REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31."

Transkript

1 REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december Maj 2015

2 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse 1 Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen Redegørelsens væsentligste nøgletal Udvisning ved dom Udvisning ved administrativ beslutning Udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom Reglernes opbygning Almindelige udvisningsregler Særlige kriminalitetsformer Varigheden af indrejseforbud Statistik vedrørende udvisning ved dom Domme, der statuerer udvisning Domme, der frifinder for påstanden om udvisning Højesteretspraksis Udvisning Betinget udvisning Udlændingelovens bestemmelser om administrativ udvisning Reglernes opbygning Reglernes indhold Varigheden af indrejseforbud Statistik vedrørende udvisning ved administrativ beslutning Afgørelser om udvisning ved administrativ beslutning truffet af Udlændinge-styrelsen Afgørelser om udvisning ved administrativ beslutning truffet af Udlændingenævnet Udlændingelovens bestemmelser om udsendelse af udviste udlændinge Udrejsepligt Udrejsefrist... 24

3 Side 3 af Retlige betingelser for udsendelse Den praktiske udsendelse af udviste udlændinge Statistik vedrørende udsendelse af udviste udlændinge Udlændingelovens bestemmelser om ophævelse af udvisning for udviste udlændinge Udlændingelovens Udlændingelovens 50 a Udlændingelovens 50 b Statistik vedrørende ophævelse af udvisning for udviste udlændinge Udlændingelovens Udlændingelovens 50 a Udlændingelovens 50 b Udlændingelovens bestemmelser om administrativ ophævelse af indrejseforbud Udlændingelovens bestemmelser om meddelelse af opholdstilladelse til udviste udlændinge Statistik vedrørende opholdstilladelse til udviste udlændinge Udlændinge, der er udvist ved dom Udlændinge, der er udvist ved administrativ beslutning Bilag Bilag Bilag

4 Side 4 af 53 Indledning Den 26. juni 1998 vedtog Folketinget lov nr. 473 af 1. juli 1998 om ændring af udlændingeloven og straffeloven (Tidsubegrænset opholdstilladelse, asyl, familiesammenføring og udvisning m.v.), der blandt andet indebar ændringer af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller ved administrativ beslutning. Loven trådte i kraft den 3. juli Under Folketingets behandling af lovforslaget (lovforslag nr. L 59 fremsat den 16. april 1998) tilkendegav daværende indenrigsminister den 15. juni 1998 ved besvarelsen af Folketingets Retsudvalgs spørgsmål nr. 99 af 4. juni 1998 følgende: "Jeg vil fremover afgive en årlig redegørelse til Folketingets Retsudvalg om, hvordan udvisningsreglerne fungerer i praksis på baggrund af oplysninger fra Rigspolitiet, anklagemyndigheden og Udlændingestyrelsen. Redegørelsen vil bl.a. indeholde statistiske oplysninger om antallet af udlændinge, der efter de forskellige bestemmelser i udlændingeloven er udvist ved dom eller administrativt, antallet af udlændinge, der herefter er udrejst, antallet af udlændinge, der har fået ophævet et indrejseforbud, samt antallet af udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, og hvor indrejseforbuddet som følge heraf er bortfaldet." Indenrigsministeriets kompetence i udvisningssager blev den 27. november 2001 overført til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev kompetencen overført til Justitsministeriet. Ved lov nr. 571 af 18. juni 2012, der trådte i kraft den 1. januar 2014, blev kompetencen overført til Udlændingenævnet, bortset fra afgørelse om administrativ udvisning efter udlændingelovens 25, nr. 1, jf. 46 g, stk. 1. Indenrigsministeren, Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration og justitsministeren har tidligere afgivet 9 redegørelser om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for følgende perioder: for 3. juli december 1998 ved redegørelse af 26. juni 1999, for 1999 ved redegørelse af 30. august 2000, for 2000 ved redegørelse af 12. april 2002, for 2001 og 2002 ved redegørelse af 14. maj 2004, for 2003, 2004 og de første 3 kvartaler af 2005 ved redegørelse af 22. februar 2006, for 4. kvartal af 2005, 2006 og 2007 ved redegørelse af 24. juni 2008, for 2008 og 1. og 2. kvartal af 2009 ved redegørelse af 13. januar 2010, for 2009, 2010, 2011 og 2012 ved redegørelse af 26. juni 2013, og for 2013 ved redegørelse af 1. juli 2014 for Nærværende redegørelse er den tiende redegørelse vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller ved administrativ beslutning.

5 Side 5 af 53 1 Redegørelsens omfang og grundlag 1.1 Redegørelsens omfang Redegørelsen er tidsmæssigt afgrænset til domme og administrative beslutninger, der er afsagt, henholdsvis truffet, i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december Nærværende redegørelse omfatter således statistiske oplysninger for det fulde kalenderår. Domme, kendelser og administrative beslutninger, der er under anke, henholdsvis kære eller påklage, er ikke medtaget i redegørelsen. Der må dog tages forbehold for, at der i det omfang Udlændingestyrelsen ikke har fået underretning fra anklagemyndigheden om, at en dom er anket eller at en kendelse er kæret kan være medtaget enkelte domme eller kendelser afsagt i den pågældende periode, som reelt er anket henholdsvis kæret. Endvidere må der tages forbehold for, at der i perioden er afsagt domme eller kendelser, som politikredsene ikke har orienteret Udlændingestyrelsen om. Oplysninger om sådanne domme og kendelser indgår ikke i redegørelsen. Redegørelsen indeholder ikke oplysninger eller statistik om administrative udvisninger under henvisning til statens sikkerhed efter udlændingelovens 25, jf. 45 b. Justitsministeren har den 10. april 2008 ved besvarelsen af spørgsmål nr. 532 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg stillet den 1. april 2008 om antallet af personer, der på tidspunktet for spørgsmålets fremsættelse sad fængslet i danske fængsler mistænkt for terrorplaner, oplyst følgende: De særlige hensyn, der må iagttages som følge af sådanne sagers følsomme karakter, og som ligger til grund for den ordning, der er etableret i udlændingelovens 45 b, stk. 1, taler efter regeringens opfattelse for, at der ikke offentligt gives oplysninger om disse sager, heller ikke i en besvarelse af et spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg. En sådan orientering sker i Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne. Redegørelsen er begrænset til at omfatte afgørelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning, hvor det forhold, der begrunder udvisningen, er begået den 3. juli 1998 eller senere. 1.2 Grundlaget for redegørelsen Rigsadvokaten har ved meddelelse nr. 10/1998, punkt 2.6.1, foreskrevet en ordning, hvorefter politidirektøren sender alle domme i sager, hvor der har været nedlagt påstand om udvisning, til Udlændingestyrelsen til orientering. I meddelelsens punkt og er det endvidere fastsat, at politidirektøren sender kopi af rettens kendelser vedrørende udlændingelovens 50 og 50 a om prøvelse af afgørelser om udvisning til Udlændingestyrelsen. Denne ordning er videreført i uændret form ved Rigsadvokatens meddelelse nr. 5/2006, punkt 2.6.1, og Ved meddelelse nr. 5/2006 er der i punkt sket en tilføjelse vedrørende udlændingelovens 50 b. Rigsadvokaten har i Rigsadvokaten Informerer, nr. 19/2008, punkt 3, præciseret, at alle domme, hvor der har været nedlagt påstand om udvisning eller betinget udvisning, efterfølgende skal indsendes til Ud-

6 Side 6 af 53 lændingestyrelsen, uanset om spørgsmålet om udvisning forinden har været forelagt Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen har udviklet en database vedrørende afgørelser om udvisning ved dom, hvor det forhold, der begrunder udvisningen, er begået den 3. juli 1998 eller senere (herefter benævnt udvisningsdatabasen). Udvisningsdatabasen er taget i brug således, at alle domme vedrørende udvisning afsagt den 1. januar 2000 eller senere, som Udlændingestyrelsen modtager fra politi og anklagemyndighed, indlægges i databasen. Endvidere indlægges alle kendelser afsagt i medfør af udlændingelovens 50, 50 a og 50 b vedrørende ophævelse af udvisning for udlændinge, der er udvist ved dom afsagt den 1. januar 2000 eller senere. Oplysningerne i redegørelsen om antallet af personer, der er udvist eller betinget udvist ved dom, samt oplysninger om domme, hvor tiltalte er frifundet for en påstand om udvisning eller betinget udvisning, er baseret på udtræk fra udvisningsdatabasen. Oplysninger i redegørelsen om kendelser afsagt i medfør af udlændingelovens 50, 50 a og 50 b vedrørende ophævelse af udvisning, er baseret på udtræk fra det elektroniske sagsbehandlingssystem EstherH. Oplysningerne i redegørelsen om afgørelser om udvisning ved administrativ beslutning er baseret på udtræk fra EstherH. Oplysningerne i redegørelsen om udsendelse af udviste udlændinge er baseret på udtræk fra EstherH samt de heri registrerede oplysninger om indberetninger fra Rigspolitiet til Udlændingestyrelsen om udrejsestatus. Oplysningerne i redegørelsen om meddelelse af opholdstilladelse til udviste udlændinge er baseret på udtræk fra EstherH samt i nødvendigt omfang manuel opfølgning herpå. Der tages forbehold for opdateringsfejl i EstherH og udvisningsdatabasen. 2 Redegørelsens væsentligste nøgletal 2.1 Udvisning ved dom personer er i 2014 udvist med indrejseforbud i forbindelse med endelig dom for strafbart forhold. Betingede udvisninger indgår ikke i disse tal, idet udvisningen netop er betinget. Betingede udvisninger efter udlændingelovens 24 b er angivet særskilt nedenfor. Antallet af personer, der er udvist ved dom, fordeler sig således på udlændingelovens enkelte bestemmelser: Udlændingelovens bestemmelser Antal personer i , nr , nr , nr , nr , nr , nr. 8 1

7 Side 7 af 53 23, nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr I alt b 207 Der henvises til afsnit 4.1 for en nærmere gennemgang af ovenstående. Varigheden af de, i forbindelse med udvisning ved dom, meddelte indrejseforbud fordeler sig således: Varighed af meddelt indrejseforbud Antal personer i år 25 6 år år 3 12 år 41 Bestandig 84 I alt Der henvises til afsnit 4.1 for en nærmere gennemgang af ovenstående. Af de i alt personer, der i 2014 er udvist med indrejseforbud ved dom, er personer registreret udrejst af Danmark pr. 21. april personer er meddelt opholdstilladelse, efter at de pågældende er udvist med indrejseforbud ved dom. Der henvises til afsnit 8 og 9 om udsendelse af udviste udlændinge og til afsnit 13 og 14 om meddelelse af opholdstilladelse til udviste udlændinge. 2.2 Udvisning ved administrativ beslutning Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om administrativ udvisning i første instans.

8 Side 8 af 53 Herudover træffer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afgørelse om administrativ udvisning efter udlændingelovens 25 b, stk. 2, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har pålagt udlændingen at udrejse straks, eller når udlændingen ikke udrejser i overensstemmelse med en udrejsefrist, der er meddelt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. udlændingelovens 46, stk. 2, 2. pkt. Udlændingestyrelsens og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelser om administrativ udvisning (tidligere Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering) kan påklages til Udlændingenævnet, jf. udlændingelovens 46 a, stk. 1, nr. 1 og 2. Udlændingestyrelsen har i 2014 i alt truffet afgørelse om udvisning ved administrativ beslutning vedrørende personer. Antallet af personer, over for hvem Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om administrativ udvisning, fordeler sig som følger på udlændingelovens enkelte bestemmelser: Bestemmelser i udlændingeloven Antal personer i a, stk. 1, nr. 1 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af mindre alvorlig berigelseskriminalitet mv.) 25 a, stk. 1, nr. 2 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af mindre alvorlig narkotikakriminalitet) 25 a, stk. 2, nr. 1 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af ulovligt ophold eller arbejde) 25 a, stk. 2, nr. 2 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af manglende midler til underhold her i landet og til hjemrejsen) 25 a, stk. 2, nr. 3 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af andre hensyn til den offentlige orden m.m.) b, stk. 1 (udvisning af udlændinge som følge af ulovligt ophold her i landet) b, stk. 2 (udvisning af udlændinge som er blevet pålagt at udrejse af landet straks, eller som ikke er udrejst i overensstemmelse med udrejsefristen) 51 (overførsel af strafforfølgning for forhold omfattet af b til udlandet) I alt Af de personer, hvorom Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om administrativ udvisning, er der i tilfælde pr. 14. april 2015 ikke sket påklage.

9 Side 9 af 53 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering traf i 2014 afgørelse om administrativ udvisning vedrørende 11 personer, hvoraf der i 2 tilfælde pr. 14. april 2015 ikke er sket påklage til Udlændingenævnet. Disse afgørelser er alle truffet i henhold til udlændingelovens 25 b, stk. 2. Udlændingenævnet har i samme periode truffet afgørelse om stadfæstelse af administrativ udvisning vedrørende 90 personer efter påklage af Udlændingestyrelsens eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse. I 27 af disse tilfælde, var afgørelsen om udvisning i 1. instans truffet i 2012 eller Indrejseforbud, som Udlændingestyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Udlændingenævnet har meddelt i forbindelse med udvisning ved administrativ beslutning efter udlændingelovens 25 a og 25 b, gælder som udgangspunkt for 2 år. Efter dagældende udlændingelovs 32, stk. 4, 4. pkt. (jf. afsnit 3 nedenfor), kan indrejseforbud meddeles for 5 år, når udlændingen er tredjelandsstatsborger og er indrejst i strid med et indrejseforbud, der tidligere er meddelt i forbindelse med udvisning efter 25 b. Der ses ikke at være eksempler på sager, hvor Udlændingestyrelsen eller Udlændingenævnet har meddelt indrejseforbud i 5 år efter denne bestemmelse. Indrejseforbud i forbindelse med administrativ udvisning efter udlændingelovens 51 (overførsel af strafforfølgning til et andet land) meddeles efter reglerne i udlændingelovens 32, stk. 2 og af de i alt personer, der i 2014 er udvist ved endelig administrativ beslutning var pr. 14. april 2015 registreret udrejst af Danmark. Der er i 14 tilfælde meddelt forlængelse af en opholdstilladelse eller en ny opholdstilladelse i Danmark, efter at der er truffet endelig afgørelse om udvisning ved administrativ beslutning. Der henvises til afsnit 8 og 9 om udsendelse af udviste udlændinge og til afsnit 13 og 14 om meddelelse af opholdstilladelse til udviste udlændinge. 3 Udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom 3.1 Reglernes opbygning Reglerne om udvisning ved dom for strafbart forhold er indeholdt i udlændingelovens kapitel 4. Afgørelse om udvisning træffes af domstolene efter anklagemyndighedens påstand herom i forbindelse med straffesagens behandling, jf. udlændingelovens 49. De i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014 gældende bestemmelser om udvisning ved dom er gengivet i bilag 1-3. Det bemærkes i denne forbindelse, at alle henvisninger til udlændingeloven i nærværende redegørelse er en henvisning til lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013, som var gældende ret frem til 27. september 2014, samt til lovbekendtgørelse nr af 19. september 2014, som trådte i kraft den 27. september Lovændringerne på udvisningsområdet trådte imidlertid først i kraft den 1. januar 2015, jf. lov nr. 516 af 26. maj 2014.

10 Side 10 af Almindelige udvisningsregler Adgangen til udvisning ved dom for strafbart forhold er som udgangspunkt knyttet til længden af den konkret idømte straf samt til varigheden af udlændingens ophold her i landet. For en række særlige kriminalitetsformer kan der dog ske udvisning uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet og uanset længden af den idømte frihedsstraf, jf. afsnit 3.3 nedenfor. Længden af udlændingens lovlige ophold udregnes efter udlændingelovens 27. Efter udlændingelovens 22, nr. 1-3, kan en udlænding, der har haft lovligt ophold her i landet i mindst 9 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter 7 eller 8, stk. 1 eller 2, som har haft lovligt ophold her i landet i mindst 8 år, udvises, hvis udlændingen idømmes ubetinget fængselsstraf af mindst 3 års varighed. Det samme gælder, hvis udlændingen idømmes mindst 1 års ubetinget fængsel for flere strafbare forhold, eller hvis udlændingen tidligere har fået en ubetinget frihedsstraf og nu idømmes mindst 1 års ubetinget fængsel. Efter udlændingelovens 23, nr. 2-4, kan en udlænding, der har haft lovligt ophold her i landet i mere end 5 år, men mindre end 9 år, henholdsvis 8 år, udvises, hvis udlændingen idømmes ubetinget fængselsstraf af mindst 1 års varighed. Det samme gælder, hvis udlændingen idømmes mindst 6 måneders ubetinget fængsel for flere strafbare forhold, eller hvis udlændingen tidligere har fået en ubetinget frihedsstraf og nu idømmes mindst 6 måneders ubetinget fængsel. Efter udlændingelovens 24, nr. 2, kan andre udlændinge det vil sige udlændinge, der ikke har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 5 år udvises, hvis den pågældende idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf. Udlændingelovens omfatter også tilfælde, hvor udlændingen i stedet for frihedsstraf idømmes anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse (forvaring, anbringelse mv.). Efter udlændingelovens 24 a skal der ved en afgørelse om udvisning ved dom, navnlig efter 22, nr. 4-8, lægges vægt på, om udvisning må anses for særlig påkrævet på grund af 1) grovheden af den begåede kriminalitet, 2) længden af den idømte frihedsstraf, 3) den fare, skade eller krænkelse, der var forbundet med den begåede kriminalitet, 4) tidligere domme for strafbart forhold, 5) at kriminaliteten er begået af flere i forening, eller 6) at kriminaliteten er særligt planlagt eller led i omfattende kriminalitet. Efter udlændingelovens 25 c kan en udlænding med opholdstilladelse efter lovens 9 f (religiøse forkyndere) uden for de i nævnte tilfælde udvises, hvis udlændingen er dømt for overtrædelse af bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 eller straffelovens 136, 140, 266, 266 a eller 266 b. En afgørelse om udvisning ved dom træffes i to led. Først vurderes det, om det kriminelle forhold kan begrunde udvisning efter reglerne herom, jf. ovenfor. Er det tilfældet, vurderes det konkret, om en udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens 26, stk. 2. For så vidt angår udvisning efter udlændingelovens 25 c vurderes det, om udvisningen må antages at virke særlig belastende, jf. udlændingelovens 26, stk. 1.

11 Side 11 af 53 Det følger af udlændingelovens 26, stk. 1, at det ved en afgørelse om udvisning efter 25 a-25 c altid skal vurderes, om udvisning må antages at virke særlig belastende navnlig på grund af en række i bestemmelsen opremsede hensyn. Disse hensyn omfatter blandt andet udlændingens tilknytning til henholdsvis Danmark og hjemlandet samt udlændingens alder, helbredstilstand og andre personlige forhold. Efter udlændingelovens 26, stk. 2, skal en udlænding udvises efter udlændingelovens og 25, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Bestemmelsen i 26, stk. 2, betyder, at udlændinge, der idømmes frihedsstraf for begået kriminalitet, som udgangspunkt skal udvises, og at udvisning kun kan undlades, hvis udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Det er op til domstolene at foretage en konkret vurdering af, om udvisning vil være mulig inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser. I den forbindelse er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) med tilhørende tillægsprotokoller særlig relevant. FN's Torturkonvention, FN's Flygtningekonvention, FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder og FN's konvention om barnets rettigheder indeholder ligeledes relevante bestemmelser på dette område. Endvidere gælder der særlige regler for EU/EØS-statsborgere og statsborgere i Schweiz som følge af retten til fri bevægelighed inden for EU. En EU/EØS-statsborger og en statsborger i Schweiz kan således alene udvises, såfremt den pågældendes personlige adfærd udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. Herudover bestemmer Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 artikel 28 stk. 3, at en unionsborger, der har haft lovligt ophold i værtsstaten i de 10 forudgående år eller er mindreårig alene kan udvises, såfremt dette er bydende nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed. Efter udlændingelovens 26 a skal der ved afgørelse om udvisning endvidere tages særligt hensyn til, om de omstændigheder, som kan begrunde udvisning, er en følge af, at udlændingen har været udsat for menneskehandel, og om dette forhold taler imod udvisning. Efter udlændingelovens 24 b, stk. 1, 1. pkt., udvises en udlænding betinget, hvis der ikke er grundlag for at udvise den pågældende efter 22-24, fordi dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens 26, stk. 2. Rigsadvokaten har i Rigsadvokaten Informerer nr. 3 af 1. juli 2011 præciseret, at en udlænding skal udvises betinget, hvis der ikke er grundlag for at udvise den pågældende efter 22-24, fordi dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. 26, stk. 2. Udlændinge som er omfattet af udlændingelovens 2 (EU-reglerne), kan dog ikke udvises betinget, jf. 24 b, stk. 1, 2. pkt. 3.3 Særlige kriminalitetsformer Som anført i afsnit 3.2 ovenfor kan en udlænding, der idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge for overtrædelse af en række særlige kriminalitetsformer, udvises uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet og uanset længden af den idømte frihedsstraf, jf. udlændingelovens 22, nr. 4-8.

12 Side 12 af 53 Efter lovens 22, nr. 4-8, kan der uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet og uanset længden af den idømte frihedsstraf ske udvisning ved: - narkotikakriminalitet, jf. udlændingelovens 22, nr. 4, - menneskesmugling, jf. udlændingelovens 22, nr. 5, - særlig grov kriminalitet, jf. udlændingelovens 22, nr. 6, - forbrydelser mod statens sikkerhed mv. (straffelovens kapitel 12 og 13), - vold mv. mod tjenestemand (straffelovens 119, stk. 1 og stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., jf. 1. pkt.) - vidnetrusler (straffelovens 123), - tilskyndelse til forbrydelse (straffelovens 136) - brandstiftelse (straffelovens 180 og 181), - sprængning mv. (straffelovens 183, stk. 1 og 2), - fly- og skibskapring (straffelovens 183 a), - trafikforstyrrelse (straffelovens 184, stk. 1), - fare for andres liv eller sundhed ved forgiftning af drikkevand mv. (straffelovens 186, stk. 1, og 187, stk. 1), - driftsforstyrrelser (straffelovens 193, stk. 1), - bigami (straffelovens 208), - forbrydelser mod kønssædeligheden, herunder incest og voldtægt (straffelovens 210, stk. 1 og 3, jf. stk. 1, 215, 216, 222, 224 og 225, jf. 216 og 222), - udbredelse af børnepornografi (straffelovens 235), - manddrab (straffelovens 237), - vold (straffelovens 244), - grov vold (straffelovens 245 og 246), - kvindelig omskæring (straffelovens 245 a), - hensættelse i eller efterladelse af hjælpeløse (straffelovens 250), - forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde (straffelovens 252, stk. 1), - smitte med livstruende sygdom (straffelovens 252, stk. 2), - grov frihedsberøvelse (straffelovens 261, stk. 2), - menneskehandel (straffelovens 262 a), - grove berigelsesforbrydelser, herunder tyveri og hæleri af særlig grov beskaffenhed samt røveri (straffelovens 276, jf. 286, , jf. 286, 288, 289, 289 a og 290, stk. 2 og 291, stk. 1, jf. stk. 4),

13 Side 13 af 53 - socialt bedrageri (straffelovens 279, jf. 285), og - groft hærværk (straffelovens 291, stk. 2), - tvangsægteskaber, jf. udlændingelovens 22, nr. 7, og - besiddelse mv. af særlige farlige våben og eksplosivstoffer (straffelovens 192 a, 10, stk. 1, jf. 1 og 2, eller 10, stk. 2, i lov om våben og eksplosivstoffer eller 43, stk. 4, jf. 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 2005 om våben og ammunition m.v.), jf. udlændingelovens 22, nr. 8. Om den vurdering efter udlændingelovens 26, der skal foretages ved spørgsmål om udvisning efter 22, nr. 4-8, henvises til afsnit 3.2 ovenfor. 3.4 Varigheden af indrejseforbud Efter udlændingelovens 32, stk. 1, medfører en afgørelse om udvisning, at udlændingens visum og opholdstilladelse bortfalder, og at udlændingen ikke uden tilladelse på ny må indrejse og opholde sig her i landet. Der fastsættes således i forbindelse med afgørelsen om udvisning et indrejseforbud. Indrejseforbuddet, der kan tidsbegrænses, regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen. Indrejseforbuddet har gyldighed fra tidspunktet for udrejsen eller udsendelsen. Udlændingelovens 32, stk. 2, indeholder regler om fastsættelsen af varigheden af et indrejseforbud i forbindelse med afgørelser om udvisning ved dom. Indrejseforbud meddeles for henholdsvis 4, 6 eller 12 år eller for bestandig afhængig af den idømte frihedsstrafs længde og karakter. Idømmes udlændingen en anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, fastsættes indrejseforbuddets varighed ud fra en vurdering af, hvilken frihedsstraf den pågældende ellers ville være blevet idømt. Det følger af udlændingelovens 32, stk. 3 at indrejseforbud i forbindelse med udvisning ved dom for de særlige kriminalitetsformer, der er omfattet af den udvidede adgang til udvisning efter lovens 22, nr. 4-8, samt for udlændinge med lovligt ophold her i landet i mindre end de seneste 6 måneder, meddeles for mindst 6 år. Efter 32, stk. 2, nr. 4, er der ved fængselsstraffe på mellem mere end 1 og 6 måneder og 2 år mulighed for udvisning for bestandig, og efter 32, stk. 2, nr. 5, meddeles indrejseforbuddet for bestandig, hvis udlændingen er idømt en ubetinget frihedsstraf af mere end 2 år eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed. 4 Statistik vedrørende udvisning ved dom 4.1 Domme, der statuerer udvisning Udtræk fra udvisningsdatabasen viser, at der i 2014 er udvist personer med indrejseforbud i forbindelse med endelig dom personer er udvist med indrejseforbud ved endelig dom afsagt af byretterne, 70 personer er udvist med indrejseforbud ved endelig dom afsagt af landsretterne, og 1 person er udvist med indrejseforbud ved endelig dom afsagt af Højesteret. Der henvises til afsnit 5 for så vidt angår Højesterets praksis.

14 Side 14 af 53 I de følgende afsnit gennemgås sagerne opdelt efter de enkelte udvisningsbestemmelser i udlændingeloven Udlændingelovens 22 udlændinge med mere end 9 års ophold eller flygtninge med mere end 8 års ophold 35 personer er i 2014 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens Udlændingelovens 22, nr personer er i 2014 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 22, nr person er udvist ved dom afsagt af byretten, og 4 personer er udvist ved dom afsagt af landsretten. Der blev i 2 tilfælde meddelt indrejseforbud for 6 år. I 3 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 22, nr personer er i 2014 udvist ved endelig dom for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 4 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 5 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 8 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 22, nr. 5 3 personer er i 2014 udvist ved endelig dom for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 22, nr. 5. Disse 3 personer er alle udvist ved dom afsagt af byretterne, og de blev alle meddelt indrejseforbud i 6 år Udlændingelovens 22, nr personer er i 2014 udvist ved endelig dom for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingelovens 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 5 personer er udvist ved domme afsagt af landsretterne. Der blev i 10 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 2 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 1 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 22, nr. 7 Ingen personer er i 2014 udvist ved endelig dom for udøvelse af tvang til indgåelse af tvangsægteskab i medfør af udlændingelovens 22, nr Udlændingelovens 22, nr. 8 1 person er i 2014 er udvist ved endelig dom for besiddelse mv. af særlige farlige våben og eksplosivstoffer i medfør af udlændingelovens 22, nr. 8.

15 Side 15 af 53 Personen blev udvist ved endelig dom afsagt af Højesteret, og personen blev meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 23 udlændinge med mere end 5 års ophold 15 personer er i 2014 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 1-3 Ingen personer er i 2014 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr personer er i 2014 udvist ved endelig dom for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 4 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 7 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 1 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 12 år. I 3 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 5 1 person er i 2014 udvist ved endelig dom for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 5. Personen blev udvist ved endelig dom afsagt af byretten, og personen blev meddelt indrejseforbud i 6 år Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 6 3 personer er i 2014 udvist ved endelig dom for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 1 person er udvist ved dom afsagt af landsretten. Der blev i 2 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 1 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 7. Ingen personer i er 2014 udvist ved endelig dom for udøvelse af tvang til indgåelse af tvangsægteskab i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 8 Ingen personer er i 2014 udvist ved endelig dom for besiddelse mv. af særlige farlige våben og eksplosivstoffer i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr Udlændingelovens 23, nr. 2-4 Ingen personer i er 2014 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 23, nr. 2-4.

16 Side 16 af Udlændingelovens 24 udlændinge med mindre end 5 års ophold personer er i 2014 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i 2014 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 2 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 2 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 2 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 3 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i 2014 udvist ved endelig dom for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 16 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 1 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 4 år. I 128 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 6 år. I 2 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 10 år. I 13 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 32 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i 2014 udvist ved endelig dom for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 5. Disse personer er alle udvist ved domme afsagt af byretterne. Der blev i 3 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 4 år. Der blev i 64 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i 2014 udvist ved endelig dom for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingeloven 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 12 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 110 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 10 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 20 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 7 Ingen personer er i 2014 udvist ved endelig dom for udøvelse af tvang til indgåelse af ægteskab i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 7.

17 Side 17 af Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 8 3 personer er i 2014 udvist ved endelig dom for besiddelse mv. af særlige farlige våben og eksplosivstoffer i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 8. Disse personer er alle udvist ved dom afsagt af byretterne, og personerne blev alle meddelt indrejseforbud gældende for 6 år Udlændingelovens 24, nr personer er i 2014 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 24, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 22 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 21 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 4 år. I tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 1 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende i 10 år. I 12 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 13 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 24 b betinget udvisning Udtræk fra udvisningsdatabasen viser, at der i 2014 er udvist 207 personer betinget. 179 personer er i 2014 udvist betinget ved endelig dom afsagt af byretterne. 27 personer er i 2014 udvist betinget ved endelig dom afsagt af landsretterne. 1 person er i 2014 udvist betinget ved endelig dom afsagt af Højesteret. Der henvises til afsnit 5 for så vidt angår Højesterets praksis Udlændingelovens 25 c religiøse forkyndere Ingen personer er i 2014 blevet udvist efter udlændingelovens 25 c. 4.2 Domme, der frifinder for påstanden om udvisning Udtræk fra udvisningsdatabasen viser, at der i 2014 er afsagt endelige domme vedrørende 58 personer, der blev fundet skyldige i strafbart forhold, men hvor anklagemyndighedens påstand om udvisning ikke blev taget til følge. 53 domme er afsagt af byretterne. 5 domme er afsagt af landsretterne. I 4 tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 22, nr. 1-3, skete der frifindelse for udvisning. I 3 tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I 1 tilfælde er dommen afsagt af landsretten. I 3 tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 22, nr. 4, skete der frifindelse for udvisning. I alle disse tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I 1 tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 22, nr. 5, skete der frifindelse for udvisning. Denne dom blev afsagt af landsretten.

18 Side 18 af 53 I 15 tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingelovens 22, nr. 6, skete der frifindelse for udvisning. I 14 tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I 1 tilfælde er dommen afsagt af landsretten. I ingen tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning for udøvelse af tvang til indgåelse af ægteskab i medfør af udlændingelovens 22, nr. 7, skete der frifindelse for udvisning. I 3 tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning for overtrædelse af våbenloven i medfør af udlændingelovens 22, nr. 8, skete der frifindelse for udvisning. Disse domme er alle afsagt af byretterne. I ingen tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 1-3, skete der frifindelse for udvisning. I ingen tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 4, skete der frifindelse for udvisning. I ingen tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 5, skete der frifindelse for udvisning. I 1 tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 6, skete der frifindelse for udvisning. Denne dom er afsagt af byretten. I ingen tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning for udøvelse af tvang til indgåelse af ægteskab i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 7, skete der frifindelse for udvisning. I ingen tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning for overtrædelse af våbenloven i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 8, skete der frifindelse for udvisning. I ingen tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 23, nr. 2-4, er skete der frifindelse for udvisning. I ingen tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 1-3, skete der frifindelse for udvisning. I 2 tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 4, skete der frifindelse for udvisning. Disse domme er begge afsagt af byretterne. I ingen tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 5, skete der frifindelse for udvisning. I 6 tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 6, skete der frifindelse for udvisning. I 5 tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I 1 tilfælde er dommen afsagt af landsretten. I ingen tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning for udøvelse af tvang til indgåelse af ægteskab i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 7, skete der frifindelse for udvisning.

19 Side 19 af 53 I 2 tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning for overtrædelse af våbenloven i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 8, skete der frifindelse for udvisning. Disse domme er begge afsagt af byretterne. I 21 tilfælde, hvor der i 2014 var nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 24, nr. 2, skete der frifindelse for udvisning. I 20 tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I 1 tilfælde er dommen afsagt af landsretten. 5 Højesteretspraksis I 2014 har spørgsmålet om udvisning med Procesbevillingsnævnets tilladelse været indbragt for Højesteret i 2 sager. Dommene har været refereret i Ugeskrift for Retsvæsen (UfR). 5.1 Udvisning U H T havde efter aftale med A, der handlede efter opfordring fra en amerikansk politiagent, transporteret en taske med et AK 47-automatvåben og et raketstyr fra Sverige til Danmark og overdraget tasken til en tredje person, som var dansk politiagent. T havde herved realiseret gerningsindholdet i bl.a. straffelovens 192 a, og landsretten fandt, at T i hvert fald accepterede at foretage transporten også for den eventualitet, der ikke var fjerntliggende, at tasken indeholdt tunge våben (dolus eventualis). Højesteret fandt landsrettens anvendelse af forsætsbegrebet korrekt. T var ikke bekendt med A s baggrund for at anmode ham om at transportere tasken og var ikke i kontakt med personer tilknyttet den amerikanske agentaktion rettet mod A. Aktionen kunne ikke antages at have påvirket T s subjektive indstilling til forbrydelsen, som han måtte antages at have begået, hvis A på en anden baggrund havde anmodet ham om at transportere tasken. Til den amerikanske agentaktion var knyttet en dansk agentaktion omfattende instrukser til T om tid og sted for aflevering af tasken. Højesteret fandt, at agentaktionerne ikke havde bevirket en forøgelse af omfanget eller grovheden af T s forbrydelse, og at aktionerne hverken kunne medføre frifindelse, strafbortfald eller formildelse af den forskyldte straf. Højesteret tiltrådte endvidere, at straffen var fastsat til 3 år, og at T skulle udvises for bestandig. Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom. 5.2 Betinget udvisning U H Ukrainsk statsborger, 31 år, var i byretten og landsretten blevet straffet med 60 dages ubetinget fængsel for vold, jf. straffelovens 244. Byretten og landsretten havde samtidig besluttet, at T skulle udvises af Danmark med indrejseforbud i 6 år. Højesteret fandt ikke grundlag for at ændre straffen. T havde haft lovligt ophold i Danmark i godt 4 år og betingelserne i udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 6, for udvisning var opfyldt. Om T's personlige forhold var det oplyst bl.a., at han var kommet til Danmark som 26-årig og i hele perioden havde haft arbejde hos den samme arbejdsgiver. T havde ikke i øvrigt begået kriminalitet af betydning for udvisningsspørgsmålet. T var i 2010 blevet gift med en ukrainsk statsborger, H, som siden 2008 ligeledes havde haft arbejde hos samme arbejdsgiver og på selvstændigt grundlag havde opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Da forholdet blev begået, var H gravid, og parret havde nu en datter på 1 år. T og H talte

20 Side 20 af 53 ikke dansk og havde familie og venner i Ukraine, hvor de var på ferie hvert år. Henset til oplysningerne om T's kriminalitet, herunder karakteren af det begåede forhold, og til, at T og H gennem deres familie- og arbejdsliv havde oparbejdet en ikke uvæsentlig tilknytning til Danmark, fandt Højesteret, at der uanset ægtefællernes stærke tilknytning til Ukraine ikke var grundlag for udvisning af T, jf. udlændingelovens 26, stk. 2. Udvisningen blev derfor gjort betinget, jf. lovens 24 b. 6 Udlændingelovens bestemmelser om administrativ udvisning Der henvises i det hele til afsnit 3 vedrørende lovændring nr. 516 af 26. maj Reglernes opbygning Afgørelser om udvisning kan i visse tilfælde ske ved administrativ beslutning. Reglerne herom er indeholdt i udlændingelovens b. Beslutning om administrativ udvisning træffes når bortses fra afgørelser om administrativ udvisning efter udlændingelovens 25, nr. 1, der træffes af Justitsministeriet af Udlændingestyrelsen som 1. instans med klageadgang til Udlændingenævnet, jf. udlændingelovens 46 a, stk. 1, 52 b, stk. 1, nr. 6, og 52 b, stk. 2, nr. 4. Herudover træffer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afgørelse om administrativ udvisning efter udlændingelovens 25 b, stk. 2, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har pålagt udlændingen at udrejse straks, eller når udlændingen ikke udrejser i overensstemmelse med en udrejsefrist, der er meddelt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. udlændingelovens 46 a, stk. 2, 2. pkt. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelser om administrativ udvisning kan påklages til Udlændingenævnet, jf. udlændingelovens 46 a, stk. 2 og 52 b, stk. 2, nr. 4. Udlændingelovens regler om udvisning ved administrativ beslutning er opbygget således, at der i udlændingelovens b er opstillet en række betingelser for, i hvilke situationer udvisning kan ske ved administrativ beslutning, mens udlændingelovens 26 og 26 a indeholder regler om de hensyn, der skal inddrages ved afgørelsen om udvisning, når betingelserne for udvisning er opfyldt. De for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014 gældende regler er angivet i bilag 1 og Reglernes indhold Udvisning ved administrativ beslutning kan ske, hvis udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed, eller udlændingen må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, jf. udlændingelovens 25. Har udlændingen ikke haft lovligt ophold her i landet i længere tid end de sidste 6 måneder, kan udvisning ved administrativ beslutning endvidere ske, hvis - udlændingen uden for de tilfælde, hvor der kan blive tale om udvisning ved dom, jf. lovens 22-24, er dømt for berigelseskriminalitet, indsmugling i strid med toldlovens bestemmelser, voldelig eller truende adfærd over for personale eller beboere på et asylcenter, vold mod personer i offentlig tjeneste, vold, fremsættelse af trusler om at foretage strafbar handling eller overtrædelse af lov om våben og eksplosivstoffer, eller udlændingen over for politiet har erkendt overtrædelsen eller er pågrebet under el-

21 Side 21 af 53 ler i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af det strafbare forhold, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 1, nr. 1 - udlændingen er dømt for ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer, eller udlændingen over for politiet har erkendt ulovlig besiddelse eller brug af euforiserende stoffer, eller der i øvrigt foreligger særlig bestyrket mistanke herom, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 1, nr. 2 - der er grund til at antage, at udlændingen vil tage ophold eller arbejde her i landet uden fornøden tilladelse, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 2, nr. 1 (gælder ikke udlændinge omfattet af EU-reglerne om indrejse og ophold) - udlændingen ikke har de nødvendige midler til sit underhold her i landet og til hjemrejsen, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 2, nr. 2 (gælder ikke udlændinge omfattet af EU-reglerne om indrejse og ophold), eller - andre hensyn til den offentlige orden eller sikkerheds- eller sundhedsmæssige grunde tilsiger, at udlændingen ikke bør have ophold her i landet, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 2, nr. 3 Udvisning ved administrativ beslutning kan herudover ske, hvis udlændingen opholder sig her i landet uden fornøden tilladelse, jf. udlændingelovens 25 b, stk. 1. Efter 25 b, stk. 2, skal en udlænding, der ikke er EU/EØS statsborger, og som er pålagt at udrejse af landet straks, eller som ikke udrejser i overensstemmelsen med udrejsefristen, jf. 33, stk. 2, udvises af landet, med mindre særlige grunde taler herimod. Afgørelser om administrativ udvisning efter udlændingelovens 25 b, stk. 2, der er truffet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller af Udlændingenævnet efter påklage, indgår i det statistiske materiale. Er grundbetingelserne opfyldt, skal udlændingemyndighederne i forbindelse med en afgørelse om udvisning inddrage en række hensyn, der er opregnet i udlændingelovens 26 og 26 a. Der henvises herom til afsnit 3.2 ovenfor. Endvidere gælder der særlige regler for EU/EØS-statsborgere og statsborgere i Schweiz som følge af retten til fri bevægelighed inden for EU. En EU/EØS-statsborger og en statsborger i Schweiz kan således alene udvises, såfremt den pågældendes personlige adfærd udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. 6.3 Varigheden af indrejseforbud Efter udlændingelovens 32, stk. 1, medfører en afgørelse om udvisning, at udlændingens visum og opholdstilladelse bortfalder, og at udlændingen ikke uden tilladelse på ny må indrejse og opholde sig her i landet. Der fastsættes således i forbindelse med afgørelsen om udvisning et indrejseforbud. Indrejseforbuddet, der kan tidsbegrænses, regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen. Indrejseforbuddet har gyldighed fra tidspunktet for udrejsen eller udsendelsen. Efter udlændingelovens 32, stk. 4, meddeles indrejseforbud i forbindelse med udvisning i medfør af udlændingelovens 25 for bestandig. Indrejseforbud i forbindelse med udvisning efter udlændingelovens 25 a og 25 b meddeles for 2 år.

22 Side 22 af 53 Efter den dagældende bestemmelse i udlændingelovens 32, stk. 4, 4. pkt., kan indrejseforbud meddeles for 5 år, når udlændingen er tredjelandsstatsborger og er indrejst i strid med et indrejseforbud, der tidligere er meddelt i forbindelse med udvisning efter 25 b. Der ses ikke at være eksempler på sager, hvor Udlændingestyrelsen eller Udlændingenævnet har meddelt indrejseforbud i 5 år efter denne bestemmelse. Det bemærkes, at udlændingelovens 32, stk. 4, om fastsættelse af længden af et administrativt meddelt indrejseforbud er ændret ved lov nr. 516 af 26. maj 2014 om ændring af udlændingeloven. Ved denne lov er der indsat et nyt stk. 5, hvorefter der kan fastsættes et kortere indrejseforbud end forudsat i 32, stk. 4. Loven trådte i kraft den 1. januar Herudover er der efter udlændingelovens 51 mulighed for administrativt at meddele indrejseforbud efter udlændingelovens 32, stk. 1-4, når strafforfølgningen i en straffesag mod en udlænding, der ikke har fast bopæl her i landet, overføres til et andet land, såfremt strafforfølgningen angår en lovovertrædelse, der efter de i udlændingelovens 49, stk. 1, nævnte betingelser kan medføre udvisning. Udlændingelovens 49, stk. 1, vedrører udvisning efter udlændingelovens og 25 c. Frifindes udlændingen efterfølgende, ophæves udvisningen. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.4 om længden af indrejseforbud. 7 Statistik vedrørende udvisning ved administrativ beslutning 7.1 Afgørelser om udvisning ved administrativ beslutning truffet af Udlændingestyrelsen Udtræk fra EstherH viser, at Udlændingestyrelsen i 2014 har truffet afgørelse om udvisning ved administrativ beslutning vedrørende personer, hvor der ikke pr. 14. april 2015 er sket påklage af afgørelsen. Afgørelserne fordeler sig på udlændingelovens enkelte bestemmelser om udvisning ved administrativ beslutning som følger: Bestemmelser i udlændingeloven Antal personer i a, stk. 1, nr. 1 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af mindre alvorlig berigelseskriminalitet mv.) 25 a, stk. 1, nr. 2 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af mindre alvorlig narkotikakriminalitet) 25 a, stk. 2, nr. 1 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af ulovligt ophold eller arbejde) a, stk. 2, nr. 2 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af manglende midler til underhold her i landet og til hjemrejsen) 47

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012 Juni 2013 Side 2 af 91 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6

Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6 REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Side 1 af 60 Indhold Indledning... 4 1.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 2000/7329-11 Redegørelse for 1999 til Folketingets Retsudvalg vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Redegørelse for 2003, 2004 og de første 3 kvartaler af 2005 til Folketingets Integrationsudvalg vedrørende anvendelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

NOTAT. vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven

NOTAT. vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven INDENRIGSMINISTERIET Dato: Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 1999/7310-38 NOTAT vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven Indledning I medfør af 66 i den danske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 264/2010 A (advokat Gunnar Homann, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 Sag 258/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

UDVISNING. En betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 BIND 1

UDVISNING. En betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 BIND 1 UDVISNING En betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 BIND 1 Betænkning nr. 1326 København 1997 Købes hos boghandler eller hos Statens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 Sag 299/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat N.C. Strauss, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 4. februar 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

2012/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2012/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2012/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0022 Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse.

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse. D O M Afsagt den 6. oktober 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-2131-15: Anklagemyndigheden mod T

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

D O M. afsagt den 6. august 2015. Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15. Anklagemyndigheden mod T

D O M. afsagt den 6. august 2015. Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15. Anklagemyndigheden mod T D O M afsagt den 6. august 2015 Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. april 2013 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 316/2010 A (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2014-15

UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2014-15 UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2014-15 UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Statusrapporten

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2012

UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2012 UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2012 UDVISNING OG UDLEVERING 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven Dato: 11. november 2005 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2005/4000-69 Sagsbeh.: MMI Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager

Læs mere

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL?

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? 1. Executive Summary Analysen indeholder en kort og overordnet redegørelse af retsgrundlaget for og anvendelsen af hemmelige ransagninger,

Læs mere

Spørgsmål om Dublin/Eurodac

Spørgsmål om Dublin/Eurodac Spørgsmål om Dublin/Eurodac Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Dato: 22. december 2005 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2005/4000-65 Sagsbeh.: SWE/LEJ Fil-navn: Lovforslag jan II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011 Sag 362/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat C. A. Fabritius Tengnagel, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udvisning af EU-borgere med fokus på administrativ udvisning

Udvisning af EU-borgere med fokus på administrativ udvisning Udvisning af EU-borgere med fokus på administrativ udvisning Deportation of EU-citizens with particular reference to deportation by delegated authority af DORTHE KYNDE NIELSEN Nærværende afhandling behandler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 65 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Dato: 3. november 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40699 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 Sag 260/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Bent Aagaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Udlændinge- og Integrionsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Not Not om konsekvenser af Højesterets dom af 17. januar 2017 vedr. opholds- og meldepligt 1. Indledning Udlændinge på tålt ophold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K D A T O 9. f eb r ua r 2 0 12 J O U R N A L N R. RA- 2 0 11-1 4 10-0 32 2 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Danmark skal være et trygt samfund at leve i. Der skal slås hårdt ned

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere