Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald 6 Anlægsregnskab Sophielund III servicearealer til 36 plejeboliger 9 Serviceniveauer og kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde 11 Forslag til lokalplan udsættelse 15 Godkendelse af takstblad 2011 for Hørsholm Vand ApS 18 Godkendelse af ændrede regulativer for Hørsholm Vand ApS 21 Revision af overenskomst for Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø 24 Kvalitetsrapporter på skoleområdet Hørsholm Kommunes tillægsaftale til 2. generations Sundhedsaftaler - Endelig godkendelse 29 Louiselund - Status og frigivelse af anlægsbevilling i Frokostordning i Hørsholms dagtilbud 33 Budget til Beskæftigelsesplan Redegørelse om overholdelse af Styrelseslovens Kommunalbestyrelsens udtalelse til Tilsynet 42 Kommunens økonomi: Politisk betjening Udbudsstrategi 50 Udnyttelse af reklamering og sponsering ved kommunens ejendomme og på løsøre 53 CO2 neutral Idrætspark 57 Hørsholm Ridehus - Evt. salg / overførsel af areal 62 Udvidelse af Ådalsparken - Skema A 65 Forslag til lokalplan 138 Slutterupgård - behandling af høringssvar 69 Lokalplan 145, Ådalsparken bolig og centerområde og tillæg 3 til Helhedsplan høringssvar 74 Usserød Kongevej - Ådalsvej. Revideret lysforslag til rundkørsel ved Velux 81 Kvalitetskontrakter godkendelse af samlet kvalitetskontrakt 85 Rungsted Havn A/S forslag om nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg 89 Rungsted Havn A/S forslag om at hjemtagelse (likvidation) godkendes forudgående af Statsforvaltningen 91 Rungsted Havn A/S forslag om gennemførelse af dialogmøder med aktionæ-rer, foreninger

2 og andre interessenter 92 Rungsted Havn A/S forslag om afholdelse af borgermøde om forslaget om hjemtagelse (likvidation) af Rungsted Havn A/S som kommunal institution 94 Rungsted Havn A/S forslag om at havnen, herunder havnearealerne, sikres mod salg efter hjemtagelse (likvidation) af Rungsted Havn A/S 95 Rungsted Havn - hjemtagelse - belysning af konsekvenserne 96 Spørgetid efter kommunalbestyrelsesmødet 101 Bilagsoversigt 102 Φραϖ ρενδε Birger Bøgeblad (V) Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν Borgmesteren orienterede om, at punkterne 25 og udsættes til økonomiudvalgsmødet i februar Begrundelsen for udsættelse af punkterne vedr. havnen var, at der skal være tid til nødvendig dialog med interessenterne. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 10/15205 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Σπ ργετιδ φ ρ κοµµυναλβεστψρελσεσµ δετ Σαγσφρεµστιλλινγ Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Ρεγλερ φορ σπ ργσµ λ τιλ Η ρσηολµ Κοµµυναλβεστψρελσε Σπ ργετιδ ι τιλκνψτνινγ τιλ κοµµυναλβεστψρελσενσ ορδιν ρε µ δερ For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Ηϖορν ρ καν δυ σπ ργε? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Ηϖεµ καν στιλλε σπ ργσµ λ? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Ηϖιλκε σπ ργσµ λ καν δυ στιλλε? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Βεσϖαρελσε αφ σπ ργσµ λ Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Τϖιϖλ οµ σπ ργετιδσρεγλεµεντετ Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 2 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Μεδδελελσερ Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Ingen meddelelser. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 10/3100 Journalnr.: P24 Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Jannik Lund Olsen Ενδελιγ ϖεδταγελσε αφ νψε ρεγυλατιϖερ φορ ηυσηολδνινγσαφφαλδ ογ ερηϖερϖσαφφαλδ Ρεσυµε Regeringen har vedtaget en ny affaldsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 20. januar Af affaldsbekendtgørelsen fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Forslag til regulativer skal efter behandling og godkendelse i MPU, i høring i 4 uger, hvorefter de, med eventuelle rettelser, kan fremlægges MPU, ØU og KB til endelig godkendelse. Regulativerne er baseret på nationale skabeloner udarbejdet af Miljøministeriet, og indeholder dels noget fast tekst, der ikke kan redigeres i, og dels nogle valgfri afsnit som kommunerne kan udfylde med tekst som de ønsker. De fremlagte forslag til regulativer dækker både dagrenovation fra private husholdninger og erhvervsaffaldet fra virksomheder. Forslag til regulativer har nu været i høring i 4 uger, med indsigelsesfrist d. 1. december 2010 der er ikke kommet indsigelser eller kommentarer. Φορσλαγ Administrationen indstiller at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende forslag til nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, samt at administrationen får Kommunalbestyrelsens bemyndigelse til at ændre i regulativernes obligatoriske del indtil d. 1. juli i tilfælde af at Miljøstyrelsen vælger at ændre den obligatoriske tekst inden 1. juli Σαγσφρεµστιλλινγ I forlængelse af den nye affaldsbekendtgørelse skal der udarbejdes nye regulativer for private husholdninger og for virksomheder. Regulativforslagene er udarbejdet i nært samarbejde med I/S Nordforbrænding og teknikerudvalget, og regulativernes opbygning og disponering er fastlagt af paradigmet for Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 standardregulativerne i affaldsbekendtgørelsen, som skal følges af hensyn til ensartede regulativer hos kommunerne. De nye regulativforslag består af en obligatorisk del og en valgfri del. Regulativ for dagrenovation er baseret på teksten i det nuværende regulativ tilrettet med relevante nye navne etc. i henhold til den nye organisationsstruktur men kan i øvrigt ikke sammenlignes da strukturen, på grund af den obligatoriske del, ikke passer med det nuværende regulativ. Erhvervsaffaldsregulativet er helt nyt. Den 25. oktober 2010 sendte Miljøstyrelsen et udkast til en ny affaldsbekendtgørelse i høring. I det nye udkast fremgår det bla. at miljøstyrelsen ønsker at ændre på paradigmerne i standardregulativerne dvs. den obligatoriske del af teksten, således at det skulle gøre kommunernes regulativer mindre følsomme overfor fremtidige ændringer i affaldsbekendtgørelsen. Det fremgår også af udkastet at fristen for vedtagelse af nye regulativer stadig, som nu, er 1. januar Det er Miljøstyrelsen opmærksom på at kommunerne ikke kan nå og vil derfor indstille til Miljøministeren at fristen for vedtagelse udskydes til 1. juli Der ligger pt. ingen skriftlig dokumentation på hvordan og hvornår de nye overgangsbestemmelser forventes at virke eller træde i kraft. Set i lyset af hele processen om den nye affaldsbekendtgørelse og de hyppige og meget hastige og kortfristede udmeldinger fra Miljøstyrelsen, er det administrationens opfattelse at det er sikrest at vedtage vores nye regulativer inden 1. januar - efter de regler og bestemmelser som er meldt ud skriftligt og er juridisk bindende, således at der ikke kan rejses tvivl om hjemlen til at opkræve de nye gebyrer. Skulle der komme ændringer til den obligatoriske del i de landsdækkende regulativer i det nye år, vil administrationen gerne have Kommunalbestyrelsens bemyndigelse til at kunne ændre denne del i kommunens regulativer. Dermed undgår administrationen og de politiske udvalg at bruge tid på at forberede og behandle regulativerne blot for at godkende noget tekst som der alligevel ikke kan rettes i. Der er en risiko for at Miljøministeriet melder en procedure ud, angående vedtagelse af nye regulativer, som administrationen bliver tvunget til at følge, og administrationen kan derfor ikke garantere at der ikke kommer endnu en politisk behandling af nye regulativer - selvom en eventuel bemyndigelse gives fra Kommunalbestyrelsen. Der er rettet slåfejl, linjeskift og andre små layout-justeringer i de fremlagte regulativer. Den eneste større rettelse er ændring af Dagrenovation til Husholdningsaffald i regulativet for husholdningsaffald. Når regulativerne er endeligt vedtaget i KB vil de blive lagt i NSTAR, Miljøstyrelsens database for alle landets affaldsregulativer, og blive offentliggjort og være gyldige 8 dage efter indtastningen. Κοµµυνικατιον Regulativerne er blevet annonceret i lokalpressen og vil efter endelig vedtagelse i KB blive lagt på kommunes hjemmeside. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Flere forskellige emner under den nye bekendtgørelse på affaldsområdet er behandlet på afsluttende møder i MPU d. 24. februar og 2. juni 2010, KB d. 27. september samt en Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 mere detaljeret gennemgang af regulativernes indhold og opbygning på MPU d. 27. oktober. Βιλαγ - Hørsholm Kommunes regulativ for husholdningsaffald - december Hørsholm Kommunes regulativ for erhvervsaffald - december 2010 Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende de nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, samt bemyndige administrationen til evt. ændringer i regulativernes obligatoriske dele. Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Indstillingen godkendt. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 08/20167 Journalnr.: S08 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Ανλ γσρεγνσκαβ Σοπηιελυνδ ΙΙΙ σερϖιχεαρεαλερ τιλ 36 πλεϕεβολιγερ Ρεσυµε Der er aflagt anlægsregnskab på Sophielund III servicearealer til 36 plejeboliger. Regnskabet udviser et merforbrug på kr. Φορσλαγ Administrationen foreslår at Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet. Σαγσφρεµστιλλινγ Kommunalbestyrelsen godkendte den og ansøgning om opførelse af plejeboliger ved Sophielund, henholdsvis skema A og B. Der er opført 36 to-rums plejeboliger på Sophielund. Hørsholm Kommunes andel af udgifterne til plejeboligerne udgør kommunens indskud til Landsbyggefonden på 3,8 mio. kr. og indgår ikke i dette anlægsregnskab. Anlægsbevillingen på 4,4 mio. kr. omfatter servicearealerne som Hørsholm Kommune finansierer 100 %. Servicearealerne omfatter to træningsrum, et kontor, et teknik- og depotrum og kommunens andel af gangarealer, i alt 180 m2 netto. Den blev der givet en tillægsbevilling på kr. til merudgifterne jf. skema B. Anlægsregnskabet, se bilag 1, udviser et merforbrug på kr. I regnskabet er der indregnet en forventet indtægt fra staten på 1,44 mio. kr., som først modtages når regnskabet er aflagt. Statens tillæg er kr. pr. lejlighed jf. Lov om almene boliger 141. Merforbruget på kr. skyldes merforbrug på inventar og manglende overførsel fra drift til anlæg i 2006, til at dække disse udgifter. Der skulle være overført kr. fra "Drift af plejeboliger", pengene blev fejlagtigt lagt i kommunekassen i stedet. Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PriceWaterHouseCooper den 24. september Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, se bilag 2. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen har tidligere været behandlet i kommunalbestyrelsen den , og Βιλαγ - Underskrevet anlægsregnskab - Revisorerklæring vedr. anlægsregnskab på Sophienlund Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Σοχιαλ ογ Σενιορυδϖαλγετ δεν Godkendt. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/21753 Journalnr.: P23 Sagsforløb: SSU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Majbrit Maag Etgen Σερϖιχενιϖεαυερ ογ κϖαλιτετσστανδαρδερ π δετ σπεχιαλισερεδε ϖοκσενοµρ δε Ρεσυµε Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen mindst én gang årligt vedtage kvalitetsstandarder inden for området: Behandling af stofmisbrugere i henhold til Servicelovens 101 (bilag 1). Lovgivningen pålægger ikke Kommunalbestyrelsen at udarbejde kvalitetsstandarder for øvrige områder indenfor det specialiserede socialområde, men for at sikre et ensartet afsæt for sagsbehandlingen har det i Socialcentrets årsplan for 2010 været et mål, at der i forlængelse af ovenstående område også udarbejdes kvalitetsstandarder for det øvrige specialiserede socialområde. Det specialiserede socialområde dækker ydelser til handicappede og sindslidende efter servicelovens og sundhedslovens bestemmelser. Socialcentret har derudover et mål om, at der skal udarbejdes serviceniveauer for det specialiserede socialområde som et led i at opnå bedre styring af udgifterne på området, jævnfør Kommunernes Landsforenings notat om styringsredskaber på det specialiserede socialområde. Målet er yderligere aktualiseret af de økonomiske udfordringer Hørsholm Kommune står overfor de næste mange år, hvor der på flere punkter er besluttet besparelser med deraf afledte serviceforringelser de kommende år. Med dette punkt præsenteres de kvalitetsstandarder og serviceniveauer for det specialiserede voksenområde, som administrationen har udarbejdet for Hørsholm Kommune. Administrationen forventer, at der ved vedtagelse af serviceniveauerne kan skabes større overensstemmelse imellem budget og forbrug fra Φορσλαγ Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandarder og serviceniveauer, gældende fra 2011 for Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Σαγσφρεµστιλλινγ Βαγγρυνδ Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen mindst én gang om året vedtage kvalitetsstandarder inden for området: Behandling af stofmisbrugere iht. Servicelovens 101. Lovgivningen pålægger ikke Kommunalbestyrelsen at udarbejde kvalitetsstandarder for øvrige områder indenfor det specialiserede socialområde, men Socialcentret har et mål om at eksisterende kvalitetsstandarder skal revideres og der skal udarbejdes nye kvalitetsstandarder, således at der er kvalitetsstandarder for hele det specialiserede socialområde. I de nye kvalitetsstandarder skal der indgå beskrivelse af det serviceniveau som Kommunalbestyrelsen har godkendt i forbindelse med besparelser i budget , ligesom der generelt skal indgå beskrivelse af serviceniveauerne. Formålet hermed er dels, at sikre et ensartet serviceniveau overfor borgerne, og dels at skabe synlighed over sammenhængen mellem besluttet serviceniveau og budget. Socialcentret har arbejdet med indførelse af de af Kommunernes Landsforening foreslåede redskaber til styring af økonomien på det specialiserede socialområde, og politisk vedtagne kvalitetsstandarder og serviceniveauer er et af disse initiativer. Socialcentret har med baggrund i ovenstående udarbejdet kvalitetsstandarder på følgende områder: Socialpædagogisk støtte i henhold til Servicelovens 85. Borgerstyret personlig assistance i henhold til Servicelovens 96. Ledsagerordning i henhold til Servicelovens 97. Merudgifter i henhold til Servicelovens 100. Tilskud til behandling i henhold til Servicelovens 102. Beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens 103. Aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens 104. Midlertidigt ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 107. Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108. Støtte til køb af bil i henhold til Servicelovens 114. Behandling af alkoholmisbrugere i henhold til Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandarderne medvirker til, at borgerne kan danne sig et overblik over hvilken hjælp de kan forvente på voksenområdet. Borgerne kan ligeledes finde kontaktoplysninger og oplysninger om sagsbehandlingstider. Det overordnede formål med at beskrive kommunens serviceniveau i kvalitetsstandarder er, at sikre gennemsigtighed og fleksibilitet, så der herigennem dannes et godt grundlag for at tilbyde service af ensartet og høj kvalitet, hvor der sættes fokus på borgernes behov og retssikkerhed. Kvalitetsstandarderne vil blive lagt ind på hjemmesiden som link til beskrivelsen af de enkelte områder. Φυνκτιονσεϖνεϖυρδερινγ Kvalitetsstandarderne/serviceniveauerne bygger på principperne i Fælles Sprog II, som er Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 et visitationsredskab, der er udviklet af Kommunernes Landsforening. Fælles Sprog II beskriver, indenfor fem kategorier fra 0-5, borgerens funktionsniveau og dermed også borgerens mulighed for at klare sig selv. Modellen og brugen heraf er tilpasset, så den passer til hverdagen i Socialcentret. Dette indebærer blandt andet, at Socialcenteret har inddelt de enkelte kompetencer som skal indgå i vurderingen af borgerens funktionsevne i 5 grupper fra a-e. Fokus er dermed lagt på borgernes funktionsniveau og med tanke på eventuelle muligheder for at udnytte eller udvikle borgerens egne ressourcer i forbindelse med den konkrete vurdering af tildeling af hjælp. Samtidig sikrer funktionsevnevurderingen en ensartet visitation af ydelser, idet borgere med samme funktionsniveau som udgangspunkt tilbydes samme hjælp. Dertil kommer, at funktionsevnevurderingen er et redskab til at fastlægge serviceniveauet, således at bevilling af ydelser indenfor hvert område kræver et indenfor det enkelte område fastlagt funktionsniveau. Det understreges, at det i sidste ende altid vil være en konkret individuel vurdering, hvilken støtte den enkelte borger har behov for og at funktionsevnevurderingen i den forbindelse alene udgør et redskab til vurdering heraf. Βεσκριϖελσε αφ σερϖιχενιϖεαυερνε γενερελτ Serviceniveauerne fremgår primært under punktet "visitation" i kvalitetsstandarderne, men også af de andre punkter i kvalitetsstandarderne omkring målgruppe og indhold m.v. Bilag 1 "Funktionsevnevurdering", der er udfærdiget inden for hvert område, fungerer som et internt bilag for sagsbehandlerne. Her fremgår serviceniveauet på den måde, at bevilling af den enkelte ydelse forudsætter et nærmere fastsat funktionsniveau. F.eks. forudsætter bevilling af botilbud, at borgeren har svære eller totale begrænsninger inden for elementerne faglige og praktiske kompetencer, materielle forhold og netværk samt personlige kompetencer og helbredsmæssige forhold. I kvalitetsstandarderne er alene nævnt, at der foretages en funktionsevnevurdering samt beskrivelse heraf i hovedtræk. Dette skyldes, at brug af funktionsevnevurderingen forudsætter en vis fælles forståelse, som sagsbehandlerne har fokus på og som er beskrevet i "Fælles Sprog II". Κονσεκϖενσερ αφ σερϖιχενιϖεαυερνε De nye kvalitetsstandarder og serviceniveauer bærer præg af de besparelser, som har gjort sig gældende i forlængelse af det vedtagne budgetforlig. Hvad angår beskrivelse af serviceniveauet for de områder, hvor der ikke er vedtaget konkrete besparelser, er der ligeledes lagt vægt på omkostningerne i forhold til tildeling af ydelser med henblik på at overholde budgettet. Ved indførelse af funktionsevnevurderingen er der tilført et skærpet fokus på, hvem der i Hørsholm Kommune visiteres til et tilbud, ligesom der generelt set er lagt vægt på, at borgeren så vidt muligt kan forblive i sit eget hjem, eller at kommunen benytte lokale/egne tilbud frem for eksterne tilbud. Ved brug af ekstern leverandør vælges den billigst egnede, hvilket der dermed også er skærpet fokus på fra sagsbehandlernes side. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Κονκλυσιον ογ ινδστιλλινγ: Socialcentret forventer med indførelse af de beskrevne serviceniveauer i kvalitetsstandarderne, at der kan skabes større overensstemmelse mellem serviceniveau og budget, ligesom det forventes, at de beskrevne funktionsevnekriterier kan være en brugbar metode til, at sikre ensartet sagsbehandling og være med til at bremse de sidste 3 års udgiftsudvikling. Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarder og serviceniveauer gældende fra κονοµι/περσοναλε - Κοµµυνικατιον Kvalitetsstandarderne kommunikeres til borgerne via Kommunens hjemmeside efter godkendelse i Social- og Seniorudvalget og Kommunalbestyrelsen. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ - Βιλαγ - Funktionsevnevurdering - Kvalitetsstandarder Νοτερ τιλ βιλαγ Der er vedhæftet følgende bilag: Funktionsevnevurdering inden for hvert ydelsesområde. Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Βεσλυτνινγ Σοχιαλ ογ Σενιορυδϖαλγετ δεν Indstillingen godkendt og videresendes til ØU og KB. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende kvalitetsstandarder og serviceniveauer gældende fra Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 10/22672 Journalnr.: G00 Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Susanne Koch Φορσλαγ τιλ λοκαλπλαν 132 υδσ ττελσε Ρεσυµε Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. august 2010 Lokalplanforslag 132 og tillæg 2 til Helhedsplan til offentlig høring i perioden 6. september 2010 til 3. november Den offentlige høring er nu afsluttet. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at behandlingen af høringssvarene udsættes til februar 2011 og at der gives tilladelse til at påbegynde tagarbejder på Hørsholm Skole, jf. planlovens 17, stk. 2. Kommunalbestyrelsen holder temamøde om den bevarende lokalplan den Σαγσφρεµστιλλινγ De bevaringsværdige ejendomme omfatter ca. 500 enkeltliggende individuelle en- eller flerfamiliehus. De øvrige bevaringsværdige ejendomme udgøres af større eller mindre samlede bebyggelser med Opnæsgård, med mere end 500 husstande, som den største. Οφφεντλιγ η ρινγ λοκαλπλανφορσλαγ 132 ογ τιλλ γ 2 τιλ Ηεληεδσπλαν Lokalplanforslaget og tillægget til Helhedsplan har været i offentlig høring i perioden 6. september 2010 til 3. november Lokalplanforslaget er udsendt til 2722 husstande og ejere. Der er indkommet 46 egentlige individuelle indsigelser til lokalplanen, samt en kollektiv indsigelse som 216 husstande tilslutter sig. I tidsplanen for lokalplanprocessen er det fastlagt, at kommunalbestyrelsen skulle behandle den endelig vedtagelse af lokalplanen på møde den 20. december Denne dato blev fastsat for at det skulle være muligt i påbegynde energirenovering på Hørsholm Skole i januar En stor del af de individuelle indsigelser omhandler de økonomiske konsekvenser af forslaget, for den enkelte grundejer og andre ejendomsrelaterede spørgsmål, herunder forslag til ændring af ejendommens SAVE-værdi. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 ςυρδερινγ For at kunne behandle de individuelle ejendomsspørgsmål tilstrækkeligt grundigt - herunder især de økonomiske konsekvenser kan en endelig politisk behandling ikke nås til den 20. december Høringsfristen udløb den 3. november 2010 og første behandling i MPU skal finde sted den 1. december. Da lokalplanforslaget omfatter mange individuelle ejendomme hvor konsekvenserne især kan være vanskelige at forudse for grundejerne, vil det være af betydning at få belyst konsekvenserne for især enkeltejendommene grundigt. Administrationen foreslår derfor at den endelige behandling af lokalplanen udsættes således, at der kan foretages konsekvensberegninger på nøgletalsniveau. Administrationen har gennemgået aktuelle byggeansøgninger og der foreligger ikke pt. ansøgninger som ikke kan færdigbehandles hvis lokalplanen udskydes. Der foreligger 2 14 forbud mod nedrivninger som ikke påvirkes af en udsættelse. På denne baggrund anbefaler administrationen, at behandlingen af høringssvarene udsættes således, at indsigelserne kan behandles grundigt og at der kan afholdes temamøde om lokalplanforslaget. Ενεργιρενοϖερινγ αφ Η ρσηολµ Σκολε Der er planlagt og igangsat energirenovering af Hørsholm Skole, renoveringen omfatter nyt tag, hævet fra tagfoden, skifertag i stedet for tegltag og solcelleanlæg på tagfladerne. Skolen er delvist omfattet af lokalplanforslag 132 og de påtænkte tagarbejder vurderes ikke at være i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Hørsholm Skole kom med i lokalplanforslaget ved en fejl og spørgsmålet om Hørsholm Skoles bevaringsværdi blev behandlet af MPU i september 2010, hvor det blev besluttet at anbefale, at Hørsholm Skole skulle udtages som bevaringsværdig af lokalplanforslaget i forbindelse med den berammede behandling af lokalplanforslaget den 20. december Den offentlige fremlæggelse af lokalplanforslaget er nu tilendebragt, der er ikke indkommet høringssvar der omhandler Hørsholm Skole. Μιδλερτιδιγε ρετσϖιρκνινγερ Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Efter udløbet af en indsigelsesfrist kan kommunalbestyrelsen tillade jf. planlovens 17, stk. 2, at der dispenseres fra de midlertidige retsvirkninger, hvis følgende vilkår er opfyldt: Byggearbejderne er ikke i modstrid med kommuneplanen Byggearbejderne må ikke være lokalplanpligtige Der ikke er nedlagt veto mod lokalplanforslaget. Byggearbejdet må ikke være i strid med lokalplanforslaget MPU anbefalede på møde at Hørsholm Skole udgår af lokalplanen for bevaringsværdige bygninger. Det beror på en fejl at skolen blev medtaget i bygningsregistranten og dermed lokalplanforslaget. Der er indgået kontrakt om udførelse af energirenovering, herunder tagarbejder og arbejderne er igangsat, dog ikke på de to fløje af skole der er omfattet af lokalplanforslaget. Igangsætning her afventer at bygningerne bliver udtaget af lokalplanforslaget. Da tagarbejderne på de 2 fløje er planlagt igangsat primo januar og der Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 er indgået kontrakt herom, vil det betyde forsinkelse og fordyrelse hvis disse arbejder skal udskydes fordi lokalplanforslaget udsættes. ςυρδερινγ Da det er vedtaget, at skolen skal ud af lokalplanen ved planens endelige vedtagelse, at skolen er kommet med i lokalplanforslaget ved en fejl og at der ikke er indkommet høringssvar der omhandler Hørsholm Skole, foregriber en dispensation fra de midlertidige retsvirkninger således ikke den endelige vedtagelse af lokalplanen Det anbefales at udvalget overfor kommunalbestyrelsen indstiller at der gives tilladelses til at påbegynde tagarbejder jf. planlovens 17, stk. 2. κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Der den udsendt pressemeddelelse om sagens behandling i udvalget. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ TMU, den ØU, den KB, den MPU, den ØU, den KB, den MPU, den Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Indstillingen godkendt, da det forventes, at de påbegyndte tagarbejder på Hørsholm Skole vil kunne rummes indenfor endelige lokalplanforslag. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende, at behandlingen af høringssvarene udsættes til februar 2011, og at tagarbejderne på Hørsholm Skole kan påbegyndes. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/26840 Journalnr.: P00 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Troels Vastrup Γοδκενδελσε αφ τακστβλαδ 2011 φορ Η ρσηολµ ςανδ ΑπΣ Ρεσυµε Hørsholm Vand ApS har fremlagt deres takstblad for Takstblad skal godkendes af Hørsholm Kommune. Taksten for drikkevand stiger lidt, mens taksten for afledning af spildevand falder lidt, hvilket stort set udligner hinanden. Derimod bliver de obligatoriske kommunale tømningsordninger for fedtudskillere, bundfældningstanke og samletanke omkring 3 gange så dyre for forbrugerne, eftersom disse priser nu justeres for at afspejle Hørsholm Vands reelle udgifter ved at drive ordningerne. Φορσλαγ Det indstilles til udvalget at godkende: taksterne for drikkevand og afledning af spildevand for 2011, da de er i overensstemmelse med prisloftet taksterne for tømningsordningerne for 2011, da de vurderes at afspejle de reelle udgifter til drift af ordningen Σαγσφρεµστιλλινγ Ιντρο Ifølge vandforsyningslovens 53 og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 3 skal taksterne for hhv. drikkevand og afledning af spildevand årligt godkendes af Hørsholm Kommune Takterne skal i begge tilfælde overholde det prisloft der på pågældende område er udstukket af Konkurrencestyrelsens forsyningssekretariat. Hørsholm Vands takstblad for 2011 fremgår af bilag 3, hvor priserne sammenlignes med ςανδφορσψνινγ Forsyningssekretariat har i sin afgørelse 1. oktober afgjort følgende: Prisloftet fastsættes til 18,00 kr. pr. m 3 [ekskl. moms, inkl. afgifter] Se bilag 1 for flere detaljer. Statsafgiften er 5,00 kr. pr. m 3, dvs. prisloftet svarer til 13,00 kr. pr. m 3 ekskl. moms og Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 afgifter. Lægges hertil 25 % moms svarer prisloftet til 16,25 kr. pr. m 3 inkl. moms og ekskl. afgifter. I Hørsholm Vand ApS takstblad for 2011 er prisen fastfast til 16,25 kr. pr. m 3 (mod 14,50 kr. for 2010, altså en lille stigning). Administrationen vurderer at takstbladet overholder prisloftet, og dermed kan godkendes. Κλοακφορσψνινγ Forsyningssekretariat har i sin afgørelse 8. oktober afgjort følgende: Prisloftet fastsættes til 21,19 kr. pr. m 3 [ekskl. moms]. Se bilag 2 for flere detaljer. Prisloftet er beregnet ud fra selskabets samlede indtægter og behandlede spildevandsmængder: Prisloft = kr. / m 3 spildevand Dette tal tager ikke højde for at Usserød Renseanlæg som en del af Hørsholm Vand behandler spildevand fra Fredensborg og Rudersdal Kommune. Som betaling for dette arbejde modtager Hørsholm Vand en fast betaling fra nabokommunerne. Selskabet har altså en fast indtægt for den del af spildevandet, der kommer fra nabokommunerne, og resten af indtægterne skal derfor hentes på afledningsbidraget for den del af spildevandet, der kommer fra Hørsholm Kommune. Se bilag 5 for detaljer. Fast bidrag: Spildevand fra nabokommuner: m 3 Indtægt for spildevand fra nabokommuner: kr. Variabelt bidrag: Spildevand fra Hørsholm Kommune: m 3 Indtægt for spildevand fra Hørsholm Kommune: kr. Taksten beregnes ud fra den variable del, dvs.: Takst = kr. / m 3 spildevand Dette giver et prisloft svarende til 26,22 kr. pr. m 3 ekskl. moms. Lægges hertil 25 % moms svarer prisloftet til 32,78 kr. pr. m 3 inkl. moms. I Hørsholm Vand ApS takstblad for 2011 er prisen fastfast til 32,78 kr. pr. m 3 inkl. moms (mod 35,63 kr. i 2010, altså et lille fald). På den baggrund vurderer administrationen at takstbladet overholder prisloftet, og dermed kan godkendes. Τ µνινγσορδνινγερ Kommunen har besluttet at alle fedtudskillere, bundfældningstanke og samletanke skal være tilsluttet den kommunale tømningsordning, der drives af Hørsholm Vand. Det nye takstblad indeholder væsentlige stigninger for afgiften til de obligatoriske tømningsordninger, der generelt stiger til ca. 3 gange niveauet i Fedtudskillere: kr. inkl. moms per tømning (mod 730 kr. i 2010) Bundfældningstanke: kr. inkl. moms per tømning (mod 983 kr. i 2010) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 Samletanke: kr. inkl. moms per tømning (mod kr. i 2010) Begrundelsen for de kraftige stigninger er at priserne ikke er blevet reguleret i mere end 10 år, og at de oprindelige priser ikke nødvendigvis har indeholdt alle de udgifter kloakforsyningen havde ved ordningen. Hørsholm Vand ApS har efter selskabsdannelsen kortlagt de reelle udgifter til driften af tømningsordningerne, og de nye afgifter afspejler derfor de reelle nuværende udgifter for Hørsholm Vand idet tømningsordningerne drives efter hvile-i-sig-selv princippet om at de skal være udgiftsneutrale for forsyningsselskabet. Se bilag 4 for detaljer. Administrationen vurderer at de forhøjede udgifter afspejler de reelle driftsudgifter for Hørsholm Vand, og at de dermed kan godkendes. κονοµι/περσοναλε Vedtagelsen af takstbladet har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune. Dog vil ændrede takster påvirke udgiften ved driften af kommunale ejendomme ud fra ejendommenes vandforbrug. Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Βιλαγ - Bilag 1 - Prisloft for drikkevand - Hørsholm Vand.pdf - Bilag 2 - prisloft for spildevand.pdf - Bilag 3 - Takstblad Bilag 4 - Tømningsordninger - Bilag 5 - Takster 2011 til godkendelse t Hørsholm kommune Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Indstillingen godkendt. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende taksterne for drikkevand og afledning af spildevand i 2011 samt taksterne for tømningsordninger for Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Birger Bøgeblad (V) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 30. nov Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Kvalitetsrapporter på skoleområdet 2009-2010 3 Frokostordning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 2 Meddelelser 4 Børn-

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 20. december 2012 Torsdag 20.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Høringssvar og forslag til ændret

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,-

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 30.08.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 30.08.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 30.08.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 3 Anders Borgen anmoder om at udtræde af Hørsholm

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere