Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald 6 Anlægsregnskab Sophielund III servicearealer til 36 plejeboliger 9 Serviceniveauer og kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde 11 Forslag til lokalplan udsættelse 15 Godkendelse af takstblad 2011 for Hørsholm Vand ApS 18 Godkendelse af ændrede regulativer for Hørsholm Vand ApS 21 Revision af overenskomst for Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø 24 Kvalitetsrapporter på skoleområdet Hørsholm Kommunes tillægsaftale til 2. generations Sundhedsaftaler - Endelig godkendelse 29 Louiselund - Status og frigivelse af anlægsbevilling i Frokostordning i Hørsholms dagtilbud 33 Budget til Beskæftigelsesplan Redegørelse om overholdelse af Styrelseslovens Kommunalbestyrelsens udtalelse til Tilsynet 42 Kommunens økonomi: Politisk betjening Udbudsstrategi 50 Udnyttelse af reklamering og sponsering ved kommunens ejendomme og på løsøre 53 CO2 neutral Idrætspark 57 Hørsholm Ridehus - Evt. salg / overførsel af areal 62 Udvidelse af Ådalsparken - Skema A 65 Forslag til lokalplan 138 Slutterupgård - behandling af høringssvar 69 Lokalplan 145, Ådalsparken bolig og centerområde og tillæg 3 til Helhedsplan høringssvar 74 Usserød Kongevej - Ådalsvej. Revideret lysforslag til rundkørsel ved Velux 81 Kvalitetskontrakter godkendelse af samlet kvalitetskontrakt 85 Rungsted Havn A/S forslag om nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg 89 Rungsted Havn A/S forslag om at hjemtagelse (likvidation) godkendes forudgående af Statsforvaltningen 91 Rungsted Havn A/S forslag om gennemførelse af dialogmøder med aktionæ-rer, foreninger

2 og andre interessenter 92 Rungsted Havn A/S forslag om afholdelse af borgermøde om forslaget om hjemtagelse (likvidation) af Rungsted Havn A/S som kommunal institution 94 Rungsted Havn A/S forslag om at havnen, herunder havnearealerne, sikres mod salg efter hjemtagelse (likvidation) af Rungsted Havn A/S 95 Rungsted Havn - hjemtagelse - belysning af konsekvenserne 96 Spørgetid efter kommunalbestyrelsesmødet 101 Bilagsoversigt 102 Φραϖ ρενδε Birger Bøgeblad (V) Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν Borgmesteren orienterede om, at punkterne 25 og udsættes til økonomiudvalgsmødet i februar Begrundelsen for udsættelse af punkterne vedr. havnen var, at der skal være tid til nødvendig dialog med interessenterne. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 10/15205 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Σπ ργετιδ φ ρ κοµµυναλβεστψρελσεσµ δετ Σαγσφρεµστιλλινγ Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Ρεγλερ φορ σπ ργσµ λ τιλ Η ρσηολµ Κοµµυναλβεστψρελσε Σπ ργετιδ ι τιλκνψτνινγ τιλ κοµµυναλβεστψρελσενσ ορδιν ρε µ δερ For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Ηϖορν ρ καν δυ σπ ργε? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Ηϖεµ καν στιλλε σπ ργσµ λ? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Ηϖιλκε σπ ργσµ λ καν δυ στιλλε? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Βεσϖαρελσε αφ σπ ργσµ λ Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Τϖιϖλ οµ σπ ργετιδσρεγλεµεντετ Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 2 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Μεδδελελσερ Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Ingen meddelelser. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 10/3100 Journalnr.: P24 Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Jannik Lund Olsen Ενδελιγ ϖεδταγελσε αφ νψε ρεγυλατιϖερ φορ ηυσηολδνινγσαφφαλδ ογ ερηϖερϖσαφφαλδ Ρεσυµε Regeringen har vedtaget en ny affaldsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 20. januar Af affaldsbekendtgørelsen fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Forslag til regulativer skal efter behandling og godkendelse i MPU, i høring i 4 uger, hvorefter de, med eventuelle rettelser, kan fremlægges MPU, ØU og KB til endelig godkendelse. Regulativerne er baseret på nationale skabeloner udarbejdet af Miljøministeriet, og indeholder dels noget fast tekst, der ikke kan redigeres i, og dels nogle valgfri afsnit som kommunerne kan udfylde med tekst som de ønsker. De fremlagte forslag til regulativer dækker både dagrenovation fra private husholdninger og erhvervsaffaldet fra virksomheder. Forslag til regulativer har nu været i høring i 4 uger, med indsigelsesfrist d. 1. december 2010 der er ikke kommet indsigelser eller kommentarer. Φορσλαγ Administrationen indstiller at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende forslag til nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, samt at administrationen får Kommunalbestyrelsens bemyndigelse til at ændre i regulativernes obligatoriske del indtil d. 1. juli i tilfælde af at Miljøstyrelsen vælger at ændre den obligatoriske tekst inden 1. juli Σαγσφρεµστιλλινγ I forlængelse af den nye affaldsbekendtgørelse skal der udarbejdes nye regulativer for private husholdninger og for virksomheder. Regulativforslagene er udarbejdet i nært samarbejde med I/S Nordforbrænding og teknikerudvalget, og regulativernes opbygning og disponering er fastlagt af paradigmet for Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 standardregulativerne i affaldsbekendtgørelsen, som skal følges af hensyn til ensartede regulativer hos kommunerne. De nye regulativforslag består af en obligatorisk del og en valgfri del. Regulativ for dagrenovation er baseret på teksten i det nuværende regulativ tilrettet med relevante nye navne etc. i henhold til den nye organisationsstruktur men kan i øvrigt ikke sammenlignes da strukturen, på grund af den obligatoriske del, ikke passer med det nuværende regulativ. Erhvervsaffaldsregulativet er helt nyt. Den 25. oktober 2010 sendte Miljøstyrelsen et udkast til en ny affaldsbekendtgørelse i høring. I det nye udkast fremgår det bla. at miljøstyrelsen ønsker at ændre på paradigmerne i standardregulativerne dvs. den obligatoriske del af teksten, således at det skulle gøre kommunernes regulativer mindre følsomme overfor fremtidige ændringer i affaldsbekendtgørelsen. Det fremgår også af udkastet at fristen for vedtagelse af nye regulativer stadig, som nu, er 1. januar Det er Miljøstyrelsen opmærksom på at kommunerne ikke kan nå og vil derfor indstille til Miljøministeren at fristen for vedtagelse udskydes til 1. juli Der ligger pt. ingen skriftlig dokumentation på hvordan og hvornår de nye overgangsbestemmelser forventes at virke eller træde i kraft. Set i lyset af hele processen om den nye affaldsbekendtgørelse og de hyppige og meget hastige og kortfristede udmeldinger fra Miljøstyrelsen, er det administrationens opfattelse at det er sikrest at vedtage vores nye regulativer inden 1. januar - efter de regler og bestemmelser som er meldt ud skriftligt og er juridisk bindende, således at der ikke kan rejses tvivl om hjemlen til at opkræve de nye gebyrer. Skulle der komme ændringer til den obligatoriske del i de landsdækkende regulativer i det nye år, vil administrationen gerne have Kommunalbestyrelsens bemyndigelse til at kunne ændre denne del i kommunens regulativer. Dermed undgår administrationen og de politiske udvalg at bruge tid på at forberede og behandle regulativerne blot for at godkende noget tekst som der alligevel ikke kan rettes i. Der er en risiko for at Miljøministeriet melder en procedure ud, angående vedtagelse af nye regulativer, som administrationen bliver tvunget til at følge, og administrationen kan derfor ikke garantere at der ikke kommer endnu en politisk behandling af nye regulativer - selvom en eventuel bemyndigelse gives fra Kommunalbestyrelsen. Der er rettet slåfejl, linjeskift og andre små layout-justeringer i de fremlagte regulativer. Den eneste større rettelse er ændring af Dagrenovation til Husholdningsaffald i regulativet for husholdningsaffald. Når regulativerne er endeligt vedtaget i KB vil de blive lagt i NSTAR, Miljøstyrelsens database for alle landets affaldsregulativer, og blive offentliggjort og være gyldige 8 dage efter indtastningen. Κοµµυνικατιον Regulativerne er blevet annonceret i lokalpressen og vil efter endelig vedtagelse i KB blive lagt på kommunes hjemmeside. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Flere forskellige emner under den nye bekendtgørelse på affaldsområdet er behandlet på afsluttende møder i MPU d. 24. februar og 2. juni 2010, KB d. 27. september samt en Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 mere detaljeret gennemgang af regulativernes indhold og opbygning på MPU d. 27. oktober. Βιλαγ - Hørsholm Kommunes regulativ for husholdningsaffald - december Hørsholm Kommunes regulativ for erhvervsaffald - december 2010 Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende de nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, samt bemyndige administrationen til evt. ændringer i regulativernes obligatoriske dele. Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Indstillingen godkendt. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 08/20167 Journalnr.: S08 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Ανλ γσρεγνσκαβ Σοπηιελυνδ ΙΙΙ σερϖιχεαρεαλερ τιλ 36 πλεϕεβολιγερ Ρεσυµε Der er aflagt anlægsregnskab på Sophielund III servicearealer til 36 plejeboliger. Regnskabet udviser et merforbrug på kr. Φορσλαγ Administrationen foreslår at Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet. Σαγσφρεµστιλλινγ Kommunalbestyrelsen godkendte den og ansøgning om opførelse af plejeboliger ved Sophielund, henholdsvis skema A og B. Der er opført 36 to-rums plejeboliger på Sophielund. Hørsholm Kommunes andel af udgifterne til plejeboligerne udgør kommunens indskud til Landsbyggefonden på 3,8 mio. kr. og indgår ikke i dette anlægsregnskab. Anlægsbevillingen på 4,4 mio. kr. omfatter servicearealerne som Hørsholm Kommune finansierer 100 %. Servicearealerne omfatter to træningsrum, et kontor, et teknik- og depotrum og kommunens andel af gangarealer, i alt 180 m2 netto. Den blev der givet en tillægsbevilling på kr. til merudgifterne jf. skema B. Anlægsregnskabet, se bilag 1, udviser et merforbrug på kr. I regnskabet er der indregnet en forventet indtægt fra staten på 1,44 mio. kr., som først modtages når regnskabet er aflagt. Statens tillæg er kr. pr. lejlighed jf. Lov om almene boliger 141. Merforbruget på kr. skyldes merforbrug på inventar og manglende overførsel fra drift til anlæg i 2006, til at dække disse udgifter. Der skulle være overført kr. fra "Drift af plejeboliger", pengene blev fejlagtigt lagt i kommunekassen i stedet. Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PriceWaterHouseCooper den 24. september Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, se bilag 2. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen har tidligere været behandlet i kommunalbestyrelsen den , og Βιλαγ - Underskrevet anlægsregnskab - Revisorerklæring vedr. anlægsregnskab på Sophienlund Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Σοχιαλ ογ Σενιορυδϖαλγετ δεν Godkendt. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/21753 Journalnr.: P23 Sagsforløb: SSU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Majbrit Maag Etgen Σερϖιχενιϖεαυερ ογ κϖαλιτετσστανδαρδερ π δετ σπεχιαλισερεδε ϖοκσενοµρ δε Ρεσυµε Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen mindst én gang årligt vedtage kvalitetsstandarder inden for området: Behandling af stofmisbrugere i henhold til Servicelovens 101 (bilag 1). Lovgivningen pålægger ikke Kommunalbestyrelsen at udarbejde kvalitetsstandarder for øvrige områder indenfor det specialiserede socialområde, men for at sikre et ensartet afsæt for sagsbehandlingen har det i Socialcentrets årsplan for 2010 været et mål, at der i forlængelse af ovenstående område også udarbejdes kvalitetsstandarder for det øvrige specialiserede socialområde. Det specialiserede socialområde dækker ydelser til handicappede og sindslidende efter servicelovens og sundhedslovens bestemmelser. Socialcentret har derudover et mål om, at der skal udarbejdes serviceniveauer for det specialiserede socialområde som et led i at opnå bedre styring af udgifterne på området, jævnfør Kommunernes Landsforenings notat om styringsredskaber på det specialiserede socialområde. Målet er yderligere aktualiseret af de økonomiske udfordringer Hørsholm Kommune står overfor de næste mange år, hvor der på flere punkter er besluttet besparelser med deraf afledte serviceforringelser de kommende år. Med dette punkt præsenteres de kvalitetsstandarder og serviceniveauer for det specialiserede voksenområde, som administrationen har udarbejdet for Hørsholm Kommune. Administrationen forventer, at der ved vedtagelse af serviceniveauerne kan skabes større overensstemmelse imellem budget og forbrug fra Φορσλαγ Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandarder og serviceniveauer, gældende fra 2011 for Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Σαγσφρεµστιλλινγ Βαγγρυνδ Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen mindst én gang om året vedtage kvalitetsstandarder inden for området: Behandling af stofmisbrugere iht. Servicelovens 101. Lovgivningen pålægger ikke Kommunalbestyrelsen at udarbejde kvalitetsstandarder for øvrige områder indenfor det specialiserede socialområde, men Socialcentret har et mål om at eksisterende kvalitetsstandarder skal revideres og der skal udarbejdes nye kvalitetsstandarder, således at der er kvalitetsstandarder for hele det specialiserede socialområde. I de nye kvalitetsstandarder skal der indgå beskrivelse af det serviceniveau som Kommunalbestyrelsen har godkendt i forbindelse med besparelser i budget , ligesom der generelt skal indgå beskrivelse af serviceniveauerne. Formålet hermed er dels, at sikre et ensartet serviceniveau overfor borgerne, og dels at skabe synlighed over sammenhængen mellem besluttet serviceniveau og budget. Socialcentret har arbejdet med indførelse af de af Kommunernes Landsforening foreslåede redskaber til styring af økonomien på det specialiserede socialområde, og politisk vedtagne kvalitetsstandarder og serviceniveauer er et af disse initiativer. Socialcentret har med baggrund i ovenstående udarbejdet kvalitetsstandarder på følgende områder: Socialpædagogisk støtte i henhold til Servicelovens 85. Borgerstyret personlig assistance i henhold til Servicelovens 96. Ledsagerordning i henhold til Servicelovens 97. Merudgifter i henhold til Servicelovens 100. Tilskud til behandling i henhold til Servicelovens 102. Beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens 103. Aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens 104. Midlertidigt ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 107. Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108. Støtte til køb af bil i henhold til Servicelovens 114. Behandling af alkoholmisbrugere i henhold til Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandarderne medvirker til, at borgerne kan danne sig et overblik over hvilken hjælp de kan forvente på voksenområdet. Borgerne kan ligeledes finde kontaktoplysninger og oplysninger om sagsbehandlingstider. Det overordnede formål med at beskrive kommunens serviceniveau i kvalitetsstandarder er, at sikre gennemsigtighed og fleksibilitet, så der herigennem dannes et godt grundlag for at tilbyde service af ensartet og høj kvalitet, hvor der sættes fokus på borgernes behov og retssikkerhed. Kvalitetsstandarderne vil blive lagt ind på hjemmesiden som link til beskrivelsen af de enkelte områder. Φυνκτιονσεϖνεϖυρδερινγ Kvalitetsstandarderne/serviceniveauerne bygger på principperne i Fælles Sprog II, som er Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 et visitationsredskab, der er udviklet af Kommunernes Landsforening. Fælles Sprog II beskriver, indenfor fem kategorier fra 0-5, borgerens funktionsniveau og dermed også borgerens mulighed for at klare sig selv. Modellen og brugen heraf er tilpasset, så den passer til hverdagen i Socialcentret. Dette indebærer blandt andet, at Socialcenteret har inddelt de enkelte kompetencer som skal indgå i vurderingen af borgerens funktionsevne i 5 grupper fra a-e. Fokus er dermed lagt på borgernes funktionsniveau og med tanke på eventuelle muligheder for at udnytte eller udvikle borgerens egne ressourcer i forbindelse med den konkrete vurdering af tildeling af hjælp. Samtidig sikrer funktionsevnevurderingen en ensartet visitation af ydelser, idet borgere med samme funktionsniveau som udgangspunkt tilbydes samme hjælp. Dertil kommer, at funktionsevnevurderingen er et redskab til at fastlægge serviceniveauet, således at bevilling af ydelser indenfor hvert område kræver et indenfor det enkelte område fastlagt funktionsniveau. Det understreges, at det i sidste ende altid vil være en konkret individuel vurdering, hvilken støtte den enkelte borger har behov for og at funktionsevnevurderingen i den forbindelse alene udgør et redskab til vurdering heraf. Βεσκριϖελσε αφ σερϖιχενιϖεαυερνε γενερελτ Serviceniveauerne fremgår primært under punktet "visitation" i kvalitetsstandarderne, men også af de andre punkter i kvalitetsstandarderne omkring målgruppe og indhold m.v. Bilag 1 "Funktionsevnevurdering", der er udfærdiget inden for hvert område, fungerer som et internt bilag for sagsbehandlerne. Her fremgår serviceniveauet på den måde, at bevilling af den enkelte ydelse forudsætter et nærmere fastsat funktionsniveau. F.eks. forudsætter bevilling af botilbud, at borgeren har svære eller totale begrænsninger inden for elementerne faglige og praktiske kompetencer, materielle forhold og netværk samt personlige kompetencer og helbredsmæssige forhold. I kvalitetsstandarderne er alene nævnt, at der foretages en funktionsevnevurdering samt beskrivelse heraf i hovedtræk. Dette skyldes, at brug af funktionsevnevurderingen forudsætter en vis fælles forståelse, som sagsbehandlerne har fokus på og som er beskrevet i "Fælles Sprog II". Κονσεκϖενσερ αφ σερϖιχενιϖεαυερνε De nye kvalitetsstandarder og serviceniveauer bærer præg af de besparelser, som har gjort sig gældende i forlængelse af det vedtagne budgetforlig. Hvad angår beskrivelse af serviceniveauet for de områder, hvor der ikke er vedtaget konkrete besparelser, er der ligeledes lagt vægt på omkostningerne i forhold til tildeling af ydelser med henblik på at overholde budgettet. Ved indførelse af funktionsevnevurderingen er der tilført et skærpet fokus på, hvem der i Hørsholm Kommune visiteres til et tilbud, ligesom der generelt set er lagt vægt på, at borgeren så vidt muligt kan forblive i sit eget hjem, eller at kommunen benytte lokale/egne tilbud frem for eksterne tilbud. Ved brug af ekstern leverandør vælges den billigst egnede, hvilket der dermed også er skærpet fokus på fra sagsbehandlernes side. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Κονκλυσιον ογ ινδστιλλινγ: Socialcentret forventer med indførelse af de beskrevne serviceniveauer i kvalitetsstandarderne, at der kan skabes større overensstemmelse mellem serviceniveau og budget, ligesom det forventes, at de beskrevne funktionsevnekriterier kan være en brugbar metode til, at sikre ensartet sagsbehandling og være med til at bremse de sidste 3 års udgiftsudvikling. Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarder og serviceniveauer gældende fra κονοµι/περσοναλε - Κοµµυνικατιον Kvalitetsstandarderne kommunikeres til borgerne via Kommunens hjemmeside efter godkendelse i Social- og Seniorudvalget og Kommunalbestyrelsen. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ - Βιλαγ - Funktionsevnevurdering - Kvalitetsstandarder Νοτερ τιλ βιλαγ Der er vedhæftet følgende bilag: Funktionsevnevurdering inden for hvert ydelsesområde. Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Βεσλυτνινγ Σοχιαλ ογ Σενιορυδϖαλγετ δεν Indstillingen godkendt og videresendes til ØU og KB. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende kvalitetsstandarder og serviceniveauer gældende fra Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 10/22672 Journalnr.: G00 Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Susanne Koch Φορσλαγ τιλ λοκαλπλαν 132 υδσ ττελσε Ρεσυµε Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. august 2010 Lokalplanforslag 132 og tillæg 2 til Helhedsplan til offentlig høring i perioden 6. september 2010 til 3. november Den offentlige høring er nu afsluttet. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at behandlingen af høringssvarene udsættes til februar 2011 og at der gives tilladelse til at påbegynde tagarbejder på Hørsholm Skole, jf. planlovens 17, stk. 2. Kommunalbestyrelsen holder temamøde om den bevarende lokalplan den Σαγσφρεµστιλλινγ De bevaringsværdige ejendomme omfatter ca. 500 enkeltliggende individuelle en- eller flerfamiliehus. De øvrige bevaringsværdige ejendomme udgøres af større eller mindre samlede bebyggelser med Opnæsgård, med mere end 500 husstande, som den største. Οφφεντλιγ η ρινγ λοκαλπλανφορσλαγ 132 ογ τιλλ γ 2 τιλ Ηεληεδσπλαν Lokalplanforslaget og tillægget til Helhedsplan har været i offentlig høring i perioden 6. september 2010 til 3. november Lokalplanforslaget er udsendt til 2722 husstande og ejere. Der er indkommet 46 egentlige individuelle indsigelser til lokalplanen, samt en kollektiv indsigelse som 216 husstande tilslutter sig. I tidsplanen for lokalplanprocessen er det fastlagt, at kommunalbestyrelsen skulle behandle den endelig vedtagelse af lokalplanen på møde den 20. december Denne dato blev fastsat for at det skulle være muligt i påbegynde energirenovering på Hørsholm Skole i januar En stor del af de individuelle indsigelser omhandler de økonomiske konsekvenser af forslaget, for den enkelte grundejer og andre ejendomsrelaterede spørgsmål, herunder forslag til ændring af ejendommens SAVE-værdi. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 ςυρδερινγ For at kunne behandle de individuelle ejendomsspørgsmål tilstrækkeligt grundigt - herunder især de økonomiske konsekvenser kan en endelig politisk behandling ikke nås til den 20. december Høringsfristen udløb den 3. november 2010 og første behandling i MPU skal finde sted den 1. december. Da lokalplanforslaget omfatter mange individuelle ejendomme hvor konsekvenserne især kan være vanskelige at forudse for grundejerne, vil det være af betydning at få belyst konsekvenserne for især enkeltejendommene grundigt. Administrationen foreslår derfor at den endelige behandling af lokalplanen udsættes således, at der kan foretages konsekvensberegninger på nøgletalsniveau. Administrationen har gennemgået aktuelle byggeansøgninger og der foreligger ikke pt. ansøgninger som ikke kan færdigbehandles hvis lokalplanen udskydes. Der foreligger 2 14 forbud mod nedrivninger som ikke påvirkes af en udsættelse. På denne baggrund anbefaler administrationen, at behandlingen af høringssvarene udsættes således, at indsigelserne kan behandles grundigt og at der kan afholdes temamøde om lokalplanforslaget. Ενεργιρενοϖερινγ αφ Η ρσηολµ Σκολε Der er planlagt og igangsat energirenovering af Hørsholm Skole, renoveringen omfatter nyt tag, hævet fra tagfoden, skifertag i stedet for tegltag og solcelleanlæg på tagfladerne. Skolen er delvist omfattet af lokalplanforslag 132 og de påtænkte tagarbejder vurderes ikke at være i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Hørsholm Skole kom med i lokalplanforslaget ved en fejl og spørgsmålet om Hørsholm Skoles bevaringsværdi blev behandlet af MPU i september 2010, hvor det blev besluttet at anbefale, at Hørsholm Skole skulle udtages som bevaringsværdig af lokalplanforslaget i forbindelse med den berammede behandling af lokalplanforslaget den 20. december Den offentlige fremlæggelse af lokalplanforslaget er nu tilendebragt, der er ikke indkommet høringssvar der omhandler Hørsholm Skole. Μιδλερτιδιγε ρετσϖιρκνινγερ Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Efter udløbet af en indsigelsesfrist kan kommunalbestyrelsen tillade jf. planlovens 17, stk. 2, at der dispenseres fra de midlertidige retsvirkninger, hvis følgende vilkår er opfyldt: Byggearbejderne er ikke i modstrid med kommuneplanen Byggearbejderne må ikke være lokalplanpligtige Der ikke er nedlagt veto mod lokalplanforslaget. Byggearbejdet må ikke være i strid med lokalplanforslaget MPU anbefalede på møde at Hørsholm Skole udgår af lokalplanen for bevaringsværdige bygninger. Det beror på en fejl at skolen blev medtaget i bygningsregistranten og dermed lokalplanforslaget. Der er indgået kontrakt om udførelse af energirenovering, herunder tagarbejder og arbejderne er igangsat, dog ikke på de to fløje af skole der er omfattet af lokalplanforslaget. Igangsætning her afventer at bygningerne bliver udtaget af lokalplanforslaget. Da tagarbejderne på de 2 fløje er planlagt igangsat primo januar og der Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 er indgået kontrakt herom, vil det betyde forsinkelse og fordyrelse hvis disse arbejder skal udskydes fordi lokalplanforslaget udsættes. ςυρδερινγ Da det er vedtaget, at skolen skal ud af lokalplanen ved planens endelige vedtagelse, at skolen er kommet med i lokalplanforslaget ved en fejl og at der ikke er indkommet høringssvar der omhandler Hørsholm Skole, foregriber en dispensation fra de midlertidige retsvirkninger således ikke den endelige vedtagelse af lokalplanen Det anbefales at udvalget overfor kommunalbestyrelsen indstiller at der gives tilladelses til at påbegynde tagarbejder jf. planlovens 17, stk. 2. κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Der den udsendt pressemeddelelse om sagens behandling i udvalget. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ TMU, den ØU, den KB, den MPU, den ØU, den KB, den MPU, den Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Indstillingen godkendt, da det forventes, at de påbegyndte tagarbejder på Hørsholm Skole vil kunne rummes indenfor endelige lokalplanforslag. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende, at behandlingen af høringssvarene udsættes til februar 2011, og at tagarbejderne på Hørsholm Skole kan påbegyndes. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/26840 Journalnr.: P00 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Troels Vastrup Γοδκενδελσε αφ τακστβλαδ 2011 φορ Η ρσηολµ ςανδ ΑπΣ Ρεσυµε Hørsholm Vand ApS har fremlagt deres takstblad for Takstblad skal godkendes af Hørsholm Kommune. Taksten for drikkevand stiger lidt, mens taksten for afledning af spildevand falder lidt, hvilket stort set udligner hinanden. Derimod bliver de obligatoriske kommunale tømningsordninger for fedtudskillere, bundfældningstanke og samletanke omkring 3 gange så dyre for forbrugerne, eftersom disse priser nu justeres for at afspejle Hørsholm Vands reelle udgifter ved at drive ordningerne. Φορσλαγ Det indstilles til udvalget at godkende: taksterne for drikkevand og afledning af spildevand for 2011, da de er i overensstemmelse med prisloftet taksterne for tømningsordningerne for 2011, da de vurderes at afspejle de reelle udgifter til drift af ordningen Σαγσφρεµστιλλινγ Ιντρο Ifølge vandforsyningslovens 53 og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 3 skal taksterne for hhv. drikkevand og afledning af spildevand årligt godkendes af Hørsholm Kommune Takterne skal i begge tilfælde overholde det prisloft der på pågældende område er udstukket af Konkurrencestyrelsens forsyningssekretariat. Hørsholm Vands takstblad for 2011 fremgår af bilag 3, hvor priserne sammenlignes med ςανδφορσψνινγ Forsyningssekretariat har i sin afgørelse 1. oktober afgjort følgende: Prisloftet fastsættes til 18,00 kr. pr. m 3 [ekskl. moms, inkl. afgifter] Se bilag 1 for flere detaljer. Statsafgiften er 5,00 kr. pr. m 3, dvs. prisloftet svarer til 13,00 kr. pr. m 3 ekskl. moms og Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 afgifter. Lægges hertil 25 % moms svarer prisloftet til 16,25 kr. pr. m 3 inkl. moms og ekskl. afgifter. I Hørsholm Vand ApS takstblad for 2011 er prisen fastfast til 16,25 kr. pr. m 3 (mod 14,50 kr. for 2010, altså en lille stigning). Administrationen vurderer at takstbladet overholder prisloftet, og dermed kan godkendes. Κλοακφορσψνινγ Forsyningssekretariat har i sin afgørelse 8. oktober afgjort følgende: Prisloftet fastsættes til 21,19 kr. pr. m 3 [ekskl. moms]. Se bilag 2 for flere detaljer. Prisloftet er beregnet ud fra selskabets samlede indtægter og behandlede spildevandsmængder: Prisloft = kr. / m 3 spildevand Dette tal tager ikke højde for at Usserød Renseanlæg som en del af Hørsholm Vand behandler spildevand fra Fredensborg og Rudersdal Kommune. Som betaling for dette arbejde modtager Hørsholm Vand en fast betaling fra nabokommunerne. Selskabet har altså en fast indtægt for den del af spildevandet, der kommer fra nabokommunerne, og resten af indtægterne skal derfor hentes på afledningsbidraget for den del af spildevandet, der kommer fra Hørsholm Kommune. Se bilag 5 for detaljer. Fast bidrag: Spildevand fra nabokommuner: m 3 Indtægt for spildevand fra nabokommuner: kr. Variabelt bidrag: Spildevand fra Hørsholm Kommune: m 3 Indtægt for spildevand fra Hørsholm Kommune: kr. Taksten beregnes ud fra den variable del, dvs.: Takst = kr. / m 3 spildevand Dette giver et prisloft svarende til 26,22 kr. pr. m 3 ekskl. moms. Lægges hertil 25 % moms svarer prisloftet til 32,78 kr. pr. m 3 inkl. moms. I Hørsholm Vand ApS takstblad for 2011 er prisen fastfast til 32,78 kr. pr. m 3 inkl. moms (mod 35,63 kr. i 2010, altså et lille fald). På den baggrund vurderer administrationen at takstbladet overholder prisloftet, og dermed kan godkendes. Τ µνινγσορδνινγερ Kommunen har besluttet at alle fedtudskillere, bundfældningstanke og samletanke skal være tilsluttet den kommunale tømningsordning, der drives af Hørsholm Vand. Det nye takstblad indeholder væsentlige stigninger for afgiften til de obligatoriske tømningsordninger, der generelt stiger til ca. 3 gange niveauet i Fedtudskillere: kr. inkl. moms per tømning (mod 730 kr. i 2010) Bundfældningstanke: kr. inkl. moms per tømning (mod 983 kr. i 2010) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 Samletanke: kr. inkl. moms per tømning (mod kr. i 2010) Begrundelsen for de kraftige stigninger er at priserne ikke er blevet reguleret i mere end 10 år, og at de oprindelige priser ikke nødvendigvis har indeholdt alle de udgifter kloakforsyningen havde ved ordningen. Hørsholm Vand ApS har efter selskabsdannelsen kortlagt de reelle udgifter til driften af tømningsordningerne, og de nye afgifter afspejler derfor de reelle nuværende udgifter for Hørsholm Vand idet tømningsordningerne drives efter hvile-i-sig-selv princippet om at de skal være udgiftsneutrale for forsyningsselskabet. Se bilag 4 for detaljer. Administrationen vurderer at de forhøjede udgifter afspejler de reelle driftsudgifter for Hørsholm Vand, og at de dermed kan godkendes. κονοµι/περσοναλε Vedtagelsen af takstbladet har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune. Dog vil ændrede takster påvirke udgiften ved driften af kommunale ejendomme ud fra ejendommenes vandforbrug. Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Βιλαγ - Bilag 1 - Prisloft for drikkevand - Hørsholm Vand.pdf - Bilag 2 - prisloft for spildevand.pdf - Bilag 3 - Takstblad Bilag 4 - Tømningsordninger - Bilag 5 - Takster 2011 til godkendelse t Hørsholm kommune Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Indstillingen godkendt. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende taksterne for drikkevand og afledning af spildevand i 2011 samt taksterne for tømningsordninger for Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Mandag 31.01.2011 kl. 13:45 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Status på disponible puljemidler politikområde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Møde den 2. september

Sundhedsudvalget. Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Møde den 2. september Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 2. september Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Sundhedsudvalgets område

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2011 på Børne- og skoleudvalgets

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 30. nov Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Kvalitetsrapporter på skoleområdet 2009-2010 3 Frokostordning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 02.12.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo oktober

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Solhuset Tirsdag 25.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om dagtilbudsområdet i Hørsholm 3 Orientering vedrørende

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og ØU Torsdag 10.12.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Idriftssættelse af Hørsholm Vand ApS 2 Regulativer,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 30.10.2013 Onsdag 30.10.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Lokalplan 146 (for et område

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 2. juni Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetlægning i Sport, Fritid, og Kulturudvalget 3 Budget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 26.11.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.30. Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.01.2013 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26.02.2013 Acadre dok. 152599-12

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 2 Meddelelser 4 Børn-

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 28-10-2015 Mødetid: 09:00 11:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Jørgensen og Peter Carlsen. Fraværende: Referent: Punkt 1. Referat

Læs mere