Februar Sofie Strunch

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2005. Sofie Strunch"

Transkript

1 Februar 2005 Sofie Strunch

2 Fremtidens Skovshoved Skole I begyndelsen af januar fik alle elever Skovshoved Skoles værdiprogram for skole og fritid med hjem. Hermed var et lille års arbejde med vores værdier tilendebragt, og fundamentet for den fremtidige Skovshoved Skole lagt. Værdiprogrammet formulerer skolens overordnede pædagogiske holdninger, udstikker vores mål, og vil være styrende for de kommende års beslutninger. Sideløbende med afslutningen på værdifasen er der blevet arbejdet med skolens fremtidige struktur og organisering af undervisningen, som netop må understøtte skolens værdiprogram og de mål, som derigennem kommer til udtryk. Det grundlæggende ledelsessyn vil basere sig på læring som et grundlæggende element og på et positivt menneskesyn - på tolerance for forskellighed og tro på andres muligheder og potentiale. Vi tror på, at mennesker engagerer og forpligter sig, hvis de har ejerskab og indflydelse på egen hverdag. Uddelegering af beføjelser og ansvar er derfor et nøglebegreb. Enhver skoleudvikling bør tage sit udgangspunkt i det, der er vores primære opgave: At undervise og udfordre vore børn og unge i henhold til folkeskoleloven og vores egen målsætning vort idegrundlag. Vi må spørge os selv og søge at afdække hvad børn og unge skal lære i dag, og ikke mindst hvordan de skal lære det. Lærerteam vil få en central placering i fremtiden. Team, der bygger på et struktureret og nært samarbejde, og hvor lærere og pædagoger går i dialog med hinanden og arbejder sammen for at forbedre elevernes læring. Samarbejdet vil være kendetegnet ved, at teamet i fællesskab undersøger hvor godt eleverne klarer sig, forbinder dette med den måde de underviser på og følgelig justerer deres undervisning individuelt og med hinanden. Teamet strukturerer i fællesskab: Organisering af teamet Møder Beslutninger Brobygning mellem årgangene, inden for en overordnet fælles ramme Samarbejdet i indskolingen mellem skole og GFO Kontakt til ledelsen, råd og udvalg. Samt udarbejder i fællesskab: Fastlæggelse af pædagogiske retningslinier Årgangens sociale normer/regler i samarbejde med eleverne og forældrene. Årsplaner, efter fælles retningslinier Målsætninger med udgangspunkt i skolens værdiprogram Handleplaner Evaluering, efter fælles retningslinier Der skal således knyttes en pædagogisk indholdstænkning til et teams arbejde - og et lærerteam skal i princippet være ansvarlig for hele skoleårets pædagogiske arbejde i relation til en elevgruppe. Årsplanlægningen vil blive en væsentlig del af orienteringen til elever, forældre, skoleledelsen og internt på skolen. Det er vigtigt, at der skabes rammer for såvel en god faglig undervisning (tilegnelse af redskaber) som mulighed for at anvende denne som baggrund for en god tværfaglig undervisning (projekter), der skaber den fornødne sammenhæng i hele skolens undervisning. Rundgangen Indlæg afleveres på skolens kontor på diskette eller mailes til Redaktion: Steen Frederiksen, Mette Wybrandt, Mads Peter 9.c, Emil 9.a Opsætning og layout: Mette Wybrandt Oplag: 650 stk. Trykkeri: Klink Offset Deadline næste nummer: 27. februar 2005

3 Lærerteamet vil opnå fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet, som er nødvendig for at indholdet går frem for struktur. Det vil være naturligt at søge at skabe en vekselvirkning mellem forskellige undervisningsformer og fag hen over året - og ikke som nu være afhængige, og til dels låst fast, af dagens opdeling i lektioner af 45 minutters varighed og skoleårets opdeling i 40 ens uger. Og sidst men ikke mindst. Vi ved, at elever som ikke trives og har det godt, blokerer for indlæring. Og elever, der ikke lærer eller keder sig, er urolige. Netop sådanne situationer vil af et lærerteam med det nødvendige kendskab til den enkelte, og den nødvendige ressource, kunne løses på en hensyntagende måde overfor alle elever. Vi står nu overfor at skulle ombygge Skovshoved Skole, således at de fysiske rammer understøtter vores værdigrundlag. Arkitektfirmaerne, som er blevet udpeget til at skitsere ombygningen, er: CEBRA NORD Århus København I skrivende stund er vi ved at nedsætte 11 følgegrupper, som skal levere al den viden til arkitekterne, som er nødvendig for at selv den mindste detalje er medtænkt, når de første streger og oplæg til en rumfordeling skal effektueres. Vi glæder os fantastisk til de næste måneders arbejde med ombygning og organisering, og ikke mindst til at fortælle alle interesserede forælder om udviklingen på stormødet d. 2. marts. Steen Frederiksen

4 Nyt fra skolebestyrelsen - Skovshoveds Skoles værdiprogram for skole og fritid. I første uge i det nye år kunne skoleledelsen til samtlige elever uddele det endelige værdiprogram, som er godkendt af BOS (Børne- og Skoleudvalget). Tak til skoleleder Steen Frederiksen og Skolebestyrelsesformand Jens Hummeluhr for fremlæggelsen i BOS. Værdiprogrammet er resultatet af de oplæg og drøftelser, der har været gennemført ved en lang møderække begyndende med inddragelse af forældrene i efteråret 2003 og gennem aktiv deltagelse i Skolens lærere og elever, ledelse og bestyrelse har også arbejdet med forståelse af værdier. Og efter denne proces er Skovshoved Skoles værdier følgende: - Kundskaber - Dannelse - Trivsel - Medansvar - Sundhed og glæde, der skal udgøre grundstenene i skolens arbejde. Værdiernes forgreninger er nærmere beskrevet i værdigrundlaget. Værdierne skal læses som et udtryk for de signaler, som skolen ønsker at sende og de er formuleret for at skabe grundlag for handling, mål og evaluering nu og i fremtiden. Billederne af værdierne er formgivet af elever fra Skovshoved Skole og giver en fornemmelse af, at børnene allerede har det i fingrene og at de tillige er kreative. Skolens værdiprogram har også medtaget meget konkrete ønsker til ombygningens materialer og indretning ude og inde. Disse forslag er blandt andet baseret på indhøstede oplysninger fra S-3 gruppens (forældrestøttegruppe) arbejde med besøg og drøftelser af fordele og ulemper ved SKUB med ledelserne på Hellerup Skole, Maglegårdsskolen, Gentofte Skole og Tjørnegårdsskolen (ny- og ombyggede SKUB skoler). Vi håber I vil tage jer tid til at læse værdiprogrammet og at I vil være med til at sikre, at værdierne bliver synlige i dagligdagen med Jeres børn. Kommentarer modtages gerne på: Møde i S3-gruppen Onsdag d. 26/1 holdt S3-gruppen (Forældregruppen SKUB på Skovshoved Støttegruppe) årets første møde i Grotten. Denne gang var også klasserådene inviteret med. Mødet startede med introduktion af de to arkitektfirmaer Nord og Cebra, der af kommunen er udpeget til at skulle tegne ombygningen af Skovshoved Skole. Dernæst fremlagde Steen Frederiksen de foreløbige idéer om skolens organisering og struktur, og den overordnede plan for skitseringsfasen frem til byggefasens forventede start i august Det blev en spændende og oplysende aften. Referatet fra aftenens møde findes på skolens hjemmeside under SKUB. Den foreløbige plan for forårets aktiviteter kan ligeledes findes på skolens hjemmeside under SKUBnyt arkiv. Næste møde i S3-gruppen er 10. marts. Skolebestyrelsens SKUB Udvalg

5 Nyt om Teglgården - beliggende mellem Teglgårdsvej og Melchiorsvej Sidst vi orienterede om skolens deltagelse i Teglgårdsnetværket var forud for indsendelse af Netværkets projektforslag til kommunen den 1. april Planen omfattede idekatalog til udendørs og indendørs aktiviteter for børn, unge og voksne i området. Udover netværksgruppens projektforslag, kom der forslag fra SIG (Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte) og SIF (Skovshoveds Idrætsforening). I august 2004 blev grupperne indkaldt til møde på Rådhuset med Hans Toft. Hans Toft var indstillet på at forlænge fristen for indsendelse af projektforslag, idet der var etableret en retssag vedrørende tidsrammen for udlejning af lejlighederne i det gule hus på Teglgårdsgrunden. Det betyder, at der umiddelbart ikke kan træffes endelig afgørelse for områdets anvendelse. Det var jo en nedslående situation. Mødet udviklede sig til en enighed om, at vi burde give adgang til nogle udvalgte udendørs faciliteter på området, hvilket Hans Toft var enig i. Alle var enige om at området ikke burde henligge ubrugt på ubestemt tid. Efterfølgende har parterne fra Netværkssamarbejdet og SIF været indkaldt til at drøfte, hvilke aktiviteter, der burde prioriteres. De forslåede udendørs aktiviteter har været drøftet blandt Skovshoved Skoles elever, der flittigt har fremsendt indretningsplaner for området. Fra Kommunens Planafdeling er der nu fremkommet mundtlig oplysning om, at der søges midler til udendørs fodboldareal med faste mål, basketball- og hockeyanlæg, opstregning ad væggen i det overdækkede område for tennisspil. Derudover undersøges og søges inddraget i anlægget et område for dans med specielt underlag. Ved indgangen til området opsættes bom, således at der kun kan ske bilkørsel på området for dem der måtte få udleveret nøgle til området. Planafdelingens oplæg behandles primo februar, og primo marts vil der opnås stillingtagen vedrørende den økonomiske bevillingsstørrelse. Går alt som det forventes, kan anlægget etableres primo maj og det håber vi meget på. Evaluering af frokostordning Frokostordningen på Skovshoved Skole leveret af Karma Catering har nu kørt i tre måneder. Ordningen har indtil nu været en succes med ca. 150 tilmeldinger. For at kunne gøre ordningen endnu bedre har alle tilmeldte elever fået et evalueringsskema med hjem, som I bedes udfylde og aflevere på skolens kontor senest d. 25. februar. Evalueringsskemaet kan også findes på skolens hjemmeside under Praktisk info.

6 Skolekomedie Romeo og Julie! Der er få dramaer som William Shakespeares Romeo og Julie, der taler til noget helt fundamentalt hos os mennesker. Gennem århundreder har vi kunnet bevæges over de to elskendes tragiske kærlighedshistorie. En kærlighed der er så ren og uskyldig, stærk og udholdende, men samtidig håbløs og umulig på grund af samfundets konventioner og et fastlåst fjendskab mellem de unges familier. Selv en sten må fælde tårer i den tragiske slutning, hvor misforståelser og fejlopfattelser ubønhørligt, uden nogen som helst formildende omstændigheder, leder de to i døden. Vi har valgt at opføre Shakespeares udødelige teaterstykke, fordi stykket grundlæggende er suverænt. Når man læser Shakespeare, kan man ikke lade være med at blive imponeret over, hvordan han bygger stykket op. Han præsenterer sine aktører på en fantastisk enkel og overskuelig måde i den rigtige rækkefølge, og han sørger hele tiden for at lede sit publikum i den ønskede retning. Det sværeste i år har været at få eleverne til at forstå sproget. Det manuskript vi går ud fra er nemlig den originale tekst oversat til dansk, og der har været mange sjove misforståelser. Desuden har længden af replikkerne været en stor udfordring, men eleverne har arbejdet fantastisk, og taget dette fine teaterstykke til sig. Derfor glæder vi os til at byde Jer velkomne til premiere d på Skovshoved Skoles uropførelse af Romeo og Julie. Med venlig hilsen Peter Frederiksen

7 Billetsalg Til D. 7/3-8/3-9/3-10/3 Finder sted i Pav. 2 i spisefrikvartererne. Kl Fra fredag d. 4 marts samt i ugen under opførelsen. NB!! NB!! Hvis man vil være sikker på at få billet bør man købe her så det ikke bliver nødvendigt at afvise skuffede teatergængere der tror der er nok billetter ved indgangen om aftenen. På teaterudvalgets vegne Bo N. Christiansen.

8 Personalenyt Vi har i de forgangne måneder taget afsked med lærer Cecilie Nielsen, lærer Rikke Larsen og børnehaveklasseleder Jette Henriksen. De takkes alle tre for deres indsats og engagement på Skovshoved Skole og ønskes held og lykke i deres fremtidige virke. Som deres afløsere har vi ansat Jacob Frost-Møller, der bl.a. varetager undervisningen i dansk i 6.b, og Annette Haugwitz, der er ny børnehaveklasseleder i 0.a. Annette er allerede et kendt ansigt på skolen, idet hun hidtil har været ansat i GFO Søstjernen. Velkommen til Jacob og Annette. Rikke Larsen valgte at stoppe på skolen efter endt barselsorlov. Rikkes skema er siden sommerferien varetaget af Klaus Pedersen. Klavs foresætter i skemaet til sommerferien. Preben Gottlieb har valgt at gå på pension Preben blev ansat som lærer i Gentofte Kommune med virke ved Skovshoved Skole den 1. august Gennem sine mange år på Skovshoved Skole har Preben været en meget velanskrevet lærer blandt elever og forældre, ligesom Preben gennem sit engagement og lune har været en afholdt kollega. Vi kommer til at savne Preben, hans hjælpsomhed, imødekommenhed og behagelige selskab. Skovshoved Skole ønsker Preben alt godt i et velfortjent otium. Der afholdes afskedsreception for Preben Gottlieb den 28. februar på skolens lærerværelse. Preben Gottlieb Preben har været på Skovshoved Skole i 28 forrygende år. Han var i en årrække formand for vort lærerråd, og har indtil sin pensionering været skolens sikkerhedsrepræsentant. Som kollega er Preben højt værdsat, altid med en frisk - til tider lettere ironisk bemærkning. Velinformeret fra morgenstunden har han kommenteret dagens emner, og han har altid haft en humoristisk og vidende tilgang til debatten. Preben har en formidabel hukommelse. Han kan huske navne og fødselsdage på de fleste mennesker, han har haft kontakt til. Han er kendt som en god og loyal kollega, der spreder glæde og tryghed i de teams, som han er medlem af. Tak for mange gode år. Vi ønsker dig alt godt i det nordsjællandske. Dine kolleger

9 4.b har haft om savn Vi i 4.b har arbejdet med savn, altså vi skulle skrive nogle digte om savn som handlede om, at man f.eks. var på en ø uden andre mennesker og man savnede sin familie og sine venner. Så vi 4.b har 2 og 2 sammen lavet et digt om savn. Vi synes de var gode, så vi har valgt 3 af de digte, der er blevet skrevet. Her kan I se dem. Skrevet af Frederik, Marcus W, Marcus T 4.b

10

11 Niclas Newman

12 Kalender februar-marts %"#." *7% 2. 2," 456+!"# 8 $!"# %"#& ' ( ( )%%! ( * #+,%!" $ - %"# $./-"# 0 " ,"" " $ " $ ($ - 32,"" $ %"# " &$ - 32,"" " ( 456+ ( &6 2,"" ( &

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere