Indrapporterede begivenheder ifølge BL 8-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indrapporterede begivenheder ifølge BL 8-10"

Transkript

1 Indrapporterede begivenheder ifølge BL

2 2

3 Indhold A FORORD 5 B ANVENDELSE AF RAPPORTERNE 6 C UDVIKLINGEN I 24 1 D DEN KOMMERCIELLE FLYVNING 11 E DEN PRIVATE FLYVNING 18 F PRODUKTIONEN I DANSK LUFTFART 24 2 G NY UDGAVE AF BL H AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 23 3

4 4

5 A Forord Hermed foreligger oversigten over begivenheder, rapporteret i BL 8-1 systemet i 24, det tredje hele år systemet har eksisteret. Rapporteringssystemet blev indført i august 21 til brug for SLV s forebyggende flyvesikkerhedsmæssige arbejde. Systemet bruges også af selskaberne i deres interne sikkerhedsarbejde. I systemet rapporteres alle driftsforstyrrelser, fejl, mangler eller andre irregulære forhold af betydning for flyvesikkerheden, som ikke har medført et flyvehavari eller en flyvehændelse. I systemet rapporteres derimod ikke flyvehavarier eller flyvehændelser, der ifølge BL 5-4 skal sendes til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ). Det kan af og til være vanskeligt for især privatpiloter at afgøre om det, der er sket, skal rapporteres til HCLJ (BL 5-4) eller til SLV (BL 8-1). I de tilfælde, hvor SLV eller HCLJ skønner, at en indsendt rapport rettelig hører hjemme i det andet system vil indsenderen blive gjort opmærksom herpå, og vil blive bedt om at rapportere den anden vej. Rapporterne videresendes normalt ikke direkte, idet kravene til indberetning i henhold til BL 8-1 er anderledes end de krav, der er indeholdt i BL 5-4, ligesom vi finder det væsentligt, at indberetteren ved, hvilket regelsæt der indberettes efter af hensyn til bl.a. problematikken om straffrihed. BL 8-1 indeholder i pkt. 4.3 en regel om, at indberetningen skal foretages inden 72 timer efter at den indtrufne begivenhed er konstateret. Denne tidsfrist kan af og til være vanskelig at overholde, for eksempel hvis en fartøjschef ikke umiddelbart ser noget grund til at indberette, men selskabet efterfølgende i sit eget kvalitetssystem konstaterer begivenheden og ønsker den indberettet. SLV har forståelse for at forsinkelser i sådanne tilfælde kan forekomme, og ser derfor gerne at rapportering sker også i sådanne tilfælde. Der er væsentligt for BL 8-1 systemet at alle begivenheder, der skal rapporteres, rent faktisk også bliver det for at værktøjet bliver så godt som muligt. 5

6 B Anvendelse af rapporterne Når en BL 8-1 rapport modtages kodes denne i en intern database i SLV. Kodningen vil normalt ske samme dag som rapporten indkommer, og sker på baggrund af den begivenhed, rapporten fortæller om. Kodningen sker efter standarderne i ICAO s ADREP-2 database. Samtidig sker der en automatisk kodning til EU s ECCAIRS-database, som ligeledes er opbygget efter ICAO - standarderne. Kodningen indeholder ikke personfølsomme data. Data overføres ikke løbende til ECCAIRS-databasen, men SLV har mulighed for, på anmodning, at aflevere data til fælles-europæiske undersøgelser, således som det er forudsat i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 23/42/EF af 13. juni 23 om indberetning af hændelser inden for civil luftfart. Der kodes i databasen i flere niveauer, hvoraf det øverste niveau består af fire forskellige typer af begivenheder: Air Traffic Management Environmental ( omgivelser ) Operational Technical Herefter kodes i et antal underniveauer, hvor detaljeringsgraden stiger, efterhånden som man bevæger sig nedad i niveau. Bird Strike (kollision med fugle) er normalt kun kodet til andet niveau, medmindre der er sket skader på luftfartøjet. Eksempel: Figur 1: Eksempel på kodning - BL 8-1 database En elektronisk kopi af den originale rapport opbevares i databasen i en periode på 5 år af hensyn til spørgsmålet om straffrihed, eller hvis SLV i øvrigt har behov for at vende tilbage til rapporten. Herefter slettes den og kun de ikke-personrelaterede data forbliver i databasen. Originalrapporten anvendes til sagsbehandling i SLV s fagkontorer 1, og makuleres herefter. 1 En rapport sagsbehandles ofte i flere fagkontorer. Normalt er der dog kun et fagkontor, der skal tage eventuel aktion på rapporten. Aktionen kan også, og vil ofte, være Ingen aktion. Eksempelvis behandles en rapport over en Bird Strike med skade på flyet dels i Flyvepladser, men også i Luftdygtighed og evt. i Flyoperationer. 6

7 SLV s procedurer omkring behandling af personfølsomme data i BL rapporter er anmeldt til Datatilsynet, som ikke har haft bemærkninger. BL 8-1 rapporterne anvendes ikke kun til analyseformål. SLV s kontorer bruger rapporterne som hjælp til prioritering af arbejdet og som baggrundsinformation for den enkelte inspektør i forbindelse med udførelse af tilsyn. SLV s Operative Kontor (Flyveoperationer) beskriver sin anvendelse af rapporterne således: Af de rapporter SLV modtog i 24, vedrører de rapporter Operativt Kontor s (TO s) sagsområde. Disse rapporter er gjort til genstand for individuel behandling af varierende karakter i TO. Den tilsynsførende inspektør har, gennem sin løbende kontakt med selskaberne, kendskab til forholdene i selskabet. Dette suppleres af den viden, inspektøren får ved gennemsyn af BL 8-1 rapporter fra selskabet. Hver inspektør får derfor tilsendt rapporter, der vedrører vedkommendes selskaber. Inspektøren behandler hver rapport, tager evt. kontakt med selskabet for yderligere oplysninger og aftaler oftest eventuelle aktioner direkte med selskabet. Ved planlægningen af Funktionstilsyn med selskaber udarbejdes en opdateret liste over begivenheder, ligesom der udføres tendensanalyser m.m. for det pågældende selskab. Hvis selskabet er under fælles skandinavisk tilsyn, behandles analyser, tendenser m.v. på regelmæssige møder mellem de skandinaviske myndigheder. Den videre behandling aftales ligeledes med det fælles skandinaviske tilsynskontor. Gennem løbende tendens-analyser af selskabets rapporter kan SLV følge op på effekten af forbedrings-tiltag, et selskab har besluttet med baggrund i dets eget kvalitetssystem. På privatflyvningsområdet gennemgås ligeledes alle rapporter. Om fornødent kontaktes piloten for at få en fyldestgørende forklaring. Hvis rapporten omtaler forhold, der efter SLV s opfattelse burde have været undgået, tages ofte kontakt til den pågældende pilot for en nærmere drøftelse af forløbet for bl.a. at nå til en fælles forståelse af, hvordan gentagelser undgås. Analyserne af BL 8-1 rapporterne bruges desuden i den løbende kommunikation med privatflyvningens unioner, ved flysik-arrangementer og -træf og i bladet OY-SIK. Dansk Svæveflyver Union har for nylig foreslået at svæveflyverne - specielt de motoriserede - burde være omfattet af rapporteringspligten. Dette forslag vil blive drøftet med Dansk Svæveflyver Union i løbet af efteråret 25. SLV Safety Committee Som en integreret del af det interne kvalitetsledelsessystem etablerede SLV i 24 en Safety Committee. Her mødes cheferne for SLV s fagkontorer mindst en gang i kvartalet. På møderne behandles bl.a. rapporter og redegørelser fra Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane med henblik på at beslutte eventuelle opfølgninger på disse. På møderne behandles også generelle og specifikke analyser fra BL 8-1 systemet. 7

8 Komiteen beslutter, på baggrund af denne behandling, hvilke tiltag, om nogen, SLV skal iværksætte på baggrund af udviklingen i rapporterne og analyserne af disse. Safety Committee udpeger også områder hvor en særlig indsats er nødvendig ( Indsatsområder ). SLV s aktiviteter for at begrænse antallet af tilfælde med baneindtrængen og ulovlig indtrængen i luftrum er eksempler på sådanne indsatsområder. Safety Committee kan ligeledes, på baggrund af analyser af BL 8-1 s data sammenholdt med medlemmernes erfaringer og observationer, beslutte, at et bestemt område skal analyseres i flere detaljer eller at der løbende skal følges op på udviklingen ( Fokusområder ). Til hjælp bl.a. ved produktion af analyser til Safety Committee har SLV etableret et alarmmodul i BL 8-1 databasen. Modulet gør det muligt at overvåge et udvalgt antal områder med henblik på at konstatere, om enkeltområder udviser stigninger over tid og derfor har behov for nærmere analyse. Alarmerne styres af variationer fra måned til måned og af sammenligninger mellem en given periode og samme periode et år tidligere. Der anvendes således løbende 3-måneders og 12- måneders gennemsnit i sammenligningerne, ligesom der tages hensyn til eventuelle årstidsvariationer, tilfældige mindre udsving og antallet af rapporter om den enkelte type begivenhed. Gennem denne overvågning har SLV fået et værktøj til løbende at prioritere indsatsen og ressourceanvendelsen i det flyvesikkerhedsmæssige arbejde. Den 17. juni 25 kl. 11: så skærmbilledet fra alarmmodulet således ud (Figur 2): Figur 2: Eksempel på alarmmodul, BL 8-1 database Alarmen indikerede i dette tilfælde at en række områder (de røde og evt. de gule) skulle analyseres nærmere. 8

9 De begivenheder, der indgår i Alarmmodulet, er udvalgt og kan ændres løbende efter drøftelse i Safety Committee. I analyserne ser vi bl.a. på hvordan antallet af rapporter om en enkeltstående begivenhed har udviklet sig over tid, idet vi også ser på om begivenheden har en regelmæssig årstidsvariation og er indrapporteret i et signifikant antal tilfælde. Årstidsvariationer er for eksempel tydelige i forbindelse med Bird Strikes, lynnedslag og lignende forhold, der knytter sig til omgivelserne, men generelt viser tallene at antallet af rapporter udviser en regelmæssig variation over året, se Figur 3. Dette forhold er formentlig en følge af, at der simpelthen flyves mere om sommeren end om vinteren i dansk luftfart. Figur 3: Alle rapporter fordelt på måned, Behandlingen af de modtagne rapporter har i SLV-regi bl. a. givet anledning til følgende: Koordineret indsats omkring begrænsning af baneindtrængen (Runway Incursion), bl. a. gennem målrettede kampagner overfor privatflyvningen og etablering af Runway Safety teams på større lufthavne. Koordineret indsats omkring begrænsning af Uautoriseret Indtrængen i luftrum, specielt rettet mod privatflyvningen. Individuelle drøftelser med enkeltfirmaer/personer på baggrund af modtagne indberetninger. Fokus på SLV s egen informationsindsats ved ændringer i standardfraseologien. Udvælgelse af et antal nye fokusområder som SLV vil fokusere særligt på i en periode, bl.a. Betjening af luftfartøjer på jorden (Ground Handling) og Human Factors/-errors (Menneskelige faktorer/- fejl). Anvendelse af data fra modtagne rapporter ved prioritering og tilrettelæggelse af individuelle funktionstilsyn. 9

10 C Udviklingen i 24 I 24 har antallet af rapporter 2 været Der synes at være tegn på en stabilisering i antallet, hvilket indikerer at indkøringsfasen nu er overstået. Fordelingen af modtagne rapporter i årene er vist i Tabel Type Antal % af total Antal % af total Antal % af total Flight Safety Reports (FSR) , , ,8 Technical Safety Reports (TSR) 25 5, ,2 27 4,9 Air Traffic Safety Reports (ATSR) , , ,9 Aerodrome Safety Reports (ASR) 47 1,3 4 1, 59 1,4 Total Tabel 1: Fordeling af modtagne BL 8-1 rapporter Som det ses af tabellen er antallet af rapporter indenfor de fire rapporttyper stabilt gennem årene. Flight Safety rapporterne tegner sig fortsat for det største antal. Der er fortsat et meget lavt antal Aerodrome Safety Reports. SLV vil i den kommende tid fokusere på lufthavnenes anvendelse af BL 8-1 rapporteringssystemet. Privatflyvningen og øvrig General Aviation (GA) 3 er omfattet af BL 8-1 gennem pligten til at rapportere via Flight Safety reports, for privatflyvningens vedkommende dog kun med et begrænset antal af rapporteringspligtige begivenheder. Fordelingen af FSR mellem privat / GA og erhvervsmæssig flyvning i de 3 år fremgår af Tabel Type Antal % af total Antal % af total Antal % af total FSR fra privatflyvningen/ga 211 8, , ,1 FSR fra offentlig lufttrafik , , ,9 Total Tabel 2: Fordelingen af FSR mellem privatflyvning/ga og offentlig lufttrafik Produktionen af flyvetimer inden for den private flyvning og GA-flyvningen har udvist en faldende tendens gennem de seneste år. Se afsnit F senere i denne rapport. På trods heraf er der sket en stigning i antallet af FSR fra denne sektor over perioden, på mere end 35%. SLV tolker dette som udtryk for, at også privatflyvningen, efter en lidt langsom opstart, nu er begyndt at bruge systemet aktivt. 2 Der skelnes mellem Rapporter (selve den udfyldte formular) og Begivenheder (det, der skete). En given begivenhed kan således godt resultere i flere rapporter, hvorfor antallet af rapporter og antallet af begivenheder ikke er identiske. 3 General Aviation omfatter iflg. ICAO s definitioner udover privatflyvning følgende former for specielle flyvninger: aerial work, landbrugsflyvning, fotoflyvning, opmålingsflyvning, eftersøgnings- og redningstjeneste, bannerslæb 1

11 D Den kommercielle flyvning SLV har analyseret de begivenheder 4, der er indkommet i BL 8-1 systemet i årene er bevidst udeladt fra analyser, idet tidsrummet 15/8 31/12 21 betragtes som en indkøringsperiode. Pligten til at indberette i BL 8-1 systemet gælder bl.a. for lufttrafik med danske helikoptere og motorflyvemaskiner, bortset fra motorsvævefly. I BL 8-1 systemet findes derfor rapporter fra dansk registrerede fly, også når de opererer i udlandet. Derfor findes der i databasen rapporter om forhold (eksempelvis Bird Strikes, ATCbegivenheder etc.) på udenlandske lufthavne. Dette forhold indgår i vurderingen i forbindelse med de analyse, SLV foretager. I perioden er i alt indberettet begivenheder. Heraf vedrører 8.44 indberetninger om 16 forskellige typer af begivenheder, der i samme periode hver er rapporteret i mindst 2 tilfælde. De 16 begivenheder fordeler sig procentvis som vist i Figur 4: 4,1% 4,7% Top 16 Begivenheder ,4% 3,2% 3,2% 3,% 2,7% 3,4% 3,9% 5,2% 5,4% 5,6% 6,1% 8,7% 21,2% 16,2% Pilot handling/-error Bird Strike Ground Handling Flight Controls Engine TCAS Landing gear Provision of service Surveillance Function Weather Altitude deviation Communication function Data processing failure Electrical Doors Air Condition og pressure Figur 4: Procentvis fordeling af 8.44 begivenheder rapporteret mindst 2 gange hver i perioden Flest ses i begivenheden Pilot Handling/-error (21%), mens Bird Strike som dog også indeholder Bird Strikes i udlandet mod danske fly, tegner sig for 16% af begivenhederne. Herefter følger Ground Handling med 9%, Flight Controls med 6% og Engine med 6%. 4 Der skelnes mellem Rapporter (selve den udfyldte formular) og Begivenheder (det, der skete). En given begivenhed kan således godt resultere i flere rapporter, hvorfor antallet af rapporter og antallet af begivenheder ikke er identiske. 11

12 I analysen af tallene er antallet i sig selv dog ikke den eneste relevante parameter, også ændringer over en periode kan indikere, at området fortjener nærmere analyse. Her skiller flere grupperinger af begivenheder sig ud med stigninger fra 22 til 24 som vist på Figur 5: Procentvise ændringer Top 16 begivenheder Begivenhed 4, 2,, 2, 4, Procent Doors Altitude deviation Air Conditioning and pressure Electrical Flight Control TCAS Pilot Handling/-error Landing gear Engine Weather Communication function Bird Strike Provision of service Ground Handling Data processing failure Surveillance function Figur 5: Procentvise ændringer 23 24, begivenheder med mere end 2 indberetninger i perioden På baggrund af antallet af rapporter om begivenheder i perioden og kombineret med udviklingen i antallet fra 23 til 24 har SLV valgt at analysere en række områder eller følge disse nærmere over en periode. Disse områder er: Bird Strike danske lufthavne, incl. Færøerne og Grønland: Bird Strike indberettes dels gennem BL 8-1 systemet og dels på speciel formular i.h.t. BL Når der sker indberetning ad 2 veje skyldes det, at SLV har et behov for flere oplysninger, end BL 8-1 systemet er indrettet på at håndtere for at kunne opfylde vore internationale forpligtelser. I perioden har der været tale om et relativt stabilt antal rapporter om bird-strikes. De variationer, der findes mellem årene, forklares sandsynligvis med variationer i fuglebestanden. Der er en tydelig årstidsvariation i antallet af rapporter. I 24 var det samlede antal indberetninger om Bird Strikes i dansk område 21, svarende til ca. en bird strike pr. 2.8 operationer (starter eller landinger). I 23 blev der rapporteret i alt 224 bird-strikes på dansk område, svarende til ca. en birdstrike pr. 2.7 operationer, mens det tilsvarende tal for 22 (det første hele år i rapporteringssystemets levetid) er rapporteret 165 bird-strikes, svarende til en bird-strike pr. 3.8 operationer. 12

13 Af de 21 indberettede tilfælde i 24 var der indberettet skader på luftfartøjer i varierende omfang i 8 tilfælde. Ingen tilfælde af bird strike i dansk, civil flyvning har medført alvorlig personskade eller dødsfald for andre end fuglen. 6 Total indrapporterede fuglekollisioner Danmark, Færøerne, Grønland dec-4 nov-4 okt-4 sep-4 aug-4 jul-4 jun-4 maj-4 apr-4 mar-4 feb-4 jan-4 dec-3 nov-3 okt-3 sep-3 aug-3 jul-3 jun-3 maj-3 apr-3 mar-3 feb-3 jan-3 dec-2 nov-2 okt-2 sep-2 aug-2 jul-2 jun-2 maj-2 apr-2 mar-2 feb-2 jan-2 Ingen skade rapporteret Skade rapporteret Figur 6: Indrapporterede fuglekollisioner Danmark, Færøerne og Grønland 22 24, skade hhv. ingen skade. Skaderne var for eksempel motorskader, skader på pitotrør eller strukturelle skader. Pilot Handling/-error: Denne gruppe tegnede sig for en stor del af indberetningerne i perioden (ca. 15%), og der er registreret en stigning i antallet af rapporter klassificeret som Pilot Handling/- error på 32% i hele perioden, dog ses et mindre fald fra 23 til 24. På trods af faldet fra 23 til 24 har vi analyseret området nærmere, især spørgsmålet om anvendelse af checklister, idet vi konstaterede en stigning i denne type fejl. Som det ses af Figur 7 var resultatet, hvis piloten ikke anvendte checklisten korrekt, i 58% af tilfældene en forkert handling, mens der i 42% af tilfældene var tale om at det pågældende punkt i checklisten ikke blev udført. 13

14 Konsekvens af manglende brug af checkliste 24 42% 58% Forkert aktion Glemt punkt Figur 7: Konsekvens af manglende brug af checkliste 24 Analyseres det nærmere, hvilke punkter der i 24 var særlig udsat for fejl, ses at det i en stor del af tilfældene resulterede i forkert flap-setting, se Figur 8. Forkert aktion / manglede udførelse af checkliste fordelt på aktionspunkt 24 Stabilizer/Trim 5 Spoiler/Speedbrakes 1 Landing gear 8 Ice/rain protection Hydraulic 1 Fuel 3 Flight Management 8 Flaps 52 Equipment 3 Engine/propeller Configuration/ukendt grund 8 9 Autobrakes Autopilot 1 1 Altitude select/setting 13 AirCondition/Pressure Figur 8: Forkert/manglende brug af checkliste, fordelt på aktionspunkt, 24 Ser man på i hvilken fase af flyvningen den forkerte eller manglende brug af checklisten forekommer (Figur 9) ses følgende billede: 14

15 Konstateret Forkert aktion/manglende brug af checkliste fordelt på flyvefase parkeret taxi start indledende stigning stigning cruise nedstigning indflyvning landing Figur 9: Forkert/manglende brug af checkliste, fordelt på flyvefase, 24 Som det fremgår, ses de fleste tilfælde af forkert eller manglende brug af checkliste i forbindelse med start og nedstigning/indflyvning til landing. I 24 blev der rapporteret i alt 122 tilfælde af forkert/manglende brug af chekliste, heraf 114 fra den kommercielle flyvning. 77 rapporter vedrørte tunge jetfly. Af disse 77 rapporter vedrører de 76 fly af fabrikaterne Boeing eller McDonnell-Douglas og 1 af fabrikatet Airbus. SLV tolker dette som udtryk for, at den højere grad af automation i Airbus flyene medvirker til reduktion i antallet af fejl. Human Factors, herunder Pilot Handling/-error, er i SLV s Safety Committee udvalgt som et fokusområde, der indtil videre følges løbende gennem analyser af indkomne rapporter. Ground Handling (betjening af et luftfartøj på jorden): Ground handling sammenligning 22/23/24 I alt indberettet vedrørende ground handling (alle lufthavne) Fejl i lastepapirer / lastning Ukorrekt afisning / is-check Glemte covers, lemme, servicedøre etc Ukorrekt lukkede døre (cargo/exit) Ground damage forårsaget af køretøjer Ground damage forårsaget af landgangsbro, trapper, bagagevogne etc Tankning med passagerer ombord/boarding 29 Marshalling, Bugsering, Handling Figur 1: Indberetninger vedrørende Ground Handling

16 Af Figur 1 ovenfor ses, at den største stigning i indberetninger er forekommet indenfor området Fejl i Lastepapirer/lastning. Ground Handling er i SLV s Safety Committee udset til fokusområde, der indtil videre vil blive fulgt op løbende gennem analyser. Surveillance function (overvågningsfunktion): I 24 er indberettet i alt 158 tilfælde af fejl i overvågningsfunktion. I Københavns Flyveinformationsregion ( dansk luftrum ) blev der i 24 udført ca. 63. flyvninger efter instrumentflyvereglerne 5. Der blev fløjet i alt ca timer efter instrumentflyvereglerne i dansk luftrum med en samlet fløjen distance på ca. 122 mio. km. Udviklingen i antallet af modtagne indberetninger klassificeret som fejl i overvågningsfunktion for årene ses i Figur 11. Sammenligning af indberetninger klassificeret "Fejl i overvågningsfunktion", 22/23/ JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Figur 11: Indberetninger klassificeret som Fejl i overvågningsfunktion Antallet af fejl i overvågningsfunktion var i 24 generelt højere end i de foregående år. Dette skyldes et større antal indberetninger om såkaldte kodekonflikter, d.v.s. tilfælde hvor en udenlandsk ATM-enheder tildeler et fly en ssr-kode, der egentlig er stillet til rådighed for Danmark. Vejrrelaterede begivenheder: Antallet af rapporter om vejrrelaterede begivenheder i årene var følgende: År Antal Tabel 3: Antallet af vejrrelaterede begivenheder Kommercielle flyvninger, bortset fra enkelte taxa-flyvninger, sker efter instrumentflyvereglerne. Den altovervejende del af den private flyvning sker efter visuelflyvereglerne. Instrument- hhv. visuelflyvereglerne er forskellige i kravene til sigtbarhed, afstand til skyer, højde over forhindringer m.v. 16

17 Af Figur 12 der viser fordelingen af 49 vejrrelaterede rapporter i perioden ses, at de oftest forekommende problemer er Vejr, der forårsager skade eller overskridelse af begrænsninger (26%), efterfulgt af Lynnedslag (23%) og Oplevet eller advaret om windshear/turbulens under start/landing (17%). Vejrrelaterede rapporter, % af total Periode Vejr der forårsager skade eller overskridelse af limitations Lightning strike 5,6 4,9 3,7 2,9 1,2,5 25,9 Oplevet eller advaret om w indsheer/turbulens under start/landing Ændring i højde/heading/speed (cruise) p.g.a. vind/turbulens/cat* Go-Around grundet vejr 5,9 Turbulens fra andet fly (Wake Turbulence) Uforudset vejr der forårsager "stall w arning" Sikkerhedslanding/diversion p.g.a. vejr 9,5 16,6 23,2 Icing condition Oplevet dow ndraught Hail strike Figur 12: Procentvis fordeling af vejrrelaterede rapporter Altitude deviation (afvigelser fra tildelt højde): I 22 var der i alt 78 indberettede tilfælde af altitude deviations, et tal der i 23 steg til 124 for at falde igen i 24 til 97 tilfælde. De modtagne rapporter indikerer ikke nogen fælles årsag til de rapporterede tilfælde, ligesom selskaberne generelt alle har et lavt antal rapporteringer af disse begivenheder i forhold til antallet af operationer. 17

18 E Den private flyvning De to helt dominerende begivenheder indenfor privatflyvningen har også i 24 været Baneindtrængen og Uautoriseret Indtrængen i luftrum. Begge begivenheder har gennem de seneste år været udset som indsatsområder, og SLV har arbejdet med en række forskellige aktiviteter for at reducere problemerne. Udviklingen i antallet af rapporter om disse to former for begivenheder fremgår af Tabel Type Antal Antal Antal Baneindtrængen - privatflyvningen Uautoriseret indtrængen - privatflyvning Tabel 4: Udviklingen i Baneindtrængen og Uautoriseret Indtrængen Der har, også på Europæisk plan, gennem de seneste år været sat stor fokus på især problemet med Baneindtrængen. I EUROCONTROL-sammenhæng har man udgivet European Action Plan for Runway Incursion, en plan som også SLV har arbejdet efter. Selve planen kan hentes i en.pdf-udgave på EUROCONTROLS hjemmeside ( I Danmark har planen bl.a. ført til etablering af de såkaldte Runway Safety Teams på de større danske lufthavne. Disse teams, der består af repræsentanter for de tre vigtigste aktører (flyvepladsledelsen, flyveledelsen og luftfartsselskaberne/lokale flyveklubber) omkring færdsel på en lufthavns manøvreområde 6, har bl.a. til opgave gennemgå de anbefalinger, der er fremsat i Action Planen med fokus på den pågældende lufthavns særlige forhold og, hvis der er behov herfor, udarbejde forslag til afhjælpning af eventuelle risiko-områder. Herudover har SLV i såvel 23 og 24 sat fokus på afmærkningen på de danske lufthavne og flyvepladser for at sikre, at al afmærkning er udført i overensstemmelse med gældende standarder. De enkelte Runway Safety Teams modtager kvartalsvise udskrifter af modtagne BL 8-1 rapporter i anonymiseret form til brug for deres arbejde. Problemerne omkring baneindtrængen og uautoriseret indtrængen i luftrum relaterer sig hovedsagelig til den private flyvning eller til færdsel med køretøjer på jorden. Problemerne omkring færdsel med køretøjer på jorden håndteres i ovennævnte Runway Safety Teams. SLV s indsats er derfor målrettet mod privatflyvningen og i de sidste 2 år er der gennemført en række aktiviteter for at afhjælpe problemerne med såvel Baneindtrængen (RI) som Uautoriseret indtrængen i Luftrum (UI). Blandt aktiviteterne kan nævnes: Planspil i flyveklubber over hele landet med fokus på både RI og UI, men også på radiokommunikation mellem pilot og flyveleder, herunder også på risikoen for misforståelser; Fokus på problemerne i SLV s publikation OY-SIK, der distribueres bredt til privatflyvningen; Fokus på RI på SLV s hjemmeside og udgivelse af en særlig folder om RI. 6 Manøvreområde: Den del af en flyveplads, der anvendes til luftfartøjers start, landing og kørsel, bortset fra forpladsen. 18

19 Baneindtrængen, 1. JAN DEC 24 (L uftfa rtøje r, køre tøje r, p e rso ne r) dec-4 nov-4 okt-4 sep-4 aug-4 jul-4 jun-4 maj-4 apr-4 mar-4 feb-4 jan-4 dec-3 nov-3 okt-3 sep-3 aug-3 jul-3 jun-3 maj-3 apr-3 mar-3 feb-3 jan-3 Figur 12: Udvikling i Baneindtrængen 23 24, lineær tendens og 2 måneders løbende gennemsnit. Uautoriseret indtræ ngen i luftrum 1-jan-3 til 31-dec jan-3 feb-3 mar-3 apr-3 maj-3 jun-3 jul-3 aug-3 sep-3 okt-3 nov-3 dec-3 jan-4 feb-4 mar-4 apr-4 maj-4 jun-4 jul-4 aug-4 sep-4 okt-4 nov-4 dec-4 Figur 13: Udvikling i Uautoriseret Indtrængen 23-24, lineær tendens og 2 måneders løbende gennemsnit. Som det ses af Figur 12 og Figur 13, har der i perioden været en faldende tendens i antallet af rapporterede tilfælde af såvel RI som UI, ligesom det løbende 2 måneders gennemsnit også har udviklet sig positivt. Faldet i antallet af rapporter er større end faldet i produktionen, hvilket indikerer, at der er sket en bedring indenfor såvel Baneindtrængen som Uautoriseret Indtrængen i Luftrum. Begge emner vil forblive på listen over særlige indsatsområder indtil videre. 19

20 F Produktionen i dansk luftfart 24 Efter et par år med stagnation steg den samlede produktion af flyvetimer i dansk luftfart fra 23 til 24 med timer eller ca. 4.6%. (Figur 14) Flyvetidsproduktion - total 5 4 Timer År Figur 14: Flyvetidsproduktionen, dansk luftfart, Tallene dækker dog over nogen variation indenfor de forskellige former for flyvning. For den erhvervsmæssige del af luftfarten, der udføres af fly med MTOM >5.7 kg har der været stigninger i timeproduktionen fra 23 til 24 både for ruteflyvningen ( timer/ca. 8%) og for charterflyvninger (16.42 timer/ca. 16%). Erhvervsmæssig luftfart MTOM >57 kg. Timer År Ruteflyvning Lineær (Ruteflyvning) Charterflyvning Lineær (Charterflyvning) Figur 15: Flyvetidsproduktion, erhvervsmæssig luftfart MTOM >5.7 kg, Den gennemsnitlige længde af hver flyvning har i perioden fra 1976 til 24 varieret mellem 1,2 time og 1,8 time. I de senere år ses en tendens til flyvninger til fjernere rejsemål. 2

21 Gennemsnitlig længde af flyvningen, rute- og charterflyvning Timer 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, År Figur 16: Gennemsnitlig længde af en flyvning fra start til slut, rute- og charterflyvning, Den erhvervsmæssige luftfart med fly under 5.7 kg. MTOM har fortsat det fald, der blev påbegyndt i 22. Fra 23 til 24 er faldet på ca timer svarende til ca. 3%. Som det ses af Figur 17, er der fald for såvel taxa- og skoleflyvning som for anden erhvervsmæssig luftfart. Erhvervsmæssig luftfart MTOM<57 kg. Timer År Taxaflyvning Skoleflyvning Anden erhverv Figur 17: Flyvetidsproduktion, erhvervsmæssig flyvning MTOM <5.7 kg, Privatflyvningen har ligeledes fortsat den nedadgående tendens, der blev påbegyndt sidst i 8-erne. I 24 blev der samlet fløjet færre timer i privatflyvningen end i 23 svarende til et fald på ca. 4%. 21

22 Privatflyvning Timer År Figur 18: Flyvetidsproduktion, privatflyvningen, Den gennemsnitlige længde af en privatflyvning er gennem alle årene stort set uændret, nemlig ca.,6 time eller 36 minutter. Privatflyvningen - gennemsnitlig længde af flyvningen Timer,8,7,6,5,4,3,2, År Figur 19: Gennemsnitlig længde af en flyvning, privatflyvning,

23 G Ny udgave af BL 8-1 Som omtalt i sidste årsrapport betød implementeringen af EU-direktiv 23/42/EF om indberetning af hændelser indenfor civil luftfart, at vi har måttet revidere BL 8-1 for at være i overensstemmelse med Direktivet. De nødvendige ændringer er for de flestes vedkommende små, men implementeringen af direktivet indebærer dog, at to nye aktiviteter, nemlig Ground Handling og opgaver i forbindelse med luftfartsanlæg, fremover også er indberetningspligtige. Direktivet kan hentes i dansk udgave på EU-kommissionens hjemmeside ( Udkastet til Udgave 2 af BL 8-1 har været på offentlig høring. Der indkom 9 kommentarer til udkastet, og den reviderede udgave af BL 8-1 blev udsendt til ikrafttræden den 1. juli 25. Udgave 2 er ikke blot en afskrift af direktivet, idet dette indeholder krav om indberetninger, der i Danmark er omfattet af reglerne i BL 5-4, og derfor skal indberettes til HCLJ. Det har derfor været nødvendigt i vejledningen til BL udgave at specificere, hvilke begivenheder, der eventuelt skal indberettes til HCLJ afhængig af alvorlighedsgrad. Udgave 2 stiller endvidere krav om indrapporteringer fra nye personalegrupper, nemlig ground-handling personale og personale, der beskæftiger sig med installation, reparation eller kontrol af elektroniske hjælpemidler. Rapporter om begivenheder indenfor disse områder skal indberettes til SLV via de normale blanketter gennem det godkendte selskabs eget rapporteringssystem. SLV planlægger i løbet af 25 at informere de nye personalegrupper nærmere om ændringerne i BL 8-1. H Afsluttende bemærkninger I perioden er der i alt indkommet rapporter. Dette tal skal naturligvis holdes op mod flyvetidsproduktionen, som i samme periode er indberettet til ca timer. Udviklingen i perioden er: År Flyvetimer Antal BL 8-1 rapporter Antal flyvetimer/rapport Totalt for perioden Tabel 5: Udviklingen i antallet af BL 8-1 rapporter pr. 1 flyvetimer i dansk luftfart Selvom ca. 12. rapporter på 3 år isoleret set kan synes mange, er der ikke i materialet forhold, der indikerer at det danske luftfartssystem er usundt. Ses der på udviklingen i antallet af rapporter over de forskellige begivenheder findes der heller ikke nogen større variation hen over de 3 seneste år som kunne indikere, at et problem er blevet større. 23

24 24

BL 8-10 Årsrapport 2010

BL 8-10 Årsrapport 2010 BL 8-1 Årsrapport 21 November 211 BL 8-1 Årsrapport 21 A. Indledning... 2 B. Udviklingen i antal begivenheder 22-21... 3 C. Begivenheder 21... 6 D. Trafikstyrelsens behandling af indberetningerne... 16

Læs mere

BL8-10 Årsrapport 2011

BL8-10 Årsrapport 2011 BL8-1 Årsrapport 211 Oktober 212 Forord Hermed foreligger årsrapporten for de indberetninger Trafikstyrelsen har modtaget i 211 i henhold til reglerne i Bestemmelser for Luftfart (BL 8-1). Indrapporteringen

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 7.1 Alarmering ved uheld/hændelser på airside... 7-2 Vigtige telefonnumre 7.2 Indberetningspligt... 7-2 7.3 Flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn... 7-3 7.4 Håndtering af diverse

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Sikkerhedsrapport for civil luftfart 2013

Sikkerhedsrapport for civil luftfart 2013 Sikkerhedsrapport for civil Oktober 2014 3 Sikkerhedsrapport for civil Forord Forord Flyvesikkerhed har fyldt meget i medierne i den seneste tid. Således har historier om opsigtsvækkende havarier i udlandet

Læs mere

Fugle og vildt i danske lufthavne Årsrapport 2014

Fugle og vildt i danske lufthavne Årsrapport 2014 Fugle og vildt i danske lufthavne Årsrapport Oktober 215 3 Fugle og vildt i danske lufthavne Indhold Indhold Resume 5 Indledning 7 Regelgrundlag 9 Baggrund 11 Fugle/vildt hændelser 26- - overblik 12 Alvorlige

Læs mere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere BILAG 8 Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere I forbindelse med den kvartalsvise opfølgning budgettet har der, i forhold til medfinansieringen af ydelsen til a-dagpenge,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen. Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000

Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen. Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000 Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000 Statens Luftfartsvæsen 2001 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Antal operationer på betjente danske lufthavne/flyvepladser

Læs mere

Sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2014 endeligtudkastuududkast

Sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2014 endeligtudkastuududkast Sikkerhedsrapport for dansk endeligtudkastuududkast 28. august 2015 3 Sikkerhedsrapport for dansk endeligtudkastuududkast Forord Forord 2014 var et år, hvor luftfartssikkerheden for alvor kom i fokus

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Referat af S-Kontrollant- og FC-møde Forsamlingshuset i Arnborg, 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst 2. S-kontrollanternes

Læs mere

AIC B 11/05. Landingsdistancer på græsbaner mv. for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt ikke overstiger

AIC B 11/05. Landingsdistancer på græsbaner mv. for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt ikke overstiger AIC B 11/05 AIM/Luftfartsinformationsledelsen, Ellebjergvej 50, DK-2450 København SV, Danmark TEL: +45 36 18 60 00, FAX: +45 36 18 60 22, E-mail: ais@slv.dk, Internet: www.slv.dk AIC B 11/05. Landingsdistancer

Læs mere

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod.

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod. VFR-pilot info VFR-pilot info Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-202 UTC dato: 02-05-2013 UTC tid: 08:46 Begivenhed: Major incident Sted: Over Holmen, indre København Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 - Luftrumsudvalget Per Givskov Kristensen per.givskov@lenticularis.dk Formand for Luftrumsudvalget i (www.dsvu.dk) Formand for Vejle Svæveflyveklub

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse.

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Nyhedsbrev Ændring af lov om luftfart pr. 1. juli 2013 Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Overordnet bliver luftfartsenhedens

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler. Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen

Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler. Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen 16. maj 2011 Mål og målgrupper for indsatsen Mål defineret september 2009:

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER D A N S K U L T R A L E T F L Y V E U N I O N BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER 1 1. S E P T E M B E R 2 0 1 3 RESUMÉ En række forskellige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC.

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC. HAVARI Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-203 UTC dato: 03-05-2013 UTC tid: 08:07 Begivenhed: Accident Sted: EKAH Personskade: Minor Notifikation Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R REDEGØRELSE HCLJ510-000200 Lufttrafikhændelse (Airprox/Procedure) Dato / Tidspunkt (UTC): 28.03.2006 kl. 0535 UTC Hændelsessted: Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ5102012170 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 16.11.2012 kl. 0842 UTC Hændelsessted: EKBI Lufttrafiktjenesteluftrum: Billund TMA, luftrumsklasse C Fly: A B Registrering: OYJPD Luftfartøjstyper:

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation

Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-23 Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation og data* Udgave 2, 18. september 2013 I medfør af luftfartslovens 52 og 149, stk. 10, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mødereferat. Mødedato og tid: Journal nr.: Mødeleder: Nils la Cour Dragheim. Referent: Vivian Sørensen, SLV

Mødereferat. Mødedato og tid: Journal nr.: Mødeleder: Nils la Cour Dragheim. Referent: Vivian Sørensen, SLV Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Mødereferat Mødeformål: Dansk Fuglekollisionskomité, møde 70 Sted: Billund Lufthavn Mødedato og tid: Onsdag den 27. maj 2009, kl. 10.00 Journal

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0390 Bilag 3 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 22. september 2008 Supplerende grundnotat vedrørende forslag (KOM(2008) 390) fra Kommissionen

Læs mere

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder.

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 2450 København SV Elev, mandag den 13. august 2007 Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Dansk Motorflyver (DMU) har følgende

Læs mere

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz)

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) HCLJ510000829 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 8.3.2011 kl. 1930 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: Registreringer: 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) København CTA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

GLASER DIRKS DG300 OY-XPP

GLASER DIRKS DG300 OY-XPP REDEGØRELSE Havari 22-04-2016 med GLASER DIRKS DG300 OY-XPP Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 7 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med CESSNA 172 R OY-JDL

REDEGØRELSE Havari med CESSNA 172 R OY-JDL REDEGØRELSE Havari 17-01-2016 med CESSNA 172 R OY-JDL Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 10 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet Antal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Bilag 1. Status på reformen om førtidspension og fleksjob 1. halvår 2014 Udviklingen i ressourceforløb

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 14707204 Virksomhedstype Københavns

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM REDEGØRELSE Havari 18-05-2014 med REIMS F 172N OY-AZM Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører:

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører: Ver.11 15-03-2011 For det første velkommen til EFK87! Her har du lidt forskellige praktiske oplysninger: På grund af vores beliggenhed på Albatros`s flyveplads og tæt ved togbanen er vi nødt til at have

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-38 Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater Udgave 1, 23. januar 1997 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-31 Selvvalg af helikopterflyvepladser Udgave 1, 1. juli 1987 I medfør af 82 og 149, stk. 8, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune Årsrapport 2012 Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Herning Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Konklusion 3 2 Baggrund 3 3 Resultater 3 3.1 Generelt 3 3.2 Antal rapporterede hændelser 4 3.3 Alvorlighedsgraden

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status august 2016 28. oktober 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

REDEGØRELSE. Alvorlig hændelse med OY-SDT

REDEGØRELSE. Alvorlig hændelse med OY-SDT REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 12-1-2014 med OY-SDT Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

SCHLEICHER ASW19 OY-XIL

SCHLEICHER ASW19 OY-XIL REDEGØRELSE Havari 29-7-2014 med SCHLEICHER ASW19 OY-XIL Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 10 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Nyuddannedes ledighed 2004-2006

Nyuddannedes ledighed 2004-2006 Nyuddannedes ledighed 24-26 - Målt ud fra AC s ledighedsstatistik Supplement til VTU s nøgletal for nyuddannede for 23-24 Resume: Nye tal fra AC viser, at det både for hele den akademiske arbejdsstyrke

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 108 Offentligt ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade 1 1780 København V Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale

Læs mere

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Værdien af en prognose er knyttet til dens præcision og der har prognosen i Økonomisk Redegørelse (ØR) ikke noget at skamme sig over i sammenligning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-209 UTC dato: 26-04-2013 UTC tid: 10:30 Begivenhed: Major incident Sted: 5 nm SW of EKCH Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret Notifikation

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 13-01-2015 med ROBINSON R22 BETA II OY-HPC Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Direktoratet for Kriminalforsorgen September 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Praktisk gennemførelse af urinprøvekontrol... 3 1.3

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Prognose for flygtningeboliger - april 2016

Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Sagsnr. 03.25.00-P07-1-15 Cpr. Nr. Dato 27-04-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Nedenstående tabel er en prognose for de midlertidige boliger til

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Jobrapporten for december. Side 1/14

Jobrapporten for december. Side 1/14 USA: Jobrapporten for december Puha for en skuffelse, men var det bare vejret? Side 1/14 Jobrapporten - konklusioner Konklusion: Jobrapporten var svagere end ventet næsten hele vejen rundt. Men der er

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK)

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) ALVORLIG HÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013252 UTC dato: 17112013 UTC tid: 13:57 Begivenhed: Serious incident Sted: Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) Klassifikation: A) Risk of

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere