Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april Asylafdelingen, Dansk Røde Kors

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors"

Transkript

1 Evaluering af Projekt want2work 2. runde, maj 2005-april 2008 Asylafdelingen, Dansk Røde Kors April 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 Evalueringsrapportens opbygning... 4 Kort projektbeskrivelse want2work EVALUERINGENS FORMÅL OG METODE... 7 Evalueringsdesign... 7 Gennemførte aktiviteter DATAINDSAMLINGS AKTIVITETER... 9 Desk research... 9 Opstartsmøde... 9 Fokusgruppeinterview med asylansøgere... 9 Telefoninterview med undervisere på want2work... 9 Telefoninterview med repræsentanter fra de transnationale arbejdsgrupper... 9 Telefoninterview med repræsentanter for uddannelsesinstitutioner der er involveret i want2work Telefoninterview med repræsentanter fra asylcentre Fokusgruppeinterview med projektgruppen ANALYSE Hovedformål: DELMÅL FORBEREDELSESFASE Option-Neutral princippet er udviklet Transnational partnerskabsdannelse Etablering af ressourcegruppe Udvikle monitoreringsdesign og værktøjer Temadag for partnerskabet DELMÅL GENNEMFØRELSESFASE Strategi 1: Integration tager afsæt i asylfasen Koncept 1: Opkvalificering af arbejdsmarkedsrettede kompetencer Sprogundervisning Kurser (interne) At gennemføre virksomhedspraktik For virksomhederne At gennemføre uddannelsesplacering For uddannelsesinstitutionerne Koncept 2: Øget viden om eget potentiale Turboforløb Strategi 2: Forberedt tilbagevenden Koncept 3: Fokus på muligheder i hjemlandet Koncept 4: Afdækning af handlerum Strategi 3: Integration går begge veje Asylum Seekers Information Group (ASIG) New Times Kultur- og fritidsliv Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 2

3 7. MAINSTREAMING Overordnet målsætning: Horisontal mainstreaming Transnationale mainstreamingaktiviteter Nationale vertikale mainstreamingaktiviteter KONKLUSIONER Generelle konklusioner Option Neutral Transnationale partnerskaber Ressourcegruppe Monitoreringsdesign Kursusforløb og udbyttet heraf Virksomhedsaktiviteter og praktik forløb Ekstern uddannelse Forberedt tilbagevenden Fokus på muligheder i hjemlandet Informationsindsats Information og mainstreaming New Times Kultur og fritidsliv Horisontal mainstreaming Vertikal mainstreaming Transnationale vertikale mainstreamings aktiviteter Nationale vertikale mainstreamings aktiviteter ANBEFALINGER Overordnede anbefalinger Projektforløb og udbyttet heraf Samarbejdet med asylcentrene Transnationale partnerskaber BILAG Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 3

4 1. Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af evalueringen af EQUAL projektet want2work, 2. runde, maj 2005 april want2work er gennemført af Asylafdelingen, Dansk Røde Kors. Evalueringen er foretaget af konsulenthuset Cubion A/S efter et opdrag fra projektansvarlige fra asylafdelingen, Dansk Røde Kors. Evalueringsarbejdet tog sin begyndelse i november 2007 og dataindsamlingen er afsluttet i marts Evalueringsrapportens opbygning Rapporten indeholder: En kort præsentation af projektet En beskrivelse af evalueringsdesign og redegørelse for dataindsamlingen En analyse med udgangspunkt i projektets succeskriterier Konklusioner og fremadrettede anbefalinger I bilag I præsenteres en logisk projektramme (logframe) med en række af de målbare succeskriterier, som blev kortlagt på en evalueringsworkshop med projektledelsen. Kort projektbeskrivelse want2work want2work har til formål at benytte ventetiden fornuftigt, medens asylansøgere venter på svar på deres ansøgning om asyl i Danmark. I Danmark må asylansøgere ikke arbejde og deres initiativ og arbejdsfærdigheder er derfor i overhængende fare for at forsvinde, mens de venter på at få deres asylsag afgjort. want2work arbejder med udgangspunkt i Option Neutral-princippet, hvilket indebærer, at der fokuseres på, at asylansøgeren tilegner sig grænseløse arbejdsmarkedskompetencer, dvs. kompetencer, der kan bruges på det danske arbejdsmarked ved asyl i Danmark eller på hjemlandets arbejdsmarked (evt. tredjeland) ved afslag på asyl. want2work er støttet af EU's socialfond EQUAL. På europæisk plan har want2work arbejdet tæt sammen med lignende EU-støttede arbejdsmarkedsprojekter. Et helt centralt redskab i projektet er incitamentstrappen, der er opdelt i følgende 5 trin: 1. Sprogundervisning, hvor deltagerne får et basalt kendskab til det danske sprog samt introduktion til dansk kultur og arbejdsmarked. 2. Intern uddannelse, hvor deltagerne gennem fagrettede kurser forberedes på praktikophold. Sideløbende undervises i arbejdsplads-dansk. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 4

5 3. Praktikophold enten interne i Røde Kors-regi eller eksterne i private eller offentlige firmaer. 4. Ekstern uddannelse, hvor deltageren, afhængig af kvalifikationer, uddanner sig yderligere ved indskrivning på forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner. 5. Arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Denne mulighed eksisterer ikke for asylansøgere i Danmark, undtaget for de asylansøgere, der har uddannelser, der er omfattet af jobkortordningen. Det fjerde trin (ekstern uddannelse) bremses af, at der på mange af de korte- og mellemlange uddannelser er indlagt et (eller flere) forløb med lønnet praktik, som asylansøgerne er forhindret i at deltage i pga. bestemmelsen om, at de ikke må udføre lønnet arbejde. Således kan disse uddannelser ofte ikke færdiggøres. Undervejs i projektperioden har indførelsen af brugerbetaling for udenlandske studerende på danske uddannelsesinstitutioner, medført begrænsninger for deltagelse heri. Det femte trin (ordinært arbejde) er, som nævnt, ikke en mulighed i Danmark, men indgår i trappen som en illustration af, at asylsøgere efter trin 4 er parat til at tage almindeligt lønnet arbejde, og at det er problematisk at denne mulighed ikke findes. Undervejs i projektforløbet har stramninger i asylpolitikken endvidere betydet, at gruppen af asylansøgere er blevet tungere, dels fordi det er sværere at opnå asyl og dels, fordi mange af de afviste asylansøgere ikke kan hjemsendes. Det medfører, at mange asylansøgere har boet på centrene i mange år (6-8 år). Som følge af at der kommer færre nye asylansøgere til landet, er der desuden mange asylcentre, der er blevet lukket i løbet af projektperioden. I starten af 2006 flyttes fokus for udvikling af nye forløb væk fra afholdelse af interne kurser til udvikling af individuelt tilrettelagte forløb, hvor udbyttet for den enkelte følges mere nøje. Fokusskiftet tager udgangspunkt i projektets metodiske tilgang og den incitamentstrappe som projektet har udviklet. Ideen er at skabe en trinvis opgradering af deltagernes motivation, som kan være med til at flytte den enkeltes fokus fra det at være asylansøger og vedkommendes aktuelle asylsag, til en position, hvor man har overskud og overblik nok til at kunne se længere ud i fremtiden. Projektets styregruppe I forbindelse med want2work-projektet blev der etableret en styregruppe. Styregruppen blev sammensat af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter (både arbejdstager og arbejdsgiver), fra det kommunale integrationssystem, fra det politiske niveau (Udlændingeservice), fra forskellige NGO er på området, herunder Care4You. Projektgruppen har bevidst arbejdet på at få gjort arbejdsmarkedets parter interesseret i projektet og få dem engageret i styregruppen. I modsætning til første runde af want2work ( ), spillede styregruppen under denne runde en mindre aktiv rolle. Der var ofte et ringe fremmøde på styregruppemøderne og styregruppens medlemmer ønskede ofte blot en orientering Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 5

6 om projektstatus fra projektledelsen, og var i mindre grad end i første runde tilbøjelige til fx at bruge deres netværk til at formidle praktikker. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 6

7 2. Evalueringens formål og metode Formålet med evalueringen var at registrere, beskrive og analysere de erfaringer, som asylansøgere, undervisere, uddannelsesinstitutioner, asylcentre, transnationale arbejdsgrupper og projektgruppen har med projektet. Evalueringsdesign Evalueringen blev i videst muligt omfang tilrettelagt som en lærende evaluering. Det betyder blandt andet, at evaluator løbende har inddraget de projektansvarlige fra Asylafdelingen i Dansk Røde Kors i evalueringsprocessen. I evalueringen er der anvendt en værdsættende undersøgelsesmetode (Appreciative Inquiry). Metoden bygger på en positiv spørgeteknik, der medvirker til at synliggøre de gode historier, så de kan blive grundlaget for en positiv udvikling ("best practise"). Spørgsmålene tager for eksempel udgangspunkt i: Hvad virker? Hvad fungerer særligt godt? Hvad skal der i øvrigt til for at forbedre materialet? Til forskel fra den mere traditionelle evalueringstilgangs fokus på problemer, fokuserer denne evalueringsform således på, hvad der allerede fungerer, og hvad der i øvrigt skal til for at gøre det endnu bedre. Problemerne er ikke blevet negligeret, men så at sige vendt om til udfordringer, målsætninger og forbedringsforslag. Gennemførte aktiviteter Evalueringskriterierne blev fastlagt på en opstartsworkshop med de projektansvarlige. Formålet var at skabe klarhed over og enighed om projektets succeskriterier, samtidig med at de vigtigste evalueringskriterier og indikatorer blev fastlagt. Workshoppen skulle således være med til at skabe fælles ejerskab til projektet og til de resultater evalueringsprocessen frembringer. På workshoppen blev der arbejdet med evalueringsredskaber efter LFA metoden 1. Evaluator har foretaget følgende evaluerings- og dataindsamlingsaktiviteter: Grundig desk research herunder gennemgang af dokumenter fra AGEF Gennemført 2 fokusgruppeinterview med i alt 12 asylansøgere. Det ene interview blev gennemført på dansk, mens det andet blev gennemført på engelsk Gennemført 2 telefoninterview med undervisere på want2work 1 LFA Logical Framework Analysis en metode der forbinder formål, aktiviteter og resultater med succes- og evalueringskriterier og forbinder disse med tids og rollefordelingen. Se venligst den udfyldte LFA i bilag I. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 7

8 Gennemført 2 telefoninterview med repræsentanter fra de transnationale arbejdsgrupper Gennemført 2 telefoninterview med repræsentanter for uddannelsesinstitutioner der er involveret i want2work (Frisørskolen og Teknisk Skole) Gennemført 2 telefoninterview med repræsentanter fra asylcentre Gennemført et fokusgruppeinterview med projektgruppen Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 8

9 3. Dataindsamlings aktiviteter I dette afsnit redegøres for dataindsamlingsaktiviteterne, medens resultater og analyse af data vil blive bragt i det følgende afsnit. Desk research Desk researchen har givet et grundigt indblik i EQUAL projektet. Via gennemlæsning af projektbeskrivelsen, statusrapporter, hjemmesiden, og diverse projektdokumenter mv. har evaluator fået en grundig forståelse af projektets målsætninger og succeskriterier. På baggrund af desk researchen udarbejdede evaluator et oplæg til projektets opstartsmøde. Opstartsmøde Formålet med opstartsmødet var at gennemgå og udfylde et LFA-skema. Evaluator havde fremstillet et forslag til skema med formål, aktiviteter, succeskriterier, dataindsamlingsaktiviteter mv.(præsenteret i bilag I). Dette skema blev udfyldt i et samarbejde mellem evaluator og projektgruppen. LFA-skemaet har siden dannet baggrund for udarbejdelsen af spørgerammer til fokusgruppeinterview og individuelle interview. Desuden er succeskriterierne også anvendt som analyseparametre i analyseafsnittet. Fokusgruppeinterview med asylansøgere Der er foretaget fokusgruppeinterview med i alt 12 asylansøgere, der har deltaget i want2work s kurser. 7 af dem var afviste asylansøgere fra Irak, der har været i Danmark mellem 6 og 8 år. De øvrige deltagere var fra Algeriet, Afghanistan og Armenien og havde været i Danmark mellem 7 og 9 år. 1 af deltagerne havde fået opholdstilladelse i Danmark og 1 havde fået opholdstilladelse i Sverige. 10 af deltagerne var mænd mellem ca. 25 og ca. 50 år. Kun to var kvinder, på 19 og 21 år. Alle deltagerne havde deltaget i kurser og aktiviteter under want2work s 2. runde, mens 8 også havde deltaget i aktiviteterne under 1. runde af want2work. Telefoninterview med undervisere på want2work Der er foretaget to telefoninterview med undervisere på want2work. Det drejer sig dels om underviseren på kurserne PC-kørekort og Start Your Own Business, og dels om underviseren på kurset Kommunikation & Journalistik. Denne underviser har endvidere været involveret i arbejdet med avisen New Times. Telefoninterview med repræsentanter fra de transnationale arbejdsgrupper Der er foretaget et telefoninterview med en repræsentant fra hver af de to transnationale arbejdsgrupper: Labour Market Integration Working Group og Awareness Raising Working Group. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 9

10 Telefoninterview med repræsentanter for uddannelsesinstitutioner der er involveret i want2work Der er foretaget telefoninterview med samarbejdsansvarlige på hhv. Københavns Tekniske skole og Frisørskolen. Telefoninterview med repræsentanter fra asylcentre Der er foretaget telefoninterview med lederen af Asylcenter Jelling og en leder fra Bygning og Service. Fokusgruppeinterview med projektgruppen Der er foretaget et fokusgruppeinterview med projektgruppen, repræsenteret ved projektleder og projektmedarbejder. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 10

11 4. Analyse Analysen er struktureret efter projektets målsætninger og tager udgangspunkt i de relevante succeskriterier, som blev defineret på opstartsmødet, idet evaluator vurderer, hvorvidt de indsamlede data kan bekræfte, at succeskriterierne er nået (se LFA i bilag 1). Hovedformål: At forbedre asylansøgernes integration og muligheder på arbejdsmarkedet i Danmark eller i hjemlandet ved at udvikle, udbyde og dokumentere best practice eksempler for uddannelses-, aktiverings- og afklaringstilbud i samarbejde med relevante offentlige myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og private organisationer, så asylfasen derved bliver et aktiv for fremtiden. Der har i perioden maj 2005 til december 2007 været gennemført 63 kursusforløb 2 af minimum 8 ugers varighed. 87 personer har været på interne og eksterne praktikforløb og 71 har været på eksterne uddannelsesforløb. Det vil sige i alt 158 personer har været på eksterne uddannelses- og praktikforløb (herunder også interne praktikophold). Der er ikke gennemført decideret informationsarrangementer for uddannelsesinstitutioner og virksomheder, men der er udarbejdet informationsmateriale om projektet. Projektet want2work vurderes at være et aktiv for asylfasen blandt alle de adspurgte grupper. Således gav både asylansøgere, undervisere, repræsentanter for hhv. de transnationale arbejdsgrupper og involverede uddannelsesinstitutioner, repræsentanter for asylcentrene samt projektgruppen udtryk for, at projektet har haft en positiv effekt på asylfasen. Ifølge asylansøgerne har projektet medvirket til at skabe mening i deres tilværelse, det har givet dem en identitet som andet end blot asylansøger, fordi fokus har været rettet mod deres kompetencer og det har betydet, at asylfasen ikke bliver spild af tid. Projektet er ifølge undervisere og asylansøgere med til at sikre, at asylfasen for den enkelte asylansøger bliver et aktiv for fremtiden på flere niveauer: 2 Der er ikke tale om 63 forskellige forløb. Flere af forløbene har således været gentaget flere gange. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 11

12 Menneskeligt, i form af øget selvtillid og livslyst Positiv psykisk effekt i form at have en aktiv og travl hverdag Sundhedsmæssigt (i forhold til ikke at foretage sig noget) Fagligt En underviser fortalte endvidere, at deltagernes psykiske overskud for flere kursisters vedkommende også har givet sig udslag i overskud til at engagere sig i aktiviteter uden for want2work-projektet, fx med oprettelse af filmhold og fotoudstillinger på asylcentre. Dette har haft en yderligere positiv effekt på asylansøgerne selvtillid og respekt; og er samtidigt kommet andre asylansøgere på asylcentrene til gode. De interviewede asylansøgere udtrykte desuden stor begejstring for atmosfæren og medarbejderne i projektet og sagde bl.a: Menneskerne i Røde Kors giver tro på en selv, De har positiv energi og man gider gøre noget, når de er med. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 12

13 5. Delmål forberedelsesfase Option-Neutral princippet er udviklet Option Neutral-konceptet er udarbejdet og guidelines for undervisning og vejledning er udviklet. Disse kan downloades fra projektets hjemmeside. Option Neutral princippet er videre udviklet fra den hollandske organisation COA og tilpasset til want2work s kurser. Option Neutral betyder for want2work, at projektet arbejder med, at det er kompetencer, der kan bruges uanset, hvor man kommer hen. Således indgår integration og repatriering som et dobbeltspor i den overordnede målsætning for alle projektets kurser. Der er udviklet og gennemført en introduktion til de redskaber og systemer, som er udviklet i forbindelse med Option Neutral. Gruppen af medarbejdere, der er introduceret hertil, har omfattet personer i Røde Kors asylafdeling samt vejledere ude på asylcentrene. Den planlagte studietur til Holland har ikke været gennemført i want2work-regi, men via ENARO, der er et netværk af asyl-operatører i European staff exchange organisation. Studieturen til Schweiz blev fravalgt ud fra en vurdering af, at de to schweiziske organisationer havde en markant anderledes tilgang til arbejdet, idet de arbejder meget målrettet med repatriering. Som en del af want2work s TSA indgik der til gengæld flere studieture end oprindelig planlagt - både til Spanien og Polen. Succeskriterierne er overordnet set blevet indfriet. Der er således blevet udviklet guidelines for undervisning og vejledning og gennemført introduktionsforløb for medarbejdergruppen. Der er gennemført en studietur til Holland og flere til Spanien og Polen, hvorimod den oprindeligt planlagte studietur til Schweiz er blevet aflyst. Transnational partnerskabsdannelse Søgeprocessen efter transnationale partnere er ifølge projektledelsen foregået meget velstruktureret. want2work har været meget bevidste om, hvad de ville med det transnationale partnerskab, og har benyttet denne viden meget aktivt i søgeprocessen efter partnere i forhold til tilvalg og fravalg. want2work indgik i sommeren 2005 en transnational partnerskabsaftale (TSA) med det spanske ENEAS-Equal-projekt, det og det svenske Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 13

14 NOVE-projekt. I august 2005 meddelte det svenske NOVE-projekt imidlertid, at de måtte lukke pga. budgetproblemer. Den tidligere godkendte TSA blev efterfølgende revideret og på ny godkendt. Således har want2work indgået transnationalt partnerskab med partnere fra 3 lande (Danmark, Spanien og Polen), heraf 1 partner fra de nye medlemslande (Polen). Det transnationale partnerskab har været organiseret med en styregruppe bestående af projektledere for hvert land. Want2work har udarbejdet beskrivelser af projektets mål og kompetencer. Disse beskrivelser er blevet lagt ud på de relevante databaser, og det er også sket flere gange, at projektet har fået henvendelser fra interesserede projekter. De transnationale arbejdsgrupper Der er under det transnationale partnerskab blevet etableret to transnationale arbejdsgrupper: Labour Market Integration Working Group samt Awareness Raising Working Group. Foruden repræsentanter for det danske want2work-projekt har der i arbejdsgrupperne siddet repræsentanter for det spanske ENEAS-Equal-projekt og det Arbejdet i arbejdsgrupperne har haft fokus på hhv. erfaringsudveksling inden for arbejdet med awareness raising og erfaringsudveksling inden for arbejdet med integration af asylansøgere på arbejdsmarkedet. Hver arbejdsgruppes arbejde har været centreret om at opstille fælleseuropæiske anbefalinger i form af 10 bud inden for de to specifikke temaer. Anbefalingerne blev præsenteret på en mainstreamingskonference i Bruxelles i september Anbefalingerne blev endvidere trykt i pjeceform til udlevering fra standene på konferencens markedsplads og kan endvidere downloades fra projektets hjemmeside Erfaringsudvekslingen i arbejdsgrupperne har i praksis medført dialog om: Forskelle og ligheder med arbejdet inden for de 3 lande Grundstenene i dette arbejde Hvad man kan lære af de andre Hvad man selv kan give videre til de andre Udveksling af ideer og tilgange Arbejdsgruppernes bidrag til want2work Arbejdet i de transnationale arbejdsgrupper vurderes af want2workrepræsentanterne i høj grad at have bidraget til inspiration og derigennem en bedre kvalitet i projektet. Særligt fremhæves det som inspirerende at høre, hvordan arbejdet gribes an i andre lande, og at det grundlæggende er de samme issues, der gør sig gældende for arbejdet, om det så er fx i Spanien, hvor asylansøgere har lov at arbejde. Af konkrete eksempler på inspiration fra partnerskabslandene kan nævnes, at erfaringsudveksling omkring spaniernes undervisningsmetode med at blande teori Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 14

15 og praksis (arbejde/praktik) mere end det gøres iwant2work, førte til en gentænkning af den måde undervisningen blev tilrettelagt på i Danmark. Endvidere fremhæves det, at arbejdet har givet de interviewede repræsentanter: Ideer til nye indsatser, tilgange mv. En større verdensforståelse og mere indsigt til det videre arbejde med feltet En mulighed for at spejle sig selv og sin metode i andres tilgang og praksis Derudover nævnes det, at det har været interessant at lære de andre at kende; at det har været spændende at se og høre om de andre projekter; og at det har givet nye perspektiver på det arbejde, de gør her hjemme. Generelt vurderer repræsentanterne, at det har været en god, sjov og berigende oplevelse at deltage i arbejdsgrupperne. Én udtrykker det således: Det giver et løft i hverdagen. Én af de interviewede fremhævede det som særligt positivt, at samarbejdet med én Røde Kors deltager fra Spanien havde bibragt hende en følelse af samhørighed på tværs af landegrænser. Konkret fortalte hun, at de i forbindelse med en diskussion i arbejdsgruppen omkring frivillighed, fandt ud af, at de arbejdede med de samme grundtanker og værdier. Udfordringer ved arbejdet i de transnationale arbejdsgrupper Der har dog også været udfordringer ved at deltage i de transnationale arbejdsgrupper. De interviewede repræsentanter peger på 3 områder: samarbejdet med Polen, de kulturelle forskelle på tværs af landene samt kommunikationen mellem møderne. Samarbejdet med Polen Polen var fra starten bagud, ikke rigtig var kommet i gang, da arbejdet i de transnationale arbejdsgrupper startede. Efter kom i gang, følte want2work-repræsentanterne ikke, at polakkerne havde så meget at byde ind med i arbejdet og i diskussionerne i arbejdsgrupperne. Repræsentanterne vurderer, at denne tilbageholdenhed kan tilskrives polakkernes dårlige engelsk-kundskaber og generthed. De manglende input fra Polen betød, at de danske repræsentanter følte, at samarbejdet med Polen var vanskeligt og hårdt, fordi de måtte give og give uden at føle, at de fik særlig meget igen. Endvidere var der problemer i forhold til at opretholde kontinuitet i samarbejdet med Polen, fordi repræsentanten blev skiftet ud undervejs. I én af arbejdsgrupperne blev problemerne med Polens tilbageholdenhed, manglende input og ringe engelsk-kundskaber forværret af, at Polen fra starten var blevet valgt til at lede arbejdet i denne gruppe. Det blev undervejs i forløbet klart, at Polen ikke magtede denne rolle, og derfor overtog Danmark midtvejs i forløbet leder-rollen i arbejdsgruppen. Kommunikation mellem møderne Kommunikationen internt i arbejdsgrupperne mellem møderne foregik udelukkende pr. og var meget sporadisk. De interviewede repræsentanter oplevede ofte, at Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 15

16 der ikke kom respons på udsendte mails fra hverken repræsentanter fra Polen eller Spanien. Derfor skulle den første times tid på møderne bruges til at komme ajour. Særligt i den sidste fase af arbejdet, hvor de to pjecer skulle udarbejdes, var det oplevelsen, at der ikke kom nogen respons fra partnerne. Samarbejdet mellem de to arbejdsgrupper Samarbejdet mellem de to arbejdsgrupper har i Danmark taget form af, at repræsentanterne mødtes før møderne med de transnationale partnere. Ellers har de to grupper fungeret som selvstændige grupper og har ikke formelt planlagt at samarbejde. De har dog holdt hinanden gensidigt orienterede om arbejdet i den anden arbejdsgruppe, bl.a. i forbindelse med deltagelse i 2-3 workshops. Arbejdsgrupperne har desuden koordineret form og layout på 2 udarbejdede pjecer, så de fremstår ens. Samarbejdet med want2work s projektgruppe Repræsentanterne for arbejdsgrupperne vurderer, at samarbejdet med den danske projektgruppe har fungeret godt. De holdt møder sammen inden de skulle af sted, og har løbende fået sparring til arbejdet både på indholdssiden (hvad skal gruppen nå frem til?) og på det mere personlige plan (den enkeltes rolle i arbejdsgruppen? Hvad skal den enkelte tage ansvar for? mv.). Desuden har de sammen løbende lavet delevalueringer i forhold til det transnationale samarbejde. Af og til har arbejdsgruppe-repræsentanterne savnet information. F.eks. nævnes det, at det tog lang tid før det blev afklaret, hvem den præcise målgruppe var for den pjece, som de arbejdede på. Også informationer om rent praktiske ting har de af og til manglet eller først fået for sent i forløbet. Samarbejdet har ellers fungeret fint. Som én siger: De har gået rundt til de enkelte arbejdsgrupper og sørget for, at vi var på sporet. Samarbejde med den transnationale styregruppe Samarbejdet med styregruppen vurderes også at have været gnidningsfrit. Repræsentanterne påpeger, at styregruppen har været behjælpelig overfor arbejdsgrupperne med hensyn til at få grupperne og deres arbejde til at hænge sammen. Én siger: de greb vores indvendinger så det kunne blive bedre for os og var åbne overfor input, men også, hvis der var kritik. En anden siger, at de var gode til at samle op på det gode til at guide og give støtte. Det transnationale samarbejde og want2work s informations- og mainstreamingstrategi Arbejdet i arbejdsgrupperne har medvirket til at udbrede resultater fra tidligere projekter, herunder andre Røde Kors projekter og projekter under want2work I. Selvom der i arbejdsgrupperne var fokus på asyl og asylansøgere blev der også erfaringsudvekslet omkring andre integrationsprojekter. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 16

17 Arbejdet i arbejdsgrupperne har bidraget til den fælles informations- og mainstreamingsstrategi gennem de to udarbejdede pjecer samt ved deltagelsen i afslutningskonference i Bruxelles i september want2work blev fremhævet af kommissæren som et eksempel på et godt projekt. Personaleudvekslinger Som led i projektets Transnationale Partnerskabsaftale har want2work deltaget i 3 personaleudvekslinger: I maj 2006 var want2work vært for 25 samarbejdspartnere fra hhv. Polen og Spanien I oktober 2006 deltog want2work i et ugelangt personaleudvekslingsbesøg i Spanien. Midt i 2007 deltog want2work i et ugelangt personaleudvekslingsbesøg i Polen Ved hver de 2 personaleudvekslinger fik en gruppe medarbejdere fra asylafdelingen mulighed for en uges rundtur i hhv. det polske og det spanske asylsystem. Tilsvarende fik de besøgende fra Polen og Spanien indblik i det danske asylsystem. Ved alle tre lejligheder var der tale om et personaleudvekslingsprogram med det formål at give de transnationale partnere indblik i værtslandets asylsystem og projektaktiviteter. Derudover blev der afholdt møder i programmets arbejdsgrupper, samt styregruppen og afrundet med fælles workshop, evaluering og status på de respektive arbejdsgruppers arbejde. Evalueringer af disse besøg vil indgå i de fælles-europæiske anbefalinger og kan downloades fra projektets hjemmeside. Etablering af ressourcegruppe For at sikre en tidlig og målrettet inddragelse af målgruppen i projektet blev der etableret en ressourcegruppe i tilknytning til projektledernes forberedelse af gennemførelsesfasen bestående af fem asylansøgere fra Irak og Afghanistan. Gruppens opgave har været at kontakte nøglepersoner og beboerråd. Det primære fokus for ressourcegruppen har været at afdække og identificere: Motivation og barrierer for deltagelse i kursusaktiviteterne Ønsker til fagligt indhold Viden om eksisterende tilbud Sparring på muligheder og behov i hhv. Irak og Afghanistan Medvirkende ved udarbejdelse af projektbeskrivelser Sparring på særlige workshops for irakere og afghanere, der ønsker at vende tilbage. Input til udarbejdelse af projektbeskrivelser I forhold til repatrieringsindsatsen har deltagerne blandt andet samarbejdet med Care4You. want2work har etableret et lignede samarbejde med UNHCR s RANA projekt i Afghanistan, der bistår repatrierende afghanere. Begge tiltag blev iværksat med henblik på at sikre, at want2work vil være i stand til at koordinere og udvikle repatrieringsindsatsen i forhold til de faktiske behov i hjemlandet. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 17

18 Arbejdet har haft et omfang af 15 timer ugentligt i perioden januar-marts Sideløbende med gruppens arbejde, har gruppemedlemmerne deltaget i andre want2work aktiviteter (primært som oplæring i projektadministration), hvormed deres samlede deltagertimer udgør 25 timer pr. uge. I projektets gennemførelsesfase har brugerinddragelsen og brugerindflydelsen foregået mere uformelt. Udvikle monitoreringsdesign og værktøjer I forbindelse med arbejdet med at udvikle monitoreringsdesign og værktøjer er der ikke blevet nedsat en formel arbejdsgruppe, men arbejdet er blevet udført i et samarbejde mellem projektlederne og flere vejledere. Der er ikke lavet ét monitoreringsdesign, men i stedet en række værktøjer, som fx opfølgning og handleplan for den enkelte deltager; et flowchart; en arbejdsplan specifik for det transnationale arbejde; mv. Processen omkring udviklingen af værktøjer er foregået i et velstruktureret forløb og projektet har løbende taget de udviklede redskaber i anvendelse. want2work har været involveret i erfaringsudveksling og inspiration med Akademiet for Migrationsforskning på Aalborg Universitet. want2work har deltaget i oplæg og konferencer på akademiet. Temadag for partnerskabet Der har været afholdt en temadag for partnerskabet i 2005 med henblik på at afdække og afklare indsatsen i gennemførelsesfasen. Cubion A/S want2work Dansk Røde Kors Evalueringsrapport Side 18

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012 Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012 IDH Fredericia, juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Projektets mål og succeskriterier... 3 1.2 Evalueringens formål og aktiviteter... 4 2.

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Sporttrack Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Februar 2011 Sine Agergaard Annette Michelsen la Cour Sporttrack Evaluering af

Læs mere