Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april Asylafdelingen, Dansk Røde Kors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors"

Transkript

1 Evaluering af Projekt want2work 2. runde, maj 2005-april 2008 Asylafdelingen, Dansk Røde Kors April 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 Evalueringsrapportens opbygning... 4 Kort projektbeskrivelse want2work EVALUERINGENS FORMÅL OG METODE... 7 Evalueringsdesign... 7 Gennemførte aktiviteter DATAINDSAMLINGS AKTIVITETER... 9 Desk research... 9 Opstartsmøde... 9 Fokusgruppeinterview med asylansøgere... 9 Telefoninterview med undervisere på want2work... 9 Telefoninterview med repræsentanter fra de transnationale arbejdsgrupper... 9 Telefoninterview med repræsentanter for uddannelsesinstitutioner der er involveret i want2work Telefoninterview med repræsentanter fra asylcentre Fokusgruppeinterview med projektgruppen ANALYSE Hovedformål: DELMÅL FORBEREDELSESFASE Option-Neutral princippet er udviklet Transnational partnerskabsdannelse Etablering af ressourcegruppe Udvikle monitoreringsdesign og værktøjer Temadag for partnerskabet DELMÅL GENNEMFØRELSESFASE Strategi 1: Integration tager afsæt i asylfasen Koncept 1: Opkvalificering af arbejdsmarkedsrettede kompetencer Sprogundervisning Kurser (interne) At gennemføre virksomhedspraktik For virksomhederne At gennemføre uddannelsesplacering For uddannelsesinstitutionerne Koncept 2: Øget viden om eget potentiale Turboforløb Strategi 2: Forberedt tilbagevenden Koncept 3: Fokus på muligheder i hjemlandet Koncept 4: Afdækning af handlerum Strategi 3: Integration går begge veje Asylum Seekers Information Group (ASIG) New Times Kultur- og fritidsliv Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 2

3 7. MAINSTREAMING Overordnet målsætning: Horisontal mainstreaming Transnationale mainstreamingaktiviteter Nationale vertikale mainstreamingaktiviteter KONKLUSIONER Generelle konklusioner Option Neutral Transnationale partnerskaber Ressourcegruppe Monitoreringsdesign Kursusforløb og udbyttet heraf Virksomhedsaktiviteter og praktik forløb Ekstern uddannelse Forberedt tilbagevenden Fokus på muligheder i hjemlandet Informationsindsats Information og mainstreaming New Times Kultur og fritidsliv Horisontal mainstreaming Vertikal mainstreaming Transnationale vertikale mainstreamings aktiviteter Nationale vertikale mainstreamings aktiviteter ANBEFALINGER Overordnede anbefalinger Projektforløb og udbyttet heraf Samarbejdet med asylcentrene Transnationale partnerskaber BILAG Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 3

4 1. Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af evalueringen af EQUAL projektet want2work, 2. runde, maj 2005 april want2work er gennemført af Asylafdelingen, Dansk Røde Kors. Evalueringen er foretaget af konsulenthuset Cubion A/S efter et opdrag fra projektansvarlige fra asylafdelingen, Dansk Røde Kors. Evalueringsarbejdet tog sin begyndelse i november 2007 og dataindsamlingen er afsluttet i marts Evalueringsrapportens opbygning Rapporten indeholder: En kort præsentation af projektet En beskrivelse af evalueringsdesign og redegørelse for dataindsamlingen En analyse med udgangspunkt i projektets succeskriterier Konklusioner og fremadrettede anbefalinger I bilag I præsenteres en logisk projektramme (logframe) med en række af de målbare succeskriterier, som blev kortlagt på en evalueringsworkshop med projektledelsen. Kort projektbeskrivelse want2work want2work har til formål at benytte ventetiden fornuftigt, medens asylansøgere venter på svar på deres ansøgning om asyl i Danmark. I Danmark må asylansøgere ikke arbejde og deres initiativ og arbejdsfærdigheder er derfor i overhængende fare for at forsvinde, mens de venter på at få deres asylsag afgjort. want2work arbejder med udgangspunkt i Option Neutral-princippet, hvilket indebærer, at der fokuseres på, at asylansøgeren tilegner sig grænseløse arbejdsmarkedskompetencer, dvs. kompetencer, der kan bruges på det danske arbejdsmarked ved asyl i Danmark eller på hjemlandets arbejdsmarked (evt. tredjeland) ved afslag på asyl. want2work er støttet af EU's socialfond EQUAL. På europæisk plan har want2work arbejdet tæt sammen med lignende EU-støttede arbejdsmarkedsprojekter. Et helt centralt redskab i projektet er incitamentstrappen, der er opdelt i følgende 5 trin: 1. Sprogundervisning, hvor deltagerne får et basalt kendskab til det danske sprog samt introduktion til dansk kultur og arbejdsmarked. 2. Intern uddannelse, hvor deltagerne gennem fagrettede kurser forberedes på praktikophold. Sideløbende undervises i arbejdsplads-dansk. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 4

5 3. Praktikophold enten interne i Røde Kors-regi eller eksterne i private eller offentlige firmaer. 4. Ekstern uddannelse, hvor deltageren, afhængig af kvalifikationer, uddanner sig yderligere ved indskrivning på forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner. 5. Arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Denne mulighed eksisterer ikke for asylansøgere i Danmark, undtaget for de asylansøgere, der har uddannelser, der er omfattet af jobkortordningen. Det fjerde trin (ekstern uddannelse) bremses af, at der på mange af de korte- og mellemlange uddannelser er indlagt et (eller flere) forløb med lønnet praktik, som asylansøgerne er forhindret i at deltage i pga. bestemmelsen om, at de ikke må udføre lønnet arbejde. Således kan disse uddannelser ofte ikke færdiggøres. Undervejs i projektperioden har indførelsen af brugerbetaling for udenlandske studerende på danske uddannelsesinstitutioner, medført begrænsninger for deltagelse heri. Det femte trin (ordinært arbejde) er, som nævnt, ikke en mulighed i Danmark, men indgår i trappen som en illustration af, at asylsøgere efter trin 4 er parat til at tage almindeligt lønnet arbejde, og at det er problematisk at denne mulighed ikke findes. Undervejs i projektforløbet har stramninger i asylpolitikken endvidere betydet, at gruppen af asylansøgere er blevet tungere, dels fordi det er sværere at opnå asyl og dels, fordi mange af de afviste asylansøgere ikke kan hjemsendes. Det medfører, at mange asylansøgere har boet på centrene i mange år (6-8 år). Som følge af at der kommer færre nye asylansøgere til landet, er der desuden mange asylcentre, der er blevet lukket i løbet af projektperioden. I starten af 2006 flyttes fokus for udvikling af nye forløb væk fra afholdelse af interne kurser til udvikling af individuelt tilrettelagte forløb, hvor udbyttet for den enkelte følges mere nøje. Fokusskiftet tager udgangspunkt i projektets metodiske tilgang og den incitamentstrappe som projektet har udviklet. Ideen er at skabe en trinvis opgradering af deltagernes motivation, som kan være med til at flytte den enkeltes fokus fra det at være asylansøger og vedkommendes aktuelle asylsag, til en position, hvor man har overskud og overblik nok til at kunne se længere ud i fremtiden. Projektets styregruppe I forbindelse med want2work-projektet blev der etableret en styregruppe. Styregruppen blev sammensat af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter (både arbejdstager og arbejdsgiver), fra det kommunale integrationssystem, fra det politiske niveau (Udlændingeservice), fra forskellige NGO er på området, herunder Care4You. Projektgruppen har bevidst arbejdet på at få gjort arbejdsmarkedets parter interesseret i projektet og få dem engageret i styregruppen. I modsætning til første runde af want2work ( ), spillede styregruppen under denne runde en mindre aktiv rolle. Der var ofte et ringe fremmøde på styregruppemøderne og styregruppens medlemmer ønskede ofte blot en orientering Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 5

6 om projektstatus fra projektledelsen, og var i mindre grad end i første runde tilbøjelige til fx at bruge deres netværk til at formidle praktikker. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 6

7 2. Evalueringens formål og metode Formålet med evalueringen var at registrere, beskrive og analysere de erfaringer, som asylansøgere, undervisere, uddannelsesinstitutioner, asylcentre, transnationale arbejdsgrupper og projektgruppen har med projektet. Evalueringsdesign Evalueringen blev i videst muligt omfang tilrettelagt som en lærende evaluering. Det betyder blandt andet, at evaluator løbende har inddraget de projektansvarlige fra Asylafdelingen i Dansk Røde Kors i evalueringsprocessen. I evalueringen er der anvendt en værdsættende undersøgelsesmetode (Appreciative Inquiry). Metoden bygger på en positiv spørgeteknik, der medvirker til at synliggøre de gode historier, så de kan blive grundlaget for en positiv udvikling ("best practise"). Spørgsmålene tager for eksempel udgangspunkt i: Hvad virker? Hvad fungerer særligt godt? Hvad skal der i øvrigt til for at forbedre materialet? Til forskel fra den mere traditionelle evalueringstilgangs fokus på problemer, fokuserer denne evalueringsform således på, hvad der allerede fungerer, og hvad der i øvrigt skal til for at gøre det endnu bedre. Problemerne er ikke blevet negligeret, men så at sige vendt om til udfordringer, målsætninger og forbedringsforslag. Gennemførte aktiviteter Evalueringskriterierne blev fastlagt på en opstartsworkshop med de projektansvarlige. Formålet var at skabe klarhed over og enighed om projektets succeskriterier, samtidig med at de vigtigste evalueringskriterier og indikatorer blev fastlagt. Workshoppen skulle således være med til at skabe fælles ejerskab til projektet og til de resultater evalueringsprocessen frembringer. På workshoppen blev der arbejdet med evalueringsredskaber efter LFA metoden 1. Evaluator har foretaget følgende evaluerings- og dataindsamlingsaktiviteter: Grundig desk research herunder gennemgang af dokumenter fra AGEF Gennemført 2 fokusgruppeinterview med i alt 12 asylansøgere. Det ene interview blev gennemført på dansk, mens det andet blev gennemført på engelsk Gennemført 2 telefoninterview med undervisere på want2work 1 LFA Logical Framework Analysis en metode der forbinder formål, aktiviteter og resultater med succes- og evalueringskriterier og forbinder disse med tids og rollefordelingen. Se venligst den udfyldte LFA i bilag I. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 7

8 Gennemført 2 telefoninterview med repræsentanter fra de transnationale arbejdsgrupper Gennemført 2 telefoninterview med repræsentanter for uddannelsesinstitutioner der er involveret i want2work (Frisørskolen og Teknisk Skole) Gennemført 2 telefoninterview med repræsentanter fra asylcentre Gennemført et fokusgruppeinterview med projektgruppen Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 8

9 3. Dataindsamlings aktiviteter I dette afsnit redegøres for dataindsamlingsaktiviteterne, medens resultater og analyse af data vil blive bragt i det følgende afsnit. Desk research Desk researchen har givet et grundigt indblik i EQUAL projektet. Via gennemlæsning af projektbeskrivelsen, statusrapporter, hjemmesiden, og diverse projektdokumenter mv. har evaluator fået en grundig forståelse af projektets målsætninger og succeskriterier. På baggrund af desk researchen udarbejdede evaluator et oplæg til projektets opstartsmøde. Opstartsmøde Formålet med opstartsmødet var at gennemgå og udfylde et LFA-skema. Evaluator havde fremstillet et forslag til skema med formål, aktiviteter, succeskriterier, dataindsamlingsaktiviteter mv.(præsenteret i bilag I). Dette skema blev udfyldt i et samarbejde mellem evaluator og projektgruppen. LFA-skemaet har siden dannet baggrund for udarbejdelsen af spørgerammer til fokusgruppeinterview og individuelle interview. Desuden er succeskriterierne også anvendt som analyseparametre i analyseafsnittet. Fokusgruppeinterview med asylansøgere Der er foretaget fokusgruppeinterview med i alt 12 asylansøgere, der har deltaget i want2work s kurser. 7 af dem var afviste asylansøgere fra Irak, der har været i Danmark mellem 6 og 8 år. De øvrige deltagere var fra Algeriet, Afghanistan og Armenien og havde været i Danmark mellem 7 og 9 år. 1 af deltagerne havde fået opholdstilladelse i Danmark og 1 havde fået opholdstilladelse i Sverige. 10 af deltagerne var mænd mellem ca. 25 og ca. 50 år. Kun to var kvinder, på 19 og 21 år. Alle deltagerne havde deltaget i kurser og aktiviteter under want2work s 2. runde, mens 8 også havde deltaget i aktiviteterne under 1. runde af want2work. Telefoninterview med undervisere på want2work Der er foretaget to telefoninterview med undervisere på want2work. Det drejer sig dels om underviseren på kurserne PC-kørekort og Start Your Own Business, og dels om underviseren på kurset Kommunikation & Journalistik. Denne underviser har endvidere været involveret i arbejdet med avisen New Times. Telefoninterview med repræsentanter fra de transnationale arbejdsgrupper Der er foretaget et telefoninterview med en repræsentant fra hver af de to transnationale arbejdsgrupper: Labour Market Integration Working Group og Awareness Raising Working Group. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 9

10 Telefoninterview med repræsentanter for uddannelsesinstitutioner der er involveret i want2work Der er foretaget telefoninterview med samarbejdsansvarlige på hhv. Københavns Tekniske skole og Frisørskolen. Telefoninterview med repræsentanter fra asylcentre Der er foretaget telefoninterview med lederen af Asylcenter Jelling og en leder fra Bygning og Service. Fokusgruppeinterview med projektgruppen Der er foretaget et fokusgruppeinterview med projektgruppen, repræsenteret ved projektleder og projektmedarbejder. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 10

11 4. Analyse Analysen er struktureret efter projektets målsætninger og tager udgangspunkt i de relevante succeskriterier, som blev defineret på opstartsmødet, idet evaluator vurderer, hvorvidt de indsamlede data kan bekræfte, at succeskriterierne er nået (se LFA i bilag 1). Hovedformål: At forbedre asylansøgernes integration og muligheder på arbejdsmarkedet i Danmark eller i hjemlandet ved at udvikle, udbyde og dokumentere best practice eksempler for uddannelses-, aktiverings- og afklaringstilbud i samarbejde med relevante offentlige myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og private organisationer, så asylfasen derved bliver et aktiv for fremtiden. Der har i perioden maj 2005 til december 2007 været gennemført 63 kursusforløb 2 af minimum 8 ugers varighed. 87 personer har været på interne og eksterne praktikforløb og 71 har været på eksterne uddannelsesforløb. Det vil sige i alt 158 personer har været på eksterne uddannelses- og praktikforløb (herunder også interne praktikophold). Der er ikke gennemført decideret informationsarrangementer for uddannelsesinstitutioner og virksomheder, men der er udarbejdet informationsmateriale om projektet. Projektet want2work vurderes at være et aktiv for asylfasen blandt alle de adspurgte grupper. Således gav både asylansøgere, undervisere, repræsentanter for hhv. de transnationale arbejdsgrupper og involverede uddannelsesinstitutioner, repræsentanter for asylcentrene samt projektgruppen udtryk for, at projektet har haft en positiv effekt på asylfasen. Ifølge asylansøgerne har projektet medvirket til at skabe mening i deres tilværelse, det har givet dem en identitet som andet end blot asylansøger, fordi fokus har været rettet mod deres kompetencer og det har betydet, at asylfasen ikke bliver spild af tid. Projektet er ifølge undervisere og asylansøgere med til at sikre, at asylfasen for den enkelte asylansøger bliver et aktiv for fremtiden på flere niveauer: 2 Der er ikke tale om 63 forskellige forløb. Flere af forløbene har således været gentaget flere gange. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 11

12 Menneskeligt, i form af øget selvtillid og livslyst Positiv psykisk effekt i form at have en aktiv og travl hverdag Sundhedsmæssigt (i forhold til ikke at foretage sig noget) Fagligt En underviser fortalte endvidere, at deltagernes psykiske overskud for flere kursisters vedkommende også har givet sig udslag i overskud til at engagere sig i aktiviteter uden for want2work-projektet, fx med oprettelse af filmhold og fotoudstillinger på asylcentre. Dette har haft en yderligere positiv effekt på asylansøgerne selvtillid og respekt; og er samtidigt kommet andre asylansøgere på asylcentrene til gode. De interviewede asylansøgere udtrykte desuden stor begejstring for atmosfæren og medarbejderne i projektet og sagde bl.a: Menneskerne i Røde Kors giver tro på en selv, De har positiv energi og man gider gøre noget, når de er med. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 12

13 5. Delmål forberedelsesfase Option-Neutral princippet er udviklet Option Neutral-konceptet er udarbejdet og guidelines for undervisning og vejledning er udviklet. Disse kan downloades fra projektets hjemmeside. Option Neutral princippet er videre udviklet fra den hollandske organisation COA og tilpasset til want2work s kurser. Option Neutral betyder for want2work, at projektet arbejder med, at det er kompetencer, der kan bruges uanset, hvor man kommer hen. Således indgår integration og repatriering som et dobbeltspor i den overordnede målsætning for alle projektets kurser. Der er udviklet og gennemført en introduktion til de redskaber og systemer, som er udviklet i forbindelse med Option Neutral. Gruppen af medarbejdere, der er introduceret hertil, har omfattet personer i Røde Kors asylafdeling samt vejledere ude på asylcentrene. Den planlagte studietur til Holland har ikke været gennemført i want2work-regi, men via ENARO, der er et netværk af asyl-operatører i European staff exchange organisation. Studieturen til Schweiz blev fravalgt ud fra en vurdering af, at de to schweiziske organisationer havde en markant anderledes tilgang til arbejdet, idet de arbejder meget målrettet med repatriering. Som en del af want2work s TSA indgik der til gengæld flere studieture end oprindelig planlagt - både til Spanien og Polen. Succeskriterierne er overordnet set blevet indfriet. Der er således blevet udviklet guidelines for undervisning og vejledning og gennemført introduktionsforløb for medarbejdergruppen. Der er gennemført en studietur til Holland og flere til Spanien og Polen, hvorimod den oprindeligt planlagte studietur til Schweiz er blevet aflyst. Transnational partnerskabsdannelse Søgeprocessen efter transnationale partnere er ifølge projektledelsen foregået meget velstruktureret. want2work har været meget bevidste om, hvad de ville med det transnationale partnerskab, og har benyttet denne viden meget aktivt i søgeprocessen efter partnere i forhold til tilvalg og fravalg. want2work indgik i sommeren 2005 en transnational partnerskabsaftale (TSA) med det spanske ENEAS-Equal-projekt, det og det svenske Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 13

14 NOVE-projekt. I august 2005 meddelte det svenske NOVE-projekt imidlertid, at de måtte lukke pga. budgetproblemer. Den tidligere godkendte TSA blev efterfølgende revideret og på ny godkendt. Således har want2work indgået transnationalt partnerskab med partnere fra 3 lande (Danmark, Spanien og Polen), heraf 1 partner fra de nye medlemslande (Polen). Det transnationale partnerskab har været organiseret med en styregruppe bestående af projektledere for hvert land. Want2work har udarbejdet beskrivelser af projektets mål og kompetencer. Disse beskrivelser er blevet lagt ud på de relevante databaser, og det er også sket flere gange, at projektet har fået henvendelser fra interesserede projekter. De transnationale arbejdsgrupper Der er under det transnationale partnerskab blevet etableret to transnationale arbejdsgrupper: Labour Market Integration Working Group samt Awareness Raising Working Group. Foruden repræsentanter for det danske want2work-projekt har der i arbejdsgrupperne siddet repræsentanter for det spanske ENEAS-Equal-projekt og det Arbejdet i arbejdsgrupperne har haft fokus på hhv. erfaringsudveksling inden for arbejdet med awareness raising og erfaringsudveksling inden for arbejdet med integration af asylansøgere på arbejdsmarkedet. Hver arbejdsgruppes arbejde har været centreret om at opstille fælleseuropæiske anbefalinger i form af 10 bud inden for de to specifikke temaer. Anbefalingerne blev præsenteret på en mainstreamingskonference i Bruxelles i september Anbefalingerne blev endvidere trykt i pjeceform til udlevering fra standene på konferencens markedsplads og kan endvidere downloades fra projektets hjemmeside Erfaringsudvekslingen i arbejdsgrupperne har i praksis medført dialog om: Forskelle og ligheder med arbejdet inden for de 3 lande Grundstenene i dette arbejde Hvad man kan lære af de andre Hvad man selv kan give videre til de andre Udveksling af ideer og tilgange Arbejdsgruppernes bidrag til want2work Arbejdet i de transnationale arbejdsgrupper vurderes af want2workrepræsentanterne i høj grad at have bidraget til inspiration og derigennem en bedre kvalitet i projektet. Særligt fremhæves det som inspirerende at høre, hvordan arbejdet gribes an i andre lande, og at det grundlæggende er de samme issues, der gør sig gældende for arbejdet, om det så er fx i Spanien, hvor asylansøgere har lov at arbejde. Af konkrete eksempler på inspiration fra partnerskabslandene kan nævnes, at erfaringsudveksling omkring spaniernes undervisningsmetode med at blande teori Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 14

15 og praksis (arbejde/praktik) mere end det gøres iwant2work, førte til en gentænkning af den måde undervisningen blev tilrettelagt på i Danmark. Endvidere fremhæves det, at arbejdet har givet de interviewede repræsentanter: Ideer til nye indsatser, tilgange mv. En større verdensforståelse og mere indsigt til det videre arbejde med feltet En mulighed for at spejle sig selv og sin metode i andres tilgang og praksis Derudover nævnes det, at det har været interessant at lære de andre at kende; at det har været spændende at se og høre om de andre projekter; og at det har givet nye perspektiver på det arbejde, de gør her hjemme. Generelt vurderer repræsentanterne, at det har været en god, sjov og berigende oplevelse at deltage i arbejdsgrupperne. Én udtrykker det således: Det giver et løft i hverdagen. Én af de interviewede fremhævede det som særligt positivt, at samarbejdet med én Røde Kors deltager fra Spanien havde bibragt hende en følelse af samhørighed på tværs af landegrænser. Konkret fortalte hun, at de i forbindelse med en diskussion i arbejdsgruppen omkring frivillighed, fandt ud af, at de arbejdede med de samme grundtanker og værdier. Udfordringer ved arbejdet i de transnationale arbejdsgrupper Der har dog også været udfordringer ved at deltage i de transnationale arbejdsgrupper. De interviewede repræsentanter peger på 3 områder: samarbejdet med Polen, de kulturelle forskelle på tværs af landene samt kommunikationen mellem møderne. Samarbejdet med Polen Polen var fra starten bagud, ikke rigtig var kommet i gang, da arbejdet i de transnationale arbejdsgrupper startede. Efter kom i gang, følte want2work-repræsentanterne ikke, at polakkerne havde så meget at byde ind med i arbejdet og i diskussionerne i arbejdsgrupperne. Repræsentanterne vurderer, at denne tilbageholdenhed kan tilskrives polakkernes dårlige engelsk-kundskaber og generthed. De manglende input fra Polen betød, at de danske repræsentanter følte, at samarbejdet med Polen var vanskeligt og hårdt, fordi de måtte give og give uden at føle, at de fik særlig meget igen. Endvidere var der problemer i forhold til at opretholde kontinuitet i samarbejdet med Polen, fordi repræsentanten blev skiftet ud undervejs. I én af arbejdsgrupperne blev problemerne med Polens tilbageholdenhed, manglende input og ringe engelsk-kundskaber forværret af, at Polen fra starten var blevet valgt til at lede arbejdet i denne gruppe. Det blev undervejs i forløbet klart, at Polen ikke magtede denne rolle, og derfor overtog Danmark midtvejs i forløbet leder-rollen i arbejdsgruppen. Kommunikation mellem møderne Kommunikationen internt i arbejdsgrupperne mellem møderne foregik udelukkende pr. og var meget sporadisk. De interviewede repræsentanter oplevede ofte, at Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 15

16 der ikke kom respons på udsendte mails fra hverken repræsentanter fra Polen eller Spanien. Derfor skulle den første times tid på møderne bruges til at komme ajour. Særligt i den sidste fase af arbejdet, hvor de to pjecer skulle udarbejdes, var det oplevelsen, at der ikke kom nogen respons fra partnerne. Samarbejdet mellem de to arbejdsgrupper Samarbejdet mellem de to arbejdsgrupper har i Danmark taget form af, at repræsentanterne mødtes før møderne med de transnationale partnere. Ellers har de to grupper fungeret som selvstændige grupper og har ikke formelt planlagt at samarbejde. De har dog holdt hinanden gensidigt orienterede om arbejdet i den anden arbejdsgruppe, bl.a. i forbindelse med deltagelse i 2-3 workshops. Arbejdsgrupperne har desuden koordineret form og layout på 2 udarbejdede pjecer, så de fremstår ens. Samarbejdet med want2work s projektgruppe Repræsentanterne for arbejdsgrupperne vurderer, at samarbejdet med den danske projektgruppe har fungeret godt. De holdt møder sammen inden de skulle af sted, og har løbende fået sparring til arbejdet både på indholdssiden (hvad skal gruppen nå frem til?) og på det mere personlige plan (den enkeltes rolle i arbejdsgruppen? Hvad skal den enkelte tage ansvar for? mv.). Desuden har de sammen løbende lavet delevalueringer i forhold til det transnationale samarbejde. Af og til har arbejdsgruppe-repræsentanterne savnet information. F.eks. nævnes det, at det tog lang tid før det blev afklaret, hvem den præcise målgruppe var for den pjece, som de arbejdede på. Også informationer om rent praktiske ting har de af og til manglet eller først fået for sent i forløbet. Samarbejdet har ellers fungeret fint. Som én siger: De har gået rundt til de enkelte arbejdsgrupper og sørget for, at vi var på sporet. Samarbejde med den transnationale styregruppe Samarbejdet med styregruppen vurderes også at have været gnidningsfrit. Repræsentanterne påpeger, at styregruppen har været behjælpelig overfor arbejdsgrupperne med hensyn til at få grupperne og deres arbejde til at hænge sammen. Én siger: de greb vores indvendinger så det kunne blive bedre for os og var åbne overfor input, men også, hvis der var kritik. En anden siger, at de var gode til at samle op på det gode til at guide og give støtte. Det transnationale samarbejde og want2work s informations- og mainstreamingstrategi Arbejdet i arbejdsgrupperne har medvirket til at udbrede resultater fra tidligere projekter, herunder andre Røde Kors projekter og projekter under want2work I. Selvom der i arbejdsgrupperne var fokus på asyl og asylansøgere blev der også erfaringsudvekslet omkring andre integrationsprojekter. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 16

17 Arbejdet i arbejdsgrupperne har bidraget til den fælles informations- og mainstreamingsstrategi gennem de to udarbejdede pjecer samt ved deltagelsen i afslutningskonference i Bruxelles i september want2work blev fremhævet af kommissæren som et eksempel på et godt projekt. Personaleudvekslinger Som led i projektets Transnationale Partnerskabsaftale har want2work deltaget i 3 personaleudvekslinger: I maj 2006 var want2work vært for 25 samarbejdspartnere fra hhv. Polen og Spanien I oktober 2006 deltog want2work i et ugelangt personaleudvekslingsbesøg i Spanien. Midt i 2007 deltog want2work i et ugelangt personaleudvekslingsbesøg i Polen Ved hver de 2 personaleudvekslinger fik en gruppe medarbejdere fra asylafdelingen mulighed for en uges rundtur i hhv. det polske og det spanske asylsystem. Tilsvarende fik de besøgende fra Polen og Spanien indblik i det danske asylsystem. Ved alle tre lejligheder var der tale om et personaleudvekslingsprogram med det formål at give de transnationale partnere indblik i værtslandets asylsystem og projektaktiviteter. Derudover blev der afholdt møder i programmets arbejdsgrupper, samt styregruppen og afrundet med fælles workshop, evaluering og status på de respektive arbejdsgruppers arbejde. Evalueringer af disse besøg vil indgå i de fælles-europæiske anbefalinger og kan downloades fra projektets hjemmeside. Etablering af ressourcegruppe For at sikre en tidlig og målrettet inddragelse af målgruppen i projektet blev der etableret en ressourcegruppe i tilknytning til projektledernes forberedelse af gennemførelsesfasen bestående af fem asylansøgere fra Irak og Afghanistan. Gruppens opgave har været at kontakte nøglepersoner og beboerråd. Det primære fokus for ressourcegruppen har været at afdække og identificere: Motivation og barrierer for deltagelse i kursusaktiviteterne Ønsker til fagligt indhold Viden om eksisterende tilbud Sparring på muligheder og behov i hhv. Irak og Afghanistan Medvirkende ved udarbejdelse af projektbeskrivelser Sparring på særlige workshops for irakere og afghanere, der ønsker at vende tilbage. Input til udarbejdelse af projektbeskrivelser I forhold til repatrieringsindsatsen har deltagerne blandt andet samarbejdet med Care4You. want2work har etableret et lignede samarbejde med UNHCR s RANA projekt i Afghanistan, der bistår repatrierende afghanere. Begge tiltag blev iværksat med henblik på at sikre, at want2work vil være i stand til at koordinere og udvikle repatrieringsindsatsen i forhold til de faktiske behov i hjemlandet. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 17

18 Arbejdet har haft et omfang af 15 timer ugentligt i perioden januar-marts Sideløbende med gruppens arbejde, har gruppemedlemmerne deltaget i andre want2work aktiviteter (primært som oplæring i projektadministration), hvormed deres samlede deltagertimer udgør 25 timer pr. uge. I projektets gennemførelsesfase har brugerinddragelsen og brugerindflydelsen foregået mere uformelt. Udvikle monitoreringsdesign og værktøjer I forbindelse med arbejdet med at udvikle monitoreringsdesign og værktøjer er der ikke blevet nedsat en formel arbejdsgruppe, men arbejdet er blevet udført i et samarbejde mellem projektlederne og flere vejledere. Der er ikke lavet ét monitoreringsdesign, men i stedet en række værktøjer, som fx opfølgning og handleplan for den enkelte deltager; et flowchart; en arbejdsplan specifik for det transnationale arbejde; mv. Processen omkring udviklingen af værktøjer er foregået i et velstruktureret forløb og projektet har løbende taget de udviklede redskaber i anvendelse. want2work har været involveret i erfaringsudveksling og inspiration med Akademiet for Migrationsforskning på Aalborg Universitet. want2work har deltaget i oplæg og konferencer på akademiet. Temadag for partnerskabet Der har været afholdt en temadag for partnerskabet i 2005 med henblik på at afdække og afklare indsatsen i gennemførelsesfasen. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 18

19 6. Delmål gennemførelsesfase Den overordnede målsætning for gennemførelsesfasen implementeres gennem 3 strategier: Strategi 1: Integration tager afsæt i asylfasen. Strategi 2: Forberedt tilbagevenden Strategi 3: Integration går begge veje Strategi 1: Integration tager afsæt i asylfasen want2work vil udvikle og afprøve kursustilbud og praktikforløb, der sigter mod, at deltageren kan kvalificere sig til det danske arbejdsmarked. Dette vil ske gennem udvikling af 2 koncepter: Koncept 1: Opkvalificering af arbejdsmarkedsrettede kompetencer Koncept 2: Øget viden om eget potentiale Koncept 1: Opkvalificering af arbejdsmarkedsrettede kompetencer Koncept 1 består af følgende tiltag: At gennemføre sprogundervisning At afholde kurser At gennemføre virksomhedspraktik At gennemføre uddannelsesplaceringer At gennemføre sprogundervisning Sprogundervisning I tråd med Option Neutral princippet har der ikke været udbudt specifik dansk undervisning i projektet. Der har dog været sprogundervisning (både dansk og engelsk) knyttet til konkrete fagrettede forløb, ligesom der har været afholdt intensive kurser, hvis dette har været påkrævet for at en asylansøger har kunnet deltage i et eksternt kursus. Kurser (interne) De interne kurser har spændt vidt og har bl.a. omfattet PC-kørekort, Start your Own Business, Kommunikation & journalistik, Skills for life, Solenergi og vindmøller. Asylcentrene har stået for nogle af de mere praktisk-betonede kurser som fx kursus i fødevarehygiejne, servicemedarbejder-kursus og chauffør/kørekort. Forløbene på Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 19

20 asylcentrene er ofte blevet suppleret med praktisk, ulønnet arbejde på asylcentret sammen med asylcentrets ansatte. Deltagernes tilfredshed med og udbytte af de interne kurser De interviewede deltagere på de afholdte kurser har helt overvejende været tilfredse med både form og indhold. Deltagerne begrunder deres tilfredshed med, at kurserne har: givet dem nye kvalifikationer og kompetencer som de kan bruge i en fremtidig arbejdsmæssig sammenhæng fungeret som adgangsbillet til videre uddannelse på danske uddannelsesinstitutioner givet dem en mulighed for at vise, at de kan noget givet dem en mulighed for at udfylde ventetiden i asylcentret med noget nyttigt: så de ikke bare skal forsøge at slå tiden ihjel. I forhold til at erhverve fremtidssikrede kompetencer, så fremhæver deltagerne særligt kurserne i PC-kørekort, fordi deltagerne har mulighed for at opnå et certifikat, der har genkendelighed i resten af verden. Også kurset Start your own business trækkes frem som et særligt vellykket kursus af både deltagere og undervisere. Som én asylansøger udtrykker det: It was very useful. It helped many asylum seekers to manage their thinking about jobs. Everyone thinks about the future and what to do. It helped many people to go on and to start their own company - or know how to. Generelt forholder asylansøgerne sig meget positivt til det, at få et diplom som et bevis på gennemførelse af et kursus. En underviser fra et asylcenter siger: De er kanonstolte over, hvad de har fået ud af forløbet, f.eks. et diplom. Projektgruppen fortæller også, at selve overrækkelsen af diplomer efter endt kursus- eller praktikforløb mange gange var en stor begivenhed for den enkelte asylansøger og dennes familie. Ved overrækkelsen mødte asylansøgerne ofte op med deres familie i deres pæne tøj og var meget højtidelige og stolte over at modtage deres diplom. Det fremhæves også af flere deltagere, at kurserne har givet adgang til at studere videre på danske uddannelsesinstitutioner eksempelvis på CVU, Frisørskolen, VUC, videregående uddannelse på IT- universitetet, eller grundforløb i den danske folkeskole. Undervisernes vurdering af de interne kurser De interviewede undervisere vurderer, at kurserne ud over det specifikke faglige indhold har givet deltagerne en række relevante kvalifikationer og kompetencer i form af: Bedre muligheder for at forstå og deltage i den offentlige debat, fx ved at læse aviser og skrive læserbreve Bedre forståelse af og et mere realistisk syn på det danske samfund, i forhold til deres rettigheder og muligheder Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 20

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

1. Projektets mål Projektets mål:

1. Projektets mål Projektets mål: 1. Projektets mål Projektet "Fremme af uddannelse og beskæftigelse indenfor social- og sundhedsområderne for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk" er et nyskabende initiativ, der bliver udviklet

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD 1. TEMA 1 2 1.1 Tiltag 1: Undervisningsforløb med virksomhedstilknytning 2 1.2 Tiltag 2: Working on your skills 7 2. TEMA 2 22 2.1 Tiltag 1: Plakat og signaturret 22 2.2 Tiltag

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS Praktikant: Praktikvejleder: Praktikansvarlig: 2 1, 2 OG 3 praktikperioder: A) Den studerende kommer til samtale på Børnecenter Randers

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Unge på kanten af arbejdsmarkedet.

Unge på kanten af arbejdsmarkedet. Unge på kanten af arbejdsmarkedet. Dette kursusforløb henvender sig til dig der arbejder med unge med særlige behov, som er på kanten af enten arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Dit job kan være,

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering

Læs mere

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1)

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1) 1) Målgruppe Projektet omhandler ca. 75 social- og sundhedshjælpere og -assistenter på Plejecentret Halsnæs. Denne målgruppe falder indenfor definitionen nedslidningstruede jobgrupper. Arbejdet inden for

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Fase 5 Fase 5. Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S. Brug af forskellige læringsformer

Fase 5 Fase 5. Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S. Brug af forskellige læringsformer Fase 5 Fase 5 Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S Læringsformer i virksomheden Læringsform Anvendelse Beskrivelse Opgaveløsning under overvågning af overordnede Hjælp fra overordnet Arbejdsgrupper Hygiejnekurser

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Statusrapport Kultur Akademiet (ID NR 111) 2. periode 2009

Statusrapport Kultur Akademiet (ID NR 111) 2. periode 2009 Statusrapport Kultur Akademiet (ID NR 111) 2. periode 2009 1. Indledning Dette er projektets statusrapport, som projekterne under det Fælles Ansvar II udfylder halvårligt. Statusrapporten vedrører projektets

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere