Prospekt Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)"

Transkript

1 Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

2 Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK Udbud af op til DKK 150 millioner kapitalbeviser udstedt af Aarhus Lokalbank Aktieselskab i form af hybrid kernekapital (de Nye Kapitalbeviser ) a nominelt DKK 1.000,00 til kurs 100 per kapitalbevis Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med et udbud af op til DKK nominelt 150 millioner kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital ( Udbuddet ) udstedt af Aarhus Lokalbank Aktieselskab (CVR-nr ) ( Aarhus Lokalbank Aktieselskab eller Banken ), mod konvertering a nominelt DKK 150 millioner kapitalbeviser i form af noteret ansvarlig lånekapital udstedt af Aarhus Lokalbank Aktieselskab og optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX Copenhagen ) fondskode nr. DK (de Eksisterende Kapitalbeviser ). Udbuddet er rettet til ejere af Eksisterende Kapitalbeviser, der tilbydes at ombytte Eksisterende Kapitalbeviser til nye kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital. Udbuddet sker som led i Bankens kapitalplan, som er offentliggjort ved Fondsbørsmeddelelse nr af 31. januar 2011 ( Kapitalplanen ). Udbuddet er betinget af, at forslag til bemyndigelse til Bestyrelsen til at foretage den for Udbuddet nødvendige udstedelse af hybrid kernekapital bliver godkendt på Bankens ordinære generalforsamling, som afholdes den 19. marts 2011, samt at Bestyrelsen vedtager at udstede de Nye Kapitalbeviser. Der bliver samtidig med Udbuddet foretaget et udbud af op til nye aktier i Aarhus Lokalbank Aktieselskab (de Udbudte Aktier ). Udbuddet af de Nye Kapitalbeviser samt de Udbudte Aktier er alternative tilbud til ejerne af de Eksisterende Kapitalbeviser, som ikke er indbyrdes afhængige. Banken kan således vælge alene at gennemføre det ene af de to alternative udbud. Umiddelbart forud for Udbuddet udgør Aarhus Lokalbank Aktieselskabs aktiekapital nominelt DKK bestående af stk. aktier med en nominel værdi på DKK 10 pr stk. ( de Eksisterende Aktier ). De Eksisterende Aktier inkluderer en aktieudstedelse på stk. aktier foretaget den 25. februar 2011 som følge af den danske stats konvertering af kapitalbeviser med en nominel værdi på DKK 142,2 millioner med tillæg af renter eller i alt DKK 147,2 millioner udstedt i henhold til aftale af 22. december 2009 mellem Aarhus Lokalbank Aktieselskab som låntager og den danske stat v/økonomi- og Erhvervsministeriet som långiver ( Aftalen om Statsligt Kapitalindskud ). Konverteringen skete til en pris på DKK 20,11 pr. aktie a nominelt DKK 10 svarende til kurs 201,1. Konverteringskursen blev fastsat af en af Foreningen for Statsautoriserede Revisorer udpeget uvildig statsautoriseret revisor i overensstemmelse med betingelserne i Aftalen om Statsligt Kapitalindskud. Ombytningen ved konvertering til de Nye Kapitalbeviser vil ske til kurs 100. De Nye Kapitalbeviser vil have en nominel værdi på DKK 1.000,00, hvilket betyder, at nominel DKK 1.000,00 af Eksisterende Kapitalbeviser vil kunne ombyttes til nominel DKK 1.000,00 Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital. Investorer skal være opmærksomme på, at en ombytning af de Eksisterende Kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital til investering i de Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital indebærer en betydelig risiko. Hvis ikke Kapitalplanen gennemføres i sin helhed, og Banken dermed ikke opnår den planlagte styrkelse af kapitalgrundlaget er der en betydelig risiko for, at Banken bliver nødlidende og i henhold til Bankpakke III må overgå til Finansiel Stabilitet A/S eller vil skulle afvikles i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed Dette kan medføre, at foretagne investeringer i aktier og kapitalbeviser vil være tabt. Det kan ikke udelukkes, at Banken kan komme i vanskeligheder, selv hvis Kapitalplanen gennemføres som planlagt. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en nærmere beskrivelse af ovenstående samt yderligere forhold, som bør overvejes i forbindelse med en beslutning om at investere i de Nye Kapitalbeviser De Eksisterende Kapitalbeviser er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under fondskode nr. DK De Nye Kapitalbeviser vil ikke blive optaget til handel og notering på NASDAQ OMX Copenhagen, eller noget andet reguleret marked. Investorerne kan derfor ikke forvente, at der vil opstå et likvidt marked for de Nye Kapitalbeviser, og det kan derfor vise sig vanskeligt (umuligt) at afhænde de Nye Kapitalbeviser. De Nye Kapitalbeviser ombyttes elektronisk mod de Eksisterende Kapitalbeviser til investorernes konti i VP. Ombytning kan kun ske gennem Aarhus Lokalbank Aktieselskab via kontoførende pengeinstitut. Udbuddet udgør et offentligt udbud i Danmark og gennemføres i henhold til dansk ret. Prospektet udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller tegne Nye Kapitalbeviser i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Banken har ikke til hensigt og vil ikke foretage sig noget i nogen anden jurisdiktion end Danmark, som måtte medføre eller muliggøre et offentligt udbud af de Nye Kapitalbeviser udenfor Danmark. De Nye Kapitalbeviser er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act eller værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstat i USA og må ikke kunne udbydes eller sælges i USA i transaktioner, der er fritaget fra, eller ikke er underlagt, registreringskravene i US Securities Act. Der henvises til afsnittet Generelle oplysninger for beskrivelse af disse og visse yderligere begrænsninger vedrørende videresalg og overdragelse. Udbuddet vedrører værdipapirer i et selskab, der er registreret i henhold til dansk lovgivning. Udbuddet er underlagt oplysningsforpligtelser under dansk ret, der afviger fra oplysningsforpligtelser under amerikansk ret. Eventuelle regnskaber i Prospektet er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr af 23. september 2010 om finansiel virksomhed med senere ændringer ( Lov om Finansiel Virksomhed ), der muligvis ikke er sammenlignelige med amerikanske selskabers regnskaber. Udbuddet udføres i henhold til dansk lovgivning, og Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. Aarhus Lokalbank Aktieselskab Dette Prospekt er dateret den 10. marts Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

3 Generelle oplysninger Dette Prospekt er udelukkende rettet mod ejere af Eksisterende Kapitalbeviser i Aarhus Lokalbank Aktieselskab i forbindelse med det fremsatte tilbud om at ombytte Eksisterende Kapitalbeviser ved konvertering til Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital. Udbuddet udgør et offentligt udbud i Danmark og gennemføres i henhold til dansk ret. Prospektet udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller tegne Nye Kapitalbeviser i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Banken har ikke til hensigt og vil ikke foretage sig noget i nogen anden jurisdiktion end Danmark, som måtte medføre eller muliggøre et offentligt udbud af de Nye Kapitalbeviser udenfor Danmark. Udleveringen af Prospektet, Udbuddet samt markedsføring af kapitalandele kan i visse lande være begrænset ved lov og/eller omfattet af andre restriktioner, og Prospektet må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring fra personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet, forudsættes selv at indhente oplysninger om sådanne restriktioner samt påse efterlevelsen heraf, herunder skatteforhold og mulige valutarestriktioner, der måtte være relevante i forbindelse med Udbuddet. Som følge af restriktioner i henhold til gældende lovgivning forventer Banken, at eventuelle indehavere af Eksisterende Kapitalbeviser udenfor Danmark muligvis ikke vil kunne tegne de Nye Kapitalbeviser. Banken forbeholder sig ret til at kræve dokumentation, der verificerer ægtheden af samtlige ordrer og investorernes navne, og for så vidt angår investorer uden for Danmark, lovligheden af tegningen i henhold til det pågældende lands regler. Dette Prospekt må ikke betragtes som en anbefaling fra Aarhus Lokalbank Aktieselskabs side om, at modtagere af Prospektet bør ombytte Eksisterende Kapitalbeviser ved konvertering til Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital. Investorer bør ved deres investeringsbeslutning henholde sig til deres egen vurdering af Aarhus Lokalbank Aktieselskab og vilkårene for Udbuddet, som beskrevet i Prospektet, og meddelelser i henhold til Finanstilsynets regler om prospekttillæg, samt reglerne for udsteder af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen, som udsendes af Aarhus Lokalbank Aktieselskab, og som udtrykkeligt ændrer Prospektet. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller fremsætte erklæringer, der ikke er indeholdt i dette Prospekt, og sådanne oplysninger og erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som tiltrådt af Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Udlevering af Prospektet kan ikke på noget tidspunkt betragtes som en indeståelse eller garanti for, at der ikke er sket ændringer i Aarhus Lokalbank Aktieselskabs virksomhed eller forhold siden datoen for offentliggørelse af Prospektet, eller at oplysninger indeholdt heri er korrekte på noget tidspunkt efter datoen for offentliggørelse af Prospektet. I henhold til Bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro ( Prospektbekendtgørelsen ) skal enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysninger i Prospektet, der kan påvirke vurderingen af de Nye Kapitalbeviser, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af Prospektet og den endelige afslutning af Udbuddet til offentligheden, angives i et tillæg til Prospektet. Et sådant tillæg skal godkendes inden for syv børsdage og offentliggøres i overensstemmelse med Prospektbekendtgørelsens 25. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en beskrivelse af væsentlige risikofaktorer vedrørende investering i Aarhus Lokalbank Aktieselskab Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital. Aarhus Lokalbank Aktieselskab udsendte den 31. januar 2011 Fondsbørsmeddelelse nr Denne Fondsbørsmeddelelse beskriver Bankens nedjustering for 2010, meddelelse om den danske stats konvertering af kapitalbeviser med en nominel værdi på DKK 142,2 millioner med tillæg af renter eller i alt DKK 147,2 millioner udstedt i henhold til Aftalen om Statsligt Kapitalindskud til aktier i Aarhus Lokalbank Aktieselskab samt Bankens overordnede Kapitalplan. Kapitalplanen er nærmere beskrevet i dette Prospekts afsnit I, Aktuel situation. Investorer gøres opmærksomme på, at Kapitalplanen er væsentlig i sin helhed for Aarhus Lokalbank Aktieselskabs fremtid og bør inddrages i investorers vurdering af risici på deres eksisterende investering i de Eksisterende Kapitalbeviser og ved ombytning af Eksisterende Kapitalbeviser til Nye Kapitalbeviser. Fremadrettede udsagn Visse udsagn i dette Prospekt, herunder udsagn i afsnittet Risikofaktorer, er baseret på Ledelsens opfattelse og forudsætninger og de oplysninger, der i øjeblikket er til rådighed for Ledelsen, og disse udsagn kan udgøre fremadrettede udsagn. Alle udtalelser med undtagelse af historiske kendsgerninger i Prospektet, herunder, uden begrænsning, udtalelser vedrørende Aarhus Lokalbank Aktieselskabs økonomiske stilling, forretningsstrategi, planer og mål for den fremtidige drift (herunder udviklingsplaner og mål vedrørende Aarhus Lokalbank Aktieselskabs forretning), er fremadrettede udsagn, der indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre forhold, der kan få Aarhus Lokalbank Aktieselskabs faktiske resultater, udvikling eller præstationer til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater og den udvikling eller de præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er baseret på forudsætninger om fremtidige begivenheder, herunder en række forudsætninger vedrørende Aarhus Lokalbank Aktieselskabs nuværende og fremtidige forretningsstrategier, som kan vise sig ikke at være korrekte. Aarhus Lokalbank Aktieselskab faktiske resultater, udvikling eller præstationer kan afvige væsentligt fra de fremadrettede udsagn i Prospektet som følge af væsentlige faktorer, herunder blandt andet risici forbundet med Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

4 markedsudvikling, uforudsete vanskeligheder med Aarhus Lokalbank Aktieselskabs forskellige samarbejdspartnere, konkurrenceforholdene for Aarhus Lokalbank Aktieselskabs forretningsområder og markeder samt andre faktorer, der omtales i Prospektet, herunder de faktorer, der omtales under afsnittet Risikofaktorer. De fremadrettede udsagn gælder pr. Prospektdatoen, og Aarhus Lokalbank Aktieselskab påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn, hvad enten disse følger af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Visse økonomiske og statistiske oplysninger i Prospektet kan være afrundet til nærmeste hele tal. Summen af tallene i en kolonne svarer således ikke nødvendigvis til totalen for den pågældende kolonne. 4 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

5 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Ansvarlige...11 Erklæring afgivet af Bankens uafhængige revisor...12 Resumé...15 Resumé af regnskabsoplysninger...17 Resumé af udbuddet af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...21 Risikofaktorer...26 I. REGISTRERINGSDOKUMENT - VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE ANSVARLIGE REVISORER Navne og adresser på Bankens revisorer UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER RISIKOFAKTORER OPLYSNINGER OM AARHUS LOKALBANK AKTIESELSKAB Udsteders historie og udvikling Bankens registrerede navn og binavne Bankens registrerede hjemsted og registreringsnummer Bankens indregistreringsdato og levetid Bankens domicil og juridiske form Væsentlige begivenheder i Bankens forretningsmæssige historie og udvikling Aktuel situation Betydningsfulde hændelser Investeringer FORRETNINGSOVERSIGT Hovedvirksomhed Introduktion og forretningsgrundlag Idégrundlag, vision og mission Bankens samfundsansvar CSR (Corporate Social Responsibility) Kreditpolitik og krediteksponering Risikostyring og risikopolitikker Corporate Governance politik Væsentlige markeder Ekstraordinære forhold Afhængighed af patenter, licenser, kontrakter m.v ORGANISATIONSSTRUKTUR Koncernstruktur Datterselskaber EJENDOMME, ANLÆG OG UDSTYR Ejendomme, anlægsaktiver m.v Miljøspørgsmål GENNEMGANG AF DRIFT OG REGNSKAB Finansiel tilstand Væsentlige elementer i anvendt regnskabspraksis Driftsresultater Driftsindtægter Væsentlige ændringer Statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer KAPITALBEREDSKAB Kapitalforhold Udsteders pengestrømme Udsteders funding - lånebehov/finansieringsstruktur Begrænsninger i brugen af kapitalressourcerne Forventede kapitalkilder FORSKNING OG UDVIKLING, PATENTER OG LICENSER TRENDOPLYSNINGER...86 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

6 13 RESULTATFORVENTNINGER OG RESULTATFREMSKRIVNINGER Erklæring fra Bestyrelsen og Direktionen vedrørende Bankens resultatforventninger for 2011 og resultatfremskrivninger for 2012 og Erklæring afgivet af Bankens uafhængige revisor om de af Ledelsen udarbejdede resultatforventninger til regnskabsåret Erklæring afgivet af Bankens uafhængige revisor om den af Ledelsen udarbejdede resultatfremskrivning for regnskabsårene 2012 og Metodik og forudsætninger vedrørende resultatforventninger for regnskabsåret Resultatforventninger til regnskabsåret Metodik og forudsætninger vedrørende resultatfremskrivninger for regnskabsårene 2012 og Resultatfremskrivninger for regnskabsårene 2012 og Sammenholdelse af resultatforventninger og resultatfremskrivninger med Fondsbørsmeddelelse nr BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER SAMT LEDERE Navn, forretningsadresse og stilling hos Aarhus Lokalbank Aktieselskab Bestyrelsen Repræsentantskab Revisionsudvalg Direktionen Ledende medarbejdere Erklæring om tidligere levned Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer Yderligere oplysninger om bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere AFLØNNING OG GODER Den udbetalte aflønning Hensættelser LEDELSENS ARBEJDSPRAKSIS Bestyrelsens arbejdspraksis Udløbsperiode for nuværende embedsperiode Bestyrelses-/direktionsmedlemmers tjenestekontrakt med Banken m.v Selskabets revisionsudvalg og aflønningsudvalg God selskabsledelse (Corporate Governance) PERSONALE Antallet af medarbejdere Aktiebeholdninger og aktieoptioner Ordninger vedrørende personalets interesser i udsteders kapital STØRRE AKTIONÆRER Større aktionærer Aktieklasser Kontrol Aftaler med kontrolvirkning mv TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER OPLYSNINGER OM UDSTEDERENS AKTIVER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER Historiske regnskabsoplysninger m.v Krydsreferencetabel Proforma Regnskabsoplysninger Koncernregnskaber Revision af de historiske årsregnskabsoplysninger Erklæring vedrørende historiske regnskaber Angivelse af øvrige oplysninger De seneste regnskabsoplysningers alder Udbyttepolitik Rets- og voldgiftssager Væsentlige ændringer i Bankens finansielle eller handelsmæssige stilling YDERLIGERE OPLYSNINGER Aktiekapital Udstedt aktiekapital og aktieklasse Andele, som ikke repræsenterer kapitalen Antal, bogført værdi og pålydende værdi af egne aktier Konvertible lån eller ombyttelige værdipapirer Eventuelle overtagelsesrettigheder Optioner Aktiekapitalens udvikling Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter Vedtægtsmæssige formål Resumé af vedtægter Rettigheder, præferencer og restriktioner for hver aktieklasse Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

7 Foranstaltninger for at ændre aktionærernes rettigheder Bestemmelser vedrørende ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger Vedtægtsbestemmelser som kan medføre, at en ændring af kontrollen med Banken forsinkes Eventuelle bestemmelser vedrørende niveauet af kapitalandele Beskrivelse af betingelser i regelsæt for ændring af kapitalen VÆSENTLIGE KONTRAKTER OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER Oplysninger fra tredjemand DOKUMENTATIONSMATERIALE OPLYSNINGER OM KAPITALBESIDDELSER REGULATORISKE FORHOLD Oversigt over de lovgivningsmæssige rammer Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet Kommende tiltag DEFINITIONER OG ORDLISTE Definitioner Ordliste II. VÆRDIPAPIRNOTEN ANSVARLIGE RISIKOFAKTORER NØGLEOPLYSNINGER Fysiske og juridiske personers interesse i udstedelsen/tilbuddet Årsagen til Udbuddet og anvendelsen af provenuet OPLYSNING OM DE VÆRDIPAPIRER, DER UDBYDES Beskrivelse udbud og værdipapirer Retsgrundlag Registrering Stykstørrelse og valuta Optagelse til handel og notering Rettigheder Rente, bestemmelser omkring rentebetaling, bortfald og nedskrivning Løbetid, forfald og førtidsindfrielse Effektiv rentesats Repræsentation af ejerne af de Nye Kapitalbeviser Godkendelse til udstedelse Forventet udstedelsesdato Indskrænkninger i omsættelighed Beskatning Ombytning ved konvertering af kapitalbeviser Beskatning af Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Udenlandske investorer Alternative tilbud Påløbne renter VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET AF DE NYE KAPITALBEVISER Udbudsstatistik, forventet tidsplan og nødvendige foranstaltninger ved benyttelse af Udbuddet Lovvalg og værneting Udbuddets størrelse Tegningstilsagnsperiode og metode Mindske Udbuddet, tilbagekaldelse af tegningsordrer Tegningsbeløb Betaling Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet Fortegningsret Fordelingsplan og tildeling Investorkategorier Tildeling Kursfastsættelse Placering og garanti OPTAGELSE TIL HANDEL OG HANDELSAFTALER Optagelse til handel Handelsaftaler YDERLIGERE OPLYSNINGER Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

8 7.1. Oplysninger, der er kontrolleret af revisorerne Ekspertudtalelser Oplysninger fra tredjemand Bestilling af prospektet Kreditvurdering III TEGNINGSBLANKET IV BILAG Bilag 1: Bankens vedtægter af 25. februar Bilag 2: Udkast til Bankens vedtægter... Bilag 3: Risikorapport for Bilag 4: Finanstilsynets redegørelse af 22. december Bilag 5: F-Pages... Ledelsespåtegning F-3 Revisor erklæring F-4 Resultatopgørelse F-5 Balance F-6 Egenkapitalopgørelse F-7 Kapitaldækning, likviditet og egne aktier F-8 Pengestrømsopgørelse F-9 Noter......F-10 Fondsbørsmeddelelse nr Supplerende/korrigerende informationer om koncernregnskab for årene 2006, 2007 og 2008 samt første halvår 2007 og F-30 Fondsbørsmeddelelse nr Supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten for F-42 Dette Prospekt er udformet i henhold til EU Kommissionens forordning nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EC for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering ( Prospektforordningen ), lovbekendtgørelse nr. 959 af 11. august 2010 om værdipapirhandel med senere ændringer ( Værdipapirhandelsloven ) og bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro ( Prospektbekendtgørelsen ). Forordningen indeholder skemaer, der angiver hvad udstederen skal angive i et prospekt. 8 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

9 Tabeloversigt Tabel 1: Resumé af regnskabsoplysninger...17 Tabel 2: Tidsplan for ombytning og omkostninger...19 Tabel 3: Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantier ultimo året...30 Tabel 4: Specifikation af Bankens udlån og garantier pr. 31. december Tabel 5: Udvikling i renterisiko...34 Tabel 6: Grænseværdier pr. 31. december Tabel 7: Tre års udvalgte hovedtal...43 Tabel 8: Tre års udvalgte nøgletal...44 Tabel 9: Finanskalender for Tabel 10: Oversigt over Fondsbørsmeddelelser i Tabel 11: Oversigt over Fondsbørsmeddelelser i Tabel 12: Specifikation af krediteksponering (udlån og garantier 2010)...54 Tabel 13: Specifikation af krediteksponering (udlån og garantier )...55 Tabel 14: Engagementsstørrelser...56 Tabel 15: Store engagementer...57 Tabel 16: Inddeling af kreditsegmenter...57 Tabel 17: Opgørelse af kreditsegmenter...59 Tabel 18: Fordeling af nedskrivninger...60 Tabel 19: Indtægter fra udlånsrelateret aktivitet ( )...64 Tabel 20: Oversigt over Aarhus Lokalbank Aktieselskabs datterselskaber pr. 31. december Tabel 21: Mellemværender med Aarhus Lokalbank Aktieselskabs datterselskaber...67 Tabel 22: Bankens ejendomme pr. Prospektdatoen...68 Tabel 23: Størrelsen på lejlighederne i Havnegade 2 samt årlig lejeindtægt...68 Tabel 24: Hovedtal for Aarhus Lokalbank Aktieselskab for 2008, 2009 og Tabel 25: Udvalgte nøgletal for Aarhus Lokalbank Aktieselskab for 2008, 2009 og Tabel 26: Udvikling i resultat før skat...74 Tabel 27: Udvikling i udlån og nedskrivninger...74 Tabel 28: Udvikling i netto rente- og gebyrindtægter...74 Tabel 29: Udvikling i kursreguleringer og værdipapirportefølje...74 Tabel 30: Udvikling i personale og administrationsomkostninger...75 Tabel 31: Udvikling i balance...75 Tabel 32: Udvikling i egenkapital i procent af balancen...75 Tabel 33: Udviklingen i efterstillet kapital...75 Tabel 34: Bankens solvensprocent, kernekapitalprocent, basiskapital, de vægtede aktiver og solvensbehovet...77 Tabel 35: Udvikling i solvensbehov...77 Tabel 36: Opgørelse af Bankens kapitalisering og gæld...78 Tabel 37: Fordeling af samlet gæld og indlån...78 Tabel 38: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker...78 Tabel 39: Indlån og anden gæld...79 Tabel 40: Obligationsgæld...79 Tabel 41: Efterstillede kapitalindskud...79 Tabel 42: Pengestrømsopgørelse...81 Tabel 43: Oversigt over ansvarlige og hybride finansieringsaftaler pr. Prospektdatoen...83 Tabel 44: Vederlag i regnskabsåret Tabel 45: Hensættelser vedrørende personalet ultimo Tabel 46: Ledelsens og ledende medarbejderes aktiebeholdninger Tabel 47: Krydsreferencetabel Tabel 48: Grænseværdier pr. 31. december Tabel 49: Omkostninger Tabel 50: Tidsplanen for Udbuddet Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

10 Oversigt over figurer Figur 1: Specifikation af Bankens udlån og garantier pr. 31. december Figur 2: Beholdningsfordeling på værdipapirtyper gældende for kommercielle beholdninger pr. 31. december Figur 3: Branchefordeling Figur 4: Organisationsstruktur...66 Figur 5: Aarhus Lokalbank Aktieselskabs organisations diagram Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

11 Ansvarlige Ansvarlig for oplysninger i Prospektet Ansvaret for de oplysninger der gives i dette Prospekt påhviler alene Aarhus Lokalbank Aktieselskab, Nordhavnsgade 1, 8000 Aarhus C ( Udstederen ). Erklæringer vedrørende Prospektet Bestyrelse og Direktion Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Aarhus, den 10. marts Bestyrelsen Rasmus Juhl Rasmussen, godsejer (Formand) Knud Erik Rasmussen, statsaut. revisor (Næstformand) Esben Hammer, boghandler (Bestyrelsesmedlem) Gert Lopdrup Pedersen, gårdejer (Bestyrelsesmedlem) Jørgen Balle, direktør (Bestyrelsesmedlem) Jørn Sørensen, murermester (Bestyrelsesmedlem) Per Enevoldsen, souschef (Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Camilla Hartmann Lund, kunderådgiver (Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Hans Peder Hansen, souschef (Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Direktionen Vagn Thorsager Administrerende direktør Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

12 Erklæring afgivet af Bankens uafhængige revisor Til aktionærer og potentielle investorer i Aarhus Lokalbank Aktieselskab Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i det af Ledelsen udarbejdede Prospekt dateret den 10. marts Ledelsen har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet er korrekt gengivet fra årsregnskabet for 2010, som er indeholdt i årsrapporten for 2010 samt supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten for 2010, som er indeholdt i Fondsbørsmeddelelse nr , årsregnskabet for 2009, som er indeholdt i årsrapporten for 2009, fra årsregnskabet for 2008, som er indeholdt i årsrapporten for 2008 samt fra supplerende/korrigerende informationer om koncernregnskabet for årene 2006, 2007, 2008 samt første halvår 2007 og 2008, som er indeholdt i Fondsbørsmeddelelse nr Denne erklæring er alene udarbejdet i henhold til dansk praksis og i forbindelse med Aarhus Lokalbank Aktieselskabs offentlige udbud af Nye Kapitalbeviser ved konvertering af de Eksisterende Kapitalbeviser, og kan derfor ikke anvendes i anden sammenhæng. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for "Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske regnskabsoplysninger" (RS3000). Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter og påset, at disse er korrekt gengivet fra årsregnskabet for 2010, som er indeholdt i årsrapporten for 2010 samt supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten for 2010, som er indeholdt i Fondsbørsmeddelelse nr , fra årsregnskabet for 2009, som er indeholdt i årsrapporten for 2009, fra årsregnskabet for 2008, som er indeholdt i årsrapporten for 2008 samt fra supplerende/korrigerende informationer om koncernregnskabet for årene 2006, 2007, 2008 samt første halvår 2007 og 2008, som er indeholdt i Fondsbørsmeddelelse nr Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Baseret på NASDAQ OMX Copenhagens regler skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Aarhus Lokalbank Aktieselskab, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme, som angivet i årsregnskabet for 2010, som er indeholdt i årsrapporten for 2010 samt supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten for 2010, som er indeholdt i Fondsbørsmeddelelse nr , fra årsregnskabet for 2009, som er indeholdt i årsrapporten for 2009, fra årsregnskabet for 2008, som er indeholdt i årsrapporten for 2008 samt fra supplerende/korrigerende informationer om koncernregnskabet for årene 2006, 2007, 2008 samt første halvår 2007 og 2008, som er indeholdt i Fondsbørsmeddelelse nr , er indeholdt i Prospektet. Supplerende oplysning Revisionspåtegningen på årsregnskabet for Aarhus Lokalbank Aktieselskab for 2010, som er indeholdt i årsrapporten, som er integreret i dette Prospekt ved henvisning, er modificeret med supplerende oplysning, der omtaler visse forhold af væsentlig betydning for Bankens aktuelle situation, herunder forudsætningen om fortsat drift (going concern), hvorfor der henvises særskilt hertil. Aarhus den 10. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jakob Nyborg statsaut. revisor Henrik Pungvig Jensen statsaut. revisor 12 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

13 Reference til øvrige erklæringer afgivet af Bankens uafhængige revisor Årsrapporten for Aarhus Lokalbank Aktieselskab for 2008 samt årsregnskaberne for 2009 og 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved de statsautoriserede revisorer Jakob Nyborg og Henrik Pungvig Jensen, har revideret den af Ledelsen aflagte årsrapport for 2008 for Aarhus Lokalbank Aktieselskab, dateret den 24. februar KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved de statsautoriserede revisorer Jakob Nyborg og Henrik Pungvig Jensen, har revideret det af Ledelsen aflagte årsregnskab for 2009, som er indeholdt i årsrapporten for 2009 for Aarhus Lokalbank Aktieselskab, dateret 23. februar KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved de statsautoriserede revisorer Jakob Nyborg og Henrik Pungvig Jensen, har revideret det af Ledelsen aflagte årsregnskab for 2010, som er indeholdt i årsrapporten for 2010 for Aarhus Lokalbank Aktieselskab, dateret 21. februar Årsrapporten for 2008 samt årsregnskaberne for 2009 og 2010 er aflagt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Revisionen af årsrapporten for 2008 samt årsregnskaberne for 2009 og 2010 er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at revisionen tilrettelægges med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten for 2008 henholdsvis årsregnskaberne for 2009 og 2010 ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Årsrapporten for 2008 og årsregnskabet for 2009 er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Årsregnskabet for 2010 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med følgende supplerende oplysning: Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet Vi henviser til note 1 Kapitalforhold og risikostyring på side 24 i Bankens årsrapport for 2010, afsnittet om kapitalforhold, hvoraf det fremgår: at Bankens opfyldelse af det individuelle solvensbehov frem til konverteringen af statslig hybridkapital er baseret på dispensation fra Finanstilsynet. at yderligere nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier kan true Bankens fortsatte drift (going concern) eller nødvendiggøre yderligere kapitaltilførsel. at hvis ikke Kapitalplanen gennemføres i sin helhed, er der betydelig risiko for at Banken kan blive nødlidende. Vi er enige i de af Ledelsen givne oplysninger om kapitalforhold og forudsætninger for going concern. Årsrapporten for 2008 samt årsregnskaberne for 2009 og 2010 er integreret i dette Prospekt ved henvisning. Supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten for 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved de statsautoriserede revisorer Jakob Nyborg og Henrik Pungvig Jensen, har revideret de af Ledelsen aflagte supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten for De supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten for 2010 er offentliggjort den 10. marts 2011 og er indarbejdet i Prospektet i bilag 5: F-Pages. Revisionen af de supplerende/korrigerende informationer er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at revisionen tilrettelægges med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at de supplerende/korrigerende informationer ikke indeholder væsentlig fejlinformation. De supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten for 2010 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Supplerende/korrigerende informationer om koncernregnskab for årene 2006, 2007 og 2008 samt første halvår 2007 og 2008 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved de statsautoriserede revisorer Jakob Nyborg og Henrik Pungvig Jensen, har revideret de af Ledelsen aflagte supplerende/korrigerende informationer om koncernregnskab for årene 2006, 2007 og 2008 samt første halvår 2007 og De supplerende/korrigerende informationer om koncernregnskab for årene 2006, 2007 og 2008 samt første halvår 2007 og 2008 er offentliggjort den 6. december 2010 og er indarbejdet i Prospektet i bilag 5: F-pages. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

14 Revisionen af de supplerende/korrigerende informationer er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at revisionen tilrettelægges med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at de supplerende/korrigerende informationer ikke indeholder væsentlig fejlinformation. De supplerende/korrigerende informationer om koncernregnskab for årene 2006, 2007 og 2008 samt første halvår 2007 og 2008 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 14 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

15 Resumé Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Resuméet er ikke fuldstændigt og medtager ikke alle oplysninger, som bør tages i betragtning ved en beslutning om ombytning af de Eksisterende Kapitalbeviser ved konvertering til de Nye Kapitalbeviser. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostninger i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Aarhus Lokalbank Aktieselskab, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmoder om godkendelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Beskrivelse af Aarhus Lokalbank Aktieselskab Aarhus Lokalbank Aktieselskab er et pengeinstitut, der er organiseret og indregistreret som et dansk aktieselskab. Aarhus Lokalbank Aktieselskabs formål er i henhold til vedtægternes 1 at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed. Aarhus Lokalbank Aktieselskabs hovedaktivitet er at udbyde bankprodukter til private kunder, erhvervs og offentlige kunder. Kundegrundlaget er primært baseret i Østjylland. Aarhus Lokalbank Aktieselskab ønsker at kunne tilbyde kunderne et fuldt produktsortiment inden for den finansielle sektor kombineret med professionel rådgivning. Banken har endvidere en ejendomsfinansieringsportefølje på basis af ejendomme i lokalområdet, det øvrige Danmark og i Tyskland. Pengeinstitutters, herunder Bankens virksomhed, er hovedsageligt reguleret i Lov om Finansiel Virksomhed og tilhørende bekendtgørelser. Lov om Finansiel Virksomhed indeholder blandt andet regler om tilladelse, eneret, virksomhedsområde, god skik, ejerforhold, ledelse, indretning af virksomheden, videregivelse af fortrolige oplysninger, solvens, midlernes anbringelse, likviditet, koncernregler, konsolidering, årsrapport, revision, anvendelse af årets overskud, sammenlægning og omdannelse, ophør af den finansielle virksomhed, krisehåndtering, tilsyn og afgifter. Pengeinstitutter er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, som påser overholdelse af Lov om Finansiel Virksomhed og regler udstedt i medfør heraf. Kapitalplanen Aarhus Lokalbank Aktieselskab har indtil 2009 haft en markant udlånsvækst finansieret ved vækst i indlånene samt funding fra andre finansielle institutioner og långivere. Grundet den økonomiske og finansielle krise er risiciene på Bankens udlånsportefølje væsentlig øget. Det har medført, at Bankens rentabilitet i væsentlig grad er blevet påvirket negativt som følge af meget væsentlige nedskrivninger på Bankens udlånsportefølje (DKK 254,7 millioner i 2010). Med udgangspunkt i de makroøkonomiske forhold med den fortsatte udfordrende økonomiske og finansielle udvikling, er det Bestyrelsens vurdering, at Banken fortsat må forvente et væsentligt pres på Bankens rentabilitet og kapitalgrundlag i årene fremover. Som følge af den økonomiske og finansielle krise har Aarhus Lokalbank Aktieselskab i 2010 måttet konstatere et negativt resultat før skat på DKK 233,5 millioner. Underskuddet skyldes i væsentligt grad nedskrivninger på udlån, men også reducerede renteindtægter, gebyrer og provisioner, kursgevinster og stigende renteudgifter og personaleomkostninger har påvirket resultatet negativt. Underskuddet i 2010 medførte, at Aarhus Lokalbank Aktieselskab ikke kunne opfylde de for Banken gældende solvenskrav. Banken har derfor iværksat Kapitalplanen med det formål at styrke Bankens kapitalgrundlag til sikring af Bankens fremtid og selvstændighed. Den af Banken udarbejdede Kapitalplan gennemføres i to faser: Fase I: 1. Banken udnytter retten til at konvertere 80 % af den statslige hybride kernekapital til aktiekapital. Denne mulighed tilkøbte Banken sig i forbindelse med indgåelse af Aftalen om Statsligt Kapitalindskud, hvorved Banken blev tilført et statsligt kapitalindskud på i alt DKK 177,8 millioner i form af hybrid kernekapital. Banken udnyttede denne konverteringsoption ved meddelelse af 31. januar 2011, og den 25. februar 2011 blev DKK 142,2 millioner af det statslige kapitalindskud med tillæg af påløbne renter eller i alt DKK 147,2 millioner konverteret til nominelt DKK nye stk. aktier a DKK 10 i Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Den danske stat er som konsekvens heraf pr. Prospektdatoen ejer af 67,5 % af de Eksisterende Aktier i Aarhus Lokalbank Aktieselskab, inklusiv Finansiel Stabilitet A/S ejerandel. Fase II: Bestyrelsen indstiller til den ordinære generalforsamling, som afholdes den 19. marts 2011, at godkende følgende: 1. Indehaverne af de af Banken i 2008 udstedte Eksisterende Kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital tilbydes at ombytte disse Eksisterende Kapitalbeviser ved konvertering til de Udbudte Aktier og/eller Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital. Fase II omfatter udbuddet af Nye Kapitalbeviser i henhold til nærværende Prospekt Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

16 samt udbuddet af de Udbudte Aktier i henhold til Aktieprospektet. De to udbud udgør alternative tilbud til indehaverne af de Eksisterende Kapitalbeviser, som ikke er indbyrdes afhængige. Banken kan således vælge alene at gennemføre det ene af de to alternative udbud. 2. Et lån stort DKK 75 millioner i form af ansvarlig lånekapital til Nykredit Bank A/S konverteres til et lån stort DKK 75 millioner i form af hybrid kernekapital. Nykredit Bank A/S har overfor Banken tilkendegivet, at en konvertering af lånet er betinget af, at Fase II af kapitalplanen gennemføres delvist ved, at minimum nominelt DKK 75 millioner af de Eksisterende Kapitalbeviser konverteres til Udbudte Aktier. Som anført i Prospektet gælder der for Udbuddet ikke et krav om minimumskonvertering af de Eksisterende Kapitalbeviser til Udbudte Aktier. I jo mindre udstrækning Kapitalplanens Fase II gennemføres, des mere øges risikoen således for, at Aarhus Lokalbank Aktieselskab bringes i en situation, hvor Banken må ophøre som selvstændig bank og overgå til Finansiel Stabilitet i henhold til Bankpakke III eller afvikles i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed. Bestyrelsen indstiller således til Bankens ordinære generalforsamling, der afholdes den 19. marts 2011, at blandt andet forslag vedtages: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager en ny bemyndigelse til Bestyrelsen til at forhøje Bankens aktiekapital med indtil nominelt DKK 150 millioner mod konvertering af de Eksisterende Kapitalbeviser i henhold til Aktieprospektet. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen indsættes i vedtægterne som ny 2b med følgende ordlyd: "Bestyrelsen er indtil den 19. april 2011 bemyndiget til ad en eller flere gange at træffe beslutning om forhøjelse af bankens aktiekapital med indtil i alt nominelt kr. 150 mio. ved konvertering af gæld. Kapitalforhøjelsen kan ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Aktierne skal lyde på navn. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer og kan ikke kræves indløst. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer." Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender, at Bestyrelsen optager lån i form af hybrid kernekapital med en samlet hovedstol på op til DKK 150 millioner mod konvertering til kurs pari af de Eksisterende Kapitalbeviser i henhold til Prospektet. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender, at Bestyrelsen optager lån i form af hybrid kernekapital med en samlet hovedstol på op til DKK 75 millioner mod konvertering til kurs pari af et eksisterende ansvarligt lån på DKK 75 millioner optaget hos Nykredit Bank A/S. Hvis generalforsamlingen godkender ovennævnte vedtægtsændring og godkender, at Banken kan optage lån i form af hybrid kernekapital, udnytter Bestyrelsen efterfølgende den godkendte bemyndigelse og/eller den af generalforsamlingen afgivne godkendelse til optagelse af hybrid kernekapital til i overensstemmelse med de fra Hybridkapitaltegnerne og Aktietegnerne afgivne tegningstilsagn til enten (i) at ombytte de Eksisterende Kapitalbeviser ved konvertering til aktiekapital i Aarhus Lokalbank Aktieselskab med op til aktier og/eller (ii) at ombytte de Eksisterende Kapitalbeviser til op til DKK 150 millioner Nye Kapitalbeviser. Som følge af, at de for Banken gældende solvenskrav som nævnt ovenfor ikke var opfyldt, ansøgte Banken Finanstilsynet om dispensation i henhold til 129, stk. 7 i Lov om Finansiel Virksomhed vedrørende indregning af hybrid kernekapital ved opgørelse af Bankens basiskapital. Banken fik den 28. januar 2011 med baggrund i Kapitalplanen Finanstilsynets dispensation i henhold til 129, stk. 7 gældende indtil 1. marts Efter konverteringen af kapitalbeviser for DKK 142,2 millioner med tillæg af renter eller i alt DKK 147,2 millioner udstedt til staten i henhold til Aftalen om Statsligt Kapitalindskud til aktier i Banken, der blev endeligt gennemført den 25. februar 2011, opfylder Banken igen solvenskravet uden Finanstilsynets dispensation efter 129, stk. 7. Denne konvertering, som er en del af Kapitalplanens gennemførelse, er omtalt nærmere nedenfor under afsnit I, Aktuel situation. Herudover blev Finansministeriet og Finansiel Stabilitet orienteret om Bankens Kapitalplan. Finansministeriet og Finansiel Stabilitet har ikke haft indvendinger mod den samlede Kapitalplan. Som følge af underskuddet i 2010 overskrider Banken endvidere grænsen i Lov om Finansiel Virksomhed 145, stk. 1, for eksponering mod store engagementer på 25 % af basiskapitalen. Banken har modtaget Finanstilsynets dispensation til en overskridelse af 25 % grænsen, for så vidt angår disse engagementer. Dispensationen udløber den 1. april Anvendelse af provenu Udbuddet vil ikke resultere i et provenu for Aarhus Lokalbank Aktieselskab, da tegningen af de Nye Kapitalbeviser vil ske ved ombytning af de Eksisterende Kapitalbeviser ved konvertering til de Nye Kapitalbeviser. 16 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

17 Resumé af regnskabsoplysninger Tabel 1: Resumé af regnskabsoplysninger kr Resultat i sammendrag Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter m.v Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger Resultat før skat Skat Årets resultat AKTIVER Kassebeholdning, tilgodehavender i andre pengeinstitutter Udlån Obligationer, aktier m.v Materielle aktiver Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld til andre pengeinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til dagsværdi Andre passiver m.v Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt EVENTUALFORPLIGTELSER Garantier Andre forpligtelser Eventualforpligtelser i alt Nøgletal Solvensprocent 7,0 20,4 13,0 Kernekapitalprocent 3,4 11,9 6,5 Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Resultatforventninger 2011 og resultatfremskrivninger 2012 og 2013 Forventningerne til basisindtjeningen før kursreguleringer og nedskrivninger for 2011 er i niveauet DKK 24 millioner. Basisindtjeningen defineres som indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder og skat. Ledelsens fremskrivning af basisindtjeningen før kursreguleringer og nedskrivninger udgør for 2012 i niveau DKK 55 millioner og for 2013 i niveau DKK 65 millioner. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

18 Risikofaktorer Investering i hybrid kernekapital udstedt af Banken er forbundet med betydelig risiko og usikkerhed. For Ledelsen er det vigtigt, at investorer får det bedst mulige beslutningsgrundlag. Ledelsen pointerer, at der grundet den forsatte økonomiske og finansielle krise, Bankens eksponering mod ejendoms- og landbrugssektorerne samt de øvrige risici, der er nævnt under afsnittet Risikofaktorer, er en væsentlig risiko forbundet med en investering i de Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital. Hvis ikke Kapitalplanen gennemføres i sin helhed, og Banken dermed ikke opnår den planlagte styrkelse af kapitalgrundlaget, er der en betydelig risiko for, at Banken bliver nødlidende og i henhold til Bankpakke III må overgå til Finansiel Stabilitet A/S eller vil skulle afvikles i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed. Dette kan medføre, at foretagne investeringer i hybrid kernekapital vil være tabt. Kapitalplanens gennemførelse vil styrke Bankens kapitalgrundlag, men Ledelsen kan ikke garantere eller indestå for, at kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt til at modstå fremtidige tab eller anden udvikling som forårsager tab for investorerne i de Nye Kapitalbeviser. Det kan således ikke udelukkes, at Banken kan komme i vanskeligheder, selv hvis Kapitalplanen gennemføres som planlagt. Investering i de Nye Kapitalbeviser er udelukkende passende for investorer, der har betydelig erfaring med og viden omkring de finansielle forhold. Dette er relevant for at kunne foretage en fyldestgørende vurdering og analyse af de Nye Kapitalbeviser og være i stand til at bære de økonomiske risici forbundet med en investering heri. I afsnittet Risikofaktorer er angivet de Risikofaktorer, som investorer som minimum bør tage i betragtning ved investering i Nye Kapitalbeviser. Beskrivelsen udgør ikke en udtømmende opremsning af de med en investering forbundne risikofaktorer. Investorer bør omhyggeligt overveje hver af Risikofaktorerne samt alle andre oplysninger i Prospektet, inden der træffes beslutning om investering i de Nye Kapitalbeviser. De væsentligste risikofaktorer er gengivet nedenfor: Gennemførelse af Kapitalplanen Såfremt den samlede Kapitalplan ikke bliver gennemført, vil det medføre, at risiciene forbundet med at kunne modstå fremtidige tab, nedskrivninger og krav til solvens væsentligt forøges. Bankens evne til at absorbere yderligere underskud efter gennemførelse af Kapitalplanen Banken har analyseret Kapitalplanens effekt på Bankens evne til at absorbere yderligere underskud, baseret på en række forudsætninger og scenarier. Overstiger Bankens underskud Bankens evne til at absorbere tab, kan det medføre, at Banken ikke længere opfylder de for Banken gældende solvenskrav. Øgede tab på udlån og garantier På grund af den økonomiske og finansielle krise og de betydelige usikkerheder, som krisen har medført, vil der være en forhøjet risiko for øgede tab særligt inden for landbrugs- og ejendomssegmentet. Krav til kapitalgrundlag og andre lovgivningsmæssige risici Det kan ikke udelukkes, at der fra myndighedernes side vil blive udstedt yderligere regulering eller lignende, som kan påvirke Bankens fremtidige solvensbehov og driftsresultater. Makroøkonomiske -, markedsmæssige og likviditetsmæssige risici Bankens aktiviteter medfører funding og refinansieringsrisici. Fortsat volatilitet på de globale finansielle markeder og negativ makroøkonomisk udvikling kan påvirke Banken negativt. Statslige indskudsgarantiordninger Banken er tilsluttet garantifonden for indskydere og investorer ( Garantifonden ) og skal derfor som en del af Bankpakke III-ordningen medvirke til at dække tab i relation til andre banker, der afvikles under Bankpakke IIIordningen, herunder Amagerbanken, og/eller kunder der skal have deres indskud dækket via Garantifonden. Dette kan få negative konsekvenser for Banken. Værdipapirer, valuta- og renteændringer Der er risiko forbundet med, at markedsværdien af Bankens aktiver og passiver ændres. Banken er eksponeret overfor renterisiko. Banken er marginalt eksponeret overfor valutarisiko. Banken er eksponeret mod indirekte effekt af markedsrisiko. Likviditet og funding Banken har løbende behov for likviditet og funding, og det kan medføre risici for Bankens eksistens, såfremt Banken ikke kan opnå eller opretholde den nødvendige likviditet og funding. Svækket tillid til danske pengeinstitutter og til Aarhus Lokalbank Aktieselskab 18 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

19 Manglende tillid til danske pengeinstitutter samt negativ omtale af Aarhus Lokalbank Aktieselskab i medierne kan have væsentlig negativ indvirkning på Bankens omdømme og mulighed for at fastholde og tiltrække kunder. Den danske stat som kontrollerende aktionær Den danske stat er som følge af Bankens udnyttelse af sin konverteringsoption blevet ejer af 67,5 % af aktiekapitalen i Banken, inklusiv Finansiel Stabilitets ejerandel. Staten besidder derved en kontrollerende aktiepost i Banken. Operationel risiko Der er risiko forbundet med den daglige drift af Banken, uanset om dette hidrører fra menneskelige fejl til ITsystemfejl eller lignende. Medarbejdere Banken er afhængig af løbende at kunne rekruttere og/eller fastholde nøglemedarbejdere. Risici ved Udbuddet Enhver investering i de Nye Kapitalbeviser indebærer en risiko for tab. Aktier og kapitalbeviser er produkter med høj kompleksitet, hvis teoretiske og faktiske værdi vil være påvirket af mange faktorer, så som kreditrisikoen på Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Herudover kan investorerne ikke forvente, at der vil opstå et likvidt marked for de Nye Kapitalbeviser, og det kan derfor vise sig vanskeligt (umuligt) at afhænde de Nye Kapitalbeviser. Alternative tilbud Samtidig med offentliggørelse af dette Prospekt, har Banken offentliggjort Aktieprospektet, som ligeledes er rettet til indehaverne af de Eksisterende Kapitalbeviser. I henhold til Aktieprospektet tilbydes indehaverne af de Eksisterende Kapitalbeviser at ombytte de Eksisterende Kapitalbevis til Udbudte Aktier. Kursen vil blive fastsat af Bestyrelsen ved udløbet af udbudsperioden den 18. marts 2011, og vil blive beregnet som den vægtede gennemsnitskurs for alle handler i Bankens Eksisterende Aktier på NASDAQ OMX Copenhagen den 17. og 18. marts 2011, dog minimum kurs 201,1 svarende til en minimumspris på DKK 20,11 pr. aktie a nominelt DKK 10 og maksimum kurs 300, svarende til en minimumspris på DKK 30 pr. aktier a nominelt DKK 10. Det nævnte udbud af Udbudte Aktier er et alternativ til Udbuddet af de Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital i henhold til dette Prospekt. Indehavere af Eksisterende Kapitalbeviser kan for hvert Eksisterende Kapitalbevis a DKK vælge enten at ombytte dette til et Nyt Kapitalbevis i henhold til nærværende Prospekt eller til Udbudte Aktier i henhold til Aktieprospektet. Indehavere af Eksisterende Kapitalbeviser kan således vælge at ombytte en del af sin beholdning til Nye Kapitalbeviser og en anden del til Udbudte Aktier i henhold til Aktieprospektet, ligesom en indehaver af Eksisterende Kapitalbeviser kan vælge at ombytte hele sin eksisterende beholdning af Eksisterende Kapitalbeviser eller en del af denne. Tilbuddene fremsat overfor indehaverne af de Eksisterende Kapitalbeviser i henhold til dette Prospekt og Aktieprospektet er ikke indbydes afhængige. Banken kan således vælge alene at gennemføre det ene af de to alternative udbud. Tabel 2: Tidsplan for ombytning og omkostninger Dato Begivenhed 10. marts 2011 Offentliggørelse af Prospektet 11. marts 2011, kl. 9 Periode for afgivelse af fuldmagt til tegning begynder 18. marts 2011, kl. 16 Periode for afgivelse af fuldmagt til tegning udløber. 18. marts 2011, efter kl. 17 Offentliggørelse af antal modtagne fuldmagter til tegning af antal Nye Kapitalbeviser. 19. marts 2011 Ordinær generalforsamling med beslutning om godkendelse af optagelse af lån i form af hybrid kernekapital mod udstedelse af de Nye Kapitalbeviser. 19. marts 2011 Bestyrelsesmøde med beslutning om optagelse af lån i form af hybrid kernekapital og udnyttelse af Hybridkapitaltegnernes fuldmagt til tegning af Udbudte Aktier 21. marts 2011 Overførsel af de Nye Kapitalbeviser til Hybridkapitaltegnernes depot. Omkostninger I forbindelse med udstedelsen af de Nye Kapitalbeviser afholdes omkostninger, der kan estimeres således: Omkostninger til revisor, advokater og finansiel DKK 4,5 millioner rådgiver Omkostninger til trykning, opsætning og annoncering DKK 0,25 millioner Diverse øvrige omkostninger DKK 0,25 millioner Samlet DKK 5 millioner Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

20 De samlede skønnede omkostninger (ekskl. moms), som skal betales af Banken i forbindelse med udbuddet, udgør ca. DKK 5,0 millioner ved såvel minimums udbud som maksimum udbuddet. Banken har endvidere udbudt op til nominelt DKK 150 millioner aktier udstedt af Aarhus Lokalbank. Der forventes ligeledes skønnede omkostninger på ca. DKK 5,0 millioner (ekskl. moms). Dermed forventes samlede omkostninger på ca. DKK 10,0 millioner (ekskl. moms) for udbuddene. Omkostninger til de to prospekter allokeres forholdsmæssigt, når den endelige tegning har fundet sted. Nedenfor er angivet et uddrag af betingelserne for Udbuddet. 20 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

21 Resumé af udbuddet af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Der henvises til Del II Værdipapirnoten for en fuldstændig beskrivelse af Udbuddet Udsteder Aarhus Lokalbank Aktieselskab ( Udsteder ) CVR nr Nordhavnsgade Aarhus C. Oplysninger om udsteder Udsteders navn er Aarhus Lokalbank Aktieselskab Udsteders binavne er: Aarhus Lokalbank A/S Hadsten Bank Aktieselskab Langå Bank A/S Aros Bank Aktieselskab Jyllands Bank Aktieselskab Byens Bank Aktieselskab Udsteders kontaktoplysninger Aarhus Lokalbank Aktieselskab Nordhavnsgade Aarhus C. Telefon (+45) Telefax (+45) Udbuddet Der udbydes maksimum DKK Nye Kapitalbeviser a nominelt DKK rettet mod indehaverne af de Eksisterende Kapitalbeviser. De Nye Kapitalbeviser udstedes for et samlet beløb på op til DKK 150 millioner, med udstedelse a nominelt DKK 1.000,00 per Eksisterende Kapitalbevis. Samtidig med offentliggørelse af dette Prospekt, har Banken offentliggjort Aktieprospektet, som ligeledes er rettet til indehaverne af de Eksisterende Kapitalbeviser. I henhold til Aktieprospektet tilbydes indehaverne af de Eksisterende Kapitalbeviser at ombytte de Eksisterende Kapitalbevis til Udbudte Aktier. Kursen vil blive fastsat af Bestyrelsen ved udløbet af udbudsperioden den 18. marts 2011, og vil blive beregnet som den vægtede gennemsnitskurs af alle handler i Bankens Eksisterende Aktier på NASDAQ OMX Copenhagen den 17. og 18. marts 2011, dog minimum kurs 201,1 svarende til en minimumspris på DKK 20,11 pr. aktie a nominelt DKK 10 og maksimum kurs 300, svarende til en maksimumpris på DKK 30 pr. aktie a nominelt DKK 10. Det nævnte udbud af Udbudte Aktier er et alternativ til Udbuddet af de Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital i henhold til dette Prospekt. Indehavere af Eksisterende Kapitalbeviser kan for hvert Eksisterende Kapitalbevis a DKK vælge enten at ombytte dette til et Nyt Kapitalbevis i henhold til nærværende Prospekt eller til Udbudte Aktier i henhold til Aktieprospektet. Indehavere af Eksisterende Kapitalbeviser kan således vælge at ombytte en del af sin beholdning til Nye Kapitalbeviser og en anden del til Udbudte Aktier i henhold til Aktieprospektet, ligesom en indehaver af Eksisterende Kapitalbeviser kan vælge at ombytte hele sin eksisterende beholdning af Eksisterende Kapitalbeviser eller en del af denne. Tilbuddene fremsat overfor indehaverne af de Eksisterende Kapitalbeviser i henhold til dette Prospekt og Aktieprospektet er ikke indbydes afhængige. Banken kan således vælge alene at gennemføre det ene af de to alternative udbud. Udbudskurs De Nye Kapitalbeviser udstedes til kurs 100 franko. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

22 Provenu Udbuddet vil ikke resultere i et provenu for Aarhus Lokalbank Aktieselskab, da tegningen af de Nye Kapitalbeviser vil ske ved ombytning af de Eksisterende Kapitalbeviser ved konvertering til de Nye Kapitalbeviser. Gennemførelsen af Udbuddet vil medføre en forbedring af Bankens gældssituation, idet ansvarlig lånekapital på op til DKK 150 millioner vil blive konverteret til hybrid kernekapital. Tegningsforhold Påløbne renter Hvert Eksisterende Kapitalbevis a DKK giver ret til at tegne et Nyt Kapitalbevis a DKK Påløbne, men ikke betalte renter på de Eksisterende Kapitalbeviser, som ombyttes ved konvertering til de Nye Kapitalbeviser udbetales til den enkelte Hybridkapitaltegner samtidig med gennemførelse af Udbuddet. Udstedelsesdato De Nye Kapitalbeviser vil blive udstedt den 21. marts Tegningstilsagnsperiode Tegningsmetode Betaling 11. marts 2011 kl til 18. marts 2011 kl dansk tid, begge dage inklusive. Tegning sker ved afgivelse af fuldmagt til tegning ved udfyldelse af Tegningsblanketten, som er tilknyttet Prospektet i afsnit III. Indbetaling af tegningsbeløbet kan alene ske ved ombytning af Eksisterende Kapitalbeviser. En Hybridkapitaltegner skal sikre, at Eksisterende Kapitalbeviser med en samlet hovedstol svarende til tilsagnsbeløbet i henhold til Tegningsblanketten er til rådighed på det depot, der er anført i Tegningsblanketten i perioden fra den 18. marts 2011, kl til den 21. marts 2011, kl Levering Betingelser for Udbuddet De Nye Kapitalbeviser leveres elektronisk ved tildeling på indehavernes konti i VP Securities A/S. Gennemførelse af Udbuddet er betinget af følgende forhold: (a) (b) Godkendelse på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2011 i Aarhus Lokalbank Aktieselskab af forslaget om, at bemyndige bestyrelsen til at optage lån i form af hybrid kernekapital ved ombytning af de Eksisterende Kapitalbeviser, og Bestyrelsen beslutter at optage hybrid kernekapital ved udstedelse af de Nye Kapitalbeviser på et bestyrelsesmøde, der forventes afholdt den 19. marts 2011 og senest den 21. marts Såfremt de ovennævnte betingelser ikke opfyldes, er Aarhus Lokalbank Aktieselskab berettiget til at tilbagekalde Udbuddet. En eventuel tilbagekaldelse af Udbuddet vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen. Gennemførelse af Udbuddet Offentliggørelsen af resultatet af Udbuddet forventes at finde sted den 18. marts De Nye Kapitalbeviser udstedes og registreres i VP Securities A/S i stykstørrelser på DKK 1.000,00 i overensstemmelse med de herom til enhver tid gældende regler, hvilket forventes at ske den 21. marts Der udstedes ikke fysiske kapitalbeviser. Optagelse til handel og officiel notering Minimumsombytning Fondskoder Tilbagekaldelse af Udbuddet De Nye Kapitalbeviser vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på noget reguleret marked. Der er ikke fastsat noget krav til minimumsombytning. De Eksisterende Kapitalbeviser har ISIN-koden: DK De Nye Kapitalbeviser har ISIN-koden: DK Såfremt der inden tidspunktet for udstedelsen af de Nye Kapitalbeviser ind- 22 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

23 træffer begivenheder, der efter Ledelsens vurdering vil gøre, at gennemførelse af Udbuddet er utilrådeligt, i strid med lovgivningen eller i øvrigt ikke i Bankens interesse, forbeholder Banken sig ret til ensidigt at tilbagekalde Udbuddet. Tilbagekaldelse af tegningstilsagn Afgivne tegningsfuldmagter, herunder ved udnyttelse af Tegningsblanketten, er bindende og uigenkaldelige for Hybridkapitaltegneren. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Prospektet, der kan påvirke vurderingen af de Eksisterende og Nye Kapitalbeviser, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af Prospektet og den endelige afslutning af Udbuddet til offentligheden, vil blive offentliggjort som tillæg til Prospektet i henhold til gældende love og regler i Danmark. Investorer, der har tegnet Nye Kapitalbeviser eller afgivet fuldmagt til tegning af Nye Kapitalbeviser inden offentliggørelse af tillægget, har ret til at trække deres accept og/eller fuldmagt tilbage i to børsdage efter tillæggets offentliggørelse, dog senest frem til tidspunktet for afslutningen af Udbuddet til offentligheden. Lovvalg og værneting Bestilling af Prospektet Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for domstolene i Danmark. Anmodning om fremsende af Prospektet kan rettes til: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Nordhavnsgade Aarhus C. Telefon (+45) Telefax (+45) Prospektet kan med visse undtagelser også hentes på Bankens hjemmeside Hjemmesidens indhold udgør ikke en del af Prospektet, bortset fra det, som er indarbejdet ved henvisning i nærværende Prospekt. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

24 Sammendrag af vilkår og betingelser for de Nye Kapitalbeviser Det følgende er et sammendrag af de vilkår og betingelser, der vil gælde for de Nye Kapitalbeviser. Sammendraget skal læses i sammenhæng med og er i enhver henseende undergivet de vilkår og betingelser, der vil gælde for de Nye Kapitalbeviser, og som fremgår af afsnit II Værdipapirnoten. Retstilling De Nye Kapitalbeviser har status som hybrid kernekapital i Udsteder i overensstemmelse med 132 i Lov om Finansiel Virksomhed og udgør en usikret fordring på Udsteder. Det betyder bl.a., at de Nye Kapitalbeviser er efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld, som påhviler Udsteder og ansvarlig lånekapital udstedt af Udstederen i medfør af Lov om Finansiel Virksomhed 136. Kuponrente De Nye Kapitalbeviser forrentes fra og med den 21. marts 2011 og resten af de Nye Kapitalbevisers løbetid med en kvartårlig rente på 5 % p.a. Løbetid og Indfrielsestidspunkt Kapitalbeviserne udstedes uden fastsat løbetid eller indfrielsestidspunkt. Udsteder er dog berettiget til med 30 kalenderdages varsel til den 21. juni 2016 og enhver efterfølgende Rentebetalingsdag at indfri samtlige Nye Kapitalbeviser (og kun samtlige) til kurs 100 med tillæg af påløbne, men ikke betalte renter. Udsteder kan kun indfri de Nye Kapitalbeviser med Finanstilsynets forudgående godkendelse. Ekstraordinær indfrielse Udsteder er under forudsætning af Finanstilsynets forudgående godkendelse til enhver tid berettiget til at indfri samtlige (og kun samtlige) Nye Kapitalbeviser til kurs 100 med tillæg af påløbne men ikke betalte renter ved indtræden af visse ekstraordinære begivenheder, der er anført i afsnit II Værdipapirnoten. Rentebetaling og indfrielse Betaling af renter og indfrielse af kapitalbeviser sker ved overførsel på de pågældende forfaldsdage til de over for VP Securities A/S anmeldte konti hos danske pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Bortfald af forrentning Forrentningen af de Nye Kapitalbeviser bortfalder, såfremt (a) Udsteder ikke opfylder kapitalkravet som beskrevet i 127 i Lov om Finansiel Virksomhed, (b) Finanstilsynet kræver, at forrentningen skal bortfalde, hvor det er nødvendigt af hensyn til Udsteders finansielle situation og solvens, eller (c) Såfremt Udsteders bestyrelse beslutter at lade forrentningen af de Nye Kapitalbeviser bortfalde, idet den skønner, at dette er nødvendigt for at bevare virksomhedens finansielle sundhed. Forrentningen bortfalder i det tilfælde, der er nævnt under pkt. (a) ovenfor, når det konstateres, at Banken ikke opfylder det nævnte kapitalkrav. I det tilfælde, der er nævnt under pkt. (b) bortfalder forrentningen i overensstemmelse med Finanstilsynets beslutning herom. I det tilfælde, der er nævnt under pkt. (c) bortfalder forrentningen i overensstemmelse med Bestyrelsens bestemmelse herom. Nedskrivning af hovedstol samt ikke-betalte renter Udsteders generalforsamling er på de i afsnit II Værdipapirnoten anførte betingelser berettiget til i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed 132 helt eller delvist at nedskrive (i) hovedstolen på de Nye Kapitalbeviser, (ii) ikke betalte renter samt (iii) påløbne men ikke betalte renter. Opskrivning Såfremt der er foretaget nedskrivninger på de Nye Kapitalbeviser, skal der, såfremt lovgivningen tillader det, igen opskrives, når der er sikkerhed for Udsteders fortsatte levedygtighed. Udsteders basiskapital skal være højere end den tilstrækkelige basiskapital, og kernekapitalprocenten efter fradrag skal være højere end 5 pct., eller det til enhver tid gældende lovkrav til kernekapital, efter opskrivningen. Opskrivningen kan højst modsvare de tidligere foretagne nedskrivninger og 24 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

25 kun op til en størrelse, hvor Udsteders basiskapital efter opskrivningen opfylder solvensbehovet. Misligholdelse Enhver ejer af de Nye Kapitalbeviser er berettiget til at erklære de Nye Kapitalbeviser forfaldne til betaling i tilfælde af, at Udsteder træder i likvidation, erklæres konkurs eller omdannes til en virksomhed, der ikke er under tilsyn af Finanstilsynet i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed. Omsættelighed De Nye Kapitalbeviser er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i de Nye Kapitalbevisers omsættelighed. Omsætningsbeskyttelse Reglerne i kapitel 22 i Værdipapirhandelsloven finder anvendelse i relation til beskyttelse af rettigheder og fortabelse af indsigelser. Forældelse Krav på betaling af renter forældes efter 3 år og krav på betaling af hovedstol forældes efter 10 år, jfr. lovgivningens almindelige regler. Retsgrundlag De Nye Kapitalbeviser er undergivet dansk ret og dansk værneting. Meddelelser Alle meddelelser fra Udsteder til ejerne af de Nye Kapitalbeviser vil blive offentliggjort via Udsteders hjemmeside. Skatteforhold Der henvises til afsnit 14.1 Beskatning i afsnit II Værdipapirnoten. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

26 Risikofaktorer Investering i de Nye Kapitalbeviser er forbundet med betydelig risiko og usikkerhed. Nedenstående risikofaktorer ( Risikofaktorerne ), der af Banken vurderes som væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i Prospektet overvejes omhyggeligt, inden der træffes beslutning om investering i de Nye Kapitalbeviser. Ledelsen har forsøgt at identificere de faktorer, som vurderes at have særlig betydning for Banken. Risikofaktorerne er ikke nødvendigvis udtømmende og ej heller prioriteret efter sandsynligheden for, at de indtræffer eller efter omfanget af mulige konsekvenser for Banken. Det kan således ikke afvises, at der er en række andre faktorer, som kan have indvirkning på Bankens finansielle udvikling samt på en investering i Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Beskrivelsen af Risikofaktorerne skal læses i sammenhæng med det øvrige indhold af Prospektet. Ledelsen pointerer, at der grundet den forsatte økonomiske og finansielle krise, Bankens nuværende vanskelige økonomiske situation, Bankens eksponering mod ejendoms- og landbrugssektorerne, samt de risici der er nævnt under afsnittet Risikofaktorer, er en væsentlig risiko forbundet med en investering i de Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital. Hvis ikke Kapitalplanen gennemføres i sin helhed, og Banken dermed ikke opnår den planlagte styrkelse af kapitalgrundlaget, er der en betydelig risiko for, at Banken bliver nødlidende og må overgå til Finansiel Stabilitet A/S i henhold til Bankpakke III eller vil skulle afvikles i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed. Dette kan medføre, at foretagne investeringer i aktier og kapitalbeviser udstedt af Banken vil være tabt. Hel eller delvis gennemførelse af Kapitalplanen vil styrke Bankens kapitalgrundlag. Ledelsen kan dog ikke garantere eller indestå for, at kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt til at modstå fremtidige tab eller anden udvikling, som forårsager tab for investorerne i de Nye Kapitalbeviser, selv hvis Kapitalplanen gennemføres fuldt ud. For at opfylde lovgivningsmæssige krav til Banken, herunder særligt Lov om Finansiel Virksomhed og bekendtgørelse nr af 28. oktober 2010 om kapitaldækning ( Kapitaldækningsbekendtgørelsen ), skal Banken udarbejde og offentliggøre detaljeret information om risici, kapitalstruktur, kapitaldækning, risikostyring m.m. Der er som følge heraf udarbejdet risikorapporter for Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Bankens risikorapport pr. 31. december 2010 er vedlagt dette Prospekt som bilag 3, ligesom denne risikorapport og risikorapporter pr. 31. december 2008 og 2009 er tilgængelige på Risikorapporterne indeholder ikke væsentlig information, der ikke er medtaget i Prospektet, men uddyber visse af de beskrevne risici. Skulle nogle af de nedennævnte Risikofaktorer blive aktuelle, vil det kunne få en væsentlig negativ indflydelse på Bankens virksomhed, forventninger, økonomiske situation, driftsresultater og værdien af de Nye Kapitalbeviser. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte Risikofaktorer, idet hver risikofaktor kan materialisere sig i større eller mindre omfang og have uforudsete konsekvenser med tab til følge. Risikofaktorerne kan opdeles i følgende kategorier: 1. Makroøkonomiske og markedsmæssige risici 2. Risici forbundet med Bankens aktuelle situation 3. Risici forbundet med Bankens nuværende og fremtidige solvensmæssige situation 4. Risici forbundet med kreditporteføljen 5. Risici forbundet med markedsrisiko 6. Risici relateret til likviditet og funding 7. Andre risici forbundet med Banken 8. Risici forbundet med love, regler og restriktioner 9. Risici ved Udbuddet 26 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

27 Makroøkonomiske og markedsmæssige risici Fortsat volatilitet på de globale finansielle markeder og negativ makroøkonomisk udvikling kan påvirke Banken negativt Siden medio 2008 har det globale finansielle system gennemlevet en af de værste kredit- og likviditetsmæssige kriser nogensinde. Krisen har været kendetegnet af likviditetsmangel, øget volatilitet og øget kreditrisiko på private, virksomheder, finansielle institutioner og lande. Selvom en række af forholdene, blandt andet de finansielle institutioners likviditet, er blevet forbedret, er der fortsat betydelige makroøkonomiske risici, som kan påvirke Banken på kort og mellemlang sigt. Fortsætter udviklingen eller kommer der igen en negativ udvikling i disse forhold, kan det udløse, forværre eller forstærke en række af de risici, som påvirker Bankens solvens, likviditet, rentabilitet, finansielle situation, driftsresultat og fremtidsudsigter og dermed værdien af de Nye Kapitalbeviser. Amagerbanken A/S ( Amagerbanken ) konkurs indebærer øget risiko for svækkelse i tilliden til danske banker Amagerbankens konkurs den 7. februar 2011 har medført en betydelig svækkelse i tilliden til danske banker. Indskydere i Amagerbanken vil lide tab i forbindelse med konkursen, og det er første gang, at det er forekommet i Danmark under den nuværende økonomiske og finansielle krise. Der er derfor en risiko for, at indskydere med indskud over et beløb på ca. DKK (EUR ), der ikke dækkes via Garantifonden, vil flytte deres indskud til flere banker eller til banker, som af indskyderne vurderes at være mere solide. Såfremt indskydere i Banken ikke har tillid til, at Banken vil vedblive at bestå, kan det derfor medvirke til, at sådanne indskydere trækker deres indskud ud af Banken, hvilket igen vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af Bankens likviditetsmæssige situation samt finansielle stilling. Dette kan i sidste ende medføre, at Banken må ophøre som selvstændig bank, hvilket vil medføre tab for investorer i Aarhus Lokalbank Aktieselskabs aktier eller kapitalbeviser. 88,2 % af Bankens indlån på i alt DKK millioner er udgjort af indskud på mindre end DKK (EUR ) pr. indskyder, pensions- eller børneopsparingskonti, advokaters klientkonti, beløb deponeret i henhold til deponeringsloven eller andre beløb, der er helt dækket af Garantifonden. 7,1 % af Bankens indlån på i alt DKK millioner vedrører indskud med statsgaranti og er dermed fuldt dækket. Denne del af Bankens indlån er et statsgaranteret bilateralt lån, der indgår i en securitisation struktur med en række andre statsgaranterede bilaterale lån til andre danske pengeinstitutter, hvorfor dette statsgaranterede bilaterale lån regnskabsmæssigt skal behandles som et indskud. De resterende 4,7 % af Bankens indlån, svarende til DKK 168 millioner, er usikret og ugaranteret. Risici forbundet med Bankens aktuelle situation Manglende gennemførelse af den af Banken udarbejdede Kapitalplan vil udgøre en væsentlig risiko for Bankens fremadrettede eksistens Ny strategi Banken leverede et negativt resultat før skat på DKK 233 millioner for Som konsekvens af det dårlige resultat og et nødvendigt og stærkt ønske om at flytte fokus til forbedret soliditet og lønsomhed foretog Bestyrelsen og Bankens daværende konstituerede bankdirektør en analyse af Bankens udlånsengagementer og vurderede Bankens kapitalstruktur. Analysen bekræftede, at Bankens udlånseksponering inden for ejendomssektoren og landbrugsområdet samt på enkeltstående engagementer var for omfattende i forhold til Bankens størrelse og kapitalstruktur. I forlængelse af ønsket om nedbringelse af Bankens ejendoms- og landbrugseksponering har Banken været nødsaget til at vælge et mere konservativt skøn ved vurdering af de stillede sikkerheder. Konkret betyder det, at Banken nu vurderer værdien af de stillede sikkerheder ved eventuel realisation inden for en kortere tidsperiode i stedet for et normalt længere tidsperspektiv. Den ændrede tidshorisont i relation til vurdering af de stillede sikkerheder har resulteret i et yderligere nedskrivningsbehov fra 3. til 4. kvartal 2010 på DKK 133 millioner til i alt DKK 255 millioner for Dette resulterede i et underskud før skat på DKK 233 millioner og en egenkapital på kun DKK 136 millioner. En egenkapital på DKK 136 millioner nødvendiggjorde tilførsel af kapital, da Banken ikke opfyldte solvenskravene i Lov om Finansiel Virksomhed, og Banken ansøgte derfor Finanstilsynet om og opnåede den 28. januar 2011 dispensation fra Finanstilsynet til overskridelse af indregningsgrænserne for hybrid kernekapital i 129, stk. 2-5 i Lov om Finansiel Virksomhed. Dispensationen udløb den 1. marts Som led i genopretningen af Bankens solvens udarbejdede Ledelsen Kapitalplanen, som blev offentliggjort ved Fondsbørsmeddelelse nr af 31. januar Kapitalplanen Den af Banken udarbejdede Kapitalplan består af følgende faser: Fase I: Banken udnytter retten til at konvertere 80 % af den statslige hybride kernekapital til aktiekapital. Banken udnyttede denne konverteringsoption ved meddelelse af 31. januar 2011, og den 25. februar 2011 blev DKK 142,2 millioner af Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

28 det statslige kapitalindskud med tillæg af påløbne renter eller i alt DKK 147,2 millioner konverteret til nominelt DKK ( stk. aktier) i Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Den danske stat er som konsekvens heraf pr. Prospektdatoen ejer af 67,5 % af aktierne i Aarhus Lokalbank Aktieselskab, inklusiv Finansiel Stabilitets ejerandel. Fase II: Bestyrelsen indstiller til den ordinære generalforsamling, som afholdes den 19. marts 2011, at godkende følgende: Indehaverne af de af Banken i 2008 udstedte Eksisterende Kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital tilbydes at ombytte disse Eksisterende Kapitalbeviser ved konvertering til de Udbudte Aktier eller Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital. 3. Et lån stort DKK 75 millioner i form af ansvarlig lånekapital til Nykredit Bank A/S konverteres til et lån stort DKK 75 millioner i form af hybrid kernekapital. Nykredit Bank A/S har overfor Banken tilkendegivet, at en konvertering af lånet er betinget af, at Fase II af kapitalplanen gennemføres delvist ved, at minimum nominelt DKK 75 millioner af de Eksisterende Kapitalbeviser konverteres til Udbudte Aktier. Som anført i Prospektet gælder der for Udbuddet ikke et krav om minimumskonvertering af de Eksisterende Kapitalbeviser til Nye Kapitalbeviser. Efter gennemførelse af den i Fase I nævnte konvertering af en del af det statslige kapitalindskud til aktier i Banken den 25. februar 2011 opfylder Banken igen solvenskravet i Lov om Finansiel Virksomhed. Gennemførelsen af Kapitalplanens Fase II har stor betydning for Bankens fremtidige kapitalforhold og Bankens mulighed for at kunne absorbere fremtidige underskud. Såfremt Kapitalplanens Fase II bliver delvist gennemført ved, at en mindre del af de DKK 150 millioner Eksisterende Kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital konverteres til enten Udbudte Aktier eller Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital, vil det medføre, at Bankens mulighed for at kunne modstå fremtidige tab og nedskrivninger, og dermed muligheden for at kunne leve op til de for Banken til enhver tid gældende solvenskrav forringes. Der henvises til de Risikofaktorer nævnt umiddelbart nedenfor, der redegør for Bankens evne til at absorbere tab for en uddybning af ovenstående. Det følger heraf, at risikoen for, at Aarhus Lokalbank Aktieselskab bringes i en situation, hvor Banken må ophøre som selvstændig bank og overgå til Finansiel Stabilitet i henhold til Bankpakke III eller vil skulle afvikles i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed, er proportional med omfanget af Kapitalplanens gennemførelse. Kapitalplanens gennemførelse sikrer imidlertid ikke nødvendigvis, at Banken har tilstrækkelig kapital til at modstå fremtidige tab eller kan opfylde myndighedernes krav til kapital og solvens. Såfremt kapitalen er utilstrækkelig, er der en risiko for, at Banken bliver nødlidende, hvilket kan medføre at en investering i de Nye Kapitalbeviser vil være tabt. Bankens evne til at absorbere yderligere underskud er afhængig af omfanget af gennemførelse af Kapitalplanen Banken har analyseret Kapitalplanens effekt på Bankens evne til at absorbere yderligere underskud, baseret på visse forudsætninger: Scenarie 1 - Kapitalplanen gennemføres i sin helhed Scenarie 1 er baseret på følgende forudsætninger: Bankens balance pr. 31. december 2010 tillagt 1. den danske stats konvertering af det statslige kapitalindskud på DKK 142,2 millioner med tillæg af renter eller i alt DKK 147,2 millioner til aktier i Banken, som er gennemført den 25. februar 2011, 2. ombytning af de DKK 150 millioner Eksisterende Kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital ved konvertering til de Udbudte Aktier eller Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital, og 3. optagelse af lån stort DKK 75 millioner i form af hybrid kernekapital hos Nykredit Bank A/S mod konvertering af et eksisterende ansvarligt lån på DKK 75 millioner. Såfremt ovennævnte forudsætninger opfyldes og forudsat, at mindst halvdelen af de DKK 150 millioner Eksisterende Kapitalbeviser konverteres til de Udbudte Aktier, kan Banken absorbere et underskud på op til cirka DKK 150 millioner og samtidig fastholde en solvensprocent på 10,9. Bankens individuelle solvensbehov blev pr. 31. december 2010 opgjort til 10,6 %. Der henvises til beskrivelsen af Risikofaktorer nedenfor, herunder risikoen for øgede tab på udlån og garantier, krav til kapitalgrundlag og lovgivningsmæssige risici. Scenarie 2 - alene konvertering af det statslige kapitalindskud gennemføres Scenarie 2 er baseret på en forudsætning om, at der alene sker konvertering af 80 % af det statslige kapitalindskud på DKK 142,2 millioner med tillæg af renter eller i alt DKK 147,2 millioner til aktier i Banken, hvilken blev gennemført den 25. februar Under dette scenarie kan Banken absorbere et underskud på ca. DKK 50 millioner og samtidig fastholde en solvensprocent på 10,6 %. Som nævnt er Bankens individuelle solvensbehov pr. 31. december 2010 opgjort til 10,6 %. 28 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

29 Der henvises til beskrivelsen af Risikofaktorer nedenfor, herunder risici forbundet med kreditporteføljen, risici forbundet med Bankens nuværende og fremtidige solvensmæssige situation og lovgivningsmæssige risici. Sammenfatning Det følger af ovenstående, at Bankens evne til at absorbere yderligere underskud i ovennævnte scenarier er på henholdsvis DKK 150 millioner og DKK 50 millioner. Overstiger Bankens underskud disse beløb, vil Banken ikke længere opfylde de i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed fastsatte kapital- og solvenskrav. Det er en betingelse for opretholdelse af tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, at solvenskravet til enhver tid overholdes. Såfremt Banken har utilstrækkelig kapital til at modstå fremtidige tab og dermed ikke kan opfylde de for Banken fastsatte krav til solvens og kapital, kan det derfor medføre, at Banken må ophøre med at drive virksomhed som selvstændig bank med deraf følgende risiko for tab for investorer i Bankens aktier, hybrid kernekapital og kapitalbeviser i øvrigt. Grundet Nykredit Bank A/S betingelse for at lade et af Nykredit Bank A/S udstedt ansvarligt lån stort DKK 75 millioner konvertere til hybrid kernekapital i Banken, er der en risiko for, at konvertering af lånet ikke gennemføres. Nykredit Bank A/S konvertering af et ansvarligt lån stort DKK 75 millioner til hybrid kernekapital i Banken er betinget af, at som minimum nominelt DKK 75 millioner af de Eksisterende Kapitalbeviser konverteres til Udbudte Aktier. Da der udelukkende er modtaget forhåndstilsagn om konvertering til Udbudte Aktier fra ejere af Eksisterende Kapitalbeviser for et samlet beløb på nominelt DKK 28,5 millioner, er der ikke sikkerhed for, at betingelsen opfyldes. Såfremt betingelsen ikke opfyldes, kan Nykredit Bank A/S vælge ikke at konvertere det ansvarlige lån til Udbudte Aktier. Denne konvertering er en del af Fase II i Kapitalplanen, ligesom konverteringen er indeholdt som forudsætning i scenarie 2 i Bankens beregning af sin tabsabsorberingsevne, jf. særskilt Risikofaktor herom nedenfor. En manglende konvertering af Nykredit Bank lånet kan således medføre, at Bankens evne til at modstå fremtidige tab og nedskrivninger, og dermed muligheden for at leve op til de til enhver tid gældende solvenskrav, forringes. Der henvises til Risikofaktorer ovenfor vedrørende gennemførelse af Kapitalplanen og Bankens tabsabsorberingsevne. Banken kan få brug for yderligere kapital, som kan være vanskelig at opnå og dermed kan påvirke Banken negativt Banken kan få brug for yderligere kapital i fremtiden. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Banken vil være i stand til at tiltrække nødvendig kapital fra andre kilder, som kan sikre fortsat drift, efter at Bankens nuværende og forventede fremtidige kapitalressourcer er opbrugt. Dette kan få væsentlig negativ indvirkning på Bankens virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling og mulighed for at fortsætte som selvstændig bank. Risici forbundet med Bankens nuværende og fremtidige solvensmæssige situation Bankens nuværende solvensmæssige situation medfører risiko for, at Banken må ophøre Banken er underlagt de generelle solvens- og kapitaldækningskrav, som fremgår af Lov om Finansiel Virksomhed. Det individuelle solvensbehov er af Banken opgjort til 10,6 % pr. 31. december Bankens solvens var pr. 31. december ,0 %. Som følge af den efterfølgende konvertering af en del af det statslige kapitalindskud til aktier i Banken, er Bankens solvens opgjort til ca. 13,8 % pr. 25. februar Dermed overholder Aarhus Lokalbank Aktieselskab de for Banken gældende solvenskrav. Der henvises til Risikofaktorer ovenfor vedrørende Bankens mulighed for at absorbere yderligere underskud. Herudover henvises til Risikofaktorerne nedenfor vedrørende den fremtidige risiko for yderligere tab for Banken. Banken er således eksponeret mod risici som følge af, at Banken ikke har tilstrækkelig kapital til at modstå fremtidige tab. Som beskrevet nedenfor er der en række risici forbundet med Bankens kreditportefølje. Såfremt Bankens vurdering af disse risici vedrørende kreditporteføljen i sin helhed eller vedrørende enkeltengagementer ændrer sig, kan dette betyde, at Banken må fastsætte et højere individuelt solvensbehov eller foretage solvensreservationer på enkeltengagementer til afdækning af risikoen for fremtidige tab uden at disse kan manifestere sig i faktiske nedskrivninger. Dette kan medføre en risiko for, at Banken ikke har tilstrækkelig kapital til at opfylde et af Banken fastsat højere individuelt solvensbehov eller foretage nødvendige solvensreservationer på enkeltengagementer. Det er en betingelse for opretholdelse af tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, at lovpligtige krav til blandt andet solvensprocenten til enhver tid overholdes. Såfremt Banken har utilstrækkelig kapital til at modstå fremtidige tab og dermed ikke kan opfylde de for Banken fastsatte krav til solvens og kapital, kan det derfor medføre, at Banken må ophøre med at drive virksomhed som selvstændig bank med deraf følgende risiko for tab for investorer i Bankens aktier, hybrid kernekapital eller kapitalbeviser i øvrigt. Det kan ikke udelukkes, at der fra myndighedernes side kan blive vedtaget yderligere love, fastsat yderligere krav og bestemmelser eller lignende, som kan påvirke Bankens fremtidige solvensbehov og driftsresultater Det kan ikke udelukkes, at der fra myndighedernes side vil blive vedtaget yderligere love eller fastsat yderligere eller ændrede krav, eller at myndighederne ændrer vurderinger eller skøn, som kan påvirke Aarhus Lokalbank Aktieselskabs mulighed for at opfylde de lovgivningsmæssige krav til kapital og solvens. Desuden kan Finanstilsynet fastsætte et individuelt solvensbehov, som er højere end det af Banken opgjorte eller pålægge Aarhus Lokalbank Aktieselskab at Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

30 foretage nedskrivninger på engagementer. Der kan være risiko for, at dette kan medføre et solvensbehov, som Banken ikke kan opfylde. Det er en betingelse for opretholdelse af tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, at lovgivningsmæssige krav til enhver tid overholdes. Såfremt Banken ikke kan opfylde fremtidige krav til kapital, kapitalsammensætning og solvens, kan det derfor medføre, at Banken mister sin tilladelse til at drive bank med deraf følgende risiko for tab for investorer i Bankens aktier og hybrid kernekapital og kapitalbeviser i øvrigt. Risici forbundet med kreditporteføljen På grund af den økonomiske og finansielle krise og de betydelige usikkerheder, som krisen har medført, vil der være en forhøjet risiko for øgede tab Kreditrisikoen defineres som risikoen for, at kundernes betalingsforpligtelser over for Banken ikke skønnes at kunne inddrives på grund af visse kunders enten manglende evne eller vilje til at betale til den aftalte tid. På grund af den økonomiske og finansielle krise og de betydelige usikkerheder, som krisen har medført, vil der være en forhøjet risiko for øgede tab, bl.a. som følge af øgede kreditrisici på kunder og faldende værdi af sikkerheder. Specifikke sektorer, så som landbrug og ejendomme, herunder tyske ejendomme, er blevet meget hårdt ramt af krisen, og det må forventes, at risiciene i disse sektorer fremadrettet vil være meget høj. Udviklingen i renteniveauet fremover vil også have væsentlig indflydelse på kreditrisiciene generelt på udlånsporteføljen og specifikt på landbrugs- og ejendomsudlånene. Tabel 3: Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantier ultimo året kr Udlån og garantidebitorer før nedskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede nedskrivningsprocent 6,3% 1,4% 0,8% Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Regnskabsregler har siden 2005 indebåret, at der først kan nedskrives på engagementer, når der er en objektiv indikation på værdiforringelse. Dette betyder, at Banken ikke har mulighed for at foretage nedskrivninger til dækning af generelle fremtidige tab. Bankens Ledelse foretager løbende, og mindst en gang i kvartalet, en vurdering af disse generelle fremtidige tab og risici. Disse tabsrisici indgår hvert kvartal i en opgørelse af Bankens solvensbehov med henblik på at sikre, at der er afsat tilstrækkelig kapital til at dække Bankens risici. Banken foretager samtidig løbende en kreditvurdering af enkeltengagementer med henblik på vurdering af behovet for solvensreservation til dækning af risiko for fremtidige tab på det pågældende engagement. Banken nedskriver løbende på udlån og garantier i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ved regnskabsaflæggelsen har Banken forudsat, at engagementer nedbringes i et kontrolleret tempo. Der er dog ingen sikkerhed for, at nedskrivningerne er tilstrækkelige til at dække de faktiske tab. Nedskrivningerne foretages på baggrund af tilgængelig information, estimater og antagelser og er derfor behæftet med betydelig usikkerhed og risiko. Negative ændringer i kreditkvaliteten af Bankens engagementer eller fald i værdien af de bagvedliggende sikkerheder for allerede forringede engagementer, vil kunne forårsage yderligere individuelle og potentielt også gruppevise nedskrivninger eller vil kunne øge kravene til Bankens solvens. Banken påtager sig kreditrisici, og grundet den økonomiske og finansielle krise og Bankens eksponering mod særligt ejendoms- og landbrugssektoren kan dette få negative konsekvenser for Bankens finansielle situation og driftsmæssige resultat. Kreditkvaliteten af Bankens engagementer gennemgås individuelt 2 gange årligt. Nedskrivninger vurderes og foretages, når et engagement kreditsegmenteres i den dårligste 1/3 del af porteføljen. Den del af kreditporteføljen der endnu ikke har haft nedskrivning, befinder sig i kategorien middel, over middel, godt, rigtigt godt, utvivlsomt godt og ikke ratet, jf. tabel 17. Den potentielle tabsrisiko på engagementer, der vurderes som middel, over middel, godt, rigtigt godt, utvivlsomt godt og ikke ratet, jf. tabel 17, indgår i opgørelsen af Bankens solvensbehov samt behovet for foretagelse af solvensreservationer. Udbuddet har blandt andet til formål at øge muligheder for afdækning af øget solvensbehov ved eventuelle fremtidige tab og nedskrivninger på udlån. Der henvises til Risikofaktoren vedrørende muligheden for underskudsabsorbering, som er nærmere beskrevet ovenfor. Banken er særlig eksponeret mod tab relateret til ejendomssektoren og landbruget Bankens udlån og garantier fordeler sig branchemæssigt som anført i nedenstående tabel og diagram. Banken har igennem de senere år med meget høj udlånsvækst opbygget en væsentlig udlånsportefølje inden for særligt ejendomssegmentet. Bankens ejendomsengagementer kan deles op i en tysk (ca. 60 % af Bankens samlede eksponering 30 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

31 mod fast ejendom) og en dansk (ca. 40 % af Bankens samlede eksponering mod fast ejendom). Den høje udlånsvækst inden for ejendomssegmentet har efterfølgende vist sig at være uhensigtsmæssig for Banken. Eksponeringen på 34,2 % mod ejendomsbranchen anført i nedenstående tabel betyder ligeledes, at Banken pt. ikke er inden for den kommende grænseværdi i Tilsynsdiamanten, hvorefter pengeinstitutters eksponering mod ejendomssektoren maksimalt må udgøre 25 % af udlån og garantier. Tilsynsdiamanten træder i kraft ultimo 2012, hvor Banken således skal leve op til kravet om en maksimal eksponering mod ejendomssektoren på 25 % af udlån og garantier. Banken forventer at kunne leve op til alle krav i Tilsynsdiamanten ultimo 2012 uden anvendelse af Bankens økonomiske råderum. Der henvises til afsnit I, 26.3 Kommende tiltag for en beskrivelse af Tilsynsdiamanten. Risikoen for Banken ved en fortsat overskridelse af grænseværdierne ultimo 2012 kan være tilsynsreaktioner, herunder skærpede krav til Bankens kernekapitalprocent og/eller individuelle solvensbehov, hvilket kan få væsentlig negativ indflydelse på Bankens virksomhed, finansielle stilling og driftsmæssige resultat. Ultimativt kan manglende efterlevelse af lovgivningsmæssige krav endvidere medføre, at Banken pålægges bøder af en væsentlig størrelse, eller Bankens tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed bliver inddraget. Tabel 4: Specifikation af Bankens udlån og garantier pr. 31. december 2010 Branche kr. % Erhverv: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri ,1% Industri og råstofudvinding ,8% Energiforsyning ,0% Bygge og anlæg ,3% Handel ,1% Transport, hoteller og restauranter ,7% Information og kommunikation ,4% Finansierings- og forsikringsvirksomhed ,7% Fast ejendom ,2% Øvrige erhverv ,9% I alt erhverv ,2% Private ,4% Offentlige myndigheder ,4% Udlån og garantier i alt ,0% Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Figur 1: Specifikation af Bankens udlån og garantier pr. 31. december ,4% 0,7% 0,0% 20,4% 2,3% 3,8% 4,1% 9,9% 0,4% Fast ejendom Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 34,2% 13,1% 10,7% Finansierings- og forsikringsvirksomhed Øvrige erhverv Handel Industri og råstofudvinding Bygge og anlæg Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Energiforsyning Private Offentlige myndigheder Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

32 Der henvises til afsnit I, 6.2. Kreditpolitik og krediteksponering for en specifikation af udlån og garantier for 2008 og Risici relateret til ejendomsbranchen Den økonomiske og finansielle krise har som nævnt ramt ejendomsbranchen hårdt, og det har forårsaget betydelige nedskrivninger inden for dette segment. Ejendomsmarkedet er fortsat præget af faldende priser, ligesom en lang række af de ejendomme, som Banken har finansieret, er erhvervet til en forrentningsprocent, der er væsentligt lavere, end de krav, Banken stiller til afkast i dag. Bankens samlede eksponering pr. 31. december 2010 mod ejendomsbranchen var på 34,2 % af Bankens samlede udlån og garantier. Banken er derfor særligt eksponeret imod denne branche. Belåning af fast ejendom til private og virksomheder er desuden et naturligt led i Bankens forretningsgrundlag således, at der i de øvrige segmenter ligger yderligere eksponering mod fast ejendom. Pr. 31. december 2011 udgjorde denne eksponering henholdsvis DKK 230 millioner til private og DKK 40 millioner til virksomheder. Bankens risici vedrørende den tyske ejendomseksponering, som udgør 60 % af Bankens samlede eksponering mod fast ejendom, vil være særskilt påvirket af udviklingen og risiciene på det tyske ejendomsmarked i form af faldende priser, lejerestancer, tomgang m.v. Finansiering af kunder med tyske ejendomme udgør således en væsentlig del af Bankens udlån til ejendomssektoren, som derfor også er særskilt påvirket af udviklingen og risiciene på det tyske ejendomsmarked. Det er dog Bankens vurdering, at det tyske ejendomsmarked i perioden ikke har været påvirket af de samme prisfald som det danske ejendomsmarked. Selvom det er Bankens vurdering, at der generelt kun er beskedne tabsrisici på den tyske del af Bankens ejendomsengagementer i forhold til Bankens samlede udlånsportefølje til ejendomssektoren, er der risiko for tab på den tyske del særligt ved en forceret afviklingsstrategi. Den danske del af Bankens ejendomsengagementer vedrører primært ejendomme i fuld drift, men der er enkelte engagementer, som vedrører grundarealer, hvor udviklingen heraf er afgørende for den endelig risiko i engagementet. Udlån vedrørende udvikling af grundarealer udgør ca. DKK 100 millioner, hvor den usikrede del er opgjort til ca. DKK 40 millioner, som er nedskrevet fuldt ud. Ved en fremadrettet udeblivende efterspørgsel efter boliger og grunde fra privatkunder, entreprenører m.fl. kan Bankens enkeltstående engagementer vedrørende grundarealer medføre en forøget risiko i ejendomssegmentet. Bankens nedskrivninger pr. 31. december 2010 på ejendomsengagementer var i alt på DKK 123 millioner, hvoraf nedskrivninger på tyske ejendomsengagementer udgjorde DKK 15 millioner. Bankens vurdering af stillede sikkerheder tager udgangspunkt i en konkret vurdering af ejendommenes handelsværdi belyst enten ved en aktuel vurdering eller rentabilitetsberegning med en skønnet faktor fastsat ud fra ejendommens beliggenhed, anvendelse, indretning mv. Værdien af Bankens sikkerheder er derfor forbundet med en betydelig risiko, idet ændringer i markedsforholdene kan føre til et behov for revurdering af de stillede sikkerheder. Uagtet, at de stillede sikkerheder efter Bankens vurdering afspejler den reelle risiko i forhold til den nuværende markedssituation, er der fremadrettet en væsentlig risiko på Bankens udlån og garantier til ejendomssegmentet, idet værdien af de stillede sikkerheder og nedskrivningsbehov kan ændre sig, såfremt markedet ændrer sig. Hvis markedsforholdene på det tyske eller det danske ejendomsmarked forringes, herunder som følge af stigende arbejdsløshed, faldende huspriser, rentestigninger og lavere udlånsvillighed hos kreditgivere, kan dette medføre tab på Bankens ejendomsengagementer og få negativ indvirkning på værdien af de overfor Banken stillede sikkerheder, hvilket kan få negative konsekvenser for Bankens finansielle og driftsmæssige situation. Risici relateret til landbruget Herudover er Banken eksponeret mod landbrug, som igennem en årrække har været hårdt ramt af faldende priser på afgrøder og kød samt faldende jordpriser. Bankens portefølje af landbrugsengagementer dækker et bredt spekter af driftsformer, hvorfor nettovirkningen på disse er usikker. Banken har pr. 31. december 2010 en samlet eksponering mod landbrug på 13,1 %. Siden medio 2010 har der været en gunstig udvikling på priser på afgrøder, men nettoeffekten af disse har ikke slået igennem på landbrugenes resultater for Omkring 25 % af Bankens landbrugsengagementer er i høj grad påvirket af branchens dårlige driftsindtjening og stor usikkerhed om aktivernes realværdi. Ca. 70 % af Bankens nedskrivninger på landbrugsengagementer pr. 31. december 2010 kan således henføres til disse engagementer. Den øvrige landbrugsportefølje skønnes ikke p.t. at indeholde usædvanlige risici i forhold til de for erhvervet p.t. gældende fremtidsudsigter og konjunkturer. Banken har pr. 31. december 2010 i alt nedskrevet DKK 80 millioner på landbrugsengagementer, der samlet udgør DKK 598 millioner efter nedskrivninger, svarende til en nedskrivning på knap 12 %. Hvis priserne på afgrøder og kød samt jordpriser forringes yderligere, kan dette medføre yderligere tab for landbrugene. Da landbruget allerede har været hårdt ramt af faldende priser på afgrøder, kød og jord, vil et yderligere fald med- 32 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

33 føre en høj risiko for misligholdelse af Bankens landbrugsengagementer, hvilket kan få negative konsekvenser for Bankens finansielle situation og driftsmæssige resultat. Fremadrettet er der således en væsentlig risiko på Bankens udlån og garantier til landbrugssegmentet. Renterisiko vedrørende ejendomssegmentet og landbruget En lang række af Bankens kunders realkreditgæld består i rentetilpasningslån, der p.t. er ydet med lave renter. En rentestigning ved kommende rentetilpasninger vil derfor medføre øget rentebyrde og dermed faldende indtjening, hvilket alt andet lige vil kunne forværre kundernes betalingsevne og derved repræsentere en øget risiko for Banken. Yderligere vil kundernes betalingsevne kunne forværres ved stigende renter, for så vidt angår bankgælden. Kunders engagementer med andre pengeinstitutter kan blive opsagt Bankens kunder kan have engagementer med andre pengeinstitutter eller långivere. I det omfang disse engagementer ophæves eller opsiges af de pågældende pengeinstitutter eller långivere, kan det få en afsmittende virkning på Bankens engagementer med de pågældende kunder og dermed en væsentlig negativ indvirkning på Bankens finansielle stilling og driftsmæssige resultat. Banken er eksponeret mod kreditrisici på finansielle modparter Banken har løbende transaktioner med modparter inden for den finansielle sektor, heriblandt børsmæglere, investeringsbanker, andre banker og enkelte erhvervskunder. Der er kreditrisici forbundet med, at modparter i en afledt valuta-, rente-, råvare-, aktie- eller obligationskontrakt misligholder sine forpligtelser før udløb, mens Banken har krav mod modparten, hvilket kan få negative konsekvenser for Bankens finansielle situation og driftsmæssige resultat. Risici forbundet med markedsrisiko Banken er eksponeret overfor makroøkonomiske og markedsmæssige risici De makroøkonomiske og markedsmæssige risici defineres som risikoen for, at værdien af Bankens aktiver og passiver påvirkes af markedsforholdene. Det kan eksempelvis være ændringer i økonomiske konjunkturer, aktiemarkedet og ændringer i valuta- og renteforhold. Bankens deltagelse i kundeforretninger på værdipapir- og valutamarkedet og Bankens disponering af egen likviditet medfører, at der dagligt ændres på beholdninger og dermed på markedsrisici, der følger af bevægelser på obligations- og rentemarkedet samt ændringer i aktie- og valutakurser. Figur 2: Beholdningsfordeling på værdipapirtyper gældende for kommercielle beholdninger pr. 31. december 2010 Danske aktier 2% Udl. Aktier 0% Danske realkreditobligationer 78% Danske erhvervsobligationer 19% Øvrige obligationer 1% Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Risikoopgørelse Rammen for Bankens samlede markedsrisici på kommercielle poster var for 2010 fastsat til 5 % af Bankens basiskapital, svarende til DKK 14,8 millioner ultimo 2010 tillagt årets kursregulering på kommercielle positioner inden for handelsbeholdningen på DKK 2,0 millioner i alt DKK 16,8 millioner. I risikoopgørelsen på obligationer medregnes ikke obligationer med en varighed på under 2 år. Markedsrisikoen på obligationer i handelsbeholdningen opgjort efter ovennævnte principper udgjorde pr. 31. december 2010 DKK 10,1 millioner svarende til 3,3 % af Bankens basiskapital ultimo Den samlede markedsrisiko inklusiv aktie- og valutaeksponering udgjorde pr. 31. december 2010 DKK 10,3 millioner svarende til 3,5 % af Bankens basiskapital ultimo Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

34 Der er risiko forbundet med, at markedsværdien af Bankens aktiver og passiver ændres. Banken er eksponeret overfor renterisici. Banken er marginalt eksponeret overfor valutarisici. Banken er eksponeret over for indirekte effekt af markedsrisici Banken er eksponeret overfor risiko for tab som følge af negativ udvikling i valutakurser (valutakursrisiko) og renteniveau (renterisici), hvilket kan påvirke Bankens aktiver og forpligtelser. Renterisici Renterisikoen er et udtryk for den påvirkning (tab eller gevinst), som en generel renteændring vil have på Banken, som følge af værdiudsving på Bankens positioner i obligations- og rentemarkederne. Jo længere tid positioner er bundet op på en fast rente, jo større værdiudsving vil en generel renteændring få på positionen. Bankens samlede renterisiko inklusiv beholdninger uden for handelsbeholdningen er pr. ultimo 2010 opgjort til minus 28,7 % af kernekapitalen inkl. hybrid kernekapital efter fradrag og minus 14,4 % af basiskapitalen, hvilket svarer til en renterisiko på DKK minus 42,4 millioner. Det vil sige, at en generel rentenedsættelse på 1 % pr. 31. december 2010 ville påvirke Bankens resultat og egenkapital før skat negativt med DKK 42,4 millioner, mens en generel rentestigning på 1 % pr. ultimo 2010 ville øge Bankens resultat og egenkapital før skat positivt med DKK 42,4 millioner. Renterisikoen vil ikke nødvendigvis påvirke resultat og egenkapital fuldt ud, idet en række fastforrentede aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Renterisikoen på Bankens obligationsbeholdning (gevinst/tab ved en generel rentestigning) andrager DKK plus/minus 11 millioner pr. 31. december 2010 (11 millioner kroner pr. 31. december 2009) og udtrykker den renterisiko, som vil påvirke resultat og egenkapital umiddelbart. Ser man 5 år tilbage i tid, lå Bankens renterisiko ultimo årene i niveauet 1,2 % til minus 5,5 %, hvilket er væsentlig lavere end renterisikoen ultimo Årsagen til den øgede renterisiko ultimo 2010 skyldes primært, at Banken i 2010 har øget indlånsmassen fra DKK millioner til DKK millioner samtidig med, at en øget andel af indlånsmassen har en længere restløbetid, hvilket teoretisk medfører et øget værdiudsving ved en generel renteændring. Derudover har Bankens dårlige resultat i 2010 medført en væsentlig lavere kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag, hvilket er illustreret i tabel 5 nedenfor. Tabel 5: Udvikling i renterisiko % Fonds m.v. 1,3 1,9 1,0 Udlån med fast rente 1,5 0,6 1,4 Gæld til andre pengeinstitutter 0,0-0,1-0,9 Udstedte obligationer 4,5-1,1-0,5 Ansvarlig kapital -8,4-2,8-1,2 Indlån med fast rente -27,6-3,5-3,5 Renterisiko procent i alt -28,7-5,0-3,7 Kernekapital inklusiv hybridkapital efter fradrag (dkk 1.000) Gevinst / tab ved renteændring på 1 % (dkk 1.000) Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Ændringer i renteniveau kan påvirke Aarhus Lokalbank Aktieselskabs indtjening væsentligt. De makroøkonomiske udsigter er mere usikre end hidtil, og der er en væsentlig øget volatilitet og ubalance generelt i økonomierne. Dette kan medføre tab for Aarhus Lokalbank Aktieselskab og som konsekvens heraf medføre tab for investorer i Aarhus Lokalbank Aktieselskabs aktier eller kapitalbeviser. Valutarisici og indirekte markedsrisiko Banken er kun marginalt eksponeret overfor valutarisici. Aktiver og passiver i valuta afdækkes generelt på nettobasis via de kommercielle markeder. Indirekte har Banken en valutaeksponering overfor især EUR og i mindre omfang CHF via kunders låntagning i disse valutaer. Kunder, hvorpå Banken har foretaget nedskrivning, har generelt ikke lån i andre valutaer, hvorfor den indirekte risiko anses for beskeden. Kunders eksponering i valuta foregår via bevilgede rammeaftaler, der altid risikovægtes afhængig af finansieringsvaluta. Risici relateret til likviditet og funding Bankens aktiviteter indebærer likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er risiko for tab som følge af, at Bankens finansieringsomkostninger stiger uforholdsmæssigt meget, at manglende finansiering medfører stagnation eller reduktion af forretningsomfanget, eller at Bankens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under Bankens til enhver tid værende likviditetsberedskab. 34 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

35 Som følge af den økonomiske og finansielle krise kan en fremtidig svækkelse af likviditetsberedskabet ikke udelukkes. Aarhus Lokalbank Aktieselskabs muligheder for at tilvejebringe den nødvendige likviditet fra markedet kan blive negativt påvirket af den globale, den europæiske og den danske økonomiske og finansielle udvikling samt Bankens egen udvikling. Dette kan medføre tab for investorer i Aarhus Lokalbank Aktieselskabs aktier eller kapitalbeviser. Aarhus Lokalbank Aktieselskabs overdækning i forhold til lovens krav om likviditet har i årene svinget mellem 30,5 og 130,3 %. Ved udgangen af 2010 udgjorde overdækningen 284,4 %. Aarhus Lokalbank Aktieselskab har fastlagt en minimumslikviditetsprocent på det dobbelte af lovkravet på 10 % i 152 i Lov om Finansiel Virksomhed. Banken har vedtaget en likviditetspolitik med en målsætning for Bankens likviditet både på kort og lang sigt for at sikre, at Banken har en tilstrækkelig likviditet ikke blot i lovens forstand, men også ud fra egne interne risikovurderinger. Bankens likviditetsberedskab er i høj grad baseret på indlån fra Bankens kunder, og Banken er udsat for den risiko, der består i, at indskyderne hæver deres indskud hurtigere, end låntagerne tilbagebetaler deres lån, hvorved der opstår likviditetsmangel. Såfremt Banken ikke fremadrettet kan vedblive at tiltrække indlån, kan dette medføre, at Banken ikke kan opfylde de likviditetskrav, som er gældende for Banken, og dette kan derfor få en væsentlig negativ påvirkning af Bankens likviditetsmæssige situation, finansielle stilling og resultat. Bankens fundingsammensætning indebærer refinansieringsrisiko i perioden indtil 2013 I 2013 forfalder en stor del af Bankens funding til indfrielse, herunder DKK 1,6 milliarder i form af obligationslån garanteret af den danske stat i henhold til den i henhold til kap. 4a i Lov om Finansiel Stabilitet etablerede overgangsordning ( Overgangsordningen ). Indfrielserne af disse lån påtænkes delvist finansieret via nedbringelse af Bankens udlån og delvist finansieret via Bankens likviditetsreserve som strategisk fastholdes på minimum 100 % i overdækning i forhold til lovens krav frem til indfrielsen af lån med statsgaranti medio 2013, samt eventuel nyudstedelse af seniorkapital i Den forventede reduktion i udlån skal opnås ved blandt andet refinansiering af ejendomseksponering ved realkreditlån eller lån i andre pengeinstitutter. Der kan være en væsentlig risiko forbundet hermed, hvis relevante kreditinstitutter ikke ønsker at finansiere de belånte aktiver. I tillæg til refinansieringsprocessen skal Banken også nedbringe ejendomsengagementer via afhændelse af aktiver. Der kan ligeledes være risiko forbundet hermed, hvis ikke aktiverne kan afhændes til opgjorte værdier. I disse tilfælde vil Bankens tab kunne øges, og Bankens kapitalgrundlag vil dermed svækkes. Banken er afhængig af, at strategien omkring nedbringelse af udlån lykkes, for derigennem at kunne indfri lånene med statsgaranti i 2013, da Bankens nuværende likviditetsreserver ikke dækker optagne lån med statsgaranti og markedssituationen omkring etablering af seniorlån i 2013 eller anden alternativ funding på nuværende tidspunkt er ukendt. Aarhus Lokalbank Aktieselskabs mulighed for at refinansiere lån fremover vil i væsentlig grad være påvirket af Bankens kapitalstruktur og solvensniveau. Den fremlagte Kapitalplan er væsentlig i forhold til reetablering af Bankens egenkapitalgrundlag og solvens, opfyldelse af lovkravene fremover samt muligheden for at dække sit lånebehov i markedet. Der er således en risiko for, at Banken ikke kan indfri eller refinansiere disse lån. Banken kan dermed få likviditetsproblemer og/eller, som konsekvens heraf, ikke opfylde kravene, herunder eventuelle skærpede krav, i Lov om Finansiel Virksomhed til Bankens likviditet. Dette kan medføre væsentlig negativ indvirkning på Bankens finansielle stilling og i yderste konsekvens medføre, at Banken bliver nødlidende. Bliver Aarhus Lokalbank Aktieselskab nødlidende, vil dette medføre tab for investorer i Aarhus Lokalbank Aktieselskabs aktier eller kapitalbeviser. Andre risici forbundet med Banken Banken overskrider de lovgivningsmæssige krav til store engagementer Som følge af, at Bankens basiskapital pr. 31. december 2010 er reduceret betydeligt, udgør nogle få af Bankens engagementer mere end 25 % af Bankens basiskapital og overskrider således grænsen i 145, stk. 1 i Lov om Finansiel Virksomhed. Aarhus Lokalbank Aktieselskab har, for så vidt angår disse engagementer, fået Finanstilsynets dispensation til overskridelse af 25 % grænsen i 145, stk. 1 i Lov om Finansiel Virksomhed. Dispensationen udløber den 1. april Banken vil forsætte med at nedbringe sine store engagementer blandt andet ved ekstraordinære afdrag, realisering af sikkerheder, refinansiering via realkreditfinansiering og via andre pengeinstitutter samt ophør af udlånsrelationer. Banken forventer dog ikke at kunne nedbringe alle store engagementer til under 25 % af Bankens basiskapital inden den 1. april Det er derfor nødvendigt, at Banken ansøger om og opnår en forlængelse af den af Finanstilsynet meddelte dispensation ved udløb den 1. april Det er en betingelse for opretholdelse af tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, at lovgivningsmæssige krav til enhver tid overholdes. Såfremt Banken ikke får nedbragt de engagementer, der udgør mere end 25 % af basiskapitalen inden dispensationens udløb eller ikke opnår forlængelse af dispensationen, kan det derfor medføre, at Banken må ophøre med at drive virksomhed som selvstændig bank med deraf følgende risiko for tab for investorer i Bankens aktier, hybrid kernekapital og kapitalbeviser i øvrigt. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

36 Banken er tilsluttet Garantifonden og skal derfor som en del af Bankpakke III-ordningen medvirke til at dække tab i relation til andre banker, der afvikles under Bankpakke III-ordningen, og/eller kunder der skal have deres indskud dækket via Garantifonden. Dette kan få negative konsekvenser for Banken Banken har som dansk pengeinstitut pligt til at tilslutte sig garantifonden for indskydere og investorer ( Garantifonden ), som blandt andet kompenserer danske pengeinstitutkunders indskud med op til et beløb svarende til EUR , såfremt pengeinstituttet bliver nødlidende. Denne ordning er finansieret af indskud fra alle danske pengeinstitutter, herunder Banken. Herudover skal Garantifonden dække tab opstået under Bankpakke III-ordningen. Garantifonden beskrives nærmere nedenfor i afsnit I, 26.1 Oversigt over de lovgivningsmæssige rammer og Bankpakke IIIordningen beskrives nærmere nedenfor i afsnit I, 26.2 Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet. Som følge af Amagerbankens konkurs den 6. februar 2011 forventes det, at Bankens garantiforpligtelse overfor Garantifonden vil blive aktuel. Forpligtelsen indregnes, når beløbet kan opgøres tilstrækkeligt pålideligt. Bankens seneste opgjorte andel af sektorens indeståelser overfor Garantifonden udgør 0,3 %. Ved et samlet tab for Garantifonden på 2,4 milliarder, vil tabet for Banken andrage ca. DKK 7 millioner. Herudover skal Banken medvirke til at dække tab, såfremt yderligere banker skal afvikles under Bankpakke III-ordningen, eller yderligere kunder skal have deres indskud dækket via Garantifonden. Dette kan få negative konsekvenser for Bankens virksomhed, finansielle situation og driftsmæssige resultat. Bankens omdømme kan medføre risiko for, at Banken ikke kan tiltrække eller fastholde kunder Banken er i øjeblikket udsat for negativ omtale i pressen, herunder særligt som følge af Bankens offentliggørelse af årsrapporten for 2010, hvor revisor som supplerende oplysning har anført, at manglende gennemførelse af kapitalplanen i sin helhed medfører risiko for, at Banken kan blive nødlidende. Herudover har en række forhold i slutningen af 2010, herunder afskedigelse af Bankens daværende administrerende direktør og Finanstilsynets anmeldelse af Banken for kursmanipulation, medført, at Bankens forhold har været beskrevet negativt i medierne. En sådan negativ omtale har indflydelse på Bankens omdømme og kan medføre risiko for, at Banken eksempelvis ikke kan fastholde eller tiltrække kunder, herunder at nuværende kunder, der ikke har tillid til Bankens fortsatte eksistens som selvstændigt pengeinstitut, vælger at flytte deres engagement til andre pengeinstitutter. Bankens fortsatte strategi er i høj grad afhængig af, at Banken kan tiltrække og fastholde indlån, idet dette blandt andet skal finansiere indfrielse af nuværende funding, der forfalder til betaling i Manglende evne til at tiltrække og fastholde kunder, særligt i form af indlån, kan derfor have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens finansielle stilling og driftsmæssige resultat. Negativ omtale kan medføre risiko for, at Banken ikke kan tiltrække eller fastholde kunder Banken er i øvrigt udsat for risiko for tab, der opstår i forbindelse med eksterne omstændigheder eller begivenheder, der skader Bankens image eller indtjening. Disse omstændigheder kan eksempelvis være stigende konkurrence, indførelse af ny lovgivning og yderligere negativ presseomtale. Denne type af risiko viser sig i form af en uventet reduktion af indtægter, eksempelvis som følge af manglende evne til at fastholde og tiltrække kunder, eller en uforudset stigning i omkostninger. Såfremt Banken ikke formår at tilpasse udgifterne, forøges påvirkningen af udsvinget i resultatet, hvilket kan have væsentlig negativ indvirkning på Bankens finansielle stilling og driftsmæssige resultat. Hovedaktionærens interesser stemmer måske ikke overens med minoritetsaktionærernes interesser Den danske stat er som følge af Bankens udnyttelse af sin konverteringsoption blevet ejer af 67,5 % af aktiekapitalen i Banken, inklusiv Finansiel Stabilitets ejerandel, og staten besidder derved en kontrollerende aktiepost i Banken. Staten kan dermed udøve bestemmende indflydelse over Banken, herunder i kraft af muligheden for at vælge flertallet af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Staten kan bl.a. beslutte vedtægtsændringer samt fusionere Banken med andre selskaber uden minoritetsaktionærernes godkendelse. Dette kan have en væsentlig negativ indvirkning på investeringen i de Nye Kapitalbeviser. Der er risiko forbundet med den daglige drift af Banken uanset om dette hidrører fra menneskelige fejl, IT-systemfejl eller lignende Den operationelle risiko er risikoen for, at Banken helt eller delvist må acceptere økonomiske tab som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssige interne procedurer, menneskelige fejl, IT-systemfejl eller eksterne påvirkninger. Operationel risiko søges styret gennem politikker, forretningsgange og kontrolforanstaltninger, der er udarbejdet med henblik på at opnå et både sikkert og velfungerende miljø. Den operationelle risiko minimeres bl.a. ved at sikre, at udførelsen af aktiviteter er organisatorisk adskilt fra kontrollen af samme. Banken har udarbejdet politik og beredskabsplan for fysiske katastrofer og IT nedbrud. Som hovedregel vil IT nedbrud medføre et stop af driften. Hvis der er tale om et enkeltstående nedbrud i en filial, vil banken kunne drives videre af de øvrige filialer. Bankens IT drift varetages af Bankdata. Banken følger nøje de anvisninger og anbefalinger, der modtages herfra, ligesom Banken ikke foretager selvstændig udvikling af IT-systemer. I henhold til kapitaldækningsreglerne skal Banken kvantificere og indregne et beløb for operationelle risici ved opgørelsen af Bankens solvens. Banken anvender den såkaldte basisindikatormetode, hvor der med baggrund i beregning af et gennemsnit af de seneste tre regnskabers basisindtægter kvantificeres et beløb, som tillægges de risikovægtede aktiver. Basisindtægterne er summen af nettorenteindtægterne og ikke-renterelaterede nettoindtægter. 36 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

37 Såfremt en eller flere af de operationelle risici indtræffer, kan det få negative konsekvenser for Bankens finansielle situation, driftsmæssige resultater og fremtidige drift. Banken er afhængig af løbende at kunne rekruttere og/eller fastholde nøglemedarbejdere Tab af nøglemedarbejdere eller manglende mulighed for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere kan påvirke Aarhus Lokalbank Aktieselskabs resultater og risici. På grund af den finansielle krise forventes udviklingen i den intense efterspørgsel efter medarbejdere, der i de foregående år har præget sektoren, nu at være af mere begrænset omfang. Der er dog fortsat stor efterspørgsel efter kvalificerede medarbejdere med bankmæssig erfaring, ligesom det i fremtiden kan blive vanskeligt at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Såfremt Banken ikke kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, herunder visse nøglemedarbejdere, kan det blandt andet medføre, at Banken mister kunder og mangler kvalificerede medarbejdere, som kan overvåge politikker og procedurer inden for finansiel rapportering samt styre overholdelsen af lovgivningsmæssige krav. Endvidere kan det have negativ indvirkning på Bankens mulighed for at opnå tilfredsstillende driftsmæssige resultater. Risici forbundet med love, regler og restriktioner Ændrede lovgivningsmæssige og regulatoriske krav kan påvirke Banken Ændring af lovgivning eller af offentlige myndigheders krav til finansielle virksomheder kan medføre skærpede krav til kapital, likviditet, nedskrivninger og andre forhold, som kan medføre risici for Aarhus Lokalbank Aktieselskabs finansielle stilling, fremtidige resultater og mulighed for at opfylde lovgivningsmæssige krav. Banken er ikke i stand til at forudsige, hvilke lovgivningsmæssige ændringer, Banken vil blive påvirket af i fremtiden. Såfremt Banken ikke kan opfylde de lovgivningsmæssige krav, kan det få væsentlig negativ indflydelse på Bankens virksomhed, finansielle stilling og driftsmæssige resultat. Manglende efterlevelse af lovgivningsmæssige krav kan endvidere medføre, at Banken pålægges bøder af en væsentlig størrelse, eller at Bankens tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed bliver inddraget. Tilsynsdiamanten Der henvises til afsnit I, 26.3 Kommende tiltag for en nærmere beskrivelse af nye krav som følge af indførelse af den såkaldte Tilsynsdiamant. Tilsynsdiamanten fastsætter 5 grænseværdier, som danske banker som udgangspunkt skal leve op til ved udgangen af Banken har beregnet Bankens situation, såfremt grænseværdierne skulle være overholdt pr. 31. december De er som følger: Tabel 6: Grænseværdier pr. 31. december 2010 Grænseværdier: Store engagementer under 125 % af basiskapitalen Vækst i udlån mindre end 20 % om året Ejendomseksponering mindre end 25 % af de samlede udlån og garantier Stabil funding med udlån højst 1 gange indlån Likviditetsoverdækningen skal være større end 50 % i forhold til lovens minimumskrav Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Målopfyldelse Ikke opfyldt Opfyldt Ikke opfyldt Opfyldt Opfyldt Banken lever således ikke op til alle fem grænseværdier på nuværende tidspunkt, men Banken forventer at kunne leve op til de krav, som fastsættes i Tilsynsdiamanten, når kravene træder i kraft ultimo 2012 uden anvendelse af Bankens økonomiske råderum. Der henvises til afsnit I, 26.3 Kommende tiltag for en beskrivelse af Tilsynsdiamanten. Ændringer i Bankens situation kan dog medføre, at Banken ikke vil kunne leve op til disse krav, hvilket igen vil medføre tilsynsmæssige sanktioner. Dette kan have negativ indvirkning på Bankens finansielle stilling og driftsmæssige resultater. Basel III Der henvises til afsnit I, 26.3 Kommende tiltag for en beskrivelse af de skærpede krav, som de nye Basel III regler forventes at ville medføre for danske pengeinstitutter. Som nævnt heri vil Basel III blandt andet stille skærpede krav til Bankens kernekapitalprocent samt skærpe de likviditetskrav, der gælder for Banken. Såfremt Banken ikke kan leve op til disse fremtidige krav, kan det få væsentlig negativ indflydelse på Bankens virksomhed, finansielle stilling og driftsmæssige resultat. Manglende efterlevelse af lovgivningsmæssige krav kan endvidere medføre, at Banken pålægges bøder af en væsentlig størrelse eller Bankens tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed bliver inddraget. Ændret skattelovning kan indebære risici for Banken Der skal betales skat af Bankens aktiviteter, herunder selskabsskat af positive skattepligtige indkomster samt en særlig lønsumsafgift af Bankens samlede lønudgifter. Skatten beregnes i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Foranstaltninger fra den danske regerings side med henblik på at hæve skattesatser, indføre yderligere skatter eller på Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

38 anden vis ændre på skattelovgivningen eller fortolkningen heraf kan få væsentlig negativ indvirkning på Bankens finansielle stilling og driftsmæssige resultater. Risici ved Udbuddet Enhver investering i aktier eller kapitalbeviser indebærer en risiko for tab. Det er derfor væsentligt, at man som investor gør sig klart, at der er risiko for at tabe penge ved at investere i aktier eller kapitalbeviser, eksempelvis i forbindelse med et kursfald, og at investor i værste fald kan miste hele sin investering, såfremt Aarhus Lokalbank Aktieselskab ikke kan efterleve lovens krav. De Nye Kapitalbeviser vil ikke blive optaget til handel og notering på NASDAQ OMX Copenhagen eller noget andet reguleret marked. Investorerne kan derfor ikke forvente, at der vil opstå et likvidt marked for de Nye Kapitalbeviser og det kan derfor vise sig vanskeligt (umuligt) at afhænde de Nye Kapitalbeviser En konvertering i form af ombytning af de Eksisterende Kapitalbeviser til Nye Kapitalbeviser vil medføre, at ejerne af de Eksisterende Kapitalbeviser efter ombytning til de Nye Kapitalbeviser ikke længere vil investere i et værdipapir, der er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen, hvorfor investeringen herefter bliver illikvid. Sammenlignet hermed er de Eksisterende Kapitalbeviser optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen. Investorer skal derfor ikke forvente, at der vil opstå et marked for de Nye Kapitalbeviser, og det kan derfor vise sig vanskeligt eller umuligt at afhænde de Nye Kapitalbeviser. En investering i de Nye Kapitalbeviser medfører derved en forringelse af de enkelte investorers muligheder for at afhænde de Nye Kapitalbeviser, hvilket kan have en væsentlig negativ betydning for værdien af investeringen i de Nye Kapitalbeviser. De Nye Kapitalbeviser er hybrid kernekapital, der er underlagt en række begrænsninger i Lov om Finansiel Virksomhed, og som kan medføre, at investorer kan miste deres investering og afkast helt eller delvist De Nye Kapitalbeviser udstedes som hybrid kernekapital i henhold til 132 i Lov om Finansiel Virksomhed. Dette indebærer en række begrænsninger i investorernes rettigheder. Efterstillet kapital Kapitalbeviserne er som hybrid kernekapital efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld i Banken. Hvis Banken bliver nødlidende, skal der ske fuld betaling til indskydere samt alle ikke-efterstillede kreditorer og kreditorer i henhold til ansvarlig lånekapital, før Aarhus Lokalbank Aktieselskab kan foretage betalinger i henhold til de Nye Kapitalbeviser. Det kan ikke garanteres, at der i tilfælde heraf er tilstrækkelige aktiver i Aarhus Lokalbank Aktieselskab til at dække Bankens forpligtelser i henhold til de Nye Kapitalbeviser. Herudover kan de Nye Kapitalbeviser medgå til dækning af tab, selvom Finanstilsynet tillader, at Aarhus Lokalbank Aktieselskab fortsætter sine aktiviteter. Bortfald af rentebetalinger Rentebetalinger i henhold til de Nye Kapitalbeviser vil bortfalde såfremt (i) Banken ikke opfylder kapitalkravet som beskrevet i 127 i Lov om Finansiel Virksomhed, (ii) Finanstilsynet kræver, at forrentningen skal bortfalde, hvor det er nødvendigt af hensyn til Bankens finansielle situation og solvens, (iii) Banken ikke har frie reserver i henhold til Bankens seneste årsrapport, eller (iv) Bestyrelsen beslutter at lade forrentningen af de Nye Kapitalbeviser bortfalde, idet den skønner, at dette er nødvendigt for at bevare virksomhedens finansielle sundhed. Der er derfor ikke sikkerhed for, at investorerne i Nye Kapitalbeviser opnår det løbende afkast, som er fastsat i vilkårene for de Nye Kapitalbeviser. Nedskrivning af hovedstol Udsteders generalforsamling er på de i vilkår og betingelser for de Nye Kapitalbeviser anførte betingelser berettiget til i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed 132 helt eller delvist at nedskrive (i) hovedstolen på de Nye Kapitalbeviser, (ii) ikke betalte renter samt (iii) påløbne men ikke betalte renter. Såfremt dette sker, vil investorer i de Nye Kapitalbeviser miste deres investering helt eller delvist. Indfrielse De Nye Kapitalbeviser udstedes uden fast løbetid eller indfrielsestidspunkt og kan således alene kræves indfriet af Banken under visse betingelser. Sammenlignet hermed forfalder de Eksisterende Kapitalbeviser til betaling i En investering i de Nye Kapitalbeviser vil således medføre en investering i et værdipapir uden indfrielsestidspunkt. Udbuddet risikerer ikke at blive gennemført og kan tilbagekaldes af Aarhus Lokalbank Aktieselskabs bestyrelse i visse tilfælde Bestyrelsen vil kunne tilbagekalde udbuddet, såfremt: (a) (b) Godkendelse af forslaget om at optage lån op til DKK 150 millioner i form af hybrid kernekapital ikke bliver vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2011 i Aarhus Lokalbank Aktieselskab, og Bestyrelsen ikke senest den 21. marts 2011 beslutter at udstede de fornødne Nye Kapitalbeviser. 38 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

39 Såfremt Udbuddet tilbagekaldes, foretages der ikke tegning på vegne af Hybridkapitaltegningerne, og der udstedes ingen Nye Kapitalbeviser. Det kan være vanskeligt for investorer bosiddende udenfor Danmark at udnytte eller håndhæve visse rettigheder De rettigheder, der gælder for ejere af de Nye Kapitalbeviser, er underlagt dansk lovgivning. Disse rettigheder kan afvige fra rettigheder, som aktionærer i USA og andre udenlandske jurisdiktioner typisk har. Investorer kan muligvis ikke få forkyndt stævninger mod Aarhus Lokalbank Aktieselskab udenfor Danmark eller få fuldbyrdet domme mod Aarhus Lokalbank Aktieselskab, der er afsagt af en domstol udenfor Danmark. Investorer uden for Danmark er udsat for valutarisici De Nye Kapitalbeviser udstedes i danske kroner. Således vil værdien af de Nye Kapitalbeviser opgjort i en udenlandsk valuta svinge, når valutakursen mellem den lokale valuta i det land, hvor en investor uden for Danmark er baseret, og den danske krone svinger. Hvis værdien af den danske krone falder i forhold til den lokale valuta i det land, hvor en investor uden for Danmark er baseret, vil værdien af de Nye Kapitalbeviser falde i forhold til den pågældende valuta. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

40 I. REGISTRERINGSDOKUMENT - VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 40 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

41 1. ANSVARLIGE For en oversigt over ansvarlige for Prospektet henvises til afsnittet Ansvarlige. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

42 2. REVISORER 2.1 Navne og adresser på Bankens revisorer Bankens revisorer er KPMG Statsautoriserede Revisionspartnerselskab ved Statsautoriseret revisor Jakob Nyborg Statsautoriseret revisor Henrik Pungvig Jensen Værkmestergade 25 Postboks Aarhus C. Årsrapporten for 2008 samt årsregnskaberne for 2009 og 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved de statsautoriserede revisorer Jakob Nyborg og Henrik Pungvig Jensen, har revideret den af Ledelsen aflagte årsrapport for 2008 for Aarhus Lokalbank Aktieselskab, dateret den 24. februar KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved de statsautoriserede revisorer Jakob Nyborg og Henrik Pungvig Jensen, har revideret det af Ledelsen aflagte årsregnskab for 2009, som er indeholdt i årsrapporten for 2009 for Aarhus Lokalbank Aktieselskab, dateret 23. februar KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved de statsautoriserede revisorer Jakob Nyborg og Henrik Pungvig Jensen, har revideret det af Ledelsen aflagte årsregnskab for 2010, som er indeholdt i årsrapporten for 2010 for Aarhus Lokalbank Aktieselskab, dateret 21. februar KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved de statsautoriserede revisorer Jakob Nyborg og Henrik Pungvig Jensen, har revideret de af Ledelsen aflagte supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten for 2010, som er indeholdt i Fondsbørsmeddelelse nr , dateret 10. marts Revisorerne er medlemmer af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Der henvises i øvrigt til afsnittet Reference til øvrige erklæringer afgivet af Aarhus Lokalbank Aktieselskabs uafhængige revisor. 42 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

43 3. UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER De udvalgte hoved- og nøgletal nedenfor er uddrag af Bankens årsrapporter for regnskabsårene 2008, 2009 og Tabel 7: Tre års udvalgte hovedtal kr Resultat i sammendrag Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter m.v Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter (ne to) Netto rente- og gebyrindtægter Basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger Resultat før skat Skat Årets resultat kr Status i sammendrag AKTIVER Kassebeholdning, tilgodehavender i andre pengeinstitutter Udlån Obligationer, aktier m.v Materielle aktiver Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld til andre pengeinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til dagsværdi Andre passiver m.v Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt EVENTUALFORPLIGTELSER Garantier Andre forpligtelser Eventualforpligtelser i alt Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

44 Tabel 8: Tre års udvalgte nøgletal % Solvens og kapital Solvensprocent, A) 7,0 20,4 13,0 Kernekapitalprocent 3,4 11,9 6,5 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat -98,0 0,6-1,1 Egenkapitalforrentning efter skat -84,4 0,1-0,7 Indtjening pr. omkostningskrone, B) kr. 0,38 1,01 0,97 Markedsrisiko Renterisiko, C) -28,7-5,0-3,7 Valutaposition 2,5 4,1 9,1 Valutarisiko 1,5 0,1 0,2 Likviditet Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 113,3 176,6 189,6 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 284,4 123,8 130,3 Kreditrisiko Summen af store engagementer i forhold til basiskapital, D) 469,6 79,7 199,5 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 2,4 0,4 0,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 6,3 1,4 0,8 Årets nedskrivningsprocent 5,5 0,7 0,5 Årets udlånsvækst -9,6 11,3 4,0 Udlån i forhold til egenkapital 27,6 12,1 12,0 Aktieafkast Årets resultat pr. aktie * kr. -528,7 0,7-7,7 Indre værdi pr. aktie * kr Udbytte pr. aktie * kr Børskurs/årets resultat pr. aktie * -0,7 865,1-62,4 Børskurs/indre værdi pr. aktie * 0,90 0,70 0,43 Bemærkninger: A) Finanstilsynet har ved skrivelse af 28. januar 2011 meddeltaarhus Lokalbank en midlertidig dispensation til overskridelse af grænserne i FIL 129, stk 2-5 vedrørende indregning af hybridkapital i solvensopgørelsen indtil 1. marts Dispensationen er ikke indregnet i ovenstående nøgletal. B) Indtjeningen omfatter nettorente- og gebyrindtægter, kursreguleringer, andre ordinære indtægter samt resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder. Omkostningerne omfatter udgifter til personale og administration, andre ordinære udgifter samt tab/nedskrivninger på debitorer. C ) Den øgede renterisiko ultimo 2010 i forhold til 2009 skyldes primært, at banken har øget indlånsmassen fra mio. kr. til mio. kr. Samtidig med at en øget andel af indlånsmassen har en længere restløbetid. Derudover har bankens store negative resultat i 2010 medført en væsentlig lavere kernekapital incl. hybridkapital efter fradrag. D) Finanstilsynet har ved skrivelse af 15. februar 2011 meddeltaarhus Lokalbank en midlertidig dispensation til overskridelse af 25 % grænsen for store engagementer i forhold til basiskapitalen. *) Pr. 100 kr. aktie. Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets Nøgletalsmodel. Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab 44 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

45 4 RISIKOFAKTORER Der henvises til afsnittet Risikofaktorer. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

46 5 OPLYSNINGER OM AARHUS LOKALBANK AKTIESELSKAB 5.1. Udsteders historie og udvikling Bankens registrerede navn og binavne Aarhus Lokalbank Aktieselskabs registrerede navn er Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Aarhus Lokalbank Aktieselskab har registreret følgende binavne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aarhus Lokalbank A/S Hadsten Bank Aktieselskab Langå Bank A/S Aros Bank Aktieselskab Jyllands Bank Aktieselskab Byens Bank Aktieselskab Aarhus Lokalbank Aktieselskabs formål er ifølge vedtægternes 1 at drive bankvirksomhed samt anden tilladt virksomhed efter Lov om Finansiel Virksomhed Bankens registrerede hjemsted og registreringsnummer Aarhus Lokalbank Aktieselskabs registrerede hjemsted er Aarhus Kommune. Aarhus Lokalbank Aktieselskabs CVR-nr. er Bankens indregistreringsdato og levetid Aarhus Lokalbank Aktieselskab blev stiftet og indregistreret den 10. december 1907 og påbegyndte sin virksomhed den 1. april 1908 under navnet Hadsten Bank. Banken har siden stiftelsen drevet lokalbank med filialer i området omkring Hadsten, Langå og fra 2003 også Aarhus Bankens domicil og juridiske form Aarhus Lokalbank Aktieselskab er et dansk aktieselskab undergivet dansk ret med tilladelse fra Finanstilsynet til at drive bankvirksomhed i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed samt tilladelse til bl.a. at udøve værdipapirhandel. Aarhus Lokalbank Aktieselskabs hovedsæde og registrerede domicil er: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Nordhavnsgade Aarhus C. Telefon (+45) Telefax (+45) Fondskode De Eksisterende Aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under ISIN kode DK Tabel 9: Finanskalender for februar 2011 Offentliggørelse af årsregnskab marts 2011 Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling 13. maj 2011 Kvartalsorientering 16. august 2011 Halvårsrapport 15. november 2011 Kvartalsorientering Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Tabel 10: Oversigt over Fondsbørsmeddelelser i februar 2010 Regnskabsmeddelelse 24. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 10. marts 2010 Obligationsudstedelser 15. marts 2010 Forløb af generalforsamling 22. marts 2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 7. april 2010 Forløb af ekstraordinær generalforsamling 16. april 2010 Indfrielse af ansvarlig kapital 5. maj 2010 Bilag / Udstedelse af obligationslån 5. maj 2010 Udstedelse af obligationslån 7. maj 2010 Kvartalsorientering 1. kvartal 10. maj 2010 Bestyrelsens sammensætning 18. maj 2010 Insider handel 2. juni 2010 Bilag obligationslån / 50 millioner EUR 46 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

47 2. juni 2010 Obligationslån 50 millioner EUR 25. juni 2010 Bilag / Obligationslån 25 millioner EUR 25. juni 2010 Obligationslån 25 millioner EUR 29. juni 2010 Bilag obligationslån 50 millioner EUR 29. juni 2010 Obligationslån 50 millioner EUR 12. juli 2010 Seniorlån USD august 2010 Halvårsregnskab 1. september 2010 IT-samarbejde mellem Bankdata og Jyske Bank 3. september 2010 Kuponrenten 28. september 2010 Kernekapital og solvensbehov 29. oktober 2010 Kuponrenten 29. oktober 2010 Ændring i Bestyrelsen 9. november 2010 Kvartalsorientering 3. kvartal 25. november 2010 Bankdirektør Per Hermansen fratræder 30. november 2010 Ændring i Bestyrelsen 1. december 2010 Kuponrenten 6. december 2010 Supplerende information til koncernregnskab 17. december 2010 Undersøgelse af køb af egne aktier 23. december 2010 Finanskalender 2011 Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Tabel 11: Oversigt over Fondsbørsmeddelelser i januar 2011 Nedjustering, ombytningsmeddelelse og efterfølgende kapitalplan. 7. februar 2011 Ny administrerende direktør Vagn Thorsager 21. februar 2011 Årsrapport 21. februar 2011 Konverteringskurs fastlagt 21. februar 2011 Vurderingsrapport 24. februar 2011 Indkaldelse til generalforsamling 25. februar 2011 Konvertering af statsligt kapitalindskud 25. februar 2011 Storaktionærmeddelelse februar 2011 Storaktionærmeddelelse februar 2011 Selskabskapital og stemmerettigheder 28. februar 2011 Solvens opgjort 1. marts 2011 Kuponrente 4. marts 2011 Kandidater til bestyrelsen 9. marts 2011 Prospektet udskudt 9. marts 2011 Meddelelse fra Deutsche Bank AG, London 10. marts 2011 Supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten for marts 2011 Præcisering vedrørende Fondsbørsmeddelelse nr marts 2011 Offentliggørelse af aktieprospekt 10. marts 2011 Offentliggørelse af kapitalbevisprospekt Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Regnskabsår Regnskabsåret løber fra 1. januar 31. december. Bankens seneste ordinære generalforsamling blev afholdt den 13. marts Herudover blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling den 7. april Ejerbogsfører VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P. O. Box 4040, DK 2300 København S. Lovgivning Der henvises til afsnit 26 Regulatoriske forhold for en gennemgang af visse lovgivningsmæssige forhold, der gør sig gældende for den af Aarhus Lokalbank Aktieselskab udøvede virksomhed. Da Aarhus Lokalbank Aktieselskab er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen, er Banken desuden underlagt gældende dansk lovgivning for børsnoterede selskaber. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

48 Aarhus Lokalbank Aktieselskab er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, som påser overholdelse af Lov om Finansiel Virksomhed og regler udstedt i medfør heraf Væsentlige begivenheder i Bankens forretningsmæssige historie og udvikling I 2007 skiftede Hadsten Bank A/S navn til det nuværende Aarhus Lokalbank Aktieselskab. I 2008, hvor Banken fejrede 100 års jubilæum, gennemførtes den strategiske beslutning om at flytte Bankens hovedsæde fra Hadsten til Aarhus. I dag har Aarhus Lokalbank Aktieselskab filialer i Langå, Hadsten og Aarhus. Som følge af den internationale finanskrise i 2008 opstod der vanskelige konjunkturer, generelt mere vanskelige forretningsbetingelser, kraftigt faldende aktiekurser og accelererende fald i den økonomiske vækst. Krisen medførte derudover konkurser og sammenbrud i den finansielle sektor både nationalt og internationalt. Dette påvirkede naturligt det globale såvel som det nationale finansielle system med stigende mistillid og tilfrosne pengemarkeder. I konsekvens heraf blev der af myndighederne etableret hjælpepakker for at genskabe den finansielle stabilitet. I Danmark blev der vedtaget en statslig garantiordning og etableret nye lånemuligheder i Nationalbanken (Bankpakke I). Den statslige garantiordning medførte, at alle indlån og simple fordringer i danske pengeinstitutter var sikret frem til 30. september Aarhus Lokalbank Aktieselskab tilsluttede sig ordningen i oktober 2008 sammen med 132 andre danske pengeinstitutter. Aarhus Lokalbank opnåede i 2008 et negativt resultat før skat på DKK 3,5 millioner, som blev betegnet som utilfredsstillende. Stigende nedskrivninger og øgede omkostninger var væsentligste årsager til det negative resultat. I 2009 mærkede dansk økonomi for alvor virkningen af finanskrisen og den globale afmatning blev det værste år for dansk økonomi siden 2. verdenskrig med et fald i BNP på næsten 5 %. En nedgang som var bredt funderet med kraftige fald i både det private forbrug, boligbyggeriet, erhvervsinvesteringerne og eksporten. Krisen ramte beskæftigelsen hårdt, hvor arbejdsløsheden blev fordoblet gennem året. Dette sammenholdt med faldende produktivitet og forringet konkurrenceevne gav vanskelige forhold for den finansielle sektor. Til afløsning af statsgarantiordningen fra 2008 (Bankpakke I), der ophørte ved udgangen af september 2010, kunne danske pengeinstitutter ansøge om individuel statsgaranti med det formål at kunne optage 3-årige lån til styrkelse af pengeinstituttets likviditet (Overgangsordningen). Banken ansøgte om og opnåede tilsagn om optagelse af ikkeefterstillet lån med statsgaranti op til en ramme på DKK 1,6 milliarder. Banken har udnyttet denne ramme fuldt ud. I 2009 opnåede Banken et resultat før skat på DKK 1,8 millioner. Resultatet var påvirket af høje nedskrivninger på udlån og betaling til statsgarantiordningen, samt betalinger som følge af nødlidende pengeinstitutter. Resultatet var ikke tilfredsstillende, men acceptabelt med baggrund i de udfordrende samfundsøkonomiske forhold og på niveau med Bankens forventninger ved årets begyndelse. Banken styrkede i december 2009 kapitalgrundlaget ved optagelse af statslig hybrid kernekapital som en del af Bankpakke II i henhold til Aftalen om Statsligt Kapitalindskud. Lånets hovedstol var på DKK 177,8 millioner Aktuel situation Indledning Banken har således været ramt af den globale finanskrise og de markant nedadgående konjunkturer, som opstod i 2008, og som er fortsat ind i 2009 og Disse forhold påvirker fortsat Bankens engagementer i form af nedskrivninger. Bankens vækststrategi inden for særligt ejendomssegmentet blev, som følge af den økonomiske og finansielle krise, katastrofal for Banken. Bestyrelsen afskedigede i efteråret 2010 den daværende administrerende direktør, foretog en fornyet gennemgang af såvel sin kundesammensætning, sin kreditformidling og sin risikoprofil, og indledte en rekonstruktionsplan, som skulle sikre reetablering af Bankens kapitalgrundlag. Analysen bekræftede, at Bankens udlånseksponering inden for ejendomssektoren og på landbrugsområdet samt på enkeltstående engagementer var alt for stor i forhold til bankens størrelse og kapitalstruktur. Banken iværksatte således en ny strategi til nedbringelse af udlånseksponering mod ejendoms- og landbrugssektoren. Som led i den ændrede strategi for nedbringelse af udlånseksponering mod ejendoms- og landbrugssektoren samt store engagementer, revurderede Ledelsen i 4. kvartal 2010 sine skøn. I forbindelse hermed er der vedtaget nye handlingsplaner, og Banken har på grundlag heraf anlagt et mere konservativt skøn ved realisationsvurderingen af Bankens sikkerheder. Dette mere forsigtige skøn har betydet yderligere nedskrivninger på DKK 133 millioner, som primært var relateret til ejendoms- og landbrugssektoren samt nedbringelse af store engagementer. Efter de foretagne samlede nedskrivninger i 2010 på DKK 255 millioner udgør Bankens egenkapital pr. 31. december 2010 ca. DKK 136 millioner, hvilket er ensbetydende med, at Bankens solvens herefter udgør 7 % pr. 31. december 2010 overfor Lov om Finansiel Virksomheds krav på 8 %. Bankens individuelle solvensbehov blev opgjort til 10,6 %, hvoraf fulgte en solvensmæssig underdækning på 3,6 %. Banken ansøgte derfor om og opnåede den 28. januar 2011 en midlertidig dispensation fra Finanstilsynet til at overskride grænserne i 129, stk. 2-5 i Lov om Finansiel Virksom- 48 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

49 hed vedrørende indregning af efterstillet kapital, således at Bankens solvens umiddelbart kunne opgøres til ca. 13 %, og Banken derved opfyldte kapitalkravene i forhold til Bankens individuelle solvensbehov. Beskrivelse af Kapitalplanen Som følge af, at Aarhus Lokalbank Aktieselskabs store underskud i 2010 har udhulet Bankens kapitalgrundlag samt risiciene for øgede tab i fremtiden, har Banken iværksat Kapitalplanen med det formål at styrke Bankens kapitalgrundlag til sikring af Bankens fremtid og selvstændighed. Den af Banken udarbejdede Kapitalplan skal gennemføres i to faser: Fase I: 1. Banken udnytter retten til at konvertere 80 % af den statslige hybride kernekapital til aktiekapital. Denne mulighed tilkøbte Banken sig i forbindelse med indgåelse af Aftalen om Statsligt Kapitalindskud, hvorved Banken blev tilført et statsligt kapitalindskud på i alt DKK 177,8 millioner i form af hybrid kernekapital. Banken udnyttede denne konverteringsoption ved meddelelse af 31. januar 2011, og den 25. februar blev DKK 142,2 millioner af det statslige kapitalindskud, samt påløbne renter ca. DKK 5 millioner, i alt ca. DKK 147,2 millioner konverteret til aktier i Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Den danske stat er som konsekvens heraf pr. datoen for dette Prospekt ejer af 67,5 % af aktierne i Aarhus Lokalbank Aktieselskab, inklusiv Finansiel Stabilitets ejerandel. Fase II: Bestyrelsen indstiller til den ordinære generalforsamling, som afholdes den 19. marts 2011, at godkende følgende: 1. Indehaverne af de af Banken i 2008 udstedte Eksisterende Kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital tilbydes at ombytte disse Eksisterende Kapitalbeviser ved konvertering til de Udbudte Aktier og/eller Nye Kapitalbeviser. Fase II omfatter udbuddet af Nye Kapitalbeviser i henhold til nærværende Prospekt samt udbuddet af de Udbudte Aktier i henhold til Aktieprospektet. 4. Et lån stort DKK 75 millioner i form af ansvarlig lånekapital til Nykredit Bank A/S konverteres til et lån stort DKK 75 millioner i form af hybrid kernekapital. Nykredit Bank A/S har overfor Banken tilkendegivet, at en konvertering af lånet er betinget af, at Fase II af kapitalplanen gennemføres delvist ved, at minimum nominelt DKK 75 millioner af de Eksisterende Kapitalbeviser konverteres til Udbudte Aktier. Som anført i Prospektet gælder der for Udbuddet ikke et krav om minimumskonvertering af de Eksisterende Kapitalbeviser til Nye Kapitalbeviser. Med gennemførelse af kapitalplanens Fase I kunne Banken opgøre sin solvensprocent til 13,8 % og dermed igen overholde lovgivningen. Finanstilsynets dispensation var således ikke længere nødvendig. Dette blev meddelt ved Bankens Fondsbørsmeddelelse nr af 28. februar Banken fik den 27. januar 2011 Finansiel Stabilitets bekræftelse på, at Finansiel Stabilitet ikke har bemærkninger til Kapitalplanen, og at aftalen af 26. april 2010 om vilkår for ydelse af individuel statsgaranti til Banken i henhold til Overgangsordningen fortsætter på uændrede vilkår. Bestyrelsen vil indstille til Bankens generalforsamling, at generalforsamlingen godkender Kapitalplanen i sin helhed og tildeler Bestyrelsen de for gennemførelse af Kapitalplanens Fase II nødvendige bemyndigelser. Bestyrelsen indstiller således til Bankens ordinære generalforsamling, der afholdes den 19. marts 2011, at følgende forslag vedtages: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager en ny bemyndigelse til Bestyrelsen til at forhøje Bankens aktiekapital med indtil nominelt DKK 150 millioner mod konvertering af de Eksisterende Kapitalbeviser i henhold til Aktieprospektet. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen indsættes i vedtægterne som ny 2b med følgende ordlyd: "Bestyrelsen er indtil den 19. april 2011 bemyndiget til ad en eller flere gange at træffe beslutning om forhøjelse af bankens aktiekapital med indtil i alt nominelt kr. 150 mio. ved konvertering af gæld. Kapitalforhøjelsen kan ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Aktierne skal lyde på navn. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer og kan ikke kræves indløst. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer." Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender, at Bestyrelsen optager lån i form af hybrid kernekapital med en samlet hovedstol på op til DKK 150 millioner mod konvertering af de Eksisterende Kapitalbeviser i henhold til nærværende Prospekt. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender, at Bestyrelsen optager lån i form af hybrid kernekapital med en samlet hovedstol på op til DKK 75 millioner mod konvertering af et eksisterende ansvarligt lån på DKK 75 millioner optaget hos Nykredit Bank A/S. Hvis generalforsamlingen godkender ovennævnte vedtægtsændring og godkender, at Banken kan optage lån i form af hybrid kernekapital, udnytter Bestyrelsen efterfølgende den godkendte bemyndigelse og/eller den af generalforsamlingen afgivne godkendelse til optagelse af hybrid kernekapital til i overensstemmelse med de fra Hybridkapitaltegnerne Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

50 og Aktietegnerne afgivne tegningstilsagn til enten (i) at ombytte de Eksisterende Kapitalbeviser ved konvertering til aktiekapital i Aarhus Lokalbank Aktieselskab med op til aktier og/eller (ii) ombytte de Eksisterende Kapitalbeviser til op til DKK 150 millioner Nye Kapitalbeviser. Kapitalplanens effekt på Bankens mulighed for at absorbere underskud Banken har analyseret Kapitalplanens effekt på Bankens evne til at absorbere yderligere underskud i følgende scenarier: Scenarie 1 er baseret på følgende forudsætninger: Bankens balance pr. 31. december 2010 tillagt den danske stats konvertering af det statslige kapitalindskud DKK 142,2 millioner med tillæg af renter eller i alt DKK 147,2 millioner til aktier i Banken, som er gennemført den 25. februar 2011, ombytning af de DKK 150 millioner Eksisterende Kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital ved konvertering til de Udbudte Aktier eller Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital, og optagelse af lån stort DKK 75 millioner i form af hybrid kernekapital hos Nykredit Bank A/S mod konvertering af et eksisterende ansvarligt lån på DKK 75 millioner. Såfremt ovennævnte forudsætninger opfyldes og forudsat, at mindst halvdelen af de DKK 150 millioner Eksisterende Kapitalbeviser konverteres til de Udbudte Aktier, kan Banken absorbere et underskud på op til cirka DKK 150 millioner, og samtidig fastholde en solvensprocent på 10,9 Bankens individuelle solvensbehov blev pr. 31. december 2010 opgjort til 10,6 %. Scenarie 2 er baseret på en forudsætning om, at der alene sker konvertering af det statslige kapitalindskud på DKK 142,2 med tillæg af renter eller i alt DKK 147,2 millioner til aktier i Banken, hvilken blev gennemført den 25. februar I dette scenarie kan Banken absorbere et underskud på cirka DKK 50 millioner og samtidig fastholde en solvensprocent på 10,6 %. Som nævnt er Bankens individuelle solvensbehov pr. 31. december 2010 opgjort til 10,6 %. Det følger af ovenstående, at Bankens evne til at absorbere yderligere underskud i ovennævnte scenarier er på henholdsvis DKK 150 millioner og DKK 50 millioner. Overstiger Bankens underskud disse beløb, vil Banken ikke længere opfylde de i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed fastsatte kapital- og solvenskrav. Usikkerheden omkring Kapitalplanens gennemførelse i sin helhed har således en afsmittende effekt på Bankens fremtidige kapitalforhold og de risici, som er forbundet hermed. Gennemførelsen af Kapitalplanens Fase II har derfor stor betydning for Bankens fremtidige kapitalforhold og Bankens mulighed for at kunne absorbere fremtidige tab. Såfremt Kapitalplanens Fase II kun bliver delvist gennemført ved, at en mindre del af de DKK 150 millioner Eksisterende Kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital konverteres til enten Udbudte Aktier eller Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital, vil det medføre, at Bankens mulighed for at kunne modstå fremtidige tab og nedskrivninger, og dermed muligheden for at kunne leve op til de for Banken til enhver tid gældende solvenskrav forringes. Det følger heraf, at risikoen for, at Aarhus Lokalbank Aktieselskab bringes i en situation, hvor Banken må ophøre som selvstændig bank og må overgå til Finansiel Stabilitet i henhold til Bankpakke III eller vil skulle afvikles i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed, er proportional med omfanget af Kapitalplanens gennemførelse. Kapitalplanens gennemførelse sikrer imidlertid ikke nødvendigvis, at Banken har tilstrækkelig kapital til at modstå fremtidige tab eller kan opfylde myndighedernes krav til kapital og solvens. 5.2 Betydningsfulde hændelser Nedenfor angives betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning, jf. bekendtgørelse af 17. januar 2011 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber ( Regnskabsbekendtgørelsen ) 131, stk. 1 nr. 5 Banken har udnyttet sin option til at konvertere en del af det statslige kapitalindskud til aktier i Banken som nærmere beskrevet oven for i afsnit Aktuel situation. Efter 2010-regnskabsårets afslutning har Finansiel Stabilitet overtaget en del af Amagerbanken i henhold til Bankpakke III efter bankens konkurs. Banken har ikke direkte eksponeringer mod Amagerbanken i form af kreditfaciliteter, obligationer eller aktier. Derimod hæfter Banken i lighed med de øvrige danske pengeinstitutter for det tab, som Garantifonden må imødese i forbindelse med Amagerbankens konkurs og afvikling i henhold til Bankpakke III. Bankens garantiforpligtelse overfor Garantifonden indregnes, når beløbet kan opgøres tilstrækkeligt pålideligt. Bankens seneste opgjorte andel af sektorens indeståelser overfor Garantifonden udgør 0,3 %. Ved et samlet tab for Garantifonden på 2,4 milliarder, vil tabet for Banken andrage ca. DKK 7 millioner. Banken har med virkning fra den 1. marts 2011 ansat Vagn Thorsager som administrerende direktør. 50 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

51 Långiver i henhold til et lån stort EUR 35 millioner har meddelt, at den Change of Control-begivenhed, der er indtrådt som følge af statens konvertering af en del af det statslige kapitalindskud i henhold til Aftalen om Statsligt Kapitalindskud er en misligholdelse af lånet. Långiver har derfor krævet tilbagebetaling af lånets hovedstol på EUR 35 millioner med tillæg af omkostninger foreløbig opgjort til et beløb svarende til knapt DKK 19 millioner. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 10.4 Begrænsninger i brugen af kapitalressourcerne. 5.3 Investeringer Investeringer i 2006 I 2006 købte Banken ejendommen Bredgade 18 i Langå til DKK 3,4 millioner, hvorfra Banken driver sin filial. Derudover blev der anvendt DKK 4,7 millioner til ombygning af filialen i Havnegade 2 i Aarhus. Investeringer i 2007 I 2007 blev der ikke foretaget nogen større investeringer. Investeringer i 2008 I 2008 flyttede Banken hovedsædet fra Hadsten til Aarhus, hvilket medførte, at der blev anvendt DKK 5,1 millioner til indretning og inventar i de nye lokaler. I 2008 påbegyndte Banken opførelsen af en ny filialejendom på Bredgade 18 i Langå, som blev færdigbygget i Projektet kostede i alt DKK 10,2 millioner fordelt over de to år. Investeringer i 2009 Filialejendommen på Bredgade 18 i Langå blev færdigbygget. Projektet kostede i alt DKK 10,2 millioner fordelt over de to år. Derudover blev der anvendt DKK 1,15 millioner til vedligeholdelse og ombygning af filialen i Østergade 15, Hadsten. Investeringer i 2010 I 2010 er der ikke foretaget nogen større investeringer. Fremtidige investeringer m.m. Der er ikke optaget lån i Bankens ejendomme. Banken har ikke fremadrettet planlagt væsentlige investeringer, og Bestyrelsen har ikke klart forpligtet sig til væsentlige fremtidige investeringer. Banken har finansieret investeringerne med egenkapital og arbejdskapital. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

52 6 FORRETNINGSOVERSIGT 6.1 Hovedvirksomhed Introduktion og forretningsgrundlag Banken er en lokalbank, aktiv i det østjyske område og med hovedaktiviteten i områder i og omkring Aarhus, Hadsten og Langå. Banken har en ejendomsfinansieringsportefølje baseret på ejendomme i lokalområdet, i det øvrige Danmark og i Tyskland. Aarhus Lokalbank Aktieselskab har hjemsted i Aarhus kommune og beskæftiger i dag ca. 84 medarbejdere. Aarhus Lokalbank Aktieselskab er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen Idégrundlag, vision og mission Aarhus Lokalbank Aktieselskab har en mission om at være et selvstændigt, uafhængigt, seriøst og troværdigt pengeinstitut for aktionærer, kunder og medarbejdere. Banken ønsker at være Byens Bank, dvs. den foretrukne bank i lokalområdet Først i tankerne bedst i klassen. Banken ønsker via dialog og anerkendelse at skabe relationer og via engagement, fleksibilitet og udvikling at skabe værdier for Bankens aktionærer, kunder og medarbejdere. Aarhus Lokalbank Aktieselskab henvender sig primært til private kunder, mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt offentlige institutioner i Bankens primære markedsområde. Aarhus Lokalbank Aktieselskabs hovedaktivitet er at udbyde bankprodukter til private kunder, erhvervs- og institutionelle kunder samt offentlige virksomheder. Kunderne er primært hjemmehørende i det østjyske område. Aarhus Lokalbank Aktieselskab tilbyder kunderne et fuldt produktsortiment inden for udlåns-, indlåns-, valuta-, pensions-, investerings-, forsikrings- og realkreditprodukter, kombineret med kompetent og professionel rådgivning. Aarhus Lokalbank Aktieselskab har ikke lanceret væsentlige nye produkter eller påbegyndt nye former for virksomhed, der ikke er medtaget i dette afsnit Bankens samfundsansvar CSR (Corporate Social Responsibility) Gennem Bankens mangeårige virke har Banken som et lokalt pengeinstitut altid været stærkt forankret i de lokalsamfund, hvor Banken er repræsenteret. Banken ser det som en naturlig del af forretningsgrundlaget at medvirke til en understøttelse af lokalområdernes udvikling. Banken udviser lokalt engagement ligeledes udtrykt som samfundsansvar. Gennem Ledelsens udøvelse af og stillingtagen til anbefalingerne for god selskabsledelse har Banken over en længere periode haft fokus på forhold, som regulerer samspillet med Bankens primære interessenter (Bankens aktionærer og kunder), Bankens medarbejdere samt de lokalområder, hvor Bankens afdelinger er beliggende. Overordnet politik for samfundsansvar Bankens politik for samfundsansvar tager udgangspunkt i forankringen i de lokalsamfund, hvor Banken er repræsenteret. Banken ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende bank, og Banken arbejder bevidst på at skabe de bedste resultater for såvel aktionærer, kunder, medarbejdere, lokalsamfund, det omgivne miljø og Banken som pengeinstitut. Kunder Banken tilsigter at sætte kunden i centrum med fokus på enestående kundebetjening. Samtlige kunder, der møder Banken, uanset om det er på nettet, i telefonen eller ved personligt møde, skal have en oplevelse, der matcher eller overstiger den forventning, som kunden har til Banken. Dette indebærer, at medarbejderne i Banken skal have kompetencer, der sikrer kunderne den bedst mulige rådgivning. I 2010 og tidligere år har Banken systematisk arbejdet med at opkvalificere medarbejdernes kompetencer i forbindelse med rådgivningssituationen. Banken ønsker fortsat at have fokus på medarbejdernes kvalifikationer, således at Bankens medarbejdere fortsat kan yde kvalificeret rådgivning. Medarbejderne Banken ønsker at skabe rammerne for et godt og udfordrende arbejdsmiljø for medarbejderne med fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling og uddannelse samt på trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen. Banken ønsker med disse fokusområder at sikre den enkelte medarbejders jobmuligheder på såvel kort som lang sigt samtidig med en understøttelse af Bankens forretningsmæssige udvikling. Det er vigtigt for Banken at motivere arbejdsglæde og trivsel for derigennem at fastholde kompetente medarbejdere, der øger den samlede effektivitet. Bankens seniorpolitik gør det muligt at nedtrappe arbejdstiden i et tempo, som imødekommer medarbejdernes samt Bankens ønske om at fastholde kompetence i Banken ved en glidende overgang. Desuden har Bankens medarbejdere mulighed for via en flekstidsordning at tilpasse egen arbejdstid til gavn for den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og Bankens kunder. 52 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

53 Samtlige medarbejdere i Banken er omfattet af en kollektiv sundhedsforsikring. Gennem sundhedsforsikringen har medarbejderne mulighed for rådgivning og hjælp i krisesituationer som dødsfald, skilsmisse eller alvorlig sygdom, som i perioder kan forskyde balancen mellem arbejde og fritid. Medarbejderne er vigtige for Banken, og derfor ses der positivt på eksempelvis nedsat arbejdstid. Dette indebærer bl.a., at såfremt en medarbejder grundet en helbredsmæssig situation ikke kan passe et fuldtidsarbejde, er Banken positiv indstillet på at finde en løsning til gavn for begge parter. Banken tilbyder dens medarbejdere en sund og varieret frokostordning inklusiv frugt. Lokalsamfundet Med baggrund i Bankens forankring i Aarhus, Hadsten og Langå har Banken et naturligt ønske om at understøtte udviklingen i disse lokalområder. Banken søger derfor at udnytte det indgående kendskab til lokalområderne, dets beboere og de erhvervsdrivende ved at forene ansvarlig kreditgivning og en kompetent rådgivning til gavn for såvel lokalområdet, kunderne og Banken. Banken bidrager aktivt til det lokale foreningsliv. Banken støtter den lokale sport og kultur, idet Banken tror på, at positive relationer lønner sig, og fordi sports- og kulturoplevelser skaber sammenhold og livsglæde. Miljø Banken tager et medansvar for miljøet ved bl.a. miljørigtig genanvendelse af affald, primært papir og pap, som opstår under Bankens drift. Desuden nedreguleres temperaturen i Bankens lokaler i weekenderne for derved at reducere energiforbruget, ligesom Banken genanvender varme ved installerede ventilationsanlæg. I dagligdagen er Banken opmærksom på, hvordan der kan bidrages til et bedre miljø. Af initiativer kan nævnes afskaffelse af det trykte kvartalsmagasin Pengenyt, nedskæring i antallet af udsendte kontooversigter og betalingsserviceoversigter. Sidstnævnte idet Banken i højere grad bruger hjemmesiden og NetBank til formidling. Banken vil fortsat have fokus på at minimere Bankens papirforbrug, herunder ved at fortsætte udviklingen med overgang til elektronisk formidling. 6.2 Kreditpolitik og krediteksponering Aarhus Lokalbank Aktieselskabs kreditpolitik, som blev godkendt af Bankens Bestyrelse på bestyrelsesmøde den 9. november 2010, tager udgangspunkt i Bankens idegrundlag, som bl.a. fremhæver, at Banken skal kunne afdække og imødekomme dens kunders behov for finansielle ydelser. Bankens samlede kreditaktiviteter og kreditrisici styres efter politikker, rammer og forretningsgange, der er vedtaget og fastlagt af Bestyrelsen og forankret i Bankens centrale kreditfunktion i Bankens hovedsæde. Formålet er at sikre, at Banken udlåner til kunder med en god soliditet og indtjening, og som kan tilføre Banken en tilfredsstillende rentabilitet. Som et naturligt led i kreditpolitikken yder Banken risikovillig kapital til projekter, der vurderes at være bæredygtige, hvor kunderne vurderes at besidde den fornødne kompetence, og som i øvrigt kan være medvirkende til at sikre en sund og positiv udvikling i Bankens markedsområder. Generelt ønsker Banken en spredning i sin kreditgivning, der sikrer, at Banken ikke bliver følsom på enkelte brancher eller enkeltkunder. Samtidig vurderer Banken dog de forretningsmæssige muligheder i kreditgivning til velkonsoliderede kunder i alle kundesegmenter. Kreditpolitikken håndteres under hensyntagen til de samfundsmæssige konjunkturer og Bankens driftsudvikling såvel på kort som lang sigt. Direktionen og kreditfunktionen foretager en løbende opfølgning og overvågning af alle typer engagementer. På erhvervskundeområdet er Bankens primære målgruppe mindre og mellemstore erhvervskunder inden for udvalgte erhvervssegmenter som produktion, liberale erhverv, håndværk, ejendomsfinansiering, landbrug samt detailhandel. Kompetent rådgivning og tillidsvækkende samarbejde er et naturligt led i Bankens kreditpolitik, hvor Banken ønsker: at yde kreditgivning til sunde virksomheder og privatkunder, hvor lån og kreditter i videst muligt omfang afdækkes med sikkerheder, at have fuld indsigt i kundernes økonomiske forhold med udgangspunkt i et helkundeforhold, så det nødvendige og kvalificerede beslutningsgrundlag kan fremskaffes, samt at uddelegere bevillingskompetence til den kundeansvarlige rådgiver, som har kendskabet og samarbejdet med kunden. Større engagementer bevilges af Ledelsen. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

54 Hvert kvartal vurderer Banken behovet for individuelle nedskrivninger på alle engagementer over DKK Nedskrivninger foretages efter indberetning fra den kundeansvarlige medarbejder på grundlag af en vurdering af risikoen for tab som følge af ændringer i kundens betalingsevne og/eller betalingsvilje. Gruppevise nedskrivninger foretages via en statistisk model udviklet af Lokale Pengeinstitutter, hvor godkendelsesproceduren efterfølgende foretages af Banken ud fra en vurdering af egne forhold. Alle nedskrivninger understøtter Bankens overordnede målsætning om, at kreditrisici er afdækket på betryggende vis, og at de samlede nedskrivninger er tilstrækkelige. Samtidig med at et engagement afskrives helt eller delvist, fjernes den tilsvarende nedskrivning helt eller delvist fra nedskrivningskontoen. Engagementer rentenulstilles, når det vurderes, at indtægtsføring af renterne vil medføre yderligere tab. Engagementer, hvor renteberegningen er standset, nedskrives med et beløb svarende til den fulde risiko. Banken foretager løbende opfølgning på de afskrevne fordringer. Herudover arbejder Banken med en lønpolitik, der sikrer, at der ikke opstår konflikter mellem Bankens interesse i at sikre en stærk kreditportefølje og de relevante medarbejderes interesser. Bankens krediteksponering Bankens krediteksponering (summen af udlån og garantier), som er Bankens væsentligste i relation til indtjening og risici, var pr. 31. december 2010 fordelt med 79,2 % på erhverv, 20,4 % på private og 0,4 % på offentlige myndigheder. Tabel 12: Specifikation af krediteksponering (udlån og garantier 2010) Branche kr. % Erhverv: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri ,1% Industri og råstofudvinding ,8% Energiforsyning ,0% Bygge og anlæg ,3% Handel ,1% Transport, hoteller og restauranter ,7% Information og kommunikation ,4% Finansierings- og forsikringsvirksomhed ,7% Fast ejendom ,2% Øvrige erhverv ,9% I alt erhverv ,2% Private ,4% Offentlige myndigheder ,4% Udlån og garantier i alt ,0% Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab 54 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

55 Tabel 13: Specifikation af krediteksponering (udlån og garantier ) Udlån og garantier 2008 og 2009 Branche kr. % mio. % Erhverv: Landbrug, jagt og skovbrug ,5% ,9% Fiskeri 0 0,0% 2 0,0% Fremstillingsvirk., råstofudv., el-, gas-, vand- og varmeværker ,8% 156 2,6% Bygge- og anlægsvirksomhed ,6% 222 3,7% Handel, restaurations- og hotelvirksomhed ,3% 355 5,9% Transport, post og telefon ,9% 22 0,4% Kredit- og finansieringsvirk. samt forsikringsvirk ,8% ,0% Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice ,5% ,0% Øvrige erhverv ,0% 163 2,7% I alt erhverv ,4% ,2% Private ,2% ,4% Offentlige myndigheder ,4% 22 0,4% Udlån og garanter i alt ,0% ,0% Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Som følge af ændringer til Regnskabsbekendtgørelsen i 2010 er brancheopdelingen for 2010 ændret i forhold til tidligere. Den nye brancheopdeling adskiller sig fra den tidligere branchegruppering på følgende områder: Fiskeri indgår nu i landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. Energiforsyning er udskilt fra industri og råstofindvinding. Information og kommunikation er en ny gruppe, der indeholder forlag og udgivelse af computerspil og anden software, produktion af film, tv samt radio- og tv-stationer, telekommunikation samt it- og informationstjenester. Aktiviteterne i denne gruppe har tidligere ligget i flere forskellige erhverv, men er nu samlet i en ny kategori som følge af it-erhvervets voksende samfundsmæssige betydning. Forretningsservice (rådgivende ingeniører, advokater, revision mv.) er udskilt fra ejendomsadministration og -handel, forretningsservice og er nu inkluderet i øvrige erhverv. Som det fremgår af ovenstående tabeller, er Bankens samlede udlån og garantier faldende fra 2008 til Denne udvikling er resultatet af en bevidst politik fra Bankens side. De største erhvervssegmenter er pr. 31. december 2010 Fast ejendom med 34,2 % og Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri med 13,1 %. Fast ejendom Bankens ejendomsengagementer er grundlæggende delt op i en tysk og en dansk del, med 60 % af udlån i tyske ejendomme og 40 % i danske ejendomme. Bankens har i alt 22 tyske ejendomsengagementer, hvoraf 12 af disse er K/S ejendomsengagementer med et samlet udlån på ca. DKK 400 millioner, og ca. DKK 350 millioner i sikkerhed baseret på Bankens sikkerhedsopgørelser, primært som 1. prioritets sikkerhed i ejendommene. Langt hovedparten af de tyske ejendomsengagementer skønnes generelt at være i god drift og med tilfredsstillende afdækning via sikkerhedsstillelser. Det tyske ejendomsmarked har i perioden ikke været påvirket af de samme prisfald som det danske ejendomsmarked. Ved salg eller ekstern vurdering ved påtænkt salg eller refinansiering har flere af bankens kunder i 2010 kunnet konstatere salg eller vurderinger med fortjenester i forhold til købspriser. I den tyske del vurderes der således pt. generelt kun at være beskedne tabsrisici i forhold til Bankens samlede nedskrivninger, men der er dog en væsentlig risiko på den tyske del ved en forceret afviklingsstrategi. Bankens nedskrivninger pr. 31. december 2010 på ejendomsengagementer var i alt DKK 123 millioner, hvoraf nedskrivninger på tyske ejendomsengagementer udgjorde DKK 15 millioner. Den danske del af ejendomsengagementerne vedrører primært ejendomme i fuld drift, men der er enkelte engagementer, som vedrører grundarealer, hvor udviklingen heraf er afgørende for den endelige risiko i engagementet. Ved en fremadrettet udeblivende efterspørgsel efter boliger og grunde fra privatkunder, entreprenører m.fl. kan Bankens enkeltstående engagementer vedrørende grundarealer medføre en risiko for tab i ejendomssegmentet. Udlån vedrørende udvikling af grundarealer udgør ca. DKK 100 millioner, hvor den usikrede del er opgjort til ca. DKK 40 millioner, som er nedskrevet fuldt ud. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

56 Bankens samlede nedskrivninger på de danske ejendomsengagementer udgjorde DKK 108 millioner i Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Bankens eksponering mod landbrug har igennem en årrække været hårdt ramt at faldende priser på afgrøder og kød samt faldende jordpriser. Bankens portefølje af landbrugsengagementer dækker et bredt spekter af driftsformer, hvorfor nettovirkningen på disse er usikker. Banken har pr. 31. december 2010 en samlet eksponering mod landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri på 13,1 % af de samlede udlån og garantier, fordelt på ca. 40 kundeengagementer. De 4 største landbrugsengagementer udgør ca. DKK 150 millioner, som er sikret, baseret på Bankens sikkerhedsopgørelser, for DKK 100 millioner. Banken har nedskrevet det fulde beløb af den usikrede del af engagementet på disse engagementer. Siden medio 2010 har der været en gunstig udvikling på priser på afgrøder, men nettoeffekten af disse har ikke nået at slå igennem på landbrugenes resultater i Omkring 25 % af Bankens landbrugsengagementer er påvirket af branchens dårlige driftsindtjening og stor usikkerhed om aktivernes realværdi. Den øvrige landbrugsportefølje skønnes ikke p.t. at indeholde usædvanlige risici i forhold til de for erhvervet p.t. gældende fremtidsudsigter og konjunkturer. I Bankens landbrugsportefølje skønnes den forringede driftsindtjening og usikkerhed omkring realværdier således konkret at være af betydning i risikobilledet for engagementer, der samlet dækker ca. 25 % af Bankens engagementer med landbrugskunder. Ca. 70 % af Bankens nedskrivninger på landbrugsengagementer kan henføres til disse engagementer. Banken har samlet nedskrevet DKK 80 millioner på landbrugsengagementer, der samlet udgør DKK 598 millioner efter nedskrivninger, svarende til en nedskrivning på knap 12 %. Da landbruget allerede er hårdt ramt af faldende priser på afgrøder, køb og jord, vil en yderligere forværring af disse forhold medføre en høj risiko for, at disse engagementer bliver tabsgivende for Banken. Private kunder Bankens private udlånskunder er primært placeret i det østjyske område omkring Aarhus, der er kendetegnet ved højt uddannelsesniveau, attraktive arbejdspladser og boligområder, hvor der generelt ikke er konstateret afgørende negative konsekvenser af konjunkturomslaget i Bankens nedskrivninger og forventede tab på privatkunder er på et beskedent niveau og vurderes ikke at have afgørende betydning for Bankens kreditrisici. Egentlige kreditrisici på privatkundeområdet i Banken kan generelt henføres til sammenhængende risici til et erhvervsengagement i Banken. Restanceprocenterne på de af Banken formidlede Totalkreditlån er på et beskedent niveau. Engagementsstørrelser Ca. 2/3 af Bankens udlån og garantier er på mellem DKK millioner, jf. tabel 14 herunder. Andelen af udlån og garantier større end DKK 100 millioner er pr. 31. december 2010 på 15,8 % og udgør 5 engagementer. Tabel 14: Engagementsstørrelser Størrelse kr. % 1000 kr. % 1000 kr. % Til og med kr ,0% ,7% ,6% Fra kr. til og med kr ,6% ,4% ,6% Fra kr. til og med kr ,7% ,5% ,4% Fra kr. til og med kr ,3% ,7% ,5% Fra kr. til og med kr ,9% ,2% ,2% Fra kr. til og med kr ,6% ,4% ,1% Fra kr. til og med kr ,1% ,8% ,3% Fra kr. til og med kr ,8% ,7% ,0% Fra kr. til og med kr ,2% ,9% ,9% Fra kr. til og med kr ,0% ,5% ,2% Fra kr. til og med kr ,4% ,6% ,2% Fra kr. til og med kr ,4% ,6% ,9% I alt ,0% ,0% ,0% Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Store engagementer 56 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

57 Udviklingen i Bankens eksponering mod store engagementer (engagementer større end 10 % af basiskapitalen) fremgår af nedenstående tabel: Tabel 15: Store engagementer Basiskapital , , Store engagementer , , Store engagementer i % af basiskapitalen 469,6 79,7 199,5 Antal store engagementer 19,0 5,0 13 Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Efter statens konvertering af hybrid kernekapital til aktier den 25. februar 2011, udgør basiskapitalen DKK 586,8 millioner. Store engagementer udgør DKK 845,2 millioner eller i alt 144,0 % af basiskapitalen, fordelt på 8 engagementer. Bankens store engagementer har ikke i nævneværdigt omfang ændret sig fra 2009 til Den i tabellen viste udvikling i såvel antallet af engagementer som engagementssummen skyldes i al væsentlighed, at den opgjorte basiskapital i perioden er reduceret. Den reelle udvikling i Bankens engagementer er, at såvel antallet som engagementsstørrelserne samlet set er nedbragt. Denne overordnede udvikling fremgår af tidligere tabel over udviklingen i Bankens udlån og garantier, der fra 2009 til 2010 er reduceret med i alt DKK 750 millioner. Banken vil forsætte med at nedbringe sine samlede udlån og garantier, herunder store engagementer, en proces som blev intensiveret i efteråret 2010, og som er forsat ind i Banken har systematisk gennemgået sine udlåns- og garantiengagementer med det formål at identificere nedbringelses muligheder. Nedbringelse vil ske via ekstraordinære afdrag, realisering af sikkerheder, refinansiering via realkredit finansiering og via andre pengeinstitutter samt ophør af udlånsrelationer. I perioden fra 30. juni 2010 til 31. december 2010 er udlån reduceret fra DKK millioner til DKK millioner og garantier fra DKK millioner til DKK 817 millioner. Bonitetsvurdering - kreditsegmenter Banken udvidede i 2010 kreditsegmenteringen til at omfatte samtlige udlånsengagementer over DKK Formålet med kreditsegmenteringen er at have et porteføljeværktøj samt en metodik til beregning af udlånsporteføljens solvensbelastning (PD) ved opgørelsen af Bankens individuelle solvensbehov. Kreditsegmenteringen foretages ud fra en grundlæggende inddeling i 9 kreditsegmenter efter følgende skala: Tabel 16: Inddeling af kreditsegmenter Kreditsegment Benævnelse Solvensbelastning (PD) 1 Utvivlsomt godt 5% 2 Rigtig godt 5% 3 Godt 5% 4 Over middel 5% 5 Middel 15% 6 Under middel 30% 7 Problematisk 30% 8 Risikofyldt 50% 9 Tabt 100% Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Overordnet er de 3 hovedgrupper kendertegnet ved Gode engagementer (kreditsegment 1, 2 og 3) God og handlekraftig ledelse. Branchen er fremtidsorienteret og sandsynligvis i vækst. Virksomheden vurderes blandt de bedste i branchen. Virksomheden viser evne til at realisere såvel strategiske som økonomiske mål. Virksomhedens økonomiske udvikling er positiv og præget af stor stabilitet. De seneste 3 års indtjening og konsolidering er positiv, men der kan være underskud eller negativ konsolidering i et enkelt regnskabsår. Egenkapitalen står i tilfredsstillende forhold til aktivernes og aktivitetens størrelse og til den usikrede del af engagementet. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

58 Egenkapitalen er ikke tilfredsstillende i forhold til aktivmassen, aktiviteten eller den usikrede del af engagementet, men modsvaret af et højt indtjeningsniveau. Middel engagementer (kreditsegment 4, 5 og 6) Ledelsens styring er ofte begrænset til den daglige planlægning, eller iværksatte tiltag har endnu ikke vist sig fuldt bæredygtige. Ledelsen er ofte tilfreds med virksomhedens bestående omfang. Branchen er mættet, og der konkurreres typisk på pris og kvalitet. Der kan være tvivl om overlevelse i branchen på længere sigt. Virksomheden befinder sig i den brede midtergruppe af branchen. Virksomheden sætter strategiske eller økonomiske mål, men har ofte mindre fokus herpå. Virksomhedens økonomi er præget af stabilitet, eller der er ofte tvivl om en positiv økonomisk udviklingstendens kan fastholdes. Der kan forekomme en begrænset negativ indtjening eller konsolidering i enkelte regnskabsår. Virksomhedens samlede økonomi vurderes acceptabel enten på grundlag af indtjeningsevne eller i kraft af høj soliditet. Den usikrede del af engagementet har ofte nået sit maksimale niveau, og Banken ønsker som oftest kun at tilbyde finansiering i forbindelse med egentlige vedligeholdelsesinvesteringer. Svage engagementer (kreditsegment 7, 8 og 9) Usikkerhed omkring ledelsens evner eller mulighed for at få virksomheden gennem krisen. Ledelses evner eller troværdighed er behæftet med usikkerhed. Branchen er præget af afmatning og usikkerhed. Virksomheden er placeret i den svage del af branchen eller opererer i en branche, hvor indtjeningspotentialet er beskedent. Ledelsens strategiske og økonomiske mål er ofte ikke beskrevet, præget af stor usikkerhed eller mangelfuld i sit indhold. Negativ indtjening og konsolidering i seneste regnskabsår eller tidligere i flere på hinanden følgende år. Egenkapitalen er lille, negativ eller står ikke i acceptabelt forhold til aktivmasse, aktivitet eller den usikrede del af bankengagementet. Stram likviditet afvisninger kan have forekommet. Negative periodeopgørelser eller forsat usikkerhed om udviklingstendens. Begrænset håb om at engagementet kan udvikles eller afvikles som going koncern uden eller med begrænset tab for Banken. Kunderådgiveren indplacerer den specifikke kreditsegmentering af det enkelte engagement og indberetter segmenteringen to gange årligt til kreditfunktionen i forbindelse med den ordinære engagementsgennemgang pr. 30/6 og 31/12. Tillige revurderes kreditsegmenteringen ved den løbende engagementsvurdering, såfremt der indtræffer forhold, som medfører ændring i Bankens vurdering af engagementet. Indplacering Indplaceringen i det konkrete kreditsegment sker ud fra følgende bedømmelser: 1. Utvivlsomt godt Engagement typisk med offentlige myndigheder mv. hvor betalingsevnen ikke kan drages i tvivl selv ved meget kraftigt stressscenarie. 2. Rigtig godt Engagement med meget formuende kunder, tilfredsstillende drift og en soliditet over 50 %. 3. Godt engagement Engagement med formuende kunder samt generel problemfri drift. Soliditet typisk mellem 25 % og 50 %. Dygtigt management. 4. Over middel Engagement med kunder med god egenkapital og tilfredsstillende drift. Soliditet typisk mellem 20 % og 25 %. Bankengagement er typisk godt afdækket med sikkerheder, men ikke sikrede engagementer kan forekomme og baseres på de økonomiske forhold. Godt management og branchekendskab. 5. Middel Engagement med kunder med acceptabel egenkapital, men stor usikkerhed omkring aktivernes realisationsværdi. Driftsudvikling viser svaghedstegn. Soliditet typisk mellem 10 % og 20 %. Bankengagement er generelt afdækket ved pant i stort set alle aktiver, således at ikke sikrede engagementer holdes på et minimum. Tillid til ledelsen, men resultaterne mangler. 58 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

59 6. Under middel Engagement med kunder med begrænset egenkapital og problematisk drift. Soliditet ligger typisk under 10 %. Forskellige typer sikkerheder er etableret. Mangelfuld ledelse og flere dårlige signaler i regnskabsudvikling, produktivitet og økonomisk styring. 7. Problematisk engagement Engagement med kunder med begrænset eller ingen egenkapital og driftsunderskud. Likviditetsproblemer i form af gentagne overtræk eller anmodninger herom. Dårlig eller mangelfuld ledelse. Fremadrettet videreførelse af engagement og virksomhedens aktiviteter kan drages i tvivl. Nedskrivningsforslag er/skal udarbejdes. 8. Risikofyldt Engagement med kunder med ingen eller negativ egenkapital og store driftsmæssige problemer. Betydelige likviditetsproblemer. Engagement samt virksomhed er under eller skønnes snart at skulle rekonstrueres enten via frivillige aftaler eller via betalingsstandsning, konkurs eller lignende. Manglende tillid til ledelsens evner eller troværdighed. Der er foretaget nedskrivning på engagementet og rentelempelser, eller rentenulstilling er nødvendig eller overvejes. 9. Tabt Engagement er nødlidende, den ikke sikrede del skønnes reelt at være tabt og rentenulstilling foretaget. Hele den usikrede del af engagementet skal være nedskrevet. Tabel 17: Opgørelse af kreditsegmenter kr. Samlede udlån og garantier Usikret andel af samlede udlån og garantier* PD% Solvensbehov Tabt % Risikofyldt % Problematisk % Under middel % Middel % Over middel % Godt % Rigtig godt % Utvivlsomt godt % Ikke ratet % Individuelle nedskrivninger 31/ I alt * Indeholder tillige uudnyttede kreditrammer Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Tabellen viser den samlede kreditsegmentering af Bankens udlånsengagementer der pr. 31. december 2010 er opgjort til DKK millioner før nedskrivninger og DKK millioner efter nedskrivninger. Ved opgørelsen af Bankens individuelle solvensbehov reserveres DKK 491 millioner til afdækning af kreditrisici. Heraf er DKK 297 millioner reserveret ved foretagne nedskrivninger, mens den resterende del afdækkes i Bankens øvrige kapitalberedskab. Banken foretager ikke som led i sin kreditstyring en fuld kreditsegmentering fordelt på kundetyper. Bankens nedskrivninger og forventede tab på privatkunder har dog historisk været på et beskedent niveau, og Ledelsen vurderer ikke, at privatkundesegmentet samlet set har afgørende betydning for Bankens kreditrisici. Nedskrivninger Igennem en årrække har Banken haft en moderat nedskrivningsprocent på de samlede udlån og garantier, der frem til 2008 typisk har ligget i intervallet 0-1 %. Banken har efterfølgende foretaget betydelige nedskrivninger. Årsagen til denne udvikling er Bankens vækstplan for , den finansielle krise der indtraf i 2008 og deraf følgende lavkonjunktur samt Bankens eksponering mod særligt ejendomssektoren og landbruget. Samlet set har Banken på bag- Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

60 grund af de seneste år pr. 31. december 2010 en samlet nedskrivningskonto på DKK 307 millioner. Hertil kommer samlede dagsværdireguleringer på DKK 8 millioner. Fordelingen af nedskrivningerne på de enkelte brancher illustrerer de brancher, som har været hårdest ramt af den finansielle krise, jf. nedenstående tabel. Tabel 18: Fordeling af nedskrivninger Brancher kr. % 1000 kr. % 1000 kr. % Erhverv: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri ,5% ,3% 456 1,0% Fremstillingsvirk., råstofudv., el-, gas-, vandog varmeværker ,5% 995 1,7% ,7% Bygge- og anlægsvirksomhed ,2% ,4% ,6% Handel, restaurations- og hotelvirksomhed ,7% ,6% ,4% Transport, post og telefon ,3% 16 0,0% 202 0,5% Kredit- og finansieringsvirk. samt forsikringsvirk ,2% ,3% 491 1,1% Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice ,5% ,6% ,9% Øvrige erhverv ,9% ,1% ,8% I alt erhverv ,7% ,0% ,1% Private ,3% ,0% ,9% Offentlige myndigheder 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Nedskrivninger i alt ,0% ,0% ,0% Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Ovenstående tabel er dannet på baggrund af de offentlige registre af branchekoder, hvor flere brancher er direkte eller indirekte henførbare til ejendomsfinansiering. I Bankens opgørelser af finansieringsformål udgør nedskrivninger på ejendomsengagementer DKK 123 mio. Specifikation heraf set i sammenhæng med ovennævnte branchefordeling kan specificeres således: Millioner DKK Private 25 Kredit og Finansieringsvirksomhed 54 Ejendomsadministration 29 Bygge- og anlægsvirksomhed 15 I alt 123 Sikkerheder Sikkerhedsstillelse sker som hovedregel ved pant i ejendomme og løsøre eller ved fordringspant og virksomhedspant. For selskaber med begrænset ansvar med en eller få ejere stilles i de altovervejende tilfælde kaution af ejerne. For investeringskreditter etableres pant i de underliggende værdipapirer. Vurdering af sikkerheder foretages af den kundeansvarlige/kreditfunktionen i henhold til fastlagte principper samt under hensyntagen til den aktuelle situation. Vurderingen foretages ud fra et forsigtighedsprincip, herunder hvad sikkerheden forventelig kan realiseres til. Banken lægger afgørende vægt på, at låneformålet muliggør en passende sikkerhedsstillelse. Ved kreditgivning til selskaber ønsker banken personlig hæftelse fra ejerkredsen. Værdiansættelse af sikkerheder sker som følger: Ejerpantebreve i fast ejendom: Ejerboliger: 90 % af den kontante aktuelle handelssum beregnet ud fra handelspris eller Totalkredit A/S vurdering, der højest må være 2 år gammel, eller en individuel vurdering sammenholdt med offentlig ejendomsværdi. 60 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

61 Udlejningsejendomme: 90 % af den kontante aktuelle handelssum beregnet ud fra enten handelspris, nettoleje eller DLR Kredit A/S ( DLR Kredit ) vurdering. Industri og fabriksejendomme: 90 % af den kontante aktuelle handelssum beregnet ud fra handelspris, nettoleje eller DLR Kredits vurdering tillige med behørig hensyntagen til ejendommen beliggenhed, vedligeholdelsesstand, alternative anvendelsesmuligheder m.v. Landbrugsejendomme: 80 % af seneste aktuelle DLR Kredit vurdering eller bankens egen vurdering såfremt DLR Kredits vurdering er mere end 1 år gammel. Tyske ejendomme: 90 % af handelsprisen før omkostninger eller individuel vurdering ud fra aktuel nettoleje eller ekstern vurdering. Kautioner: Kautioner optages ikke til sikkerhedsmæssig værdi, med mindre kautionen er afdækket via pantsætninger Værdipapirer: Børsnoterede danske værdipapirer værdiansættes til 90 % af aktuel kursværdi. Udenlandske til 80 %. Unoterede aktier og anparter værdiansættes som hovedregel ikke. Løsørepant: De forskelle former for løsørepant (biler, lastbiler, maskiner m.v.) værdiansættes typisk til 80 % af anskaffelsessummen og nedskrives over 5 år, dog med særlig fokus på aktivets art og anvendelsesmuligheder. Virksomhedspant: Debitorer: 80 % Varelagre: 40 % - 80 % Driftsinventar og materiel: 0 % 6.3 Risikostyring og risikopolitikker Banken har på Bankens hjemmeside offentliggjort Bankens målsætninger, risikopolitikker og risikorapportering. Den seneste rapport "Risikorapportering for Aarhus Lokalbank Aktieselskab er dateret 31. december 2010 og er bilag 3 til dette Prospekt. Målsætningen med Bankens risikorapportering er at øge informationen og gennemsigtigheden for Bankens investorer, kunder, offentlige myndigheder samt alle øvrige interessenter omkring Banken. For alle Bankens forretningsområder gælder, at forretningsmæssig risiko er nøje vurderet og analyseret inden indgåelse. Bestyrelsen har via skriftlige instrukser fastlagt rammerne for bl.a. markedsrisici. Bestyrelsen har fastlagt de overordnede politikker og rammer for de risici, der kan accepteres inden for de forskellige risikoområder. Overvågning af risici i Aarhus Lokalbank Aktieselskab sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og instrukser fastlagt af Bestyrelsen. Instrukserne fastlægger blandt andet rammerne for Aarhus Lokalbank Aktieselskabs kreditmæssige og markedsmæssige risici. Risici der opstår i forlængelse af ændringer i renter, valutakurser samt kurser på aktier og obligationer m.v. Bestyrelsen har via skriftlige instrukser fastlagt rammerne for bl.a. kredit- og markedsrisici. Bestyrelsen har fastlagt de overordnede politikker og rammer for de risici, der kan accepteres inden for de forskellige risikoområder. Opfølgningen på kredit- og markedsrisici sker via løbende overvågning og rapportering til Bestyrelse og Direktionen. Risici forbundet med markedsrisiko, renterisiko, aktierisiko, valutarisiko, afledte finansielle instrumenter, risikoopgørelse, likviditetsrisiko, modpartsrisiko, kreditrisiko og operationelle risiko kan alle påvirke Bankens rentabilitet, værdier af aktiver og Bankens kapital negativt og kan resultere i, at investorer taber penge på deres investeringer i Bankens aktier samt ansvarlig eller hybrid kernekapital. Kreditrisiko Kreditrisiko defineres som risikoen for, at kundernes betalingsforpligtelser over for Banken ikke skønnes at kunne inddrives på grund af visse kunders enten manglende evne eller vilje til at betale til den aftalte tid. For en nærmere beskrivelse af Bankens politik omkring kreditrisiko se ovenfor afsnit 6.2 Kreditpolitik og krediteksponering. Markedsrisiko Markedsrisikoen defineres som risikoen for, at værdien af bankens aktiver og passiver påvirkes af markedsforholdene. Det kan eksempelvis være ændringer i økonomiske konjunkturer, aktiemarkedet og ændringer i valuta- og renteforhold. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

62 Bankens deltagelse i kundeforretninger på værdipapir- og valutamarkedet, og Bankens disponering af egen likviditet medfører, at der dagligt ændres på beholdninger og dermed på markedsrisici, der følger af bevægelser på obligationsog rentemarkedet samt ændringer i aktie- og valutakurser. Bankens positioner på obligations- og rentemarkedet opgjort under hensyntagen til Finanstilsynets retningslinjer og fradragsfaktorer betyder, at Banken har en renterisiko. Denne risiko udtrykker Bankens tab på en generel rentestigning på et procentpoint. Renterisikoen er afhængig af positionernes varighed, og større varighed er ensbetydende med større risiko. Bankens totale renterisiko inklusiv poster uden for handelsbeholdningen, herunder pantebreve, er pr. 31. december 2010 opgjort til minus 28,7 % af kernekapitalen inkl. hybrid kernekapital efter fradrag og minus 14,4 % af Bankens basiskapital ultimo Dette svarer til DKK 42,5 millioner, hvilket betyder, at en rentestigning på 1 % giver Banken en gevinst på DKK 42,5 millioner, og ved et fald i renten på 1 % vil dette påvirke Bankens resultater negativt med et tab på DKK 42,5 millioner. Renterisikoen vil ikke nødvendigvis påvirke resultat og egenkapital fuldt ud idet en række fastforrentede aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Renterisikoen på Bankens obligationsbeholdning (gevinst/tab ved en generel rentestigning) andrager DKK plus/minus 11 millioner pr. 31. december 2010 (11 millioner kroner pr. 31. december 2009) og udtrykker den renterisiko, som vil påvirke resultat og egenkapital umiddelbart. Årsagen til den høje renterisiko ultimo 2010 skyldes primært, at Banken har forøget indlånsmassen fra DKK millioner i 2009 til DKK millioner i Hertil kommer at en øget andel af indlånsmassen har en længere restløbetid. Derudover har Bankens betydelige negative resultat i 2010 medført en væsentlig lavere basiskapital. Bankens beholdning af poster uden for handelsbeholdningen består bl.a. af en pantebrevsbeholdning på DKK 7,7 millioner, som belaster den totale renterisiko med DKK 0,8 millioner. Af andre betydende poster uden for handelsbeholdningen kan nævnes Bankens forpligtelser på fastrentelån, der giver Banken en negativ renterisiko på DKK 31,3 millioner, samt Bankens efterstillede kapital og udstedte hybride kernekapital, der giver Banken en negativ renterisiko på DKK 12,4 millioner. Såfremt der korrigeres for poster uden for handelsbeholdningen, er Bankens totale renterisiko på kommercielle obligationer pr. 31. december 2010 på DKK 2 millioner svarende til 0,6 % af Bankens basiskapital ultimo Banken bruger 10 % som risikoparameter på kommercielle danske aktiebeholdninger. Beløbet indgår i Bankens interne opgørelser af den samlede markedsrisiko. For kommercielle udenlandske aktiebeholdninger anvendes 20 % som risikoparameter. Bankens samlede aktierisiko på kommercielle beholdninger udgør pr. 31. december 2010 DKK 1 million svarende til 0,3 % af Bankens basiskapital ultimo 2010, hvilket indgår i Bankens interne opgørelse af den samlede markedsrisiko. Banken bruger 5 % som risikoparameter på valutapositioner opgjort efter en teoretisk valutaindikator 1, dog korrigeres positioner i EUR til 1 % grundet det beskedne historiske udsvingsbånd. Beløbet udgør pr. 31. december 2010 DKK 0,2 millioner, svarende til 0,1 % af Bankens basiskapital ultimo 2010, hvilket indgår i Bankens interne opgørelse af den samlede markedsrisiko. Banken bruger 10 % som risikoparameter på afledte finansielle instrumenter som swaps, valutaterminer, futures og optioner. Ved Bankens egne positioner i valutaterminer i OECD valutaer anvendes 5 % som risikoparameter. Bankens samlede risiko på afledte finansielle instrumenter udgør pr. 31. december 2010 DKK 0,1 millioner, svarende til 0,0 % af Bankens basiskapital ultimo 2010, hvilket indgår i Bankens samlede markedsrisiko. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er risiko for tab som følge af, at Bankens finansieringsomkostninger stiger uforholdsmæssigt meget, at manglende finansiering medfører stagnation eller reduktion af forretningsomfanget, eller at Bankens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under Bankens likviditetsberedskab. Banken har vedtaget en tredelt likviditetspolitik med en målsætning for Bankens likviditet både på kort og lang sigt, som skal sikre, at Banken har en tilstrækkelig likviditet ikke blot i Lov om Finansiel Virksomheds forstand, men også ud fra egne interne risikovurderinger. Bankens målsætning er, at have en overdækning på likviditet, der er 100 % over mindstekravet i Lov om Finansiel Virksomhed. Denne målsætning er opfyldt pr. Prospektdatoen. Bankens målsætning er at sikre, at den frie likviditet dækker den kommende måneds kendte likviditetstræk. Denne målsætning er opfyldt pr. Prospektdatoen. Bankens målsætning er endvidere, at Bankens udlån skal være afdækket med summen af egenkapital, supplerende kapital, indlån og langfristet lån og kredittilsagn med løbetid på 12 måneder og derover. Denne målsætning er opfyldt pr. Prospektdatoen. Opgørelse og overvågning af likviditeten sker på daglig basis, og Direktionen og Bestyrelsen modtager løbende rapportering ud fra fastlagte retningslinjer. 62 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

63 Operationel risiko Den operationelle risiko er risikoen for, at Banken helt eller delvist må acceptere økonomiske tab som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssige interne procedurer, menneskelige fejl, IT-system fejl eller eksterne påvirkninger. Operationel risiko søges styret gennem politikker, forretningsgange og kontrolforanstaltninger, der er udarbejdet med henblik på at opnå et både sikkert og velfungerende miljø. Den operationelle risiko minimeres bl.a. ved at sikre at udførelsen af aktiviteter er organisatorisk adskilt fra kontrollen af samme. Banken har udarbejdet politik og beredskabsplan for fysiske katastrofer og IT nedbrud. Som hovedregel vil et IT nedbrud medføre et stop af driften. Hvis der er tale om et enkeltstående nedbrud i en filial, vil Banken kunne drives videre af de øvrige filialer. Bankens IT drift varetages af Bankdata. Banken følger nøje de anvisninger og anbefalinger, der modtages herfra, ligesom Banken ikke foretager selvstændig udvikling af IT-systemer. I henhold til kapitaldækningsreglerne skal Banken kvantificere og indregne et beløb for operationelle risici ved opgørelsen af Bankens solvens. Banken anvender den såkaldte basisindikatormetode, hvor der med baggrund i beregning af et gennemsnit af de seneste tre regnskabers basisindtægter kvantificeres et beløb, som tillægges de risikovægtede aktiver. Basisindtægterne er summen af nettorenteindtægterne og ikke-renterelaterede nettoindtægter. Der henvises endvidere til afsnittet Risikofaktorer. 6.4 Corporate Governance politik Banken har formuleret en Corporate Governance politik, som fremgår af Bankens hjemmeside og som er nærmere beskrevet i afsnit 16.5 God selskabsledelse (corporate governance) nedenfor. 6.5 Væsentlige markeder Udvikling i den finansielle sektor Markedsudviklingen for danske pengeinstitutter i årene frem til 2007 var kendetegnet ved høj vækst særligt i udlån. Det medførte først og fremmest høj vækst i nettorente- og gebyrindtægter. Finansiering af væksten i udlån skete i stigende grad ved optagelse af lån i penge- og kapitalmarkederne, hvor væksten tidligere var finansieret ved øgede indlån, og en stor del af sektorens medlemmer havde til følge et indlånsunderskud. Pengeinstitutterne har som følge af finanskrisen tilpasset balance- og fundingstrukturen og har således mindsket indlånsunderskuddet betydeligt. Den høje udlånsvækst, som medførte en stigende forskel mellem indlån og udlån, blev finansieret på de internationale kapitalmarkeder, hvor udlånslysten var stor indtil finanskrisen brød ud i sommeren Herefter blev adgangen til likviditet begrænset dramatisk. Særligt banker med højt indlånsunderskud blev ramt af likviditetskrisen med markant højere renter til følge. Statslige hjælpepakker og indgreb har siden sikret bankernes likviditetsbehov, hvorved renteniveauet og forskellen mellem Nationalbankens rente og pengemarkedsrenterne atter er blevet væsentligt reduceret. Finanskrisen udviklede sig i løbet af andet halvår 2007 til en generel international økonomisk krise og i løbet af første halvår 2008 også i Danmark med økonomisk recession og stigende arbejdsløshed. Danmark blev hårdt ramt af krisen, og bruttonationalproduktet faldt således med 7,2 % fra andet kvartal 2008 til andet kvartal Siden da har økonomien været i bedring, og der har været beskeden positiv vækst. Opsvinget vurderes dog fortsat skrøbeligt og usikkert. Den makroøkonomiske krise har resulteret i lavere forbrug, faldende aktivpriser og dårligere resultater blandt virksomheder, hvilket har resulteret i en stigning i antallet af konkurser. Indtil slutningen af 2007 lå antallet af konkurser omkring niveauet 200 pr. måned. Efterfølgende er dette tal steget til mellem pr. måned. Dette har medført stigende tab og nedskrivninger i pengeinstitutterne og reduceret deres kapitalbase. Den makroøkonomiske krise har resulteret i generelt lavere aktivitet med faldende aktivpriser til følge. Dette har bidraget til stigende tab og nedskrivninger i pengeinstitutterne og reduceret deres kapitalbase. Bankens udlånsaktivitet Bankens udlånsaktivitet er fordelt inden for erhverv med ca. 79,2 %, private 20,4 % og offentlige myndigheder 0,4 %. Fordelingen inden for forskellige sektorer kan specificeres således: Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

64 Figur 3: Branchefordeling ,4% 0,7% 0,0% 20,4% 2,3% 3,8% 4,1% 9,9% 0,4% Fast ejendom Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 34,2% 13,1% 10,7% Finansierings- og forsikringsvirksomhed Øvrige erhverv Handel Industri og råstofudvinding Bygge og anlæg Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Energiforsyning Private Offentlige myndigheder Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Bankens væsentligste aktivitet og indtjeningskilder er udlån og udlånsrelateret garantistillelse i Østjylland. Øvrige aktiviteter genererer mindre indtjening i forhold til udlånsaktiviteten i alle årene. Den udlåns relaterede aktivitet genererede i årene 2008, 2009 og 2010 følgende indtægter: Tabel 19: Indtægter fra udlånsrelateret aktivitet ( ) kr Renteindtægter Garantiprovision og gebyrer Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Privatkunder Banken har i alt ca privatkunder. Andelen af Bankens kunder i Bankens naturlige markedsområde er væsentlig, og Banken har ikke et nævneværdigt antal kunder uden for sit naturlige markedsområde. Erhvervskunder Banken har i alt ca erhvervskunder, der består af mindre og mellemstore virksomheder. Andelen af Bankens erhvervskunder i Bankens naturlige markedsområde er væsentlig, og Banken har ikke et nævneværdigt antal erhvervskunder uden for sit naturlige markedsområde. Konkurrentsituationen Bankerne i Danmark kan efter Aarhus Lokalbank Aktieselskabs egen vurdering af markedet baseret på tal fra Finanstilsynet, konkurrencestyrelsen og Lokale pengeinstitutter opdeles i 4 kategorier: Storbanker: Danske Bank A/S, Nordea A/S. Regionalbanker: Alm. Brand Bank A/S, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, Jyske Bank A/S, Nykredit Bank A/S, Spar Nord Bank A/S, Sydbank A/S Øvrige lokalbanker og sparekasser Net og discountbanker Hertil kommer danske filialer af udenlandske bankvirksomheder. Finansiel Stabilitet driver i sin koncern en betydelig bankvirksomhed, som er under afvikling. Bankens primære konkurrenter Det østjyske forretningsområde er præget af høj konkurrence fra landsdækkende, regionale og lokale pengeinstitutter. Banken har med baggrund i Bankens historik og lokale forretningsfokus et godt fodfæste i lokalmarkedet, idet man er den eneste bank med hovedsæde i Aarhus. Bankens primære konkurrenter er de banker, som Banken udveksler flest kunder med (dvs. både mister kunder til og får kunder fra). Det er de to største banker på det danske marked Danske Bank A/S og Nordea A/S samt Danmarks tredjestørste største bank Jyske Bank A/S. Storbankerne er typisk dem, som Banken får flest kunder fra, men også mister flest kunder til. 64 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

65 Andre konkurrenter Bankens sekundære konkurrenter er de banker, hvis mål er at tiltrække de samme kunder som Banken, og som ligger blandt de største banker i Danmark. Dette er Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, Nykredit Bank A/S, Sydbank A/S og Lån & Spar Bank A/S. Banken er dermed i konkurrence med regional- og lokalbankerne om storbankernes kunder, og her vurderes Bankens profil og omdømme at være et afgørende konkurrenceparameter. Fra internet- og discountbankerne oplever Banken kun begrænset konkurrence. 6.6 Ekstraordinære forhold Fejlslagen vækststrategi og et særdeles utilfredsstillende resultat I 2010 leverede Banken et negativt resultat før skat på DKK 233 millioner. Vækststrategien i årene fra , hvor Banken firdoblede sit udlån fra ca. DKK 1 milliard til ca. DKK 4 milliarder ved bl.a. markant ekspansion inden for ejendomssektoren, har vist sig at være fejlslagen. Som konsekvens af de dårlige resultater og et nødvendigt ønske om at flytte fokus over på forbedret soliditet og lønsomhed fratrådte den daværende bankdirektør den 25. november Ny strategi Bestyrelsen og interimdirektionen foretog en analyse af Bankens udlånsengagementer og vurderede Bankens kapitalstruktur. Analysen bekræftede, at Bankens udlånseksponering inden for ejendomssektoren og landbrugsområdet samt på enkeltstående engagementer var alt for stor i forhold til Bankens størrelse og kapitalstruktur. I forlængelse af ønsket om nedbringelse af Bankens ejendoms- og landbrugseksponering har Banken været nødsaget til at anlægge et mere konservativt skøn ved vurdering af de stillede sikkerheder. Konkret betyder dette, at Banken nu vurderer værdien af de stillede sikkerheder ved eventuel realisation inden for en kortere tidsperiode i stedet for et normalt længere tidsperspektiv. Den ændrede tidshorisont i relation til vurdering af de stillede sikkerheder resulterede i et yderligere nedskrivningsbehov fra 3. til 4. kvartal på DKK 133 millioner til i alt DKK 255 millioner resulterende i et underskud før skat på DKK 233 millioner og en egenkapital på DKK 136 millioner. En egenkapital på DKK 136 millioner umuliggjorde fortsat drift, da Banken ikke opfyldte kravene i Lov om Finansiel Virksomhed. Bestyrelsen og Direktionen udarbejdede derfor Kapitalplanen, som blev offentliggjort ved Fondsbørsmeddelelse nr af 31. januar 2011 dækkende reetablering af Bankens kapitalgrundlag. Kapitalplanen er nærmere omtalt ovenfor i afsnit Aktuel situation. Banken fik den 27. januar 2011 Finansiel Stabilitets bekræftelse på, at aftalen af 26. april 2010 om vilkår for ydelse af individuel statsgaranti til Banken i henhold til Overgangsordningen ville vedblive at bestå uanset gennemførelse af Kapitalplanen. Finanstilsynet gav den 28. januar 2011 Banken dispensation i henhold til 129, stk. 7 i Lov om Finansiel Virksomhed til overskridelse af indregningsgrænserne for hybrid kernekapital, og gav den 15. februar 2011 dispensation i henhold til 145, stk. 6 Lov om Finansiel Virksomhed til overskridelse af grænsen i 145, stk. 1 i Lov om Finansiel Virksomhed vedrørende eksponering mod store engagementer, for så vidt angik seks af Bankens engagementer. Den 25. februar 2011 gennemførte Banken konverteringen af 80 % af det statslige kapitalindskud i form hybrid kernekapital, DKK 142,2 millioner med tillæg af renter eller i alt DKK 147,2 millioner, til aktier. Efter gennemførelse af konverteringen opfyldte Banken igen solvenskravet i Lov om Finansiel Virksomhed, og Finanstilsynets dispensation i henhold til 129, stk. 7 i Lov om Finansiel Virksomhed var således ikke længere nødvendig. Finanstilsynets dispensation i henhold til 145, stk. 6 i Lov om Finansiel Virksomhed vedrørende seks af Bankens store engagementer løber foreløbig til den 1. april 2011, hvorefter Banken igen skal opfylde kravene Afhængighed af patenter, licenser, kontrakter m.v. Banken er ikke involveret i forskning, udvikling m.v. Desuden er Banken ikke indehaver eller afhængig af patenter og licenser med undtagelse af nødvendige IT-licenser. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

66 7 ORGANISATIONSSTRUKTUR Figur 4: Organisationsstruktur Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab 7.1 Koncernstruktur Aarhus Lokalbank Aktieselskab er moderselskab for 4 datterselskaber. Der er ingen driftsmæssige aktiviteter af betydning i datterselskaberne. Som nærmere beskrevet i afsnit 7.2 Datterselskaber nedenfor udarbejdes der ikke koncernregnskab. 7.2 Datterselskaber Aarhus Lokalbank Aktieselskab ejer følgende datterselskaber, som er indregistrerede i Danmark: Center Finansiering A/S (CVR-nr ), selskabet ejes 100 %. Hadsten Aktie Invest ApS (CVR-nr ), selskabet ejes 100 %. Hadsten Aktie Invest II ApS (CVR-nr , selskabet ejes 100 %. Hadsten Aktie Invest III ApS (CVR-nr ), selskabet ejes 100 %. Handelsselskabet af 1/ Hadsten A/S (CVR-nr ), selskabet ejes 100 % af Hadsten Aktie Invest Aps. Tabel 20: Oversigt over Aarhus Lokalbank Aktieselskabs datterselskaber pr. 31. december kr. Selskabskapital Resultat 2010 Egenkapital Center Finansiering A/S Hadsten Aktie Invest ApS Hadsten Aktie Invest II ApS Hadsten Aktie Invest III ApS I alt Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab 66 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

67 Tabel 21: Mellemværender med Aarhus Lokalbank Aktieselskabs datterselskaber kr Hadsten Aktie Invest ApS Hadsten Aktie Invest II ApS Hadsten Aktie Invest III ApS Center Finansiering A/S Handelsselskabet af 1/ Hadsten ApS I alt Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab På grund af datterselskabernes beskedne størrelse og kompleksitet i forhold til Aarhus Lokalbank Aktieselskab vurderes selskaberne at være uden væsentlig betydning for Aarhus Lokalbank Aktieselskab, og derfor udarbejdes der ikke koncernregnskab. Der henvises dog til afsnit 9.1 Finansiel tilstand for en beskrivelse af supplerende/korrigerende information om koncernregnskab for årene 2006, 2007 og Herudover ejer Aarhus Lokalbank Aktieselskab ingen kontrollerende ejerandele. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

68 8 EJENDOMME, ANLÆG OG UDSTYR 8.1 Ejendomme, anlægsaktiver m.v. Ejede ejendomme Aarhus Lokalbank Aktieselskab besidder materielle anlægsaktiver med en bogført værdi på DKK 49,6 millioner pr. 31. december 2010, hvoraf DKK 43,1 millioner relaterer sig til ejendomme, hvorfra Aarhus Lokalbank Aktieselskab driver filialer (Østergade 11 og 15, 8370 Hadsten, Bredgade 18, 8870 Langå samt Havnegade 2 og 2A, 8000 Aarhus C). Mindre dele af ejendommene i Hadsten og Aarhus udlejes. Tabel 22: Bankens ejendomme pr. Prospektdatoen M2 Grundareal Etagemeter Udlejede Etagemeter Østergade , 8370 Hadsten Bredgade 18, 8870 Langå Havnegade 2 + 2A, 8000 Aarhus I alt Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Der er ikke planlagt væsentlige investeringer på ejendommene, og ejendommene har ingen væsentlige servitutter. Udlejede etagemeter I Østergade 11, 8370 Hadsten er 208 m² udlejet til lægeklinik. Årlig lejeindtægt udgør DKK Lejekontrakten indeholder et opsigelsesvarsel på 2 år for begge parter. Ovenpå Bankens filial i Havnegade 2 ligger tre lejligheder, som alle er udlejet i en tidsbegrænset periode på 2 år. Lejer har 3 måneders opsigelsesvarsel. Tabel 23: Størrelsen på lejlighederne i Havnegade 2 samt årlig lejeindtægt Adresse Etagemeter (m2) Årlig husleje (1.000 kr.) Havnegade 2A, 2.tv., 8000 Aarhus Havnegade 2A, 2.mf., 8000 Aarhus Havnegade 2A, 2.th., 8000 Aarhus I alt Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Lejede faciliteter Aarhus Lokalbank Aktieselskabs hovedsæde drives fra lejede lokaler på Nordhavnsgade 1, 8000 Aarhus. Lejemålet består af m². Den årlige husleje udgør DKK 1,836 millioner. Huslejen reguleres i henhold til nettoprisindekset. Lejekontrakten er uopsigelig fra Bankens side frem til 1. april 2013 og uopsigelig fra udlejers side frem til 1. april Herefter kan kontrakten opsiges med 3 måneders varsel fra begge parters side. Banken har huslejeforpligtelser frem til 1. april 2013 på i alt DKK 4,7 millioner vedrørende Nordhavnsgade 1, 8000 Aarhus. 8.2 Miljøspørgsmål Aarhus Lokalbank Aktieselskab vurderer, at der ikke er verserende forhold vedrørende miljøforurening, som vil kunne påvirke anvendelsen af Aarhus Lokalbank Aktieselskabs ejendomme. 68 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

69 9 GENNEMGANG AF DRIFT OG REGNSKAB 9.1 Finansiel tilstand Nedenfor er gengivet udvalgte hoved- og nøgletal for Banken for 2010, 2009 og Finanstilsynet har den 22. december 2010 pålagt Banken at give supplerende/korrigerende informationer om koncernregnskab for årene 2006, 2007 og 2008 samt første halvår 2007 og Den supplerende/korrigerende information er offentliggjort den 6. december 2010 og er vedlagt dette Prospekt som bilag 5: F-Pages og kan tillige findes på Bankens hjemmeside Kravet om supplerende/korrigerede oplysninger blev foranlediget af, at Finanstilsynet vurderede, at Handelsselskabet af 1/ Hadsten A/S, ejet af Bankens ledergruppe i årerne , skulle betragtes som en special purpose entity (SPE) til Aarhus Lokalbank, idet Banken i henhold til det konkrete aftalegrundlag havde alle fordele og alle risici i relation til selskabets aktiviteter. Som følge heraf skulle selskabet indgå i en væsentlighedsvurdering, der gjorde, at Banken i perioden var omfattet af koncernregnskabspligten. Banken offentliggjorde den 6. december 2010 supplerende/korrigerende informationer om koncernregnskab for årerne 2006, 2007 og 2008 samt første halvår 2007 og 2008 (Fondsbørsmeddelelse nr ). Den supplerende/korrigerende information ændrede ikke på tidligere offentliggjorte resultatopgørelser og balancer for Banken. Den væsentligste forskel var, at der i koncernregnskabet skete en forskydning mellem udlån og aktier i niveauet DKK 16 millioner. Regnskabsoplysningerne er uddraget af Bankens reviderede årsrapport for 2008 ekskl. den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2008 offentliggjort den 6. december 2010, idet den supplerende/korrigerende information for 2008 anses for uvæsentlige. Regnskabsoplysningerne for 2009 og 2010 er uddraget af de reviderede årsregnskaber for disse år. De udvalgte hoved- og nøgletal nedenfor er uddrag af Bankens årsrapporter for regnskabsårene 2008, 2009 og Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

70 Tabel 24: Hovedtal for Aarhus Lokalbank Aktieselskab for 2008, 2009 og kr Resultat i sammendrag Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter m.v Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger Resultat før skat Skat Årets resultat kr Status i sammendrag AKTIVER Kassebeholdning, tilgodehavender i andre pengeinstitutter Udlån Obligationer, aktier m.v Materielle aktiver Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld til andre pengeinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til dagsværdi Andre passiver m.v Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt EVENTUALFORPLIGTELSER Garantier Andre forpligtelser Eventualforpligtelser i alt Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab 70 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

71 Tabel 25: Udvalgte nøgletal for Aarhus Lokalbank Aktieselskab for 2008, 2009 og 2010 % Solvens og kapital Solvensprocent, A) 7,0 20,4 13,0 Kernekapitalprocent 3,4 11,9 6,5 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat -98,0 0,6-1,1 Egenkapitalforrentning efter skat -84,4 0,1-0,7 Indtjening pr. omkostningskrone, B) kr. 0,38 1,01 0,97 Markedsrisiko Renterisiko, C) -28,7-5,0-3,7 Valutaposition 2,5 4,1 9,1 Valutarisiko 1,5 0,1 0,2 Likviditet Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 113,3 176,6 189,6 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 284,4 123,8 130,3 Kreditrisiko Summen af store engagementer i forhold til basiskapital, D) 469,6 79,7 199,5 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 2,4 0,4 0,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 6,3 1,4 0,8 Årets nedskrivningsprocent 5,5 0,7 0,5 Årets udlånsvækst -9,6 11,3 4,0 Udlån i forhold til egenkapital 27,6 12,1 12,0 Aktieafkast Årets resultat pr. aktie * kr. -528,7 0,7-7,7 Indre værdi pr. aktie * kr Udbytte pr. aktie * kr Børskurs /årets resultat pr. aktie * -0,7 865,1-62,4 Børskurs /indre værdi pr. aktie * 0,90 0,70 0,43 Bemærkninger : A) Finanstilsynet har ved skrivelse af 28. januar 2011 meddelt Banken en midlertidig dispensation til overskridelse af grænserne i FIL 129, stk 2-5 vedrørende indregning af hybridkapital i solvensopgørelsen indtil 1. marts Dispensationen er ikke indregnet i ovenstående nøgletal. B) Indtjeningen omfatter nettorente - og gebyrindtægter, kursreguleringer, andre ordinære indtægter samt resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder. Omkostningerne omfatter udgifter til personale og administration, andre ordinære udgifter samt tab /nedskrivninger på debitorer. C ) Den øgede renterisiko ultimo 2010 i forhold til 2009 skyldes primært, at Banken har øget indlånsmassen fra mio. kr. til mio. kr. Samtidig med at en øget andel af indlånsmassen har en længere restløbetid. Derudover har bankens store negative resultat i 2010 medført en væsentlig lavere kernekapital incl. hybridkapital efter fradrag. D) Finanstilsynet har ved skrivelse af 15. februar 2011 meddelt Banken en midlertidig dispensation til overskridelse af 25 % grænsen for store engagementer i forhold til basiskapitalen. *) Pr. 100 kr. aktie. Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets Nøgletalsmodel. Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

72 Væsentlige elementer i anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis fremgår af Bankens årsrapporter, jf. afsnit Krydsreferencetabel. Udarbejdelse af årsregnskabet forudsætter, at Ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser. De områder, hvor der er kritiske skøn og vurderinger, som har væsentlig indflydelse på regnskaberne, er: Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Værdipapirer Udskudt skatteaktiv Kapitalplan - fortsat drift Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. foretages for at tage hensyn til værdiforringelse, som er sket efter første indregning. Nedskrivningen foretages som en kombination af individuelle og gruppevise nedskrivninger og er forbundet med en række skøn. Forudsætningerne for de anvendte skøn kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Det er således vanskeligt at foretage disse skøn og vurderinger. Hertil kommer, at de foretagne skøn og vurderinger involverer kundeforhold, som er forbundet med usikkerheder især i perioder med lavkonjunktur. Tidligere foretagne skøn kan derfor skulle ændres på grund af ny information, yderligere erfaringer eller efterfølgende begivenheder. En forværring af engagementerne vil indebære yderligere nedskrivninger. Værdipapirer For værdipapirer med noterede priser er der ikke foretaget væsentlige skøn. For værdipapirer, hvor værdiansættelsen kun i mindre grad bygger på observerbare markedsdata, er værdiansættelsen påvirket af skøn. Dette omfatter bl.a. sektoraktier. Udskudt skatteaktiv Udskudt skatteaktiv vedrørende uudnyttede skattemæssige underskud indregnes i den udstrækning, det anses for sandsynligt, at der inden for en overskuelig årrække realiseres skattemæssige overskud, hvori underskuddene kan modregnes. Fastlæggelsen af hvor stort et beløb, der kan indregnes, baseres på skøn over fremtidige skattepligtige overskud. Pr. 31. december 2010 har Banken vurderet, at et udskudt skatteaktiv på DKK 40 millioner kan realiseres inden for en periode på 5 år. Banken har herudover et ikke indregnet udskudt skatteaktiv på DKK 24 millioner ved en skatteprocent på 25. Kapitalplan fortsat drift Efter de foretagne samlede nedskrivninger i 2010 på DKK 255 millioner udgør Bankens egenkapital pr. 31.december 2010 ca. DKK 136 millioner, hvilket er ensbetydende med, at Bankens solvens herefter udgør 7 % pr. 31. december 2010 overfor Lov om Finansiel Virksomheds krav på 8 %. Bankens individuelle solvensbehov blev opgjort til 10,6 %, hvoraf fulgte en solvensmæssig underdækning på 3,6 %. Banken ansøgte derfor om og opnåede den 28. januar 2011 en midlertidig dispensation fra Finanstilsynet til at overskride grænserne i 129, stk. 2-5 i Lov om Finansiel Virksomhed vedrørende indregning af efterstillet kapital, således at Bankens solvens umiddelbart kunne opgøres til ca. 13 %. Banken opfyldte derved kapitalkravene i forhold til Bankens individuelle solvensbehov. Der henvises til afsnit Aktuel situation for en nærmere beskrivelse af Kapitalplanen og Bankens aktuelle situation. Banken har som led i gennemførelse af Kapitalplanen besluttet at udnytte retten til at konvertere 80 % af den statslige hybridkapital, svarende til DKK 142,2 millioner med tillæg af renter eller i alt DKK 147,2 millioner til aktiekapital. Hvis konverteringen havde været gennemført 31. december 2010, ville Bankens egenkapital have udgjort DKK 278 millioner. Dette ville have bragt Bankens solvens op på ca. 13 %, hvilket skal ses i forhold til det af Banken opgjorte solvensbehov på 10,6 %. Konverteringen blev gennemført med virkning fra den 25. februar 2011, hvorefter Bankens solvens kunne opgøres til 13,8 %. Dette blev meddelt ved Fondsbørsmeddelelse nr af 28. februar Anden fase af Kapitalplanen består af en konvertering af de Eksisterende Kapitalbeviser til enten de Udbudte Aktier eller Nye Kapitalbeviser. Den samlede Kapitalplan skal muliggøre Bankens bevarelse og genskabe en rentabel drift. Usikkerhed om kapitalplanens gennemførelse i sin helhed giver usikkerhed om Bankens fremtidige kapitalforhold og de risici, der er forbundet hermed. Der vil også fremadrettet være en væsentlig risiko forbundet med Bankens udlån og garantier til ejendoms- og landbrugssegmentet. 9.2 Driftsresultater Regnskabsoplysningerne nedenfor er uddraget af årsrapporterne 2008, 2009 og Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

73 2008 Banken opnåede i 2008 et negativt resultat før skat på DKK3,5 millioner. Resultatet blev betegnet som utilfredsstillende. De samlede nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde DKK 30,9 millioner, hvoraf der i 2008 blev konstateret endelige tab i størrelsesordenen DKK 0,7 millioner. Omkostningerne steg med 28,9 %, der relaterede sig til et stigende antal medarbejdere og øgede administrationsudgifter. Endvidere blev der i 2008 afholdt ekstraordinære udgifter til Bankens hovedsædeflytning og 100 års jubilæumsaktiviteter, der samlet udgjorde ca. DKK 0,7 millioner. Bankens egenkapital udgjorde ultimo 2008 DKK 309,1 millioner, og solvensprocenten blev opgjort til 13, Banken opnåede i 2009 et resultat før skat på DKK 1,8 millioner. Resultatet blev betegnet som acceptabelt. De samlede nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde DKK 41,4 millioner, hvoraf der i 2009 blev konstateret endelige tab i størrelsesordenen DKK 11 millioner. Omkostningerne faldt med 4,9 % svarende til DKK 4,7 millioner. Bankens egenkapital udgjorde ultimo 2009 DKK 340,7 millioner efter en gennemført kapitaludvidelse i juni måned 2009 med et provenu på DKK 41,6 millioner. Bankens solvens blev opgjort til 20,4 % som følge af, at Banken i december måned 2009 modtog et statsligt kapitalindskud i form af hybrid kernekapital på DKK 177,75 millioner i henhold til Aftalen om Statsligt Kapitalindskud (Bankpakke II) Banken opnåede i 2010 et negativt resultat før skat på DKK 233 millioner. Resultatet blev betegnet som særdeles utilfredsstillende. Resultatet var påvirket af usædvanlige høje nedskrivninger som følge af en fejlslagen gennemført vækststrategi i årene 2006 til 2008, hvor Banken næsten firdoblede sit udlån fra ca. DKK 1 milliard til ca. DKK 4 milliarder. Dette via en markant ekspansion inden for ejendomssektoren. De samlede nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde DKK 254,8 millioner, hvoraf der i 2010 blev konstateret endelige tab i størrelsesordenen DKK 26 millioner. Nedskrivningerne i 4. kvartal 2010 udgjorde DKK 133 millioner som følge af en ændret strategi med fokus på forbedret soliditet og lønsomhed og dermed et ønske om at nedbringe Bankens udlånseksponering inden for ejendomssektoren og landbrugssektoren. Konkret betød denne strategiændring, at Banken var nødsaget til at anlægge et mere konservativt skøn ved vurderingen af de af kunderne stillede sikkerheder, dvs. eventuel realisation inden for en kortere tidsperiode i stedet for et normalt længere tidsperspektiv. Omkostningerne steg med 8,5 %, der hovedsageligt relaterede sig til fratrædelsesgodtgørelser og lønninger til opsagte medarbejdere udbetalt i forbindelse med direktørfratrædelse og en generel reduktion på ni personer af medarbejderstaben i november Bankens egenkapital udgjorde ultimo 2010 DKK 135,6 millioner. Dette var i forhold til 2009 et fald på DKK 205 millioner og skyldtes Bankens negative resultat i Solvensprocenten blev pr. 31. december 2010 opgjort til 7,0 overfor Lov om Finansiel Virksomheds krav på 8 %. Bankens individuelle solvensbehov blev opgjort til 10,6 %, hvoraf fulgte en solvensmæssig underdækning på 3,6 %. Banken søgte derfor en midlertidig dispensation til at overskride grænserne i 129, stk. 2-5 i Lov om Finansiel Virksomhed vedrørende indregning af efterstillet kapital, således at Bankens solvens umiddelbart kunne opgøres til ca. 13 %, og Banken derved opfyldte kapitalkravene i forhold til Bankens individuelle solvensbehov. Der henvises til afsnit Aktuel situation ovenfor for en beskrivelse af Kapitalplanen Driftsindtægter Regnskabsoplysningerne nedenfor er uddraget af årsrapporterne 2008, 2009 og 2010 til brug for Prospektet. Der henvises til afsnit Krydsreferencetabel vedrørende resultatopgørelse og balance for årsregnskabet for 2008 samt noter til årsregnskaberne for 2010, 2009 og Herudover henvises til bilag 5: F-Pages for årsregnskaberne for 2009 og Årsrapporterne er aflagt i overensstemmelse med Regnskabsbekendtgørelsen. Nedenstående gennemgang bør læses i sammenhæng med Bankens årsrapporter og delrapporter. Resultatopgørelse Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

74 Tabel 26: Udvikling i resultat før skat kr Resultat før skat Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Aarhus Lokalbank Aktieselskabs resultater har været påvirket af den økonomiske og finansielle krise som startede i efteråret 2007 og blev intensiveret i årene Den væsentligste årsag til det dårlige resultat for 2010 er nedskrivninger på udlånsporteføljen, hvoraf nedskrivninger på ejendomsrelaterede udlån og på udlån til landbrug udgjorde hovedparten af nedskrivningerne. Tabel 27: Udvikling i udlån og nedskrivninger kr Udlån og andre tilgodehavender* Nedskrivninger Procent nedskrivning* 6,82% 1,00% 0,83% * Efter nedskrivninger Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Det fremgår af ovenstående tabel, at finanskrisen har haft en betydelig negativ effekt på Bankens regnskaber i årene Ultimo 2007 var den akkumulerede nedskrivningsprocent 0,3 % mens den ultimo 2010 er steget til 6,3 %, mens udlånsmassen generelt er uændret over perioden. Dette har medført en øget nedskrivningsprocent på 6 %. I det samlede nedskrivningsbeløb er indeholdt DKK 25 millioner som følge af Bankens deltagelse i Bankpakke I. På baggrund af et meget utilfredsstillende resultat i 3. kvartal 2010 blev en ny strategi iværksat. Bankens daværende direktør fratrådte, og der blev iværksat en analyse af Bankens udlånsengagement. Analysen viste et yderligere nedskrivningsbehov på DKK 133 millioner fordelt hovedsagligt på ejendoms- og landbrugssektoren. Nedskrivninger vedrørende Bankens private kunder er på et fortsat lavt niveau. Der er i 2010 konstateret tab i størrelsesordenen DKK 26 millioner. Tabel 28: Udvikling i netto rente- og gebyrindtægter kr Netto rente- og gebyrindtægter % af udlån og andre tilgodehavender 3,73% 3,72% 3,86% Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Bankens netto rente- og gebyrindtægter steg fra 2008 til 2009 med 7,4 %. Fra 2009 til 2010 faldt netto rente- og gebyrindtægter med 9,5 %. Udviklingen skyldes hovedsageligt en reduktion i Bankens garantiprovisioner, samt Bankens øgede fokus på at øge indlånsmassen, som resulterede i en forøgelse i indlånsmassen fra DKK millioner ultimo 2009 til DKK millioner ultimo Tabel 29: Udvikling i kursreguleringer og værdipapirportefølje kr Værdipapirportefølje Kursreguleringer Kursreguleringsprocent 0,26% 0,78% -4,49% Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Kursregulering på værdipapirer har gennem årene været yderst volatil og gav i 2010 en positiv kursregulering på DKK 2 millioner. Obligationer gav et negativt resultat med DKK 5,2 millioner, aktier en positiv kursregulering på DKK 4,1 millioner og en positiv kursregulering af gæld udgjorde DKK 3,9 millioner. Porteføljen består i væsentlig grad af obligationer (DKK 626 millioner) og aktier (DKK 145 millioner). Aktierne består i væsentlig grad af aktier i samarbejdspartnere, så som DLR Kredit A/S og andre. Banken realiserede et tab på obligationer på DKK 5,2 millioner og en gevinst på aktier på DKK 4,1 millioner. 74 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

75 Tabel 30: Udvikling i personale og administrationsomkostninger kr Samlede personale og adm. omk Procentuel stigning 8,50% 3,81% 16,60% Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Det fremgår af ovenstående tabel, at der fra 2008 til 2009 var en beskeden omkostningsstigning på 3,8 %. Personaleog administrationsomkostninger på 4,9 % svarende til DKK 4,7 millioner i 2008 skyldes, at Banken i 2008 havde udgifter af særlig karakter til flytning af hovedsæde fra Hadsten til Aarhus samt afholdelse af 100 års jubilæum. Korrigeret for disse særlige omkostninger var omkostningsstigningen på 9,7 %. I 2010 steg personale- og administrationsomkostningerne med 8,5 %, svarende til DKK 7,8 millioner. Stigningen skyldes hovedsagligt fratrædelsesgodtgørelser og lønninger til opsagte medarbejdere, som er hensat pr. 31. december Når der ses bort herfra, er der konstateret en beskeden omkostningsstigning på 3,0 % svarende til DKK 2,8 millioner. Det gennemsnitlige antal beskæftigede er omregnet til heltidsansatte reduceret fra 96 til 92. Tabel 31: Udvikling i balance kr Samlede balance Procentuel ændring 18,12% 12,50% 6,91% Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Aarhus Lokalbank Aktieselskabs balance steg fra 2008 til 2009 med DKK 0,6 milliarder. Stigningen fra 2008 til 2009 på 12,5 % skyldes primært en stigning i indlån og anden gæld på ca. DKK 0,4 milliarder og optagelse af yderligere efterstillet kapital på ca. DKK 0,2 milliarder. Aarhus Lokalbank Aktieselskabs samlede balance udgjorde pr. 31. december 2010 DKK 6,4 millioner, en stigning på 18,12 % i forhold til Den væsentligste årsag til stigningen skyldes en stigning i indlån og anden gæld, der steg fra DKK 2,4 milliarder i 2009 til DKK 3,6 milliarder i 2010, hvilket har medført en forbedret likviditet. Tabel 32: Udvikling i egenkapital i procent af balancen kr Egenkapital Egenkapital % 2,13% 6,32% 6,45% Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Stigningen i Bankens egenkapital fra DKK 309 millioner i 2008 til DKK 341 millioner i 2009 skyldes en aktieudvidelse med nominelt DKK 8 millioner og en overkurs på DKK 33 millioner. Grundet det betydelige negative resultat i 2010 har Bankens egenkapital haft en negativ udvikling fra 2009 til 2010 på DKK 205 millioner. Dette har medført at egenkapitalen ultimo 2010 udgør 2,1 % af Bankens balance. I forbindelse med gennemførelsen af Fase I af den fremlagte Kapitalplan den 25. februar en konvertering af 80 % af den statslige hybride kernekapital, DKK 142,2 millioner med tillæg af renter eller i alt DKK 147,2 millioner - er egenkapitalen steget til DKK 283 millioner. Kapitalplanen er nærmere beskrevet ovenfor i afsnit Aktuel situation. Tabel 33: Udviklingen i efterstillet kapital kr Efterstillet kapital Eferstillet kapital i.f.t. til balance 9,31% 11,68% 9,43% Efterstillet kapital i.f.t. egenkapital 436,94% 184,62% 146,13% Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Banken har siden 2008 øget den efterstillede kapital fra DKK 452 millioner til DKK 592 millioner pr. 31. december Dette udgør en stigning på 31 % i forhold til 2008, hvor egenkapitalen i samme periode er faldet med 56 %. Da indregningen af efterstillet kapital i det samlede kapitalgrundlag er begrænset af 129, stk. 2-5 i Lov om Finansiel Virksomhed, skaber fordelingen mellem efterstillet kapital og egenkapitalen fremadrettede kapitaludfordringer for Banken. Banken har derfor fremlagt en Kapitalplan, der retter op på dette forhold. Banken har således konverteret en del af det statslige kapitalindskud i form af hybrid kernekapital, som Banken har modtaget i henhold til Aftalen om Statsligt Kapitalindskud til aktiekapital i Banken med virkning fra den 25. februar Herudover er det hensigten med Udbuddet og det samtidigt hermed foretagne udbud af de Udbudte Aktier at konvertere de Eksisterende Kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital til enten aktiekapital i Banken eller Nye Kapi- Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

76 talbeviser i form af hybrid kernekapital. Kapitalplanen er nærmere beskrevet ovenfor i afsnit Aktuel situation. Effekten af den allerede foretagne konvertering af det statslige kapitalindskud på forholdet mellem Bankens efterstillede kapital og egenkapital er beskrevet i afsnit Aktuel situation. Bankens aktier Kursudviklingen på Bankens aktier gennem 2010 har medført et negativt afkast på 47,8 %. Kursen er i perioden 1. januar december 2010 faldet fra kurs 66,7 til kurs 34,8. Banken har pr. ultimo aktionærer. Den indre værdi af en Aarhus Lokalbank Aktieselskab aktie kan med baggrund i egenkapitalen ultimo 2010 beregnes til 38,7. Bankens samlede børsværdi er ultimo 2010 på DKK 132,6 millioner. Børskursen målt i forhold til indre værdi er opgjort til 0,9 ultimo Bankens samlede markedsværdi baseret på statens konverteringskurs var den 25. februar 2011 DKK 76,4 millioner Væsentlige ændringer Banken har med baggrund i den økonomiske og finansielle krise ønsket at ændre strategi med fokus på forbedret soliditet og lønsomhed og dermed ønsket at nedbringe Bankens udlånseksponering inden for ejendomssektoren og landbrugssektoren. Konkret har denne strategiændring betydet, at Banken har været nødsaget til at anlægge et mere konservativt skøn ved vurderingen af de af kunderne stillede sikkerheder, dvs. eventuel realisation inden for en kortere tidsperiode i stedet for et normalt længere tidsperspektiv. Derudover er Aarhus Lokalbank Aktieselskab ikke bekendt med usædvanlige eller sjældne begivenheder, som ikke er nævnt tidligere i dette afsnit 9 Gennemgang af drift og regnskab Statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer Aarhus Lokalbank Aktieselskab er ikke underlagt statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer, der har eller kan få væsentlig direkte eller indirekte indflydelse på Aarhus Lokalbank Aktieselskabs virksomhed udover de lovgivningsmæssige forhold, som er nærmere beskrevet i afsnit 26 Regulatoriske forhold, herunder Bankens deltagelse i Bankpakke II og Overgangsordningen samt indvirkningen af Bankpakke III. Aarhus Lokalbank Aktieselskab tilsluttede sig Bankpakke I i oktober Deltagelsen i ordningen medførte af væsentlige forhold, at Aarhus Lokalbank Aktieselskab forpligtede sig til sammen med 132 andre danske pengeinstitutter at bidrage til en statslig garantiordning. Aarhus Lokalbank Aktieselskab har samlet betalt DKK 63,1 millioner i forbindelse med Bankens deltagelse i Bankpakke I. I 2010 var betalingen DKK 25 millioner. Der forventes ikke at være yderligere udgifter forbundet med deltagelsen i Bankpakke I. Bankens generalforsamling bemyndigede ved den ordinære generalforsamling den 14. marts 2009 Bestyrelsen til at ansøge om optagelse af hybrid kernekapital i form at et statsligt kapitalindskud i henhold til Bankpakke II. På det grundlag ansøgte Banken om og modtog den 23. december 2009 i alt DKK 177,8 millioner i form hybrid kernekapital i henhold til Aftalen om Statsligt Kapitalindskud. Den 31. januar 2011 udnyttede Banken sin konverteringsret efter Aftalen om Statsligt Kapitalindskud til med virkning fra den 25. februar 2011 at konvertere DKK 142,2 millioner med tillæg af renter eller i alt DKK 147,2 millioner af det statslige kapitalindskud til aktier i Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Herved ejer den danske stat i alt 67,5 % af aktierne i Aarhus Lokalbank Aktieselskab pr. Prospektdatoen, inklusiv Finansiel Stabilitets ejerandel. De nærmere begrænsninger og forpligtelser, som Banken er underlagt som følge af modtagelsen af det statslige kapitalindskud, er beskrevet nedenfor i afsnit 26.2 Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet. Banken har endvidere udstedt obligationer og optaget seniorlån med garanti fra den danske stat under Overgangsordningen for et beløb på i alt ca. DKK 1,6 milliarder. For en nærmere beskrivelse af Overgangsordningen og de begrænsninger og forpligtelser Banken er underlagt som følge sin deltagelse heri henvises til afsnit 26.2 Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet. De begrænsninger, der følger af Bankpakke II og Overgangsordningen, kan påvirke Aarhus Lokalbank Aktieselskabs resultat- og solvensmæssige forhold i en længere årrække fremover, afhængig af udviklingen i den økonomiske og finansielle krise og udviklingen i Aarhus Lokalbank Aktieselskabs økonomiske situation. Det kan ikke udelukkes, at der fra lovgivers side vil blive taget nye lovgivningsmæssige initiativer, som medfører, at Aarhus Lokalbank Aktieselskab kan blive omfattet af yderligere lovregler eller får mulighed for at deltage i yderligere statslige støtteordninger. Dette kan få væsentlig direkte eller indirekte indflydelse på Aarhus Lokalbank Aktieselskabs virksomhed i såvel positiv som negativ retning, herunder indvirke på Bankens mulighed for at forsætte som selvstændig bank. Finansministeriet og Finansiel Stabilitet har ikke haft indvendinger mod Aarhus Lokalbank Aktieselskabs samlede Kapitalplan, som indeholder konvertering af det statslige kapitalindskud samt ombytning ved konvertering af ansvarlig lånekapital. Såfremt Kapitalplanen ikke gennemføres, er der en væsentlig risiko for, at Aarhus Lokalbank Aktieselskab på kort eller mellemlang sigt ikke kan opfylde lovkravene vedrørende solvens og må ophøre med at fungere som selvstændig bank. 76 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

77 10 KAPITALBEREDSKAB Bankens balance er pr. 31. december 2010 på DKK 6,4 milliarder mod DKK 5,4 milliarder i De samlede udlån og garantier er faldet med DKK 750,1 millioner svarende til et fald på 14,1 %. I årets sidste kvartal skete der en reduktion i Bankens udlån og garantier til finansiering af ejendomme ved omlægning til realkredit- og hypotekbanklån. Denne udvikling vil blive intensiveret i 2011 i forbindelse med Bankens ændrede strategi. Der henvises til bilag 5: F-Pages. Bankens egenkapital er faldet med DKK 205 millioner, hvilket skyldes Bankens negative resultat for Kapitalforhold Tabel 34: Bankens solvensprocent, kernekapitalprocent, basiskapital, de vægtede aktiver og solvensbehovet % Solvensprocent 7,0 20,4 Kernekapitalprocent 3,4 11,9 Basiskapital (1.000 kr) Vægtede aktiver (1.000 kr.) Solvensbehov 10,6 11,8 Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Solvens Solvensprocenten er pr. 31. december 2010 opgjort til 7,0 mod 20,4 i Lov om Finansiel Virksomheds solvenskrav er 8 %, og Bankens solvensbehov er opgjort til 10,6 %. Faldet i solvensprocenten skyldes, at der i 2010 er realiseret et underskud på DKK 201 millioner. Den solvensmæssige underdækning var således umiddelbart på 3,6 %. I den anledning fik Banken en midlertidig dispensation fra Finanstilsynet til at overskride grænserne i 129, stk. 2-5 i Lov om Finansiel Virksomhed vedrørende indregning af efterstillet kapital. Herefter kunne Bankens solvens midlertidigt opgøres til 13,0 %. Banken har igangsat Kapitalplanen med det formål at styrke Bankens kapitalgrundlag og solvens. For en nærmere beskrivelse af Kapitalplanen henvises til afsnit Aktuel situation. Banken har som led i gennemførelse af Fase I af Kapitalplanen udnyttet retten til at konvertere en del af det statslige hybride kapitalindskud, DKK 142,2 millioner med tillæg af renter eller i alt DKK 147,2 millioner, til aktier. Konverteringskursen blev fastsat af en af Foreningen for Statsautoriserede Revisorer udpeget vurderingsmand på grundlag af de i Aftalen om Statsligt Kapitalindskud fastlagte retningslinjer. Vurderingsmanden fastsatte den 21. februar 2011 konverteringskursen til DKK 20,11 pr. aktie a DKK 10 svarende til kurs 201,1. Aftalegrundlaget for konvertering er optaget som en del af Bankens vedtægter, der kan findes på Bankens hjemmeside, og som er vedlagt dette Prospekt som bilag 1. Konverteringen blev endelig gennemført den 25. februar Efter gennemførelse af konverteringen kan Bankens solvensprocent opgøres til 13,8. Finanstilsynets dispensation i henhold til 129, stk. 7 i Lov om Finansiel Virksomhed er således ikke længere nødvendig. Banken har meddelt dette ved Fondsbørsmeddelelse nr af 28. februar Efter gennemførelse af konverteringen af det statslige kapitalindskud udgør det statslige kapitalindskud i form af hybrid kernekapital nominelt DKK 35,6 millioner. Tabel 35: Udvikling i solvensbehov % Solvensbehov 10,6 11,8 7,9 Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Ved opgørelse af Bankens kapitaldækning anvendes standardmetoden for beregning af kredit- og markedsrisici. For operationelle risici anvendes basisindikatormetoden. I henhold til bestemmelserne i Kapitaldækningsbekendtgørelsen skal Banken offentliggøre detaljerede informationer om risici, kapitalstruktur, kapitaldækning og risikostyring m.v. i en samlet risikorapport. Risikorapporten Risikorap- Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

78 portering for Aarhus Lokalbank Aktieselskab dateret 31. december 2010 fremgår af Bankens hjemmeside og er vedlagt dette Prospekt som bilag 3. Kapitalisering og gæld Tabel 36: Opgørelse af Bankens kapitalisering og gæld Type kr. % kr. % kr. % Gæld til kreditinstitutter og centralbanker , , ,9 Indlån og anden gæld , , ,4 Udstedte obligationer , , ,1 Øvrige gæld og forpligtelser , , ,7 Efterstillet kapitalindskud , , ,4 Egenkapital , , ,5 Samlet balance , , ,0 Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Pr. 31. december 2010 udgør den væsentligste del af kapitaliseringen indlån fra kunder (56,09 %) og obligationsudstedelser (24,95 %). Af gælden udgør ca. DKK 1,3 milliarder anfordringsgæld, ca. DKK 1,4 milliarder gæld med restløbetid mindre end 1 år, ca. DKK 3 milliarder gæld med restløbetid på mellem 1 og 5 år og ca. DKK 0,6 milliarder gæld med restløbetid på mere end 5 år. Der henvises til afsnit 10.4 Begrænsninger i brugen af kapitalressourcerne for en nærmere beskrivelse af et lån stort EUR 35 millioner, som er blevet opsagt i forbindelse med statens konvertering af en del af det statslige kapitalindskud. Tabel 37: Fordeling af samlet gæld og indlån kr Fordelt efter restløbetid: På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Tabel 38: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker kr Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Gæld til kreditinstitutter Fordelt efter restløbetid: Anfordringsgæld Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år I alt Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Gælden til kreditinstitutter og centralbanker er reduceret væsentlig fra 2009 til 2010, hvilket skyldes Bankens styrkelse af indlån. Hovedparten af gælden er på anfordring. 78 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

79 Tabel 39: Indlån og anden gæld kr Indlån og anden gæld: På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud **) Særlige indlånsformer I alt indlån Fordelt efter restløbetid: På anfordring *) Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år **) Over 5 år I alt *) Særlige indlånsformer under udbetaling indgår i posten "Anfordring", mens beløbet i specifikationen af de forskellige indlånsformer i stedet indgår i posten "Særlige indlånsformer". **) I 2010 vedrører DKK 241 millioner statsgaranterede obligationslån udstedt som ikke massegældsbreve under Bankpakke II. Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Indlån og anden gæld har udviklet sig positivt med en væsentlig stigning i indlån. Indlånene er øget med restløbetid på 1-5 år, hvor anfordringsmidler er blevet reduceret, hvilket gør Bankens likviditet mere robust. Tabel 40: Obligationsgæld kr Udstedte obligationer til amortiseret kostpris: Fordelt efter restløbetid: Over et år og til og med 5 år I alt Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Obligationsgælden er øget med ca. DKK 380 millioner. I kraft af deltagelse i Overgangsordningen er der udstedt obligationer for lige under DKK 1,6 milliarder garanteret af den danske stat. DKK 241 millioner af disse er indregnet under indlån, da disse er udstedt som ikke-massegældsbreve. Tabel 41: Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud kr Fordelt efter restløbetid: Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Hovedparten af den optagne gæld er ikke sikret, men de udstedte obligationer samt et seniorlån på USD 45 millioner eller i alt ca. DKK 1,6 milliarder er garanterede af den danske stat i medfør af Bankens deltagelse i Overgangsordnin- Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

80 gen. Der henvises til afsnit 26.2 Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet for en nærmere beskrivelse af Overgangsordningen og Bankens aftale om individuel statsgaranti indgået med den danske stat. For en nærmere beskrivelse af Aarhus Lokalbank Aktieselskabs samlede gæld til kreditinstitutter, hvor udløbsprofilen på Bankens funding også fremgår, henvises til det ovenfor under i nærværende afsnit 10 Kapitalberedskab anførte. For yderligere oplysninger om kapitalforhold henvises til Årsrapporten for 2010, note 1, jf. bilag 5: F-Pages samt Årsrapporten for 2009 og Årsrapporten for 2008, jf. afsnit Krydsreferencetabel om kapitalforhold og risikostyring, hvor likviditetsrisiko nærmere er beskrevet Udsteders pengestrømme Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat før skat og viser Aarhus Lokalbank Aktieselskabs pengestrømme fra drifts- investerings- og finansieringsaktiviteter samt årets forskydning i likvider. 80 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

81 Tabel 42: Pengestrømsopgørelse kr Årets resultat før skat Af- og nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Afskrivninger og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Urealiseret kursregulering af kapitalandele Urealiseret kursregulering på værdipapirer Andre resultatposter uden likviditetsvirkning Betalt skat netto Korrigeret driftsresultat Ændringer i tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Ændringer i udlån Ændringer i værdipapirer Ændringer i indlån Ændring i gæld til kreditinstitutter og centralbanker Ændringer i udstedte obligationer Ændringer i øvrige aktiver og passiver Pengestrømme vedrørende drift i alt Køb af datterselskaber Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende investeringer i alt Pengestrømme vedrørende finansiering: Betalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udvidelse af aktiekapital Overskud ved emission Indfrielse af efterstillede kapitalindskud Udvidelse af efterstillede kapitalindskud Pengestrømme vedrørende finansiering i alt Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo Specifikation af likvider ultimo Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. til forfald Likvider ultimo i alt Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Likvider består af kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker samt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med en oprindelig løbetid på under tre måneder. Den samlede pengestrøm i 2008 udgør DKK 238 millioner. Pengestrømme vedrørende drift udgør DKK 161 millioner, som primært kommer fra resultatet i 2008 samt fra en mindsket pengebinding i værdipapirer og øvrige aktiver og passiver. Den øgede pengebinding i udlån på DKK 170 millioner opvejes af en tilsvarende stigning i indlån på DKK 179 millioner. Den mindskede gæld hos kreditinstitutter på DKK 64 millioner udlignes af en forøgelse af udstedte obligationer. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

82 Pengestrømmene vedrørende finansiering øges med DKK 89 millioner, som skyldes en øget netto tilgang af efterstillede kapitalindskud på DKK 110 millioner. Pengestrømme vedrørende investeringer var negativ med DKK 11 millioner. Den samlede pengestrøm i 2009 var negativ med DKK 474 millioner. Pengestrømme vedrørende driften var negativ med DKK 678 millioner. De negative pengestrømme fra øget udlånsvækst på DKK 444 millioner udlignes i høj grad af den øgede indlånsvækst på DKK 392 millioner. Bankens negative pengestrømme på mindsket gæld til kreditinstitutter med DKK 828 millioner udlignes i høj grad af en nettotilgang af udstedte obligationer på DKK 771 millioner. De væsentlige negative pengestrømme vedrørende drift i 2009 skyldes primært Bankens øgede investeringer på DKK 576 millioner i obligationer foretaget med henblik på at sikre en bedre forrentning af Bankens likvider. Pengestrømmene vedrørende finansiering øges med DKK 215 millioner, som primært skyldes øget udvidelse af efterstillede kapitalindskud på DKK 175 millioner, udvidelse af aktiekapital og modtaget overkurs ved emission på DKK 33 millioner. Pengestrømme vedrørende investeringer var negativ med DKK 11 millioner. Den samlede pengestrøm i 2010 udgør DKK 218 millioner. Pengestrømme vedrørende driften udgør DKK 262 millioner. I 2010 har Banken oplevet en stor tilgang af indlån, hvilket har givet en positiv pengestrøm på DKK millioner samtidig med en positiv pengestrøm fra Bankens fald i udlån på DKK 126 millioner. Den afledte likviditet heraf, er anvendt til at øge netto tilgodehavendet hos kreditinstitutter og centralbanker. Pengestrømmene vedrørende finansiering er negativ med DKK 43 millioner, som primært skyldes indfrielse af efterstillet kapital på DKK 40 millioner. Pengestrømme vedrørende investeringer udgør DKK 1 million. Bankens kapitalberedskab Banken har vedtaget en likviditetspolitik med det formål at sikre, at Bankens likviditet på kort og lang sigt er tilstrækkelig efter Lov om Finansiel Virksomhed samt egne interne risikovurderinger. Bankens målsætning er at have en overdækning på likviditet, der er 100 % over mindstekravet i Lov om Finansiel Virksomhed. Bankens målsætning er, at den frie likviditet dækker den kommende måneds kendte likviditetstræk. Bankens målsætning er, at Bankens udlån er afdækket med summen af egenkapital, supplerende kapital, indlån og langfristet lån og kredittilsagn med løbetid på 12 måneder og derover. Opgørelse og overvågning af likviditeten sker på daglig basis, og Direktionen og Bestyrelsen modtager løbende rapportering ud fra fastlagte retningslinjer. Overdækning i forhold til krav om likviditet i Lov om Finansiel Virksomhed er opfyldt med 284,4 %. Ledelsen har fastlagt en minimumslikviditetsprocent på det dobbelte af lovkravet både for 15 % kravet og 10 % kravet i Lov om Finansiel Virksomhed % kravet er opfyldt med en overdækning på %, og 10 % kravet er opfyldt med en overdækning på 284,4 %, svarende til DKK millioner. Banken havde pr. 31.december 2010 en samlet likviditet på DKK 2,599 milliarder Udsteders funding - lånebehov/finansieringsstruktur Banken har i de senere år haft en stærk stigning i udlånet, hvilket har øget kravet til funding udover Bankens stabile indlånsbase. Banken funder sine udlån og investeringer gennem de indlån, Banken modtager fra kunder. I tilfælde af at Bankens udlån og investeringer overstiger det modtagne indlån, vil Banken funde sig fra andre kilder. Bankens udlån vil så vidt muligt blive afpasset efter muligheden for at opnå funding fra eksterne kilder. Banken har foretaget en betydelig refinansiering i 2010 af sin langfristede funding. Banken opdeler sin eksterne funding i en kort- og langfristet. Den langfristede funding omfatter funding gennem seniorlån, udstedte obligationer, hybrid kernekapital samt supplerende kapital. Banken har redefineret sin vækststrategi, og fremover vil Banken fokusere på at konsolidere sig via en forsat reduktion i udlånsaktiviteten, en diversificering af udlånsporteføljen sektormæssigt samt en styrkelse af egenkapitalen. Banken har en målsætning om at reducere de vægtede aktiver (via reduktion af udlån) med gennemsnitlig DKK 500 millioner per år i 2011 og Banken reducerede i 2010 sine udlån med ca. DKK 395 millioner (9,6 %). Banken har i 2010 haft netto indlånstilgang, men Banken har for 2012 forudsat et fald i indlån i niveauet DKK 500 millioner. Nedbringelsen i indlån vil løbende blive tilpasset nedbringelsen i udlån. Kortfristet funding Af gælden udgør ca. DKK 1,3 milliarder anfordringsgæld og ca. DKK 1,4 milliarder gæld med restløbetid mindre end 1 år. Langfristet funding I 2010 udgør den væsentligste del af kapitaliseringen lån for ca. DKK 3,0 milliarder med restløbetid på mellem 1 og 5 år og ca. DKK 0,6 milliarder med restløbetid på mere end 5 år. 82 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

83 Finansieringsaftaler Tabel 43: Oversigt over ansvarlige og hybride finansieringsaftaler pr. Prospektdatoen Type lån Hovedstol Udløbsdato Aktuel rentesats Ansvarlig kapital / CIBOR 3 + 1,10% p.a. Ansvarlig kapital / CIBOR 3 + 1,10% p.a. Ansvarlig kapital / CIBOR 6 + 1,10% p.a. Ansvarlig kapital / % fast rente Hybrid Ingen CIBOR 3 + 2,82% Hybrid Ingen 10,92 % fast rente Oversigt over andre betydende finansieringsaftaler: Type lån Hovedstol Udløbsdato Rentesats Statsgaranterede obligationer, Ca ,07 % - 2,57 % Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Se note 22 i årsrapporten 2010, der beskriver efterstillede kapitalindskud (ansvarligt lån) og hybrid kernekapital, jf. bilag 5: F-Pages. I relation til ovenstående ansvarlige lån bliver DKK 150 millioner omfattet af tilbuddet om ombytning til Udbudte Aktier eller Nye Kapitalbeviser og DKK 75 millioner ansvarligt lån erstattet med DKK 75 millioner hybrid kernekapital. Planlagt refinansiering Aarhus Lokalbank Aktieselskabs mulighed for at refinansiere lån fremover vil i væsentlig grad være påvirket af Bankens kapitalstruktur og solvensniveau. Den fremlagte Kapitalplan er væsentlig i forhold til reetablering af Bankens egenkapitalgrundlag og solvens, opfyldelse af kravene i Lov om Finansiel Virksomhed fremover samt muligheden for at dække lånebehovet i markedet. Banken har vedtaget en likviditetspolitik med det formål at sikre, at Bankens likviditet på kort og lang sigt er tilstrækkelig efter Lov om Finansiel Virksomhed samt egne interne risikovurderinger. I 2013 forfalder en stor del af Bankens funding til indfrielse, herunder DKK 1,6 milliarder i form af obligationslån garanteret af den danske stat i henhold til Overgangsordningen. Indfrielse af disse lån påtænkes delvist finansieret via nedbringelse af Bankens udlån og delvist finansieret via Bankens likviditetsreserve som strategisk fastholdes på minimum 100 % i overdækning i forhold til lovens krav frem til indfrielsen af lån med statsgaranti medio 2013 samt eventuel nyudstedelse af seniorkapital i Den forudsatte reduktion i udlån skal opnås ved blandt andet refinansiering af ejendomseksponering ved realkreditlån eller lån i andre pengeinstitutter. Der kan være en væsentlig risiko forbundet hermed, hvis relevante kreditinstitutter ikke ønsker at finansiere de belånte aktiver. I tillæg til refinansieringsprocessen skal Banken også nedbringe ejendomsengagementer via afhændelse af aktiver. Der kan ligeledes være risiko forbundet hermed, hvis ikke aktiverne kan afhændes til opgjorte værdier. I disse tilfælde vil Bankens tab kunne øges, og Bankens kapitalgrundlag vil dermed svækkes. Banken er afhængig af at strategien omkring nedbringelse af udlån lykkes for derigennem at kunne indfri lånene med statsgaranti i 2013, da Bankens nuværende likviditetsreserver ikke dækker optagne lån med statsgaranti, og markedssituationen omkring etablering af seniorlån eller anden alternativ funding i 2013 er som nævnt ovenfor ukendt Begrænsninger i brugen af kapitalressourcerne Bankens deltagelse i Bankpakke II medfører visse begrænsninger for Bankens brug af kapitalressourcer. Begrænsningerne fremgår af Aftalen om Statslige Kapitalindskud samt af lovbekendtgørelse nr. 876 af 15. september 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter med senere ændringer ( Lov om Statsligt Kapitalindskud ). Aftalen er indeholdt i bilagene til Bankens vedtægter, som er vedlagt dette Prospekt som bilag 1. Banken er endvidere underlagt en række forpligtelser som følge af Bankens deltagelse i Overgangsordningen. For en nærmere beskrivelse af Bankpakke II og Overgangsordningen, herunder de forpligtelser, som Banken er underlagt som følge af dens deltagelse i nævnte ordninger, henvises til punkt 26.2 Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet. Banken har optaget et lån stort EUR 35 millioner, som indeholder en sædvanlig Change of Control klausul. I forbindelse med statens konvertering af en del af det statslige kapitalindskud i henhold til Aftalen om Statsligt Kapitalindskud, er staten blevet ejer af 65,7% af de Eksisterende Aktier i Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Långiver har derfor meddelt Banken, at den indtrufne Change og Control begivenhed er en misligholdelse af lånet, som dermed er opsagt. Långiver har krævet tilbagebetaling af lånets hovedstol på EUR 35 millioner med tillæg af differencerente fra indfrielsen den 9. maj 2011 og frem til ordinært udløb den 10. juli 2012, som långiver foreløbig har opgjort til et beløb svarende til knap DKK 19 millioner. Aarhus Lokalbank Aktieselskabs likviditet er tilstrækkelig til at indfri lånet inkl. differencerente, og det vurderes ikke, at låneindfrielsen vil påvirke Bankens generelle fundingsituation eller Bankens muligheder for at indfri lån optaget med statsgaranti under Overgangsordningen. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

84 Herudover er Aarhus Lokalbank Aktieselskab ikke bekendt med begrænsninger i anvendelsen af Aarhus Lokalbank Aktieselskabs kapitalressourcer Forventede kapitalkilder I forlængelse af det ovenfor anførte kan det præciseres, at Aarhus Lokalbank Aktieselskab forventer at nedbringe sine finansieringsbehov via en reduktion i udlånene, og Banken forventer fortsat at finansiere fremtidige forpligtelser med en kombination af lån fra indskydere og lån fra andre banker og kreditinstitutter. Gennemføres Kapitalplanen helt eller delvist, vil det forbedre Bankens kapitalgrundlag, hvilket efter Ledelsens vurdering vil forbedre Bankens adgang til kapitalkilder til dækning af Bankens kapitalbehov. Banken vil yderligere løbende vurdere mulighederne i de finansielle lånemarkeder og refinansiere og optage nye seniorlån og ansvarlig lånekapital i den udstrækning, det vurderes at være fordelagtigt for så vel Bankens kapital- og finansieringsstruktur, samt driftsmæssige forhold i øvrigt. Strategien herfor vil blive afgjort af de muligheder, der vurderes at kunne være med til at optimere Bankens økonomiske situation. Der er ikke planlagt nogen væsentlige investeringer. 84 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

85 11 FORSKNING OG UDVIKLING, PATENTER OG LICENSER Banken foretager ikke forskning/udvikling m.v. Endvidere er Banken ikke indehaver af eller afhængig af patenter og licenser, bortset fra nødvendige IT licenser. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

86 12 TRENDOPLYSNINGER Nedenstående Trendoplysninger skal læses i sammenhæng med afsnit 6 Forretningsoversigt og afsnit 9 Gennemgang af drift og regnskab. Afsnittet Risikofaktorer gennemgår en del af de risici, der er kendt af Aarhus Lokalbank Aktieselskab. OMXC20-indekset er fra årsskiftet til ultimo februar 2011 steget med 1 %, medens stigningen i OMXC20-indekset for hele 2010 var på 31,5 %. Udviklingen i aktiekurser i Danmark har generelt rettet sig i retning af niveauet fra før finanskrisen. I Nationalbankens seneste estimat for Danmarks bruttonationalprodukt, offentliggjort i kvartalsoversigten for 4. kvartal 2010, forventes en vækst på 1,9 % i 2011 og 1,9 % i 2012, hvilket er en mindre opjustering fra det forrige estimat og er på linje med forventningerne for hele euroområdet. Baseret på opgørelser fra Danmarks Statistik, der viser et fald i bruttonationalproduktet på 0,7 % i 2008 og 4,7 % i 2009, forventer Nationalbanken, at den danske økonomi først i 2013 er tilbage på samme niveau som ved krisens udbrud i Ifølge Nationalbanken har den generelle økonomiske fremgang været støttet af en fremgang i det private forbrug, som har været drevet af en stigning i de disponible indkomster, der bl.a. skyldes lettelser i indkomstskatten, som trådte i kraft fra januar Hertil kommer det lave renteniveau, der understøtter forbrugsmulighederne for husholdninger med variabelt forrentede lån. Den moderate fremgang i økonomien afspejles i tillidsindikatorerne fra Danmark Statistik. Forventningerne i serviceerhvervene såvel som i industrien har været stigende over det seneste år, og tillidsindikatorerne er nu positive for begge erhverv. Tillidsindikatorerne for bygge- og anlægsbranchen er på trods af en forbedring i 2010 imidlertid fortsat negative. Prisstigningerne på parcel- og rækkehuse på landsplan fortsatte i 3. kvartal 2010 ifølge sæsonkorrigerede tal fra Realkreditrådet med 3,3 % i forhold til 3. kvartal Derudover er antallet af handler steget siden lavpunktet i 2. kvartal Ifølge Nationalbanken ser det således ud til, at boligmarkedet oven på en betydelig korrektion nu er stabiliseret. Dette har dog på ingen måde bragt ejendomsværdierne tilbage på niveau før finanskrisen. De reducerede ejendomspriser gennem de seneste år risikerer at påføre långiverne, herunder Aarhus Lokalbank Aktieselskab, større tab bl.a. som følge af et fortsat stigende antal tvangsauktioner. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i januar 2011 blev bekendtgjort 437 tvangsauktioner mod 429 måneden før med korrektion af sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 2 %. I løbet af de seneste 12 måneder har antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner imidlertid udvist en svagt faldende tendens. Tab på boliglån hos banker og andre finansielle institutioner eroderer kapitalgrundlaget og skaber usikkerhed om adgang til boligfinansiering i fremtiden. Til trods for den store stigning i antallet af tvangsauktioner gennem de sidste år er niveauet fortsat væsentlig lavere end niveauet i 1990, hvor gennemsnittet var på tvangsauktioner pr. måned. Det er Aarhus Lokalbank Aktieselskabs vurdering, at den danske stabile valutapolitik relativt til euroen og den store valutareserve betyder, at der er mindre risiko for en ensidig dansk forhøjelse af de korte styringsrenter. Dermed vil risikoen for renteforhøjelser på Bankens variabelt forrentede udlån efter Ledelsens vurdering være mindre. En lav rente forhøjer betalingsevnen blandt Bankens låntagere og er dermed med til at formindske Bankens tabsrisiko. En bedring af de globale økonomier vil samtidig medføre et højere internationalt renteniveau, der ligeledes vil trække det danske renteniveau op. En stigning i renten kan have væsentlig negativ betydning på sikkerhederne i ejendomsrelaterede udlån. 86 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

87 13 RESULTATFORVENTNINGER OG RESULTATFREMSKRIVNINGER 13.1 Erklæring fra Bestyrelsen og Direktionen vedrørende Bankens resultatforventninger for 2011 og resultatfremskrivninger for 2012 og Ledelsens resultatforventninger for 2011 samt resultatfremskrivninger for 2012 og 2013 er præsenteret nedenfor. Resultatforventningerne og resultatfremskrivningerne er udarbejdet til brug for dette Prospekt. Ledelsen vurderer, at resultatforventningerne for 2011 og resultatfremskrivningerne for 2012 og 2013 er udarbejdet i henhold til den metodik og på grundlag af de væsentlige forudsætninger, der er beskrevet nedenfor, og ligeledes på baggrund af Bankens anvendte regnskabspraksis, der fremgår af Bankens årsrapport for 2010, som er integreret i Prospektet ved henvisning (se afsnittet , der indeholder krydsreferencetabel). Resultatforventningerne for 2011 og resultatfremskrivningerne for 2012 og 2013 er baseret på en række forudsætninger, hvoraf nogle væsentlige forudsætninger anvendt ved udarbejdelsen ligger uden for Ledelsens kontrol og indflydelse. Ledelsen har udarbejdet resultatforventningerne og resultatfremskrivningerne med fortsat drift for øje (going concern). For så vidt angår forudsætningerne herfor, henvises der til omtalen nedenfor i afsnittene 13.4 og 13.6 "Metodik og forudsætninger". Resultatforventningerne for 2011 og resultatfremskrivningerne for 2012 og 2013 repræsenterer Ledelsens bedste skøn pr. Prospektdatoen. Resultatforventningerne og resultatfremskrivningerne indeholder skøn og udsagn, der er behæftede med betydelig usikkerhed. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra resultatforventningerne for 2011 og resultatfremskrivningerne for 2012 og 2013, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Afvigelserne kan være væsentlige. Resultatforventningerne for 2011 og resultatfremskrivningerne for 2012 og 2013 i dette afsnit bør læses i sammenhæng med afsnittet "Risikofaktorer", der er medtaget andetsteds i dette Prospekt, jf. ligeledes meddelelsen fremadrettede udsagn i afsnittet generelle oplysninger. Aarhus, den 10. marts 2011 Bestyrelsen Rasmus Juhl Rasmussen, godsejer (Formand) Knud Erik Rasmussen, Statsaut. revisor (Næstformand) Esben Hammer, boghandler (Bestyrelsesmedlem) Gert Lopdrup Pedersen, gårdejer (Bestyrelsesmedlem) Jørgen Balle, direktør (Bestyrelsesmedlem) Jørn Sørensen, murermester (Bestyrelsesmedlem) Per Enevoldsen, souschef (Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Camilla Hartmann Lund, kunderådgiver (Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Hans Peder Hansen, souschef (Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Direktionen Vagn Thorsager Administrerende direktør Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

88 13.2 Erklæring afgivet af Bankens uafhængige revisor om de af Ledelsen udarbejdede resultatforventninger til regnskabsåret 2011 Til læserne af dette Prospekt Vi har undersøgt det af Ledelsen udarbejdede interne dokument "Resultatforventning for 2011" for Aarhus Lokalbank Aktieselskab, hvorfra resultatforventningerne for 2011 og forudsætningerne for disse som angivet i afsnit 14.4 Metodik og forudsætninger vedrørende resultatforventning for regnskabsåret 2011 nedenfor er uddraget. Vores erklæring på dokumentet "Resultatforventning for 2011" dateret den 10. marts 2011 er gengivet her: "Erklæring afgivet af uafhængig revisor på Resultatforventning for 2011 Til Bestyrelsen i Aarhus Lokalbank A/S Vi har efter aftale undersøgt Resultatforventning for 2011 for Aarhus Lokalbank A/S, omfattende forventninger til basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger for perioden 1. januar december 2011 samt forudsætninger og andre forklarende noter. Resultatforventning for 2011 er udarbejdet ved anvendelse af den for Aarhus Lokalbank A/S anvendte regnskabspraksis ved aflæggelse af årsrapport for Resultatforventning for 2011 udviser en basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger i niveau DKK 24 millioner. Bankens ledelse har ansvaret for Resultatforventning for 2011 og for de forudsætninger, som forventningen er baseret på. Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at afgive en konklusion om Resultatforventning for De udførte undersøgelser Vi har udført vores undersøgelser af Resultatforventning for 2011 i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om "Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger" (RS 3400). Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte forudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og en høj grad af sikkerhed for, at Resultatforventning for 2011 er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vores undersøgelser har omfattet en gennemgang af Resultatforventning for 2011 med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede forudsætninger er dokumenterede, velbegrundede og fuldstændige. Vi har endvidere efterprøvet, om Resultatforventning for 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede forudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i Resultatforventning for Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion På grundlag af vores undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for Resultatforventning for Det er endvidere vores konklusion, at Resultatforventning for 2011 er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger samt ved anvendelse af den for Aarhus Lokalbank A/S anvendte regnskabspraksis ved aflæggelse af årsrapport for De faktiske resultater for regnskabsåret 2011 vil sandsynligvis afvige fra Resultatforventning for 2011, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. Supplerende oplysninger Som det fremgår af de af ledelsen fastlagte og beskrevne forudsætninger for forventninger til basisindtjeningen før kursreguleringer og nedskrivninger for 2011, er resultatforventningerne baseret på en forudsætning om, at Bankens kapitalgrundlag styrkes væsentligt, jf. beskrivelse af Kapitalplanen. Såfremt den planlagte styrkelse af Bankens kapitalgrundlag ikke gennemføres, vil Bankens risiko for ikke at kunne fortsætte sin drift være væsentligt forøget, hvilket kan medføre, at den ved resultatforventningerne anlagte forudsætning om fortsat drift kan vise sig at være fejlagtig. Forholdet kan have væsentlig indvirkning på Bankens fremtidige resultater." Vi har påset, at resultatforventningerne for 2011 og forudsætningerne for disse forventninger, som angivet i afsnittet 14.4 Metodik og forudsætninger vedrørende resultatforventninger til regnskabsåret 2011 nedenfor er korrekt uddraget fra det af os undersøgte dokument "Resultatforventning for 2011" for Aarhus Lokalbank Aktieselskab, samt at de af Ledelsen opstillede forudsætninger og den af Banken anvendte regnskabspraksis ved aflæggelse af årsrapport for 2010 er anvendt ved udarbejdelse af Ledelsens forventning til basisindtjening før kursreguleringer og før nedskrivninger for Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

89 Bankens Ledelse har ansvaret for præsentationen af resultatforventningerne for 2011 og forudsætningerne for disse forventninger. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om uddraget af resultatforventningerne for 2011 og forudsætningerne for disse forventninger fra det af os undersøgte dokument "Resultatforventning for 2011". Det udførte arbejde Vi har planlagt og udført arbejdet i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om "Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger" (RS 3000) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at resultatforventningerne for 2011 og forudsætningerne for disse forventninger er korrekt uddraget fra det af os undersøgte dokument "Resultatforventning for 2011". Konklusion Der er vores opfattelse, at resultatforventningerne for 2011 og forudsætningerne for disse forventninger i al væsentlighed er korrekt uddraget fra det af os undersøgte dokument "Resultatforventning for 2011". Aarhus den 10. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jakob Nyborg statsaut. revisor Henrik Pungvig Jensen statsaut. revisor Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

90 13.3 Erklæring afgivet af Bankens uafhængige revisor om den af Ledelsen udarbejdede resultatfremskrivning for regnskabsårene 2012 og 2013 Til læserne af dette Prospekt Vi har undersøgt det af Ledelsen udarbejdede interne dokument "Resultatfremskrivning for " for Aarhus Lokalbank Aktieselskab, hvorfra resultatfremskrivningerne for regnskabsårene 2012 og 2013 samt forudsætningerne for disse som angivet i afsnit 13.6 Metodik og forudsætninger vedrørende resultatfremskrivninger for regnskabsårene 2012 og 2013 nedenfor er uddraget. Vores erklæring på dokumentet "Resultatfremskrivning for " dateret den 10. marts er gengivet her: "Erklæring afgivet af uafhængige revisor på Resultatfremskrivning for Til Bestyrelsen i Aarhus Lokalbank A/S Vi har efter aftale undersøgt Resultatfremskrivning for for Aarhus Lokalbank A/S, omfattende fremskrivninger af basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger for regnskabsårene 2012 og 2013 samt forudsætninger og andre forklarende noter. Resultatfremskrivning for er udarbejdet ved anvendelse af den af Aarhus Lokalbank A/S anvendte regnskabspraksis ved aflæggelse af årsrapport for Resultatfremskrivning for udviser en basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger i niveau DKK 55 millioner for 2012 og DKK 65 millioner for Bankens Ledelse har ansvaret for Resultatfremskrivning for og de forudsætninger, som fremskrivningen er baseret på. Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at afgive en konklusion om Resultatfremskrivning for Det udførte arbejde Vi har udført vores undersøgelser af Resultatfremskrivning for i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om "Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger" (RS 3000). Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Resultatfremskrivning for er udarbejdet på det anførte grundlag. Vores arbejder har omfattet følgende: 1. Vi har gennemlæst forudsætningerne for Resultatfremskrivning for ; 2. Vi har baseret på en gennemgang af det underliggende grundlag vurderet, hvorvidt Resultatfremskrivning for er udarbejdet på det anførte grundlag; 3. Vi har efterregnet Resultatfremskrivning for ; og 4. Vi har drøftet Resultatfremskrivning for med Ledelsen. Vi har ikke vurderet de anvendte forudsætninger, herunder hvorvidt disse er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og udtaler os som følge heraf ikke herom. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores konklusion, at Resultatfremskrivning for er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger samt ved anvendelse af den for Aarhus Lokalbank A/S anvendte regnskabspraksis ved aflæggelse af årsrapport for De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra Resultatfremskrivning for , idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. Supplerende oplysninger Som det fremgår af de af ledelsen fastlagte og beskrevne forudsætninger for fremskrivning af basisindtjeningen før kursreguleringer og nedskrivninger for 2012 og 2013, er resultatfremskrivningerne baseret på en forudsætning om, at Bankens kapitalgrundlag styrkes væsentligt, jf. beskrivelse af Kapitalplanen samt at resultatet for regnskabsåret 2011 realiseres i overensstemmelse med resultatforventninger for Såfremt den planlagte styrkelse af Bankens kapitalgrundlag ikke gennemføres eller Bankens drift for ikke forløber som forventet, vil Bankens risiko for ikke at kunne fortsætte sin drift være væsentligt forøget, hvilket kan medføre, at den ved resultatfremskrivningerne anlagte forudsætning om fortsat drift kan vise sig at være fejlagtig. Forholdet kan have væsentlig indvirkning på Bankens fremtidige resultater. Som følge af den lange tidshorisont og den usikre økonomiske situation er resultatfremskrivningerne for behæftet med særdeles stor usikkerhed." 90 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

91 Vi har påset, at resultatfremskrivningerne for regnskabsårene 2012 og 2013 samt forudsætningerne for disse fremskrivninger, som angivet i afsnit 13.6 Metodik og forudsætninger vedrørende resultatfremskrivninger for regnskabsårene 2012 og 2013 nedenfor er korrekt uddraget fra det af os undersøgte dokument "Resultatfremskrivning for " for Aarhus Lokalbank Aktieselskab, samt at de af Ledelsen opstillede forudsætninger og den af Banken anvendte regnskabspraksis ved aflæggelse af årsrapport for 2010 er anvendt ved udarbejdelse af Ledelsens fremskrivning af basisindtjening før kursreguleringer og før nedskrivninger for 2012 og Bankens Ledelse har ansvaret for præsentationen af resultatfremskrivningerne for 2012 og 2013 samt forudsætningerne for disse fremskrivninger. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om uddraget af resultatfremskrivningerne for 2012 og 2013 samt forudsætningerne for disse fremskrivninger fra det af os undersøgte dokument "Resultatfremskrivning for ". Det udførte arbejde Vi har planlagt og udført arbejdet i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om "Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger" (RS 3000) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at resultatfremskrivningerne for regnskabsårene 2012 og 2013 samt forudsætningerne for disse forventninger er korrekt uddraget fra det af os undersøgte dokument "Resultatfremskrivning for ". Vi har ikke vurderet budgetforudsætningerne, herunder hvorvidt de anvendte forudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og udtaler os som følge heraf ikke herom. Konklusion Der er vores opfattelse, at resultatfremskrivningerne for regnskabsårene 2012 og 2013 og forudsætningerne for disse forventninger i al væsentlighed er korrekt uddraget fra det af os undersøgte dokument "Resultatfremskrivning for ". Aarhus den 10. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jakob Nyborg statsaut. revisor Henrik Pungvig Jensen statsaut. revisor Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

92 13.4 Metodik og forudsætninger vedrørende resultatforventninger for regnskabsåret 2011 Ledelsen har udarbejdet resultatforventninger til regnskabsåret Forventningerne er baseret på en række forudsætninger og skøn, der er præsenteret med specifikke tal, og som Ledelsen anser for at være rimelige. Dog er disse forudsætninger og skøn i sagens natur forbundet med forretningsmæssige, driftsmæssige og økonomiske usikkerheder, hvoraf nogle er uden for Ledelsens kontrol samt hviler på forudsætninger vedrørende fremtidige forretningsmæssige beslutninger, der muligvis vil blive ændret. Resultatforventningerne er opstillet på baggrund af Bankens anvendte regnskabspraksis, der er i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed og Regnskabsbekendtgørelsen. Bankens anvendte regnskabspraksis fremgår af årsrapporten for 2010, der er medtaget i dette Prospekt ved henvisning, jf. afsnittet Krydsreferencetabel. Nedenstående gennemgang indeholder fremadrettede udsagn, og Bankens faktiske resultater vil kunne afvige væsentligt fra de heri omtalte resultater herunder som følge af forhold, der omtales i afsnittet "Risikofaktorer". Ledelsen har udarbejdet resultatforventninger til regnskabsåret 2011 med fortsat drift for øje (going concern). Resultatforventningerne er baseret på en forudsætning om, at Bankens kapitalgrundlag styrkes væsentligt som følge af Kapitalplanen. Såfremt den planlagte styrkelse af Bankens kapitalgrundlag ikke gennemføres, vil risikoen for at Banken ikke kan fortsætte sin drift være væsentligt forøget. Dette kan medføre, at den ved resultatforventningerne anlagte forudsætning om fortsat drift kan vise sig at være fejlagtig. Forholdet kan have væsentlig indflydelse på Bankens fremtidige resultater. Kapitalplanens gennemførelse vil styrke Bankens kapitalgrundlag, men det kan ikke udelukkes, at Banken kan komme i vanskeligheder, selv hvis Kapitalplanen gennemføres som planlagt. Som følge af konjunkturerne og heraf afledte indvirkninger er Bankens indtjeningsforventninger behæftet med større usikkerhed end normalt. Bankens garantiforpligtelse overfor Garantifonden, der følger af Amagerbankens konkurs den 6. februar 2011, er ikke indregnet i forventninger til basisindtjeningen før kursreguleringer og nedskrivninger, idet omkostningerne hertil forudsættes at skulle indregnes under nedskrivninger. Ledelsen har ændret Bankens strategi i retning af nedbringelse af udlånseksponering mod ejendoms- og landbrugssektoren samt nedbringelse af store engagementer. Ledelsen har derfor forudsat, at engagementer nedbringes i et kontrolleret tempo. I resultatforventningerne er indarbejdet en reduktion af udlånet i niveauet DKK 500 millioner i løbet af For indlån er ligeledes indarbejdet et fald i niveauet DKK 500 millioner i løbet af Det er Ledelsens forventning og forudsætning for resultatforventningerne, at rentemarginalen vil være på et uændret niveau i forhold til ultimo 2010, at gebyr- og provisionsindtægter vil være let stigende som følge af svagt stigende aktivitetsniveau, men også at Bankens planlagte balancereduktion vil indebære faldende indtjening. Ledelsen har forudsat en løbende tilpasning af omkostningerne til det forventede aktivitetsniveau og et niveau for medarbejderstaben, der afspejler aktivitetsniveauet i Banken. Som omtalt i Fondsbørsmeddelelse nr har banken modtaget meddelelse fra Deutsche Bank AG om at obligationslån på ca. DKK 260 mio. kræves førtidsindfriet som følge af "change of control". Effekten heraf er indregnet i det forventede basisresultat før kursreguleringer og nedskrivninger for 2011 i form af en rentekompensation på ca. DKK 19 mio. Indfrielsen indebærer endvidere en reduktion af bankens renteudgifter, jf. omtalte under afsnit 13.8 nedenfor. Forventningerne til basisindtjeningen før kursreguleringer og nedskrivninger for 2011 er i niveauet DKK 24 millioner og bygger på en række forudsætninger, som Ledelsen ikke har indflydelse på, herunder især: Den planlagte Kapitalplan gennemføres ved at 80 % af det statslige kapitalindskud i form hybrid kernekapital, DKK 142,2 millioner med tillæg af renter eller i alt DKK 147,2 millioner, konverteres til egenkapital samt ved at en væsentlig del af de efterstillede kapitalindskud konverteres til hybridkapital og egenkapital. Samlet er det således forudsat, at egenkapitalen øges med DKK 222 millioner før omkostninger som følge af Kapitalplanen, samt at efterstillede kapitalindskud reduceres med DKK 293 millioner i løbet af Rentemarginalen forventes at være uændret i forhold til ultimo 2010, herunder at renter af udlån, indlån, udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud forudsættes uændrede. Der ikke opstår omkostninger til deltagelse i Bankpakker og Garantifonden mv., der skal henføres til basisindtjeningen. Endvidere bygger forventningerne på en række forudsætninger, som Ledelsen har hel eller delvis indflydelse på, herunder: Udlån såvel som indlån forventes reduceret i niveauet DKK 500 millioner i forhold til ultimo 2010, og som konsekvens heraf vil netto renteindtægter falde. Engagementerne nedbringes i et kontrolleret tempo. 92 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

93 Gebyr- og provisionsindtægter vil være let stigende i forhold til 2010 som følge af svagt stigende aktivitetsniveau. En tilpasning af omkostninger til personale og administration til det forventede aktivitetsniveau. Samlet er forudsat en reduktion heri på 8,5% i forhold til 2010, bl.a. som følge af personalereduktioner gennemført i efteråret 2010 samt bortfald af engangsudgifter. Obligationsbeholdning bibeholdes på uændret niveau, ligesom den gennemsnitlige obligationsrente forbliver uændret i forhold til ultimo Resultatforventninger til regnskabsåret 2011 Ledelsens forventning til basisindtjening før kursreguleringer og før nedskrivninger for 2011 udgør i niveau DKK 24 millioner Metodik og forudsætninger vedrørende resultatfremskrivninger for regnskabsårene 2012 og 2013 Ledelsen har udarbejdet resultatfremskrivninger for regnskabsårene 2012 og Fremskrivningerne er baseret på en række forudsætninger og skøn, der er præsenteret med specifikke tal, og som Ledelsen anser for at være rimelige. Dog er disse forudsætninger og skøn i sagens natur forbundet med forretningsmæssige, driftsmæssige og økonomiske usikkerheder, hvoraf nogle er uden for Ledelsens kontrol samt hviler på forudsætninger vedrørende fremtidige forretningsmæssige beslutninger, der muligvis vil blive ændret. Resultatfremskrivningerne er opstillet på baggrund af Bankens anvendte regnskabspraksis, der er i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed og Regnskabsbekendtgørelsen. Bankens anvendte regnskabspraksis fremgår af årsrapporten for 2010, der er medtaget i dette Prospekt ved henvisning, jf. afsnit Krydsreferencetabel. Nedenstående gennemgang indeholder fremadrettede udsagn, og Bankens faktiske resultater vil kunne afvige væsentligt fra de heri omtalte resultater, herunder som følge af forhold der omtales i afsnittet "Risikofaktorer". Ledelsen har udarbejdet resultatfremskrivninger regnskabsårene 2012 og 2013 med fortsat drift for øje (going concern). Resultatfremskrivningerne er baseret på en forudsætning om, at resultatet for regnskabsåret 2011 realiseres i overensstemmelse med resultatforventninger for 2011, jf. ovenfor, herunder at Kapitalplanen gennemføres i 2011 som anført. Såfremt resultatet for regnskabsåret 2011 ikke realiseres i overensstemmelse med resultatforventninger for 2011, jf. ovenfor, vil risikoen for at Banken ikke kan fortsætte sin drift være væsentligt forøget. Dette kan medføre, at den ved resultatforventningerne og resultatfremskrivningerne anlagte forudsætning om fortsat drift kan vise sig at være fejlagtig. Forholdet kan have væsentlig indflydelse på Bankens fremtidige resultater. Kapitalplanens gennemførelse vil styrke Bankens kapitalgrundlag, men det kan ikke udelukkes, at Banken kan komme i vanskeligheder, selv hvis Kapitalplanen gennemføres som planlagt og resultatet for regnskabsåret 2011 realiseres i overensstemmelse med resultatforventninger for 2011 som anført ovenfor. Som følge af konjunkturerne og heraf afledte indvirkninger samt det forhold at fremskrivninger rækker flere år frem i tid, er Bankens resultatfremskrivninger for 2012 og 2013 behæftet med væsentligt større usikkerhed end resultatforventninger til Det er i resultatfremskrivningerne forudsat, at rentemarginalen øges i 2012 og 2013 i forhold til forventningerne til 2011, samt at gebyr- og provisionsindtægter vil være på samme niveau som forventningerne til Udlån er forudsat reduceret i niveauet DKK 500 millioner i 2012, og forudsættes herefter uændret i Ledelsen har forudsat en løbende tilpasning af omkostningerne til det forudsatte aktivitetsniveau og et niveau for medarbejderstaben, der afspejler aktivitetsniveauet i Banken. Fremskrivningerne af basisindtjeningen før kursreguleringer og nedskrivninger for 2012 og 2013 bygger på en række forudsætninger, som Ledelsen ikke har indflydelse på, herunder især: Rentemarginalen forudsættes at være stigende i forhold til forventningerne til 2011, herunder at renter af udlån stiger, mens renter af indlån, udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud forudsættes uændrede. Der ikke opstår omkostninger til deltagelse i Bankpakker, Garantifonden mv., der skal henføres til basisindtjeningen. Endvidere bygger forventningerne på en række forudsætninger, som Ledelsen har hel eller delvis indflydelse på, herunder: Udlån forudsættes reduceret i niveauet DKK 500 millioner i 2012 og forudsættes herefter uændret i Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

94 Engagementerne nedbringes i et kontrolleret tempo. Indlån forudsættes reduceret i niveauet DKK 300 millioner i 2012 og forudsættes herefter uændret i Udstedte obligationer forudsættes indfriet med DKK 0 millioner i 2012 og DKK millioner i 2013 og forudsættes i al væsentlighed finansieret ved en tilsvarende reduktion i tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. Gebyr- og provisionsindtægter forudsættes at være uændrede i 2012 og 2013 i forhold til forventningerne til En tilpasning af omkostninger til personale og administration til det forudsatte aktivitetsniveau. Samlet er forudsat en reduktion heri på 4,5 % i 2012 og stigning heri på 1,8 % i 2013 i forhold til forventningerne til Obligationsbeholdning forudsættes på uændret niveau i 2012 og 2013, ligesom den gennemsnitlige obligationsrente forudsættes uændret i forhold til forventninger til Nye eller ændrede krav til kapital og likviditet vil kunne påvirke Bankens indtjening i negativ retning, herunder særligt i form af øgede fundingomkostninger. Der er ikke taget højde for sådanne nye eller ændrede krav i resultatfremskrivningerne for 2012 og Resultatfremskrivninger for regnskabsårene 2012 og 2013 Ledelsens fremskrivning af basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger udgør for 2012 i niveau DKK 55 millioner og for 2013 i niveau DKK 65 millioner Sammenholdelse af resultatforventninger og resultatfremskrivninger med Fondsbørsmeddelelse nr Præcisering af oplysninger i Fondsbørsmeddelelse nr Fondsbørsmeddelelse nr ( Nedjustering, konverteringsmeddelelse og efterfølgende kapitalplan ) af 31. januar 2011 indeholder i meddelelsens tabel 4, 5, 7 og 8 en fremstilling af Bankens indtjening og kapitalgrundlag for årene efter henholdsvis den nu gennemførte konvertering af en del af statens hybride kernekapital (tabel 4 Kapitalgrundlag efter konvertering af statslig hybridkapital og tabel 5 Solvensforventninger efter konvertering af statslig hybridkapital ) og efter konvertering af en del af statens hybride kernekapital samt konvertering af ansvarlig kapital til aktier og hybridkapital (tabel 7 Kapitalgrundlag efter en konvertering af ansvarlig kapital til aktier og hybridkapital og 8 Solvensforventninger efter en konvertering af ansvarlig kapital til aktier og hybridkapital ). Tabellerne var indsat til illustration af Kapitalplanens mulige indvirkning på Bankens basiskapital og var for så vidt angår 2011-tallene, baseret på Bankens forventede resultat før nedskrivninger for 2011 som indeholdt i Bankens budget for 2011, samt, for så vidt angår tallene, Bankens egne fremskrivninger af resultat før nedskrivninger for årene 2012 og 2013, idet der ikke foreligger budgetter for årene 2012 og Det er således udelukkende muligt at udtrykke forventninger for 2011, idet der for årene 2012 og 2013 ikke foreligger budgetter. For årene 2012 og 2013 har ledelsen i stedet foretaget fremskrivninger af resultatet før nedskrivninger baseret på fremskrivninger for årene. For at kunne illustrere en mulig udvikling i Bankens basiskapital indgik i tabellerne 4 og 7 tillige en forudsætning om nedskrivninger på udlån og garantier i perioden på henholdsvis DKK 55 millioner for 2011, DKK 30 millioner for 2012 og DKK 30 millioner for De forudsatte nedskrivninger var baseret på Ledelsens overordnede vurdering af de mulige fremtidige samfundsøkonomiske forhold og var ikke udtryk for en egentlig forventning til udviklingen i Bankens nedskrivninger. Med henblik på at illustrere en mulig udvikling i Bankens core kapital procent, kernekapitalprocent og solvensprocent for perioden indgik i tabellerne 5 og 8 yderligere en forudsætning om udviklingen i de vægtede aktiver i perioden Denne forudsætning, som også udelukkende var medtaget til illustrative formål, var baseret på Ledelsens overordnede vurdering af en mulig fremtidig udvikling og er således tilsvarende ikke udtryk for en egentlig forventning til udviklingen i 2011, 2012 og Fremadrettede antagelser og forudsætninger om udviklingen i nedskrivninger og vægtede aktiver er i sagens natur behæftet med særdeles stor usikkerhed. Siden offentliggørelsen af Fondsbørsmeddelelse nr er der dog ikke indtruffet begivenheder, som giver Ledelsen et andet syn på de i Fondsbørsmeddelelse nr anførte oplysninger om den mulige udvikling i Sammenhæng mellem Basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger for , jf. afsnit 13.5 og 13.7 i dette Prospekt og Resultat før nedskrivninger (Tabellerne 4 og 7 i Fondsbørsmeddelelse nr ) Afsnit 13.5 Resultatforventninger til regnskabsåret 2011 indeholder Ledelsens forventninger til Basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger i 2011 og afsnit 13.7 Resultatfremskrivninger for regnskabsårene 2012 og 2013 indeholder Ledelsens fremskrivninger af Basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger for perioden 2012 og Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

95 Forskellene i opgørelsen Basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger, som er indeholdt i dette Prospekt, og Resultat før nedskrivninger indeholdt er i Fondsbørsmeddelelse nr , er som følger: - Kursgevinster indgår i Resultat før nedskrivninger, men ikke i Basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger. Kursgevinster, der indgår i Resultat før nedskrivninger med DKK 6 mio. for hvert af årene 2011, 2012 og 2013, er således ikke indeholdt i Basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger, jf. afsnit 13.5 og 13.7 i dette Prospekt. - Basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger for 2011 indeholder kurstab på ca. DKK 6 mio. vedrørende konvertering af kapitalbeviser, som regnskabsmæssigt skal indgå under renteudgifter, og som ikke indgik i opgørelsen af Resultat før nedskrivninger indeholdt i fondsbørsmeddelelse nr Basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger for 2011 indeholder en omkostning på ca. DKK 19 millioner vedrørende førtidsindfrielse af obligationslån på EUR 35 millioner (svarende til ca. DKK 260 millioner), som nærmere beskrevet i afsnit 10.4 Begrænsninger i brugen af kapitalressourcerne. Den afledte rentebesparelse indgår med DKK 13 millioner for 2011 og DKK 10 millioner for Omkostning og rentebesparelse som følge af førtidsindfrielsen indgik ikke i opgørelsen af Resultat før nedskrivninger for 2011 og 2012 indeholdt i fondsbørsmeddelelse nr Ledelsen har ændret forudsætning vedrørende rentemarginal for 2013, idet der i Basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger for 2013, jf. nærværende afsnit 13.7 Resultatfremskrivninger for regnskabsårene 2012 og 2013, er forudsat en højere rentemarginal end i Resultat før nedskrivninger for 2013 indeholdt i fondsbørsmeddelelse nr Bortset herfra er der overensstemmelse mellem på den ene side Ledelsens forventninger til Basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger for 2011 indeholdt i afsnit 13.5 Resultatforventninger til regnskabsåret 2011 og Ledelsens fremskrivninger af Basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger for perioden indeholdt i afsnit 13.6 Resultatfremskrivninger for regnskabsårene 2012 og 2013 og på den anden side Resultat før nedskrivninger for perioden indeholdt i tabel 4 og tabel 7 i Fondsbørsmeddelelse nr Sammenfattende kan forskellen mellem forventet Basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger for 2011 og tidligere udmeldte forventninger til Resultat før nedskrivninger for 2011 forklares således: "Resultat før nedskrivninger" for 2011 ifølge fondsbørsmeddelelse nr Forventede kursgevinster som ikke indgår i "basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger" Forventet kurstab vedrørende konvertering af kapitalbeviser, som regnskabsmæssigt vil indgå under renteudgifter Omkostning ved førtidsindfrielse af obligationslån, som regnskabsmæssigt vil indgå under renteudgifter Rentebesparelse som følge af førtidsindfrielse af obligationslån på DKK 260 mio. Afrundinger m.v. Basisresultat før kursreguleringer og nedskrivninger, jf. afsnit 13.5 ovenfor 40 mio. -6 mio. -6 mio. -19 mio. 13 mio. 2 mio. 24 mio. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

96 14 BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER SAMT LEDERE Navn, forretningsadresse og stilling hos Aarhus Lokalbank Aktieselskab Forretningsadressen for medlemmerne af Bestyrelsen og Direktionen er c/o Aarhus Lokalbank Aktieselskab, Nordhavnsgade 1, 8000 Aarhus C Bestyrelsen Godsejer Rasmus Juhl Rasmussen, bestyrelsesformand Skaarupgaard Skaarupgårdvej 101 Todbjerg 8520 Lystrup Rasmus Juhl Rasmussen, der er født i 1946, er bestyrelsesformand i Banken og blev valgt ind i Bestyrelsen i Nuværende valgperiode udløber i Rasmus Juhl Rasmussen er landbrugsuddannet samt merkonomuddannet i organisation og virksomhedsøkonomi med meget alsidig erfaring inden for selvstændig landbrugsdrift, samt stor erfaring i organisatorisk arbejde. Nuværende ledelseshverv i andre selskaber: Bestyrelsesmedlem, Center Finansiering A/S Bestyrelsesmedlem, Biofiber-Damino A/S Bestyrelsesmedlem, Livlande Holding A/S Bestyrelsesmedlem, Biodan A/S Tidligere ledelseshverv i andre selskaber inden for de sidste 5 år: Bestyrelsesformand, Green Farm Energy A/S, fratrådt efter konkursdekret Bestyrelsesmedlem, Biofiber A/S, fratrådt efter fusion Direktør, Sam 2 ApS, fratrådt efter spaltning Direktør, Kollerupgods Invest ApS, fratrådt efter opløsning Bestyrelsesformand, Handelsselskabet af 1/ Hadsten A/S, fratrådt Statsaut. revisor Knud Erik Rasmussen, næstformand. Skåde Højgårdsvej Højbjerg Knud Erik Rasmussen, der er født i 1953, er næstformand for Bestyrelsen og blev valgt ind i Bestyrelsen i Nuværende valgperiode udløber i Knud Erik Rasmussen er uddannet cand. merc og statsaut. Revisor. Som tidligere partner i KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har Knud Erik Rasmussen stor erfaring inden for revision og regnskabsvæsen, herunder specielt forhold vedrørende udenlandske koncerners datterselskaber i Danmark. Nuværende ledelseshverv i andre selskaber: Direktør og bestyrelsesmedlem, Hamimmo A/S Direktør og bestyrelsesmedlem, Kenobi Invest A/S Direktør og bestyrelsesmedlem, Sifekon Invest A/S Bestyrelsesmedlem, Gemina Holding A/S Direktør, Hamimmo Boliginvest A/S Tidligere ledelseshverv i andre selskaber inden for de sidste 5 år: Bestyrelsesmedlem, Komplementarselskabet Bombadil ApS, fratrådt Bestyrelsesmedlem, Hamimmo Boliginvest A/S, fratrådt Bestyrelsesmedlem, ZAP-IN KONTORSUPERMARKED A/S, fratrådt Murermester Jørn Sørensen, bestyrelsesmedlem Vinterslevvej Hadsten Jørn Sørensen, der er født i 1945, blev valgt ind i Bestyrelsen i Nuværende valgperiode udløber i Jørn Sørensen er uddannet murer og har via et mangeårigt ejerskab og ledelse af selvstændig entreprenør- og murermester virksomhed stor erfaring inden for et bredt spektrum af byggeopgaver. Nuværende ledelseshverv i andre selskaber: Bestyrelsesformand, Th. Pedersen A/S Direktør og bestyrelsesmedlem, MMT Holding A/S Direktør og bestyrelsesmedlem, JS Ejendomme Hadsten A/S Bestyrelsesmedlem, Center Finansiering A/s 96 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

97 Direktør og bestyrelsesmedlem, Mågevejens murer- og tømrerforretning af 1982 A/S Tidligere ledelseserhverv i andre selskaber inden for de sidste 5 år: Bestyrelsesformand, Mågevejens murer- og tømrerforretning A/S, fratrådt Boghandler Esben Hammer, bestyrelsesmedlem Siriusvej Hadsten Esben Hammer, der er født i 1950, blev valgt ind i Bestyrelsen i Nuværende valgperiode udløber i Esben Hammer er handelsuddannet og merkonom i butiksledelse og markedsføring. Som mangeårig selvstændig boghandler har Esben Hammer stor erfaring inden for detailhandel. Nuværende ledelseshverv i andre selskaber: Direktør, Bogcentret i Hadsten ApS Direktør, Esben Hammer Holding ApS Ingen tidligere ledelseshverv inden for de sidste 5 år. Gårdejer Gert Lopdrup Pedersen, bestyrelsesmedlem Erslevvej 60 Erslev 8370 Hadsten Gert Lopdrup Pedersen, født i 1959, blev valgt ind i Bestyrelsen i Nuværende valgperiode udløber i Gert Lopdrup Pedersen er uddannet tømrer og landmand. Gert Lopdrup Pedersen har som mangeårig selvstændig landmand stor erfaring inden for svinebrug og planteavl. Nuværende ledelseshverv i andre selskaber: Direktør, ApS KBUS 17 nr Ingen tidligere ledelseserhverv inden for de sidste 5 år. Direktør Jørgen Balle, bestyrelsesmedlem Hellerupvej Aarhus C. Jørgen Balle, der er født i 1964, blev valgt til Bestyrelsen i Nuværende valgperiode udløber i Jørgen Balle er bankuddannet i Hadsten Bank i 1985, hvorefter han var fondschef i banken frem til Jørgen Balle har desuden bestridt flere jobfunktioner i Aarhus Oliefabrik A/S 1990/Aarhus United A/S 2003/AarhusKarlshamn AB 2005, senest som administrerende direktør og har siden 2010 arbejdet som direktør hos Frode Laursen A/S. Nuværende ledelseshverv i andre selskaber: Direktør, Frode Laursen A/S Bestyrelsesmedlem, Bach Salicath Danmark A/S Direktør, Danske lager og fragtterminaler A/S Direktør, Thorkil Andersen Holding A/S Direktør, Weston Parken A/S Direktør, Handelsselskabet af 22. juni 2003 A/S Direktør, Easton A/S Bestyrelsesmedlem, Møbeltransport Danmark A/S Bestyrelsesmedlem, Reloc A/S Direktør, Easton II A/S Direktør, Handelsselskabet af 18. januar 2011 A/S Bestyrelsesmedlem, Scan Transport Danmark A/S Tidligere ledelseshverv i andre selskaber inden for de sidste 5 år: Bestyrelsesformand, Aarhus 2 A/S, fratrådt efter likvidation Bestyrelsesmedlem, Møbeltransport Danmark National A/S, fratrådt efter fusion Bestyrelsesmedlem, Ejendomsselskabet N. Bach, Aarhus, A/S, fratrådt efter fusion Bestyrelsesmedlem, House of Relocation ApS, fratrådt efter fusion Bestyrelsesformand AARHUSKARLSHAMN BYEJENDOMME A/S, fratrådt Bestyrelsesformand AARHUSKARLSHAMN HAVNEN A/S, fratrådt Bestyrelsesformand AARHUS 1 A/S, fratrådt Bestyrelsesformand AARHUS 3 A/S, fratrådt Direktør AARHUSKARLSHAMN DENMARK A/S, fratrådt Bestyrelsesformand AARHUS 2 A/S, fratrådt selskabet er opløst efter likvidation Direktør AAK GROUP TREASURY A/S, fratrådt Bestyrelsesmedlem AAK GROUP TREASURY A/S, fratrådt Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

98 Bestyrelsesmedlem AARHUSKARLSHAMN DENMARK A/S, fratrådt Souschef Per Enevoldsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem c/o Aarhus Lokalbank Aktieselskab Havnegade 2 B 8000 Aarhus C. Per Enevoldsen, født i 1952, blev valgt til Bestyrelsen af medarbejderne i Nuværende valgperiode udløber Per Enevoldsen er bankuddannet og har bl.a. været ansat som filialchef i Danske Bank. Ingen nuværende eller tidligere ledelseshverv inden for de sidste 5 år. Souschef Hans Peder Hansen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem c/o Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade Hadsten Hans Peder Hansen, født i 1964, indtrådte i Bestyrelsen i Nuværende valgperiode udløber Hans Peder Hansen er bankuddannet og har en akademiuddannelse inden for ledelse. Ingen nuværende eller tidligere ledelseshverv inden for de sidste 5 år. Kunderådgiver Camilla Hartmann Lund, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem c/o Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade Hadsten Camilla Hartmann Lund, født i 1971, indtrådte i Bestyrelsen i Nuværende valgperiode udløber Camilla Hartmann Lund er uddannet revisor i 1995 og har arbejdet i SKAT fra som fuldmægtig. Ingen nuværende eller tidligere ledelseshverv inden for de sidste 5 år. Den 4. marts 2011 har Bestyrelsen udsendt Fondsbørsmeddelelse nr Kandidater til Aarhus Lokalbanks Aktieselskabs bestyrelse Forudsat at anden fase af Kapitalplanen gennemføres og godkendes på generalforsamlingen den 19. marts 2011 er følgende personer villige til at modtage valg til Bestyrelsen: Direktør Carsten Andersen (stiller op som bestyrelsesformand) Farverhus Aabenraa Carsten Andersen er født i 1945 og uddannet cand. oecon. Carsten Andersen startede sin bankkarriere i Sydbank som økonom den 1. april Allerede i 1978 kom Carsten Andersen med i ledelsen og har siden 1981 været adm. direktør i Sydbank, indtil Carsten Andersen valgte at gå pension i juni Nuværende ledelseshverv i andre selskaber: Bestyrelsesformand, Fonden for Banktrelleborg Bestyrelsesmedlem, i Sydbanks Fond Bestyrelsesmedlem, i Sydbank Sønderjyllands Fond Tidligere ledelseserhverv i andre selskaber inden for de sidste 5 år: Adm. Direktør, Sydbank fratrådt Bestyrelsesformand, Bankdata til Bestyrelsesmedlem, Finansrådet, fratrådt efteråret 2010 Bestyrelsesmedlem, Nets, fratrådt Bestyrelsesmedlem, PBS, fratrådt 2010 Næstformand, Multidata A/S, fratrådt Bestyrelsesmedlem, Nets Holding A/S, fratrådt Bestyrelsesformand, Fondsmæglerselskabet Sirius Kapitalforvaltning A/S, fratrådt Bestyrelsesformand, STB A/S, fratrådt Bestyrelsesformand, STB A/S II, fratrådt Bestyrelsesformand, STB A/S III, fratrådt Bestyrelsesmedlem, PRASA/S fratrådt Bestyrelsesformand, Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S, fratrådt Bestyrelsesmedlem, Sydleasing A/S, opløst ved fusion Bestyrelsesmedlem, Treller A/S, fratrådt Bestyrelsesmedlem, DMK-Holding A/S, likvidation Næstformand, Ejendomsselskabet Lautrupbjerg A/S, fratrådt Bestyrelsesmedlem, Banktrelleborg A/S, opløst ved fusion Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

99 Næstformand, Multidata Holding A/S, fratrådt Statsaut. revisor Flemming Johannsen (stiller op som næstformand) Ternevej Risskov Flemming Johannsen, der er født i 1951, er uddannet statsaut. revisor og har været ved KPMG siden 1976, hvor Flemming Johannsen blev partner i Flemming Johannsen har i mere end 31 år varetaget og betjent et bredt spektrum af dansk erhvervsliv og har mangeårig erfaring i samarbejde på såvel direktions- og bestyrelsesniveau. Flemming Johannsen driver i dag selvstændig enkeltmandsvirksomhed og er derudover ansat som intern revisionschef i EBH-Bank A/S, som ejes af Finansiel Stabilitet A/S Nuværende ledelseshverv i andre selskaber: Direktør, HJ ApS Bestyrelsesformand, Topas A/S Bestyrelsesformand, Fugldal Holding ApS Bestyrelsesmedlem, Axel Brøndum Boliger ApS Bestyrelsesmedlem, Axel Brøndum Boliger K/S Bestyrelsesmedlem, Exkon Invest ApS Stifter, Sifekon Invest A/S Stifter, Gum Ball ApS Tidligere ledelseserhverv i andre selskaber inden for de sidste 5 år: Bestyrelsesformand, Mågevejens Murer- og Tømrerforretning A/S, fratrådt Direktør, Kenobi Invest A/S, fratrådt Direktør, Sifekon Invest A/S, Fratrådt Murermester Jørn Sørensen (stiller op som menigt bestyrelsesmedlem) Vinterslevvej Hadsten Jørn Sørensen, der er født i 1945, blev valgt ind i Bestyrelsen i Jørn Sørensen er uddannet murer og har via et mangeårigt ejerskab og ledelse af selvstændig entreprenør- og murermester virksomhed, stor erfaring inden for et bredt spektrum af byggeopgaver. Nuværende ledelseshverv i andre selskaber: Bestyrelsesformand, Th. Pedersen A/S Direktør og bestyrelsesmedlem, MMT Holding A/S Direktør og bestyrelsesmedlem, JS Ejendomme Hadsten A/S Bestyrelsesmedlem, Center Finansiering A/s Direktør og bestyrelsesmedlem, Mågevejens murer- og tømrerforretning af 1982 A/S Tidligere ledelseserhverv i andre selskaber inden for de sidste 5 år: Bestyrelsesformand, Mågevejens murer- og tømrerforretning A/S, fratrådt Tømrermester Jan Rasmussen (stiller op som menigt bestyrelsesmedlem) Galten Hedevej 15 Vinterslev 8370 Hadsten Jan Rasmussen er født i 1956 og er uddannet tømmer. Jan Rasmussen har i mange år drevet egen tømrevirksomhed og har stor erfaring inden for et bredt spektrum af byggeopgaver såvel i Danmark som i udlandet. Jan Rasmussen solgte i oktober måned 2010 Kystvejens Hotel og Konferencecenter, som Jan Rasmussen har drevet i to år. Nuværende ledelseshverv i andre selskaber: Direktør, Tømrermester Jan Rasmussen ApS Direktør, Jan R Holding ApS Tidligere ledelseserhverv i andre selskaber inden for de sidste 5 år: Direktør, Jan 1 ApS, selskab omdannet Direktør, Kystvejens Hotel og Konferencecenter ApS, Direktør, Mosevej ApS, fratrådt Direktør, Ejendomsselskabet Kystvejen Grenå A/S, fratrådt Direktør, Grenå Holding A/S, fratrådt Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

100 Repræsentantskab Godsejer Rasmus Juhl Rasmussen, Lystrup - formand Murermester Jørn Sørensen, Hadsten - næstformand IT-direktør Henrik Amsinck, Brabrand Økonomidirektør Anders Balle, Hadsten Direktør Jørgen Balle, Aarhus Proprietær Erik Bredholt, Skødstrup Skovejer Hans Jørgen Broge, Laurbjerg Direktør Morten Christensen, Viby Ingeniør Sten Ejsing, Højbjerg Direktør Carsten Gadeberg, Hadsten Boghandler Esben Hammer, Hadsten Vognmand John Kragh, Langå Senior Partner Steffen Juel Kromann, Egå Entreprenør Carsten Laursen, Langå Fabrikant Hakon Lyngaae, Hadsten Materialist Gitte Rørbæk-Løcke, Hadsten Arkitekt Anne Qvist Nielsen Sagild, Aarhus Gårdejer Gert L. Pedersen, Nr. Galten Apoteker Lars Persson, Hadsten Redaktionschef Hans Petersen, Mårslet Statsaut. revisor Knud Erik Rasmussen, Højbjerg Tømrermester Jan Rasmussen, Hadsten Advokat Jesper Rokkjær, Aarhus Aarhus Lokalbank Aktieselskab giver ikke yderligere oplysninger om medlemmerne af Repræsentantskabet end angivet ovenfor, som svarer til de i Årsregnskabet for 2010 offentliggjorte oplysninger. På generalforsamlingen som afholdes den 19. marts 2011 indstiller Bestyrelsen til generalforsamlingen at træffe beslutning om opløsning af Repræsentantskabet. Staten, som er ejer af 67,5 % af de Eksisterende Aktier, inklusiv Finansiel Stabilitets ejerandel, har meddelt, at man vil stemme for dette forslag Revisionsudvalg Statsautoriseret revisor Knud Erik Rasmussen, Højbjerg - formand og uafhængig og kvalificerede medlem. Godsejer Rasmus Juhl Rasmussen, Skaarupgaard Murermester Jørn Sørensen, Hadsten Direktionen Vagn Thorsager, administrerende direktør Vagn Thorsager, født i 1948, blev ansat som administrerede direktør med virkning fra den 1. marts Vagn Thorsager er bankuddannet suppleret med HD i Kredit og Finansiering. Vagn Thorsager har siden 1966 været ansat i den finansielle sektor og har betydelig ledelsesmæssig og kreditmæssig erfaring, bl.a. som underdirektør i Andelsbanken og områdedirektør for Nordea. I2004 ansat som direktør i Midt Factoring A/S og i perioden fra 2005 til 1. marts 2011 som administrerende direktør. Selskabet blev overtaget i 2008 af Coface Germany AG og hovedaktiviteterne består af kreditforsikring, fakturabelåning, fakturaadministration og inkasso. Endvidere erfaring inden for virksomhedsoverdragelse. Ingen nuværende ledelseshverv i andre danske aktieselskaber Tidligere ledelseserhverv at oplyse inden for de sidste 5 år: Bestyrelsesmedlem BKG-FINANS ApS, fratrådt februar 2011 Bestyrelsesformand COFACE EJENDOMME A/S, fratrådt februar 2011 Administrerende direktør COFACE FINANS A/S, fratrådt februar 2011 Bestyrelsesmedlem CPU AF 11/ A/S, fratrådt februar 2011 Bestyrelsesformand COFACE NORDEN SERVICES A/S, fratrådt maj Ledende medarbejdere Underdirektør Carsten Stenulm c/o Aarhus Lokalbank Aktieselskab Nordhavnsgade Aarhus C. Carsten Stenulm, født i 1960, blev ansat den 1. februar Carsten Stenulm er ansvarlig for finans- og likviditet, ligesom Carsten Stenulm sammen med Vagn Thorsager er ansvarlig for gennemførelse af Kapitalplanen. 100 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

101 Carsten Stenulm er bankuddannet og merkonom i finansiering. Nuværende ledelseserhverv: Bestyrelsesmedlem, HANDELSSELSKABET AF 1/ HADSTEN A/S ValueInvest Asset Management S.A. Luxembourg Tidligere ledelseserhverv de seneste 5 år: Direktør, STENULM & TENDRUP HOLDING ApS, selskab opløst (Adm. dir) Konst. Bankdirektør AARHUS LOKALBANK AKTIESELSKAB, fratrådt den 1. marts Underdirektør Ole Lønsmann c/o Aarhus Lokalbank Aktieselskab Nordhavnsgade Aarhus C. Ole Lønsmann, født i 1959, blev ansat den 1. august Ole Lønsmann er ansvarlig for erhverv og privat. Ole Lønsmann er bankuddannet og har desuden arbejdet som kursuskonsulent i Finanssektorens Uddannelsescenter. Nuværende ledelseserhverv: Bestyrelsesmedlem, HANDELSSELSKABET AF 1/ HADSTEN A/S Tidligere ledelseserhverv de seneste 5 år: Direktør, LØNSMANN HOLDING ApS, selskab opløst Bestyrelsesmedlem, Linieskolen i Hadsten, fratrådt nov Administrationschef Henning Jensen c/o Aarhus Lokalbank Aktieselskab Nordhavnsgade Aarhus C. Henning Jensen, født i 1951, blev ansat den 1. juli Henning Jensen er administrationschef og complianceansvarlig. Henning Jensen er uddannet Merkonom i Finansiering og regnskabsvæsen. Inden ansættelsen i Aarhus Lokalbank Aktieselskab har Henning Jensen været ansat i Sparekassen Hobro. Nuværende ledelseserhverv: Direktør og Bestyrelsesmedlem, HANDELSSELSKABET AF 1/ HADSTEN A/S Direktør, Hadsten Aktie Invest ApS Direktør, Hadsten Aktie Invest II ApS Direktør, Hadsten Aktie Invest III ApS Direktør, CENTER FINANSIERING A/S Tidligere ledelseserhverv de seneste 5 år: Direktør, JENSEN-HADSTEN ApS, selskab opløst Salgs- og Udviklingschef Claus Lauenborg c/o Aarhus Lokalbank Aktieselskab Nordhavnsgade Aarhus C. Claus Lauenborg, født i 1968, blev ansat den 1. februar Claus Lauenborg er ansvarlig for HR, forretnings- og organisationsudvikling og markedsføring. Inden ansættelse i Aarhus Lokalbank Aktieselskab har Claus Lauenborg bl.a. været filialdirektør i Danske Bank i 6 år. Nuværende ledelseserhverv: Bestyrelsesmedlem, Mollerup Erhvervsklub Tidligere ledelseserhverv de seneste 5 år: Direktør, LAUENBORG HOLDING ApS, selskab opløst Kreditchef Bjarne Fries c/o Aarhus Lokalbank Aktieselskab Nordhavnsgade Aarhus C. Bjarne Fries blev født i 1959 og ansat den 1. marts Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

102 Bjarne Fries er bankuddannet suppleret med HD i Kredit og Finansiering. Bjarne Fries har siden 1980 været ansat i den finansielle sektor - heraf 10 år på kreditkontor i Provinsbanken og Danske Bank i kriseårene fra 1988 til I perioden 1998 til 2006 ansat på Finanssektorens Uddannelsescenter med ansvar for kursusvirksomhed inden for kredit-, landbrugs- og regnskabsområdet. Ansat i Aarhus Lokalbank i 2006 og udnævnt til kreditchef i Tidligere ledelseserhverv de seneste 5 år: Direktør, FRIES INVEST ApS, selskab opløst Figur 5: Aarhus Lokalbank Aktieselskabs organisations diagram HOVEDSÆDE DIREKTION Vagn Thorsager Adm. direktør HOVEDSÆDE FINANSAFDELING Carsten Stenulm Underdirektør HOVEDSÆDE ERHVERVSAFDELING Ole Lønsman Underdirektør HOVEDSÆDE ADMINISTRATION Henning L. Jensen Administrationschef HOVEDSÆDE MARKETING / HR Claus Lauenborg Salgs- og Udviklingschef HOVEDSÆDE KREDITAFDELING Bjarne Fries Kreditchef FILIAL LANGÅ BANK FILIAL AARHUS LOKALBANK FILIAL HADSTEN BANK Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Erklæring om tidligere levned Inden for de seneste fem år har eller er ingen bestyrelsesmedlemmer, herunder de personer, der stiller op til bestyrelsen på generalforsamlingen den 19. marts 2011, jf. pkt Bestyrelsen ovenfor, direktionsmedlemmer eller ledende medarbejdere i Aarhus Lokalbank Aktieselskab blevet dømt for bedrageri eller anden svigagtig lovovertrædelse. Desuden har ingen af disse deltaget i ledelsen af selskaber, som har indledt konkurser, bobehandlinger eller likvidationer, bortset fra det i dette afsnit 14.1 Navn, forretningsadresse og stilling hos Aarhus Lokalbank Aktieselskab anførte, været genstand for offentlige anklager og/eller offentlige sanktioner fra myndigheder eller tilsynsorganer (herunder udpegede faglige organer), og er ikke af en domstol blevet frakendt retten til at fungere som medlem af en udsteders bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan eller at fungere som leder af en udsteder Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer Banken har ved selskabsmeddelelse nr meddelt, at såfremt Fase II af Kapitalplanen godkendes af generalforsamlingen og gennemføres, er Carsten Andersen, Flemming Johannsen, Jørn Sørensen og Jan Rasmussen villige til at modtage valg til Bankens bestyrelse på den ordinære generalforsamling den 19. marts Yderligere oplysninger om bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere Der er intet slægtskab mellem ovenstående personkreds. Det er Aarhus Lokalbank Aktieselskabs vurdering, at der ikke foreligger interessekonflikter hos Bestyrelsen, herunder kommende bestyrelsesmedlemmer, Direktionen og ledende medarbejdere i forhold til deres private interesser. 102 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

103 Bortset fra Carsten Andersen, der stiller op som bestyrelsesformand på Bankens ordinære generalforsamling den 19. marts 2011 efter anmodning fra Finansministeriet, er der ikke indgået nogen aftale eller forståelse med større aktionærer, kunder, leverandører, eller øvrige, hvorefter denne person er blevet medlem af Bestyrelsen, Direktionen eller er blevet ledende medarbejder. Bestyrelsen, Direktionen og de ledende medarbejdere er underlagt regler om åbne vinduer, hvilket indebærer, at de pågældende alene må handle aktier i Aarhus Lokalbank Aktieselskab i en periode på 4 uger efter offentliggørelse af en regnskabsmeddelelse. De nævnte personer er tillige optaget i insiderregisteret og handler med værdi svarende til EUR eller derover indberettes til NASDAQ OMX Copenhagen. Der er ingen lock-up aftaler vedrørende Bestyrelsens og de ledende medarbejderes aktiebesiddelser. Direktionen ejer ingen aktier i Aarhus Lokalbank. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

104 15 AFLØNNING OG GODER Den udbetalte aflønning Tabel 44: Vederlag i regnskabsåret kr Repræsentantskab Bestyrelse Direktion: Per Hermansen løn og pension (11 mdr.) Per Hermansen fratrædelsesaftale (18 mdr.) Carsten Stenulm løn og pension (1 mdr.) 116 I alt 5290 Revisionsudvalg 120 Samlet Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Løn og vederlag Bestyrelsen modtager et fast årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. Herudover kan Bestyrelsen i særlige tilfælde ved deltagelse i tidskrævende projekter eller lignende blive honoreret særskilt herfor. Der er på nuværende tidspunkt alene indgået aftale med Bestyrelsen om et årligt fast honorar. Honoraret er fastsat på samme niveau for 2011, som gjaldt for Direktionen modtager et fast årligt honorar, hvori indgår pensionsbidrag, bilordning, telefon og avis. I Bankens datterselskaber er der ikke udbetalt løn eller honorar til hverken Bestyrelse, Direktion eller ledende medarbejdere. Bestyrelsen Aarhus Lokalbank Aktieselskabs bestyrelse består af 9 medlemmer. Bestyrelseshonoraret udgør: Formanden DKK årligt. Næstformanden DKK årligt. Øvrige medlemmer DKK årligt. Revisionsudvalgshonoraret udgør: Formanden DKK årligt. Næstformanden DKK årligt. Øvrige medlemmer DKK årligt. Direktionen Aktuelle vilkår: Løn DKK årligt. Pensionstillæg Ingen. Øvrigt Værdi af fri bil, telefon, avis mm. udgør DKK Åremålsbegrænsning Kontrakten udløber ultimo oktober Opsigelsesvarsel 12 måneder. Fratrædelsesordning Ingen. Tantiemeordning Der er ikke indgået aftaler om tantieme. Ledende medarbejdere Aktuelle vilkår: Løn Pensionstillæg Øvrigt Opsigelsesvarsel Fratrædelsesordning DKK årligt. 13 % af lønnen Fri bil, hjemmearbejdsplads, livs-, ulykkes- og sundhedsforsikring, telefon og avis. Mellem 3 og 12 måneder. Der er ikke indgået aftaler i forbindelse med ordinær fratrædelse. 104 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

105 Der er ikke med Bestyrelsen aftalt vederlag ved ophør af arbejdsforholdet. Direktionen har krav på kompensation i en periode på 12 måneder, hvis denne afskediges uden gyldig grund, eller dennes stilling nedlægges som følge af et overtagelsestilbud. Der er ikke med Bestyrelsen aftalt vederlag ved ophør af arbejdsforholdet. Direktionen har krav på kompensation i en periode på 12 måneder, hvis denne afskediges uden gyldig grund, eller dennes stilling nedlægges som følge af et overtagelsestilbud. Ledelsens medlemmer har ikke haft interesse i eller foretaget transaktioner af usædvanlig karakter gennemført af Aarhus Lokalbank Aktieselskab i regnskabsåret 2010 eller senere. Lån og garantier i Aarhus Lokalbank Aktieselskab til Bestyrelsens og Direktionens medlemmer bliver løbende overvåget i medfør af 78 i Lov om Finansiel Virksomhed. Pr. Prospektdatoen udgjorde de samlede udlån/garantier til Bestyrelsen DKK t. og Direktionen DKK 0 t. Tilsvarende udgjorde sikkerheder fra Bestyrelsen DKK t. og fra Direktionen DKK 0 t Hensættelser Aarhus Lokalbank Aktieselskab har henlagt eller opsparet beløb til pensioner, fratrædelser eller lignende goder. Tabel 45: Hensættelser vedrørende personalet ultimo kr Fratrædelsesgodtgørelse tidligere adm. Direktør Fratrædelsesgodtgørelse afskedigede medarbejdere Feriegodtgørelse Jubilæumsgratiale I alt Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

106 16 LEDELSENS ARBEJDSPRAKSIS 16.1 Bestyrelsens arbejdspraksis Bestyrelsen afholder møder mindst 12 gange årligt. Bestyrelsen er ansvarlig for en forsvarlig organisation af Aarhus Lokalbank Aktieselskabs virksomhed, der bl.a. omfatter fastlæggelse af strategi, gennemgang og godkendelse af perioderegnskaber og årsrapporter og godkendelse af budgetter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. De af Bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter vedtægterne eller loven kræves særligt stemmeflertal. Bestyrelsen har i en direktionsinstruks fastlagt de nærmere rammer for direktionens udøvelse af den daglige ledelse Udløbsperiode for nuværende embedsperiode Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, der vælges af det af generalforsamlingen valgte repræsentantskab blandt dets medlemmer for 1 år ad gangen i henhold til 16 i Aarhus Lokalbank Aktieselskabs vedtægter. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2011 fremsætte forslag om, at Aarhus Lokalbank Aktieselskabs vedtægter ændres, således at Bestyrelsens medlemmer, formand og næstformand fremover vælges af generalforsamlingen for et år af gangen. Bestyrelsen har endvidere 3 medlemmer, der vælges af og blandt Aarhus Lokalbank Aktieselskabs medarbejdere. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen. Nuværende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er alle valgt i For yderligere oplysninger om valgperiode for nuværende bestyrelsesmedlemmer m.v. henvises til afsnit 14 Bestyrelse, Direktion og tilsynsorganet samt ledere. Repræsentantskabet består af op til 25 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen i henhold til 13 i Bankens vedtægter. Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2011 fremsætte forslag om nedlæggelse af Bankens repræsentantskab Bestyrelses-/direktionsmedlemmers tjenestekontrakt med Banken m.v. Bestyrelsen vælges i henhold til de nugældende vedtægter for Aarhus Lokalbank Aktieselskab hvert år på første repræsentantskabsmøde efter den ordinære generalforsamling. På den ordinære generalforsamling den 19. marts 2011 vil Bestyrelsen fremsætte forslag om at ændre Aarhus Lokalbank Aktieselskabs vedtægter, således at repræsentantskabet nedlægges og Bestyrelsens medlemmer, formand og næstformand fremover vælges af generalforsamlingen. Såfremt forslaget vedtages, vil Bestyrelsens medlemmer, formand og næstformand blive valgt på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges eller genvælges efter det fyldte 70. år. Direktionen er ansat på direktørkontrakt. Der foreligger ingen ansættelseskontrakter i Aarhus Lokalbank Aktieselskab, hvorefter der gives vederlag ved ordinær fratrædelse, udover det i afsnit 15 Aflønning og goder oplyste Selskabets revisionsudvalg og aflønningsudvalg Revisionsudvalget I henhold til bekendtgørelse nr. 690 af 23. juni 2010 om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlangt tilsyn af Finanstilsynet, har Aarhus Lokalbank Aktieselskab etableret et revisionsudvalg bestående af følgende 3 medlemmer: Knud Erik Rasmussen, formand for revisionsudvalget (næstformand for Bestyrelsen) Rasmus Juhl Rasmussen, formand for Bestyrelsen Jørn Sørensen, bestyrelsesmedlem Formanden for revisionsudvalget er Knud Erik Rasmussen, som af Bestyrelsen er udpeget som det uafhængige og kvalificerede medlem af revisionsudvalget. Knud Erik Rasmussen kvalifikationer består blandt andet af: Medlemskab af Bestyrelsen siden maj 2008 Arbejdet som statsautoriseret revisor, KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab i perioden Revisionsudvalgets formål/opgaver er at gennemgå regnskabs-, revisions-, og sikkerhedsmæssige forhold, som Bestyrelsen, udvalget selv eller ekstern revision måtte ønske gjort til genstand for en nærmere gennemgang. Udvalget vurderer de interne kontrol- og risikostyringssystemer. 106 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

107 Revisionsudvalget kan indhente råd, vejledning og bistand fra eksterne juridiske rådgivere, regnskabsspecialister og andre rådgivere, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for varetagelsen af udvalgets opgaver. Revisionsudvalgsmøder refererer og indstiller regnskabsaflæggelser til Bestyrelsen. Revisionsudvalgets formål/opgaver fremgår af revisionsudvalgets kommissorium, som er godkendt af Bestyrelsen. Kommissoriet kan findes på Bankens hjemmeside Aflønningsudvalget Aarhus Lokalbank Aktieselskab aflønningsudvalg består af Bestyrelsen. Aflønningsudvalget indstiller Bankens lønpolitik til generalforsamlingen til godkendelse God selskabsledelse (Corporate Governance) Bestyrelsen og Direktionen har gennemgået Anbefalingerne for god selskabsledelse fra april 2010 udarbejdet af Komiteen for god selskabsledelse. Anbefalingerne vedrører følgende ni områder: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt samfundsansvar 3. Åbenhed og transparens 4. Det øverste og centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 6. Ledelsens vederlag 7. Regnskabsaflæggelse 8. Risikostyring og intern kontrol 9. Revision Ledelsen i Aarhus Lokalbank Aktieselskab har med interesse fulgt med i tilblivelsen af anbefalingerne om god selskabsledelse og har siden det første sæt anbefalinger forholdt sig til anbefalingerne i relevant omfang. Holdningen til anbefalingerne er generelt positiv i forhold til Aarhus Lokalbank Aktieselskab og dennes interessenter (medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) og samspillet disse imellem er en forudsætning for Aarhus Lokalbank Aktieselskabs fortsatte, positive udvikling. Som lokalt pengeinstitut satser Aarhus Lokalbank Aktieselskab særligt på den personlige kundekontakt, og da Aarhus Lokalbank Aktieselskab lever af at leve op til kundernes tillid og tryghed, er det vigtigt, at der udover skyldig hensyntagen til aktionærerne også tages hensyn til ønsker hos øvrige interessenter. Aktionærer og andre interessenter kan på Aarhus Lokalbank Aktieselskabs hjemmeside - læse mere om Aarhus Lokalbank Aktieselskabs holdning til anbefalingerne. Aarhus Lokalbank Aktieselskab lever op til langt de fleste af anbefalingerne, og for de anbefalinger, som Aarhus Lokalbank Aktieselskab ikke lever op til, er der redegjort nærmere om baggrunden herfor i overensstemmelse med anbefalingernes følg eller forklar princip. Komitéen understreger om følg eller forklar -princippet, at det er gennemsigtigheden om selskabernes forhold, der er det bærende element, og det er op til det enkelte selskab at vurdere i hvilket omfang anbefalingerne følges, eller hvorvidt dette ikke er hensigtsmæssigt eller ønskeligt for det pågældende selskab. På enkelte punkter følger Aarhus Lokalbank Aktieselskab alene anbefalingerne delvist. Disse er gengivet nedenfor: Anbefaling 1.2: Banken: Anbefaling 3.1: Banken: Anbefaling 3.3: Banken: Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan årligt vurderer, hvorvidt selskabets kapital og aktiestruktur fortsat er i aktionærernes og selskabets interesse samt redegør for denne vurdering i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside. Der er som konsekvens af den delvise konvertering af det statslige kapitalindskud ikke længere stemmeretsbegrænsninger i vedtægterne for Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Det anbefales, at der kommunikeres på såvel dansk som engelsk. Da Aarhus Lokalbank Aktieselskab er et dansk pengeinstitut, der alene henvender sig til danske kunder og investorer, har Bestyrelsen ikke fundet det relevant at offentliggøre meddelelser på engelsk. Dog foretages visse offentliggørelser på engelsk. Det anbefales at der gøres brug af kvartalsrapporter. Anbefalingen følges delvist. Aarhus Lokalbank Aktieselskab udarbejder og offentliggør halvårsrapporter og kvartalsorienteringer. I henhold til lovgivningen, er Banken ikke pålagt at aflægge kvartalsrapporter. Banken ønsker dog at holde markedet løbende orienteret om bankens økonomiske situation, men har den opfattelse at aflæggelse af kvartalsrapporter, som er omfattet af den gældende lovgivning på området, er for omfattende i forhold til Bankens størrelse og kompleksitet. Derfor har Banken valgt at aflægge en kvartalsorientering i forbindelse med ultimo 1. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

108 og 3 kvartal. Banken kan ved en kvartalsorientering tilpasse informationsmængden, så den passer til Bankens størrelse og kompleksitet. Anbefaling 5.5: Banken: Anbefaling 5.5: Banken: Anbefaling 6.2 Banken: Bestyrelsens sammensætning, rekruttering og valg af bestyrelsesmedlemmer. Anbefalingerne følges delvis, idet det tilstræbes, at Bestyrelsen har faglige kompetencer og god aldersfordeling samt bred erhvervsmæssig baggrund. Den finansielle lovgivning stiller krav om, at ledelsen i et pengeinstitut opfylder en række krav om egnethed (kvalifikationer og erfaring) samt hæderlighed. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer sker på baggrund af ovennævnte kriterier, og ikke på baggrund af en formelt fastlagt proces, da Bestyrelsen ikke har fundet behov for at fastlægge en sådan proces. Det anbefales, at der i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside redegøres for reglerne for medarbejdervalg og for selskabets anvendelse heraf. Anbefalingen følges ikke, da Bestyrelsen ikke har fundet behov for en særskilt redegørelse herfor i årsrapporten, idet systemet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er velkendt i Danmark. Vederlagspolitik. Aarhus Lokalbank Aktieselskab har i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed den 29. december 2010 vedtaget en lønpolitik, som vil blive fremsat til generalforsamlingens godkendelse på Bankens generalforsamling den 19. marts Det følger af lønpolitikken, at Banken som udgangspunkt alene bruger fast løn. Der er dog mulighed for på diskretionær basis at tildele et engangsvederlag for en ekstraordinær indsats. Der ydes herudover ikke variabel løn til Bestyrelsen, direktionen eller andre ansatte i Banken. Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar, som fremgår af den fremlagte årsrapport og deltager ikke i optionsprogrammer. Aarhus Lokalbank Aktieselskab vurderer løbende, hvorvidt der er grundlag for ændringer af disse vedtagne beslutninger, der ikke fuldt ud er i overensstemmelse med anbefalingerne. Anbefalingerne supplerer regler i selskabslovgivningen og Lov om Finansiel Virksomhed, der i øvrigt gælder for børsnoterede selskaber. 108 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

109 17 PERSONALE Antallet af medarbejdere Aarhus Lokalbank Aktieselskab har i perioden været i en vækstfase. Antallet af medarbejdere udviklede sig som følger (ultimo tal): 73 i 2006, 84 i 2007, 96 i 2008, 96 i 2009, og 92 i Pr. Prospektdatoen er medarbejderstaben blevet reduceret til Aktiebeholdninger og aktieoptioner Tabel 46: Ledelsens og ledende medarbejderes aktiebeholdninger (ejet eller kontrolleret) pr. datoen for dette Prospekt Bestyrelsen Aktiebeholdning Kapitalbeviser (DKK 1.000) Rasmus Juhl Rasmussen Jørn Sørensen Esben Hammer Gert L. Pedersen Jørgen Balle Knud Erik Rasmussen Per Enevoldsen stk. aktieoptioner* 0 Hans Peder Hansen stk. aktieoptioner* 0 Camilla Hartmann Lund stk. aktieoptioner* stk. I alt aktieoptioner* Direktion Aktiebeholdning Kapitalbeviser (DKK 1.000) Vagn Thorsager 0 0 I alt 0 0 Ledende medarbejdere Aktiebeholdning Kapitalbeviser (DKK 1.000) Carsten Stenulm Ole Lønsmann stk. aktieoptioner* 0 Henning Jensen stk. aktieoptioner* 0 Claus Lauenborg stk. aktieoptioner* 0 Bjarne Fries stk. aktieoptioner* 0 I alt stk. aktieoptioner* 0 *) Tildelte aktieoptioner til medarbejdere i forbindelse med Aarhus Lokalbank Aktieselskabs 100 års jubilæum. For yderligere oplysninger henvises til det nedenfor i afsnit 17.3, Ordninger vedrørende personalets interesser i udsteders kapital anførte. Udover aktiebesiddelser har medlemmer af Bestyrelsen interesser i Bankens noterede Eksisterende Kapitalbeviser. Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Bestyrelsesformand Rasmus Juhl Rasmussen, bestyrelsesmedlem Jørn Sørensen og bestyrelsesmedlem Gert Lopdrup Pedersen har tilkendegivet, at de vil udnytte retten til at tegne de Udbudte Aktier i henhold til Aktieprospektet for et samlet beløb på nominelt DKK 28,5 millioner Eksisterende Kapitalbeviser Ordninger vedrørende personalets interesser i udsteders kapital Der eksisterer ikke et incitamentsprogram for Ledelsen. I forbindelse med Bankens 100 års jubilæum blev der pr. den 1. april 2008 tildelt medarbejderne en aktieoptionsordning i henhold til Ligningslovens 7 H. Ordningen er udformet i overensstemmelse med gældende regler i henhold til lov nr. 309 af 5. maj 2004 om købsret eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold ( Aktieoptionsloven ). Medarbejderne blev tildelt aktieoptioner ud fra anciennitet. Den enkelte medarbejder har maksimalt fået tildelt stk. aktieoptioner. Hver aktieoption giver ret til at købe én aktie a nom. DKK 10. Aktieoptionsprogrammet omfatter i alt aktier svarende til 2,5 % af aktiekapitalen på tildelingstidspunktet. Kursen er fastlagt ud fra børskursen pr. 1. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

110 april 2008, der udgjorde 155. Pr. 1. april 2011 udløber ordningen, fra hvilken dato aktieoptionen skal udnyttes med beregningsgrundlag i børskursen pr. denne dato. For medarbejdere, der fratræder deres stilling i Banken i perioden 1. april april 2011, nedsættes det tildelte beløb med 1/36 for hver måneds manglende ansættelse i perioden. Ved fratræden på grund af pensionering opretholdes den tildelte aktieoption. Ved manglende udnyttelse bortfalder ordningen uden kompensation for den enkelte medarbejder. Ledelsen agter ikke at udnytte optionerne. Det må forventes, at samtlige optioner udløber uden udnyttelse. Med udgangspunkt i denne kurs har aktieoptionsordningen ingen markedsværdi, og ordningen bortfalder derfor den 1. april Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

111 18 STØRRE AKTIONÆRER Større aktionærer Den danske stats interesser og minoritetsaktionærernes interesser Den danske stat er som følge af Bankens udnyttelse af sin konverteringsoption i relation til det statslige kapitalindskud blevet ejer af 67,5 % af aktiekapitalen i Banken, inklusiv Finansiel Stabilitets ejerandel, og staten besidder derved en kontrollerende aktiepost i Banken. Staten kan dermed udøve bestemmende indflydelse over Banken, herunder i kraft af muligheden for at vælge alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Staten kan bl.a. beslutte vedtægtsændringer samt fusionere Banken med andre selskaber uden minoritetsaktionærernes godkendelse. Dette kan have en væsentlig negativ indvirkning på investeringen i de Udbudte Aktier og de Nye Kapitalbeviser. Ved udgangen af 2010 havde Aarhus Lokalbank Aktieselskab ca aktionærer. Aarhus Lokalbank Aktieselskab ønsker at opnå en stor spredning af Aarhus Lokalbank Aktieselskabs aktiekapital. Ca. 38 % af Aarhus Lokalbank Aktieselskabs kunder er også medejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Til sammenligning udgjorde antallet af aktionærer ved udgangen af 2006 ca Aktieklasser Aktiekapitalen er ikke inddelt i forskellige klasser. Alle aktionærer har samme stemmerettigheder Kontrol Den danske stat ejer 67,5 % af Aarhus Lokalbank Aktieselskabs aktiekapital, inklusiv Finansiel Stabilitets ejerandel, og har således en kontrollerende aktiepost i Aarhus Lokalbank Aktieselskab Aftaler med kontrolvirkning mv. Aarhus Lokalbank Aktieselskab er ikke bekendt med, at der skulle være indgået aftaler mellem aktionærerne, der senere kan medføre, at andre tager kontrollen med Banken. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

112 19 TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER Aarhus Lokalbank Aktieselskabs nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter Ledelsen samt disse personers nære familiemedlemmer. Herudover er staten, der ejer 67,5 % af aktiekapitalen i Banken, inklusiv Finansiel Stabilitets ejerandel samt Bankens datterselskaber, en nærtstående part. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori den nævnte personkreds har væsentlige interesser. Der har ikke været transaktioner mellem Aarhus Lokalbank Aktieselskab og Bankens nærtstående parter ud over almindelig vederlæggelse og sædvanlige bankforretninger på markedsmæssige vilkår. Der henvises til note 32 i årsregnskabet for Bestyrelsen har pr. 31. december 2010 i alt lån for DKK 41,138 millioner, hvoraf der er stillet sikkerhed for 15,8 millioner. Direktionen har pr. 31. december 2010 lån og sikkerhedsstillelser for i alt DKK 1,0 millioner, hvoraf der er stillet sikkerhed for DKK 0,3 millioner. Alle engagementer er ydet på markedsmæssige vilkår. For en beskrivelse af Ledelsens lønning henvises til afsnit 15 Aflønning og goder. Datterselskaberne har indlånskonti hos Aarhus Lokalbank Aktieselskab på en samlet værdi a DKK 9,6 millioner. Banken har ikke engagementer med staten. Der er ikke indgået transaktioner mellem Aarhus Lokalbank Aktieselskab og finansielle formidlere og disses koncernforbundne selskaber. Der forekommer ikke transaktioner mellem Aarhus Lokalbank Aktieselskabs eksisterende aktionærer og deres finansielle formidlere og disses koncernforbundne selskaber, som er af betydning for investorernes vurdering af Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Nærtstående parter samt udvalgte medarbejdere og disses nærtstående er underlagt regler om åbne vinduer, hvilket indebærer, at de pågældende alene må handle aktier i Aarhus Lokalbank Aktieselskab i en periode på 4 uger efter offentliggørelse af en regnskabsmeddelelse. De nævnte personer er tillige optaget i insiderregisteret. Handler med værdi svarende til EUR eller derover indberettes til NASDAQ OMX Copenhagen. 112 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

113 20 OPLYSNINGER OM UDSTEDERENS AKTIVER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER Historiske regnskabsoplysninger m.v. Årsrapporterne for 2008, 2009 og 2010 er aflagt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed, Regnskabsbekendtgørelsen samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. Der udarbejdes ikke koncernregnskab grundet datterselskabernes beskedne størrelse i forhold til Banken. Årsregnskabet for 2010 er aflagt efter samme regnskabspraksis som for Regnskabet for regnskabsåret 2010 med sammenligningstal for 2009 er revideret, og regnskabet omfattende opgørelse af samlede indregnede indtægter og omkostninger, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelsen, noter samt tilhørende ledelsespåtegning og revisionspåtegning udfærdiget til brug for Prospektet er gengivet på siderne F 3 - F 10. Der henvises til Fondsbørsmeddelelse nr på Bankens hjemmeside: og bilag 5: F- Pages vedrørende supplerende/korrigerende informationer til årsrapporten for De supplerende/korrigerende information til årsregnskab for 2010 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Årsregnskabet for året 2008 er indarbejdet i Prospektet ved reference, jf. afsnit Krydsreferencetabel. Årsregnskabet for 2009 er indarbejdet i Prospektet ved reference, jf. afsnit Krydsreferencetabel for så vidt angår hovedtal og nøgletal, ledelsespåtegning, revisorerklæring og noter. Ligeledes er ledelsespåtegningen, revisorerklæring samt hovedtal og nøgletal for 2010 indarbejdet ved reference, jf. afsnit Krydsreferencetabel. Der henvises til Fondsbørsmeddelelse nr af 6. december 2010 på Bankens hjemmeside: og bilag 5: F-Pages, for yderligere oplysninger om de af Ledelsen aflagte supplerende/korrigerende informationer om koncernregnskab for årene 2006, 2007 og 2008 samt første halvår 2007 og De supplerende/korrigerende informationer om koncernregnskab for årene 2006, 2007 og 2008 samt første halvår 2007 og 2008 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Finanstilsynet har den 22. december 2010 redegjort for påtaler i Aarhus Lokalbank - koncernregnskab og afvikling af incitamensprogrammet for ledende medarbejdere. Der var forkert indregning og manglende oplysninger for perioden Finanstilsynets redegørelse er bilag 4 til dette Prospekt, hvortil der henvises Krydsreferencetabel Det følger af punkt 20.1 i bilag 1 i Prospektforordningen, at reviderede regnskabsoplysninger for de seneste 3 regnskabsår skal medtages i Prospektet. I overensstemmelse med artikel 28 i Prospektforordningen og 18, stk. 2 i Prospektbekendtgørelsen integreres følgende oplysninger i Prospektet ved reference, idet materialet ligger til gennemsyn på Bankens kontor Aarhus Lokalbank Aktieselskab, Nordhavnsgade 1, 8000 Aarhus C, og på Bankens hjemmeside Tabel 47: Krydsreferencetabel Oplysninger Henvisning Aarhus Lokalbank Aktieselskabs Årsrapport Side(r) Afsnit 9.1.1, side 72 Anvendt Regnskabspraksis Årsrapport for Anvendt Regnskabspraksis Årsrapport for Anvendt Regnskabspraksis Årsrapport for Afsnit 9.2.1, side 73 Resultatopgørelse og Balance Årsrapport for Noter Årsrapport for Noter Årsrapport for Afsnit 10.1, side 80 Kapitalforhold, likviditet og egne aktier Årsrapport for Politik og risikostyring (likviditetsrisiko) Årsrapport for Kapitalforhold, likviditet og egne aktier Årsrapport for Politik og risikostyring (likviditetsrisiko) Årsrapport for Afsnit 13.1, side 87 Anvendt Regnskabspraksis Årsrapport for Afsnit 13.4, side 92 Anvendt Regnskabspraksis Årsrapport for Afsnit 13.6, side 93 Anvendt Regnskabspraksis Årsrapport for Ledelsespåtegning Årsrapport for Ledelsespåtegning Årsrapport for Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

114 Oplysninger Henvisning Aarhus Lokalbank Side(r) Aktieselskabs Års- rapport Ledelsespåtegning Årsrapport for Afsnit 20.1, side 113 Noter Årsrapport for Noter Årsrapport for Afsnit 20.1, side 113 Den uafhængige revisors påtegning Årsrapport for Den uafhængige revisors påtegning Årsrapport for Den uafhængige revisors påtegning Årsrapport for Proforma Regnskabsoplysninger Der er ingen proforma regnskabsoplysninger at redegøre for Koncernregnskaber Der udarbejdes ikke koncernregnskaber på grund af datterselskabernes beskedne størrelse i forhold til Banken Revision af de historiske årsregnskabsoplysninger Erklæring vedrørende historiske regnskaber Årsregnskaberne for 2008, 2009 og 2010 er revideret og uden forbehold i revisionspåtegningen. Der er afgivet supplerende oplysninger i revisionspåtegningen vedrørende årsregnskabet for Angivelse af øvrige oplysninger Der er ikke angivet oplysninger udover oplysninger af regnskabsmæssig karakter i dette Prospekt, som er revideret af Bankens uafhængige revisorer De seneste regnskabsoplysningers alder De senest reviderede regnskabsoplysninger er ikke ældre end 3 måneder fra datoen for dette Prospekt Udbyttepolitik Udbytte for 2006 og 2007 udgjorde DKK 12 pr. 100 kr. aktie. På grund af underskud i 2008 blev der ikke udbetalt udbytte for dette år. Som følge af Aarhus Lokalbank Aktieselskabs deltagelse i Bankpakke I, Bankpakke II og Overgangsordningen var der ikke mulighed for at foretage udlodning af udbytte for regnskabsårene 2009 og 2010, idet udbytte alene kan udbetales af Bankens nettooverskud efter skat, der udgør frie reserver, og som er oparbejdet i perioden efter 1. oktober Der planlægges ikke udbyttebetalinger for 2011 med baggrund i Bankens Kapitalplan, som tilsiger, at Bankens solvensniveau skal øges. På længere sigt vil udbyttepolitikken blive revurderet, idet det er hensigten at følge tidligere praksis. Udbetaling af udbytte sker under hensyntagen til fornøden konsolidering af egenkapitalen som grundlag for Aarhus Lokalbank Aktieselskabs styrkelse af kapitalberedskabet til sikring af Bankens fremtid Rets- og voldgiftssager Den 17. december 2010 bekræftede Finanstilsynet over for Banken, at Finanstilsynet havde bedt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet vurdere en sag om kursmanipulation i forbindelse med køb af Bankens egne aktier i en periode på et halvt år i 2009 og Finanstilsynet oplyste, at baggrunden herfor var, at Banken i perioden fra september 2009 og til februar 2010 yderst aktivt havde opkøbt af egne aktier på markedet. Finanstilsynet vurderede, at der i denne periode var så stor uligevægt mellem Bankens køb og salg i markedet, at handelen ikke kunne tilskrives en normal market-maker funktion til sikring af likviditet i aktien. Finanstilsynet fandt, at Banken i kraft af sin dominerende handelsposition og indlæggelsen af store daglige købsordrer til højeste bud kurs har sikret en kunstig høj kurs, som ikke reelt udtrykte handelsværdien af aktien. Aarhus Lokalbank Aktieselskab er af den opfattelse, at der ikke er tale om kursmanipulation men udelukkende almindelig bankdrift og er derfor ikke enig i Finanstilsynets vurdering. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet har, så vidt Banken er bekendt, ikke rejst sigtelse i sagen. Banken er ikke bekendt med, om sigtelse vil blive rejst. Ledelsen har bortset herfra ikke kendskab til anlagte stats-, rets- eller voldgiftssager af væsentlig betydning mod Aarhus Lokalbank Aktieselskab, ligesom Ledelsen ikke har kendskab til, om sådanne sager vil blive anlagt. Endvidere har Ledelsen ikke kendskab til sager, som inden for de sidste 12 måneder og de kommende 12 måneder har eller kan få væsentlig indflydelse på Udsteders forhold. 114 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

115 20.8. Væsentlige ændringer i Bankens finansielle eller handelsmæssige stilling Der er ikke siden udgangen af seneste regnskabsår den 31. december 2010 sket væsentlige ændringer eller begivenhed, der påvirker Bankens finansielle eller handelsmæssige forhold dog med undtagelse af følgende forhold, der er nærmere beskrevet i dette Prospekt: Dispensationer fra Finanstilsynet i relation til 129 stk. 2-5 og 145, stk. 1 i Lov om Finansiel Virksomhed vedrørende dels indregning af efterstillet kapital ved opgørelse af Bankens solvens samt dels Bankens eksponering overfor store engagementer som er nærmere beskrevet i afsnit Aktuel situation ; Bankens Kapitalplan, som omfatter konvertering af 80 % den hybride kernekapital til aktiekapital og ombytning ved konvertering af den ansvarlige lånekapital til aktier og hybrid kernekapital, som er nærmere beskrevet i afsnit Aktuel situation ; Finansiel Stabilitet overtagelse af Amagerbanken, der efter Bankens opgørelse vil koste Banken 0,3 % af det tab, som det medfører for Garantifonden, som er nærmere beskrevet i afsnit 5.2 Betydningsfulde hændelser; samt Långiver i henhold til et lån stort EUR 35 millioner har meddelt, at den Change of Control-begivenhed, der er indtrådt som følge af statens konvertering af en del af det statslige kapitalindskud i henhold til Aftalen om Statsligt Kapitalindskud er en misligholdelse af lånet. Långiver har derfor krævet tilbagebetaling af lånets hovedstol på EUR 35 millioner med tillæg af omkostninger foreløbig opgjort til et beløb svarende til knapt DKK 19 millioner. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 10.4 Begrænsninger i brugen af kapitalressourcerne. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Bankens generalforsamling tilkendegiver, at Banken skal afvikles under Bankpakke III, såfremt den bliver nødlidende. Det er i henhold til Bankpakke III et krav, at alle banker i Danmark tager stilling til dette spørgsmål på førstkommende generalforsamling efter den 1. oktober Der henvises til 26.2 Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet for en nærmere beskrivelse af Bankpakke III. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

116 21 YDERLIGERE OPLYSNINGER 21.1 Aktiekapital Aarhus Lokalbank Aktieselskabs aktiekapital har kun én aktieklasse Udstedt aktiekapital og aktieklasse Aarhus Lokalbank Aktieselskabs aktiekapital udgjorde pr. 31. december 2010 DKK svarende til stk. aktier a nominelt DKK 10. Som følge af statens konvertering den 25. februar 2011 af statsligt kapitalindskud til aktier i Banken, udgør Bankens aktiekapital pr. Prospektdatoen DKK , svarende til stk. aktier a nominelt DKK 10. Bankens aktier, der alle er fuldt indbetalt, er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. Bestyrelsen har på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2011 stillet forslag om, at bemyndige Bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 100 millioner. Banken har endvidere på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2011 stillet forslag om at bemyndige Bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 150 millioner ved ombytning af Eksisterende Kapitalbeviser i form af konvertering. I henhold til vedtægternes 2a er Bestyrelsen bemyndiget til at konvertere det statslige kapitalindskud i form af hybrid kernekapital fra den danske stat på DKK til aktier med konvertering til markedskurs opgjort i overensstemmelse med Aftalen om Statsligt Kapitalindskud. Den danske stat konverterede den 25. februar i alt DKK 142,2 millioner til aktier. I forbindelse hermed besluttede Bestyrelsen at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes 2 til at forhøje Bankens aktiekapital ved konvertering af i alt DKK i renter påløbet det statslige kapitalindskud. Herefter udgjorde Aarhus Lokalbank Aktieselskabs aktiekapital nominelt DKK , svarende til aktier a nominelt DKK 10 per aktie. Banken har ikke indgået væsentlige kontrakter Andele, som ikke repræsenterer kapitalen Der findes ikke andele, der ikke repræsenterer aktiekapitalen Antal, bogført værdi og pålydende værdi af egne aktier Aarhus Lokalbank Aktieselskab har en egenbeholdning af egne aktier. Det skyldes blandt andet, at Aarhus Lokalbank Aktieselskab fungerer som market-maker i aktien og derfor køber/sælger egne aktier i takt med udbud og efterspørgsel. På den ordinære generalforsamling den 13. marts 2010 fik Bestyrelsen bemyndigelse til i 18 måneder fra generalforsamlingens dato at lade Aarhus Lokalbank Aktieselskab erhverve egne aktier for op til 10 % af Aarhus Lokalbank Aktieselskabs samlede aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige mere end 15 % fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen fastsatte gennemsnitskurs. Bestyrelsen har stillet forslag om, at generalforsamlingen giver en tilsvarende bemyndigelse på generalforsamlingen. Beholdning af egne aktier udgjorde ultimo stk. aktier, nominelt DKK millioner, svarende til 7,73 % af aktiekapitalen på DKK 38 millioner. Den bogførte værdi af egne aktier udgjorde ultimo 2010 DKK 10,3 millioner Konvertible lån eller ombyttelige værdipapirer Aarhus Lokalbank Aktieselskab har ikke udstedt konvertible obligationer, der enten ikke er indfriet eller ombyttet til aktiekapital, bortset fra lån af hybrid kernekapital fra den danske stat, hvor der stadig udestår nominelt DKK 35,6 millioner Eventuelle overtagelsesrettigheder Der foreligger ingen overtagelsesrettigheder og/eller forpligtelser vedrørende tilladt, men ikke-udstedt kapital eller forpligtelser til at øge kapitalen Optioner Der er ikke udstedt optioner eller warrants, udover den i nærværende afsnit under punkt 17 Personale beskrevne optionsordning i forbindelse med Aarhus Lokalbank Aktieselskabs 100 års jubilæum. Aktieoptionsprogrammet omfatte- 116 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

117 de i alt aktier svarende til 2,5 % af aktiekapitalen på tildelingstidspunktet. Det forventes, at samtlige optioner udløber uden udnyttelse. Ifølge Aarhus Lokalbank Aktieselskabs vedtægter 2, nr. 2 er Bestyrelsen bemyndiget til at træffe bestemmelse om at forhøje Bankens aktiekapital med indtil DKK 1,0 million i forbindelse med udstedelse af medarbejderaktier eller tegningsoptioner. Aktier udstedt i forbindelse hermed hører til Aarhus Lokalbank Aktieselskabs eksisterende aktieklasse og noteres i Aarhus Lokalbank Aktieselskabs ejerbog. Bestyrelsen har ikke udnyttet denne mulighed. Bemyndigelsen er gældende frem til 1. marts Aktiekapitalens udvikling Aarhus Lokalbank Aktieselskab aktie har haft følgende kursudvikling: Dato Transaktion Nominel ændring Aktiekapital efter ændring Antal aktier efter ændring Kurs Juli 2007 Aktieudvidelse ,00 September 2007 Aktieudvidelse ,00 Juni 2009 Aktieudvidelse ,31 Februar 2011 Aktieudvidelse ,10 Der har ikke været udbetalt udbytte i 2008 og 2009, og der bliver ikke udbetalt ordinært udbytte for Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter Der henvises til stiftelsesdokument af 10. december 1907 samt seneste vedtægter for Aarhus Lokalbank Aktieselskab, registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. februar Bankens vedtægter er vedlagt dette Prospekt som bilag 1. Herudover er udkast til Bankens vedtægter som de vil se ud, hvis alle forslag til vedtægtsændringer bliver vedtaget af generalforsamlingen den 19. marts 2011 vedlagt som bilag Vedtægtsmæssige formål Aarhus Lokalbank Aktieselskabs formål er ifølge vedtægternes 1 at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed Resumé af vedtægter Nedenfor gengives i kort form Aarhus Lokalbank Aktieselskabs vedtægter, der regulerer forhold vedrørende Aarhus Lokalbank Aktieselskabs ledelse: Aarhus Lokalbank Aktieselskabs ledes af et repræsentantskab, Bestyrelsen og Direktionen. Repræsentantskabet Repræsentantskabet består af op til 25 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På det første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen vælger repræsentantskabet sin formand og næstformand samt vælger medlemmer til Bestyrelsen, jf. vedtægternes På repræsentantskabets møder aflægger formanden beretning om Aarhus Lokalbank Aktieselskabs virksomhed siden sidste møde, ligesom den seneste årsrapport, kvartalsorientering eller halvårsrapport gennemgås. Repræsentantskabet prøver ikke årsrapportens rigtighed. Repræsentantskabets opgave er at vælge Bestyrelsen, fastsætte vederlaget til dettes medlemmer, træffe bestemmelse om oprettelse af filialer efter Bestyrelsens indstilling og at tage stilling til forslag til dirigent på generalforsamlingen, jf. vedtægternes 14 og 15. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. vedtægternes 14. På den ordinære generalforsamling den 19. marts 2011 har Bestyrelsen fremsat forslag om, at generalforsamlingen beslutter at nedlægge Bankens nuværende repræsentantskab med virkning straks på den ordinære generalforsamling. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil Aarhus Lokalbank Aktieselskab fremover ikke have et repræsentantskab. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

118 Bankens største aktionær den danske stat har tilkendegivet at ville stemme for forslaget. Bestyrelsen Bestyrelsen består af mindst 4 og højst 6 medlemmer valgt af repræsentantskabet, jf. vedtægternes 16. På første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabets årlige valg til Bestyrelsen vælger Bestyrelsen selv sin formand og næstformand. På den ordinære generalforsamling den 19. marts 2011 har Bestyrelsen fremsat forslag om at ændre Aarhus Lokalbank Aktieselskabs vedtægter, således at Bestyrelsens medlemmer, formand og næstformand fremover vælges af generalforsamlingen. Endvidere består Bestyrelsen af 2 til 3 medlemmer valgt blandt Aarhus Lokalbank Aktieselskabs medarbejdere til Bestyrelsen af medarbejderne. Bestyrelsen kan bestå af op til i alt 9 medlemmer. Pr. Prospektdatoen består Bestyrelsen af 6 repræsentantskabsvalgte og 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. De af Bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter vedtægterne eller loven kræves særligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet, jf. vedtægternes 17 Direktionen Bestyrelsen ansætter en Direktion bestående af ét til flere medlemmer til at lede selskabets daglige virksomhed, jf. vedtægternes 18. Tegningsregel Aarhus Lokalbank Aktieselskab forpligtes ved underskrift af den samlede Bestyrelse i forening eller ét bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller to direktører i forening. jf. vedtægternes 19. Bestyrelsen kan meddele prokura, eneprokura eller kollektiv prokura, jf. vedtægternes 17. I vedtægterne kan der endvidere læses mere om Aarhus Lokalbank Aktieselskabs valgsystem m.v. til Bestyrelsen Rettigheder, præferencer og restriktioner for hver aktieklasse Aktiekapitalen består kun af én aktieklasse og udgør pr. Prospektdatoen DKK , svarende til stk. aktier a nominelt DKK 10 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, Aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen og udstedt gennem VP Securities A/S. Der henvises til vedtægternes 3 og 4. Hver aktie a DKK 10,00 giver ret til 1 stemme, jf. vedtægternes 11. Aktierne er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Aarhus Lokalbank Aktieselskabs ejerbog, jf. vedtægternes 3. Ingen aktionærer er pligtige til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, jf. vedtægternes 3. Ingen aktier har særlige rettigheder, jf. vedtægternes 3. Aktierne er frit omsættelige, jf. vedtægternes 3, og Bankens samtykke kræves således ikke ved overdragelse. Alle aktier giver ret til fuldt udbytte, jf. vedtægternes 3. I forbindelse med den ordinære generalforsamlings afholdelse den 19. marts 2010 har generalforsamlingen bemyndiget Bestyrelsen til i en periode på 18 måneder efter generalforsamlingens afholdelse at erhverve op til 10 % egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 15 %. Beholdning af egne aktier udgjorde ultimo stk. aktier, nominelt DKK 2,94 millioner, svarende til 7,73 % af aktiekapitalen på DKK 38 millioner Foranstaltninger for at ændre aktionærernes rettigheder Ifølge vedtægternes 12 afgøres alle på generalforsamlingen behandlede anliggender ved simpelt stemmeflertal. Beslutning om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning fremgår ligeledes af 12 og er kun gyldig, såfremt 1/2 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Er 1/2 af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder Bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Aarhus Lokalbank Aktieselskabs vedtægter er på dette område 118 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

119 mere restriktive end, hvad lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) med efterfølgende ændringer ( Selskabsloven ) foreskriver. På den ordinære generalforsamling den 19. marts 2011 har Bestyrelsen fremsat forslag om ændring af selskabets vedtægter, således at beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kun er gyldig, såfremt forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Bestyrelsen foreslår således ophævelse af vedtægternes krav om at beslutning om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning kun er gyldig, såfremt 1/2 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen Bestemmelser vedrørende ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger Ordinær generalforsamling afholdes ifølge vedtægternes 7 inden udgangen af april måned. Ifølge vedtægternes 8 indkaldes generalforsamlingen af Bestyrelsen ved offentliggørelse via (i) NASDAQ OMX Copenhagen, (ii) Bankens hjemmeside, (iii) ved annoncering i et landsdækkende dagblad og et lokalt dagblad samt (iv) ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og foretages tidligst 5 uger og mindst 3 uger forud for denne. Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet og revisionsberetningen, fremlægges til eftersyn for aktionærerne i Bankens kontorer. Tilsvarende oplysninger vil være tilgængelige på Bankens hjemmeside 3 uger før generalforsamlingen. Enhver aktionær har ret til at fremsætte forslag på generalforsamlingen, dog skal disse forslag være indleveret skriftligt til Bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremkommer forslag senere, afgør Bestyrelsen, om forslaget kan behandles på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, repræsentantskabet, Bestyrelsen, revisionen eller på begæring af aktionærer, der ejer mindst en tyvendedel af aktiekapitalen. Indkaldelse sker inden 14 dage efter begæringens modtagelse, jf. 7. I henhold til vedtægternes 11 er enhver aktionær, der besidder aktier i Banken på registreringsdatoen, berettiget ret til at møde på generalforsamlingen, mod senest 3 dage før dennes afholdelse at anmelde sin deltagelse og modtage et adgangskort, på hvilket er anført antal stemmer. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Pressen skal have adgang til generalforsamlingen Vedtægtsbestemmelser som kan medføre, at en ændring af kontrollen med Banken forsinkes Enhver aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 3 dage før generalforsamlingen anmode om adgangskort til generalforsamlingen Eventuelle bestemmelser vedrørende niveauet af kapitalandele I henhold til Værdipapirhandelsloven 29 skal en aktionær i et børsnoteret selskab hurtigst muligt give meddelelse til det børsnoterede selskab og til Finanstilsynet, hvis dennes aktiepost udgør mindst 5 % af stemmerettighederne i selskabet eller 5 % af selskabets registrerede aktiekapital, eller ændring i et allerede meddelt besiddelsesforhold, som bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50 eller 90 % og grænserne på 1/3 eller 2/3 af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi nås eller ikke længere er nået Beskrivelse af betingelser i regelsæt for ændring af kapitalen Kapitalforhøjelsen vedrørende emissionen samt optagelse af hybrid kernekapital omhandlet af dette Prospekt sker ved Bestyrelsens beslutning om udnyttelse af bemyndigelse, som skal godkendes på Aarhus Lokalbank Aktieselskabs ordinære generalforsamling til afholdelse den 19. marts I forbindelse med Udbuddet indstilles til godkendelse på generalforsamlingen som følger: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager ny bemyndigelse af Bestyrelsen til at forhøje Bankens aktiekapital med indtil nominelt DKK 150 millioner mod konvertering af eksisterende ansvarlige lån udstedt af Banken. Konverteringen vil ske på baggrund af Aktieprospektet. Det er hensigten, at konverteringen skal ske til en kurs fastsat af Bestyrelsen ved udløbet af udbudsperioden den 18. marts 2011, som vil blive beregnet som den vægtede gennemsnitskurs af alle handler i Bankens Eksisterende Aktier på NASDAQ OMX Copenhagen den 17. og 18. marts 2011, dog minimum kurs 201,1 svarende til en minimumspris på DKK 20,11 pr. aktie a nominel DKK 10 og maksimum kurs 300, svarende til en maksimumpris på DKK 30 pr. aktie a nominelt DKK 10. Minimumskursen er den samme kurs, som blev fastlagt ved den danske stats konvertering af et statsligt kapitalindskud i henhold til Aftalen om Statsligt Kapitalindskud: Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

120 "Bestyrelsen er indtil den 19. april 2011 bemyndiget til ad en eller flere gange at træffe beslutning om forhøjelse af bankens aktiekapital med indtil i alt nominelt kr. 150 mio. ved konvertering af gæld. Kapitalforhøjelsen kan ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Aktierne skal lyde på navn. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer og kan ikke kræves indløst. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer." Herudover foreslår Bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender, at Bestyrelsen optager lån i form af hybrid kernekapital med en samlet hovedstol på op til DKK 150 millioner mod konvertering til kurs pari af eksisterende ansvarlige lån udstedt af Banken. I henhold til vedtægternes 2a er Bestyrelsen bemyndiget til at konvertere det statslige kapitalindskud i form af hybrid kernekapital fra den danske stat på DKK til aktier med konvertering til markedskurs opgjort i overensstemmelse med Aftalen om Statsligt Kapitalindskud. Den danske stat konverterede den 25. februar i alt DKK 142,2 millioner til kurs DKK 20,11 pr. aktie. I forbindelse hermed besluttede Bestyrelsen at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes 2 til at forhøje Bankens aktiekapital ved konvertering af i alt kr i renter påløbet det statslige kapitalindskud. Herefter udgjorde Aarhus Lokalbank Aktieselskabs aktiekapital nominelt DKK , svarende til aktier a nominelt DKK 10 per aktie. Endvidere henvises til vedtægternes 12 om vedtagelse af forslag. Reglerne for vedtægtsændring er mere restriktive end selskabslovgivningens almindelige regler som følge af kravet om, at 1/2 af aktiekapitalen skal være repræsenteret på generalforsamlingen og forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. 120 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

121 22 VÆSENTLIGE KONTRAKTER Aftalen om Statsligt Kapitalindskud Banken har, som nærmere beskrevet i afsnit 26 Regulatoriske forhold, Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet, indgået aftale med den danske stat om optagelse af et lån i form af statslig hybrid kernekapital mod udstedelse af kapitalbeviser i henhold til Bankpakke II. Lånets hovedstol var oprindeligt på DKK 177,6 millioner, hvoraf et beløb på DKK 142,2 millioner med tillæg af påløbne renter eller i alt DKK 147,2 millioner efterfølgende er konverteret til aktier i Banken. For en nærmere beskrivelse af det statslige kapitalindskud samt ombytningen af en del af dette henvises til afsnit 26 Regulatoriske forhold. Optagelse af det statslige kapitalindskud i henhold til Bankpakke II indebærer bl.a., at udbytte kun kan udbetales i det omfang, udbytte kan finansieres af Bankens nettooverskud efter skat, der udgør frie reserver, og som er oparbejdet i perioden efter 1. oktober For en beskrivelse af Bankens udbyttepolitik henvises til afsnit 20.6 Udbytte politik. De øvrige begrænsninger er beskrevet i afsnit 26 Regulatoriske forhold. Banken skal give staten meddelelse, hvis Banken bliver opmærksom på, at der vil indtræde misligholdelse eller anticiperet misligholdelse af Aftalen om Statsligt Kapitalindskud, eller at en betaling i henhold til aftalen ikke kan eller vil blive foretaget. Banken skal endvidere straks give staten skriftlig meddelelse, såfremt Banken modtager et påbud om konvertering i henhold til bestemmelserne om obligatorisk konvertering af hele eller en del af det statslige kapitalindskud til aktier. Banken skal to gange årligt aflægge en udlånsredegørelse til staten. Udlånsredegørelsen skal offentliggøres. Såfremt der sker konvertering af det statslige kapitalindskud eller tilskrevne renter, er Banken endvidere forpligtet til at bistå staten, såfremt staten ønsker at afhænde de erhvervede aktier. Det statslige kapitalindskud forfalder alene til betaling, såfremt (i) Banken træder i likvidation, (ii) der afsiges konkursdekret mod Banken, eller (iii) Finanstilsynet inddrager Bankens tilladelse til at drive pengeinstitut og godkender afvikling af Banken, bortset fra afvikling gennem fusion, i henhold til 227 i Lov om Finansiel Virksomhed. Aftale om individuel statsgaranti Banken har med Finansiel Stabilitet på vegne staten indgået aftale om en individuel statsgaranti op til en ramme på DKK 1,6 milliarder for ikke-efterstillet, usikret gæld. Denne ramme har Banken udnyttet til obligationsudstedelse samt optagelse af et seniorlån. Banken betaler en garantiprovision, der udgør 0,95 % af den udnyttede del af statens garantitilsagn. Den individuelle statsgaranti er nærmere beskrevet i afsnit 26.2 Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet. I tilfælde af Bankens misligholdelse eller potentielle misligholdelse af aftalen har staten visse misligholdelsesbeføjelser. Bankdata Aarhus Lokalbank Aktieselskab deltager i edb-samarbejde med andre pengeinstitutter via edb-centralen i Bankdata og får ydelser herfra enten som begrænset medlem eller i henhold til særskilt aftale. Bankdata foretager databehandling og dermed forbundne opgaver, herunder udvikling, erhvervelse og drift af IT-systemer. Aarhus Lokalbank Aktieselskab er forpligtet til ikke at benytte EDB-systemløsninger fra andre leverandører for så vidt, at Bankdata tilbyder samme ydelser. En udtrædelse af foreningen vil medføre betaling af ca. DKK 64 millioner på grund af et 5-årigt opsigelsesvarsel. Samarbejdsaftalen er ikke opsagt på nuværende tidspunkt. Foreningen kan opløses ved en generalforsamlingsbeslutning med kvalificeret flertal. DLR Kredit A/S DLR Kredit A/S ejes af 99 pengeinstitutter, herunder Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Banken har indgået en samarbejdsaftale med DLR Kredit A/S om levering af realkreditlån til landbrugsejendomme. Aftalen med DLR Kredit A/S giver Banken mulighed for at distribuere realkreditlån fra DLR Kredit A/S på konkurrencedygtige vilkår. Aarhus Lokalbank Aktieselskab modtager honorar for denne formidling. Banken deltager endvidere som garant for en del af de af DLR Kredit A/S ydede lån og oppebærer garantiprovision herfor. Aftalen kan opsiges af DLR Kredit A/S med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Aftalen er uopsigelig fra Aarhus Lokalbank Aktieselskabs side, så længe Banken er aktionær i DLR Kredit A/S. Der henvises til afsnit 25 Oplysninger om kapitalbesiddelser. Totalkredit A/S Aarhus Lokalbank Aktieselskab har indgået en samarbejdsaftale med Totalkredit A/S om formidling af Totalkreditlån til ejerboliger og fritidshuse inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning for realkreditvirksomhed. Aftalen er ikke til hinder for, at Banken formidler realkreditlån fra andre realkreditinstitutter, såfremt en kunde måtte udtrykke ønske herom. Totalkredit har udviklet et IT-system (Xportalen), som Aarhus Lokalbank Aktieselskab anvender i forbindelse med boligrådgivning af sine privatkunder. Banken oppebærer lånesagsgebyr samt kurtage ved en lånesags start, ligesom Banken i lånets løbetid modtager en fast procentdel af administrationsbidraget på den indtegnede portefølje som provision. Totalkredit har modregningsret i provisionsindtægter i tilfælde af konstatering af tab på de af Banken formidlede lån. Aarhus Lokalbank Aktieselskab stiller endvidere tabsgaranti (i) i sager med særlig typer risici, (ii) såfremt Banken har valgt ikke, at give lånesagen en særlig kreditrisikoklassificering, (iii) indtil Totalkredit har godkendt lånesagen og (iv) i tilfælde af, at den belånte ejendom ikke er færdigbygget. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

122 Andre kontrakter I overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis har Aarhus Lokalbank Aktieselskab indgået aftaler om samarbejde med en række virksomheder omkring formidling af forsikringer til kunder og serviceydelser i relation til investering m.m. Aarhus Lokalbank Aktieselskab har i 2008 indgået lejeaftale på markedsvilkår vedrørende Nordhavnsgade 1, 8000 Aarhus C. Lejemålet kan tidligst opsiges den 1. marts Husleje forpligtelsen frem til 1. april 2013 er på i alt DKK 4,7 millioner. Aarhus Lokalbank Aktieselskab har ikke derudover indgået aftaler, der er af væsentlig betydning for Aarhus Lokalbank Aktieselskab, ligesom Aarhus Lokalbank Aktieselskab ikke er afhængig af enkeltaftaler 122 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

123 23 OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER Oplysninger fra tredjemand Prospektet indeholder oplysninger fra Aarhus Lokalbank Aktieselskab, og det indeholder ikke oplysninger fra eksperter eller tredjemand. Rådgivere Der er ikke i Prospektet nævnt finansielle, juridiske, regnskabsmæssige eller andre rådgivere i forbindelse med transaktionen omhandlet af dette Prospekt. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

124 24 DOKUMENTATIONSMATERIALE Følgende dokumentationsmateriale ligger til eftersyn i normal åbningstid mellem kl og hos Aarhus Lokalbank Aktieselskab, Nordhavnsgade 1, 8000 Aarhus C. Aarhus Lokalbank Aktieselskabs stiftelsesdokument Aarhus Lokalbank Aktieselskabs seneste godkendte vedtægter Aarhus Lokalbank Aktieselskabs årsrapport for 2008 Aarhus Lokalbank Aktieselskabs årsrapport for 2009 Aarhus Lokalbank Aktieselskabs årsrapport for 2010 Risikorapport for 2010 Dette Prospekt med bilag Bestyrelsens erklæring og revisors udtalelse efter 156 i Selskabsloven Bestyrelsens erklæring i henhold til 161 i Selskabsloven Aarhus Lokalbank er ikke regnskabsmæssigt en koncern. For regnskabsårene 2006, 2007 og 2008 blev der i Fondsbørsmeddelelse nr supplerende / korrigerende informationer om koncernregnskab for årene 2006, 2007 og 2008 samt for halvår 2007 og 2008 givet supplerende oplysninger, jf. bilag 5: F-Pages. Det pågældende materiale er ligeledes tilgængeligt på Aarhus Lokalbank Aktieselskabs hjemmeside 124 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

125 25 OPLYSNINGER OM KAPITALBESIDDELSER Der henvises til afsnit Antal, bogført værdi og pålydende værdi af egne aktier om egne aktier. Herudover kan oplyses, at Aarhus Lokalbank Aktieselskab som led i almindelig pengeinstitutvirksomhed ejer nedennævnte forskellige aktiebesiddelser hos samhandelspartnere, som alle er sektorrelaterede. Aktiebesiddelser Aktiebesiddelser, som udgør mindst 10 % af Aarhus Lokalbank Aktieselskabs kapital og reserver: DLR Kredit A/S CVR-nr Hjemsted: København Branche: Realkreditinstitutter Bankens ejerandel og andel af stemmerettigheder: 1,5 % Udstedt kapital: DKK 456 millioner Reserver: 2009: DKK 6,1 milliarder Sidste regnskabsårs resultat for dets ordinære aktivitet efter skat: 2009: DKK 357 millioner. Værdien af aktierne som anført i Bankens regnskab: DKK 93,1 millioner. Selskabet har ikke udbetalt udbytte i det seneste regnskabsår. Aarhus Lokalbank Aktieselskabs aktiebesiddelse i DLR Kredit A/S er en væsentlig sektorinvestering, som påvirker Bankens solvensberegning og i mindre grad Bankens driftsresultater. Det vurderes, at ingen af de øvrige anførte kapitalbesiddelser har betydelig indflydelse på vurderingen af Aarhus Lokalbank Aktieselskabs aktiver, passiver, finansielle stilling og resultater. Aarhus Lokalbank aktieselskab har herudover aktiebesiddelser i Nets Denmark A/S, Multidata A/S, Bankernes Kontantservice A/S, Letpension A/S, VP SECURITIES A/S, PRAS A/S, B.I. Holding A/S, Spar Invest Holding A/S, ValueInvest Asset Management S.A. Luxembourg, Garanti Invest A/S. Aktiebesiddelserne vurderes ikke at være væsentlige. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

126 26 REGULATORISKE FORHOLD 26.1 Oversigt over de lovgivningsmæssige rammer Finansielle virksomheder i Danmark, herunder Banken, er underlagt reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed samt bekendtgørelser, vejledninger og retningslinjer fastsat i overensstemmelse hermed. Finanstilsynet har til opgave at føre tilsyn med blandt andet finansielle virksomheder i Danmark, herunder påse overholdelsen af Lov om Finansiel Virksomhed. Nedenfor følger en kort beskrivelse af visse regler, der finder anvendelse for Banken, og som er fastlagt i Lov om Finansiel Virksomhed med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og retningslinjer. Beskrivelsen indeholder ikke en udtømmende gengivelse af den særlovgivning, som Banken er underlagt. Ejerforhold En fysisk eller juridisk person, der direkte eller indirekte erhverver en kvalificeret andel på 10 % eller derover af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i en finansiel virksomhed, skal på forhånd underrette Finanstilsynet herom og opnå Finanstilsynets godkendelse heraf. Tilsvarende gælder ved erhvervelser, hvorved den kvalificerede andel forøges, således at denne efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 %, 33 % eller 50 % af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i en finansiel virksomhed, eller hvor virksomheden bliver til en dattervirksomhed af erhververen. Pr. Prospektdatoen er alene den danske stat ejer af mere end 10 % af selskabskapitalen i Banken, hvilket Finanstilsynet har godkendt. Ledelse og styring I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed er finansielle virksomheders, herunder Bankens, bestyrelser forpligtede til at fastlægge, hvilke hovedtyper af forretningsmæssige aktiviteter, virksomhederne skal udføre, identificere og kvantificere virksomhedens væsentlige risici og fastlægge virksomhedens risikoprofil, herunder fastsætte, hvilke og hvor store risici virksomheden må påtage sig. Endvidere skal bestyrelsen fastlægge politikker for, hvorledes den finansielle virksomhed skal styre dens væsentlige aktiviteter og de risici, der er knyttet hertil. Bestyrelsen skal derfor fastlægge skriftlige retningslinjer for direktionen, som skal angive, hvilke rammer direktionen kan agere inden for, og i hvilket omfang der skal ske rapportering til bestyrelsen. Retningslinjerne skal blandt andet indeholde rammer og regler for, hvilke og hvor store risici direktionen må påføre virksomheden, hvilke dispositioner, der kræver bestyrelsens stillingtagen, samt hvordan og i hvilket omfang den finansielle virksomhed skal rapportere til bestyrelsen om virksomhedens risici. Bestyrelsen for et pengeinstitut skal løbende vurdere, om virksomhedens risikoprofil, politikker og retningslinjer for direktionen er forsvarlige, ligesom bestyrelsen skal vurdere, om direktionen varetager sine opgaver i overensstemmelse med den fastlagte risikoprofil, de fastlagte politikker og retningslinjerne for direktionen. Bestyrelsen skal træffe passende foranstaltninger, hvis dette ikke er tilfældet. Det følger endvidere af Lov om Finansiel Virksomhed, at en finansiel virksomhed, herunder Banken, skal have en effektiv form for virksomhedsstyring, herunder en klar og organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling, god administrativ og regnskabsmæssig praksis, skriftlige forretningsgange for alle væsentlige forretningsområder, effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om risici, procedurer til forebyggelse af interessekonflikter, interne kontrolprocedurer, betryggende foranstaltninger på it-området samt en lønpolitik og praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Finanstilsynet har fastsat nærmere bestemmelser om de forpligtelser, der påhviler bestyrelsen og de foranstaltninger, som en finansiel virksomhed skal træffe for at have effektive former for virksomhedsstyring i bekendtgørelse nr af 1. december 2010 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Aflønningspolitik Med virkning fra den 1. januar 2011 blev direktiv 2010/76/EF om aflønningspolitikker implementeret i dansk ret i Lov om Finansiel Virksomhed. Ændringerne medførte, at de hidtil gældende regler om incitamentsaflønning i finansielle virksomheder, herunder i Banken, blev yderligere strammet. Det følger nu af Lov om Finansiel Virksomhed, at udelukkende op til 50 % af den faste grundløn inklusive pension til bestyrelsesmedlemmer og direktionen i finansielle virksomheder må bestå af variable aflønningselementer, herunder aktieoptioner og warrants. Desuden kan udbetalingen af en vis del af de variable aflønningselementer udelukkende ske over en periode på 4 år for bestyrelsen og direktionen med ligelig fordeling over årene eller med voksende andel i slutningen af perioden. Udbetaling kan endvidere alene ske i det omfang, den finansielle virksomhed opfylder solvensog kapitalkrav i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed på tidspunktet for udbetalingen. Bestyrelsen skal i henhold til reglerne udarbejde en aflønningspolitik, som skal godkendes af generalforsamlingen. Banken har udarbejdet og godkendt en sådan aflønningspolitik, som vil blive fremlagt til godkendelse på den ordinære generalforsamling i Banken den 19. marts Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

127 Herudover gælder visse restriktioner i relation til aflønning af ledelsen i Banken, som følger af Overgangsordningen og Bankpakke II, jf. nedenfor. Kapitalkrav, placeringsregler og likviditetskrav Pengeinstitutter er underlagt et kapitalkrav svarende til det største af solvenskravet og minimumskapitalkravet. Dette indebærer, at pengeinstitutters basiskapital som minimum skal udgøre det største af 8 % af de risikovægtede poster (solvenskravet) og EUR 5 millioner (minimumskapitalkravet). Et pengeinstituts bestyrelse skal ud over opfyldelse af kapitalkravet sikre, at pengeinstituttet har en tilstrækkelig basiskapital. Som led heri skal pengeinstituttets bestyrelse etablere interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og opretholdelse af en basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække pengeinstituttets risici. På baggrund af denne vurdering skal et pengeinstituts bestyrelse fastsætte pengeinstituttets individuelle solvensbehov, der ikke kan være lavere end det største af solvenskravet og minimumskapitalkravet, jf. ovenfor. Banken har pr. 31. december 2010 opgjort sit individuelle solvensbehov til 10,6 %. Finanstilsynet kan til enhver tid fastsætte et højere individuelt solvenskrav end de 8 % af de risikovægtede poster, som er udgangspunktet i Lov om Finansiel Virksomhed. Banken har pr. Prospektdatoen ikke fået fastsat noget individuelt solvenskrav af Finanstilsynet. Pengeinstitutter er underlagt begrænsninger i mulighederne for at placere de midler, pengeinstituttet har rådighed over (krav til risikospredning), ligesom pengeinstitutter skal have en forsvarlig likviditet, og som minimum opfylde visse absolutte mindstekrav til likviditetens størrelse. I bekendtgørelse nr af 1. december 2010 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. er fastsat visse krav om, at pengeinstitutter skal udarbejde strategier og systemer for styring og måling af likviditetsrisici samt metoder til måling og styring af positionerne. Der henvises til afsnit 6.2 Kreditpolitik og krediteksponering for en nærmere beskrivelse af Bankens likviditetsstyring. Garantifonden for indskydere og investorer Pengeinstitutter skal være tilsluttet og yde bidrag til Garantifonden, der har til formål at yde indskydere og investorer i bl.a. pengeinstitutter dækning for tab inden for Garantifondens dækningsområde i tilfælde af et pengeinstituts betalingsstandsning eller konkurs. Ordningen yder fuld dækning af indlån på visse konti, herunder bl.a. visse pensionskonti. Herudover dækkes navnenoterede indskud i pengeinstituttet med op til et beløb svarende til EUR pr. indskyder, ligesom tab, som investorer har lidt som følge af, at det pågældende institut ikke kan tilbagelevere værdipapirer, der tilhører en investor, og som opbevares, administreres eller forvaltes af instituttet dækkes med et beløb svarende til EUR pr. investor. Garantifonden skal endvidere medvirke ved afvikling af nødlidende pengeinstitutter i Bankpakke III, som nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 26.2 Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet. Dette indebærer, at Garantifonden skal stille en tabskaution over for Finansiel Stabilitet for Finansiel Stabilitet kapitalisering af det i forbindelse med overtagelse af et nødlidende pengeinstitut stiftede datterselskab, for Finansiel Stabilitet tildeling af en likviditetsramme til datterselskabet samt for eventuelt underskud i Finansiel Stabilitet datterselskab som følge af afviklingen Statslige initiativer til sikring af finansiel stabilitet Bankpakke I Som følge af uroen på de finansielle markeder vedtog folketinget den 10. oktober 2008 Lov om Finansiel Stabilitet. Med lovens vedtagelse blev blandt andet introduceret en generel garantiordning, hvorefter den danske stat ubetinget garanterede simple kreditorers krav mod pengeinstitutter, i det omfang sådanne krav ikke blev dækket på anden måde ( Bankpakke I ). Denne garantiordning udløb den 30. september 2010, og herefter er indskydere udelukkende dækket i henhold til lov om en garantifond for indskydere of investorer, som nærmere beskrevet ovenfor i afsnit 26.1 Oversigt over lovgivningsmæssige rammer. Overgangsordningen I henhold til kap. 4a i Lov om Finansiel Stabilitet blev endvidere etableret en Overgangsordning, som gav bankerne mulighed for at ansøge Finansiel Stabilitet om en individuel statsgaranti for ikke-efterstillet, usikret gæld udstedt senest den 31. december 2010 med en løbetid på op til tre år. Statsgarantier udstedt i henhold til Overgangsordningen blev ydet for individuelle lån, herunder eksempelvis udstedelse af Bankens obligationer. Overgangsordningen administreres af Finansiel Stabilitet på vegne af den danske stat. Banken har indgået aftale med Finansiel Stabilitet på statens vegne som garant om vilkår for ydelse af individuelle statsgarantier op til et samlet rammebeløb på DKK 1,6 milliarder for ny, ikke- efterstillet gæld med en løbetid på op til tre år. Banken har udnyttet denne ramme til (i) i maj måned 2010 til at foretage udstedelse af statsgaranterede obligationer for et beløb på DKK 400 millioner med udløb i maj 2013, (ii) i juni måned 2010 at foretage udstedelse af statsgaranterede obligationer for et beløb på i alt EUR 125 millioner med udløb i juni 2013 samt (iii) optagelse af et seniorlån stort USD 45 millioner til indfrielse den 16. juli Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

128 Som følge af udstedelsen af de statsgaranterede obligationer og seniorlån er Banken underlagt følgende væsentlige forpligtelser og restriktioner, der er gældende, så længe de statsgaranterede obligationer og seniorlånet udestår, og som følger af 16c i Lov om Finansiel Stabilitet: - Banken må alene udbetale udbytte, hvis dette kan rummes inden for det løbende overskud, - Banken må ikke foretage kapitalnedsættelser, hvor beløbet udbetales til aktionærerne, iværksætte nye tilbagekøbsprogrammer af egne aktier, udstede fonds- eller friaktier til favørkurs eller i øvrigt gøre brug af lignende fordelagtige ordninger, og - Banken må ikke iværksætte nye aktieoptionsprogrammer eller lignende ordninger til direktionen i Banken, og eksisterende programmer og andre lignende ordninger må ikke forlænges eller fornyes. Banken har i henhold til aftalen om statsgaranti forpligtet sig til at betale en løbende garantiprovision, der udgør 0,95 % p.a. af den udnyttede del af garantitilsagnet. Garantiprovisionen betales fra den 1. oktober 2010 til og med indfrielsen af obligationerne og seniorlånet. Bankpakke II Ved lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter ( Bankpakke II ) blev der etableret en ordning, som indebar, at den danske stat kunne tilføre kreditinstitutter i Danmark hybrid kernekapital (statsligt kapitalindskud) og udstede tegningsgaranti i forbindelse med sådanne institutters udstedelse af hybrid kernekapital. Ansøgning om statsligt kapitalindskud skulle være indgivet senest den 30. juni Kapitalindskuddet skulle som udgangspunkt være tilstrækkeligt til at sikre, at det pågældende institut opnåede en kernekapitalprocent på mindst 12 %. Kreditinstitutter, der (før kapitalindskuddet) havde en kernekapitalprocent på 9 % eller derover, kunne højst ansøge om et kapitalindskud, der svarede til en forøgelse af kernekapitalprocenten med 3 %, forudsat at minimumgrænsen på 12 % blev overholdt, og reglerne om hybrid kernekapital i Lov om Finansiel Virksomhed gav mulighed herfor. Kreditinstitutter, der havde en kernekapital på under 9 %, skulle som udgangspunkt ansøge om et kapitalindskud, der svarede til differencen mellem en kernekapitalprocent på 12 % og kreditinstituttets aktuelle kernekapitalprocent. Banken har modtaget et statsligt kapitalindskud i form af hybrid kernekapital på i alt DKK 177,8 millioner, hvoraf DKK 142,2 millioner med tillæg af renter eller i alt DKK 147,2 millioner efterfølgende er konverteret til aktier i Banken. Det statslige kapitalindskud, som efter konverteringen udgør i alt DKK 35,6 millioner forrentes med 11,420 % p.a. indtil den 23. december 2014 og herefter med 11,020 % p.a. Lånene har en uendelig løbetid med mulighed for førtidsindfrielse under forudsætning af, at Finanstilsynets tilladelse opnås. Indfrielse kan dog tidligst ske i december Kapitalindskuddet kan i perioden 24. december 2012 til 23. december 2014 indfries helt eller delvist til kurs 100 med tillæg af påløbne, men ikke betalte renter i perioden indtil indfrielsestidspunktet. Hel eller delvis indfrielse i periode fra den 24. december 2014 til den 23. december 2015 kan ske til kurs 105 af pålydende værdi af kapitalindskuddet, med tillæg af 5 % hvis kuponrenten i perioden indtil indfrielsesdagen er bortfaldet helt eller delvist i perioden, og yderligere med tillæg af påløbne, men ikke betalte renter mv. i perioden indtil indfrielsestidspunktet. Efter den 24. december 2015 kan hel eller delvis indfrielse udelukkende ske til kurs 110 med tillæg af påløbne, men ikke betalte renter mv. i perioden indtil indfrielsestidspunktet. Lånet forfalder til betaling, såfremt (i) Banken træder i likvidation, (ii) der afsiges konkursdekret mod Banken, eller (iii) Finanstilsynet inddrager Bankens tilladelse til at drive pengeinstitut og godkender afvikling af Banken, bortset fra afvikling gennem fusion, i henhold til 227 i Lov om Finansiel Virksomhed. Det statslige kapitalindskud indeholder bestemmelser om, at rentesatsen vil kunne forhøjes i forhold til fremtidige udbyttebetalinger. Den ikke-konverterede del af det statslige kapitalindskud i Banken er optaget mod udstedelse af kapitalbeviser underlagt frivillig ombytning. Banken har således ret til at kræve de udstedte kapitalbeviser ombyttet til aktier i Banken, såfremt Bankens hybride kernekapitalprocent overstiger 35 (frivillig konvertering). Den frivillige ombytningsret for Banken bortfalder den 23. december Ombytningsforholdet fastsættes ud fra markedsværdien af Bankens aktier på tidspunktet for konverteringen. Som følge af modtagelsen af det statslige kapitalindskud er Banken underlagt en række forpligtelser, som følger af Bankpakke II, herunder: - I den periode, hvor Banken har statsligt kapitalindskud, skal den hvert halve år offentliggøre en redegørelse om udlånsudviklingen i pengeinstituttet, herunder om Bankens udlånspolitik. - Bankens må ikke foretage kapitalnedsættelser, hvor beløbet udbetales til dens aktionærer, ligesom der ikke må iværksættes nye tilbagekøbsprogrammer af egne aktier. - Et eventuelt deklareret udbytte må udelukkende baseres på Bankens nettooverskud efter skat, der udgør frie reserver, og som er oparbejdet i perioden efter 1. oktober Der gælder et forbud mod at overføre kapital til moder- og søsterselskaber. 128 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

129 Herudover gælder følgende begrænsninger i forhold til aflønning af medlemmer af Ledelsen i Banken: - Ledelsen Banken må ikke aflønnes med variable lønandele i et omfang, som overstiger 20 % af den samlede grundløn inklusiv pension. - Der gælder et forbud mod at iværksætte nye aktieoptionsprogrammer eller andre lignende ordninger til Ledelsen, forlænge eller forny eksisterende programmer, udstede fondsaktier eller friaktier til favørkurs eller gøre brug af lignende ordninger til Ledelsen. - Banken må i skatteregnskabet ikke fradrage mere end halvdelen af den enkelte direktørlønning, og Banken skal i en note til årsrapporten oplyse, hvor stort et beløb der er foretaget skattemæssigt fradrag for. De nærmere vilkår og bestemmelser for det statslige kapitalindskud er bilagt Bankens vedtægter. Bankpakke III Den 1. oktober 2010 trådte kap. 4b i Lov om Finansiel Stabilitet i kraft, hvorefter der blev etableret en afviklingsordning via Finansiel Stabilitet for nødlidende danske pengeinstitutter ( Bankpakke III ). Finansiel Stabilitet får i henhold til loven adgang til at overtage nødlidende pengeinstitutter med henblik på afvikling men uden en generel statsgaranti som under Bankpakke I. Når et nødlidende pengeinstitut får en frist af Finanstilsynet til at opfylde kapitalkravene i Lov om Finansiel Virksomhed, skal pengeinstituttet træffe beslutning om, hvorvidt det vil lade sig afvikle i Bankpakke III-ordningen eller via de almindelige regler om ophør i Lov om Finansiel Virksomhed (almindelig konkursbehandling). Beslutningen træder først i kraft, hvis pengeinstituttet ikke kan opfylde solvenskravene ved fristens udløb. Beslutning om anvendelse af Bankpakke III-ordningen vil blive truffet af bestyrelsen i det nødlidende pengeinstitut, men generalforsamlingen i alle pengeinstitutter skal dog på førstkommende generalforsamling efter den 30. september 2010 forelægge spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen ønsker at tilkendegive, om pengeinstituttet vil benytte afviklingsordningen under Bankpakke III. Banken vil på førstkommende ordinære generalforsamling den 19. marts 2011 indstille, at generalforsamlingen træffer beslutning om, at Banken skal afvikles i henhold til Bankpakke IIIordningen, såfremt den bliver nødlidende. Hvis et pengeinstitut skal afvikles under Bankpakke III-ordningen, vil Finansiel Stabilitet etablere et datterselskab, som overtager alle instituttets aktiver, medarbejdere og, i et vist omfang, gensidigt bebyrdende kontrakter. Herudover overtager det nystiftede selskab ikke-efterstillet gæld, inklusive de indlån, som ikke er dækket af Garantifonden, i et omfang, der svarer til værdien af aktiverne. Øvrige passiver forbliver i det nødlidende pengeinstitut, som herefter vil blive afviklet efter reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed. Et pengeinstitut, som beslutter at lade sig afvikle under Bankpakke III-ordningen, vil derfor kunne operere som hidtil efter fristens udløb. Hensigten er, at almindelige indskydere ikke vil opleve nogen umiddelbar forskel i den praktiske del af deres daglige bankforretninger. Der skal ikke umiddelbart findes en ny bankforbindelse, og der skal ikke etableres nye lån for den enkelte kunde, betalingskort fungerer fortsat, og betalingsservice etc. udføres som vanligt. De økonomiske risici ved forslagets ordning dækkes af de danske pengeinstitutter gennem Garantifonden. Se beskrivelsen af Garantifondens forpligtelser ovenfor i afsnit 26.1 Oversigt over de lovgivningsmæssige rammer Kommende tiltag Finanstilsynets tilsynsdiamant ( Tilsynsdiamanten ) Den 25. juni 2010 sendte Finanstilsynet et brev til alle pengeinstitutter (som blev opdateret i december 2010), hvor Finanstilsynet introducerede Tilsynsdiamanten. Dette skete som led i introduktionen af et mere aktivt tilsyn, hvor fokus nu rettes mod at sikre finansiel stabilitet og tilliden til danske pengeinstitutter. Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for fra ultimo Grænseværdierne er fastsat, så de på den ene side skal modvirke overdreven risikotagning, og på den anden side skal gøre det muligt for sunde pengeinstitutter at drive profitabel virksomhed og yde den nødvendige kredit til virksomheder og husholdninger. De fem grænseværdier er: - Summen af store engagementer skal ligge under 125 % af basiskapitalen (med visse korrektioner) - Udlånsvæksten for instituttet skal ligge under 20 % om året - Pengeinstituttets eksponering mod ejendomsbranchen skal ligge under 25 % af samlede udlån og garantidebitorer for instituttet - Udlån/(arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år) må maksimalt udgøre 1 gange indlån (funding ratio under 1) - Likviditetsoverdækningen skal være større end 50 % i forhold til lovens minimumskrav Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

130 Grænseværdierne skal med andre ord sikre, at Finanstilsynet bliver opmærksomt på eventuelle faresignaler, før det er for sent. Grænseværdierne bliver løbende indfaset i perioden indtil ultimo 2012, hvilket betyder, at Finanstilsynet ved inspektioner i perioden indtil 2012 vil drøfte med det enkelte pengeinstitut, hvordan instituttet ligger i forhold til grænseværdierne i Tilsynsdiamanten, og hvordan instituttet i givet fald vil sikre, at dette lever op til kravene pr. ultimo Finanstilsynet vil med virkning fra ultimo 2012 iværksætte en systematisk overvågning i forhold til Tilsynsdiamantens pejlemærker. Banken har beregnet Bankens situation, såfremt grænseværdierne skulle være overholdt pr. 31. december Tabel 48: Grænseværdier pr. 31. december 2010 Grænseværdier: Store engagementer under 125 % af basiskapitalen Vækst i udlån mindre end 20 % om året Ejendomseksponering mindre end 25 % af de samlede udlån og garantier Stabil funding med udlån højst 1 gange indlån Likviditetsoverdækningen skal være større end 50 % i forhold til lovens minimumskrav Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Målopfyldelse Ikke opfyldt Opfyldt Ikke opfyldt Opfyldt Opfyldt Banken forventer at leve op til alle fem grænseværdier pr. 1. januar 2013 uden anvendelse af Bankens økonomiske råderum. For så vidt angår store engagementer og udlån til ejendomssektoren, er det en væsentlig del af Bankens fremadrettede strategi at reducere udlån generelt og specifikt i relation til ejendomssektoren og store engagementer. Såfremt et institut overskrider en grænseværdi i Tilsynsdiamanten, vil Finanstilsynet således efter udløbet af 2012 påbegynde en dialog med pengeinstituttet og eventuelt foretage en tilsynsreaktion ved anvendelse af den såkaldte Tilsynsstige. Tilsynsstigen opstiller Finanstilsynets reaktionsmuligheder efter, hvor indgribende de er, og Finanstilsynet kan udelukkende anvende et højere trin i Tilsynsstigen i mere alvorlige situationer, eksempelvis ved gentagne overtrædelser eller manglende reaktion fra instituttets side. Nederste trin på Tilsynsstigen er skærpet overvågning, som bl.a. vil betyde, at Finanstilsynet kan forlange hyppigere indrapportering på de efter Tilsynsdiamanten overskredne grænseværdier. Et institut på skærpet overvågning kan også forvente løbende dialog med Finanstilsynet om, hvordan instituttet forholder sig til overskridelsen af grænseværdierne i Tilsynsdiamanten. Herudover kan Finanstilsynet give instituttet påbud om, at instituttet skal offentliggøre, at det har overskredet en eller flere grænseværdier. Andet trin på Tilsynsstigen indebærer blandt andet, at Finanstilsynet kan bruge hjemlen i Lov om Finansiel Virksomhed 349 til, at virksomhedens ledelse skal lade udarbejde en redegørelse om virksomhedens økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Redegørelsen har til formål at uddybe og specificere virksomhedens økonomiske forhold og fremtidsudsigter. Finanstilsynet kan påbyde instituttet at udarbejde en sådan redegørelse, når der er grund til at antage, at instituttet kan få problemer i fremtiden, men hvor instituttet ikke overtræder lovgivningen, og påbuddet kan således gives, eksempelvis når instituttet gentagne gange ikke har reageret tilstrækkeligt på Finanstilsynets risikooplysninger i forhold til Tilsynsdiamanten og efter en konkret vurdering af instituttets økonomiske situation. På tredje trin af tilsynsstigen kan Finanstilsynet påbyde pengeinstituttet at træffe nødvendige foranstaltninger i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 350. Et påbud kan eksempelvis indebære, at instituttet skal nedbringe udlånsvæksten, frasælge aktiviteter, sælge visse filialer mv. Påbuddet kan i henhold til bestemmelsen i Lov om Finansiel Virksomhed anvendes, hvor i) pengeinstituttets økonomiske stilling er således forringet, at indskydernes eller investorernes interesser er udsat for fare, eller ii) der er betydelig risiko for, at virksomhedens økonomiske stilling udvikler sig således, at pengeinstituttet mister sin tilladelse. Uanset hvilket trin på Tilsynsstigen, man befinder sig på, så kan tilsynsreaktionerne indebære, at instituttet skal offentliggøre reaktionen på selskabets hjemmeside. Basel III På møder i Basel Committee on Banking Supervision ( Basel-Komitéen ) henover sommeren og efteråret 2010 blev der opnået enighed om en række tiltag (Basel III), som skal styrke kravene til pengeinstitutternes kapitalgrundlag og likviditet. De nye retningslinjer blev godkendt på G20-topmødet i Seoul i november 2010 og skal herefter implementeres på EU- og nationalt niveau, før de bliver gældende for danske pengeinstitutter. Basel-Komitéen udsendte i december 2010 dokumenterne Basel III: A global regulartory framework for more resilent banks and banking systems samt Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, som indeholder de nye Basel III-regler. Basel III lægger blandt andet op til følgende tiltag: - Krav om forbedring af kvaliteten af kapitalgrundlaget: Der stilles større krav til den såkaldte Tier-1 kapital, som for fremtiden primært skal bestå af ordinær egenkapital (ordinære aktier med tillæg af overført overskud). Tier 1 kan herudover til en vis grænse be- 130 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

131 stå af efterstillet funding, som lever op til en lang række krav, herunder at fundingen skal have en uendelig løbetid, og at udsteder ikke har incitament til at indfri. Kravene til Tier-2 kapital (efterstillet funding) harmoniseres. Tier-2 kapital skal således ligeledes leve op til en række krav, herunder at fundingen skal have en løbetid på minimum 5 år. Tier-3 kapital fjernes, således at kapitalgrundlaget i fremtiden skal bestå af Tier-1 og Tier-2 kapital. - Strengere krav til bankernes opgørelse af modpartsrisiko i eksempelvis derivatkontrakter, genkøbskontrakter og andre finansielle kontrakter. - Indførelse af en international standard for gearing ratio. - Ændrede kapitalkrav, således at bankerne opbygger tilstrækkelige kapitalbuffere: Kernekapitalkravet før indregning af eventuel hybrid kernekapital øges fra 2 % til 4,5 % med løbende indfasning indtil 1. januar Det samlede kapitalkrav på 8 % bevares, men kapitalen skal som minimum bestå af 6 % kernekapital (inklusive hybrid kernekapital). Ændringen indfases fra den januar 2013 og skal være fuldt gældende fra den 1. januar Der indføres herudover en generel Capital Conservation Buffer på 2,5 %, som skal opretholdes af alle pengeinstitutter for at kunne modstå fremtidige kriseperioder. Ændringen indfases fra den 1. januar 2016 og skal være fuldt gældende fra den 1. januar Denne buffer skal tillægges en modcyklisk buffer på mellem 0 og 2,5%, hvis nationale tilsynsmyndigheder finder, at udlånsvæksten i det pågældende land medfører en opbygning af øgede samfundsmæssige ricisi. - Introduktion af globale minimumsstandarder for likviditet, som generelt kan beskrives således: En likviditetsdækningsgrad (liquidity coverage ratio), som stiller krav til den mængde af meget likvide aktiver, instituttet skal besidde. Dette er aktiver, som hurtigt kan realiseres (eksempelvis kontanter, statsobligationer mv.) og i henhold til testen skal instituttet have en tilstrækkelig beholdning af meget likvide aktiver, således at alle nettoudbetalinger, instituttet ville skulle foretage i henhold til et fiktivt, akut stress-test scenarie (som vil blive fastsat af de relevante tilsynsmyndigheder) beregnet over en 30- dages periode ville kunne fyldestgøres. Instituttets beholdning af meget likvide aktier skal således være tilstrækkelig til, at instituttet kan overleve 30 dage i det fiktive stress scenarie. Et minimumskrav (net stable funding ratio) til instituttets beholdning af stabil funding (dvs. funding, som må forventes at være stabil over en 1-årig periode). Denne beholdning skal måles i forhold til instituttets ikke-balanceførte aktiver og eksponering (eksempelvis træk på udstedte kreditrammer, som er uncommitted ), som kan medføre behov for likviditet i samme 1-årig periode. Forholdet mellem instituttets beholdning af stabil funding og ovennævnte likviditetsbehov skal være minimum 1-1 (100 %). Kapitalkravsdirektivet Generelt følger arbejdet i EU i høj grad arbejdet i Basel-Komitéen. De relevante EU-retlige regler om kapitalkrav og solvensopgørelse for kreditinstitutter og investeringsselskaber er fastsat i Kapitalkravsdirektivet (Direktiv 2006/49 EF). EU Parlamentet har den 7. juli 2010 vedtaget det såkaldte CRD III forslag om ændring af såvel Kapitalkravsdirektivet som Kreditinstitutdirektivet (Direktiv 2006/48 EF), for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen, gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker. Forslaget blev endeligt vedtaget af Rådet på et møde den 11. oktober Kommissionen forventes herudover at offentliggøre et ændringsforslag til kapitalkravsdirektivet (det såkaldte CRD IV) medio 2011 med ikrafttræden i de enkelte medlemsstater fra begyndelsen af Forslaget forventes at følge de nye retningslinjer udarbejdet af Basel-Komitéen som led i Basel III. CRD IV forventes således at medføre en stramning af likviditetskravene, begrænsning af gearing, etablering af kapital af høj kvalitet, afbødning af de konjunkturforstærkende virkninger (dynamiske reserver) og forøgelse af kravene til risikoafdækning. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

132 27 DEFINITIONER OG ORDLISTE 27.1 Definitioner Aftalen om statsligt kapitalindskud Aftale af den 22. december 2009 mellem Banken som låntager og Den Danske Stat v. Økonomi- og Erhvervsministeriet som långiver vedrørende et statsligt kapitalindskud med en samlet hovedstol på oprindeligt DKK Aktietegner En indehaver af Eksisterende Kapitalbeviser, der tegner Udbudte Aktier i henhold til Aktieprospektet. Aktieprospektet Prospekt i henhold til hvilket Banken udsteder Udbudte Aktier til indehaverne af de Eksisterende Kapitalbeviser. Amagerbanken Amagerbanken Aktieselskab. Bankdag En dag, hvor banker i Danmark er åbne for forretning. Banken Aarhus Lokalbank Aktieselskab, CVR-nr Bankpakke I Den generelle garantiordning, hvorefter den danske stat i perioden indtil den 30. september 2010 ubetinget garanterede simple kreditorers krav mod pengeinstitutter i overensstemmelse med Lov om Finansiel Stabilitet. Bankpakke II Se definitionen af Lov om Statsligt Kapitalindskud. Bankpakke III Kap. 4b i Lov om Finansiel Stabilitet. Bestyrelsen Bestyrelsen i Banken. Direktionen Direktionen i Banken. DKK Danske kroner. Eksisterende Aktier Nominelt DKK svarende til Bankens aktiekapital umiddelbart forud for Udbuddet. Eksisterende Kapitalbeviser DKK 150 millioner kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital udstedt af Banken og optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen under fondskode nr. DK EUR Euro Finansiel Stabilitet Finansiel Stabilitet A/S Forældelsesloven Lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer. Garantifonden Garantifonden for indskydere og investorer. Hybridkapitaltegner En indehaver af Eksisterende Kapitalbeviser, der tegner Udbudte Aktier i henhold til nærværende Prospekt. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr af 28. oktober 2010 om Kapitaldækning. Kapitalplanen Den af Banken ved Fondsbørsmeddelelse nr af 31. januar 2011 ( Nedjustering, konverteringsmeddelelse og efterfølgende kapitalplan ) offentliggjorte kapitalplan. Ledelsen Bestyrelsen og Direktionen. Lov om Finansiel Virksomhed Lovbekendtgørelse nr af 23. september 2010 om finansiel virksomhed med senere ændringer. Lov om Finansiel Stabilitet Lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009 om finansiel stabilitet med senere ændringer. Lov om Statsligt Kapitalindskud Lovbekendtgørelse nr. 876 af 15. september 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter med senere ændringer. Misligholdelsesbegivenhed Såfremt Aarhus Lokalbank Aktieselskab træder i likvidation, erklæres konkurs eller omdannes til en virksomhed, der ikke er under tilsyn af Finanstilsynet i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed NASDAQ OMX Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nye Kapitalbeviser Op til DKK 150 millioner kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital udstedt af Banken i henhold til nærværende Prospekt Overgangsordningen Den i henhold til kap. 4a i Lov om Finansiel Stabilitet etablerede overgangsordning. Prospektbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro Prospektet Dette prospekt udstedt af Banken i forbindelse med Udbuddet og dateret 9 marts 2011 Prospektdatoen 10. marts Prospektforordningen EU Kommissionens forordning nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EC for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering. Regnskabsbekendtgørelsen Bekendtgørelse af 17. januar 2011 om finansielle rapporter for kreditinstitutter 132 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

133 og fondsmæglerselskaber m.fl. Rentebetalingsdag Den dag, hvor rentebetaling under de Nye Kapitalbeviser forfalder til betaling 24/3, 24/6, 24/9 og 24/12. Revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Risikofaktorer Risikofaktorer, som, hvis de bliver en realitet, vil kunne få væsentlig indflydelse på Bankens virksomhed, forventninger, økonomiske situation, driftsresultater og værdien af de Udbudte Aktier, de Eksisterende Aktier eller de Nye Kapitalbeviser. Selskabsloven Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) med senere ændringer. Tegningsblanketten Den tegningsblanket, som er vedlagt Prospektet. Tegningstilsagnsperioden Fra den 11. marts 2011 kl dansk tid til den 18. marts 2011 kl. 16 dansk tid. Udbuddet Bankens udbud af de Nye Kapitalbeviser i henhold til dette Prospekt. Udbudte Aktier Op til nye aktier a nominelt DKK 10 i Banken udbudt i henhold til Aktieprospektet. Udsteder Banken. USD Amerikanske dollars. Værdipapirshandelsloven Lovbekendtgørelse nr. 959 af 11. august 2010 om værdipapirhandel med senere ændringer. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

134 27.2 Ordliste Administrationsomkostninger Ansvarlig lånekapital Afkast Basiskapital Buffer Egenkapitalprocent Finanstilsynet Hybrid kernekapital Individuelt solvensbehov Bankens udgifter til administration, f.eks. til husleje, løn, kontorhold mv. Betegnelse for kreditinstitutters kapitalgrundlag til opfyldelse af det lovmæssige solvenskrav. Den ansvarlige kapital omfatter kernekapital og supplerende kapital, idet supplerende kapital højst må udgøre halvdelen af den ansvarlige kapital. Den ansvarlige kapital korrigeres fx for kapitalelementer i andre kreditinstitutter. I en konkurssituation er ansvarlig lånekapital efterstillet ikke-efterstillet gæld men dækkes før hybrid kernekapital og aktiekapital. Det afkast, man selv eller pensionsinstituttet får, når de indbetalte penge investeres i værdipapirer (eksempelvis aktier, obligationer, ejendomme m.v.) I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed er basiskapitalen den kapital, en finansiel virksomhed skal have for at få tilladelse til at drive virksomhed. Basiskapitalen består af egenkapital, eventuel ekstern kapital i form af hybrid kernekapital, ansvarlig kapital mv. og opgøres efter fradrag Penge en finansiel virksomhed har i "reserve" til at modstå en uheldig udvikling på eksempelvis de finansielle markeder. Kernekapital efter fradrag i procent af risikovægtede aktiver. Kernekapital efter fradrag består af egenkapital fradraget skatteaktiver, immaterielle aktiver mv. Finanstilsynet er en offentlig myndighed under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Det fører tilsyn med finansielle virksomheder i Danmark, herunder pengeinstitutter Hybrid kernekapital har karakter af et gældsinstrument. Hybrid kernekapital kan medregnes i basiskapitalen, såfremt visse krav, som følger af Lov om Finansiel Virksomhed 132, opfyldes, herunder at løbetiden ikke må være fast, og at forrentning af gælden bortfalder, hvis pengeinstituttet ikke har frie reserver. Hybrid kernekapital er i en konkurssituation efterstillet ikke-efterstillet gæld og ansvarlig lånekapital men dækkes før aktiekapital. Ledelsen er i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed forpligtet til at opgøre instituttets individuelle solvensbehov. Dette skal være af en størrelse og fordeling, som er passende til at dække instituttets risici. Kapitalkrav Se solvenskrav. Kernekapitalprocent Rentemarginal Risikoprofil Statsligt kapitalindskud Solvenskrav Solvensprocent Tilsynsdiamanten Regnes som kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter fradrag i procent af risikovægtede aktiver. Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter fradrag består af egenkapital fradraget skatteaktiver, immaterielle aktiver mv. samt tillagt hybrid kernekapital Forskellen mellem udlåns- og indlånsrente Angiver risikovilligheden. Kan være gradueret, så man kan vælge mellem eksempelvis høj, mellem og lav risikovillighed Kapitalindskud i form af hybrid kernekapital modtaget fra staten i henhold til Lov om Statsligt Kapitalindskud Solvenskrav er betegnelsen for kreditinstitutters lovmæssige kapitalkrav. I et kreditinstitut skal den ansvarlige kapital udgøre mindst 8 pct. af instituttets risikovægtede poster. Basiskapitalen i procent af risikovægtede aktiver En af Finanstilsynet opstillet model, som blandt andet indeholder 5 pejlemærker, som danske pengeinstitutter skal opfylde inden udgangen af Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

135 II. VÆRDIPAPIRNOTEN Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

136 1. ANSVARLIGE Der henvises til afsnittet Ansvarlige. 136 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

137 2. RISIKOFAKTORER Der henvises til afsnittet Risikofaktorer. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

138 3. NØGLEOPLYSNINGER 3.1. Fysiske og juridiske personers interesse i udstedelsen/tilbuddet Som beskrevet under afsnit I, pkt Aktiebeholdninger og aktieoptioner er visse medlemmer af Ledelsen aktionærer eller indehavere af Eksisterende Kapitalbeviser og andre værdipapirer udstedt af Banken. Banken er ikke bekendt med andre mulige interesser eller interessekonflikter i forbindelse med Udbuddet, der er væsentlige for Banken Årsagen til Udbuddet og anvendelsen af provenuet Baggrunden for Udbuddet Grundet den økonomiske og finansielle krise er Bankens rentabilitet i væsentlig grad blevet påvirket negativt som følge af meget væsentlige nedskrivninger på Bankens udlånsportefølje (DKK 254,7 millioner i 2010). Med udgangspunkt i de makroøkonomiske forhold med den fortsatte udfordrende økonomiske og finansielle udvikling, er det Bestyrelsens vurdering, at Banken fortsat må forvente et væsentligt pres på Bankens rentabilitet og kapitalgrundlag i årene fremover. Som følge af den økonomiske og finansielle krise har Aarhus Lokalbank Aktieselskab i 2010 måttet konstatere et negativt resultat før skat på DKK 233,5 millioner. Underskuddet i 2010 medførte, at Banken ikke kunne opfylde de for Banken gældende solvenskrav, hvorfor Bestyrelsen udarbejdede og iværksatte Kapitalplanen, der inkluderer gennemførsel af Udbuddet. Formålet med Udbuddet er at styrke Bankens kapitalgrundlag og forbedre Bankens mulighed for at imødegå potentielt øgede tab og nedskrivninger på udlån og garantier. Anvendelse af provenu Da tegning og indbetaling af de Nye Kapitalbeviser sker ved gældskonvertering gennem ombytning af Eksisterende Kapitalbeviser til Nye Kapitalbeviser, vil der ikke ske kontant indbetaling for de Nye Kapitalbeviser. Banken vil derfor ikke opnå et kontant nettoprovenu som følge Udbuddet. Udbuddet vil imidlertid medføre, at op til DKK 150 millioner overgår fra ansvarlig kapital til hybrid kernekapital. Såfremt Udbuddet gennemføres med konvertering af Eksisterende Kapitalbeviser på DKK 150 millioner, hvor DKK 28,5 millioner konverteres til de Udbudte Aktier og DKK 121,5 millioner til de Nye Kapitalbeviser vil Bankens basiskapital blive forøget med ca. DKK 8,6 millioner. Herudover styrker konverteringen fra ansvarlig lånekapital til hybrid kernekapital Bankens egenkapitalsammensætning. Omkostninger I forbindelse med udstedelsen af de Nye Kapitalbeviser afholdes omkostninger, der kan estimeres således: Tabel 49: Omkostninger Omkostninger til revisorer, advokater og finansiel rådgiver Omkostninger til trykning, opsætning og annoncering Diverse øvrige omkostninger Samlet DKK 4,5 millioner DKK 0,25 millioner DKK 0,25 millioner DKK 5 millioner De samlede skønnede omkostninger (ekskl. moms), som skal betales af Banken i forbindelse med udbuddet, udgør ca. DKK 5 millioner ved såvel minimumsudbud som maksimumudbuddet. Banken har samtidig med offentliggørelsen af Prospektet udbudt de Udbudte Aktier i Aktieprospektet. Der forventes ligeledes skønnede omkostninger på ca. DKK 5 millioner (ekskl. moms) i forbindelse med dette udbud. Dermed forventes samlede omkostninger på ca. DKK 10 millioner. (ekskl. moms), for udbuddene. Omkostninger til de to prospekter allokeres forholdsmæssigt når den endelige tegning har fundet sted. Der udbetales ingen tegningsprovision 138 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

139 4. OPLYSNING OM DE VÆRDIPAPIRER, DER UDBYDES 4.1. Beskrivelse udbud og værdipapirer Aarhus Lokalbank Aktieselskab vil på de vilkår, der fremgår af nærværende Prospekt, udstede og udbyde Nye Kapitalbeviser med ubestemt løbetid i form af hybrid kernekapital. De Nye Kapitalbeviser vil have ISIN kode: DK De Nye Kapitalbeviser kan alene indbetales ved ombytning af Eksisterende Kapitalbeviser i form af noteret ansvarlig lånekapital med ISIN kode DKK Udsteder Aarhus Lokalbank Aktieselskab Nordhavnsgade Aarhus C CVR-nr.: Oplysninger om Udsteder Aarhus Lokalbank Aktieselskabs registrerede navn er Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Aarhus Lokalbank Aktieselskab har registreret følgende binavne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aarhus Lokalbank A/S Hadsten Bank Aktieselskab Langå Bank A/S Aros Bank Aktieselskab Jyllands Bank Aktieselskab Byens Bank Aktieselskab Udsteders kontaktoplysninger Aarhus Lokalbank Aktieselskab Nordhavnsgade Aarhus C. Telefon (+45) Telefax (+45) Retsgrundlag De Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital omfattes af Lov om Finansiel Virksomhed 132. Udbuddet indstilles til godkendelse på Bankens ordinære generalforsamling den 19. marts Selve udstedelsen af de Nye Kapitalbeviser skal ske ved Bestyrelsens beslutning i overensstemmelse med den på generalforsamlingen vedtagne godkendelse. Godkendelsen på generalforsamlingen kan ske med almindeligt stemmeflertal. Såfremt generalforsamlingen ikke vedtager godkendelsen, vil Udbuddet blive kaldt tilbage af Banken. Hvis Udbuddet kaldes tilbage, vil de Eksisterende Kapitalbeviser indbetalt til Banken blive returneret gennem en sammenlægning af den midlertidige fondskode med den eksisterende fondskode for de Eksisterende Kapitalbeviser Registrering De Nye Kapitalbeviser udstedes elektronisk som ihændehaverpapirer og registreres i VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O Box 4040, 2300 København S, i overensstemmelse med de herom til enhver tid gældende regler. Der udstedes ikke fysiske kapitalbeviser. Kapitalbeviser kan ikke registreres på navn. De Nye Kapitalbeviser har ISINkoden: DK Stykstørrelse og valuta De Nye Kapitalbeviser er denomineret i danske kroner (DKK) og udstedes i stykstørrelser på DKK 1.000, Optagelse til handel og notering De Nye Kapitalbeviser vil ikke blive søgt optaget til handel og officiel notering Rettigheder Kurs De Nye Kapitalbeviser udstedes til kurs 100 franko. Yderligere udstedelser Aarhus Lokalbank Aktieselskab kan ikke foretage udstedelse af yderligere Nye Kapitalbeviser i samme ISIN-kode. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

140 Retsstilling De Nye Kapitalbeviser har status som hybrid kernekapital hos Aarhus Lokalbank Aktieselskab i overensstemmelse med 132 i Lov om Finansiel Virksomhed og udgør en usikret fordring på Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Efterstillelse De Nye Kapitalbeviser er efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld og ansvarlig lånekapital i henhold til 136 i Lov om Finansiel Virksomhed. Lånet er sidestillet med anden hybrid kernekapital og al anden gæld, der angives at være sidestillet med hybrid kernekapital. De Nye Kapitalbeviser er foranstillet Aarhus Lokalbank Aktieselskabs aktiekapital og gæld, der angiver at være efterstillet hybrid kernekapital i enhver henseende, herunder med hensyn til retten til at modtage periodiske betalinger samt retten til at modtage betaling i forbindelse med Aarhus Lokalbank Aktieselskabs konkurs eller likvidation. Misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser Aarhus Lokalbank Aktieselskab skal alene anses for at have misligholdt sine forpligtelser i henhold til de Nye Kapitalbeviser, såfremt Aarhus Lokalbank Aktieselskab træder i likvidation, erklæres konkurs eller omdannes til en virksomhed, der ikke er under tilsyn af Finanstilsynet i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed ( Misligholdelsesbegivenhed ). Såfremt der indtræder en Misligholdelsesbegivenhed forfalder den på misligholdelsestidspunktet udestående hovedstol på de Nye Kapitalbeviser, ikke betalte renter samt påløbne, men ikke betalte renter til betaling straks, såfremt en af ejerne af de Nye Kapitalbeviser fremsætter påkrav herom. Meddelelser Alle meddelelser fra Aarhus Lokalbank Aktieselskab til ejerne af de Nye Kapitalbeviser offentliggøres via Aarhus Lokalbank Aktieselskabs hjemmeside. Lovvalg og Værneting De Nye Kapitalbeviser er underlagt dansk ret og dansk værneting Rente, bestemmelser omkring rentebetaling, bortfald og nedskrivning Rentesats og renteberegning De Nye Kapitalbeviser forrentes fra og med den 21. marts 2011 og resten af de Nye Kapitalbevisers løbetid med en kvartårlig fast rente på 5 % p.a. svarende til en effektiv rentesats på 5,09 %. Renteberegningen sker på basis af det faktiske antal dage i renteperioden (Faktisk/Faktisk). Renten beregnes af Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Rentebetaling Renten erlægges kvartårligt bagud den 21. marts, 21. juni, 21. september og 21. december (hver en Rentebetalingsdag ), første gang den 21. juni Såfremt en Rentebetalingsdag er en dag, der ikke er Bankdag, udskydes betalingen til den næstfølgende Bankdag, uden at ejerne af de Nye Kapitalbeviser som følge heraf er berettiget til kompensation eller yderligere rente. Betalinger af renter og hovedstol sker gennem det kontoførende institut ved overførsel til de over VP Securities A/S ved døgnets begyndelse på forfaldsdagen anviste konti hos danske pengeinstitutter og børsmæglerselskaber i overensstemmelse med de til enhver tid af VP Securities A/S fastsatte regler og procedurer. Er forfaldsdagen for rente eller hovedstol ikke en Bankdag, vil betalingen blive udskudt til den nærmest følgende Bankdag. Ejerne af De Nye Kapitalbeviser vil ikke have krav på rente eller anden betaling i anledning af en sådan udskudt betaling. Nedskrivning af hovedstol samt ikke betalte renter Aarhus Lokalbank Aktieselskabs generalforsamling kan nedskrive hovedstolen på de Nye Kapitalbeviser samt ikke betalte renter, såfremt a) Aarhus Lokalbank Aktieselskabs aktiekapital nedsættes, og i) Aarhus Lokalbank Aktieselskabs basiskapital er lavere end den tilstrækkelige basiskapital, eller ii) kernekapitalprocenten i Aarhus Lokalbank Aktieselskab efter fradrag, jf. 131 i Lov om Finansiel Virksomhed, er mindre end 5 %, eller det til enhver tid gældende lovkrav til kernekapital. De Nye Kapitalbeviser kan nedskrives med samme procentsats som aktiekapitalen nedskrives med. Aarhus Lokalbank Aktieselskab kan kun nedskrive hovedstolen på de Nye Kapitalbeviser og ikke betalte renter med et beløb, som forud er godkendt af Aarhus Lokalbank Aktieselskabs eksterne revisorer og Finanstilsynet. Nedskrivning af hovedstolen på de Nye Kapitalbeviser og ikke betalte renter kan kun ske, hvis Aarhus Lokalbank Aktieselskab enten tilføres ny kapital, således at kapitalkravet opfyldes, eller ophører uden tab for ikke-efterstillede kreditorer. 140 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

141 Der foretages ikke rentebetalinger på den nedskrevne del af de Nye Kapitalbeviser i den periode disse er nedskrevet. Disse betalinger annulleres derfor og bortfalder permanent. Bortfald af rentebetaling Forrentningen af de Nye Kapitalbeviser bortfalder, såfremt a) Aarhus Lokalbank Aktieselskab ikke opfylder kapitalkravet som beskrevet i 127 i Lov om Finansiel Virksomhed, b) Finanstilsynet kræver, at forrentningen skal bortfalde, såfremt det er nødvendigt af hensyn til Aarhus Lokalbank Aktieselskabs finansielle situation og solvens, eller c) såfremt Bestyrelsen træffer beslutning herom, idet den skønner, at dette er nødvendigt for at bevare virksomhedens finansielle sundhed. Forrentningen bortfalder i det tilfælde, der er nævnt under pkt. (a) ovenfor, når det konstateres, at Banken ikke opfylder det nævnte kapitalkrav. I det tilfælde, der er nævnt under pkt. (b) bortfalder forretningen i overensstemmelse med Finanstilsynets beslutning herom. I det tilfælde, der er nævnt under pkt. (c) bortfalder forretningen i overensstemmelse med Bestyrelsens bestemmelse herom. Opskrivning Er der foretaget nedskrivninger på de Nye Kapitalbeviser, skal der, såfremt lovgivningen tillader det, igen opskrives, når der er sikkerhed for Aarhus Lokalbank Aktieselskabs fortsatte levedygtighed. Aarhus Lokalbank Aktieselskabs basiskapital skal være højere end den tilstrækkelige basiskapital, og kernekapitalprocenten efter fradrag skal være højere end 5 %, eller det til enhver tid gældende lovkrav til kernekapital, efter opskrivningen. Opskrivningen kan højst modsvare de tidligere foretagne nedskrivninger og kun op til en størrelse, hvor Aarhus Lokalbank Aktieselskabs basiskapital efter opskrivningen opfylder solvensbehovet. Suspension af udbytteudlodning Aarhus Lokalbank Aktieselskab forpligter sig til ikke at indløse aktiekapital eller udlodde udbytte til sine aktionærer i en periode på tolv måneder efter en Rentebetalingsdag, hvor forrentningen af de Nye Kapitalbeviser bortfalder. Forældelse Krav på betaling af renter forældes efter 3 år og krav på betaling af hovedstolen forældes efter 10 år, jfr. lovgivningens almindelige regler Løbetid, forfald og førtidsindfrielse De Nye Kapitalbeviser udstedes uden fastsat løbetid eller indfrielsestidspunkt og kan alene forlanges indfriet af ejerne af de Nye Kapitalbeviser i tilfælde af, at der indtræder en Misligholdelsesbegivenhed. Aarhus Lokalbank Aktieselskab er dog berettiget til med 30 kalenderdages varsel til den 21. juni 2016 eller en hvilken som helst Rentebetalingsdag herefter at opsige samtlige Nye Kapitalbeviser til indfrielse til kurs 100 med tillæg af påløbne, men ikke betalte renter. Aarhus Lokalbank Aktieselskab kan kun indfri de Nye Kapitalbeviser med Finanstilsynets forudgående godkendelse. Ovennævnte varsel gives til ejerne af de Nye Kapitalbeviser via VP Securities A/S og på Aarhus Lokalbank Aktieselskabs hjemmeside Uanset ovenstående kan Aarhus Lokalbank Aktieselskab med Finanstilsynets tilladelse indfri de Nye Kapitalbeviser tidligere end den 21. juni 2016 i tilfælde af en ændring i den skattemæssige eller solvensmæssige behandling af den hybride kernekapital. Endvidere kan Aarhus Lokalbank Aktieselskab med Finanstilsynets forudgående tilladelse indfri de Nye Kapitalbeviser tidligere end den 21. juni 2016, såfremt disse erstattes af indbetalt kernekapital af mindst samme kvalitet. Såfremt en forfaldsdag for tilbagebetaling af hovedstol ikke er en Bankdag, udskydes betalingsdagen til den nærmest følgende Bankdag. Ejerne af de Nye Kapitalbeviser vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af en eventuel udskudt betaling Effektiv rentesats Den effektive rentesats er 5,09% p.a. Den effektive årlige rente er beregnet på basis af en årlig nominel rente på 5 %, som betales kvartalsvis bagud med baggrund i følgende formel ((1+r) ^4)-1, hvor r er den kvartalsvise rente (5% divideret med 4 = 1,25 %). På basis af denne beregning bliver den effektive årlige rente 5,0945 %, dvs. 5,09 % afrundet. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

142 4.10. Repræsentation af ejerne af de Nye Kapitalbeviser Banken har ikke indgået aftale om fælles repræsentation af ejerne af de Nye Kapitalbeviser Godkendelse til udstedelse Bestyrelsen har på et møde den 10. marts 2011 truffet beslutning om at udbyde de Nye Kapitalbeviser. Beslutning om endelig gennemførelse af Udbuddet vil kunne træffes af Bestyrelsen, forudsat Bankens ordinære generalforsamling den 19. marts 2011 træffer beslutning om, at Bestyrelsen kan udstede de Nye Kapitalbeviser. Til vedtagelse af forslaget på den ordinære generalforsamling kræves simpelt stemmeflertal. Hvis generalforsamlingen vedtager forslaget, vil Bestyrelsen på et møde, der forventes afholdt den 19. marts 2011 træffe afgørelse om endelig gennemførelse af Udbuddet. Bestyrelsen forbeholder sig ret til efter eget skøn ikke at træffe endelig beslutning om gennemførelse af Udbuddet, for eksempel i tilfælde, hvor Bestyrelsen skønner at gennemførelse heraf vil være uforsvarlig, i strid med gældende lovgivning eller på anden måde i strid med Bankens interesser. Hvis generalforsamlingen ikke godkender, at Bestyrelsen kan udstede de Nye Kapitalbeviser, vil Udbuddet ikke blive gennemført. Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil enhver tegning af de Nye Kapitalbeviser bortfalde Forventet udstedelsesdato Lånet forventes udstedt med valør den 21. marts Indskrænkninger i omsættelighed De Nye Kapitalbeviser udstedes som omsætningspapirer lydende på ihændehaveren, og der gælder ingen indskrænkning i de Nye Kapitalbevisers omsættelighed. De Nye Kapitalbeviser kan ikke noteres på navn. Der tages dog forbehold for investorer med andet juridisk tilhørsforhold end Danmark. Reglerne i Lov om Værdipapirhandel kapitel 22, finder anvendelse vedrørende beskyttelse af rettigheder og fortabelse af indsigelser. Udbuddet udgør et offentligt udbud i Danmark og gennemføres i henhold til dansk ret. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller tegne Nye Kapitalbeviser i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Banken har ikke til hensigt og vil ikke foretage sig noget i nogen anden jurisdiktion end Danmark, som måtte medføre eller muliggøre et offentligt udbud af de Nye Kapitalbeviser udenfor Danmark. Udleveringen af Prospektet, Udbuddet samt markedsføring af de Nye Kapitalbeviser kan i visse lande være begrænset ved lov og/eller omfattet af andre restriktioner, og Prospektet må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring fra personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet, forudsættes selv at indhente oplysninger om sådanne restriktioner samt påse efterlevelsen heraf, herunder skatteforhold og mulige valutarestriktioner, der måtte være relevante i forbindelse med Udbuddet. Der gælder overdragelses- og videresalgsbegrænsninger for de Nye Kapitalbeviser i visse jurisdiktioner udenfor Danmark. En tegner af de Nye Kapitalbeviser skal overholde alle gældende love og bestemmelser i lande eller områder, hvor vedkommende køber, tegner, udbyder eller sælger de Nye Kapitalbeviser. Banken påtager sig intet ansvar for en eventuel overtrædelse af ovennævnte begrænsninger. Som følge af restriktioner i henhold til gældende lovgivning forventer Banken, at eventuelle indehavere af Eksisterende Kapitalbeviser uden for Danmark muligvis ikke vil kunne tegne de Nye Kapitalbeviser. Banken forbeholder sig ret til at kræve dokumentation, der verificerer ægtheden af samtlige ordrer og investorernes navne, og for så vidt angår investorer uden for Danmark, lovligheden af tegningen i henhold til det pågældende lands regler Beskatning Nedenfor er kort redegjort for overordnede skattemæssige forhold for investorer i tilknytning til nærværende Prospekt. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at omtalen ikke omfatter samtlige mulige skattemæssige konsekvenser af investeringer, samt at skattelovgivningen i Danmark kan ændre sig, eventuelt med tilbagevirkende kraft. Det anbefales, at investorer, der ønsker at ombytte Eksisterende Kapitalbeviser rådfører sig med egen skatterådgiver med hensyn til de konkrete skattemæssige konsekvenser af at købe, eje, udnytte og afhænde kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital på grundlag af deres individuelle forhold. Investorer, som kan være berørt af skattelovgivningen i andre jurisdiktioner, bør rådføre sig med egne skatterådgivere med hensyn til de skattemæssige konsekvenser i forhold til deres individuelle forhold. De beskrevne skattemæssige forhold omfatter således alene personer og selskaber, der er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. Udsteder har ikke ansvar for tilbageholdelse af skat. 142 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

143 Investorer i Nye Kapitalbeviser anbefales at søge individuel skatterådgivning til afdækning af relevante skattemæssige risici forbundet med ombytning af Eksisterende Kapitalbeviser til investering i de Nye Kapitalbeviser Ombytning ved konvertering af kapitalbeviser De kapitalbeviser, der erhverves ved ombytning ved konvertering af Eksisterende Kapitalbeviser til Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital anses for anskaffet til samme værdi som værdien af de Eksisterende Kapitalbeviser på konverteringstidspunktet. Samtidigt anses de Eksisterende Kapitalbeviser for afstået til samme værdi. Værdien af de Eksisterende Kapitalbeviser skal fastsættes på datoen for endelig beslutning om Kapitalplanen, dvs. på generalforsamlingsdatoen den 19. marts Værdien af de Eksisterende Kapitalbeviser vil svare til værdien af de Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital, der modtages som vederlag ved ombytningen, I mangel af direkte grundlag herfor, kan værdien fastsættes som værdien af de Udbudte Aktier, der alternativt kan modtages som vederlag for Eksisterende Kapitalbeviser i overensstemmelse med Aktieprospektet. Den uvildige statsautoriserede revisor har vurderet, at børskursen på aktierne i Aarhus Lokalbank Aktieselskab kan anvendes som grundlag for fastsættelse af værdien af de Udbudte Aktier i Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Værdien af de Eksisterende Kapitalbeviser - som svarer til værdien af det modtagne vederlag - kan derfor først opgøres den 19. marts Forudsættes børskursen på aktierne den 19. marts 2011 til illustration at være 12, kan kursen på de Eksisterende Kapitalbeviser beregnes til ca. kurs 60 (børskurs på 12 set i forhold til minimumskursen på 20,11). Forudsættes børskursen på aktierne den 19. marts 2011 til illustration at være 20,11 eller derover kan kursen på de Eksisterende Kapitalbeviser beregnes til kurs 100 (idet aktier i Aarhus Lokalbank Aktieselskab tegnes til markedskurs, såfremt denne er mindst 20,11). For personer, der har erhvervet de Eksisterende Kapitalbeviser forud for 27. januar 2010 er avance skattefri, ligesom der ikke er fradrag for tab. For personer, der har erhvervet de Eksisterende Kapitalbeviser den 27. januar 2010 eller senere, er der skattepligt på kursgevinster og fradrag for kurstab. Dette gælder dog kun, hvis årets nettogevinst eller nettotab på fordringer (både i danske kroner og fremmed valuta) sammenlagt med nettogevinster og nettotab på gæld i fremmed valuta samt gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger overstiger DKK For Eksisterende Kapitalbeviser i pensionsordninger indgår avance/tab i den PAL-skattepligtige indkomst. Pensionsafkastskat afregnes generelt af pensionsudsteder. Selskaber er skattepligtige af en realiseret kursgevinst på de Eksisterende Kapitalbeviser ved konverteringen og har fradrag for et eventuelt tab Beskatning af Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Hybrid kernekapital anses skattemæssigt som fordringer (obligationer). Fysiske personer, investering for frie midler Renter på fordringer er skattepligtige i det indkomstår, hvor de tilskrives, og beskattes som kapitalindkomst med ca ,5 % (gældende fra 2011). Skattesatsen for den enkelte investor afhænger bl.a. af, om investor har positiv kapitalindkomst, og om investor betaler topskat. Betaler investor topskat og har positiv kapitalindkomst, vil renter i 2011 maksimalt blive beskattet med 47,5 %. Maksimumsatsen nedsættes løbende indtil 2014, hvor maksimumsatsen vil udgøre 42 %. Renter indberettes til SKAT af Aarhus Lokalbank Aktieselskab og bør som følge af indberetningen være fortrykt på investors selvangivelse for det indkomstår, hvor renterne er skattepligtige for investor. Personer er skattepligtige af kursgevinster og har fradrag for kurstab på kapitalbeviserne. Beskatning sker normalt i det år, hvor kursgevinst/-tab realiseres. Der er mulighed for at vælge et lagerprincip for personer. Der gælder en bagatelgrænse for personer på DKK Bagatelgrænsen indebærer, at kursgevinst eller -tab ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, hvis årets nettogevinst eller nettotab på fordringer (både i danske kroner og fremmed valuta) sammenlagt med nettogevinster og nettotab på gæld i fremmed valuta samt gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger er mindre end DKK Fysiske personer, investering for midler i virksomhedsskatteordningen Der kan investeres i kapitalbeviser for midler i virksomhedsskatteordningen. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

144 Fysiske personer, investering for pensionsmidler Pensionsmidler kan ligeledes anvendes til investering i Nye Kapitalbeviser. Med investering for pensionsmidler menes investorer, der er omfattet af pensionsafkastbeskatningen. Såvel renter som kursgevinster indgår i beskatningsgrundlaget. Gevinster og tab beskattes efter et lagerprincip. Både realiserede og ikke-realiserede gevinster beskattes således løbende. Afkast beskattes med 15 % i pensionsafkastskat, som indeholdes af pensionsudsteder. Selskaber Renteindtægter fra de Nye Kapitalbeviser er skattepligtige og medtages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, som renterne vedrører (periodisering). Renterne beskattes som selskabsskattepligtig indkomst med 25 %. Kursgevinster/-tab er skattepligtige/fradragsberettigede. Selskaber skal medregne kursgevinster og -tab på de Nye Kapitalbeviser efter lagerprincippet. Realiserede og ikke-realiserede gevinster og tab på de Nye Kapitalbeviser beskattes / fradrages derfor løbende. Gevinster / tab medregnes ved opgørelsen af den selskabsskattepligtige indkomst og beskattes med 25 % Udenlandske investorer Prospektet beskriver ikke skattemæssige forhold for udenlandske investorer, og sådanne investorer anbefales at søge individuel skatterådgivning forud for en investeringsbeslutning i de Nye Kapitalbeviser Alternative tilbud Samtidig med offentliggørelse af dette Prospekt, har Banken offentliggjort Aktieprospektet, som ligeledes er rettet til indehaverne af de Eksisterende Kapitalbeviser. I henhold til Aktieprospektet tilbydes indehaverne af de Eksisterende Kapitalbeviser at ombytte de Eksisterende Kapitalbevis til Udbudte Aktier. Kursen vil blive fastsat af Bestyrelsen ved udløbet af udbudsperioden den 18. marts 2011, og vil blive beregnet som den vægtede gennemsnitskurs for alle handler i Bankens Eksisterende Aktier på NASDAQ OMX Copenhagen den 17. og 18. marts 2011, dog minimum kurs 201,1 svarende til en minimumspris på DKK 20,11 pr. aktie a nominelt DKK 10 og maksimum kurs 300 svarende til en maksimumpris på DKK 30 pr. aktie a nominelt DKK 10. Det nævnte udbud af Udbudte Aktier er et alternativ til Udbuddet af de Nye Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital i henhold til dette Prospekt. Indehavere af Eksisterende Kapitalbeviser kan for hvert Eksisterende Kapitalbevis a DKK vælge enten at ombytte dette til et Nyt Kapitalbevis i henhold til nærværende Prospekt eller til Udbudte Aktier i henhold til Aktieprospektet. Indehavere af Eksisterende Kapitalbeviser kan således vælge at ombytte en del af sin beholdning til Nye Kapitalbeviser og en anden del til Udbudte Aktier i henhold til Aktieprospektet, ligesom en indehaver af Eksisterende Kapitalbeviser kan vælge at ombytte hele sin eksisterende beholdning af Eksisterende Kapitalbeviser eller en del af denne. Tilbuddene fremsat overfor indehaverne af de Eksisterende Kapitalbeviser i henhold til dette Prospekt og Aktieprospektet er ikke indbydes afhængige. Banken kan således vælge alene at gennemføre det ene af de to alternative udbud Påløbne renter Påløbne men ikke betalte renter på Eksisterende Kapitalbeviser, som ombyttes ved konvertering til de Nye Kapitalbeviser udbetales til den enkelte Hybridkapitaltegner samtidig med gennemførelse af Udbuddet i henhold til nærværende Prospekt. 144 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

145 5. VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET AF DE NYE KAPITALBEVISER 5.1. Udbudsstatistik, forventet tidsplan og nødvendige foranstaltninger ved benyttelse af Udbuddet Lovvalg og værneting De Nye Kapitalbeviser er undergivet dansk ret, og enhver tvist vedrørende de Nye Kapitalbeviser mv. skal anlægges og behandles ved Københavns Byret i første instans Udbuddets størrelse De Nye Kapitalbeviser udstedes i danske kroner og udstedes i stykstørrelser a nominelt DKK Det samlede udbud er på op til DKK 150 millioner Da tegning sker ved ombytning kan den samlede ombytning ikke overstige DKK 150 millioner. En investor kan tegne 1 stk. Nyt Kapitalbevis a DKK for hver DKK Eksisterende Kapitalbevis. Resultatet af ombytningen til Nye Kapitalbeviser forventes at blive oplyst i en selskabsmeddelelse samt på Bankens hjemmeside den 21. marts Yderligere udstedelser Udsteder kan ikke forhøje lånet ved udstedelse af yderligere Nye Kapitalbeviser i samme fondskode Tegningstilsagnsperiode og metode Tegningstilsagn vedrørende de Nye Kapitalbeviser kan afgives i perioden fra den 11. marts 2011 kl til den 18. marts 2011 kl , begge dage inklusive. Tegningsblanketten er vedlagt i afsnit III i Prospektet. Tabel 50: Tidsplanen for Udbuddet Dato Begivenhed 10. marts 2011 Offentliggørelse af Prospektet 11. marts 2011, kl. 9 Periode for afgivelse af fuldmagt til tegning begynder 18. marts 2011, kl. 16 Periode for afgivelse af fuldmagt til tegning udløber. Offentliggørelse af antal modtagne fuldmagter til tegning af antal Nye Kapitalbeviser 19. marts 2011 Ordinær generalforsamling med beslutning om godkendelse af optagelse af lån i form af hybrid kernekapital mod udstedelse af de Nye Kapitalbeviser. 19. marts 2011 Bestyrelsesmøde med beslutning om optagelse af lån i form af hybrid kernekapital og udnyttelse af Hybridkapitaltegnernes fuldmagt til tegning af Udbudte Aktier 21. marts 2011 Overførsel af de Nye Kapitalbeviser til Hybridkapitaltegnernes depot. Kilde: Aarhus Lokalbank Aktieselskab En indehaver af Eksisterende Kapitalbeviser, som ønsker at tegne Nye Kapitalbeviser, skal indlevere en fuldt udfyldt og underskrevet Tegningsblanket til Banken senest den 18. marts 2011 kl Tegningsblanketten udgør fuldmagt til Bankens bestyrelsesformand og Bankens administrerende direktør Vagn Thorsager (med substitutionsret) til hver især at tegne det antal Nye Kapitalbeviser, der angives i Tegningsblanketten. Annullering af Udbuddet Tegning sker på et bestyrelsesmøde, som forventes afholdt den 19. marts 2011 og senest den 21. marts 2011 på baggrund af fuldmagter til tegning af de Nye Kapitalbeviser afgivet på Tegningsblanketten i Tegningstilsagnsperioden Såfremt Bankens generalforsamling ikke vedtager den i afsnit 4.2 Retsgrundlag nævnte godkendelse af udstedelsen af de Nye Kapitalbeviser på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2011, vil Udbuddet blive tilbagekaldt af Banken. Tilsvarende gælder, hvis Bestyrelsen ikke træffer endelig beslutning om udstedelse af de Nye Kapitalbeviser. Fuldmagtshaverne vil i henhold til Tegningsblanketterne og på vegne af den enkelte Hybridkapitaltegner tegne det antal Nye Kapitalbeviser, der er angivet i Tegningsblanketten. Såfremt der inden Udbuddets gennemførelse indtræffer begivenheder, der efter Ledelsens vurdering vil gøre, at gennemførelsen af Udbuddet er utilrådelig, i strid med lovgivningen eller i øvrigt ikke i Bankens interesse, forbeholder Banken sig ret til ensidigt at tilbagekalde Udbuddet. Enhver tilbagekaldelse af Udbuddet vil blive meddelt i en selskabsmeddelelse hurtigst muligt og samtidig blive offentliggjort på Bankens hjemmeside. I tilfælde af tilbagekaldelse annulleres allerede skete tegninger og allerede indbetalte Eksisterende Kapitalbeviser tilbageføres. Banken er ikke ansvarlig for eventuelt tab som investorer måtte lide, herunder eventuelt mæglergebyr samt eventuel mistet renteindtægt på tilbagebetalingsbeløbet, som en tilbagekaldelse af Udbuddet måtte medføre. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

146 5.1.4 Mindske Udbuddet, tilbagekaldelse af tegningsordrer Banken forventer, at alle afgivne tegningsordrer vil blive imødekommet. Banken forbeholder sig, som nærmere beskrevet i afsnit Tegningstilsagnsperiode og metode, ret til at annullere Udbuddet og dermed lade eventuelle fuldmagter og tegninger bortfalde. Der kan ikke ske reduktion af en tegning. Tegningen af de Nye Kapitalbeviser er bindende for Hybridkapitaltegneren og afgivelsen af fuldmagt til tegning af de Nye Kapitalbeviser på Tegningsblanketten er bindende, og en Hybridkapitaltegner kan alene tilbagekalde en tegningsordre eller en fuldmagt til tegning i det omfang, der er beskrevet nedenfor. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Prospektet, der kan påvirke vurderingen af de Nye Kapitalbeviser, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af Prospektet og den endelige afslutning af Udbuddet til offentligheden, vil blive offentliggjort som tillæg til Prospektet i henhold til gældende love og regler i Danmark. Investorer, der har tegnet Nye Kapitalbeviser inden offentliggørelse af tillægget, har ret til at trække deres accept og/eller fuldmagt tilbage i to børsdage efter tillæggets offentliggørelse, dog senest frem til tidspunktet for afslutningen af Udbuddet til offentligheden. Kapitalbeviser, som Hybridkapitaltegneren har overført til Banken som indbetaling for tegnede Nye Kapitalbeviser, hvor tegningen ikke accepteres eller gennemføres, føres tilbage til det depot i VP, der er anført i Tegningsblanketten for den pågældende Hybridkapitaltegner. Antallet af Nye Kapitalbeviser, der udstedes ved gennemførelse af Udbuddet, offentliggøres i en selskabsmeddelelse, forventeligt den 21. marts Tegningsbeløb Det samlede tegningsbeløb for de Nye Kapitalbeviser udgør maksimalt DKK 150 millioner. For den enkelte tegner af Nye Kapitalbeviser udgør tegningsbeløbet maksimalt den enkelte Hybridkapitaltegners ejerandel af de Eksisterende Kapitalbeviser. En Hybridkapitaltegner skal tegne for et tegningsbeløb på mindst DKK 1.000, svarende til hovedstolen på et Eksisterende Kapitalbevis. Ved indbetalingen tillægges de Eksisterende Kapitalbeviser værdi svarende til pålydende, dvs. kurs pari, således at ét Eksisterende Kapitalbevis ombyttes til ét Nyt Kapitalbevis Betaling Indbetaling af tegningsbeløbet kan alene ske ved ombytning af Eksisterende Kapitalbeviser. En Hybridkapitaltegner skal sikre, at Eksisterende Kapitalbeviser med en samlet hovedstol svarende til tilsagnsbeløbet i henhold til Tegningsblanketten er til rådighed på det depot, der er anført i Tegningsblanketten i perioden fra den 18. marts 2011, kl til den 21. marts 2011, kl Snarest muligt efter beslutningen om gennemførelse af Udbuddet er truffet af Bestyrelsen, overfører Banken de Nye Kapitalbeviser i ISIN kode DK til det depot i VP, der er angivet i Hybridkapitaltegnerens Tegningsblanket. Banken vil samtidig med overførslen af de Nye Kapitalbeviser udbetale til Hybridkapitaltegneren de påløbne, men ikke betalte renter på de Eksisterende Kapitalbeviser, der er blevet ombyttet til Nye Kapitalbeviser, fra den seneste Rentebetalingsdato den 22. maj 2010 og frem til gennemførelse af Udbuddet. Hvis Udbuddet ikke gennemføres, tilbageføres eventuelle deponerede Eksisterende Kapitalbeviser indbetalt af Hybridkapitaltegneren til det depot i VP, som der er angivet i Hybridkapitaltegnerens Tegningsblanket Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet Resultatet af Udbuddet offentliggøres i en selskabsmeddelelse umiddelbart efter udløbet af Tegningstilsagnsperioden den 18. marts Hvis Udbuddet endeligt gennemføres, offentliggøres dette af Banken i en selskabsmeddelelse samt på Bankens hjemmeside umiddelbart derefter, forventeligt den 21. marts Fortegningsret Der tilkommer hverken Bankens aktionærer eller andre indehavere af værdipapirer udstedt af Banken fortegningsret til de Nye Kapitalbeviser Fordelingsplan og tildeling Investorkategorier De Nye Kapitalbeviser udbydes i en rettet emission til indehaverne af Eksisterende Kapitalbeviser i form af ansvarlige lån udstedt af Aarhus Lokalbank Aktieselskab (ISIN kode DK ). Der vil ikke kunne ske overtegning eller overtildeling, hvorfor samtlige tegningsønsker vil blive accepteret, medmindre Udbuddet tilbagekaldes eller afbrydes på andet grundlag. 146 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

147 5.2.2 Tildeling Hybridkapitaltegneren vil blive informeret om ombytningsaccept af Udsteder Kursfastsættelse De Nye Kapitalbeviser udstedes til kurs 100, franko kurtage Placering og garanti Banken samordner Udbuddet og forestår endvidere afvikling heraf. Der er ikke andre sælgere, betalingsformidlere eller depositarer. Salgssted og udstedelsesansvarlig Aarhus Lokalbank Aktieselskab Nordhavnsgade Aarhus C. Telefon (+45) Telefax (+45) Salgsrestriktioner De Nye Kapitalbeviser er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i de lande, hvor de Nye Kapitalbeviser måtte blive handlet. Udstederen påtager sig intet ansvar i den forbindelse. Tegningsgaranti: Banken har ikke indgået aftaler, hvorefter tredjemand garanterer tegning af de Nye Kapitalbeviser. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

148 6. OPTAGELSE TIL HANDEL OG HANDELSAFTALER 6.1. Optagelse til handel De Nye Kapitalbeviser vil ikke blive optaget til handel på et reguleret marked Handelsaftaler Banken har pr. Prospektdatoen ingen market-making aftale vedrørende de Nye Kapitalbeviser. Ingen virksomheder har givet Banken tilsagn om at fungere som mæglere i sekundær omsætning. 148 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

149 7. YDERLIGERE OPLYSNINGER 7.1. Oplysninger, der er kontrolleret af revisorerne Der indgår ikke i Værdipapirnoten oplysninger, som er kontrolleret eller revideret af Bankens revisorer Ekspertudtalelser Der indgår ikke i Værdipapirnoten en udtalelse, vurdering eller rapport fra en ekspert Oplysninger fra tredjemand Dette Prospekt indeholder ikke oplysninger fra tredjemand Bestilling af prospektet Anmodning om udlevering af fysisk kopi af Prospektet bedes rettet til: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Nordhavnsgade Aarhus C. Telefon (+45) Telefax (+45) Prospektet kan med visse undtagelser også hentes på Bankens hjemmeside Hjemmesidens indhold udgør ikke en del af Prospektet, bortset fra det, som er indarbejdet ved henvisning i nærværende Prospekt Kreditvurdering Banken har ikke indhentet eller fået udarbejdet en kreditvurdering af de Nye Kapitalbeviser. Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

150 III TEGNINGSBLANKET 150 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

151 Denne blanket må alene udleveres sammen med Aarhus Lokalbank Aktieselskabs prospekt af 10. marts Blanketten eller nogen del eller kopi heraf må ikke medtages til noget land uden for Danmark. Rettet Emission Ombytning af Eksisterende Kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital (fondskode ISIN nr. DK ) til Nye Kapitalbeviser udstedt af Aarhus Lokalbank Aktieselskab ( Udbuddet ) Tegningstilsagnsperioden løber fra torsdag den 11. marts 2011, kl. 9.00, til fredag den 18. marts 2011, kl Blanketten skal være Aarhus Lokalbank Aktieselskab i hænde senest fredag den 18. marts 2011, kl Blanketten udgør en uigenkaldelig fuldmagt og instruks til Aarhus Lokalbank Aktieselskabs bestyrelsesformand og Aarhus Lokalbank Aktieselskabs administrerende direktør Vagn Thorsager (med substitutionsret) til på Deres vegne at tegne Nye Kapitalbeviser ved konvertering af Eksisterende Kapitalbeviser i overensstemmelse med det nedenfor anførte. Undertegnede bemyndiger og instruerer herved Aarhus Lokalbank Aktieselskabs bestyrelsesformand og Aarhus Lokalbank Aktieselskabs administrerende direktør Vagn Thorsager (med substitutionsret) til hver især på mine vegne at tegne (antal) Nye Kapitalbeviser med pålydende på kr til kurs 100, svarende til en samlet hovedstol/tegningsbeløb på i alt kr. (beløb), mod konvertering af et tilsvarende antal Eksisterende Kapitalbeviser udstedt i 2008 under fondskode DK med pålydende på hver DKK Påløbne renter konverteres ikke, men udbetales til undertegnede på den nedenfor angivne afregningskonto. Undertegnede forpligter sig til at sikre, at det ovenfor nævnte antal Eksisterende Kapitalbeviser er til rådighed på det nedenfor angivne depot senest 18. marts 2011, kl og frem til den 21. marts 2011 kl Fuldmagtshaver (med substitutionsret) er bemyndiget til at foretage de nødvendige overførsler af de Eksisterende Kapitalbeviser med henblik på gennemførelse af tegningen og overlevering af de Nye Kapitalbeviser. Fuldmagtshaveren kan til enhver tid og uden at ifalde ansvar overfor undertegnede undlade at gennemføre tegningen af de Nye Kapitalbeviser og/eller overførslerne af de Eksisterende Kapitalbeviser. Fuldmagten er bindende og uigenkaldelig. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i prospektet, der kan påvirke vurderingen af de Nye Kapitalbeviser eller de eksisterende aktier, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af Prospektet og den endelige afslutning af Udbuddet til offentligheden, vil blive offentliggjort som tillæg til Prospektet i henhold til gældende love og regler. Efter offentliggørelse af tillægget kan undertegnede trække sin fuldmagt og/eller gennemført tegning tilbage i to børsdage efter tillæggets offentliggørelse, dog senest frem til tidspunktet for gennemførelsen af Udbuddet. Oplysninger om undertegnedes Eksisterende Kapitalbeviser: Konto til afregning/vp depot nr.: Depot nr.: Pengeinstitut: CD-Ident: (Anføres kun hvis De ikke har Eksisterende Kapitalbeviser i depot i Aarhus Lokalbank Aktieselskab) Såfremt Deres Eksisterende Kapitalbeviser ikke ligger i depot i Aarhus Lokalbank Aktieselskab, vil ombytningen blive effektueret gennem og af Deres eget pengeinstitut. Blanketten skal være Deres eget pengeinstitut i hænde i så god tid, at den kan behandles og være Aarhus Lokalbank Aktieselskab i hænde senest fredag den 18. marts 2011, kl Forbehold, Erklæringer Undertegnede er bekendt med, at Udbuddet er undergivet en række betingelser, herunder at Aarhus Lokalbank Aktieselskabs generalforsamling lørdag den 19. marts 2011 godkender udstedelsen af de Nye Kapitalbeviser. Udbuddet er endvidere betinget af, at Bestyrelsen efterfølgende udsteder de for Udbuddet nødvendige Nye Kapitalbeviser. Undertegnede erklærer herved at være bekendt med at investering er forbundet med risiko for tab som anført i prospektet samt, at de Nye Kapitalbeviser ikke søges optaget til handel på et reguleret marked. Undertegnede erklærer hermed at have modtaget prospekt af 10. marts 2011 vedrørende udstedelse af Nye Kapitalbeviser i Aarhus Lokalbank Aktieselskab forud for underskrift af denne blanket. Udsteder: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Tegningssted: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Nordhavnsgade 1, Postboks Aarhus C. samt alle Aarhus Lokalbank Aktieselskabs filialer CVR nr Telefon: Telefax: Fondskode/ISIN Kode: DK Stykstørrelse: DKK Forventet afregning: 21. marts 2011 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

152 Oplysninger om Undertegnede Navn (udfyldes med blokbogstaver): CPR-nr./CVR-nr: Gade: Postnummer og by Telefon: De Nye Kapitalbeviser bedes indsat på følgende depot: - I nyt depot i Aarhus Lokalbank Aktieselskab (sæt venligst Ja Nej kryds i ja eller nej) - I eksisterende VP depot nr: Depot nr.: Pengeinstitut: CD-Ident: (Anføres kun hvis De ikke ønsker de Nye Kapitalbeviser lagt i depot i Aarhus Lokalbank Aktieselskab) Dato: Underskrift: 152 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

153 IV BILAG Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt

154 Bilag 1: Bankens vedtægter af 25. februar 2011 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225 Bilag 2: Udkast til Bankens vedtægter Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296 Bilag 3: Risikorapport for 2010 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

297 Risikorapportering for Aarhus Lokalbank Aktieselskab Pr. 31. december 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Målsætninger og risikopolitikker Markedsrisiko Renterisiko Aktierisiko Valutarisiko Afledte finansielle instrumenter Kreditrisiko Operationel risiko Likviditetsrisiko Modpartsrisici Risiko på basiskapitalen (solvensbehovet) Anvendelsesområde Basiskapital Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital Modpartsrisiko afledte finansielle instrumenter Kreditrisiko og udvandingsrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Eksponeringer i aktier m.v. der ikke indgår i handelsbeholdningen Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen...15 Opdateret den 21. februar

298 1. Målsætninger og risikopolitikker Nærværende risikorapportering for Aarhus Lokalbank skal øge informationen og gennemsigtigheden for bankens investorer, kunder, offentlige myndigheder samt alle øvrige interessenter omkring banken. For alle bankens forretningsområder gælder, at forretningsmæssig risiko er nøje vurderet og analyseret inden indgåelse. Bankens bestyrelse har via skriftlige instrukser fastlagt rammerne for bl.a. markedsrisici. Bestyrelsen har fastlagt de overordnede politikker og rammer for de risici, der kan accepteres inden for de forskellige risikoområder. Opfølgningen på markedsrisici sker via løbende overvågning og rapportering til bestyrelse og direktion. 1.1 Markedsrisiko Markedsrisikoen defineres som risikoen for, at værdien af bankens aktiver og passiver påvirkes af markedsforholdene. Det kan eksempelvis være ændringer i økonomiske konjunkturer, aktiemarkedet og ændringer i valuta- og renteforhold. Bankens deltagelse i kundeforretninger på værdipapir- og valutamarkedet, samt bankens disponering af egen likviditet medfører, at der dagligt ændres på beholdninger og dermed på markedsrisici der følger af bevægelser på obligations- og rentemarkedet, samt ændringer i aktie-, og valutakurser. Beholdningsoversigt Danske aktier (2%) Udl. Aktier (0%) Danske obligationer (98%) Øvrige obligationer (0%) Beholdningsfordeling på værdipapirtyper gældende for kommercielle beholdninger pr. 31. december Renterisiko Bankens positioner på obligations- og rentemarkedet, opgjort under hensyntagen til Finanstilsynets retningslinier og fradragsfaktorer, betyder at banken har en renterisiko. Denne risiko er et udtryk for hvor meget banken taber på en generel rentestigning på et procentpoint. Renterisikoen er afhængig af positionernes varighed, større varighed er ensbetydende med større risiko. Beholdningsfordeling på varighedsgrupper gældende for kommercielle beholdninger pr. 31. december Bankens totale renterisiko inkl. poster uden for handelsbeholdningen bl.a. pantebreve, er pr. 31. december ,5 mio. kr. svarende til -14,4 % af bankens basiskapital ultimo Årsagen til den høje renterisiko ultimo 2010, skyldes primært at banken har øgede indlånsmassen fra mio. kr. i 2009 til mio. kr. i Samtidig med at en øget andel af indlånsmassen har en længere restløbetid. Derudover har bankens store negative resultat i 2010, medført en væsentlig lavere basiskapital. Opdateret den 21. februar

299 Beholdning obligationer Varighed<=1 (10%) Varighed>1<=5 (54%) Varighed>5 (36%) Beholdningsfordeling på varighedsgrupper gældende for kommercielle beholdninger pr. 31. december Bankens beholdning af poster uden for handelsbeholdningen består bl.a. af en pantebrevsbeholdning på 7,7 mio. kr., som belaster den totale renterisiko med 0,8 mio. kr. Af andre betydende poster uden for handelsbeholdningen kan nævnes bankens forpligtelser på fastrentelån, der giver banken en negativ renterisiko på 31,3 mio. kr., samt bankens efterstillede kapital og udstedte hybride kernekapital, der giver banken en negativ renterisiko på 12,4 mio. kr. Såfremt der korrigeres for poster uden for handelsbeholdningen er bankens totale renterisiko på kommercielle obligationer pr. 31. december 2010 på 11,0 mio. kr. svarende til 3,3 % af bankens basiskapital ultimo Aktierisiko Banken bruger 10 % som risikoparameter på kommercielle danske aktiebeholdninger, beløbet indgår i bankens interne opgørelser af den samlede markedsrisiko. For kommercielle udenlandske aktiebeholdninger anvendes 20 % som risikoparameter. Bankens samlede aktierisiko på kommercielle beholdninger udgør pr. 31. december ,0 mio. kr., svarende til 0,3 % af bankens basiskapital ultimo 2010, hvilket indgår i bankens interne opgørelse af den samlede markedsrisiko. Beholdningsrisiko Danske obligationer (98%) Øvrige obligationer (0%) Danske aktier (2%) Udl. Aktier (0%) Opdateret den 21. februar

300 Valutarisiko Banken bruger 5 % som risikoparameter på valutapositioner opgjort efter en teoretisk valutaindikator 1, dog korrigeres positioner i EUR til 1 % - grundet det beskedne historiske udsvingsbånd. Beløbet udgør pr. 31. december ,2 mio. kr., svarende til 0,1 % af bankens basiskapital ultimo 2010, hvilket indgår i bankens interne opgørelse af den samlede markedsrisiko Afledte finansielle instrumenter Banken bruger 10 % som risikoparameter på afledte finansielle instrumenter som swaps, valutaterminer, futures og optioner. Ved bankens egne positioner i valutaterminer i OECD valutaer anvendes 5 % som risikoparameter. Bankens samlede risiko på afledte finansielle instrumenter udgør pr. 31. december ,1 mio. kr., svarende til 0,0 % af bankens basiskapital ultimo 2010, hvilket indgår i bankens interne opgørelse af den samlede markedsrisiko Kreditrisiko Kreditrisikoen defineres som risikoen for, at kundernes betalingsforpligtelser over for banken ikke skønnes at kunne inddrives på grund af visse kunders enten manglende evne eller vilje til at betale til den aftalte tid. Aarhus Lokalbanks kreditpolitik tager udgangspunkt i bankens idegrundlag, som bl.a. fremhæver, at vi skal kunne afdække og imødekomme vore kunders behov for finansielle ydelser. Styring af kreditrisici sker via udarbejdede politikker og forretningsgange, hvor bankens bestyrelse har fastlagt rammerne for derved at sikre, at bankens udlånsgivning sker til kunder, der via en god soliditet og indtjening kan tilføre banken en tilfredsstillende rentabilitet. Det er et naturligt led i kreditpolitikken, at banken yder risikovillig kapital til projekter, som vi vurderer som værende bæredygtige, og hvor kunderne besidder den fornødne kompetence, og som i øvrigt kan være med til at sikre en sund og positiv udvikling i vore markedsområder. Generelt ønsker vi en spredning i vores kreditgivning, der sikrer, at vi ikke bliver følsomme på enkelte brancher eller enkeltkunder. Samtidig vurderer vi dog de forretningsmæssige muligheder i kreditgivning til velkonsoliderede kunder i alle kundesegmenter. Kreditpolitikken håndteres under hensyntagen til de samfundsmæssige konjunkturer og bankens driftsudvikling såvel på kort som lang sigt. Opfølgning og overvågning på alle typer engagementer foretages løbende af direktionen og kreditfunktionen. På erhvervskundeområdet er bankens primære målgruppe mindre og mellemstore erhvervskunder inden for udvalgte erhvervssegmenter som produktion, liberale erhverv, håndværk, ejendomsfinansiering, landbrug samt detailhandel. Kompetent rådgivning og tillidsvækkende samarbejde er ligeledes et naturligt led i vores kreditpolitik, hvor vi ønsker: at yde kreditgivning til sunde virksomheder og privatkunder, hvor lån og kreditter i videst muligt omfang afdækkes med sikkerheder. fuld indsigt i kundernes økonomiske forhold med udgangspunkt i et helkundeforhold, så det nødvendige og kvalificerede beslutningsgrundlag kan fremskaffes. uddelegering af bevillingskompetence til den kundeansvarlige rådgiver, som har kendskabet og samarbejdet med kunden. Større engagementer bevilges af bankens direktion og bestyrelse. Opdateret den 21. februar

301 Banken vurderer hvert kvartal behovet for individuelle nedskrivninger på alle engagementer over kr. Nedskrivninger foretages efter indberetning fra den kundeansvarlige medarbejder efter en vurdering af risikoen for tab som følge af ændringer i kundens betalingsevne og / eller betalingsvilje. Gruppevise nedskrivninger foretages via statistisk model udviklet af Lokale Pengeinstitutter, hvor godkendelsesproceduren efterfølgende foretages af banken ud fra en vurdering af egne forhold. Alle nedskrivninger understøtter bankens overordnede målsætning om, at kreditrisici er afdækket på betryggende vis, og de samlede nedskrivninger er tilstrækkelige. Samtidig med at et engagement afskrives helt eller delvist, fjernes den tilsvarende nedskrivning helt eller delvist fra nedskrivningskontoen. Rentenulstilling af engagementer sker, når det vurderes, at indtægtsføring af renter vil medføre yderligere tab. På engagementer, hvor renteberegningen er standset, nedskrives et beløb svarende til den fulde risiko. Banken foretager løbende opfølgning på de afskrevne fordringer Operationel risiko Den operationelle risiko er risikoen for, at banken helt eller delvist må acceptere økonomiske tab som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssige interne procedurer, menneskelige fejl, IT-systemfejl eller eksterne påvirkninger. Operationel risiko søges styret gennem politikker, forretningsgange og kontrolforanstaltninger, der er udarbejdet med henblik på at opnå et både sikkert og velfungerende miljø. Den operationelle risiko minimeres bl.a. ved at sikre at udførelsen af aktiviteter er organisatorisk adskilt fra kontrollen af samme. Banken har udarbejdet politik og beredskabsplan for fysiske katastrofer og IT nedbrud. Som hovedregel vil IT nedbrud medføre et stop af driften. Hvis der er tale om et enkeltstående nedbrud i en filial, vil forretningen kunne drives videre af de øvrige filialer. Bankens IT drift sker på Bankdata. Banken følger nøje de anvisninger og anbefalinger, der modtages herfra, ligesom banken ikke foretager selvstændig udvikling af IT-systemer. I henhold til kapitaldækningsreglerne skal banken kvantificere og indregne et beløb for operationelle risici ved opgørelsen af bankens solvens. Banken anvender den såkaldte basisindikatormetode, hvor der med baggrund i beregning af et gennemsnit af de seneste tre regnskabers basisindtægter kvantificeres et beløb, som tillægges de risikovægtede aktiver. Basisindtægterne er summen af nettorenteindtægterne og ikke-renterelaterede nettoindtægter Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er risiko for tab som følge af, at bankens finansieringsomkostninger stiger uforholdsmæssigt meget, eller at manglende finansiering medfører stagnation eller reduktion af forretningsomfanget, eller at bankens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under bankens likviditetsberedskab. Banken har vedtaget en tredelt likviditetspolitik med en målsætning for bankens likviditet både på kort og lang sigt for at sikre, at banken har en tilstrækkelig likviditet ikke blot i lovens forstand men også ud fra egne interne risikovurderinger. Bankens målsætning er, at have en overdækning på likviditet der er 100 % over lovens mindstekrav. Bankens målsætning er, at den frie likviditet skal kunne dække den kommende måneds kendte likviditetstræk. Bankens målsætning er, at bankens udlån skal være afdækket med summen af egenkapital, supplerende kapital, indlån og langfristet lån og kredittilsagn med løbetid på 12 måneder og derover. Opdateret den 21. februar

302 Opgørelse og overvågning af likviditeten sker på daglig basis, og direktionen og bestyrelsen modtager løbende rapportering ud fra fastlagte retningslinier Modpartsrisici Banken anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre eksponeringernes størrelse for afledte finansielle instrumenter, der er omfattet af definitionen i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17. Fastsættelsen af eksponeringens værdi ved markedsværdimetoden for modpartsrisiko følger af nedenstående metode: 1) Kontrakter opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en positiv værdi. 2) For at nå frem til et tal for den potentielle fremtidige krediteksponering multipliceres kontrakternes nominelle hovedstole eller de underliggende værdier med procentsatser fastsat af Finanstilsynet. Swaps baseret på to variable renter i samme valuta er undtaget herfor, idet kun den aktuelle genanskaffelsesomkostning skal beregnes. 3) Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien. I forbindelse med instituttets fastsættelse af den tilstrækkelige basiskapital holdes kapital svarende til 8% af den positive markedsværdi af derivaterne Risiko på basiskapitalen (solvensbehovet) Bestyrelsen vurderer løbende det nødvendige kapitalbehov til dækning af bankens samlede risici, og dermed størrelsen af solvensbehovet under samtidig hensyntagen til en optimering af kapitalanvendelsen. I den løbende vurdering indgår alle relevante faktorer, herunder størrelsen, typen og fordelingen af bankens basiskapital. Som redskab til beregning af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehov anvendes bl.a. stresstests indeholdende alle relevante risiko-områder, ligesom banken arbejder med 5 års planer for fremskaffelse af yderligere ansvarlig kapital. Ved opgørelsen af kapitaldækningen anvender banken standardmetoden. Opdateret den 21. februar

303 2. Anvendelsesområde Aarhus Lokalbank Aktieselskab Toldkammeret Nordhavnsgade Århus C. CVR.nr Aarhus Lokalbank Aktieselskab udarbejder ikke koncernregnskab, idet datterselskabernes resultat og balance er uvæsentlig i forhold til bankens resultat og kapital. Da Aarhus Lokalbank Aktieselskab ikke udarbejder et koncernregnskab er det ikke relevant at skelne mellem regnskabsmæssige formål og konsolidering i henhold til kapitel 12 i lov om finansiel virksomhed. 3. Basiskapital Opgørelse af basiskapital: kr. 1. Kernekapital 1.1. Aktiekapital Overkurs ved emission Reserver Overført overskud eller underskud Primære fradrag i kernekapital 2.3. Aktiverede skatteaktiver Kernekapital efter primære fradrag Hybride kernekapital Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag 6.3. Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10% Kernekapital, inkl. Hybrid kernekapital, efter fradrag Supplerende kapital 8.1. Ansvarlig lånekapital Medregnet supplerende kapital Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapital Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10% Basiskapital efter fradrag Opdateret den 21. februar

304 4. Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital Beregning af bankens solvensbehov er en integreret del af bankens overordnede funktioner. Bankens solvensbehov bliver løbende vurderet i henhold til Forretningsordenen for bestyrelsen skal bankens solvensbehov vurderes og godkendes hvert kvartal. På grundlag af informationer i den månedlige bestyrelsesinformation og herunder den løbende prognose for årsresultatet vurderer bestyrelsen løbende udviklingen i størrelsen af bankens basiskapital, samt at den er passende til at dække bankens risici. Beregningen og dokumentationen af bankens solvensbehov tager udgangspunkt i en solvens-behovsmodel udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter. Modellen bliver løbende korrigeret og tilpasset den gældende lovgivning. Den seneste opdatering er sket efter Finanstilsynets udstedelse af Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter af 22. december Lovgrundlag: Kapitalbehovsregler i 124, stk. 4-6 i lov om finansiel virksomhed (FIL). Kapitaldækningsbekendtgørelsen i henhold til 143 i FIL, samt Bilag 1 til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Formålet: Formålet med stresstestene er at belyse den negative virkning på bundlinien, når banken bliver stresset af forskellige negative forhold. Koblingen over til solvensbehovet er, at banken skal have kapital til at dække det eventuelle negative regnskabsresultat. Modellen tager udgangspunkt i årsrapporten 2010, som bliver påført af et antal stresstests. Den første del af modellen indeholder en række stresstest. I disse stresstest stresses de enkelte regnskabsposter via syv variable. Stresstesten er gældende for Ved valg at stressniveau tager Aarhus Lokalbank udgangspunkt i stressvariablernes historiske udvikling for sektoren, samt det scenario som Finanstilsynet præsenterer pengeinstitutter for ved inspektioner. Derudover er der foretaget individuel tilpasning af enkelte stressvariabler, så de passer bedre til Aarhus Lokalbank. For 2011 har Aarhus Lokalbank valgt at tage udgangspunkt i følgende stressniveauer: Kreditrisiko I beregningen tages udgangspunkt i en tabsprocent på 4,27 %. Markedsrisiko Renterisikoen for bankens obligationsbeholdning beregnes som den aktuelle kernekapital multipliceret me bankens aktuelle renterisiko multipliceret med en rentestigning på 1,35 % for poster i handelsbeholdningen og 2,00 % for poster uden for handelsbeholdningen. Herudover skal rentekurven tippes med 0,7 procentpoint til ugunst for banken. Aktiekursfald på 30 % på kommercielle aktier et aktiekursfald på 15 % på beholdningen af sektoraktier. Valutarisiko på 12 % på alle valutaer med undtagelse af EUR. På EUR beregnes en valuta risiko på 2,25 % idet den danske krone gennem det europæiske valutasamarbejde ERM2 er bundet op på en centralkurs på EUR, hvilket bevirker et meget beskedent kursudsving. Derudover bliver valutaterminskontrakter altid afdækket. Modpartsrisiko på derivater er der reguleret for i stresstesten med 8 %. Satsen er fastsat i henhold til Lokale Pengeinstitutters model. For obligationer der regnskabsmæssigt måles til amortiseret kostpris tillægges eller fradrages en beløb svarende til forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og dagsværdien. Øvrige risici Afskrivningerne forhøjes med et beløb på 18 % af den bogførte værdi af bankens egne grunde og bygninger. Fald i netto rente- og indtægter på 12 % og andre driftsindtægter falder med 17 % i stresstesten. Disse procentsatser er fastsat af Finanstilsynet. Opdateret den 21. februar

305 Ud over disse stresstests forudsættes at bankens udgifter til personale og administration samt andre udgifter fastholdes uændrede. Det nye regnskabsresultat, som fremkommer efter reguleringer fra stresstestene sættes i forhold til de vægtede aktiver. Den fremkommende procent viser testenes krav til bankens basiskapital. Andre risikoområder, der vurderes i relation til fastsættelsen af solvensbehovet. Udover den risikovurdering der fremkommer af stresstesten, foretager banken en analyse af følgende mulige risiko områder. Kapital til dækning af vækst i forretningsvolumen: Yderligere kapital til dækning af kreditrisici: Yderligere kapital til dækning af markedsrisici: Kapital til dækning af operationelle risici: Yderligere kapital til dækning af øvrige risici: Ud fra forventningerne til det kommende års vækst beregnes vækstens betydning og krav til basiskapitalen. Herunder: Store engagementer Kunder med finansielle problemer Erhvervsmæssig koncentration Geografisk koncentration Koncentration af sikkerheder Afdækning af blanko på gode engagementer Herunder: Aktieportefølje i få selskaber/brancher Valutarisiko Kontrolmiljø/operationel risiko. Herunder: Strategiske risici Omdømmerisici Risici i relation til bankens størrelse Ejendomsrisici Koncernrisici Kapitalfremskaffelse Likviditetsrisici Afviklingsrisici Afhængighed af nøglepersoner Tillæg som følge af lovbestemte krav Andre forhold Aarhus Lokalbanks tilstrækkelige basiskapital og solvensbehov opdelt på risikokategorier Risikoområde Tilstrækkelig basiskapital (1.000 kr.) Solvensbehovet Procent Kreditrisici ,11% Markedsrisici ,92% Operationelle risici ,49% Øvrige risici ,07% Tillæg som følge af lovbestemte krav 0 0,00% Total ,59% Opdateret den 21. februar

306 Aarhus Lokalbanks kapitalforhold / solvensmæssige overdækning: Basiskapital efter fradrag Tilstrækkelig basiskapital Solvensmæssig overdækning i tkr Solvensprocent 7,0% Solvensbehov 10,6% Solvensmæssig overdækning i procentpoint -3,6% Finanstilsynet har givet Aarhus Lokalbank en midlertidig dispensation i henhold til 129, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed. Dispensationen er gældende frem til 1. marts Skemaet nedenfor viser Aarhus Lokalbanks risikovægtede aktiver og kapitalkrav for hver enkel eksponeringskategori. (1.000 kr.) Risikovægtede eksponeringer Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Eksponeringer til: Centralregeringer og centralbanker 0 0 Offentlige enheder Institutter Erhvervsvirksomheder m.v Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modpart Poster med markedsrisiko: Gældsinstrumenter Aktier Kollektive investeringsordninger Valutarisiko Eksponeringer med operationel risiko Vægtede poster i alt før fradrag af gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden Vægtede poster i alt Modpartsrisiko afledte finansielle instrumenter Aarhus Lokalbank anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre eksponeringernes størrelse for afledte finansielle instrumenter, der er omfattet af definitionen i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17, samt for kreditderivater inden for handelsbeholdningen. Fastsættelsen af eksponeringens værdi ved markedsværdimetoden for modpartsrisiko følger af nedenstående metode: Kontrakter opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en positiv værdi. For at nå frem til et tal for den potentielle fremtidige kredit eksponering multipliceres kontrakternes nominelle hovedstole eller de underliggende værdier med procentsatser fastsat af Finanstilsynet. Swaps baseret på to variable renter i samme valuta er undtaget herfor, idet kun den aktuelle genanskaffelseesomkostning skal beregnes. Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien. Opdateret den 21. februar

307 I forbindelse med instituttets fastsættelse af den tilstrækkelige basiskapital svarende til 8% af den positive markedsværdi af derivaterne. I bankens bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. 6. Kreditrisiko og udvandingsrisiko Aarhus Lokalbank følger bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber med hensyn til regnskabsmæssige definitioner af misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer. På den baggrund henvises til i regnskabsbekendtgørelsen vedrørende anvendte metoder til værdiregulering og nedskrivninger af udlån og tilgodehavender. Det betyder, at der på balancedagen foretages en vurdering af, om der er objektiv indikation for at udlån og tilgodehavender er værdiforringede. Individuelle vurderinger foretages i overensstemmelse med 52 i regnskabsbekendtgørelsen for alle udlån der er betydelig størrelse for banken, eller ikke kan indpasses i en gruppe. Gruppevise vurderinger foretages i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens 53 for alle bankens udlån, undtagen de udlån, der er individuelt nedskrevet, eller ikke kan indpasses i en gruppe. Den samlede værdi af Aarhus Lokalbanks eksponeringer efter nedskrivninger og før hensyntagen til kreditrisikoreduktioner udgør mio.kr. Risikovægtede eksponeringer 2010 (gennemsnitlige beløb) kr. Gennemsnitlig vægtede beløb for 2010 Centralregeringer og centralbanker Offentlige enheder Institutter Erhvervsvirksomheder m.v Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk Kollektive investeringsordninger 0 Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modpart Total Opdateret den 21. februar

308 Branche af kreditkategorier pr. december 2010 kan vises på følgende måde: kr. Centralregeringer Offentlige Institutter Erhvervs- Detailkunder enheder eller centralbankevirksomheder m.v. Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvor-ringer i Eksponepå der er poster, herunder restancer eller aktiver uden overtræk modparter Offentlige myndigheder Landbrug, jagt skovbrug Fremstillingsvirk., råstofudv., el-, gas-, vand- og varmeværker Bygge- og anlægsvirkso mhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport, post og telefon Kredit- og finansieringsvirk. Samt forsikringsvirk Ejendomsadm., og -handel, forretningsservice Øvrige erhverv I alt erhverv Private Total Total Opdateret den 21. februar

309 Fordeling af krediteksponeringernes restløbetider pr. 31. december 2010: kr. Anfordring 0-3 mdr. 3 mdr. - 1 år 1-5 år Over 5 år Centralregeringer eller centralbanker Offentlige enheder Institutter Erhvervsvirksomheder m.v Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modpart Total på løbetider Total Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher: kr. Udlån og garantidebitorer, hvor på der er foretaget nedskrivninger/hensættelser Nedskrivninger/ hensættelser ultimo året Udgiftsførte beløb vedr. værdireguleringer og nedskrivninger i løbet af perioden *) Offentlige myndigheder Landbrug, jagt skovbrug Fremstillingsvirk., råstofudv., el-, gas-, vand- og varmeværker Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport, post og telefon Kredit- og finansieringsvirk. Samt forsikringsvirk Ejendomsadm., og -handel, forretningsservice Øvrige erhverv I alt erhverv Private Total *) Udgiftsførte beløb beregnes som: Nedskrivninger/hensættelser ultimo året (indeværende år) fratrukket nedskrivninger/hensættelser ultimo året (årets før) tillagt endelige tabt (afskrevet) i året. Opdateret den 21. februar

310 Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger specificeres således: kr. Individuelle nedskrivninger / hensættelser Gruppevise nedskrivninger / hensættelser Udlån Garantidebitorer Udlån Garantidebitorer Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året 1. Valutakursregulering 2. Nedskrivninger / hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger / hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser 5. Værdiregulering af overtagne aktiver 6. Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet / hensat Akkumulerede nedskrivninger / hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget nedskrivninger / hensættelser (opgjort før nedskrivninger / hensættelser) Markedsrisiko Opgørelse af solvenskravene vedrørende de respektive risici under markedsrisikoområdet. Opgørelse af solvensrisici på markedsrisikoområdet kr. (vægtede beløb) Poster med positionsrisiko: Gældsinstrumenter Aktier m.v. (inkl. Kollektive investeringsordninger) Råvarer 0 Valutakursrisiko Total Operationel risiko I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen skal pengeinstitutterne kapitalmæssigt afdække operationelle risici. Kapitalkravet til de operationelle risici skal dække: Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedure, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici. Aarhus Lokalbank anvender basisindikatormetoden, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18, til opgørelse af kapitalkravet til de operationelle risici. Det betyder, at kapitalkravet til de operationelle risici opgøres til: 15 pct. Af de gennemsnitlige basisindtægter de seneste 3 år. Basisindtægterne er summen af nettoindtægter og ikke-renterelaterede nettoindtægter. Banken gennemfører imidlertid løbende en vurdering af kapitalkravet til de operationelle risici. Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor vil der blive taget højde herfor under pengeinstituttets opgørelse af solvensbehovet. Opdateret den 21. februar

311 9. Eksponeringer i aktier m.v. der ikke indgår i handelsbeholdningen Aarhus Lokalbank har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor realkredit, betalingsformidling, IT, investeringsforeninger m.v. Aarhus Lokalbank påtænker ikke at sælge disse aktier, idet en deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendig for at drive et lokalt pengeinstitut. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen. I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Aarhus Lokalbank regulerer på den baggrund den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt afhængigt af hyppigheden af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. I andre sektorselskaber omfordeles aktierne ikke, men værdiansættes derimod typisk med udgangspunkt i den senest kendte handel, alternativt beregnes værdien med udgangspunkt i en anerkendelse værdiansættelsesmetode. Reguleringer i den bogførte værdi af aktierne i disse selskaber tages ligeledes over resultatopgørelsen kr. Kursværdi pr Kursregulering i driften i 2010 Unoterede aktier m.v. Andre aktier Kredit- og finansieringsinstitutter Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Unoterede aktier m.v. i alt Børsnoterede aktier m.v. i alt Total Udover ovenstående kursreguleringer har aktier udenfor handelsbeholdningen givet et aktieudbytte på t.kr i Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Renterisikoen udenfor handelsbeholdningen er risikoen for, at Aarhus Lokalbank påføres tab som følge af ændringer i renten. Renterisikoen opgøres som ændringen i positionens markedsværdi som følge af en rentestigning på 1 %. Aarhus Lokalbank har en renterisiko på positioner udenfor handelsbeholdningen på t.kr. Opdateret den 21. februar

312 Bilag 4: Finanstilsynets redegørelse af 22. december 2010 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

313

314

315

316

317 Bilag 5: F-pages Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR nr Prospekt 2011

318 Aarhus Lokalbank Aktieselskab CVR-nr.: Historiske regnskabsoplysninger for 2010 og 2009 til brug for prospekt af 9. marts 2011 F- 1

319 Indholdsfortegnelse...F-2 Ledelsespåtegning...F-3 Revisorerklæring...F-4 Resultatopgørelse...F-5 Balance...F-6 Egenkapitalopgørelse...F-7 Kapitaldækning, likviditet og egne aktier...f-8 Pengestrømsopgørelse...F-9 Noter...F-10 F- 2

320 Ledelsespåtegning Til læserne af dette prospekt De i nærværende Prospekt indeholdte regnskaber for regnskabsårene 2009 og 2010 er uddraget af de offentliggjorte årsrapporter for regnskabsårene 2009 og Bestyrelsen og Direktionen har behandlet og godkendt de offentliggjorte årsregnskaber for regnskabsårene 2009 og 2010 for Aarhus Lokalbank Aktieselskab den 23. februar 2010 og den 21. februar De i dette prospekt indeholdte årsregnskaber er udarbejdet med henblik på Udbuddet og er for regnskabsårene 2009 og 2010 uddraget af Bankens offentliggjorte årsrapport for regnskabsåret 2010 med tilhørende sammenligningstal for Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om finansiel virksomhed samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at uddraget fra regnskaberne på siderne F-6 F-29 er korrekt gengivet fra aflagte årsrapport for Det er vores opfattelse at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at regnskaberne giver et retvisende billede af Bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 og 31. december 2010 samt af resultatet af Bankens aktiviteter og pengestrømme for perioderne 1. januar 2009 til 31. december 2009 og 1. januar 2010 til den 31. december Aarhus, den 9. marts Bestyrelsen Rasmus Juhl Rasmussen, godsejer (Formand) Knud Erik Rasmussen, statsaut. revisor (Næstformand) Esben Hammer, boghandler (Bestyrelsesmedlem) Gert Lopdrup Pedersen, gårdejer (Bestyrelsesmedlem) Jørgen Balle, administrerende direktør (Bestyrelsesmedlem) Jørn Sørensen, murermester (Bestyrelsesmedlem) Per Enevoldsen, afdelingssouschef (Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Camilla Lund, kunderådgiver (Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Hans Peder Hansen, souschef (Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Direktionen Vagn Thorsager Administrerende direktør F- 3

321 Revisor erklæring Den uafhængige revisors erklæring om uddrag af årsregnskabet fra årsrapporten for 2010 Til læserne af dette Prospekt Vi har påset, at årsregnskabet for Aarhus Lokalbank Aktieselskab for 2010 med tilhørende sammenligningstal for 2009, side F-6 - F-29, omfattende fem år i tal, nøgletal, resultatopgørelse, balance, kapitalforhold, likviditet og egne aktier, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter ("årsregnskabet") er korrekt uddraget fra årsrapporten for Aarhus Lokalbank Aktieselskab for Årsregnskabet er aflagt efter lov om finansiel virksomhed. Vi har revideret årsregnskabet forsynet det med en påtegning uden forbehold, men med følgende supplerende oplysninger: Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet Vi henviser til note 1 Kapitalforhold og risikostyring side 24 afsnittet om kapitalforhold, hvoraf det fremgår: At bankens opfyldelse af det individuelle solvensbehov frem til konverteringen af statslig hybridkapital er baseret på dispensation fra Finanstilsynet. At yderligere nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier kan true bankens fortsatte drift (going concern) eller nødvendiggøre yderligere kapitaltilførsel. At hvis ikke kapitalplanen gennemføres i sin helhed, er der betydelig risiko for at banken kan blive nødlidende. Vi er enige i de af bankens ledelse givne oplysninger om kapitalforhold og forudsætninger for going concern. Vores revision af årsregnskabet for 2010 er afsluttet 21. februar Selskabets ledelse har ansvaret for, at årsregnskabet, side F-6 - F-29, udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, er korrekt uddraget fra årsrapporten for Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om uddraget og gengivelsen af årsregnskabet fra den offentliggjorte årsrapport. Det udførte arbejde Vi har planlagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 800 "Den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål" med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med den offentliggjorte årsrapport, som det er uddraget fra. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, side F-6 - F-29, udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, i al væsentlighed er i overensstemmelse med den offentliggjorte årsrapport, som det er uddraget fra. Aarhus den 9. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jakob Nyborg statsaut. revisor Henrik Pungvig Jensen statsaut. revisor F- 4

322 Resultatopgørelse F- 5

323 Balance F- 6

324 Egenkapitalopgørelse F- 7

325 Kapitaldækning, likviditet og egne aktier F- 8

326 Pengestrømsopgørelse F- 9

327 Noter F- 10

328 F- 11

329 F- 12

330 F- 13

331 F- 14

332 F- 15

333 F- 16

334 F- 17

335 F- 18

336 F- 19

337 F- 20

338 F- 21

339 F- 22

340 F- 23

341 F- 24

342 F- 25

Prospekt 2011. Rettet aktieudbud

Prospekt 2011. Rettet aktieudbud Prospekt 2011 Rettet aktieudbud Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til 7.458.975 stk. nye aktier ( Udbudte Aktier ) a nominelt

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat.

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 31. januar 2011 Vor ref.: Bestyrelsen / direktionen Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2011 Nedjustering, konverteringsmeddelelse og efterfølgende

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011)

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen Selskabsmeddelelse nr. 1 2012 Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank planlægger fusion

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for

Årsregnskabsmeddelelse for NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2012 Årsregnskabsmeddelelse for 2011.. Østjydsk Bank kom ud af 2011 med et overskud på

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

Kvartalsorientering for 1. kvartal 2011 fra Aarhus Lokalbank

Kvartalsorientering for 1. kvartal 2011 fra Aarhus Lokalbank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 23. maj 2011 DIREKTIONEN Fondsbørsmeddelelse nr. 31-2011 fra Aarhus Lokalbank Utilfredsstillende resultat på -78,9 mio. kr. før skat

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 1 til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit af 17. januar 2014 19. marts 2014 Realkredit CVR

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK Prospekt 2012 Værdipapirnote - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af denne værdipapirnote dateret den 24. maj 2012 samt et registreringsdokument dateret den 24. maj 2012

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere