning er en elev-aktiverende undervisningsmetode: Cooperative Learning (CL) er en række strukturer, som alle lærere kan bruge i sin undervisning for at fremme høj faglighed såvel som sociale kompetencer. Eleverne samarbejder således i mere eller mindre faste strukturer, omkring eksempelvis vidensdeling inden for et felt eller refleksioner over faste regler i fx grammatik eller matematik. Forskellen på CL og almindelig gruppearbejde er, at i CL s strukturer, har hver elev har fået tildelt en særlig rolle i gruppen, hvilket medfører en indbyrdes afhængighed i gruppen. Det er således slut med, at en elev altid kan være den styrende og en anden elev altid den passive i gruppen. Læreren har på den måde også strukturer for, hvordan samtalen mellem lærer og elever foregår i plenum i klasserummet således, at det ikke altid er de samme elever, som får taletid. De stille eller svage elever kommer på den måde også til orde. Det er vigtigt at understrege, at Coorporative Learning ikke afløser lærerens rolle som underviser Sundhedspolitik Skolen har også arbejdet med forsat udbygning af sundhedspolitikken. Vores vision er: At fremme trivsel, sunde bevægelses- og madvaner hos børnene og fremme deres kompetencer til at træffe sunde valg. Vi har gennemført en respektkampagne med henblik på at eleverne behandler hinanden og skolens inventar med respekt. Der kan læses nærmere herom på skolens hjemmeside. Vi har indført frugtkvarter kl. 10 og indført skole-madpakkeordning. Desuden sættes nu koldvandsautomater op flere steder på skolen. For at fremme børnenes lyst til bevægelse har vi bl.a. indført en legelærer ordning. Det vil sige, at der er en lærer der hjælper eleverne til at alle får bevæget sig i frikvarteret Derudover har vi indført en frokostordning. Vi har en bevægelsespolitik og en trivselspolitik.

7 For 7. klasse Vi arbejder på at udvikle konceptet for 7. klasserne således, at de får mere bevægelse og andre arbejdsformer arbejdet ind i dette år hvor mange af eleverne ommøbleres som lærerne kalder det. Derudover har vi for udskolingen indført en kontrakt for 8. og 9. klasse hvor eleven og forældrene skriver under på en aftale om at overholde de mest almindelige skoleregler som at møde til tiden, være forberedt til timen mv. Dette er for at sikre en dialog i hjemmet mellem elev og forældre om forventninger til skolearbejdet. Gymnasiet Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag har gymnasiet udviklet et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Kvalitetssystemet på Marie Kruses skole omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer af centrale områder med henblik på at sikre uddannelsens kvalitet og udvikling. Gymnasiet foretager undervisningsevaluering og elevundersøgelser, Som viser at eleverne generelt er særdeles tilfreds med undervisningen og det sociale miljø på skolen. Gymnasiet har foretaget mange nyansættelser og skal igen ansætte nye lærere i det kommende skoleår. Skolen har ved alle stillingsopslag fået et stort antal kvalificerede ansøgere. Ud over medarbejder udviklingssamtaler har ledelsen også udviklet fag udviklings samtaler (FUS) hvor hele faggruppen sammen med ledelsen drøfter hvor faggruppen skal efteruddannes og kompetenceudvikles. FUS-samtalerne har ført til meget bredere efteruddannelse af alle lærere I gymnasiet arbejdes der også forbedring af elevernes skriftlighed i samtlige fag Medarbejderne I 2009 er der gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse som viser at medarbejderne generelt er meget tilfredse med at arbejde på Marie Kruses Skole. Derudover har alle medarbejdere deltaget i et kursus om hvordan vi bedst tackler det stigende antal børn der får en diagnose skolen skal forholde sig til (dette være sig diagnoser som ADHD, asperger mm.) Eleverne Elevrådet har taget initiativ til at arbejde for en grøn skole med henblik på at gøre Marie Kruses Skole mere miljøog klimavenlig. Skolen har fulgt op på dette initiativ med energibesparende investeringer. F.eks. automatisk slukning af bruserne i omklædningsrummene. Derudover iværksatte skolen to klimadage i forbindelse med klimatopmødet i København.

8 Elevtilfredshed Generelt er eleverne særdeles tilfredse. - En del gymnasieelever føler sig dog stresset på grund af den store arbejdsbyrde. Særligt de mange skriftlige afleveringer. For at afhjælpe denne stress, har vi i vores nye planlægnings-system LUDUS sikret at eleverne i lang tid i forvejen ved hvornår de skal aflevere skriftlige opgaver. Vi vil om kort tid evaluere om dette nye planlægningssystem hjælper eleverne i gymnasiet. Skolens elever klarer sig særdeles godt til eksamen og enkelte elever er helt i top. I år har vi gymnasieelever der er med i såkaldte olympiader i udlandet, i fagene matematik, fysik, biologi og geografi, hvor de skal kæmpe mod unge fra resten af verden. Generelt har vi nogle fremragende elever. Som nævnt tidligere har vi i de seneste år konstateret et stigende antal elever der får stillet en psykisk diagnose som ADHD, depression, Asperger eller lign. Denne stigning kan skyldes 2 ting: - større fokus og en super kvalificeret psykolog på skolen til at stille diagnoser - eller en faktisk stigning af antallet af elever med psykiske diagonoser Men svaret på om det er det ene eller andet tør jeg ikke give. Uanset, så fylder disse elever meget hos lærerne og ledelsen. Derfor valgte skolen at afholde et heldags personaleseminar om stressede og sårbare børn, hvor bl.a. psykiatrifonden og kommunens skolepsykolog underviste. Forældrene Afslutningsvis vil jeg gerne sige noget om forældrene. Uden den utrolige forældre opbakning vi har fra bh. Kl. til 3.G. ville vi ikke kunne nå de resultater vi gør. Forældretilfredshed I 2009 er der gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse for forældre til elever fra Børnehaveklasse til 10. klasse. Generelt var resultaterne overordentlig positive, således ville 97 % af alle forældrene anbefale skolen til andre. På baggrund af undersøgelsen vil ledelse have fokus på mobning, idet 20 % af forældrene fandt at deres barn på et eller andet tidspunkt i deres skoletid havde været udsat for mobning. I resultataftalen mellem bestyrelse og ledelse er mobning således et indsatsområde.

9 Skilsmisseforældre Jeg vil omtale et område som i stigende grad fylder en del for lærere og ledelse: Skilsmisseforældre der ikke kan håndtere den fælles forældremyndighed. Jeg vil derfor præcisere hvilke forventninger skolen har på dette område. Når forældrene har fælles forældremyndighed, forventer skolen, at forældremyndigheden, som loven foreskriver, udøves i FÆLLESSKAB. Dette gælder hvad enten forældrene stadig er gift eller de er skilt. Det sker ofte at, skolen i den ene eller anden forbindelse, kun har kontakt med den ene af barnets forældre. Skolen må gå ud fra at den forælder, skolen har kontakt med, handler på begge forældres vegne. Begge forældre har rettigheder som forældremyndighedsindehavere. De træffer deres beslutninger i fællesskab. Skolen har ingen pligt til at orientere forældrene hver for sig. Skolen KAN vidergive oplysninger om barnet til BEGGE forældre. Ovenstående er citeret fra en jurist med kendskab til dette område. Jeg nævner dette, da skolen, og ikke mindst børnene, ofte ender med at blive en brik i et spil, som forældrene under/i skilsmisse udøver. Vi tager altid udgangspunkt i det bedste for barnet og undgår derfor helst, at blive en del af konflikten. Dette har i praksis vist sig at være svært. Til slut kan jeg sige at vi i morgen har forskønnelsesdag og en 2.g klasse bliver i den grad forskønnet, da de er strandet i Nice. De nyder, at der ikke flyves, men det er arrangeret at de bliver kørt hjem i busser om et par dage. 6. Valg til bestyrelsen Dirigenten gik herefter videre til næste punkt. Da vi har 2 bestyrelsesmedlemmer der er på valg til bestyrelsen, spurgte dirigenten formanden om der rettidigt var fremkommet andre kandidater til bestyrelsesposterne i henhold til fundats. Formanden kunne fortælle, at Jan K. Andersen er indstillet af bestyrelsen for en 3-årig periode for Richard Sand der ikke ønsker at genopstille. Derudover er der ikke fremkommet andre kandidater til bestyrelsesposterne. Dirigenten kunne herefter konstatere, at Jan K. Andersen vil træde ind i bestyrelsen i stedet for Richard Sand og Annemarie Hellebek er genvalgt til bestyrelsen. Denne ændring træder i kraft pr. 1. august 2010.

10 7. Valg af suppleanter Dirigenten spurgte formanden om der rettidigt var fremkommet andre kandidater som suppleant til bestyrelsesposterne i henhold til fundats. Formanden kunne fortælle, at Lena Høgh Eichler er indstillet af bestyrelsen som første suppleant og Michael Hauskou er indstillet som anden suppleant. Dirigenten kunne herefter konstatere, at Lena Høgh Eichler og Michael Hauskou er valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant til bestyrelsen med virkning fra 1. august Dirigenten gik herefter videre til næste punkt. 8. Eventuelt Dirigenten spurgte forsamlingen om der var punkter under eventuelt. Det var ikke tilfældet. Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referat af generalforsamling torsdag den 14. april 2011

Referat af generalforsamling torsdag den 14. april 2011 Deltagere: Referat af generalforsamling torsdag den 14. april 2011 Flemming Eismark, formand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie Hellebek, bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 (eksternt)

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 (eksternt) Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 (eksternt) Deltagere: Forhindret: Referent: Lena Høgh Eichler (LHE), Mogens Wang Brolin (MWB), Flemming Eismark (FEI), Margrethe Bastholm Bille (MBB),

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 Deltagere: Forhindret: Referent: Berit Behbahani (BB), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Viksø-Nielsen (AVN), Mogens Wang Brolin (MWB), Flemming

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 31. marts 2016

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 31. marts 2016 Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 31. marts 2016 Deltagere: Forhindret: Gæst: Referent: Berit Behbahani (BB), Lena Høgh Eichler (LHE), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Viksø-Nielsen (AVN), Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Deltagere: Forhindret: Referent: Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015 Lena Høgh Eichler (LHE), Mogens Wang Brolin (MWB), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Lassen (AL), Marianne Haarsted

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl. 14.00-16.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Tørnkvist, Marianne Jerslev, Lene Omann, Susanne Mortensen og JAO (referent)

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej Nr. Asmindrup Tlf.:

Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej Nr. Asmindrup Tlf.: Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej 38 4572 Nr. Asmindrup Tlf.: 59328100 E-mail: Emne: Referat af generalforsamling 03. April 2017 Til stede: - Formand Jeanette H. Olsen - Næstformand/sekretær Maria B.

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

3. Interessekonflikt i at sidde i bestyrelsen hos såvel FGHF som KNord.

3. Interessekonflikt i at sidde i bestyrelsen hos såvel FGHF som KNord. Referat af bestyrelsesmøde den 3. juni 2014. Tilstede: Lars Kirdan (LK), Kirsten Jensen (KJ), Mathias Dahl Christensen, 2u (MD), Cecilie Ristorp, 1n (CR), Lars Visti (LV), Poul Kristensen (KRi), Hanne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere