Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold"

Transkript

1 Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den anmodet Rambøll om at udarbejde idéskitse til fredeliggørelse af Østerbrogade mellem Svanemøllen og Jagtvej. Opgaven er opdelt i to faser, hvor 1. fase omhandler udarbejdelse af alternative forslag til omprofilering af Østerbrogade og vurdering af disse. På baggrund heraf er der udvalgt en løsning, som har dannet grundlag for udarbejdelse en idéskitse i 2. fase. Efterfølgende er idéskitsen udvidet til også at omfatte strækningen mellem Jagtvej og Nøjsomhedsvej. Dato. 7. juni 2010 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F Nuværende forhold Figur 1. Nuværende anvendelse af gadearealet Østerbrogade nord for Jagtvej har i dag ca. 3 m brede fortove og cykelstier samt to kørebaner i hver retning, hvor de inderste kørebaner benyttes til parkering og busholdepladser. Fortovet i østsiden har dog varierende bredde på nogle strækninger op til ca. 6 m. Ved Svanemøllen er både fortov og cykelsti noget smallere. Der er knap 50 parkeringsmuligheder langs kantstenen i hver vejside. I morgenmyldretiden er der i parkeringsforbud i retning ind mod byen, 1/16 Rambøll Danmark A/S CVR-NR Medlem af FRI

2 mens det samme er tilfældet i retning ud af byen i myldretiden om eftermiddagen. I det signalregulerede kryds ved Nygårdsvej / Carl Nielsens Allé er cykelstien afkortet, idet højresvingsbanen benyttes både af biler og cyklister. Den ene ligeudbane benyttes også af venstresvingende biler. Figur 2. Buslinjer og stoppesteder ved Svanemøllen Station 1 Biltrafikken afvikles i dag uden de store problemer på strækningen. Østerbrogade betjenes af buslinje 1A (Hellerup Station Avedøre Station) med 8 afgange pr. time i myldretiden samt buslinje 14 (Klampenborg Station / Svanemøllen Vanløse - Jydeholmen) med 6 afgange pr. time i myldretiden, hvoraf halvdelen har endestation Ved Sporsløjfen ved Svanemøllen Station. Herudover har buslinje 4A endestation Ved Sporsløjfen, hvorfra der er afgange pr. time i myldretiden til Femøren eller Bella centret. Den ankommer til stationen via Borgervænget og afgår via Kildevældsgade. I en særlig busfase i forbindelse med signalreguleringen nord for Kildevældsgade kan bussen svinge til venstre fra busbanen i vestsiden af Østerbrogade og ind Ved Sporsløjfen. Det har ikke ligget inden for opgavens rammer at analysere trafikuheld og miljømæssige forhold såsom støj og luftforurening. 1 og 2/16

3 3. Forslag til begrænsning af kapaciteten i vejadgange til Østerbro En forudsætning for projektet har været lokaludvalgets ønske om at kunne afvikle biltrafikken på Østerbrogade uden væsentlige forsinkelser efter en indskrænkning af antallet af kørespor for den individuelle biltrafik fra to til ét kørespor i hver retning. For at fremme dette har lokaludvalget ønsket at få belyst mulighederne for at nedsætte kapaciteten i vejadgangene til Østerbro ved Svanemøllebroen og på Oslo Plads. Herudover ønsker lokaludvalget i forbindelse med projektet for Strandboulevarden følgende ændringer: Afbrydelse af vejforbindelse mellem Østbanegade ved Fritjof Nansens Plads og Strandboulevarden. Inddragelse af den ene ligeudbane i krydset Oslo Plads / Kristianiagade til ny højresvingsbane mellem Oslo Plads og Kristianiagade. Inddragelse af én ligeudbane i hver retning på Strandboulevarden mellem Kristianiagade og Vordingborggade. Endelig ønskes Østersøgade afbrudt ved Østerbrogade. TetraPlan har fået i opdrag at vurdere konsekvenserne heraf ved hjælp af trafikmodellen OTM. Resultaterne af dette arbejde belyses derfor ikke her. Forslag til busbane Strandvejen Forslag til busbane Svanemøllebroen Figur 3. Den nuværende udformning af krydset Strandvejen-Svanemøllebroen / Ryvangs Allé- Strandvænget (Nordhavnsvejs underføring vist punkteret) 2 Krydset Ryvangs Allé / Strandvejen ombygges i forbindelse med etablering af Nordhavnsvej. Den ene af de to højresvingsbaner fra Ryvangs Allé fjernes. Det foreslås her, at den ene af ligeudbanerne mellem Strandvejen og Svanemøllebroen reserveres til busbane. Herudover foreslås en udvidet grøntid for venstresvingende trafik fra Strandvejen til Strandvænget og en formindskelse af grøntiden for højresvingende trafik fra Ryvangs Allé. 2 A30EA2FA7F.ashx 3/16

4 Oslo Plads Folke Bernadottes Allé Ligeudbane for cyklister placeres her og busbane her Øster Voldgade Grønningen Figur 4. Krydset Oslo Plads Grønningen / Øster Voldgade - Folke Bernadottes Allé før ombygning På Oslo Plads foreslås den ene ligeudbane fra Grønningen reserveret til busser. Samtidig etableres en cykelbane for ligeud kørende cyklister mellem ligeudbanen og højresvingsbanen. Herved skal højresvingende biler fra Grønningen mod Folke Bernadottes Allé ikke som i dag holde tilbage for de mange ligeud kørende cyklister. Denne løsning er ikke ideel for cyklister, men ses flere steder i København, eksempelvis mellem Jagtvej og Lyngbyvej. Figur 5. Jagtvej set mod nord ved Lyngbyvej Grøntider på Folke Bernadottes Allé, Øster Voldgade samt for højresvingende trafik fra Grønningen foreslås sat op, mens grøntider på Grønningen og Oslo plads for ligeud kørende sættes ned. 4/16

5 4. Skitseforslag til omprofilering af Østerbrogade nord for Jagtvej Der er i første fase udarbejdet en række alternative skitseforslag for omprofilering af Østerbrogade nord for Jagtvej. I alle forslag indskrænkes antallet af kørebaner, således at der kun er én kørebane i hver retning. Desuden etableres der en midterhelle, som letter krydsning af kørebanerne ved at muliggøre passage i to tempi. Ved det signalregulerede kryds ved Nygårdsvej / Carl Nielsens Allé benyttes midterhellen til venstresvingsbaner. Endelig forudsættes der også efter åbningen af metroens 4. etape stadig at være behov for en hyppig busdrift på Østerbrogade. Det vil derfor være ønskeligt at undgå forsinkelser i busafviklingen som følge af indsnævringen af kørebanerne. Der foreslås derfor busprioritering ved de signalregulerede kryds. Der er set på mulighederne for at bibeholde de nuværende fortove og cykelstier og alene foretage ændring af kørebanerne: 1A. Etablering af parkeringsbåse i den ene vejside og busbane i den anden. 1B. Etablering af parkeringsbåse i begge vejsider. Der er herudover udarbejdet 3 alternativer, hvor man indskrænker fortovet i østsiden, men bevarer fortov og cykelsti i vestsiden: 2A. Svarer til 1A, men med en bredere midterhelle. 2B. Svarer til 1B, men med en bredere midterhelle. 2C. Der indrettes parkering i midterhellen. Figur 6. Alternativ 1A. I alternativ 1A etableres permanent parkering, dvs. også i myldretiden, langs vestsiden af vejen syd for krydset ved Nygårdsvej / Carl Nielsens Allé, mens der er parkering i østsiden nord for krydset. Herved halveres antallet af parkeringsmuligheder uden for myldretiderne, mens antallet er uændret i myldretiderne. Bussernes fremkommelighed sikres med busbaner mod krydset. Der er mulighed for at placere en række træer i midterhellen, hvis hastigheden på Østerbrogade reduceres til 40 km/t. Alternativt skal midterhellen gøres 0,5 m bredere for at få en acceptabel afstand mellem træerne og kørebanen. 5/16

6 Figur 7. Træer i midterhellen på Toftebæksvej i Lyngby 3 Træerne må ikke skjule trafikanterne for hinanden eller dække for færdselstavler. Træer bør derfor normalt være opstammede, hvis de er placeret, så de kan være til gene for nødvendig oversigt. Figur 8. Befæstet midterhelle på Strandvejen i Hellerup 4 Alternativt kan midterhellen befæstes. I begge løsninger kan der etableres udsparinger i forbindelse med fodgængerpassager. 3 Illustration fra Byernes Trafikarealer hæfte 7. 4 Illustration fra Byernes Trafikarealer hæfte 3 6/16

7 I alternativ 1B etableres permanent parkering i begge vejsider samt fremskudte heller for fodgængere. Fodgængere skal her kun passere én vognbane for at komme til midterhellen. Der indrettes busbaner på korte strækninger mod krydset ved Nygårdsvej / Carl Nielsens Allé. Strækningerne skal dog være så lange, at bussen kan passere en evt. kø af holdende biler før krydset. Bussernes fremkommelighed ind mod byen kan også sikres ved, at busserne prioriteres i det signalregulerede kryds ved Kildevældsgade, således at man ikke behøver etablere en busbane nord for krydset ved Nygårdsvej / Carl Nielsens Allé. I alternativ 1B forøges antallet af parkeringsmuligheder i myldretiderne med ca. 40%, mens det reduceres med ca. 25% udenfor. Figur 9. Alternativ 1B Der foreslås i dette alternativ plantet træer i begge vejsider i de fremskudte heller mellem de parkerede biler. Figur 10. Frederikssundsvej med beplantning i parkeringsbaner 7/16

8 Figur 11. Alternativ 2A I alternativ 2A udvides midterhellen til ca. 5 m, hvorved det bliver muligt at placere to række træer i midterhellen. Østerbrogade får herved samme karakter som Strandboulevarden, hvor midterarealet dog de fleste steder er noget bredere. Nord og syd for Sionsgade vil vejudvidelsen gribe ind i de tilstødende grønne anlæg og en fodgængertunnel, som må ombygges. Ved Sløjfen må fortove og cykelstier indskrænkes. Ellers ligner forslaget alternativ 1A. Figur 12. Strandboulevarden set mod vest ved Vejlegade Figur 13. Alternativ 2B I alternativ 2B udvides vejarealet og giver mulighed for plantning af to rækker træer i midterhellen ligesom i alternativ 2A. Alternativet svarer ellers til alternativ 1B, men uden træer i siderne. 8/16

9 Figur 14. Alternativ 2C I alternativ 2C flyttes parkeringen ind midterarealet, som gøres lidt bredere end på Strandboulevarden. Der bliver herved plads til 2 langsgående parkeringsbaner. Hvor mange pladser, der i alt kan indrettes, afhænger af hvor meget af arealet, der holdes fri for parkering. Det antages muligt at etablere lige så mange p-pladser som i alternativ 1B. Figur 15. Strandboulevarden set mod syd ved Vordingborggade 9/16

10 5. Sammenligning af alternativer I tabel 16 er foretaget en kvalitativ sammenligning af alternativerne med henblik på udvælgelse af et forslag til videre skitseprojektering. Tallene angiver prioritering i forhold til de udvalgte parametre, hvor 1 er bedst. Alternativ 1A Alternativ 1B Alternativ 2A Alternativ 2B Alternativ 2C Busafvikling Begrønning Parkering Økonomi Tabel 16. Sammenligning af alternativer Busfremkommeligheden er bedst i alternativ 1A og 2A, idet etablering af længere busbaner mellem de signalregulerede kryds vil give en lidt bedre fremkommelighed, end hvis der kun etableres busbaner op til krydsene. Der er mulighed for at plante flest træer i alternativ 2A og 2B, mens mulighederne er dårligst i alternativ 1A Antallet af parkeringsmuligheder øges i myldretiderne i alternativ 1B, 2B og 2C, mens det er uændret i alternativ 1A og 2A. Uden for myldretiderne reduceres antallet i alle alternativer. I alternativ 2A, 2B og 2C skal kantstenene flyttes i den østlige side af Østerbrogade på hele strækningen. Desuden medfører de indgreb i tilstødende grønne anlæg og en stitunnel ved Sionsgade. Ud fra en samlet vurdering anses alternativ 1B at give den bedste løsning. 10/16

11 6. Forslag til fredeliggørelse af Østerbrogade mellem Svanemøllen og Jagtvej Den samlede strækning er vist på det vedhæftede bilag. Figur 17. Endeligt forslag til tværprofil for Østerbrogade Tværprofilet er ændret lidt i forhold til alternativ 1, idet der er foretaget en mere detaljeret vurdering af en række hensyn: Der foreslås ca. 0,5 m brede brostensbånd langs den 2 m brede midterhelle, således at venstresvingende biler fra Østerbrogade kan holde i midterarealet uden at spærre for bagfrakommende trafik og dermed gøre det vanskeligt for busser at passere, når der kun er ét kørespor. Kørespor er indsnævret til 3,25 m, idet der samtidig er lagt et brostensbånd på ca. 25 cm langs parkeringsbaner. Herved er det muligt for udrykningskøretøjer at passere evt. holdende biler. Parkeringsbanen bibeholdes i en bredde på 2,5 m, der muliggør parkering af større biler. Der foreslås lagt 3 rækker chaussésten på cykelstien inden for kantstenen. Herved indsnævres cykelarealet fra ca. 3 m til ca. 2,5 m, men man får øget afstanden til de parkerede biler, således at risiko for sammenstød mellem cyklister og oplukkende døre formindskes. Af hensyn til træernes vækst skal der være en plantezone under hvert træ på minimum 10 m 2. Disse plantezoner kan ikke ligge ovenpå større ledningsanlæg og skal afskærmes fra disse. Fjernvarmenettet passerer Østerbrogade ved Christiansmindevej, mellem Landskronagade og Carl Nielsens Allé samt Ved Sløjfen. Der er taget hensyn hertil ved placeringen af træer. Kloak og gasledninger ligger de fleste steder under cykelstier og fortove og giver generelt ikke problemer for placeringen af træer. Dog ligger der to gasledninger under den vestligste kørebane mellem Tåsingegade og Hjortøgade. Det vil være nødvendigt at flytte eller om muligt lukke en af gasledningerne, hvis man som foreslået placerer træer her. Herudover ligger der en hovedvandledning 0,5-1 m fra kantstenen i den østligste kørebane, som må flyttes for at kunne placere træer langs den østlige vejside. Der er ikke taget hensyn til andre ledningsejere (telefoni, kabelnet), som lettere vil kunne flyttes. Forudsat at plantezonen afgrænses ca. 0,5 uden for 11/16

12 kantstenen vil en helle med ét træ fylder ca. 8 m ved kantstenen, mens en helle med to træer fylder ca. 12 m. For ikke at reducere antallet af parkeringspladser for meget er der kun foreslået heller med to træer i forbindelse med udvalgte fodgængerpassager. Disse er valgt, så afstanden mellem de anviste passager varierer mellem 50 m og lidt over 100 m. Ved placeringen af heller er der taget hensyn til, at lastbiler skal kunne køre til og fra sidegader. Det foreslås, at Hornemansgade afbrydes ved Østerbrogade, idet det drejer sig om en kort gadestrækning, der let kan betjenes fra parallelle gader. For to udkørsler nord for Sionskirken tillades kun højresving for at begrænse afbrydelsen af midterhellen. Ellers opretholdes alle øvrige til- og frakørsler. Det forudsættes, at alene buslinje14 med endestation ved Svanemøllen benytter Ved Sløjfen. Linje 4A får endestation på Borgervænget, hvor den afsætter passagerer, mens den optager passagerer på Østerbrogade over for stationen. Ved Sporsløjfen Figur 18. Østerbrogade ved Svanemøllen Station Kildevældsgade Nord for signalreguleringen ved Svanemøllen Station udvides cykelstierne, og der etableres busheller ved busstoppestederne. Der etableres en separat højresvingsbane til Kildevældsgade mellem bushelle og cykelsti. Der etableres en ny venstresvingsbane fra syd mod Kildevældsgade, hvor der i dag er svingforbud. Den nuværende stoplinie syd for Ved Sporsløjfen flyttes mod syd, således at signalreguleringen omfatter både Ved Sporsløjfen og Kildevældsgade. Busser fra syd benytter højresvingsbanen til den sydlige tilslutning af Ved Sporsløjfen. 12/16

13 Figur 19. Hovedforslag til passage af Svanemølleruten ved Svanemøllen Station med vigepligtsregulering ved Borgervænget 5 Ved indretningen af krydset er der taget hensyn til de foreliggende planer om etablering af Svanemølleruten mellem Ryparken station og Nordhavn station. Der er her taget udgangspunkt i løsningen, hvor cykelruten passerer Østerbrogade i niveau og forbinder Borgervænget med en dobbeltrettet cykelsti langs nordsiden af Ved Sporsløjfen. På grund af højresvingsbanen til Kildevældsgade er der ikke mulighed for at etablere en sidehelle for nordfra kommende krydsende cyklister, idet disse i stedet må benytte den udvidede cykelsti. Ved Borgervænget er der vist en vigepligtsløsning. Men denne kan i princippet også være signalreguleret. Carl Nielsens Gade Nygårdsvej Figur 20. Østerbrogade ved Carl Nielsen Gade / Nygårdsvej Den nuværende placering af busstoppestedet i vestsiden af Østerbrogade ved krydset Carl Nielsens Gade / Nygårdsvej bevares, hvor passagerer stiger direkte ud på cykelstien. Busserne fra nord fra 5 Københavns kommune: Svanemølleruten. Projektmodning 2. etape: Nordre Frihavnsgade Ryparken st., Rambøll, April /16

14 Strandvejen vil prioriteres før de øvrige biler i krydset ved Kildevældsgade og derfor ikke komme bag en evt. længere kø af holdende biler. Busstoppestedet i østsiden flyttes syd for krydset. Her indføres busprioritering, idet busserne får deres egen fase, når de forlader stoppestedet. Der har været overvejet alternative løsninger for at undgå, at buspassagerer stiger direkte ud på fortovet: 1. Etablering af repos mellem busstoppested og cykelsti ved at indskrænke cykelsti og fortov. Dette vil være problematisk på grund af den store cykeltrafik og de mange fordgængere netop på dette sted. 2. Flytning af busstoppestedet til en placering nord for Landskronagade. Dette vil give meget ulige afstande mellem busstoppestederne samt dårlige oversigtsforhold for højresvingende biler, når bussen holder. 3. Flytning af busstoppestedet til en placering ud for Christiansmindevej, hvor fortovet så indsnævres. Dette vil give meget ulige afstande mellem busstoppestederne. 4. Forbud mod venstresvingende biltrafik mod Nygårdsvej fra syd, hvorved venstresvingsbanen kan sløjfes. Der bliver herved plads til repos mellem busstoppested og cykelsti. Adgangen til kvarteret vest for Østerbrogade bliver dårligere, hvorved de parallelle gader belastes mere. Samtidig får det ligeudgående kørespor på Østerbrogade et mere bugtet forløb. 5. Bevaring af busstoppestedet i østsiden som i dag nord for krydset og etablering af fælles højresvingsspor og ligeudgående busspor fra syd. Herved risikerer bussen forsinkelser, hvis der i opmarchbanen ved krydset foran bussen holder en højresvingende bil, der skal afvente ligeudkørende cyklister. Desuden bliver afstanden mellem busstoppestederne meget ulige. Der er ikke taget endelig stilling til den foretrukne løsning, idet der er ulemper ved alle alternativer. Strandboulevarden Figur 21. Østerbrogade ved Jagtvej Jagtvej Der etableres busstoppesteder med busheller nord for krydset ved Jagtvej for at få mindst mulig afstand til den kommende metrostation ved Poul Henningsens Plads i Reersøgade. Som følge heraf etableres separat højresvingsbane fra Østerbrogade mod Jagtvej, idet cykelstien samtidig forlænges frem til krydset. Herved kan bussen køre samtidig med den øvrige trafik ind mod byen, idet der syd for krydset er en separat busbane. Samtidig indsnævres både fortov og cykelsti. Alternativt kan cykelstien som i dag afkortes, således at højresvingende og ligeudkørende cyklister benytter bilernes højresvingsbane. 14/16

15 Fra syd beholdes den nuværende højresvingsbane, hvor cykelstien er afkortet. Ved siden af denne etableres en kort busbane, således at busserne i hele grøntiden kan fortsætte til stoppestedet nord for Jagtvej. På grund af forsætningen af Østerbrogade nord og syd for krydset er det ikke muligt at forlænge cykelstien frem til krydset, med mindre busbanen op mod krydset droppes, og busserne i stedet benytter højresvingsbanen. Samtidig må grøntiden for ligeud kørende cyklister i så fald forkortes, idet højresvingende biler ellers vil spærre for busser. 15/16

16 7. Forslag til fredeliggørelse af Østerbrogade mellem Jagtvej og Nøjsomhedsvej Der er kun foretaget ændringer i udformningen af den østlige del af denne strækning. Således bibeholdes den nuværende kørebane, busbane og parkeringsbane i vestsiden af Østerbrogade, ligesom midterhellens udformning ikke ændres. Koldinggade Figur 22. Østerbrogade ud Koldinggade Den ene kørebane i nordlig retning opretholdes, mens den anden indrettes til parkeringsbane samt placering af busstoppested. Kørebanen afgrænses fra parkeringsbanen af et smalt brostensbånd eller en afmærkning, således at den samlede bredde gør det muligt for udrykningskøretøjer at passere evt. holdende biler. Den nuværende cykelsti flyttes mod vest, således at fortovet udvides fra knap 3 m til ca. 6,5 m. Cykelstien er i dag 2-2,5 m bred og her vist i en bredde på 2,5 m. Den kan udvides yderligere, hvis der er behov for det, idet fortovet så bliver tilsvarende smallere. Ved busstoppestedet syd for Koldinggade bliver fortovet ca. 5 m bredt for at skabe plads til en bushelle. Der er ikke udpeget specifikke steder, hvor der bør sikres krydsningsmuligheder for fodgængere, idet der ikke er foreslået ændringer af Østerbrogade i den vestlige vejside. Krydsning er selvfølgelig mest oplagt, hvor der er fremskudte reposer i østsiden. Her er der kun vist reposer ved de tilstødende sidegader for at sikre gode oversigtsforhold og afgrænse parkeringsbaner. Der er to muligheder for beplantning: Den eksisterende trærække kan bevares og vil herved komme til at stå i en skillerabat mellem cykelsti og fortov. Alternativt kan træerne flyttes eller nyplantes i halvcirkler på samme måde som foreslået nord for Jagtvej, idet disse evt. udvides for at give plads til passage for fodgængere. Mulighederne herfor i forhold til placeringen af ledningsanlæg er dog ikke undersøgt nærmere. 16/16

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Letbane på Frederikssundsvej Søren Elle og Jacob Lundgaard, jlg@okf.kk.dk Center for byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Letbane på Frederikssundsvej Søren Elle og Jacob Lundgaard, jlg@okf.kk.dk Center for byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund SP UDKAST 02 Københavns Kommune Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse NOTAT 17. januar 2014 CM/TAK/PH/DA 0 Indledning I forbindelse med etableringen af 4-Skolesamarbejdet på Midtamager

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER Notat Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 6. marts 2017 Projekt nr. 227174 Dokument nr. 1222929334 Version 2 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af RKLA Godkendt

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Ny Amagerbrogade Helhedsplan

Ny Amagerbrogade Helhedsplan AFTENVISUALISERING - sundbyvester Plads Ny Amagerbrogade Helhedsplan 93 94 Ny Amagerbrogade Helhedsplan Ny Amagerbrogade Helhedsplan 95 96 Ny Amagerbrogade Helhedsplan TRAFIK Ny Amagerbrogade Helhedsplan

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for anlægspakke 1, som indeholder 13 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og -strækninger samt en hastighedszone. Projekterne

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Da sagen i projekteringsfasen har vakt nogen uro, gives der her et noget detaljeret høringssvar.

Da sagen i projekteringsfasen har vakt nogen uro, gives der her et noget detaljeret høringssvar. Bilag 5a Center for Trafik Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Att.: Thor Bjørneboe Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Telefon 3555 7436 E-mail adh@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800077

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Her er utrygt som cyklist. Rummet er smalt og man skal være opmærksom hele tiden, da det virker som, at alle har travlt. Særligt

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Renovering af Fortvej Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Bilag 3 Side 1 Renovering af Fortvej Oversigt over indkomne høringssvar til skitseprojektet for Fortvej

Læs mere

NY VEJREGELHÅNDBOG OM KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE VEJFORUM 2011

NY VEJREGELHÅNDBOG OM KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE VEJFORUM 2011 NY VEJREGELHÅNDBOG OM KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE VEJFORUM 2011 Jacob Deichmann, Rambøll By & Trafik, sekretær for Vejregelgruppen Kollektiv Trafik på veje I november 2011 blev et nyt forslag til Vejregelhåndbog

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Notat. Idéforslag til ombygning af Banevang og Frederiksborgvej i Lillerød by. 10. August 2004. Opdateret version August 2012.

Notat. Idéforslag til ombygning af Banevang og Frederiksborgvej i Lillerød by. 10. August 2004. Opdateret version August 2012. Allerød Kommune Idéforslag til ombygning af Banevang og i Lillerød by. August 4 Notat Opdateret version August Side Kirkeltevej Boruphus Gydevang Borupgård Mågevang Solvang Fuglevang Ørnevang Gydevang

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL ,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL,QGOHGQLQJ Formålet med Projekt Basisnet er at undersøge mulige fremtidige opgraderinger af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet.

Læs mere

01 Sjælør Boulevard (bilag 2B/3B) En ny signalregulering i krydset Sjælør Boulevard - Carl Jacobsens Vej.

01 Sjælør Boulevard (bilag 2B/3B) En ny signalregulering i krydset Sjælør Boulevard - Carl Jacobsens Vej. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg BILAG 6 Beskrivelse af projektforslag og ændringer I alt beskrev det oprindelig forslag i rapporten Sikker Skolevej til Teglholmen

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO

CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO 13 CE 0 N RE TS 2 R KU MAR N 4. KO 1 I R. EN K D 0 0 DE 0 Ø. 3 L SM I N T P IO O T A ND PIR I V NS I TIL M KO Lokaludvalg er lokale forsamlinger, der skal fungere som bindeled

Læs mere

Notat. Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Hillerødgade

Notat. Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Hillerødgade Notat Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Hillerødgade Hillerødgade er i Kommuneplanen klassificeret som overordnet trafikvej og fortsætter i begge ender af vejen ind i Københavns Kommune.

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

GRØN CYKELBØLGE 2.0 FORSLAG TIL IMPLE- MENTERING

GRØN CYKELBØLGE 2.0 FORSLAG TIL IMPLE- MENTERING Til Københavns Kommune Dokumenttype Rapport Date Juli 2012 GRØN CYKELBØLGE 2.0 FORSLAG TIL IMPLE- MENTERING GRØN CYKELBØLGE 2.0 FORSLAG TIL IMPLEMENTERING Revision 1 Dato 2012-07-20 Udarbejdet af RL, NICH

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Anlægsarbejder i samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Gruppenr: 1 Fællesrådsområde: Beder Malling Ajstrup Fællesråd Lokalområde: Beder Malling Projektnr: 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej

Læs mere

Bilag 5, forvaltningens kommentarer til Indre By Lokaludvalgs høringssvar.

Bilag 5, forvaltningens kommentarer til Indre By Lokaludvalgs høringssvar. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg 27-07-2015 Bilag 5, forvaltningens kommentarer til Indre By Lokaludvalgs høringssvar. Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

NOTAT. Etablering af fodgængerfelter ved skoler. Bilag 1 behandling på KMU-mødet 2014-10-20

NOTAT. Etablering af fodgængerfelter ved skoler. Bilag 1 behandling på KMU-mødet 2014-10-20 NOTAT Bilag 1 behandling på KMU-mødet 2014-10-20 Dato: 27. august 2014 Etablering af fodgængerfelter ved skoler I forbindelse med reglerne om, at skolepatruljer til alle tider skal befinde sig på fortov

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse. NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse. NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm UDKAST Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Baggrund... 3 3

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

UDKAST. ELF Development A/S. Irma Byen Trafikanalyse for udvikling af boligområde NOTAT, rev. 8 10. januar 2015 tfk/ph

UDKAST. ELF Development A/S. Irma Byen Trafikanalyse for udvikling af boligområde NOTAT, rev. 8 10. januar 2015 tfk/ph UDKAST ELF Development A/S Irma Byen Trafikanalyse for udvikling af boligområde NOTAT, rev. 8 10. januar 2015 tfk/ph 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Baggrund... 3 2 Sammenfatning...

Læs mere

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt C 11.1 1)) Højresving forbudt 2)) ) 5) I C 11.2 Venstresving forbudt I Opsættes normalt i venstre side. Bør placeres før krydset. Kan placeres over kørebanen C 12 Vending forbudt I Opsættes normalt i venstre

Læs mere

LOKALPLAN 100. For Jernbanevej i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 100. For Jernbanevej i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 100 For Jernbanevej i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen.

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen. NOTAT Projekt Ringsted Bymidte Rundkørsel samt trafiksanering Nørregade og Søgade Kunde Ringsted Kommune Notat nr. 0 Dato 2010-11-16 Til Fra Ringsted Kommune Rambøll 1. Indledning Ringsted Kommune har

Læs mere

Fremkommelighed der batter på linje 200S

Fremkommelighed der batter på linje 200S Fremkommelighed der batter på linje 200S (Lyngby st. Avedøre Holme) Screening og effektvurdering af forbedringer for fremkommeligheden 1 Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 2 www.movia.dk

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere