Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer og oplever dermed en stigende interesse i det offentlige sundhedsvæsen og i det private erhvervsliv for at etablere stillingsfællesskaber. Fakultetet ser dette som en positiv udvikling, og vil fremadrettet indgå flere aftaler, hvor en medarbejder på Health også indgår i et ansættelses- eller et funktions- og opgaveforhold med en eller flere eksterne partnere, f.eks. hospitaler, professionshøjskoler, kommuner og private virksomheder. Dato: 20. august 2014 Sagsnr.: Ref: Chefrådgiver Anders Roed Side 1/16 Aftaler om stillingsfællesskaber med en eller flere eksterne partnere er et vigtigt redskab til at understøtte Healths bestræbelser for videnudveksling med det omgivende samfund og til at skabe sammenhæng mellem grundforskning, klinisk og anden praksisnær forskning, undervisning, behandling og udvikling inden for de sundhedsfaglige områder. Derudover er det et vigtigt tilbud i den vifte af karriereforløb og -muligheder, som Health gerne vil tilbyde medarbejdere på alle niveauer. Dette notat beskriver rammen for det rent stillingsmæssige på Health. Notatet forholder sig dermed ikke til alle andre konkrete forhold i stillingsfællesskaberne. I alle tilfælde skal de organisatoriske forhold, opgavefordeling, kompetenceudvikling og finansiering yderligere aftales mellem partnerne som beskrevet i punkt Generelle vilkår Formålet med dette notat er at beskrive de mange muligheder, der findes for stillingsfællesskaber, som kan medvirke til at forstærke samspillet og dermed også kompetencerne og videngrundlaget i sundhedssektoren. Notatet skal dog også oplyse Healths eks- Dekansekretariatet, Health Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C

2 terne partnere om de særlige vilkår, der gælder for akademiske stillinger, herunder f.eks. kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse, krav til opgaver og funktioner, krav til kvalifikationsudvikling i stillingerne, ansættelseslængde og forlængelser samt karriereveje. Side 2/16 For Health er det et generelt vilkår, at aftaler om stillingsfællesskaber skal være i overensstemmelse med de love og cirkulærer, der gælder for Aarhus Universitet og for ansættelser på universitetet, herunder (indsat med links) Universitetsloven Vedtægt for Aarhus Universitet Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter Lov om tidsbegrænset ansættelse Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. Ph.d. bekendtgørelsen Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (2007) og herunder notat om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (2013) Cirkulære og notat om stillingsstruktur for videnskabeligt personale angiver rammen for ansættelse af videnskabelige medarbejdere på institutterne ved Health, og det gælder generelt, at alle videnskabelige medarbejdere har forskning, forskningsbaseret undervisning/vejledning og videnudveksling med samfundet som kerneopgaver. Omfanget og vægtningen af disse kerneopgaver kan dog variere efter den konkrete stilling. Ved ansættelsen af en videnskabelig medarbejder på universitetet sørger universitetet, i aftalen med den eksterne partner, for opslag og bedømmelse af de videnskabelige kvalifikationer i forhold til den aftalte opgavesammensætning. Lov om tidsbegrænset ansættelse indeholder en særbestemmelse om forskere og undervisere i 5, stk. 2. Det er her fastsat, at tidsbegrænsede ansættelser højst kan fornyes to gange, således at der i alt er tre ansættelsesperioder. Det vil normalt betyde, at den ansatte forsker/underviser herefter ikke kan ansættes tidsbegrænset i yderligere perioder i samme stilling. I stillingsstrukturen henstilles det i øvrigt til ledelsen på universiteterne at synliggøre karriereperspektiverne for de ansatte videnskabelige medarbejdere, herunder navnlig ansatte i tidsbegrænsede stillinger, f.eks. ved drøftelse af karrieremuligheder med den enkelte medarbejder.

3 3. Stillingssituationer Side 3/16 Betegnelsen stillingsfællesskab bruges om flere typer af ansættelsessituationer, når en ekstern partner finansierer hele eller dele af en stilling, hvor der i forbindelse hermed er en aftale med den eksterne partner om stillingsindholdet. I nogle tilfælde vælges det at have en akademisk deltidsstilling, hvor den, der er kvalificeret og går ind i deltidsstillingen, må antages at have en supplerende deltidsstilling hos samarbejdspartneren for at opfylde formålet uden dette dog er en formel forudsætning for konstruktionen. Health ønsker i disse situationer som regel ikke at have deltidsstillinger på under 20 %. Stort set alle de akademiske stillingstyper kan komme i spil her. I andre tilfælde (jf. også beskrivelserne nedenfor) forudsætter ansættelsen i en akademisk hel- eller deltidsstilling, at den, der ansættes, også har en stilling med patientbehandling eller lignende. Kombinationen er dermed nødvendig. Det gælder f.eks. for stillingen som klinisk professor. Det er også et stillingsfællesskab, når en ph.d.-studerende er indskrevet som ph.d.- studerende på AU og ansat helt eller delvist på universitetet, helt eller delvist finansieret af en ekstern partner. 4. Aftaler om stillingsfællesskaber Stillingsfællesskaber oprettes for at tilgodese ønsker hos alle partnere, der indgår i fællesskabet. Dermed understøttes også muligheden for at realisere eventuelle fælles mål, som samarbejdspartnerne er blevet enige om at opnå. 1 Aftaler om stillingsfællesskaber med Health bør beskrive de relevante konkrete forhold vedrørende ansættelsen, herunder 1. Baggrunden og formålet med at opslå stillingen som stillingsfællesskab, herunder den værdi det tilføjer partnerne og den synergi, det giver i forhold til at nå fælles mål. 2. Regelgrundlag og organisatoriske forhold for stillingen, herunder ansættelsesprocedure, se afsnit Fysisk placering og indhold i stillingen, herunder en beskrivelse af funktioner og opgaver i stillingen og hvorledes kerneopgaver ved Health vægtes. 4. Kompetenceudvikling i stillingen med henblik på de akademiske og andre karrieremuligheder. 1 Jf. f.eks. samarbejdsaftaler mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland (indsat med link)

4 5. Finansiering, der dækker lønomkostninger og andre udgifter som f.eks. kontorhold, rejser, kongresdeltagelse og kurser. Side 4/16 5. Akademiske stillinger og karriereveje Stillingsfællesskaber med Health kan, hvis det er formålstjenligt, etableres med stillingstyper, der ikke har et isoleret universitært karrieresigte. Ved etablering af vedvarende og voksende miljøer, vil det dog være hensigtsmæssigt at være opmærksom på karrieretrinene i stillingsstrukturen. Nedenfor er hovedelementerne i en generel akademisk karrierevej (ph.d., adjunkt, lektor og professor) skitseret. Beskrivelsen er helt generel og i hovedtræk. Derudover beskrives overordnet mulighederne for en akademisk karriere i kombination med ansættelse i sundhedssektoren Generel akademisk karrierevej I stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteterne skelnes der mellem hovedstillinger og særlige stillinger. Hovedstillingerne udgør et sammenhængende karriereforløb og består af adjunkt/forsker, lektor/seniorforsker, professor mso og professor. Særlige stillinger indgår ikke i det sammenhængende karriereforløb og anvendes af uni- Kandidatuddannelse Ph.d. Adjunkt Lektor Professor Den generelle akademiske karrierevej begynder efter en kandidateksamen med en treårig ph.d.-forskeruddannelse. Indskrivning til ph.d.-forskeruddannelsen kan også ske i tilknytning til kandidatuddannelsesforløbet inden kandidatgraden er opnået. Efter opnået ph.d.- grad er der mulighed for at søge en adjunktstilling og herefter er der mulighed for at søge et lektorat, som i udgangspunktet er en varig videnskabelig stilling ved et af hovedområdets institutter. Det er desuden muligt at blive ansat i et seksårigt tenure track fra adjunkt til lektor, jf. beskrivelsen af stillinger på adjunktniveau nedenfor. Hvis en lektor efter en årrække lever op til de særlige faglige krav, der stilles til et professorat, er der mulighed for at søge et varigt eller tidsbegrænset professorat eller et tidsbegrænset professorat mso (med særlige opgaver).

5 versiteterne efter behov. Læger kan ansættes i både hovedstillinger og særlige stillinger. De særlige kliniske stillinger anvendes, når hovedansættelsen er udenfor universitetet. Side 5/ Akademisk karriere i kombination med ansættelse i sundhedssektoren For læger på det kliniske/ praksisnære område er den kliniske videreuddannelse og karriere ofte det centrale, men der er flere muligheder for at integrere/kombinere denne vej med den akademiske karrierevej. Stillingerne på det kliniske område er normalt tæt forbundet med patientbehandling, f.eks. stillinger i kombination mellem Health og en afdeling på et hospital. Stillingerne er dog ikke reserveret til hospitalerne eller til læger. Det er f.eks. muligt at kombinere ph.d.-studiet med et lægeligt hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen. Det vil normalt være et seksårigt forløb, hvor ph.d.-studiet varer tre år, og hoveduddannelsen varer tre år mod normalt fire år. Speciallægestillingen kan, hvis den ansatte har opnået de akademiske kvalifikationer kombineres med et klinisk lektorat, jf. nedenfor om denne stilling. Der er tæt samarbejde mellem Health og Region Midtjylland på alle ledelsesniveauer, og der findes en række karrierestillinger på universitetet, der svarer til karrierestillinger i ledelsesstrengen på hospitalssiden. Nogle af disse karrierestillinger er omfattet af stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter, f.eks. professor og klinisk professor, idet disse kan betragtes som forskningsledere. Andre er opstået gennem særlige aftaler mellem Health og Region Midtjylland på Aarhus Universitetshospital, f.eks. koordinerende klinisk lærestolsprofessor, klinisk lærestolsprofessor, semester koordinerende professor og akademisk koordinator. For disse stillingstyper se Aftale om professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (indsat med link). 6. Stillingstyper og ansættelsesvilkår 6.1 Kriterier vedr. bedømmelser I forbindelse med ansættelse af videnskabeligt personale vil der ofte være krav om en positiv bedømmelse af kandidatens evner i forhold til at bestride den relevante stilling. Krav til bedømmelse fremgår af Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (indsat med link): 4. Universitetet fastsætter regler for faglig bedømmelse af ansøgere ved besættelse af videnskabelige stillinger. Stk. 2. Den faglige bedømmelse skal tage stilling til, om ansøgerne besidder de faglige kvalifikationer inden for forskning, undervisning, formidling m.v., som er forudsat i stillingsstrukturen, og herudover opfylder de øvrige kva-

6 lifikationskrav, der er angivet i opslaget. Der afgives en ikkeprioriteret, begrundet og skriftlig bedømmelse af ansøgernes faglige kvalifikationer til rektor. Hvis der er meningsforskelle mellem de faglige bedømmere, skal dette fremgå af bedømmelsen. Side 6/16 Regler for bedømmelse af eksterne lektorer er beskrevet i cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. (indsat med link). Der kan være tale om flere forskellige niveauer af bedømmelse og inden for samme stillingskategori kan der være forskel på bedømmelsens omfang alt efter ansættelsens varighed (under eller over et år, forlængelse osv.). 6.2 Kvalifikationskrav m.v. i stillingsstrukturen Stillinger under adjunktniveau Ph.d.-stipendiat (ph.d. fellow) Erhvervs-ph.d. En erhvervs-ph.d. er et treårigt erhvervsrettet ph.d.-uddannelsesprojekt, hvor den studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på universitetet. Der kan tilknyttes tredjeparter fra både det offentlige og det private til projektet. Virksomheden modtager et løntilskud fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Tilsvarende modtager universitetet et tilskud fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen til dækning af vejledning og andre udgifter forbundet med indskrivning. Den ph.d.-studerendes tid er ligeligt fordelt mellem virksomheden og universitetet, og der er vejleder ved både universitetet og ved virksomheden. Offentlig erhvervs-ph.d. I forbindelse med en offentlig erhvervs-ph.d. indgår en eller flere offentlige organisationer(er) i et erhvervs-ph.d.-projekt. Hvis der er afsat særlige midler hertil, vil offentlige organisationer kunne søge om tilskud til projekterne fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen ved angivne ansøgningsrunder. Hvis der ydes tilskud, må projektet ikke falde indenfor fagområder, hvor forskningsinstitutionen i forvejen har faste forskningsaktiviteter. Det vil sige, at man ikke kan have en offentlig erhvervs-ph.d. på Health inden for den almindelige sundhedsvidenskabelige forskning, men derimod f.eks. indenfor forskning i organisation, arbejdsgange o.l. Samfinansierede ph.d.-forløb Forskeruddannelsen forventes fremover at understøtte alle kvalificerede ph.d.- studerende med en vis medfinansiering (1/3 af lønudgiften), hvor den resterende del fi-

7 nansieres af den eksterne part. Den ph.d.-studerende kan ansættes ved universitetet, og da overføres bevillingen til universitetet. Der skal desuden påregnes en studieafgift. Side 7/16 Deltidsindskrivning En ph.d.-studerende kan indskrives (og ansættes) på deltid samtidig med, at han/hun arbejder deltids eller som selvstændig ved siden af. Et eksempel herpå kan være en tandlæge, som ved siden af ph.d.-studiet arbejder to dage på klinik under hele eller en del af indskrivningen. Videnskabelig assistent (research assistant) Ansættelse som videnskabelig assistent er som regel en korttidsansættelse. Ansættelsen er typisk enten optakt/forberedelse til et ph.d.-studie, eller anvendes i perioden efter afsluttet endnu ikke forsvaret ph.d.-studie inden evt. efterfølgende ansættelse som adjunkt eller lignende. Hovedopgaverne i stillingen er forskning og/eller undervisning. For at blive ansat som videnskabelig assistent skal man have en relevant uddannelse på kandidatniveau. Man kan maximalt være ansat som videnskabelig assistent i tre år. Der kræves bedømmelse, jf. de interne retningslinjer for sammensætning af bedømmelsesudvalg på Health i henhold til AUs interne rammeaftale af 9. oktober Forløbet kan højest bestå af én ansættelse og to forlængelser. Undervisningsassistent (assistant lecturer) Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Undervisningsassistenten varetager undervisning inden for faget efter institutionens bestemmelse. Undervisningsassistenten skal have særlig tilladelse til at fungere som eksaminator. Stillingerne besættes for en periode på indtil tre år. Genansættelse kan finde sted i det omfang, at det er i overensstemmelse med lov om tidsbegrænset ansættelse, jf. oven-

8 for. Det konkrete timetal mv. fastsættes for hvert semester inden for de aftalte rammer herfor. Side 8/16 Kvalifikationskravet er kandidatniveau. Ekstern lektor (part-time lecturer) Ansættelse som ekstern lektor er en deltidsansættelse på timeløn. Ansættelsen kan enten være tidsbegrænset eller varig. Timetallet fastsættes hvert semester og kan variere over ansættelsesperioden. Opgaverne i stillingen er selvstændig undervisning, herunder gennemførelse af eksaminer. Ansættelse som ekstern lektor kræver relevant kandidatniveau med yderligere relevante kvalifikationer f.eks. fra et praksisområde. Ved ansættelse/forlængelse skal der foretages bedømmelse, og tidsbegrænsede stillinger kan højst bestå af én ansættelse og to forlængelser. Endvidere er det, i henhold til overenskomsten, et krav, at der som minimum ydes betaling for 100 undervisningstimer pr. undervisningsår. Stillinger på adjunktniveau Stillingerne på adjunktniveau omfatter postdoc og adjunkt/forsker. I henhold til den nye stillingsstruktur pr. 1. september 2013 er postdoc blevet en særskilt stilling, som ikke er en del af den akademiske karrierevej. Postdoc (postdoctoral fellow) Ansættelse som postdoc er en tidsbegrænset ansættelse på fuld tid eller deltid. Opgaverne i stillingen er overvejende forskning og i mindre grad undervisning. Da fokus i ansættelsen ikke er på pædagogisk opkvalificering, giver en ansættelse som postdoc ikke i sig selv adgang til senere lektoransættelse. Stillingen kan kvalificere til en karriere i det private erhvervsliv eller andre sektorer udenfor universitetet. En ansættelse som postdoc kan også kvalificere til en efterfølgende ansættelse som adjunkt/forsker.

9 Ansættelse som postdoc kræver videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau, hvilket i praksis vil sige et gennemført ph.d.-studie. Side 9/16 Man kan maksimalt være ansat som postdoc i fire år på samme institution. Ved ansættelse/forlængelse skal der foretages bedømmelse, og forløbet kan højst bestå af én ansættelse og to forlængelser. Adjunkt (assistant professor) Ansættelse som adjunkt sker normalt med henblik på en efterfølgende ansættelse som lektor, hvorfor der ud over forskningsdelen fokuseres på udvikling af undervisningskompetencer. En stilling som adjunkt kan besættes tidsbegrænset for en periode på op til fire år, dog fem år for det kliniske område. Ansættelsen kan være på fuld tid eller deltid. Flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser kan finde sted, men man kan maksimalt være ansat som adjunkt i otte år. Stillingen som adjunkt kan ligeledes besættes varigt i et tenure track, hvor den ansatte efter maksimalt seks år overgår til en stilling som lektor/seniorforsker. Opgaverne i stillingen er overvejende forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (herunder eksamensforpligtelser). Der indgår supervision og pædagogisk opkvalificering. Ansættelse som adjunkt kræver videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau, hvilket i praksis vil sige et gennemført ph.d.-studie. Ved ansættelse/forlængelse skal der foretages bedømmelse, og forløbet kan højst bestå af én ansættelse og to forlængelser. Forsker (researcher) Stillingen som forsker anvendes fortrinsvist til forskningsbaseret myndighedsbetjening. Ansættelse som forsker er en tidsbegrænset ansættelse på fuld tid eller deltid. Opgaverne i stillingen er overvejende forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling), forskningsbaseret myndighedsbetjening og undervisning i mindre omfang. Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering.

10 Ansættelse som forsker kræver videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau, hvilket i praksis vil sige et gennemført ph.d.-studie. Side 10/16 Man kan maximalt være ansat som forsker i 4 år (på det kliniske område dog 5 år) og forløbet kan højest bestå af én ansættelse og to forlængelser. Ved ansættelse/forlængelse skal der foretages bedømmelse. Stillinger på lektorniveau Lektor (associate professor) Ansættelse som lektor kan ske på enten fuld tid eller deltid. Ansættelsen kan være varig eller tidsbegrænset. Opgaverne i stillingen er overvejende forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (herunder eksamensforpligtelser). Herudover kan relevante opgaver være videnudveksling med det omgivende samfund og forskningsledelse, vejledning m.v. Kvalifikationskrav for ansættelse som lektor er adjunkt/forsker-niveau eller andre kvalifikationer. Det forudsættes, at ansøgeren har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering samt har modtaget en positiv skriftlig vurdering af de undervisningsmæssige kvalifikationer. Relevante kvalifikationskrav skal fremgå af stillingsopslaget. Ved ansættelse/forlængelse skal der foretages bedømmelse, og i tidsbegrænsede stillinger kan forløbet højst bestå af én ansættelse og to forlængelser. Seniorforsker (senior researcher) Stillingen som seniorforsker anvendes fortrinsvist til forskningsbaseret myndighedsbetjening. Ansættelse som seniorforsker kan ske på enten fuld tid eller deltid. Ansættelsen kan være enten varig eller tidsbegrænset. Opgaverne i stillingen er overvejende forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret myndighedsbetjening, samt undervisning i mindre omfang. Herudover kan relevante opgaver være videnudveksling med det omgivende samfund og forskningsledelse, vejledning m.v. Ansættelse som seniorforsker forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer opnået gennem tilfredsstillende gennemført adjunkt/forsker forløb, men også andre kvalifikati-

11 oner kan komme i betragtning. Relevante kvalifikationskrav skal fremgå af stillingsopslaget. Side 11/16 Ved ansættelse/forlængelse skal der foretages bedømmelse, og i tidsbegrænsede stillinger kan forløbet højst bestå af én ansættelse og to forlængelser. Stillinger på professorniveau Professor (professor) Ansættelse som professor kan ske på enten fuld tid eller deltid. Ansættelsen vil typisk være varig, i sjældne tilfælde tidsbegrænset. Opgaverne i stillingen er overvejende forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (herunder eksamensforpligtelser). Hertil kan komme forskningsbaseret myndighedsbetjening, ligesom andre relevante opgaver kan være videnudveksling med det omgivende samfund og forskningsledelse, vejledning m.v. Ansættelse som professor kræver høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, samt dokumenteret undervisning, vejledning, udvikling af fagområdet m.m. samt relevante lederevner. Relevante kvalifikationskrav skal fremgå af stillingsopslaget. Ved ansættelse/forlængelse skal der foretages bedømmelse, og i tidsbegrænsede stillinger kan forløbet højst bestå af én ansættelse og to forlængelser. Professor mso (professor med særlig opgaver) (professor with special responsibilities) Ansættelse som professor med særlige opgaver er en tidsbegrænset ansættelse af tre til otte års varighed. Der er mulighed for forlængelse, men den samlede ansættelse må ikke overstige otte år. Professor mso er normalt en stilling, der oprettes til særligt talentfulde yngre forskere, gerne til gennemførelse af specifikke forskningsprojekter. Efter udløb af ansættelsesperioden overgår den pågældende til en stilling som lektor (typisk den ansættelse den pågældende havde inden ansættelse som professor mso). Opgaver og ansættelseskrav i stillingen er som ved en almindelig professoransættelse, dog lægges stor vægt på, at det nødvendige udviklingspotentiale skal være til stede. Ved ansættelse/forlængelse skal der foretages bedømmelse.

12 Ved ansættelsesperiodens ophør overgår den ansatte til lektoransættelse, hvis ikke personen har søgt og fået et ordinært professorat. Side 12/16 Klinisk professor (clinical professor) Ansættelse som klinisk professor er en ansættelse ved universitetet, der fordrer en samtidig ansættelse som f.eks. overlæge på en hospitalsafdeling, hvorfor stillingen opslås samtidigt ved universitetet og hospitalet. Stillingen kan være tidsbegrænset i de tilfælde typisk fem år med mulighed for forlængelse. Opgaverne i stillingen er med Region Midtjylland aftalt til 50 % universitetsfunktioner og 50 % kliniske funktioner. Universitetsopgaver og ansættelseskrav i stillingen er som ved en almindelig professoransættelse, dog kræves der en speciallægeuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer (af hensyn til besættelse af overlægestillingen). Ved ansættelse/forlængelse skal der foretages bedømmelse. Der kan også ske ansættelse i et ordinært professorat inden for det kliniske område. I så fald følger vilkårene de ordinære professorer, og der ydes et honorar fra hospitalet. Særlige stillinger Seniorrådgiver (senior advisor) Ansættelse som seniorrådgiver kan ske på enten fuld tid eller deltid. Ansættelsen kan være enten varig eller tidsbegrænset. Opgaverne i stillingen er overvejende forskningsbaseret myndighedsbetjening og formidling af forskningsresultater til myndigheder, erhvervsliv og samfundet. Herudover kan der bl.a. være tale om undervisning i mindre omfang. Ansættelse som seniorrådgiver kan ske på baggrund af kvalifikationer opnået gennem tilfredsstillende gennemført adjunkt/forsker forløb, men også andre kvalifikationer kan komme i betragtning, f.eks. selvstændigt gennemførte formidlings- og rådgivningsopgaver i forhold til myndigheder, erhvervsliv eller samfundet. Relevante kvalifikationskrav skal fremgå af stillingsopslaget. Ved ansættelse/forlængelse skal der foretages bedømmelse, og i tidsbegrænsede stillinger kan forløbet højst bestå af én ansættelse og to forlængelser.

13 Side 13/16 Studieadjunkt (teaching assistant professor) På idrætsuddannelsen ved Institut for Folkesundhed forekommer ansættelse som studieadjunkt. Studieadjunkt er typisk en fuldtidsansættelse. Ansættelsen er tidsbegrænset med det krav, at den pågældende senest seks måneder inden udgangen af sjette ansættelsesår skal kunne bedømmes lektorkvalificeret. Er bedømmelsen positiv, tildeles stillingsbetegnelsen lektor. Er bedømmelsen negativ, er der mulighed for en forlængelse med 2 år med henblik på ny bedømmelse. Sker dette ikke, skal ansættelsen bringes til ophør. Den samlede ansættelse er maksimalt otte år ved AU. Opgaverne i stillingen er overvejende undervisning og tilsvarende opgaver, samt evt. faglige udviklingsopgaver. Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering. Ansættelse som studieadjunkt kræver videnskabelige kvalifikationer på kandidatniveau. Ved ansættelse/forlængelse skal der foretages bedømmelse. Studielektor (teaching assistant professor) På idrætsuddannelsen ved Institut for Folkesundhed forekommer ansættelse som studielektor. Studielektor er typisk en fuldtidsansættelse. Ansættelsen kan være varig eller tidsbegrænset. Opgaverne i stillingen er overvejende undervisning og tilsvarende opgaver, samt evt. faglige udviklingsopgaver. Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering. Ansættelse som studielektor kræver videnskabelige kvalifikationer på kandidatniveau og positiv bedømmelse inden ansættelsen, og normalt også at den pågældende har haft mindst seks års beskæftigelse inden for et for stillingen relevant arbejdsområde. Ved ansættelse/forlængelse skal der foretages bedømmelse. Klinisk lektor (part-time clinical lecturer)

14 Ansættelse som klinisk lektor er en deltidsstilling, der normalt er tidsbegrænset, men som også kan være varig. Tidsbegrænset ansættelse sker for mindst tre år og højst fem år. I særlige tilfælde for en kortere periode. Side 14/16 Opgaverne i stillingen er selvstændig varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver, herunder eksamen for medicinstuderende og studerende i klinisk biomekanik. Stillingen kan ligeledes omfatte udvikling af fagområdet m.v. Normalt vil der være en samtidig ansættelse som f.eks. overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en hospitalsafdeling, ligesom en vis forskningsaktivitet forventes. Kvalifikationskrav til ansættelse som klinisk lektor er en lægevidenskabelig kandidateksamen med yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer (f.eks. ph.d.- grad eller doktorgrad), og for ekstern klinisk lektor i biomekanik kandidatgrad i klinisk biomekanik eller lignende. Ansættelse sker i henhold til Aftale af 29. november 2012 om kliniske lektorer ved universiteter og uddannelsesministeriet (indsat med link). Ved ansættelse/forlængelse skal der foretages bedømmelse, og i en tidsbegrænset stilling kan forløbet højst bestå af én ansættelse og to forlængelser. Klinisk assistent (clinical assistant) Ansættelse som klinisk assistent er en tidsbegrænset ansættelse på niveau med den videnskabelige assistent. Ansættelsen er typisk enten optakt/forberedelse til et ph.d.- studie, eller anvendes i perioden efter afsluttet endnu ikke forsvaret ph.d.-studie, inden evt. efterfølgende ansættelse som post.doc. Hovedopgaverne i stillingen er forskning og/eller undervisning. For at blive ansat som klinisk assistent skal man have en lægevidenskabelig kandidatgrad og have relevant klinisk erfaring. Man kan maksimalt være ansat som klinisk assistent i fire år, og forløbet kan højest bestå af én ansættelse og to forlængelser. Der kræves en bedømmelse, jf. de interne retningslinjer for sammensætning af bedømmelsesudvalg på Health i henhold til AU s interne rammeaftale af 9. oktober Klinisk lærer (clinical instructor)

15 Ansættelse som klinisk lærer er en deltidsansættelse. Ansættelsen kan ske for en periode på maksimalt tre år og genansættelse er mulig, mens der på det odontologiske område vil være mulighed for varig ansættelse efter første tidsbegrænsede ansættelse. Side 15/16 Opgaverne i stillingen er selvstændig varetagelse af undervisning og vejledning, samt evt. varetagelse af andre kliniske opgaver. Kvalifikationskrav er en relevant kandidateksamen samt ajourført erfaring med relevant klinisk arbejde. I tidsbegrænsede stillinger må forløbet højst bestå af én ansættelse og to forlængelser. Der kræves ikke bedømmelse ved ansættelse/forlængelse. Afdelingstandlæge (senior clinical instructor in dentistry) Ansættelse som afdelingstandlæge er en deltidsansættelse. Ansættelsen kan ske tidsbegrænset for en periode på maksimalt tre år, hvorefter der er mulighed for varig ansættelse. Opgaverne i stillingen er varetagelse af ledende funktioner og undervisnings- og behandlingsopgaver i forbindelse med klinisk undervisning af tandlægestuderende. Kvalifikationskrav til stillingen er odontologisk kandidateksamen samt klinisk ekspertise på højt fagligt niveau. I tidsbegrænsede stillinger må forløbet højst bestå af én ansættelse og to forlængelser. Der kræves ikke bedømmelse ved ansættelse/forlængelse. Specialtandlægeuddannelse Uddannelsen som specialtandlæge i odontologi er en tre års fuldtidsansættelse. Stillingsindehaveren følger et klinisk videreuddannelsesprogram og modtager i den forbindelse supervision. Kvalifikationskrav til stillingen er odontologisk kandidateksamen samt to års fuld beskæftigelse med praktisk-klinisk odontologi, heraf mindst et års beskæftigelse med børnetandpleje.

16 Psykologisk kandidatstilling Side 16/16 Stillingen som klinisk psykologisk kandidat er en tidsbegrænset uddannelsesstilling. Ansættelse sker for ét år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år. Stillingsindehaveren følger et klinisk videreuddannelsesprogram og modtager den forbindelse af supervision. Kvalifikationskrav til stillingen er psykologisk kandidateksamen samt efterfølgende klinisk-psykologisk erfaring.

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter 2015 Cirkulære af 18. september 2015 Modst. nr. 044-15 J.nr. 2015-1513-0168 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2007 Cirkulære af 13. juni 2007 Perst. nr. 055-07 PKAT nr. J.nr. 06-335-21 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes

Læs mere

Til dekanatet. Vedr.:

Til dekanatet. Vedr.: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til dekanatet SAGSNOTAT 1. JULI 2010 Vedr.: Anvendelse af vejledere og eksaminatorer på bachelorkandidat-

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2004 Cirkulære af 22. december 2004 Perst. nr. 064-04 PKAT nr. J.nr. 02-335-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger Universitets- og Bygningsstyrelsen

Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger Universitets- og Bygningsstyrelsen Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes for

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen

Læs mere

Spørgsmål Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel til at forlænge ansættelserne eller om dette skal afvente cirkulæret?

Spørgsmål Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel til at forlænge ansættelserne eller om dette skal afvente cirkulæret? Notat Modtager(e): Alle universiteter og svar til notat af 28. juni 2013 om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel

Læs mere

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET August 2010 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 8000 Århus C Tlf.: 89421122

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 2010 Cirkulære af 5. juli 2010 Perst. nr. 024-10 J.nr. 08-335-13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG vedrørende ansættelse af videnskabeligt personale ved ASB HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET MARTS 2010 1 INDHOLD 1. Regelgrundlaget 2. Bedømmelses formål 3. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Vejledning for ansøgere

Vejledning for ansøgere Vejledning for ansøgere Vejledning for ansøgere i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt samt teknisk administrativt personale ved Health, Aarhus Universitet Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET VEJLEDNING for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET MAJ 2010 Indhold 1. Om VIP-stillinger... 3 Ansøgningen... 3 Online ansøgning... 3 Bedømmelsesudvalg/Sagkyndig

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Forsknings- og undervisnings-stillinger ved. Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

Forsknings- og undervisnings-stillinger ved. Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU RLL/KOK 230316 Forsknings- og undervisnings-stillinger ved Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Overordnede kvalifikationskrav 2 Stillingskategorier

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne 2010 Cirkulære af 22. september 2010 Perst. nr. 029-10 J.nr. 09-335-16 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 Besluttet den 15/3 2016 1 AU s handleplan for flere kvinder i forskning Aarhus Universitet har samlet set en kendt udfordring

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE TIL VIDENSKABELIGE OG TEKNISK-ADMINISTRATIVE STILLINGER VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING FOR ANSØGERE TIL VIDENSKABELIGE OG TEKNISK-ADMINISTRATIVE STILLINGER VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH VEJLEDNING FOR ANSØGERE TIL VIDENSKABELIGE OG TEKNISK-ADMINISTRATIVE STILLINGER Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Målgruppe...2 2. Ansøgning og dokumentation...2

Læs mere

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet D E T T E K N I S K - N AT U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 9 1 0 0 A A L B O R G Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger VEJLEDNING for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET MARTS 2008 Indhold 1. Om VIP-stillinger side 3 Ansøgningen side 3 Bedømmelsesudvalg/Sagkyndig

Læs mere

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 61 Ref.: Risak Dato: 1. november 2012 Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Lønguide 2015 for offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. april 2015 til 30. september 2015. dm.dk

Lønguide 2015 for offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. april 2015 til 30. september 2015. dm.dk Lønguide 2015 for offentligt ansatte DM ere gældende fra til 30. september 2015 dm.dk INDHOLD 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU.

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. 1 HVAD DÆKKER DET OVER? Et fælles politik papir Holdningsbearbejdende Medinddrages i vores daglige aktiviteter Inspiration til specifikke

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale)

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Den 24. februar 2017 Gældende fra dato for sidste underskrift Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Aftalen er en delaftale under

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Svend Hylleberg, Johnny Laursen, Per Baltzer Overgaard, Lise Wogensen, Jes Madsen. Fra sekretariatet: Jeppe Dørup Olesen og Rebekka Sylvest

Svend Hylleberg, Johnny Laursen, Per Baltzer Overgaard, Lise Wogensen, Jes Madsen. Fra sekretariatet: Jeppe Dørup Olesen og Rebekka Sylvest AARHUS UNIVERSITET Side 1 of 185af 2 Ref.: LP 27-08-2013 Dagsorden Dato Møde Klokkeslæt Sted Tirsdag den 3. september Talentbåndet 12.00-15.00 Rektoratets mødelokale, bygning 2013 1430 Faste deltagere

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Politik for frikøb til forskning

Politik for frikøb til forskning Politik for frikøb til forskning Baggrund og formål Bestræbelsen på at opnå yderligere ekstern finansiering af instituttets aktiviteter er et af de vigtigste strategiske mål for Institut for Æstetik og

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

VIP-policy. Vejledning om VIP-ansættelsesproceduren ved Aarhus BSS

VIP-policy. Vejledning om VIP-ansættelsesproceduren ved Aarhus BSS VIP-policy Vejledning om VIP-ansættelsesproceduren ved Aarhus BSS 14-06-2016 Indhold 1. Generelle bemærkninger... 2 1.1. Delegation... 2 1.2. Område... 2 2. Generelt om opslag, bedømmelsesudvalg og ansættelser

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Sekretariatet. Universiteternes karrierehåndtering: Tab af talent og faldende kvalitet i de forskningsbaserede uddannelser

Sekretariatet. Universiteternes karrierehåndtering: Tab af talent og faldende kvalitet i de forskningsbaserede uddannelser Sekretariatet Universiteternes karrierehåndtering: Tab af talent og faldende kvalitet i de forskningsbaserede uddannelser Den 24. januar 2012 Sagsnr. S-2012-100 Dok.nr. D-2012-1629 bba/ka På trods af universitetslovens

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T XXX. FEBRUAR 2012 Vedr.: Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Cirkulære om. Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet

Cirkulære om. Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet 2000 1.3.25 INDHOLD Side CIRKULÆRE Bemærkninger til protokollat om stillingsstrukturen...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Indledende bemærkninger Revisionen af stillingsstrukturen er sket inden

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering SEPTEMBER 2014 Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering Ny stillingsstruktur Tværgående Uddannelsesudvikling, Kirsten Larsen HR og Kommunikation, jura&forhandling Adjunktansættelser i UCL Adjunktansættelser

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr 1065 af 04/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, traineestipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere