Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården"

Transkript

1 Captiasag nr Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården 1/19

2 Indhold side 1. Resume 3 Indledning og baggrund 3 Formålet med notatet 3 Opmærksomhedspunkter 3-4 Konklusion 4 2. Juridiske aspekter i aftalegrundlaget Indledning Aftalens enkelte punkter Leasingaftale Beskrivelse af Klintegården samt fokus på de faglige og pædagogiske aspekter Målgruppen Fysiske rammer Grundlæggende opgaver og målsætning Værdigrundlag, mission og samarbejdsrelationer Arbejdsmetoder Øvrige beboerydelser Pårørendesamarbejde og netværk Personaleforhold Socialområdets tanker for en udvikling af nye tilbud IT området Vurdering af de EDB-mæssige konsekvenser Løn og ansættelsesmæssige forhold Virksomhedsoverdragelse Tjenestemænd Erstatningsansvar De bygningsmæssige forhold Økonomiske aspekter De takstfinansierings- og budgetmæssige forhold 18 Seneste offentlige vurdering Øvrige forhold.. 19 Opbevaring af sager (arkiver), forsikringer, udbud m.v 19 2/19

3 1. Resume Indledning og baggrund Det følger af kommunalreformen, at kommunen har myndigheds- forsynings- og økonomisk ansvar for de sociale tilbud. Nogle af disse sociale tilbud er meget specialiserede, og derfor er der nogle kommuner herunder Frederikssund, der har valgt ikke at overtage driftsansvaret for alle sociale tilbud beliggende i kommunen pr. 1. januar Servicelovens 186, stk. 1, giver dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. Såfremt Frederikssund Kommune ønsker at overtage det regionale Bo- og Aktivitetstilbud Klintegården i Frederikssund, skal byrådet senest den 31. december 2013 tilkendegive overfor Region Hovedstaden, at kommunen ønsker at overtage ansvaret for tilbuddet. Overtagelse 1. januar Formålet med notatet Som et led i forberedelserne til overtagelsen af de Regionale institutioner har Frederikssund kommune nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe med det formål at kvalificere det endelige beslutningsgrundlag. Arbejdsgruppen er bredt sammensat fra hele organisationen, idet repræsentanter fra personaleafdelingen, juridisk sekretariat, Social- og Borgerservice, Udbud og kontraktenheden, rengøring, byggeri- og kommunale ejendomme, IT, økonomi samt budget og analyse har bidraget til notatet. Herudover har forstanderen fra Klintegården og repræsentant fra Regionen tillige været en del af arbejdsgruppen og bidraget med viden om tilbuddet. Social- og Borgerservice har haft formandskabet for arbejdsgruppen, som har arbejdet med dette notat i perioden juni 2013 til november Formålet med dette notat er, dels at kvalificere det politiske beslutningsgrundlag og dels at fremhæve de opmærksomhedspunkter, som er væsentlige at vide omkring konsekvenserne ved selve overtagelsen af det regionale tilbud. Opmærksomhedspunkter Arbejdsgruppen har noteret sig følgende opmærksomhedspunkter ved overtagelsen af Klintegården : Aftalegrundlaget med regionen betyder, at kommunen overtager alle aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i de regionale tilbud. Aftalegrundlaget følger med få undtagelser de vilkår, der var gældende ved delingsaftalerne i forbindelse med kommunalreformen. Leasingkontrakt Juridisk afdeling anbefaler at der bør foretages en gennemgang af bygningernes stand, indskrænket anvendelse for bygningerne samt Leasingaftalens økonomi, herunder at der laves en vurdering af om det vil være mest rentabelt at tilbagekøbe bygningerne eller indtræde i den eksisterende lejekontrakt. Pædagogisk og socialfagligt er Klintegården et specialiseret tilbud, som vil give kommunen mulighed for at kunne tilbyde endnu et specialiseret tilbud til borgere med vidtgående psykiske problemstillinger. Klintegården arbejder overordnet med psykosocial rehabilitering og recovery, hvorigennem den enkelte beboer får mulighed for at bestemme på deres eget liv. IT-området frembyder ved overtagelsen nødvendige udskiftninger og tilpasninger til kommunens platform, der er opgjort til kr. Løn og ansættelsesmæssigt sker overdragelsen som en virksomhedsoverdragelse, ligesom kommunen indtræder i erstatningsforpligtigelsen på arbejdsskadesanmeldelser for det overdragne personale. Frederikssund kommune vil ved pensionering være den udbetalende myndighed, men udgiften til pen- 3/19

4 sion deles mellem den nye og den hidtidige myndighed i forhold til tjenestemandens optjente pensionsalder. Regionen vil således refundere deres forholdsmæssige andel af pensionen. Bygningsmæssigt Teknisk afdeling har gennemgået Klintegården såvel inde som ude og udtaler i den forbindelse, at Klintegården fremstår virkelig velplejet. Ejendommen har igennem årene gennemgået en del renoveringer af mange bygningsdele. Det eneste der kan bemærkes, er et opmærksomhedspunkt omkring kloakker. Det er de gamle kloakker, der stadig bruges. Da bygningen ligger på gammel mose, vil kloakkerne givetvis sætte sig med ret store økonomiske konsekvenser. Teknisk Afdeling vurderer at en renoveringsudgift vil andrage ca. kr Økonomisk Tilbuddet er takstfinansieret og de kommuner, der anvender tilbuddet betaler for driftsomkostningerne pr. plads. Frederikssund kommune betaler kun for de borgere, der anvender tilbuddet. Kommunen ejer ejendommen og driver tilbuddet på vegne af andre jævnfør de sociale rammeaftaler. Pr. 15. oktober 2013 har Frederikssund kommune på Klintegården: 13 borgere med ophold i Servicelovens (SEL) 108-tilbud (længerevarende ophold), 1 borger med ophold i SEL 107 (midlertidigt ophold), samt 4 borgeren i et aktivitetstilbud i henhold til SEL 104. Øvrige borgere i en døgntilbudsplads er fra følgende kommuner: Allerød: 4 Ballerup: 2 Egedal: 2 Fredensborg: 6 Furesø: 5 Gribskov: 2 Halsnæs: 10 Helsingør: 1 Herlev: 1 Hillerød: 6 Hørsholm: 3 Ishøj: 1 København: 2 Lolland: 1 Odense: 1 Roskilde: 1 Rudersdal: 3 Frederikssund: 14 Samlet: 65 Konklusion Ved overtagelsen af det regionale Bo- og Aktivitetstilbud Klintegården vil socialpsykiatrien i Frederikssund Kommune blive væsentligt opgraderet både hvad angår faglige kompetencer samt muligheder i det socialpsykiatriske spekter. Arbejdsgruppen er i sin anbefaling over for det politiske system enige i, at overtagelsen af Klintegården frembyder udfordringer, som er forventelige ved en sammenlægningsproces. Det er arbejdsgruppens vurdering, at overtagelsen af Klintegården vil kunne håndteres administrativt. Arbejdsgruppen er særlig opmærksom på håndtering af leasingkontraktens indhold og forpligtigelser. Arbejdsgruppen mener at man i den fortløbende periode, har skabt sig et fornødent overblik over opgavens omfang og udfordring. Arbejdsgruppen ser på denne baggrund ingen faresignaler i den videre proces, der ikke er kendte for det enkelte fagområde, med det lille forbehold, at der naturligvis aldrig kan skabes fuld sikkerhed for, at der ikke i overtagelsesprocessen vil komme problemstillinger, der ikke kunne forudses. Arbejdsgruppen skal på denne baggrund anbefale overfor Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet, at Frederikssund Kommune overfor Regionsrådet tilkendegiver interesse for at overtage Klintegården og anmoder Regionsrådet om at udarbejde udkast til aftale. På arbejdsgruppens vegne Peer Huniche Social- og Borgerservicechef 4/19

5 2. Juridiske aspekter i aftalegrundlaget Indledning Klintegården er et socialpsykiatrisk botilbud efter Servicelovens (SEL) 107 og 108 om midlertidig kortere/længerevarende bolig samt SEL 104 aktivitets- og samværstilbud til mennesker med sindslidelser. Tilbuddet kan i praksis være af kortere eller længere varighed i forhold til det enkelte menneskes behov og ressourcer. Pladser Antal pladser i alt: 68 Heraf: Døgntilbudspladser: 65 Dagtilbudspladser: 3 og fra 2014 kun en dagplads. Klintegården er en ren regional institution, hvor bygningerne er leasede som Sale and lease back af Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S jfr. leasingkontrakt underskrevet 22. december Når kommunalbestyrelsen har besluttet at overtage et regionalt tilbud, skal Regionsrådet på kommunalbestyrelsens anmodning udarbejde et udkast til aftale mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelsen. Aftalen skal fastsætte følgende vilkår: Det tilbud, der overføres, skal indgå i den årlige rammeaftale, og skal stå til rådighed for øvrige kommuner, i det omfang det fastlægges i rammeaftalen. Kommunalbestyrelsen overtager Regionsrådets forpligtelse til at koordinere kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Det følger af aftalen, at kommunen overtager aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der er knyttet til varetagelsen af tilbuddene jf. bekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2006 om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud m.v. (BEK nr. 782) 2. Det følger ligeledes af aftalen, at nettoværdien af aktive og passiver udgør det kompensationsbeløb, som kommunen skal betale til regionen, jf. BEK nr , stk Aftalens enkelte punkter Aftalen som Region Hovedstadens Sociale Virksomhed skal udarbejde vil indeholde følgende punkter, jf. BEK nr : 1) En angivelse af de principper, der er lagt til grund ved identifikation af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte. 2) En opgørelse over de aktiver og passiver, der overtages, samt den beløbsmæssige værdiansættelse heraf. 3) En opgørelse af kommunalbestyrelsens kompensation til Regionsrådet. 4) En opgørelse over de rettigheder og pligter, der overtages. 5) En oversigt over medarbejdere med angivelse af de ansatte, der overtages. 6) En opgørelse over tjenestemandspensionsforpligtelser. Aftalen skal ligeledes være forsynet med påtegning fra Region Hovedstadens revisor, som indeholder en konklusion om, at alle aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der overføres, er blevet identificeret, og værdiansættelsen af aktiver og passiver er sket korrekt og i overensstemmelse med reglerne,jf. BEK nr /19

6 2.3. Leasingaftale Frederikssund Kommunes juridiske enhed har til brug for dette notat fremkommet med følgende kommentarer ved leasingaftalen: I forbindelse med overtagelse af Klintegården vil kommunen skulle indtræde som leasingtager i et sale and lease back forhold, der oprindelig er reguleret i en leasingkontrakt af 22. december 2000 mellem Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S (FIH A/S) og daværende Frederiksborg Amt (Region Hovedstaden). Kommunekredit har pr. 1. marts 2013 overtaget leasingkontrakten fra FIH A/S og vil derfor være fremtidig leasinggiver. Ved kommunens overtagelse af Klintegården vil kommunen indtræde i Region Hovedstadens sted med de samme pligter og rettigheder som dette indebærer. Leasingkontrakten omfatter både Klintegården samt de tilhørende Birkeboliger. Bygningernes stand Det fremgår af leasingkontrakten, at leasinggiver og leasingtager har aftalt renovering af ejendommene for en samlet entreprisesum på ca. 45. mio. kr. eksklusiv moms. Renoveringen blev færdiggjort i Kommunens byggeafdeling har i september 2013 besigtiget Klintegården og de tilhørende Birkeboliger med henblik på at lave en vurdering af deres generelle stand. Byggeafdelingen har efterfølgende gennemgået bygningerne både indvendig og udvendig sammen med Klintegårdens pedel. Det har kunnet konstateres, at ejendommene generelt fremstår virkelig velholdte som følge af tidligere renovering og der er ikke nogen akutte behov for renovering. Boligkomplekset er dog af ældre dato. Byggeafdelingen bemærker endvidere, at Klintegårdens kloaker er de gamle fra, da bygningen blev opført. Da bygningerne ligger på en gammel mose, er der risiko for, at kloakkerne sætter sig, hvilket kan være forbundet med væsentlige økonomiske omkostninger. Uagtet byggeafdelingens vurdering bør det overvejes at få udarbejdet en egentlig rapport over ejendommenes stand, der kan bruges som udgangspunkt i forbindelse med de forhandlinger, der skal føres med henblik på overtagelse af bo og beskæftigelsestilbuddet fra regionen. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at det er kommunen, der i hele leasingperioden er forpligtet til at udføre alle typer af reparationer, vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse af ejendommene. Det vil derfor være væsentligt, at få identificeret eventuelle (skjulte) mangler før selve overdragelsen finder sted, såfremt kommunen ønsker at gøre dette gældende overfor regionen. Dertil kommer at det jf. leasingkontrakten, er kommunen som leasingtager, der bærer risikoen for erstatningspådragende egenskaber ved det leasede, herunder forurening af grunden m.v. og et eventuelt ansvar overfor tredjemand, der måtte opstå som følge af sådanne egenskaber. Klintegårdens anvendelse I henhold til leasingaftalen skal bygningerne benyttes som bo og/eller beskæftigelsestilbud til børn og/eller voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller særlige sociale vanskeligheder. Endvidere må ejendommene ikke, uden udlejers skriftlige samtykke, helt eller delvis anvendes til løsning af opgaver der ligger udenfor det amtslige regi. Kommunen skal derfor være opmærksom på, at bygningerne ikke, uden forudgående forhandling med leasinggiver, kan anvendes til andre formål end det, der ligger indenfor de nuværende regioners ressortområder. Leasingaftalens økonomi Den nugældende leasingaftale trådte i kraft pr. 1. januar 2001, hvorefter den er uopsigelig og tidligst kan 6/19

7 opsiges pr. 1. januar I aftalen er der dog indbygget mulighed for, at leasingtager kan tilbagekøbe ejendommen før 2021 på tre forudbestemte datoer, som vist i nedenstående tabel, kolonne 2. De pågældende beløb er eksklusiv indfrielsesomkostninger. Af kolonne 3 fremgår den årlige leasingafgift eksklusiv moms, som kommunen skal betale indtil ejendommen tilbagekøbes eller aftalen genforhandles. Derudover kommer forbrugs og driftsudgifter. Leasingafgiften er beregnet ud fra en fast rente på 6,86%. Dato Pris ved tilbagekøb Leasingafgift 1. januar kr ,68 kr. 1. januar ,68 kr. 1. januar ,68 kr. 1. januar ,68 kr. 1. januar kr ,68 kr. 1. januar ,68 kr. 1. januar kr. - Den årlige leasingafgift er fast, bliver ikke pristalsreguleret og kan ikke forlanges ændret af hverken leasingtager eller leasinggiver før 1. januar Ved en eventuel genforhandling efter aftalens udløb i 2021, oplyser Kommunekredit, at den årlige leasingafgift vil kunne reduceres væsentligt. Restgælden i leasingforholdet er oplyst til at udgøre ,65 kr. pr. 1. januar Kommunens byggeafdeling har oplyst, at det skønnet vil koste kr. pr. m2. eller kr. at opføre nye tilsvarende bygninger. Idet der er tale om et skøn, der ikke er baseret på et konkret tilbud, og da Klintegårdens bygninger ikke er nye, er de kr. dog ikke et udtryk for deres reelle værdi. Ud fra ovenstående vurderes det dog, at der ikke er misforhold mellem det overtagne aktiv og den underliggende gældsforpligtelse. Opmærksomhedspunkter Bygningernes stand Indskrænket anvendelse for bygningerne Leasingaftalens økonomi På baggrund af ovenstående anbefales det, at: der udarbejdes en egentlig rapport, der kortlægger bygningernes stand. det overvejes at bede kommunens økonomiafdeling, lave en vurdering af om det vil være mest rentabelt at tilbagekøbe bygningerne eller indtræde i den eksisterende lejekontrakt. 7/19

8 3. Beskrivelse af Klintegården med fokus på de faglige og pædagogiske aspekter. 3.1 Målgruppen Alle beboere på Klintegården har en sindslidelse, som giver den enkelte så alvorlige problemer på det personlige og sociale område, at der er brug for betydelig hjælp, støtte og omsorg i et professionelt, fagligt og pædagogisk miljø med døgnbemandning for at få dagligdagen til at fungere. Der er i øjeblikket 65 beboere på Klintegården i alderen fra 25 til 73 år - hovedparten er mellem 40 og 69 år. 3.2 Fysiske rammer Klintegården består af dejlige lyse lokaler, som blev renoveret i Boligerne På Klintegården er der i alt 65 boliger. I hovedbygningerne er der seks huse med seks til otte lejligheder i hver. Alle boliger på Klintegården har eget bad, tekøkken med køleskab, kabel-tv, bredbånd mod betaling Når den enkelte beboer går ud af sin dør, går beboeren ud i et fællesskab, som deles med 6-8 øvrige beboere. Her laves der fælles mad m.v. På Klintegården findes desuden en kulturcafé, hvor man kan købe mad eller deltage i forskellige former for aktiviteter. Kulturcaféen er samlingssted for beboere, pårørende og omkringboende borgere i Frederikssund. Kulturcaféen er også det sted, hvor beboernes fællesaktiviteter udspringer. Kulturcafeen er også en arbejdsplads for enkelte af de beboere, der bor på Klintegården. Ansættelsesforholdet er i job med løntilskud. Herudover er der et lejlighedskompleks (Birkeboligerne) med 13 selvstændige lejligheder, 8 udslusningsboliger og 2 akutpladser. Klintegården har også et fitnesscenter (kælderetage). 3.3 Grundlæggende opgaver og målsætning De overordnede mål med arbejdet på Klintegården tager alle udgangspunkt i begrebet `recovery og psykosocial rehabilitering og er følgende: At sikre størst mulig grad af beboerindflydelse At skabe en dagligdag i samarbejde med beboerne At arbejde hen imod, at beboerne kommer sig helt eller delvist og/eller socialt At samarbejde med beboerne, så deres selvværd, social kompetence og mestringsevne udvikles og/eller At hjælpe beboerne med at skabe udviklende netværks- og pårørenderelationer At skabe mulighed for læring og udvikling for beboerne i et fleksibelt, bevidst og samarbejdende miljø At se vanskeligheder som udviklingspotentiale. Helt konkret samarbejdes der på Klintegården i hverdagen med beboerne og deres individuelle mål samt planer og aftaler for udvikling/vedligeholdelse. Personalet støtter vedvarende beboerne i at indtage en aktiv rolle i deres eget liv, og det er samarbejdet mellem personalet og den enkelte beboer, der danner rammen for recoveryprocessen. De forandringer, der sker i beboernes liv små som store bliver omhyggeligt noteret, så der altid er mulighed for at følge og dokumentere den enkelte beboers forløb og udvikling. De daglige notater betyder også, at personalet på tværs af skiftehold kan holde sig opdaterede i forhold til den aktuelle situation. På den måde bliver beboernes forløb mere sammenhængende, fordi der samarbejdes kontinuerligt med personalet i forhold til udvikling og mål. 8/19

9 3.4 Værdigrundlag, mission og samarbejdsrelationer Klintegårdens værdigrundlag er ikke et færdigt koncept. Klintegården ser det som en dynamisk proces at identificere sig ud fra de fælles værdier. Værdigrundlaget bliver taget op til debat hver tredje år. Det bliver drøftet i MED udvalget for derfra at blive udbredt til samtlige teams. De værdier Klintegården gerne vil virke ud fra og måles i forhold til er: Respekt Ansvar Faglighed Udvikling Derudover arbejder man i hverdagen med: Organisatorisk vækst Forståelse og viden Frihed Der arbejdes løbende med at relatere værdierne til praksisoplevelser. Mission Klintegården arbejder med psykosocial rehabilitering, hvor man giver nærhed og omsorg i et anerkendende og attraktivt miljø af høj kvalitet, så alle føler sig værdsat og som en del af et socialt fællesskab. På Klintegården leveres højt specialiserede ydelser i et rummeligt miljø, hvor der er grobund for drømme og livsglæde, ligesom ydelserne leveres af fagligt kompetente medarbejdere. Ydelserne er individuelt tilrettelagt til den enkelte borger, hvor Klintegården er det væksthus, der bidrager med tryghed til at skabe virkelyst, engagement og udvikling, så den enkelte oplever, at der er mening og håb for fremtiden. Borgeren og dennes pårørende involveres aktivt i indsatsen, og Klintegården bidrager aktivt i nærmiljøet, hvor vi inddrager den enkelte i gensidig respekt for ønsker og færdigheder. Klintegårdens ydelser baseres på anerkendte og nyeste metoder, hvor omdrejningspunktet er innovation ud fra de fire værdier respekt, faglighed, ansvar og udvikling. Metoderne anvendes i forhold til borgernes problemstillinger og den indsats kommunerne efterspørger. Klintegården har et udviklende og udfordrende arbejdsmiljø, hvor de daglige dilemmaer ses som et positivt udviklingspotentiale. Samarbejdsrelationer Samarbejdet tager udgangspunkt i den enkelte brugers behov, og derfor er samarbejdet meget forskelligartet. Klintegården har faste samarbejdsaftaler med Psykiatrisk Center Nordsjælland og Distriktspsykiatrien. 3.5 Arbejdsmetoder På Klintegården arbejdes der overordnet med psykosocial rehabilitering og recovery. Ved psykosocial rehabilitering betragtes processen fra de professionelles side og ved recovery betragtes processen fra beboerens synsvinkel. I processen omkring psykosocial rehabilitering og recovery arbejder vi med følgende ydelser: Evidensbaserede metoder: Kognitiv metode, som har fokus på at ændre de tanker og handlemønstre, der står i vejen for at håndtere de udfordringer, som den enkelte beboer har. MI (den motiverende samtale), som har fokus på at finde ressourcer til forandring hos beboeren og støtte den indre motivation. 9/19

10 IMR (Illness Management and Recovery), som er en undervisning i færdigheder, som er nødvendige for at mestre en sindslidelse effektivt. Klintegården er i september 2013 blevet certificeret af Harry Cunningham fra Boston (ophavsfaderen og konceptejer til IMR). Medicin, som reducerer symptomer og risiko for tilbagefald, hvilket kan hjælpe beboeren til at tænke mere klart og holde fokus på recoveryprocessen. Motion, som beviseligt har positiv effekt på både fysisk og psykisk helbred. Der er flere forskellige former for motionstilbud indarbejdet i hverdagen. Sund kost, forebyggelse af livsstilssygdomme ex diabetes, hjerte/kar sygdomme m.fl. Andre metoder: NADA (øreakupunktur), som fungerer i samspil med anden behandling. Relationsarbejde, som varetages af den enkelte beboers kontaktperson, er en vigtig del af recoveryprocessen. Job- og uddannelsesmuligheder, som giver beboeren noget at stå op til, en fællesskabsfølelse og oplevelsen af at være til gavn. Psykosocial rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at beboeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Mål og delmål for rehabiliteringen sættes ud fra den enkelte borgers drømme, udfordringer og mål for tilværelsen. En psykosocial rehabiliteringsproces har følgende overordnede delprocesser: Udredning (funktionsbeskrivelse) Opstilling af mål (opstilles på baggrund af drømme, mål og udfordringer) Intervention Evaluering. Opbygning af relationen En psykosocial rehabiliteringsproces skal følge beboerens vej, støtte borgeren i dennes rejse og samtidig give håbefulde signaler om fremtiden. En god relation til borgeren er det vigtigste led i rehabiliteringsprocessen og opbygges gennem: Nærvær (være til stede, lyttende, anlæg borgerens tidsperspektiv) Facilitering (skabe et trygt miljø, støtte til dækning af grundlæggende behov) Levering af information (udveksle information på lige fod, tilbyde information om muligheder, støtte Støtte (eksempelvis moralsk støtte, social støtte, arbejd hen imod partnerskab) Åben dialog (åbenhed med hensyn til mål, planlægning og implementering af handlinger) Opmuntring (motivér og tilskynd, inspirer og indgyd håb, bekræft muligheder og stærke sider) Forhandling (på grundlag af gensidig forståelse og tillid, balance mellem borgerens interesser, sociale netværk og lokalsamfundet). Recovery er en dyb personlig og unik proces, som forandrer personens holdninger og værdier. I løbet af denne proces udfoldes der to parallelle processer: beboeren forliger sig med sig selv beboeren genetablerer forbindelse til omverdenen Genetablering af forbindelse foregår i begge processer. Beboeren skal genetablere forbindelsen til sig selv, finde sin kerneidentitet, overtage kontrollen med sin funktionsnedsættelse og sit eget liv, og genetablere forbindelsen til omverdenen. Recoveryprocessen Den enkeltes recoveryproces dækker i korte træk områderne: Håb, mening, kompetencer, empowerment, partnerskaber, sociale netværk, engagement samt social inklusion. Empowerment er en proces, hvor kraft bliver udviklet, støttet eller stadfæstet, så beboeren kan øge sine ressourcer, styrke sit selvbillede og opbygge evne til at handle på egne vegne. 10/19

11 Målet er social lighed, øget kontrol over eget liv, fx at genetablere magten og ansvaret for eget liv og gøre op med tillært hjælpeløshed. De overordnede mål for recoveryindsatsen Klintegården er: At beboerens indflydelse styrkes på alle niveauer At beboeren støttes til at udvikle egne brugbare løsninger og strategier At beboeren og de nære pårørende støttes til at bevare kontakt eller genopbygge brudte kontakter At beboeren får adgang til uddannelse og arbejde samt støtte til at bevare et job At beboeren får adgang til civilsamfundets tilbud og støtte til at blive ligeværdige medborgere At beboeren oplever sammenhæng og kontinuitet i alle indsatser At beboeren mødes af kompetente medarbejdere, der arbejder med udgangspunkt i vidensbaserede metoder og processer. Social recovery Det er muligt at komme sig socialt det vil sige, at borgeren stadig kan have kliniske tegn på sindslidelsen, men symptomerne forhindrer ikke deltagelse i det sociale liv. Beboerindflydelse På Klintegården bliver den enkelte støttet i at tage ansvar for sit eget liv. Det betyder blandt andet, at den enkelte får mulighed for at have indflydelse på mange forhold i hverdagen. Personalet støtter den enkelte i at få indflydelse på såvel: det nære - det personlige plan og private forhold, det lokale - via beboerråd, husmøder og arrangementer/aktiviteter, det samfundsmæssige og politiske forhold eksempelvis foreninger, brugerorganisationer m.m. Dette sker ved at give beboeren relevant viden og information, inddrage beboeren i beslutninger og ved at lytte til beboerens mening. Beboerne har f.eks. medbestemmelse i forhold til indretning af fællesarealerne. Indflydelsen gælder også i samarbejdet med kontaktpersonen, i relationen til de andre beboere og medarbejdere og naturligvis gennem beboerrådet, der kan bruges som talerør for alle beboere. Den gode relation mellem beboer og kontaktperson er helt essentiel for et godt forløb. Derfor lægges der vægt på, at beboerne har mulighed for at vælge den kontaktperson, som pgl. foretrækker. På Klintegården evaluerer beboeren og kontaktpersonen løbende den indflydelse, beboeren har på sit eget liv. På den måde sikres størst mulig indflydelse ud fra beboerens forudsætninger, ønsker og behov i hele opholdet på Klintegården. Evalueringen handler bl.a. om hvilke områder beboeren oplever at have indflydelse på sin hverdag, om der er områder beboeren gerne vil bestemme mere over, og hvordan beboeren bedst kan hjælpes med at opretholde eller få mere indflydelse i sin hverdag. Beboerne har mulighed for indflydelse på ansættelse af nyt personale. Alle beboere kan komme med ønsker til en ansættelsesprofil og er repræsenteret ved ansættelsessamtaler. 3.6 Øvrige beboerydelser Job En del af beboerne på Klintegården har et stort ønske om at få et job som en del af deres recoveryproces. Derfor har Klintegården oprettet en del stillinger som cafémedhjælpere, pedelmedhjælpere, gartnermedhjælpere og rengøringsmedhjælpere og man er i fuld gang med at udvide konceptet, så beboerne kan tilbydes jobs, der matcher den enkeltes ydeevne og kompetencer. Nogle beboere arbejder på andre botilbud i lignende stillinger, og i samarbejde med Frederikssund Jobcenter arbejdes der på at skaffe beboere jobs i lokalområdets virksomheder. Uddannelse Beboernes recoveryproces kan på samme måde understøttes af uddannelse, og Klintegårdens beboerråd har en god kontakt med Undervisningscenter Frederikssund (socialpsykiatrien) om relevante kurser. 11/19

12 I 2012 har man skudt et undervisningsforløb i gang med IMR (Illness Management and Recovery), som er et program, der støtter beboerne i at få mere viden om sindslidelser og at udvikle strategier til at mestre deres eget liv. IMR-undervisningen går ud på, at deltagerne tilegner sig viden om psykisk sygdom og udvikler færdigheder med hensyn til at forebygge tilbagefald og at håndtere stress og symptomer. Undervisningen er emneopdelt og er tilrettelagt i 11 moduler, som indeholder hver deres tema: Strategier for recovery Stress sårbarhedsmodellen og behandlingsstrategier Faktuel viden om sindslidelse Effektiv brug af medicin Brug af stoffer og alkohol At reducere eventuelle tilbagefald At mestre problemer og vedvarende symptomer At opbygge social støtte og netværk Sund livsstil At mestre stress og almene problemer At få dækket sine behov i det psykiatriske behandlingssystem Deltagerne kan udvælge de moduler, som passer bedst til den enkeltes personlige behov efter at have gennemført modul 1 og 2. Der er mulighed for at gentage et modul, hvis der bliver behov for det. Undervisningen foregår i en lille gruppe, hvor alle deltagere forpligter sig til at opbygge og bevare et trygt læringsmiljø, hvor alle viser hinanden respekt og tager ansvar. Kulturcafeen Kulturcafeens aktiviteter spænder vidt fra faste ugentlige aktiviteter som fysisk leg og træning, avislæsning, syning og socialt samvær til temauger, udflugter, fester og lignende spredte aktiviteter. De faste fællesaktiviteter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag kl Svømning kl Socialt samvær kl Caféaften kl Gå eller løbe gruppe kl Avislæsning eller aktuelle nyheder kl Motionscenter kl Opsamling kl Sport i Idrætsklubben Vikingerne, Frederikssund Hallen kl Gå eller løbe gruppe kl Avislæsning eller aktuelle nyheder kl Nyhedsbrev/ Socialt samvær kl Gå eller løbe gruppe kl Hjælp til sy/rep. af eget tøj kl Motionscenter kl Socialt samvær Kl I lige uger er Caféen åben Sundhed og motion Den fysiske sundhedstilstand spiller en stor rolle for det mentale helbred. Derfor er Klintegården opmærksom på den positive indflydelse, som gode vaner med hensyn til kost og motion har. Pusterummet Klintegården har træningsfaciliteter til både konditions- og styrketræning, som både beboere og medarbejdere frit kan benytte. To gange om ugen er der fælles træning, så de, der ikke selv kommer ned at træne, har nogen at følges med. Ligeledes er der gå- og løbegrupper tre gange ugentligt. 12/19

13 Cykelholdet Klintegården har sit eget cykelhold med både beboere og medarbejdere, som træner sammen og stiller op i landevejsløb. Samarbejde med idrætsforeningen Vikingerne På Klintegården har vi en tæt kontakt til idrætsforeningen Vikingerne i Frederikssund. Hver onsdag er der fælles afgang fra Klintegården for de beboere, som har lyst til at tage med ned til vikingerne og benytte deres forskellige idrætstilbud f.eks. Mandag: svømning, vandgymnastik, vandtilpasning, leg og svømning Onsdag: Gå- eller løbetur, Petanque, Opvarmning og gymnastik, Floorball/badminton/Step/Volleyball Diætist på Klintegården Gennem de sidste år har man på Klintegården haft et samarbejde med en klinisk diætist. Resultaterne er: De tolv beboere, som har deltaget i forløbet, har tilsammen tabt 99,9 kg. I gennemsnit er det 7,0 kg pr. deltager. Tre af deltagerne har type 2 diabetes, og efter forløbet har de alle opnået et acceptabelt blodglukoseniveau. En stor del af deltagerne ryger normalt cigaretter dagligt, men gennem forløbet er det lykkedes op til flere at reducere deres cigaretforbrug. Alle deltagerne er blevet gladere for at dyrke motion, og flere af dem bruger nu motionsrummet og andre motionstilbud på eget initiativ. 3.7 Pårørendesamarbejde og netværk Pårørendesamarbejde Pårørendesamarbejdet er en vigtig ressource for beboere og medarbejdere under et ophold på Klintegården fordi: den pårørende kender beboeren og beboerens baggrund/historie den pårørende kan yde hjælp, støtte og omsorg også af praktisk karakter den pårørende indgår i beboerens netværk og kan dermed formidle kontakt til andre relevante personer i familien, vennekredsen, på arbejdspladsen osv. Som udgangspunkt afgør beboeren, hvem der betegnes som pårørende, og om en pårørende skal inddrages i et behandlingsforløb. Det har stor værdi for Klintegårdens samarbejde med beboerne, at der er et bagland, som kan bidrage til recoveryprocessen, ligesom et godt samarbejde skaber tryghed og forståelse mellem både beboere, pårørende og medarbejdere - og derfor ønsker Klintegården at være i tæt dialog med beboernes familie og venner. Det er vigtigt, at man som pårørende: Bliver mødt med åbenhed og respekt, og føler sig velkommen Altid ved, hvor og til hvem, man kan henvende sig med spørgsmål Får støtte til at bevare kontakten til beboeren Føler sig hørt og får lejlighed til at bidrage med værdifulde oplysninger Får relevant information om beboeren, hvis beboeren er indforstået Er klar over, at samspillet er underlagt beboerens ønsker Får støtte til at kunne varetage den vanskelige rolle som pårørende 3.8 Personaleforhold Klintegårdens ledelse består af en forstander, tre teamleder, hvor af den ene er stedfortræder for forstander (Sygeplejerske og pædagog) og en serviceleder (økonoma). Alle har lederuddannelse på min. diplomniveau. Antal ansatte i alt: 80. Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område: 5 (i alt 185 timer pr. uge) HR-, regnskabs- og bogføringsarbejde: 2 (i alt 67 timer pr. uge) Sygeplejerskearbejde: 3 (i alt 111 timer pr. uge) Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde: 1 (i alt 32 timer pr. uge) 13/19

14 Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede: 23 (i alt 739 timer pr. uge) Assistent: 32 (i alt 1038 timer pr. uge) Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner: 4 (i alt 125 timer pr. uge) Rengøring, afrydning, medhjælp i køkken mv.: 7 (i alt 165 timer pr. uge) Gartner- og pedel arbejde: 2 (i alt 74 timer pr. uge) IT medarbejder og kommunikation: 2 (i alt 74 timer pr. uge) Socialrådgiver 1 (i alt 37 timer pr. uge) Job med løntilskud (beboere) 15 (i alt 80 timer). Medarbejdere På Klintegården er der 6 boenheder fordelt i 2 teams og et team i Birkeboligerne. Der er ansat 57 medarbejdere i de tre teams, som varetager det daglige samarbejde med beboerne. Der er typisk 1-3 på arbejde ad gangen i hver boenhed, med mindre der er behov for en særlig indsats. Fra kl er der en nattevagt i hvert team. Kulturcaféen Klintegårdens Kulturcafé er et spisested for beboere, ansatte og gæster. Caféen har åbent alle hverdage fra kl og lørdage i lige uger har caféen åbent fra Caféen er momspligtig, så derfor har alle mulighed for at besøge caféen, hvilket borgere fra andre socialpsykiatriske botilbud ofte benytter sig af om aftenen, fordi de kan købe cafeens hjemmelavede varme mad. Klintegården sætter en stor ære i, at kostpolitikken lever op til de retningslinjer og anbefalinger, som gælder for området. Der købes ind efter sæsonens råvarer og ved modtagelsen kontrolleres varerne, så man sikrer sig, at de efterlever kvalitetskravene herunder udseende, lugt, temperatur og datomærkning. Medarbejdere og ansatte beboere tilbereder 90 % af produkterne fra bunden af, bl.a. bages al rugbrød af en beboer i job med løntilskud i køkkenet. Op til 40 % af varerne er økologiske, fortrinsvis grøntsager, kartofler, ris, mel, gryn og mælkeprodukter. Der arbejdes intensivt på at nå de anbefalede 60 % inden for de næste par år. På bestilling tilrettelægger, udfører samt servicerer Kulturcaféens personale (medarbejdere og ansatte beboere) ved receptioner, frokoster og middage i forbindelse med arrangementer og møder. Ligeledes på bestilling leveres mad fra Klintegården, eksempelvis til Undervisningscentret og andre botilbud i nærområdet, som sætter stor pris på tilberedt sund økologisk kost indenfor en forholdsvis kort leveringsfrist. Rengøring På Klintegården er der ansat 7 medarbejdere med forskellige ugentlig timeantal, som varetager pædagogisk rengøring sammen med beboerne på fællesarealerne og i beboernes lejligheder. Beboernes recoveryproces kan på denne måde understøttes af medarbejderne, så beboerne kan udvikle større mestringsevne i forhold til at klare rengøringsopgaver i egen lejlighed. Uddannelsessted Klintegården uddanner ernæringsassistenter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og ind i mellem Norske Socialformidler. Derudover tilbyder vi praktikforløb for borger med særlige behov i forhold til deres køkkenuddannelse. Pædagogisk Klintegården har 57 kontaktmedarbejdere fordelt på tre teams, som varetager det daglige pædagogiske arbejde med borgerne. Der er typisk 1-3 på arbejde ad gangen i hver boenhed, med mindre der er behov for en særlig indsats. Fra kl er der en nattevagt i hvert team. Faglighed Kontaktmedarbejderne har fortrinsvis baggrund på det pædagogiske felt eller inden for Social og sundhed. Nogle har baggrund i andre fagområder, som ergoterapi og afspændingspædagogik. Vi følger med i udviklingen af metoder på det psykosociale område, og sørger for at videreuddanne personalet løben- 14/19

15 de, så vi altid kan tilbyde beboerne det bedst mulige forløb. I de seneste år er der bl.a. blevet satset på: Kontaktpersonsuddannelse Undervisning i neuropædagogik Uddannelse i den kognitive metode Undervisning i MI NADA (øreakupunktur) Misbrugshåndtering Seksualitet Konflikthåndtering/nænsom nødværge Skriftlig dokumentation Medicin kompetenceafklaring af alle kontaktpersoner og vikarer, hvert tredje år i forhold til kvalitetsstandarderne fra Den Danske Kvalitetsmodel. Kontaktperson Den individuelle handleplan kræver en fleksibel tilrettelæggelse, som kræver en koordinator. Den personlige koordinator - kontaktpersonen - er en vejleder, som har en løbende og tæt kontakt i form af støtte, professionel hjælp og omsorg til den pågældende beboer og som beboeren ønsker skal varetage denne funktion. Kontaktpersonen har tre hovedopgaver: - At sikre koordineringen mellem og kontinuiteten i de forskellige indsatser, som beboeren modtager. - At medvirke til en relevant involvering af beboerens familie, netværk og eventuel arbejdsplads. - At indkalde relevante samarbejdspartnere til netværksmøder i det nødvendige omfang. Sundhedsfagligt For at sikre et fagligt højt niveau har vi på Klintegården et sundhedsfagligt team bestående af to sygeplejersker, som sikrer kontinuitet, kvalitet og udvikling i alle led af medicineringsprocessen og det sundhedsfaglige område i øvrigt. Det sundhedsfaglige team underviser og vejleder desuden medarbejdere i forhold til sundhedsfaglige områder, herudover varetager teamet undervisning i forflytninger og rygestop. Det sundhedsfaglige team koordinerer indsatsen i relation til psykiater, praktiserende læge, hjemmepleje m.fl. og understøtter dokumentation og sikkerhed i medicineringsforløbet samt indlæggelser og udskrivning fra hospitalspsykiatrien. Derudover koordinerer teamet receptfornyelser, medicinstatus, medicinske behandlingsplaner, medicindosering, modtagelse/oprettelse af ny medicin i den elektroniske klient journal. Derudover har vi Kulturcafeen, som sikrer både sund kost og rige muligheder for at dyrke motion og idræt. 3.9 Socialområdets tanker for en udvikling af nye tilbud Social- og Borgerservice ser Bo- og aktivitetstilbuddet Klintegården som et unikt sted, et eftertragtet sted som kommunerne fortsat satser på. De faglige tilgange Klintegården medbringer til Frederikssund Kommune ses som en styrkelse af den samlede socialpsykiatriske indsats, med fokuspunkter som recovery, rehabiliterende indsats, forebyggende og sundhedsfremmende initiativer. Klintegården vil give Frederikssund Kommune nye muligheder, dels en sikring af arbejdspladser, en udvidelse af socialpsykiatriens referenceramme og helt i tråd med intentionerne fra Psykiatriplanen Hjemtagelsen af Klintegården skal for Frederikssund Kommune ses som muligheden for at tilbyde en indsats, der tilgodeser borgerens ønsker om at modtage et socialpsykiatrisk tilbud i nærmiljøet tæt på familie og øvrige netværk. Der forventes ingen tomgangsudfordringer idet vakante boliger højst har stået som tomgang i 1 måned. Et realitetsbillede fra de sidste 5 udflytninger fra Klintegården. Set i beboersammensætningen og de psykiatriske udfordringer er billedet relateret til en beboerkreds, der generelt opleves som psykisk dårligere og i en progredierende nedadgående spiral. Opmærksomhedspunkterne er her beboere med dobbeltdiagnoser (sindslidende og misbrug) samt retslige foranstaltninger (be- 15/19

16 handlingsdomme). Opgaveløsningerne til denne målgruppe kræver en særlig indsats og der må påregnes en takstregulering, der matcher den reelle og nødvendige indsats. Klintegården medbringer ligeledes et udviklingspotentiale til den socialpsykiatriske tilbudsvifte i Frederikssund Kommune med følgende opmærksomhed: Akut døgnbehandlingsenhed med udrednings- og afklaringspladser. Særforanstaltninger ex. enkeltmandsprojekter der hidtil er sendt til opgaveløsninger i andre kommuner. Servicelovens 103 (beskyttet beskæftigelse) som et reelt tilbud og med en senere tilgang til det ordinære arbejdsmarked. Civilsamfundets tilknytning til Klintegården ex. frivillige sociale arbejdsfunktioner. Støttefunktioner når Frederikssund borgere udfases fra Klintegården. Udvikle café miljøet til et kulturelt samlingssted også for øvrige Frederikssund borgere. Spidskompetencer relateret til borgere med en erhvervet hjerneskade. 16/19

17 4. IT-området. Vurdering af de EDB-mæssige konsekvenser. Frederikssund Kommunes IT-afdeling har foretaget en gennemgang af Klintegårdens IT område og vurderer de økonomiske konsekvenser for IT området i forbindelse med overtagelsen således: Økonomi for IT overtagelse af Klintegården 110 medarbejdere til AD Arbejdsstationer Beløb Bemærkninger 11 stk. stationære pc'er, (Dell) stk. 22" Dell skærm stk. bærbare Dell, 14" Dok.station, skærm, mus, tastatur (Dell) Faktisk udgift Standard Software 51 stk. MSOffice2013 LIC/SA. (nedg. Til 2007) stk. MS Publisher stk. Windows device cal. Licenser stk. Windows User cal. Licenser stk. Exchange USERcal. Licenser Sikker mail Logiva for opsætning Kaspersky Antivirus licenser Fag specifik Software 50 brugerlicensere til EKJ-systemet SQL cal. Til EKJ mod databasen stk. Windows RDS licenser SD løn Netværk. Etablering af fiber fra Lunden og Gnisten Opsætning af Trådløst netværk Nødvendig HW (switche m.v.) Uforudsete udgifter Ekontrakt udløber Kan ikke estimeres p.t. Telefoni: Ændring til ny løsning Ændring af alarmer ej prisfastsat Øvrigt Netværks printer Estimat *) Merudgift for hjemmeopkobling hvis muligt Estimat efter bedste skøn Uforudsete udgifter Opsætning af EKJ - KMD Estimat Estimat I alt stk. i alt heraf udskiftes 11 stk. bærbare 20 stk. i alt heraf udskiftes 11 stk. stationære 17/19

18 5. Løn- og ansættelsesmæssige forhold. 5.1 Virksomhedsoverdragelse Personale, som er ansat ved et regionalt tilbud, er omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse i forbindelse med overdragelse til beliggenhedskommunen, således overdrages gældende pligter og rettigheder sammen med det pågældende personale. Medarbejdere, som overdrages fra regionale institutioner til kommunale ansættelser, er omfattet af regionernes generelle aftaler og overenskomster, indtil disse aktivt fravælges af KL. 5.2 Tjenestemænd Det er på møde den 2. oktober 2013 blevet oplyst, at der ikke på Klintegården er ansat tjenestemænd. 5.3 Erstatningsansvar Der gøres opmærksom på, at kommunen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse ligeledes overtager ansvaret samt erstatningsforpligtelsen for forhold under den tidligere regionale ansættelse herunder arbejdsskadesanmeldelser. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere kommunens erstatningsansvar for det overdragne personale, da disse erstatningssager først bliver personspecificerede, når en underskrevet aftale foreligger. På møde den 2. oktober 2013 blev det oplyst at der ikke pr. denne dato er aktuelle arbejdsskadesager 6. De bygningsmæssige forhold På Klintegården er der i alt 65 boliger. I hovedbygningerne er der seks huse med seks til otte lejligheder i hver, og derudover er der et lejlighedskompleks (Birkeboligerne) med selvstændige lejligheder, et udslusningsafsnit og akutpladser. I forbindelse med alle boliger er der fællesrum med køkken og dagligstue. På de udendørs fællesarealer er der både en petanquebane og en krolfbane, og i kælderen er der et stort motionsrum, hvor både cardiomaksiner og vægttræningsudstyr står til fri afbenyttelse. Teknisk afdeling har gennemgået Klintegården såvel inde som ude og udtaler i den forbindelse, at Klintegården fremstår virkelig velplejet. Ejendommen har igennem årene gennemgået en del renoveringer af mange bygningsdele. Det eneste der kan bemærkes er et opmærksomhedspunkt omkring kloakker. Det er de gamle kloakker, der stadig bruges. Da bygningen ligger på gammel mose vil kloakkerne garanteret sætte sig med ret store økonomiske konsekvenser. I følge Teknisk Afdeling vil en udgift til renovering af disse når det måske sker en gang, andrage en udgift på ca kr. 7. Økonomiske aspekter. De takst- finansierings- og budgetmæssige forhold. Driften er takstfinansieret. Takster i 2013: Botilbud 107 og 108: kr. i døgnet Aktivitetstilbud 104: kr. i døgnet I tilfælde, hvor en borger har meget komplekse problemer og kræver massiv støtte og opfølgning, forhandles der en aftale om en særlig indsats til en differentieret takst. Den samlede årlige drift er på 53,4 millioner kr., men det er en som takstinstitution der skal gå i nul, via takstopkrævningerne. 18/19

19 Seneste offentlige ejendomsvurdering Klintegården 7EB markjorder, Lundebjergvej 80 A kr ,- Birkeboligerne 7OB markjorder, Birkevænget 54 kr ,- Samlet seneste offentlige vurdering: Kr ,- 8. Øvrige forhold Kommunens stadsarkiv har aflagt besøg på stedet, og det har ikke givet anledning til bemærkninger, ligesom forsikrings, udbud- og kontraktområdet ikke har haft bemærkninger til overtagelsen. 19/19

Evidensbaserede metoder. på Klintegården

Evidensbaserede metoder. på Klintegården Evidensbaserede metoder på Klintegården Evidensbaserede metoder på Klintegården På Klintegården arbejder vi med flere evidensbaserede metoder for at sikre et højt niveau i arbejdet med borgerne og deres

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Captiasag nr. 014690-2011. Overtagelse af det regionale Bo- og Beskæftigelsestilbud Skibbyhøj

Captiasag nr. 014690-2011. Overtagelse af det regionale Bo- og Beskæftigelsestilbud Skibbyhøj Captiasag nr. 014690-2011 Overtagelse af det regionale Bo- og Beskæftigelsestilbud Skibbyhøj Indhold side 1. Resume 3 Formålet med notatet 3 Opmærksomhedspunkter 3 Konklusion.. 4 2. Juridiske aspekter

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Skovvængets Virksomhedsplan 2012

Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Driftsenhedens navn Skovvænget Adresse Ballerup Boulevard 2 Post nr. og by 2750 Ballerup Ejerforhold Region Hovedstadens Psykiatri Leder Forstander Bo Christoffersen Telefon

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Institutionsprofil for Lænkepensionatet

Institutionsprofil for Lænkepensionatet Institutionsprofil for Lænkepensionatet Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Lænkepensionatet...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...6 0. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud

Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud Administration Visborggaard Allè 39 9560 Hadsund www.visborggaard.rn.dk Tlf. 97645110 1. april 2015 Ydelsesbeskrivelser Stamoplysninger Navn: Socialpsykiatrisk Boform

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

Procedure for kontaktpersonfunktion

Procedure for kontaktpersonfunktion Definition på ydelser: Alle ydelser er med udgangspunkt i den enkelte beboers 141 handleplan, omsat i en pædagogisk / personlig socialpædagogiskhandleplan, med fokus på en recovery orienteret indsats.

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Kære medarbejdere, beboere og pårørende

Kære medarbejdere, beboere og pårørende Ringbo projektet Kære medarbejdere, beboere og pårørende Alle os på Ringbo skal i den kommende tid være med til at udvikle det psykiatriske behandlingstilbud. Vi er udvalgt og sammen med en række dygtige

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

PJECE - CENTER AMAGER

PJECE - CENTER AMAGER PJECE - CENTER AMAGER Center Amager består af fem botilbud; henholdsvis Sundbygård, Robert Jacobsens Vej og Oliebladsgade der alle er 108 tilbud. Sundbyhus som er et blandet 107 og 108 tilbud, og Sankt

Læs mere

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering.

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering Definition Rehabilitering er en målrettet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere