Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald 6 Anlægsregnskab Sophielund III servicearealer til 36 plejeboliger 9 Serviceniveauer og kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde 11 Forslag til lokalplan udsættelse 15 Godkendelse af takstblad 2011 for Hørsholm Vand ApS 18 Godkendelse af ændrede regulativer for Hørsholm Vand ApS 21 Revision af overenskomst for Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø 24 Kvalitetsrapporter på skoleområdet Hørsholm Kommunes tillægsaftale til 2. generations Sundhedsaftaler - Endelig godkendelse 29 Louiselund - Status og frigivelse af anlægsbevilling i Frokostordning i Hørsholms dagtilbud 33 Budget til Beskæftigelsesplan Redegørelse om overholdelse af Styrelseslovens Kommunalbestyrelsens udtalelse til Tilsynet 42 Kommunens økonomi: Politisk betjening Udbudsstrategi 50 Udnyttelse af reklamering og sponsering ved kommunens ejendomme og på løsøre 53 CO2 neutral Idrætspark 57 Hørsholm Ridehus - Evt. salg / overførsel af areal 62 Udvidelse af Ådalsparken - Skema A 65 Forslag til lokalplan 138 Slutterupgård - behandling af høringssvar 69 Lokalplan 145, Ådalsparken bolig og centerområde og tillæg 3 til Helhedsplan høringssvar 74 Usserød Kongevej - Ådalsvej. Revideret lysforslag til rundkørsel ved Velux 81 Kvalitetskontrakter godkendelse af samlet kvalitetskontrakt 85 Rungsted Havn A/S forslag om nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg 89 Rungsted Havn A/S forslag om at hjemtagelse (likvidation) godkendes forudgående af Statsforvaltningen 91 Rungsted Havn A/S forslag om gennemførelse af dialogmøder med aktionæ-rer, foreninger

2 og andre interessenter 92 Rungsted Havn A/S forslag om afholdelse af borgermøde om forslaget om hjemtagelse (likvidation) af Rungsted Havn A/S som kommunal institution 94 Rungsted Havn A/S forslag om at havnen, herunder havnearealerne, sikres mod salg efter hjemtagelse (likvidation) af Rungsted Havn A/S 95 Rungsted Havn - hjemtagelse - belysning af konsekvenserne 96 Spørgetid efter kommunalbestyrelsesmødet 101 Bilagsoversigt 102 Φραϖ ρενδε Birger Bøgeblad (V) Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν Borgmesteren orienterede om, at punkterne 25 og udsættes til økonomiudvalgsmødet i februar Begrundelsen for udsættelse af punkterne vedr. havnen var, at der skal være tid til nødvendig dialog med interessenterne. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 10/15205 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Σπ ργετιδ φ ρ κοµµυναλβεστψρελσεσµ δετ Σαγσφρεµστιλλινγ Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Ρεγλερ φορ σπ ργσµ λ τιλ Η ρσηολµ Κοµµυναλβεστψρελσε Σπ ργετιδ ι τιλκνψτνινγ τιλ κοµµυναλβεστψρελσενσ ορδιν ρε µ δερ For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Ηϖορν ρ καν δυ σπ ργε? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Ηϖεµ καν στιλλε σπ ργσµ λ? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Ηϖιλκε σπ ργσµ λ καν δυ στιλλε? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Βεσϖαρελσε αφ σπ ργσµ λ Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Τϖιϖλ οµ σπ ργετιδσρεγλεµεντετ Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 2 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Μεδδελελσερ Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Ingen meddelelser. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 10/3100 Journalnr.: P24 Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Jannik Lund Olsen Ενδελιγ ϖεδταγελσε αφ νψε ρεγυλατιϖερ φορ ηυσηολδνινγσαφφαλδ ογ ερηϖερϖσαφφαλδ Ρεσυµε Regeringen har vedtaget en ny affaldsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 20. januar Af affaldsbekendtgørelsen fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Forslag til regulativer skal efter behandling og godkendelse i MPU, i høring i 4 uger, hvorefter de, med eventuelle rettelser, kan fremlægges MPU, ØU og KB til endelig godkendelse. Regulativerne er baseret på nationale skabeloner udarbejdet af Miljøministeriet, og indeholder dels noget fast tekst, der ikke kan redigeres i, og dels nogle valgfri afsnit som kommunerne kan udfylde med tekst som de ønsker. De fremlagte forslag til regulativer dækker både dagrenovation fra private husholdninger og erhvervsaffaldet fra virksomheder. Forslag til regulativer har nu været i høring i 4 uger, med indsigelsesfrist d. 1. december 2010 der er ikke kommet indsigelser eller kommentarer. Φορσλαγ Administrationen indstiller at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende forslag til nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, samt at administrationen får Kommunalbestyrelsens bemyndigelse til at ændre i regulativernes obligatoriske del indtil d. 1. juli i tilfælde af at Miljøstyrelsen vælger at ændre den obligatoriske tekst inden 1. juli Σαγσφρεµστιλλινγ I forlængelse af den nye affaldsbekendtgørelse skal der udarbejdes nye regulativer for private husholdninger og for virksomheder. Regulativforslagene er udarbejdet i nært samarbejde med I/S Nordforbrænding og teknikerudvalget, og regulativernes opbygning og disponering er fastlagt af paradigmet for Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 standardregulativerne i affaldsbekendtgørelsen, som skal følges af hensyn til ensartede regulativer hos kommunerne. De nye regulativforslag består af en obligatorisk del og en valgfri del. Regulativ for dagrenovation er baseret på teksten i det nuværende regulativ tilrettet med relevante nye navne etc. i henhold til den nye organisationsstruktur men kan i øvrigt ikke sammenlignes da strukturen, på grund af den obligatoriske del, ikke passer med det nuværende regulativ. Erhvervsaffaldsregulativet er helt nyt. Den 25. oktober 2010 sendte Miljøstyrelsen et udkast til en ny affaldsbekendtgørelse i høring. I det nye udkast fremgår det bla. at miljøstyrelsen ønsker at ændre på paradigmerne i standardregulativerne dvs. den obligatoriske del af teksten, således at det skulle gøre kommunernes regulativer mindre følsomme overfor fremtidige ændringer i affaldsbekendtgørelsen. Det fremgår også af udkastet at fristen for vedtagelse af nye regulativer stadig, som nu, er 1. januar Det er Miljøstyrelsen opmærksom på at kommunerne ikke kan nå og vil derfor indstille til Miljøministeren at fristen for vedtagelse udskydes til 1. juli Der ligger pt. ingen skriftlig dokumentation på hvordan og hvornår de nye overgangsbestemmelser forventes at virke eller træde i kraft. Set i lyset af hele processen om den nye affaldsbekendtgørelse og de hyppige og meget hastige og kortfristede udmeldinger fra Miljøstyrelsen, er det administrationens opfattelse at det er sikrest at vedtage vores nye regulativer inden 1. januar - efter de regler og bestemmelser som er meldt ud skriftligt og er juridisk bindende, således at der ikke kan rejses tvivl om hjemlen til at opkræve de nye gebyrer. Skulle der komme ændringer til den obligatoriske del i de landsdækkende regulativer i det nye år, vil administrationen gerne have Kommunalbestyrelsens bemyndigelse til at kunne ændre denne del i kommunens regulativer. Dermed undgår administrationen og de politiske udvalg at bruge tid på at forberede og behandle regulativerne blot for at godkende noget tekst som der alligevel ikke kan rettes i. Der er en risiko for at Miljøministeriet melder en procedure ud, angående vedtagelse af nye regulativer, som administrationen bliver tvunget til at følge, og administrationen kan derfor ikke garantere at der ikke kommer endnu en politisk behandling af nye regulativer - selvom en eventuel bemyndigelse gives fra Kommunalbestyrelsen. Der er rettet slåfejl, linjeskift og andre små layout-justeringer i de fremlagte regulativer. Den eneste større rettelse er ændring af Dagrenovation til Husholdningsaffald i regulativet for husholdningsaffald. Når regulativerne er endeligt vedtaget i KB vil de blive lagt i NSTAR, Miljøstyrelsens database for alle landets affaldsregulativer, og blive offentliggjort og være gyldige 8 dage efter indtastningen. Κοµµυνικατιον Regulativerne er blevet annonceret i lokalpressen og vil efter endelig vedtagelse i KB blive lagt på kommunes hjemmeside. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Flere forskellige emner under den nye bekendtgørelse på affaldsområdet er behandlet på afsluttende møder i MPU d. 24. februar og 2. juni 2010, KB d. 27. september samt en Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 mere detaljeret gennemgang af regulativernes indhold og opbygning på MPU d. 27. oktober. Βιλαγ - Hørsholm Kommunes regulativ for husholdningsaffald - december Hørsholm Kommunes regulativ for erhvervsaffald - december 2010 Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende de nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, samt bemyndige administrationen til evt. ændringer i regulativernes obligatoriske dele. Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Indstillingen godkendt. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 08/20167 Journalnr.: S08 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Ανλ γσρεγνσκαβ Σοπηιελυνδ ΙΙΙ σερϖιχεαρεαλερ τιλ 36 πλεϕεβολιγερ Ρεσυµε Der er aflagt anlægsregnskab på Sophielund III servicearealer til 36 plejeboliger. Regnskabet udviser et merforbrug på kr. Φορσλαγ Administrationen foreslår at Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet. Σαγσφρεµστιλλινγ Kommunalbestyrelsen godkendte den og ansøgning om opførelse af plejeboliger ved Sophielund, henholdsvis skema A og B. Der er opført 36 to-rums plejeboliger på Sophielund. Hørsholm Kommunes andel af udgifterne til plejeboligerne udgør kommunens indskud til Landsbyggefonden på 3,8 mio. kr. og indgår ikke i dette anlægsregnskab. Anlægsbevillingen på 4,4 mio. kr. omfatter servicearealerne som Hørsholm Kommune finansierer 100 %. Servicearealerne omfatter to træningsrum, et kontor, et teknik- og depotrum og kommunens andel af gangarealer, i alt 180 m2 netto. Den blev der givet en tillægsbevilling på kr. til merudgifterne jf. skema B. Anlægsregnskabet, se bilag 1, udviser et merforbrug på kr. I regnskabet er der indregnet en forventet indtægt fra staten på 1,44 mio. kr., som først modtages når regnskabet er aflagt. Statens tillæg er kr. pr. lejlighed jf. Lov om almene boliger 141. Merforbruget på kr. skyldes merforbrug på inventar og manglende overførsel fra drift til anlæg i 2006, til at dække disse udgifter. Der skulle være overført kr. fra "Drift af plejeboliger", pengene blev fejlagtigt lagt i kommunekassen i stedet. Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PriceWaterHouseCooper den 24. september Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, se bilag 2. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen har tidligere været behandlet i kommunalbestyrelsen den , og Βιλαγ - Underskrevet anlægsregnskab - Revisorerklæring vedr. anlægsregnskab på Sophienlund Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Σοχιαλ ογ Σενιορυδϖαλγετ δεν Godkendt. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/21753 Journalnr.: P23 Sagsforløb: SSU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Majbrit Maag Etgen Σερϖιχενιϖεαυερ ογ κϖαλιτετσστανδαρδερ π δετ σπεχιαλισερεδε ϖοκσενοµρ δε Ρεσυµε Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen mindst én gang årligt vedtage kvalitetsstandarder inden for området: Behandling af stofmisbrugere i henhold til Servicelovens 101 (bilag 1). Lovgivningen pålægger ikke Kommunalbestyrelsen at udarbejde kvalitetsstandarder for øvrige områder indenfor det specialiserede socialområde, men for at sikre et ensartet afsæt for sagsbehandlingen har det i Socialcentrets årsplan for 2010 været et mål, at der i forlængelse af ovenstående område også udarbejdes kvalitetsstandarder for det øvrige specialiserede socialområde. Det specialiserede socialområde dækker ydelser til handicappede og sindslidende efter servicelovens og sundhedslovens bestemmelser. Socialcentret har derudover et mål om, at der skal udarbejdes serviceniveauer for det specialiserede socialområde som et led i at opnå bedre styring af udgifterne på området, jævnfør Kommunernes Landsforenings notat om styringsredskaber på det specialiserede socialområde. Målet er yderligere aktualiseret af de økonomiske udfordringer Hørsholm Kommune står overfor de næste mange år, hvor der på flere punkter er besluttet besparelser med deraf afledte serviceforringelser de kommende år. Med dette punkt præsenteres de kvalitetsstandarder og serviceniveauer for det specialiserede voksenområde, som administrationen har udarbejdet for Hørsholm Kommune. Administrationen forventer, at der ved vedtagelse af serviceniveauerne kan skabes større overensstemmelse imellem budget og forbrug fra Φορσλαγ Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandarder og serviceniveauer, gældende fra 2011 for Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Σαγσφρεµστιλλινγ Βαγγρυνδ Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen mindst én gang om året vedtage kvalitetsstandarder inden for området: Behandling af stofmisbrugere iht. Servicelovens 101. Lovgivningen pålægger ikke Kommunalbestyrelsen at udarbejde kvalitetsstandarder for øvrige områder indenfor det specialiserede socialområde, men Socialcentret har et mål om at eksisterende kvalitetsstandarder skal revideres og der skal udarbejdes nye kvalitetsstandarder, således at der er kvalitetsstandarder for hele det specialiserede socialområde. I de nye kvalitetsstandarder skal der indgå beskrivelse af det serviceniveau som Kommunalbestyrelsen har godkendt i forbindelse med besparelser i budget , ligesom der generelt skal indgå beskrivelse af serviceniveauerne. Formålet hermed er dels, at sikre et ensartet serviceniveau overfor borgerne, og dels at skabe synlighed over sammenhængen mellem besluttet serviceniveau og budget. Socialcentret har arbejdet med indførelse af de af Kommunernes Landsforening foreslåede redskaber til styring af økonomien på det specialiserede socialområde, og politisk vedtagne kvalitetsstandarder og serviceniveauer er et af disse initiativer. Socialcentret har med baggrund i ovenstående udarbejdet kvalitetsstandarder på følgende områder: Socialpædagogisk støtte i henhold til Servicelovens 85. Borgerstyret personlig assistance i henhold til Servicelovens 96. Ledsagerordning i henhold til Servicelovens 97. Merudgifter i henhold til Servicelovens 100. Tilskud til behandling i henhold til Servicelovens 102. Beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens 103. Aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens 104. Midlertidigt ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 107. Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108. Støtte til køb af bil i henhold til Servicelovens 114. Behandling af alkoholmisbrugere i henhold til Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandarderne medvirker til, at borgerne kan danne sig et overblik over hvilken hjælp de kan forvente på voksenområdet. Borgerne kan ligeledes finde kontaktoplysninger og oplysninger om sagsbehandlingstider. Det overordnede formål med at beskrive kommunens serviceniveau i kvalitetsstandarder er, at sikre gennemsigtighed og fleksibilitet, så der herigennem dannes et godt grundlag for at tilbyde service af ensartet og høj kvalitet, hvor der sættes fokus på borgernes behov og retssikkerhed. Kvalitetsstandarderne vil blive lagt ind på hjemmesiden som link til beskrivelsen af de enkelte områder. Φυνκτιονσεϖνεϖυρδερινγ Kvalitetsstandarderne/serviceniveauerne bygger på principperne i Fælles Sprog II, som er Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 et visitationsredskab, der er udviklet af Kommunernes Landsforening. Fælles Sprog II beskriver, indenfor fem kategorier fra 0-5, borgerens funktionsniveau og dermed også borgerens mulighed for at klare sig selv. Modellen og brugen heraf er tilpasset, så den passer til hverdagen i Socialcentret. Dette indebærer blandt andet, at Socialcenteret har inddelt de enkelte kompetencer som skal indgå i vurderingen af borgerens funktionsevne i 5 grupper fra a-e. Fokus er dermed lagt på borgernes funktionsniveau og med tanke på eventuelle muligheder for at udnytte eller udvikle borgerens egne ressourcer i forbindelse med den konkrete vurdering af tildeling af hjælp. Samtidig sikrer funktionsevnevurderingen en ensartet visitation af ydelser, idet borgere med samme funktionsniveau som udgangspunkt tilbydes samme hjælp. Dertil kommer, at funktionsevnevurderingen er et redskab til at fastlægge serviceniveauet, således at bevilling af ydelser indenfor hvert område kræver et indenfor det enkelte område fastlagt funktionsniveau. Det understreges, at det i sidste ende altid vil være en konkret individuel vurdering, hvilken støtte den enkelte borger har behov for og at funktionsevnevurderingen i den forbindelse alene udgør et redskab til vurdering heraf. Βεσκριϖελσε αφ σερϖιχενιϖεαυερνε γενερελτ Serviceniveauerne fremgår primært under punktet "visitation" i kvalitetsstandarderne, men også af de andre punkter i kvalitetsstandarderne omkring målgruppe og indhold m.v. Bilag 1 "Funktionsevnevurdering", der er udfærdiget inden for hvert område, fungerer som et internt bilag for sagsbehandlerne. Her fremgår serviceniveauet på den måde, at bevilling af den enkelte ydelse forudsætter et nærmere fastsat funktionsniveau. F.eks. forudsætter bevilling af botilbud, at borgeren har svære eller totale begrænsninger inden for elementerne faglige og praktiske kompetencer, materielle forhold og netværk samt personlige kompetencer og helbredsmæssige forhold. I kvalitetsstandarderne er alene nævnt, at der foretages en funktionsevnevurdering samt beskrivelse heraf i hovedtræk. Dette skyldes, at brug af funktionsevnevurderingen forudsætter en vis fælles forståelse, som sagsbehandlerne har fokus på og som er beskrevet i "Fælles Sprog II". Κονσεκϖενσερ αφ σερϖιχενιϖεαυερνε De nye kvalitetsstandarder og serviceniveauer bærer præg af de besparelser, som har gjort sig gældende i forlængelse af det vedtagne budgetforlig. Hvad angår beskrivelse af serviceniveauet for de områder, hvor der ikke er vedtaget konkrete besparelser, er der ligeledes lagt vægt på omkostningerne i forhold til tildeling af ydelser med henblik på at overholde budgettet. Ved indførelse af funktionsevnevurderingen er der tilført et skærpet fokus på, hvem der i Hørsholm Kommune visiteres til et tilbud, ligesom der generelt set er lagt vægt på, at borgeren så vidt muligt kan forblive i sit eget hjem, eller at kommunen benytte lokale/egne tilbud frem for eksterne tilbud. Ved brug af ekstern leverandør vælges den billigst egnede, hvilket der dermed også er skærpet fokus på fra sagsbehandlernes side. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Κονκλυσιον ογ ινδστιλλινγ: Socialcentret forventer med indførelse af de beskrevne serviceniveauer i kvalitetsstandarderne, at der kan skabes større overensstemmelse mellem serviceniveau og budget, ligesom det forventes, at de beskrevne funktionsevnekriterier kan være en brugbar metode til, at sikre ensartet sagsbehandling og være med til at bremse de sidste 3 års udgiftsudvikling. Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarder og serviceniveauer gældende fra κονοµι/περσοναλε - Κοµµυνικατιον Kvalitetsstandarderne kommunikeres til borgerne via Kommunens hjemmeside efter godkendelse i Social- og Seniorudvalget og Kommunalbestyrelsen. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ - Βιλαγ - Funktionsevnevurdering - Kvalitetsstandarder Νοτερ τιλ βιλαγ Der er vedhæftet følgende bilag: Funktionsevnevurdering inden for hvert ydelsesområde. Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Βεσλυτνινγ Σοχιαλ ογ Σενιορυδϖαλγετ δεν Indstillingen godkendt og videresendes til ØU og KB. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende kvalitetsstandarder og serviceniveauer gældende fra Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 10/22672 Journalnr.: G00 Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Susanne Koch Φορσλαγ τιλ λοκαλπλαν 132 υδσ ττελσε Ρεσυµε Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. august 2010 Lokalplanforslag 132 og tillæg 2 til Helhedsplan til offentlig høring i perioden 6. september 2010 til 3. november Den offentlige høring er nu afsluttet. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at behandlingen af høringssvarene udsættes til februar 2011 og at der gives tilladelse til at påbegynde tagarbejder på Hørsholm Skole, jf. planlovens 17, stk. 2. Kommunalbestyrelsen holder temamøde om den bevarende lokalplan den Σαγσφρεµστιλλινγ De bevaringsværdige ejendomme omfatter ca. 500 enkeltliggende individuelle en- eller flerfamiliehus. De øvrige bevaringsværdige ejendomme udgøres af større eller mindre samlede bebyggelser med Opnæsgård, med mere end 500 husstande, som den største. Οφφεντλιγ η ρινγ λοκαλπλανφορσλαγ 132 ογ τιλλ γ 2 τιλ Ηεληεδσπλαν Lokalplanforslaget og tillægget til Helhedsplan har været i offentlig høring i perioden 6. september 2010 til 3. november Lokalplanforslaget er udsendt til 2722 husstande og ejere. Der er indkommet 46 egentlige individuelle indsigelser til lokalplanen, samt en kollektiv indsigelse som 216 husstande tilslutter sig. I tidsplanen for lokalplanprocessen er det fastlagt, at kommunalbestyrelsen skulle behandle den endelig vedtagelse af lokalplanen på møde den 20. december Denne dato blev fastsat for at det skulle være muligt i påbegynde energirenovering på Hørsholm Skole i januar En stor del af de individuelle indsigelser omhandler de økonomiske konsekvenser af forslaget, for den enkelte grundejer og andre ejendomsrelaterede spørgsmål, herunder forslag til ændring af ejendommens SAVE-værdi. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 ςυρδερινγ For at kunne behandle de individuelle ejendomsspørgsmål tilstrækkeligt grundigt - herunder især de økonomiske konsekvenser kan en endelig politisk behandling ikke nås til den 20. december Høringsfristen udløb den 3. november 2010 og første behandling i MPU skal finde sted den 1. december. Da lokalplanforslaget omfatter mange individuelle ejendomme hvor konsekvenserne især kan være vanskelige at forudse for grundejerne, vil det være af betydning at få belyst konsekvenserne for især enkeltejendommene grundigt. Administrationen foreslår derfor at den endelige behandling af lokalplanen udsættes således, at der kan foretages konsekvensberegninger på nøgletalsniveau. Administrationen har gennemgået aktuelle byggeansøgninger og der foreligger ikke pt. ansøgninger som ikke kan færdigbehandles hvis lokalplanen udskydes. Der foreligger 2 14 forbud mod nedrivninger som ikke påvirkes af en udsættelse. På denne baggrund anbefaler administrationen, at behandlingen af høringssvarene udsættes således, at indsigelserne kan behandles grundigt og at der kan afholdes temamøde om lokalplanforslaget. Ενεργιρενοϖερινγ αφ Η ρσηολµ Σκολε Der er planlagt og igangsat energirenovering af Hørsholm Skole, renoveringen omfatter nyt tag, hævet fra tagfoden, skifertag i stedet for tegltag og solcelleanlæg på tagfladerne. Skolen er delvist omfattet af lokalplanforslag 132 og de påtænkte tagarbejder vurderes ikke at være i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Hørsholm Skole kom med i lokalplanforslaget ved en fejl og spørgsmålet om Hørsholm Skoles bevaringsværdi blev behandlet af MPU i september 2010, hvor det blev besluttet at anbefale, at Hørsholm Skole skulle udtages som bevaringsværdig af lokalplanforslaget i forbindelse med den berammede behandling af lokalplanforslaget den 20. december Den offentlige fremlæggelse af lokalplanforslaget er nu tilendebragt, der er ikke indkommet høringssvar der omhandler Hørsholm Skole. Μιδλερτιδιγε ρετσϖιρκνινγερ Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Efter udløbet af en indsigelsesfrist kan kommunalbestyrelsen tillade jf. planlovens 17, stk. 2, at der dispenseres fra de midlertidige retsvirkninger, hvis følgende vilkår er opfyldt: Byggearbejderne er ikke i modstrid med kommuneplanen Byggearbejderne må ikke være lokalplanpligtige Der ikke er nedlagt veto mod lokalplanforslaget. Byggearbejdet må ikke være i strid med lokalplanforslaget MPU anbefalede på møde at Hørsholm Skole udgår af lokalplanen for bevaringsværdige bygninger. Det beror på en fejl at skolen blev medtaget i bygningsregistranten og dermed lokalplanforslaget. Der er indgået kontrakt om udførelse af energirenovering, herunder tagarbejder og arbejderne er igangsat, dog ikke på de to fløje af skole der er omfattet af lokalplanforslaget. Igangsætning her afventer at bygningerne bliver udtaget af lokalplanforslaget. Da tagarbejderne på de 2 fløje er planlagt igangsat primo januar og der Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 er indgået kontrakt herom, vil det betyde forsinkelse og fordyrelse hvis disse arbejder skal udskydes fordi lokalplanforslaget udsættes. ςυρδερινγ Da det er vedtaget, at skolen skal ud af lokalplanen ved planens endelige vedtagelse, at skolen er kommet med i lokalplanforslaget ved en fejl og at der ikke er indkommet høringssvar der omhandler Hørsholm Skole, foregriber en dispensation fra de midlertidige retsvirkninger således ikke den endelige vedtagelse af lokalplanen Det anbefales at udvalget overfor kommunalbestyrelsen indstiller at der gives tilladelses til at påbegynde tagarbejder jf. planlovens 17, stk. 2. κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Der den udsendt pressemeddelelse om sagens behandling i udvalget. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ TMU, den ØU, den KB, den MPU, den ØU, den KB, den MPU, den Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Indstillingen godkendt, da det forventes, at de påbegyndte tagarbejder på Hørsholm Skole vil kunne rummes indenfor endelige lokalplanforslag. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende, at behandlingen af høringssvarene udsættes til februar 2011, og at tagarbejderne på Hørsholm Skole kan påbegyndes. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/26840 Journalnr.: P00 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Troels Vastrup Γοδκενδελσε αφ τακστβλαδ 2011 φορ Η ρσηολµ ςανδ ΑπΣ Ρεσυµε Hørsholm Vand ApS har fremlagt deres takstblad for Takstblad skal godkendes af Hørsholm Kommune. Taksten for drikkevand stiger lidt, mens taksten for afledning af spildevand falder lidt, hvilket stort set udligner hinanden. Derimod bliver de obligatoriske kommunale tømningsordninger for fedtudskillere, bundfældningstanke og samletanke omkring 3 gange så dyre for forbrugerne, eftersom disse priser nu justeres for at afspejle Hørsholm Vands reelle udgifter ved at drive ordningerne. Φορσλαγ Det indstilles til udvalget at godkende: taksterne for drikkevand og afledning af spildevand for 2011, da de er i overensstemmelse med prisloftet taksterne for tømningsordningerne for 2011, da de vurderes at afspejle de reelle udgifter til drift af ordningen Σαγσφρεµστιλλινγ Ιντρο Ifølge vandforsyningslovens 53 og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 3 skal taksterne for hhv. drikkevand og afledning af spildevand årligt godkendes af Hørsholm Kommune Takterne skal i begge tilfælde overholde det prisloft der på pågældende område er udstukket af Konkurrencestyrelsens forsyningssekretariat. Hørsholm Vands takstblad for 2011 fremgår af bilag 3, hvor priserne sammenlignes med ςανδφορσψνινγ Forsyningssekretariat har i sin afgørelse 1. oktober afgjort følgende: Prisloftet fastsættes til 18,00 kr. pr. m 3 [ekskl. moms, inkl. afgifter] Se bilag 1 for flere detaljer. Statsafgiften er 5,00 kr. pr. m 3, dvs. prisloftet svarer til 13,00 kr. pr. m 3 ekskl. moms og Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 afgifter. Lægges hertil 25 % moms svarer prisloftet til 16,25 kr. pr. m 3 inkl. moms og ekskl. afgifter. I Hørsholm Vand ApS takstblad for 2011 er prisen fastfast til 16,25 kr. pr. m 3 (mod 14,50 kr. for 2010, altså en lille stigning). Administrationen vurderer at takstbladet overholder prisloftet, og dermed kan godkendes. Κλοακφορσψνινγ Forsyningssekretariat har i sin afgørelse 8. oktober afgjort følgende: Prisloftet fastsættes til 21,19 kr. pr. m 3 [ekskl. moms]. Se bilag 2 for flere detaljer. Prisloftet er beregnet ud fra selskabets samlede indtægter og behandlede spildevandsmængder: Prisloft = kr. / m 3 spildevand Dette tal tager ikke højde for at Usserød Renseanlæg som en del af Hørsholm Vand behandler spildevand fra Fredensborg og Rudersdal Kommune. Som betaling for dette arbejde modtager Hørsholm Vand en fast betaling fra nabokommunerne. Selskabet har altså en fast indtægt for den del af spildevandet, der kommer fra nabokommunerne, og resten af indtægterne skal derfor hentes på afledningsbidraget for den del af spildevandet, der kommer fra Hørsholm Kommune. Se bilag 5 for detaljer. Fast bidrag: Spildevand fra nabokommuner: m 3 Indtægt for spildevand fra nabokommuner: kr. Variabelt bidrag: Spildevand fra Hørsholm Kommune: m 3 Indtægt for spildevand fra Hørsholm Kommune: kr. Taksten beregnes ud fra den variable del, dvs.: Takst = kr. / m 3 spildevand Dette giver et prisloft svarende til 26,22 kr. pr. m 3 ekskl. moms. Lægges hertil 25 % moms svarer prisloftet til 32,78 kr. pr. m 3 inkl. moms. I Hørsholm Vand ApS takstblad for 2011 er prisen fastfast til 32,78 kr. pr. m 3 inkl. moms (mod 35,63 kr. i 2010, altså et lille fald). På den baggrund vurderer administrationen at takstbladet overholder prisloftet, og dermed kan godkendes. Τ µνινγσορδνινγερ Kommunen har besluttet at alle fedtudskillere, bundfældningstanke og samletanke skal være tilsluttet den kommunale tømningsordning, der drives af Hørsholm Vand. Det nye takstblad indeholder væsentlige stigninger for afgiften til de obligatoriske tømningsordninger, der generelt stiger til ca. 3 gange niveauet i Fedtudskillere: kr. inkl. moms per tømning (mod 730 kr. i 2010) Bundfældningstanke: kr. inkl. moms per tømning (mod 983 kr. i 2010) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 Samletanke: kr. inkl. moms per tømning (mod kr. i 2010) Begrundelsen for de kraftige stigninger er at priserne ikke er blevet reguleret i mere end 10 år, og at de oprindelige priser ikke nødvendigvis har indeholdt alle de udgifter kloakforsyningen havde ved ordningen. Hørsholm Vand ApS har efter selskabsdannelsen kortlagt de reelle udgifter til driften af tømningsordningerne, og de nye afgifter afspejler derfor de reelle nuværende udgifter for Hørsholm Vand idet tømningsordningerne drives efter hvile-i-sig-selv princippet om at de skal være udgiftsneutrale for forsyningsselskabet. Se bilag 4 for detaljer. Administrationen vurderer at de forhøjede udgifter afspejler de reelle driftsudgifter for Hørsholm Vand, og at de dermed kan godkendes. κονοµι/περσοναλε Vedtagelsen af takstbladet har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune. Dog vil ændrede takster påvirke udgiften ved driften af kommunale ejendomme ud fra ejendommenes vandforbrug. Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Βιλαγ - Bilag 1 - Prisloft for drikkevand - Hørsholm Vand.pdf - Bilag 2 - prisloft for spildevand.pdf - Bilag 3 - Takstblad Bilag 4 - Tømningsordninger - Bilag 5 - Takster 2011 til godkendelse t Hørsholm kommune Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Indstillingen godkendt. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende taksterne for drikkevand og afledning af spildevand i 2011 samt taksterne for tømningsordninger for Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere