Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen"

Transkript

1 Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. november 2015 en almindelig anmeldelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland, jf. konkurrencelovens 12 b, stk. 1. Ifølge 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig med virkning fra den 7. december 2015, og fristerne begyndte at løbe den 7. december ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Transaktionen indebærer, at Jysk Fynske Medier P/S (herefter JFM ) via aktivoverdragelse erhverver enekontrol over Midtjyske Medier samt et trykkeri i Vonsild, der samlet udgør målvirksomheden (herefter MM ). MM er inden transaktionen 100 pct. ejet af Berlingske Media A/S-koncernen. Den anmeldte transaktion medfører et kontrolskifte og udgør dermed en fusion, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen mellem JFM og MM ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor godkendt JFM s køb af MM, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, 1. pkt., jf. stk Jurisdiktion De deltagende virksomheder er JFM og MM (herefter samlet parterne ). Parterne har oplyst, at JFM s omsætning i Danmark i det seneste regnskabsår udgjorde DKK [ ] mio., og at MM s omsætning i Danmark i det seneste regnskabsår udgjorde DKK [ ] mio. De deltagende virksomheders samlede årlige omsætning i Danmark overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, og der er derfor tale om en fusion omfattet af reglerne om fusionskontrol i konkurrencelovens kapitel 4.

2 2. Parterne og deres aktiviteter JFM er ejet af Fynske Medier P/S (47,5 pct.), Syddanske Medier A/S (36 pct.) og Jyske Medier A/S (16,5 pct.), der i henhold til ejeraftale har fælles kontrol over JFM. Syddanske Medier A/S har aktiviteter inden for produktion af redaktionelt stof og avisdistribution m.v. Herudover er der i begrænset omfang erhvervsaktivitet i form af ejendomsudlejning i JFM s moderselskaber og disses ejere. JFM driver medievirksomhed i Jylland og på Fyn. JFM udgiver 6 regionale dagblade og 47 lokale ugeaviser (med tilknyttede internetsider) samt tematillæg i Øst-, Syd- og Sønderjylland samt på Fyn. Herudover har JFM aktiviteter inden for avisdistribution m.v., avistrykkeri m.v., lokalradio samt en række aktiviteter i form af grafisk virksomhed, web- og reklamebureau, bannerannonceringsservice, reklamefilmproduktion, printbrokervirksomhed, udvikling af apps til smartphones, vejvisere (lokale telefonbøger), deal site, brugtbørs og rabatklub. Endelig har JFM i meget begrænset omfang aktivitet inden for udlejning af lokaler. MM er 100 pct. ejet af Berlingske Media A/S-koncernen, nærmere bestemt selskaberne Berlingske Avistryk A/S, Berlingske af 2007 A/S, Grenaa Bladet A/S og Uge-Bladet Skanderborg af 1999 A/S. MM omfatter et trykkeri i Vonsild (Jysk Avistryk) og Midtjyske Medier, der driver medievirksomhed i det midtjyske område. MM s primære aktivitet er udgivelse af 7 regionale dagblade og 18 lokale ugeaviser (med tilknyttede internetsider) i Holstebro, Viborg, Ringkøbing, Aarhus og Randers. Herudover har MM aktiviteter inden for produktion af profilaviser, avisdistribution m.v., avistrykkeri m.v., lokalradio samt forbrugerguide til kultur og byliv (AOA.dk). 3. De relevante markeder 3.1. Markedsbeskrivelse Der er en række større og mindre mediehuse i Danmark, fx Berlingske Media A/S, JP/Politikens Hus A/S, Nordjyske Medier A/S og JFM. Mediehusenes aktiviteter er centreret omkring udgivelse af aviser. Det er typisk nationale dagblade, regionale dagblade og/eller lokale ugeaviser. Langt de fleste aviser har også en hjemmeside, hvor det er muligt at læse nyheder og se annoncer fra de trykte aviser. Nationale dagblade indeholder landsdækkende og internationale nyheder. Nationale dagblade udkommer dagligt og distribueres overvejende til abonnenter mod betaling 1. Ud over abonnementsindtægter har nationale dagblade også indtægter fra annoncer. 1 En mindre del sælges som løssalg i bl.a. supermarkeder og kiosker. 2

3 Regionale dagblade indeholder overvejende lokale/regionale nyheder, og i mindre omfang landsdækkende og internationale nyheder. Derfor er de regionale dagblades målgruppe som hovedregel beboere i det geografiske område, som dagbladene dækker. Ligesom nationale dagblade udkommer regionale dagblade dagligt og distribueres overvejende til abonnenter mod betaling. 2 De regionale dagblade har også indtægter fra annoncer. De lokale ugeaviser indeholder overvejende lokale nyheder. De lokale ugeaviser udkommer en gang om ugen og omdeles gratis til alle husstande 3 i mindre geografiske områder. Fordi lokale ugeaviser er gratis og husstandsomdeles til alle, rammer de en bredere målgruppe i lokale områder end dagbladene. Derfor er de også et vigtigt annoncemedie for bl.a. detailhandlen og ejendomsmæglere, og det kan være forklaringen på, at lokale ugeaviser er et stærkt annoncemedie sammenlignet med andre mediegrupper. 4 De større mediehuse ejer eller har medejerskab i en distributionsvirksomhed. Ligeledes har mediehusene typisk egne trykkerier. Avismarkedet er således præget af en høj grad af vertikal integration, og derfor er en stor del af den omsætning, som de forskellige virksomheder genererer, koncernintern. Salget af dagblade har været støt faldende over en lang årrække, og ifølge parterne er der ikke udsigt til at denne udvikling vender. Tværtimod forventer parterne, at medieforbruget i stigende omfang vil overgå til forskellige digitale løsninger. Udviklingen i avissalget har en afsmittende effekt på avistrykkeri, hvor der ifølge parterne generelt er overkapacitet, og på avisdistribution, hvor der er faldende mængder at distribuere Markedsundersøgelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en markedsundersøgelse for at vurdere, hvilke virkninger fusionen vil have på de relevante markeder. I markedsundersøgelsen deltog 46 respondenter. Respondenterne består af konkurrerende udgivere af regionale dagblade og lokale ugeaviser, distributører, distributionskunder, trykkerier samt annoncører i parternes dagblade og ugeaviser, herunder mediebureauer. Besvarelserne fra markedsundersøgelsen inddrages i forbindelse med markedsafgrænsningen samt i vurderingen af fusionen Berørte markeder Parterne har i deres anmeldelse oplyst, at der er ni berørte markeder. Nærmere bestemt har de anført, at der er horisontale overlap på: markedet for distribution af adresserede aviser i Jylland og markedet for rotationstryk på avispapir i Danmark 2 En mindre del sælges som løssalg i bl.a. supermarkeder og kiosker. 3 Dog ikke til husstande, der har fravalgt at modtage lokale ugeaviser. 4 Jf. De Lokale Ugeaviser, 3

4 Parterne har endvidere oplyst, at der er vertikale forbindelser mellem: markederne for hhv. udgivelse og annoncesalg i regionale dagblade og hhv. markedet for rotationstryk på avispapir, markedet for distribution af adresserede aviser, markedet for distribution af aviser og blade til løssalgsforhandlere samt markedet for grafisk produktion. markederne for hhv. udgivelse og annoncesalg i lokale ugeaviser og hhv. markedet for rotationstryk på avispapir, markedet for distribution af adresseløse forsendelser samt markedet for grafisk produktion. For så vidt angår markedet for grafisk produktion, markedet for adresseløse forsendelser 5 og markedet for distribution af aviser og blade til løssalgsforhandlere vurderer styrelsen, at der ikke er anledning til at afgrænse markederne nærmere i denne sag, idet fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på disse markeder, eller vertikalt forbundne markeder, set i lyset af parternes lave markedsandele. På markedet for grafisk produktion er parternes markedsandel hver for sig og til sammen langt under 10 pct. Aktiviteten er endvidere i overvejende grad intern og således ikke konkurrenceudsat. Dertil kommer, at markedet består af en lang række andre aktører. På markedet for distribution af adresseløse forsendelser og markedet for distribution af aviser og blade til løssalgsforhandlere har parterne samlet en markedsandel på mindre end 5 pct. på hvert marked. Parterne oplyser, at deres øvrige aktiviteter udøves på markeder, der ikke kan anses for at være berørte, uanset hvordan markederne plausibelt måtte afgrænses. Styrelsen er på det foreliggende grundlag enig heri, og lægger parternes oplysninger om berørte markeder til grund i denne sag. Fusionens virkninger vurderes derfor på nedenstående berørte markeder, der afgrænses i det følgende: Udgivelse af regionale dagblade Annoncesalg i regionale dagblade Udgivelse af lokale ugeaviser Annoncesalg i lokale ugeaviser Rotationstryk på avispapir Distribution af adresserede aviser 5 Markedet afgrænses bl.a. i Konkurrencerådets afgørelse af 30. august 2006, Stiftelse af joint venture mellem Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia A/S, Konkurrencerådets afgørelse af 29. september 2004 og 24. november 2004, Forbrugerkontakts klage over Post Danmarks misbrug af dominerende stilling og Konkurrencerådets afgørelse af 28. februar 2007 vedr. Dansk Avis Omdeling. 4

5 Udgivelse af regionale dagblade Produktmarked Det er parternes opfattelse, at der kan afgrænses et marked for udgivelse af regionale dagblade. Det kan udledes af Kommissionens praksis 6, at udgivelse af regionale dagblade adskiller sig fra udgivelse af nationale dagblade og lokale ugeaviser. Kommissionen lægger bl.a. vægt på udgivelsesfrekvens, pris og redaktionelt indhold. På den baggrund er det umiddelbart styrelsens vurdering, at det er sandsynligt, at der vil kunne afgrænses et marked for udgivelse af regionale dagblade. Denne afgrænsning er endvidere i overensstemmelse med styrelsens opfattelse af markedet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 6. februar 2015, Godkendelse af Syddanske Medier A/S, Jyske Medier A/S og Fynske Medier P/S etablering af joint venturet Jysk Fynske Medier P/S, herunder ved indskydelsen af en række ene- og fælleskontrollerede selskaber (herefter JFM-fusionen ). En endelig afgrænsning af markedet har imidlertid ikke afgørende betydning for den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. Det skyldes, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses bredt til dagblade eller mere snævert til regionale dagblade. På den baggrund er det ikke nødvendigt at foretage en endelig afgrænsning af det relevante produktmarked. Geografisk marked Det er parternes opfattelse, at markedet for udgivelse af regionale dagblade kan afgrænses til det pågældende dagblads udgivelsesområde. Ifølge parterne er De regionale dagblade [ ] netop regionalt forankret, og det redaktionelle indhold skal afspejle aktivitet og nyheder i det pågældende område. Det fremgår af Kommissionens praksis 7, at det geografiske marked for udgivelse af regionale dagblade kan afgrænses regionalt eller lokalt. Kommissionen udtaler i Wegener/PMC/JV 8, at regionale aviser i forskellige regioner ikke konkurrerer med hinanden. 9 Det er derfor styrelsens umiddelbare vurdering, at markedet for udgivelse af regionale dagblade kan udgøres af et lokalt/regionalt område. Et regionalt eller lokalt marked er endvidere i overensstemmelse med styrelsens opfattelse af markedet i JFM-fusionen, hvor styrelsen fandt det nærliggende, at det geografiske marked udgøres af et lokalt/regionalt område. 6 Jf. Kommissionens beslutning af 7. juli 2005 i sag M.3817, Wegener/PMC/JV, punkterne 10 og 15 og Kommissionens beslutning af 1. februar 1999 i sag M.1401, Recoletos/Unedisa, punkt Jf. Kommissionens beslutning af 7. juli 2005 i sag M.3817, Wegener/PMC/JV, punkt Jf. Kommissionens beslutning af 7. juli 2005 i sag M.3817, Wegener/PMC/JV. 9 Ibid. punkt 16. 5

6 En endelig afgrænsning af markedet har imidlertid ikke afgørende betydning for den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. Det skyldes, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses bredt til Danmark eller mere snævert lokalt/regionalt. På den baggrund er det ikke nødvendigt at foretage en endelig afgrænsning af det geografiske marked Annoncesalg i regionale dagblade Produktmarked Det er parternes opfattelse, at der kan afgrænses et marked for annoncesalg i regionale dagblade. Det fremgår af Kommissionens praksis 10 og dansk praksis 11, at der kan afgrænses et marked for annoncesalg i aviser. Af denne praksis kan det yderligere udledes, at der ud fra de forskellige medietypers målgruppe, indhold og distributionsform vil kunne afgrænses et særskilt produktmarked for annoncesalg i regionale aviser. Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at markedet på den baggrund sandsynligvis vil kunne afgrænses til annoncering i regionale dagblade. Det er i overensstemmelse med styrelsens opfattelse af markedet i JFMfusionen. En endelig afgrænsning af markedet har imidlertid ikke afgørende betydning for den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. Det skyldes, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses bredt til annoncesalg i aviser eller snævert til annoncesalg i regionale dagblade. På den baggrund er det ikke nødvendigt at foretage en endelig afgrænsning af det relevante produktmarked. Geografisk marked Det er parternes opfattelse, at markedet for annoncesalg i regionale dagblade kan afgrænses til det pågældende dagblads udgivelsesområde. Parterne begrunder det bl.a. med, at For annoncørernes vedkommende kan det ene [dagblad] ikke erstatte det andet. Endvidere har parterne oplyst, at langt hovedparten af dagbladenes annoncører (og læsere) befinder sig indenfor det pågældende dagblads udgivelsesområde. Kommissionen afgrænser i flere sager et nationalt marked for annoncering i aviser. 12 Konkurrencerådet har i MetroXpress 13 afgrænset det geografiske 10 Jf. Kommissionens beslutning af 14. marts 1994 i sag M.423, Newspaper Publishing, punkt16, Kommissionens beslutning af 7. juli 2005 i sag M.3815, WEGENER/PCM/JV, punkt 27 og Kommissionens beslutning af 1. februar 1999 i sag M.1401, Recoletos/Unedisa, punkt Jf. Konkurrencerådet afgørelse af 29. maj 2002 om MetroXpress Danmark A/S mod Berlingske Gratisaviser A/S, punkterne Jf. Kommissionens beslutning af 14. marts 1994 i sag M.423, Newspaper Publishing, punkt 17 og Kommissionens beslutning af 1. februar 1999 i sag M.1401, Recoletos/Unedisa, punkt 29. 6

7 marked på baggrund af avisens udgivelsesområde med henvisning til, at avisens annoncører ønsker at komme i kontakt med forbrugere i dette område. Styrelsens markedsundersøgelse viser, at det har betydning for annoncørernes valg af en bestemt avis, at avisens udgivelsesområde dækker det geografiske område, hvori annoncørens kunder befinder sig. På den baggrund vurderer styrelsen, at det er sandsynligt, at markedet for annoncesalg i regionale dagblade vil kunne afgrænses til hvert enkelt dagblads udgivelsesområde. I nærværende sag kan det lades åbent, hvorledes det relevante marked endeligt skal afgrænses, idet styrelsen vurderer, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses bredt til Danmark eller snævert til hvert enkelt dagblads udgivelsesområde. På den baggrund er det ikke nødvendigt at foretage en endelig afgrænsning af det relevante geografiske marked Udgivelse af lokale ugeaviser Produktmarked Det er parternes opfattelse, at der kan afgrænses et marked for udgivelse af lokale ugeaviser. Som nævnt ovenfor under regionale dagblade, kan det udledes af Kommissionens praksis 14, at udgivelse af lokale ugeaviser adskiller sig fra udgivelse af regionale dagblade og udgivelse af nationale dagblade. Kommissionen lægger bl.a. vægt på udgivelsesfrekvens, pris og redaktionelt indhold. På den baggrund vurderer styrelsen, at det umiddelbart er sandsynligt, at markedet vil kunne afgrænses til udgivelse af lokale ugeaviser. Denne afgrænsning er endvidere i overensstemmelse med styrelsens opfattelse af markedet i JFM-fusionen. En endelig afgrænsning af markedet har imidlertid ikke afgørende betydning for den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. Det skyldes, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses bredt til udgivelse af aviser eller snævert til udgivelse af lokale ugeaviser. På den baggrund er det ikke nødvendigt at foretage en endelig afgrænsning af det relevante produktmarked. Geografisk marked Det er parternes opfattelse, at det geografiske marked for udgivelse af lokale ugeaviser kan afgrænses til den pågældende avis udgivelsesområde. 13 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 29. maj 2002 vedr. MetroXpress Danmark A/S mod Berlingske Gratisaviser A/S, punkt Jf. Kommissionens beslutning af 7. juli 2005 i sag M.3817, Wegener/PMC/JV, punkterne 10 og 15 og Kommissionens beslutning af 1. februar 1999 i sag M.1401, Recoletos/Unedisa, punkt 18. 7

8 Parterne begrunder det ud fra de samme betragtninger, som de har anført for regionale dagblade. Som nævnt ovenfor fremgår det af Kommissionens praksis 15, at det geografiske marked for udgivelse af regionale/lokale aviser kan afgrænses regionalt eller lokalt. Det er umiddelbart styrelsens opfattelse, at markedet for udgivelse af lokale ugeaviser sandsynligvis vil kunne afgrænses til et lokalt/regionalt marked. Et regionalt eller lokalt marked er endvidere i overensstemmelse med styrelsens opfattelse af markedet i JFM-fusionen, hvor styrelsen fandt det nærliggende, at det geografiske marked udgøres af et lokalt/regionalt område. En endelig afgrænsning af markedet har imidlertid ikke afgørende betydning for den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. Det skyldes, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses bredt til Danmark eller snævert lokalt/regionalt. På den baggrund er det ikke nødvendigt at foretage en endelig afgrænsning af det relevante geografiske marked Annoncesalg i lokale ugeaviser Produktmarked Det er parternes opfattelse, at der kan afgrænses et marked for annoncesalg i lokale ugeaviser. Parterne henviser i den forbindelse til JFM-fusionen. Karakteristika som gratis husstandsomdeling og lokal forankring bidrager til, at lokale ugeaviser formodentlig har særlige egenskaber som annoncemedie. Dette bekræftes af flere respondenter i styrelsens markedsundersøgelse, der anfører, at lokale ugeaviser er et vigtigt annoncemedie for de annoncører, der gerne vil ramme en bred målgruppe i et mindre lokalt område. På baggrund heraf, sammenholdt med praksis nævnt ovenfor vedrørende annoncesalg i regionale dagblade, finder styrelsen det sandsynligt, at der kan afgrænses et marked for annoncesalg i lokale ugeaviser. Det er i øvrigt i overensstemmelse med styrelsens opfattelse af markedet i JFM-fusionen. En endelig afgrænsning af markedet er imidlertid ikke afgørende betydning for den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. Det skyldes, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses bredt til annoncering i aviser eller snævert til annoncering i lokale ugeaviser. På den baggrund er det ikke nødvendigt at foretage en endelig afgrænsning af det relevante produktmarked. Geografisk marked Det er parternes opfattelse, at markedet for annoncesalg i lokale ugeaviser kan afgrænses til den pågældende ugeavis udgivelsesområde. 15 Jf. Kommissionens beslutning af 7. juli 2005 i sag M.3817, Wegener/PMC/JV, punkt 24. 8

9 Parterne begrunder bl.a. dette med, at to lokale ugeaviser ikke er i konkurrence med hinanden set med annoncørernes øjne. Endvidere har parterne oplyst, at langt hovedparten af ugeavisernes annoncører (og læsere) befinder sig indenfor den pågældende ugeavis udgivelsesområde. Parterne tilføjer, at en annoncør, hvis kunder primært befinder sig i ét handelscentrum, ikke vil kunne opnå den ønskede effekt af sine annoncer ved at annoncere i en avis, der fokuserer på et andet handelscentrum. På baggrund af ovenstående sammenholdt med praksis nævnt ovenfor vedr. annoncesalg i regionale dagblade, er det styrelsens umiddelbare vurdering, at markedet for annoncesalg i lokale ugeaviser sandsynligvis vil kunne afgrænses til hver enkel ugeavis udgivelsesområde. I nærværende sag kan det lades åbent, hvorledes det relevante marked endeligt skal afgrænses, idet styrelsen vurderer, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses bredt til Danmark eller snævert til hver enkel ugeavis udgivelsesområde. På den baggrund er det ikke nødvendigt at foretage en endelig afgrænsning af det relevante geografiske marked Rotationstryk på avispapir Produktmarked Det er parternes opfattelse, at der kan afgrænses et marked for avistrykkeri, hvilket vil sige tryk af dagblade og distriktsaviser. Parterne har i den forbindelse henvist til Konkurrencestyrelsens afgørelse af 18. december , hvor styrelsen har defineret et marked for rotationstryk på avispapir. Parterne anfører, at der muligvis er udbudssubstitution mellem avistryk, reklametryksager, magasiner, bogtryk og andet. Kommissionen har afgrænset et marked for rotationstryk, som er forskelligt fra offset-tryk. 17 Kommissionen lægger vægt på den volumen de forskellige trykkerimetoder kan håndtere. 18 På den baggrund er det styrelsens umiddelbare opfattelse, at markedet sandsynligvis vil kunne afgrænses til rotationstryk på avispapir. En endelig afgrænsning af markedet har imidlertid ikke afgørende betydning for den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. Det skyldes, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses bredt til rotationstryk eller snævert til rotationstryk på avispapir. På den baggrund er det ikke nødvendigt at foretage en endelig afgrænsning af det relevante produktmarked. 16 Jf. Konkurrencestyrelsens afgørelse af 18. december 2002 vedr. Etablering af joint venture mellem Det Berlingske Officin A/S og A/S Dagbladet Politiken. 17 Jf. Kommissionens beslutning af 7. juli 2005 i sag M.3815, WEGENER/PCM/JV, punkt 35 med kilder. 18 Jf. Kommissionens beslutning af 3. maj 2005 i sag M.3178, Bertelsmann/Springer/JV, punkt 44. 9

10 Geografisk marked Det er parternes opfattelse, at markedet for avistrykkeri generelt kan afgrænses geografisk til Danmark. Parterne anfører dog, at det geografiske marked formentligt er Sjælland på den ene side og Jylland/Fyn på den anden side for tidsfølsomme udgivelser i form af dagblade. Det fremgår af både Kommissionens 19 og Konkurrencestyrelsens 20 praksis, at markedet for rotationstryk kan anses for at være nationalt. Kommissionen anfører, at transportafstanden kan have betydning for afgrænsningen og indikerer, at markedet evt. vil kunne afgrænses bredere omfattende tilstødende lande. 21 På den baggrund er det styrelsens umiddelbare opfattelse, at markedet for rotationstryk på avispapir sandsynligvis vil kunne afgrænses til Danmark. En endelig afgrænsning af markedet har imidlertid ikke afgørende betydning for den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. Det skyldes, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses bredt til Danmark eller snævert til hhv. Sjælland og Jylland/Fyn. På den baggrund er det ikke nødvendigt at foretage en endelig afgrænsning af det relevante geografiske marked Distribution af adresserede aviser Produktmarked Det er parternes opfattelse, at der kan afgrænses et marked for distribution af regionale morgenaviser og et marked for distribution af regionale eftermiddagsaviser. Konkurrencerådet afgrænsede i Dansk Avis Omdeling 22 et marked for distribution af adresserede aviser. Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at der ikke er sket væsentlige ændringer på markedet siden rådets afgørelse. På den baggrund vurderer styrelsen, at der sandsynligvis vil kunne afgrænses et marked for distribution af adresserede aviser. En endelig afgrænsning af markedet har imidlertid ikke afgørende betydning for den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. Det skyldes, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses bredt til distribution af adresserede aviser eller snævert til hhv. morgen- og eftermiddagsdistribution. På den baggrund er det ikke nødvendigt at foretage en endelig afgrænsning af det relevante produktmarked. 19 Jf. Kommissionens beslutning af 3. maj 2005 i sag M.3178, Bertelsmann/Springer/JV 20 Jf. Konkurrencestyrelsens afgørelse af 18. december 2002 vedr. Etablering af joint venture mellem Det Berlingske Officin A/S og A/S Dagbladet Politiken. 21 Jf. Kommissionens beslutning af 3. maj 2005 i sag M.3178, Bertelsmann/Springer/JV, punkterne og Kommissionens beslutning af 7. juli 2005 i sag M.3815, WEGENER/PCM/JV, punkt Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 28. februar 2007, Dansk Avis Omdeling, punkt

11 Geografisk marked Det er parternes opfattelse, at distributionsvirksomhedernes geografiske områder afspejler de områder, hvor de koncernforbundne mediehuse udgiver de pågældende dagblade. Konkurrencerådet har vurderet, at markedet for distribution af adresserede aviser kan afgrænses til højst at omfatte Jylland, men muligvis endnu snævrere til lokale eller (mindre) regionale områder i Jylland. 23 Det er derfor styrelsens umiddelbare vurdering, at markedet kan afgrænses til højst at omfatte Jylland. En endelig afgrænsning af markedet har imidlertid ikke afgørende betydning for den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. Det skyldes, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses bredere til Jylland eller snævert til lokale eller (mindre) regionale områder. På den baggrund er det ikke nødvendigt at foretage en endelig afgrænsning af det relevante geografiske marked. 4. Vurdering af fusionen Det afgørende for, om en fusion kan godkendes, er, om den hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. Parterne har oplyst, at der er horisontale overlap på markedet for distribution af adresserede aviser i Jylland og markedet for rotationstryk på avispapir i Danmark samt vertikale forbindelser mellem disse markeder og udgivelses- og annoncesalgsmarkederne Horisontale virkninger I det følgende vurderes det, om fusionen giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder som følge af horisontale overlap på markedet for distribution af adresserede aviser i Jylland og markedet for rotationstryk på avispapir i Danmark. 23 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 28. februar 2007, Dansk Avis Omdeling, punkt

12 Markedet for distribution af adresserede aviser Der findes en række avisdistributionsvirksomheder i Jylland, hvor hovedparten er ejet af mediehusene. Mediehusenes distributionsvirksomheder distribuerer overvejende mediehusenes egne dagblade, og disse distributionsvirksomheders dækningsområder tager udgangspunkt i mediehusenes udgivelsesområder. Der er kun et begrænset geografisk overlap mellem mediehusenes udgivelser og dermed også mellem distributionsvirksomhedernes dækningsområder. Mediehusene er kunder hos hinandens distributionsvirksomheder i det omfang, det for det enkelte mediehus distributionsvirksomhed ikke er rentabelt at omdele dagbladene selv, fx fordi der er for få abonnenter i et geografisk område. JFM har dels sin egen distributionsvirksomhed, der udelukkende distribuerer JFM s eftermiddagsaviser i og omkring trekantsområdet. Dels er JFM koncernforbundet med Dansk Avis Omdeling A/S (herefter DAO ). 24 DAO dækker hele Midt- og Sønderjylland, hvor de omdeler aviser om morgenen. MM s distributionsvirksomhed distribuerer MM s eftermiddagsaviser i Midt- og Vestjylland. Den del af MM s dagblade, som MM ikke selv kan distribuere, distribueres primært af JFM (DAO). Udover egne dagblade distribuerer MM en meget begrænset del af Skive Folkeblads aviser og Herning Folkeblads aviser. JFM er i kraft af DAO den største avisdistributør i Jylland med en andel på ca. [70-80] pct. af markedet, jf. tabel 1. Efter fusionen vil JFM have en markedsandel på [60-70] pct., hvilket svarer til et fald på ca. [10-20] procentpoint. JFM vil også efter fusionen være den største avisdistributør på markedet. Forskellen i JFM s markedsandel før og efter fusionen dækker over, at MM inden fusionen er kunde hos JFM (DAO). Det betyder, at en del af JFM s eksterne omsætning bliver intern efter fusionen. 25 JFM s eksterne omsætning bliver dermed mindre efter fusionen. Styrelsen bemærker, at ændringen i JFM s markedsandel ikke er et udtryk for, at JFM bliver en mindre stærk spiller i markedet efter fusionen. JFM s markedsandel på et marked inkl. intern omsætning forøges. 24 DAO s markedsandele på markedet for distribution af adresserede aviser henregnes ved vurderingen af fusionen til JFM, fordi DAO og JFM er en del af samme koncern, idet Syddanske Medier A/S, sammen med DAO og JFM s respektive øvrige ejere, udøver fælles kontrol over begge virksomheder. 25 MM s (interne) omsætning fra Berlingske Media A/S bliver ekstern efter fusionen, og JFM(DAO) s (eksterne) omsætning fra MM bliver intern efter fusionen. Nettovirkningen er, at en større del af JFM s omsætning efter fusionen er intern. 12

13 Tabel 1. Markedsandele på markedet for distribution af adresserede aviser (ekstern omsætning) Virksomhed Før fusionen Efter fusionen JFM [70-80] pct. [60-70] pct. MM [0-5} pct. - Samlet markedsandel [70-85] pct. [60-70] pct. Nordjyske Distribution [5-10] pct. [5-10] pct. Samdi [0-5] pct. [0-5] pct. Skive Folkeblad [0-5] pct. [0-5] pct. Post Danmark [20-30] pct. [30-40] pct. Total 100 pct. 100 pct. HHI [ ] [ ] Ændring i HHI -[ ] Kilde: Parterne Styrelsen har i den konkrete sag fundet det mest relevant at vurdere fusionens virkninger for konkurrencen på markedet på baggrund af ekstern omsætning, idet den illustrerer den konkurrenceudsatte del af markedet, og synliggør, at JFM køber en kunde. En opgørelse, der medtager koncernintern omsætning, kan give et billede af det potentielle konkurrencepres, som de vertikalt integrerede aktører kan lægge på de øvrige aktører på markedet. I denne sag har styrelsen imidlertid ikke fundet det nødvendigt at vurdere den potentielle konkurrence nærmere. Det skyldes, at der er vertikal integration hos stort set alle aktører på markedet. Isoleret set har JFM ingen ekstern omsætning 26, og langt størstedelen af den omsætning, som JFM køber, er intern omsætning i MM både før og efter fusionen. JFM køber således en omsætning, der inden fusionen næsten altovervejen ikke er konkurrenceudsat. DAO s markedsandel henregnes imidlertid til JFM i forbindelse med vurderingen af fusionen, og derved får JFM en stærk position på markedet. DAO er dog underlagt tilsagn i henhold til Konkurrencerådets afgørelse af 28. februar , der forhindrer, at DAO udnytter sin stærke position på markedet, bl.a. i forhold til diskrimination og afskærmning af konkurrerende avisudgivere på det tilstødende avismarked og konkurrerende distributører. 26 Uden DAO. 27 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 28. februar 2007, Dansk Avis Omdeling, afsnit

14 På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder, uanset hvilken metode der anvendes til opgørelse af markedsandele. HHI udgør [ ] før fusionen og [ ] efter fusionen, og ændringen i HHI er således negativ, hvilket netop skyldes, at JFM efter fusionen har en lavere ekstern omsætning. Dermed indikerer ændringen i HHI umiddelbart, at det usandsynligt, at det kan påvises, at fusionen medfører horisontale konkurrencemæssige problemer på markedet, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. 28 Styrelsen bemærker dog, at fusionen medfører en øget koncentration i markedet, hvis der tages højde for den koncerninterne omsætning. Styrelsens markedsundersøgelse har vist, at parternes konkurrenter og kunder vurderer, at fusionen ikke vil mindske konkurrencen eller øge priserne på markedet. Det er da også styrelsens vurdering, at fusionen ikke i væsentligt omfang fjerner et konkurrencepres på JFM. Det skyldes bl.a., at der de facto er en opdeling af markedet i forskellige lokale eller (mindre) regionale områder, svarende til avisernes udgivelsesområder som følge af den vertikale integration mellem mediehusene og distributionsvirksomhederne. Herudover er MM allerede inden fusionen kunde hos JFM (DAO). Styrelsen bemærker, at der er delvist overlap mellem MM s og DAO s distributionsområder. Pga. den tidsmæssige forskydning i omdelingen (morgen/eftermiddag) kan de imidlertid reelt ikke ses som alternativer. Herudover er det styrelsens vurdering, at JFM efter fusionen ikke vil have øget incitament til at hæve priserne. Det skyldes dels de facto opdelingen af markedet, som indebærer, at der allerede inden fusionen er en eller få aktører i hvert lokale eller (mindre) regionale område. Dels, at DAO er underlagt tilsagn 29, hvorefter prissætningen skal ske på sædvanlige, kommercielle og ikke-diskriminerende vilkår. Hvis DAO hæver priserne vil prisstigningen også gælde for DAO s ejere og JFM, hvilket begrænser DAO s incitament til at hæve priserne. Uanset om der tages udgangspunkt i lokale eller (mindre) regionale markeder eller en bredere geografisk afgrænsning til Jylland er der således ikke overlap mellem de geografiske områder, hvor JFM og MM hver især omdeler aviser. 28 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner (2004/C31/03), pkt Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 28. februar 2007, Dansk Avis Omdeling, punkterne

15 Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil medføre konkurrenceskadelige horisontale virkninger på et eventuelt marked for distribution af adresserede aviser i Jylland Markedet for rotationstryk på avispapir i Danmark En stor del af avistrykkerierne er, ligesom distributionsvirksomhederne, ejet af mediehusene. Markedsandelene på markedet for rotationstryk på avispapir opgjort på baggrund af aktørernes eksterne omsætning indikerer, at markedet for rotationstryk på avispapir ikke er berørt. JFM har inden fusionen en markedsandel på knap [0-5] pct., mens MM har en markedsandel på knap [10-20] pct., jf. tabel 2. Efter fusionen vil parterne have en samlet markedsandel på ca. [5-10] pct. Faldet i markedsandelen skyldes, at JFM inden fusionen har benyttet MM s trykkeri til en del af JFM s avistrykopgaver. Den del vil efter fusionen blive intern, hvorved JFM s eksterne omsætning vil blive mindre. Styrelsen bemærker, at ændringen i JFM s markedsandel ikke er et udtryk for, at JFM bliver mindre efter fusionen. JFM s markedsandel forøges på et marked, hvor koncernintern omsætning medregnes. Opgøres markedet inkl. den koncerninterne omsætning, vil det være berørt. Derfor har styrelsen fundet anledning til at vurdere virkningerne af fusionen på markedet for rotationstryk på avispapir nærmere. 15

16 Tabel 2. Markedsandele på markedet for rotationstryk på avispapir (ekstern omsætning) Virksomhed Før Fusionen Efter Fusionen JFM [0-5] pct. [5-10] pct. MM [10-20] pct. - Samlet markedsandel [10-25] pct. [5-10] pct. Berlingske Sjælland [0-5] pct. [0-5] pct. Erritsø plus Hornslet (JP/Pol) [0-5] pct. [0-5] pct. Dansk Avistryk [30-40] pct. [30-40] pct. Sjællandske Medier [5-10] pct. [5-10] pct. OTM [10-20] pct. [10-20] pct. Øvrige [20-30] pct. [20-30] pct. Total 100,0 pct. 100,0 pct. HHI [ ] [ ] Ændring i HHI [0-400] Kilde: Parterne HHI og ændringen i HHI på markedet for rotationstryk på avispapir indikerer, at det er usandsynligt, at fusionen vil give anledning til horisontale konkurrencemæssige betænkeligheder 30. Dette gør sig gældende, uanset om markedet opgøres med eller uden koncernintern omsætning. De adspurgte konkurrerende trykkerier i markedsundersøgelsen har tilkendegivet, at de ikke vurderer, at fusionen vil medføre ændringer i priserne eller konkurrencen på markedet. Styrelsen bemærker, at der er en række konkurrerende avistrykkerier. Ifølge parterne har flere af trykkerierne overskydende kapacitet, ligesom parterne selv vil have overskydende kapacitet efter fusionen. Parterne har oplyst, at det er muligt at skifte trykkeri, og at omkostningerne forbundet med et skifte er begrænsede. Den overskydende kapacitet i markedet vil således udøve et konkurrencepres på parterne. I øvrigt trykkes langt størstedelen af aviserne ifølge parterne på mediehusenes egne trykkerier. Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil medføre konkurrenceskadelige horisontale virkninger på et eventuelt marked for rotationstryk på avispapir i Danmark. 30 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner (2004/C31/03), pkt

17 Konklusion vedrørende horisontale virkninger Samlet set er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil medføre horisontale virkninger, der vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt Vertikale virkninger I det følgende vurderes det, om fusionen giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af enten input- eller kundeafskærmning som følge af de vertikale forbindelser mellem hhv. markedet for distribution af adresserede aviser i Jylland og markedet for rotationstryk på avispapir i Danmark og udgivelses- og annoncesalgsmarkederne Markedet for distribution af adresserede aviser Fusionen kan umiddelbart give anledning til overvejelser om inputafskærmning på markederne for hhv. udgivelse og annoncesalg i dagblade samt kundeafskærmning på markedet for distribution af adresserede aviser. Inputafskærmning Det skal vurderes, om det er sandsynligt, at JFM efter fusionen vil kunne foretage konkurrenceskadelig afskærmning af dagbladudgivere ved at hindre deres adgang til avisdistributionsydelser. Fusionen medfører, at JFM s markedsandel falder med ca. [10-20] procentpoint på markedet for distribution af adresserede aviser efter fusionen, da en del af fusionsparternes omsætning ændrer karakter efter fusionen. Henset til den betydelige grad af vertikal integration på markedet for distribution af adresserede aviser, og den heraf følgende de facto opdeling af markedet, jf. ovenfor, synes det umiddelbart at være en begrænset andel af dagbladudgivere, der reelt vil kunne afskærmes. Hertil kommer at DAO, ifølge de tilsagn der påhviler virksomheden, kun kan nægte at indgå aftale om distribution af adresserede aviser, hvis dette kan begrundes med dokumenterede kapacitetsbegrænsninger. DAO vil ikke fastsætte priser eller vilkår, der direkte eller indirekte udgør en leveringsnægtelse. 31 Derfor er DAO s mulighed for at hindre dagbladudgivernes adgang til distributionsydelser yderst begrænset. Endvidere fremgår det af tilsagnene, at DAO må kun sælge produkter og ydelser, såfremt dette sker på sædvanlige, kommercielle og ikkediskriminerende vilkår 32. Hvis DAO hæver priserne på distributionsydel- 31 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 28. februar 2007, Dansk Avis Omdeling, punkterne Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 28. februar 2007, Dansk Avis Omdeling, punkterne

18 serne, vil prisstigningen således også gælde for DAO s koncernforbundne selskaber, herunder JFM. Dette må antages at begrænse DAO s incitament til og mulighed for at hæve priserne og derigennem forøge dagbladudgivernes omkostninger/hindre adgangen til distributionsydelser. Samtidig har de adspurgte dagbladudgivere i markedsundersøgelsen, der er kunder hos parterne, anført, at de forventer, at fusionen ikke vil påvirke priserne på avisdistribution. Disse kunder har i øvrigt ikke udtrykt bekymring i relation til begrænsning af adgangen til avisdistributionsydelser efter fusionen. Endelig har parterne oplyst, at de ikke forventer ændringer i eksisterende kundeforhold på markedet for distribution af adresserede aviser efter fusionen. På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt igennem inputafskærmning på eventuelle markeder for hhv. udgivelse og annoncesalg i dagblade. Kundeafskærmning Det skal vurderes, om det er sandsynligt, at JFM efter fusionen vil kunne foretage konkurrenceskadelig afskærmning af konkurrerende avisdistributører ved at forhindre dem i at få adgang til et tilstrækkeligt kundegrundlag. JFM erhverver ved fusionen alene en marginal andel på [0-5] pct. af den konkurrenceudsatte omsætning på markedet for distribution af adresserede aviser. Herved erhverver JFM således alene en marginal del af et potentielt kundegrundlag for konkurrerende avisdistributører. JFM distribuerer inden fusionen samtlige af sine egne dagblade og aftager således ikke inden fusionen distributionsydelser fra konkurrerende avisdistributører. Denne situation ændres ikke som følge af fusionen. MM distribuerer inden fusionen en del af sine egne dagblade, og den del af dagbladene, som MM ikke selv kan distribuere, distribueres primært af JFM. En marginal del distribueres af bl.a. Post Danmark A/S. Som følge heraf må det antages, at JFM således alene vil få mulighed for potentielt at afskærme en marginal del af markedet for distribution af adresserede aviser. Parterne har i øvrigt oplyst, at de ikke forventer ændringer i eksisterende leverandørforhold. Henset til den betydelige grad af vertikal integration mellem udgivere af dagblade og avisdistributører, og den heraf følgende de facto opdeling af markedet, jf. ovenfor, vil det i øvrigt umiddelbart være en begrænset andel af aktuelle og potentielle avisdistributører, der reelt vil kunne afskærmes. På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt gennem kundeafskærmning på et eventuelt marked for distribution af adresserede aviser. 18

19 Markedet for rotationstryk på avispapir Fusionen kan umiddelbart give anledning til overvejelser om inputafskærmning på markederne for hhv. udgivelse og annoncesalg i hhv. dagblade og ugeaviser samt kundeafskærmning på markedet for rotationstryk på avispapir. Inputafskærmning Det skal vurderes, om det er sandsynligt, at JFM efter fusionen vil kunne foretage konkurrenceskadelig afskærmning af avisudgivere ved at hindre deres adgang til avistrykkeriydelser. Efter fusionen vil JFM alene have en markedsandel på ca. [5-10] pct. på markedet for rotationstryk på avispapir. Samtidig består markedet af en lang række aktører, og der er overkapacitet i markedet. Parterne har oplyst, at de efter fusionen også forventer at have overkapacitet, som de vil gå i markedet med. Ingen af de adspurgte trykkerier i markedsundersøgelsen forventer, at fusionen vil påvirke konkurrencen på markedet negativt, ligesom de ikke forventer at priserne vil stige. Henset til den betydelige grad af vertikal integration mellem trykkerier og avisudgivere, synes det i øvrigt umiddelbart at være en begrænset andel af avisudgiverne, der reelt vil kunne afskærmes. På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt gennem inputafskærmning på eventuelle markeder for hhv. udgivelse og annoncesalg i hhv. dagblade og ugeaviser. Kundeafskærmning Det skal vurderes, om det er sandsynligt, at JFM efter fusionen vil kunne foretage konkurrenceskadelig afskærmning af konkurrerende avistrykkerier ved at forhindre dem i at få adgang til et tilstrækkeligt kundegrundlag. MM trykker selv samtlige af sine aviser inden fusionen. Som nævnt ovenfor erhverver JFM ved fusionen MM s trykkerier. Dermed bliver JFM i stand til selv at trykke samtlige af sine aviser en opgave de tidligere har købt sig til, bl.a. hos MM. Parterne har oplyst, at JFM for knap et år siden har opsagt sine aftaler med to trykkerier. En del af trykopgaven er flyttet til MM s trykkerier. Styrelsen har derfor spurgt de to trykkerier, om der har været ændringer i konkurrencen på avistrykkerimarkedet det sidste år. Trykkerierne har oplyst, at konkurrencen enten er uændret eller er blevet skærpet som følge af opsigelsen. Endvidere forventer de ikke, at priserne vil stige efter denne fusion. Det kan indikere, at trykkerierne ikke anser JFM for en betydelig 19

20 kunde, og at trykkeriernes incitament eller evne til at konkurrere ikke mindskes ved fusionen. Henset til den betydelige vertikale integration mellem avisudgivere og trykkerier, vil det i øvrigt være en begrænset andel af aktuelle og potentielle trykkerier, der reelt vil kunne afskærmes. På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt gennem kundeafskærmning på et eventuelt marked for rotationstryk på avispapir Konklusion vedrørende vertikale virkninger Samlet set er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil medføre vertikale virkninger, der vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt Konglomeratvirkninger Ved vurderingen af konglomeratvirkninger indgår, om JFM ved overtagelsen af MM s aktiviteter får mulighed for at afskærme konkurrenter eller besværliggøre deres adgang til udgivelses- og annoncesalgsmarkederne ved i højere grad at kunne binde salget af annoncer i hhv. regionale dagblade og lokale ugeaviser i ét geografisk område sammen med salget af annoncer i hhv. regionale dagblade og lokale ugeaviser i et andet geografisk område. Ved vurderingen ser man på parternes evne til at afskærme konkurrenter, incitamenter til at afskærme, og den sandsynlige indvirkning på den effektive konkurrence. Enkelte konkurrenter i markedsundersøgelsen har udtrykt bekymring for, at JFM efter fusionen vil kunne udnytte sin tilstedeværelse på flere geografiske markeder til at afskærme konkurrenter. Konkret er konkurrenternes bekymring, at annoncører, der ønsker at annoncere i flere aviser, vil blive mødt med højere priser i områder, hvor det ikke er muligt at vælge en konkurrerende avis til JFM, hvis de fravælger JFM i områder, hvor der er konkurrerende aviser. Styrelsen har på den baggrund holdt opfølgende samtaler med udvalgte respondenter i markedsundersøgelsen med henblik på at vurdere, om JFM efter fusionen får mulighed for at afskærme konkurrenter. Flere respondenterne har oplyst, at bundlede produkter i form af annoncepakker bestående af regionale dagblade og/eller lokale ugeaviser i forskellige geografiske områder allerede i dag er vidt udbredt og almindelig anvendt blandt samtlige mediehuse. Det er bekræftet af parterne og konkurrenter i markedsundersøgelsen. Det er styrelsens vurdering, at flere konkurrenter i markedet vil være i stand til at imødegå en eventuel afskærmningsstrategi fra JFM. 20

21 I den forbindelse bemærker styrelsen, at Politikens Lokalaviser i november 2015 lancerede en ny avis i Odense. Det har således også efter etableringen af JFM været muligt for konkurrenter at træde ind på et udgivelses- /annoncesalgsmarked. For at illustrere om JFM efter overtagelsen af MM s aktiviteter vil kunne hæve priserne (i områder uden konkurrenter) har styrelsen søgt afklaret, om der var været prisstigninger på annoncesalgsmarkederne siden etableringen af JFM. Oplysninger fra JFM viser, at der generelt ikke har været prisstigninger på annoncer siden etableringen af JFM. Det er både bekræftet af respondenterne i markedsundersøgelsen samt de udvalgte respondenter, som styrelsen har holdt opfølgende samtaler med. På baggrund ovenstående er det samlet set styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt gennem konglomerate virkninger på udgivelses- og annoncesalgsmarkederne. 4.5 Konklusion Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at den samlede virkning af fusionen mellem JFM og MM ikke vil indebære, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund godkendt JFM s køb af MM, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, som de deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

7. Fusionsparterne har på den baggrund og efter forhandling med Konkurrencestyrelsen afgivet fire tilsagn.

7. Fusionsparterne har på den baggrund og efter forhandling med Konkurrencestyrelsen afgivet fire tilsagn. Dansk Avis Omdeling Journal nr. 4/0120-0401-0007/ISA/LST/TWA Rådsmødet den 28. februar 2007 1. Resumé og indstilling 1.1. Resumé 1. Syddanske Medier K/S (Syddanske Medier) og JP/Politikens Hus A/S (JP/Politikens

Læs mere

Joint venturet vil efter transaktionen være ejet af Fynske Medier med 47,5 pct., af Syddanske Medier med 36 pct. og af Jyske Medier med 16,5 pct.

Joint venturet vil efter transaktionen være ejet af Fynske Medier med 47,5 pct., af Syddanske Medier med 36 pct. og af Jyske Medier med 16,5 pct. Dato: 6. februar 2015 Sag: METS-14/09393 Sagsbehandler: /STP/SUPO Godkendelse af Syddanske Medier A/S, Jyske Medier A/S og Fynske Medier P/S etablering af joint venturet Jysk Fynske Medier P/S, herunder

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET BEDST OG BILLIGST HELE VEJEN TIL BREVSPRÆKKEN

DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET BEDST OG BILLIGST HELE VEJEN TIL BREVSPRÆKKEN Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET BEDST OG BILLIGST HELE VEJEN TIL BREVSPRÆKKEN DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET > Solidt samarbejde mellem

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 GOD MARKEDSFØRINGSSKIK VED OMDELING AF FORSENDELSER UDEN PÅFØRT NAVN God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost

Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost 22-12-2010 4/0120-0204-0153 /AWF/SUPO Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Resumé...5 2. Afgørelse...11 3. Sagsfremstilling...12 3.1. Indledning...12

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser, november 2008, som revideret januar 2009

Retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser, november 2008, som revideret januar 2009 26. januar 2009 08/02484-252 /Anne Zerman Nielsen Retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser, november 2008, som revideret januar 2009 Indledning 1. Afgrænsninger

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler.

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler. Indholdsfortegnelse PLUS gruppen +4 Dobbeltdækning PLUS gruppen +7 Online muligheder Plusgruppen skaber værdi Print + Online Profiler Kontakt Kilde: Index Danmark/Gallup 2.3. kvartal 2011 Base: 4.772.000

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

orbruger-kontakts 18/11/12 klage ov er Post Danmarks priser og v ilkår f or magasinpost

orbruger-kontakts 18/11/12 klage ov er Post Danmarks priser og v ilkår f or magasinpost Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost Journal nr. 4/0120-0100-0048/ISA/TWA Rådsmødet den 30. august 2007 I II Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling 2. Afgørelse

Læs mere

Stiftelse af joint venture mellem Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia A/S

Stiftelse af joint venture mellem Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia A/S Stiftelse af joint venture mellem Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia A/S Rådsmødet den 30. august 2006 Journal nr. 4/0120-0401-0002/ISA/FAB 1. Resumé og indstilling 1.1. Resumé 1. Post Danmark A/S

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 2014 I DANMARK WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Adgang

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe.

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. - KBN Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. Der foretoges: U-2-10 Post Danmark A/S mod 1) Konkurrencerådet biint. 1) Bring Citymail Denmark A/S Ingen var tilsagt eller

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Kønsfordeling i de største danske virksomheder

Kønsfordeling i de største danske virksomheder 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3.

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3. Dato: 22. december 2014 Sag: BITE-14/10716 Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

DGI Potentielle læsere Marts 2014

DGI Potentielle læsere Marts 2014 DGI Potentielle læsere Marts 2014 2013 Side 1 Indhold Konklusion og anbefaling 3 Kendskab 6 Max Diff Indhold 8 Digital profil 16 Baggrund, formål og metode 20 Kontakt 29 2013 Side 2 1 Konklusion og anbefaling

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede derfor indklagede, som de havde købt ejerlejligheden gennem ca. 1 år tidligere.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede derfor indklagede, som de havde købt ejerlejligheden gennem ca. 1 år tidligere. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Nordre Frihavnsgade 71 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 11-02-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen 1 af 10 08-08-2012 10:50 Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen J.nr. 2:801-138/kb Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra en kørelærer på Bornholm

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 A/S AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 INDHOLD AF PRÆSENTATION A/S Bladkompagniet historik og profil Forretningsområder de sidste års rejse Kvalitet Økonomi Afslutning PAGE 2 A/S S HISTORIE

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Byrådsmedlem Lars Søgaard har ved mail af 26. august 2014 ønsket følgende spørgsmål besvaret:

Byrådsmedlem Lars Søgaard har ved mail af 26. august 2014 ønsket følgende spørgsmål besvaret: Vedrørende: Muligheder for øget grundsag - svar på spørgsmål fra Lars Søgaard Sagsnavn: Muligheder for øget boliggrundsalg - forespørgsel fra Lars Søgaard Sagsnummer: 13.06.02-A26-1-14 Skrevet af: Søren

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier.

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier. Indledning Explora har i foråret 2005 udført en instrumentalitetsanalyse for De Lokale Ugeaviser. Formålet med instrumentalitetsanalysen er at beskrive, hvordan danskerne læser ugeaviserne, og hvorfor

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 5. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 17-08 Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Forventningerne til resultat før skat for 2008 fastholdes på 295-315 mio. kr., trods en meget

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2015 De nye læsertal for 2. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015 sammenlignet med 2. halvår 2015 Søndagsaviser BT 191.000 162.000 179.000 Berlingske

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse 2010 Historisk godt år for JP/Politikens Hus JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før.

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Agenda. Giv inspiration til din salgshverdag..

Agenda. Giv inspiration til din salgshverdag.. MEDIASALG 2013 Agenda Giv inspiration til din salgshverdag.. 1. Kort status på mediamarkedet 2. Challenger sales en anden måde at sælge på 3. Kvalificeret salg forstå din kunde & dens udfordringer 4. Få

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere