Islams opfattelse af stat og samfund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Islams opfattelse af stat og samfund"

Transkript

1 Islams opfattelse af stat og samfund Definitionen af Islam Allah har nedsendt det Islamiske budskab, hvis fundament er livsanskuelsen, der udtrykkes i sætningen: "Der er ingen ilah foruden Allah, Muhammad er Hans Sendebud". Islam er et omfattende, universelt budskab til hele menneskeheden, der organiserer alle livets affærer, behandler alle menneskets problemer som et menneske, uden betragtning til race, køn, farve, sprog, nationalitet, social eller økonomisk status, samt organiserer menneskets forhold til sig selv, dets Skaber og dets medmennesker, i alle tider og steder. Det islamiske budskab er kommet med specifikke, bestemte tanker, som har formet en unik kultur, hvorved det bestemte opfattelserne om livet og krystalliserede dets tilhængeres smag ifølge denne kultur. Budskabet har således fremlagt en bestemt målestok for handlinger, som er Halal (legalt) og Haram (illegalt), et bestemt livsmønster, samt etableret et enestående samfund i dets tanker, følelser, systemer og individernes personligheder. Dette budskab kom ligeledes med en fuldkommen lovgivning, der behandler forholdene i staten og samfundet, om end det drejer sig om styreformen, økonomien, sociale forhold, uddannelse, indenrigs - eller udenrigs politik, eller om disse forhold drejer sig om de generelle forhold mellem staten og dens borgere, mellem staten og andre stater, i freds - eller krigstilstand, eller drejer sig om de private forhold blandt samfundets individer indbyrdes. Islams opfattelse af samfundet Islam opfatter samfundets bestanddele som værende tanker, følelser og systemer, som alle er baseret på en bestemt livsanskuelse. Ifølge denne forståelse er et samfund ikke islamisk, førend de islamiske tanker og følelser dominerer, samtidig med at det islamiske samfundssystem er implementeret. På samme måde, hvis alle folk er muslimer, men tankerne, de adopterer, er demokratisk-kapitalistiske, deres følelser præstelige, åndelige eller nationalistiske, og systemet, som praktiseres over dem, demokratisk- kapitalistisk, så vil samfundet være ikke-islamisk, selv hvis majoriteten af folket er muslimer. Islams syn er, at Allah har fastsat et system for livet, som mennesket skal efterleve, og at Han har sendt sendebuddet Muhammad med dette system, som sendebuddet har meddelt til mennesket, og mennesket skal således indordne sig under dette system. Herfra studerer muslimerne problemerne og udleder deres løsninger fra Qur'an og Sunnah (sendebuddets udtalelser, handlinger og anerkendelser). Med hensyn til menneskets organiske behov og instinkter, har Islam organiseret tilfredsstillelsen af dem alle med en organisering, der forsikrer deres fornødenhed, bl.a. maven (sult og tørst), de seksuelle og de åndelige fornødenheder. Men dette gøres ikke på bekostning af de andre eller ved at undertrykke nogen og frigøre andre eller ved at frigøre dem alle. I stedet har Islam koordineret og tilfredsstillet dem alle med et detaljeret og præcist system, som resulterer i glæde og ro for mennesket og forhindrer det fra at falde ned på dyreniveauet gennem kaos i dets instinkter, i modsætning til den kapitalistiske ideologi, der nu om dage dominerer verden, og som i denne anledning kan nævnes som et krystalklart eksempel. Islam har fastlagt, at systemet implementeres af muslimen gennem hans motiverende bevidsthed om Allah, ved staten, gennem folks motivation, som er baseret på en intellektuel overbevisning om Islams retfærdighed, samt gennem samarbejde mellem nationen og regenten i at påbyde det legale og forbyde det illegale, samt gennem statens autoritet. Staten tager sig af samfundets affærer og tager sig kun af individernes affærer hvis disse er ude af stand til at klare dette. Systemet ændrer sig ikke. Staten har autoriteten til at adoptere de islamiske love, i tilfældet af at der er flere juridiske udledelser i disse. Samfundsidealerne i Islam Islams opfattelse af samfundsidealer er: beskyttelsen af menneskearten, sindet, livet, æren, privat ejendom, livsanskuelsen, sikkerheden og staten, som alle er faste høje idealer, der sigter mod at beskytte samfundet. Disse høje 1

2 idealer er ikke fastsat af mennesket, men snarere af de love og regler, som Allah har fastsat. Disse kan derfor ikke udsættes for ændring. Islam har fastsat hårde straffe via dets straffesystem til beskyttelse af disse høje idealer. Islams opfattelse af lykke Lykke er opnåelsen af Allahs tilfredshed og ikke opfyldelsen af menneskets lyster, da opfyldelsen af menneskets lyster, såsom de organiske og instinktive behov, er essentielle for opretholdelsen af eksistensen, og lykke er ikke garanteret ved denne opfyldelse. Islams opfattelse af handlingernes målestok Handlingernes målestok i Islam er ikke gavn og nytte, som den er i kapitalismen, men tværtimod er den Allahs påbud og forbud. Dette gør, at denne målestok aldrig udvikles eller ændres, og målet med anvendelsen af denne målestok er som beskrevet foroven, at opnå Allahs tilfredshed, hvilket er det eneste, der garanterer menneskets konstante lykke. Det økonomiske system i Islam Den økonomiske politik i Islam går ud på, at garantere opfyldelsen af individets fundamentale behov med en korrekt opfyldelse, så individet, med en unik levestil i et bestemt islamisk samfund, har muligheden for at kunne stræbe efter at opfylde dets sekundære behov. Derfor har de islamiske regler garanteret en fuldkommen opfyldelse af de fundamentale behov såsom kost, logi og beklædning. Islam har derfor forpligtet manden, der besidder kunnen, at arbejde for at forsørge sig selv og sine nærmeste. Besidder han ikke denne kunnen, påligger ansvaret statskassen. Islams syn på det økonomiske problem Islams forståelse af det økonomiske problem er fordelingen af rigdom og ressourcer til alle individer, der er tilknyttet den Islamiske stat. Med andre ord udtrykkes det økonomiske problem i fordelingen og ikke i produktion, som det er tilfældet i kapitalismen, der satser på højproduktion. Derfor er kapitalisternes forståelse fejlagtig mht. deres opstilling af det økonomiske problem som værende forøgelse af landets rigdom eller produktion generelt, som udtrykkes i BNP, da dette intet fortæller om individernes muligheder for at tilegne sig ejendom, samt deres muligheder for at opfylde deres behov. Derfor betragter Islam slet ikke det økonomiske problem som værende forøgelsen af landets rigdom eller BNP, men Islam tager derimod selve individet i betragtning, sørgende for at det har kapacitet til, at tilegne sig ejendom, for derved at kunne opfylde dets fundamentale behov. Følgelig er det, i kapitalismen, klargjort at, uanset hvor stor landets produktion er, så vil fattigdommen forøges voldsomt, da der ingen garanti er for, at den enkelte borger har råd til at tilegne sig midlerne til at dække de forskellige vitale behov og derefter til at tilegne sig luksuriøse varer, eller er i stand til at benytte sig af de forskellige tjenester (sundhed, uddannelse osv.). Selvom det juridisk fastlægges, at "alle har økonomisk frihed", så er denne anerkendelse kun på et teoretisk plan, og den udgør ikke en garanti for individet, med hensyn til dets opfyldelse af dets behov og herunder de vitale af dem. Derfor er den Islamiske Stats opgave at forsikre, at landets rigdomme og ressourcer ikke bliver udnyttet af private fabrikker og selskaber. Med andre ord skal disse betragtes som offentlig ejendom, der udelukkende skal udnyttes af staten, som derefter skal uddele indtjeningen til alle borgere, muslimer og ikke-muslimer. Ejendomstyper i Islam 1) Privatejendom: Alt andet end det, som den islamiske lovgivning har forbudt at handle med (alkohol, pornomaterialer, svinekød osv.) eller at tjene på (prostitution, aktieselskaber, gambling osv.). 2) Offentlig ejendom: Enten fordeles de nedenstående gratis til folk, eller også skal staten udnytte og investere i disse og derefter give profitten i form af (gratis adgang til) læreanstalter, hospitaler, gratis huse og transportmidler til private, pengesumme eller landbrugsjord til fattige og arbejdsløse osv. Eksempler på fælles, offentlig ejendom er: alle jordens råstoffer (såsom olie, naturgas, guld, sølv, jern) vand, elektricitet, veje osv. 3) Statsejendom: Alle statens anlæg, anstalter og bygninger, om end de er civile eller militære. Staten må hverken gøre privatejendom offentlig eller privatisere offentlig ejendom. 2

3 Ingen skat Islam betragter det som ren ydmygelse og strengt uretfærdigt, at staten eller andre rør ved individets ejendom, som det selv har tjent gennem legalt arbejde. I stedet for at staten stjæler folks ejendom for at forbruge den på offentlige anlæg, hvis det er det, der fremlægges som undskyldning, så skal staten udnytte offentlig ejendom til folkets fordel og ikke give adgang til private selskaber og fabrikker, der udplyndrer landets rigdomme og ressourcer. I kapitalismen så er det ikke nok med, at kapitalhaverne suger folkets fælles offentlige ejendom, men staten kommer også og tager næsten det halve af de penge (skat), som man selv har slidt dag og nat for at tjene. Staten må ligeledes ikke kræve en hvilken som helst form for moms, afgift eller gebyr på nogen som helst vare, indenrigs - eller udenrigshandel, veje, officielle attester osv. Statens valuta Statens valuta må ikke være baseret på andet end guld og sølv, hvori den mængde af mønter, som staten udgiver, skal være 100 % dækket af guld og sølv i statskassen. Dette er den perfekte måde at skabe og opretholde stabilitet på, samt den eneste behandling til det kaos, der præger økonomien og valutaen verden over, og som skyldes, at landenes valutaer bygger på den amerikanske dollars, hvilket automatisk medfører USA's indflydelse og dominans over andre landes økonomi. Finanspolitikken Statskassens indtægter er: jordskat, almisse fra muslimer (zakah), jizyah fra ikke-muslimerne, krigsbytte, offentligejendom, statsejendom, apostaternes ejendom, ingen persons ejendom osv. Penge bliver brugt og uddelt således, at de indtægter, som lovgivningen har fastlagt, overføres til de berettigede personer ifølge de islamiske regler, medens de andre indtægter overlades til Khalifah'ens mening om prioritering og bestemmelse af fordelingen af disse til muslimernes fordel i overensstemmelse med den islamiske lovgivning. Socialsystemet i Islam Det sociale system i Islam går ud på at organisere forholdet mellem manden og kvinden, både i det private og offentlige liv, baseret på synet på manden og kvinden som mennesker, der har den samme natur og de samme behov, og ikke som han- og hunkøn, dvs. et seksuelt syn, som findes i kapitalismen. Forholdet mellem manden og kvinden Både kvinden og manden får de samme rettigheder og de samme forpligtelser, undtagen i de områder, der er specifikke for manden eller kvinden ifølge de islamiske lovgivningstekser i Qur'an og Sunnah. Som eksempel på dette kan nævnes, at manden er forpligtet til at arbejde for forsørgelse af kvinden, medens kvinden ikke er forpligtet til at arbejde eller forsørge nogen, og modsat er kvinden forpligtet til at tildække sit hår uden for hjemmet, medens manden ikke er det. Således har kvinden ret til at beskæftige sig med handel, industri, landbrug, indgå transaktioner og kontrakter, at eje, selv investere sin ejendom, samt selv at varetage sine egne affærer. Kvinden har ret til at blive ansat i offentlige stillinger, at vælge - eller blive valgt til Ummah-rådet (Rådet for Rådslagning)og at deltage i valget af Khalifah'en (overhovedet i den Islamiske stat). Kvinden må til gengæld ikke besidde regent-poster, såsom Khalifah- eller guvernør-posten. Det er tilladt for kvinden at værre inspektør for en hvilken som helst af statens administrationer og institutioner eller at være ansat i disse. Alle de af statens poster, som er af denne stil, dvs. de hører under administrative poster, har kvinden adgang til. Både manden og kvinden forbydes at beskæftige sig med enhver form for arbejde, som fører til anarki mht. til moral eller fører til korruption og opløsning i samfundet. Ægteskabslivet er et tryghedsliv, hvor ægteparrets samliv er et venskab og ikke et partnerskab, der ligner et firma, hvor hver ejer halvdelen og konkurrerer med den anden for sine egne egoistiske interesser. Ægtemandens ansvarlighed over for sin kone er ikke i form af styring, men derimod i form af varetagelse af familiens interesser. Således skal ægtefællerne samarbejde om husligt arbejde. Manden skal tage sig af arbejdet uden 3

4 for huset, og kvinden må tage sig af arbejdet inden for huset, ifølge sin kunnen, og manden er forpligtet til at leje tjenere, der hjælper hende med hendes arbejde, alt efter behov. Uddannelsespolitikken Fundamentet for uddannelsesprogrammet er den islamiske livsanskuelse, således at undervisningsmaterialet og metoden bliver fremlagt og struktureret ifølge dette fundament. I det tilfælde, hvor erhverv og industri hører under videnskab, såsom landbrug, maskineri og skibsværft, er det legalt at modtage frit fra andre nationer. Men hvis tilfældet er, at disse hører under kultur, når de stammer fra et bestemt livssyn, såsom figurkunst og tegning, så er det derimod illegalt at tage imod dem. Alle borgere skal deltage i undervisningen, både på folkeskole og gymnasieniveau, som staten skal give gratis adgang til. Der gives gratis adgang til videreuddannelse til alle borgere ifølge statens kunnen. Staten skal forberede biblioteker, laboratorier og alle kundskabsmidler uden for skolerne og universiteterne for at give mulighed for dem, der vil fortsætte deres studier og forskning i de forskellige fagområder, såsom den islamiske jura, tolkning af Qur'an (tafsir), sprog, lægevidenskab, kemi, medicin, fysik osv. Udenrigspolitikken At bære det islamiske kald er kernen og essensen, hvorpå hele udenrigspolitikken er baseret, og hvorpå statens forhold til andre stater struktureres og organiseres. Forholdet til alle de nuværende stater i den islamiske verden ligger under indenrigspolitikken og ikke under udenrigspolitikken. Derudover skal Khilafah-staten stræbe efter at forene dem alle under én stat, da det ifølge Islam er illegalt at muslimerne er splittede af grænser og lever under flere stater, samt fordi at Khilafah er et symbol på og udtryk for Ummahs ideologiske, politiske og militære enhed, samtidig med at Khilafah er den eneste repræsentant, der har retten til at varetage Ummahs interesser og affærer. Hvad angår de militære traktater, herunder traktater om fælles forsvar, udlejning af militærbaser, lufthavne osv., så er de alle illegale. De økonomiske, handelsmæssige, finansielle og kulturelle traktater er derimod legale. Alle de organisationer, som er baseret på andet end Islam eller drives ifølge andre love end de islamiske love må staten ikke være med i. Her menes eksempelvis FN, Verdensbanken, Valutafonden (som udelukkende er dannet for at være et middel til kolonisering af de svage lande) samt den Arabiske Liga osv. Styresystemet i Islam Lige da Allahs Sendebud kom til Medina, blev den islamiske stat oprettet på den islamiske livsanskuelse som fundament. Sendebuddet Muhammad var ikke længere blot et sendebud men også overhovedet af en stat. Med andre ord var hans opgave nu ikke blot at meddele men også at iværksætte de åbenbarede love og regler i det praktiske liv. Han klargjorde via sine udtalelser og handlinger, og dele af åbenbaringen, statens styreform, opbygning og institutioner, hvilke han selv oprettede og fuldkommengjorde inden han døde. Styreformerne, som eksisterer i verden i dag, repræsenteres i et konge- og fyrstedømme-system, i det republikanske, præsidentielle og parlamentariske system, og det føderale og konføderale system. Alle disse er uislamiske (kufr) styreformer, der fundamentalt og i detaljer modstrider styreformen i Islam. Styreformen i Islam kan hverken betegnes som demokrati, monarki, oligarki eller teokrati. Styreformen i Islam er derimod helt unik og anderledes end de ovennævnte og er repræsenteret i Khilafah, Imamah eller Imarat ul-mu mineen, som alle udtrykker og indbefatter styreformen i Islam. Khilafah er en generel ledelse for alle muslimer i hele verden for opretholdelsen af Shari'ahs love, samt for at bære det islamiske budskab til hele menneskeheden (verden). 4

5 Den islamiske stats opbygning: Khilafah-staten: Den islamiske livsanskuelse er statens fundament. Således er alt, hvad der findes i staten, af institutioner, grundloven og lovene, udledt fra og baseret på de islamiske lovgivningskilder, der udelukkende er Qur'an og Sunnah og det de leder til, dvs. Sahabahs Ijma (enstemmighed) og Qiyas (analogi). Suveræniteten tilhører Shari'ah, og hverken folket, regenten eller de retslærde. Autoriteten tilhører den islamiske Ummah, idet den udpeger Khalifah'en, for at han derved skal udøve Islam på Ummahs vegne. Statens opgave er at implementere Islam indenrigs og bære Islams kald udenrigs til hele verden. Der må udelukkende være én khalifah for alle muslimer i hele verden. Khalifah'en er den eneste, der er bemyndiget til at tjene Ummahs interesser indenrigs og udenrigs. Khalifah: Statens overhoved, som er ansvarlig for, at de islamiske love bliver implementeret fuldt ud. Han er i alle sine handlinger, politik og kontrakter, begrænset til Islams love og regler. Han bliver udpeget af Ummah eller Ummahs repræsentanter. Ummah er af den islamiske lovgivning forpligtet til at stille Khalifah'en og alle guvernørerne (wolah) i staten til regnskab for deres handlinger og til at påbyde dem det legale og forbyde dem det illegale, når de går udenom Islams love. Den, der har retten til at afsætte Khalifah'en er Qadi Al-Madhalim (højesteretsdommeren). Khalifah'en skal være muslim, kønsmoden, forstandig (ikke-sindsyg), fri (ikke-slavebundet), mand, retskaffen samt kvalificeret. Delegerede assistenter: Er de personer, som bliver ansat af Khalifah'en, og som hjælper ham med at styre staten på hans vegne. Deres opgave er den samme som Khalifah'ens opgave. Udøvende assistenter: De er Khalifah'ens medhjælpere, som han ansætter, og som udgør mellemleddet mellem ham og statens institutioner. Jihad-Føreren (Amir ul-jihad): Khalifah'en er i virkeligheden den øverste hærleder, men han kan ansætte en hærchef, som klarer visse opgaver på hans vegne, såsom udenrigspolitiske forhold, industri (våbenproduktion, militæranlæg osv.), den interne sikkerhed og hæren (herunder efterretningstjeneste og politi-styrker). Guvernører: Khalifah'en ansætter guvernører i de forskellige landområder, og disse sørger for at tjene folks interesser ifølge Islams love i deres respektive landområder. De opretter et borgerligt råd, som består af personer, der har folks tillid og videremeddeler folks behov og krav. Ethvert landområde får tildelt de nødvendige militære styrker, der kræves for at holde orden internt og eksternt. Disse styrker administreres centralt af Khalifah'en. Dommere: Der er tre typer af dommere: - Den første er Qadi Al-Madhalim, som behandler stridighederne mellem Ummah og regenterne (Khalifah en og guvernørerne) i staten. Han er den eneste, der har ret til at afsætte Khalifah'en. - Den anden er Qadi Al-Muhtasib, som sørger for den offentlige orden, såsom at loven ikke overtrædes, og han afskaffer illegale handlinger og ting, uanset om der er efterspørgsel, eller ej. - Den tredje er Qadi Al-'Aam (den almindelige dommer), som behandler stridigheder og uenigheder mellem folk generelt, i domstole. Ummah-rådet: består af de personer, som statens borgere har valgt. I dette råd må der være mænd og kvinder, muslimer og ikke-muslimer. Ikke-muslimernes medlemskab er begrænset til at vise utilfredshed med og klage over regenternes ydmygelser og statens mispraktisering af Islams love over dem. Rådet opstiller kandidater til Khalifahposten, undersøger om de opfylder kravene og kalder muslimerne til at vælge én af dem. Rådets opgave er at stille statens regenter til regnskab for deres handlinger og politik. Rådets holdning er uforpligtende for Khalifah'en i de anliggender, som angår udenrigspolitikken, finansen, hæren o. lign. og forpligtende i de anliggender, som angår uddannelse, sundhed o. lign. Den Administrative Institution: er de forskellige institutioner, der hver er ansvarlige for de forskellige sektorer, som eksempelvis uddannelse, post, sundhed, trafik osv. 5

6 Ikke-muslimerne under den Islamiske Stat Generelt implementerer den islamiske stat alle de islamiske lovgivninger om transaktioner, straffe, ret, styre- og økonomisystemet over alle borgere, muslimer og ikke-muslimer på lige fod; selv asylsøgere og alle dem, der lever under statens autoritet. Det er illegalt for den Islamiske Stat at udøve nogen som helst form for diskrimination mellem borgerne angående retssystemet, implementeringen af lovene, varetagelsen af folks interesser o. lign. Den er tværtimod forpligtet til at se på alle borgere med ét syn, betragtende dem som mennesker med samme natur, uanset race, livsanskuelse, farve, sprog osv. Staten skal sørge for at ikke-muslimerne frit vælger og udøver deres tro og ritualer, samt at de behandles ifølge deres religioner mht. deres påklædning, mad og drikkevarer inden for det, som de islamiske regler tillader. Ægteskabs- og skilsmissesager mellem muslimerne og ikke-muslimerne behandles ifølge Islams love, medens de blandt ikkemuslimer indbyrdes behandles ifølge deres religioner og trosretninger. De ikke-muslimske borgere har ret til at klage over statens undertrykkelse eller dens fratagelse af deres rettigheder, samt at vise utilfredshed og klage over regenternes mispraktisering af Islams love over dem. At man er en muslim er ikke en betingelse for, at man bliver ansat i alle statens administrative poster, men dette er derimod en betingelse for de poster, der betragtes som styremæssige. Det er således, at enhver borger, muslim eller ikke-muslim, som er kvalificeret, godt kan ansættes som inspektør eller almindelig ansat i enhver af statens administrationer og institutioner. Ikke-muslimer har ret til at være medlem i Ummah-rådet, men deres medlemskab er begrænset til at klage over regenternes undertrykkelse eller statens mispraktisering af Islams love over dem. De ikke-muslimske borgere skal kun betale et gebyr til staten, som kaldes jizyah, som til gengæld gør staten forpligtet til at beskytte, bevogte og varetage disse borgeres interesser og affærer. Gebyret må kun kræves fra voksne mænd, og kun hvis disse har overskud fra deres indtægter. Overskud i Islam betragtes som det, der er tilbage, efter at de fundamentale behov (kost, logi og beklædning) og normale behov er opfyldt. Skatten må på ingen måde opkræves fra kvinder, børn og ældre. 6

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Islams Entydige Holdning Til Demokrati

Islams Entydige Holdning Til Demokrati Islams Entydige Holdning Til Demokrati Demokratiet modstrider Islam i bund og grund, hvad angår kilden, hvor den udgår fra, livsanskuelsen den udspringer fra og med de tanker, begreber, værdier og idealer,

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Khilafah er livssagen

Khilafah er livssagen Khilafah er livssagen Et blik tilbage på de sidste årtier og mere præcist på år 1918, viser os, at Mustafa Kamal (den vestligt-orienterede vantro) afskaffede den islamiske politik fra staten Khilafah og

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Når man overvejer den mangfoldighed af problemer som den Islamiske Ummah står overfor, om end det er fremmed besættelse, fattigdom, udbredt korruption, teknologisk

Læs mere

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933-

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933- Kort biografi Svensk økonom. Adler-Karlsson var fra 1974 til 1988 professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitetscenter. Siden 1989 har han opholdt sig på øen Capri, hvor han har grundlagt et internationalt

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Oprettet: 16. december 2005 Selvom præsident Brigham Young kun havde gået i skole i 11 dage, forstod han behovet for at lære,

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Kampagnens mottoer: Demokrati Pluralisme Menneskerettigheder Markedspolitik. 6. Dhul-Qi dah 1416 e.h. 25. marts 1996 e.kr.

Kampagnens mottoer: Demokrati Pluralisme Menneskerettigheder Markedspolitik. 6. Dhul-Qi dah 1416 e.h. 25. marts 1996 e.kr. Den amerikanske kampagne for tilintetgørelsen af Islam Hizb ut-tahrir Kampagnens mottoer: Demokrati Pluralisme Menneskerettigheder Markedspolitik 6. Dhul-Qi dah 1416 e.h. 25. marts 1996 e.kr. 2 I Allahs

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti SF er et socialistisk parti i den danske arbejderbevægelse, som med afsæt i den demokratiske venstrefløj og den progressive grønne tradition, ønsker at gennemføre

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Det er en aftale man har i Danmark, som skal sikre sig at der ikke kommer enevælde

Læs mere

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Introduktion Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Hele verdenen har i løbet af de sidste to årtier været vidne til Islams genopståen. Islam er brudt frem på verdensarenaen med en styrke, der

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Miljøproblemet Årsagerne & Islams Løsning

Miljøproblemet Årsagerne & Islams Løsning Miljøproblemet Årsagerne & Islams Løsning 1 Dette hæfte er udgivet af Hizb ut Tahrir Danmark 1430 e.h. / 2009 e.kr. 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Realiteten og problemet... 12 Løsningen ifølge kapitalismen...

Læs mere

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe Jura for spejdere De relevante bestemmelser i folkeoplysningsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven på almindeligt dansk, samt nogle gode råd særligt med fokus på tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

Høringssvar vedrørende granskning af ebh-fonden

Høringssvar vedrørende granskning af ebh-fonden PROFESSOR, DR. JUR. ERIK WERLAUFF 1 Høringssvar vedrørende granskning af ebh-fonden Erhvervs- og Selskabsstyrelsens j. nr. 2009-0018916 Styrelsens udkast af 21. januar 2010 til udtalelse. Høringssvar af

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Parallelle retsopfattelser i Danmark 29-11-2011

Parallelle retsopfattelser i Danmark 29-11-2011 Parallelle retsopfattelser i Danmark Et kvalitativt studie af privatretlige praksisser Gå-hjem-møde, 28. november, 2011 Anika Liversage, Seniorforsker, SFI Tina Gudrun Jensen, Seniorforsker, SFI Camilla

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

Shariamæssig Illah og Rationel Illah

Shariamæssig Illah og Rationel Illah Shariamæssig Illah og Rationel Illah Bismillahir Rahmanir Raheem De islamiske systemer er sammensat af Ahkam Shar iyah, relateret til Ibadaat (ritualer), moral, føde, klæder, transaktioner (Mu amalaat),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Kapitel 1: Magten i landet. Kapitel 1 afsnit 1.1 - Opdeling af landet Talansar.

Kapitel 1: Magten i landet. Kapitel 1 afsnit 1.1 - Opdeling af landet Talansar. Talansars kongelov Kapitel 1: Magten i landet 1. Landet Talansar regeres enevældigt af kongen, og dennes magt og titel går i arv til næste generation af kongens familie. 2. De love, som kongen vedtager,

Læs mere

Hvis Jesu ord derom er sande, så Ja!

Hvis Jesu ord derom er sande, så Ja! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. oktober 2015 Kirkedag: 20.s.e.Trin/A Tekst: Matt 22,1-14 Salmer: SK: 291 * 416 * 175 * 475,1 * 589 LL: 291 * 612 * 416 * 175 * 475,1 * 589 Har I nogen

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende :

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende : Retsvæsenet i Islam Det islamiske retssystem og straffesystem har længe været udsat for et massivt angreb fra Vesten. For at modvirke angrebet, giver denne artikel et overblik over rets- og straffesystemet,

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902 Til rette kompetente myndigheder pr mail 9/7 2013 Grundloven og straffeloven mv. Om Inger Støjbergs kronik mv. Jeg tillader mig hermed, som dansk statsborger, at bede om, at Danmarks riges Grundlov overholdes

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Rødding 9.00 736 Den mørke nat 303 Kom, Gud Faders ånd (mel. Op dog Zion) 162 Det var kun en drøm 721 Frydeligt med jubelkor

Rødding 9.00 736 Den mørke nat 303 Kom, Gud Faders ånd (mel. Op dog Zion) 162 Det var kun en drøm 721 Frydeligt med jubelkor Es 44,1-8, Rom 8,24-28, Joh 17,1-11 Rødding 9.00 736 Den mørke nat 303 Kom, Gud Faders ånd (mel. Op dog Zion) 162 Det var kun en drøm 721 Frydeligt med jubelkor Lihme 10.30 736 Den mørke nat 651 Vor klippe

Læs mere

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Juni 2010. Handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker løber frem til udgangen af 2010. I det uformelle trafficking-netværk

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016. 2015/1 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-3244 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3.

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser Shamanisme Ildledning Shamaner er åndetilbedere som typisk kommer fra Treagonn-Sletten. De trækker på ånderne og deres kræfter og har lange hellige og spirituelle traditioner som gør dem i stand til at

Læs mere

Mindesdagen for Khilafah-statens ophør

Mindesdagen for Khilafah-statens ophør 1/4 Mindesdagen for Khilafah-statens ophør Den 3. marts mindedes muslimerne en smertelig dag, nemlig årsdagen for Khilafah-systemets og khaleefah-postens eksistentielle ophør. For 75 år siden, den 3. marts

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Bog 1. Indledningen Hvad var anledningen til, at Sokrates denne dag var i Piræus? Hvem var Sokrates sammen med denne dag?

Bog 1. Indledningen Hvad var anledningen til, at Sokrates denne dag var i Piræus? Hvem var Sokrates sammen med denne dag? Arbejdsspørgsmål til Staten af Platon side 1 Anvendt udgave Spørgsmålene nedenfor henviser til: Platon, Staten, Platonselskabets Skriftserie, Oversat af Otto Voss med et essay af Egil A. Wyller, Museum

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2006 KOM(2006) 473 endelig 2004/0172 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Vejledning omkring. behandling af anmodning om kirkeasyl

Vejledning omkring. behandling af anmodning om kirkeasyl Vejledning omkring behandling af anmodning om kirkeasyl 2 Udgivet af Peter Skov-Jakobsen, Biskop i København, og Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Kirken som tilflugtssted 3 Menigheder i Københavns Stift

Læs mere

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund 1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. trinitatis

Prædiken til 1. s. e. trinitatis Prædiken til 1. s. e. trinitatis Salmer 745 Vågn op og slå på dine strenge 292 Kærligheds og sandheds ånd 41 Lille Guds barn, hvad skader dig 411 Hyggelig rolig Nadver: 725 det dufter lysegrønt af græs

Læs mere

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Generelle

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

Medical Director. High-end klinik i Abu Dhabi

Medical Director. High-end klinik i Abu Dhabi Medical Director High-end klinik i Abu Dhabi Krav: - Speciallægeuddannelse inden for et af følgende områder: Pædiatri, obstetrik/gynækologi, dermatologi, intern medicin eller oftalmologi - Efteruddannelse

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

Der skal være sæt et kryds pr. spørgsmål i feltet ved det rigtige

Der skal være sæt et kryds pr. spørgsmål i feltet ved det rigtige KAPITEL 3: QUIZ Der skal være sæt et kryds pr. spørgsmål i feltet ved det rigtige svar. PROBLEMET MED ENERGIDRIKKENE Hvorfor sender befolkningen repræsentanter til Nuuk? Det kun er de klogeste, der må

Læs mere

Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster.

Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster. Dokumentnr.: 322724 Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. af 2007 Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster. I medfør af 2-5 i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Den Selvstyrelov, som vi vedtog i løbet af efteråret 2008 i Grønland og foråret 2009 her i folketinget, er og bliver en historisk milepæl.

Den Selvstyrelov, som vi vedtog i løbet af efteråret 2008 i Grønland og foråret 2009 her i folketinget, er og bliver en historisk milepæl. Doris Jakobsen SIUMUT Åbningstale 2009 Den. 8. oktober Folketinget FRIVILLIGT FÆLLESSKAB Den Selvstyrelov, som vi vedtog i løbet af efteråret 2008 i Grønland og foråret 2009 her i folketinget, er og bliver

Læs mere

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»juridisk Alumneforening Syddansk Universitet«. Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Juridisk Institut,

Læs mere

Kapitel 32 - Verdslig rigdom og Guds rige

Kapitel 32 - Verdslig rigdom og Guds rige Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 32 - Verdslig rigdom og Guds rige Oprettet: 16. december 2005 Præsident Young var en praktisk anlagt mand, som ikke var ødsel, og som arbejdede hårdt for at

Læs mere

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital FAMILIE AMILIE-CENTRERET SYGEPLEJE 1 Undervisning sygeplejerskeuddannelsen Valgmodul 13 D. 30 august 2011 Anette Lund, HC Andersen Børnehospital INDHOLD Hvorfor tale om familiecentreret sygepleje Baggrund

Læs mere

Spillekort med Børnekonventionen* (klip ud og brug)

Spillekort med Børnekonventionen* (klip ud og brug) Børnekonventionens rettigheder gælder for alle børn uanset hvem de er. Rettighederne gælder uanset dit sprog, din religion, din hudfarve, dit køn, din etnicitet eller nationalitet, din kultur, dine værdier,

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Tale til nye advokater ved Advokatsamfundets årsfest den 7. juni 2013

Tale til nye advokater ved Advokatsamfundets årsfest den 7. juni 2013 Tale til nye advokater ved Advokatsamfundets årsfest den 7. juni 2013 Jeg vil godt lige starte med en tilståelse: Jeg kommer fra Jylland, fra Hadsund, og en af mine kolleger i Højesteret, Poul Søgaard,

Læs mere