08 Danske Regioner. Overenskomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "08 Danske Regioner. Overenskomst"

Transkript

1 Overenskomst 08 Danske Regioner Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter Fysioterapeuter kost og ernæringsfagligt personale jordmødre farmakonomer tandplejere

2 Overenskomst 08 - DR Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk:Dansk Sygeplejeråd ISBN Grafi sk Enhed Copyright Dansk Sygeplejeråd 2009 Marts 2009 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografi sk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Overenskomstens område Område...5 Kapitel 2. Månedslønnede Personafgrænsning Ansættelse Løn Lønskala Indplacering Centrale tillæg Lokal løndannelse Pension Atp Lønudbetaling Tjenestedragt Tjeneste- og lejeboliger m.v Timelønnet undervisning (bortset fra jordemødre) Tjenesterejser Sygdom Barns 1. og 2. sygedag Værnepligt Efterløn Tjenestefrihed Opsigelse Øvrige ansættelsesvilkår for månedslønnede...30 Kapitel 3. Timelønnede Personafgrænsning Løn Pension Tjenestedragt Opsigelse og sygdom Øvrige ansættelsesvilkår for timelønnede

4 Kapitel 4. Fælles bestemmelser Arbejdstid m.v Lønregulering Ikrafttrædelse Opsigelse af overenskomsten...34 Bilag 1. Særlige bestemmelser for enkelte personalegrupper...37 Bilag 2. Særligt om tjenestemænd Bilag 3. Særlige bestemmelser for sundhedsplejersker med opgaver vedrørende nyfødte børn med læbe-/kæbe- og/eller ganespalte (lkg-spalte)...44 Bilag 4. Vedrørende udvidet ansættelsesområde...45 Bilag 5. For ikke-ledende personale på sundhedskartellets område, som i forbindelse med strukturreformen overgik til ansættelse i regionerne fra en overenskomst/aftale indgået med hovedstadens sygehusfællesskab (H:S)...46 Bilag 6. Overgangsbestemmelser i 2006-overenskomsten

5 Kapitel 1. Overenskomstens område 1. område Stk. 1. Overenskomsten gælder for personale i regional tjeneste. Stk. 2. Overenskomsten gælder endvidere for personale ved selvejende institutioner, med hvilke regioner indgår driftsaftaler med henblik på opfyldelsen af dem i lovgivningen pålagte forpligtelser. Hvis der på institutionen er aftalt andet overenskomstgrundlag fortsætter dette dog i stedet for, medmindre der indgås anden aftale mellem nærværende overenskomsts parter. BEMÆRKNINGER: Hvis kun dele af en selvejende institutions opgaver er omfattet af driftsaftalen med en region, afgrænses overenskomstens dækningsområde til disse opgaver. Det forudsættes, at regionerne oplyser Sundhedskartellet om, med hvilke institutioner der indgås driftsaftale omfattet af ovenstående, og over for hvilke institutioner driftsaftalen opsiges. Stk. 3. Overenskomsten omfatter personer, hvor en af nedennævnte uddannelser har været en forudsætning for ansættelsen. Desuden omfatter overenskomsten enkelte stillingskategorier, som anført nedenfor, hvor der ikke stilles krav om en af de nævnte uddannelser. 5

6 Uddannelse som Sygeplejerske Radiograf Bioanalytiker (tidl. hospitalslaborant) Ergoterapeut Fysioterapeut Fodterapeut med eksamen og autorisation efter Lov nr. 142 af den samt udfører behandling efter sundhedsministeriets retningslinier for fodterapeuters arbejdsområde af den Afspændingspædagog med seminarieuddannelse efter Undervisningsministeriets brev af den om rammebestemmelser om uddan nelse af afspændingspædagoger og bekendtgørelse om uddannelsen til afspændingspædagog nr. 194 af den Økonoma i henhold til Kost & Ernæringsforbundets vedtægter eller uddannelse efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 221 af den som professionsbachelor i ernæring og sundhed eller tidligere uddannelser godkendt af Indenrigsministeriet Ernæringsassistent (tidl. køkkenassistent) i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af samt ændringsbekendtgørelse nr. 434 af eller EFG-køkken assis tent uddannelsen Klinisk diætist og diætistassistent Farmakonom (tidl. apoteksassistent) Defektrice Tandplejer fra skolerne for klinikassistenter og tandplejere Jordemoder Stillingskategori uden uddannelseskrav m.v. Laborant, uden nærmere fastsat ud dannelse Ernæringsassistent, som uden at have gennemgået en af de nævnte uddannelser på baggrund af anden relevant faglig uddannelse af ansættelses myndigheden anses som kvalifi ceret Stk. 4. 6

7 Overenskomstens vilkår gælder også for tjenestemænd, jf. bilag 2. Stk. 5. Overenskomstens vilkår gælder også for jordemødre, der inden den var ansat i stillinger som tjenestemandsansatte distriktsjordemødre, som herefter er tilknyttet et regionalt jordemodercenter. Stk. 6. Overenskomsten omfatter ikke ledere. Kapitel 2. Månedslønnede 2. personafgrænsning Kapitlet omfatter ansatte, som 1) har en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 8 timer om ugen, og 2) er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse. BEMÆRKNINGER: Mere end en måneds beskæftigelse er f.eks. ansættelse fra den til og med eller ansættelse fra den til og med ansættelse Stk. 1. Ansættelse som sygeplejerske og radiograf sker ved en institution med tjeneste på et eller flere områder. Tjenesten og tjenestestedet skal fremgå af tjenestelisten. Det forudsættes, at der er tale om hele vagter. En sygeplejerske kan, uanset bestemmelserne i arbejdstidsaftalen om tjene- 7

8 stens placering, i kortere perioder, herunder i ferier, pålægges at udføre andre sygeplejefaglige opgaver end de sædvanlige, når der pludselig opstår et særligt behov herfor, og det er fagligt forsvarligt. Stk. 2. Sygeplejersker, radiografer og bioanalytikere kan ansættes med pligt til at arbejde på flere geografi sk adskilte institutioner, der tillige med oplysninger om staminstitution skal fremgå af ansættelsesbrevet. For allerede ansatte kan aftales ændrede vilkår med henblik på at arbejde på flere geografi ske adskilte institutioner. Forrettelse af tjeneste ved de enkelte institutioner sker i hele vagter. Tjenesten på de enkelte institutioner skal fremgå af tjenestelisten. Der ydes transportgodtgørelse efter de for det pågældende område gældende regler. Det forudsættes, at medarbejderen giver møde på den enkelte institution ved tjenestens begyndelse og forlader den ved tjenestens afslutning. Stk. 3. Ansættelse af sygeplejersker i en regional vikarordning forestås af sygeplejersker, som tilknyttes ordningen. Sygeplejersken skal være ansvarlig for at anvise de ansatte sygeplejersker arbejde ud fra den en keltes kvalifi kationer. Denne sygeplejerske skal om nødvendigt have Sundhedsstyrelsens godkendelse til at anvise sygeplejersker som arbejdskraft. Ved arbejde på de enkelte områder refererer sygeplejersken til den for sygeplejen ansvarlige i området. Ansættelsesmyndigheden fastsætter for den enkelte sygeplejerske et stamsted. For transporten mellem stamsted og tjenestested ydes godtgørelse efter de regler, der gælder for ansættelsesområdet. Stamstedet kan være et sygehus eller pågældendes bopæl. 8

9 Den ansatte er ikke omfattet af bestemmelserne i arbejdstidsaftalen for sygeplejersker om tjenestens placering, bortset fra reglerne om fridøgnenes placering. Bestemmelserne i stk. 3 gælder tilsvarende for radiografer. BEMÆRKNINGER: Om ansættelsesbreve henvises til 23, pkt. 1 I ansættelsesbrevet skal tjenestestedet være angivet. Dette skal svare til det i stillingsopslaget angivne. Stk. 4. Jordemødre kan ansættes således: Jordemodercentre 1) Jordemødre. Sygehuse 2) Afdelingsjordemødre, hvorved forstås jordemødre, der under overjordemoderens ansvar enten tilrettelægger arbejdet for andre jordemødre og/eller tilrettelægger jordemoder be tjeningen for en sammenhængende del af en obstetrisk afdeling. Jordemodercentre/sygehuse 3) Uddannelsesansvarlige jordemødre, hvorved forstås jordemødre der pålægges primært eller udelukkende at forestå undervisningsarbejde. BEMÆRKNINGER: Der udleveres de valgte tillidsrepræsentanter på jordemoderområdet en personalefortegnelse hver den første i måneden. Stillingsbetegnelsen instruktionsjordemoder ændres til uddannelsesansvarlig jordemoder. Parterne er enige om, at der er tale om en redaktionel ændring, som gør stillingsbetegnelsen tidssvarende. 9

10 4. løn Stk. 1. Lønnen består af tre elementer: 1. Løntrin, jf Centrale tillæg, jf Lokal løndannelse, jf. 8, herunder resultatløn Stk. 2. Ansatte efter denne overenskomst er omfattet af: 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område 2. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse 3. Aftale om gennemsnitsløngaranti BEMÆRKNINGER: Aftalen om lokal løndannelse indeholder bl.a. bestemmelser om forhandlingssystemet, rets- og interessetvister, opsigelse og ophør af aftaler om tillæg. Stk. 3. Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen til fuldtidsbeskæftigede. BEMÆRKNINGER: Der henvises i øvrigt til Arbejdstidsaftalens 29, som giver mulighed for at de lokale parter kan indgå aftaler om plustid. Lønnen forhøjes da forholdsmæssigt på grundlag af det aftalte timetal. 5. lønskala Stk. 1. For ansatte efter denne overenskomst gælder følgende løntrin: 10

11 Trin Grundbeløb Kroner årligt Stk. 2. Til lønnen efter stk. 1 ydes nedenstående områdetillæg, idet gruppen bestemmes af i hvilken kommune, den ansattes (hoved)arbejdsplads er beliggende, jf. Aftale om lønninger for ansatte i regionerne for Sundhedskartellets område. Område Løntrin Kroner årligt

12 BEMÆRKNINGER: Områdetillæggene er uregulerede. Fastfrysning af reguleringen ophæves, hvis områdetillægget i løbet af overenskomstperioden bliver fuldt pensionsgivende. Fra samme tidspunkt reguleres de pensionsgivende områdetillæg med de fremtidigt aftalte generelle lønstigninger. De pensionsgivende områdetillæg omskrives på dette tidspunkt til et grundbeløb pr. 1. januar 2006 og omfattes herefter af den almindelige procentregulering. Stk. 3. Ansatte indplaceres efter uddannelse og i forhold til sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen i henhold til nedenstående: Løntrin Grupper 1 Ernæringsassistenter (indtil 7 år) 2 Ernæringsassistenter (7 år eller mere) Fodterapeuter og laboranter 3 Kostfaglige eneansvarlige på døgninstitutionsområdet 4 Afspændingspædagoger, tandplejere og økonomaer Farmakonomer, defektricer, ledende defektricer, sygeplejersker, radiografer, bioanalytikere, ergoterapeuter og fysioterapeuter indtil 8 år 5 Ergo- og fysioterapeuter med udvidet arbejdsområde (indtil 4 år) Farmakonomer, defektricer og ledende defektricer (8 år eller mere) Jordemødre (indtil 8 år) Sygeplejersker med specialuddannelse: se stk. 4 6 Kliniske diætister og diætistassistenter Instruktionsøkonomaer Sygeplejersker, radiografer, bioanalytikere, ergoterapeuter og fysioterapeuter jordemødre 8 år eller mere Ergo- og fysioterapeuter med udvidet arbejdsområde (4 år eller mere) 7 Bioanalytikerundervisere uden diplomkursus Kliniske undervisere (fysioterapeuter og ergoterapeuter) Sygeplejersker med specialuddannelse: se stk. 4 8 Uddannelsesansvarlige jordemødre Bioanalytikerundervisere med diplomkursus 12

13 Med virkning fra den : Løntrin Grupper 1 Ernæringsassistenter (indtil 7 år) 2 Fodterapeuter og laboranter 3 Ernæringsassistenter (7 år eller mere) Fodterapeuter der er specialiserede i vejledning og behandling af patienter med fodsår Kostfaglige eneansvarlige på døgninstitutionsområdet 4 Afspændingspædagoger, tandplejere og økonomaer Farmakonomer, defektricer, ledende defektricer, sygeplejersker, radiografer, bioanalytikere indtil 8 år 5 Ergo- og fysioterapeuter med udvidet arbejdsområde (indtil 4 år) Farmakonomer, defektricer og ledende defektricer (8 år eller mere) Jordemødre (indtil 8 år) Sygeplejersker med specialuddannelse: se stk. 4 6 Kliniske diætister og diætistassistenter Instruktionsøkonomaer Sygeplejersker, radiografer, bioanalytikere, jordemødre 8 år eller mere Ergo- og fysioterapeuter (6 år eller mere) Ergo- og fysioterapeuter med udvidet arbejdsområde (4 år eller mere) 7 Bioanalytikerundervisere uden diplomkursus Kliniske undervisere (fysioterapeuter og ergoterapeuter) Sygeplejersker med specialuddannelse: se stk. 4 8 Uddannelsesansvarlige jordemødre Bioanalytikerundervisere med diplomkursus Stk. 4. Gældende indtil : Løntrin Grupper 5 Sygeplejersker med specialuddannelse inden for anæstesi, intensiv, psykiatri eller hygiejne (indtil 8 år) 7 Sygeplejersker med specialuddannelse inden for anæstesi, intensiv, psykiatri eller hygiejne (8 år eller mere) 13

14 Det er herved forudsat, at specialuddannelsen er relevant og fi nder anvendelse ved medarbejderens beskæftigelse inden for de omhandlede fagområder/specialer. Løntrin Grupper 5 Medarbejdere, med undtagelse af jordemødre, omfattet af overenskomsten med specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen indtil 8 år 6 Jordemødre med specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen (indtil 8 år) 7 Medarbejdere, inkl. jordemødre, omfattet af overenskomsten med specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen 8 år eller mere Det er herved forudsat, at specialuddannelsen er relevant og fi nder anvendelse ved medarbejdernes beskæftigelse inden for de omhandlede fagområder/specialer. Stk. 5. Sundhedsplejersker indplaceres som sygeplejersker på løntrin 4 eller 6 i forhold til sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen. Der henvises til bilag 3 vedr. sundhedsplejersker med opgaver vedrørende nyfødte børn med læbe-/kæbe- og/eller ganespalte. Stk. 6. Hvor en person med uddannelse efter 1 inden for Kost & Ernæringsforbundets forhandlingsområde ansættes som eneste kostfagligt uddannet i et køkken på døgninstitutionsområdet, indplaceres pågældende på løntrin 3. Det er en forudsætning for indplacering på løntrin 3, at pågældende har ansvar og opgaver i relation til planlægning, indkøb, produktion og økonomi, eksempelvis budget og regnskab. Det er en betingelse, at stillingsindehaveren ikke refererer til andre med en kostfaglig uddannelse. Stk. 7. Hvis en person med uddannelse efter 1 inden for Kost & Ernæringsforbundets forhandlingsområde ansættes i en stabsfunktion, tillægges et særligt ansvar eller er selvtilrettelæggende, kan medarbejderen indplaceres på et højere løntrin end angivet i stk. 3, jf. overenskomstens 8 og aftalen om lokal løndannelse 2. 14

15 Stk. 8. Med virkning fra gælder følgende: a. Køkkenledere med indtil kostdage De ansatte overgår fra lederoverenskomsten til nærværende overenskomst for ikke-ledende personale. Den enkelte medarbejders samlede faste månedsløn opgøres den Pr indplaceres medarbejderen på nærmeste lavere løntrin i overenskomsten for ikke-ledende personale. Differencen mellem løntrinnet og medarbejderens hidtidige samlede løn opgøres og ydes som et pensionsgivende reguleret personligt tillæg. Den omregnede løn reguleres og ydes med virkning fra b. Medarbejdere ansat som afdelingsøkonomaer med færre end 4 underordnede eller køkkenledere/ledende økonomaer med til kostdage med færre end 4 underordnede De ansatte overgår fra lederoverenskomsten til nærværende overenskomst for ikke-ledende personale. Den enkelte medarbejders samlede faste månedsløn opgøres den Pr indplaceres medarbejderen på nærmeste lavere løntrin i overenskomsten for ikke-ledende personale. Differencen mellem løntrinnet og medarbejderens hidtidige samlede løn opgøres og ydes som et pensionsgivende reguleret personligt tillæg. Den omregnede løn reguleres og ydes med virkning fra Stk. 9. Under henvisning til bilag 9 til Aftale om lønninger for ansatte i regionerne på sundhedskartellets område er det aftalt, at lønændringerne i denne bestemmelses stk. 3 og 4, er pensionsgivende i tjenestemandslønsystemets forstand. 15

16 BEMÆRKNINGER: Den økonomiske konsekvens af lønændringen udregnes for den enkelte tjenestemand. Beløbet omskrives til et årligt grundbeløb ( niveau) afrundet til nærmeste hele krone og indregnes ved pensionering i tjenestemandspensionen efter reglerne i bilag 9 til Aftale om lønninger for ansatte i regionerne på Sundhedskartellets område. 6. indplacering Stk. 1. De ansatte indplaceres efter reglerne i 5. BEMÆRKNING For de ansatte der får trinforhøjelsen efter 5 pr sker det med fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Ved nyansættelse efter den af en person med uddannelse efter 1 inden for Kost & Ernæringsforbundets forhandlingsområde, jf. 5, stk. 8, skal indplaceringen ske i henhold til 5, stk. 3 eller 5, stk centrale tillæg Stk. 1. Til ansatte, der er pålagt funktionen som souschef/stedfortræder, aftales der tillæg herfor. Bestemmelsen gælder ikke for sygeplejersker og radiografer. Stk. 2. Til sygeplejersker, der er knyttet til lukkede sikrede afdelinger på sygehuse, aftales der tillæg herfor. 16

17 Stk. 3. Til bioanalytikere ansat ved geografi sk adskilte institutioner ydes et pensionsgivende tillæg på 7,5 pct. af den samlede faste løn. Stk. 4. Til bioanalytikere, der har bestået videreuddannelseskursus ved Bioanalytikerskolerne, ydes et tillæg på kr. ( niveau). Stk. 5. Til ergoterapeuter og fysioterapeuter, der er ansat som hjælpemiddelterapeuter, aftales der tillæg herfor. Stk. 6. Til farmakonomer og defektricer, der er pålagt funktioner, som omtales i 7, stk. 2 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 643 af den om indretning og drift af medicindepoter, ydes et særligt tillæg på kr. årligt ( niveau). Med virkning fra den Stk. 7. Til farmakonomer og defektricer samt ledende defektricer, som har opnået 10 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen eller mere ydes der et pensionsgivende tillæg på kr. i årligt grundbeløb (niveau ). Med virkning fra den Stk. 8. Til afspændingspædagoger og tandplejere, som har opnået 8 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen eller mere ydes der et pensionsgivende tillæg på kr. i årligt grundbeløb (niveau ). Stk. 9. Med virkning fra den Til sygeplejersker, radiografer, bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre som har opnået 10 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen eller mere (for jordemødre dog 8 års sammenlagt beskæftigelse eller mere) ydes der et pensionsgivende tillæg på kr. i årligt grundbeløb (niveau ). Stk. 10. Med virkning fra den Til sygeplejersker, radiografer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere samt jordemødre indplaceret i lønforløbet trin 4 6 (jordemødre trin 5-6) 17

18 med indtil 8 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen ydes der et pensionsgivende tillæg på kr. i årligt grundbeløb (niveau ). BEMÆRKNINGER: Tillæggene i stk ydes med fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Tillægget i stk. 10 bortfalder, når der er opnået 8 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen eller mere. 8. lokal løndannelse Der kan lokalt aftales lønforbedringer i form af trin eller tillæg, jf. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område. 18

19 9. pension Stk. 1. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidragene til følgende pensionskasser: Personalekategori Sygeplejersker og radiografer Pensionsordning i Pensionskassen for Sygeplejersker Bioanalytikere Ergoterapeuter Fysioterapeuter Fodterapeuter Afspændingspædagoger Økonomaer/ernæringsassistenter/kliniske diætister Farmakonomer/defektricer Tandplejere Jordemødre Pensionskassen for Bioanalytikere Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter PFA-Pension PFA-Pension Pensionskassen for Kost & Ernæringsfaglige Pensionskassen for Farmakonomer PFA-Pension Pensionskassen for Jordemødre BEMÆRKNINGER: Efter aftale med organisationerne skal Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) henstille, at institutionerne, i de tilfælde hvor en ansat fra personaleorganisationen modtager refusion, der vedrører pensionsordningen, vil være behjælpelig med overførsel af disse beløb til pensionskassen. 19

20 Stk. 2. Det samlede pensionsbidrag, hvoraf egetbidraget andrager 1/3 af det samlede pensionsbidrag, udgør følgende procenter af de pensionsgivende løndele: Gruppe Pensionsprocent Sygeplejersker og radiografer 13,0 Bioanalytikere 13,0 Bioanalytikerundervisere 13,0 Laboranter 13,0 Ergoterapeuter 16,0 Ergoterapeuter med udvidet arbejdsområde 16,0 Kliniske undervisere (ergoterapeuter) 16,0 Særlige ergoterapeutstillinger 16,0 Fysioterapeuter 16,0 Fysioterapeuter med udvidet arbejdsområde 16,0 Kliniske undervisere (fysioterapeuter) 16,0 Særlige fysioterapeutstillinger 16,0 Fodterapeuter 16,0 Afspændingspædagoger 16,0 Ernæringsassistenter (se dog stk. 4) 12,8 Kostfaglige eneansvarlige på døgninstitutionsområdet (se dog stk. 4) 12,8 Økonomaer 12,8 Instruktionsøkonomaer 12,8 Kliniske diætister og diætistassistenter 12,8 Jordemødre 13,0 Afdelingsjordemødre uden egentlig ledelse 13,0 Uddannelsesansvarlige jordemødre 13,0 Farmakonomer 16,1 Defektricer 12,8 Ledende defektricer 12,8 Tandplejere (se dog stk. 4) 12,8 20

21 Gruppe Pensionsprocent Sygeplejersker og radiografer 13,13 Bioanalytikere 13,13 Bioanalytikerundervisere 13,13 Laboranter 13,13 Ergoterapeuter 16,03 Ergoterapeuter med udvidet arbejdsområde 16,03 Kliniske undervisere (ergoterapeuter) 16,03 Særlige ergoterapeutstillinger 16,03 Fysioterapeuter 16,03 Fysioterapeuter med udvidet arbejdsområde 16,03 Kliniske undervisere (fysioterapeuter) 16,03 Særlige fysioterapeutstillinger 16,03 Fodterapeuter 16,03 Afspændingspædagoger 16,03 Ernæringsassistenter (se dog stk. 4) 12,93 Kostfaglige eneansvarlige på døgninstitutionsområdet (se dog stk. 4) 12,93 Økonomaer 12,93 Instruktionsøkonomaer 12,93 Kliniske diætister og diætistassistenter 12,93 Jordemødre 13,13 Afdelingsjordemødre uden egentlig ledelse 13,13 Uddannelsesansvarlige jordemødre 13,13 Farmakonomer 16,13 Defektricer 12,93 Ledende defektricer 12,93 Tandplejere (se dog stk. 4) 13,83 21

22 Stk. 3. Løntrinlønnen og tillæg efter 7 og 8 er pensionsgivende. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Hvis der lokalt er aftalt indplacering på et højere løntrin, beregnes pensionen i forhold til det højere løntrin. BEMÆRKNINGER: Tillæg aftalt indtil den kan være aftalt som ikke-pensionsgivende. Lønafhængige særydelser er pensionsgivende i det omfang det fremgår af 28 i 2008-arbejstidsaftalen. Stk. 4. Der oprettes en pensionsordning for tandplejere, ernæringsassistenter og kostfaglige eneansvarlige på døgninstitutionsområdet, der 1) er fyldt 21 år, og 2) har mindst 1 års sammenlagt forudgående (amts)kommunal/regional beskæftigelse på mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge Pensionsprocenten fremgår af stk. 2. Dokumentationspligten for forudgående (amts) kommunal/regional ansættelse påhviler den ansatte. Pensionsordningen oprettes for den ansatte med virkning fra den 1. i den måned, hvor begge betingelser i stk. 4 er opfyldt i hele måneden. BEMÆRKNINGER: For optjening af karensperiode gælder de samme principper som i Aftale om pensionsordning for visse ansatte i kommuner og regioner (opsamlingsordningen) med tilhørende fortolkningsbidrag. Regionen kan beslutte, at anden offentlig beskæftigelse indgår i beregningen af karensperioden. 22

23 Med virkning fra bortfalder karensbestemmelsen. BEMÆRKNINGER: Med virkning fra oprettes og indbetales pension til alle ansatte under Sundhedskartelles forhandlingsområde i henhold til bestemmelserne i 9. Stk. 5. For deltidsansatte, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde pensionsgivende. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Stk. 6. Pensionerede tjenestemænd fra staten, de tidligere amter, kommuner, regioner, statsfi nansierede eller koncessionerede virksomheder og personer, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, det offentlige har ydet bidrag til, undtages fra overenskomstens pensionsbestemmelser, jf. stk Stk. 7. For ansatte, der er fyldt 70 år indbetales pensionsbidraget på en pensionsordning, medmindre den ansatte ønsker bidraget udbetalt som løn eller anvendt til køb af frihed. Ønske om udbetaling som løn eller anvendelse til køb af frihed rettes til ansættelsesmyndigheden og kan tidligst ændres efter et år. Ved udbetaling som løn gælder følgende: Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet. Beløbet er ikke pensionsgivende. Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling. Ved køb af frihed foretages lønfradrag efter reglerne i 3, stk. 1 i Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale. 23

24 10. atp Stk. 1. Ernæringsassistenter, kostfaglige eneansvarlige på døgninstitutionsområdet, fodterapeuter og afspændingspædagoger er omfattet af ATP-ordningens A sats. Stk. 2. Sygeplejersker, radiografer, bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, økonomaer, kliniske diætister og diætistassistenter er omfattet af ATP-ordningens B sats. Stk. 3. Defektricer, farmakonomer og tandplejere er omfattet af ATP-ordningens C sats. Stk. 4. Med virkning fra den forhøjes ATP-ordningens B sats til D sats og C sats forhøjes til E sats, jf. stk lønudbetaling Lønnen udbetales månedsvis bagud, og der tilstilles den ansatte en specifi ceret oversigt over det udbetalte beløb. Det skal fremgå af lønspecifi kationen, at 1/3 af det samlede pensionsbidrag er egetbidraget. 12. tjenestedragt Der ydes de ansatte fri tjenestedragt. Hvor dette undtagelsesvis ikke lader sig gøre, eller hvor det af behandlingsmæssige grunde pålægges de ansatte at benytte eget tøj, ydes en kontant erstatning herfor på kr. årligt ( niveau) eller, hvis der ydes fri vask, kr. årligt ( niveau). For ansatte ved regionale sundhedsplejerskeinstitutioner ydes dog en beklædningsgodtgørelse på kr. årligt ( niveau). BEMÆRKNINGER(DSR): Det bemærkes, at godtgørelse for manglende tjenestedragt ydes til deltidsbeskæftigede med samme beløb som fultidsbeskæftigede. 24

25 13. tjeneste- og lejeboliger m.v. Reglerne om tjeneste- og lejeboliger samt kost og ophold for sygeplejersker ansat ved plejehjem m.v. gælder. 14. timelønnet undervisning (bortset fra jordemødre) Ansatte, der varetager timelønnet undervisning ved sygepleje- og radiografskoler og skoler for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, uden at være ansat ved disse, honoreres efter fi nansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning. 15. timelønnet undervisning (jordemødre) Stk. 1. Jordemødre er berettiget til særlig betaling for undervisning af studerende under uddannelse til sygeplejerske, elever under uddannelse til henholdsvis social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, samt sygehusportører under tillæring og for forberedelse af sådan undervisning efter følgende regler: 1) Når både undervisning og forberedelse foregår inden for den almindelige arbejdstid, ydes ingen betaling. 2) Når undervisning foregår uden for arbejdstiden, ydes der betaling for det antal timer, undervisningen varer. 3) Når undervisning foregår inden for arbejdstiden, men forberedelse fi nder sted uden for arbejdstiden, ydes der halv betaling for det antal timer, undervisningen varer. Stk. 2. Betalingen ydes som timeløn med 201,31 kr. ( niveau). 16. tjenesterejser Stk. 1. Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser gælder. 25

26 BEMÆRKNINGER: Ved tjenstlig kørsel forstås for jordemødre al kørsel i forbindelse med udførelsen af jordemodervirksomheden bortset fra kørsel mellem jordemoderens bopæl og det af regionen anviste tjenestested. Stk. 2. Udgifter ved tjenesterejser godtgøres efter de regler, der gælder i regionen. Stk. 3. For bioanalytikere, ergo- og fysioterapeuter gælder, at vikarer i forbindelse med vikariater, der på forhånd er bestemt til at vare 3 måneder og derunder, ydes rejsegodtgørelse for såvel hen- som hjemrejse. Såfremt sådanne vikariater forlænges ud over 3 måneder, ydes der dog ikke rejsegodtgørelse for hjemrejsen. 17. sygdom Stk. 1. Månedslønnede oppebærer løn under sygdom i henhold til lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionær loven). BEMÆRKNINGER: Sygdomsforfald skal anmeldes til tjenestestedet uden ugrundet ophold. Det påhviler herefter den ansatte at sørge for, at tjenestestedet inden arbejdstidens begyndelse på den første sygedag eller snarest muligt derefter modtager meddelelse om sygdomsforfaldet. Dokumentation vil i lighed med de ordninger, der er aftalt for tjenestemænd og for personale ansat inden for det private arbejdsmarked, som hovedregel bestå i en af den ansatte underskrevet erklæring indeholdende oplysninger om, at pågældende er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, og om sygdommen forventes at blive af kortere eller længere varighed. Opmærksomheden henledes på, at der ved dokumentation af sygdom og sygelistens førelse ikke kan kræves oplysning om sygdommens art. Tjenestestedet kan, hvis det skønnes nødvendigt, forlange en lægeerklæring af den ansatte. Erklæringen, som skal afgives på en blanket godkendt af chefen for Socialstyrelsen, betales af tjenestestedet. 26

27 Stk. 2. Bestemmelsen i Funktionærlovens 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) fi nder ikke anvendelse. 18. barns 1. og 2. sygedag Stk. 1. Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første - med virkning fra den og anden - sygedag, hvis 1) barnet er under 18 år, og 2) har ophold hos den ansatte, og 3) fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 4) det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. BEMÆRKNINGER: I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Stk. 2. Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Stk. 3. Fravær efter denne bestemmelse regnes ikke som sygefravær. 19. værnepligt Under indkaldelse til aftjening af værnepligt gælder reglerne i funktionærloven. 20. efterløn Der ydes efterladte efterløn i henhold til funktionærloven. 27

32.17.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN FARMAKONOMFORENINGEN DANSK

Læs mere

32.17.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN FARMAKONOMFORENINGEN DANSK

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...3

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE JORDEMODERFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET AFTALE om tjeneste- og lejeboliger

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

OVERENSKOMST FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE 15 OVERENSKOMST FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST &

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

Overenskomst for ledere

Overenskomst for ledere 11 Overenskomst for ledere Danske Regioner DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE DANSKE FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTFORENINGEN KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN FARMAKONOMFORENINGEN DANSK

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2016 Cirkulære af 30. november 2016 Modst. nr. 035-16 PKAT nr. 0231 J.nr. 2014-1513-0130 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte J.nr. 233.1PO-1/02 Aftalenr. 2213 Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 Kapitel 1. Månedslønnede portører...

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

08 Kommunernes Landsforening

08 Kommunernes Landsforening Overenskomst for ledere 08 Kommunernes Landsforening sygeplejersker og sundhedsplejersker ergoterapeuter fysioterapeuter kostfaglige ledere tandplejere Overenskomst for ledere 08 - KL Redaktion: Dansk

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Overenskomst for social- og sundhedspersonale

Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

70.01 O.15 15/2016 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl.

70.01 O.15 15/2016 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl. KL Dansk

Læs mere

32.03.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.03.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale 2008 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner.

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITFA-1/99 Januar 2001 Aftalenr. 1393 Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt

Læs mere

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører AMTSRÅDSFORENINGEN 33.13.1 Side 1 DANSKE SKOV- OG LANDSKABS- INGENIØRER O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet

Læs mere

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Sundhedskartellet Tid 13-06-2008 Sted Emne Deltagere Regionernes Hus Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april

Læs mere

OVERBRINGES Den J.nr.:

OVERBRINGES Den J.nr.: Regionernes Lønnings og Takstnævn c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

OVERENSKOMST KOMMUNERNES LANDSFORENING

OVERENSKOMST KOMMUNERNES LANDSFORENING OVERENSKOMST FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER, ERGOTERAPEUTER, FYSIOTERAPEUTER, ERNÆ- RINGSASSISTENTER, PROFESSIONSBACHELOR- ER I ERNÆRING OG SUNDHED, JORDEMØDRE, FARMAKONOMER, TANDPLEJERE M.FL. 15 KOMMUNERNES

Læs mere

32.03.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.03.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Side 2 OK-05

Side 2 OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 32.11.3 Side 1 DANSK SYGEPLEJERÅD Overenskomst for sygepleje- og radiograflærere samt adjunkter og lektorer, der ansættes ved sygeplejeskoler og radiografskoler i amterne 2005 Side 2

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for bioanalytikere (hospitalslaboranter)

Løn- og ansættelsesvilkår for bioanalytikere (hospitalslaboranter) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for bioanalytikere (hospitalslaboranter) 1999 2.3.9 1 Indhold Side CIRKULÆRE Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 3 Bilag 1 Organisationsaftale

Læs mere

AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V.

AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.13 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever **NYT**= Nyt i forhold

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV.

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ULOVLIG UDEBLIVELSE...

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2015 Cirkulære

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen.

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITIL-1/99 November 1999 Aftalenr. 2451 Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere