Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april Asylafdelingen, Dansk Røde Kors

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors"

Transkript

1 Evaluering af Projekt want2work 2. runde, maj 2005-april 2008 Asylafdelingen, Dansk Røde Kors April 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 Evalueringsrapportens opbygning... 4 Kort projektbeskrivelse want2work EVALUERINGENS FORMÅL OG METODE... 7 Evalueringsdesign... 7 Gennemførte aktiviteter DATAINDSAMLINGS AKTIVITETER... 9 Desk research... 9 Opstartsmøde... 9 Fokusgruppeinterview med asylansøgere... 9 Telefoninterview med undervisere på want2work... 9 Telefoninterview med repræsentanter fra de transnationale arbejdsgrupper... 9 Telefoninterview med repræsentanter for uddannelsesinstitutioner der er involveret i want2work Telefoninterview med repræsentanter fra asylcentre Fokusgruppeinterview med projektgruppen ANALYSE Hovedformål: DELMÅL FORBEREDELSESFASE Option-Neutral princippet er udviklet Transnational partnerskabsdannelse Etablering af ressourcegruppe Udvikle monitoreringsdesign og værktøjer Temadag for partnerskabet DELMÅL GENNEMFØRELSESFASE Strategi 1: Integration tager afsæt i asylfasen Koncept 1: Opkvalificering af arbejdsmarkedsrettede kompetencer Sprogundervisning Kurser (interne) At gennemføre virksomhedspraktik For virksomhederne At gennemføre uddannelsesplacering For uddannelsesinstitutionerne Koncept 2: Øget viden om eget potentiale Turboforløb Strategi 2: Forberedt tilbagevenden Koncept 3: Fokus på muligheder i hjemlandet Koncept 4: Afdækning af handlerum Strategi 3: Integration går begge veje Asylum Seekers Information Group (ASIG) New Times Kultur- og fritidsliv Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 2

3 7. MAINSTREAMING Overordnet målsætning: Horisontal mainstreaming Transnationale mainstreamingaktiviteter Nationale vertikale mainstreamingaktiviteter KONKLUSIONER Generelle konklusioner Option Neutral Transnationale partnerskaber Ressourcegruppe Monitoreringsdesign Kursusforløb og udbyttet heraf Virksomhedsaktiviteter og praktik forløb Ekstern uddannelse Forberedt tilbagevenden Fokus på muligheder i hjemlandet Informationsindsats Information og mainstreaming New Times Kultur og fritidsliv Horisontal mainstreaming Vertikal mainstreaming Transnationale vertikale mainstreamings aktiviteter Nationale vertikale mainstreamings aktiviteter ANBEFALINGER Overordnede anbefalinger Projektforløb og udbyttet heraf Samarbejdet med asylcentrene Transnationale partnerskaber BILAG Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 3

4 1. Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af evalueringen af EQUAL projektet want2work, 2. runde, maj 2005 april want2work er gennemført af Asylafdelingen, Dansk Røde Kors. Evalueringen er foretaget af konsulenthuset Cubion A/S efter et opdrag fra projektansvarlige fra asylafdelingen, Dansk Røde Kors. Evalueringsarbejdet tog sin begyndelse i november 2007 og dataindsamlingen er afsluttet i marts Evalueringsrapportens opbygning Rapporten indeholder: En kort præsentation af projektet En beskrivelse af evalueringsdesign og redegørelse for dataindsamlingen En analyse med udgangspunkt i projektets succeskriterier Konklusioner og fremadrettede anbefalinger I bilag I præsenteres en logisk projektramme (logframe) med en række af de målbare succeskriterier, som blev kortlagt på en evalueringsworkshop med projektledelsen. Kort projektbeskrivelse want2work want2work har til formål at benytte ventetiden fornuftigt, medens asylansøgere venter på svar på deres ansøgning om asyl i Danmark. I Danmark må asylansøgere ikke arbejde og deres initiativ og arbejdsfærdigheder er derfor i overhængende fare for at forsvinde, mens de venter på at få deres asylsag afgjort. want2work arbejder med udgangspunkt i Option Neutral-princippet, hvilket indebærer, at der fokuseres på, at asylansøgeren tilegner sig grænseløse arbejdsmarkedskompetencer, dvs. kompetencer, der kan bruges på det danske arbejdsmarked ved asyl i Danmark eller på hjemlandets arbejdsmarked (evt. tredjeland) ved afslag på asyl. want2work er støttet af EU's socialfond EQUAL. På europæisk plan har want2work arbejdet tæt sammen med lignende EU-støttede arbejdsmarkedsprojekter. Et helt centralt redskab i projektet er incitamentstrappen, der er opdelt i følgende 5 trin: 1. Sprogundervisning, hvor deltagerne får et basalt kendskab til det danske sprog samt introduktion til dansk kultur og arbejdsmarked. 2. Intern uddannelse, hvor deltagerne gennem fagrettede kurser forberedes på praktikophold. Sideløbende undervises i arbejdsplads-dansk. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 4

5 3. Praktikophold enten interne i Røde Kors-regi eller eksterne i private eller offentlige firmaer. 4. Ekstern uddannelse, hvor deltageren, afhængig af kvalifikationer, uddanner sig yderligere ved indskrivning på forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner. 5. Arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Denne mulighed eksisterer ikke for asylansøgere i Danmark, undtaget for de asylansøgere, der har uddannelser, der er omfattet af jobkortordningen. Det fjerde trin (ekstern uddannelse) bremses af, at der på mange af de korte- og mellemlange uddannelser er indlagt et (eller flere) forløb med lønnet praktik, som asylansøgerne er forhindret i at deltage i pga. bestemmelsen om, at de ikke må udføre lønnet arbejde. Således kan disse uddannelser ofte ikke færdiggøres. Undervejs i projektperioden har indførelsen af brugerbetaling for udenlandske studerende på danske uddannelsesinstitutioner, medført begrænsninger for deltagelse heri. Det femte trin (ordinært arbejde) er, som nævnt, ikke en mulighed i Danmark, men indgår i trappen som en illustration af, at asylsøgere efter trin 4 er parat til at tage almindeligt lønnet arbejde, og at det er problematisk at denne mulighed ikke findes. Undervejs i projektforløbet har stramninger i asylpolitikken endvidere betydet, at gruppen af asylansøgere er blevet tungere, dels fordi det er sværere at opnå asyl og dels, fordi mange af de afviste asylansøgere ikke kan hjemsendes. Det medfører, at mange asylansøgere har boet på centrene i mange år (6-8 år). Som følge af at der kommer færre nye asylansøgere til landet, er der desuden mange asylcentre, der er blevet lukket i løbet af projektperioden. I starten af 2006 flyttes fokus for udvikling af nye forløb væk fra afholdelse af interne kurser til udvikling af individuelt tilrettelagte forløb, hvor udbyttet for den enkelte følges mere nøje. Fokusskiftet tager udgangspunkt i projektets metodiske tilgang og den incitamentstrappe som projektet har udviklet. Ideen er at skabe en trinvis opgradering af deltagernes motivation, som kan være med til at flytte den enkeltes fokus fra det at være asylansøger og vedkommendes aktuelle asylsag, til en position, hvor man har overskud og overblik nok til at kunne se længere ud i fremtiden. Projektets styregruppe I forbindelse med want2work-projektet blev der etableret en styregruppe. Styregruppen blev sammensat af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter (både arbejdstager og arbejdsgiver), fra det kommunale integrationssystem, fra det politiske niveau (Udlændingeservice), fra forskellige NGO er på området, herunder Care4You. Projektgruppen har bevidst arbejdet på at få gjort arbejdsmarkedets parter interesseret i projektet og få dem engageret i styregruppen. I modsætning til første runde af want2work ( ), spillede styregruppen under denne runde en mindre aktiv rolle. Der var ofte et ringe fremmøde på styregruppemøderne og styregruppens medlemmer ønskede ofte blot en orientering Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 5

6 om projektstatus fra projektledelsen, og var i mindre grad end i første runde tilbøjelige til fx at bruge deres netværk til at formidle praktikker. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 6

7 2. Evalueringens formål og metode Formålet med evalueringen var at registrere, beskrive og analysere de erfaringer, som asylansøgere, undervisere, uddannelsesinstitutioner, asylcentre, transnationale arbejdsgrupper og projektgruppen har med projektet. Evalueringsdesign Evalueringen blev i videst muligt omfang tilrettelagt som en lærende evaluering. Det betyder blandt andet, at evaluator løbende har inddraget de projektansvarlige fra Asylafdelingen i Dansk Røde Kors i evalueringsprocessen. I evalueringen er der anvendt en værdsættende undersøgelsesmetode (Appreciative Inquiry). Metoden bygger på en positiv spørgeteknik, der medvirker til at synliggøre de gode historier, så de kan blive grundlaget for en positiv udvikling ("best practise"). Spørgsmålene tager for eksempel udgangspunkt i: Hvad virker? Hvad fungerer særligt godt? Hvad skal der i øvrigt til for at forbedre materialet? Til forskel fra den mere traditionelle evalueringstilgangs fokus på problemer, fokuserer denne evalueringsform således på, hvad der allerede fungerer, og hvad der i øvrigt skal til for at gøre det endnu bedre. Problemerne er ikke blevet negligeret, men så at sige vendt om til udfordringer, målsætninger og forbedringsforslag. Gennemførte aktiviteter Evalueringskriterierne blev fastlagt på en opstartsworkshop med de projektansvarlige. Formålet var at skabe klarhed over og enighed om projektets succeskriterier, samtidig med at de vigtigste evalueringskriterier og indikatorer blev fastlagt. Workshoppen skulle således være med til at skabe fælles ejerskab til projektet og til de resultater evalueringsprocessen frembringer. På workshoppen blev der arbejdet med evalueringsredskaber efter LFA metoden 1. Evaluator har foretaget følgende evaluerings- og dataindsamlingsaktiviteter: Grundig desk research herunder gennemgang af dokumenter fra AGEF Gennemført 2 fokusgruppeinterview med i alt 12 asylansøgere. Det ene interview blev gennemført på dansk, mens det andet blev gennemført på engelsk Gennemført 2 telefoninterview med undervisere på want2work 1 LFA Logical Framework Analysis en metode der forbinder formål, aktiviteter og resultater med succes- og evalueringskriterier og forbinder disse med tids og rollefordelingen. Se venligst den udfyldte LFA i bilag I. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 7

8 Gennemført 2 telefoninterview med repræsentanter fra de transnationale arbejdsgrupper Gennemført 2 telefoninterview med repræsentanter for uddannelsesinstitutioner der er involveret i want2work (Frisørskolen og Teknisk Skole) Gennemført 2 telefoninterview med repræsentanter fra asylcentre Gennemført et fokusgruppeinterview med projektgruppen Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 8

9 3. Dataindsamlings aktiviteter I dette afsnit redegøres for dataindsamlingsaktiviteterne, medens resultater og analyse af data vil blive bragt i det følgende afsnit. Desk research Desk researchen har givet et grundigt indblik i EQUAL projektet. Via gennemlæsning af projektbeskrivelsen, statusrapporter, hjemmesiden, og diverse projektdokumenter mv. har evaluator fået en grundig forståelse af projektets målsætninger og succeskriterier. På baggrund af desk researchen udarbejdede evaluator et oplæg til projektets opstartsmøde. Opstartsmøde Formålet med opstartsmødet var at gennemgå og udfylde et LFA-skema. Evaluator havde fremstillet et forslag til skema med formål, aktiviteter, succeskriterier, dataindsamlingsaktiviteter mv.(præsenteret i bilag I). Dette skema blev udfyldt i et samarbejde mellem evaluator og projektgruppen. LFA-skemaet har siden dannet baggrund for udarbejdelsen af spørgerammer til fokusgruppeinterview og individuelle interview. Desuden er succeskriterierne også anvendt som analyseparametre i analyseafsnittet. Fokusgruppeinterview med asylansøgere Der er foretaget fokusgruppeinterview med i alt 12 asylansøgere, der har deltaget i want2work s kurser. 7 af dem var afviste asylansøgere fra Irak, der har været i Danmark mellem 6 og 8 år. De øvrige deltagere var fra Algeriet, Afghanistan og Armenien og havde været i Danmark mellem 7 og 9 år. 1 af deltagerne havde fået opholdstilladelse i Danmark og 1 havde fået opholdstilladelse i Sverige. 10 af deltagerne var mænd mellem ca. 25 og ca. 50 år. Kun to var kvinder, på 19 og 21 år. Alle deltagerne havde deltaget i kurser og aktiviteter under want2work s 2. runde, mens 8 også havde deltaget i aktiviteterne under 1. runde af want2work. Telefoninterview med undervisere på want2work Der er foretaget to telefoninterview med undervisere på want2work. Det drejer sig dels om underviseren på kurserne PC-kørekort og Start Your Own Business, og dels om underviseren på kurset Kommunikation & Journalistik. Denne underviser har endvidere været involveret i arbejdet med avisen New Times. Telefoninterview med repræsentanter fra de transnationale arbejdsgrupper Der er foretaget et telefoninterview med en repræsentant fra hver af de to transnationale arbejdsgrupper: Labour Market Integration Working Group og Awareness Raising Working Group. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 9

10 Telefoninterview med repræsentanter for uddannelsesinstitutioner der er involveret i want2work Der er foretaget telefoninterview med samarbejdsansvarlige på hhv. Københavns Tekniske skole og Frisørskolen. Telefoninterview med repræsentanter fra asylcentre Der er foretaget telefoninterview med lederen af Asylcenter Jelling og en leder fra Bygning og Service. Fokusgruppeinterview med projektgruppen Der er foretaget et fokusgruppeinterview med projektgruppen, repræsenteret ved projektleder og projektmedarbejder. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 10

11 4. Analyse Analysen er struktureret efter projektets målsætninger og tager udgangspunkt i de relevante succeskriterier, som blev defineret på opstartsmødet, idet evaluator vurderer, hvorvidt de indsamlede data kan bekræfte, at succeskriterierne er nået (se LFA i bilag 1). Hovedformål: At forbedre asylansøgernes integration og muligheder på arbejdsmarkedet i Danmark eller i hjemlandet ved at udvikle, udbyde og dokumentere best practice eksempler for uddannelses-, aktiverings- og afklaringstilbud i samarbejde med relevante offentlige myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og private organisationer, så asylfasen derved bliver et aktiv for fremtiden. Der har i perioden maj 2005 til december 2007 været gennemført 63 kursusforløb 2 af minimum 8 ugers varighed. 87 personer har været på interne og eksterne praktikforløb og 71 har været på eksterne uddannelsesforløb. Det vil sige i alt 158 personer har været på eksterne uddannelses- og praktikforløb (herunder også interne praktikophold). Der er ikke gennemført decideret informationsarrangementer for uddannelsesinstitutioner og virksomheder, men der er udarbejdet informationsmateriale om projektet. Projektet want2work vurderes at være et aktiv for asylfasen blandt alle de adspurgte grupper. Således gav både asylansøgere, undervisere, repræsentanter for hhv. de transnationale arbejdsgrupper og involverede uddannelsesinstitutioner, repræsentanter for asylcentrene samt projektgruppen udtryk for, at projektet har haft en positiv effekt på asylfasen. Ifølge asylansøgerne har projektet medvirket til at skabe mening i deres tilværelse, det har givet dem en identitet som andet end blot asylansøger, fordi fokus har været rettet mod deres kompetencer og det har betydet, at asylfasen ikke bliver spild af tid. Projektet er ifølge undervisere og asylansøgere med til at sikre, at asylfasen for den enkelte asylansøger bliver et aktiv for fremtiden på flere niveauer: 2 Der er ikke tale om 63 forskellige forløb. Flere af forløbene har således været gentaget flere gange. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 11

12 Menneskeligt, i form af øget selvtillid og livslyst Positiv psykisk effekt i form at have en aktiv og travl hverdag Sundhedsmæssigt (i forhold til ikke at foretage sig noget) Fagligt En underviser fortalte endvidere, at deltagernes psykiske overskud for flere kursisters vedkommende også har givet sig udslag i overskud til at engagere sig i aktiviteter uden for want2work-projektet, fx med oprettelse af filmhold og fotoudstillinger på asylcentre. Dette har haft en yderligere positiv effekt på asylansøgerne selvtillid og respekt; og er samtidigt kommet andre asylansøgere på asylcentrene til gode. De interviewede asylansøgere udtrykte desuden stor begejstring for atmosfæren og medarbejderne i projektet og sagde bl.a: Menneskerne i Røde Kors giver tro på en selv, De har positiv energi og man gider gøre noget, når de er med. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 12

13 5. Delmål forberedelsesfase Option-Neutral princippet er udviklet Option Neutral-konceptet er udarbejdet og guidelines for undervisning og vejledning er udviklet. Disse kan downloades fra projektets hjemmeside. Option Neutral princippet er videre udviklet fra den hollandske organisation COA og tilpasset til want2work s kurser. Option Neutral betyder for want2work, at projektet arbejder med, at det er kompetencer, der kan bruges uanset, hvor man kommer hen. Således indgår integration og repatriering som et dobbeltspor i den overordnede målsætning for alle projektets kurser. Der er udviklet og gennemført en introduktion til de redskaber og systemer, som er udviklet i forbindelse med Option Neutral. Gruppen af medarbejdere, der er introduceret hertil, har omfattet personer i Røde Kors asylafdeling samt vejledere ude på asylcentrene. Den planlagte studietur til Holland har ikke været gennemført i want2work-regi, men via ENARO, der er et netværk af asyl-operatører i European staff exchange organisation. Studieturen til Schweiz blev fravalgt ud fra en vurdering af, at de to schweiziske organisationer havde en markant anderledes tilgang til arbejdet, idet de arbejder meget målrettet med repatriering. Som en del af want2work s TSA indgik der til gengæld flere studieture end oprindelig planlagt - både til Spanien og Polen. Succeskriterierne er overordnet set blevet indfriet. Der er således blevet udviklet guidelines for undervisning og vejledning og gennemført introduktionsforløb for medarbejdergruppen. Der er gennemført en studietur til Holland og flere til Spanien og Polen, hvorimod den oprindeligt planlagte studietur til Schweiz er blevet aflyst. Transnational partnerskabsdannelse Søgeprocessen efter transnationale partnere er ifølge projektledelsen foregået meget velstruktureret. want2work har været meget bevidste om, hvad de ville med det transnationale partnerskab, og har benyttet denne viden meget aktivt i søgeprocessen efter partnere i forhold til tilvalg og fravalg. want2work indgik i sommeren 2005 en transnational partnerskabsaftale (TSA) med det spanske ENEAS-Equal-projekt, det og det svenske Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 13

14 NOVE-projekt. I august 2005 meddelte det svenske NOVE-projekt imidlertid, at de måtte lukke pga. budgetproblemer. Den tidligere godkendte TSA blev efterfølgende revideret og på ny godkendt. Således har want2work indgået transnationalt partnerskab med partnere fra 3 lande (Danmark, Spanien og Polen), heraf 1 partner fra de nye medlemslande (Polen). Det transnationale partnerskab har været organiseret med en styregruppe bestående af projektledere for hvert land. Want2work har udarbejdet beskrivelser af projektets mål og kompetencer. Disse beskrivelser er blevet lagt ud på de relevante databaser, og det er også sket flere gange, at projektet har fået henvendelser fra interesserede projekter. De transnationale arbejdsgrupper Der er under det transnationale partnerskab blevet etableret to transnationale arbejdsgrupper: Labour Market Integration Working Group samt Awareness Raising Working Group. Foruden repræsentanter for det danske want2work-projekt har der i arbejdsgrupperne siddet repræsentanter for det spanske ENEAS-Equal-projekt og det Arbejdet i arbejdsgrupperne har haft fokus på hhv. erfaringsudveksling inden for arbejdet med awareness raising og erfaringsudveksling inden for arbejdet med integration af asylansøgere på arbejdsmarkedet. Hver arbejdsgruppes arbejde har været centreret om at opstille fælleseuropæiske anbefalinger i form af 10 bud inden for de to specifikke temaer. Anbefalingerne blev præsenteret på en mainstreamingskonference i Bruxelles i september Anbefalingerne blev endvidere trykt i pjeceform til udlevering fra standene på konferencens markedsplads og kan endvidere downloades fra projektets hjemmeside Erfaringsudvekslingen i arbejdsgrupperne har i praksis medført dialog om: Forskelle og ligheder med arbejdet inden for de 3 lande Grundstenene i dette arbejde Hvad man kan lære af de andre Hvad man selv kan give videre til de andre Udveksling af ideer og tilgange Arbejdsgruppernes bidrag til want2work Arbejdet i de transnationale arbejdsgrupper vurderes af want2workrepræsentanterne i høj grad at have bidraget til inspiration og derigennem en bedre kvalitet i projektet. Særligt fremhæves det som inspirerende at høre, hvordan arbejdet gribes an i andre lande, og at det grundlæggende er de samme issues, der gør sig gældende for arbejdet, om det så er fx i Spanien, hvor asylansøgere har lov at arbejde. Af konkrete eksempler på inspiration fra partnerskabslandene kan nævnes, at erfaringsudveksling omkring spaniernes undervisningsmetode med at blande teori Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 14

15 og praksis (arbejde/praktik) mere end det gøres iwant2work, førte til en gentænkning af den måde undervisningen blev tilrettelagt på i Danmark. Endvidere fremhæves det, at arbejdet har givet de interviewede repræsentanter: Ideer til nye indsatser, tilgange mv. En større verdensforståelse og mere indsigt til det videre arbejde med feltet En mulighed for at spejle sig selv og sin metode i andres tilgang og praksis Derudover nævnes det, at det har været interessant at lære de andre at kende; at det har været spændende at se og høre om de andre projekter; og at det har givet nye perspektiver på det arbejde, de gør her hjemme. Generelt vurderer repræsentanterne, at det har været en god, sjov og berigende oplevelse at deltage i arbejdsgrupperne. Én udtrykker det således: Det giver et løft i hverdagen. Én af de interviewede fremhævede det som særligt positivt, at samarbejdet med én Røde Kors deltager fra Spanien havde bibragt hende en følelse af samhørighed på tværs af landegrænser. Konkret fortalte hun, at de i forbindelse med en diskussion i arbejdsgruppen omkring frivillighed, fandt ud af, at de arbejdede med de samme grundtanker og værdier. Udfordringer ved arbejdet i de transnationale arbejdsgrupper Der har dog også været udfordringer ved at deltage i de transnationale arbejdsgrupper. De interviewede repræsentanter peger på 3 områder: samarbejdet med Polen, de kulturelle forskelle på tværs af landene samt kommunikationen mellem møderne. Samarbejdet med Polen Polen var fra starten bagud, ikke rigtig var kommet i gang, da arbejdet i de transnationale arbejdsgrupper startede. Efter kom i gang, følte want2work-repræsentanterne ikke, at polakkerne havde så meget at byde ind med i arbejdet og i diskussionerne i arbejdsgrupperne. Repræsentanterne vurderer, at denne tilbageholdenhed kan tilskrives polakkernes dårlige engelsk-kundskaber og generthed. De manglende input fra Polen betød, at de danske repræsentanter følte, at samarbejdet med Polen var vanskeligt og hårdt, fordi de måtte give og give uden at føle, at de fik særlig meget igen. Endvidere var der problemer i forhold til at opretholde kontinuitet i samarbejdet med Polen, fordi repræsentanten blev skiftet ud undervejs. I én af arbejdsgrupperne blev problemerne med Polens tilbageholdenhed, manglende input og ringe engelsk-kundskaber forværret af, at Polen fra starten var blevet valgt til at lede arbejdet i denne gruppe. Det blev undervejs i forløbet klart, at Polen ikke magtede denne rolle, og derfor overtog Danmark midtvejs i forløbet leder-rollen i arbejdsgruppen. Kommunikation mellem møderne Kommunikationen internt i arbejdsgrupperne mellem møderne foregik udelukkende pr. og var meget sporadisk. De interviewede repræsentanter oplevede ofte, at Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 15

16 der ikke kom respons på udsendte mails fra hverken repræsentanter fra Polen eller Spanien. Derfor skulle den første times tid på møderne bruges til at komme ajour. Særligt i den sidste fase af arbejdet, hvor de to pjecer skulle udarbejdes, var det oplevelsen, at der ikke kom nogen respons fra partnerne. Samarbejdet mellem de to arbejdsgrupper Samarbejdet mellem de to arbejdsgrupper har i Danmark taget form af, at repræsentanterne mødtes før møderne med de transnationale partnere. Ellers har de to grupper fungeret som selvstændige grupper og har ikke formelt planlagt at samarbejde. De har dog holdt hinanden gensidigt orienterede om arbejdet i den anden arbejdsgruppe, bl.a. i forbindelse med deltagelse i 2-3 workshops. Arbejdsgrupperne har desuden koordineret form og layout på 2 udarbejdede pjecer, så de fremstår ens. Samarbejdet med want2work s projektgruppe Repræsentanterne for arbejdsgrupperne vurderer, at samarbejdet med den danske projektgruppe har fungeret godt. De holdt møder sammen inden de skulle af sted, og har løbende fået sparring til arbejdet både på indholdssiden (hvad skal gruppen nå frem til?) og på det mere personlige plan (den enkeltes rolle i arbejdsgruppen? Hvad skal den enkelte tage ansvar for? mv.). Desuden har de sammen løbende lavet delevalueringer i forhold til det transnationale samarbejde. Af og til har arbejdsgruppe-repræsentanterne savnet information. F.eks. nævnes det, at det tog lang tid før det blev afklaret, hvem den præcise målgruppe var for den pjece, som de arbejdede på. Også informationer om rent praktiske ting har de af og til manglet eller først fået for sent i forløbet. Samarbejdet har ellers fungeret fint. Som én siger: De har gået rundt til de enkelte arbejdsgrupper og sørget for, at vi var på sporet. Samarbejde med den transnationale styregruppe Samarbejdet med styregruppen vurderes også at have været gnidningsfrit. Repræsentanterne påpeger, at styregruppen har været behjælpelig overfor arbejdsgrupperne med hensyn til at få grupperne og deres arbejde til at hænge sammen. Én siger: de greb vores indvendinger så det kunne blive bedre for os og var åbne overfor input, men også, hvis der var kritik. En anden siger, at de var gode til at samle op på det gode til at guide og give støtte. Det transnationale samarbejde og want2work s informations- og mainstreamingstrategi Arbejdet i arbejdsgrupperne har medvirket til at udbrede resultater fra tidligere projekter, herunder andre Røde Kors projekter og projekter under want2work I. Selvom der i arbejdsgrupperne var fokus på asyl og asylansøgere blev der også erfaringsudvekslet omkring andre integrationsprojekter. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 16

17 Arbejdet i arbejdsgrupperne har bidraget til den fælles informations- og mainstreamingsstrategi gennem de to udarbejdede pjecer samt ved deltagelsen i afslutningskonference i Bruxelles i september want2work blev fremhævet af kommissæren som et eksempel på et godt projekt. Personaleudvekslinger Som led i projektets Transnationale Partnerskabsaftale har want2work deltaget i 3 personaleudvekslinger: I maj 2006 var want2work vært for 25 samarbejdspartnere fra hhv. Polen og Spanien I oktober 2006 deltog want2work i et ugelangt personaleudvekslingsbesøg i Spanien. Midt i 2007 deltog want2work i et ugelangt personaleudvekslingsbesøg i Polen Ved hver de 2 personaleudvekslinger fik en gruppe medarbejdere fra asylafdelingen mulighed for en uges rundtur i hhv. det polske og det spanske asylsystem. Tilsvarende fik de besøgende fra Polen og Spanien indblik i det danske asylsystem. Ved alle tre lejligheder var der tale om et personaleudvekslingsprogram med det formål at give de transnationale partnere indblik i værtslandets asylsystem og projektaktiviteter. Derudover blev der afholdt møder i programmets arbejdsgrupper, samt styregruppen og afrundet med fælles workshop, evaluering og status på de respektive arbejdsgruppers arbejde. Evalueringer af disse besøg vil indgå i de fælles-europæiske anbefalinger og kan downloades fra projektets hjemmeside. Etablering af ressourcegruppe For at sikre en tidlig og målrettet inddragelse af målgruppen i projektet blev der etableret en ressourcegruppe i tilknytning til projektledernes forberedelse af gennemførelsesfasen bestående af fem asylansøgere fra Irak og Afghanistan. Gruppens opgave har været at kontakte nøglepersoner og beboerråd. Det primære fokus for ressourcegruppen har været at afdække og identificere: Motivation og barrierer for deltagelse i kursusaktiviteterne Ønsker til fagligt indhold Viden om eksisterende tilbud Sparring på muligheder og behov i hhv. Irak og Afghanistan Medvirkende ved udarbejdelse af projektbeskrivelser Sparring på særlige workshops for irakere og afghanere, der ønsker at vende tilbage. Input til udarbejdelse af projektbeskrivelser I forhold til repatrieringsindsatsen har deltagerne blandt andet samarbejdet med Care4You. want2work har etableret et lignede samarbejde med UNHCR s RANA projekt i Afghanistan, der bistår repatrierende afghanere. Begge tiltag blev iværksat med henblik på at sikre, at want2work vil være i stand til at koordinere og udvikle repatrieringsindsatsen i forhold til de faktiske behov i hjemlandet. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 17

18 Arbejdet har haft et omfang af 15 timer ugentligt i perioden januar-marts Sideløbende med gruppens arbejde, har gruppemedlemmerne deltaget i andre want2work aktiviteter (primært som oplæring i projektadministration), hvormed deres samlede deltagertimer udgør 25 timer pr. uge. I projektets gennemførelsesfase har brugerinddragelsen og brugerindflydelsen foregået mere uformelt. Udvikle monitoreringsdesign og værktøjer I forbindelse med arbejdet med at udvikle monitoreringsdesign og værktøjer er der ikke blevet nedsat en formel arbejdsgruppe, men arbejdet er blevet udført i et samarbejde mellem projektlederne og flere vejledere. Der er ikke lavet ét monitoreringsdesign, men i stedet en række værktøjer, som fx opfølgning og handleplan for den enkelte deltager; et flowchart; en arbejdsplan specifik for det transnationale arbejde; mv. Processen omkring udviklingen af værktøjer er foregået i et velstruktureret forløb og projektet har løbende taget de udviklede redskaber i anvendelse. want2work har været involveret i erfaringsudveksling og inspiration med Akademiet for Migrationsforskning på Aalborg Universitet. want2work har deltaget i oplæg og konferencer på akademiet. Temadag for partnerskabet Der har været afholdt en temadag for partnerskabet i 2005 med henblik på at afdække og afklare indsatsen i gennemførelsesfasen. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 18

19 6. Delmål gennemførelsesfase Den overordnede målsætning for gennemførelsesfasen implementeres gennem 3 strategier: Strategi 1: Integration tager afsæt i asylfasen. Strategi 2: Forberedt tilbagevenden Strategi 3: Integration går begge veje Strategi 1: Integration tager afsæt i asylfasen want2work vil udvikle og afprøve kursustilbud og praktikforløb, der sigter mod, at deltageren kan kvalificere sig til det danske arbejdsmarked. Dette vil ske gennem udvikling af 2 koncepter: Koncept 1: Opkvalificering af arbejdsmarkedsrettede kompetencer Koncept 2: Øget viden om eget potentiale Koncept 1: Opkvalificering af arbejdsmarkedsrettede kompetencer Koncept 1 består af følgende tiltag: At gennemføre sprogundervisning At afholde kurser At gennemføre virksomhedspraktik At gennemføre uddannelsesplaceringer At gennemføre sprogundervisning Sprogundervisning I tråd med Option Neutral princippet har der ikke været udbudt specifik dansk undervisning i projektet. Der har dog været sprogundervisning (både dansk og engelsk) knyttet til konkrete fagrettede forløb, ligesom der har været afholdt intensive kurser, hvis dette har været påkrævet for at en asylansøger har kunnet deltage i et eksternt kursus. Kurser (interne) De interne kurser har spændt vidt og har bl.a. omfattet PC-kørekort, Start your Own Business, Kommunikation & journalistik, Skills for life, Solenergi og vindmøller. Asylcentrene har stået for nogle af de mere praktisk-betonede kurser som fx kursus i fødevarehygiejne, servicemedarbejder-kursus og chauffør/kørekort. Forløbene på Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 19

20 asylcentrene er ofte blevet suppleret med praktisk, ulønnet arbejde på asylcentret sammen med asylcentrets ansatte. Deltagernes tilfredshed med og udbytte af de interne kurser De interviewede deltagere på de afholdte kurser har helt overvejende været tilfredse med både form og indhold. Deltagerne begrunder deres tilfredshed med, at kurserne har: givet dem nye kvalifikationer og kompetencer som de kan bruge i en fremtidig arbejdsmæssig sammenhæng fungeret som adgangsbillet til videre uddannelse på danske uddannelsesinstitutioner givet dem en mulighed for at vise, at de kan noget givet dem en mulighed for at udfylde ventetiden i asylcentret med noget nyttigt: så de ikke bare skal forsøge at slå tiden ihjel. I forhold til at erhverve fremtidssikrede kompetencer, så fremhæver deltagerne særligt kurserne i PC-kørekort, fordi deltagerne har mulighed for at opnå et certifikat, der har genkendelighed i resten af verden. Også kurset Start your own business trækkes frem som et særligt vellykket kursus af både deltagere og undervisere. Som én asylansøger udtrykker det: It was very useful. It helped many asylum seekers to manage their thinking about jobs. Everyone thinks about the future and what to do. It helped many people to go on and to start their own company - or know how to. Generelt forholder asylansøgerne sig meget positivt til det, at få et diplom som et bevis på gennemførelse af et kursus. En underviser fra et asylcenter siger: De er kanonstolte over, hvad de har fået ud af forløbet, f.eks. et diplom. Projektgruppen fortæller også, at selve overrækkelsen af diplomer efter endt kursus- eller praktikforløb mange gange var en stor begivenhed for den enkelte asylansøger og dennes familie. Ved overrækkelsen mødte asylansøgerne ofte op med deres familie i deres pæne tøj og var meget højtidelige og stolte over at modtage deres diplom. Det fremhæves også af flere deltagere, at kurserne har givet adgang til at studere videre på danske uddannelsesinstitutioner eksempelvis på CVU, Frisørskolen, VUC, videregående uddannelse på IT- universitetet, eller grundforløb i den danske folkeskole. Undervisernes vurdering af de interne kurser De interviewede undervisere vurderer, at kurserne ud over det specifikke faglige indhold har givet deltagerne en række relevante kvalifikationer og kompetencer i form af: Bedre muligheder for at forstå og deltage i den offentlige debat, fx ved at læse aviser og skrive læserbreve Bedre forståelse af og et mere realistisk syn på det danske samfund, i forhold til deres rettigheder og muligheder Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 20

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres?

Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres? Side 1 af 6 Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres? Af Ahmed El Hamss, Ulrik Tingstrup og Ole Foss Andersen På TEC bliver der eksperimenteret for tiden. Uddannelseslaboratoriet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere