Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0100 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0100 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0100 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 100 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Årsberetning om gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem EU og Korea DA DA

2 BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Årsberetning om gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem EU og Korea 1. INDLEDNING Frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea har været midlertidigt gældende siden juli Denne aftale er den første i en ny generation af vidtrækkende og omfattende frihandelsaftaler. Det er også EU's første handelsaftale med et asiatisk land. Frihandelsaftalen har kun været gældende i godt et år, og det er stadig for tidligt at vurdere dens fulde indvirkning, da bestemmelserne om liberalisering af de toldmæssige og ikke toldmæssige foranstaltninger samt foranstaltningerne vedrørende tjenesteydelser og investeringer træder i kraft over en længere periode. Der er imidlertid allerede sket en omfattende toldafvikling, hvilket allerede har haft positive virkninger for EU's eksport. Formålet med denne beretning er at opfylde forpligtelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2011 af 11. maj 2011 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Korea 2. I henhold til forordningens artikel 13, stk. 1, offentliggør Kommissionen en årsberetning om anvendelsen og gennemførelsen af aftalen. I henhold til artikel 3, stk. 3, skal Kommissionen desuden forelægge en årlig tilsynsberetning for Europa- Parlamentet og Rådet om opdaterede statistikker for import fra Korea vedrørende produkter inden for de følsomme sektorer. 2. GENEREL VURDERING: HANDELSUDVIKLING OG TOLDBESPARELSER Der redegøres nedenfor for hovedkonklusionerne baseret på en sammenligning af data for aftalens første gennemførelsesår (juli 2011 juni 2012) med datagennemsnit for de fire foregående tolvmånedersperioder ("referenceperioden"). Denne sammenligning over en længere tidsperiode neutraliserer krisens indvirkning Handelsudvikling EU's samlede eksport til Korea steg med 37 %. Eksporten af fuldt liberaliserede produkter fra datoen for den midlertidige anvendelse af aftalen steg mere end eksporten af andre produkter. Eksporten af disse produkter, der udgør 35 % af EU's eksport til Korea, steg med 54 % (4,4 mia. EUR) mellem juli 2011 og juni 2012 sammenholdt med referenceperioden. Til sammenligning er eksporten af disse fuldt liberaliserede produkter globalt steget med 27 %. Det står i modsætning til produkter, der ikke er omfattet af præferenceordninger. Disse tegner sig for 18 % af EU's eksport, og denne eksport steg med 20 % i perioden. For delvis liberaliserede produkter, der udgør 43 % af EU's eksport, steg eksporten med 35 % eller 3,9 mia. EUR. Hvis man sammenligner vækstraten for eksporten af fuldt liberaliserede produkter til Korea med den "normale" vækstrate for eksporten af disse produkter til resten af verden, er eksporten steget med mere end 2 mia. EUR yderligere. 1 2 Frihandelsaftalen er midlertidigt gældende i EU, indtil den er blevet ratificeret af alle EUmedlemsstaterne. Status for ratificeringen kan ses på Rådets websted om aftaler: EUT L 145 af , s. 19. DA 2 DA

3 Samtidig er EU's import fra Korea kun steget marginalt (1 %). Det nuværende økonomiske klima i EU har helt klart haft en negativ indvirkning på vækstraten for koreansk eksport til EU. En anden årsag til den faldende eksport af varer fra Korea til EU er, at koreanske koncerner fortsat flytter produktionen til EU og andre lande og således indirekte flytter eksporten fra Korea. Koreanske bilproducenter har f.eks. etableret fabrikker i Den Tjekkiske Republik og Slovakiet, og koreanske elektronikvirksomheder har produktionssteder i flere EU-medlemsstater, og de bidrager således til at skabe arbejdspladser og vækst i EU Toldbesparelser Toldbesparelserne var allerede betydelige før den fulde gennemførelse af frihandelsaftalen. Konservativt skønnet beløb de reelle toldbesparelser i forbindelse med EU's eksport sig til omkring 600 mio. EUR i de første 12 måneder af frihandelssaftalen. Ovennævnte tal er baseret på en skønnet præferenceudnyttelsesgrad for EU's eksport på omkring 50 %, hvorimod præferenceudnyttelsesgraden for koreansk eksport er 68 %. Selv om EU's præferenceudnyttelsesgrad er blevet gradvis forbedret i anden halvdel af frihandelsaftalens første gennemførelsesår, har koreansk eksport stadig en større præferenceudnyttelsesgrad end EU's eksport. Det kan forklares ved en række faktorer, herunder forskellige betingelser for anvendelse af nye administrative toldprocedurer og virksomhedernes forskellige eksportprofiler, da det primært er store koreanske virksomheder, der eksporterer til EU, hvorimod EU's eksportører er meget fragmenterede. Endelig kan bestemmelsen om "direkte eksport", der i nogle tilfælde betyder, at varer, som sendes til Korea via logistiske knudepunkter som Singapore eller Hongkong, kan miste præferencerne, også delvis forklare denne situation Bilsektoren og andre sektorvirkninger EU's bilimport (HS8703) fra Korea steg med 20 % (663 mio. EUR) i værdi og 12 % ( køretøjer) i mængde i frihandelsaftalens første år sammenholdt med referenceperioden. På trods af stigningen i bilimporten fra Korea siden den midlertidige anvendelse af frihandelsaftalen er bilimporten fortsat 37 % under niveaet for de samme 12 måneder fire år tidligere. Stigningen i den koreanske bilimport er delvis sket på bekostning af import fra andre partnerlande. Siden den midlertidige anvendelse af frihandelsaftalen er EU's samlede bilimport fra hele verden faldet med 15 % i mængde og med 1,5 mia. EUR i værdi sammenholdt med referenceperioden. Stigningen i bilimporten fra Korea til EU kan næppe i større omfang tilskrives liberaliseringen som følge af frihandelsaftalen, da liberaliseringen på EU-siden rent faktisk har været begrænset. EU's toldsatser blev reduceret med 3 procentpoint for mellemstore og store biler og med 1,7 procentpoint for små biler med udgangspunkt i en sats på 10 % på datoen for den midlertidige anvendelse af frihandelsaftalen og igen et år senere. Det skal også holdes op mod euroens fald på 7,2 % i de første 12 måneder af frihandelsaftalen, der opvejede toldnedsættelserne i denne periode. Ifølge Eurostat er EU's bilimport til Korea steget med 69 % (840 mio. EUR) i værdi og 70 % ( enheder) i mængde i frihandelsaftalens første 12 måneder sammenholdt med referenceperioden. Handlen med biler er blevet delvis liberaliseret, idet den koreanske importtold er blevet reduceret med 1,4 procentpoint. Med hensyn til andre sektorer er EU's eksport af (fuldt liberaliserede) maskiner og apparater, der udgør over en tredjedel af EU's eksport til Korea, steget med 25 % siden den midlertidige DA 3 DA

4 anvendelse af frihandelsaftalen sammenholdt med referenceperioden. Det kan delvis tilskrives den øjeblikkelige fjernelse af de fleste toldsatser på 5-8 % i disse sektorer samt fjernelsen af visse ikke toldmæssige hindringer som f.eks. Koreas accept af selvcertificering af elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk maskinsikkerhed. I andre vigtige sektorer har der ligeledes været en betydelig stigning i EU's eksport af helt eller delvis liberaliserede produkter: transportmidler (51 %), kemiske produkter (23 %), plast og gummi (30 %), tekstil og beklædning (25 %) og grundmetaller (20 %). Inden for landbrugsprodukter er eksporten af dyr og animalske produkter steget med 84 %, og eksporten af forarbejdede fødevarer er steget med 35 %. Der blev registreret betydelige stigninger i både importen og eksporten af mineralske brændselsstoffer. Der er imidlertid forhold, der tyder på, at disse stigninger delvis skyldes eksterne faktorer, navnlig de politiske spændinger i Mellemøsten. Der foreligger endnu ikke månedlige data for eksporten af tjenesteydelser siden frihandelsaftalens ikrafttræden. En række sektorer, navnlig telekommunikation, finansielle tjenesteydelser, miljøtjenesteydelser og liberale tjenesteydelser, vil imidlertid drage fordel af aftalen som følge af lovændringer i Korea. Mange af de restriktioner, der var gældende før frihandelsaftalens ikrafttræden, vil imidlertid først blive fjernet efter udløbet af de overgangsperioder, som Korea skal bruge til at revidere landets lovramme. Afhængigt af sektoren vil virkningerne af frihandelsaftalen derfor først vise sig efter nogen tid. I andre sektorer som f.eks. søtransportsektoren og bygge- og anlægssektoren blev den eksisterende liberalisering konsolideret i frihandelsaftalen. Udbyderne af disse tjenesteydelser har således retssikkerhed for, at Korea ikke ensidigt omgør foranstaltningerne på et senere tidspunkt. DA 4 DA

5 Tabel 1: EU's handel med personbiler med Korea, juli 2011 juni 2012 sammenholdt med gennemsnittet for de foregående fire tolvmånedersperioder (ændring i mio. EUR og enheder). HS6 Værdi (mio. EUR) Ændring (%) Import Enheder (1 000) Ændring (%) Værdi (mio. EUR) Ændring (%) Eksport Enheder (1 000) Ændring (%) , ,0 0-92,6 0-76, , ,2 0-61,2 0-56, , , , , , ,8 37 7,7 0-2, , , ,8 3 32, , , , , , , , , , , , , ,0 0-32,0 0-30,3 0-43,8 I alt , , , ,5 Kilde: Comext Forklaring til HS6-koder i tabel 1 i bilag Automobiler og andre motorkøretøjer, specielt til kørsel på sne, golfbaner o.l Automobiler og andre motorkøretøjer med slagvolumen cm³ og derunder Automobiler og andre motorkøretøjer med slagvolumen over cm³, men ikke over cm3 Benzin Automobiler og andre motorkøretøjer med slagvolumen over cm³, men ikke over cm Automobiler og andre motorkøretøjer med slagvolumen over cm³ Automobiler og andre motorkøretøjer med slagvolumen cm³ og derunder Diesel Automobiler og andre motorkøretøjer med slagvolumen over cm³, men ikke over cm³ Automobiler og andre motorkøretøjer med slagvolumen over cm³ Automobiler og andre motorkøretøjer DA 5 DA

6 3. AKTIVITETER I DE FORSKELLIGE GENNEMFØRELSESORGANER OPRETTET UNDER FRIHANDELSAFTALEN I henhold til de institutionelle bestemmelser i frihandelsaftalen skulle der nedsættes syv specialiserede udvalg og syv arbejdsgrupper og føres en dialog om intellektuel ejendomsret. EU-Korea-Handelsudvalget fører tilsyn og skal sikre, at frihandelsaftalen fungerer efter hensigten. I aftalens første gennemførelsesår har de fleste af de institutionelle organer nedsat ved frihandelsaftalen afholdt møde. Hvis der også tages højde for de udvalg og arbejdsgrupper, der afholdt møde i andet halvår 2012, var der blot tre institutionelle organer, som endnu ikke var trådt sammen, nemlig EU-Korea-Udvalget for Kulturelt Samarbejde, EU-Korea-Arbejdsgruppen for Offentlige Indkøb og EU-Korea-Arbejdsgruppen for Geografiske Betegnelser. Det skal bemærkes, at Handelsudvalget som anført i protokollen om kulturelt samarbejde ikke har nogen kompetence vedrørende denne protokol, idet Udvalget for Kulturelt Samarbejde udøver Handelsudvalgets funktioner med hensyn til denne protokol. Det første møde i EU-Korea-Handelsudvalget blev afholdt den 12. oktober 2011 i Seoul med kommissær Karel De Gucht og Koreas nu tidligere handelsminister Kim Jong-hoon som formænd. På mødet godkendte begge parter udkastet til afgørelser om Handelsudvalgets forretningsorden og listen over personer, der kan fungere som voldgiftsmænd i voldgiftspaneler. De drøftede gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem EU og Korea inden for handel med varer, tjenesteydelser, regler og handel og bæredygtig udvikling. Parterne drøftede ligeledes mulighederne for at forbedre samarbejdet for at fremme den bilaterale handel og de økonomiske udsigter. Den december 2011 afholdt EU-Korea-Toldudvalget møde i Seoul og drøftede udvalgets forretningsorden og effektivt samarbejde. Begge parter blev enige om at udveksle data og oplysninger om anvendelsen af frihandelsaftalen. Udvalget drøftede forskellige aspekter af gennemførelsen af aftalen og effektiviteten af kontrollen af oprindelse, herunder spørgsmålet om omformulering af bestemmelsen om direkte transport. Udvalget drøftede ligeledes gennemførelsen af listeregler vedrørende oprindelse i HS2012, forskellige internationale toldspørgsmål og gensidig administrativ bistand. Den april 2012 blev de første møder i de tre EU-Korea-arbejdsgrupper for motorkøretøjer og reservedele, farmaceutiske produkter og medicinsk udstyr og kemikalier afholdt i Bruxelles. Arbejdsgruppen for Motorkøretøjer og Reservedele drøftede gennemførelsen af frihandelsaftalens aspekter vedrørende biler, navnlig lovgivningsaspekterne vedrørende produktgodkendelse. Der blev desuden udvekslet oplysninger om eksisterende og nye lovgivningsmæssige initiativer. Arbejdsgruppen for Farmaceutiske Produkter og Medicinsk Udstyr drøftede den koreanske reform af godtgørelsen af udgifter til farmaceutiske produkter, metoder til at nedsætte godtgørelsen af udgifter til medicinsk udstyr, ændring af fristen for fremsættelse af bemærkninger til beslutninger om godtgørelse af udgifter til farmaceutiske produkter, kvalitetskontrol af farmaceutiske produkter og medicinsk udstyr og lovgivningssamarbejdet. Arbejdsgruppen for Kemikalier drøftede samarbejdet om indførelse og gennemførelse af den koreanske kemikalielovgivning og teknisk samarbejde om kemikalier samt muligheden for at udveksle personale mellem det koreanske miljøministerium og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). DA 6 DA

7 Den 25. juni 2012 mødtes EU-Korea-Udvalget for Sundheds- og Plantesundhedsforanstaltninger (SPS) i Bruxelles. Udvalget drøftede spørgsmål af interesse for begge parter som f.eks. reglerne for udvalgets arbejde, gennemsigtighed og udveksling af oplysninger, tillidsskabende aktiviteter, forbedring af samarbejdet om dyrevelfærd og problemer med anvendelsen af SPS-foranstaltninger. Den 26. juni 2012 blev det første møde i EU-Korea-Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling afholdt i Bruxelles efterfulgt af civilsamfundsforummet den 27. juni 2012, et rådgivende organ sammensat af medlemmer af den nationale rådgivende gruppe for Unionen og den nationale rådgivende gruppe for Korea. Mødet i Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling var en nyttig anledning til at udveksle oplysninger om begge parters initiativer inden for handel og bæredygtig udvikling, drøfte gennemførelsen af frihandelsaftalens kapitel 13 til dato og nå til enighed om de næste skridt. Udvalget vedtog en afgørelse om bestemmelserne for, hvordan civilsamfundsforummet skal fungere, og om udarbejdelse af en liste over eksperter i henhold til artikel 13.15, stk. 3, i frihandelsaftalen. Endelig fremsatte udvalget institutionelle, arbejdsmarkedsmæssige og miljømæssige operationelle konklusioner. Medlemmerne af civilsamfundsforummet blev under mødet den 27. juni 2012 orienteret om resultaterne af mødet i Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling. Forummet udvekslede oplysninger om gennemførelsen af kapitel 13 i frihandelsaftalen mellem EU og Korea om samarbejde om specifikke økonomiske, sociale og miljømæssige spørgsmål. I punkt 4 i denne beretning redegøres der nærmere for overholdelsen af forpligtelserne under kapitel 13 i aftalen og aktiviteter, der gennemføres af den nationale rådgivende gruppe og civilsamfundsforummet. Den 25. september 2012 blev det første møde afholdt i EU-Korea-Udvalget for Handel med Varer. Udvalget drøftede en række spørgsmål vedrørende gennemførelsen af frihandelsaftalen samt reguleringsspørgsmål, der berører de bilaterale handelsstrømme inden for flydele, elektriske og elektroniske produkter, fødevarer og landbrugsprodukter, kosmetik og tyndfilmssolpaneler. Udvalget drøftede ligeledes den sandsynlige indvirkning på frihandelsaftalen mellem EU og Korea af Kroatiens tiltrædelse af EU i juli Den 26. september 2012 afholdtes det første møde i EU-Korea-Udvalget for Zoner for Passiv Forædling på Den Koreanske Halvø i Bruxelles. Udvalget drøftede betydningen for Korea af dette spørgsmål, der er juridisk og politisk følsomt for EU. Det blev aftalt, at begge parter skulle udveksle oplysninger og drøfte spørgsmålet på et senere tidspunkt. Dialogen om intellektuel ejendomsret, jf. kapitel 10 i frihandelsaftalen, blev indledt på det første møde den 26. september Parterne bekræftede, at de begge lagde stor vægt på intellektuel ejendomsret som et afgørende instrument til fremme af investeringer, kreativitet og beskæftigelse. Mødet gav EU og Korea mulighed for at udveksle nyttige oplysninger om den seneste lovgivningsmæssige og politiske udvikling inden for intellektuel ejendomsret på begge sider. EU benyttede lejligheden til at informere Korea om en række spørgsmål vedrørende håndhævelse af intellektuel ejendomsret, der fortsat skaber problemer for europæiske virksomheder, herunder varemærkepirateri, patenters ugyldighed i det koreanske patentsystem og gennemførelsen af ophavsretlige bestemmelser vedrørende rettigheder til offentlig fremførelse i Korea. Parterne drøftede ligeledes mulighederne for at forbedre udvekslingen af oplysninger og samarbejdet for at støtte små og mellemstore virksomheder på begge sider. De drøftede ligeledes kort den nuværende udvikling på multilateralt plan (WTO og WIPO). DA 7 DA

8 Den 27. september 2012 afholdt Udvalget for Handel med Tjenesteydelser, Etablering og Elektronisk Handel og Arbejdsgruppen for Aftaler om Gensidig Anerkendelse af Tjenesteydelser møder i Seoul. Møderne i udvalget og arbejdsgruppen var en nyttig anledning til at udveksle oplysninger mellem parterne om gennemførelsen af begge parters forpligtelser i medfør af frihandelsaftalen i forskellige sektorer, herunder finansielle tjenesteydelser, liberale tjenesteydelser, telekommunikation, miljøtjenesteydelser, post- og logistiktjenesteydelser samt detailtjenesteydelser. Den 16. oktober 2012 afholdtes det andet møde i EU-Korea-Handelsudvalget i Bruxelles med kommissær Karel De Gucht og Koreas handelsminister Bark Taeho som formænd. Udvalget drøftede gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem EU og Korea i lyset af arbejdet i de specialiserede udvalg og arbejdsgrupperne og blev enige om, at disse organer skulle fremskynde gennemførelsen af frihandelsaftalen og være resultatorienterede. Udvalget drøftede en række spørgsmål i forbindelse med bilagene om ikke toldmæssige hindringer vedrørende køretøjer og reservedele samt farmaceutiske produkter, bestemmelsen om direkte transport, gensidig anerkendelse af autoriserede økonomiske operatører, zoner for passiv forædling på Den Koreanske Halvø, tjenesteydelser, navnlig finansielle tjenesteydelser, posttjenesteydelser samt detailtjenesteydelser. Parterne drøftede ligeledes andre spørgsmål af betydning for den bilaterale handel mellem EU og Korea. To yderligere institutionelle organer afholdt møde inden udgangen af 2012: det andet møde i EU-Korea-Toldudvalget og det første møde i Arbejdsgruppen for Samarbejde om Afbødende Foranstaltninger på Handelsområdet. Med hensyn til Udvalget for Kulturelt Samarbejde nedsat ved protokollen om kulturelt samarbejde tog Korea de første skridt til at nedsætte udvalget, og et forslag fra Kommissionen til Rådets afgørelse om nedsættelse af udvalget og dets forretningsorden blev forelagt Rådet til drøftelse den 23. august. 4. OPFYLDELSE AF FORPLIGTELSER UNDER KAPITEL 13 I AFTALEN OM HANDEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING Højtstående embedsmænd fra EU og Korea afholdt deres første møde i Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling under frihandelsaftalen den 26. juni Mødet var en nyttig anledning til at udveksle oplysninger om begge parters initiativer inden for handel og bæredygtig udvikling, drøfte gennemførelsen af kapitlet til dato og nå til enighed om de næste skridt. Udvalget drøftede desuden en række proceduremæssige spørgsmål. Begge sider understregede betydningen af at fastholde relevante kommunikationskanaler i civilsamfundsorganerne nedsat i medfør af kapitlet om handel og bæredygtig udvikling. Udvalget nåede i denne forbindelse til enighed om at udveksle oplysninger om resultaterne af møderne i de respektive nationale rådgivende grupper og om at afholde jævnlige møder med civilsamfundsforummet, og det første møde i forummet blev afholdt den 27. juni Der var enighed om, at det første møde var både positivt og produktivt. Parterne er nu nået til enighed om vigtige detaljer vedrørende de institutionelle mekanismers funktion i relation til kapitlet om handel og bæredygtig udvikling. Parterne havde ligeledes en nærmere drøftelse af handelsrelaterede arbejdsmarkeds- og miljøspørgsmål. Der blev i denne forbindelse skabt et godt grundlag for det videre arbejde, og udvalget ser frem til, at de pågældende nationale rådgivende grupper og civilsamfundsforummet også engagerer sig i dette spørgsmål. DA 8 DA

9 5. GENNEMFØRELSE AF FORORDNING (EU) NR. 511/2011 Forordning (EU) nr. 511/2011 er EU's interne lovgivning til gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesbestemmelse i frihandelsaftalen mellem EU og Korea. Forordningen giver også mulighed for at indføre forudgående tilsynsforanstaltninger, og i henhold til forordningens artikel 3 skal Kommissionen føre tilsyn med udviklingen i import- og eksportstatistikker inden for følsomme sektorer, der også kan være påvirket af toldgodtgørelse Beskyttelsesforanstaltninger og forudgående tilsynsforanstaltninger I frihandelsaftalens første gennemførelsesår modtog Kommissionen ingen anmodninger om indledning af undersøgelse af beskyttelsesforanstaltninger, og der blev således ikke indført foranstaltninger. Det skal imidlertid bemærkes, at Frankrig den 4. august 2012 kort efter det første år for gennemførelse af frihandelsaftalen anmodede Kommissionen om at indføre forudgående beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med import af biler med oprindelse i Korea. Den franske anmodning var baseret på en juridisk bestemmelse, som finder anvendelse, hvis der sker en importforøgelse, som er koncentreret i en eller flere medlemsstater (artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 511/2011). Denne anmodning var imidlertid baseret på statistikker for en meget begrænset periode, og der var navnlig intet, der tydede på en koncentration i en eller flere medlemsstater, som krævet i den juridiske bestemmelse, Frankrig gjorde gældende. Kommissionen undersøgte imidlertid nøje udviklingen i importen fra Korea til EU og Frankrig i de foregående fem år og konkluderede, at de retlige betingelser for en sådan foranstaltning ikke var opfyldt, da det ikke kunne påvises, at der var sket en importforøgelse, som var koncentreret i en eller flere medlemsstater. Det blev på dette grundlag besluttet ikke at indføre forudgående tilsynsforanstaltninger Tilsyn I henhold til artikel 3 og 11 i forordning (EU) nr. 511/2011 har Kommissionen ført tilsyn med udviklingen i import- og eksportstatistikker om koreanske produkter inden for følsomme sektorer som f.eks. biler, tekstilvarer og forbrugerelektronik, der kan være påvirket af toldgodtgørelse. Siden den midlertidige anvendelse af frihandelsaftalen har Kommissionen holdt medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og de relevante aktører orienteret om resultaterne af tilsynet hver anden måned. Det skal bemærkes, at omfanget af tilsynet er blevet udvidet til at omfatte bildele på baggrund af en behørigt begrundet anmodning fra den berørte industri. a) Udviklingen i den koreanske import til EU i de sektorer, der er omfattet af tilsynet Der redegøres kort for resultaterne af tilsynet i frihandelsaftalens første gennemførelsesår nedenfor. De relevante grafer er vedføjet som bilag til beretningen. Det skal bemærkes, at i forbindelse med tilsynet er handelsdata blevet sammenholdt fra år til år, og nogle tal kan således afvige fra den generelle handelsanalyse i punkt 2 ovenfor, hvor der blev anvendt en anden sammenligningsmetode for at tage højde for krisens indvirkning. i) Bilsektoren Bilimporten steg med 41 % året efter den midlertidige anvendelse af frihandelsaftalen (juli 2011 juni 2012) sammenlignet med det foregående år (juli 2010 juni 2011). Det skal imidlertid bemærkes, at den samlede import i frihandelsaftalens første gennemførelsesår stadig ligger langt under importniveauet fire år tidligere. Importen i perioden juli 2011 juni 2012 tegnede sig således kun for 72 % af importen i perioden juli 2007 juni Dette bekræftes i analysen af importudviklingen i punkt 2.3. DA 9 DA

10 Analysen baseret på kvartårlige tal viser, at stigningen gennem de senere år allerede startede før den midlertidige anvendelse af frihandelsaftalen. Med hensyn til bildele steg importen med 47 % i året efter den midlertidige anvendelse af aftalen (juli 2011 juni 2012) sammenlignet med det foregående år (juli 2010 juni 2011). Stigningen er en fortsættelse af den stigning, der allerede startede i perioden juli 2008 juni Stigningen synes imidlertid mere markant efter den midlertidige anvendelse af frihandelsaftalen. Ifølge de kvartårlige tal fortsatte stigningen i de to første kvartaler af 2012 efter et mindre fald ved udgangen af ii) Tekstilsektoren Importen af tekstilvarer faldt med 30 % i året efter den midlertidige anvendelse af frihandelsaftalen (juli 2011 juni 2012) sammenlignet med det foregående år (juli 2010 juni 2011). Dette skete på baggrund af en betydelig stigning i de sidste to år inden den midlertidige anvendelse af aftalen. Det er vanskeligt at påvise en generel udvikling på grundlag af kvartårlige tal, da der var store importudsving. Der var en betydelig importforøgelse i sidste kvartal af 2011, men importen faldt efterfølgende til det hidtidige niveau. iii) Elektroniksektoren Importen af elektronik steg med 8 % i det første år efter den midlertidige anvendelse af frihandelsaftalen (juli 2011 juni 2012) sammenlignet med det tidligere år (juli 2010 juni 2011). Den samlede import ligger imidlertid helt klart under niveauet inden krisen. Importen i perioden juli 2011 juni 2012 tegner sig således for blot 63 % af importen i perioden juli 2007 juni Analysen af importen baseret på kvartårlige tal viser, at importen steg i sidste kvartal af 2011, hvilket kan forklares ved sæsonbetingede udsving. b) Toldgodtgørelse Der blev ligeledes ført specifikt tilsyn i forbindelse med toldgodtgørelse i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 511/2011, for at vurdere det udenlandske indhold i den koreanske fremstillingsproces og således eksporten af slutprodukter fra Korea til EU. I analysen var der fokus på mængder af produkter omfattet af tilsyn og udvekslet i de første seks måneder af 2012 i forhold til den samme periode i 2011, hvor der ikke var nogen aftale, da disse er de mest relevante tilgængelige tal. I elektroniksektoren har importen til EU navnlig omfattet følgende koder: , , , , og Importen til Korea af dele af disse produkter er enten faldet: for 8522, et fald fra Kina (-10 %) og Japan (-23 %) eller for 8529, en stigning fra Kina (+10 %), men et fald fra Japan (-28 %). Under alle omstændigheder er stigningen i importen af råmaterialer ikke betydelig sammenlignet med stigningen i importen af slutprodukterne. For tekstilvarer omfatter stigningen i importen fra Korea til EU kun produkter med kode 5509 (+5 %). For dette produkt er det i henhold til oprindelsesreglerne tilladt at importere produkter fremstillet af korte kemofibre under 5503 og Importen af disse råmaterialer til Korea er imidlertid faldet betydeligt i 2012 (undtagen for bl.a. import til Korea fra visse medlemsstater, der tilsyneladende har draget fordel af frihandelsaftalen). For biler med koden 8703 har der været en samlet forøgelse af eksporten til EU (+24 % i gennemsnit), selv om dette ikke gælder for alle specifikke typer af biler afhængigt af de pågældende motorer. Samtidig er importen af råmaterialer til Korea ligeledes steget, enten i næsten samme takt (+24 % for Kina for bildele under 8708, men -33 % for Japan) eller mindre (+8 % for Kina for dieselmotorer, men -2 % for Japan, +8 % for Kina for karrosserier, men -12 % for Japan, -35 % for Kina for andre motorer og -17 % for Japan). DA 10 DA

11 For ovennævnte forskellige elementer havde toldgodtgørelsen for de produkter, der var omfattet af specifikt tilsyn, indtil videre tilsyneladende ikke nogen væsentlig indvirkning på fabrikationsmønstret i Korea. 6. KONKLUSION Selv om det efter kun et år stadig er for tidligt at drage konklusioner om de langsigtede virkninger af frihandelsaftalen mellem EU og Korea, er de første tegn lovende. Der er klar dokumentation for, at selv efter kun et år har EU draget stor fordel af frihandelsaftalen, og eksporten til Korea er stigende. I det første gennemførelsesår steg EU's samlede eksport til Korea med 37 % sammenholdt med referenceperioden, og eksporten af fuldt liberaliserede produkter fra datoen for den midlertidige anvendelse af aftalen steg mere end eksporten af andre produkter. Med hensyn til koreansk import til EU har det nuværende økonomiske klima i EU helt klart haft en negativ indvirkning på vækstraten for koreansk eksport. På begge sider er eksporten af fuldt liberaliserede produkter steget fra datoen for den midlertidige anvendelse af aftalen. Nu er der fokus på at sikre en korrekt gennemførelse af frihandelsaftalen. Med denne frihandelsaftale indføres et omfattende tilsyn baseret på en række udvalg og arbejdsgrupper, hvoraf hovedparten har afholdt møder i det første gennemførelsesår. Udsigterne er lyse, og selv om en række eksterne faktorer som ikke er knyttet til frihandelsaftalen såsom eurokrisen skaber uventede komplikationer, er det sandsynligt, at situationen vil stabilisere sig på lang sigt, således at potentialet i den bilaterale handel kan udnyttes fuldt ud. DA 11 DA

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Årsberetning om gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem EU og Korea

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Årsberetning om gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem EU og Korea EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 139 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Årsberetning om gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem EU og Korea DA DA RAPPORT

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0109 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0109 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0109 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.2.2014 COM(2014) 109 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Årsberetning om gennemførelsen

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0223 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0223 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0223 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.4.2014 COM(2014) 223 final 2014/0125 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0699 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0699 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0699 Offentligt KOMMISSIONEN OR DE EUROPÆISKE ÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2005 KOM(2005) 43 endelig 2004/0242 (CNS) MEDDELELSE RA KOMMISSIONEN om ændring af Kommissionens

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Samlenotat EU/USA-frihandelsforhandlinger KOM-dokument foreligger ikke. Revideret notat 1. Resumé Kommissionen anbefaler åbning af forhandlinger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa.

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa. Direktoratet for Rådgivende Funktioner Enhed 3 Netværk & Subsidiaritet DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Et år efter Spørgeskema Frist

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.8.2005 KOM(2005) 360 endelig KOMMISSIONENS TREOGTYVENDE ÅRSBERETNING TIL EUROPA-PARLAMENTET OM

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.1.21 KOM(21) 622 endelig KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN om de virkninger, som bevægelser i euro/dollar-vekselkursen har på udgifterne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2016 COM(2016) 564 final 2016/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en brevveksling mellem

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Markedsfokus på Polen

Markedsfokus på Polen Markedsfokus på Polen December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2017 COM(2017) 595 final ANNEX 1 PART 1/5 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/0/174 Bruxelles, den 7. april 00 Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 5 medlemsstater og 0 officielle sprog. De mange sprog gør EU unik i verden, og for nogle kan

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Unionens vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 15. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0331 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0331 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0331 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 331 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.08.2006 KOM(2006) 439 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere