Cirkulære om organisationsaftale for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om organisationsaftale for"

Transkript

1 Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere samt elever) 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr PKAT nr. 258, 266 J.nr /25-2 og /12-4

2 Dataark PKAT med specifikation kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere samt elever ledende økonomaer, økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter og ernæringsassistentelever Fællesoverenskomst Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (StKfællesoverenskomsten) Forhandlingsberettiget organisation Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Niels Hemmingsens Gade 10, 4., 1153 København K (ledende økonomaer, økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter og ernæringsassistentelever) Fagligt Fælles Forbund/Restaurations Branchens Forbund, Kampmannsgade 4, 1790 København V (kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere samt elever) I tilfælde af afsked kontaktes Den forhandlingsberettigede organisations hovedkontor, jf. fællesoverenskomsten I tilfælde af afsked af ledende økonomaer, økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter eller ernæringsassistentelever kontaktes Kost & Ernæringsforbundet, Nørre Voldgade 90, 1358 København Pensionskasse Pensionskassen for Kost og Ernæringsfaglige (ledende økonomaer, økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter og ernæringsassistentelever) StK:Pension (kokke, koge- og smørrebrødsjomfru- 2

3 er, catere samt elever) ATP-sats ATP, sats Ledende økonomaer, økonomaer, kliniske diætister og instruktionsøkonomaer, sats C Køkkenledere og ernæringsassistenter sats A Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer samt catere sats A 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 7 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 7 Organisationsaftale 1. Organisationsaftalens område Basisløn Kvalifikations- og funktionstillæg Pension Midlertidig tjeneste i højere stilling Arbejdstid Kost Løn (timelønnede) Løn (løsarbejdere) Ernæringsassistentelever Elever inden for kokke-, smørrebrøds- og caterfaget Voksenelever Bolig og kost (elever) Tjenestedragt Ikrafttræden og opsigelse Bilag 1. Definition af stillinger og uddannelser Bilag 2. Protokollat vedrørende ansættelse efter endt elev-/praktiktid for ernæringsassistentelever

6 6

7 Cirkulære om organisationsaftale for fagligt uddannet køkkenpersonale Generelle bemærkninger 1. Finansministeriet, CO II, samt Fagligt Fælles Forbund/Restaurations Branchens Forbund har indgået vedlagte organisationsaftale af 5. februar 2007 for fagligt uddannet køkkenpersonale. Organisationsaftalen er en sammenlægning af organisationsaftale for økonomaer, køkkenledere, køkkenassistenter og køkkenassistentelever med organisationsaftale for kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere samt elever i statens tjeneste. 2. Organisationsaftalen udgør sammen med fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og henholdsvis CO II, LC, OC (for økonomaer m.fl.) samt StK (for kokke m.fl.) det samlede overenskomstgrundlag. 3. Det er aftalt mellem parterne, at organisationsaftalen får virkning fra 1. oktober De hidtidige organisationsaftaler forlænges til og med 30. september Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1. Organisationsaftalens område Organisationsaftalen er afgrænset dels ved krav om en faglig uddannelse og dels ved, at uddannelsen er en forudsætning for at kunne bestride den pågældende stilling. Den sammenlagte organisationsaftales dækningsområde er nu hele staten samt de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, der er anført i bestemmelsen. Til 2. Basisløn Lønsystemet består af en basisløn, der kan suppleres med tillæg, jf. 3. I beregningsgrundlaget for kostdageantallet for ledende økonomaer og køkkenledere medregnes kostdage for gæster, og der tages hensyn til måltider, 7

8 som leveres ud af institutionen, således at morgenmad indregnes med 1/5 kostdag og frokost eller middag indregnes med 2/5 kostdage. Kostdageantallet i kantiner beregnes som kantinens omsætning i kr. divideret med den samlede pris for en døgnkost (morgenmad, frokost og middag) 2, stk. 3 Deltidsbeskæftigede økonomaer og ernæringsassistenter med under gennemsnitlig 15 timer pr. uge kan aflønnes med timeløn uanset bestemmelserne i 8 vedrørende timelønnet ansættelse. Til 3. Kvalifikations- og funktionstillæg Ved opsigelse af aftale om kvalifikationstillæg, bevarer den enkelte ansatte tillægget som en personlig ordning, medmindre andet aftales. Ved opsigelse af aftale om funktionstillæg, gives der skriftlig meddelelse til den enkelte ansatte om aftalens opsigelse, og om at tillægget bortfalder med et varsel svarende til den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel, medmindre andet aftales. Midlertidige tillæg bortfalder i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat om tidsbegrænsningen. De aftalte forhøjelser i basislønningerne pr. 1. oktober 2006 kan modregnes i aftalte kvalifikations- og funktionstillæg. Til 4. Pension Opmærksomheden henledes på, at økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter og ernæringsassistentelever er omfattet af CO II/LC/OC-fællesoverenskomstens pensionsbestemmelser ( 7). Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere samt elever er omfattet af StKfællesoverenskomstens pensionsbestemmelser ( 7). Som resultat af forhandlingerne mellem Finansministeriet og CFU er det aftalt at forhøje pensionsbidraget til køkkenledere og ernæringsassistenter der ikke opfylder karensbestemmelserne fra 9,28 pct. til 18 pct. med virkning fra 1. oktober

9 Der indbetales pensionsbidrag af deltidsansattes betaling for tjeneste ud over den nedsatte arbejdstidsnorm, men inden for fuldtidsnormen. Til 6. Arbejdstid De ansatte er omfattet af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten, hvilket medfører, at kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere samt elever inden for dette område med virkning fra 1. oktober 2006 overgår til tjenestemændenes arbejdstidsregler. Til 8. Løn til timelønnede økonomaer og ernæringsassistenter Opmærksomheden henledes på, at der kun er mulighed for timelønsansættelse af personale, der ikke er beskæftiget i fulde kalendermåneder. Personale, som er beskæftiget i fulde kalendermåneder, aflønnes på månedsløn, jf. dog bemærkningerne til 2, stk. 3. Til 9 og 11 Der gøres opmærksom på, at lønnen for løsarbejdere samt kokke-, smørrebrødsog caterelever reguleres med virkning fra 1. april Til Bilag 1 Køkkenassistentuddannelsen er ændret, og i den forbindelse er stillingsbetegnelsen ændret til ernæringsassistent. Ikrafttræden Cirkulæret har virkning fra 1. oktober Samtidig ophæves cirkulære af 2. juli 2004 om løn- og ansættelsesvilkår for økonomaer, økonomaassistenter, køkkenledere, køkkenassistenter og køkkenassistentelever (Perst. nr ) samt cirkulære af 22. august 2003 om løn- og ansættelsesvilkår for kokke-, koge- og smørrebrødsjomfruer, cafeteriaassistenter samt elever i statens tjeneste (Perst.nr ). Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 6. februar 2007 P.M.V. E.B. Henrik Bo Nielsen 9

10 10

11 Organisationsaftale for fagligt uddannet køkkenpersonale Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og CO II, LC, OC samt StK. 1. Organisationsaftalens dækningsområde Organisationsaftalens dækningsområde er staten samt selvejende institutioner under Undervisningsministeriet for erhvervsrettet uddannelse for så vidt angår handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-centre med kostafdeling og kombinationsskoler. Ved kombinationsskoler forstås skoler, der på forskellig vis kan være kombinationer af handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler og AMU-centre. For så vidt angår definition af stillinger og uddannelser henvises til Bilag 1. I. Månedslønnede 2. Basisløn Basislønnen udgør følgende årlige grundbeløb: Provins Hovedstad (II, III, IV) (V, VI) Ledende økonomaer Mindre end kostdage kr kr kostdage og mere kr kr kostdage og mere kr kr. Økonomaer og kokke kr kr. 11

12 Kliniske diætister og kr kr. instruktionsøkonomaer Køkkenledere Mindre end kostdage kr kr kostdage og mere kr kr kostdage og mere kr kr. Ernæringsassistenter, koge kr kr. og smørrebrødsjomfruer samt catere Beløbene er angivet i 1. oktober 1997 niveau. De aftalte forhøjelser i basislønningerne pr. 1. oktober 2006 kan modregnes i aftalte kvalifikations- og funktionstillæg. Stk. 2. Ændring af basislønnen for en økonoma- eller køkkenlederstilling finder sted, når antallet af kostdage i 2 på hinanden følgende år går op over eller ned under grænserne for den basisløn, hvortil stillingen hidtil har været henført. Stk. 3. For deltidsansatte køkkenmedarbejdere beregnes månedslønnen som en forholdsmæssig del af lønnen for fuldtidsbeskæftigede. 3. Kvalifikations- og funktionstillæg Der kan lokalt aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen, herunder arbejdsbestemte tillæg, der ydes for de timer/det tidsrum, hvori den pågældende funktion udføres. Stk. 2. Der kan ligeledes lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv., dvs. på grundlag af den ansattes faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked og hensynet til rekruttering og fastholdelse. Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan aftales i form af varige eller midlertidige tillæg. Tillæggene angives i grundbeløb (niveau 1. oktober 1997). 12

13 Stk. 4. Der kan herudover lokalt aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af en særlig indsats. Stk. 5. Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinier, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier. Stk. 6. Lokale aftaler forhandles og indgås mellem de parter, der er bemyndiget hertil. Der kan mellem institutionerne og organisationen aftales retningslinier for forhandling af lokale tillæg. 4. Pension 1. For ledende økonomaer, økonomaer, kliniske diætister og instruktionsøkonomaer oprettes en pensionsordning med virkning fra ansættelsestidspunktet. 2. For køkkenledere, ernæringsassistenter og ernæringsassistentelever, der a) er fyldt 20 år og b) har mindst 9 måneders sammenlagt beskæftigelse i det offentlige, oprettes en pensionsordning med virkning fra den 1. i den måned, hvor begge betingelser er opfyldt i hele måneden. Timelønnet ansættelse medregnes ikke ved opgørelse af karensperioden på 9 måneder. For så vidt angår ansatte, der er beskæftiget under 15 timer pr. uge, henvises til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og henholdsvis CO II, LC, OC, 7, stk. 3. Pensionsordningen oprettes i Pensionskassen for Kost og Ernæringsfaglige. Pension ydes i henhold til kassens vedtægter. Stk. 2. Pensionsbidraget udgør 18 pct. af den ansattes basisløn samt varige og midlertidige tillæg. Af pensionsbidraget, der indbetales af ansættelsesmyndigheden, anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Stk. 3. Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere samt elever er omfattet af StK-fællesoverenskomstens pensionsbestemmelser ( 7). 13

14 Stk. 4. Pensionsbidraget udgør 12,50 pct. af de pensionsgivende løndele. Af pensionsbidraget, der indbetales af ansættelsesmyndigheden til StK:Pension, anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. 5. Midlertidig tjeneste i højere stilling Under midlertidig tjeneste i højere stilling finder de for statens tjenestemænd gældende regler anvendelse. 6. Arbejdstid De ansatte omfattes af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. 7. Kost Der ydes ikke under nogen form personalet gratis kost. II. Timelønnede økonomaer og ernæringsassistenter 8. Løn Økonomaer og ernæringsassistenter, der ikke beskæftiges i fulde kalendermåneder, aflønnes med timeløn. Timelønnen beregnes i dagtjeneste som 1/1924 og i aften- og natperioden som 1/1820 af basislønnen samt faste tillæg for månedslønnede. Stk. 2. Med hensyn til arbejdstid ydes der godtgørelse for overarbejde ved tjeneste på mere end 7 timer og 24 minutter pr. dag. Stk. 3. Timelønnede har - hvor ingen anden afregningsform er fastsat - ret til så vidt muligt ugentlig afregning. Kan udbetaling ikke finde sted inden for eller i umiddelbar tilslutning til arbejdstiden, kan medarbejderen efter anmodning få beløbet tilsendt. Stk. 4. For timelønnede kan tjenesteforholdet ophæves uden forudgående varsel. Ved sygdom betragtes timelønnedes ansættelsesforhold som ophævet. 14

15 Stk. 5. Timelønnede oppebærer i sygdomstilfælde dagpenge efter reglerne i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. III. Løsarbejdere/reserver (kokke mv.) 9. Løn Ved ansættelse af løsarbejdere (reserver) skal der betales for mindst 8 timers arbejde. Løsarbejdere aflønnes med virkning fra 1. april 2005 således pr. time (grundbeløb 1. oktober 1997): De første 8 timer 118 kr time 135 kr. 11. time og derefter 177 kr. IV. Elever 10. Ernæringsassistentelever For ernæringsassistentelever på 17 år og derover er lønnen følgende pr. måned i grundbeløb 1. oktober 1997: måned måned 25. og følgende måneder kr kr kr. Hvis der undtagelsesvis ansættes ernæringsassistentelever under 17 år aftales lønnen konkret mellem institutionen og den forhandlingsberettigede organisation. Stk. 2. Ernæringsassistentelever forudsættes ansat efter bestemmelserne i lov om erhvervsuddannelser, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 453 af 10. juni 2005 om uddannelsen til ernæringsassistent. Stk. 3. Ernæringsassistentelever med en 2½-årig lønnet praktikperiode dvs. ernæringsassistentelever som påbegynder uddannelsen med 6 måneders skoleophold (teori for egen regning) inden elevforholdet etableres aflønnes efter 15

16 trinene måned det første halve år af elevtiden og derefter trinene måned og 25. og følgende måned de efterfølgende hele år af elevtiden, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 453 af 10. juni 2005 om uddannelsen til ernæringsassistent. 11. Elever inden for kokke-, smørrebrøds- og caterfaget For elever på 17 år og derover inden for kokke-, smørrebrøds- og caterfaget er lønnen med virkning fra 1. april 2005 følgende pr. måned i grundbeløb 1. oktober 1997: 1. år 2. år 3. år 4. år kr kr kr kr. Hvis der undtagelsesvis ansættes elever under 17 år aftales lønnen konkret mellem institutionen og den forhandlingsberettigede organisation. Stk. 2. Lønningerne gælder for elever inden for kokke-, smørrebrøds- og caterfaget, som har indgået uddannelsesaftale med en statsinstitution i henhold til bkg. nr. 122 af 5. februar 1997 af lov om erhvervsuddannelser. Stk. 3. Ved anvendelsen af ovenstående lønninger medregnes både skole- og praktikophold ved anciennitetsfastsættelsen. Stk. 4. Elever, der er fritaget for 1. skoleophold (elever over 18 år), og som påbegynder praktik efter 2. skoleophold, følger satserne for 1. år og frem. Stk. 5. For elever, der gives merit for 1. og 2. skoleår, følges satserne for 2. år og frem. Såfremt der gives merit ud over 1. og 2. skoleår, indplaceres eleven efter den lønsats, der svarer til den opnåede merit. Stk. 6. Såfremt praktiktiden forlænges ud over den fastlagte tidsramme, forhøjes elevens løn med 250 kr. pr. måned, medmindre forlængelsen beror på elevens egne forhold. Barsel, længerevarende sygdom samt arbejdsskadetilfælde betragtes ikke som beroende på elevens egne forhold. 16

17 Stk. 7. Ved prøvetidens udløb udbetales til kokke-, smørrebrøds- og caterelever kr. til værktøjskøb mod dokumenteret regning. 12. Voksenelever Lønnen for voksenelever, der er fyldt 25 år, er for begge grupper på kr. årligt i grundbeløb 1. oktober Bolig og kost for ernæringsassistentelever I det omfang der stilles værelse til rådighed for ernæringsassistentelever, fastsættes betalingen for kost og logi således: a) Institutioner med kantine. For det værelse, der stilles til elevens rådighed, foretages fradrag i lønnen med et beløb svarende til betalingen for enkeltværelser efter statens regler. Såfremt to eller flere elever deler værelse, betaler hver af eleverne 3/4 af ovennævnte takst. b) Andre institutioner. For kost og logi foretages fradrag i lønnen efter de regler, der er gældende for det ved institutionen beskæftigede ernæringsassistentpersonale, som modtager kost og logi. Såfremt to eller flere elever deler værelse, foretages for hver af dem en reduktion af fradraget for ophold med fuld forplejning svarende til 1/4 af statens takst for enkeltværelser. Kostpenge ydes efter de for institutionens ernæringsassistentpersonale gældende regler. V. Fælles bestemmelser 14. Tjenestedragt Der ydes fri tjenestedragt. 17

18 15. Ikrafttræden og opsigelse Organisationsaftalen har virkning fra 1. oktober 2006, dog således, at lønnen for løsarbejdere ( 9) samt lønnen til elever inden for kokke-, smørrebrøds- og caterfaget ( 11) reguleres med virkning fra 1. april Organisationsaftalen kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts Samtidig ophæves organisationsaftale af 2. juli 2004 for økonomaer, køkkenledere, køkkenassistenter og køkkenassistentelever samt organisationsaftale af 24. juni 2003 for kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, cafeteriaassistenter samt elever i statens tjeneste. København, den 5. februar 2007 Statstjenestemændenes Centralorganisation II Peter Ibsen Kost & Ernæringsforbundet Ghita Parry Bjarne Ellefsen Finansministeriet P.M.V E.B. Henrik Bo Nielsen Fagligt Fælles Forbund/ RestaurationsBranchens Forbund Nils Lønstrup 18

19 Bilag 1 Definition af stillinger og uddannelser 1. Organisationsaftalen omfatter følgende stillingsbetegnelser: Organisationsaftalen omfatter personer, der ansættes enten som 1. ledende økonoma (tidligere økonoma) eller 2. økonoma (tidligere økonomaassistent), og som har gennemgået enten a) den i Kost & Ernæringsforbundets vedtægter fastsatte uddannelse eller b) den uddannelse, der er godkendt af Indenrigsministeriet, eller som 3. køkkenleder eller 4. ernæringsassistent (tidligere køkkenassistent), og som enten har gennemgået a) ernæringsassistentuddannelsen i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 453 af 10. juni 2005 om uddannelsen til ernæringsassistent eller køkkenassistentuddannelsen i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 21. november 2000 eller tidligere bekendtgørelser om uddannelsen til køkkenassistent, b) EFG-køkkenassistentuddannelsen, c) den af Undervisningsministeriet godkendte køkkenlederuddannelse, d) den af Fællesudvalget for Huslig Uddannelse godkendte køkkenlederuddannelse (forinden denne blev godkendt af Undervisningsministeriet), eller e) personer, som ikke har gennemgået en af ovennævnte uddannelser, men som af en ansættelsesmyndighed på baggrund af gennemgang af anden relevant uddannelse anses som kvalificeret til ansættelse som ernæringsassistent/køkkenleder. 19

20 eller som 5. klinisk diætist 6. instruktionsøkonoma. 7. Organisationsaftalen omfatter herudover ernæringsassistentelever. 8. Endelig omfatter organisationsaftalen kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere samt elever, der er tilknyttet StK-fællesoverenskomsten. 2. Organisationsaftalen gælder for kliniske diætister og instruktionsøkonomaer ved ansættelse i staten, hvor uddannelsen som klinisk diætist eller instruktionsøkonoma er en påkrævet forudsætning for varetagelse af stillingen. 3. Den uddannede ernæringsassistent skal selvstændigt kunne udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med tilberedning og anretning af varme og kolde retter til børn, voksne og ældre. Desuden skal den uddannede kunne udføre tilhørende afrydning, opvask og rengøring. Arbejdet skal kunne udføres i alle typer af institutionskøkkener, herunder køkkener tilknyttet kantiner, børneinstitutioner, skoler og lignende. I en stilling som køkkenleder forudsættes det, at stillingsindehaveren forestår ledelsen af et køkken. Hvis ledelsen af et køkkenområde er en del af en husholdningsleders ledelsesog ansvarsområde, vil der ikke til institutionen kunne knyttes en stilling som køkkenleder. Det bemærkes, at stillingsbetegnelserne ernæringsassistent og køkkenleder relaterer sig til stillingens indhold, og ikke til, om stillingsindehaveren har gennemgået enten køkkenlederuddannelsen eller uddannelsen som ernæringsassistent. Opmærksomheden henledes på, at personer med køkkenlederuddannelse kan ansættes såvel i køkkenlederstillinger som i ernæringsassistentstillinger. 20

21 Bilag 2 Protokollat vedrørende ansættelse efter endt elev-/praktiktid for ernæringsassistentelever Der er enighed mellem Finansministeriet og Kost & Ernæringsforbundet om, at ansættelse efter endt elev-/praktiktid for ernæringsassistentelever, der senest 1 måned efter elevtidens afslutning ansættes i en stilling, den pågældende har uddannet sig til, får ferie med løn i den nye stilling. Feriegodtgørelse fra uddannelsesstederne modregnes i lønnen, når ferien afholdes. 21

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere