Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 92 Folketinget Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater og radioudstyr, som bringes i omsætning og gøres tilgængelige på markedet, samt på apparater, radioudstyr og faste anlæg, som tilsluttes og anvendes. Stk. 2. Radioudstyr er ikke omfattet af bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, jf. dog 17, stk. 1, nr. 1. Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på politiets anvendelse af apparater, faste anlæg og radioudstyr med henblik på at forstyrre eller afbryde elektroniske kommunikationstjenester, der sker som led i indgreb foretaget i medfør af retsplejelovens 791 c. Stk. 4. Energistyrelsen fastsætter nærmere regler om, at loven eller dele heraf ikke finder anvendelse på bestemte kategorier af apparater, faste anlæg og radioudstyr. Stk. 5. Energistyrelsen fastsætter nærmere regler om, at loven ikke finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, der udelukkende anvendes i forbindelse med aktiviteter vedrørende forsvaret. Stk. 6. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, at loven ikke finder anvendelse på radioudstyr, der udelukkende anvendes i forbindelse med aktiviteter vedrørende den offentlige sikkerhed, statens sikkerhed eller statens aktiviteter inden for strafferetsplejen. Stk. 7. Energistyrelsen kan efter forhandling mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og vedkommende anden minister fastsætte nærmere regler om anvendelse af henholdsvis apparater, faste anlæg eller radioudstyr i forbindelse med aktiviteter som nævnt i stk. 5 og I denne lov forstås ved: 1) Apparat: a) Et færdigproduceret elektrisk eller elektronisk produkt eller en kombination af sådanne produkter, som gøres tilgængeligt på markedet som en funktionel enhed, der er beregnet til brugeren, og som kan tænkes at fremkalde elektromagnetiske forstyrrelser, eller hvis funktion kan tænkes at blive påvirket af sådanne forstyrrelser, b) komponenter eller delmontager beregnet til at blive indbygget i et produkt af brugeren eller c) mobile anlæg i form af en kombination af produkter og eventuelle andre anordninger, som er beregnet til at blive flyttet og anvendt på forskellige steder. 2) Bemyndiget repræsentant: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Den Europæiske Union, og som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra en fabrikant til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver. 3) Bringe i omsætning: Første tilgængeliggørelse af et apparat eller af radioudstyr på markedet i Den Europæiske Union. 4) CE-mærkning: Mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at et apparat eller radioudstyr er i overensstemmelse med alle gældende krav i EU-harmoniseringslovgivningen om anbringelse af denne mærkning. 5) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden ud over fabrikanten eller importøren, 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet, EU-Tidende 2014, nr. L 96, side 79, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF, EU-Tidende 2014, nr. L 153, side 62, og dele af Kommissionens direktiv 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr, EU-Tidende 2008, nr. L 162, side 20. Energi-, Forsynings- og Klimamin. Energistyrelsen, j.nr CI000078

2 2 som gør et apparat eller radioudstyr tilgængeligt på markedet. 6) Elektromagnetisk kompatibilitet: Et apparat, fast anlæg eller radioudstyrs evne til at fungere tilfredsstillende i forhold til alle de elektromagnetiske fænomener, som kan konstateres på en given lokalitet, uden at frembringe elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forringe andre apparater, faste anlæg eller radioudstyrs funktion. 7) Erhvervsdrivende: Fabrikanten, den bemyndigede repræsentant, importøren og distributøren. 8) Fabrikant: Enhver fysisk eller juridisk person, som konstruerer et apparat eller radioudstyr, eller som får et sådant apparat eller radioudstyr konstrueret, og sælger dette apparat eller radioudstyr under eget navn eller varemærke. 9) Fast anlæg: En kombination af forskellige apparater og eventuelt andre anordninger, der er samlet, installeret og beregnet til at blive anvendt permanent på et forudbestemt sted. 10) Gøre tilgængeligt på markedet: Enhver levering af et apparat eller radioudstyr med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse i Den Europæiske Union som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag. 11) Harmoniseret standard: En europæisk standard, der er vedtaget på grundlag af en anmodning fra Kommissionen med henblik på gennemførelse af EU-harmoniseringslovgivning, jf. artikel 2, nr. 1, litra c, i forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering. 12) Immunitet: Et apparat, fast anlæg eller radioudstyrs evne til at fungere efter hensigten, uden at dets funktion forringes af en elektromagnetisk forstyrrelse. 13) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Den Europæiske Union, og som bringer et apparat eller radioudstyr fra et tredjeland i omsætning på markedet i Den Europæiske Union. 14) Kalde tilbage: Enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at et apparat eller radioudstyr, der allerede er gjort tilgængeligt for brugeren, returneres. 15) Radiofrekvenser: Elektromagnetiske bølger med frekvenser under GHz, som udbredes i rummet uden kunstig afskærmning. 16) Radiokommunikation: Kommunikation ved hjælp af radiofrekvenser. 17) Radioudstyr: Et elektrisk eller elektronisk produkt, som tilsigtet udsender eller modtager radiofrekvenser eller begge dele med henblik på radiokommunikation eller radiostedbestemmelse eller begge dele, eller et elektrisk eller elektronisk produkt, som skal suppleres med ekstraudstyr, f.eks. en antenne, for tilsigtet at udsende eller modtage radiofrekvenser eller begge dele med henblik på radiokommunikation eller radiostedbestemmelse eller begge dele. 18) Risiko: a) Et apparat udgør en risiko, hvis det frembringer så kraftige elektromagnetiske forstyrrelser, at andre apparater, faste anlæg eller radioudstyr ikke kan fungere efter hensigten, eller hvis apparatets funktion forringes i uacceptabel grad på grund af elektromagnetiske forstyrrelser, der er forventelige i forbindelse med apparatets tilsigtede anvendelse. b) Radioudstyr udgør en risiko, hvis det ikke sikrer beskyttelsen af sundhed og sikkerhed for personer og husdyr samt beskyttelsen af ejendom, ikke har et tilstrækkeligt niveau af elektromagnetisk kompatibilitet, ikke anvender radiofrekvenser på en effektiv måde, så uacceptable forstyrrelser undgås, eller ikke understøtter en effektiv anvendelse af radiofrekvenser ved, at radioudstyret er beskyttet mod uacceptable forstyrrelser fra anden frekvensanvendelse. 19) Trække tilbage fra markedet: Enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at et apparat eller radioudstyr i forsyningskæden gøres tilgængeligt på markedet. Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter regler om, at visse kategorier af apparater anses som radioudstyr, når Europa-Kommissionen har truffet afgørelse herom. Kapitel 2 Apparater Væsentlige krav 3. Et apparat skal være konstrueret, så apparatet ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser end, at andre apparater, faste anlæg eller radioudstyr kan fungere efter hensigten. Et apparat skal endvidere have den immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forventes i forbindelse med apparatets tilsigtede anvendelse, og som gør, at apparatets funktion ikke forringes i uacceptabel grad. Fabrikanter 4. Fabrikanten skal sikre, at apparater er konstrueret i overensstemmelse med 3, når fabrikanten bringer apparaterne i omsætning. Stk. 2. Fabrikanten skal vurdere apparaters overensstemmelse med 3 og udarbejde teknisk dokumentation, inden fabrikanten bringer apparaterne i omsætning. Stk. 3. Fabrikanten skal, inden fabrikanten bringer apparater i omsætning, udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring, hvorved fabrikanten indestår for, at apparaterne er i overensstemmelse med 3 på baggrund af vurderingen i stk. 2. Fabrikanten skal opbevare EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, jf. stk. 2, i 10 år efter, at apparaterne er blevet bragt i omsætning. Stk. 4. Fabrikanten skal anbringe et CE-mærke på apparater, som er i overensstemmelse med 3, inden fabrikanten bringer apparaterne i omsætning. Er det ikke muligt på grund af apparatets beskaffenhed at anbringe et CE-mærke på apparatet, skal fabrikanten i stedet anbringe et CE-mærke på apparatets emballage og de medfølgende dokumenter. Stk. 5. Energistyrelsen fastsætter nærmere regler om 1) formodning for et apparats overensstemmelse med 3 eller dele heraf, jf. stk. 1, hvis apparatet er i overens-

3 3 stemmelse med harmoniserede standarder eller dele heraf, 2) procedurerne til vurdering af apparaters overensstemmelse med 3, og indholdet af teknisk dokumentation, jf. stk. 2, 3) indholdet af EU-overensstemmelseserklæring, jf. stk. 3, og 4) CE-mærkning, jf. stk Fabrikantens navn og registrerede firmanavn eller registrerede varemærke samt en postadresse, hvor fabrikanten kan kontaktes, skal fremgå af de apparater, som fabrikanten bringer i omsætning. Er det ikke muligt på grund af apparatets beskaffenhed at anbringe oplysningerne på apparatet, skal oplysningerne fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument. Kontaktoplysningerne skal være på et sprog, der er letforståeligt for brugerne og Energistyrelsen. Stk. 2. Fabrikanten skal på apparater, som fabrikanten bringer i omsætning, anbringe et type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, der kan identificere apparaterne. Er det ikke muligt på grund af apparatets beskaffenhed at anbringe oplysningerne på apparatet, skal oplysningerne fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument. Stk. 3. Fabrikanten skal sikre, at der med apparater følger en klar og forståelig brugsanvisning på et sprog, der er letforståeligt. Brugsanvisningen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for at apparatet kan anvendes efter hensigten. Stk. 4. Fabrikanten skal sikre, at der med apparater følger klare og forståelige oplysninger om eventuelle særlige forhold vedrørende apparatets samling, installation, vedligeholdelse eller anvendelse. Oplysningerne skal være på et sprog, der er letforståeligt. Fabrikanten skal desuden sikre, at der med apparater, som ikke er i overensstemmelse med 3, hvis de anvendes i boligområder, følger klare oplysninger om, at de ikke må anvendes i sådanne områder, eller at der skal tages særlige foranstaltninger ved anvendelsen. 6. Fabrikanten skal straks bringe et apparat, som fabrikanten har bragt i omsætning, i overensstemmelse med kravene, som følger af 4 og regler fastsat i medfør heraf og 5, eller trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage, hvis fabrikanten finder eller har grund til at tro, at apparatet ikke er i overensstemmelse med de nævnte krav. Stk. 2. Udgør et apparat, som fabrikanten har gjort tilgængeligt på markedet, en risiko, skal fabrikanten straks underrette Energistyrelsen om risikoen og give oplysninger om apparatets manglende overensstemmelse og eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at fjerne risikoen. Bemyndigede repræsentanter for fabrikanter 7. Fabrikanten kan ved en skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant. Stk. 2. Fabrikantens pligt efter 4, stk. 1, og pligten til at udarbejde teknisk dokumentation efter 4, stk. 2, kan ikke gøres til en del af fuldmagten nævnt i stk. 1. Stk. 3. Fabrikantens udpegning af den bemyndigede repræsentant efter stk. 1 skal som minimum sætte den bemyndigede repræsentant i stand til at 1) opbevare EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation i 10 år efter, at apparatet er blevet bragt i omsætning, jf. 4, stk. 3, 2) give Energistyrelsen oplysninger og dokumentation på Energistyrelsens begrundede anmodning, som er nødvendige for at påvise apparatets overensstemmelse med kravene, som følger af 4 og regler fastsat i medfør heraf og 5, og 3) samarbejde om foranstaltninger på Energistyrelsens anmodning, som Energistyrelsen træffer for at fjerne en risiko, som udgøres af et apparat, der er omfattet af den bemyndigede repræsentants fuldmagt. Importører 8. Importøren må ikke bringe apparater i omsætning, før de er blevet bragt i overensstemmelse med 3, hvis importøren finder eller har grund til at tro, at apparaterne ikke er i overensstemmelse med 3. Stk. 2. Importøren må kun bringe apparater i omsætning, når importøren har sikret, at fabrikanten af apparaterne har overholdt 4, stk. 2 og 4, regler fastsat i medfør af 4, stk. 5, nr. 4, og 5. Stk. 3. Importørens navn og registrerede firmanavn eller registrerede varemærke samt en postadresse, hvor importøren kan kontaktes, skal fremgå af de apparater, som importøren bringer i omsætning. Er det ikke muligt på grund af apparatets beskaffenhed at anbringe oplysningerne på apparatet, skal oplysningerne fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument. Kontaktoplysningerne skal være på et sprog, der er letforståeligt for brugerne og Energistyrelsen. Stk. 4. Importøren skal i 10 år efter, at et apparat er blevet bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, jf. 4, stk. 3. Importøren skal i samme tidsrum sikre, at den tekniske dokumentation, jf. 4, stk. 2, kan stilles til rådighed for Energistyrelsen på anmodning herom. Stk. 5. Importøren skal sikre, at importørens opbevaring og transport af apparater ikke bringer apparaternes overensstemmelse med 3 i fare. Stk. 6. Udgør et apparat en risiko, skal importøren underrette fabrikanten og Energistyrelsen herom. 9. Importøren skal straks bringe et apparat, importøren har bragt i omsætning, i overensstemmelse med kravene i 8, stk. 1-3, eller trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage, hvis importøren finder eller har grund til at tro, at apparatet ikke er i overensstemmelse med de nævnte krav. Stk. 2. Udgør et apparat, som importøren har gjort tilgængeligt på markedet, en risiko, skal importøren straks underrette Energistyrelsen om risikoen og give nærmere oplysninger om apparatets manglende overensstemmelse og eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at fjerne risikoen.

4 4 Distributører 10. Distributøren må ikke gøre apparater tilgængelige på markedet, før de er blevet bragt i overensstemmelse med 3, hvis distributøren finder eller har grund til at tro, at de ikke er i overensstemmelse med 3. Stk. 2. Distributøren må kun gøre apparater tilgængelige på markedet, når distributøren har kontrolleret, at fabrikanten af apparaterne har overholdt 4, stk. 4, regler fastsat i medfør af 4, stk. 5, nr. 4, og 5, og at importøren af apparaterne har overholdt 8, stk. 3. Stk. 3. Distributøren skal sikre, at distributørens opbevaring og transport af apparater ikke bringer apparaternes overensstemmelse med 3 i fare. Stk. 4. Udgør et apparat en risiko, skal distributøren underrette fabrikanten eller importøren samt Energistyrelsen herom. 11. Distributøren skal sikre, at et apparat, som distributøren har gjort tilgængeligt på markedet, bringes i overensstemmelse med kravene i 10, stk. 1 og 2, eller trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage, hvis distributøren finder eller har grund til at tro, at apparatet ikke er i overensstemmelse med de nævnte krav. Stk. 2. Udgør et apparat, som distributøren har gjort tilgængeligt på markedet, en risiko, skal distributøren straks underrette Energistyrelsen om risikoen og give nærmere oplysninger om apparatets manglende overensstemmelse og eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at fjerne risikoen. Tilfælde, hvor importører og distributører anses som fabrikanter 12. En importør eller distributør anses for at være fabrikant og er underlagt de samme pligter som fabrikanten, jf. 4-6, hvis importøren eller distributøren bringer et apparat i omsætning under eget navn eller varemærke eller ændrer et apparat, som allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan berøre apparatets overensstemmelse med 3. Anvendelse af apparater m.v. 13. En bruger må anvende et apparat, når apparatet er korrekt installeret og vedligeholdt samt anvendes efter hensigten, og når apparatet er i overensstemmelse med 3. Stk. 2. Den, der på handelsmesser, udstillinger og ved lignende lejligheder viser og demonstrerer et apparat, som ikke er i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, skal ved synlig skiltning klart oplyse, at apparatet hverken må gøres tilgængeligt på markedet eller anvendes, før det er bragt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 3. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere regler om særlige foranstaltninger vedrørende installation og anvendelse af apparater. Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af apparater i tilfælde af krise og krig samt katastrofer og andre ekstraordinære situationer i fredstid. Kapitel 3 Faste anlæg Væsentlige krav 14. Fabrikanten af et fast anlæg eller den ansvarlige for installationen af et fast anlæg skal sikre, at anlægget er konstrueret, installeret i overensstemmelse med god teknisk praksis og under iagttagelse af oplysningerne om dets komponenters tilsigtede anvendelse, så 1) det faste anlæg ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser end, at apparater, andre faste anlæg og radioudstyr kan fungere efter hensigten, og 2) det faste anlæg har den immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forventes i forbindelse med det faste anlægs tilsigtede anvendelse, og som gør, at det faste anlægs funktion ikke forringes i uacceptabel grad. Stk. 2. Fabrikanten af et fast anlæg eller den ansvarlige for installationen af et fast anlæg skal kunne dokumentere, at det faste anlæg er installeret i overensstemmelse med god teknisk praksis, jf. stk. 1. Stk. 3. Energistyrelsen fastsætter nærmere regler om formodning for faste anlægs overensstemmelse med kravene i stk. 1 og 2 eller dele heraf, hvis de faste anlæg er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele heraf. Apparater til indbygning i faste anlæg 15. Apparater, der alene er bestemt til indbygning i et bestemt fast anlæg og i øvrigt ikke er gjort tilgængelige på markedet, er ikke omfattet af Stk. 2. Fabrikanten af et fast anlæg eller den ansvarlige for installationen af et fast anlæg skal sikre, at der med de i stk. 1 nævnte apparater følger informationsmateriale, der 1) identificerer det i stk. 1 nævnte faste anlæg og beskriver dets karakteristika med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet, 2) oplyser om, hvilke foranstaltninger der skal træffes ved indbygningen af apparatet i det faste anlæg med henblik på at sikre anlæggets overensstemmelse med 14, stk. 1, og 3) indeholder oplysningerne nævnt i 5, stk. 1 og 2, og 8, stk. 3. Anvendelse af faste anlæg m.v. 16. En bruger må anvende et fast anlæg, når det faste anlæg er korrekt installeret og vedligeholdt samt anvendes efter hensigten, og når det faste anlæg er i overensstemmelse med 14, stk. 1. Stk. 2. Den, der på handelsmesser, udstillinger og ved lignende lejligheder viser og demonstrerer et fast anlæg, som ikke er i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, skal ved synlig skiltning klart oplyse, at det faste anlæg ikke må anvendes, før det er bragt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 3. Energistyrelsen fastsætter nærmere regler om særlige foranstaltninger vedrørende installation og anvendelse af faste anlæg.

5 5 Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af faste anlæg i tilfælde af krise og krig samt katastrofer og andre ekstraordinære situationer i fredstid. Kapitel 4 Radioudstyr Væsentlige krav 17. Radioudstyr skal være konstrueret således, at 1) det sikrer beskyttelse af sundhed og sikkerhed for personer og husdyr samt beskyttelse af ejendom, herunder de fastsatte mål med hensyn til sikkerhedskrav i bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, dog uden nedre grænse for spænding, 2) det ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser end, at andre apparater, faste anlæg eller radioudstyr kan fungere efter hensigten og har den immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forventes i forbindelse med radioudstyrets tilsigtede anvendelse, og som gør, at dets funktion ikke forringes i uacceptabel grad, samt at 3) det både anvender radiofrekvenser på en effektiv måde og understøtter en effektiv anvendelse af radiofrekvenser, så uacceptable forstyrrelser forebygges. Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter nærmere regler om, at radioudstyr i særlige kategorier skal være konstrueret således, at det ud over kravene i stk. 1 skal være i overensstemmelse med yderligere specifikke væsentlige krav, når Europa-Kommissionen har truffet afgørelse herom. Fabrikanter 18. Fabrikanten skal sikre, at radioudstyr er konstrueret i overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf, og at radioudstyret kan anvendes i mindst én EU-medlemsstat, uden at gældende regler om anvendelse af radiofrekvenser overtrædes, når fabrikanten bringer radioudstyret i omsætning. Stk. 2. Fabrikanten skal vurdere radioudstyrs overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf og udarbejde teknisk dokumentation, inden fabrikanten bringer radioudstyret i omsætning. Stk. 3. Fabrikanten skal, inden fabrikanten bringer radioudstyr i omsætning, udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring, hvorved fabrikanten indestår for, at radioudstyret er i overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf på baggrund af vurderingen i stk. 2. Fabrikanten skal opbevare EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, jf. stk. 2, i 10 år efter, at radioudstyret er blevet bragt i omsætning. Stk. 4. Fabrikanten skal sikre, at der med radioudstyret følger en kopi af den fulde EU-overensstemmelseserklæring, jf. stk. 3, eller en forenklet EU-overensstemmelseserklæring med en internetadresse, hvor EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst, jf. stk. 3, kan findes. Stk. 5. Fabrikanten skal anbringe et CE-mærke på radioudstyr, som er i overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf, medmindre det ikke er muligt på grund af radioudstyrets beskaffenhed, og på radioudstyrets emballage, inden fabrikanten bringer radioudstyret i omsætning. Stk. 6. Energistyrelsen fastsætter nærmere regler om 1) formodning for radioudstyrs overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf eller dele heraf, jf. stk. 1, hvis radioudstyret er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele heraf, 2) procedurerne til vurdering af radioudstyrs overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf og indholdet af teknisk dokumentation, jf. stk. 2, 3) indholdet af EU-overensstemmelseserklæring og forenklet EU-overensstemmelseserklæring, jf. stk. 3 og 4, og 4) mærkning af radioudstyr, herunder CE-mærkning, jf. stk. 5. Stk. 7. Energistyrelsen fastsætter regler om, at fabrikanten skal registrere typer af radioudstyr i visse kategorier, inden det bringes i omsætning. Energistyrelsen fastsætter herunder regler om, hvilke oplysninger der skal registreres, og om fabrikantens pligt til at anbringe et registreringsnummer på radioudstyret, når Europa-Kommissionen har truffet afgørelse herom. 19. Fabrikantens navn og registrerede firmanavn eller registrerede varemærke samt en postadresse, hvor fabrikanten kan kontaktes, skal fremgå af radioudstyr, som fabrikanten bringer i omsætning. Er det ikke muligt på grund af radioudstyrets beskaffenhed at anbringe oplysningerne på radioudstyret, skal oplysningerne fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument. Kontaktoplysningerne skal være på et sprog, der er letforståeligt for brugerne og Energistyrelsen. Stk. 2. Fabrikanten skal på radioudstyret anbringe et type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, der kan identificere radioudstyret. Er det ikke muligt på grund af radioudstyrets beskaffenhed at anbringe oplysningerne på radioudstyret, skal oplysningerne fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument. Stk. 3. Fabrikanten skal sikre, at der følger en klar og forståelig brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et sprog, der er letforståeligt, med radioudstyret. Brugsanvisningen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at radioudstyret kan anvendes efter hensigten. Stk. 4. Udsender radioudstyret tilsigtet radiofrekvenser, skal fabrikanten foruden de i stk. 3 nævnte oplysninger indsætte oplysninger i brugsanvisningen om de frekvensbånd, som radioudstyret anvender, og den maksimale effekt, som udsendes i disse frekvensbånd. Stk. 5. Er der begrænsninger eller krav om tilladelse for at anvende radioudstyret, skal fabrikanten sikre, at der af emballagen fremgår oplysninger, som identificerer de EU-medlemsstater eller de geografiske områder i EU-medlemsstater,

6 6 hvor sådanne begrænsninger eller krav findes. Disse oplysninger skal uddybes i brugsanvisningen, jf. stk. 3. Stk. 6. Energistyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvordan fabrikanten skal angive oplysninger som nævnt i stk. 5, når Europa-Kommissionen har truffet afgørelse herom. 20. Fabrikanten skal enten straks bringe radioudstyr, som fabrikanten har bragt i omsætning, i overensstemmelse med kravene, som følger af 18 og 19 og regler fastsat i medfør heraf, eller trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage, hvis fabrikanten finder eller har grund til at tro, at radioudstyret ikke er i overensstemmelse med de nævnte krav. Stk. 2. Udgør radioudstyr, som fabrikanten har gjort tilgængeligt på markedet, en risiko, skal fabrikanten straks underrette Energistyrelsen om risikoen og give oplysninger om radioudstyrets manglende overensstemmelse, eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at fjerne risikoen, og resultaterne heraf. Stk. 3. Energistyrelsen fastsætter regler om, at fabrikanter for at beskytte brugernes sundhed og sikkerhed skal foretage stikprøvekontrol af radioudstyr, der er gjort tilgængeligt på markedet, undersøge radioudstyr, der ikke er i overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf eller er blevet kaldt tilbage, og føre et register over klager over radioudstyr, samt at fabrikanter skal holde distributørerne orienteret om aktiviteterne. Bemyndigede repræsentanter for fabrikanter 21. Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant. Stk. 2. Fabrikantens pligt efter 18, stk. 1, til at sikre, at radioudstyr er konstrueret i overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf og fabrikantens pligt efter 18, stk. 2, til at udarbejde teknisk dokumentation kan ikke gøres til en del af fuldmagten nævnt i stk. 1. Stk. 3. Fabrikantens udpegning af den bemyndigede repræsentant efter stk. 1 skal som minimum sætte den bemyndigede repræsentant i stand til at 1) opbevare EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation i 10 år efter, at radioudstyret er blevet bragt i omsætning, jf. 18, stk. 3, 2) give Energistyrelsen oplysninger og dokumentation på Energistyrelsens begrundede anmodning, der er nødvendige for at påvise radioudstyrets overensstemmelse med de krav, som følger af 18 og 19 og regler fastsat i medfør heraf, samt 3) samarbejde om foranstaltninger på Energistyrelsens anmodning, som Energistyrelsen træffer for at fjerne en risiko, som udgøres af det radioudstyr, der er omfattet af den bemyndigede repræsentants fuldmagt. Importører 22. Importøren må ikke bringe radioudstyr i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf, hvis importøren finder eller har grund til at tro, at radioudstyret ikke er i overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 2. Importøren må kun bringe radioudstyr i omsætning, når importøren har sikret, at radioudstyret kan anvendes i mindst én EU-medlemsstat, uden at gældende regler om anvendelse af radiofrekvenser overtrædes, og at fabrikanten af radioudstyret har overholdt 18, stk. 2, 4 og 5, regler fastsat i medfør af 18, stk. 6, nr. 3 og nr. 4, for så vidt angår CE-mærkning, 19, stk. 1-5, samt regler fastsat i medfør af 19, stk. 6. Stk. 3. Importørens navn og registrerede firmanavn eller registrerede varemærke samt en postadresse, hvor importøren kan kontaktes, skal fremgå af radioudstyret, som importøren bringer i omsætning. Er det ikke muligt på grund af radioudstyrets beskaffenhed at anbringe oplysningerne på radioudstyret, skal oplysningerne fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument. Kontaktoplysningerne skal være på et sprog, der er letforståeligt for brugerne og Energistyrelsen. Stk. 4. Importøren skal i 10 år efter, at radioudstyret er blevet bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, jf. 18, stk. 3. Importøren skal i samme tidsrum sikre, at den tekniske dokumentation, jf. 18, stk. 2, kan stilles til rådighed for Energistyrelsen på anmodning herom. Stk. 5. Importøren skal sikre, at importørens opbevaring og transport af radioudstyr ikke bringer radioudstyrets overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf i fare. Stk. 6. Udgør radioudstyr en risiko, skal importøren underrette fabrikanten og Energistyrelsen herom. 23. Importøren skal straks bringe radioudstyr, som importøren har bragt i omsætning, i overensstemmelse med kravene i 22, stk. 1-3, eller trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage, hvis importøren finder eller har grund til at tro, at radioudstyret ikke er i overensstemmelse med de nævnte krav. Stk. 2. Udgør radioudstyr, som importøren har gjort tilgængeligt på markedet, en risiko, skal importøren straks underrette Energistyrelsen om risikoen og give nærmere oplysninger om radioudstyrets manglende overensstemmelse og eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at fjerne risikoen. Stk. 3. Energistyrelsen fastsætter regler om, at importører for at beskytte brugernes sundhed og sikkerhed skal foretage stikprøvekontrol af radioudstyr, der er gjort tilgængeligt på markedet, undersøge radioudstyr, der ikke er i overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf eller er blevet kaldt tilbage, og føre et register over klager over radioudstyr samt holde distributørerne orienteret om aktiviteterne. Distributører 24. Distributøren må ikke gøre radioudstyr tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf, hvis distributøren fin-

7 7 der eller har grund til at tro, at radioudstyret ikke er i overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 2. Distributøren må kun gøre radioudstyr tilgængeligt på markedet, hvis distributøren har kontrolleret, at radioudstyret er konstrueret, så det kan anvendes i mindst én EUmedlemsstat, uden at gældende regler om anvendelse af radiofrekvenser overtrædes, fabrikanten har overholdt 18, stk. 4 og 5, regler fastsat i medfør af 18, stk. 6, nr. 3 og nr. 4, for så vidt angår CE-mærkning, og 19, stk. 1-5, samt regler fastsat i medfør af 19, stk. 6, og at importøren har overholdt 22, stk. 3. Stk. 3. Distributøren skal sikre, at distributørens opbevaring og transport af radioudstyr ikke bringer radioudstyrets overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf i fare. Stk. 4. Udgør radioudstyret en risiko, skal distributøren underrette fabrikanten eller importøren samt Energistyrelsen herom. 25. Distributøren skal sikre, at radioudstyr, som distributøren har gjort tilgængeligt på markedet, bringes i overensstemmelse med kravene i 24, stk. 1 og 2, eller trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage, hvis distributøren finder eller har grund til at tro, at radioudstyret ikke er i overensstemmelse med de nævnte krav. Stk. 2. Udgør radioudstyr, som distributøren har gjort tilgængeligt på markedet, en risiko, skal distributøren straks underrette Energistyrelsen om risikoen og give nærmere oplysninger om radioudstyrets manglende overensstemmelse og eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at fjerne risikoen. Tilfælde, hvor importører og distributører anses som fabrikanter 26. En importør eller distributør anses for at være fabrikant og er underlagt de samme pligter som fabrikanten, jf , hvis importøren eller distributøren bringer radioudstyr i omsætning under eget navn eller varemærke eller ændrer radioudstyr, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan berøre radioudstyrets overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf. Anvendelse af radioudstyr m.v. 27. En bruger må anvende radioudstyr, når radioudstyret er korrekt installeret og vedligeholdt samt anvendes efter hensigten og er i overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 2. Den, der på handelsmesser, udstillinger og ved lignende lejligheder viser og demonstrerer radioudstyr, som ikke er i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, skal ved synlig skiltning klart oplyse, at radioudstyret hverken må gøres tilgængeligt på markedet eller anvendes, før det er bragt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 3. Energistyrelsen kan med sigte på at varetage hensynet til den offentlige sundhed fastsætte nærmere regler om krav for at anvende bestemte kategorier af radioudstyr. Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af radioudstyr i tilfælde af krise og krig samt katastrofer og andre ekstraordinære situationer i fredstid. Kapitel 5 Grænseflader, tilslutning af terminaludstyr og radiogrænseflader 28. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal offentliggøre tekniske specifikationer for de fysiske karakteristika for de grænseflader, de stiller til rådighed, inden de tjenester, der udbydes via disse grænseflader, stilles til rådighed for offentligheden. 29. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan ikke nægte slutbrugere at tilslutte terminaludstyr til de pågældende net eller tjenester, hvis udstyret er i overensstemmelse med 3 eller 17 og regler udstedt i medfør heraf. Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilslutning af terminaludstyr i tilfælde af krise og krig samt katastrofer og andre ekstraordinære situationer i fredstid. 30. Energistyrelsen fastsætter regler om radiogrænseflader med henblik på at fremme effektiv anvendelse af radiofrekvenser og forebygge uacceptable forstyrrelser af anvendelse af radiofrekvenser, herunder regler om de tekniske rammer for anvendelse af radioudstyr. Kapitel 6 Bemyndigede organer 31. Energistyrelsen udpeger efter ansøgning aktører til bemyndigede organer, der kan udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver vedrørende apparater og radioudstyrs overensstemmelse med 3 eller 17 og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter nærmere regler om krav til ansøgninger efter stk. 1, ansøgningsprocedurer, krav til bemyndigede organers organisation, kompetencer og varetagelse af opgaver. Energistyrelsen fastsætter endvidere nærmere regler om tilsyn med bemyndigede organer, herunder Energistyrelsens mulighed for at anmode om oplysninger og begrænse, suspendere eller tilbagekalde en bemyndigelse, samt fabrikanters adgang til at klage til Energistyrelsen over beslutninger truffet af bemyndigede organer. Kapitel 7 Tilsyn m.v. Tilsynsmyndighed 32. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelse af loven og regler fastsat i medfør heraf. Oplysningspligt 33. Energistyrelsen og Teleklagenævnet kan ved en begrundet anmodning kræve oplysninger og materiale, jf. dog stk. 2 og 3, som skønnes nødvendigt i forbindelse med ad-

8 8 ministration af loven og regler fastsat i medfør heraf, af erhvervsdrivende, fabrikanter af faste anlæg eller den ansvarlige for installationen af et fast anlæg, den ansvarlige for anvendelsen af et apparat, fast anlæg og radioudstyr samt udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester. Stk. 2. Energistyrelsen kan af en erhvervsdrivende kræve oplysninger, der identificerer enhver anden erhvervsdrivende, som inden for 10 år har leveret et apparat eller radioudstyr til den pågældende erhvervsdrivende, og enhver anden erhvervsdrivende, som den pågældende erhvervsdrivende inden for 10 år har leveret et apparat eller radioudstyr til. Stk. 3. Energistyrelsen kan af fabrikanter af faste anlæg eller den ansvarlige for installationen af et fast anlæg kræve, at de fremlægger dokumentation som nævnt i 14, stk. 2, så længe det faste anlæg er i drift, hvis der er tegn på, at det faste anlæg ikke er i overensstemmelse med 14, stk. 1. Stk. 4. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, at fabrikanter af radioudstyr og programmel skal oplyse, om påtænkte kombinationer af radioudstyr og programmel er i overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf, hvis Europa-Kommissionen træffer afgørelse om, at disse oplysninger skal afgives for bestemte kategorier af radioudstyr. 34. Undlader en erhvervsdrivende i forbindelse med en konkret tilsynssag at give de oplysninger eller fremlægge det materiale, som Energistyrelsen kræver efter 33, stk. 1, eller undlader en erhvervsdrivende at give oplysninger efter 33, stk. 2, kan Energistyrelsen over for fabrikanten, importøren eller distributøren 1) nedlægge forbud mod at bringe apparatet eller radioudstyret i omsætning eller at gøre det tilgængeligt på markedet, 2) give påbud om at trække apparatet eller radioudstyret tilbage fra markedet eller 3) give påbud om at kalde apparatet eller radioudstyret tilbage. Stk. 2. Giver fabrikanten af et fast anlæg, den ansvarlige for installationen af et fast anlæg eller den ansvarlige for anvendelsen af et fast anlæg ikke de oplysninger eller fremlægger det materiale, som Energistyrelsen anmoder om, jf. 33, stk. 1 eller 3, i forbindelse med en konkret tilsynssag, kan Energistyrelsen over for den ansvarlige for anvendelsen af det faste anlæg nedlægge forbud mod, at det faste anlæg anvendes. Stk. 3. Giver den ansvarlige for anvendelsen af et apparat eller radioudstyr ikke de oplysninger eller fremlægger det materiale, som Energistyrelsen anmoder om i medfør af 33, stk. 1, i forbindelse med en konkret tilsynssag, kan Energistyrelsen nedlægge forbud mod, at apparatet eller radioudstyret anvendes. Stk. 4. Modtager Energistyrelsen ikke oplysninger eller materiale, som Energistyrelsen anmoder om i medfør af 33, stk. 1 eller 2, og er der ikke tale om en konkret tilsynssag, kan Energistyrelsen give påbud om at give oplysningerne eller at fremlægge materialet. Adgang til lokaliteter og transportmidler 35. Energistyrelsen har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til lokaliteter og transportmidler tilhørende fabrikanter, importører og distributører for at føre stikprøvevis kontrol med, om loven og regler fastsat i medfør heraf overholdes. Energistyrelsen kan i forbindelse med sin kontrol på stedet foretage undersøgelser af apparater, faste anlæg og radioudstyr. Stk. 2. Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af tilsyn som nævnt i stk. 1. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom. Undersøgelse af apparater og radioudstyr 36. Energistyrelsen kan medtage apparater eller radioudstyr uden betaling herfor fra fabrikanter eller importører i forbindelse med sit tilsyn, jf. dog stk. 5 og 6. Stk. 2. Energistyrelsen kan i forbindelse med sit tilsyn kræve, at fabrikanter eller importører sender apparater eller radioudstyr til Energistyrelsen uden forudgående betaling herfor, jf. dog stk. 4-6, med henblik på at undersøge apparaterne eller radioudstyret. Stk. 3. Energistyrelsen kan i forbindelse med sit tilsyn hos distributører medtage apparater og radioudstyr uden betaling herfor, jf. dog stk. 5 og 6, eller kræve, at distributører sender apparater eller radioudstyr til Energistyrelsen uden forudgående betaling herfor, jf. dog stk. 4-6, hvis det ikke er muligt for Energistyrelsen at medtage eller få tilsendt disse fra fabrikanten eller importøren i medfør af stk. 1 eller 2. Stk. 4. Energistyrelsen refunderer de udgifter, som fabrikanten, importøren eller distributøren kan dokumentere at have afholdt ved, at den pågældende har sendt et apparat eller radioudstyr til Energistyrelsen i medfør af stk. 2 eller 3. Stk. 5. Når Energistyrelsen har undersøgt et apparat eller radioudstyr, som Energistyrelsen har medtaget efter stk. 1 eller 3 eller har fået tilsendt efter stk. 2 eller 3, returnerer Energistyrelsen apparatet eller radioudstyret til fabrikanten, importøren eller distributøren, jf. dog stk. 6. Stk. 6. Fabrikanten, importøren eller distributøren kan i stedet for returnering af apparatet eller radioudstyret, jf. stk. 5, anmode om at få refunderet værdien heraf eller kan i forbindelse med returneringen anmode om at få refunderet et eventuelt værditab. Energistyrelsen refunderer værdien eller værditabet af apparatet eller radioudstyret, hvis 1) fabrikanten, importøren eller distributøren dokumenterer apparatets eller radioudstyrets værdi eller værditab over for Energistyrelsen, 2) Energistyrelsen ikke finder grundlag for i forhold til det pågældende apparat eller radioudstyr at træffe afgørelse om manglende overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, og 3) apparatet eller radioudstyret efter Energistyrelsens vurdering ikke er egnet til at blive gjort tilgængeligt på markedet efter undersøgelsen, eller Energistyrelsens undersøgelse har medført et værditab. Stk. 7. Nægter en fabrikant, importør eller distributør at lade Energistyrelsen medtage et apparat eller radioudstyr, jf.

9 9 stk. 1 eller 3, eller undlader en fabrikant, importør eller distributør at sende et apparat eller radioudstyr til Energistyrelsen, jf. stk. 2 eller 3, kan Energistyrelsen over for fabrikanten, importøren eller distributøren 1) nedlægge forbud mod at bringe apparatet eller radioudstyret i omsætning eller at gøre det tilgængeligt på markedet, 2) give påbud om at trække apparatet eller radioudstyret tilbage fra markedet eller 3) give påbud om at kalde apparatet eller radioudstyret tilbage. Test af radioudstyr 37. Er den tekniske dokumentation for radioudstyr ikke i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af 18, stk. 6, nr. 2, kan Energistyrelsen anmode fabrikanter eller importører af radioudstyr om for egen regning at få foretaget en test af radioudstyret af en virksomhed, som Energistyrelsen kan godkende, for at efterprøve, om radioudstyret er i overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 2. Energistyrelsen træffer over for fabrikanten eller importøren afgørelse om, hvorvidt Energistyrelsen kan godkende fabrikantens eller importørens forslag til virksomhed, som skal foretage den i stk. 1 nævnte test. Apparater og radioudstyr, som udgør en risiko 38. Udgør et apparat en risiko, kan Energistyrelsen over for en fabrikant, en importør eller en distributør 1) nedlægge forbud mod at bringe apparatet i omsætning eller at gøre det tilgængeligt på markedet, 2) give påbud om at trække apparatet tilbage fra markedet eller 3) give påbud om at kalde apparatet tilbage. Stk. 2. Udgør radioudstyr en risiko, kan Energistyrelsen over for en fabrikant, en importør eller en distributør 1) nedlægge forbud mod at bringe radioudstyret i omsætning eller at gøre det tilgængeligt på markedet, 2) give påbud om at trække radioudstyret tilbage fra markedet eller 3) give påbud om at kalde radioudstyret tilbage. Stk. 3. Energistyrelsen kan træffe foranstaltninger for at fjerne risikoen nævnt i stk. 1 og 2. Fabrikanten, importøren eller distributøren skal på Energistyrelsens anmodning samarbejde med Energistyrelsen om disse foranstaltninger. Stk. 4. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor radioudstyr har forårsaget eller kan forventes at ville forårsage uacceptable forstyrrelser af samfundsvigtig kommunikation, fastsætte nærmere regler om, at fabrikanter, importører og distributører ikke må bringe radioudstyret i omsætning eller gøre det tilgængeligt på markedet, eller at radioudstyret skal trækkes tilbage fra markedet eller kaldes tilbage. 39. Udgør radioudstyr en risiko, selv om det er i overensstemmelse med 17 og regler fastsat i medfør heraf, kan Energistyrelsen 1) give en fabrikant eller en importør påbud om at sikre, at radioudstyret ikke udgør en risiko, når det bringes i omsætning, 2) give en fabrikant, en importør eller en distributør påbud om at trække radioudstyret tilbage fra markedet, eller 3) give en fabrikant, en importør eller en distributør påbud om at kalde radioudstyret tilbage. Stk. 2. Energistyrelsen kan træffe foranstaltninger for at fjerne risikoen nævnt i stk. 1. Fabrikanten, importøren eller distributøren skal på Energistyrelsens anmodning samarbejde med Energistyrelsen om disse foranstaltninger. 40. Træffer Europa-Kommissionen afgørelse om, at en afgørelse truffet af Energistyrelsen i medfør af 38 og 39, som Energistyrelsen skal underrette Europa-Kommissionen og de øvrige EU-medlemsstater om i henhold til artikel 38, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet eller artikel 40, stk. 4, eller artikel 42, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF, skal ændres eller trækkes tilbage, tilpasser eller trækker Energistyrelsen sin afgørelse tilbage i overensstemmelse med Europa-Kommissionens afgørelse. Formel manglende overensstemmelse 41. Har en fabrikant ikke overholdt 4 og 5 og regler fastsat i medfør heraf eller 18 og 19 og regler fastsat i medfør heraf, har en importør ikke overholdt 8, stk. 1-4, eller 22, stk. 1-4, eller har en distributør ikke overholdt 10, stk. 1 og 2, eller 24, stk. 1 og 2, og vurderer Energistyrelsen, at apparatet eller radioudstyret ikke udgør en risiko, kan Energistyrelsen give den pågældende påbud om at overholde den eller de pågældende bestemmelser. Stk. 2. Efterkommer fabrikanten, importøren eller distributøren ikke Energistyrelsens påbud efter stk. 1, kan Energistyrelsen over for fabrikanten, importøren eller distributøren 1) nedlægge forbud mod at bringe apparatet eller radioudstyret i omsætning eller at gøre det tilgængeligt på markedet, 2) give påbud om at trække apparatet eller radioudstyret tilbage fra markedet eller 3) give påbud om at kalde apparatet eller radioudstyret tilbage. Stk. 3. Overholder en importør ikke 8, stk. 5, eller 22, stk. 5, eller overholder en distributør ikke 10, stk. 3, eller 24, stk. 3, kan Energistyrelsen give importøren eller distributøren påbud om at overholde den eller de pågældende bestemmelser. Stk. 4. Underretter en importør ikke fabrikanten i henhold til 8, stk. 6, eller 22, stk. 6, eller underretter en distributør ikke fabrikanten eller importøren i henhold til 10, stk. 4, eller 24, stk. 4, kan Energistyrelsen give importøren påbud om at underrette fabrikanten eller give distributøren påbud om at underrette importøren eller fabrikanten.

10 10 Anvendelse i strid med reglerne af apparater, faste anlæg og radioudstyr 42. Overholder den ansvarlige for anvendelsen af et apparat, fast anlæg eller radioudstyr ikke 13, stk. 1, 16, stk. 1, eller 27, stk. 1, eller regler fastsat i medfør af 13, stk. 3 og 4, 16, stk. 3 og 4, eller 27, stk. 3 og 4, kan Energistyrelsen over for den pågældende nedlægge forbud mod, at apparatet, det faste anlæg eller radioudstyret anvendes. Manglende offentliggørelse af grænseflader og nægtelse af tilslutning af terminaludstyr 43. Undlader en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at offentliggøre tekniske specifikationer efter 28, eller nægter en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester en slutbruger at tilslutte terminaludstyr efter 29, kan Energistyrelsen give udbyderen påbud om at offentliggøre de pågældende tekniske specifikationer eller lade en slutbruger tilslutte det pågældende terminaludstyr. Kapitel 8 Afskæring af instruksadgang samt klageadgang 44. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan ikke give Energistyrelsen tjenestebefaling om Energistyrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om Energistyrelsens fastsættelse af regler på områder, hvor Energistyrelsen ved denne lov er bemyndiget hertil, eller om Energistyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af loven og regler fastsat i medfør heraf. 45. Energistyrelsens afgørelser truffet efter loven eller regler fastsat i medfør heraf samt sagsbehandling i forbindelse hermed kan påklages til Teleklagenævnet, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Energistyrelsens afgørelser truffet i medfør af 38 og 39, som Energistyrelsen skal underrette de øvrige EUmedlemsstater og Europa-Kommissionen om i henhold til artikel 38, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet eller artikel 40, stk. 4, eller artikel 42, stk. 3, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF, kan ikke påklages til Teleklagenævnet. Kapitel 9 Straf m.v. Tvangsbøder 46. Undlader en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at efterkomme Energistyrelsens påbud i medfør af 43, kan Energistyrelsen pålægge udbyderen tvangsbøder. Straf 47. Med bøde straffes 1) den, som overtræder 13, stk. 2, 16, stk. 2, og 27, stk. 2, 2) den fabrikant af et fast anlæg eller den ansvarlige for installationen af et fast anlæg, som undlader at sikre, at et fast anlæg er konstrueret og installeret i overensstemmelse med 14, stk. 1, eller undlader at sikre den fornødne dokumentation, jf. 14, stk. 2, 3) den fabrikant af et fast anlæg eller den ansvarlige for installationen af et fast anlæg, som undlader at sikre, at der med de i 15, stk. 1, nævnte apparater følger informationsmateriale, hvis indhold er i overensstemmelse med 15, stk. 2, 4) den fabrikant, importør, distributør, fabrikant af et fast anlæg, ansvarlige for installationen af et fast anlæg eller ansvarlige for anvendelsen af et apparat, fast anlæg eller radioudstyr, som overtræder et forbud efter 34, stk. 1, nr. 1, stk. 2 og 3, 36, stk. 7, nr. 1, 38, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1, 41, stk. 2, nr. 1, og 42 eller 5) den fabrikant, importør eller distributør, fabrikant af et fast anlæg, ansvarlige for installationen af et fast anlæg, ansvarlige for anvendelsen af et apparat, fast anlæg eller radioudstyr eller udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som undlader at efterkomme et påbud efter 34, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 4, 36, stk. 7, nr. 2 og 3, 38, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, nr. 2 og 3, 39, 41, stk. 2, nr. 2 og 3, og stk. 3 og 4, og 43. Stk. 2. I regler fastsat i medfør af denne lov kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 10 Ikrafttræden og overgangsordning 48. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter. Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli Ministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven ophæves på forskellige tidspunkter. 49. Regler fastsat i medfør af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, forbliver i kraft, indtil de ophæves. 50. Apparater og radioudstyr, der er omfattet af bestemmelserne om elektriske og elektroniske apparater i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 og regler fastsat i medfør heraf, som er i overensstemmelse med kravene til elektriske og elektroniske apparater i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler fast-

11 11 sat i medfør heraf, og som er bragt i omsætning inden den 20. april 2016, må fra den 20. april 2016 gøres tilgængelige på markedet og anvendes i henhold til bestemmelserne om elektriske og elektroniske apparater i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 2. Apparater, der er omfattet af bestemmelserne om teleterminaludstyr i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 og regler fastsat i medfør heraf, som er i overensstemmelse med kravene til teleterminaludstyr i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler fastsat i medfør heraf, og som er bragt i omsætning inden den 13. juni 2016, må fra den 13. juni 2016 gøres tilgængelige på markedet og anvendes i henhold til bestemmelserne om teleterminaludstyr i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 3. Radioudstyr, som er i overensstemmelse med kravene til radioudstyr i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 og regler fastsat i medfør heraf, må bringes i omsætning fra den 13. juni 2016 til den 12. juni 2017 og må fra den 13. juni 2016 gøres tilgængeligt på markedet og anvendes i henhold til bestemmelserne om radioudstyr i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 4. Radioudstyr, som fra den 20. april 2016 til den 13. juni 2016 er omfattet af bestemmelserne om apparater, jf. regler der fastsættes i medfør af 48, stk. 1, og som er i overensstemmelse med kravene til apparater i loven og regler fastsat i medfør heraf, må bringes i omsætning fra den 13. juni 2016 til den 12. juni 2017 og må fra den 13. juni 2016 gøres tilgængeligt på markedet og anvendes i henhold til bestemmelserne om apparater i loven og regler fastsat i medfør heraf. Stk , 33, stk. 1, 34, stk. 1, 3 og 4, 35 og 36, 38-40, 41, stk. 1 og 2, 42, 45 og 47, stk. 1, nr. 4 og 5, og stk. 2 og 3, i denne lov finder tilsvarende anvendelse på apparater og radioudstyr omfattet af stk Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

12 12 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund for lovforslaget 3. Hovedpunkterne i lovforslaget 3.1 Lovens anvendelsesområde Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 3.2 Væsentlige krav for apparater, faste anlæg og radioudstyr Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 3.3 Erhvervsdrivendes forpligtelser Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 3.4 Betingelser for at anvende apparater og radioudstyr Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 3.5 Bemyndigede organer Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 3.6 Tilsyn Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 3.7 Påbud, forbud og straffebestemmelser Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgere 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Formålet med loven er at give fabrikanter, importører og distributører adgang til at bringe apparater og radioudstyr i omsætning og at gøre dem tilgængelige på markedet. Loven skal bidrage til et velfungerende indre marked for radioudstyr, apparater og faste anlæg. Med lovforslaget fastsættes de krav, der gælder for, at erhvervsdrivende må sælge radioudstyr (f.eks. en mobiltelefon, babyalarm og tv-apparater), apparater, (f.eks. en computer uden indbyggede komponenter til trådløs kommunikation, mikrobølgeovn og støvsuger) og faste anlæg (f.eks. produktionsanlæg, malkeanlæg og faste elektroniske kommunikationsnet). Der fastsættes bestemmelser om, at radioudstyr ikke må være til fare for brugernes sundhed eller sikkerhed. Apparater, faste anlæg og radioudstyr må ikke forstyrre anden frekvensanvendelse eller andre apparaters funktion. Apparater og radioudstyr skal kunne bruges sammen med offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Brugere må anvende apparater, faste anlæg og radioudstyr, hvis de er i overensstemmelse med kravene, korrekt installeret og vedligeholdt samt anvendes efter hensigten. Endvidere indeholder lovforslaget bemyndigelser til Energistyrelsen til at fastsætte nærmere regler om krav til, hvordan fabrikanter skal vurdere, om deres produkter er i overensstemmelse med de relevante krav til produkternes konstruktion, hvordan fabrikanter skal erklære overensstemmelse med de relevante krav til produkternes konstruktion, hvordan produkterne CE-mærkes, og hvordan virksomheder kan blive udpeget til som bemyndigede organer at udføre opgaver vedrørende vurdering af apparater og radioudstyrs overensstemmelse med de gældende krav.

13 13 Brugere har adgang til at anvende produkterne under forudsætning af, at de er i overensstemmelse med kravene til konstruktionen, korrekt installeret og vedligeholdt. Herudover er det en forudsætning, at brugerne anvender produkterne efter hensigten, og at de overholder eventuelle begrænsninger for anvendelsen. Der kan f.eks. være krav om, at brugeren skal indhente en forudgående tilladelse efter lov om radiofrekvenser til at anvende specifikke radiofrekvenser, eller der kan være begrænsninger for at anvende et apparat, som er fastsat for at undgå elektromagnetiske forstyrrelser. Endelig indeholder lovforslaget bestemmelser om Energistyrelsens tilsyn med overholdelse af loven, herunder bestemmelser om en beskyttelsesprocedure i forhold til produkter, som kan udgøre en risiko for sundhed og sikkerhed samt øvrige samfundsinteresser, der søges værnet ved loven. Der foreslås i den forbindelse bestemmelser, som tager højde for, at salg af apparater og radioudstyr i stigende grad foregår via internettet. Energistyrelsens muligheder for at føre tilsyn på området tilpasses derfor til denne situation, så det kan sikres, at de erhvervsdrivende både overholder lovgivningen og kan drive forretning i tillid til, at der er lige konkurrencevilkår på markedet. Energistyrelsen vil i den forbindelse fokusere på at informere og vejlede de erhvervsdrivende om reglerne og dermed overholde dem på en måde, så de oplever færrest mulige byrder ved det. Med forslaget til en ny lov gennemføres en struktur og en præcisering af reglerne, som gør reglerne klarere og lettere at sætte sig ind i for de erhvervsdrivende i forhold til den gældende lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, og som derfor gør det lettere for de erhvervsdrivende at overholde reglerne. Der foreslås bl.a. indsat kapitler i lovforslaget, der hver især beskriver de forpligtelser, som henholdsvis fabrikanter, importører og distributører har, når de sælger apparater og radioudstyr. 2. Baggrund for lovforslaget Lovforslaget gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet), der indeholder bestemmelserne om apparater og faste anlæg, og dele af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (radioudstyrsdirektivet), der indeholder bestemmelserne om radioudstyr, samt dele af Kommissionens direktiv 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr. Kravene til produkternes konstruktion og de erhvervsdrivendes forpligtelser harmoniseres på tværs af alle EU-medlemsstater med henblik på, at de omfattede produkter skal have fri bevægelighed i EU s indre marked. Lovforslaget skal derfor bidrage til et mere velfungerende indre marked for apparater og radioudstyr. EMC-direktivet og radioudstyrsdirektivet er affattet på baggrund af den såkaldte ny metode og varepakken. Ny metode er en reguleringsmetode, som har været anvendt i en årrække for at ensrette produktlovgivningen i EU's indre marked. I lovgivningen for de enkelte produkter fastsættes væsentlige krav til konstruktionen, der f.eks. skal sikre brugernes sundhed og sikkerhed eller miljøet. Produkterne skal være i overensstemmelse med kravene for, at de har fri bevægelighed på EU-markedet og må anvendes. Varepakken er en EU-lovgivningspakke vedtaget i Pakken består af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF. Radioudstyrsdirektivet og EMC-direktivet indeholder så omfattende ændringer i struktur og formuleringer i forhold til de gældende direktiver fra henholdsvis 1999 og 2004, at der fremsættes et forslag til ny hovedlov. Som det er tilfældet i dag i den gældende lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, omfatter lovforslaget apparater, faste anlæg samt radioudstyr. Bestemmelser i lovforslaget, der gennemfører EMC-direktivet, skal træde i kraft den 20. april 2016, og bestemmelser i lovforslaget, der gennemfører radioudstyrsdirektivet og direktivet om konkurrence på teleterminalmarkederne, skal træde i kraft den 13. juni Med lovforslaget foreslås den gældende lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser, bekendtgørelse nr. 27 af 10. januar 2007 om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og bekendtgørelse nr. 237 af 30. marts 2000 om bemyndigede organer, ophævet i takt med, at nye bestemmelser på områderne træder i kraft henholdsvis den 20. april 2016 og den 13. juni 2016 samt for enkelte bestemmelsers vedkommende den 13. juni De mere centrale dele af EMC-direktivet og radioudstyrsdirektivet foreslås, som det er tilfældet i den gældende lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, gennemført i lovforslaget, mens de mere detaljerede og tekniske regler om procedurer for vurdering af produkternes overensstemmelse med reglerne og udpegning af bemyndigede organer foreslås udmøntet ved bekendtgørelse udstedt af Energistyrelsen inden for de EU-retlige rammer i EMCdirektivet og radioudstyrsdirektivet. I radioudstyrsdirektivet videreføres ikke bestemmelserne i det gældende direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radioog teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (radio- og teleterminaludstyrsdirektivet) om, at medlemsstaterne skal sikre, at oplysninger om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjene-

14 14 sters grænseflader offentliggøres. Formålet med disse bestemmelser er, at der kan skabes konkurrence om at fremstille udstyr, som kan tilsluttes de pågældende net og tjenester, og at slutbrugere gives mulighed for at foretage oplyste valg, når de anskaffer sig udstyr. De detaljerede bestemmelser om, at udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester under visse bestemte omstændigheder kan nægte slutbrugere at tilslutte telekommunikationsudstyr til udbydernes net og tjenester videreføres heller ikke i radioudstyrsdirektivet. Det anføres i betragtning 4 til radioudstyrsdirektivet, at konkurrencen på markedet for terminaludstyr er tilstrækkeligt dækket af Kommissionens direktiv 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr, navnlig gennem medlemsstaternes forpligtelse til at sikre offentliggørelse af oplysninger om udbydernes grænsefladespecifikationer. Direktivet om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr er oprindelig fra 1988 og udstedt i forbindelse med den begyndende liberalisering af telesektoren. Medlemsstaterne forpligtedes i direktivet til at ophæve eventuelle eksklusive eller særlige rettigheder til virksomheder på teleområdet, herunder på markedet for salg og anvendelse af telekommunikationsudstyr. Liberaliseringen af teleområdet er nu gennemført. Derfor er alene direktivets artikel 3 om adgang til at sælge og anvende telekommunikationsudstyr og artikel 4 om offentliggørelse af tekniske specifikationer for grænseflader for tilslutning af udstyret til offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester relevante at gennemføre i forbindelse med, at de tilsvarende bestemmelser i radio- og teleterminaludstyrsdirektivet som beskrevet ikke videreføres i radioudstyrsdirektivet. EMC-direktivet og radioudstyrsdirektivet fastsætter reglerne for at bringe produkter omfattet af direktiverne i omsætning og for at anvende produkterne. EU-medlemsstaterne må ikke på nationalt niveau indføre yderligere restriktioner end, hvad der følger af de væsentlige krav om elektromagnetisk kompatibilitet for apparaters vedkommende og for radioudstyrs vedkommende om beskyttelse af sundhed og sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet samt effektiv frekvensanvendelse og forebyggelse af uacceptable forstyrrelser. EMC-direktivet indeholder de obligatoriske krav for fabrikanter i forhold til at sikre, at apparater og faste anlæg ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser end, at andre apparater, faste anlæg og radioudstyr kan fungere efter hensigten, og at apparaterne har tilstrækkelig modstandsdygtighed over for elektromagnetiske forstyrrelser, så de selv kan fungere efter hensigten. Radioudstyrsdirektivet indeholder ligeledes obligatoriske krav for fabrikanter. Radioudstyr skal beskytte sundhed og sikkerhed for personer og husdyr og beskytte ejendom, være elektromagnetisk kompatible ligesom apparater og anvende radiofrekvenser på en effektiv måde og understøtte en effektiv anvendelse af radiofrekvenser, så uacceptable forstyrrelser forebygges. Det sidste har særlig betydning i forhold til rene tv- og radiofonimodtagere, der udelukkende modtager tv- og radioudsendelser (broadcast), og som nu er omfattet af radioudstyrsdirektivet. Disse modtagere anvender ikke radiofrekvenser til udsendelse, men modtager udelukkende radiofrekvenser, og da radioudstyrsdirektivet indeholder samme krav for alle typer af modtagere af radiofrekvenser, skal disse modtagere være mere robuste over for frekvensmæssige forstyrrelser og uønskede signaler. 3. Hovedpunkterne i lovforslaget 3.1 Lovens anvendelsesområde Gældende ret Den gældende lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold finder efter lovens 2 anvendelse på markedsføring, brug og tilslutning af radioudstyr, teleterminaludstyr, apparater samt faste anlæg. Energistyrelsen kan i medfør af den gældende lovs 2, stk. 2, fastsætte regler om, at bestemmelserne i loven eller dele heraf ikke finder anvendelse på visse kategorier af apparater og radio- og teleterminaludstyr som følge af undtagelser i EU-lovgivningen, hvis produkterne er dækket af anden EUlovgivning. Disse undtagelser drejer sig bl.a. om luftfartsområdet og det maritime område samt om radioudstyr, som anvendes af radioamatører. En særlig undtagelse i den gældende lovgivning er, at radioudstyr som f.eks. tv-apparater, der udelukkende er beregnet til at modtage tv-udsendelser, er undtaget fra reglerne om radioudstyr og alene omfattet af reglerne om apparater. Endvidere kan Energistyrelsen i medfør af den gældende lovs 4 efter forhandling med forsvarsministeren fastsætte nærmere regler om forsvarets brug af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg. Endelig finder den gældende lov ikke anvendelse på politiets brug af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg med henblik på at forstyrre eller afbryde radio- og telekommunikation m.v., der sker som led i indgreb foretaget i medfør af retsplejelovens 791 c Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Der vil som følge af et ændret anvendelsesområde for radioudstyrsdirektivet ske ændringer for visse produkttyper. Det drejer sig om teleterminaludstyr som fastnettelefoner og internetmodemmer og for radioudstyr som tv-apparater, der udelukkende bruges til at modtage radio- og tv-udsendelser med. Lovforslagets anvendelsesområde foreslås i 1, stk. 1, at omfatte apparater og radioudstyr, der bringes i omsætning og gøres tilgængelige på markedet samt apparater, faste anlæg og radioudstyr, som tilsluttes og anvendes. Det foreslås i 1, stk. 2, på baggrund af en konkret undtagelsesbestemmelse i radioudstyrsdirektivet, at radioudstyr ikke er omfattet af bestemmelser, som gennemfører Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar

15 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, med undtagelse af sikkerhedskravene i sidstnævnte direktiv. Lovforslaget finder i medfør af den foreslåede bestemmelse i 1, stk. 3, endvidere ikke anvendelse på politiets anvendelse af apparater, faste anlæg og radioudstyr med henblik på at forstyrre eller afbryde elektroniske kommunikationstjenester, der sker som led i indgreb foretaget i medfør af retsplejelovens 791 c. Energistyrelsen foreslås i 1, stk. 4, bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om, at loven eller dele heraf ikke finder anvendelse på bestemte kategorier af apparater, faste anlæg og radioudstyr. Disse undtagelser drejer sig bl.a. om luftfartsområdet og det maritime område, der er reguleret af anden EU-lovgivning, samt om radioudstyr, som anvendes af radioamatører. Energistyrelsen bemyndiges i de foreslåede bestemmelser i 1, stk. 5 og 6, til at fastsætte nærmere regler om, at loven ikke finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, der udelukkende anvendes i forbindelse med aktiviteter vedrørende forsvaret samt på radioudstyr, der udelukkende anvendes i forbindelse med aktiviteter vedrørende den offentlige sikkerhed, statens sikkerhed eller statens aktiviteter inden for strafferetsplejen. Det ændrede anvendelsesområde for radioudstyrsdirektivet fører til, at fastnetterminaludstyr, som betegnes teleterminaludstyr i den gældende lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, som f.eks. omfatter fastnettelefoner og internetmodemmer, ikke længere er omfattet af reglerne om radioudstyr, men i stedet af reglerne om apparater i EMC-direktivet fra den 13. juni 2016, hvor radioudstyrsdirektivet skal gennemføres. Radioudstyrsdirektivet og dermed de foreslåede bestemmelser om radioudstyr i nærværende lovforslag omhandler alene radioudstyr. Teleterminaludstyr vil derfor fra den 13. juni 2016, hvor det gældende radio- og teleterminaludstyrsdirektiv 1999/5/EF ophæves være omfattet af de foreslåede bestemmelser om apparater i nærværende lovforslag, jf. betragtning 4 i radioudstyrsdirektivet, idet teleterminaludstyr er et apparat, jf. definitionen heraf i den foreslåede bestemmelse i 2, stk. 1, nr. 1. Det vil medføre en lempelse af byrderne for fabrikanter forbundet med at overholde reglerne om de konstruktionsmæssige krav i den foreslåede bestemmelse om de væsentlige krav til apparater i 3. Radio- og tv-apparater, der alene modtager radiofrekvenser, foreslås omfattet af reglerne om radioudstyr, som i den foreslåede bestemmelse om væsentlige krav til radioudstyr i 17 og regler fastsat i medfør heraf indeholder strengere krav til konstruktionen. Med denne udvidelse af anvendelsesområdet kan det sikres, at de komponenter, som anvendes i radio- og tv-apparater, er mere robuste over for forstyrrelser fra anden frekvensanvendelse eksempelvis kan det undgås, at tv-modtagelsen forstyrres af mobiltelefoni. 3.2 Væsentlige krav for apparater, faste anlæg og radioudstyr Gældende ret Apparater og faste anlæg skal ifølge de væsentlige krav i 5, stk. 1, i den gældende lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold være konstrueret således, at de ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser end, at andre apparater, faste anlæg og radioudstyr kan fungere efter hensigten. Desuden skal apparater og faste anlæg være modstandsdygtige over for de elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forventes, når de anvendes efter hensigten. Ud over at være i overensstemmelse med de ovenfor nævnte væsentlige krav i den gældende lovs 5, stk. 1, for apparater skal radioudstyr ifølge 5, stk. 3 og 4, i den gældende lov være konstrueret således, at det beskytter brugernes og andre personers sikkerhed, og at det effektivt udnytter de radiofrekvenser, som er afsat til den pågældende form for radiokommunikation, så forstyrrelser af frekvensanvendelsen undgås. Endelig kan Europa-Kommissionen ved afgørelser fastsætte specifikke væsentlige krav for særlige kategorier af radioudstyr for at sikre, at radioudstyret konstrueres på en særlig måde. Det kan bl.a. være for, at radioudstyret skal kunne fungere sammen med bestemte former for tilbehør eller andet radioudstyr eller for at understøtte bestemte funktioner til gavn for brugerne. Der er på den baggrund i medfør af den gældende lovs 5, stk. 5, og 17 i den gældende bekendtgørelse om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold fastsat specifikke væsentlige krav for radioudstyr, der anvendes i nød- og sikkerhedstjenester til søs, og radioudstyr, der anvendes som lavinesendere og -søgere Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning De væsentlige krav for apparater og faste anlæg foreslås i overensstemmelse med formuleringen af de væsentlige krav i EMC-direktivet videreført i de foreslåede bestemmelser i 3 og 14 i lovforslaget med det indhold, som de har i den gældende lov. Af de væsentlige krav i radioudstyrsdirektivet fremgår bl.a., at radioudstyr skal understøtte en effektiv anvendelse af radiofrekvenser, så forstyrrelser forebygges. Dette har bl.a. betydning i forhold til tv-apparater, der kun modtager radiofrekvenser. Sådanne tv-apparater er nu omfattet af radioudstyrsdirektivet til forskel fra det gældende radio- og teleterminaludstyrsdirektiv, hvor de er undtaget. På baggrund af, at der efter radioudstyrsdirektivet skal gælde samme krav for alt radioudstyr, skal radiomodtagere generelt være mere robuste over for eventuelle forstyrrelser fra anden frekvensanvendelse. Selvom radiomodtagere ikke i sig selv forårsager uacceptable forstyrrelser, er modtageegenskaber en stadigt vigtigere parameter for effektivt at kunne anvende radiofrekvenser, som er en begrænset ressource. De væsentlige krav for radioudstyr foreslås i lovforslagets 17 udformet i overensstemmelse med radioudstyrsdirektivet. Det betyder, at radioudstyr skal konstrueres, så det har et

16 16 højt beskyttelsesniveau for personers sundhed og sikkerhed samt for husdyr og ejendom, skal være i overensstemmelse med de væsentlige krav for apparater i forhold til elektromagnetisk kompatibilitet, og skal anvende radiofrekvenser på en effektiv måde og understøtte en effektiv anvendelse af radiofrekvenser, så uacceptable forstyrrelser af anden frekvensanvendelse forebygges. 3.3 Erhvervsdrivendes forpligtelser Gældende ret Fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen har i medfør af 5 i den gældende lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold ansvaret for at sikre, at elektriske og elektroniske apparater og radio- og teleterminaludstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav, når de markedsføres. Endvidere skal disse aktører i medfør af den gældende lovs 6 sikre, at der er foretaget en vurdering af produktets overensstemmelse med de væsentlige krav, som er dokumenteret i den tekniske dokumentation, og at der henholdsvis foreligger eller medfølger en overensstemmelseserklæring. Aktørerne skal tillige sikre, at der medfølger brugsanvisning og øvrige nødvendige oplysninger, og at produkterne er forsynet med CE-mærke til dokumentation af overensstemmelsen og eventuel anden mærkning, herunder advarselsmærke, hvis radioudstyret anvender radiofrekvenser, som ikke er harmoniseret til den specifikke anvendelse i hele EU. Fabrikanten, den ansvarlige for markedsføringen eller for installationen af et fast anlæg skal i medfør af den gældende lovs 6 a sikre, at anlægget er i overensstemmelse med de væsentlige krav, og at der foreligger skriftlig dokumentation for anlægget, som godtgør, at det er installeret i overensstemmelse med god teknisk praksis. Desuden skal de sørge for, at der for elektriske eller elektroniske apparater, som er bestemt til indbygning i et bestemt fast anlæg, og som ikke sælges separat, medfølger informationsmateriale for at sikre anlæggets elektromagnetiske kompatibilitet Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det følger af EMC-direktivet og radioudstyrsdirektivet, at det påhviler de erhvervsdrivende at sikre, at apparater og radioudstyr, som de gør tilgængelige på markedet, skal være i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i direktiverne i forhold til den rolle, de hver især spiller i forsyningskæden. I den gældende lov anvendes begrebet den ansvarlige for markedsføringen. Dette begreb omfatter andre erhvervsdrivende end fabrikanten, som stiller radioudstyr, apparater og faste anlæg til rådighed mod betaling eller gratis med henblik på distribution eller forbrug, jf. definitionen af markedsføring i den gældende lovs 2 e. Baggrunden for, at betegnelsen den ansvarlige for markedsføringen i dette lovforslag ændres til henholdsvis importør og distributør, er, at referencebestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF anvender en ændret systematik, der skelner mellem fabrikanter, importører og distributører. Dermed bliver forpligtelserne for disse erhvervsdrivende mere klare, og det muliggør en yderligere graduering i deres ansvar i forhold til produkterne. Da visse pligter i forhold til udformningen og konstruktionen kun kan opfyldes af fabrikanter af apparater og radioudstyr, er det relevant at sondre mellem fabrikanter og andre aktører i forsyningskæden. Det er desuden relevant at sondre mellem importøren og distributøren, da det er importøren, som indfører apparater og radioudstyr fra tredjelande til EUmarkedet. Importøren har derfor en særlig pligt til at sikre, at apparaterne og radioudstyret er i overensstemmelse med kravene. I de foreslåede bestemmelser om de erhvervsdrivendes forpligtelser fastsættes derfor på baggrund af direktivbestemmelserne pligter for de enkelte aktører i forsyningskæden, som er forholdsmæssigt afpasset den enkeltes rolle. For at skabe klarhed i de forpligtelser, som påhviler de enkelte aktører, lægger lovforslagets bestemmelser sig tæt op ad direktivernes struktur og formuleringer. Visse forpligtelser for erhvervsdrivende, som i dag er gennemført i bekendtgørelse om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, videreføres ikke i lovforslaget som følge af, at de ikke længere findes i radioudstyrsdirektivet. Det drejer sig om, at fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen ifølge 4 i den gældende bekendtgørelse skal underrette Energistyrelsen inden salg af radioudstyr, der anvender radiofrekvenser, som ikke er harmoniseret til formålet i hele EU. Kravet i 14, stk. 3, i den gældende bekendtgørelse om, at sådant radioudstyr skal påføres advarselsmærkning, bortfalder ligeledes. Endelig bortfalder kravet i 15, stk. 1, i den gældende bekendtgørelse om, at CEmærke ud over på radioudstyret og emballagen skal anbringes på dokumenterne, som ledsager radioudstyret. Det fremgår af de foreslåede bestemmelser i 4 og 18 i lovforslaget, at fabrikanter er ansvarlige for, at deres apparater og radioudstyr er konstrueret på en sådan måde, at de er i overensstemmelse med de foreslåede bestemmelser i 3 og 17 og regler fastsat i medfør heraf. For faste anlæg har ud over fabrikanten den ansvarlige for installationen - en montør, installatør eller lignende - i medfør af den foreslåede bestemmelse i 14 tilsvarende forpligtelser. Inden apparater eller radioudstyr bringes i omsætning, skal fabrikanter gennemføre en række administrative skridt, jf. de foreslåede bestemmelser i 4 og 18. Det drejer sig bl.a. om at vurdere produktets overensstemmelse med de væsentlige krav og udarbejde teknisk dokumentation samt EUoverensstemmelseserklæring for at påvise, at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav. Til forskel fra den gældende lovs 6 er der mulighed for, at fabrikanter kan vedlægge radioudstyr en forenklet EU-overensstemmelseserklæring og angive en internetadresse, hvor den fulde

17 17 EU-overensstemmelseserklæring kan fås. Inden apparater og radioudstyr bringes i omsætning, skal fabrikanter anbringe CE-mærke på apparaterne og radioudstyret og for radioudstyrs vedkommende ligeledes på emballagen. For faste anlæg skal fabrikanten eller den ansvarlige for installationen i medfør af den foreslåede bestemmelse i 14 dokumentere, at anlægget overholder de væsentlige krav og er installeret i overensstemmelse med god teknisk praksis. Fabrikanter skal endvidere i medfør af de foreslåede bestemmelser i 5 og 19 sikre, at brugerne får tilstrækkelige oplysninger om apparaterne eller radioudstyret, så brugerne kan anvende produkterne efter hensigten. Oplysningerne skal f.eks. gives i form af brugsanvisning, installationsvejledning eller sikkerhedsinformation. Lovforslaget indeholder i den foreslåede bestemmelse i 18, stk. 7, en bemyndigelse til Energistyrelsen til at fastsætte regler om, at fabrikanter skal registrere radioudstyr i visse kategorier, inden det bringes i omsætning. Energistyrelsen kan ligeledes fastsætte regler om, hvilke konkrete oplysninger der skal registreres, og om pligt til at anbringe et registreringsnummer på radioudstyret. Det fremgår af radioudstyrsdirektivet, at fabrikanter fra den 12. juni 2018 i et register oprettet af Europa-Kommissionen skal registrere radioudstyr, inden de bringer det i omsætning, hvis det er omfattet af en kategori af radioudstyr, som har vist sig at have en lav grad af overensstemmelse med de væsentlige krav. Formålet med bestemmelsen er at forbedre effektiviteten af EU-medlemsstaternes markedsovervågning, idet myndighederne på baggrund af oplysningerne i registret kan føre et mere målrettet tilsyn med radioudstyr, hvor der er en større sandsynlighed for, at det ikke er i overensstemmelse med de væsentlige krav. Endvidere bemyndiges Energistyrelsen til i den foreslåede bestemmelse i 33, stk. 4, at fastsætte regler om, at fabrikanter af radioudstyr og programmel skal oplyse, hvordan kombinationer af deres radioudstyr og programmel er i overensstemmelse med de væsentlige krav. Disse oplysninger skal gøres offentligt tilgængelige. Energistyrelsen vil fastsætte sådanne regler, hvis Europa-Kommissionen træffer afgørelse om, at fabrikanter skal give oplysningerne for specifikke kategorier af radioudstyr. Formålet med reglerne er at fremme gennemsigtigheden, så uafhængige fabrikanter kan udvikle programmel til andre fabrikanters radioudstyr. Importører spiller en særlig rolle i forhold til at sikre, at de apparater og det radioudstyr, de bringer i omsætning på markedet, er i overensstemmelse med kravene. En importør må derfor i medfør af de foreslåede bestemmelser i 8 og 22 ikke bringe et apparat eller radioudstyr i omsætning, hvis importøren er i tvivl om, hvorvidt det er i overensstemmelse med de væsentlige krav i de foreslåede bestemmelser i 3 og 17 og regler fastsat i medfør heraf. Importøren skal, inden importøren bringer et apparat eller radioudstyr i omsætning, sikre, at fabrikanten har overholdt kravene. Importøren må kun bringe radioudstyr, der opfylder kravene, i omsætning. Distributører er en erhvervsdrivende i forsyningskæden, som ikke er fabrikant eller importør, og som sælger apparater eller radioudstyr til andre distributører eller brugere. En distributør må i medfør af de foreslåede bestemmelser i 10 og 24 ikke gøre et apparat eller radioudstyr tilgængeligt på markedet, hvis distributøren er i tvivl om, hvorvidt det er i overensstemmelse med de væsentlige krav i de foreslåede bestemmelser i 3 og 17 og regler fastsat i medfør heraf. Det følger således af de foreslåede bestemmelser, at de ikke må sælge produkter, som ikke er i overensstemmelse med reglerne. 3.4 Betingelser for at anvende apparater og radioudstyr Gældende ret Ifølge 10 i den gældende lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold må apparater, faste anlæg og radioudstyr anvendes, når de er korrekt installeret, vedligeholdt og anvendes i overensstemmelse med deres formål. Produkterne skal ligeledes være i overensstemmelse med de væsentlige krav, og apparater og radioudstyr skal være forsynet med overensstemmelsesmærkning i form af et CEmærke og eventuel anden mærkning, hvilket f.eks. kan være advarselsmærke, hvis radioudstyr anvender radiofrekvenser, som ikke er harmoniseret til det pågældende formål i hele EU Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning En bruger af et apparat, et fast anlæg eller radioudstyr skal anvende produktet korrekt og efter fabrikantens anvisninger. Derfor skal brugeren i medfør af de foreslåede bestemmelser i 13, 16 og 27 foretage den korrekte installation og den nødvendige vedligeholdelse af apparatet, det faste anlæg eller radioudstyret og må dermed ikke ændre produktet på en måde, som gør, at det ikke længere er i overensstemmelse med de væsentlige krav. Kravet i 10 i den gældende lov om, at apparater og radioudstyr kun må anvendes, hvis de er forsynet med overensstemmelsesmærkning og eventuel anden mærkning, foreslås ophævet som en forenkling. Overholdelse af disse formelle krav til fabrikanters mærkning af apparater eller radioudstyr bør ikke være en betingelse for, om produktet konkret må anvendes, hvis det i øvrigt er korrekt installeret og vedligeholdt, anvendes efter hensigten og er i overensstemmelse med de væsentlige krav. Overholdelse af disse konkrete krav vurderes tilstrækkeligt til at beskytte sundhed og sikkerhed samt sikre elektromagnetisk kompatibilitet og effektiv frekvensanvendelse. Brugere af apparater eller radioudstyr vil fortsat som i dag som nævnt ovenfor i medfør af de foreslåede bestemmelser i 13, 16 og 27 skulle sikre sig, at apparatet, det faste anlæg eller radioudstyret er korrekt installeret og vedligeholdt, anvendes efter hensigten, og at apparatet, det faste anlæg eller

18 18 radioudstyret er i overensstemmelse med de væsentlige krav. 3.5 Bemyndigede organer Gældende ret Energistyrelsen udpeger i medfør af 16 i den gældende lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold efter ansøgning bemyndigede organer, som er virksomheder eller offentlige myndigheder i Danmark med særlige kompetencer til at vurdere apparater eller radioudstyrs overensstemmelse med de gældende krav. Det er i nogle af de procedurer, som fabrikanter skal anvende for at vurdere og påvise apparaters og radio- og teleterminaludstyrs overensstemmelse med de væsentlige krav, inden produktet bringes i omsætning, obligatorisk at inddrage et bemyndiget organ i vurderingen. Kravene, som stilles til ansøgere for at blive udpeget til bemyndiget organ, findes i bekendtgørelse nr. 237 af 30. marts 2000 om bemyndigede organer udstedt i medfør af 14 i den gældende lov. Der er i bekendtgørelsen bl.a. krav om, at organet, dets ledelse og personale ikke må have kommercielle interesser i udstyrs- eller telebranchen, at organet skal udføre de pålagte opgaver objektivt og med faglig integritet, at organet skal råde over tilstrækkelige personalemæssige ressourcer med de fornødne kompetencer og de nødvendige tekniske og administrative faciliteter, samt forsikringsmæssige forhold og tavshedspligt for organets personale. Energistyrelsen er i medfør af 15 i den gældende lov på forhånd bemyndiget til at yde teknisk rådgivning i forbindelse med vurdering af radio- og teleterminaludstyrs overensstemmelse med de væsentlige krav. Energistyrelsen fører i medfør af 16, stk. 2, i den gældende lov tilsyn med, at bemyndigede organer opfylder kravene for at varetage hvervet Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF, at de hidtil gældende regler om udpegning af bemyndigede organer ikke havde sikret et ensartet højt fagligt niveau for bemyndigede organer på tværs af EU-medlemsstaterne. På den baggrund og for at sikre, at organerne udfører deres opgaver på ens og fair konkurrencebetingelser, blev der i afgørelsen fastsat ændrede procedurer for udpegning af og skærpede krav til bemyndigede organer. Der er ligeledes fastsat mere udførlige krav til medlemsstaternes bemyndigende myndigheder i forhold til deres vurdering af ansøgninger og tilsyn med bemyndigede organer. De ændrede bestemmelser er på baggrund af den ovennævnte afgørelse indført i både EMC-direktivet og radioudstyrsdirektivet og skal derfor gennemføres i dansk lovgivning. I medfør af den foreslåede bestemmelse i 31, stk. 1, udpeger Energistyrelsen efter ansøgning aktører til bemyndigede organer, der kan udføre opgaver vedrørende vurdering af apparaters og radioudstyrs overensstemmelse med de foreslåede bestemmelser i 3 og 17 og regler fastsat i medfør heraf. Der er tale om en opgave af mere teknisk karakter, så det foreslås, at Energistyrelsen foretager udpegningen i stedet for energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af den gældende lovs 16. I medfør af den foreslåede bestemmelse i 31, stk. 2, bemyndiges Energistyrelsen til at fastsætte nærmere regler om behandlingen af ansøgninger efter stk. 1, herunder ansøgningsprocedurer og de krav, som gælder for bemyndigede organer ved udøvelse af deres aktiviteter, styrelsens tilsyn med bemyndigede organer, herunder adgang til at begrænse, suspendere eller tilbagekalde en bemyndigelse i tilfælde af, at det bemyndigede organ ikke overholder kravene for sin virksomhed. Energistyrelsen vil fastsætte regler om ansøgningsproceduren, herunder ansøgeres mulighed for at vedlægge en ansøgning et akkrediteringscertifikat fra et nationalt akkrediteringsorgan udpeget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93. I Danmark er Den Danske Akkrediteringsfond, DANAK, udpeget som det nationale akkrediteringsorgan, jf. bekendtgørelse om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan. Energistyrelsen sender ansøgninger til Europa-Kommissionen og de øvrige EU-medlemsstater, hvor styrelsen vurderer, at ansøgeren opfylder kravene til at fungere som bemyndiget organ. Der er herefter en frist på henholdsvis to uger, hvis ansøgningen er vedlagt et akkrediteringscertifikat udstedt af et nationalt akkrediteringsorgan, hvorved det attesteres, at ansøgeren opfylder betingelserne for at blive udpeget til bemyndiget organ, eller to måneder for Europa-Kommissionen og de øvrige EUmedlemsstater til at gøre indsigelse mod ansøgningen og Energistyrelsens påtænkte udpegning. Hvis der ikke er modtaget indsigelse mod en ansøgning inden for disse frister, udpeger Energistyrelsen ansøgeren som bemyndiget organ. De krav, som skal opfyldes for at blive udpeget til bemyndiget organ, fremgår af EMC-direktivets artikel 24 og radioudstyrsdirektivets artikel 26. Det drejer sig bl.a. om krav om, at ansøgeren skal være etableret i Danmark, krav til indholdet af en ansøgning, ansøgerens uafhængighed, organisering samt til faglige og tekniske kompetencer samt rådighed over de nødvendige personalemæssige ressourcer og faciliteter, som er nødvendige for at kunne udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne. 3.6 Tilsyn Gældende ret Ifølge 17, stk. 1, i den gældende lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold fører Energisty-

19 19 relsen tilsyn med overholdelsen af loven og regler fastsat i medfør heraf. Energistyrelsen har i den forbindelse i medfør af lovens 18, stk. 1, uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til at føre stikprøvekontrol i både grossistog detailledet. Tilsynet kan både foregå på offentligt tilgængelige og ikke offentligt tilgængelige steder. I medfør af lovens 18, stk. 2, yder politiet om nødvendigt fysisk bistand til gennemførelse af tilsynet. Energistyrelsen kan ved tilsynet på stedet undersøge, om radioudstyr, teleterminaludstyr, apparater eller faste anlæg er i overensstemmelse med lovgivningen. Ud over tilsynet på stedet har Energistyrelsen i medfør af lovens 20 mulighed for at kræve alle de oplysninger, som styrelsen finder nødvendige for administrationen af loven, f.eks. kopi af overensstemmelseserklæringer. Hvis Energistyrelsen konstaterer, at reglerne ikke er overholdt, træffer styrelsen afgørelse i medfør af lovens 17, stk. 2, og kan bl.a. forbyde salget af radio- eller teleterminaludstyret, apparatet eller det faste anlæg eller påbyde fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen at trække produktet tilbage fra markedet. Energistyrelsen kan også påbyde en bruger at standse med at anvende radioudstyr, teleterminaludstyr, apparater eller faste anlæg Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Energistyrelsens tilsyn er omfattet af artikel 19 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter. Forordningen fastlægger rammerne for Energistyrelsens markedsovervågning og fastlægger bl.a., at styrelsen skal føre tilsyn i passende omfang, og hvilke foranstaltninger styrelsen kan anvende i sit tilsyn, herunder tilsyn med dokumentation, fysisk kontrol og laboratorieundersøgelser samt adgang til erhvervsdrivendes lokaliteter og udtagning af passende stikprøver. Forordningen fastlægger endvidere, at der skal træffes afgørelse om passende foranstaltninger ved overtrædelser. Det fremgår af Europa-Kommissionens forslag til EMC-direktivet og radioudstyrsdirektivet, at der for visse apparater og radioudstyr kan konstateres en relativt lav grad af overensstemmelse med de krav, der gælder for dem. Der er derfor behov for at tilpasse tilsynsbestemmelserne, så markedsovervågningsmyndighederne får mulighed for at føre et mere dækkende og effektivt tilsyn med apparater og radioudstyr. De gældende regler om tilsyn tager udgangspunkt i, at apparater og radioudstyr sælges i fysiske butikker, hvor Energistyrelsen har mulighed for at gennemføre tilsyn. I dag foregår salg af apparater og radioudstyr imidlertid i stigende grad via internetbutikker, som f.eks. ikke har et fysisk forretningssted eller lager. Den form for tilsyn, som foretages i fysiske butikker, er typisk ikke egnet i forhold til at føre tilsyn med apparater og radioudstyr, der sælges via internettet. Dette gør det vanskeligere for Energistyrelsen at undersøge, om apparater og radioudstyr f.eks. er mærket korrekt. Der er derfor behov for at tilpasse Energistyrelsens muligheder for at føre tilsyn på området. Det følger endvidere af EMC-direktivet og radioudstyrsdirektivet, at Energistyrelsen i højere grad skal have mulighed for at føre tilsyn hos de tidligere led i forsyningskæden, herunder fabrikanter og importører. Energistyrelsen skal derfor hos de erhvervsdrivende bl.a. have adgang til oplysninger om, hvem den pågældende har fået leveret apparater eller radioudstyr fra for at fremme produkternes sporbarhed. Tilsyn hos fabrikanter eller importører vil i højere grad kunne forebygge, at der sælges produkter på markedet, som ikke er i overensstemmelse med reglerne. Tilsynsindsatsen er væsentlig for, at markedet for apparater og radioudstyr er velfungerende, og at de erhvervsdrivende både overholder reglerne og kan drive forretning i tillid til, at der er lige konkurrencevilkår. Derfor er det vigtigt, at der effektivt kan gribes ind over for væsentlige overtrædelser af reglerne. Energistyrelsen vil informere og vejlede de erhvervsdrivende om reglerne, så de vil opleve færrest mulige byrder ved at efterleve reglerne. Tilsynsindsatsen vil tage udgangspunkt i en risikobaseret kontrol, hvor i første række væsentlige overtrædelser af reglerne sanktioneres. Energistyrelsen fokuserer på at føre tilsyn med de led i forsyningskæden, hvor der vil være størst effekt i forhold til at sikre, at de produkter, som findes på markedet, overholder reglerne. Det vil sige hos fabrikanter og importører af apparater og radioudstyr, hvor det er muligt. Det foreslås i 33, stk. 2, på baggrund af nye bestemmelser herom i direktiverne, at de erhvervsdrivende på styrelsens anmodning skal oplyse, hvem der inden for 10 år har leveret apparater eller radioudstyr til dem, og hvem de har leveret apparater og radioudstyr til. Det foreslås videre i 35, stk. 1, at Energistyrelsen som i dag mod behørig legitimation og uden retskendelse skal have adgang til erhvervsdrivendes lokaliteter og transportmidler for at føre stikprøvevis kontrol med, at loven og regler fastsat i medfør heraf overholdes. Tilsynet vil tage udgangspunkt i stikprøver i detailleddet, hvor apparater eller radioudstyr sælges. Der er fortsat ikke adgang til private lokaliteter, som intet har at gøre med erhvervsvirksomheden. Hvis Energistyrelsen vurderer, at der er behov for mere grundige undersøgelser af et produkt, foreslås det i 36, at styrelsen fra en fabrikant eller importør uden at betale for produktet kan medtage eller kræve at få tilsendt et apparat eller radioudstyr med henblik på at undersøge det nærmere. I tilfælde af, at det ikke er muligt for Energistyrelsen at få et apparat eller radioudstyr fra fabrikanten eller importøren, kan styrelsen medtage eller få det tilsendt fra en distributør. Disse regler gør det også muligt for Energistyrelsen at føre

20 20 tilsyn med internetbutikker, som f.eks. ikke har et fysisk forretningssted eller lager. Når Energistyrelsen har undersøgt et apparat eller radioudstyr, returnerer styrelsen det til den erhvervsdrivende. Energistyrelsen refunderer de udgifter, som den erhvervsdrivende har afholdt ved at sende det til styrelsen. Hvis det ikke er muligt som følge af undersøgelserne at returnere apparatet eller radioudstyret til den erhvervsdrivende, er der mulighed for, at den erhvervsdrivende kan få refunderet apparatet eller radioudstyrets dokumenterede værdi eller værditab. 3.7 Påbud, forbud og straffebestemmelser Gældende ret Efter 27 i den gældende lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold straffes fabrikanter eller ansvarlige for markedsføringen med bøde, hvis de markedsfører apparater eller radioudstyr, som ikke er i overensstemmelse med kravene, undlader at efterkomme forbud eller påbud givet af Energistyrelsen og den, som på Energistyrelsens anmodning ikke dokumenterer produkternes overensstemmelse med reglerne eller sender styrelsen oplysninger eller materiale, som styrelsen skønner nødvendigt i forbindelse med administrationen af loven Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Energistyrelsen vil fokusere på at informere og vejlede de erhvervsdrivende om reglerne, så de oplever færrest mulige byrder ved at overholde dem. På den måde kan det sikres, at markedet for apparater og radioudstyr er velfungerende, og at de erhvervsdrivende både overholder reglerne og kan drive forretning i tillid til, at der er lige konkurrencevilkår. Det er samtidig væsentligt, at der er mulighed for, at der kan gribes ind over for væsentlige overtrædelser af reglerne. Det foreslås, at erhvervsdrivendes manglende overholdelse af bestemmelser om apparater og radioudstyr kan følges op af afgørelser om forbud eller påbud fra Energistyrelsen i medfør af de foreslåede tilsynsbestemmelser i 34, 36, 38 og 39 samt 41-43, som f.eks. pålægger den erhvervsdrivende at bringe overtrædelser til ophør. Det kan være i form af et påbud om at bringe et produkt i overensstemmelse med reglerne, et forbud mod at sælge et produkt, indtil det er bragt i overensstemmelse med reglerne, eller et påbud om at trække et produkt tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. I tilfælde, hvor en erhvervsdrivende ikke efterkommer en sådan afgørelse fra Energistyrelsen, kan den erhvervsdrivende i medfør af den foreslåede bestemmelse i 47 straffes med bøde. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige I EMC-direktivet og radioudstyrsdirektivet er der som følge af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 og afgørelsen om fælles rammer for markedsføring af produkter fastsat nye regler om markedsovervågning, som kan få betydning for Energistyrelsens tilsyn med reglerne. Der iværksættes en særlig procedure, hvis en tilsynsmyndighed i en medlemsstat f.eks. finder et produkt på markedet, som ikke er i overensstemmelse med de væsentlige krav. Hvis tilsynsmyndigheden konstaterer, at dette produkt også gøres tilgængeligt på markedet i andre medlemsstater, skal Europa-Kommissionen og de øvrige medlemsstater underrettes herom, og de øvrige tilsynsmyndigheder skal kontrollere det pågældende produkt på deres markeder og i givet fald gribe ind over for overtrædelser af reglerne. Det vurderes, at denne procedure kan føre til en stigning i antallet af tilsynssager. Dette vurderes dog at kunne håndteres inden for den eksisterende ramme. Øvrige tilsynsaktiviteter på området vil efter lovforslagets ikrafttræden skulle udføres, som det sker i medfør af den gældende lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold. Dette vil derfor ske inden for den eksisterende ramme. Lovforslaget vil ikke have økonomiske eller administrative konsekvenser for regioner eller kommuner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Importører skal i medfør af de foreslåede bestemmelser i 8, stk. 2, og 22, stk. 2, som noget nyt sikre, at fabrikantens navn og kontaktoplysninger m.v. fremgår af apparater og radioudstyr eller af emballage eller medfølgende dokumenter. Importører og distributører skal i medfør af de foreslåede bestemmelser i 22, stk. 2, og 24, stk. 2, ligeledes som noget nyt henholdsvis sikre og kontrollere, at der følger oplysninger om anvendte frekvensbånd og sendeeffekt med radioudstyr. Importører og distributører skal ifølge de foreslåede bestemmelser i 8, 10, 22 og 24 sikre og kontrollere, at en række tekniske og konstruktionsmæssige samt administrative krav i forhold til apparater og radioudstyr er overholdt, inden de bringer produkterne i omsætning eller gør dem tilgængelige på markedet. Importører og distributører har som ansvarlige for markedsføringen lignende forpligtelser i medfør af den gældende lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold. Disse forpligtelser fremgår af den gældende lovs 5 om tekniske krav til konstruktionen og 6 om administrative krav samt 13 om vurdering af overensstemmelse og erklæring om overensstemmelse og den gældende bekendtgørelse om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forholds 7-16 om vurdering af produkternes overensstemmelse med reglerne, teknisk dokumentation, overensstemmelseserklæring, mærkning af produkterne, angivelse af navne- og adresseoplysninger, sikring og kontrol af en række forhold vedrørende tekniske og kon-

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) 2015/1 LSF 92 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Energistyrelsen, j.nr. 2015-6274 Fremsat den

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015 Orienteringsmøde Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold Energistyrelsen, 28. september 2015 Center for Tele i Energistyrelsen Direktiverne Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) LOV nr 475 af 12/06/2009 (Gældende) Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Senere ændringer til forskriften LOV nr 1231 af 18/12/2012

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 10: Lov om radiofrekvenser LOV nr 475 af 12/06/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1) Side 1 af 8 LBK nr 681 af 23/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-07-2004 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 542 af 24/06/2005 35 LOV nr 484 af 11/05/2010 26 LOV

Læs mere

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1)

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1) LOV nr 1521 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2018-9007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 1 UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1)

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) Til lovforslag nr. L 89 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. februar 2013 Forslag til Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) Kapitel 1 Formål 1. Lovens krav til indretning

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1) BEK nr 311 af 30/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-01-00001 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1)

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) 2012/1 LSV 89 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120030285 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1)

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1) 2009L0048 DA 20.07.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/48/EF af 18. juni 2009 om

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren 1)

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren 1) LOV nr 441 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2017-4685 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) I medfør af 1, stk. 4-6, 4, stk. 5, 14, stk. 3, 17, stk. 2, 18, stk. 6, 20, stk. 3, 23, stk. 3, 31, stk. 2, og 48, stk. 2, i lov nr. 260 af

Læs mere

Udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Afsnit I Formål, anvendelsesområde m.v.

Udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Afsnit I Formål, anvendelsesområde m.v. Udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1 Afsnit I Formål, anvendelsesområde m.v. Kapitel 1 Formål 1. Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om produktsikkerhed 1)

Forslag. Lov om produktsikkerhed 1) 2009/1 LSF 41 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-31-00004 Fremsat den 22. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1)

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1) LBK nr 746 af 15/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning

Læs mere

ATEX Forum Program. Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard. Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK

ATEX Forum Program. Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard. Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK ATEX Forum 2016 Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard Program Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK Særligt for importører, distributører og fabrikanter v/ AT

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering

Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering v. Anders Mortensen, chefkonsulent Indhold Lov om indretning af visse produkter mv. Bekg. udstedt i medfør af loven Tilsyn med

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/357 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1) LBK nr 459 af 13/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7004-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Forslag. Lov om kliniske forsøg med lægemidler

Forslag. Lov om kliniske forsøg med lægemidler Lovforslag nr. L 142 Folketinget 2015-16 Fremsat den 26. februar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler Afsnit I Kliniske forsøg Kapitel 1

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Notat Geografisk infrastruktur J.nr. KMS-100-00041 Ref. Jr GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 1. Kommissionens forslag Forordning../ /EF, der implementerer

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/53/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/53/EU L 153/62 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0563 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0563 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0563 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.09.2000 KOM(2000) 563 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN Brancheforeningen består p.t. af 9 virksomheder, der importerer nytårsfyrværkeri og 7 virksomheder,

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 3. juni 2016. Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1)

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 3. juni 2016. Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1) Lovtidende A 2016 Udgivet den 3. juni 2016 1. juni 2016. Nr. 566. Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1) I medfør af 4, 7 og 14, stk. 2, i lov

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) BEK nr 295 af 18/03/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-470

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Nye krav trin-for-trin

Nye krav trin-for-trin Nye EU-krav 15. sep. 15 Nye krav trin-for-trin Indlæg på seminar om nye EU-krav v/annette Dragsdahl, DI og Jan Roed, Sikkerhedsstyrelsen Hvilke nye områder berøres? Lovgivning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 398 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016. 2015/1 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-3244 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3.

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed 1)

Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed 1) LBK nr 3 af 03/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 770-02-00616 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

ATEX FORUM 29. april 2014

ATEX FORUM 29. april 2014 ATEX FORUM 29. april 2014 Grænsefladen mellem ATEX og MD NLF-pakken og ændringer i ATEX/94 direktivet. - Nyt ATEX 2014/34/EU direktiv. 20140429/Erik Lund Lauridsen Slide 1 MD- og ATEX-direktiverne 20140429/Erik

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) BEK nr 1432 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-523-00005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1683

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1)

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1) Center for Cybersikkerhed 29. april 2016 U D K A S T Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1) I medfør af 4, 7 og 14, stk. 2, i lov nr. 1567 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Forslag. Lov om energimærkning af energirelaterede produkter 1)

Forslag. Lov om energimærkning af energirelaterede produkter 1) Til lovforslag nr. L 140 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 5. maj 2011 Forslag til Lov om energimærkning af energirelaterede produkter 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere